Nepochopený prorok Tomáš G. Masaryk (7) - pedagogika

30. 05. 2015 | 09:22
Přečteno 3232 krát
Motto: „Hned Platón, po něm Aristoteles a všichni znamenití vychovatelé pokládali pedagogiku za část politiky.“

Když „nadnárodní intelektuál z vídeňského prostředí“ Masaryk přišel roku 1882 do Prahy, pravděpodobně netušil, že narazí na problém, existující téměř v celých českých dějinách: na rozpor mezi idejemi velkých českých myslitelů a tím, jak se dařilo uvádět je v život. Zprvu viděl jen provinciální a neurovnané prostředí, toto ‚doma‘ mu bylo cizí a se vším, co by v něm mohl považovat za kladné, se musel teprve seznámit. Možná netušil, že toho najde tolik – že české prostředí nacházející se od třicetileté války na výspě evropské civilizace, přesto nebo právě proto vždy generovalo potenciály mnoha jiným národům nedostupné.

Za reformace tato specifika vytvořili Jan Hus bojem za pravdu, Jan Žižka bojovou úspěšností, Petr Chelčický ‚pronikavou uměřeností‘ a především „učitel národů“ Jan Amos Komenský – svou filosofií a pojetím „nápravy věcí veřejných“.

V Komenském našel Masaryk vedle Havlíčka svůj největší vzor. Další čeští velikáni se mu stali již jen čímsi navíc; ovšem i díky nim ho tak mocně zaujaly minulé české zápasy, prohry a vítězství, a díky nim všem se tak hluboce začetl do českých dějin. Neboť též české obrození bylo jevem svým způsobem výjimečným.

Rozpor mezi velkými idejemi a ‚malou‘ českou realitou se Masarykovi pak stal celoživotní výzvou: zde zdaleka nebylo nic co na práci a stejně zdaleka to nebylo beznadějné.

Komenský, krajní snílek i krajní realista, Masaryka zaujal svou pansofií, ‚všemoudrostí‘ – universalisticky pojatou a filosofií integrovanou s přímými praktickými důsledky. „Pan- jako první část složených slov začínajících vše- (pansofie, panharmonie apod.) je znakem snahy (a touhy) obsáhnout vše a dosáhnout tak moudrosti. K tomu Masaryk připojil výrok, pro mnohé překvapující, že Komenský byl v 17. století v mnohém objektivnější myslitel ‚než jsme my na konci 19. století‘. Stejně zajímavý je Masarykův postřeh o horoucím vztahu Komenského k vlastnímu národu, jehož dějiny jsou dějinami ‚utrpení vedoucího k dokonalosti‘… Jak Masaryk rozuměl Komenskému v rovině pedagogické? Oceňoval zejména, že proti kritice středověké scholastiky a jejích přežitků byl kladem důraz na pedagogický realismus a s ním spojený pedagogický optimismus, na rousseauovské porozumění zákonům přírody, na úctu k mateřskému jazyku – požadavky spojované se všude přítomnou pansofickou metodou rozvíjející i vrozené schopnosti. V těchto souvislostech byl pak nastíněn řád školských institucí počínaje ‚lůnem mateřským‘, Scalae intellectus – schody rozumu k výšinám poznání… Pokud jde o uplatnění pansofické metody, její interpretace se blíží Sokratově maieutické metodě… Pansofie je má podávat poznatky jeden s druhým souvisejécé učitým řádem. Pansofie je možná jen správnou metodou. Tato správná metoda spočívá v tom, že 1. se podávají všechny poznatky v nepřetržité souvislosti, 2. všechny věci jsou zpracovány stejným způsobem a 3. poznatky jsou uspořádáýan tak, aby jeden druhému sloužil za stupeň. A právě v této stupňovitosti jednotlivých poznatků je jádro pansofické metodiky. Náš duch má být touto metodou veden k osvojení vědomostí. aby ‘sensim sine sensum’ /pozvolna/ pokračoval od věci k věci, nikde nenarážeje na mezeru.”

Všeobecné lidské poznání, stejně jako poznání každého jednotlivce, se vyvíjelo a vyvíjí od nižšího k vyššímu, od povšechného k určitějšímu, od jednoduššího ke složitějšímu. (Darwin by o dvě století později připojil, že vůbec vše živé se vyvíjelo a vyvíjí od jednoduššího ke složitějšímu.) Na tom byla založena i Komenského didaktika.

Důraz Komenský kladl ne na slova, ale na věci samé; odtud i požadavek názornosti, který je přirozenější a instruktivnější, zejména pro děti.

(Vleče se to celými českými dějinami: Hus byl ideově dál než jeho slavnější následníci Luther a Kalvín, Jiří z Poděbrad byl ve své době nepochopeným praotcem předlohy k dnešní Chartě OSN, Komenský byl výš než Erasmus; v jeho sporu s Descartem, jak se dnes ukazuje, byla pravda na jeho straně…)

Masaryk se rád přiznával k různým motivům a tématům, které mu neustále zaměstnávaly mysl, avšak skutečně ústředním tématem se mu stala pedagogika. Pedagogikou mu do značné míry byla i politika, zejména ve smyslu osvěty, ozdravení a povznesení národa, jak vyplývala z učení Komenského a z tradic českého národního obrození.

Potřebné znalosti čerpal obsáhlým studiem pedagogické literatury; kromě Komenského (jehož učení bylo tehdy stále ještě novátorské) Rousseaua a Herbarta, a včleňoval do nich svou znalost filosofie, nepedagogických společenských věd a své osobní zkušenosti žáka, studenta, učitele i ‚řadového‘ člověka-pozorovatele.

Pokud jde o pedagogiku jako vědu o výchově směřující k harmonickému rozvoji osobnosti, uplatňoval zde především své demokratické-univerzalistické přesvědčení: tolik svobody, kolik je možno, tolik řádu, kolik je nutno. Jeho názory lze považovat s ohledem na tehdejší dobu za neobvyklé a velmi pokrokové.

Komenského lze stran pedagogiky ‚cítit’ u Masaryka i za vším dalším. Škola má vychovávat pro život, nesmí opomíjet praxi. Cílem nemají být ani tak vědomosti jako celkově rozvinutý, socializovaný, samostatný a samostatně a metodicky myslící a jednající člověk. Vzdělávání nemá být pouhým shromažďováním jednotlivých vědomostí, nesmí být jen učením-memorováním. Škola má vyučovat na jedné straně praktickým a řemeslným činnostem (důležité jsou mimo jiné školní zahrady a řemeslné dílny), na druhé straně má vytvářet základy obecné vzdělanosti a vyspělého občanství, založeného na morálce a vlastenectví, v neposlední řadě i na estetice a vztahu k umění. Škola má být též ‚školou činnou‘ – má podporovat aktivitu a iniciativu.

Je třeba dítěti věci vždy nejdříve vysvětlit a je třeba je získat. Po dobrém se toho dosáhne mnohem víc než po zlém. Jak tvrdil Rousseau (a jak to potvrdila i moderní psychologie), má-li být člověk v dospělosti harmonickou osobností, jeho dětství musí být především šťastné. Masaryk proto opakovaně zdůrazňoval význam klidné, milující a stabilní rodiny (v tomto ohledu byl ‚konzervativní‘), v ní panujícího pozitivního ovzduší a váhu každodenního osobního příkladu rodičů, včetně jejich chování vůči sobě navzájem.

Výchova dítěte má od počátku přihlížet k možnostem a zvláštnostem daného věku. Dítěti se má poskytnout co největší volnost a prostor k hrám, na druhé straně je nutné je postupně přiměřeně zatěžovat. Škola mu má být hrou i prací, neboť musí pěstovat též vůli a otužilost. Je zde zapotřebí neustále a od nejútlejšího věku dítěte hledat jistou rovnováhu; rozmazlováním se dítě poškozuje, mimo jiné proto, že potom trpí v jiných ohledech, například v dětském kolektivu, a ani ‚rákoska‘ sama o sobě nic neřeší, neboť obvykle jen kompenzuje předchozí výchovné chyby.

Značný význam Masaryk přikládal občanským organizacím zabývajícím se výchovou mládeže, tehdy zejména Sokolu a Junáku – je třeba posilovat zdatnost ducha i těla. Sám po celý život ‚sokoloval‘ a se Sokolem byl těsně spjat i ideově („bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo republiky“). Byl též jedním z iniciátorů zrodu Junáka, české větve skautského hnutí.

Učitelé by měli být elitou národa, zejména morální, a měl by tomu odpovídat i jejich společenský status. Žákům by měli jít snad ještě víc než rodiče příkladem, mimo jiné svým průběžným a široce pojatým sebevzděláváním. Jestliže v psychoterapii platí, že terapeut může dovést klienta jen tam, kam sám dospěl svou erudicí a svými osobnostními kvalitami, v pedagogice to platí v nemenší míře. Měl by si toho být vědom i stát.

Nejrentabilnější státní investicí je investice do školství.

Jako vysokoškolský učitel byl Masaryk nepochybně výjimečný a v tehdejším pražském prostředí ojedinělý, hlavně svou nekonvenčností, ochotou hovořit o tabuizovaných tématech, spíše seminárním než přednáškovým pojetím výuky a celkově otevřeným a nepovýšeným přístupem ke studentům. Vychoval mnoho přímých i nepřímých následovníků, kteří se postupně zapojili do kulturního i politického života české a slovenské společnosti. Jeho žáci-studenti, stejně jako celá veřejnost po roce 1918, se rozdělili na oddané zastánce a kritické odpůrce, přičemž zastánci jednoznačně převažovali.

Pedagogika a dětská psychologie prošly během dvacátého století bouřlivým vývojem a rozvojem, významné byly zejména snahy dítě co nejvíc osvobodit a uvolnit, později až nepřiměřeně vystupňované pedagogickým liberalismem. (Je pozoruhodné, že původně levicově liberální výchova, která se postupně prosazovala ‚od Freuda‘ až do konce šedesátých let minulého století, se v sedmdesátých plynule přetavila ve výchovu pravicově liberální.) Nakonec, bohužel až v poslední době, však byla ‚znovu objevena Amerika‘ – teze, které znali již Masaryk i Komenský.

(Mým životním štěstím bylo, že jsem měl v dětství skvělé učitele. Teprve po letech jsem pochopil, že to byli typičtí masarykovci: nic nám neodpustili, ale snažili se být spravedliví a měli o nás lidský zájem, rozuměli nám a dělali v časech tuhé totality co mohli. Vzpomínám na ně s vděkem a dojetím – na naši učitelku na prvním stupni, na třídního učitele na druhém stupni a na tělocvikáře, bývalého avšak tehdy ještě mladého Sokola, který byl idolem dívek a identifikačním vzorem hochů. Stejně jako oni jsem i já, když jsem dospěl, na leccos doplatil, protože jsem ‚strkal nos kam neměl‘ a ‚hasil, co mne nepálilo‘, ale v žádném případě nelituji. Nepočítám-li rodiče, předali mi toho pro život nejvíc.)

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy