O mladých, starých a rodičích

09. 06. 2014 | 08:30
Přečteno 5590 krát
Rozhovor o tom, jak náš sociální systém ovlivňuje uplatnění lidí na trhu práce a jejich rodičovské role, se mnou na stránkách Zpravodaje Gender Studies vedla Nina Bosničová.

Občas, když ve firmách školíme, že z důvodu demografického stárnutí bude nutné do budoucna chtít a umět efektivněji zaměstnávat i lidi nad padesát let věku, je nám řečeno, že v momentě, kdy je poměrně velká nezaměstnanost absolventů a absolventek, nemá cenu přemýšlet o zaměstnávání „starých“. Jaký je Váš názor na tuto věc?

To je velmi zjednodušující pohled. Kolega v oboru veřejná politika, pan docent Arnošt Veselý, správně cituje z literatury, že dobře definovaný problém je už zároveň polovinou jeho řešení. A ten problém, zda zaměstnávání osob nad padesát let nějakým způsobem ohrožuje zaměstnávání mladých lidí, je špatně položená otázka. Máme tady obecný problém nezaměstnanosti a ta se dotýká mladých, starých, mužů, žen, lidí nejrůznějších profesí a z různých regionů – v té nebo oné míře. Abychom ten problém dokázali zvládat, tak musíme koncipovat politiky, které budou pomáhat jak mladým, tak zároveň těm nad padesát tak, aby si nejenom neprotiřečily, ale aby se navzájem podporovaly. Manažeři, kteří říkají, že mohou substituovat práci a zkušenosti starších lidí zaměstnáváním mladých, nejsou dobří manažeři. Poněvadž starší pracovníci mají proti těm mladým komparativní výhody ve zkušenosti, často v sociálních kontaktech, ve schopnosti lépe rozumět způsobu fungování podniku či organizace. V odborných kruzích naprosto převažuje závěr, že pro dobré fungování firmy nebo organizace je dobré disponovat věkovým a genderovým mixem.

Jeden manažer mi dokonce tvrdil, že je demografické stárnutí tak trochu vymyšlený problém (z hlediska potřeb pracovního trhu), protože nedostatek mladých zaměstnanců a zaměstnankyň (způsobený demografickým stárnutím společnosti) vyřeší vlna mladých imigrantů a imigrantek do ČR z ciziny. Je na tom něco pravdy?

To je opět nekvalifikovaný názor. Bohužel v naší veřejné diskusi se velmi často objevují takové povrchní soudy, mýty, dojmologie prezentované jako vědecké poznání. Na půdě oboru veřejná politika se snažíme o prosazování takových koncepcí politiky, které jsou založeny na znalostech. Kdyby si ten manažer dal práci a podíval se na statistiku imigrace do České republiky, tak zjistí, že nám nemůže řešit demografický problém ani z malé části. Jde spíše o tisíce, nanejvýš desetitisíce lidí, kteří k nám přicházejí odjinud (teď už méně, než v uplynulých letech). Aby demografická reprodukce byla vyvážená, m0síme uvažovat o statisících lidí. Takže ne, tento problém nám jen imigrace nevyřeší, a navíc, jak praví zkušenosti z mnoha jiných zemí, zejména imigrace z kulturně odlišných společností naopak může přinášet velké problémy do budoucna.

Jaké jsou dle Vašeho soudu hlavní nedostatky českého důchodového systému, zejména s ohledem na jeho různý dopad na ženy a muže?

Důchodový systém tak jak je v tuto chvíli koncipován – mluvím teď o nejdůležitějším prvním veřejném pilíři, ve kterém jsme všichni povinně – v sobě skrývá minimálně dvě velké nespravedlnosti.

Jednou je, že když muž a žena spolu žijí v jedné domácnosti, vychovávají děti, sdílejí své příjmy a rozhodují se o rodinné strategii, tak to většinou dopadne tak, že žena zůstane s malými dětmi doma, především z finančních důvodů. V té chvíli si ani on, ani ona neuvědomí, že v důsledku toho bude mít ona po desetiletích nižší důchod. Po dobu, kdy se stará o děti, je jí tato doba sice započítávána jako náhradní doba z hlediska délky uznaných let, ale nejsou jí započítávány žádné pracovní příjmy. Její příjem pak bývá, i po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, většinou nižší než příjem muže. Tohle je problém, který má řešení. Ve světě existují soustavy, kde se pracovní příjmy muže a ženy vždy na konci kalendářního roku sečtou, vydělí dvěma a muži a ženě se započítává nikoliv to, co finančně do systému reálně odvedli, ale ideální polovina obou jejich příjmů. To znamená, že po třiceti pětatřiceti letech ta žena dostane vyšší důchod, než kdyby jí bylo započítáváno jenom to málo, co byla schopna do důchodového systému odvést sama. Samozřejmě že muž má důchod snížený o tu část svých příspěvků, o které byly tímto výpočtem zvýšeny příspěvky partnerky. Náš důchodový systém mohl dobře fungovat ještě v době před čtyřiceti padesáti lety, kdy všichni lidé měli děti a měli aspoň dvě děti a příjmy byly nivelizované. Dnes už je ale překonaný.

Druhou a snad ještě větší nespravedlností je, že lidé, kteří se starají o děti, mají nakonec nižší důchody než ti, kteří děti neměli. Tím, že se starají o děti, jsou v nevýhodě proti těm bezdětným. Péče o děti je sama o sobě velkou finanční investicí – odhady nákladů na výchovu jednoho dítěte, než se postaví na vlastní nohy, jsou 2,5 mil. Kč. A o to oni ochuzují svůj životní standard. A přitom umožňují systému dlouhodobě fungovat tím, že jejich děti posléze přispívají do sytému, z nějž se budou vyplácet důchody nejen jim, ale i těm bezdětným… I to je problém, který je třeba řešit.

Můžeme tak učinit buď přímo v důchodovém systému anebo v sociálním systému prostřednictvím podpory sociálními transfery. Ve světě se uplatňují tato řešení obě. Jednou z možností, jak zvýhodnit rodiny s dětmi, je včlenit toto zvýhodnění přímo do fungování důchodového systému. Například tím, že by lidé, kteří se starají o nezaopatřené děti, měli nižší příspěvky do důchodového systému, ale přitom by jim byly fakticky započítány v plné výši. To znamená, že by stát podporoval jejich důchodové pojištění tím, že by rozdíl mezi tím, co by museli platit, a tím, co by platili, kdyby děti neměli, pokrýval z jiných zdrojů než pouze zdrojů sociálního pojištění.

Co říkáte neustále se zvyšujícímu věku odchodu do důchodu v České republice jako výsledku probíhající důchodové reformy? Je toto dobré řešení, je na to společnost připravena?

Systémů je víc, ten náš, kdy důchodový věk stoupá do nekonečna, je originálním příspěvkem tvůrčího zamyšlení exministra Drábka nad tím, jak lidi otrávit a důchodový systém totálně znevěrohodnit. Nabízejí se řešení, která se ve světě osvědčují. Například nemít pevnou věkovou hranici odchodu do důchodu. Když budete výši důchodu vázat na výši příspěvku do důchodového fondu, tak byste teoreticky mohla odejít do důchodu třeba ve čtyřiceti, ale za tu cenu, že Váš důchod by byl hodně malý. Nebo existují systémy, ve kterých, když si naspoříte určitou částku ve svém virtuálním důchodovém účtu, tak se s partnerem třeba ve čtyřiceti seberete na cestu kolem světa na půl roku, vyberete si z toho účtu určitou část a užijete si, dokud jste mladí, zvídaví, zdraví. O tu částku se Vám pak ochudí ten účet a v pětašedesáti bude váš důchod nižší. Z hlediska strategie života se často setkáváme se steskem, že někdo celý život pracoval, ale teď v důchodu už ho trápí záda a bolí nohy - a už si ho vlastně ani nemůže pořádně užít.

Co by se muselo změnit na vzdělávacím systému v ČR, aby uplatnitelnost absolventů a absolventek na trhu práce byla vyšší?

Ve světě existují systémy prognózování potřeb trhu práce a na tyto prognózy navázané priority vzdělávacího systému. U nás je to naprosto disparátní. Vysoké školy jsou financované především podle množství studujících, nikoli podle toho, koho a jak vzdělají. To vedlo k masifikaci vysokoškolského vzdělání v podstatě bez ohledu na to, v jakém oboru byli studenti a studentky vzděláváni. Nebyly stanoveny žádné priority. Země, které to dělají rozumně a které se snaží vyhnout této pasti, mají profesionálně vedené prognostické útvary, které ve výhledu cca patnácti let odhadují, v jaké struktuře bude nová pracovní síla v národním hospodářství potřeba. A na základě této prognózy stanovují priority včetně pozitivní motivace pro vysoké školy, aby začaly v odpovídajícím počtu vzdělávat právě ty studující, kteří po pěti šesti letech budou na trhu potřeba. My na to upozorňujeme už 15 let, ale dva rezorty, kterých se to týká, tedy ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, se na tom nedokázaly ani po těch 15 letech domluvit.

Na počtu a významu nabývá v ČR i tzv. sendvičová generace. Dělá stát pro tuto skupinu osob zatížených dvojím závazkem péče dost?

Něco stát vykonal. Za pozitivum bych považoval, že tady od roku 2006 platí Zákon o sociálních službách, který nově zavedl příspěvek na péči. Ten má tři kategorie podle míry závislosti na péči okolí a osoba, která ho pobírá, má možnost volit si, jak ten příspěvek uplatnit. Sice to není dokonalý systém, poněvadž není zkoordinovaný se způsobem institucionálního financování zařízení sociální péče, ale vytvořilo to větší prostor pro vhodnější volbu způsobu, jak zlepšit péči o jednu část sendviče – o ty starší. Není to ideální, ale určitě to pomohlo statisícům lidí v této zemi.

Problémový je druhý krajíc onoho sendviče. Především nedostatek jeslí a mateřských škol. Teď je ve druhém čtení návrh zákona o dětských skupinách, se kterým já nesouhlasím. To je utíkání od řešení problému. Není zajištěna dostatečně komplexní kvalifikace těch, kteří by se o děti měli starat, není zajištěno stravování dětí. Obojí je strašně důležité. Je navíc známo, že mateřské školy jsou pro děti lepší, než kdyby zůstávaly v rodinách, protože ve školkách se lépe učí žít v kolektivu a komunikovat, získávají základy dovedností potřebných pro úspěšný vstup na základní školu. Znovu je to problém koordinace několika rezortů při vytváření společné veřejné politiky, která odstraní existující sektorové nebo rezortní bariéry.

Je nedostatek jeslí a školek problém, který by měl řešit primárně stát, anebo je vhodné, aby proaktivní kroky v této oblasti činili i zaměstnavatelé?

Je to veřejná úloha. Stát, který chce dlouhodobě prosperovat, se musí umět o děti a rodiny s dětmi dobře postarat. Nikdo to za ten stát neudělá. Je pravda, že je možné promýšlet i spolupráci s podnikovým sektorem, podnikové mateřské školy nakonec existovaly i v době před listopadem 1989. Určitá spolupráce možná je, ale není správné, aby to bylo hozeno jen na bedra těch podniků. Stát musí vytvořit odpovídající legislativní podmínky a podporovat příslušná zařízení také finančně. To by měla být i úloha obcí. Obce tohle docela zanedbávají – a zanedbávají rodinnou politiku jako takovou. Zákon o obcích, který byl přijat po roce 1989, byl velmi obecný, ukládal obcím jen málo jednoznačných závazků a povinností, což bylo pochopitelnou reakcí na reglementaci předchozího režimu. Ale ukazuje se, že mnohé obce, stejně jako mnozí jednotlivci, se neumějí samy o sebe postarat, když jim něco nenařídíte. Jsou skvělé obce, které si tyto veřejné úlohy vezmou za své a jsou obce, které na to úplně kašlou. Větší by mohla být i úloha krajů. První vlaštovka už vylétla – jde o kraj Vysočina, který k rodinné politice na svém území přistupuje koncepčně a aktivně.

Poslední otázka se týká délky rodičovské dovolené v ČR. Jste zastáncem názoru, že by mělo dojít k jejímu krácení (jak nedávno doporučilo i OECD)? Jak by toto bylo možné udělat, aby zároveň na danou situaci nedoplatily nejvíc matky (a potažmo i děti)?

Nás systém rodičovské dovolené není optimální a jsem nakloněn přitakat zahraniční expertíze OECD. Trošku smutné je, že se nám ze zahraničí dostává rady, kterou jsme v minulosti fakticky realizovali. V době před listopadem 1989 režim potřeboval maximalizovat počet pracovních sil - a hlavní rezervoár byly ženy v domácnosti. V té době téměř všechny ženy měly děti, a ne jen jedno. Stát musel budovat jesle a mateřská zařízení, aby ženy mohly pracovat. Nerozumné rušení jeslí a mateřských škol po listopadu 1989 bylo i dědictvím vlny nekritického zbožštění role rodičů a rodiny v prvních letech života dítěte, které se u nás v devadesátých letech minulého století rozmohlo u politiků i odborníků. Já bych umístění dítěte do jeslí či mateřské školy viděl jako velmi zdravé nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Když rodič (v naprosté většině případů žena) zůstane doma až čtyři roky, ztrácí kontakt se svojí profesí, vytrácejí se pracovní návyky a návrat na trh práce je pak mnohem komplikovanější. My jsme měli dvě děti brzy po sobě. Moje žena s nimi strávila doma tři a půl roku. Vzpomínám si, jak moc se těšila na to, až se bude moci znovu vrátit do práce! Doba první republiky, kdy bylo běžné, že živitelem rodiny byl muž a žena se starala o děti a domácnost, je dávno pryč a stát na to musí racionálně reagovat. A ten náš na to reaguje se zpožděním - a zdaleka ne tak dobře, jak by mohl a měl. Namísto dobře fungující sítě jeslí a mateřských škol dáme rodičům 220 tisíc a pošleme je domů, starejte se. Podobně u nás funguje i systém sociální pomoci. Místo aby nabízel především sociální služby a jenom tam, kde je to funkční, dávky, tak si zjednodušuje situaci tím, že se snaží lidem zaplácnout pusu dávkami a na služby, které by mohly účinně (a někdy i levněji) pomoci, prostě …. rezignuje.
(Mírně upraveno.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Vždy si vzpomenu na Pocestného slova - blbé děti, malé důchody.
09. 06. 2014 | 09:00

Občan napsal(a):

Pane profesore,

REALITA je taková, že osoba ve věku 50+, pokud není nějakým superspecialistou, je fakticky nezaměstnatelná.
Pokud je to řemeslník, tak ještě určitou nepatrnou šanci má. Ale běda, je-li to VŠ, který po celý život dělal běžnou odbornou práci; ten nesežene ani práci v oboru, ani práci méně kvalifikovanou nebu nekvalifikovanou. Pro práci v oboru je "starý" a pro nekvalifikovanou práci je "překvalifikovaný".
Momentální situace je taková, že NEzaměstnanost ve věkové kategorii 50+ činí v ČR cca 46%. Až na vyjímky jsou tito lidé dlouhodobě nezaměstnaní a tím pádem ZCELA BEZ PŔÍJMU.

Zbytek jsou nekvalifikované kecy.
Zejména ten konec o socdávkách. Na ty totiž lidé, kteří SKUTEČNĚ potřebují DOČASNOU pomoc, nedosáhnou ani omylem.
Lidem v potížích žádné "sociální služby" nepomohou, pokud nemají co do huby a jak zaplatit nájem a inkaso. Pro vzdělané lidi to je obzvlášť frustrující situace; zejména proto, že oni přesně vědí CO potřebují a co by měli v dané situaci dělat. "Jediný" problém je, že nemají práci a příjem. A s tím jim žádné "konzultace" a "sociální služby" nepomohou.

Ale i pindy o věku vzniku nároku na důchod jsou "lahůdkové".
Do kolika si, doprkvančic, myslíte, že budou schopni pracovat PRAVIDLNĚ A NA PLNÝ VÝKON dělníci, zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, záchranáři, klinici, řidiči a vůbec většina profesí? Vy fakt nechápete rozdíl mezi MOCI a MUSET???

Proč, sakra, už konečně nepřiznáte na plnou hubu, že jste totálně bezradní, protože tu máme VELKÝ PROBLÉM, na jehož SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ nejsou peníze ani jiné prostředky (kromě krvavého násilí)?!
09. 06. 2014 | 09:17

Medikolog napsal(a):

Nebojte Ládiku!!! 09.00

Výjimka k výjimce pro ČR praví, že nezáleží IQ jednotlivce. Součet IQ deseti a více oligofreniků je vyšší, než součet IQ dvou géniů, a materiální zabezpečení některých rodičů v ČR je přímo úměrné součtům IQ jejich potomků. Navíc v biologických potomcích jednoho páru se statisticky významně častěji vyskytují série blbů, než série géniů.
09. 06. 2014 | 09:17

SuP napsal(a):

Příjemně mě překvapil názor autora na ekonomickou imigraci. Zatím není tento postoj běžný a spíš se hledá cesta, jak zvlčilým dětem předchozí generace pracujících imigrantů zacpat hubu dárkem, aby nezlobily.

Nesouhlasím ale s pohledem na řešení zázemí pro rodiče s malými dětmi. Počet narozených dětí se mění v periodách délky cca 1 generace a postupně se střídají vlny ročníků vícedětných a ročníků bezdětných, doplněných jedináčkovskými.
Rušení předškolních zařízení bylo vyvoláno během transfomace hospodářství především tím, že v roce 89 a dál byly "na tahu" množení jedináčkovské ročníky 60.let. Spolu s vražednou kombinací otevření neskutečných možností, jak užít mládí se množení prakticky nekonalo, případně se odkládalo. A tím se projevil neskutečný převis kapacit školek a jeslí, budovaných za Husáka.
Nikdo si nedokázal spočítat, že vícedětné ročníky (často blbě nazývané "Husákovy děti") začnou ve svých 28-30 letech zakládat rodiny a rodit děti, a že tato doba přijde tedy asi okolo roku 2000 a dále. Pamatuji zoufalý nedostatek školek v té době a nedostatek peněz na jeho řešení. Tahle vlna se posouvá v čase dál, po nedostatklu školek je nedostatek míst v prvních třídách, na základních školách, ......

Jediný racionální náznak řešení jsem nedávno v nějakém článku zahlédl, a to - vybudovat kapacity předškolních zařízení tak, aby jich bylo dostatek na předpokládanou a kýženou porodnost, nicméně budovat je tak, aby se dala průběžně víceúčelově využívat jako zařízení pro větší a starší děti, tedy variabilně. Mezitím (cca 25 až 28 let) přijde další vlna vícedětných rodin a cyklus se opakuje.
Ta "porodnostní vlna" trvává tak 5-6 let, k tomu připočtěmě 6 let věku do prvňáka a 9 let na základí škole. To je 20 let a na těch pár let do další vlny se už nějaké využití najde.
09. 06. 2014 | 09:24

jarpor napsal(a):

Tak nevím, profesore ...

Ke školkám a zaměstnávání matek jsem četl i cosi druhého... :

Stát svými příspěvky se stává "otcem"... Maminka už není až tak moc závislá no otci jako na státu... který dávkami na to či ono dává více a více... zvláště svobodným matkám...
Podinkatel, který chtěl zaměstnat maminku za 12 tisíc čistého se od ní dozvěděl, že ona si na úředech příjde na víc... Myslíte, že taková půjde do práce, i když bude "školka na každém rohu" ? Osobně si to nemyslím...

Spíše se přikláním k názoru, že taková "sociální politika" nabourává rodinu... a stát si na sebe bere stále větší a větší díly plateb, na které už teď nemá... vyrůstají děti, které neviděly matku chodit do práce... myslíte, že samy budou o nějaké zaměstnání skutečně usilovat ?
Dost těžko, když si zvyknou, že stát dá...
Hezký den
09. 06. 2014 | 09:48

petrph napsal(a):

Já bych spíš řek, že pan Potůček vůbec nebere do úvahu nějakou podnikovou strukturu . Koho asi firmy přijímají nejvíc? No lidi na nejnižší pozice, aby tam skutečně makali. Zatímco jestli je tam nějaká funkce, kde je výhodou "ve zkušenosti, často v sociálních kontaktech, ve schopnosti lépe rozumět způsobu fungování podniku či organizace", tak takové funkce nepřibývají, ani z nich lidé tak často neodcházejí, aby do nich musela firma tak často nabírat někoho zvenčí, spíš si tu funkci obsadí z vlastních zdrojů.
09. 06. 2014 | 10:11

neo napsal(a):

Občan:

k 30/6/2013

Podíl nezaměstnaných starších 50 let na celkovém počtu nezaměstnaných se mírně snížil o 0,5 p. b. na 27,0 %.

Vy jste tam evidentně nacpal i důchodce a ekonomicky neaktivní lidi. To by docela odpovídalo.

Nejpočetnějšími skupinami uchazečů o zaměstnání byli stále uchazeči vyučení
(210,2 tis.) a se základním vzděláním vč. neukončeného základního vzdělání
(155,9 tis.), kteří tvoří 38,9 % resp. 28,8 % na nezaměstnanosti.

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2013p1/anal2013p1.pdf
09. 06. 2014 | 10:14

evix napsal(a):

Medikolog napsal(a):
Nebojte Ládiku!!! 09.00

Výjimka k výjimce pro ČR praví, že nezáleží IQ jednotlivce. Součet IQ deseti a více oligofreniků je vyšší, než součet IQ dvou géniů, a materiální zabezpečení některých rodičů v ČR je přímo úměrné součtům IQ jejich potomků. Navíc v biologických potomcích jednoho páru se statisticky významně častěji vyskytují série blbů, než série géniů.
____________________________
:-D :-D to je dobré, palec na horu...
Ono by to šlo změnit aby výskyt blbů, podblbů a nadblbů byl nižší, jenomže to by si Ládík a spol asi nikdy nevrzli :-D
A taky většina žen by se nikdy matkama nestala...
Takhle se postupuje dnes v moderní živočišné výrobě, že obě pohlaví musí mít určité vlastnosti, aby jim člověk dovolil rozmnožovací taktiku....A ta se dlouhodobě prověřuje, hlavně u samčí populace. Dokonce se dnes samčí populace testuje i na genomiku a přichází se na řadu neduhů, které se právě přenáší genetickou informací otců...dříve se tyhle problémy připisovaly hlavně chovatelům, či podmínkám prostředí...

Pokud je statisticky významně častějši výskyt blbů než géniů, bude asi patřit inteligence k velmi nízké dědivosti než u znaků určujících barvu vlasů či očí :-D
09. 06. 2014 | 10:33

evix napsal(a):

Čtu ten odkaz co dal Neo a nechápu jednu věc: Zastoupení mužů
mezi zaměstnanými se snížilo (z 56,8 %) na 56,6 % a žen zvýšilo (z 43,2 %) na 43,4 %....

Muži mají přednost v zaměstnání, ženy se dnes zaměstnávají hlavně tehdy, když nemohou najít mužského, ochotného onu danou činnost vykonávat za nabízený plat...
.
09. 06. 2014 | 10:42

neo napsal(a):

evix:

nevím, co na tom nechápete.
A to co píšete dále je dosti zkreslené. Hodně záleží na firmě. Nepochybuji, že se takové najdou, ale na straně druhé nelze všechny házet do jednoho pytle.
09. 06. 2014 | 10:47

neo napsal(a):

A tady dobré zprávy co se nezaměstnanosti týče:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/volnych-mist-pribyva-praci-ale-porad-hleda-550-tisic-lidi/r~bdae0158efa611e38a4f002590604f2e/?utm_source=zpravy.aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel
09. 06. 2014 | 10:54

ld napsal(a):

V SRN věkovou hranici pro odchod do penze vrátili na 63 let.
Komunistický zloduch stanovil věk 60 a mínus, pokrokáři 70 plus, ačkoli druzí jmenovaní žonglují s čísly, která jim připravil a zhospodařil komanč, aby důchodový systém Topolánci a Drábkové pomohli zruinovat. Bohužel, levicová opozice jim k tomu svítila.
09. 06. 2014 | 11:04

modrý edvard napsal(a):

SuP. Na závěr to předěláme, pardon, předělají, na domovy důchodců nebo hřbitovy.
k autorovi.
Důchodový systém - genderový pohled - to je sice pravda, ale dokud jsou u nás důchody nivelizovány (v nejvyšším pásmu tuším na 10%), tak to netřeba řešit.
Důchodový systém - výchova dětí: jsem pro zvýhodnění rodičů pro bezdětným, resp. pro srovnání situace. Ale kromě toho je třeba, aby ty děti přispívaly do daňové soustavy. Problém řeší daňové asignace.
Zvyšování důchodového věku - tady je zbytečný šťouch do Drábka. Je jasné, že se to nějak řešit musí, a Drábek to alespoň zkusil. Potůček a ČSSD povedou ještě deset let řeči.
Nedostatek MŠ - ten reálně existuje, jakési řešení jsou rodinné skupiny či jak se to jmenuje. Určitě jsou lepší než nic, dokud nemáme alternativu, je nesmysl je kritizovat.
09. 06. 2014 | 11:06

Ládik!!! napsal(a):

medikolog -
nebojím se, jen jsem si vzpomněl na slova druhého. Ale co Vy zkonstruujete z něčí vzpomínky, to je k nevíře. Vy budete mít důchod jak sviňa a já se z toho zřejmě poseru.
09. 06. 2014 | 11:19

strýc virus HxNx napsal(a):

občan 9:17

no vida, ani jsem si nemyslel, že jsem superspecialista.
to zní hrdě. můj plat ne...
09. 06. 2014 | 11:45

K .V napsal(a):

Občane, pár poznámek.
Mnohdy totiž pláčete hezky ale na nesprávném hrobě ( stejně jako autor blogu)
.
-- práce je na světě od přírody víc než dost. V Evropě se ale nedá pracovat, protože je PŘEBYROKRATIZOVANÁ, a příliš vysoce zdaněná, takže se nedá pracovat ani jako OSVČ ( prvních běžně i 20.000 děláte jenom na náklady a stát, ale kolik z nich si umí vydělat 50-60.000 měsíčně aby to mělo smysl), stejně tak zaměstnavatel přijetím zaměstnance na se be bere enormní náklady a závazky, pokud mu poklesne třeba objem zakázek, je každý zaměstnanec nesmírnou přítěží ( odvody státu, dovolené, nemoci, překážky v práci, odchodné , výpovědní doby atd. ) a přivedou ho do krachu.
Dokud to nezměníme, jen nesmyslně pláčeme nad NUTNÝMI ZLÝMI následky
.
Hlavní chyba systému- stát platí těm co nepracují dávky, poskytuje bydlení zdarma, takže jsou na tom ČASTO lépe než pracující. KRAJNĚ DEMOTIVUJÍCÍ
.
Co se týče výše důchodu, asi bude vždy nespravedlivá. Ale pořád je potřeba vidět že to je forma pojištění, resp smlouvy- ty budeš roky pracovat a odvádět daně, , stát v důchodovém věku PODLE MÍRY toho co kdo odvedl, začne vracet zpět. Jistě by bylo sptravedlivé zohlednit u žen i výchovu dětí ( za socialismu za to mohly o několik let dříve do důchodu). V tomhle ohledu byl systém před rokem 1989 SPRAVEDLIVĚJŠÍ NEŽ TEN DNEŠNÍ.
.
Problém je že na krku státu zůstanou zase ti co v životě nesáhli na práci.
Máme už hodně přes milion jenom takových, které exekuce dohnaly do stavu, že prvních několik let by dělali jen na exekutora, pokud to nepřekousnou, je to další vrstva lidí která důchod nedostane.
Stejně tak, jste li od 45-50 let nezaměstnaný, důchod bude směšný, a to postihuje opět hodně lidí.
.
Nynější stav je täk zprasený že ani nevím jak z toho ven
09. 06. 2014 | 11:57

david napsal(a):

To : Ládík 11:19

Ládíku vzhledem k tomu, že se tady v diskuzi řeší i různé vlivy na kvalitu české populace, tak mi na základě vašeho příspěvku v 11:19 spadl kámen ze srdce.

Ládíku, vy už máte zřetelně "po sezoně" a na kvalitu české populace nemáte bohudík žádný vliv.
09. 06. 2014 | 11:58

Sech napsal(a):

Neo

Nezaměstnanost klesá? Ty dobré zprávy, to sú len noviny...

V šedesátých letech začali "frčet" malé japonské tranzistoráky - crown, sony. Jejich majitelé je nosili po ulicích. Jednou jsem si podobný tranzistorák (Fleetwood, 2 band) vzal na ligu.
Hrála Sparta s Trnavou. Shodou okolností to rozhlas vysílal, u mikrofonu byl tehdy legendární Gabo Zelenay. Přidal jsem hlasitost a po pár minutách se diváci okolo mě váleli smíchy. "Len se trela o žrď". Posluchači doma si představovali střelu těsně vedle brány. Ve skutečnosti moc nechybělo, aby míč zlomil rohový praporek. A mistr u mikrofu ještě rostl s nadcházejícími minutami klání. Pravda, sem a tam musel Gabo i rezignovat. Gól, gól....to něbol. Ale to bylo málokdy.

Zelenay to nemyslel zle, nakone díky němu jsme jako školáci alespoň poznali, co je to manipulace.
A ta tedy s komunistickým režimem rozhodně neskončila. Schválně se třeba podívejte na nyní už "zaručeně pravdivá" čísla o nadcházejícím růstu a zkonfrontujte si to za dva-tři roky s realitou.
09. 06. 2014 | 12:20

Sech napsal(a):

Pardon y!
09. 06. 2014 | 12:21

K .V napsal(a):

Sechu- já pamatuji hlášku- průůůdká nechytatelná strela na branku, veď ktorýže brankár by vyskočil 20 metrov.
.
Ale zpět k důchodům.
Potůček tu opravdu pláče na nesprávném hrobě. Když počet lidí kteří nepracují mnoho posledních let jde do milionů, udělat z toho spravedlivé důchody je sysifovský a nesmyslný úkol. Jenom bude vzrůstat nenávist že na důchody stát nemá, jsou stále mizernější a přitom ti co nepracují musí mít také evropskou životní úroveň. Kdo pracuje a platí daně a sociální, je tu bohužel za blba, rok od roku víc a víc
09. 06. 2014 | 12:27

neo napsal(a):

Sech:

ano, poklesla a je i ve srovnání se zbytkem eu na nízké úrovni.

povídka o tranzistoráku je směšná, ale jinak, než si myslíte.
09. 06. 2014 | 12:39

martin_ka napsal(a):

já nechápu co se furt řeší - na jddednu stranu je velká nezaměstnanost, na druhou nejsou lidi, pak zase někdo někde vyblije že je moc důchodců a nemá je kdo živit - tohel nějak nejde logicky dohromady
09. 06. 2014 | 12:47

jarpor napsal(a):

Co se řeší ?
No pan Potůček dostal politický úkol : vyřešit kvadraturu kruhu... nebo jinak - jak uplést z hovna bič...
To vše proto, aby pan Sobotka se svými kumpány nemusel lidu sdělit : Jak si usteleš, tak si lehneš... a že bez práce nejsou koláče.

Hezké odpoledne
09. 06. 2014 | 13:02

strýc virus HxNx napsal(a):

neo

prosil bych Vás o objasnění toho, v čem je povídka o tranzistoráku směšná jinak než si myslí Sech. děkuji.
09. 06. 2014 | 13:05

JiříS napsal(a):

Ekonomové se domnívají, že vše pojedu postaru, ale vývoj civilizace neprobíhá mechanicky a tak se nedá spočítat. Každý stát v Evropě je postavený před stejný problém a záleží na inteligenci jeho lidí, jak se s tím popere.
09. 06. 2014 | 13:14

neo napsal(a):

strýc virus HxNx:

Pane strýci virusi HxiNxi, rozhlédněte se kolem sebe. Víte co to byl walkman, diskman ? Víte co to je Ipod,Ipad,Iphone, smartphone,tablet?

pokud ano, tak jistě uznáte, v čem je směšný tranzistorák.

ty kecy okolo tak už nějak nevnímám, hezký song o tom zapěl Boudal . Věční stěžovači, nespokojenci musí vyřvávat, to by nebylo. A je samozřejmé, že ani fakta je nedokáží přesvědčit, protože oni, blá a blé a blů a jakmile jim nehrají do karet, tak se vztekaj:)
09. 06. 2014 | 13:17

martin_ka napsal(a):

neo:
všechno jsou to hovadiny....předražené a k ničemu
09. 06. 2014 | 13:24

neo napsal(a):

martin_ka:

to nechť posoudí uživatelé.
Ať už kvalitu - tj, k čemu to komu je.
a nebo "předraženost" - tj tržní cena kterou je ochoten kupující zaplatit.
09. 06. 2014 | 13:32

martin_ka napsal(a):

neo:
přesně to - jako uživatel - dělám....předražený krám to je ....od tranzistoráku po ajfona :-)

velmi výstižné to bylo v té reklamě na tablet......ted dědula to vystihnul...hodil se skvělé jako prkýnko do kuchyně :-)))
09. 06. 2014 | 13:38

češka napsal(a):

Pane Potůčku a co svobodné matky?
Neměl by se odvod na důchod dělit potle toho, na kolik dětí muž plat výživné?
Třeba takový Rath ma dítě s manželkou + x dětí s y metres.
09. 06. 2014 | 13:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jarpore,

čistě pri zajímavost: v čem je rozdíl nezi Vaším příspěvkem a příspěvky pod blogem třeba pana Bezděka, který píše o stejném problému, ale má na něj jiný názor? Mimojiné tam zaznělo třeba "On Bezděk dobře ví, že celý ten II. pilíř je jako zajištění na stáří nesmysl. Ale mohl vynést zajímavé zisky jemu a jeho kámošům a navíc dostat do problémů průběžný systém a usnadnit tak úplnou privatizaci penzí. A tam by teprve bylo lizu!"

Vždyť je to úplně stejný nevěcný výkřik. Nebylo by zajímavější debatovat spíš o tom, jak "problém" stárnutí populace řešit. Než si pořád podsouvat nekalé úmysly. Pan Potůček je odborníkem na danou problematiku, který zastává určitý úhel pohledu (stejně tak pan Bezděk, viz tzv. Bezděkova komise).

To se opravdu bez těch primitivních ideologicky motivovaných osobních útoků neobejdeme? To se fakt už v téhle zemi nedokážeme bavit normálně?

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 13:49

neo napsal(a):

martin_ka :

já to jako uživatel neposoudim, protože nemám ani jeden z těch přístrojů.
Měl jsem na střední walkmana , jinak těmto věcem neholduji.
09. 06. 2014 | 13:56

Občan napsal(a):

Zpět k důchodům (ačkoli chápu, že Neovi by více vyhovovalo nesmyslné dohadování o tranzistorácích)

Nezaměstnanost 2014:
V březnu - 608 000, volných pracovních míst 38 000, umístěno 49 000, nově hlášeno 50 000
V dubnu - 574 000, volných prac. míst 41 000, umístěno 63 000, nově hlášeno 48 000
V květnu - 550 000, volných prac. míst 44 000, umístěno 47 000, nově hlášeno 41 000
Zaujala mě neobvykle vysoká číslice u "vyřazeno dle § 30 odst. 2)" - 7 000. V květnu 2013 to bylo pouhých 709 vyřazených "za trest". V dubnu 2014 to bylo 6700 "vyřazených za trest" a v březnu 1850.Vysvětlení DESETINÁSOBNÉHO růstu "vyřazených za trest" jsme zatím nikde nenalezl.

V květnu 2013 byla nezaměstnanost 547 000, volných prac. míst. 47 000, umístěno 40 000, nově hlášeno 41 000

Zbytky do dopočtu tvoří zejména odchody do starobního důchodu a předčasného důchodu. "Důchoďáky" težce nestíhají a hovoří o doslova úprku do předčasného důchodu; týden stará informace z Křížové, kde jsem si byl pro výpočet hypotetického odchodu do penze.
Takže "pokles" nezaměstnanosti jde z valné části za odchody do penze (pár drobných jsou mateřské). Čím bude nesnadnější se do penze dostat, tím vyšší budou počty nezaměstnaných a z toho dlouhodobě nezaměstnaných.
Povšimněme si, že ačkoli zima prakticky nebyla a jaro je velmi teplé - sezonní práce leckde ani neskočinly, tak nezaměstnanost klesá velmi pomalu a stále se drží na 550 000 osobách. Rovněž počet údajně volných míst roste velmi pomalu (o jejich "kvalitě" se může každý přesvědčit na pracovních webech; na web MPSV nemá smysl chodit, protože tam visí i inzeráty staré tři roky BEZ aktualizace).
09. 06. 2014 | 14:21

ld napsal(a):

Šestnáctileté děvče se vrátí domů a smutně oznámí rodičům, že je těhotná.
Otec rozzuřeně nabije pistoli a chce vědět, co je to za bastarda, že ho zabije.
Dcera na to, že je to slušný muž a postaví se k tomu zodpovědně.
Vtom zastaví před domem luxusní auto a vystoupí distingovaný mladý muž.
Pozdraví rodinu, posadí se před rodiče, podívá se jim do očí a říká:
"Měl jsem poměr s vaší dcerou, ale bohužel, moje rodina mi nedovolí si ji vzít.
Protože jsem vážený člověk, chci nést následky za vzniklou situaci.
Nechci nechat ani jí, ani dítě v nouzi a proto navrhuji následovné:
Narodí-li se chlapec, pošlu na jeho účet milion Euro a bude spravovat
5 poboček prodejen vozidel Alfa Romeo.
Jestliže se narodí děvče, dostane na účet milion Euro a převezme 10 salonů krásy.
Kdyby ale nešťastnou náhodou dítě potratila....."
Otec ho přeruší, položí mu ruku na ramena a říká:
Tak jí ošukáš znova, žádný problém .................!!!"
09. 06. 2014 | 14:23

neo napsal(a):

Občan:

máme demokracii a můžem se bavit o čem chceme.

Když vám člověk dodá fakta, nemáte ani na to se zastydět a přiznat chybu.
09. 06. 2014 | 14:25

jarpor napsal(a):

Pan Stejskal

Je mi tak trochu záhadou, v čem spatřujete v mé replice "primitivní ideologicky motivovaný osobní útok" na autora.

Vámi uvedený citát z debaty pod panem Bezděkem byl přece jasně adresovaný na autora : "On Bezděk dobře ví... " zatímco já ve své replice pouze konstatuji, že pan Potůček prostě dostal úkol... Nic proti němu osobního, v mém psaném není. Nejsem si žádného osobního útoku vědom.

Nezkoumám, zda Pan Potůček ví nebo neví jak problém vyřešit, zda si je či není vědom všech souvislostí od demografie počínaje po ekonomické dopady jeho práce na problému konče.

A že mi to připadá jako v této poloze řešení neřešitelného, viz mé, připouštím, trochu košilaté rčení, to přece není nic proti autorovi, o kterém předpokládám, když tu pozici vzal, ví jak na to...

Věcné řešení spatřuji v tom, co jsem napsal ve formě přísloví, pokud je to nesrozumitelné, přeložím : Individuíální odpovědnost a jasný vzkaz reprezentantům státu občanovi : Nespatřujte ve státu záchranu zachování Vaší životní úrovně ve stáří, v tom, že bude živit Vaše děti.

Zatím, jeví se mi, současná reprezentace, včetně předsedy komise pana Potůčka dělá přesný opak toho, co by bylo potřeba.

Hezký den
09. 06. 2014 | 14:33

evix napsal(a):

neo napsal(a):
strýc virus HxNx:

Pane strýci virusi HxiNxi, rozhlédněte se kolem sebe. Víte co to byl walkman, diskman ? Víte co to je Ipod,Ipad,Iphone, smartphone,tablet?

pokud ano, tak jistě uznáte, v čem je směšný tranzistorák.
------------------------------
Neo já nejsem nějak technicky zdatná, ale bez těch tranzistoráků by nebyly ty další DNEŠNÍ technické blbiny, hej...
Gaba Zelenaye http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabo_Zelenay, si pamatuji dost dobře a díky jeho výkonům jsem se koukala i na fotbal, ač mě ta hra s kulatým nesmyslem vůbec nebaví.....A byl právě díky těm komentářům velice oblíbený
09. 06. 2014 | 14:38

stejskal napsal(a):

Dobře, pane jarpore,

pokud si myslíte, že s tím Vaším vstupem lze nějak seriózně polemizovat či smysluplně rozvíjet debatu, pak máme zjevně s těmito věcmi jiné zkušenosti. Podle mne po takovémto příspěvku jakákoliv věcná debata s názorovým oponentem končí a dál už jde jen o vzájemné výpady a osočování. A samozřejmě se to ani zdaleka netýká jen Vás (jen mne občas napadne to zde připomenout).

Hezký den Vám i ostatní.

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 14:38

jarpor napsal(a):

Pardon pane Stejskale:
...jasný vzkaz reprezentantů státu občanovi :.... mělo být

Tak hezký....
09. 06. 2014 | 14:41

evix napsal(a):

neo napsal(a):
strýc virus HxNx:
ty kecy okolo tak už nějak nevnímám, hezký song o tom zapěl Boudal . Věční stěžovači, nespokojenci musí vyřvávat, to by nebylo.
____________________________
To máte naprostou pravdu, včera jsem četla stížnosti dabérů, že je berou organizece řídíci dabing na hůl....
Já už vážně nevím co se tomu českému človíčkovi nelíbí :-D

Ať za mě DiCapria dabuje třeba tramvaják, vzkazuje rebel Jagelka http://kultura.idnes.cz/herec-jagelka-o-valce-dabingu-dgq-/filmvideo.aspx?c=A140608_182929_filmvideo_spm
Raději bych vlezla do tramvaje řízené řidičem a nikoliv nějakým Jagelkou :-D
09. 06. 2014 | 14:45

Ládik!!! napsal(a):

Já bych na základě jarporova vstupu dokázal debatu rozvinout, ale nebudu to dělat. Bez práce nejsou koláče.
09. 06. 2014 | 14:45

strýc virus HxNx napsal(a):

neo 13:17

walkman jsem měl.
tranzistorák taky.
ale Váš příspěvek je naprosto pomatený a chaotický a nechápu, co měl jako sdělit. že nerespektujete historické reálie?
že předpokládáte, že křižáci bojovali kulomety a minomety?
09. 06. 2014 | 14:47

jarpor napsal(a):

Děkuji za reakci, pane Stejskale...

Soudím, že pokud si autor blogu pan Potůček přečte reakce zde a také /měl by, když hledá řešení/ pod blogy dalších blogerů, např. pana Bezděka, dle mého odborníka, který má k věci co říci, a pokud si vyhodnotí mé repliky zde i pod p. Bezděkem, mohl by si udělat názor, co si myslí o celé věci nick jarpor. A zda útočím na autory, či podle svého názoru akceptuji a podporuji pozice toho kterého z nich...

Jen podotknu, že mne vlastně vyprovokoval k replice jistý nick, který se ptá : "Co se furt řeší ?" A ta otázka je zcela na místě....
Hledá se řešení se všemožnými argumenty, jen ty základní a zřejmé a logické... ty se obcházejí oklikou. Důvod ? No protože jsou to řešení za které zadavatel ani řešitel hlasy mas určitě nedostane.

Díky za repliku a hezký den.
09. 06. 2014 | 14:51

K .V napsal(a):

Pane Stejskale 13,49-opět, když má někdo jiný názor než vy, kazí diskusi, banovat a zničit ho???
Ten výrok o Bezděkovi je pravdivý. Už to tu bylo 100 x. Do 2. důchodového pilíře by měl uživatel 25-35 let spořit, potom z něj dá li bůh dobré zdraví 25 let čerpat. Letmý pohled do dějin nás poučí kolikrát za 50-60 let došlo a asi zase dojde ke změnám státního zřízení, měnovým reformám, krachům bank, fondů, ekonomických krizí atd. Ty peníze si NEiMOHOU udržet hodnotu, jediný kdo vydělá by byli správci fondů.
Prostě zlodějina na úkor naivního obyvatrelstva.
.
Jiná věc je že současný systém a celá společnost je tak rozhádaná a rozbitá, a bohužel se VELMI VÝRAZNĚ zhoršuje situace těch co pracují a žijí slušně, ti to vše nesou na hřbetě. A dobřwe se tu mají kriminálníci, paraziti a nemakači, kterým stát NEVÍM PROČ zabezpečuje solidní životní úroveń na úkor těch pracujících.
.
JEDINÝ udržitelný systém je průběžný, mladá pracující generace si uživí své seniory, jako dík a oprávněnou odměnu za to že je vychovali a předali jim stát alespoň tak vybudovaný jak je.
.
Vadou systému je že se vytrácí zásluhovost, kdo pracoval, je za bl..ba, kdo parazituje vydělá na tom i ve stáří..
.
A pořád nechápu výkřiky že na důchody není. Co to otočit a říci že na důchody VŽDY je, ale není na jné zbytečné věci.
Připomíná to vtip o pánovi co pije v baru jeden koňak za druhým, a stěžuje si že nemá na jídlo pro děti a manželku. Tak se chová dnešní stát
.
09. 06. 2014 | 15:11

david napsal(a):

To : pan Stejskal

Pane Stejskale,i já si dovolím se k vám přidat a dovolím si trochu obecnější pohled na to, zda a jak je se schopen tento národ domlouvat a domluvit.

V minulých letech tady byla mainstreamová media, která mlčela

- když Klaus vytvářel systém "kuponového hospodaření", který vedl k pozdějším rozkradení majetku v řádu stovek miliard

- když Topolánek zakládal systém vládnutí a správy země, který přivedl k moci Dalíky, Rittigy a vytvořil diskusi na úrovni vztyčených ukazováčků ve Sněmovně a fackování novinářů

- nejen mlčela, ale vehementně dostávala k moci Nečase, jehož osobnostní úroveň vedla k tomu, že této zemi vládla "rekvalifikovaná kantýnská" se všemi tomu odpovídajícími důsledky.

Pane Stejskale, neviděl jsem, že by mainstreamoví novináři převzali odpovědnost za to, co tady pomáhali vytvářet, nečetl jsem nikde, že by se styděli za to, že i oni tuto úroveň diskuze zde vehementně pomáhali tvořit, neviděl jsem, že by alespoň mlčeli, když už se neumí omluvit, nebo alespoň stydět.

Viděl jsem ale, že si této své minulé role téměř jistě nejsou vědomi, protože se teď tak trochu pokrytecky ptají.

" Kdo může za úroveň diskuze v tomto státě ( a možná i na tomto blogu )?"

K tomu, aby se zeptali jaký je jejich podíl na úrovni diskuze, ale i obecném stavu toho státu, zatím nedospěli.

No třeba ta doba ještě příjde.

Možná vyrostou i novináři, kteří se budou umět nejen zeptat, ale budou umět i odpovědět.

Možná......
09. 06. 2014 | 15:29

neo napsal(a):

strýc virus HxNx 14:47
ale vůbec není chaotický.
ukazuje na to, že je tranzistorák v dnešní době směšný, nic víc.
09. 06. 2014 | 15:33

neo napsal(a):

evix 14:38 :

nikdo netvrdí, že ano.
09. 06. 2014 | 15:34

češka napsal(a):

To KV
Absolutní souhlas.
Z II pilíře nejde vystoupit - kdo si může být jist, že si cca 30 let udrží zaměstnání a jeho příjmy neklesnou?
Co když odejde pracovat do zahraničí, kde bude důchodově pojištěn lépe, než v ČR, a přestane si II pilíř platit?
Exekutoři mu na stará kolena seberou výsledek celoživotní práce a udělají z něho, pod vedením spojených známých advokátních es, bezdomovce?
Kdo si myslíte, že si bude moci dovolit za 30 let žít v České republice se zákony, jaké doteď parlament spatlal?
On ten odchod zas tak složitý není, fůra Bratislavanů si koupila levnější bydlení v Rakousku a v důchodovém věku dostanou podporu 1000 Eur + svůj důchod.
Na základě platného referenda žijeme v EU.
09. 06. 2014 | 15:38

neo napsal(a):

evix 14:45

no a co?
09. 06. 2014 | 15:50

Filuta napsal(a):

Nezaměstnanost je celosvětový problém.

http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/17696-americky-sen-je-u-mladych-amerian-mrtev

Jen psychopat by ji řešil přílivem negramotných imigrantů.
Nemáme práci pro střední generaci, ani pro mladé a budeme sem tahat cizince?
Žvásty o tom, že vymíráme a potřebujeme "novou krev" jsou nebezpečné.
Sice vymíráme, ale z technologickým rozvojem bude práce stále méně a méně.
Imigrantů rozhodně není potřeba, ušetříme si s poustu problémů ,které mají na západě.
Je hezké, že má stát starost o mladé, ale ty mladé živí "staří". Pokud nebudou mít práci rodiče, půjdou ti mladí bydlet i s nimi pod most.
Čerstvého absolventa SŠ nebo VŠ a padesátníka dnes zaměstnají jen stěží.
A když, tak na nekvalifikovanou a špatně placenou práci.

Řešení to nemá, protože SŠ a VŠ (často pochybných kvalit) chrlí tisíce absolventů rovněž pochybných kvalit.
09. 06. 2014 | 15:59

Filuta napsal(a):

Češka


O tom Rakousku vím, ale co se stane, až se Rakušáci trhnou (resp.až se rozpadne EU)?
Tendence tam jsou silné.
Můžou mít pak stejný problém s důchodem jako Češi žijící na Slovensku a naopak v době dělení republiky.
09. 06. 2014 | 16:01

Filuta napsal(a):

Virus


Z toho si nic nedělejte.
Zdejší propagandista Neo (měl by to dát dohromady s Yosífkem a střídat se v komentářích) včera tvrdil, že se výše životní úrovně pozná podle toho, jestli máte lednici, pračku, televizi, počítač a splachovací hajzl.


Má to v hlavince dost pomotané.
Plete si životní úroveň s vývojem technologií.
Ve srovnání s Aboriginci jsme bohatci, ve srovnání s Němci žebráci.
09. 06. 2014 | 16:05

Filuta napsal(a):

Občan


Bezvýhradný souhlas.
Vidím to všude kolem.
09. 06. 2014 | 16:10

neo napsal(a):

Filuta:

1) nejsem žádný propagandista
2) pokud vim, tak o splachovacím WC jste psal vy, nikoli já.
09. 06. 2014 | 16:18

StandaT napsal(a):

Důchody jsou od toho, aby staří lidé měli ekonomickou svobodu. Aby si mohli rozhodovat o sobě sami. To řešila Bezděkova komise, kterou za vašeho aplausu poslal Paroubek do kopřiv a důchodový pilíř, který do kopřiv posíláte vy a dokončujete destrukci liberálního systému.

Levice už nemá svůj proletariát a tak si uměle vytváříte třídu jinou - lidi zbavené ekonomických svobod a závislé na státu. Přesněji na přerozdělovacích mechanismech. Úplně přesně na politicích rozhodujících o rozpočtech a jejich služebných intelektuálech. Uděláte lidi závislé a následně vděčné za každý milodar, jako je zrušení poplatků u doktora.

Je neuvěřitelně smutné, že se, stejně jako šmejdi, zaměřujete na staré a bezbrané lidi. Jenže zatímco ti dnešní šmějdi uloví jen sem tam někoho, koho smění s úvěrovou společností za hrnce, vy nejste žádný troškař. Vy se chystáte prodat celé generace.
09. 06. 2014 | 17:52

Občan napsal(a):

StandoT,

"nový proletariát" nevyrobili socdem, ale "vlády rozpočtové odpovědnosti". Protože právě za nich prudce rostl počet lidí pracujících za "mzdu" hluboko pod průměrem. V důsledku čehož klesá jak průměrná mzda, tak průměrná penze.
A bude hůř, protože pracující chudiny přibývá a proto bude přibývat i lidí s extrémně nízkými penzemi. Připočteme-li k nim ještě "chytré" OSVČ, kteří se neobtěžují platit socko výš než je zákonné minimum, bude propad průměrných penzí zrychlovat.
09. 06. 2014 | 18:16

Petr z Tábora napsal(a):

Autor přednesl řadu témat. Naše společnost se málo věnuje diskriminaci lidí nad padesát let. Za to spousta politiků má péči o různé menšiny (dokonce včetně pozitivní diskriminace), které je zbytečné jmenovat pro inteligentního čtenáře. Znám řadu pracovitých lidí různých profesí a vzdělání, se znalostí jazyků i práce na PC - všichni měli či mají po padesátce neuvěřitelné problémy sehnat práci. A to v době kdy se mají chystat na důchod a vytvořit si nějaké úspory či něco nakoupit. Řeči o tom, že nejsou perspektivní jsou směšné jak s ohledem na věk odchodu do důchodu, tak skutečnosti, že dotyčná firma za pár let ani nemusí existovat.
V souvislosti s nezaměstnaností absolventů škol naopak považuji za nesmyslnou praxi, kdy lidé na místech placených státem či obcemi přesluhují věk odchodu do důchodu - proč to stát nereguluje ? Protože důchod je vyšší než sociální dávky? Mladí potřebují získat praxi a pracovní návyky.
09. 06. 2014 | 18:38

StandaT napsal(a):

Občane, pokud někdo - OSVČ nebo zaměstnanec na vedlejšáku nepřiznával sociální pojištění, bude jen dobře, když bude mít na starý kolena holou zadel. Dobře mu tak, nikoho takovýho litovat nebudu.

Já ale nepíši o výši důchodů nebo platů, ale možnosti rozhodovat si o svém (finančním) životě, kterou levice uměle, ryze z mocenských důvodů, lidem bere. Je nemravné si uměle vytvářet závislé. Při chudobě společnosti, to platí dvojnásobně. I když: co to je ta chudoba? Evidentně my dva žijeme každý v jiné zemi. Nebo si všímáme úplně jiných atributů kolem sebe. Pukud vynechám případy doprovázené osobností patologií (alkohol, drogy, totální nezodpovědnost...), tak mě česká společnost chudá nepřipadá.
09. 06. 2014 | 18:40

neo napsal(a):

Tohle si volá po nějakém důkazu:

"Protože právě za nich prudce rostl počet lidí pracujících za "mzdu" hluboko pod průměrem. V důsledku čehož klesá jak průměrná mzda, tak průměrná penze."

mám dojem, že statistika uvádí něco jiného, ale Občan se jistě blízkne daty, která potvrdí jeho tvrzení.
09. 06. 2014 | 19:00

Občan napsal(a):

StandoT,

on snad někdo občanům ČR zakazuje připojistit se na penzi nebo na život?
Já spíš vnímám to, že zaměstnavatelé, platící svým zaměstnancům "platy" stačící sotva na holé živobytí, lidem ZNEMOŽŇUJÍ si cokoli naspořit. S tím levice nemá co do činění.
09. 06. 2014 | 19:23

StandaT napsal(a):

občane, nezakazuje, ale omezuje. Bere lidem možnost rozhodovat o svém vlastním životě pro tu fázi života, ve které jsou nejzranitelnější.

Co to je holé přežití? Pokud pročítám statistiky o maloobchodním prodeji (zejména strukturu), pak mám problém nějaké konkrétní představy.

Hlavní věc je ale ta, že na důchod se můžeme připravovat celý produktivní život, což je cca 40 let. Pokud nyní procházíme komplikovaným obdobím, je to jen víceméně krátká etapa v našich životech.
09. 06. 2014 | 19:50

Filuta napsal(a):

Standa


Vy nevíte, co je holé přežití?
To je když zaplatíte nájem a stěží vám zbyde na nejlevnější jídlo.
Nemáte ani na základní životní potřeby , jakékoliv volnočasové aktivity nebo dovolené musíte vypustit.

Myslíte, že takhle tady žije málo lidí?
09. 06. 2014 | 20:21

Filuta napsal(a):

Standa


Asi žijete mimo naši realitu.
Domníváte se, že švarc systémem a vyplácením peněz tzv. na ruku jsou vinni zaměstnanci?
To je snad k tíži zaměstnavatelů, kteří je tímto způsobem vydírají.
Nepřijmou-li práci načerno nebo placenou alespoň z části na ruku, prostě je na hodinu vykopnou.
Vítejte v České republice!
09. 06. 2014 | 20:24

StandaT napsal(a):

Filuto, pokud platí teorie jednoho žaludku, pak, samozřejmě, nesním čtyři bifteky. Jenže úplně stejně tak nekoupím do bytu čtyři myčky nebo sedum metrovejch televizí. Čísla o maloobchodu, o tržbách z domácností komunikačních firem, o službách domácnostem, o počtu prodaných zahraničních dovolených.... a celá řada dalších čísel nedávají obraz chudé společnosti. Jak jsem výše psal, pokud pominu patologie typu alkoholismu, poloalfabetismu či neuvěřitelné osobní nezodpovědnosti, pak - věřte nebo ne - kolem sebe nevidím žádné holé přežití. Pouze o něm čtu od více či méně radikálně levicových spoluobčanů.
09. 06. 2014 | 20:45

StandaT napsal(a):

Filuto, švarc systém je to, co má na straně příjemce OSVČ. Ne zaměstnance.
09. 06. 2014 | 20:48

Filuta napsal(a):

Standa


To ,co tvrdíte, jsou bludy.
Např. počet prodaných zahr.zájezdů klesl v roce 2013 o půl milionu.
A jak víte, že si ty televize koupili Češi, a že šlo o Čechy s podprůměrnou mzdou?
Ty televize se např. prodávaly velmi významně loni na sklonku roku, protože všichni věděli, že díky zásahu ČNB do kursu koruny silně podraží v novém roce (jako všechno). Nyní jsou prodeje zase velmi nízké.

U nás krachuje obchod za obchodem, město je plné prázdných komerčních objektů, o které nikdo nemá zájem. V podstatě fungují jenom Vietnamci (jako prádelny peněz) a zahraniční řetězce. Je jich tu jako nas....no a jsou poloprázdné. Zaplní se jakž takž jen před víkendem.

Ještě mi tady chybí Neova mantra o plných nákupních košících žrádla.
Vy dva snad žijete na jiné planete.
09. 06. 2014 | 20:57

Filuta napsal(a):

Standa

Jste asi jediný, kdo neví, že máme nejvíc "podnikatelů" na metr čtverečný v Evropě.
Švarc systém je založen na nedobrovolném "podnikání", kdy např. majitel obchodu donutí prodavačku, aby pracovala na ŽL. Pak za ni nemusí platit sociální pojištění a vyplácí jí jen žebráckou mzdu. Ani se nedivím, že z toho ti lidé nejsou schopni už nic odvádět státu - pokud chtějí přežít.
A lidi jako vy by ještě chtěli, aby si šetřili na důchod.
To je opravdu nonsens.

A nyní opáčko - přežití znamená zaplatit alespoň nájem a základní potraviny.
09. 06. 2014 | 21:02

StandaT napsal(a):

filuto, ano, zřejmě žiji na jiné planetě. A myslím, že mi to dělá dobře. Vybírat si ze světa kolem sebe si výhradně ty nagativní informace by mne deprimovalo.
09. 06. 2014 | 21:04

StandaT napsal(a):

filuto, nechci aby si lidi šetřili na důchod. Chci, aby lidi měli možnost volby. Aby těm, co nejsou externality, kterými argumentujete, levice nebrala možnost si zvolit svou osobní strategii, jak se na stáří připravit. Nejsme státem, kde jsou výhradně chudí.
09. 06. 2014 | 21:08

neo napsal(a):

Filuta:

vybíráte selektivně jen negativní stránku švarcsystému. Kdy někdo někoho nutí...

asi neznáte tu dobrou, kdy se obě strany dohodnou dobrovolně na spolupráci formou švarcsystému, protože je to výhodné pro oba a pak "zaměstnanec" má mnohem vyšší příjem. Místo ubohých 25 000 má třeba 40 000. A kupodivu nikdo nemusí nikoho nutit.
09. 06. 2014 | 21:11

Martin Potůček napsal(a):

Vážení čtenáři tohoto blogu (včetně Vás, pane Jarpore),
třeba si najdete čas a poslechnete si můj rozhovor s redaktorkou Helenou Šulcovou ve včerejším Radiožurnálu. Dotýkám se tam okolností práce naší komise, jejíž činnost bývá zpochybňována (myslím tím Vás, pane Jarpore) sprostořekými průpovídkami: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3140358
Hezký den všem!
10. 06. 2014 | 06:52

jarpor napsal(a):

Vážený pane profesore, předsedo "důchodové komise",

jsem jistým způsobem potěšen, že čtete diskuse pod Vašimi texty, jistým způsobem potěšen nejsem, to když "lidovou moudrost" jež je vyjadřována příslovími, pravda, ne vždy s vybraným slovníkem, když tuto moudrost nabytou věky zkušeností našich předků, považujete za "sprostořeké průpovídky".

Pokud se Vás tyto "sprostořeké průpovídky" dotkly osobně, omlouvám se, leč jedním dechem dodávám, že jste si vztáhl na sebe cosi, co na Vás nemířilo.

Dovolím si několik poznámek k Vašemu odkazu - Vaše debata na Radiožurnálu. Nepotřeboval jsem jej, neb jsem poslouchal "naživo"....
A vyhnu se, tentokrát zásadně, jakýmkoliv moudrostem v příslovích, které Vy hodnotíte jinak...

Hovořil jse o analýzách, které by měly předcházet jakékoliv změně důchodového systému. Naprostý souhlas.
Soudím, že tzv. Bezděkova komise působících v minulosti nevycházela z pramenité vody, leč z analýz...
Hovořil jste, že změna byla protlačena... bez debaty s odborníky, bez debaty a konzultací s opozicí.
Skutečně se domníváte, že tehdejší opozice neměla možnost se zůčastnit práce Bezděkovy komise ? Já ten dojem nemám...
V této souvisosti, když jste hovořil o komunikaci a kompromisu, který považujete za nutnost / souhlasím s Vámi /, považujete odpovědi tehdejší opozice na návrhy - NE - , případně neúčastnění se tehdejší opozice jednání komise za hledání kompromisu a komunikaci ?

Leč to byla minulost. A jaká je současnost ?

Sám jste v rozhovoru uvedl, že jste dostali POLITICKÉ zadání - zrušit druhý pilíř.
Kde jsou v tomto zadání ony Vámi zmíněné analýzy, které jste postrádal v minulých návrzích změn, posléze přijatých parlamentem ČR ústavně konformním způsobem ? Lituji, já je postrádám nyní... neb volební slib - zrušíme druhý pilíř - za analýzy nepovažuji.
Myslím, že si maličko protiřečíte, hovoříteli o "minulosti" a současnosti, pokud jde o způsoby hledání reformy důchodového systému.

A poslední malou poznámku : hovořil jste o incidentu, který provedl pan Kalousek. Měl provést cosi, co nesouviselo s projednáváním tématu... něco jako pokus kádrovat jednoho člena komise... tak nějak jste to řekl...
Samozřejmě, vycházím pouze ze sdělovacích prostředků, zatímco Vy jste byl účastník...
Leč pro mne, pokud byl vznesen pouhý dotaz na délku členství v komunistické straně jednoho člena Vaší komise, asi bych to, být přítomen, za incident nepovažoval.
Ten pán se stydí za svou minulost, když prý odmítl na tento jednoduchý dotaz odpovědět ?
Samozřejmě, může záviset na dikci toho dotazu, dalších okolnostech.... ale opravdu se domníváte, že životní zkušenosti a postoje, Vás, členů komise, nemá na projednávanou matérii žádný vliv ? Lituji, já si myslím, že má.

Tane mi na mysli několik přísloví, lidových moudrostí, které by se hodily... leč pro tento případ si je ponechám jen v mysli. Abych nedráždil a abyste nemusel opakovat, že lidová moudorst je "sprostořeká průpovídka".

Přeji Vám hezký den a ještě jednou děkuji za Vaši reakci.
Přeji Vám, aby Vaše komise byla především moudrá, nikoliv aktivistická k politickým zadáním... ostatně, už se tak striktně o zrušení neuvažuje... že. Aby Vámi možná nalezený kompromis politici nesmetli ze stolu, třebas právě kvůli minulosti a minulostí ovlivněných zkušeností každého z nich...

P.S. Dovolím si přece jen ještě jednou zdůraznit, že mým nazorem je, že za úroveň svého života ve stáří se musím postarat především sám.
10. 06. 2014 | 08:38

K .V napsal(a):

Jarpore- Opravdu si nemyslím že zabezpečení senorů je nějaké politikum, kde by se mělo lustrovat, tedy ten kdo byl v KSČ nemá co kecat do důchodů. Kalousek byl odporný, prostě chtěl zrušit diskusi v komisi, někoho napadnout a zviditelnit se jako hurá antikomunista, jiné téma už totiž v politice nemá
.
Zabezpečení na stáří??? Je dobré když máte vlastní dům na dobrém místě, můžete zůstat co nejdéle aktivní, i ekonomicky, ale pomůže i když si vypěstujete rajčata a brambory, zelí na zahrádce. Mít slušné děti které pomohou. Starat se o životosprávu.
.
NIC VÍC NENADĚLÁTE. úspory v bance dobré, PŘESNĚ DO OKAMŽIKU KDY OTEVŘETE NOVINY a zjistíte že banka krachla, fondy se hroutí, ekonomická krize, měna, válka, politický převrat, přirodní katastrofa a spoustxy dalších událostí, A vy jste si celý život utrhoval od úst aby to během dne zmizelo. Můžete se jen modlit aby to nenastalo, to je vše.
10. 06. 2014 | 12:03

češka napsal(a):

To Filuta
K Rakousku patří i trocha zdravé nostalgie po R-U, ona by asi byla i u nás, kdyby se o R-U 100 let nešířily polopravdy.
Několik let jsem frekventantkou U3V, naposledy mne překvapili mladí /cca 40-ti letí/ historici zkoumající 20-té století, od vzniku republiky až do sametu, a samozřejmě pro nás nejvíce náš dnešní život ovlivňující "Husákovu éru". Své závěry mají strach uveřejnit, ale až je zveřejní, dojde pravděpodobně k všeobecnému a nepostradatelnému narovnání vztahu k minulosti.
To by mohlo vést k užší spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou.
Bohužel je pro naši politickou reprezentaci charakteristická malicherná neochota ke spolupráci v rámci vyššího celku, což ovšem vždy nejvíce poškodilo nás samotné.
Vždyť co by stálo Havla udělat vstřícné gesto vůči odsunutým a v době, kdy si u nás soukromé osoby-cizinci nemohli kupovat nemovitosti, jim to umožnit.
V obecném povědomí zanikla informace, že koncentráky přežilo 7 000 Židů Německé národnosti, ze kterých v republice zůstalo jen 300. Sudeťák nebyl jen Němec, ale i Žid.
Tragické bylo včerejší vyjádření pana presidenta, že nepřijetí Eura a propad kursu koruny je iniciativou managementu České národní banky, která jedná v zájmu několika "lobbystů".
10. 06. 2014 | 12:08

češka napsal(a):

Pane Potůčku, možná si přečtete i můj příspěvek.
Dcera se narodila v roce 1986 a my, její rodiče, jsme tehdy uzavřeli pro ni pojištění za asi 130 kč/ měsíc. Jednalo se o sdružené pojištění úrazu + životní rodičů + v 18 letech měla dcera dostat cca 20 000 Kč.
V roce 1991 manžel zemřel a z pojistného plnění jsem do 18 let dcery dostávala 4000 kč/ročně do jejích 17 let, potom jí pojišťovna vyplatila 20 000.
Na začátku jsem za 4000 zaplatila roční nájem, na konci měsíční.
Když jsme smlouvu uzavírali, 20 000 Kč byl např. vklad do bytového družstva.
Po takových zkušenostech v současné době snad nikdo se zdravým rozumem neuzavře jakékoli důchodové pojištění.

1/ Jsme rukojmím bankéřů, kteří se nejen brání přijetí Eura, ale ještě si zahrávají s kursem Euro/Kč.

2/ Pracovní trh he v rámci EU otevřený, je zde pohyb pracovní síly, takže český občan může žít a na důchod vydělávat kdekoli v EU.

3/ Osoba se středním příjmem nemůže zároveň platit hypotéku i nevypověditelný / a sankcionalizovaný/ závavazek placení pojistného, když nemá zaručený stálý příjem / nemoc, nezaměstnanost, ukončení živnost/.

Jediné, co dnes člověk může pro sebe udělat, je zajistit si vlastní bydlení, nejlépe v RD se zahradou.
Co bych státu absolutně zakázala je jakákoli finanční nebo daňová podpora jakéhokoli jiného než základního - státního pilíře. Když už stát chce něco podporovat, tak ať zavede další typy pojištění, které fungují v zahraničí.

1/ náklady na pohřeb
2/ náklady na zdravotní péči nad rámec povinného pojištění - poplatků v nemocnici, zdravotních pomůcej atd.
10. 06. 2014 | 12:40

jarpor napsal(a):

K.V.

" Opravdu si nemyslím že zabezpečení senorů je nějaké politikum, kde by se mělo lustrovat, tedy ten kdo byl v KSČ nemá co kecat do důchodů."

Pokud se shodneme na faktu, že komunismus spíše než práva a svobodu jednotlivce a tím rozdíly mezi jednotlivci prosazuje práva kolektivu, rovnost mezi jednotlivci a každému podle potřeb, nikoliv každému podle jeho práce...

pak výše uvedená Vaše věta je chybná. Je chybná ne pro to , že kdo byl v KSČ nemá co kecat... ale proto, že se na důchody a vlastně jakékoliv státní dávky dívá jinak než ten, kdo s ideologií KSč se neztotožňuje. A z výše uvedeného vyplývají rozdíly v názorech, jak by měla reforma vypadat. O tom, že současný systém již neodráží změny ve společnosti, což konstatuje i pan Potůček, a já s ním soulasím v tomto názoru, o tom není spor. Spor se vede jak tento systém změnit.
A tady se komunista s liberálem prostě shodnout nemohou.
Kompromis je hezké slovo, ale jak nejde smíchat oheň s vodou na něco, co bude sloužit, podobně je tomu, pokud jde o peníze... a o ty přece jde... s názory a životními postoji, jak má vypadat podíl solidality a zásluhovosti ve státem vypláceném důchodu.
Již výrok, že dostali politické zadání... potvrzuje jen jedno - že nad modely a analýzami stejně nakonec rozhodne - politika. Bez ohledu na ten druhý názor, ve svém důsledku bez ohledu na konkrétního jednotlivce, skupinu... menšinu.

Hezký den
10. 06. 2014 | 13:13

Návštěnvník napsal(a):

češka

No právě Češko. Jediná země, kde je pouze jednopilířový průběžný penzijní systém, je v Evropě Bělorusko - doporučuji všem levotočivým blouznivcům se tam odstěhovat.

Občan.

Hlupáku a tuplovaný lháři, za vlády posledních dvou pravicových vlád se zvýšil sice počet lidí majích na papíře podprůměrné příjmy, ale ve skutečnosti jde o lidi s vyššímui nebo dokonce vysokými příjmy. Návod, hlupáku: Ti přibyvší nízkopříjmoví jsou ti, kdož jedou na ty zvýšené paušály, zejména na švarc. Chudák nízkopříjmový švarcák, co jeden a 80 procentní paušál, má chudák příjem 9 000, ale v reálu fakturuje při mizivých nákladech 45 000 Kč. Kapištio hlupáku a lháři?

A to, že Vaše vysokoprevoschoditělstvo ráčíte VY SÁM substituovat nejméně 100 000 dušemi, tak na to jsem si zvykli.
10. 06. 2014 | 13:33

češka napsal(a):

To návštěvník
Do Běloruska se nechystám, ale ze svých peněz dám tunelářům jen to, co musím.
V referendu jsem byla pro vstup do EU, abych mohla spořit za stejných podmínek, jako Holanďani, Němci atd.
Chci zavést Euro, chci si spořit na důchod v jakékoli zemi Eurozóny, za podmínek a garancí v té zemi obvyklých.
Našim finančníkům zkrátka nevěřím, a důvěru jim nepřidaly letošní hrátky s kursem Euro/Kč.
A mimochodem, mé propočty se mi vyplatily, úroky v Kč i Eurech jsou sice skoro 0, ale Koruna klesla z 25 na 27 Kč, dobrých 8%.
10. 06. 2014 | 13:55

SuP napsal(a):

Sice se během let 91-96 vlivem transformace celé hospodářské soustavy opticky "zvedly" ceny všeho, jak se ti dostalo na porovnánatelnou úroveň, ale já si myslím, že skutečnost, že bolševik nám přestal kecat do života, ta je ZA VŠECHNY PRACHY!!
10. 06. 2014 | 14:42

Návštěnvník napsal(a):

češka

No, já nevím jak Vy, ale pokud dáte deo druhého pilíře za rok třeba 20 000 Kč, a fond Vám třetinu ukradne, kolik si myslíte, že tam budete mít? Správně Češko, bude tam po roce 33 333 Kč. protože dalších 30 000 tam dosype zaměstnavatel.

Když dáte spolu se zaměstnavatelem do průběžného systému 50 000 Kč, kolik myslíte, že STÁT z tohoto určí jako náhradový poměr, pokud máte alespon trošku slušný plat? Napovím: 14 procent. Tedy stát od Vás vybere 50 000 Kč, ale na VAŠI penzi použije 70 00, a z ostatníéch zabezpečí ty potřebné. Pokud nevíter, kdo je potřebný, napovím: Budou to většinou OSVČ jedoucí na paušál, kteří když po svých přecházíte přechod, tak se na vás usmívají z nové Oktáfky fkombíkuaftedeíčku. Takže jestli chcete, tak si klidně ze svých odvodů dotujte papírově chudé OSVČ, já raději bych jel na serbe.
11. 06. 2014 | 12:29

Návštěnvník napsal(a):

češka

Singerovi nic jiného, než posunout kurz koruny nezbývalo, protože jinak by byla práce Čechů prodejná jen s největšími obtížemi. Chtěli jste sociální opatření pro paskovské havíře, tak se Vám tohoto dostalo. A je a pouze díky té intervenci došlo k tomu, že neodešlo prozatím pár velkých zaměstnavatelů (například Johnson Controls, že).

Vy se asi neživíte tím, že byste produkovala cosi, co se prodává na reálném svobodném trhu, že?
11. 06. 2014 | 12:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy