WANTED Dr. Jan Šula alias Ian Sulla. REWARD

19. 02. 2019 | 07:49
Přečteno 11894 krát
Policie pátrá po známém lékaři. Stopy vedou do Itálie.

Dne 6. 8. 2018 jsem zaslal Vědeckým radám, etickým a revizním komisím České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR žádost o posudek, týkající se diagnostických a léčebných metod MUDr. Jana Šuly, praktikovaných na půdě nestátního zdravotnického zařízení Endala (Reportéři ČT, 18. 6. 2018). Protože lékařská komora ani ministerstvo na podnět nereagovaly (blog: Jak jsem bušil na dveře lékařské komory, 12. 2. 2019), zaslal jsem dne 5. 12. 2018 tentýž podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav mi 31. 12. 2018 odpověděl . Protože získané informace považuji za závažné a lékařská komora ani ministerstvo nekonají, nenalézám jinou možnost, než s nimi veřejnost seznámit prostřednictvím blogu.

Endala s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení. Podmínkou samostatného výkonu lékařské praxe je atestace z vyjmenovaných oborů. Totéž se týká výkonu funkce vedoucího lékaře. Do odvysílání reportáže byl jako vedoucí lékař Endaly uváděn Dr. Jan Vojáček. Od vysílání reportáže ČT je prezentován jako poradce životního stylu. Informace o tom, jakou má Dr. Vojáček odbornou erudici, atestaci, na jejímž základě bylo uděleno oprávnění k výkonu praxe a k vedení zdravotnického zařízení však není dostupná. Ne webu Endaly Dr. Vojáček uvádí absolutorium univerzity funkční medicíny v Jižní Kalifornii (CFMP). Termín funkční medicína však náš zdravotnický systém nezná. Do odvysílání reportáže se Endala na webu hlásila k filosofii, diagnostickým a léčebným postupům Dr. Šuly, po odvysílání se od nich Dr. Vojáček v rozhovoru pro DVTV Daniely Drtinové veřejně distancoval a jakoukoliv zodpovědnost odmítl. Dr. Šula je podle dostupných údajů atestovaným ortopedem, přičemž uvádí až 95 % úspěšnost uzdravení u RS, autismu či onkologických nemocí. Tedy stavů zcela mimo atestovanou odbornost. Sám se veřejně označuje za zakladatele oboru psychoneuroimunologie. Otázkou je, na základě jakých atestací zmínění lékaři tuto praxi provozují, na základě jaké atestace byl udělen statut zdravotnického zařízení, jak je vymezena poskytovaná péče, resp. kdo je odborným garantem.

Tato část podnětu se týká odborného vzdělání a atestací MUDr. Jana Vojáčka a MUDr. Jana Šuly. Jedná se tedy o otázky týkající se odborné způsobilosti lékaře k poskytování lékařské péče. Požadavky na oblast poskytování zdravotních služeb, v tomto případě také lékařské péče na náležité odborné úrovni, stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podle tohoto zákona jsou orgánem dozoru příslušné krajské úřady, v případě Prahy pak Magistrát hlavního města Prahy, Ústav není v této věci příslušným orgánem.

Lékaři Endaly diagnostikují prostřednictvím přístroje KME (Complex Medical Expert System), vyvinutým ukrajinským elektroinženýrem Igorem Orzheskyim. Otázkou je, zda je tento přístroj v ČR certifikován pro potřeby lékařské diagnostiky a jakou validitu mají takto získané informace.

Tato část podnětu se týká použití přístroje KME (Complex Medical Expert System) pro diagnostické účely. Výrobek podle dostupných informací vyráběla společnost CME -Slovakia s. r. o. ze Slovenska (IČ: 36272531) jako zdravotnický prostředek opatřený certifikátem, který vystavila slovenská notifikovaná osoba EVPÚ NB 1293. Tento certifikát, který má číslo 43051/101/1/2011, měl platnost od 16. 11. 2011 do 15. 12. 2016. V současné době není tento přístroj notifikován v RZPRO, ani dosud nebyla podána žádost o jeho notifikaci. Ústavu není známo, zda je tento přístroj nadále uváděn na trh a zda je daný výrobek uváděn na trh jako jiný výrobek či zdravotnický prostředek. K hodnocení validity výsledků získaných tímto přístrojem se nelze vyjádřit bez posouzení, zda se skutečně jedná o zdravotnický prostředek či nikoli. Ústav na základě Vašeho podnětu ověří, zda je uvedený přístroj používán v nestátním zdravotnickém zařízení Endala.

Na webu Endaly jsou nabízena specializovaná, u nás údajně nedostupná, laboratorní vyšetření vzorků krve a stolice. Tyto analýzy mají provádět spolupracující laboratoře ve Švýcarsku, SRN a USA. Laboratoř ve Švýcarsku se však reportérům ČT na uvedené adrese nepodařilo dohledat. Otázkou je, jaké diagnostické testy a v jakých zahraničních laboratořích jsou skutečně prováděny, jaká je validita takto získaných informací, zda a jak je Státním ústavem pro kontrolu léčiv ošetřen transport biologického materiálu do zahraničí.

Tato část podnětu se týká laboratorních vyšetření prováděných či nabízených na webu společnosti Endala a jak je ošetřen transport odebraného biologického materiálu do spolupracujících laboratoří ve Švýcarsku, SRN a USA. K tomuto bodu Ústav uvádí, že přeprava biologického materiálu pro účely laboratorních vyšetření není regulována ani zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ani zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve kterých je Ústav příslušným orgánem k výkonu dozorové činnosti. Přeprava biologického materiálu pro účely laboratorního vyšetření však není oblastí, ve které by Ústav disponoval kompetencemi k provádění dozoru.

Dr. Šula v reportáži ČT odmítá sdělit složení velmi drahých vakcín a zdůrazňuje, že pacient musí bezvýhradně věřit v jeho schopnosti a úspěšnost 95 % uzdravení u jinak nevyléčitelných nemocí. Otázku je, jaké vakcíny Dr. Šula ordinuje, zda jsou řádně registrovány a schváleny SÚKL, pro jaká onemocnění.

Tato část podnětu se týká vakcín, které měl Dr. Šula používat při léčení pacientů a otázky, zda jsou řádně registrované a schválené SÚKL a pro jaká onemocnění. Z informací uvedených v této reportáži vyplývalo, že je možné usuzovat na to, že MUDr. Jan Šula zneužívá důvěry těžce nemocných pacientů a pacientů s nevyléčitelnými chorobami a poskytuje jim blíže nespecifikované produkty jako léčivé přípravky a za takovou léčbu od nich vybírá vysoké finanční částky. Ústav tuto informaci vyhodnotil jako možné zacházení s nechválenými či nelegálními léčivými přípravky při činnosti MUDr. Jana Šuly a začal ji prověřovat. Nutným předpokladem pro provedení případné kontroly pracoviště MUDr. Jana Šuly však byla lokalizace jeho pracoviště, a proto Ústav provedl následující kroky:
Dne 22. 6. 2018 Ústav požádal Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péče (dále jen „MHMP“) o poskytnutí veškerých informací o registraci (případně oprávnění) k poskytování zdravotních služeb na jméno MUDr. Jan ŠULA (eventuálně Ian SULLA) a jeho možnou spojitost s poskytovatelem zdravotních služeb Endala, s. r. o., Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 29006104 nebo dalšími poskytovateli zdravotních služeb. Dle sdělení MHMP ze dne 28. 6. 2018, nebylo na jméno MUDr. Jan Šula (ani Ian Sulla) vydáno MHMP oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro území hlavního města Prahy. Dle vyjádření MHMP nebylo ve spojitosti s poskytovatelem zdravotních služeb společností Endala s. r .o. tímto správním orgánem zjištěno ani v seznamu zdravotnických pracovníků (dle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) bod 4 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), který je součástí podání žádosti společnosti Endala s. r. o. o změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 14. 06. 2017, uvedení jména MUDr. Jan Šula nebo Ian Sulla. Ústav tedy zjišťoval další místa, kde by se MUDr. Jan Šula mohl zdržovat. Šetřením k působišti osoby MUDr. Jan ŠULA (MUDr. Ian Sulla), IČ: 48551058, dle údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu bylo zjištěno, že na jméno MUDr. Jan ŠULA (MUDr. Ian Sulla), IČO: 48551058 bylo vydáno živnostenské oprávnění se sídlem na adrese Milánská 461, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy a provozovna se má nacházet na adrese Jankovcova 788/16, 170 00, Praha 7. Ústav dále zjistil, že MUDr. Jan Šula je členem České lékařské komory a jako adresu pracoviště má v seznamu lékařů vedeném ČLK uvedenou Koněvova 31, 130 00 Praha 3. Proto dne 25. 6. 2018 provedli inspektoři Ústavu šetření na následujících adresách:
Koněvova 235/31, Praha 3;
Koněvova 31/27, Praha 3;
Jankovcova 788/16, Praha 7;
Milánská 461, Praha 10,
dále dne 4. 7. 2018 na adrese Kateřinská 34, kde se měl MUDr. Šula vyskytovat před 2 lety. Na žádné z těchto adres nebyl MUDr. Jan Šula zastižen, nebyl tam zjištěn jeho výskyt, ani na uvedených adresách nebyla žádná informace potvrzující umístění jeho pracoviště. Po vyhodnocení všech dostupných informací a s ohledem na skutečnost, že nebylo možné kontrolou ověřit, zda MUDr. Jan Šula skutečně zacházel s léčivými přípravky, bylo Ústavem dne 29. 6. 2018 podáno trestní oznámení na MUDr. Jana Šulu, které je evidováno pod sp. zn. sukls259076/2018. Trestní oznámení bylo postoupeno Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno. Body 1, 3 a část bodu 4 Vašeho podnětu pro nepříslušnost, Ústav postoupí Usnesením MHMP (Magistrátu hl. města Prahy), odboru zdravotnictví sociální péče a prevence.
Mgr. Apolena Jonášová
ředitelka sekce dozoru
Státní ústav pro kontrolu léčiv


Shrnuto: Dr. Šulovi nebylo vydáno oprávnění k provozování lékařské praxe na půdě zařízení Endala, toto zařízení nebylo oprávněné mu provozování praxe umožnit. Diagnostická technologie KME není aktuálně registrována jako zdravotnický prostředek. Účinnost vakcín, které Dr. Šula prodával pacientům, SÚKL nemohl posoudit. Dr. Šula má dvojí identitu a pět tuzemských adres, přičemž na žádné nebyl zastižen. Od 29. 6. 2018 po něm pátrá kladenská policie.

Nepřekvapí, že se Dr. Šula v roce 2005 přestěhoval do Itálie, od roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli a prohlašuje se vedoucím imunologem italské společnosti Ischia Salus. Ve skutečnosti jde o lázeňské centrum nacházející se v městečku Casamicciola Terme, provincie Neapol. Ischia Salus nemá s imunologií ani s Dr. Šulou nic společného.

Nepřekvapí, že Společnost Institute for Biomodulation AG, která měla Dr. Šulovi poskytovat technologické zázemí, se reportérům ČT na švýcarské adrese nepodařilo dohledat. Tato společnost má český ISP a server webu biomodulation.com není oproti očekávání lokalizován ve Švýcarsku, ale v Dobříši u Prahy.

Nepřekvapí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v roce 2014 společnosti Endala tři pokuty v celkové výši 1,2 miliónu korun za klamavou reklamu. Endala se provinila tím, že doplňku stravy propagovaném na TV Šlágr přisuzovala preventivní a léčebné účinky, které nebyly prokázány.

Nepřekvapí, že podle obchodního rejstříku byl ing. Filip Dušek, zakladatel Endala s. r. o., do roku 2013 též jednatelem Vadala Group s. r. o. Obě firmy sídlily na téže adrese. Druhým jednatelem byl italský podnikatel žijící na Slovensku Antonino Vadala. O jeho aktivitách a napojení na premiéra Fica psal zavražděný žurnalista Ján Kuciak. V květnu 2018 nařídila slovenská prokuratura vydání Vadaly do Itálie, kde je obviněný z drogových deliktů a napojení na kalábrijskou zločineckou organizaci Ndrangheta.

V zemi, kde premiér čelí trestnímu stíhání a prezident je soudem usvědčený lhář už vůbec nic nepřekvapí.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy