Mohamed

05. 01. 2016 | 15:25
Přečteno 2837 krát
Je pozoruhodné, že náboženských proroků koncem starověku postupně ubývalo. Doba pokročila; poslední významný prorok Mohamed (Muhammad), žijící v šestém až sedmém století po Kristu, se po prvních zjeveních, která pravděpodobně zažil v extatickém stavu, po určitou dobu obával o své duševní zdraví.

(Nabízí se zde analogie s dítětem. Přibližně do věku čtyř let věří všemu, co mu říká jeho fantasie. Nachází ve stadiu bájivé lhavosti, za niž je nelze odsuzovat, neboť ‚lhavost‘ se postupně oslabuje a psychicky zdravé a dobře vedené dítě z ní dříve nebo později vyroste.)

Mohamed byl pravděpodobně přinejmenším stejně charismatický muž jako Ježíš, byl však střízlivější, realističtější a pragmatičtější a vyznačoval se zřejmě ještě větší sociální inteligencí. Vyšel z převážně oprávněné kritiky judaismu a křesťanství a svůj ideový záběr rozšířil na politiku, právo a vojenství. Dokladem jeho pragmatismu je například to, že si vážil žen, ale do svého učení to s ohledem na převažující a všeobecně přijímané názory zahrnul jen opatrně. K mnohoženství měl zdrženlivý postoj ale respektoval je, neboť bylo vzhledem k nedostatku mužů, zapříčiněným víceméně neustálými boji a válkami, racionálně podložené. Sám měl mnoho žen, ale až na konci života, kdy si to již mohl dovolit a zejména až poté, co zemřela jeho milovaná a uctívaná žena Chadídža.

Stejně jako judaisté a křesťané Mohamed vyznával jediného boha (Alláha), avšak pokládal se za pouhého zprostředkovatele jeho sdělení, která odděloval od vlastních názorů a zkušeností. Dokladem jeho střízlivého a účelného či účelového pragmatismu je i to, že jeho učení se v průběhu jeho života, v závislosti na měnících se okolnostech a na jeho narůstajícím vlivu a moci zřetelně vyvíjelo. Postupně nabývaly převahu politické a expanzivní ideje na úkor nábožensko-morálních. Začal kritikou stávajících společenských nešvarů, ale zaměřil ji pouze na nejmocnější vrstvy společnosti, čímž si zajistil širší větší okruh stoupenců než křesťané, které naopak kritizoval za to, že jejich učení je nepřirozené a nereálné, a proto je i sami sebe museli otupit a zdeformovat. Zatímco sebevědomí Židů bylo postaveno na přesvědčení, že jsou vyvoleným národem a sebevědomí křesťanů na přesvědčení, že jejich víra je ušlechtilejší než židovská, muslimské sebevědomí Mohamed postavil na tvrzení, že islám judaismus i křesťanství překonává. Důsledkem toho dodnes je, že muslimové se na křesťany i Židy dívají přezíravě a že Mohamedovo učení „drží jak turecká víra“.

‚Bible islámu‘ Korán sice nedosahuje stylistické úrovně biblických textů, je to však na druhé straně jeho výhodou, neboť je srozumitelnější. Jeho hlavní teze Mohamed vyjádřil, jakoby Alláhovými slovy, takto:
„Není boha kromě Boha a Mohamed je Posel boží… Recituj ve jménu svého Pána, který stvořil, stvořil člověka z chuchvalce sražené krve. Recituj, ‚ vždyť tvůj Pán, nanejvýš šlechetný, ten, který naučil psát perem, naučil člověka tomu, co dosud neznal‘… Řekni: ‚On je Bůh jediný, Bůh věčný, nezplodil ani nebyl zplozen… Kdopak tě může prohlašovat za lháře, když mluvíš o posledním soudu? Což není Bůh nejlepším ze všech soudců?... Běda každému utrhačnému pomlouvači, jenž hromadí statky a počítá je!... Přísahám, že peklo je jednou z nejvážnějších věcí, je varováním lidstvu… Avšak oddaným Božím služebníkům, těm dostane se nám již známých darů: chutného ovoce, poctěni budou v rozkošných rajských zahradách sedíce proti sobě na pohovkách… Vedle nich budou dívky velkých očí, klopící cudně zrak, bílé jak ukrývaná vejce… Pohledíš-li, spatříš rozkoš a velké panství… Jak dobře se povede věřícím, kteří se v modlitbě ponižují, kteří se odvracejí od svévolné řeči, kteří dávají povinnou almužnu, kteří své pohlavní údy uchovávají v klidu, souložíce jen se svými manželkami nebo se svými otrokyněmi, dobytými vlastníma rukama… Tvůj pán přikázal, abyste se k rodičům chovali laskavě… Příbuznému dávej, co mu náleží, též nuznému a pocestnému, avšak nebuď rozhazovačný a marnotratný, neboť marnotratní jsou bratry Satana a Satan je přece vůči svému pánu vzdorný… Nepřivazuj svou ruku ke krku z lakoty ani ji zcela neotvírej, abys neupadl v hanu a bídu… Nezabíjejte duši, kterou vám Bůh zakázal zabíjet, leč po právu. Kdokoli by byl zabit nespravedlivě, pak jeho příbuzným jsme dali moc odvety… Dodržujte správnou míru, když měříte, a važte správnou váhu… Nenásleduj to, o čemž nemáš vědění… Nevykračuj si pyšně na zemi, vždyť stejně ji nerozštěpíš a svou výškou nedosáhneš vrcholů hor… Odplácej špatné tím, co je lepší, pak ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, jakoby se stal tvým vřelým přítelem… Nepomlouvejte se navzájem ani na sebe nepokřikujte přezdívkami! Jak je ošklivé užívat sprostých jmen, když jste se stali věřícími!... Laskavé slovo a odpuštění je lepší než almužna, za níž následuje špatnost… On je to, kdo vás učinil nástupci na zemi a pozvedl některé z vás nad druhé o různé stupně, aby vás zkoušel tím, čím vás obdařil… Mužové jsou postaveni výš než ženy tím, čím je vyznamenal Bůh… Ó, Proroku, řekni svým ženám, svým dcerám a věřícím ženám, aby spouštěly níž svá vrchní roucha. Tak bude snadnější, aby byly poznány a nebyly uráženy… Berte si z žen, které se vám líbí dvě, tři nebo čtyři… Obáváte-li se, že byste nejednali s nimi spravedlivě, vezměte si jen jedinou… Proti těm z vašich žen, které se dopustily smilstva, zavolejte čtyři svědky z vás. Dosvědčí-li proti nim, zavřete je v domech, dokud si je smrt nevezme nebo dokud pro ně Bůh nenajde jiné východisko… Řekni věřícím ženám, aby klopily cudně své zraky, střežily své pohlavní údy, neukazovaly své vnady a zakrývaly závoji svá prsa… Lidem se zdají pěknými zábavy se ženami a dětmi, nahromaděnými poklady zlata a stříbra, koňmi, stády a polnostmi. Toto je pomíjivá radost tohoto světa, avšak u Boha je krásnější přebývání… Ti, kdo hltají výtěžek lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho potřísnil svým dotekem Satan... Zloději a zlodějce uřežte jejich ruce odplatou za to, co si zasloužili! Však kdokoli je kajícný, poté co spáchal zlo a polepší se, k tomu se obrátí i Bůh... Nezabíjejte svá dítka ze strachu před nedostatkem… Bojujte na stezce boží proti těm, kteří bojují proti vám, ale nebojujte bezprávně!... Potkáte-li ty, kdo nevěří, dejte se do stínání šíjí, dokud jich mnoho nepobijete! A zbylým upevněte pouta! Poté je omilostněte, nebo propusťte za výkupné, dokud válka nesloží svá břemena. Tak čiňte! Neponižujte se zbaběle a nevolejte nevěřící k míru, když vy jste navrch. Vždyť Bůh je s vámi a neošidí vás o zásluhu vašich činů!... Pobíjejte je, kdekoli na ně padnete a vypuďte je odtamtud, odkud oni vypudili vás, neboť pokušení modloslužby je horší než vraždění.“

Dnes jeden z největších problémů, teze o nadpozemském ráji, u islámu ještě víc než u křesťanství dokládá, že také jeho původ byl především účelový, neboť chudým umožňoval snášet nelehký pozemský život a mocným umožňoval je o to snadněji ovládat, volat je do války atd.

Nebýt tezí o užití násilí je Korán jako celek skutečně pokročilejší než Nový zákon; tyto teze ho však vracejí přinejmenším na úroveň raného judaismu (který sice hlásal „nezabiješ“, avšak při teritoriálních expanzích si počínal velice krutě). Podobně jako celá Bible je ovšem i Korán mnohdy nejednoznačný. Pokud dnes umírnění muslimové poukazují na to, že agresivní teze v Koránu jsou převážně obranné a bývají jeho kritiky vytrhávány z kontextu, je třeba mít na paměti, že se slovy obrana a útok lze velmi snadno manipulovat.

Zatímco katolická církev na tisíc let potlačila filosofii a rozvoj veškerých jiných badatelských snah, muslimská filosofie a vědy se vyvíjely a křesťanskou Evropu brzo předstihly. Islámské impérium, sahající od Španělska do Indie, se vyznačovalo větší náboženskou snášenlivostí (Španělé na islám přestoupili převážně dobrovolně), inspirovalo se v zemích nacházejících na od něho východ (například z Číny převzalo výrobu papíru, kdežto v Evropě se dál psalo na pergamen), užívalo desítkovou soustavu a arabské číslice, mělo vyspělejší zemědělství, školství, zdravotnictví, umění a architekturu. Arabští myslitelé se opírali o překlady antických autorů a učili se též od židovských mudrců působících na jejich území.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy