Transformace psychiatrické péče

09. 06. 2010 | 10:11
Přečteno 5682 krát
Návrhy a připomínky České asociace pro psychické zdraví k transformaci systému psychiatrické péče v České republice

V České republice se s vážným psychickým onemocněním potýkají nejméně tři procenta obyvatel. Důsledky psychické choroby nesou spolu s nemocnými také jejich blízcí. Těžké psychické poruchy tedy u nás postihují nejméně 300 000 tisíc nemocných lidí. Spolu s nimi nese břemeno obtíží a problémů spojených s duševní nemocí zhruba dvojnásobný až trojnásobný počet rodinných příslušníků.
Stávající systém psychiatrické péče v České republice dlouhodobě trpí závažnými nedostatky, které vedou k nízké kvalitě života duševně nemocných lidí. Hlavní problémy jsou známé:
- Psychiatrická péče je nedostatečně finančně zajištěna.
- Lůžková péče je soustředěna především do kolosů psychiatrických léčeben, které potřebám pacientů a jejich rodinným příslušníků z mnoha příčin nevyhovují.
- Investiční zanedbanost psychiatrických léčeben, hospitalizace ze sociálních důvodů a další problémy komplikují situaci také poskytovatelům, organizátorům a plátcům péče.
- Není dostatečně zajištěna ochrana práv duševně nemocných lidí.
- Kapacita psychiatrických ambulancí nestačí potřebám pacientů, lékař má v ordinaci na jednoho pacienta minimum času.
- Duševně nemocní nemají dostatečný přístup k psychoterapii.
- Chybí systém preventivní péče, nikdo nemá povinnost pečovat o duševně nemocné, kteří sami nevyhledají odbornou pomoc.
- Chybí celostátní síť zařízení komunitní péče umožňující poskytování služeb duševně nemocným lidem v místě jejich bydliště.
- Sociální systém opomíjí potřeby duševně nemocných lidí (invalidní důchody, příspěvek na péči, sociální a pracovní rehabilitace, bydlení, zaměstnání).

Transformace není záležitostí jednoho rezortu
Transformace systému psychiatrické péče je o mnohovrstevný úkol, který je třeba řešit na úrovni vlády a parlamentu (příprava zákonů a prováděcích vyhlášek), plátců (zdravotních pojišťoven), organizátorů a poskytovatelů zdravotní péče.
V České republice chybí národní program péče o duševní zdraví, který by vytvořil předpoklady pro systémové řešení nahromaděných problémů. Bez součinnosti parlamentu a vlády je transformace sytému psychiatrické péče neuskutečnitelná.
Transformace vycházející z národního programu péče o duševní zdraví musí vést k vytvoření provázaného systému zdravotních a sociálních služeb. Není rozumné investovat obrovské prostředky například do farmakologické léčby schizofreniků a přitom nevytvořit podmínky, které by jim umožnily opětovné začlenění do každodenního společenského a pracovního života.
Transformace systému psychiatrické péče není jen záležitostí rezortu ministerstva zdravotnictví. Týká se také dalších rezortů, především ministerstva práce a sociálních věcí (sociální služby pro lidi s duševním onemocněním), dále ministerstva spravedlnosti (ochrana práv duševně nemocných) a ministerstva vnitra (povinnosti obcí a krajů k duševně nemocným občanům).

Změny ve prospěch pacientů
Zaostávání v oblasti psychiatrické péče negativně ovlivňuje jak kvalitu života pacientů a jejich rodin, také možnosti a profesní zájmy poskytovatelů péče. Zděděný systém psychiatrické péče přináší problémy i organizátorům a plátcům péče. Náhledy různých zainteresovaných skupin na transformaci systému psychiatrické péče, jejich motivy a zájmy, ale také obavy z možných komplikací a problémů, se pochopitelně různí.
Česká asociace pro psychické zdraví se na potřebu transformace psychiatrické péče dívá především z hlediska lidí, kteří trpí vážným duševním onemocněním a z hlediska jejich blízkých – rodičů a dalších rodinných příslušníků.
Právo duševně nemocných na zdravotní péči a sociální služby odpovídající současným požadavkům je zakotveno v řadě mezinárodních dokumentů přijatých také Českou republikou.Velký vliv na změnu systému psychiatrické péče v naší zemi mohou mít dokumenty Evropské unie, OSN a dalších mezinárodních institucí, které se zasazují o humánní a spravedlivý přístup k lidem ohroženým diskriminací a sociálním vyloučením.
Velký význam pro odpovědnou přípravu transformačních kroků mají zkušenosti vyspělých států, kde transformace systému psychiatrické péče již několik desetiletí probíhá. Česká republika se může poučit i z chyb, kterých se při transformaci systému psychiatrické péče v minulosti dopustili reformátoři například v USA nebo v Itálii. Daleko větším rizikem než jaké by přinesla promyšlená proměna struktury psychiatrické péče, je odsouvání potřebných změn a prodlužování současného stavu.

Psychicky nemocní jsou v Česku diskriminováni
V České republice jsou psychiatričtí pacienti diskriminovanou a stigmatizovanou skupinou občanů. Z povahy jejich onemocnění plyne, že nemohou v dostačující míře hájit své zájmy a práva. V tomto směru (stejně jako v každodenním praktickém životě) jsou odkázáni na pomoc svých blízkých a na pomoc všech, kdo v jejich prospěch mohou ovlivnit veřejné mínění a rozhodovací procesy v politické oblasti.
Vztah veřejnosti ke spoluobčanům trpící duševní nemocí je zatížen nevědomostí a předsudky. Mnoho rodin se za své nemocné příslušníky stydí. Strach z duševních nemocí vede u velké části populace k přesvědčení, že „blázni jsou nebezpeční, a proto patří do blázince.“ Této mentalitě odpovídá praxe nedobrovolné hospitalizace lidí v akutní psychické krizi do velkých psychiatrických léčeben a jejich dlouhodobé vyřazení z běžného života. Předsudkům společnosti odpovídá faktická lhostejnost politiků k osudům duševně nemocných občanů.
Tendence veřejnosti raději nevidět problémy vážně duševně nemocných lidí a nedostatek informací o povaze a důsledcích psychického onemocnění vytvářejí zdání, že transformace psychiatrické péče v České republice není naléhavým problémem. Opak je však pravdou.

Celospolečenské předpoklady zahájení transformace
K zahájení transformace i u nás je nezbytná změna diskriminační a stigmatizační celospolečenské atmosféry. Nelze očekávat, že dojde k uvolnění dostatečného objemu finančních prostředků a k zahájení promyšlené transformace celého systému, aniž by se osud duševně nemocných lidí stal politickým tématem a aniž by se humánnější péče o duševně nemocné stala obecně uznávanou hodnotou a zřetelně artikulovaným požadavkem veřejnosti.
Velký vliv na změnu veřejného mínění mohou mít především rodiče, další příbuzní a přátelé psychiatrických pacientů. Rodičovské a pacientské organizace, z nichž řada patří mezi členy České asociace pro psychické zdraví, zastupují statisíce lidí v jejichž zájmu je transformace nevyhovujícího systému psychiatrické péče. Většina občanů má ve své širší rodině někoho, kdo trpí psychickou poruchou. Osudy pacientů a příběhy rodin (matek), které o ně pečují, mohou oslovit širokou veřejnost a přispět ke změně náhledu na duševně nemocné.
Veřejnost a také politická reprezentace musí dostat jasný signál, že změna podmínek péče o duševně nemocné je nezbytná. Pokud chceme patřit k vyspělým státům Evropské unie, nemůžeme tolerovat dlouhodobé přehlížení potřeb a práv duševně nemocných lidí.

Kdo může být iniciátorem transformace?
Diskriminací, stigmatizací a s tím souvisejícím zanedbáváním zdravotní a sociální péče trpí statisíce duševně nemocných a jejich rodin. Pacienti a rodinní příslušníci jsou bohužel spíše obětí současného systému než jeho aktivními reformátory. Na hlavní roli při prosazování transformace systému psychiatrické péče nemají pacientské a rodičovské organizace dostatek vlivu a finančních prostředků. Mají však důvěru velké skupiny duševně nemocných lidí a jejich blízkých. Prostřednictvím médií mohou oslovit širokou veřejnost a seznámit ji s přesvědčivými lidskými příběhy a příklady selhávání systému psychiatrické péče u nás.
Iniciátory a hlavními nositeli myšlenky transformace systému psychiatrické péče by měli být poskytovatelé péče. Především lékaři jsou zodpovědní za kvalitu poskytované péče (odpovídající soudobým poznatkům medicíny založené na důkazech) a jsou také těmi, kdo mají největší přehled o moderních organizačních formách zajištění kvalitní psychiatrické péče. V ambulancích i v lůžkových zařízeních se psychiatři a další odborníci každodenně zblízka setkávají s psychiatrickými pacienty a jejich problémy a také s bariérami současného systému psychiatrické péče.
Velký díl odpovědnosti za organizaci, financování a kvalitu psychiatrické péče nese ministerstvo zdravotnictví. Podílí se na tvorbě zákonů a vydává podzákonné normy, které regulují fungování systému zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem většiny psychiatrických léčeben. Má také velký vliv na rozhodování Všeobecné zdravotní pojišťovny, která je největším plátcem psychiatrické péče.
Zajištění sociálních služeb pro duševně nemocné občany spadá do rezortu ministerstva práce a sociálních věcí. Transformace systému psychiatrické péče směrem k většímu rozvoji komunitní péče není myslitelná bez úzké součinnosti s ministerstvem práce. Problematika transformace se týká také ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti.
V oblasti zajišťování služeb pro duševně nemocné občany se angažují nestátní neziskové organizace, kraje a obce. Prosazovat práva duševně nemocných se snaží například Národní rada osob se zdravotním postižením. Pracuje zde skupina pro přípravu zákona na ochranu lidí s duševním onemocněním. Promyšlená a odpovědná příprava transformace systému psychiatrické péče předpokládá spolupráci všech výše zmíněných subjektů.

Kroky k transformaci
Příprava transformace systému psychiatrické péče by měla probíhat ve třech liniích. První se týká vztahu veřejnosti k duševně nemocným lidem. Česká asociace pro psychické zdraví považuje za nutné, aby veřejnost byla lépe informována o povaze duševních onemocnění a o potřebě lidštějšího přístupu k duševně nemocným lidem.
Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je mediální kampaň zaměřená proti stigmatizaci a diskriminaci psychicky nemocných. Postavit se proti nespravedlivé diskriminaci a stigmatizaci velké skupiny občanů, je nepochybně povinností státu. Profesionálně vedená kampaň by proto měla být financována z prostředků státního rozpočtu (na základě grantového řízení) nebo z fondů EU.
Ke zlepšení vztahu veřejnosti k duševně nemocným mohou dále přispět různé kulturní a osvětové akce, vzdělávací programy na školách, preventivní programy v oblasti zdravotnictví a podobně. Diskriminační atmosféru ve společnosti mohou ovlivnit veřejná vystoupení známých osobností (především v televizi), publikační aktivity (články v novinách a časopisech, knižní publikace) i aktivity a prezentace na internetu.
Ve druhé linii musí dojít ke shodě odborníků (poskytovatelů, organizátorů a plátců psychiatrické péče) na podobě transformace. V diskusích musí dostat prostor také zástupci pacientských a rodičovských organizací a poskytovatelů sociálně zdravotních služeb. Důležitým fórem pro přípravu transformace je jistě výbor psychiatrické společnosti. Pro uplatnění požadavků a připomínek všech zainteresovaných skupin je však třeba vytvořit širší pracovní skupinu, která by připravila podklady pro jednání se zástupci vlády a parlamentu.
Ve třetí linii by měla probíhat jednání s představiteli státu. Je třeba usilovat o to, aby Česká republika přijala národní program péče o duševní zdraví, který by vytvořil rámec pro uskutečnění transformace a perspektivní fungování systému psychiatrické péče. Jeho stěžejní myšlenkou by mělo být provázání zdravotní a sociální péče. Na akutní psychiatrickou léčbu musí navazovat systém rehabilitace a sociálních služeb, který umožní duševně nemocným lidem návrat do života společnosti.
Příprava transformace systému psychiatrické péče by měla zahrnovat i úpravu současné roztříštěné a nedostatečně propracované legislativy. Lze navázat na snahu Národní rady osob se zdravotním postižením o přípravu zákona na ochranu lidí s duševním onemocněním.
Konkrétní kroky transformace systému psychiatrické péče musí schválit vláda. Podklady pro její jednání by měla připravit meziresortní komise – složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti – za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, psychiatrické společnosti a uživatelů psychiatrické péče (rodičovských a pacientských organizací).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

katango napsal(a):

Milý Martine,když jsi své téma mohl a měl přednést na semináři s ostatními odborníky,tak ses společensky tak upravil ( ožral jako prase ),žes toho nebyl schopen.
09. 06. 2010 | 11:01

Ládik napsal(a):

Smůla je, že představitelé státu z toho nebudou mít osobní prospěch. Musíte to zařídit tak, aby pro ně něco teklo. Jinak marná snaha.
09. 06. 2010 | 11:31

Xavier napsal(a):

katango:

Což s hodnotou zde uvedeného článku vůbec nesouvisí. Jaký návrh na transformaci jste předložil vy, smím-li se ptát?
09. 06. 2010 | 12:24

skeptický napsal(a):

Nakonec se tu otevře zase nějaká neziskovka,která bude ze státu dojit peníze,a bude vám do toho chodit kecat,a pacienti zase utřou.A otevře si jí zase nějaká tetka spisovatelka pohádek.

Já bych se tam zaměřil na utrpení menšin,sexuálně alternativních,vinou státu znevýhoďňovaných chovanců v ústavech.Přihodil bych i diskriminované minoritní,alternativní doktory,toho by se našlo.To si nikdo nedovolí ignorovat.

Dyksminasralizace jak řemen.
To má zlatý dno.Léčba nikam nevede,co si budem povídat.
09. 06. 2010 | 12:26

hanah napsal(a):

Pane doktore, obraťte se na Stránského, stínového ministra zdravotnictví za VV.
Ten se Vašim případným návrhům bude jistě věnovat, je plný nápadů a elánu. K psychiatrii má také velmi hezký vztah. Umí dokonce za pomoci psychiatrie sesadit hlavu státu.
To by bylo, aby si neporadil s tím, jak zlepšit léčbu o psychicky nemocné pacienty.
Peníze na to taky najde, včera to říkal v rádiu.
09. 06. 2010 | 12:53

Zvědavý napsal(a):

"Transformace psychiatrické péče" to jako pro Hnízdila a toho Stránského? Toto je s nimi už tak vážný?
09. 06. 2010 | 12:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Martin Jarolímek
Já bych měl řešení. V příštích volbách bych ke každé obálce s volebními lístky přiložil tak deset tablet diazepamu.
Aspoň pár dní bychom tak konečně byli správně opečováni a duševně zcela zdrávi.
My - takto tedy ti, co to naléhavě potřebují.

Neboť těch zmiňovaných 300 000 lidí jsou pouze oběti bláznivého davu, který jsa neléčen ze své schizofrenie, narcismu a letargie chová se tak, jak se chová.
Místo spravedlnosti volí rigorozní právní ekvilibristiku, místo státní správy volí stádní nesvéprávnost, místo rozumného hospodáře volí kabalistu státních financí, místo zahraniční politiky volí přeshraniční prdelovlezectví, místo systému motivace volí rozdávání almužen, místo péče o životní prostředí volí kšefty se sajrajtem, místo schopných volí všeho schopné, místo péče o zdraví volí byznys s léky, místo obrany volí útok a když už má jít do tuhého, tak uteče.

Během těch několika dní by se takto jistě mohlo dosíci náležitého narovnání a nápravy alespoň těch nejkřiklavějších excesů v té či oné oblasti.

Těch 300 000 našich spoluobčanů by si jistě takové zacházení zasloužilo.

Mějte se.
09. 06. 2010 | 13:00

Moravan napsal(a):

Mistře, Králi blázince, ty nemusíš mít starosti. Ty budeš mít klientelu stále širší a širší.
A kolik potenciálních obyvatelú klecí běhá ještě po svobodě! Koukni třeba na Ivana Langera (na toho je ale třeba hodit síť co nejdřív). Nebo na Topolánka. Nebo na Parkanovou. Kalousek, kokot, by měl jít na protialkoholické léčení...
09. 06. 2010 | 13:14

Luba napsal(a):

katango,
dr. Jarolímek zřejmě sáhl po anxiolytiku první volby v záchvatu paniky z toho, jak bude přednášet onen text nepřátelsky naladěnému davu nesouhlasících.

Nejprve v chlastu rozpustil svou úzkost, a poté i myšlenku.

Však to znáte sám. Rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem spočívá hlavně v tom, že psychiatr má klíče.
09. 06. 2010 | 13:17

tečka napsal(a):

Tak Martine to co jsi napsal slýchám a čtu už cca 20 let. A nic. Jsou to jen fráze. Každý včetně klikošů, pokud nejsou zrovna v mánii, už dávno nevěří, že by se cokoliv změnilo k lepšímu.
Reaguji jen proto, že mi to ve světle právě skončených voleb přijde pikantní. Docela by mne zajímalo jak, to co jsi napsal, chce ČAPZ prosadit. Vládnout nám bude Nečas s Kalouskem a Julínek se už třese jak se vrátí na zdravotnictví. To znamená, že stávající situace se pro klikoše radikálně zhorší. Nějak jsem si nevšiml, že by neziskovky včetně ČAPZu podporovali strany hájící sociální stát.
Ve svém výčtu nářků drahý psychiatrický rockere jsi zapomněl ovšem na to nejpodstatnější a to je neexistence smysluplného terapeutického zákona, takže tisíce středňáků nemá dodnes vyřešen pracovně právní status a není vyřešeno jejich financování ani vzdělání. A bez toho žádnou změnu systému neuděláš. To ostatní jsou jenom plky - i když na Gjuriče nemáš.
09. 06. 2010 | 13:46

adalbert napsal(a):

Proč vždycky všechno musíte shodit? Doktor Jarolímek má stoprocentní pravdu, bohužel jeho volání je volání žíznivého na poušti. Ani se nedivím, že neměl náturu svůj příspěvek přednést na semináři psychiatrů. Psychiatři, vědomi si své moci a soudržnosti v tomto státním systému, který je zmatečný sám o sobě, využívají svou moc pro svůj prospěch, ne ku prospěchu pacientů. Velké léčebny s byty pro zaměstnance a platy kolem 40 tisíc poskytují neproblematickou zaměstnanost pro lékaře, kteří se bojí krve a imigrují k nám s tímto cílem často už i ze sousedního Slovenska. Ambulantní lékař spolupracuje v okresním městečku hlavně s policií, soudem a upocen běží s deskami se znaleckými posudky, aby si slušně přivydělal. Znalec jednou provždy jmenovaný bez dalšího vzdělávání a atestací. Psychiatr-psycholog za použití blogu na těchto stránkách před několika dny stigmatizuje duševně nemocné a dává své vtípky o "bláznech" k lepšímu diskutujícím, aby se pobavili s ním.
Všechny myšlenky pana doktora Jarolímka jsou správné, mají hlavu a patu, zachránily by tisíce, možná desetitisíce lidských životů a lidských duší. Bohužel cesta k legislativě je složitá. Přemýšlel jsem, jak. Vše je ponecháno na dobrovolnosti neziskovek nebo občanských sdružení. Je na ministerstvu zdravotnictví osoba, která by se tímto problémem výhradně zabývala? Ví o těchto problémech paní doktorka Vostřáková? Měla by, přežila na svém postu již více ministrů. Vědí o tomto problému poslanci? Občanská sdružení by měla být aktivnější, přímo s poslanci spolupracovat, více informovat média. Všichni se spoléhají na dr. Jarolímka, ale jednoho to utahá, a ostatní oponenti se smějí - že katango? Jsi lékař psychiatr z velké léčebny, protivník MUDr Jarolímka? Proč se katango nezastaneš duševně nemocných, zdá se, že jsi v této problematice jako doma, ale z určitých důvodů jdeš proti, i když je to neetické a amorální.
09. 06. 2010 | 14:12

katango napsal(a):

Já se proti duševně nemocným nestavím.jsem psychiatr,ale přes 30 let se léčím pro těžké deprese,takže problém mám zažitý z obou stran.Problémy současné psychiatrické péče v ČR vnímám dost podobně.Ovšem conditio sine qua non je podstatné zvýšení financí,které do oboru jdou.Nelze zapomínat na obrovské vnitřní zadlužení oboru - stav budov psychiatrických léčeben,třeba.Myslím si,že naprostá většina psychiatrů dělá pro své pacienty maximum možného ,nicméně souhlasím s tím,že to může být málo.No a že se Martin společensky upravil tak,že nebyl schopen účasti na semináři svolanému právě kvůli němu,se lze dočíst třeba na stránkách psychiatrické společnosti ČLS JEP.
09. 06. 2010 | 14:34

hanah napsal(a):

kantago

Vy jste tak trochu práskač, že ?
09. 06. 2010 | 15:12

Pavel D. F. Hrubý napsal(a):

Přátelé, pěkně si tady kydáte, ale co má říct takový pacient jako já, který musí každé dva roky na přezkoušení zdravotního stavu, aby mu na jeho chronickou periodickou depresi vůbec nechali invalidní důchod?

Že nám to lítání po doktorech a úřadech působí další frustrace a deprese (a mně osobně i hypertenzi a diabetes), to nikoho nezajímá. Mám nervy v tahu a psychiatrička mi říká, že je to už nejspíš na doživotí.

Jenže sociálka to vidí jinak a nejspíš o trojku ID co nevidět přijdu. A nejsem zdaleka sám. A když napíšu na linku důvěry, setře mě jakýsi sexuolog (který asi depresi fakt dobře rozumí), že periodická deprese je prostě periodická, tak co se divím.

Jako by ten mizerný důchod nás pár chudáků, co prostě dělat nemůžou, stát položil. Radši si přece jen místo hledám, i když jsem zatím odevšad vyletěl, ale třeba ještě není všem dnům konec.

Je mi z toho na blití. Nejsem příznivcem konspirací, ale tohle fakt vypadá jako signál typu: "Máš depresi? Tak se konečně zabij a neotravuj!"
09. 06. 2010 | 19:34

iga napsal(a):

Pane Pavle D.F.Hruby

prijmete ode me prani dostatku vnitrni sily. I kdyz vim, ze se vam ji periodicky zoufale edostava a jak je to strasne, citim s vami, drzte se!
09. 06. 2010 | 19:52

Pavel D. F. Hrubý napsal(a):

iga: díky, je to jak na houpačce, někdy dobře, jindy hůř, někdy totální kolaps. Já si myslím, že jsem na tom ještě celkem dobře, ale setkávám se s mnoha jinými, kteří opravdu o sebevraždě uvažují. Zkusím zítra zajet do Olomouce, má tam být veletrh pro zdravotně postižené. Když odborníci nestíhají, budeme se muset pokusit sami.
09. 06. 2010 | 22:48

Jirka napsal(a):

Dneska už žádnou psychiatrickou péči, ambulance, léčebny, psychoterapie dokonce ani léky nepotřebujeme. Máme totiž léčebné konopí alias marihuanu, které léčí všechny psychické nemoci od schizofrenie po maniodepresi:
http://blog.aktualne.centru...
Léčí i rakovinu, pakostnici a kulhavku. Je velice pravděpodobné, že léčí veškeré nemoci, kromě blbosti. Takže v blízké době můžeme očekávat, že zdravotnictví bude zrušeno komplet bez výjimky. Obyvatelstvo si bude poze pěstovat záhony s marihuanou.

Teď vážně, měl bych na pana Jarolímka otázku, i když na ní nemusí odpovídat, protože znám fanatismus feťáků:
Kolik procent Vašich pacientů odhadujete, že si psychickou poruchu způsobilo kouřením marihuany potažmo užíváním drog. Odhaduji, že to nebude malé číslo. A odhaduji, že škody jaké to způsobuje společnosti a rodinám jsou obrovské. Nehledě na peklo jaké prožívají samotní postižení.
Za všechna příklad nejznámější Petr Muk. Jak uvedl jeho dlouholetý přítel, Petr Muk si maniodepresi rozjel na začátku devadesátých let právě kouřením marihuany. Kolik takových nešťastníků v naší republice je? Odhaduji tisíce.
09. 06. 2010 | 22:50

Jirka napsal(a):

Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli psychiatrie definuje něco jako psychickou závislost na droze, na rozdíl od tvrdé závislosti s abstinenčním příznakem. Podle mě je patologická psychická závislost u uživatelů marihuany nepřehlédnutelná.
09. 06. 2010 | 22:59

enebene napsal(a):

Možná, že drogy užívajících, kteří si rozjeli psychózu, jsou tisíce, ale o tom dr. Jarolímek píše v jiném svém blogu. Ovšem těch, kteří drogy nikdy nebrali, a psychózu a zničený život mají, jsou desetitisíce / cca každý 10.obyvatel naší republiky/.
09. 06. 2010 | 23:02

enebene napsal(a):

Oprava: Každý 100. obyvtel, ale někdy se uvádí až 5% obyvatelstva, např. ve velkých městech s větší psychickou zátěží.
09. 06. 2010 | 23:04

Jirka napsal(a):

Už jsem ten článek našel.
Velice realistické, v podstatě si myslím totéž.
Propagátory drog jako JXD považuji za skutečné ďábly, srovnatelné s Mengelem.
Chudáci naivní děcka, kterým to zničí celý život.
09. 06. 2010 | 23:33

Jarcia napsal(a):

Souhlasím s Adalbertem, jen jak na to, abychom s tím trochu hnuli? Patřím k těm, kteří pečují o dospělé nemocné děti - rádi bychom se dožili nějakého vylepšení, známky, že se "blýská na lepší časy nemocných". Dost nás děsí pomyšlení, že až "zavřem oči", bude veškeré naše snažení vniveč. Nemám medicinské vzdělání, pouze ekonomické, šla bych do toho. Prozatím však ani panu Krásovi, kterému moc fandím, pro TP nedopřejí sluchu ti, kteří by měli nejen poslouchat, ale i konat!
Všude finance chybí, ale myslím, že v psychiatrii je situace katastrofální a to musí křičet i rodiče i lékaři.
30. 08. 2010 | 14:03

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 10:03

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:58

ouyang napsal(a):

<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox Cours </a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox r4 </a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">Nike Shox chaussures</a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox Cours </a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox rival </a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox air max</a>
<a href="http://www.shox-chaussures...."> Nike Shox femme </a>
<a href="http://www.shox-chaussures...."> Nike Shox argente</a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">2010 Nike Shox femme pas cher</a>
19. 09. 2010 | 02:31

nasloucham napsal(a):

Marihuana rozjede deprese?A konkretne u Muka?Tak to jsi vedle jak ta jedle.
Never vsemu co pise bulvar,ja sem slysel ze to bylo jinak.
Marihuana otevira nevedomi,jde o psychedelikum a podle Grofa nepusobuje maniodeprese a schizofrenie.
31. 01. 2011 | 23:02

http://www.ccemsrescue.org/jeff/90.php napsal(a):

Hello to all, because I am really keen of reading this Martin Jarolímek ? Transformace psychiatrické péče webpage post to be updated on a regular basis. It includes pleasant information.
26. 02. 2014 | 14:17

http://www.cameronsthings.com/WSDL/90.ph napsal(a):

Wow, this paragraph Martin Jarolímek ? Transformace psychiatrické péče is pleasant, my younger sister is analyzing such things, so I am going to inform her.
27. 02. 2014 | 06:37

Mr Hawaii napsal(a):

Dobrý den, já jsem pan Hawaii, soukromé půjčky věřitel, který dává život časové příležitost půjčky. Potřebujete naléhavě půjčku splatit své dluhy nebo potřebujete úvěr zlepšit své podnikání? Už jste byli odmítnuti bankami a jinými finančními institucemi? Jste v nouzi konsolidační půjčku nebo hypotéku? My půjčovat finanční prostředky na jednotlivce, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali na podnikání ve výši 3%. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme se poskytovat spolehlivé a příjemce pomoci a bude ochoten nabídnout loan.So kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu: hawaii_loanfirm77956@outlook.com
04. 07. 2014 | 14:51

paní Nora napsal(a):

Potřebujete naléhavou půjčku? jste v dluzích? budete potřebovat rychlou půjčku refinancovat své podnikání ?, jste byl odepřen od vaší banky, starosti nic víc, Naše služby jsou rychlé, snadné a bezpečné úvěry nyní v jakýchkoliv okolností. Půjčit až 2,000 dolarů - $ 1,000.000 dnes! Obraťte se na nás s informacemi úvěru na tento e-mail: noramildred.loans@hotmail.com

Poznámka: Budete očekávat, že předběžné odpověď a finanční prostředky do 24 hodin

S pozdravem.
paní Nora
Úvěry
06. 03. 2015 | 13:19

loan napsal(a):

Vyplňte níže uvedený formulář.

Celé jméno : ______________________________
Výše úvěru Požadováno: ______________________________
ADRESA : _____________________________________
Půjčka Doba trvání: _______________________________
CITY : _________________________
STAV : _________________
Země : ________________________________
VEŘEJNÉ buňky :: ______________________
SEX : _______________
AGE : __________________
Status : _________________
Zaměstnání: ________________________
E-mailová adresa : _____________________
Měsíční příjem : _____________________
Všechny společnosti : _____________________
Telefon: _____________________

Napište nám pod tyto informace vás ,
Kontakt Jméno : fedrickduck57@gmail.com

Kontaktní adresa :
Vaše naléhavé odpověď potřeboval co nejdříve .

Pan Fedrick duck
01. 04. 2015 | 23:34

Phil Howardson napsal(a):

Hello dear žadatel

Potřebujete úvěr?
Potřebuješ finančně?
Ty jsou na černé listině vaší banky?
Potřebujete úvěr?

Můžeme pomoci s jakýmkoliv typem úvěru, který potřebujete.
Kontaktujte nás ještě dnes na philloanfirm2@yahoo.com tak, že vám mohou pomoci velmi dobře.

Jsme zde, aby sloužil celý den, protože pracujeme 24 hodin denně, 6 dní v týdnu.

Kontaktujte nás ještě dnes pro vaši naléhavou půjčku,

Email 1: philloanfirm2@yahoo.com

Phil Howardson
06. 05. 2015 | 04:24

Larry Fox napsal(a):

Vítejte 24hodinová výpůjční služby

Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebuji peníze na rozšíření nebo zavedení své vlastní podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních úvěrové společnosti ve Velké Británii. 24hodinová výpůjční služba je jednou z největších zajištěné úvěry společností ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes jakýkoliv termín 1 - 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber liber 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel. S nízkou úrokovou sazbou 3% na všech částech světa.Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice2011@gmail.com
pozdravy
Larry Fox
11. 05. 2015 | 17:55

charity napsal(a):

Potřebujete naléhavou úvěr nebo finanční služby? Kontakt financialdepartment.online@gmail.com
26. 05. 2015 | 08:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy