Diskuse nad „starým a novým“

27. 01. 2012 | 15:43
Přečteno 4259 krát
Na svůj blog „Praha zakonzervovaná?“ mám řadu vesměs příznivých a spíše stručných ohlasů. Podrobněji a takřka vzápětí reagoval minulý týden student Jakub Bachtík jako host na blogu Kateřiny Bečkové na Aktuálně.cz. Protože se hodlám problematikou rozvoje města opravdu zabývat, považuji za potřebné odpovědět i na delší kritický text studenta, který nemluví jistě jen za sebe.


Tím textem se vine jako leitmotiv, že primátor je pan profesor, který architektuře, památkám a rozvoji města nerozumí a podléhá magistrátním mýtům o dobrých architektech a zlých konzervativních památkářích. Že ty skutečné problémy jsou mnohem složitější, než mohu dohlédnout. Nepodléhám takovým mýtům. Jsem první primátor, který přímo a zřetelně vyjádřil, že si památkářů váží a oceňuje jejich úlohu i výsledky jejich práce. Který upozornil na rozsah a závažnost památkové ochrany a na různé reálné důsledky, které z ní vyplývají pro rozvoj města. Uváděl jsem i některá důležitá čísla. Když se podívám zpětně, vidím dokonce, že jsem architekty jako profesi jmenovitě neuváděl. Přitom oni jsou zodpovědní za konkrétní podobu nových staveb a žádný úředník, ani mediálně agilní občan je nemůže nahradit. Možná jsem neřekl pro znalce nic nového. Mnozí čtenáři mého blogu však nemuseli takové údaje znát a znát by je měli. Nenavrhoval jsem ucelenou koncepci rozvoje Prahy, kde by bylo všechno. Vyjádřil jsem jen srozumitelnou formou, že bych si přál, aby Praha získala také pověst města, kde vzniká dobrá soudobá architektura, kde kvalita neskončila v minulosti, z níž jen tyjeme. A že je to obtížné také vzhledem ke zbytkovému prostoru, který v důsledku památkové ochrany pro nové stavby v centrální části města a čtvrtích okolo zůstává. Hovořil jsem o zbytnělém konzervatismu, o pokleslém stylu mediálních kampaní a vyjádřil názor na dva aktuální případy demolic. Řekl jsem, že slovo demolice v celkovém pohledu na zachování a rozvoj města není pro mě tabu. To uznává i můj oponent, když konstatuje, že pár demolic a novostaveb město asi ani na jednu stranu nepřeváží. Blog otevřeně pojmenoval některé existující věcné problémy. Nejsou mýtem ani pseudoproblémem. Reakce pana Bachtíka věcná není. Nereagoval na žádný můj výrok, problémy personalizuje a říká, že je vše „jinak“. Myslím, že mýtům podléhá spíš jeho uvažování. Vezmu to popořadě.

Po úvodní části věnované oněm „falešným mýtům“ se dostává můj oponent k tomu, jak se podle něj věci mají, a říká, že o nějaký koncepční spor mezi starým a novým nikdy nešlo.Opravdu tomu tak je? Je konflikt mezi starým a novým jen iluzí lékaře, který se stal primátorem. Opravdu „nikdy nešlo o koncepční spor“? Opravdu se všichni Ti, kteří o starém a novém mnoho let diskutují jako o starém a novém, jen plácají s nevhodnými slovy, protože neznají skutečnou pravdu? To, že se na stranu památek staví současní architekti a památkáři hájí kvalitní architekturu, není pravidlem ani důkazem. Pan Bachtík nám předestírá bezrozporný kulturní ideál, v jehož harmonickém rámci mají všichni společný cíl. Zní pěkně, komu by se to nelíbilo...

Ale když ideál v praxi příliš nefunguje, tedy například když se Klubu Za starou Prahu nějaká stavba nelíbí, tak se hledá viník, který narušuje ideální představu světa. Magistrát, experti, developeři, špatný architekt (pokud není dost známý)... Pak se najednou mluví ne odborným a koncepčním, ale jazykem agresivních staromilců v mantinelech sporu, o který prý nikdy nešlo. Nabízím realističtější pohled. Mezi starým a novým existuje přirozené napětí, bylo tomu tak vždy. Architekt a památkář jsou odlišné profese a nemají proto vždy totožnou optiku pohledu. Probíhá mezi nimi neustálá názorová výměna. S různými výsledky. V tom nejlepším případě je to tvůrčí syntéza, stavby pak třeba dostávají ceny. Na straně druhé je ostrý střet a úmorná kampaň plná emocí. Strašení, že Prahu vyškrtnou ze seznamu UNESCO. A úplně na konci může být také špatná stavba. Riziko při vytváření nového vždy existovalo a bude existovat. Je třeba s ním počítat, ale nelze se mu vyhnout. To jsem napsal již minule. Když vyvineme příliš úsilí, abychom veškerá možná rizika odvrátili, velmi pravděpodobně zabráníme tvůrčím činům, které překračují horizont současných představ. To bych opravdu nerad. Neopisuji zde nějakou poučku, jen shrnuji životní zkušenost. Měli bychom přemýšlet o důsledcích toho, co chceme zavádět a měnit. A zde je jistě jádro toho velmi náročného problému, „o který se hraje“, a které vidí i pan Bachtík v koncepci, pravidlech a mantinelech, v nichž se má nová výstavba odehrávat. Neříká jen nikde, jaké koncepce a pravidla má na mysli. Pravidla mohou být v tomto případě minimálně dvojí. Ta úředně stanovená, a pak pravidla komunikace mezi lidmi. První lze, pracně a nákladně, ustavit, druhá nelze v demokratické společnosti nadekretovat.

K těm prvním: Kdo prohlašuje, že kromě územního plánu určuje budoucnost pražské výstavby jeden list papíru vládního nařízení o Pražské památkové rezervaci, nemá pravdu. Existují také vyhlášky, zřizující památkové zóny, ony rozsáhlé čtvrti okolo historického jádra města. Existují památkové metodiky, profesní standardy, ale také dobré návyky projektantů při opravě památek a pravidla pro to, co vše musí projekty obsahovat. Regulativem je také ekonomická realita, a to nejen ve smyslu, že vždy vše musí být co nejvíc nafouklé. To, čím je lidská činnost ovlivňována a regulována, je opravdu složitější problém. Ne vždy jsou tyto regulativy jednoznačné a striktní. Mnohdy je to málo a někdy dobře.

Domnívám se, že autor oponentního blogu, by si přál regulativy striktnější. Co má na mysli? Regulační plány? To je samozřejmě důležité téma, kterým se zabývám. Regulační plán je limitován zákonnou úpravou, pražská území jsou velmi různorodá a rozdílné co do obsahu by musely být i konkrétní regulativy. Musely by být hodně podrobné, hlavně v místech, kde je mnoho kulturních památek. Je otázkou, zda jsme opravdu schopni takto výrazně a jednoznačně nadlouho fixovat, anebo naopak uvolnit město v jeho různých částech. Kde začít a kde skončit, jde o časově náročný proces. Otázkou neříkám, že toho schopni nejsme a nic nepředjímám. Možná si jen jasněji uvědomuji složitost celé problematiky.

Barvitě se pan Bachtík rozepisuje o magistrátu. To, že magistrát rozhoduje, je dáno soustavou zákonů. Bylo tomu tak i za 1. republiky. (Mám pocit, že by byl můj oponent raději, kdyby rozhodoval soubor vyhlášek, pokud možno podle jeho představ zafixovaný kánon rozsáhlých příkazů a zákazů, kde člověk, architekt i úředník, bude jen sledovat, zda se něco plní anebo neplní.) Vyvinul jsem velké úsilí pro zlepšení funkce magistrátního úřadu a myslím, že výsledky veřejnost vidí. Pan Bachtík se velmi kriticky a velmi paušálně vyslovuje k práci magistrátních památkářů. Odvolává, se na oponentury, které byly zpracovány. Seznámil jsem se s některými texty na webu Klubu Za starou Prahu a s mediální kampaní Nové ve starém, kterou vytvářel pro Národní památkový ústav. Jistě ne se vším. Není to žádný zázrak. Nejsem urbanista ani památkář, ale dlouholetá zkušenost vědecké a odborné práce mi dovoluje rozpoznat pronikavé texty, které mají vhled do problému, od učenecky učesané povrchní novinařiny. Hrubé paušální invektivy na odbor památkové péče odmítám. Zpracovává šest tisíc správních řízení za rok a není pravda, že většina jeho rozhodnutí je špatná anebo velmi špatná. To jsou jen dojmy, hospodské řeči.

A nyní k možnostem lepší komunikace: Uvítal bych, kdyby na významné stavby v centru města byly pořádány soutěže. Tuto myšlenku podporuji, veřejně ji opakovaně deklaruji a v rámci svých možností prosazuji. Měli bychom však být poctiví. Soutěž není automatickou zárukou dobrého výsledku. Existují průměrné stavby, které vyhrály veřejnou architektonickou soutěž, a, naopak, dobré stavby, kde se soutěž nepořádala. Důležité je, aby byly rovné podmínky pro soutěžící, stejný řešený úkol a odborná porota či jiný sbor posuzovatelů. Veřejnost by měla být informována i o opravách a adaptacích významných památek, ale nemyslím si, že musí být informována o každém projektu. Reaguji tím na postesk, že se lidé jako pan Bachtík dozvídají o některých projektech pozdě. Jeden důvod je v tom, že neexistuje žádná zákonná povinnost, aby se občanská sdružení dozvídala dopředu o všech projektech. Úřady nemohou jen tak publikovat, co projednávají. Mám ale spíše informace, že se o mnoha projektech dozvídají téměř okamžitě, protože někteří jejich členové pracují v Národním památkovém ústavu nebo zde mají ochotné sympatizanty.

Druhý důvod toho, že neprobíhají diskuse, spočívá v tom, že kreativním architektům a stavebníkům, kteří si nebrousili jazyk v mediálních přestřelkách, se do nich nechce. To by se mělo změnit. Prezentace a diskuse k „životu“ projektů nových staveb patří. Nedokážu v této chvíli přesně říci, jakým způsobem a procesem by to mělo nastat. Prostor pro diskusi nelze otevírat násilím z moci úřední. Na druhou stranu se neochotě architektů k diskusi nedivím, jejich atmosféra bývá iracionální a hustá. Jsem na rozpacích z toho, jaká zloba se zde vyskytuje. I to jsem ale již kritizoval minule.

Budu adresný, jediný příklad je podle mě dostatečný. V televizní diskusi o nové stavbě v Revoluční ulici, označil pan profesor Švácha tuto stavbu za autistickou. Ve svobodné společnosti se každý může vyjadřovat svobodně. Je mi známo, že řeč umělecké kritiky bývá pronikavá a metaforická. Ale autismus je termín z oboru psychiatrie. Značí těžkou poruchu osobnosti. I kdybych to slovo dal do trojitých uvozovek, naznačuje se zde, že v tom díle je něco patologického. Takto opovržlivě k tvorbě přistupovaly totalitní režimy, jejich ideové kádry. Z psychiatrie do naší řeči vstupují dnes různá slova. Když je nějaká situace obtížná a je třeba se rozhodovat, říkáme, že je schizofrenní, anebo, že je někdo schizofrenní. Odtud je krůček k tomu říkat třeba, že je nějaký návrh dementní. To už je nadávka. Neodvedu si představit, že bych říkal, že někteří občané jsou jen pro své názory na památkovou péči a odborníky, kteří jim nejdou pod vousy, paranoidní...

Článek pana Bachtíka mě nepřesvědčil, že bych byl mimo problém. Neobohatil mě, bohužel, ani novým pohledem anebo konkrétní inspirativní myšlenkou.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Jistě, pane primátore...

A proto budou všechny architektonické hnusy nacpány do centra města, pokud možno do jeho nejhistoričtějších částí místo toho, aby ti "věhlasní architekti" oživovali svými díly nudná sídliště po okraji Prahy.

Co by dali amíci za to, kdyby si mohli z Prahy odvézt kus Starého Města a fláknout je do centra New Yorku, aby měli pro turisty další atrakci.

Touhle svou novou hromadou slov jste jen potvrdil Vaše kritiky a to, že kšeft je pro magistrát na prvním místě.

A ano - návrh té radiátoroidní betonové hrůzy, která má vizuálně pohřbít Novomlýnskou věž, JE autistický a esteticky výrazně defektní.
27. 01. 2012 | 16:05

Tomik napsal(a):

Vpred pane Svoboda - delate to dobre !!!

nejdrive je potreba vyhnat ty zmetky co sedi jako zaby na prameni a potom

bude zase trochu cistsi voda. A ze se tam toho shnileho humusu naplavilo..

Pokracujte - budoucnost Vam da za pravdu.

ZDAR !
27. 01. 2012 | 17:07

Lila napsal(a):

Přes velký respekt, který k panu primátorovi chovám, musím tentokrát - téměř bez výhrad - souhlasit s nickem Občan.
Termín "autistický" sice je z oboru psychiatrie, ale je dokonale srozumitelný a výstižný i pro laika. Hmotově předimenzovaná monumentální stavba, která by měla stát v Revoluční ulici, opravdu se svým okolím nekomunikuje, v kontextu okolních staveb na mě působí dost brutálně.
27. 01. 2012 | 17:45

exit napsal(a):

Jakub Bachtík psal aspoň o něčem, Bohuslav Svoboda plácá o ničem a utvrzuje slušné lidi v představě, že rozkrádání historického bohatství Prahy bude pod jeho vedením pokračovat stejně intenzivně jako za jeho předchůdců.
Svobodův text je plochý, bez nadhledu, vtipu a invence, autor se tu představuje jako člověk zcela nekulturní, svázaný partikulárními zájmy, jako středostavovský doktůrka s průměrným vzděláním a lehce podprůměrnými intelektuálními schopnostmi. Jenže co taky očekávat od funkcionáře ODS?
27. 01. 2012 | 17:55

VFISCHER napsal(a):

To vše jsou jen a jenom zastírací žvásty !! O žádnou architekturu, novou či starou, zbouranou, restautrovanou či jinak památkovanou nikdy nešlo a nejde. Zrovna tak jako o nějaký vzhled města nebo nedej bože nějaký zájem občanské veřejnosti !! Zásadně a výlučně jde jen a jenom o výnosná koryta všežravců o řežbu o moc a prebendy o možnost předádět aroganci svého přežraného a nafoukaného ega !!!
Magistrát je stejný augiášův chlív jako všechny chlívy zde panujících velkogaunerů požírajících vše co lze rozkrást, sežrat a ulejt na Bahamy nebo Kajmany a nastrkat konkubínám!
27. 01. 2012 | 18:09

Radkin Honzák napsal(a):

Souhlasím s tím, že označení inkriminované stavby za "autistickou" je neodpovídající, protože autisté jsou velice konzervativní a nemají rádi novoty.
Myslím, že přesnější označení je "k zblití", neboť označuje celkový psychosomatický stav při pohledu na tento projekt.
27. 01. 2012 | 18:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...vážený pane primátore,...mlžíte, ... mnoho slov, ... Vaše ústa vypouští mlhu na město na Vltavě, aby mnohé nebylo vidět zřetelně. Četl jste blogy paní Bečkové, proč jste se nevyjádřil konkrétně,... měl jste šanci,.... měl jste napsat,...tohle líbí, líbí,...tohle nelíbí nelíbí,...Nechť Vaše řeč je jasná a jednoznačná,....mlžné řeči o městě na Vltavě mne vůbec nezajímají. Čouhá z toho jako sláma z bot s kým si to nechcete rozházet. "Dejte svůj kožich do frcu, ať si ho můžeme prohlédnout". Tužka.
27. 01. 2012 | 18:46

třebakarel napsal(a):

Pan Primátore ,
představuju si , jaký by to bylo kdyb se mohlo říkat co si opravdu myslíte .
Jedna možnost by byla : " Ano , Kněžínek a jeho lidé jsou skandál , jakmile budu moct tak je vymetu , nebojte se .
Druhá možnost by byla : Jste jen naříkající kňučilové kteří novým chalupám vůbec nerozumí a nebudete mi do toho kecat , já jsem Primátor , ne ?
No a jelikož se takhle mluvit nesmí , tak pořád máme číst mezi řádky . Mně už to ale nebaví , víte ? To že mluvíte všichni tak , že ať to dopadne jak chce , vždy jste na straně vítězů . A jedovatosti typu " nedovolil bych si říci . . načež to poťouchle řeknete , to byste si třeba k ctihodnému Pavlu Bémovi nedovolil , ke studentu architektury ale silou oplýváte .
Tohle je fakt smutný . Někdo říkal že nebudete kupovat tramvaje , to jsem rád . Ale Lidé z Klubu za starou Prahu jsou legitimní společenství , nazývat to co říkají " hospodskými tlachy" , bral bych to , kdybyste totéž řekl o řečech Jakla a Hájka , nebo kohokoliv mocného . Takovýhle motorkář jen na slabší , to si hledejte jiný trouby . Karlův most jsem viděl , jak ho prasili i zprasili , jsem řemeslník , takže zase dejte zpátečku Vy . Ale Vám se to nehodí . No uvidíme která platí .
hodně štěstí , vím že jedete na rychlym kolotoči , třeba to tak musí bejt . Hezký den , tK
27. 01. 2012 | 18:49

Carlos V. napsal(a):

Koukněte se na
http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A120127_1723421_praha-zpravy_sfo

U mě jednoznačně vede ztvárnění na fotografii č. 8 - původní Eliščiny Lázně.
27. 01. 2012 | 19:57

Petr B. napsal(a):

Dobrý den, pane primátore. Je pravda, že jste v 90. letech miloval Sovětský svaz? A teprve až po roce 1990 jste zjistil pravdu a vstoupil do ODS? Aspoň takto jsem pochopil retro TV reportáž odvysílanou před několika dny. Zdá se, že láska k Sovětskému svazu je tím nejlepším doporučením pro nového stranického šéfa ODS v Praze.
Jak to říkala recitátorka Pelikánová? "Mám dvě lásky. Stranu a Sovětský svaz"
27. 01. 2012 | 20:48

Bára napsal(a):

Bohužel zase jen spousta nic neříkajících politických řečí. Proč se snažit všechno dělat nově, jinak, "lépe"? Naprosto by stačilo, kdyby Odbor památkové péče na magistrátu bral v úvahu a vážně posudky Národního památkového ústavu, popř. se řídil i doporučeními UNESCA. Ale pokud se bude NPÚ neustále vnímat jen jako soupeř všeho nového, tak se budeme stále jen točit v kruhu. Samozřejmě tu jsou i další věci, ale bez tohoto základu nemá cenu cokoliv dalšího řešit (architektonické soutěže, regulační plány...).
27. 01. 2012 | 21:02

ujo napsal(a):

S NPÚ a jeho složkami mám špatné zkušenosti, o magistrátním odboru nemluvě; i o Klubu si myslím leccos.
Ale ta hrůza, která by se měla postavit v Revoluční?!
Soudím jen ze zveřejněných foto, připomíná to zvětšený dispečink DP v horším provedení na exponovanějším místě
27. 01. 2012 | 21:37

Petr Gargulák napsal(a):

Vážený pane Svobodo, vážím si vaší práce, vašeho přístupu, Vím, že Praha velmi častokrát řešila Taxikáře, jakožto negativní dopad na cestovní ruch a v zájmu ochrany dobrého jména hlavního města. Tímto vás žádám, abyste tedy začal řešit toto..v zájmu lidskosti a lidských práv, tato abnormalita, která se zde vyskytuje... je velikým nešvarem v porušování lidských práv. Jste lékař a jako lékař byste měl vědět, že toto není jenom diskriminující či to může vést k využívání či znevýhodňování jiných tržních subjektů..nad dalšími.. a likvidaci lidí.... ale je to hlavně a v prvé řadě... zdravotně závadné...

přitom.. ta pracovní doba je řešitelná v rámci organizace.

zde máte příklad problému: Gargulakpetr@seznam.cz

Pracovní doba: po-pá od 7 do 11 so-ne 9-11:30
Nerovnoměrně rozložená, Krátký dlouhý týden : Mzda 22 po zkušebce 25 000.. na pásku, smlouvu 8500. zbytek bokem.
Tedy po-pá pracovní doba je 16 hodin.
so-ne pracovní doba je 14 a půl hodiny.

Toto je pravidlo a nastavený standard : jedná se o tento podnik : Jsou v něm tři restaurace ptal jsem se v té dole, myslím dřevák se jmenuje.

Hudební klub Palmovka
Pod Hájkem 1
Praha 8
180 00

Pan šéfkuchař, se tvářil suveréně a když jsem mu oponoval a říkal jsem mu, že 16 hodin v jednom tahu je moc.. a díle, že na odpočinek po odpočtu cesty do práce a z práce.. mě zbývá mezi směnami něco okolo 6 hodin..
tak mi povídá.. a vy jste to měl někde jinde ?? a já mu povídám, ano já to měl i 12 hodin..tak jak to má být..
Takže jako podmínky, které tu člověka zlikvidují, považuji za protiústavní !!

Pani provozní mi povídá, ale je to krátký dlouhý.. a já jí povídám.. ale to je jedno..tady jde o to v kuse. .a o to jaký máte odpočinek mezi směnami...

žádám o řešení.. tohoto problému a to všude a okamžitě!!

Pokud máte zájem mě mít při kontrole s sebou.. jsem Vám k dispozici.

Pokud tento problém nevyřešíte.. naopak budete persekuovat lidi na úřadu práce.. smetákem... tak je to jasný pádný argument.. o tom, že porušujete základní lidská práva.. toto nejsou uspokojivé podmínky..toto jsou podmínky neuspokojivé...

s pozdravem
Petr Gargulák
27. 01. 2012 | 23:08

Dana napsal(a):

Tento Pan doktor, je jediná šance na záchranu ODS. Je téměř jediný, koho si v této zprofanované partaji , ještě můžeme vážit.Velmi se bojím, že s Nečasem a jeho kumpány , neuspěje. Slušnost se totiž v naší politice , nevyplácí!!!
28. 01. 2012 | 06:31

JF napsal(a):

opět ani ryba ani rak - pan primátor se schovává do slovíčkaření - jeden z projevů struktury normalizace - ", vidím dokonce, že jsem architekty jako profesi jmenovitě neuváděl."

jak si potom vysvětlit - " Neobohatil mě, bohužel, ani novým pohledem anebo konkrétní inspirativní myšlenkou."

závěr - pouhá rétorika a dumpingový byznys vzhledem k civilizovanému světu jede dál - mimo jiné podobná vyjádření odrazují všechny co by k tomu chtěli něco říci pro příště.

Tedy hlavně protestujte, ale to je tak všechno co budete moci dělat.
28. 01. 2012 | 11:25

Josef K. napsal(a):

Milý Svobodo, Vaše vyjádření o "autismu" jest , bohužel, nešťastně sebeodhalující.
Svědčí o Vašich limitech. Problém rozvoje Prahy, které je provinčním městem nevelkých rozměrů, je řešitelný pokud předáte kompetenci někomu, kdo je schopen chápat její význam jinak než Kněžínkové, developři či šanghajští radí.
Pak vznikne závazný seznam toho, co je hodnotné, a pravidel, za kterých lze do tohoto hodnotného vstoupit.
V Londýně nepřesunete ani vnitřní příčku bez souhlasu autorit, přenesených na správcovskou firmu.
Jistě, jste zdatný politický hráč v rámci limitů české politické scény, což však neznamená, že jste dostatečně vzdělán a kultivován pro obory jiné. Slovanský duch vůdcovství však vítězí, soudě dle blogu, i ve Vás. Pak si raději přečtětě dobové materiály, jak se stavělo metro v Moskvě, na to by mohla navázat sebereflexe.
28. 01. 2012 | 12:52

kodytek.p@centrum.cz napsal(a):

Pane Svobodo,jistě jak devadesát procent diskutéů vyjadřuje i mé mínění a myslím i mínění všech lidí, kteří už Prahu nechtějí devastovat.Ve své rozsáhlé slohové práci jste opravdu vymlátil prázdnou slámu.Od vašeho zvolení primátorem jsem ani víc neočekával - nezklamal jste mne. Znovu vás žádám :ODEJDĚTE ! Pácháte jenom další škody jako vaši předchůdci po kterých jenom zametáte stopy. ODEJDĚTE DOKUD JE ČAS !
28. 01. 2012 | 17:01

Zaberto napsal(a):

Pane primátore, ač doktor, zřejmě jste studován v jiném oboru než v psychiatrii, protože vám uniká význam slova autistický. Proto bych doporučoval se kouknout třeba do Slovníku cizích slov, co je VÝZNAM autismu: uzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou kontaktu s realitou (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/autizmus-autismus). Což je naprosto přesné označení pro navrhovanou budovu a veškerá čest panu profesoru Šváchovi, že to takto jednoduše vystihl. (Je to něco podobného, jako kdybych o Vás někdy řekl, že jste idiot, tak bych tím určitě nemyslel, že jste postižen nejtěžším stupňem slabomyslnosti.)
Zbytek vašeho textu je vyplněný spoustou slov, která ale neříkají vůbec nic, maximálně jen dokazují, že autor problému moc nerozumí a bruslí v tom, jak může, ale výsledek nikde.
28. 01. 2012 | 19:59

Michal C napsal(a):

Nikde nevidím spor mezi starým a novým, ale spíš mezi hnusným a hezkým, vkusným a nevkusným, nápaditým a nudným. Jestliže se něco má stát dominantou, nemá se tím stát svou velikostí, jež zakryje vše hezké a historicky hodnotné kolem, ale svojí jedinečnou architekturou.

Máme štěstí, že se v centru Prahy ekonomicky vyplatí stavět architektonicky a stavebně nákladné stavby. Jen stačí aby toho magistrát využil a místo abysme o hodnotnou architekturu přicházeli, tak jí bude přibývat.
28. 01. 2012 | 20:40

Marek Kobera napsal(a):

Vážený pane primátore,
mohl byste mi prosím vysvětlit jako malému dítěti, jak je možné, že (bývalý) šéf odboru památkové péče na MHMP, pan Kněžínek, datuje baroko, myslím, 800 let zpět?

Není to to samé, jako bych se sebral já a šel dělat primáře do porodnice, když také vím, že děloha je někde pod pupíkem? Přijal byste mě?

Díky za upřímné, jasné a pochopitelné odpovědi!
29. 01. 2012 | 02:15

účastnice Vaší volby pražským primátorem napsal(a):

Diskuse nad "starým a novým".
Pane primátore,
dovoluji si Vám připomenout staré české přísloví:
"Ševče, drž se svého kopyta"
V opačném případu si asi dovedete představit,jako osoba prezen-
tující se svými akademickými hodnostmi, památkáře, odborníky na srchitekturu, urbanisty atd na Vašem profesním pracovišti.
Tím považuji navozenou diskusi za vyčerpanou.
29. 01. 2012 | 11:08

Dalibor Fencl napsal(a):

Pane primátore já se Vám divím. Kde berete čas na to abyste sepisoval dlouhé odstavce na obranu těch nejhorších odeesáckých zlořádů, vypracovaných za dvacet let k obludné dokonalosti korupce v rámci legality? V posledních měsích se Vám s pražskou ODS povedl parádní kousek. Máte-li však tendenci bránit to magistrátní bahno čvachtající pod pražskou památkovou péčí před kritikou, personální zodpovědnosti, voláním po diskusi a otevřenosti, nabízí se otázka, zda Váš palácový převrat nebyl jen vystřídáním jedné mocenské kliky za druhou, které ovšem stávající korupční poměry, poté co je ovládla, vyhovují.
03. 02. 2012 | 11:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy