Povodně se budou opakovat. A střídat je budou sucha.

10. 07. 2009 | 19:42
Přečteno 9766 krát
Česko má za sebou další vlnu ničivých záplav. A tentokrát jde o novou zkušenost s tzv. bleskovými povodněmi, kdy se po opakovaných přívalových bouřích zvedly hladiny dlouhá léta neškodných potoků a říček z několika desítek centimetrů na pět či sedm metrů. Někde trvala vlastní povodeň třeba jen půl hodiny – a povodňová vlna odnášela auta, ničila domy, likvidovala majetek.

Říci, zda povodně na přelomu června a července 2009 byly důsledkem klimatických změn, či nikoli, opravdu nelze. Tvrdit, že nebýt rostoucích skleníkových emisí a změn v klimatickém systému Země, povodně by k nám příští týden nevtrhly, by bylo krajně nezodpovědné.

Na druhou stranu to, že klimatické změny se ve střední Evropě projevují a budou projevovat stále častějším výskytem extrémních klimatických jevů, je fakt, o kterém nemá valného smyslu diskutovat.

Klimatologické predikce pro středoevropský region se shodují na tom, že se stále pravidelněji budeme potýkat s rychlými a intenzivními bouřemi, doprovázenými vysokými úhrny srážek či dlouhodobými dešti, jejichž vodu bude mít naše krajina problém vstřebávat. Naopak měsíce vrcholného léta u nás budou provázet dlouhá období sucha. Klesne doba i množství sněhové pokrývky a tedy i zásoby vody, kterou sníh znamená. I sníh bude u nás v zimě přicházet spíš v nárazových vlnách sněhových kalamit, spíše než aby pozvolna pokryl zemi na celou zimu. Jaro bude přicházet většími skoky – a budou je tedy opět často provázet záplavy způsobené rychlým táním.Vichřice typu Kyrilla a Emmy budou pravděpodobně častější a silnější.

O tom, že musíme v maximální možné míře snižovat vliv lidské činnosti na klima – a tedy snižovat skleníkové emise – bylo napsáno už mnohé. I když ale uděláme maximum a podaří se nám do roku 2015 zastavit růst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, změna klimatu bude dále pokračovat, minimálně do roku 2030 – pokud začneme počínaje rokem 2020 emise naopak razantně snižovat.

Na dopady klimatických změn se tedy musíme mnohem intenzivněji než dosud připravovat. Přívalovým dešťům, ani letním vedrům a suchům nezabráníme. Můžeme je ale mnohem lépe zvládat. Klíčem je lepší porozumění krajině a spolupráce s ní.

Ministerstvo životního prostředí například už od roku 1992 investuje nemalé částky do nápravy vodních toků a ploch v krajině. Socialistické „hospodaření“ nás dovedlo k tomu, že se 22 000 km našich potoků a řek stalo fakticky vybetonovanými nebo dokonce zatrubněnými kanály. Nebo je naši plánovači „jen“ narovnali. Ať tak, či onak, v každém případě to znamená katastrofální zásah do české krajiny – v takových vodních tocích téměř nic nežije, kolem nich se nemůže tvořit žádný přirozený pobřežní porost a když zaprší – voda jimi teče jako tobogánem. Dešťové srážky, které by meandrující potok zbrzdil a pobřežní vegetace zčásti vstřebala, vytvoří ve velmi krátkém čase povodňovou vlnu, která je stále silnější a rychlejší. Nakonec betonové koryto opustí jako ničivá zeď, která bere vše, co se jí postaví do cesty.

Rovná a vybetonovaná koryta řek se asi snáz obhospodařují a „udržují“. Pravděpodobně proto narážíme po celou dobu, až dodnes, na různou, vesměs ale velmi malou ochotu správců vodních toků k investicím a spolupráci na opatřeních, která řekám a potokům pomohou vrátit se do přírodě blízkého stavu. Tak, aby tok mohl přirozeně meandrovat, kolem něj mohla růst vegetace a koryto obklopovalo volné území, kam se voda po přívalových deštích nebo jarním tání může rozlít, aniž by něco zásadně poškodila. Jen v Operačním programu Životní prostředí je na tyto účely k dispozici 16 miliard korun. Správci toků o ně ale žádají jen minimálně. Doufám, že i jim letošní záplavy konečně ukázaly, že revitalizační opatření jsou bezpodmínečnou nutností.

Rozlivová území přitom nejsou ladem ležícími územími. Mohou na nich být pastviny a louky, v okolí obcí třeba zase sportoviště a hřiště. Můžeme na nich založit nové lužní lesy, v minulých desetiletích téměř v celém Česku zlikvidované. Je známým faktem, že lužní lesy v Litovelském Pomoraví při povodni v roce 1997 třikrát víc vody, než všechny přehrady na Moravě a Dyji dohromady.

Změnit se musí také zemědělství. V roce 1990 jsme se těšili, jak se širé rodné lány jednotných zemědělských družstev rozdělí zpět sedlákům a do krajiny se vrátí remízky, meze a pestrá políčka, která zná kromě pamětníků předkolektivizačního hospodaření každý, kdo se byl podívat za českou hranicí třeba v Rakousku nebo Bavorsku. Česká zemědělská realita se ale dodnes podobá spíš těm JZD. Většinu půdy u nás „obhospodařovávají“ obrovské akciové společnosti, kterým je vcelku jedno, jak vypadá krajina a půda, na které vydělávají. Hlavní je zisk a produkční dotace.

Ministerstvo zemědělství právě teď ale představilo desatero kritérií, jejichž splnění bude podmínkou pro získání tolik kýžených dotací. Desatero, pro které se používá zkratka GAEC (dobrý zemědělský a environmentální stav), je připraveno velmi dobře a nyní je nutné jej ubránit před lobby velkých farem (tedy oněch akciových společností). Prospěch z toho budou mít nejenom odpovědní farmáři (lhostejno jak „velcí“), krajina, ale nakonec i ty akciovky. Protože dodržování tohoto desatera sice znamená větší námahu pro dosažení rychlého zisku v podobě dotací, na druhou stranu ale také dlouhodobější stabilitu úrody v realitě klimatických změn. Odpor velkých farem proti GAEC ale ukazuje, že jim jde mnohem víc o krátkodobý profit než o dlouhodobé hospodaření.

Co vlastně GAEC obsahují? Například to, aby na polích, která jsou ve svazích, zůstalo přes zimu strniště, což sníží erozi i odtok vody při jarním tání. Na erozí ohrožených lokalitách se nebude smět pěstovat například kukuřice, sója nebo slunečnice – tedy plodiny, které erozi a splachům příliš nebrání. Farmáři budou muset také více používat organická hnojiva (normálně řečeno hnůj). Půda v Česku totiž stále víc degraduje. Obsahuje stále méně organické části (humusu a nejrůznějších organismů), která ale zajišťuje právě to, aby se do ní mohla dobře vsakovat voda.

Změny čekají i lesníky. České lesy tvoří z převážné většiny smrk a to v nadmořských výškách pro něj zcela nevhodných. S klimatickými změnami se ale postupně posunují i jednotlivá klimatická pásma, takže i nadmořská výška, vhodná pro pěstování smrku je a bude stále výš. Některé dopady jsou evidentní už dnes. Smrky v českých lesích jsou stále častěji napadené houbami. Roste (a bude růst) frekvence i intenzita kůrovcových kalamit. Les roste desítky let, proto musí i lesní hospodáři myslet na dlouho dopředu. Zásadně se musí zvýšit podíl listnatých dřevin – nejen proto, že smíšený a listnatý les zadrží o něco víc vody, než smrková monokultura, ale především proto, že je takový les stabilnější a odolnější právě vůči nejrůznějším parazitům – hmyzím i houbovým.

Změnit musíme ale i svůj přístup k územnímu plánování a ekonomickému rozvoji. Do betonu a asfaltu se přívalový déšť rozhodně nevsákne. Přitom stále přibývá ploch, jako jsou skladové a průmyslové areály, hypermarkety, ale i satelitní vesničky a městečka, kde kromě domů a zámkové dlažby najdete jen krátce střižený trávníček a pár konifer. Vše na zelené louce, zatímco areály starých zemědělských družstev či fabrik (brownfields) opodál nevyužité chátrají. Příští vláda si bude muset, pokud nechce nechat tento trend pokračovat, osvojit návrh ministerstva životního prostředí, a znovu do parlamentu poslat zákon, který razantně zvyšuje poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dnes platné ceny jsou pro jakéhokoli investora směšné a s náklady na využití brownfields se nedají srovnat.

Povodně se u nás v poslední době opakují téměř každý rok. Se stejnou pravidelností vždycky ministr životního prostředí a jeho ministerstvo opakují, že není jiná cesta, než ozdravění a respektování krajiny. A v mezičase se na to opět pravidelně zapomene a zase se staví na zelené louce, povolují se domy či supermarkety v záplavových oblastech a vyplácejí dotace na pěstování kukuřice na svazích. Já předložím ještě této vládě návrh strategie, jak se má Česká republika na dopady klimatických změn připravit a adaptovat. Je opravdu načase, abychom na povodně a sucha mysleli nejen když jsou aktuální a měsíc či dva poté, ale pořád a nejenom na ministerstvu životního prostředí a v naposledy vyplavených obcích.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že příroda jako taková by už měla konečně dostat rozum a založit nějaký ten ústřední nazelenalý komitět na ochranu člověka. Protože řekněme si upřímně lidičcy, nemáme už těch povodní, zemětřesení, tsunami, sopek a všelikých uragánů dost. Jistě máme. Tak ať
už si konečně příroda poručí svým zatraceným větrům a dešťům ya dá už konečně pokoj. Okamžitě. Sofort.
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
10. 07. 2009 | 21:21

jogín napsal(a):

Klima se změnilo, i když je otázka, jestli díky lidem. Zatím ok, dál uvidíme.
10. 07. 2009 | 21:25

venkovan napsal(a):

pane ministře,předložte hlavně vládě strategii proti kradení, z veřejného.
pak se možná někdy dostane na to,projednávat obsahy vašich moudrých návrhů.
to, proti čemu stojíte přeci není lidská zabedněnost, neschopnost pochopit, ale naopak chytrost a všehoschopnost postkomunistických ekonomických struktur.
10. 07. 2009 | 21:27

Pepik napsal(a):

Jogíne, až zjistíme, nebo až se budeme schopni domluvit na příčině změny klimatu, bude bezpochyby pozdě pro významnou část populace. Zatím to ještě není špatný, soused je sice vytopený, ale já bydlím na vršku. Tím jsem se tě nechtěl dotknout, myslím to obecně. Lidstvo se poučí snad jen až po velkých katastrofách globálního rozsahu. Prosperita, růst, pokrok má stále přednost před ochranou přírody. Nespravedlivé je na tom jen to, že ti co se chovají odpovědně, nebo ti druzí, dopadnou ve konečném výsledku stejně.
10. 07. 2009 | 21:55

Pamětník napsal(a):

Hodně záleží na lidské povaze, teď se přiklání spíše k blbosti -viz novostavby v záplavových územích, nezodpovědnost vodáků při sjíždění rozvodněných toků a pod. Povodně byly a budou, například i na tak nepatrném potoce, jako je Zlonický potok, byly v 19. století, v neporušené krajině, jak o ní horuje autor článku, ničivé záplavy neméně než pětkrát (viz zápisy v kronikách obcí). Těžko se povodním bránit, nejlepší je prý otevřít dveře a nebránit vodě v cestě.
10. 07. 2009 | 22:04

Gerd napsal(a):

Pepiku, i Vás se dotkne změna klimatu. Nehrozí sice povodeň, ale na vršku fouká. A vichřice budou také stále častější.
10. 07. 2009 | 22:39

Eliška Konačná napsal(a):

Broboha lidičky vzpamatuj te se a nevěřte lidem ale sobě a tak konejte.Záleží na každém nás zuda jsme pozitivní a chceme mír na naŠÍ Planetě a nebo nám obyčejným lidem je to lhostejno?Naslouchejte srdíčko a vykašlete se na politiky a už se konečně mějtew rádi pomožte těm co to potřebují vaší pomoc aspoň něco co můžete a vám klidný pocit že jste něco s lásky a solidarity udělali pro své bližní co mají taky nárok na spokojený život .Jsme tu krátkou dobu aby jsme pochopili proč jsme tady a co máme teď pochopit a nenapodovat stresy zminula,žijem teď.Mějme se rádi a neodsuzujme druhé nebo se nám to vrátí.Děkuji a mám vás všechny ráda protože jsme tu aBYCHOM pochopili svůj život.Vaše Eliška z Nového Jičína
11. 07. 2009 | 00:37

Hans napsal(a):

Pane ministře, jsem nadšený, že nějaký vládní představitel vymyslel zázrak. Tak při velkých feštích se zabrání povodním, když potoky a řeky svými meandry zpomalí odtok vody z lokality a zadrží ji co nejdéle. Já hlupák myslel, že je žádoucí, aby koryto řeky odvedlo přebytečnou vodu co nejrychleji pryč a ono je to úplně jinak. Podle mudrců ministerstva lidé při povodni touží nejvíce, aby ta záplava trvala co nejdéle. Už vidím 2 vynikající ministrey této vlády. Životní prostředí a Spravedlnosti. To jsme si teda pomohli.
11. 07. 2009 | 06:37

Admirál napsal(a):

Názory pana Mika se dají považovat za umírněné. Ano, pokud se klima mění, musíme se v první řadě přizpůsobit, větru dešti neporučíme.
11. 07. 2009 | 09:46

Michal P. napsal(a):

Milí Hansi,
bohužel tvé znalosti o tom jak zmírnit následky povodní jsou pramalé a být tebou tak se před celým národem tak nezesměšňuji a něco si o tom přečtu. Celá vyspělá Evropa prosazuje heslo dávat prostor řekám a rehabilitovat povodí správnou zemědělskou praxí. Mimo zastavěné části obcí je žádoucí, aby se řeka, potok rozlily jelikož se sníží objem unášené vody a zpomalí odtok tzn. se sníží vrchol povodňové vlny. V obcích se naopak odtok urychluje. Takže bohužel platí to co jsi napsal "já hlupák" a dooručuji se příště o tom něco dozvědět a pak se pustit do psaní....
11. 07. 2009 | 10:13

Michal P. napsal(a):

Milý Hansi,
bohužel tvé znalosti o tom jak zmírnit následky povodní jsou pramalé a být tebou tak se před celým národem tak nezesměšňuji a něco si o tom přečtu. Celá vyspělá Evropa prosazuje heslo dávat prostor řekám a rehabilitovat povodí správnou zemědělskou praxí. Mimo zastavěné části obcí je žádoucí, aby se řeka, potok rozlil jelikož se sníží objem unášené vody a zpomalí odtok tzn. se sníží vrchol povodňové vlny. V obcích se naopak odtok urychluje. Takže bohužel platí to co jsi napsal "já hlupák" a dooručuji se příště o tom něco dozvědět a pak se pustit do psaní....
11. 07. 2009 | 10:15

veverka napsal(a):

Souhlas s autorem.Jen doplním,že na tristním přístupu ke krajině a přírodě vůbec se po revoluci nic podstatného nezměnilo.Čili vinu nese nejen to "Socialistické „hospodaření“" ale stejně tak i to kapitalistické.Jinými slovy socialismus a kapitalismus se v přístupu k přírodě a krajině v ničem podstatném neliší,oba v ní vidí jen zdroj surovin pro lidské bachory(a kapsy).
11. 07. 2009 | 10:53

John Cuckoo napsal(a):

Pocasi je stale stejny, pouze ma promenlivy charakter. Vzdy se tedy snadno najdou priklady na nichz lze dokumentovat co se cloveku zamane. Stale se vyklada, ze uz to pocasi neni ani zdaleka co to bejvalo. Sam to pamatuju pres padesat let. Pocasi je zkratka tema hovoru. Jedina zmena je ze dnes se tomu rika klima a dela se z toho politikum. Politici nemuzou ignorovat otazky, ktere tak vzrusuji jejich volice. Se skutecnosti to ma vetsinou pramalo spolecneho. Redaktori v rozhlasu kdyz vzrusene referuji o pocasi veri nekdy vice kratkodobym predpovedim ze vcerejsiho dne, nez aby se podivali z okna jak venku krasne sviti slunce. Jestlize se tema "globalizuje" zacne mit charakter stranek revolveroveho tisku. Na zemi zuri v jeden okamziku neuveritelne mnozstvi bourek a panum redaktorum staci pouze vybirat z agenturnich zprav, aby si vydelali na zivobiti. Pred dvaceti lety lide vnimali klima jinak nez dnes. Zmenilo se klima tolik? Nikoliv zmenilo se pouze spolecenske klima. Pro medialni a politicke profiky je to zlata zila kterou nemohou nechat bez povsimnuti. A pro nas ostatni? Musi na tom neco byt, kdyz o tom tolik lidi vzrusenedebatuje. Autor "Robinsona" pise. Po Londyne pobiha spousta chlapiku a vedou vzrusene debaty o nenavidenem papezi aniz vi kdo to je papez.
11. 07. 2009 | 11:02

veverka napsal(a):

Špičkový vědec NASA o globálním oteplení: Máme poslední šanci ho zvrátit

http://digiweb.ihned.cz/c1-...

Tolik ke žvástům různých zdejších Cuckooů.
11. 07. 2009 | 13:52

Evik napsal(a):

http://www.osel.cz/index.ph...
Tady je zas trochu jiný článek a teď si vyberte.
11. 07. 2009 | 15:10

quido napsal(a):

Co se týká regulace (napřimování) toků řek a potoků, tak na Jižní Moravě hlavní regulace proběhly již za c.k. Rakouska-Uherska, ovšem s tím, že byly uměle vytvořeny systémy zátopových území (poldrů), které se pomocí stavidel a kanálů pravidelně na jaře zaplavovaly a v době povodní fungovaly jako zádrže povodňové vlny. Bohužel později se tyto umělé louky zátopových území přeměnily v ornou půdu. Na př. na jaře při cestě vlakem ze Bzence do Veselí n.M. celých 5 - 10 km to byla jízda souvislo vodní plochou, ze které vystupovaly pouze náspy železnice a silnic a hrázky mezi jednilivými poldry.
11. 07. 2009 | 15:40

pumprlidentlich napsal(a):

Proč používají jedinci s omezenou schopností vlastního uvažování tak často výrazy typu uznávaný, špičkový, atd?

Protože čtou blicí listy. (zdroj informací pro ty, kteří myslí) Zkopírovat odkaz z blicích listů je výsledkem mimořádného duševního a fyzického namáhání.

Proti povodním je nejlepší cílené pěstování energetických něčeho, jak píše Miko. Jedna hromádka křoví nahradí 89 Temelínů a ono se to udělá. Stejně jako v zeleném Německu.
11. 07. 2009 | 15:58

roman napsal(a):

Souhlasím s autorem. Půjde ale také o to, zda budou k této problematice podobně po volbách přistupovat nový ministr ŽP a další ministři. Jestli si tam zase "sednou" zasloužilí členové stran, kteří čekali "ve frontě" na "korýtko" a kteří budou vykonavateli zájmů lobbystických skupin, tak se asi nic podstatného nezmění.
11. 07. 2009 | 17:22

babča napsal(a):

A tady je ještě jiný článek:
http://neviditelnypes.lidov...
11. 07. 2009 | 20:30

Václav Hradilek napsal(a):

Váš článek je shrnutím faktů, která jsou již známa nejméně 10 let a přes to jsou po povodních nesmyslně vynakládány prostředky na stále ta samá a leckdy nesmyslná protipovodňová opatření.

Je hezké, nicméně hloupé psát, že doufáte v náhlé probuzení správců toků(není to státní instituce???To sou tam takový kostlivci, kteří ty toky napřimovali???), nebo zemědělců. Jak ukázala zkušenost z předchozích povodní o potřebě změny ve využívání krajiny se hovoří pokaždé větší povodň.katastrofě.

Je nutností proces změny využívání dostat do popředí zájmu zákony, které budou vlastníkům problematických pozemků nařizovat zabezpečit tyto pozemky proti degradaci půdního fondu přímo. Například s podmínkou slevy na daních po určitou dobu.
Je nutné aby v případě stavby velkých nepropustných ploch bylo určeno stavebím zákonem jak budou tyto stavby řešit retenci dešťové vody, která z těchto ploch nekontrolovatelně stéka. Nebo zaplacení povodňových škod od majitelů těchto objektů.(např.průmyslové komerční zóny)
Pouhým šáhnutím na dotace nebude společnost dostatečně motivována k rychlému zásahu k stávající situaci.
V německu byly vyvlasněny některé pozemky v nivách řek. Byly zde zbourány veškeré stavby a niva byla rekultivována. Z jakého důvodu v ČR není tato možnost prováděna? Zákony to umožňují...
12. 07. 2009 | 00:18

Michal Kravčík napsal(a):

Autor v úvode svojho blogu hovorí o novom fenoméne (bleskové povodne) avšak v návrhu ponúka riešenia, ktoré môžu riziká z bleskových povodní zvyšovať. Môže mi autor blogu vysvetliť, aké veľké si predstavuje prietočné plochy korýt aj za podmienky aby boli prinavrátené meandre potokom a riekam?
Má autor predstavu, ako si predstavuje minimalizovať riziká vzniku bleskových povodní? Vedie sa na túto tému v Čechách diskusia? Robí ministerstvo životného prostredia na túto tému akýkoľvek výskum, resp analýzu, alebo sa oddávava fetišu, že to je dopad globálknej klimatickej zmeny? Obávam sa, že strednú Európu zasiahnú ešte drastickejšie bleskové povodne, kým sa kompetentní ministri dokážu prinútiť hľadať prapôvod problému
13. 07. 2009 | 00:35

lukas napsal(a):

Tak,tak. Obcas bude prset a potom bude zase obcas svitit slunicko, kdo by si to pomyslil.
13. 07. 2009 | 13:56

Karl napsal(a):

Teď je na tapetě blesková povodeň. Před dvěma roky to bylo katastrofální sucho, před tím zase nějaká jiná povodeň, před tím "Ladovská zima" a tak dále. Příroda si prostě dělá co chce, tak jako si to dělá už miliardy roků a jen my, namyšlení lidé, si myslíme, že ji máme zmáknutou. Nemáme a nikdy nebudeme mít. A řeči klimatologů jsou mi k smíchu. Když je vedro, tak říkají, že vedro už bude pořád. Pak je zase zima a oni tvrdí, že na zimu si musíme zvyknout....ať jdou někam, chytráci. Vědí stejný prd, jako obyčejný člověk, akorát za to berou spoustu prachů.
13. 07. 2009 | 23:50

jogín napsal(a):

Pepíku, když neznáme příčinu, můžeme vyhazovat obrovské částky zbytečně- a platíme všichni. Pokud jde o páně ministrovy opatření, vypadají rozumě, i když mám jisté pochyby. Pocházím z městečka Bohdanče poblíž Pardubic. Jedna vrstva písku, tlustá 30-40 cm, jménem Bohdanečská lavice, se táhne přes celé Polabí. Umíš si představit povodeň, při které vznikla? Protože je všude, musela vzniknout najednou, ne postupným ukládáním. Jestli jsem pro něco všemi deseti, je to omezení smrků. Smrk je původní nad 800 m kde jiné stromy chcípnou zimou a není náhodou, že Boubín je v 1100m a ještě na severozápadním svahu. Smrky v teple žere kůrovec, který má víc generací a představy, jak uchováme Šumavu nezasahováním jsou čirá pitomost. Smrk patří na hřebeny a v době dřevotřísek rovné dřevo tak moc nepotřebujeme.
14. 07. 2009 | 00:07

John Cuckoo napsal(a):

Vazeny pane Veverko, globalizacni prumysl je uz tak rozjety, ze podobnych spickovych vedcu pohybujicich se obratne po nejruznejsich politickych gremiich jsou cele pluky. Primarnimi prameny prochazi jako nit skromnost "O globalnim klimatu a fyzikalnich mechanizmech jeho chovani toho vime velice malo." Spolecenske tiskoviny a politicke kruhy to je zcela jina kava.
14. 07. 2009 | 02:57

ladislav napsal(a):

Vážený pane ministře,
škoda,že jste nenapsal také to, jak bráníte výstavbě přehrad tam, kde je vodohospodáři navrhují a které by problém z větší části vyřešili.Je pravdou,že se za komančů, ale i monohem dříve toky regulovaly, ale je podlé tvrdit,že se jedná o vybetonovaná koryta,tato podprahová negativní propaganda je hodna nevzdělaného ekologisty a ne ministra ŽP.Zapomněl jste také napsat, že zuby-nechty bráníte revitalizaci Labe,čili návratu do přírodě blízkého stavu a to ze zcela ideologických důvodů.Zapomněl jste také napsat, že usilujete o zrušení územní ochrany dopravního koridoru průplavu DOL, který se možná bude stavět za 20 - 50 let, nebo tam bude železnice, nebo se nebude stavět nic.Nicméně je tam stavební uzávěra a ochráněna příroda, zatímco vy zajistíte nové plochy pro hypermarkety a to kritizované vybetonování nechráněného území.Jste obyčejný podvodník.
14. 07. 2009 | 10:51

Martin napsal(a):

Pokud je něco zásadně měnit, tak prostě ponechat soukromé záležitosti vytopených občanů beze státní pomoci a to z výchovných účelů. Jedině tak lidé pochopí, že stavět na báječně levné půdě u potoka je hloupost.
Budovat protipovodňové opatření pro ochranu majetku těch hlupáčků je hloupost na druhou.
Vím o lokalitách, kde na rovince u potoka se staří lidé odvážili postavit nanejvýš stodolu, baráky si stavěli až daleko a ve svahu. Nyní na té rovince stojí 50 rodinných domků, protože pozemky byly za babku, co k tomu dodat.
14. 07. 2009 | 11:07

Mejla napsal(a):

Povodně a sucha se budou střídat. Tak na to ještě nikdo neopřišel, buďme na ministra pyšní.
14. 07. 2009 | 12:45

Guess napsal(a):

Pane ministře, lžete, jako všichni politici. Mnoho lidí už si všimlo, že počasí je záměrně manipulované. Vy přece dobře víte o Open Skies Treaty, Chemtrails, HAARPu, tak co tady mlžíte. Viděl jsem jasně ty desítky neoznačených letadel, které tady na nás vypouštěly to svinstvo celé 3 týdny a vytvořily bouřky a záplavy záměrně. Měl byste se stydět. Jdete proti vlastním lidem, kteří si myslí, že vás volí. Jak se vám spí?
14. 07. 2009 | 14:07

Viola napsal(a):

A ještě se k tomu přidal Bil Gates a bude měnit počasí nad Mexickým zálivem, asi to otočí na nás.
14. 07. 2009 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
Hm, nevím, ta obrácená cirkulace okolo tlakové níže z Balkánu přinesla moc vody z jihovýchodu. Takže buď Putin nebo Ahmadínežád.
14. 07. 2009 | 23:17

Pavel Pohodička Němec napsal(a):

Je otázkou, zda tato společnost je ještě schopna řešit běžné problémy. Lidé sedí doma a nemohou pracovat, mohli by prohloubit koryta potoků a řek, ale nejde to, nejsou peníze, protože elita si už zase žije svým životem a na svět a na nás zapomněla.
15. 07. 2009 | 08:52

Venus napsal(a):

K těm zástavbám na záplavových územích: Bydlím v okolí Prahy a pamatuju si např. Dobřichovice celé pod vodou, paní starostka hořekovala, lidé posílali na povodňové účty atd... A dnes? Přímo u Berounky se vesele staví nové baráky... Kdo to povoluje ? Takovým obcím bych příště nedala ani korunu !!!
16. 07. 2009 | 14:02

Míla napsal(a):

Zrovna ti samí bambulové co nám dnes říkají co se vše udělalo špatně,ti samí nám před tím říkali co je všechno špatně a jak bude dobré to všechno zabetonovat,narovnat a podobně.Dnes zas věští z křišťálové koule a ono to na 50% určitě vyjde.Poslal bych tyhle draze vyštudované lidi do háje a všem bych doporučil užívat mozek.Co by pak tito učenci asi dělali,že?
19. 07. 2009 | 17:53

tiffany jewelry napsal(a):

pane ministře,předložte hlavně vládě strategii proti kradení, z veřejného.
pak se možná někdy dostane na to,projednávat obsahy vašich moudrých návrhů.
to, proti čemu stojíte přeci není lidská zabedněnost, neschopnost pochopit, ale naopak chytrost a všehoschopnost postkomunistických ekonomických struktur.
31. 07. 2009 | 07:59

tiffany jewelry napsal(a):

Názory pana Mika se dají považovat za umírněné. Ano, pokud se klima mění, musíme se v první řadě přizpůsobit, větru dešti neporučíme.
31. 07. 2009 | 08:01

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
21. 08. 2009 | 06:39

Zdenka napsal(a):

Asi patrim k tem draze studovanym lidem, ktere tady nekdo posilal do haje, ale i tak se drze odvazim vyjadrit svuj nazor, kdyz mame tu ceskou variantu demokracie, kde si kazdy muze rikat co chce, bez ohledu na nasledky...
Jak ctu jednotlive prispevky, k tomuto, vcelku technickemu clanku, neprestavam se divit, jak i takova jednoducha a lehce pochopitelna zalezitost jako uzitecnost navraceni vodnich toku do puvodnich koryt, aby se snizila nicivost povodni a navrat k o neco rozumnejsimu vyuziti pobreznich niv (ok, tak tam nepostavime za levno baraky,ktere nam voda smete, ale budeme tam past kravy nebo pestovat stovik... a kdyz bude povoden, tak nam nebude vadit, ze budou chvili pod vodou) vzbuzuje tolik lacine agresivity.
To, co pan ministr navrhuje neni nic revolucniho a je to v zajmu kazdeho rozumneho cloveka, ktery premysli jen trochu o budoucnosti at uz sve, nebo treba svych deti, ktere si jednou budou chtit koupit barak u nejake ceske reky.

Bohuzel, pouhe zmeny v dotacich nestaci, i kdyz by bylo dobre jimi zacit a odstranit tak finacni motivaci pro ty nejvetsi zhovadilosti. Ale do doby nez volny trh a napriklad pojistovny nedonuti nepoucitelne a naivni lidi a bezohledne firmy prestat stavet v zaplavovych oblastech, napriklad tim, ze je odmitnou pojistit a nez se Stat zacne branit svevolnym porusenim uzemniho planu nacerno postavenymi domy a zacne je systematicky trestat zbouranim, jak je to jinde bezne a ne jen symbolickou pokutou, tak se nicive povodne a srdceryvne zadosti o pomoc postizenym obcim i jednotlivcum v mediich budou pravidelne opakovat...
25. 09. 2009 | 10:13

er napsal(a):

<a href="http://www.sz-hrzbj.cn">深圳搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn">深圳搬家</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/lhbj...">深圳罗湖搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/ftbj...">深圳福田搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/nsbj...">深圳南山搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/ytbj...">深圳盐田搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/babj...">深圳宝安搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/szlh...">深圳龙华搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/lgbj...">深圳龙岗搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/bjbj...">深圳布吉搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/gcbj...">深圳装卸公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/szdc...">深圳吊车公司</a>
<a href="http://www.hrzbq.com">深圳搬家公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn/szdc...">深圳吊车公司</a>
<a href="http://www.hrzbq.com/szwbcs...">深圳尾板车出租</a>
<a href="http://www.hrzbq.com/szdzgs...">深圳吊装公司</a>
<a href="http://www.hrzbq.com/szbcgs...">深圳搬厂公司</a>
<a href="http://www.sz-hrzbj.cn">深圳搬家公司</a>

万利<a href="http://sz-hrzbj.cn/kt.htm">深圳空调维修</a>,提供<a href="http://sz-hrzbj.cn/ktjxz.htm">深圳空调加雪种</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/ktaz.htm">深圳空调安装</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/ktcz.htm">深圳空调拆装</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/hrktwx.htm">深圳海尔空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/LGktwx.htm">深圳LG空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/xkktwx.htm">深圳新科空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/zgktwx.htm">深圳志高空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/slktwx.htm">深圳三菱空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/dbxwx.htm">深圳澳柯玛空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/glktwx.htm">深圳格力空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/dsjwx.htm">深圳春兰空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/ysqwx.htm">深圳大金空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/wxfw.htm">深圳日立空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/wxbj.htm">深圳松下空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/ktcs.htm">深圳三星空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/khyj.htm">深圳索尼空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/zyktwxcz...">深圳中央空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/xyjwx.htm">深圳奥克斯空调维修</a>、<a href="http://sz-hrzbj.cn/mdktwx.htm">深圳美的空调维修</a><a href="http://sz-hrzbj.cn/ktxd.htm">深圳空调清洗</a>....<a href="http://sz-hrzbj.cn/kt.htm">空调维修</a>
21. 11. 2009 | 04:36

fashion napsal(a):

http://www.fashioninshop.com
Fashioninshop.com is a online store,sales a wide range offashionable products.
25. 11. 2009 | 06:13

p.t napsal(a):

RE: wbgarden :
Proč by příroda měla chránit člověka, když se přemnožil a jen jí ničí, to je autoregulace a způsobujeme si to sami...
13. 03. 2010 | 01:41

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 05:45

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 08:23

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 03:25

fashion shop blog napsal(a):

http://blog.fashioninshop.net/
Fashion Blog,Fashion
fashion,fashion shoes,fashion bags,fashion brand
01. 06. 2010 | 09:49

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:47

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#wlwyl>buy cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#oygbx >levitra online without prescription</a> , http://orderlevitrahere.com/#chfqd levitra without prescription
20. 10. 2012 | 05:20

Exhitaanami napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#kpklr>viagra 120 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#dggya >viagra 120 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#ukllj viagra 150 mg
21. 10. 2012 | 01:57

sertiorgriess napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#17561>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#1937>viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#17099 buy viagra online
21. 10. 2012 | 18:25

Gathupsetplup napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#ndjbg>cheap kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#sajmn >cheap kamagra online</a> , http://orderkamagranow.com/#vabxw buy kamagra cheap
21. 10. 2012 | 22:09

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#6961>buy generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#5313>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#9983 buy cialis online
23. 10. 2012 | 08:11

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13371>buy generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#10502>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#421 generic cialis
23. 10. 2012 | 15:53

FeannaSpejeft napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#csigl>buy viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#ktdjk >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#kflpq viagra online
24. 10. 2012 | 05:12

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#4380 - viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#5468>cheap viagra</a>
30. 10. 2012 | 11:57

Nemadvime napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#ldsfp>cheap levitra online</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#raqdk >levitra online</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#hofwt cheap levitra online
30. 10. 2012 | 22:48

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#18486>zithromax 500 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#14645>buy zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#11393 buy zithromax
30. 10. 2012 | 23:03

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#13180>buy generic zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#7096>zithromax 250 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#8505 buy zithromax online
30. 10. 2012 | 23:03

tymnDiumn napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#rfpwb>viagra online without prescription</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#kwukk >viagra online without prescription</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#irvij buy viagra online
31. 10. 2012 | 16:15

TypeKayathy napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#qxauf>buy cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#dxych >buy cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#tvdkj cialis online
03. 11. 2012 | 01:30

cledgeslame napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#aadlm>generic levitra</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#kdkwv >levitra online</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#augyn buy levitra online
04. 11. 2012 | 02:48

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#7181>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#20484>viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#7619 buy viagra
05. 11. 2012 | 04:10

BonEnhaniaDic napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#zjeoo>buy viagra</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#qssbr >order viagra</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#uvyru viagra 50 mg
06. 11. 2012 | 22:57

Ornannyrhyday napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#kpqxy>propecia 5 mg</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#qmtyi >generic propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#oegeb buy propecia
07. 11. 2012 | 18:57

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#9895>buy generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#15641>buy cialis online</a> , http://getagenericpills.com/#18713 buy generic cialis
10. 11. 2012 | 07:50

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#15057>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#5863>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#17973 buy viagra
13. 11. 2012 | 17:09

Quegreefeer napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#10078>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#5073>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#14862 buy viagra online
15. 11. 2012 | 09:24

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#13029>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#17088>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#10224 buy viagra
16. 11. 2012 | 18:17

Keyclearcarve napsal(a):

<a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#kluib>cheap retin a</a> - <a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#glzpj>buy retin a cream</a> , http://buyretinaonlinemeds.com/#mymsj buy retin a online
11. 01. 2013 | 21:37

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#bmriw>buy strattera online without prescription</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#zajsr>buy strattera cheap</a> , http://buystratteramed.com/#xwjsv generic strattera online
22. 01. 2013 | 21:58

Crepleinono napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#jsmai>imitrex online cheap</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#zqjvc>buy imitrex online cheap</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#trwoq imitrex online cheap
26. 01. 2013 | 11:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy