Boj s krizí, boj s lobby

10. 01. 2009 | 15:52
Přečteno 10960 krát
Ekonomické analýzy se celkem shodují v tom, že boj se současnou hospodářskou krizí si od státu žádá určitou expanzi, včetně fiskálních pobídek k posílení domácí poptávky. To je však vítanou příležitostí pro nejrůznější lobbyistické skupiny a vlivné finanční instituce a podniky vyzískat veřejné prostředky. Jak proti takovým tlakům obstojí česká vláda? A jaká velikost a forma fiskální pobídky by byla pro českou ekonomiku nejúčinnější?

Ideologie a politika proti etice a realistické analýze

Při uvažování o fiskální expanzi dochází k ostrým střetům na ideologické a politické rovině. Mezinárodní zkušenosti naznačují, že tyto střety často zastíní realistické analýzy, zdravý rozum i etiku. Než začneme koncipovat fiskální expanzi, ujasněme si, oč komu jde.

Pryč s -ismy
Zní to všude v médiích: „Fiskální politika nefunguje. Pouze monetární expanze může pomoci!“ „Ne, musí se snížit daně!“ „Ne, jediné co bude fungovat je zvýšit výdaje!“ A důkazy? V lepším případě to jsou jednoduché modely, které nezachycují konkrétní skutečnost. V horším případě se jedná o víru, která žádnou analýzu nepotřebuje. Dokáže v boji s krizí česká vláda odhlédnout od ideologických „pravd“ a hledat pragmatická řešení?

Odmítnutí lobby
Lobbyistické skupiny a vlivní představitelé finančních institucí, podniků i skupinových zájmů pod záminkou krize žádají o pomoc. Každý ozbrojen argumenty, proč je v národním zájmu právě jemu dát příspěvek z veřejných rozpočtů, či alespoň daňovou úlevu nebo ochranu na domácím trhu. Je smutnou stránkou mezinárodní politické praxe, že mnohým je vyhověno. Fiskální pobídky jsou v boji proti krizi drahé a neúčinné právě tehdy když je spolykají vlivné kruhy. Dokáže to tentokrát česká vláda jinak?

Morálka a strategie
Obavy z krize sílí, když si lidé připadají bezmocní a bez ochrany před rizikem neznámého rozměru. Výzkum potvrzuje, že davové obavy pak dále paralyzují fungování ekonomiky i společnosti, roste kriminalita. Boj s krizí je účinnější, pokud obsahuje určitou sociální dimenzi, tedy především ochranu před naprostou chudobou a strádáním a záruku základních sociálních služeb pro každého. Stejně důležité a dlouhodobě přínosné je ale také posílení důvěry ve společnosti a na trhu nápravou podmínek pro podnikání a pro vytváření výdělečných příležitostí.

Podrobná a nestranná analýza – co a jak může opravdu fungovat?
Poctivá analýza je časově a technicky náročná, a většinou nepřináší ani slávu ani mediální titulky. Je ale potřebná k pochopení možného dopadu uvažovaných státních zásahů v konkrétních podmínkách. Usměrní poctivá analýza boj s krizí v ČR?


Pracovní hypotéza: Důchodci, služby a dlouho odkládané investice

S deficitem veřejných rozpočtů necelých 1.5% HDP a vládním dluhem pod 30% HDP si v současné době může Česká republika dovolit krátkodobou fiskální expanzi ve velikosti 1.0-1.5% HDP, aniž by porušila maastrichtská kriteria nebo ohrozila svůj střednědobý fiskální výhled. Při strategickém řízení vládního dluhu, které ČR může prostřednictvím svého členství v EU realizovat, lze zaručit, že fiskální impuls do budoucna neohrozí jeho obsluhu ani refinancování.

Zvýšení důchodů
Jak nasměrovat veřejné výdaje, aby co nejúčinněji posílily spotřebu domácích výrobků a služeb? Podle analýz peníze navíc spíše utratí za spotřebu ti, kteří mají nižší příjmy. Útraty nízkopříjmových jedinců vyšší měrou zahrnují potraviny a základní spotřebitelské služby. Lidé s nižšími příjmy jsou také citlivější na cenu a se sklonem nakupovat zvláště v době přechodného snížení cen. Sklon ke zvýšení spotřeby mají zvláště lidé s menšími závazky do budoucna.

V české společnosti tyto podmínky splňují hlavně důchodci. Výše průměrného důchodu je necelých 9000Kč a pravděpodobnost, že si důchodce z peněz navíc přilepší okamžitou spotřebou, a zvláště spotřebou potravin a základních služeb, je celkem velká. Negativní vedlejší účinky, ve smyslu snížení zájmu pracovat, jsou u důchodců celkem nepodstatné. Z etického hlediska lze v českých poměrech proti zvýšení minimálního a nižších hladin důchodů také jen těžko protestovat. Dlouhodobé důchodové a fiskální modely, které jsou k dispozici i na Ministerstvu financí ČR pomohou nalézt parametry důchodových úprav tak, aby neohrozily dlouhodobý fiskální výhled.

Dočasné snížení spotřební daně u služeb

A jak upravit daně? Na rozdíl od spotřebních výrobků je většina služeb domácího původu. V sektoru služeb je téměř 60% zaměstnanosti v ČR (ve srovnání se 40% v průmyslu – což je nejvyšší podíl zaměstnanosti v průmyslu v celé EU – a 4% v zemědělství) a strategií by mělo být podíl zaměstnanosti ve službách v budoucnosti zvyšovat. Podle analýz je vytvoření pracovních míst v sektoru služeb také mnohem méně nákladné než udržení nebo vytvoření pracovních míst v průmyslu.

Snížení sazeb DPH na služby a rozšíření služeb na které se snížené sazby vztahují by mělo mít okamžitý a jednoznačně pozitivní dopad na spotřebu i zaměstnanost a tak účinně přispět k omezení dopadu krize na českou ekonomiku. (S cílem podpořit tvorbu pracovních míst EU umožňuje dočasné snížení sazeb DPH na služby na hladinu 5%.)

Výběr projektů pro veřejné investice
Veřejné investice mohou jednoznačně zmírnit dopad krize i přispět k budoucímu ekonomickému rozvoji a kvalitě života. Podmínkou ale je, aby projekty byly vybrány nestranně a s jasným cílem. V rámci fiskální expanze by bylo vhodné co nejrychleji otevřít veřejnou diskuzi a stanovit osobní odpovědnost za kvalitu analýz i konečných rozhodnutí ve věci výběru nových investiční projektů.


Co nabídnout lobbyistickým skupinám? Lepší prostředí pro poctivý byznys

Kromě fiskální pobídky ale česká ekonomika nutně potřebuje nápravu prostředí pro podnikání. Mezi 185 zeměmi hodnocenými Světovou bankou v kvalitě prostředí pro byznys se Česká republika pro rok 2009 umístila na 75. místě (společně s Polskem jako dvě země s nejhoršími podmínkami pro byznys v celé EU). Komplikovanost a časová náročnost plateb daní a sociálního pojištění zařadila ČR dokonce až na 118. místo, obtížnost bankrotu na 113. místo, a problémy ve vymahatelnosti kontraktů na 95. místo.

Vláda by se ve snaze omezit dlouhodobý dopad současné krize měla zaměřit na usnadnění podmínek pro poctivý byznys. Proč v Česku například založení podniku obnáší v průměru třikrát vyšší náklady než třeba na Slovensku, postavení obyčejného skladu vyžaduje 36 byrokratických procedur (ve srovnání s 13 na Slovensku nebo 6 v Dánsku), registrace majetku v průměru trvá 123 dní a stojí 3% hodnoty majetku (ve srovnání se 17 dny na Slovensku a 2 dny v Dánsku a nulovými náklady v obou zemích), proč plnění daňové povinnosti a platby sociálního pojištění zaberou průměrnému podniku 930 hodin ročně (ve srovnání s 325 hodinami na Slovensku a 59 hodinami v Lucembusku), a uplatnění kontraktu v průměru trvá 820 dní (ve srovnání s 565 dny na Slovensku nebo 150 dny v Singapuru)? (Doing Business 2009)

Reformy směrem k zefektivnění státní správy a posílení základů právního státu by byly do budoucna velkým přínosem pro hospodářský rozvoj, důvěru občanů a celkovou společenskou atmosféru. Namísto finanční pomoci by také měly být tou hlavní odpovědí na tlak lobbyistických zájmů.Zdroje statistických údajů: Český statistický úřad , Ministerstvo financí

Nové zajímavé čtení: Smrt posvátných krav? Are all the sacred cows dead? Implications of the financial crisis for macro and financial policies.

Dřívější články & diskuze na tomto blogu najdete zde

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Xury napsal(a):

Přiznám se, že nevím, jakým způsobem by se zvýšení důchodů projevilo v hospodářském oživení. Jestliže dominantním problémem našeho hospodářství v době krize je oslabení zahraniční poptávky po průmyslovém a spotřebním zboží. Poud zvýšíme důchody o 1% HDP (cca 35 mld.), tak sice dojde ke zvýšní spotřeby v sektoru potravin a levnějšího spotřebního zboží, ale je otázka, zda půjde o zboží a potraviny českého původu. Základní služby, o kterých hovoříte ve spojitosti s náklady důchodců jsou nájem, elektřina, plyn a teplo. Ty tvoří dominantní část výdajů. Jednak si nemyslím, že by právě tento sektor potřeboval posílit a jednak se nedomnívám, že by důchodci začali více svítit, topit nebo vařit. O dopadu na národní hospodářství ani nemluvě.
Snižení sazby DPH na služby by bylo zřejmě zajímavou možností. Pokud jde o veřejné projekty, tak si myslím, že máme velké rezervy ve využití dotací z EU a hlavně v trasparentnosti realizace. A bez té nelze hovořit o potlačení lobistických skupin.
Váš názor na zlepšení podmínek pro podnikání zcela podepisuji.
10. 01. 2009 | 16:19

češka napsal(a):

Paní Brixí, článek je to sice hezký, ale žijeme asi každý na jiné planetě.
Copak si nevzpomínáte na "porcování medvěda", kdy šly 2 miliardy na zvýšení platů státních zaměstnanců, protože od nich se odvíjí platy politiků?
Měly - li by se peníze opravdu rychle dostat do oběhu, stačilo by zavést plošné přídavky na děti a zvýšit stipendia.
Jenomže tyto peníze by znamenaly rozumnou investici do budoucna a lobbysté by z toho nic neměli.
Takže se podívejme, za jaké firmy lobbují "dalíci" a nechejme se překvapit, půjdou-li peníze do bank, automobilového průmyslu, dopravy, stavebnictví.... všude jsou kamarádi a čím by se politici živili, až je nezvolí...
10. 01. 2009 | 17:07

IO napsal(a):

Jen technická připomínka, paní Brixi. České sloveso "bojovat" má odjakživa dvě rovnocenné, jazykově zcela správné vazby s předložkami: bojovat s něčím a bojovat proti něčemu. Bohužel ta předložka "s" je ale ve spojení se slovesem "bojovat" dvojsmyslná, vyjadřuje totiž i spolubojovnictví, i protivnictví. Proto je mnohem vhodnější, když ve Vámi míněném smyslu budete používat předložku "proti", aby Vaše vyjadřování bylo jednoznačně srozumitelné! Mám dojem, že asi nějaký mladý blázen v Jazykové poradně někdy v 90. letech našim sdělovacím prostředkům poradil, aby v obou smyslech používali tu dvojznačnou předložku "s". Od té doby jsem už neslyšel, že by někdo "bojoval proti někomu", všichni "bojují s někým", přestože vlastně fakticky bojují proti němu. Izraelci právě bojují s Hamásem! Sokol Žabovřesky bojuje se Škodou Mladá Boleslav! Bojují opravdu s Hamásem, anebo proti Hamásu? Se Škodou, anebo proti Škodě? Nepřipadají Vám takové nejasnosti pitomé? Mně tedy ano!
10. 01. 2009 | 17:19

IO napsal(a):

P.S. Opravuji s omluvou svoji chybu ve shodě podmětu s přísudkem: ...poradil sdělovacím prostředkům, aby používaly. Přehlédl jsem to v tom malém okénku, do kterého jsem svůj příspěvek psal.
10. 01. 2009 | 17:22

Gerd napsal(a):

Paní Brixi,
v mnohém máte pravud, ale českým podnikům by bohatě stačilo snížení byrokratické zátěže (ka sliboval a nesplnil "modrý program " ODS) a českým občanům by nejvíce prospělo, kdyby stávající zdroje státního rozpočtu nebyly rozkrádány, pardon, nebyly privatizovány prostřednictvím neprůhledných výběrových řízení s pořízením služby nebo produktu s výrazně vyššími náklady než v zahraničí (jeden příklad z mnoha dálnice + elektronické mýto).
Službám by nejvíce prospěla možnost opravdu vyčerpat všechny prostředky z fondů EU.
Váš pohled je v tomto směru spíše globální a ovlivněný pracíve Světové bance, česká ekonomika až taková řešení nepotřebuje, postačí výše zmíněné a oprávněné požadavky, bez ohledu na krizi.
10. 01. 2009 | 19:16

Tom napsal(a):

Paní Brixi,

kdyby skutečně došlo ke snížení DPH z 9% na 5%, do jaké míry by se to podle Vás promítlo do cen v obchodech? U neelastických poptávek po zboží, které většinou důchodci nakupují...

Jinak skvělý článek, děkuji:)
10. 01. 2009 | 20:15

vlk napsal(a):

Paní Brixi jste skvělá!

Hovoříte mi z duše!
A formulujete dokonale.
Jenže Váš text obsahuje dvě v současné Čr naprosto nemožné věci:

1- nestrannou analýzu, abstrahujícící o -ismů a nebereoucí ohled na lobistycké skupiny

2- účelné vynakládání prostředků na veřejné investice a zlepšení prostředí pro poctivý byznys.

Obojí je v současné politické konstelaci naprosto nemožné! Politici všech partají exhibují na -ismech, nestranná analýza je jejich noční můrou a odpojení s e od zájmových skupin a účelné vydávání veřejných peněz osobním hospodářským Armagedonem.
Nemluvím jen O topolánkvi a jeho estrádním souboru Oposice je stejná.

ZA unikátní pokládám Váš návrh na snížení DPH na 5% u služeb! Skvělé. Doufám, že alespoň jeden z místně příslušných NERVáků si Váš blog přečte a s Vaším laskavým svolením tenhle nápad zahrne do toho, co na NERVu bude prezentovat.

P.S: pro TOMA
Tome, četl jsi povrchně! Paní Brixi mluví o službách, nikoliv o rohlících a jiných podobných komoditách. Takže s e bavíme například o zubní protetice, masážích, speciální obuvy a jiných podobných statcích.
10. 01. 2009 | 21:33

ujo napsal(a):

přesto, že nejsem již téměř ekonomicky aktivní přimluvil bych se zejména za racionální formy pomoci rodinám s dětmi ( vč. přídavků - argumentace, že je dostanou i kteří je nepotřebují je zcestná- kolik% takových je?).
Dále je třeba podporovat investice, které mají smysl a u kterých není významné nebezpečí korupce (zateplování bytů, ČOV, investice do školství, snad i jaderky - tam s tou korupcí je to o šajstlich).
mimochodem: byli bychom na tom lépe(dnes i zítra) kdyby již byly dostavěné další 2 bloky Temelína?
10. 01. 2009 | 22:30

češka napsal(a):

Pro ujo,
a co takhle sekat, sušit a spalovat plevel, bodláčí a ten binec, kterým je naše zem porostlá a v civilizované části EU o něj nezavadíte? Hned bude po dlouhodobé nezaměstnanosti, a ještě se u toho ohřejeme, někteří 2x, i bez plynu.
10. 01. 2009 | 22:50

Tom napsal(a):

vlku,
máte pravdu. Díky.
Už už jsem se lekl, že ČSSD měla pravdu:)
10. 01. 2009 | 23:11

Carlos V. napsal(a):

Myslím, že všechno je špatně. Jsme exportní ekonomikou, takže podle mého názoru :

1) Stát musí šetřit, neutrácet za podpru spotřeby - ta hlavní toiž není vůbec u nás

2) Velké státy pumpují do ekonomiky spostu peněz. My nemusíme - banky jsou naštěstí zdravé. Nemocné jsou podniky kvůli váznoucímu exportu

3) Není třeba pomáhat podnikům - ta závisí na jejich majitelím, kteří dost často nejsou v ČR.

4) Musíme šetřit - takže - žádné snižování daní, zvyšování důchodů, dokud máme dluh. Snižovat náklady.

5) Jediné, kde je třeba utrácet, jsou proexportní opatření. Ale - nezadlužovat se, radši zvýšit trochu DPH.

6) A pro lidi - neutrácejte, velmi opatrně investujte. Takové ceny tu dlouho nebyly.
10. 01. 2009 | 23:29

ujo napsal(a):

pro Češku:
Demagogie matka věd. Víte, kolik má spalné teplo bodláčí, když už píšete takvé nesmysly?
10. 01. 2009 | 23:39

TK napsal(a):

Paní Brixi: pěkný článek, děkuji.

Carlos V.: také děkuji, nádherný příklad onoho horšího případu, ve kterém "se jedná o víru, která žádnou analýzu nepotřebuje"

češka x ujo: myslím ,že spalování bodláčí je skvělý nápad. Jednak si trochu pročistíme krajinu, což snad nikomu nevadí. A druhak tím zabavýme nezaměstnané (samozřejmě při stávající podpoře - budou pracovat jenom, aby tu podporu dostali), čímž se podnítí k aktivnějšímu hledání práce a také je to krok ke snížení praáce "na černo". Po tomto již spalné teplo nepokládám za tak důležité, ať je již jakékoli:)
11. 01. 2009 | 05:52

Stan napsal(a):

Paní Brixi, měl bych zájem Váš (jako vždy) excelentní článek publikovat na http://www.outsidermedia.cz

Napiště mi prosím na st.blaha(at)gmail.com

Děkuji.
11. 01. 2009 | 08:47

češka napsal(a):

Pro Ujo,
nevím, ale dělají se peletky z pilin atd.
Mým snem je procházet se uklizenou přírodou jako ve Švýcarsku / viděla jsem i tam bodláky/ a dobře si vzpomínám na vyprávění předků o tom, co dělali nezaměstnaní v době krize. Rozhodně jim nikdo podporu zadarmo nedával, kolik silnic a jiných veřejných staveb se v té době postavilo.
Jenže stát vychází vstříc velkým firmám, které si na manuální práci najmou ukrajince místo cikánů, jejichž lenost je podpořena vstřícností lékařů....
Ve finále tu situaci odnese i slušný cikán, který pracovat chce /opravdu jsem se s takovými setkala/.
11. 01. 2009 | 09:09

Kosová napsal(a):

To Carlos: rady vedoucí do pekel... .
To češka: Ano, i Karel IV. nechal postavit hladouvou zeď, jen aby lidé peníze nedostali jen tak. Úklid,oprava silnic a chodníků je ta nejlepší cesta. Když se na práci lidé podílejí, potom si toho i více váží. Obávám se však, že se toto nikdy nuskuteční a to jen právě kvůli již několikráte zmiňovaným Lobbistům.Bohužel naše politická scéna, ať pravá či levá , nemá zájem o budocnost ČR jako takovou, ale o budoucnost svoji. Asi to chce více apelů na komunální politiky.
11. 01. 2009 | 10:36

Karel (taky) napsal(a):

CarlosV: Realizace vašich návrhů by krizi (recesi) pouze podpořila. Zřejmě nemáte ponětí, jak taková krize funguje...
11. 01. 2009 | 10:45

vlk napsal(a):

Carlos
opět nezklamal!

Není třeba nic dělat. Podniky ať se s tím vypořádají sami, protože stejně patří zahraničním majitelům! Úžasný rozbor!

Pokud tuhle myšlenku samý květ rozvedu až do finále, pak , protože máme zdravé banky , by se nám krize vyhnula absolutně, pokud bychom neměli vlbec žádné firmy. Rozhodně by platil parametr, že by takovém případě nepřibývalo nezaměstnaných. A mohlo by se ušetřit na v tom připadě úplně zbytečných úřadech práce.

No Carlos jaksi opomíjí sekundární motivy ke státní pomoci. Totiž akce vynucené akcemi okolí. Pokud napříkla d západoevopské státy masivně podpoří svoje automobilky, nejspíš nám nezbud e nic jiného , než to udělat také. Pokud nemají mít zásadí konkurenční nevýhodu. Například.

Tome
paní Brixi dala se s nížeím sazby DPH na služby sakra dobrý námět! A já tiše doufám, že Sedláček , Kohout nebo Rusnok to na NERVu uplacírují. Nicméně, abych tě potěšil - je to verze původního socanského nápadu. A já osobně , kdybych si měl vybrat, pak bych radši plošně snížil dolní DPH než nesnížil nic. Ani ty služby. A klidně bych to kompenzoval, při tomhle pádu cen PHM zvýšenou spotřebkou jednak na PHM a jednak na alkohol. A mimochodem - zavedl bych spotřebku i na víno.
11. 01. 2009 | 10:50

bertik napsal(a):

Objektivní analýza příčin krize není reálná, jakkoli by byla zapotřebí. Neexistuje (bohužel!) žádný orgán, ať národní nebo mezinárodní, který by měl potřebná data (riziko: data pravdivá nebo „pravdivá“), nezaujaté experty a zejména potřebné pravomoci. Uvědomme si, že finanční kruhy nehrály fér. Nikdo nepřizná problémy, nýbrž čeká, jestli se provalí nebo se to nějak zalepí. Na rok, na měsíc, na týden.

Jinak souhlas s názorem, že krizi nezavinily hypoteční banky v USA. To už byl jen důsledek 1. absolutního nesouladu mezi odpovědností a pravomocí ekonomů, politiků, lobbyistů, finančníků, 2. mýtu o trvalém růstu, 3. absolutizace trhu, peněz a zisku. Sice to už bylo napsáno mockrát, ale neškodí to zopakovat.

Nepodezřívejte mě z třídního pohledu. Jde o kauzalitu a pragmatismus. O morálce nemluvě.
11. 01. 2009 | 11:37

Rumcajs napsal(a):

Tak na 50 % souhlasím s tím, co navrhujete
.
V závěru se zmiňujete o administrativních nákladech. Proto mě udivuje Vaše snaha po udržení dvou sazeb DPH. Máte vyčísleno, kolik stojí tato naprosto nesmyslná věc ? Přece není problém, nastavit tu sazbu jednotně tak, aby dopad i na nízkopříjmové skupiny byl nulový.

K čemu bude snížení sazby u služeb, mi na rozdíl od Vlka zcela uniká. Nevšiml jsem si, že by tato oblast měla problémy. A že se lidé z průmyslu přesunou do oblasti služeb, to vidím iluzorně.

Když už má stát někde investovat, či umožnit investování, ať je to oblast energetiky. Současná monopolní soukromě politická pijavice ČEZ je mnohem větší překážkou hospodářského růstu, než cokoliv jiného. Kromě toho, že dusí podniky, tak neumožňuje lidem utrácet za nic jiného jak za elektřinu ,jídlo a daně.

Dále bych očekával od NERVu
omezení vlivu různých lobistických skupin jak profesních tak odborářských. Zvláště bych vypíchl různé komory lékařské či právnické.

Zalátání děr v rozpočtu hlavně privatizací zdravotnictví a reformou důchodů.

Omezení přímých zásahu státu do ekonomiky (čímž by stát už nebyl tak přitažlivý pro mafiány) ale zdůranění jeho role tvůrce, dozorčího či soudce ekonomického života.

Stanovení datumu přijetí eura.
11. 01. 2009 | 11:43

bertik napsal(a):

Rumcajs:

To je otázka, jestli se oslabením státu sníží jeho přitažlivost pro mafiány. Otázkou totiž je, jací jiní mafiáni se objeví v prostoru, který stát uvolní. Je to obecná teorie „bílých míst“ a platí univerzálně. A vítězí ti nejrychlejší.

A bude to i otázka věčného sporu, jaká má role státu být. Tady už stát pustil (prodal – a příjmy z prodeje jsou kde, když jsme zadluženi nejvíc jak kdy?) téměř vše a nedá se říct, že by mafií ubývalo!!!
11. 01. 2009 | 12:01

Stan napsal(a):

Rumcajsi, podívejte se na novoroční OVM, kde vystupoval slovenský premiér Fico. Když se ho ptali, jak to udělal, aby mohli přijmout Euro, řekl, že nařídil monopolům typu našeho ČEZu, aby pod pohrůžkou znárodnění nezdražovali. Okamžitě začali plnit Maastrichtská kritéria. A když se ho ptali, jestli se nebojí zdražování po přijetí eura, řekl, že uzákonili, že využití přijetí Eura ke zdražování je trestný čin.

To my jsme jiní chytráci, teprve v listopadu budeme rozhodovat o přijetí eura. Doufám, že to bude rozhodovat někdo jiný než Topolánek and his boys.
11. 01. 2009 | 12:06

Tom napsal(a):

vlku,
je to pravda podobné návrhu ČSSD, ale ďábel býva skryt v detailech. Případné snížení DPH na potraviny apod. by totiž udělalo ránu do rozpočtu s malou pravděpodobností pozitivního účinku na poptávku. Asi bych taky raději volil snížení DPH na všechno než nic, ale na druhou stranu je určitě více způsobů, jak těch tuším 15 mld. co by to stálo využít.
11. 01. 2009 | 12:15

Carlos V. napsal(a):

Co se týče dvou sazeb DPH, zcela souhlasím s Rumcajzem. Trh s komoditami se sníženou DPH je nepružný a proto zvýšení DPH přinese čisté dodatečné zdroje do rozpočtu.

Co se týče snižování daní z příjmu - určitě je třeba je snižovat, nemyslím ale, že nyní je ten pravý čas.

Tím, že velké státy nalily spostu peněz do ekonomiky, dá se čekat inflace a růst úrokových sazeb. Proto je třeba poplatit dluhy dokud to nestojí tolik.

Jsme exportní ekonomikou a proto není třeba dělat nic s vnitřním trhem - pohyby na něm jsou pouze sekundárním následkem globálních vlivů. Naše na vnitřním trhu opatření by nás pouze stála peníze.

Jediné, co je třeba podpořit, je export - jak mimo EU, tak do EU. Nástrojů na snížení importu jsme se dávno vzdali... tak vyžijme toho, že tato opatření nemůžou dělat další státy. Zejména je třeba využít těch peněz, které jiné státy do ekonomiky nalily.

Více osvěty - neutrácet za spotřebu. Třeba zahraniční dovolené jsou jasným příkladem zbytečného plýtvání.
11. 01. 2009 | 12:18

Ami napsal(a):

Paní Brixi, vidět, podle článku, že jste žena na úrovni. Jsem hrdá na Vaši fundovanost. Přeji hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti v roce 2009. Jenom víc takých jako jste Vy. Takové ženy je třeba volit do vlády, i na půst jejvětší. Ještě jednou, pani Brixi, děkuji.
11. 01. 2009 | 12:59

Carlos V. napsal(a):

to vlk : myslel jsem, že vlci žijí ve smečkách nebo jako samotáři. A že vlci stáda žerou, nebo aspoň požírají slabší kusy.

Jak vidím, někteří vlci se radši pohybují ve stádě a pravděpodobně žerou trávu. Klídek, bezpečno, teplíčko, hezky s těmi co se zdají silnějšími.

Ale pozor - stačí málo, a zvířátka ze stád, včetně bývalých vlků, jsou stále požírána opravdovými vlky.

My si můžeme rozhodnou být ve stádě nebo vlkem. A nebo obojí.
11. 01. 2009 | 13:35

RUMCAJS napsal(a):

bertík:

Na svobodném trhu se mafie určitě neukáže. Tam musí člověk prorazit cenou a kvalitou.
Mafie má ráda oblasti, kde rozhodují úplatky a známosti.
11. 01. 2009 | 13:57

RUMCAJS napsal(a):

Stan:

Inflace nemá nic společného s Maastrichtskými k. Pár jeho výstupů jsem zachytil a ve většině se jednalo jenom o populistická vystoupení. Zatím ale zůstal u toho, co nastavil jeho předchůdce.
11. 01. 2009 | 14:00

Kosová napsal(a):

Osobně se nejvíce obávám dopadu krize na tzv. "chudé". Dopad na to,koho budou během krize či po krizi volit (Německo 30.léta 20.st. a poválečná ČSR).
To UJO:
Nejsem si jista, že navýšení důchodů a celoplošné přídavky jsou to pravé,v naší situaci by šlo docela o přepych.
To Carlos V.:A dokáži si představit , jak by dopadla podpora exportu- lobby, lobby, korupce...
11. 01. 2009 | 14:10

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Já mám člověče dojem,že žiju ve společnosti kde jsou úplatky aznámosti rozhodující.Ty ten dojem nemáš?
11. 01. 2009 | 15:19

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Mám. Ale může to fungovat jedině tam, kde uplácený nemá osobní vztah k penězům, o kterých rozhoduje.
11. 01. 2009 | 15:50

zdesta napsal(a):

Rumcajs: To je bohužel ten podstatný zádrhel.Nedělám si v tomto ohledu žádné iluze.Lidi dokáží řadu věcí pěkně zkurvit.Stavu který zde existuje,říkám promarněná šance.
11. 01. 2009 | 16:30

Ford napsal(a):

No myslím si že peněz je mezi lidem dost, takže ty různé tomu dáme tam tomu přidáme taky nic neřeší. Problém je že novinaři lidi dohoukali a ti přestali utrácet ze strachu a ne že by neměli peníze. To je příčina a tu neodstraní přidání důchodcům nebo dětem nebo domácím mazlíčkům. A už vůbec ne u nás, protože jsme závislí na okolních státech a jejich spotřebitelích. Jsme jen levná manufaktura pro západní státy tak se toho držme. Tudíž jsem jim odevzdání na (ne)milost. Jediné co můžeme zrušit socialistickokomunistický koncept velkých firem, který zde budovala ČSSD. V podstatě se vrátit zpět. On to bude důsledek krize že se vymažou všechny ty socanské pseudo úspěchy. Zase zavést u OSVČ daně podle příjmu, aby dostali šanci i lidé v chudých oblastech se uživit např. třeba v těch vzpomínaných službách. Opravdu 700000 aut u nás neprodáme ani kdyby se DPH zrušilo úplně a důchodci dostali dvojnásobné důchody. Jen se přiblížíme víc státnímu bankrotu. Jo a hlavně odstranit příčinu - nechuť spotřebitelů od nás směrem na západ.
11. 01. 2009 | 17:07

vlk napsal(a):

Rumcajs

že ti uniká čím by přispělo snížení nebo odbourání DPH na služby?
To mě velmi mrzí, že to nechápeš.

Služby je totiž klasická oblast malého průmyslu a živnostníků. Zpravidla na jedno pracovní místo potřebuješ málo startovacího kapitálu a výrobky tvoříš hlavou.
Jdeme do fáze , kdy budeme dost trvdě bojovat o každé jednotlivé pracovní místo. A tohle je šance , jak jich dost udržet nebo zachránit. Nejd e o nic jiného než o daňové prázdniny pro spotřebitele a navíc, v příhraničních oblastech o přímou podporu exportu. Zeptej s e zdravotních protetiků nebo optiků, či kadeřnic v pohraničí na klientelu a uvidíš.

Carlosi

vám by nápad paní Brixi zřejěm pomohl k novým, dobrým brýlím. Nutně je potřebujete. Pokud vám zatím vyšlo, že jsem stádní typ.
Nicméně - do doby nových okulárů zůstaňte u svého.

Přemýšlel jsme, s čím bych ještě přišel , co ještě nezaznělo.

A zodpovědně říkám, být Topolánkem , tak nyní v EU tlačím na určitá ochranářská opatření. Prostě na světě není dost prác epro všechny .To je zřejmé. Nadnárodní koncerny v rámci svých krátkodobých zisků vyvezly obrovské množsrtví pracovních míst do Číny a Indie. Z mateřských zemí. A vyvážejí stále další. Napříkald i automobilky a jejich dodavatelé. A nyní si půjdou pro dotace.Nikoliv od Číny či Indie, ale v zemích EU. Odkud práci vyvezly.

Rozhdoěně bych si představoval, že zavedeme něco podobného jako je ve Spojených státech. tedy že u vládních a komunálních zakázek musí být takový a takový podííl dodávek místních / rozuměj EU firem a to dokaldovatelně zde vyrobených/.A velmi bych zvažoval, jestli bych nezavedl ještě cla i pro soukromý sektor. Mělo by to dvojí domap - jednak na trh práce, umím si představit, že Číňané místo celků, které začíínají vyrábět, by dodávali nanejvýš podskupiny, a jednak by to znamenalo to, že si pro tu výrobu, co nám tu ješět zbývá nebudeme pěstovat lacinou konkurenci.
Dál - na přechodnou dobu na nulu sestřelil DPH u věcí , souvisejících s turismem , lázeňstvím a zdrvaonictvím. Což je opisování paní Brixí.
Dále - na každé nově vytvořené místo a jeho obsazením někým z registru úřadu práce bych okamžitě zavedl dodtaci o velikost dávek v nezaměstnanosti, kterou by pobíral ten zaměstnanec, kdyby byl v evidenci až do konce zákoných dávek.Na námitky , že s e to dá s nadno zneužít - odpovídám -ano, vím o tom, ale nevěřím, že by šlo jen o zneužívání A pořád mi to připadá smysluplnější , než mít někoho na dávkách a on dělá na černo. To je současný stav. A navíc - ten zaměstnanecký poměr by musel trvat alespoň jednou tak dlouho, co by se ta podpora zaměstnavateli vyplácela. Jinak vracečka do státní kasy.
11. 01. 2009 | 17:54

češka napsal(a):

Vlk:
nesouhlasím se snižováním DPH v turismu, právě zde je silně zastoupena šedá ekonomika a úplatkářství.
Spíše vidím čas pro zavedení všeobecného přiznání majetků.
Již dávno neplatí, že důchodci jsou nemajetní a i milionáři mají děti.
11. 01. 2009 | 18:45

Stan napsal(a):

Rumcajsi, nastudujte si to, inflace je jedním z Maastrichtských kritérií. Nesmí být po (tři?) roky více než o 3 procenta vyšší, než je průměr tří zemí EU s nejnižší inflací, pokud se pletu, tak mě někdo opraví :)
11. 01. 2009 | 18:56

Tom napsal(a):

Stan:
S kritérii máte pravdu, ale nemyslím si, že hlavní zásluha za přijetí eura je Ficova:)

vlk:
Pokud bychom zavedli nějakou formu ochrany trhů (třeba i takovou, kterou WTO povoluje), kdo nám zaručí, že ostatní udělají to samé? A budeme možná tam kde jsme byli, ale s potlačeným mezinárodním obchodem se všemi negativy... Tohle je dle mého nebezpečná hra.
11. 01. 2009 | 19:26

vlk napsal(a):

češka

já s majetkovými přiznáními nemám sebemnší problém Al e nevidím , čím mohou přispět při řešení dopadů krize.

Ohledně šedé ekonomiky v tuismu ta tam prostě bdue, bez ohledu na počet turistů. Ale turismus je něco, co bychom si měli velmi pěstovat. Kvůli zaměstnanosti, kvůli relativně malým nákladům na kapitál a kvůli tomu, že ude cizinci utrácejí svpje peníze. A plošně.

Tome
jistě. Každá akc e přivodí protiakci. Nicméně , zatím pořád, je EU zonou high tech.A tenhle náskok by si měla hlídat a ne jej neprozřetelně předávat do Číny av zájmu nadnárodních koncernů. Není pro stě dost prác e pro všechny.
A pravidla WTO? Hm. Lidé pravidla stvořili, lidé je zas e změní. Teď jdeo o přežití. Podle toho je třeba jednat. Říkám, co bych dělal já, kdybych na to měl vliv.
Čína s e s nikým nebaví. WTO, neWTO. Prostě do Číny prodáš jen jendou. Vzápětí ti tvoje zboží prodá Číňan. A ty zavřeš. Takež bych Číňana nechal dělat a to ještě na různých místech podskupiny, něoc rozhdoujících bych dělal v EU a samozřejmě finální montáž. A nebezpečná hra říkáš? No žijeme v nebezpečné době. Já už to mám za pár, mně to může být celkem jedno. Ty ale máš před sebou 40 let pracovního života. Nezávidím ti.
11. 01. 2009 | 20:00

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:

Za prvé nevěřím, že snižování daní u nás momentálně něco oživí.
Problém totiž není ve spotřebě u nás,(DPH) ale v exportu.

A za druhé
malinko vím, co lidé ve větších fabrikách umí. Je to podobné jak u nás v garáži. Každý den musí přijít k tomu svému přípravku a dělat celej den jedno a to samé.
Schopnost zvládnout samostatnou práci je minimální. Tyto lidi "vyplivne" průmysl jako první. Nevěřím, že mohou působit ve službách, kde je přeci jenou určitá kreativita potřeba. A´t budou daně jaký chtěj, stejně zaplaví UP.

A proplácení nového pracovního místa taky nikam nepovede. Ty místa budou vznikat jen právě díky této pobídce a nebudou mít dlouhého trvání. A nevrátí se nic, protože ty firmy exnou a po nich potopa.

Směrem ven nám pomůže momentálně nízký kurz koruny a to se děje.
Je to jen otázka času, kdy se začne průmysl zase nadechovat.
Stan:

O inflaci jsem skutečně nikdy neslyšel. Ale můžete mít pravdu. Přesto mi uniká smysl takového opatření, když se stejně přechází na jinou měnu.
11. 01. 2009 | 20:21

bertik napsal(a):

vlk:

Smutná pravda, že Číňanovi prodáš a pak od něj svoje zboží kupuješ zpátky. Větší problém vidím v tom, když se do Číny stěhují celé fabriky a technologie, protože tam je levnější pracovní síla a tomu upřímně řečeno nevím, jak z pozice předsednictví EU zabránit. Lze jít jen cestou doporučení, když není nařizovací pravomoc. Je to ale téma, které se nenosí, i když dobré příklady máme po ruce.

Před pár lety to bylo stěhování do ČR, pak na Slovensko, Balkán, dnes je to do Asie. Bohužel je to zákon kapitálu, který tím sledují své krátkodobé cíle. Snížit náklady a zvýšit zisky. Z hlediska dlouhodobých dopadů však tragický omyl.

My tomu napomáhali ještě dotacemi (např. Hranice n. Mor.). Dotace vyčerpány, zisky v domicilech firem, daňové prázdniny. Pohodička, ne? A co zbylo tady: nezaměstnaní a zátěž pro sociální systém.
11. 01. 2009 | 20:49

bertik napsal(a):

vlk:

Taky nevím s tím snižováním DPH ve službách. Pokud by tedy mělo jít o služby, kdy stačí zapojit sebe nebo rodinu. K holiči 1 x za 2 měsíce, jestli vůbec, pedi a manikúru vůbec, hodinky v mobilu, praní, úklid, malování a lakýrování svépomocí. Tam, kde bydlím, necítím, že bychom trpěli deficitem těchto služeb. A ani nevím o lidech, kteří by si říkali: jen co spadne DPH, jdeme do služeb.

S ostatním ale celkem souhlas.
11. 01. 2009 | 21:01

Stan napsal(a):

Tome, k tomu euru a Ficovi. Najděte si ty OVM s ním, to stojí za to. Porovnejte si Fica s našimi blekoty. Tady nejde o to, jestli je levý nebo pravý, ale o to, že ví, co chce a dělá věci, o nichž je přesvědčen, že prospějí Slovensku.

Na Slovensku totiž nemají protievropskou stranu (přestože se nás o tom snažila mediální propaganda i sama EU v případě SNS přesvědčit), u nás máme protievropské komunisty a podstatnou část ODS, o Václavu Klausovi nemluvě. A u nás musí monopoly prostě ještě pár let dostat nažrat, aby se jim vrátily peníze, investované do politiky, proto se euro odkládá.
11. 01. 2009 | 21:28

češka napsal(a):

Pro Vlka,
majetková přiznání umožní adresnou pomoc.
V domově důchodců v Průhonicích stojí měsíční pobyt od 1 000 Eur, jiní důchodci mají 10 000 Kč a náklady na bydlení 14 000 Kč.
Za 20 let se všichni majetkově rozčlenili a politici tuto skutečnost musí akceptovat.
U nás nikoho nezajímá, jak kdo žije, Německo přiznává, že 10% dětí žije v chudobě.
Co se týče turistiky, krize ji postihla jako první, zahraniční turisté šetří a je jich méně. Studenti i z gymnasií z bohatých částí SRN vyhledávají Holešovickou tržnici, na vstupy a divadla peníze nemají. Důchodcovské dotované zájezdy mizí. Šetří i Rusové.
11. 01. 2009 | 23:19

Carlos V. napsal(a):

to vlk

- proč proboha snižovat DPH na služby ? Když nepudeme do kina nebo k holiči, jen ušetříme muzeme penize utratit za neco uzitecnejsiho.

to česka

- k čemu majetková přiznání ? Věichni všechno nabyli před více než deseti lety, a to už nikdo nemusí podle jakéhokoliv zákona schovávat účetnictví. Nechytnete vůbec nikoho, jen promrháte peníze.

A ani do budoucna si moc nepomůžete, vše se dá snadno schovat, jestli vám něco říkaji off-shore společnosti a nebo jen akcie na majitele.
12. 01. 2009 | 01:45

vlk napsal(a):

Rumcajs +bertik +Carlos

na vaši společnou repliku, proč snižovta DPH, když lze omezit holiče, případně ti nezaměstnaní stejně nejsou kreatrivní, odpovím jednoduše:

Něco s e stejně dšlat bud e muset. A když nic jiného, pak jd eo přímou podporu spotřeby, i kdyby jste vy měli 100% ,jako žeji nemáte. A to spotřeby domácí. když Kalousek chce dotovat nákup aut podnikatelům, tak při nových nákupech vozy vyrobené v ČR budou z toho zvýhodnění profitovat max. 40% víc jejich tržní podíl není . Zbytek podpory vyvezem. Podpora do s lužeb zůstane doma a dál v téhle ekonomice.¨A speciálně Rumcajsovi. Až s e začne masově propouštět, uvidíš , že leckdo z těch tvých šuplíků nekreativních za branou fabriky začne přemýšlet a jednat jinak. Niuze naučila Dalibro a housti.
Takže nemáte pravdu.

češka
pokud jde o statistické vyhodnocení , jak kdo žije, tak to už dost slušně pokrývá staťák a detailně pak sčítání lidu.
12. 01. 2009 | 10:35

vodník Kebule napsal(a):

Dobrý den paní Brixi,

já se bohužel nedomnívám, že lobbyistické skupiny stojí o vytvoření lepšího prostředí pro poctivý byznys obecně. Lobbyistické skupiny se podle mého názoru a bohužel i podle mých bezprostředních a naprosto konkrétních zkušeností naopak vždy snaží o to, aby soustředěným tlakem a aktivitou vytvořily příznivé prostředí pro své vlastní úzké zájmy a jejich úspěšnost se v naší republice neměří tím, do jaké míry dokázaly změnit ve svůj prospěch obecnou loegislativu a pravidla, ale tím, do jaké míry se jim daří formou výjimek a zvláštních ustanovení, tajných dodatků a podivných zákonů, vydaných pouze pro danou kauzu změnit pozici právě jejich a nikoho jiného. Zájmem lobbyistů je zde výhradně vytváření monopolu na cokoli pro co nejužší okruh podnikatelů, kteří následně vzniklou situaci "vytěží" a s lobbyisty se poděl o kořist. Že se vám zdá, že to v rámci EU již není možné? To by byla ta největší chyba, kterou by někdo mohl udělat! Proto se často neprosadí i velmi rozumné návrhy, které však v očích těch, kteří by o nich mohli rozhodnout, ztrácí váhu právě proto, že není možno zajistit "výhodu" jejich platnosti pouze pro omezenou skupinu lidí, která je právě "u lizu".
12. 01. 2009 | 11:41

hanabrixi napsal(a):

Děkuji Všem diskutujícím za komentáře.

Proč je zhoubný vliv úzkých zájmů lobby přijímán českou společností jako samozřejmost?

Proč není větší zájem na zlepšení prostředí pro poctivé podnikání?

Výsledky České republiky v Doing Business 2009 (viz odkaz v článku) stejně tak jako zkušenosti těch, kteří se snaží dělat poctivý byznys v ČR, by měly být podnětem k rychlým změnám.
12. 01. 2009 | 15:58

češka napsal(a):

Paní Brixi
Odpovědi na Vaše otázky jsou jednoduché.
1/ Ryba smrdí od hlavy
2/ Žádná strana nezabránila vstupu do svých řad komunistům do 39, 45, 48, 68, 70 ...
3/ V Čechách vždy členství v jakékoli straně sloužilo jako berle pro pohodlnější život.
4/ V Čechách se vždy šlapalo po slabých, ti jsou rádi, že dostanou kopanec který přežijí, oklepou se a jdou dál, nebo již nevstanou a dav je ušlape. Každý volí variantu 1.
5/ Slyšela jste někdy o tom, že by tady soudy soudily spravedlivě padni komu padni?

Možná, že se dožiji opravdu jednotné EU, kdy ve státní správě, na soudech a v politice nebudou pouze lidé, kteří se znají od MŠ. Náš rybník je malý a zaneřáděný 100 letou malicherností.
12. 01. 2009 | 16:26

Supman napsal(a):

Dobrý den,

já bych se připojil k "češce". Klientelismus je v ČR ale i v ostatních postkomunistických zemích nezvladatelný a bohužel se odehrává na všech úrovních. Možná je to způsobeno divokou porevoluční "kolonizací" západním kapitálem a ohromným hladem obyvatel po konzumu. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem se podařilo v 90-tých letech rozložit Rusko (jak ekonomicky, tak i politicky a vojensky), tak nelze vyloučit, že se s těmito jevy při "geopolitickém" plánování rozpadu "východního bloku" počítalo. Naopak to dává smysl. Rozložení potenciální východoevropské konkurence proběhlo skvěle, ale stejně tak jako neexistuje řešení pro "Irák", obávám se že ani pro nás není připraveno žádné uspokojivé řešení.
Kde neexistuje sankce, tam mízí ochota i původně "altruistických" jedinců spolupracovat. Pokud by byl za prokázaný úplatek, klientelismus atp. uťat pravý palec :-), okamžitě by se férovost prostředí zvýšila.

Hezký večer.
12. 01. 2009 | 17:46

Germanicus napsal(a):

No já zas přišel pozdě. Doufám, že to četl taky docent J. Havel, a že o náměty pí Brixi a vlka obohatí svá (ČSSD) náměty na překonání krize.
12. 01. 2009 | 19:28

Gerd napsal(a):

Paní Brixi,
tato situace se táhne už od r. 1990. Tehdy byla šance zakázat KSČ a její pohrobky, zakázat všem bývalým komunistům účast ve státních orgánech a politických funkcích. Pak jsme mohli začít s čistým štítem.
Ale v zemi, kde ministr financí vykládal, že snad bude muset zhasnout, aby se konečně rozeběhla privatizace, nechtějte morální chování. Klientelismus již přerostl možnosti demokratické společnosti bránit se vlastními mechanismy, tedy volbami. Vždy se tam dostanou stejné obličeje.
Jsme v situaci, kdy musíme počkat, až tento absurdní režim zadusí sebe samu, jako se stalo socialismu. Pak můžeme začít znovu. Do té doby většina občanů může jen přežít. To ale neznamená, že klientelismus nevidíme nebo že nám nevadí. Jen s ním nedokážeme hnout. Viz případ Čunka, svědek je odsouzen za spáchání trestného činu a samotný Čunek zproštěn obvinění za stejný zločin.
12. 01. 2009 | 20:28

Jirka Hemzal napsal(a):

vlku:
S tím protekcionismem rozhodně nesouhlasím. Stačí se podívat do historie - až vlna celních bariér a admistrativního uzavírání vnitřního trhu, udělala z hospodářské krize v třicátých letech skutečnou katastrofu...
12. 01. 2009 | 20:52

bertik napsal(a):

vlk:

už jenom malou poznámku ke snižování DPH na služby. V tuto chvíli je to diskuse bez vítěze. Efekt uvidíme až tehdy, pokud se k tomu opatření sáhne.
Odpočet DPH na všechny vozy podnikatelů však vidím jako daleko horší a hlavně je to nesystémový krok, který jen krátkodobě řeší dílčí problém. Výjimky nikdy nebyly pro dlouhodobé zdraví systému přínosem. Možná je to ale jen nákup budoucích voličů.
12. 01. 2009 | 22:55

češka napsal(a):

Vážená paní Brixi,
jsou bitvy, které jste schopna ovlivnit.
Jiné neovlivníte, protože ti, kteří mají moc, mají patřičnou hroší kůži.
V Praze 4 byla nově otevřená mezinárodní soukromá anglická škola pro cca 300 dětí od 1 do 18 let za cca 200 mil.
V Říčanech se staví skoro stejná ZDŠ za 500 mil.
Kam jde 300 mil?
Jistě chápete, že potom řeči o zvyšování či snižování DPH atd mi připadají směšné.
Vládnoucí garnitura si své peníze ohlídá.
12. 01. 2009 | 23:45

DB-Kalifornie napsal(a):

to hana brixi
k Vasim otazkam v diskusi: myslim, ze v ceske spolecnosti existuje mezi lidmi urcity druh fatalismu ve smyslu, ze nektere veci proste normalni clovek nemuze ovlivnit . Dale prispiva tvorba ceske politiky ve stranickych sekretariatech a tim odtrzena od bezneho obcana (srovnejte treba s aktivitou lidi v americkych primarkach a v nasledne zvoleni Obamy-to slo vylozene odspodu), nedostatek kvalitni analyzy/diskuse v ceskych mediich(prectete si nekdy cesky denni tisk) a stale jeste dost velka pasivita prumerneho ceskeho obcana. Jo a taky ta potreba porad neco/nekoho kontrolovat-jakoby se lidem bali dat duveru-to samozrejme vede ke stale vetsi byrokratizaci.
Myslim, ze taky malo Cechu je si vedomo zahranicni konkurence. Rekl bych, ze komplikovane podminky k podnikani maji predevsim zamezit podvodum domacich podnikatelu....

Ke zlepseni/reformam je potreba vetsiho mnozstvi lidi v ceske spolecnosti/politice, kteri maji realne zkusenosti odjinud a budou mit prostor zmeny prosadit.Kuprikladu 5 lidi Vaseho formatu(pokud budou na spravnych mistech...) muze udelat reformu ceskeho zdravotnictvi, 5 lidi, kteri vzesli z ceskeho prostredi nikoliv. Takze aspon diky za tenhle blog!
13. 01. 2009 | 01:27

češka napsal(a):

Pro DB-Kalifornie
A víte, špičkou jakého ledovce je Obama?
Neděsí Vás že je křesťan-muslim-žid-černý-bílý-mladý-mírumilovný-válečník-feťák?
Ti naši jsou jenom komunisti-zloději-korytáři-zaprodanci každého, kdo jim něco dá, nebo alespoň slíbí.
13. 01. 2009 | 17:26

Emil Felix napsal(a):

Pěkný článek paní Brixi. Jen mě zajímá jedna věc: Máte pocit, že ti Vaši adresáti (tj. "naši" politici) jsou vůbec kompetentními adresáty? Tedy do češtiny - myslíte si, že vám opravdu lidi z vedení ODS a KDU-ČSL vůbec rozumí? Nehrozí, že bych četl vaše ujištění, že na vás vůbec reagovali - to nenapíšete. Máte stejnou pozici jako lidi z NERVu - jsou to chytří lidi, ale jejich "šéf" Topolánek je pro jejich znalosti nepotřebuje. Pracuje komunistickým způsobem - má ke vládě "přizvané odborníky" a tak má své alibi. To naposled dělalo ÚV KSČ s Jakešem.
13. 01. 2009 | 21:17

slayer napsal(a):

Pani Brixi,

ohledne fiskalni expanze bych se vas chtel zeptat nasledujici. Odkud na ni vezmeme penize? Podle me existuji jen 2 moznosti (pokud vynecham tu, ze je proste vytisknem):

a) zvysime dane. V tom pripade se o zadnou expanzi nejedna.

b) pujcime si. V tomto pripade stat vyda dluhopisy, ktere budou na trhu dluhopisu konkurovat dluhopisum soukromych firem. Opet se o zadnou expanzi nejedna.

Doporucuji Hanry Hazlitt - Economics in one lesson. Knizka pro laiky, ktera ma co rict i leckterym radobyekonomum.
14. 01. 2009 | 00:22

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek paní Čarodějky tajemné, který se na blozích neustále opakuje, jde tedy o spam.

Díky za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
14. 01. 2009 | 10:56

DDD napsal(a):

Vážně by mě zajímalo, v čem milí diskutéři vidí někteří z vás pozitiva rychlého přijetí €.

Pokud máte pocit že € je "proexportní" pod dojmem všech stesků na silnou korunou, tak je dobré si uvědomit, že přijetí € předchází kurzový režim, ve kterém je prostor pro pohyb kurzu vymezen asymetricky smerem nahoru. Všude (včetně SK) to vedlo k posílení národní měny. Když teď někdo začne mohutně prosazovat € v co nejbližším horizontu (ČSSD), pravděpodobně to povede k posílení CZK, což v současné situaci bude pěkný průšvih. Nebo se pletu?
Druhý aspekt, krize nejspíš zasáhne staré země měnové unie více než nás, neměli bycho být rádi, že máme další nástroj jak se od problému trochu "odstínit"?
Jinak si myslím, že dokud někdo nebude zase kupovat v CZ vyrobená auta, žádná geniální rafinovanost ohledně DPH situaci nezvrátí :).
14. 01. 2009 | 11:30

DDD napsal(a):

Přebujelá byrokracie a komplikovanost daňového systému... o tom se vykecávají nejrůznější politici co pamatuji. Nikdo s tím nikdy nic neudělal, ba právě naopak. Proč s tím nedokázala pohnout ani současná ODS nechápu, proti polemikám ohledně sazeb DPH, DPFO, zdravotníctví atd. by to mělo být to méně kontroverzní, snáze průchodné. Jsou to právě úředníci, vychovaní předchůdci z dob totality, kteří takové snahy dokonale sabotují? Nebo je to ten celospolečenský étos namířený proti střední třídě, vlastníkům čehokoliv a firmám a preferující zaměstnance (nejlépe pak odboráře) jako ty jediné "hodnotné" členy společnosti? Asi je nutné dosáhnout nějakého bodu neúnosnosti a kolapsu, aby se v tomto něco stalo....
14. 01. 2009 | 11:38

Důchodce68r napsal(a):

můj názor:
ono se toho moc dělat nedá -
ale pokud aspoň něco,
a je to krajně naléhavé,
tak je to právě to,
co paní Brixi navrhuje.
14. 01. 2009 | 11:38

Karel Ctvrty napsal(a):

Pracujete ve Svetove Bance, jaktoze ta "organizace plna odborniku" nepredvidala neco tak evidentniho, jakoze kdyz se budou davat v USA rizikovy pujcky, tak se zhrouti sektor?

Lobby je jen lepsi jmeno pro korupci, ale stejne to nezakazete.

Mluvit o moralce je smesne, zadny sametovy privatizace a tunelovani stejne nikdo nepotresta. Ryba smrdi od hlavy a hlavy si nakradli jako prvni a nejvic.

Platit na duchodce je sice popularni, kdyz maj hlasy, ale narod potrebuje nove deti, tam by mely jit penize.

A katastrofa pro Evropu je Cina. Vsechno zkopirujou, takze nema cenu vymyslet nove veci, protoze je stejne neprodate v te zaplave smejdackych napodobenin, co se objevi asi o tejden pozdeji.

Bojujte proti Cine. Tam zacnete
14. 01. 2009 | 12:08

češka napsal(a):

Pro DDD
1/ Protože jsme malá země a se zeměmi eurozóny neskutečně provázáni, na každé směně vydělává banka minimálně 0,5 Kč.
2/ Při přechodu se dost peněz "vytáhne ze slamníku", majitelé budou muset prokázat jejich původ a zdanění. Čim dřív, tím líp.
14. 01. 2009 | 21:18

Jarmil napsal(a):

Podstata krize je v přebytku výrobků, které lidé nechtějí, nebo nepotřebují. U drobné výroby působí zpětná tržní vazba rychle. Typický problém je automobilový průmysl. Výstavba automobilky trvá pár let, velké investice - úvěry se musí splácet další roky z výroby aut. A běžný občan najednou zjistí, že je příjemnější dopřát si více dovolené ve starším autě, než ještě více pracovat a vyrábět ještě více aut. Jen proto, že ekonomika (nebo kdo) potřebuje více daní. Žádný výrobce nepřestane vyrábět, dokud nesplatí úvěry a banky ho podpoří, protože má peníze od nich. A lid je přesvedčován, že musí více nakupovat, více odnášet nepotřebné věci do kontejnerů. Říká se tomu životní úroveň, ale schází tu nějak zpětná vazba. To co je zbytečné, přestat vyrábět a místo zbytečností nabídnout lidem kratší pracovní dobu. Myslím, že dnešní technologie dokáží zajistit základní životní potřeby za dvě až tři hodiny pracovní doby. To další je nadstavba, ze které se stává nezkrotitelný kůň. A naši krotitelé, místo bolestivé tržní regulace, používají socialistický způsob rozložení ztrát. Jen ty zisky zůstávají nějak koncentrované.
15. 01. 2009 | 00:13

Kluk a Rek napsal(a):

Jarmile

kamarádské upozornění: Moc do toho začínáte vidět. Doporučuji dávat si pozor na auta na přechodech, kontroluje hadičky na brzdách vašeho auta, všímejte si jak liberální je dogma vašeho šéfa v zaměstnání. Vše to může být velice, ikdyž ne snad vždy životně důležité pro vás a vám drahé. Dávajte také nesobecky pozor na to, zda vaše ambivalence o konzumním kolotoči není jen vámi uvalované dogma na vaši ženu a dítka. Protože ti jsou částmi populace, která, podle desetiletí marketingovžch výzkumá je konzistentně vnívavější na reklamy, sociální tlaky "všicni si tou už koupili, proč ne my".

Buďte prostě chlap, macho, dokažte své samiččce, že jí a rodinu "dokážete zajistit". Od nejlepších italských dlaždic až po vození si zaděčků v audině. Přece nejste takovž sobec, aby jste je nechal trpět, nedopřál jim to. Jak také u jiných žen a spolužáků ve škole vypadají.
16. 01. 2009 | 21:32

Kluk a Rek napsal(a):

KB Kalifornie

píše:
"(srovnejte treba s aktivitou lidi v americkych primarkach a v nasledne zvoleni Obamy-to slo vylozene odspodu)"

Možná že šlo, možná že ne. Z úplně spodu to nešlo, spíše od vzdělaných středních tříd, té o malinko větší poloviny z nich, která tradičně volí demokraty.

Tyto třídy jsou, právem, vystrašené, jak se jim ztrácí "americký sen", který je pro stále větší počty z nich jen snem.

Export jobů do ciziny, nebývalá nejistota zaměstnání, stále víc hodin v zaměstnání, stále více zdarma, stále více druhých jobů, to je život amerických středních tříd, žejména co desítky miliónů z nich postihlo vypaření se domnělého bohatství, tzv. home equity, ze které platily svůj americký sen.

Tedy spíše ze zoufalosti, nakonec i ztráty důvěry v tým Hillary a Bill, jehož NAFTA a stovka miliónů za honoráře, atd. v nich vyvolávala dojem, že by to byl zase byznis as usuall, vedlo k neobyšejně vyrovnaným primárkám, kdy nakonec Hill a Bill, nepřipraveni na takovž odpor, nejenže párkrát nervově ujeli, ale nebyli na tak dlouhou kampaň připraveni. Vzdělané,alespoň PC a internet ovládající střední třídy, vystrašené, že jim půda ujíždí pod nohama, pak naskočily na online vybíraní příspěvků na kampaň Obavy, naplno využívajíc model Deana z voleb 2004.

Rasová karta, nejen Clintopnů, ale i celkem patetického, vznětlivého, nevzdělaného, ikdyž vojensky statečného Mccaina mnakonec málem uspěla. Jen díky kolapsu Lehman Bros a Wakks Streetu, se voliči vylekali, jak jim republikání zpackali ekonomiku, že Obama nakonec o 4 milióny hlasů zvítězil.

Jinak americké volby fungují, na všch úrovnich, jako v klasické liberální demokracii: Pár nejbohatších si vybere, vlastně najme koně, dá mu začáteční peníze do kampaně. Ten pak hrdě vystoupí na TV, oznámí, že kandiduje a začne vybírat peníze: od obyčejných a bohatších lidí. Ale už na začátku losery předběhne, protože má pro většinu z nich nedostižný náskok. Komu se pak zodpovífá, nechám na čtěnářích.
16. 01. 2009 | 22:01

Ladik napsal(a):

Celá ekonomika, založená na financování výroby půjčkami na budoucí spotřebu mi připadá jako pyramidová hra (letadlo). I kdyby ho nikdo "nezkazil", stejně jednou dojde do stavu, kdy už není koho "nasát".
16. 01. 2009 | 22:43

Qiedo napsal(a):

Pro Jarmil : naprosto přesné.Nějak asi nebyl definován "trvale udržitelný rozvoj".

Pro Ládik : O loňských Vánocích jsem od své ženy dostal certifikát,že jsem se stal majitelem nějakého pozemku na Měsíci (celý život se tak trochu amatérsky zajímám o astronomii a kosmonautiku,tak asi proto). No v duchu jsem se zasmál,ale lidé si o Vánocích přece dávají i dárky,řekněme nepotřebné. To jsem si koncem roku 2007 nepřipouštěl,že by takto mohla fungovat světová ekonomika.
17. 01. 2009 | 15:05

Karel Rais napsal(a):

Vážená paní Brixi,
je osvěžující vědět, že jsou mezi námi lidé s mozkem.
Přeji Vám úspěch každý den roku 2009.
Karel Rais
17. 01. 2009 | 22:12

patacek napsal(a):

Velmi mne potěšily příspěvky nicků Kluk a Rek, Jarmil, Ládík. Omlovám se pokud jsem někoho vynechal. I Vlk působí velmi sympaticky. Jenže pes je zakopán v tom, že všichni ekonomové uvažují, jak systém, který doposud nějak běžel, zachránit. Ona to opravdu může být slepá cesta, jejiž možnosti rozvoje se vyčerpaly a silně chřadnou i možnosti prostého udržení. Já bych budoucnost viděl opravdu v systému zajišťujícím každému členu spoleřnosti jakési minimum. Dále vidím budoucnost ve snižování pracovní doby, nikoli jejím zvyšování a intenzifikaci. Výsledky všech optimalizací končí v kapsách stále menšího okruhu lidí. Základem je ovšem nalezení jiného smyslu života, který bychom postavili proti bezbřehému konzumu. Jinak se každá snaha nutně zvrhne.
18. 01. 2009 | 13:31

Skogen napsal(a):

Jsem v klidu. Nepřipouštím si marná očekávání. Z jakéhosi důvodu jsem přesvědčen, že lobbyistické zájmy jsou tím, co dosadilo současnou partičku k veslům. Jemně to zavání od zrealizované daňové reformy, prudce to čpí ze snahy reformovat zdravotnictví. Nedělám si iluze. Tradiční západní Evropa se k hospodářské krizi staví nepoměrně odpovědněji. V našich poměrech stále vítězí úzký zájem v krátkém horizontu se co nejvíce napakovat a potom potopa. Netvrdím, že jinobarevná vláda by byla skvělá, této však přinejmenším tolerance k podobným principům přímo čouhá z holínek.
18. 01. 2009 | 19:16

jogín napsal(a):

Když už pořádně hoří, nemá moc smyslu vymýšlet způsoby kam stříkat nejdřív. Podstatná je prevence, zabránit požáru dřív než vznikne. Tady ovšem, paní Brixi, vaše instituce silně zaváhala. Výroba peněz ze vzduchu a celosvětový úpadek kontrolních mechanizmů ve finančnictví jsou přece ty zásadní témata pro Světovou banku. Zcela souhlasím s devastujícími působením lobbingu a klientizmu, ten je však způsoben nepostižitelností politiků. Pro fungující demokracii je podstatné posílit konkurenci- usnadnit vstup nových partají na politický trh a zvětšit podíl přímé demokracie.
19. 01. 2009 | 09:46

Jarmil napsal(a):

Kluk a Reku
Díky za optimistickou podporu, hned se mi lépe žije.
Víme co a jak změnit, jen ta realizace se nedaří. Ekonomika mi připadá jak auto s předním náhonem na namrzlé silnici. Ze smyku v zatáčce tě vytáhne mírné zvýšení rychlosti. A když to uděláš opakovaně, tak už jedeš rovně i v zatáčkách.
Kratší pracovní doba, nebo spíše týden, jak teď provozují ohrožené podniky, by některé problémy vyřešila, ale jiné zase přinesla. Např.zaučení více pracovníků do nepřetržitých provozů. A nikdo si přechodové zmatky na triko nevezme. A co udělá se společností více volného času, si také těžko představíme.
Zatím to spíše připomíná "Konec civilizace" Aldous Huxley - i když to napsal v r.1931
Průšvih je v rozmanitosti schopností jednotlivců, a nutnosti držet stejný krok v systému společnosti. Svoboda jednotlivce končí zapojením do společnosti. Tak jako buňky v našem těle. A ke všemu jsme vyšli z opic a musíme mít vše, co má ten druhý.
Jsem zvědavý, jestli Amerika najde nějaký recept na současné potíže i na civilizační degeneraci. Zatím také jen přidávají rychlost. Jestli bude Obama nová krev, nebo jen naivní oběť. Protože nikdo znalý už nechce být odpovědný za přicházející průšvihy. Jako v Rusku Andropov a u nás Jakeš atd.
19. 01. 2009 | 23:02

Jag napsal(a):

--------------------------------------------------------------------------------
Roubini: banky sú insolventné
Boris Tomčiak (Colosseum, a.s.) 20.01.2009 13:29:24
Profesor New Yorkskej univerzity Nouriel Roubini, ktorý predpovedal súčasnú ekonomickú krízu, uviedol, že straty amerických finančných inštitúcií by mali dosiahnuť 3600 miliárd USD. Taktiež povedal, že „americký bankový systém je efektívne insolventný, keďže banky majú kapitál len v objeme 1400 miliárd.“ Európsky bankový systém podľa neho tiež zbankrotoval. Podľa agentúry Bloomberg prekonali celosvetové odpisy v dôsledku hypotekárnej a kreditnej krízy hranicu 1000 miliárd.

Odmítám fiskální dluhy.Dluhy nás do této krize uvrhly,krize nás z ní mají dostat.Pěkný blábol.To tady agitujete cikánům a jiným,kteří bezpracně ždímou vklady slušných lidí?Pryč s takovými analytiky a zloději.Pověsit vás všechny.Tak by to bylo potřeba.
20. 01. 2009 | 15:12

milan I napsal(a):

Díky za dobrý článek. Zajímalo by mne, jak se zachová ekonomika až přejdeme na euro a co na monetární politika, která používá měnové nástroje pro stabilitu měny? Současná situace není během na krátkou trať a když si přidám schopnost státních úředníků pružně reagovat...a euro je blízko a nebo daleko ve světle současné situace.
24. 01. 2009 | 16:51

David napsal(a):

Celosvětové bezhlavé nalévání peněz do bank, automobilek a dalších odvětví považuji za krátkozraké. Krizi to patrně nevyřeší, ale pouze jen oddálí konečný a nezvratný tvrdý dopad na dno. - Krach státních dluhopisů.- Je zajímavé, jak někteří zastánci všemocné ruky trhu často doporučují finanční injekce státu do soukromých podniků.

Proč nenechali banky přirozeným způsobem zkrachovat? Když by je nekoupila jiná zdravá banka, tak by je nakonec koupil stát. Co by bylo na tom špatného, když by se celosvětově snížil počet bank na polovinu a státy by tak získaly větší podíly a vliv v bankovním sektoru? Co by se stalo, kdyby banky už neměly ty nemravné zisky v řádu desítek miliard, ale pouze by byly jen v kladné nule? Například do automobilek bych nedal ani korunu, ať si klidně zkrachují a ukáže se v praxi ta všemocná ruka trhu. Má vůbec smysl tuto nadvýrobu ještě zvyšovat dalším plýtváním energií a surovinami? Automobilky by nám všem měly říci, jaká je výrobní cena jejich aut ve srovnání s cenou prodejní.

Na jednu stranu chápu, že se vlády snaží minimalizovat nezaměstnanost. Cesta, kterou se zatím snaží zvolit jen velkou nezaměstnanost zpomalí a oddálí, ale nezabrání jí.

Podpora zvyšování spotřeby obyvatel je velmi krátkozraká v situaci, kdy krize je i krizí z nadvýroby. Snižování daní nepomůže. Pochybuji, že rozumě uvažující občan bude tyto peníze obratem utrácet. Pochybuji, že bohatý podnikatel, který je tzv. „za vodou“ bude získané peníze z nižších daní investovat, zejména v této nejisté době, do vytváření nových pracovních příležitostí.

Jednu z cest k řešení současné krize vidím v tom, že už konečně velmi rychle pochopíme, že všichni musíme snižovat svojí spotřebu, a to ve všech směrech. Prostě zastavení toho bezmezného plýtvání, které nás ničí. Čím rychleji budeme ničit naše životní prostředí, čím více budeme plýtvat surovinami, energiemi, tím rychlejší bude konec celé naší civilizace.

Velký problém vidím také v tom, jak se rozevřely ty pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými. Je potřeba je zase trochu sevřít, protože se ukazuje, že ti „nepostradatelní odborníci“ byli často nezaslouženě odměňováni za svoji práci, že nás spíše dlouhodobě podváděli a okrádali. Je proto potřeba přísně potrestat ty, kteří v této krizi podváděli a zabavit jim také i jejich majetky, protože nepotrestané zlo plodí zase další zlo.

Investice do vzdělání je sice cesta správným směrem, ale efekty se dostaví až se zpožděním. Zvyšování vzdělanosti také není všelékem. Už dnes jsme dost vzdělaní na to, abychom věděli, že kouření zkracuje život, a přesto nejsme schopni a ochotni proti tomuto zlu schválit potřebné protikuřácké zákony.

Podle mého názoru hlavní příčinou krize byla všeobecná tolerance ke lhaní na všech úrovních společnosti a v důsledku toho pak i všeobecná ztráta důvěry, která dnes blokuje cestu nápravy.

Důvěra se dlouho buduje, ale rychle se ztrácí. Takže nás čeká zase velmi dlouhá a bolestná cesta budování vzájemné důvěry. Kdyby se za zlovolné lhaní přísně trestalo, tak by k tak rozsáhlé globální krizi patrně nikdy nedošlo. Prostě občas by zkrachovala nějaká banka, a tu by zase koupila jiná banka, a tak by to šlo dál a žádná celosvětová krize by nebyla. Auditorské firmy totálně selhaly. Dnes už nikdo nevěří nikomu, a to je velký a podle mne klíčový problém.

To, co se stalo, je tak především krizí morálky. Kdyby se nyní začalo přísně trestat za lhaní, tak by se situace začala pomalu, ale jistě zlepšovat a mělo by to zejména trvalé výsledky.

Kam jsme to s tou všemocnou rukou trhu dostali, když největším věřitelem USA je rozvojová země Čína a drží tak 1 bilionem dolarů USA pod krkem? Kdo bude pod krkem držet nás? Jako my jsme nevymohli dluhy od rozvojových zemí, tak nyní rozvojové země nevymohou dluhy zase od nás?

Prostě nemůžeme se bezhlavě zadlužovat, ani jako občané, ani jako státy.
27. 01. 2009 | 12:16

David napsal(a):

Lidové noviny 29.1.2009 :

Deprese v Davosu

... „Právě skončil panel o stavu světové ekonomiky. Byl to zatím ten nejdepresivnější a nejvíc skličující panel. Dokonce dřívější optimisté propadli skepsi. ...

... George Soros se o chvíli později nechal slyšet, že současná krize je horší než světová recese ve 30. letech, a v obědové pauze se místo obvyklého cvrkotu všude jen vyděšeně šeptalo. ...

... Komu věřit? V tuto chvíli spíš skeptikům. Ale od účastníků fóra v Davosu žádné zázraky nečekejme. Sešlo se tu až moc lidí, kteří mají současnou krizi na svědomí a nevědí, co s tím. Proto je tam při obědě tak ticho.“

Jaroslav Plesl
29. 01. 2009 | 20:58

Ivo Patta napsal(a):

K jinak dobrému článku mám tři poznámky:

1. Posílení spotřeby domácích výrobků a služeb prostřednictvím zvýšení důchodů je v pořádku, autorka ale přehlédla, jak jsou na tom rodiny s dětmi PRACUJÍCÍCH rodičů. Více v článku "Proč nemáme na výchovu dětí" na adrese http://aktualne.centrum.cz/... ,

2. Vnitřní trh je ochuzen o spotřebu ve výši 73 miliard korun ročně, více na adrese: http://www.demografie.cz/in... ,

3. S tou lobby má autorka mnohem větší pravdu, než si sama dokáže představit, více na adrese: http://www.demografie.cz/in...
11. 03. 2009 | 18:58

replica watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 07:09

louis vuitton napsal(a):

Davosu žádné zázraky nečekejme. Sešlo se tu až moc lidí, kteří mají současnou krizi na svědomí a nevědí, co s tím. Proto je tam při obědě tak ticho.“
04. 07. 2009 | 04:43

tiffany jewelry napsal(a):

P.S. Opravuji s omluvou svoji chybu ve shodě podmětu s přísudkem: ...poradil sdělovacím prostředkům, aby používaly. Přehlédl jsem to v tom malém okénku, do kterého jsem svůj příspěvek psal.
31. 07. 2009 | 10:59

designer wedding gowns napsal(a):

A není to jen zálžitsot odešlého bolševiaka. Stačí se podívat na zdejší diskuse.
Tam je nejdůležitější to, kdo píše.Bez zkoumání toho,co píše
18. 08. 2009 | 06:21

louis vuitton napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
18. 08. 2009 | 07:10

louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
18. 08. 2009 | 11:23

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery: http://www.batterieslaptop.net
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
04. 04. 2010 | 16:51

AUTUMN33BENDER napsal(a):

Make your own life time easier get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">business loans</a> and everything you want.
25. 04. 2010 | 17:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy