Zdravotnictví je v krizi. Cíle reforem jsou neslučitelné. Řešení mimo dosah ideologů.

11. 05. 2008 | 04:12
Přečteno 41237 krát
Výdaje na zdravotnictví rychle rostou a recept na úspěšnou reformu neexistuje. Celosvětově. Tři základní cíle zdravotních reforem – zdravotní péče k dispozici každému podle potřeby, udržitelné náklady a dobrá kvalita – se stávají zjevně neslučitelné. Debata o modelech zdravotnictví založena na ideologických základech – ve smyslu volný trh nebo stát – naprosto nepomáhá v nastolení systému, který má usměrňovat chování lékařů, plátců (např. zdravotních pojišťoven) a pacientů směrem k úměrné kvalitní péči pro všechny s přijatelnými náklady. Systém, který má šanci na úspěch, musí ošetřit spoustu „drobných technických detailů“, které se vymykají ideologické debatě. Nepříjemné pro obyvatelstvo ve většině zemí je, že ideologické pozice často rozhodnou směr - i pozdější nutné přesměrování zdravotních reforem. Tímto článkem volně navazuji na články a zajímavou diskuzi na blozích Prof. Hořejšího a pana Holuba.

Koncept veškeré zdravotní péče zdarma pro všechny je bohužel finančně neudržitelný. Podíl nákladů na zdravotní péči se v zemích OECD za posledních 30 let zdvojnásobil, z průměrných 5% HDP v 70. letech na 10% HDP v současnosti. Prognózy předpovídají, že bez reforem, včetně výrazného omezení rozsahu péče, která je automaticky dostupná pro všechny, se podíl výdajů na zdravotnictví v HDP zdvojnásobí za dalších 30 let. V USA tak výdaje na zdravotnictví překročí 30% HDP okolo roku 2040, a to i s tamějším odmítáním principu „zdravotní péče pro všechny“.

Hlavní důvody pro rostoucí náklady zdravotnictví jsou neudržitelný růst na straně nabídky i poptávky. Na straně nabídky, vývoj nových lékařských technologií, přístrojů a léků rozšiřuje možnosti léčby. Nové možnosti léčby však s sebou často nesou vyšší náklady. Na straně poptávky se zvyšují potřeby a náklady na léčení průměrného jedince především proto, že populace stárne a přibývá chronických onemocnění hlavně z obezity a kouření.

Evropské země začínají řešit palčivou otázku, jak definovat základní práva a potřeby člověka ve vztahu ke zdravotnictví. Tak jak nové a nové medicínské technologie překonávají hranice možností a potřeby léčby ve společnosti rostou spolu s rostoucím podílem starých a chronicky nemocných, se tato otázka stává nezbytnou.

Kdo však má na tuto otázku odpovědět? Vládní úředníci? Lékaři? Úředníci pojišťoven vedeni vidinou zisku?

Volný trh ani stát totiž ve zdravotnictví nefungují. Volný trh bez přísné regulace a dohledu je pro pacienta katastrofou. Poněkud paradoxně, čím větší prostor mají tržní síly ve zdravotním pojištění a zdravotní péči, tím nepostradatelnější a obtížnější je regulatorní funkce a dohled státu.

Když se v nedostatečně řízeném tržním prostředí snaží dosáhnout zisku zdravotní personál, levnou léčbu a prevenci pacientovi nabídne málokdo. Drahých testů, zákroků a léků však pacient dostane tolik, kolik unese jeho tělo a peněženka. Pacient se může těžko bránit a něco výrazně změnit tím, že si „vybere“ lékaře či léčbu. To by nejdřív musel sám vystudovat medicínu nejlépe i s potřebnou specializací. Nejeden praktický lékař či specialista se přizná, že si netroufá udělat rozhodnutí ve věcech léčby mimo vlastní obor. Jak může kvalifikovaná rozhodnutí dělat pacient?

Pokud bez efektivní státní regulace a dohledu o zisk usiluje pojišťovna, může být situace ještě horší. Zdravotní personál bude hledat možnosti jak obcházet omezení kladená pojišťovnami, pojišťovny se budou snažit plnit své cíle na omezení výdajů a tedy rozsahu poskytované léčby. Známý americký reportážní program 60 Minutes nedávno odhalil důvěrné podklady, že v největších amerických zdravotních pojišťovnách musí úředníci plnit každý měsíc kvóty odmítnutých zákroků a péče. Za překonání kvóty (tedy odmítnutí většího objemu požadované péče) nabízejí pojišťovny svým zaměstnancům bonusy.

Zájem pacienta se tedy ve zdravotnictví volného trhu ztrácí. Jak si však ještě pamatujeme z doby před nějakými 20 lety, zájem pacienta se ztrácí i ve zdravotnictví, které je plně v rukou státu.

Hlavním předmětem debaty o reformách zdravotnictví musí být: Co přesně má být úlohou a zodpovědností státu? A co přesně má být přenecháno silám trhu? A jakými konkrétními finančními a institucionálními mechanismy je možno usměrňovat chování účastníků ve zdravotnickém systému tak, aby zájem pacienta byl na prvním místě a náklady pod kontrolou?

Mezinárodní i vlastní zkušenosti naznačují následující rámcové odpovědi. Některé z nich jsou poněkud v rozporu se záměry navržených reforem zdravotnictví v České republice:

1) Co zájmu pacienta nepomáhá?

a) Konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o pacienta.
Až na výjimky nemá pacient přístup k informacím podle kterých by si mohl kvalifikovaně vybrat.

Konkurence o pacienta vede k předvádění se nejnovějšími přístroji a širokým úsměvem. Mezinárodní zkušenosti však ukazují, že nevede k lepší úměrnosti a kvalitě péče. Například nedávné zavedení konkurence o pacienta ve Velké Británii přineslo značné zklamání.

b) Konkurence mezi pojišťovnami.
Zkušenosti USA a Švýcarska jednoznačně ukazují, že hlavním výsledkem konkurence mezi pojišťovnami jsou rostoucí náklady (velkou měrou v podobě zisku a nákladů na provoz pojišťoven).

Příspěvek ze státní pokladny zůstává vysoký, aby kompenzoval pojišťovny za pojištění jedinců s nízkým příjmem a s existujícími zdravotními potížemi či riziky. Ve Švýcarsku státní pokladna kryje přes polovinu a v USA 40% celkových nákladů ve zdravotnictví.

Z pohledu jedince je výběr pojišťovny a zdravotního plánu často příliš komplexní a důsledkem neuvážené volby může být nepostačující léčba nebo ožebračení.

c) Druh vlastnictví.
Zkušenosti zemí rozvinutých i rozvojových naznačují, že vlastnické vztahy celkem nemají vliv na úměrnost a kvalitu péče.

Nemocnice státní a soukromé mohou z pohledu pacienta fungovat stejně dobře, pokud jsou zainteresovány způsoby popsanými níže.

Možnost vlastnictví ordinací a nemocnic pojišťovnami, kterému se, jak se zdá, otevírají dveře v současném reformním návrhu v ČR, nejenže nepřináší žádnou motivaci ve prospěch pacienta ale ještě navíc značně komplikuje dohled.

d) Způsob celkového financování zdravotnictví.
Mezinárodní zkušenosti nasvědčují, že pro pacienta je celkem jedno, jestli je zdravotnictví postaveno především na financování z daní (tedy přímo ze státního rozpočtu) nebo z příspěvků občanů zdravotním pojišťovnám.

Financování z daní je lepší pro rovnoprávnost a (za předpokladu dobrého daňového systému) také pro omezení negativních dopadů finančního zatížení na celkové tržní prostředí.

Polovina zemí OECD má zdravotnictví postaveno na financování ze všeobecných daní (státního rozpočtu), polovina převážně spoléhá na příspěvky zdravotním pojišťovnám. Každý z těchto modelů může fungovat relativně dobře a v zájmu pacienta, pokud obsahuje tři prvky popsané níže.

2) Co pomáhá?

a) Řízená konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o kontrakty s informovanými plátci. A dohled plátců na lékaře ve věci výběru, kvality i nákladů péče.

Informovaným plátcem může být pojišťovna nebo specializovaný úřad. Jeho úlohou je udělovat kontrakty (ať už soukromým, neziskovým nebo státním) zdravotním zařízením podle přísných kritérií kvality, dostupnosti a ceny péče; a také podle těchto kritérií na zdravotní zařízení dohlížet.

Zkušenosti ukazují, že jedna taková pojišťovna nebo úřad v zemi stačí a že „monopolní plátce“ je nejúspěšnějším modelem pro kontrolu nákladů ve zdravotnictví. Monopol v oblasti plateb je totiž velmi efektivní pro nastavení řízené konkurence mezi zdravotními zařízeními a pro vyjednávání nižších cen. Monopol založený na daních (státním rozpočtu) spíše než příspěvcích pojišťovnám je podle mezinárodních zkušeností v tomto směru nejefektivnější. Dobrým příkladem je Kanada, kde stát financuje zdravotnictví a kde lékaři, ordinace a nemocnice konkurují o kontrakty a jsou vystaveny tvrdému dohledu.

b) Finanční zainteresovanost pacienta.
Finanční spoluúčast až do úrovně 20% celkových léčebných nákladů - s určitým nominálním stropem na rok a výjimkami pro nízkopříjmové domácnosti - se mezinárodně pokládá za nutnou podmínkou pro omezení plýtvání, efektivní léčbu a zvýšení zájmu o prevenci i celkovou péči o zdraví.

Zavedení poplatků nebo jiných forem finanční spoluúčasti však musí být doprovázeno sociálním programem, který by zajistil dostupnost péče pro občany s nízkým příjmem.

Vysoce účinná péče (jako například účinná preventivní péče včetně pravidelných prohlídek a očkování, zdravotní péče pro děti a včasná léčba chronických onemocnění), která může odvrátit vážné zdravotní potíže v budoucnosti, je často ze spoluúčasti vyňata.

Většina zemí OECD nastoupila na cestu tímto směrem.

c) Zainteresovanost lékařů a plátců na prevenci a zdravotní osvětě.
Důležitým cílem zdravotní politiky státu a působení pojišťoven/plátců a zdravotnických zařízení musí být předcházet budoucím potřebám nákladné léčby. Zdravá životospráva a prevence jsou tou nejefektivnější cestou ke zdraví i k odvrácení finanční krize ve zdravotnictví. Stát a pojišťovny se musí podílet na informovanosti veřejnosti a například nastavit odměňování lékařů tak, aby odráželo i jejich úspěšnost v prevenci a včasné léčbě.

Cílem tohoto článku je především odvrátit pozornost od ideologických principů, povzbudit diskuzi o úloze státu ve vztahu ke zdravotnictví a zdraví občanů, a zdůraznit, že návrh reforem musí podrobně rozpracovat technické detaily pro usměrňování chování pojišťoven, zdravotního personálu a pacientů prospěšným směrem. Na téma reforem zdravotnictví samozřejmě existuje rozsáhlá specializovaná literatura. Krátký článek je nutně zjednodušeným zachycením skutečnosti. Pro další čtení z mezinárodních zkušeností doporučuji například Health-Care Systems: Lessons from the Reform Experience (OECD).

Dodatek 12.5.

Diskuze k tomuto článku ukazuje, jak potřebné je dát občanům příležitost vyjádřit se ke zdravotním reformám. Ideologie nepomáhá. Etika a náhled společnosti ale ano. Veřejná debata je pro úspěch reforem nutná. Experti mohou předložit scénáře a vědecky podložené alternativy. Občané by však měli mít možnost, vyjádřit své preference přímo, nejen přes politické strany, které si zvolili. Celá řada otázek, jako je přesné vyvážení rozsahu péče pro všechny, výše spoluúčasti, výše stropu na spoluúčast, a výše daní/příspěvků, má několik možných řešení. Občané by měli mít svůj hlas ve volbě řešení.

Děkuji za příspěvky, připomínky a úvahy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Stan napsal(a):

Tak tento článek mi mluví z duše. Že by naši reformátoři měli jiné podklady? A OECD si také vystačí s tržním fundamentalismem? A co na to naši liberální ekonomové, těm to taky ještě nikdo neřekl?
11. 05. 2008 | 06:39

alena-m napsal(a):

Pokud je zeme mensi je pro ni vyhodnejsi a efektivnejsi,
jedna vetsi pojistovna, posleze pak specificke a -doplnkove-naklady placene pacientem, ktere by se mely nastavit s ohledem k realnym prijmum /2008.Samozrejme tema je obsirnejsi, ale zakladni financne-reformni pilire{ramce} se mohou polozit snadneji nez vse ostatni-cim drive tim lepe!
S tim, ze se na nas lide budou chtit obohacovat v jakemkoliv systemu tedy i -zdravotnim- je nutno pocitat a zmirnit nasledky alespon nastavenim ruznych opatreni ci zavest postihy.
11. 05. 2008 | 06:58

Pepa Řepa napsal(a):

Moc dobrý článek.Každý z nás je v prvé řadě pacient.Zvláště úvahy o přínosu většího počtu pojišťoven jsou zajímavé.
Zdravotnictví i kulturu chlupatá pařáta tržního principu plně neošetří.
11. 05. 2008 | 07:26

Řeč mysli napsal(a):

Podobných analýz a úvah je možno napsat stovky. Úmysl se nikdy nenaplní. Zdravotnictví bylo, je a vždy bude obludná černá díra. Titulovaní s titulem každý námět z nižších pater občanů brali, berou a budou brát jako pod prahem jejich úrovně. Představa, že by na sobě šetřili je paranoidní. Představa, že by dali 10% zdrojů občanům, ať si zvolí i alternativní levnější možnost je přivádí v běsnění. Viz:Sisyfos. Medicíně věřme u akutních případů 100%. U chronických případů jim věřte jen na 70%. V 30% jsou neschopni Dg. zvládnout postiženého čeká do konce života trápení. Zde je prostor pro některé úžasné homeopaty, léčitelské kapacity či odborníky na zdravou výživu.
11. 05. 2008 | 07:48

parcel present napsal(a):

Váš článek mi dal ty střípky co vím perfektně dohromady , děkuju.měl bych jen jediný dotaz navíc - týká se kontrolní role jedince v systému . Jeden čas se dávaly v zdravotnických zařízeních při odchodu vyjeté účty včetně ceny . Tenkrát mne to moc nezajímalo a nevěnoval jsem tomu moc pozornost .Kdyby třeba podmínkou pojišťovny pro zaplacení faktury byl podpis pacienta - byli bychom jako pacienti v systému taky platnými hráči ,ke kterým se bude také personál chovat do podpisu faktury dobře .
A otázka je - napadá Vás
nějaký rozumný důvod proč aspoň tuhle drobnost
nezavést - resp. proč byla zrušena ?Ještě jednou děkuji za článek , V úctě tK
11. 05. 2008 | 07:49

Ládik napsal(a):

Téměř každý doktor je předeším obchodník, pacoš a jeho zdraví je to poslední, co ho zajímá. Babky v čekárně si povídají, jaké mají rozmanité nemoci, ale léky mají stejné (od obvoďáka). Ty léky, kde je nejlepší provize. S tlakem 240/115 vás obvoďák pošle domů. Když s tím jedete do špitálu, vynadají vám, proč nejdete k obvodnímu. Nakonec vás přijmou, ale po týdnu žádný doktor neřekne, co je příčinou.... Kdybych já dělal s takovým přístupem svou práci, dávno bych ohryzal omítku. Ale doktor a právník, to jsou páni. No dost, jsou to čerstvé emoce.
Hodně ve zdravotnictví zmůže neviditelná ruka trhu - při stále větší nedostupnosti potravin bude méně obezity a s ní spojených nemocí. Také ropa dráhne - pěškobus a kolo jsou také dobré medikamenty.
11. 05. 2008 | 08:05

fudoshin napsal(a):

zajímavá úvaha.stručná,ale vcelku komplexní.a v mnohém směru proti oficiálním dosti inovativní a otevřená.ohledně výpisů o provedené zdravotní péči.náklady na zdravotní péči by dramaticky snížily, protože by znemožnily prakticky nekontrolovatelné nesmyslné provádění zbytečných úkonů.nebo přímo vykazování neprovedených.už při jistých experimentech to vyšlo najevo a protože je do toho namočena většina soukromých lékařů, potažmo producentů léčiv a poskytovatelů zdravotnických služeb,je to prostě neprůchodné.problémem zdravotnictví je trojúhelník zájmů.lékaři,pojišťovny a pojištěnci.ve svých zájmech je každý z nich v určité chvíli osamocený,jeho zájmy jsou v rozporu s ostatními,tímto dochází k zablokování procesu racionalizace.což je důsledek všudypřítomného lobismu a ovlivňování,protože čistě racionálně by bylo možné vymyslet spousty efektivních způsobů fungování zdravotnictví.i kdyby nebyly perfektní a stoprocentní,zcela jistě uspokojivé a ufinancovatelné, při dodržení vysokých standardů péče.bohužel takovéto modely jsou za současného stavu neprosaditelné,protože by odstřihly pojišťovny a lékařská zařízení a soukromé ordinace od obrovského zdroje,kterým je veřejné pojištění. v současnosti je zde opačná snaha projevující se v reformách zdravotnictví předložených vládou a to vyvést prostředky z účtu veřejného pojištění.současné problémy jsou ve velké míře způsobeny prvotním krokem vlád ods a to je způsob financování prostřednictvím mnoha zdravotních pojišťoven, jejichž role je dosud více méně symbolická a nemohou se příliš samostatně rozhodovat,jsou zcela v područí ministerských vyhlášek a existence mnoha zdravotních pojišťoven je tedy nesmyslná, je příčinou zvýšených nákladů a ztížené ne-li nemožné regulace a kontroly.navíc je zákonem prakticky zapovězena opravdová konkurence a rozdíly mezi pojišťovnami jsou dosti kosmetické, než aby opodstatňovali systém mnoha pojišťoven. ale obávám se,že pokud budou občané v tomto pasivní,spláčou nad vejdělkem,protože budou permanentně prostřednictvím zdravotních stále více finančně vysáváni, přičem kvalita a kvantita péče bude spíše sestupná...
11. 05. 2008 | 08:27

fudoshin napsal(a):

*zdravotních poplatků nebo daní či pojištění
11. 05. 2008 | 08:29

Stařeček napsal(a):

málokdy je o zdravotnictví napsáno tak jednoduše a srozumitelně. Zájem vlád je ale asi jiný. Tady je ještě velká možnost obohacování. Co je ještě lepší kšeft než prodej potravin, zdravotnictví a pohřebnictví. Lidé budou stále jíst, budou stále nemocní a také stále umírat.
11. 05. 2008 | 08:30

badatel napsal(a):

to autor,
vážená, tento Váš blog je kvalitní.
Nicnéně si dovolím jedno dopřesnění. Pacient se může podílet nějakou symbolickou částku ve smyslu "třicetjulínkůčeských", aby nedocházelo k zneužívání. Vše ostatní by mělo být zdarmo v rámci placeného zdravotního pojištění. Ten kapitál na to financování tady v Československu byl a někdo se ho zmocnil. Je to tedy záležitost občanů a státu jak budou tento problém řešit a jakým způsobem zajistí návrat toho kapitálu do zdravotnictví.
Ten scénář může vypadat také tak,
že úspěšný podnikatel, vlastnící nemovitost a la kapitalistické baroko, či luxusní vůz to bude muset prodat, aby měl např. na onkolgické léčení své, nebo svých blízkých. Bohužel ti ostatní, kteří na to nemají, jsou v rukou božích - taky důsledek demokratické vlády pravice.
Zapomněla jste také dodat, že nejlépe placenými lékaři v USA jsou ti u pojišťoven, kteří odborně zdůvodňují, proč které ošetření pacientovi z dané pojistky nelze proplatit.
11. 05. 2008 | 08:59

Kamil napsal(a):

Vážení
málokterá ideologie lze naplnit v praxi. Můžete napsat, nebo vytvořit sebelepší model, ale jen velmi těžko ho bez represní složky prosadíte v praxi. Hlavní potíž zdravotnictví je, že nikdo Vám přesně neřekne který zákrok je zbytný a který nezbytný. Dále zde vstupuje morální hledisko, např. kdy nemocného odpojit od neúměrně drahé léčby, protože odčerpává příliš mnoho prostředků, které potom chybí jinde. Hlavní, ale je nastavit celý systém tak, aby se neplýtvalo, což náš zdravotní personál doteď přijímá jen s velkým odporem. Dále stát musí jasně stanovit nárokové standardy s důrazem na prevenci. Celý ostatní proces léčby si potom pohlídá ten co platí, pojišťony a pacient. Stát do hry vstupuje pouze jako arbitr.
Hezký den.
11. 05. 2008 | 09:10

vlk napsal(a):

PAní Brixi - VAše blogy čtu stále s větším potěšením a respektem!
Někdo přede mnou napsal, že mu mluvíte z duše. Já to mohu jen opakovat. Z mého hlediska jste popsala problém naprosto přesně.
Leč obávám se, že v ČEské republice se myslí jinak. Že hybatelem zdravotních reforem je, bohužel, úplně něco jiného než snaha nastavit v našich podmínkách co nejoptimálnější režim,který jsme schopni ještě ufinancovat.

Zdravotnictví je speciální disciplina. Týká se každého z nás. Každý , dříve či později, bude vážně nemocen. Každý z nás , dříve či později, bude nevyléčitelně nemocen.
Kdysi jsem, na jednom semináři slyšel v přednášce jistého velmi fundovaného pána následující větu: Nechť si nikdo nemyslí, že on do systému / současný v ČR/ přispívá více,než z ěj nakonec vyčerpá. Kromě těch, kteří mají tu smůlu, že se zabijí v mladém věku při autonehodě nebo adrenalinových sportech je totiž nakonec každý dlužníkem systému, ať do něj přispěl libovolně vysokou částkou. Dluh zpravidla vznikne v posledních 4letech jeho života výrazně vyšší nadspořebou zdrvotní péče.
A to otmhle to všechno e - mého hlediska, jako pacienta. Až mi totiž půjde do tuhého, což klidně může být zítra, budu samozřejmě ít plnou naději, že tu dámus kosou ještě nějak přemůžu. Budu tedy očekávat plně kvalifikovanou péči na nejlepších přístrojích s nejlepšími dostupnými medikamenty.OStatně jako každý. A představa, že o mém osoudu rozhoduje nějaký kancelářský úředník pojišťovny, motivovaný svým platem k tomu,abychumřěl pokud možno nabanální chorobu doma, bez asistence lékaře za využití medikamentů, které si hradím ze svého mne děsí.

Pozice skutečného "užitečného idiota" ,tedy člověka, jehož jediným právem je- přispívat do systému zdrvaotního pojištění , dokud je zdráv a nic nepotřebuje, a následně pokud možno lacino a tiše umřít,mi věru nevyhovuje.

A bohužel - jsem naprosoto přesvědčen, že svých práv se o poznání snáze dovolám jako občan, tedy vrežimu zdravotnictví pod kontrolou státu,než v režimu zdravotní péče v soukromých rukou. Tam je motivace zisku v zásadním rozporu s motivací mojí jako pacienta.
Ještě jednou díky paní Brixi.

P.S. co myslíte , neměli bychom se tady složit, abyste svůj text mohla nechat dát vzdobně vytisknout na hodně drahý ruční papír, nechat jej vybavit zlacenými koženými deskami a ve 102 exemplářích poslat do sněmovny? Rád bych přispěl.
11. 05. 2008 | 09:16

Boleslav D. napsal(a):

Dekuji za pekny a srozumitelny clanek.
Nevim ovsem, jak muze vyrazne pomoci treba 20% spoluucast pacienta (s nejakym rozumnym nominalnim zastropovanim), kdyz problem spociva v mnohem vyssim narustu celkovych nakladu? Podle meho nazoru je jedinou vyznamnou cestou proste zvyseni castky na zdravotni pojisteni a maximalni omezeni ruzneho plytvani a nehospodarnosti v systemu (k tomu jiste muze do urcite miry prispet i spoluucast, ale riziko je, ze toho, kdo na ni nebude mit, to muze stat zivot...).
Vzdyt je to prece nakonec jedno, jestli budu prubezne platit vic na pojisteni, nebo to pak stejne nakonec na stara kolena zaplatim ve spoluucasti?
11. 05. 2008 | 09:30

Jeník napsal(a):

Jak řekl na jedné besedě se studenty zločinec a vrah vyznamenaný Topolánkem - Palmer:
tehdy nastal čas, že již nebylo vhodné vylepovat plakáty, bylo potřebné začít střílet.

Nenastal dnes již čas, kdy by se mělo přestat psát na různé blogy a v různých diskuzích na internetu (pan Stejskal jistě dovolí a promine - protože vyjádření vraha Palmera byla rovněž oficielně uvedena v televizích a novinách) a nemělo by se začít střílet? Vždyť to co dnes dělají samozvaní a podvodem moc získající mocipáni silně zavání genocidou ze 30 let minulého století, která začala u našeho souseda.

Julínek a jeho organizovaná skupina připravila likvidaci chudých, starých a nemocných lidí ekonomickou cestou-za to by měli přijít první na řadu.
11. 05. 2008 | 09:40

Ivan napsal(a):

Velmi dobré a srozumitelné. Pokud se každý zamyslí nad tímto článkem, zjistí podstatné a řešení, které není jednoduché, ale je to jediná spravedlivá cesta. Zamyšlení povede k tomu, že nebude ve sporech o zdravotnictví hrát rozhodující úlohu partajní příslušnost, což může vést ke slušnějším a věcným vyjádřením k tématu. Ano ideologie nejen ve zdravotnictví je metlou, horší je, že tato země je ideologií tak prolezlá, že slušný a přemýšlivý člověk je uřván hulvátstvím stranických přisluhovačů. Vážená paní Brixi, moc děkuji za nádherný rozbor a věcný návod jak přemýšlet a věcně se bránit zarputilosti současně mocných. Pokud k tomu nedojde, ubíráme se do pekel. Ještě jednou děkuji a přeji příjemný den.
11. 05. 2008 | 09:44

Kamil napsal(a):

Jeníku
Vy můžete být rát, že dnešní garnitůra má jiné zásady. Kdybyste vládl Vy, tak by Vaši oponenti viděli, zač je toho loket ( viz Milada Horáková).
I přes to hezký den.
11. 05. 2008 | 09:54

Zacheus napsal(a):

Díky za zajímavý blog. Nicméně myšlenka v něm obsažená, podle níž "koncept veškeré zdravotní péče pro všechny je bohužel finančně neudržitelný" je tragická. Všichni totiž jsou zpravidla stejným způsobem zdravotně pojištěni a mají tedy právo - principiálně - na stejnou péči jako kdokoli druhý. A pokud jde o náklady na zdravotní péči, jistě je pravda,že stoupají, avšak v normální společnosti s principem solidarity by mělo být samozřejmé, že tyto náklady na zdravotnictví budou nadále hrazeny (ať už jakoukoli formou), bez ohrožení pacienta. ( Za praxi amerických pojišťoven, které dávají bonus svým pracovníkům, když odmítnou zdravotní péči, by se nemusel stydět ani dr. Mengele).

V této souvislosti mně vždycky smutně rozesměje zpráva o výstavbě dalšího stadionu s vyhřívaným trávníkem a VIP tribunou pro naše fotbalisty, zatímco na výstavbu hospiců se peníze shánějí jenom velice těžko. Nebo zpráva o koupi nových transportérů či uniforem pro naše ozbrojené složky, zatímco na zaplacení zdravotních sester , které v Domovech důchodců či na interně pomáhájí lidem zvládnout ty nejintimější fyzické úkony, nejsou peníze. Přitom, jak zde poznamenal pan Vlk, toto může čekat každého z nás ( včetně těch, kteří o zdravotnických reformách rozhodují).
11. 05. 2008 | 10:26

Tendr napsal(a):

Vyborne napsane, co do srozumitelnosti a pravdivosti jste zminovane pany(Horejsiho,Holuba)jednoduse strcila do kapsy. Vas clanek je prevysuje o nekolik hlav, a je hlavne bez jakekoliv lacine ideologie. Jeste jednou smekam. To je poprve co jsem tu kdy na blogu nekomu slozil takovou poklonu.

P.S.Je zkratka okamzite videt, kdyz ma nekdo nahled na problem, i na zaklade mezinarodnich znalosti a zkusenosti.
11. 05. 2008 | 10:35

Vilém napsal(a):

Tento blog je nezaujatý, nicméně ukazuje také meze těchto zdánlivě vědeckých analýz. Pokud vyjdeme z axiomu, že systém je neudržitelný, pak se celá debata dostane na šikmou plochu, protože všechny tyto systémy jsou neudržitelné bez trvalých korekcí a představa bezproblémového systému je zavádějící přímo z principu. Bude nutné průběžně měnit parametry, aby systém nepřekročil meze únosnosti, nikoli nutně hledat něco úplně jiného (což je jistě také možné, nikoli však nutné kvůli stávajícím problémům).

Dále je třeba říci, že uváděné faktory s pozitivním vlivem nebo bez něj očividně nejsou ani zdaleka elementárními prvky analýzy, protože každý z nich může mít celou řadu podob a o jejich důsledcích jistě rozhodují konkrétnější znaky než všeobecná přítomnost nebo nepřítomnost diskutovaných znaků. "Finanční zainteresovanost pacienta" může mít velice rozmanité podoby a sama o sobě nemusí mít slibované pozitivní efekty, což platí obdobně pro "řízenou konkurenci" nebo druh vlastnictví.
11. 05. 2008 | 10:43

Vilém napsal(a):

Za plně ideologickou debatu
Ještě přidám poznámku jiného druhu. Podle mého názoru musí být debata o podobě zdravotnictví zásadně ideologická a nedovedu si představit, že by o podobě zdravotnictví měl rozhodovat nějaký výpočet nebo vědecký výzkum, i kdyby byly možné. Jde o oblast, kde si společnost stanovuje nějaké hodnoty, a pokud se někdo domnívá, že se má podoba zdravotnictví vypočítat, pak jde rovněž o ideologii, která z lidí dělá chovný dobytek, o kterém rozhoduje plánovací instituce. To je nejhorší ze všech podob společnosti, proto jsem pro plné uplatnění všech ideologií v debatě o zdravotnictví.
11. 05. 2008 | 10:49

vlk napsal(a):

Jeníkovi

znal jsme někoho s tímto nickem z Kavárny. Jsi to ty nebo je to jen náhodná shoda nicků?
11. 05. 2008 | 11:02

Rejpal napsal(a):

Gratuluji autorce článku. Stal se zázrak, že naprostá většina připomínek je souhlasná.

Tuším však, že zdrojem problémů mohou být podrobnosti jak navrhované řízené konkurence mezi lékaři, tak i finanční spoluúčasti pacienta a podmínek prevence.
11. 05. 2008 | 11:32

Karel napsal(a):

Kdo tu pořád přichází z tézi, že stávající české zdravotnictví je neudržitelné? Jak moc? Proč ideologům vadí nasypat občas pár miliard (5-8) do zdravotnictví, ale oproti USA, Holandsku platíme v úměře o stovky miliard jako celá společnost méňe? Kde jsou tedy větší černé díry?
Prosím o konkrétní čísla, srovnání.
Nebo je to zase ta obehraná Cikrt-Julínkova mantra, aby dobráci jako Cikrt, Chrenek, Hroboň, Šnajdr, Zámečník už už mohli tomu "strašnému" českému zdravotnictví "pomoci".
11. 05. 2008 | 11:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Sejskal, editor blogů
11. 05. 2008 | 11:41

vlk napsal(a):

Rejpale

vysvětlení je velmi jednoduché:
Ideologie končí u peněženky , resp. na nemocničbním lůžku....
Takže Jfandové Julínka či Ratha, jakmile si uvědomí, že řada určitě přijde i na ně, najednou ačnou uvažovat jinak.
11. 05. 2008 | 11:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tendře,

bezezbytku se s Vámi shoduji stran hodnocení zde diskutovaného textu.

Dovolil bych si přičinit jen jednu připomínku ohledně "jednoducheho strkani do kapsy" pánů Hořejšího a Holuba.

Paní Brixi je jednou z nejúznavanějších expertek na zdravotnictví ve světě (zpracovává příslušné analýzy pro Světovou banku a WHO, je to její specializace).

Pan profesor Hořejší je molekulární genetik a v tomto oboru je též špičkou. Text o zdravotnictví napsal ve srovnání s paní Brixi jako poučený laik (tedy doufám, že jej tímto hodnocením neurazím).

Petr Holub je novinář, jehož JEDNOU specializací je zdravotnictví. Zdaleka se ale nemůže ve svých analýzách dostat tak daleko jako paní Brixi. Žádný novinář v této zemi se s ohledem na nezbytné existenční zajištění nemůže věnovat jediné úzké specializaci. Neuživil by sebe a zejména svojí rodinu.

Jde samozřejmě o můj ryze subjektivní názor, ale slova o "strkání do kapsy" či "převyšování o několik hlav" nejsou v tomto případě na místě. Ostatně svůj účel texty obou pánů splnily dokonale. Poučeně otevřely diskusi, na jejímž základě jsem pak paní Brixi požádal o její příspěvek.

Přemýšlejte o tom, prosím.

Libor Stejskal
11. 05. 2008 | 11:52

eda napsal(a):

Také se připojuji k poděkování za tento článek. Jen to potvrzuje, že reforma zdravotnictví je potřebná, ale SPRÁVNÝM SMĚREM. Ta Julínka jde proti doporučením OECD, stejně tak jako proti zkušenostem z jiných zemí světa. Také se potvrdilo, že ministr Julínek lhal před Ústavním soudem. Na otázku JUDr. Elišky Wagnerové, proč nemáme jednu pojišťovnu, kde by proběhlo přerozdělení peněz a tím by se ušetřilo na administrativě. Ministr Julínek uvedl, že se jedná o zastaralý model, od kterého se ve světě ustupuje. Překvapivě si zde v článku čtu pravý opak.
Pozn: jen malé upozornění, že řízená péče (Managed health care) a řízená konkurence (Managed competition) jsou dva naprosto rozdílné pojmy.
11. 05. 2008 | 12:04

Tomas B napsal(a):

Zajímavý článek... Překvapuje mne ovšem, že si většina zde diskutujících odnesla úplně jiný závěr, než jsem si odnesl já. Za podstatné považuji, že stávající systém péče je neudržitelný a neobejde se bez finanční spoluúčasti pacienta (alespoň 20%) při kompenzaci pro sociálně slabé. Přitom právě spoluúčast, jako základní regulativ systému, je u nás klíčovým problémem apodle mého soudu ji politicky prosadit prostě nelze! Všechny ostatní otázky (vlastnicví pojišťoven a nemocnic, státní regulace a spol.) jsou podružné, protože systém bez spoluúčasti pacienta prostě budovat nelze. Ovšem to znamená PLATIT! A to je zcela a absolutně neprůchodné - když se nedaří prosadit směšný poplatek 30,-Kč, co teprve skutečnou spoluúčast, že. Takže na nějaké rady expertů z OECD zapomeňte!
11. 05. 2008 | 12:26

tata napsal(a):

opravdu vyborne bez emocí na tom by mněli stavět politici,každa cesta ma uskalí,ale takle precizní analíza by nemněla zapadnout ale bohužel naši politici si stejně povedou svou at s leva tak zprava prostě je to kšeft a každy si chce hrabnout,pacijent je oboum fuk.
11. 05. 2008 | 12:35

Tendr napsal(a):

To Editor:
Samozrejme to chapu pane Stejskale, kazdy z panu ma k problemu jiny pristup. A je to tak dobre. Blog neni soutez, i kdyz nekteri to tak berou.

Co jsem vsak povazoval za dulezite, kdyz se objevi opravdu kvalitni a fundovany nazor jakym text pani Brixi je, na nej upozornit. Zpusobem ktery pochopi mlady ...stary, inteligent nebo prosty clovek.

Asi jsem mohl vami zminovana slova dat do uvozovek. Smysl meho konani byl, aby ctenar ocenil kompetentnost a vecnost autorky prispevku. Prispevky pana Horejsiho(v nekterych nahledech na veci a spolecnost se dost lisime, ale respektuji je) a pana Holuba(divam se na dost veci podobnymi brylemi) ctu rad. Asi jste za tu dobu zaregistroval, ze me prispevky zamerne nikoho neurazeji, i kdyz jsou k nekterym bloggerum(predevsim tem co se snazi opijet ctenare rohlikem)raznejsi.

To me zjednoduseni, pouze melo vystihnout situaci. Nic vic a nic nim, a mozna byt trosku poucenim dalsim blogerum nez se rozhodnou napsat neco o zavaznem problemu jakych napr.zdravotnitcvi je, ve stylu Haliny Pawlovske.:-)

Nebylo vsak mysleno nijak urazlive, jestli tak bylo pochopeno, tak se zminenym panum omlouvam a jdu za trest klecet na pulhodinu do kouta na hrachu:-)

P.S.Blogy Davida Ratha by musely byt mazany skoro cele, protoze ty jsou psany pouze zjednodusovanim, nenavisti a osobnimi invektivami. V jeho pripade to neni nepochopeni, nahoda, ale prosty kalkul. Premyslejte o tom.
11. 05. 2008 | 12:54

im napsal(a):

Díky pí. Brixi za nezaujatý, věcný, hutný článek přehledně shrnující problémy již obsažené v textech pp. Hořejšího a Holuba. A taky díky p. Stejskalovi, tyhle stránky se již poněkolikáté stávají otevřeným diskusním klubem k otázkám, které se dotýkají každého z nás. Čas je jediný spravedlivý, zestárneme všichni, a ty konce....

Pí. Brixi nabízí i řešení, které není zcela bezbolestné /redukce pojiš´toven na jednu, provádění kontroly plátcem, spoluúčast pacienta/, ale zdá se býti jediným východiskem ze současné krize (...jedna taková pojišťovna nebo úřad v zemi stačí ...„monopolní plátce“ je nejúspěšnějším modelem pro kontrolu nákladů ve zdravotnictví. Monopol v oblasti plateb je totiž velmi efektivní pro nastavení řízené konkurence mezi zdravotními zařízeními. Monopol založený na daních spíše než příspěvcích placených pojišťovnám je podle mezinárodních zkušeností v tomto směru nejefektivnější. Dobrým příkladem je Kanada, kde stát financuje zdravotnictví a lékaři, ordinace a nemocnice konkurují o kontrakty a jsou vystaveny tvrdému dohledu...).

Očekávám, stejně jako u předchozích dvou článků, tu tolik potřebnou zevrubnou diskusi. A ještě jednou díky editorovi, který ji inicioval :-).
11. 05. 2008 | 12:55

RUMCAJS napsal(a):

Krátce:
1. Co nepomáhá
a) Vy, když si jdete koupit auto, tak tomu rozumíte ?
b) Jak mohou růst náklady v důsledku více pojišˇoven ? Přece, pokud to začnu cítit jako pojištěnec na své peněžence , mohu si zvolit VZP.
2. Co pomáhá.
a) Nechte na lidech, ať se svobodně rozhonou. Nic nebrání tomu, aby kdo má názor jako Vy, nechal se pojistit u VZP.
11. 05. 2008 | 13:05

Vaclav Horejsi napsal(a):

Prominte, uz to reklo nekolik lidi prede mnou, ale reknu to znova, a uplne otevrene:

Nejjednodussi reseni problemu zvysovani nakladu na zdravotnictvi (hlavne v souvislosti se starnutim populace) je SAMOZREJME zvyseni prijmove stranky systemu, tedy ZVYSENI POVINNEHO POJISTENI. Nejaka spoluucast ve vysi 20% nemuze mit rozhodujici ulohu, kdyz se vydaje zvysi na dvojnasobek.
Co brani tomu, abychom platili dvojnasobne zdravotni pojisteni, kdyz je to potreba? Odepreli bychom si proste trochu nektere jine zbytne veci, kterych je obrovska spousta, od pamlsku az po luxusni auta.

Dalsi dulezitou veci je jiste maximalni zefektivneni na strane vydaju (omezit plytvani vseho druhu), ale o to bychom se meli snazit v kazdem pripade.

Nechapu, proc by melo byt spravnejsi, aby se prakticky kazdy v poslednich 5 letech zivota ruinoval placenim 20% spoluucasti (pri duchodu, ve kterem rozhodne moc rezerv na vysokou spoluucast skoro nikdo nema), nez aby vsichni cely zivot prispivali vic???
Vzdyt to vyjde nakonec uplne nastejno, jen je to jednodussi a socialne unosnejsi?

Ale asi rozumim, co je motivaci snah proti takovemu jednoduchemu reseni - je to pravicova ideologie, jejiz mantrou je "jen ne vyssi dane".

Myslim, ze bychom si meli zachovat zdravy rozum a nepodlehat masazi pravicovych ideologu a "prichvatizatoru" o "nutnosti reforem" a "nefunkcnosti soucasneho systemu".
Jak rekl kdosi vyse - ten system je v principu dobry a moralni, jen se do nej musi pridat vic penez a musi se zabranit zbytecnym ztratam a plytvani.
11. 05. 2008 | 13:08

Vilém napsal(a):

Velmi souhlasím s profesorem Hořejším a děkuji, že nezaujatým pohledem rozbíjí ideologicky motivované rámce debaty o zdravotnictví, při jejichž patologicky stanovených premisách pak už lze jen "neideologicky" dedukovat zdánlivě objektivní nutnost zvyšovat spoluúčast pacienta.

Na tak otřesně předpojatou debatu by veřejnost neměla vůbec přistoupit, protože rozhodující část úsudku byla manipulativně a ideologicky vložena do popisu situace.

S prodlužujícím se věkem a zvyšujícím se podílem starších lidí totiž nutně stoupají náklady na péči o vlastní zdraví a podíl zdravotnictví na HDP, a na tom žádné finanční machinace nic nezmění. Snaha vydávat růst podílu zdravotních výdajů na HDP za negativní jev není oprávněná.
11. 05. 2008 | 13:22

Jeník napsal(a):

To Kamil
Kamile, Kamile - je mi to nemilé, ale musím Vám napsat, že jste mimo hrnec.
Máte pravdu v tom, že dnešní garnitura má jiné zásady. Ano - jde jim pouze o jejich zlodějiny, jak ještě zbytek majetku státu (zdravotnictví) rozkrást pro sebe a své podporovatele. Prvním krokem je ekonomicky zamezit přístup chudých lidí ke zdravotnictví a tím přímo (nebojím se to napsat, protože je to pravda) vyvraždit tyto lidi.Tím udělat základní prostor na důchodovou "reformu".

To, že vyhrožujete špatným osudem paní doktorky Horákové ukazuje na Vaši ubohost myšlení. To byla skutečně odporná záležitost, která byla důsledkem vnějších podmínek a toho, že v daném systému se dostali k moci lidé, kteří chtěli být uboze "uvědomělí" . Zásadní je to, že tato záležitost se nemůže v dnešní době , v tomto světě opakovat.

Ale jsou zde přímé důkazy, že obdobnou záležitost připravuje ODS ekonomickou cestou a to plošně.

Takže nestrašte exesy z minulé doby, podívejte se ale na skutečnou politiku současné garnitury, která získala moc podvodem na voličích, korupcí, podplácením a výhrůžek a která změnou v poskytování zdravotnických služeb pro občany chce dosáhnout podlého cíle.

Kamile, je mi to pajnlich, ale Vy jste skutečný produkt ODS a tím velmi potřebný její přisluhovač.
11. 05. 2008 | 13:25

Karel napsal(a):

Kdo tu pořád přichází z tézi, že stávající české zdravotnictví je neudržitelné? Jak moc? Proč ideologům vadí nasypat občas pár miliard (5-8) do zdravotnictví, ale oproti USA, Holandsku platíme v úměře o stovky miliard jako celá společnost méňe? Kde jsou tedy větší černé díry?
Prosím o konkrétní čísla, srovnání.
Nebo je to zase ta obehraná Cikrt-Julínkova mantra, aby dobráci jako Cikrt, Chrenek, Hroboň, Šnajdr, Zámečník už už mohli tomu "strašnému" českému zdravotnictví "pomoci".
11. 05. 2008 | 13:30

Tendr napsal(a):

Pane Profesore, ono to neni jen naliti penez do systemu. Je uplne jedno jestli se bavime o zdravotnictvi, vede nebo dalnicich, obzvlaste kdyz se takove zmeny dejou skokove. Vetsinou to nefunguje, protoze jde o "sokovou terapii", a jak vite kazdy sok je organismu nebo systemu skodlivy.

Clovek/pacient se dokaze v jednoduchych oblastech sveho zdravi chovat racionalne, i kdyz mu to nekteri odpiraji.

Za svuj zivot jsem potkal lidi z ruznych vrstev spolecnosti, a prekvapilo me jak "racionalne a vycurane" se dokazou chovat nizsi vrstvy obyvatelstva, kterym je pravo na to se svodobne rozhodnout.

Co je dulezite je nastavit je spravny garantovany standard pece. To bude orisek.

Ten system neni dobry a neni schopen prezit, prave diky zminovanym duvodum jako je starnuti populace, vyssimu poctu chronicky nemocnym a zvysujici se technologickou narocnosti sofistikovane pece.

Dovolim si skromne tvrdit, ze i kdyby se do toho systemu nalilo x krat vice penez nebude fungovat a za par let budeme opet v podobne situaci. Pacient musi byt v rozumne mire na svem zdravy zainteresovan a vedet co se mu ohledne pece dostava. Ne jako ted, ze dostava vse a nic.

System je neprehledny a nesrozumitelny. Na co nam a nemam narok. Jsem dan na pospas lekari a jeho odbornosti, profesionalite a svedomi kam me posle nebo neposle.

Nerikejte mi, ze jste osobne nikdy nemel pocit jakobyste se "pral" s ostatnimi lidmi v cekarne? Dlouha fronta, nervozita, uzkost, predbihani, lekar spechal pri navalu lidi apod. Tohle prece neni kvalitni zdravotnictvi. To je masova vyroba v tovarne :-)
11. 05. 2008 | 13:41

Vilém napsal(a):

Tendr
Je docela dobře možné, že společnost se rozhodne ušetřit na zdravotnictví tím, že část objektivně existujících potřeb léčení pacientům upře (jak navrhuje autorka), pokud nebudou ochotni a schopni si tuto péči hradit privátně. Pokud ovšem toto utlumení zdravotních výdajů metodou odepření péče nesolventním klientům někdo prosazuje, neměl by se ohánět tezemi o neudržitelností stávajícího systému, nýbrž jeho náročností.
Občané si svobodně vyberou, zda a z jaké části zvýšit odvody nebo naopak zavést poplatky. Jistě nepůjde o lehkou debatu, ale nelze ji nahradit nepodloženým tvrzením o tom, že systém "nepřežije", protože jde o nesmysl.
11. 05. 2008 | 13:58

Tendr napsal(a):

System samozrejme "prezije" na ukor oddalovani planovanych operaci, zhorseni kvality pece pro pacienty a za cenu udrzovani vydaju(predevsim na mzdy) draftovanim sester a doktoru ze zemi tretiho sveta.

To uz se ostatne deje i u nas, v(zapadnich)zemich jeste o neco vice. Vlady tam obecne nevydavaji dostatek penez do systemu, a vse se "resi dovozem" pracovniku z rozvojovejsich zemi, kteri pracuji za min penez. Pak se lidem v nemocnicich stava, ze sestram nerozumi, v diagnozu maji pochyby a cekaji jen na den kdy z nemocnice odejdou.

Je v praxi mozne jine politicke reseni? Asi ne, protoze by v praxi znamenalo razantni zvyseni dani, nebo vybirani nejakeho primeho prispevku od pacientu.

Musim rict, ze uz dnes mam moznost srovnavat mezi nemocnicemi v Cesku, a privatni sektor jednoznacne pusobi pozitivne na peci a kvalitu pro pacienta. Ano, nechava si za to zaplatit. I presto jsou tyto zarizeni pacienty vyhledavana. Proc asi?

Kdo lidem(volicum) tvrdi ze system funguje, jim nenaleva cisteho vina. I proto slychavame, ze system bude jeste beze zmen 15-20 let fungovat. Sice se moc neptame jak funguje dnes a jak bude "fungovat" za 10 let, ale nevadi hlavne ze je klid.
11. 05. 2008 | 14:39

Vilém napsal(a):

Samozřejmě že stávající systém trpí celou řadou nedostatků a je nutné ho průběžně měnit. Ovšemže čekání na operaci by se zkrátilo, kdyby byla pro velkou část pacientů nedostupná. Není možné očekávat bezproblémové fungování systému, který nutně nakonec u všech lidí v určitém okamžiku neuspěje, protože nakonec všichni zemřeme přes všechnu zdravotní péči.
Samozřejmě že zdravotnictví představuje obrovské pole pro demagogii a populismus všeho druhu, a to se otevře hlavně tehdy, když místo jasných a pádných argumentů zaznívají fráze a rozhoduje se zákulisně.
11. 05. 2008 | 14:49

RUMCAJS napsal(a):

Zdravotnictví může být i levné.
Jako příklad bych uvedl eskymáky.

Můžeme si vzít za vzor Kanadu? Teoreticky můžeme. Vždyť např. naše Zentiva je také poměrně levná. Žije z propadlých patentů a do výzkumu neinvestuje ani korunu.Ostatní systémy mohou žít také z výzkumu někoho jiného a tím pádem bude relativně levnější.
Kdo ale bude ten, kdo bude vyšlapávat cestičku výzkumu a cpát obrovské sumy do řady i nezdařených projektů?
Bude to naše levné zdravotnictví nebo Kanadské?
Asi ne.
Jak tady už bylo správně řečeno, levnost nemůže být hlavním kritériem.
Hlavním kritériem je efektivita vložených peněz.
Když se podívám, kdo dneska hlavně financuje výzkum i u nás, kdo hlavně přichází s novými technologiemi a novými léky, pak mám jednoznačnou odpověď.
Americké zdravotnictví !
11. 05. 2008 | 16:00

doktor napsal(a):

Tendrovi na "Co je dulezite je nastavit spravny garantovany standard pece". To právě ve zdravotnictví není možné, protože medicina je statistická věda, kde se poznatky rychle mění, na věci bývají rozdílné názory, a kde každý badatel má svou trochu odlišnou pravdu. U nás dávno existují DOPORUČENÉ dg a léčebné postupy, kterými se profesionálové řídit mohou, ale nemusí. Na pospas profesionálům jsme ve XX. a XXI. století ve všech oborech lidské činnosti neustále. Proč bychom zrovna těm zdravotnickým neměli věřit? Nakonec malou informaci: řízená péče, kterou chystá Julínek a spol.,předpokládá VŽDY nejprve návštěvu praktického lékaře. Teprve on bude oprávněn vás poslat na odborné vyšetření nebo do nemocnice (gate keeper). Jako podstatu úvahy paní Brixiové vidím to, co víme už dávno: zdravotnictví je možné organizovat s dobrými výsledky jak veřejnoprávně (státně), tak soukromoprávně. Příklady pro obojí ve světě existují.Rozdíly, které u nás stále zdůrazňujeme, jsou jen ideologické.
11. 05. 2008 | 16:00

Desiderius napsal(a):

ODS chybí dobrá vůle k řešení společenských problémů,takže veškeré odborné debaty jsou ztrátou času.ODS jde jen o peníze a o technologii moci.
11. 05. 2008 | 16:31

vlk napsal(a):

Rumcajsi

mám chuť tě prohlásit za největšího genia lidstva! Zcela vážně. Žádná ironie.
Ukázal jsi ,jak by šel systém nastavit. Tak , aby byli všichni jakž takž spokojeni a on zůstl funkční.
Stačí, když přijmeme několik zásadních myšlenek typu:

-všichni jednou umřeme,jdeonezvratný proces

- není proto třeba rozvíjet další léčebné postupy a vyvíjett medikamnety nad současnou úroveň ani další generace přístrojů

-všichni mají nárok na stejnou péči,bez ohledu na majetek a postavení

Prostě udělatze zdravotnictví Zentivu. Spokojit se s dosaženým stavem a ten udržovat Z8sadní a nezvratnou dohodou všech.

Osobně si myslím, že by to celkem stačilo. Jenže - ono je to utopické už ze samého podkladu. Ti, co rozhdoují a ti co mají, s tímhle nebudou nikdy souhlasit.
A teď se těším na reakce těch, co to do mne pustí jako do Mihovičové. ,-))))

Ale byl bych rád, kdybytak učinili pouze ti , kteří skutečně patří do oněch dvou skupin,, které jsme vyjmenoval. Nikoliv ti, kdo si myslí, že tam patří, ale ze systému se nikdynedostanou. A samozřejmě ne ideologičtí fanatici. S těmi si nemám co říci. Pokudby tomu tak bylo,nespíš bymoc uštěpačných replik nepřišlo.
11. 05. 2008 | 16:36

prirodovedec napsal(a):

Priletel dalsi Holub. :)

http://aktualne.centrum.cz/...

S ohledem na drive citovane prehnane materialy o vazbach, studiich a propojenich lidi na MZ a je mile videt, ze zahranicni experti se uz zapojuji na spravne strane:

""Budoucnost patří pojišťovnám a klinikám, které budou v předepsaném zákonném rámci nejvíc produktivní. Lepší šance přitom mají soukromé společnosti, protože jejich manažeři bývají svázáni méně složitými správními předpisy, než šéfové státních firem," tvrdí Reinhard Wichels z mnichovské pobočky společnosti McKinsey."

Proc mne to rozesmiva? :) Mozna mi poradi editor. :)
11. 05. 2008 | 16:44

Pacient napsal(a):

Jsem taky jeden z těch, kteří pozorně sleduji diskuzi o zdravotnoctví. Dnes je diskuze na úrovni, proto se zapojuji. Každý z nás, mladý nebo starý byl, je bude pacient. Bez ohledu na to, kdo je u vesla v řízení státu, napravo nebo nalevo. Článek jsem četl několikrát a realisticky jsem si diplňoval Julínkovce, Rathovce, současnou Dolní a Horní sněmovnu do do rámečku, jak dále ve zdravotnictví. Já jim nevěřím, jejich zájmům, jejich pravdám nebo jejich prioritám. V tomto oboru se nejedná o obchod, mých 30 korun snad není porovnatelný s lístkem do kina.Závěr - pokud nebude čitelná, nepolitická komise expertů zdravotnictví a nebude-li mít alespoň 95 % podporu zákonodárců budu dále sloužit jako experiment pro několik jedinců, kteří jsou vysmátí a já na operačním stole si budu sjednávat půjčku, aby mě někdo operoval.
11. 05. 2008 | 16:51

tata napsal(a):

pane RUMCAJS k vašemu bodu ,b,citace,,,b) Jak mohou růst náklady v důsledku více pojišˇoven ? Přece, pokud to začnu cítit jako pojištěnec na své peněžence , mohu si zvolit VZP... uplně jednoduše budovy,nemale platy personalu,větší naklady na kontrolu kontrola jedné je levnější než 2a více pojištoven a to vše za peníze poplatníku určene na lečení tedle argument teda byl velice špatny jenže to je to vaše ,dnes znova ministr Gandalovič trh vyřeší vše vyřeší hodně ale určitě ne vše to je naprosto scestné
11. 05. 2008 | 16:52

jepice napsal(a):

Podle mne problém nejlépe vystihl Tomas B. Ano - to, co navrhuje autorka, tj. 20 procentní spoluúčast doprovázená sociálními programy pro nejchudší, je u nás naprosto neprůchodné. To, co obsahují návrhy Julínkova týmu, je v podstatě pokus udržet solidární princip ve zdravotnictví v mantinelech nynějšího rozsahu péče a objemu peněz /cca/. Nedokážu posoudit, jestli to může fungovat, protože reforma je hlavně postavena na mírném přerozdělení miliard přitékajících do systému ve prospěch pojišťoven v naději, že těm se ve vlastním zájmu podaří udržet na uzdě zbylé hráče, jako jsou dodavatelské firmy a poskytovatelé péče. Zatím ale IMHO nikdo nedodal vážné argumenty, proč by to fungovat nemělo, přestože jsou tu dva slabé body:
1. už zmiňované pokusy o vertikální provázání zainteresovaných hráčů, a to přes snahu návrhu zákona o pojišťovnách zakázat jejich propojení s poskytovateli péče
2. neexistence důvěryhodného hlídače kvality lékařské péče, protože lékařská komora se stala politickým bojištěm a v podstatě rezignovala na roli arbitra v etických i medicinských otázkách.
11. 05. 2008 | 16:54

MerryMan napsal(a):

Na rozdíl od ostatních si dovolím trochu kritiky:
Tvrzení "Koncept veškeré zdravotní péče pro všechny je bohužel finančně neudržitelný." není přesný. I největší expert by podle mne měl v takovém případě používat raději výrazy jako "nedovedu si představit", "nedokáži pochopit" atd. tj. projevit trochu skromnosti. Každý je totiž omylný.
Systém stojící na zdravotním pojištění existuje cca 100 let, za tu dobu se snížila kojenecká a dětská úmrtnost, prodloužila se délka života, mnoho nebezpečných nemocí zmizelo nebo se staly snadno léčitelnými. To jsou bezesporu pozitivní výsledky. Systém, který trvá 100 let se nezhroutí přes noc a bude schopen vykonávat hlavní funkci, tj. léčení nemocných. Každý systém se musí vyvíjet ale vývoj neznamená destrukci. Pokud má vláda zájem o reformu financování zdravotnictví, musí postupovat úplně jinak. Obyvatele by bylo nutné postupně získávat pro jednotlivé reformní kroky a ty postupně realizovat.
Také by reformy museli prosazovat lidé, kteří by dokázali získat důvěru alespoň části veřejnosti (ne duo Julínek-Cikert)
Začít s platbami u lékařů a nazývat je regulačními je kombinace arogance a hlouposti. Když mám za něco zaplatit, musím dostat protihodnotu a ta zde není. Zdůvodnění MZ nelze akceptovat. Chtějí abych já jako laik bez jakýchkoliv lékařských přístrojů a vzdělání správně rozhodl zda moje potíže jsou tak závažné, že potřebují lékaře. To je přece nesmysl. K lékaři jdu proto, že NEVÍM co mi je a zda je to nebezpečné.
"Finanční spoluúčast až do úrovně 20% celkových léčebných nákladů" zní pěkně, zbývá vysvětlit, jak si 20% nákladů na endoprotézu či transplantaci srdce zaplatí český důchodce s průměrným důchodem 10 000 Kč/měs. Asi bude levnější ho nechat umřít.

Se zbytkem blogu lze jen souhlasit ale uvedené dvě výhrady považuji za zásadní.
11. 05. 2008 | 16:59

Gorash napsal(a):

Pane Hořejší,
proč si konečně něco o problematice nepřečtete (doporučoval bych např. výbornou knihu V. Fuchse: Who shall live?) a jenom jako obehraný kolovrátek opakujete "zvyšte daně, všechno se spraví!" Vždyť je to úplný nesmysl. Nejen já, ale především i mnoho odborníků z praxe je přesvědčeno, že prostředků je v českém zdravotnictví víc než dost. Problém je v tom, že se s nimi špatně hospodaří. Vaše metoda "máme málo, zvýšíme daně" by postupně vedla pouze ke stoprocentnímu zdanění všech.

Naopak spouúčast pacienta vede k racionalizaci poptávky po zdravotní péči a k celkévým úsporám v systému. Viz jenom výsledky účinnosti poplatků u nás - lidé zaplatili za poplatky něco přes miliardu, ale pojišťovny ušetřily 2,5 miliardy. Celková bilance je 1,5 mld plus. A to ani nehovoříme o spoluúčasti. Kdyby se jednalo o spoluúčast, tak bychom neplatili 30 Kč, ale 300,- nebo i 3000,-. Že je to sociálně neúnosné a kdesi cosi? Od toho je právě paní Brixi zmíněný sociální systém a zastropování spoluúčasti. To není otázkou zdravotnictví.

Poslední poznámku si ještě dovolím ohledně pojmů "financování z daní" vs. "příspěvky pojišťovnám". Pokud jsem si to správně vyložil, pak u nás máme momentálně zaveden systém první? Protože to co odvádí každý z nás ze svého platu očividně není poplatek, ale zdravotní daň. Něco jiného by bylo financování ze státního rozpočtu. O systému financování pomocí příspěvků pojišťovnám se asi dá hovořit pouze v případě USA. Něbo to bylo myšleno jinak? Bylo by skvělé, kdyby to paní Brixi ještě dovysvětlila...
11. 05. 2008 | 17:03

tata napsal(a):

Jepice hodně naivní a nebezpečne protože tento system tam pustí grazly ve velkém dukazy mate na stole současné převody nemocnic nenajdete pomalu ani jednu bez podvodu a to je pravě to nejduležitější že postrada jekekoliv zabrany proti darebakum a oba víme jak je česky darebak vynalezaví takže spolehat že to dodatečně ošetřím je to naivní,a nebezpečné skorem zločiné
11. 05. 2008 | 17:07

jogín napsal(a):

Plný souhlas s článkem, ale zbývá tu spousta jiných a souvisejících otázek. Pročpak najednou tak úděsně stoupají náklady na zdravotnictví? Má vůbec někdo představu, kolik zisku dělají farmaceutické firmy? Když vidím 20 cm silikonové hadičky v pytlíku za stovku tak mám dojem, že toho zisku je trochu moc. Totéž platí o mnoha vyšetřeních, RTPCR za 1300 při materálu pod 50 kč je taky poněkud přehnané. A to nemluvím o popsaných postupech, co jsou velice účinné, ale nedají se patentovat a proto nejsou peníze ani na klinická ověření- třeba Milano mutace krevní bílkoviny, odstraňující atheromy. Ta neviditelná ruka funguje zatraceně málo, nejspíš pro patřičně komplikované předpisy.
11. 05. 2008 | 17:14

Martin napsal(a):

Rumcajsi, zapomnel jste na par veci. Americke (ale ne jenom) farmaceuticke firmy skupuji patenty po celem svete, z jejich vlastniho vyzkumu pochazi jen cast prodavanych produktu. Pred casem bylo dosti hlucno napriklad o skoupeni patentu na lek od ceskych vedcu, ktery je ucinnejsi nez jejich preparat, ale .... byl koupen do supliku, aby ho neziskal nekdo jiny a aby neklesly prodeje puvodniho leku. Druha vec je ta, ze leky jsou jen jednou casti mediciny, postupy a metody vsechny zeme vyvijeji podobne, neslysel jsem nikdy, ze by tam amerika vedla nejaky prim. Dokonce paradoxne Guillani, ktery se chlubil dokonalosti americkeho zdravotnictvi a rikal ze v Evrope by uz zaklepal backorama byl pritom vylecen danskou metodou :)
11. 05. 2008 | 17:17

Meky napsal(a):

Ten článek je prostě vynikající. Tohle chci na první straně nejčtěnějších novin. Jak to tam ale dostat?
11. 05. 2008 | 17:26

Martin napsal(a):

Jo a vlastne jeste jedna vec, extremni spotreba leku (pripad spojenych statu) se nijak nepreklada na lepsi celkove vysledky zdravotnictvi. Staty s nizsi spotrebou maji nejdulezitejsi ukazatele lepsi.
11. 05. 2008 | 17:27

jepice napsal(a):

Meky:
A jaký máte recept na prosazení daleko vyšší spoluúčasti, jaké navrhuje autorka článku?
11. 05. 2008 | 17:33

Ivan Sommer napsal(a):

Stejskal produkuje jen sporné oslavné tirády. Jestliže údajně světová expertka Brixi uvádí jako základní vzdělání také fyziku na Masarykově univerzitě, tak se musím velice smát, protože ty ctihodné světové organizace jsou asi na tom velice špatně s zdravotnickou odborností. Údaj vyvolává otazníky, protože studium fyziky je pětileté a mezi absolventy 1991 jsem ji nenašel ani pod druhým jménem Poláčková. K těm povolaným absolventům fyziky MU patří také ministr Nečas, který vyrobil protiústavní ustanovení zákona. Vlastně není ani jasné, z jakých pramenů odvozuje Brixi svoji zdravotnickou kvalifikaci. To však není podstatné. Brixi patří asi mezi ekonomy analytiky, kteří semelou cokoli (viz její další příspěvky) asi jako Pavel Kohout. Shledal jsem, že se u nás účastnila i reformování správy měst a regionů.

Z úvah těchto univerzálních expertů vždy nakonec vyleze, že občan má platit, platit a zase platit. A co se týče prevence, zapomíná pan Stejskal spolu s Brixi, že ti současní čeští důchodci si ji užili dost za komunistického režimu a někteří třeba v Jáchymovských dolech.
11. 05. 2008 | 17:44

Liarm napsal(a):

Článek je zajímavý, s mnohým z něj lze souhlasit.
Předně myšlenku "odvrátit pozornost od ideologických principů" považuji za základní východisko. A to zejména pro voliče. Ideologie pravice - levice jsou staré, zkostnatělé a mají dost svých vad.
Rozumnější pro voliče je zhodnotit bez emocí a ideologických předsudků, co daná strana udělá pro přímo něj. Jak mu v daném volebním období pomůže nebo naopak uškodí. Volba menšího zla nebo i volba protestní jsou zcela legitimní a v pořádku, když si to jedinec zdůvodní na své momentální situaci.

Souhlasím s tvrzením, že v systému USA "důsledkem neuvážené volby může být nepostačující léčba nebo ožebračení."
S názorem "Financování z daní je lepší pro rovnoprávnost a (za předpokladu dobrého daňového systému) také pro omezení negativních dopadů finančního zatížení na celkové tržní prostředí." bych souhlasil do té míry že vybrané peníze by se musely zajistit před politiky aby nebyly používány na jiné účely.

Naopak "spoluúčast až do úrovně 20% celkových léčebných nákladů s určitým nominálním limitem na rok" mi připadá trochu drsná. Zde je podstatná výše toho limitu. Viděl bych ji tak maximálně na 2000 Kč pro člověka s průměrnými příjmy, rozhodně ne např. pro důchodce nebo děti. U vyšších částek už zainteresovanost přechází do vydírání. Protože nemocný člověk je pod tlakem a když je zle, zaplatí cokoliv může ... To si zjevně uvědomují naši "reformátoři" až příliš dobře.

Jak tedy ven ze začarovaného kruhu?
Určitě ne tak, že budeme hledět na zdravotnictví izolovaně od ostatních oblastí působnosti státu. Myšleno od všech oblastí kam plynou naše peníze z daní (aniž bychom to mohli nějak ovlivňovat).

Řešení možná spočívá v celkovém přizpůsobení priorit státu prioritám jednotlivce.
Základní potřeby člověka jsou fyziologické - najíst se, být zdravý (nebo alespoň netrpět), existovat. Bez toho pro člověka všechno ostatní ztrácí smysl.
Výše stojí potřeba bezpečí, nutnost vzdělání apod. což zajišťuje základní chod a rozvoj civilizace.
Ještě výše stojí kulturní a duchovní vyžití, zájmy, zábava ...
Jestliže se nacházíme v historickém období kdy roste cena zdravotní péče rychleji než produktivita a hrubé mzdy, měl by stát logicky intervenovat zde. I za cenu toho, že uspokojení některých vyšších potřeb třeba přestane ovlivňovat.
Zodpovědný jedinec si také pořídí plazmovou televizi až když má kde bydlet a má solidní příjmy. Toto základní uvažování je dnešnímu státu cizí, ten se chová jako schizofrenik.

Skutečně bylo nezbytné začít platit další poplatky do zdravotního systému, když byl v momentálně přebytku? Opravdu se neobejdeme bez církevních restitucí za něž vláda ODS plánuje utratit 300 miliard?
Potřebujeme olympiádu za dalších mnoho miliard víc než třeba podporu bydlení občanů?
Skutečně se neobejdeme bez vojenských (a jiných) aktivit v rozvojových zemích?
Je nezbytné aby města stavěla na vlastní pěst akvaparky a jejich provoz pak dotovala z daní?
Jsou dotace stadiónů a sportu (tedy volného času) přednější než zdravotnictví nebo školství?
Je nutné aby stát dotoval různé "nevládní" organizace či sdružení? Tzv. podporu menšin a celou řadu nákladných věcí které využívá jenom zlomek lidí?
Některé takové iniciativy nebo činnosti můžeme považovat za prospěšné, jiné nikoli. Ale když se nedostává peněz, nebylo by rozumnější přenechat neviditelné ruce trhu tyto oblasti spíš než zdravotní péči, která se může týkat každého jednotlivce naprosto zásadním způsobem?
11. 05. 2008 | 17:48

Liarm napsal(a):

...
Namísto zodpovědných priorit tu existuje "kořistní systém", z něhož se politici, zájmové skupiny, firmy, organizace, funkcionáři i jiné vlivné osoby snaží získat co nejvíc peněz a použít je podle svého. Stát se stává arénou za zavřenými dveřmi. Je to špatné pokud zúčastněným jde pouze o prestiž a ještě mnohem horší jde-li o úmyslný transfer peněz do spřátelených organizací, firem nebo do vlastní kapsy. Poplatník na to doplatí vždy.

V této situaci je poměrně jalové redukovat efektivitu státu jen na úřední aparát. Ten plní zadání shora. Takové snahy končí zrušením jednoho oddělení a zřízením několika dalších. Nebo rovnou celého ministerstva - vždy se to nějak zdůvodní. Příčinou je bezuzdnost kořistního systému která vyplývá z nekontrolovanosti a neprůhlednosti.
Problém je, že od jeho účastníků nelze čekat snahu po změně - jsou v systému zakořeněni a v podstatě všichni na jedné lodi. Přestože občas někdo z nich (momentálně méně úspěšný) trochu zaprotestuje.

Je charakteristické, že vláda chce řízení pacientů, ale jako čert kříži se vyhýbá řízení sebe sama. Náznakem takového řízení by (v dosti nedokonalé podobě) byla častější referenda. Současná vláda se ale naopak snaží o expanzi systému tím, že mu zajistí nové zdroje a to, bohužel, na náš účet.

Bylo by vhodné zabudovat pořadí priorit do ústavy jako neměnné. To by poskytlo oporu v posuzování legality politických rozhodnutí jak kontrolním institucím (s posílenými pravomocemi), tak občanům. Vhodné by bylo zabudovat i pojistku proti "bobtnání" státu skrze přibírání nových agend a to na všech úrovních. Politici by pak byli svázáni ve své svévoli a bezuzdný systém by byl potlačen. Vize efektivního malého státu by se přiblížila realitě bez toho, aby občané přišli o to podstatné, co by jim stát měl zajistit a co mu dává (morální) právo existovat.
Jenže .. je to nerealizovatelné. Žádná neparlamentní strana nezíská najednou potřebnou většinu (což by bylo nutné aby v systému nezakořenila). Nebyl zde zmíněn ani obrovský negativní vliv médií, v nichž by byl ihned slyšet každý, komu se sáhlo "na to jeho". Možná by se ukázalo, že mnozí hlasatelé tzv. pravicovosti jsou ve skutečnosti vydržováni státem obdobně jako za minulého režimu ...
11. 05. 2008 | 17:50

vlk napsal(a):

Ivan Sommer
pan Stejskal momentálně není takže, využiji zyvkového práva zdejších starousedlíků - totiž že editora si od přivadrovalců otloukat nenecháme.

A využiji i druhého nepsaného zákona zdejší štěkny,totiž že pan Stejskal je gentleman,který prostě nemůže to, co můžeme my, kteří nejsme zaměstnanci Aktuálně amožná ani gentlemany, totiž zvolit stejný tón skterým sem přijde někdo vašeho ražení.
To proto, abyste lépe rozuměl.
Takže teď k vašemu příspěvku - jediné co jste v něm předvedl je důkladné prokádrování paní Brixi, zřejmě rozené Poláčkové. Dále jste předveld osobní útok na její kvalifikaci, následně do toho zahrnul osobní útok na editora a všechno okořenil Jáchymovem.

Ani písmeno věcné a rgumentace. Je tedy na čase odpovědět stejně - naučil jste se ve svém životě něco jiného než kádrovat? O tom Jáchymově mluvíte proto, že jste tam současné důchodce posílal?
Paní Brixi absolvovala v r. 91, vyjdu li z vašich údajů. Měla tedy celkem 17 let času na dlaší kvalifikaci. Co jste za těch 17 let stihnul, ohledně své další kvalifikace vy?
To, žen echápete význam a práci analytiků ještě neznaméná, že nejsou pros společnost užiteční. Ona totiž metoda pokus omyl jde aplikovat u vás doma v kuchyni, sotva však na zdravotnický systém.

Jinak,nějaký skutečný argument by nebyl? Tedy příště?
ANA titulysi nijak zvlášť nepotrpím, ale vy ani já se nikdy nestaneme pracovníky Světové banky nebo expertem Světové zdravotnické organizace. PAní Brixi je obojím. Asi tyhle ctihodné instituce vědí proč.

A ještě něco - nepamatuji tady věcnější améně idelogičtější blog. Pan Stejskal měl prostě s paní Brixi šťatsnou ruku. a váš výlev na tom nic nezmění.
11. 05. 2008 | 18:15

Javít napsal(a):

No dobře, většina zde článek H. Brixi chválí, i já, i když naprostý laik. Z článku, mimo jiné, vyplývá, že spoluúčast je nutná. Tak proč je tedy tak obrovský odpor proti 30 korunovému (= cca 2 piva) regulačnímu poplatku u lékaře ?
Něco jiného je, dle mého názoru, poplatek 30 Kč (který shrábne lékárník) za každý lék na receptu !?
Ten přece neřeší nic, jen to, že lékárny, jakožto velmi výnosný podnik, rostou jako houby po dešti !! Toto se mi zdá, z pohledu laika, naprosto nemorální a špatné.
Proč by se měl u nás zavádět systém řízené péče podle amerického vzoru, když, jak bylo ře-čeno v jiném blogu, tento systém v USA krachuje ?
Tenhle článek je dobrý, ale co z toho ? Bude nějakým návodem pro ty naše střelené politiky, kteří mají své myšlení naprosto pokřivené, nesnažící se poučit ze zkušeností jiných států, kte-ré jsou v reformách třeba o něco dále ??
11. 05. 2008 | 18:36

Martin napsal(a):

Javite ten poplatek neni za sluzby ale jak sam pisete regulacni. Tudiz omezujici vas pristup k lekari.
11. 05. 2008 | 18:57

Ivan Sommer napsal(a):

Vlk - žádáte-li fakta, můžete se podívat na údaje o vzdělání, které sama Brixi uvádí zde v životopisu (včetně fyziky na MU). To jste měl učinit především, než jste se pustil do svých výlevů. Chováte se jako za časů Charty 77, že ji nikdo nečetl, ale co povyku se spustilo.

Jáchymovské doly snad nejsou fakta? Lidé, kteří jimi prošli tu ještě žijí, také nejsou pro vás a Julínka fakta, ať je tam posílal kdokoli? Co jsou pro vás ti lidé ?

Co se týče úvahy Brixi, tak V.Klaus nedávno napsal knihu "Modrá nikoli zelená planeta" a označil takové přístupy jako omezování svobody. Uznáváte, že V.Klaus je také ekonom ? Na adresu těch světových institucí prohlásil, že poskytují měkké rady za tvrdé peníze. Zapomínáte, že Brixi tu nese svoji kůži na trh a ne já ani vy, navíc anonym.

Stejskal možná mé příspěvky smaže, jako nepřípustné vůči jeho stanovisku.
11. 05. 2008 | 19:12

prirodovedec napsal(a):

Aby rec nestala v reakci na autorcino:

"A jakými konkrétními finančními a institucionálními mechanismy je možno usměrňovat chování aktérů ve zdravotnictví tak, aby zájem pacienta byl na prvním místě a náklady pod kontrolou?"

Myslim, ze se vsichni zde shodneme: Platime zdravotni pojisteni (nekdo rika dan). Dopustme se nekolika nadsazek a predstavme si ideal (jak F.K. vedle napsal inkvizitorsky :) ):

1. System by mel slouzit platcum, zejmena pacientum.

Mame tedy pravo na samozrejme KONTROLNI KROKY, ktere musime zadat jeste pred jakoukoliv reformou.

Zkusme tedy "singapursky model" a zatim vynechejme rakoskove tresty :).

Tj. prvni krok: Povinne zaslani seznamu veskerych zakroku a ukonu, ktere na Vas ucet byly v uplynulem roce uctovany. Pod pokutou cca 1 mil. Kc za neinformovane jednotlivce. Resit moznost elektronickeho zaslani.

Pripady nesrovnalosti vyjasnit, pokutovat, pokuty proplatit dominantne stezovatelum a zverejnovat jmena zodpovednych.

Dale je deulezita moznost zaslani uhrnnych informaci o hospodareni a provedenych vykonech vsech zdravotnich zarizeni, ktera Vas v uplynulem roce osetrila - pouzila Vase jmeno. Nebude zaslano, pokud odmitnete. Pokud nebude zaslano v pripade, ze jste je neodmitli, bude pokutovano prislusne zarizeni, jeho vedouci pracovnici. Pokuta bude poskytnuta prevazne Vam.

Dale seznam Vam predepsanych leku s uvedenim jejich cen, Vasich doplatku a dale s uvedenim ekvivalentnich leku, ktere jsou levnejsi (uvedeni odlisnosti) a jejich vyrobce.

Povinnost lekare sdelit Vam proc nevybral levnejsi (nejlepe pri predepsani leku) a predat Vam pisemny zavazek, ze od uvedene firmy nepobiral on ani rodina v uplynulem roce zadne plneni (vcetne pozvani na konference). Lez v zavazku je duvodem pro pokutu, ktera prijde pacientum.

2. System by mel dale maximalne podporit lekare. Lekari mohu do systemu prinest prime financni prostredky za peci venovanou zahranicnim platicim pacientum, proto by o ne melo byt pecovano, aby se nemuseli prizivovat. Meli by byt rozmazlovani a mela by take od nich byt zadana zdvorilost a slusnost.

Cili nejprve jako kompenzace jim adresovat usetrene prostredky za drive proplacene drazsi leky na dalsi vzdelavani a rozvoj lekaru.

3. Je treba krotit dodavatele, aby slouzili a ne vysavali.

Definovat a zadat dodrzovani etickeho kodexu temi, kteri obchoduji na uzemi CR s leky. Porusovani kodexu pokutovat odebranim castek ze slozenych garanci.

4. Je treba omezit paraziticke chovani dalsich clanku rizeni a udelat z nich clanky sluzby.

Dale mit podrobne informace o hospodareni sve pojistovny za uplynule obdobi. Jmenovite je dulezite uvedeni platu vedoucich pracovniku (viz napr. praxe pro sefy univerzit v UK), objemu vyplacenych odmen, cleneni nakladu, a rady dalsich ukazatelu. Pravo pojistencu navrhovat postihy pracovniku pojistoven.

5. Zamezit moznemu zneuzivani pozice lekaren:

V oblasti lekaren eticky kodex vymezujici poskytovani informaci o lecich z hlediska jejich ucinku a ceny. Poruseni etickeho kodexu pri kontrolach muze byt duvodem pro ztratu opravneni pusobit jako lekarnik. Idealni kontrolorky - nemocne babicky.

6. Zamerit se na hlavni skupinu prizivniku:

Nakonec maximalni pozornost venovana pracovnikum MZ. Povinnost vsech podavat majetkova priznani, zverejnovat veskere jejich smluvni vztahy, podepisovat prohlaseni, ze souhlasi se zabavenim majetku v pripade prokazaneho zatajeni pozadovanych udaju. :)

Asi by poklesl pocet uredniku :).

Jak se Vam libi absurdni opatreni TOHOTO singapurskeho modelu? Vsimnete si ovsem, ze rakosky se zatim neuvazuji. :)

Pak si myslim, ze lze klidne reformovat. :))
11. 05. 2008 | 19:27

prirodovedec napsal(a):

editor: At zije recaptcha podporujici duplicity!

Rad uvitam smazani nejvyse jednoho prispevku z vyse uvedene duplicity. Dekuji. Nemusim psat hanliva slova? :)
11. 05. 2008 | 19:34

Ivan Sommer napsal(a):

Stejskalovi - Proč světová expertka Brixi neřeší situaci v USA ? Náhodou se mi dostala do rukou kniha J.M.Kaufmana "Malignant Medical Myth" o neutěšené situaci ve zdravotnictví USA, kde si každý rok nesprávná léčba vyžádá cca 200 000 obětí. Spoluautorem je jeden z bývalých amerických astronautů, povoláním lékař.

Kniha sama je v podstatě návodem na obranu pacienta před lékaři, více méně mi to připadá svéráznou válku mezi pacienty a lékaři.

Proč Brixi nerozebírá náklady na špatnou lékařskou péči, které nepochybně existují a zdražují zdravotnictví. Udávají se různá čísla, v USA až 20% výdajů. Jsou to jistě velice hrubé odhady, a lze je zpochybňovat, ale naznačují významnost zbytečného čerpání financí lékaři. Tomuto tématu se Julínek vyhýbá jako čert kříži.

20% účasti uvádění Brixi je v případě infarktu pro důchodce s příjmem 10 000 Kč likvidační a vražedná suma. V Návodu, který zpracoval Julínek a Cikrt pro veřejnost (MFDnes)jsou uvedeny náklad na operace (statisíce). Zdá se, že Brixi ani přesně nezná konkrétní údaje z České republiky.
11. 05. 2008 | 19:34

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
proč to posíláte 3x?
Máte to za takovou perlu?
Z obecného hlediska se s tím dá vcelku souhlasit, ale co MY s tím? Vždyť to hlavně musí vědět experti, co mají reformy tvořit. A pokud si myslíme, že to nevědí (podle výsledků to tak skutečně vypadá)? To by snad opravdu bylo na defenestraci!
11. 05. 2008 | 19:36

prirodovedec napsal(a):

SuP: Zdravim. Kde trikrat? Zde 2x a vinik je recaptcha, ktera se tvarila, ze to odmitla, ale vlozeno to bylo :).

Jinde uz to je umisteno jako "pronasledovani" optimisticke kolegyne jepice. :)

Samozrejme to povazuji za perlu :) ve smyslu, ze kazdy rika co se ma delat a o kontrolach se mluvi velmi mlhave. Tak jsem si predstavil, jak by to take mohlo vypadat. A protoze ta predstava jej jiste surova vuci nekterym, chci diskusi ke KONTROLAM soucasnosti nikoliv k placi, ze cednik tece a je jej treba nahradit jemnejsim sitem. :)
11. 05. 2008 | 20:01

vlk napsal(a):

Ivan Sommer

opět špatně. Žádám od vás fakta k materii nikolvi osobní útok. Snad jsme to napsal dostatečn jednoduše, abyste to pochopil.
Já , na rozdíl od vás, lidi kádruji minimálně. Tady na blozích mi jde zejména o to, co napíší. Zda to má hlavu a patu. zda tomu rozumím činikoliv, zda rto odpovídá mým životním zkušenostem, či nikoliv, zda je to přínosné , či nikoliv. A třeba taky , zda má příspěvek šmrnc činikoliv. Je toho dost. Co kdo vystudoval je pro mne někde na šestnáctém místě. Možná sedumnáctém.
A paní Brixi, podle drtivé většiny čtenářů stvořila excelentní blog.
Popisuje velmi drsnou skutečnost.
Chartu sem netahujte, jako stbácký kádrovák s e tu chováte vy. A jedině vy. A Jáchymov?Nikdo nepopírá jeho existenci. Jen schází souvislost s materií o které píše paní Brixi.
Jestli Klause považuji za ekonoma? Dobrá otázka. On to o sobě tvrdí to zas ano. Tím bych asi , ohledně jeho osoby skončil. Protože ani výplod Modrá, ne zelená planeta s témětem nesouvisí a byl bych opět nařčen, že se o něj otírám.

A jakkoliv se Světové bance dá mnohé vyčítat a WHO také,tak svět jaksi nemá nic lepšího. A pokud jde o ono měkké rady za tvrdé peníze - hm. někdy si zjistěte, co vlastěn Světová banka dělá. Pak se zkuste vrátit a zapojit do diskuse.
Jak ostatně pozoruji, váš další příspěvek panu Stejskalovi ukazuje, že něco už jste začal, ohledně zdejších pravidel, chápat. Byť ve velmi omezené míře. To co vzkazujete paní Brixi přes editora má k materii textu té dámy asi stejně blízko jako vlk ke slonovi.

A o jednom vás mohu jistit předem. Pan Stejskal vaše příspěvky rozhodně nesmaže. Malichernost jest mu věru cizí.
11. 05. 2008 | 20:09

VK-Can. napsal(a):

Vazena pani Brixi.
V otazce zdravotnictvi musim uznat, ze ceskoslovenske socialisticke zdravotnictvi z let 1950-60 bylo daleko pred svetovym vyvojem!
Proc?
Protoze bylo schopne kontrolovat VSECHNY vydaje s tim spojene!
Mnoho systemu ve svete se to snazilo napodobit vcetne britskeho zdravotnictvi, bohuzel bez uspechu.
U ceskeho systemu se rozhodne nejednalo o idealni system, ale byl to system, ktery byl NEJDAL ve sve dobe, jen potreboval dal vyvijet !
Mnoho dalsich se ho snazilo napodobit!
Je skoda, ze soucasni politici se snazi kopirovat systemy, ktere jsou nedokonalou kopii stareho ceskeho systemu, namisto se snazit zdokonalit cesky system, ktery mel dobry zaklad!
11. 05. 2008 | 20:15

vlk napsal(a):

Pozdrav k Javorům!
Vážený VK-Cane

teď jste si to se zdejšími ideologicky vybavenými fakt rozházel! Ale opravdu zásadně! Chystá se na vás jistě spška miých výrazů typu bolševikk, starej komouš, ruďoch, Komanč a poodbně.

Přece nechcete, aby autentická pravice bez přivlastku uznala
a- že něco za bolševika mohlo vůbec fungovat
b- aby,bez neviditelné ruky trhu, vůbec něco fungovalo.

A budou navrhovat, abyste se odstěhoval na Kubu a do Severní Koreje.
Přeji dobrou zábavu.
11. 05. 2008 | 20:40

Pepa Řepa napsal(a):

To jogin
jednoduchý příklad:

Pokud jako diabetik zaplatím pokaždé za 50 ks kontrolních papírků do glukometru 700Kč, tak se mi ti také zdá být nadsazené.

Jedná se o standardní věc vyráběnou několik let v milionových seriích.Jak to asi vypadá u náročnějších přístrojů?
11. 05. 2008 | 20:47

SuP napsal(a):

prirodovedec -
no přece 2x tady (1x omylem) a 1x u souseda Hořejšího .....
Ale to se ve víru vášně stane, to víme všichni. Stále platí to, že v zásadě s Vámi souhlasím, ale ty samé these musí napadnout hlavně ty, co jsou za to placeni, přičemž naše nápady je vůbec nezajímají. Hlavně souhlasím s tím, že kontrola se musí podstatně zdokonalit.
11. 05. 2008 | 20:56

Saliven napsal(a):

Bravo paní Brixi, opět perfektní článek, který je nesmírně aktuální a ideologicky nezatížený. Máte mou hlubokou úctu.
11. 05. 2008 | 21:04

SuP napsal(a):

Vlku -
víš, že za bolševika bylo zdravotnictví prestižní záležitost v rámci RVHP a za druhé - to se to investovalo do prestižních oborů, když míra zdanění byla 95%, akorát že jsme o tom nevěděli.
Takže není divu, že v porovnání s vyspělým světem jsme na tom nebyli špatně a nefoukej si bolístku předem. Ono totiž ve spoustě oborů jsme na tom byli dobře. Myslíš si snad, že si někdo bude myslet, že se u nás zdravotnictví (a ty další obory) zvetily až díky kapitalismu? když každej, kdo něco umí, naty ostatní spíš kašle?
11. 05. 2008 | 21:04

buddha napsal(a):

Presné pomenovanie problémov, škoda že autorka nie je ministerkou zdravitníctva. Píšem to všade a opakovane- neexistuje zdravotníctvo pravicové ani ľavicové, tržné alebo sociálne, ale len a výhradne fungujúce alebo nefungujúce, a jediným kritériom kvality je spokojnosť pacientov. To sa nejak v Julínkových plánoch vytráca.
P.S. Dovolím si nesúhlasiť v jedinom bode- konkurencia medzi poisťovňami a paralelne medzi zdravotníckymi zariadeniami može byť pre pacienta prospešná. U nás (v ČR) bohužiaľ vzniká model regionálnych monopolných konglomerátov poisťovňa- nemocnica- ambulancie patriacich jedinému subjektu
11. 05. 2008 | 21:26

VK-Can. napsal(a):

Zdravim Vlku.
Jsem si vedom eventualniho hnevu, ktery se snese na mou hlavu.
Na druhou stranu vim, ze je zde dost ctenaru, kteri mne "znaji".

Jen na vysvetleni, jak jsem dosel k tomu zaveru.
Meli jsme v rodine v te dobe (1958-60) velmi tezce nemocnou osobu. Presto, ze jsme byli t.zv. "burzoasni rodina" nemocny dostaval stejnou peci, jako kdokoliv jiny.
Kdyz jsem pozdeji v Kanade mohl porovnavat, kolik by stala pece, kterou dostal nas rodinny prislusnik, tak jsem radeji prestal pocitat.
To ZDALEKA presahovalo rozpocet normalni rodiny!
Snazim se davat credit tam "where the credit is due".
Musim rici, ze od te doby Kanada usla velky kus vpred a myslim, ze mame ze zap. zemi jeden z nejlepsich (nikoliv idealni) systemu.
Nutno brat v uvahu, ze Kanada je pomerne bohata zeme, ktera si muze dovolit vic, nez mnoho jinych zemi.
Verite Vlku, ze jsem na Kube, za celou tu dobu, co zde zijem jeste nebyl, presto, ze tam jsou nadherne plaze a vyborne pocasi. Navic Kuba nabizi Kanadanum skutecne vyhodne dovolene.
Nebyli jsme tam, protoze se nam (manzelce a mne) nechce podporovat Fidela.
Radeji jsme zaplatili 4x tolik za stejne pocasi a plaze na Hawai.
Tak nejak se na te Hawai volneji dycha! Asi to bude tim "vzduchem".
11. 05. 2008 | 21:35

badatel napsal(a):

to VK-Can,
s tím socialistickým zdravotnictvím jste to popsal přesně. Škoda, že jste taky nerozebral to, z čeho a jak bylo financováno a jak český národ o ty majetky, v nichž měl našporováno na to zdravotnictví, školství, vědu, důchody atd. v kupónové privatizaci přišel.
Byla by to pohádka o vráně a sýru, že ano.
11. 05. 2008 | 21:47

fc napsal(a):

Zdravotní pojišťovny podle něj měly na konci loňského prosince na svých účtech rekordní přebytky ve výši 27 miliard korun...Podle ministra financí se však i přesto mají přebytky pojišťoven do konce roku 2008 zvýšit na téměř 36 miliard korun...
11. 05. 2008 | 21:56

Ivan Sommer napsal(a):

Vlk - nachytal jste se sám nepřesnými údaji a nyní si snažíte léčit sebevědomí výpady místo toho, abyste přímo a jasně vysvětlil, jaká zdravotnická kvalifikace se získá studiem fyziky (obecní physicus?). To snad byl známý fyzik Albert Einstein také největším zdravotníkem minulého století?

Kupodivu ekonomka Noreen Hertz ze Světové banky, jejíž dílo se stalo světovým bestsellerem, má jiný názor, možná podstatně lépe vystihující souvislosti a příčiny. Problémy ve zdravotnictví mají přece i sociální rozměr a tytéž spory (vztah pacienta a lékaře) jako teď u nás se projevily na západě už asi před 20 lety. Kde tehdy byla Brixi (sháněla posudky KSČ, aby mohla studovat na VŠ?) a vy? Mohl jste mě přece "umlátit" odbornými argumenty a vy nic.
Jenže jste asi jen odborník na odhalování estebáckých metod. Tak to já vám poradím přečíst si populární český přehled J.Keller: Soumrak sociálního státu.

V římském právu existuje pojem Cui prodest - Komu ku prospěchu. Soudí se, že je vhodné podívat se, z jakých zdrojů se vede polemika. Že by římské právo trpělo nemocí kádrování? A v USA se dokonce tisknou slovníky Who´s Who. I ti nezbední američtí kádrováci!

Mimochodem na internetu se můžete setkat s kýmkoli. Co když jsem expertem třeba Unicef,zaměstnaný na fyzice MU?
11. 05. 2008 | 22:18

VK-Can. napsal(a):

Vazeny badateli.
Samozrejme, ze vse souvisi se vsim, ale urcita mez preci jen existuje.
Podle meho ceskoslovenske zdravotnictvi v letech 1950-1968 (dal uz jsem tam nebyl, tak nevim) bylo tim, cim melo byt - pece o nemocne. Bylo financovano tim, ze stat vse vlastnil, tak taky vse musel financovat.

Skutecna prednost byla v tom, ze stat mel kontrolu nejen nad platy zdravotnickeho personalu, ale nad celkovymi vydaji ve zdravotnictvi.
V tom byla jeho nesporna vyhoda! Nutno dodat, ze to byl zacatek noveho vyvoje po skonceni valky.
Ovsem, bylo to neco, na cem soucasny system mohl dal pokracovat.

Kuponova privatisace byla klatba i pozehnani pro ceskou ekonomiku.
Klatba v tom, ze vetsina se dostala do spatnych rukou formou obycejne zlodejny, pozehnani v tom, ze mnoho vlastnictvi zustalo v ceskych rukou, na misto hromadneho prevzeti Ceska zahranicnim kapitalem.
To uz je ovsem na jinou debatu.
11. 05. 2008 | 22:27

Charlie napsal(a):

Vážení,

dnes byl zveřejněn článek Akt.cz od pana Holuba :http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=604751

mj. je v něm uvedno: " Místo a čas stanoví vláda

Dokumenty o nejlepším postupu péče se používají ve všech západních systémech. Jejich autorem je obvykle odborná společnost a například v Německu se stávají součástí zdravotnických zákonů.

Existují dva typy dokumentů. Náročnější jsou směrnice, které popisují nejlepší možný postup, podle kterého jde léčit například cukrovka či různé typy rakoviny."

Druhým dokumentem jsou standardy, které určují minimum toho, co musí pojišťovna či lékař při léčbě konkrétní nemoci poskytnout.

V Česku takové standardy v některých oborech existují, nevyužívá je však ani ministerstvo, ani pojišťovny, ani lékaři.

V čechách je to stále stejné: já na bráchu brácha na mě - ať se jedná o fotbal, stavebníctví, pozemky nebo zdravotnictví.

Příklad: dnes k opařenému malému děcku vyjely 2 sanity a jeden vrtulník -
11. 05. 2008 | 23:37

Hobart napsal(a):

Řízená konkurence? Co to je???

Ten článek je nudný a bezobsažný. Vyřešíme problémy zdravotnictví tím, že budeme vytvářet "tvrdý dohled", "přísná kritéria pro kvalitu", "monopolního" a "informovaného" plátce(zajímalo by mne, jak lze legislativně udělat konkurenční úřady, aniž by vznikl chaos a zvůle), budeme klást důraz na prevenci... Myslím, že by bylo od pí Brixi pěkné šetřit cyberprostor - a rovnou udělat obdobně hodnotné doporučení ve smyslu, aby se zdravotnictví prostě zefektivnilo. Někdo si možná vzpomene na vtip o tom, jak na pustém ostrově ztroskotá fyzik, chemik a ekonom.

Hrůza!!!
11. 05. 2008 | 23:38

Stan napsal(a):

Z hlavního dokumentu Julínkovy Reformy zdravotnictví vyplývá, že z pacienta se má stát klient, zákazník, který bude v centru pozornosti. Logicky mi z toho vychází, že z lékaře a zdravotních pojišťoven se v tomto systému musí stát obchodník, podnikatel na okraji pozornosti :) Dále se tam praví, že stát má mít minimální funkce, tedy nastavovat pravidla a provádět kontrolu jejich dodržování. Kdo zná kvalitu českých zastupitelů a vládních úředníků, může se přesvědčit o kvalitě těch pravidel a důslednosti té kontroly v ostatních oblastech působnosti státu.
12. 05. 2008 | 06:01

Štancl napsal(a):

Díky za kvalitní článek, zcela sohlasím, samozřejmě by bylo možné nekteré údaje upřesnit a dále rozebrat.
12. 05. 2008 | 06:57

Apeoffice napsal(a):

Ctěl bych poděkovat autorce za velmi zajímavý a kvalitní článek, mám pocit, že podle tohoto článku by naše zdravotnictví mohlo i fungovat.

Jenže si uvědomme, kdo jsme a jaké cedulky byly v rakouských obchodech ..... to by mezi námi nesměla být halda koumáků, zlodějíčků a pod. kteří se jen třepou aby si nacpali bez práce kapsy, potom sebelepší úmysl je odsouzen ke ztroskotání.

Podívejme se do minulých let a současně i do dnů dnešních, na akce státu, předražené nefunkční, na nichž modří, oranžoví, červení i zelení a kdoví jak jinak barevní vesele profitují (tím nemyslím menšiny, ale politické strany)
12. 05. 2008 | 07:30

Marty napsal(a):

Růst nákladů na zdravtoní péči

Neustále se hovoří o vysoce nákladných nových léčivech a přístrojích. Nechápu proč je problém nasadit vysokou spoluúčast právě u těchto nových-drahých léčiv (jsou drahé, protože se musí zaplatit nákladný výzkum farmafirem). V Německu na to zavedli odbornou komisi, která hodnotí jaký přínos mají nové léky pro pacienty, zda je vůbec pustit do systému hrazené péče z pojištění. "Konvenční - stará" léčiva ať jsou hrazena z pojištění s doplatkem maximálně na stávající úrovni. Pacient by byl lékařem informován o obou variantách léčby. To jsme ale zase u "standardů zdravotní péče", se kterými Julínkovy návrhy nepočítají.
12. 05. 2008 | 07:49

Jan napsal(a):

Ten článek je bezvadnej. Ale návod k reformě to tak úplně není. Nefunguje to totiž nikde na světě. A z principu nemůže. Co z něj jasně vyplývá,Julínkova reforma je cesta ke katastrofě.
To je jasné cca 80% obyvatel.
A přesto ji prosadí. S demokracií to tu totiž má společný jen název. A změny jsou to nevratné.
Jednou někde napsal pan profesor Pavko, že nechce být zákazník, ale chce být pacient. Strhla se tu mela. O tom to je hoši z ODS. Pacient je nemocný člověk, který potřebuje pomoci. Zákazník, je ten kdo platí. A kdo platí víc je lepší zákazník. Opravdu nechápete ten rozdíl?
12. 05. 2008 | 09:01

Kamil napsal(a):

To Jeník
s ODS jsem neměl nikdy nic společného a své názory mám ovlivněny životními zkušenostmi(50)a snad zdravým úsudkem.
Jinak mě napadlo přísloví"beran je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran.
Hezký den.
12. 05. 2008 | 09:57

Rejpal napsal(a):

Zdá se mi, že v diskuzi se z ekonomických problémů zdravotnictví stále vynořují zásadní problémy etické: lidé, kteří dnes žijí mnohem déle než dřív, vyžadují také stále dražší a náročnější léčbu. Myslím si proto, že bez zásadního promyšlení a většinového souhlasu veřejnosti s etickými požadavky na život člověka, nelze optimálně vyřešit ani ekonomiku zdravotní péče.

Jako starý člověk mám také dost vlastních zkušeností s dlouhodobou léčbou svých chronických neduhů a mohu proto úspěšnost léčby porovnat s minulými generacemi.

Nevěřím v možnost absolutně solidárního systému stejného pro všechny pacienty. Snad vždy nejde ani tolik o peníze, jako o potřebné kontakty na skutečné odborníky. Člověk s potřebnými kontakty a prostředky si vždy najde tu nejlepší péči.

Proto vidím jako dobrý krok k lepšímu využívání veřejných prostředků ve zdravotnictví diskuzi o odstupňování lékařské péče podle věku i podle zdravotního stavu pacientů, podobně jako to už dávno dělají banky a pojišťovny u svých klientů.

V Česku sice platí zákon o "umělém přerušení těhotenství", zatím však politici nemají dost odvahy přesvědčit veřejnost o nutnosti vytvoření zákona o "umělém přerušení života". Nemyslím tím přímo zabíjení lidí, jako tomu je v případě dnešního legálního "přerušení těhotenství", nýbrž ukončení nesmyslné léčby.
12. 05. 2008 | 10:00

Al Jouda napsal(a):

VK-CAN z 11.5.-20:15 uhodil hřebík na hlavičku ! Náš zdravotnický systém za totality byl dokonalý, protože dokázal kontrolovat všechny výdaje.
Po roce 1989 bylo s vaničkou vylito i dítě a první rány do vazu tohoto systému byly : Diverzifikace zdravotních pojišťoven a bodový systém odměňování lékařů.
Jak to napravit ?
1) Existence pouze jedné veřejné zdravotní pojišťovny se zástupci pacientů ve správní radě (volení zástupci).
2)Zákaz financování soukromých zdravotnických zařízení z veřejného fondu (tyto financovat pouze z privátních zdravotních pojišťoven)
3)Paušální platby zdrav.zař. za diagnozu a standardní vyšetření (úkol pro Julínka a Cikrta)
4) Stanovit standardy zdravotní péče na všechny existující diagnózy poskytované za úhradu z veřejného fondu (další úkol pro J+C)
Pak těch 220 miliard Kč vybraných ročně od všech občanů musí stačit ! A bez poplatků !
12. 05. 2008 | 10:01

Karel napsal(a):

V blogu mi chybí úvaha o tom, jak zabránit lékařům v nafukovaní výkonů a racionálně stanovit jejich produktivitu, tak jak v jekékoliv jiné činnosti.
A jak naprosto omezit přístupu léků do praxe v případech, kdy jejich nárůst účinnosti o 1 % je vyvážen nárůstem jejich ceny o 100 %
12. 05. 2008 | 10:14

Kamil napsal(a):

Největší problém pro tvorbu zákonů vidím v tom, že zákony jsou šity na míru vždy podle té skupiny v parlamentu, která prosadí většinu. Zákony by měly mít více odborných parametrů a politici by měli pouze provádět načasování a popř. změkčování jejich dopadů na ohrožené skupiny obyvatel. Bez vůle všech si tady můžeme vykládat co chceme a bude to jen mlácení prázdné slámy.
Hezký den.
12. 05. 2008 | 10:49

Ben napsal(a):

1) Většina diskutujících vůbec nemá ponětí, jak současný stav funguje. Např Karel (10:14) by mohl klidněji spát, kdyby znal systém regulací, kterými si pojišt.hlídají, aby udržely výdaje smluvním zařízením pod kontrolou - regulace za léky, výkony, časové (KORKO), atd atp.

2) nepotřebujete být expertem OECD, abyste pochopil, že stárnoucí populace zákonitě spolyká každoročně víc prostředků - prodlužuje se život, ale bez léků to nejde. Životospráva a bylinky nestačí.

3) protimluv předchozích bodů se řeší na úkor doktorů - předpokládá se automaticky, že budou dělat víc za stejně, nebo lépe za míň.

4) nad letošními úsporami za léky se může radovat jen mentálně zaostalý - není to zásluha poplatků, ale pouze důsledek předzásobení pacientů koncem loňska.

5) země Patnáctky vydávají na zdravonictví přes 9% HDP, my 7.2 %.
Přesto systém funguje, kupodivu docela dobře - nota bene s přebytky ZP -viz nynější stav rezerv.fondů... Kdo jim ho tak vylepšil ? (Hint: zmíněné regulace..)

Jiná věc je, že se teď "někdo" snaží zprivatizovat zdravotní daň. Proto je nutné vytvořit atmosféru krize ve zdrav.

Jak může někdo chtít ODIDEOLOGIZOVAT tuto problematiku, když se chystá nevratné a zbytečné devastování fungujícího systému, a ještě z tak pramálo ušlechtilých pohnutek ..
12. 05. 2008 | 11:38

tommik napsal(a):

No vidíte, a přesto si ten americký vzor likvidaci kvót na léčení tzv. zbytných a zde přirovnaný k systému "Mengele", se už na nás chystá u samotné VZP. Nebo si myslíte, že vytváření jakýchsi komisí, tzv. likvidačních čtyřek, které budou probírat nasmlouvané výkony jmenovitě u každého smluvního lékaře a z moci úřední mu nařizovat, které výkony dělat bude a které nebude, resp. které dostane zaplaceny a které nikoliv, je dobrodiní solidárního systému ? Neexistuje řešení. Vždy se najde protiřešení. Tak, jako zde kdosi navrhl podpis pacienta ke každé tzv. faktuře za provedení výkonu u ošetřeného pacienta. Jak dlouho, si myslíte, že by si tohle nějaký pacoš asi vůči svému lékaři mohl dovolit ? A tak to je se vším. Motivace je vlastní prospěch. A vše ostatní je vedlejší....í
12. 05. 2008 | 12:11

bramborovy knedlik napsal(a):

Vsem zdejsim obdivovatelum socialistickeho zdravotnictvi preju , aby si opet v nemocnice lehli do pokoje s dalsimi 20 pacienty na pokoji a mohli spokojene uzivat jeden hajzlik spolecny pro muze i zeny. O humusu a spine, ktery byl napr . v nemocnici Na Frantisku je
zbytecne se zminovat.
12. 05. 2008 | 12:32

Jeník napsal(a):

To Kamil
Musím opět napsat - Kamile, Kamile, je mi to nemilé - ale jste stále mimo mísu.

Nechci se s Vámi předhánět, ale když jste začal tahat kačenku na provázku, tak jsem dupal na buzerplace v Hranicích na povely majora Loučky. Proto si myslím (když jste napsal, že s modrými šmouly nic nemáte), že máme nějaké zkušenosti a vidíme, kam se to vše pomalu ale jistě sune - když jsou u moci lidé bezcharakterní, kteří mají zájem pouze o osobní obohacení. Nějaká slovíčka o kolektivním rozumu v parlamentu jsou opravdu pouze pro naivní lidi - parlament je pouze kolbiště , kde se bojuje o ohlodanou kost.

Vaše přirovnání je trefné, teď nevím - z které strany bych mohl očekávat od Vás nebezpečí ?

Přeji příjemný večer.
12. 05. 2008 | 16:23

Kamil napsal(a):

To Jeník
v Hranicích Vás buzeroval major Liška (můj soused).
Nedělám si iluze, že poslanci za kteroukoliv stranumají ryzí charakter. Nemusíte chodit nikde daleko, stačí, když komukoliv svěříte moc a nestačíte se divit, jak se Vám mění před očima. Říká se, že každý je úplatný , pouze rozhoduje jakou má kdo cenu.
Ale k naší diskuzi, Jelikož mi v životě nedal nikdo nic zadarmo, tak jsou mé názory jasně napravo a solidaritu chápu hlavně pro potřebné. U daní tvrdím, že jsou důležité daňové stropy se zavedením daňové degrese, aby se netrestali příliš ti pracovití a aktivní. Jelikož bydlím na malé vesnici, tak jsem se naučil vycházet se všemi sousedy, bez rozdílu názoru.
Život je příliš krátký, abysme si ho otravovali kdejakým svinstvem.
Hezký den.
12. 05. 2008 | 17:46

vlk napsal(a):

SuPe

pokud vezmu tvůj příspěvek na mo adresu doslova a učiním z něj závěr, pak je jediný možný. Totiž, že bolševik zdravotnictví uměl lépe a výhodněji a bylo od nás všech nesmírně hloupé bourat systém.
Tohle nemyslím jako laciný rýpanec. Vzhledem k tomu, že ty jsi napravo od středu, je to důvod k zamyšlení, co říkáš?

A ne zrovna radostný důvod k zamyšlení. Když budeš totiž mít vážně nemocnou SuPovou nebo malého SuPa , tak ti bude úplně jedno, co tu máme za režim, ale budeš chtít , aby byli vyléčení...

A jsme u toho, proč já jsme od středu nalevo. Protože si tohle připouštím. A chtěl bych, aby to fungovalo i bez bolševika.
12. 05. 2008 | 17:46

vlk napsal(a):

Ivanu Sommerovi

odpověděl jsme vám přesně v tom duchu, v jakém jste se pustil do paní Brixi a pana Stejskala. Abyste mi lépe rozuměl.
Takže pokud s e vám moje odpověď nezdá příliš inteligentní, můžete si za to sám.
S nějakými argumenty, a to velmi demagogickými, přicházíte až teď. Před tím jste jen a jen kádroval. Stačí když se na své příspěvky podíváte.

Paní Brixi pracuje ve Světové bance jako analytička a jako porakyně WHO a UNICEF. Jistě nikoliv jako poradkyně na medicicnskou péči. Ale buď poradkyně přes organizační systémy nebo finance. Nevím přesně a není to ani důležité. Vám činí problém dohrábnout se , čím že může být dobré předchozí fyziky.
Kdyby vám odpovídal kolega přírodovědec, udělal by košatou a pregnantní přednášku o matematické výzbroji, kterou každý fyzik absolvováním získává, o schopnosti racionálního myšlení, o shcopnosti modelování a matematického / takže exaktně přesného/ popisu problému, o schopnosti problém strukturovat. A tím pádem nalézat vhodná celková i parciální řešení. Já nemám tuto jeho erudici. Ale v mém oboru, kterým se nyní , v podstatě od převrati živím, se pohybují na vedoucích funkcích velmi často absolventi mat fyzu. A zpravidla s velkým úspěchem, přesto , že s fyzikou nebo matematikou, v pravém slova smyslu nepřijdou do styku vůbec nebo jen velmi okrajově.
A paní Brixi, jak už jsme napsal ve svém prvním příspěvku jistě využila čas od 91, kdy absolvovala k dalšímu výraznému doplnění kvalifikace. Tenkrát jsem s e vás otázal, jestli vy jste dokázal stejný čas využít nějak podobně. Odpověď chybí do teď.

Nechápu, kdeže si ospujete právo nálepkovat kohokoliv jako odborníka na stbácké kádrování. Tohle jste tu předvedl vy. A jen vy. Jak lze dohledat.

Pokud jde o to , že byste byl fyzikem na MU a ještě expertem UNICEF, tak v této oblasti jsme docela klidný. Ani jedna organizace neklesla tak hluboko, aby potřebovala vaše služby v oněch fukcích. I když babička mně učila , že přísloví - výjimka potvrzuje ravidlo platí bez vyjímky. V tom případě byste byl hodně smutná výjimka.
12. 05. 2008 | 18:01

vlk napsal(a):

Pozdrav k javorům
VK-Cae
jak konstaoval už náš spoelčný přítel Karel Mueller - jste moudrý muž . Po všech stránkách.

A nejste překvapen, že útoky se nedostavily?
12. 05. 2008 | 18:04

SuP napsal(a):

Vlku -
ááále prd! Myslel jsem, že si rozumíme líp.
Pokud bych měl něco z Tvé odpovědi odsouhlasit, pak jedině to, že bolševik VZHLEDEM K TOMU, že měl v určitých oborech neomezené stropy a tudíž i možnosti - dokázal v některých ohledech zajistit docela dobrou zdravotní péči. ALE POZOR - na tehdejší poměry!
JINAK - přece všichni (od leva do prava) chtějí, aby to fungovalo a DOBŘE. A hlavně bez bolševika. Jenže otázka je, jak toho dosáhnout. Jka dosáhnout hospodárnosti, díky níž by se současná úroveň dala zlepšit.
Problém vidím v tom, že za bolševika dělala spousta lidí KVALITNÍ práci jen proto, že ten pocit "z dobře vykonané práce" byl jedinej sukces, co z té práce mohli mít. A když dnes čtu požadavky mudráta a jeho LOKu spolu s LK na "srovnatelné" finanční ohodnocení, nějak se mi ten entuziasmus vytrácí. (Přestože Hippokratova přísaha platí furt stejně)
12. 05. 2008 | 18:15

Jeník napsal(a):

Pane Kamile, dostal jste se do správné mísy. Děkuji.

Jenom musím s Vámi polemizovat na téma ideologie. Já jsem v době minulé z důvodů mé profese dost cestoval po celé Evropě. Poznal jsem dost podrobně ( nejméně jednou měsíčně po týdnu) ten kapitalizmus, jak funguje , jak fugují vztahy mezi lidmy a hlavně, co je to pravicový pohled na život. To bylo úplně něco jiného, než zde předvádí modrý bolševik, kdy jedinou ideou je dosažení moci a potom tuto moc využít a hlavně zneužít ke svému osobnímu prospěchu. Takže, jestliže přiznáváte, že Vaše názory jsou napravo - tak bych skutečně rád věděl, kde vidíte to - napravo- na politické scéně v ČR.
To (co používají modří bolševici) trestání pracovitých a úspěšných je opět líbivé klišé pro zbohatlíky. Já si nemohu moc vyskakovat, protože i když jsem měl možnosti a i znalosti jak - nezůčastnil jsem se zlodějin za vládnutí pana Klause, takže jsem se nestal ve smyslu současné ideologie - úspěšným. Pohyboval jsem se mezi lidmi, u kterých byla jediná hnací síla - na úkor jiných lidí si nakrást - od tohoto jsem rychle odešel. Vy jste to asi ve svém žití nepoznal a proto ještě věříte v nějakou čistotu konání lidí - nahoře. To vše si můžete ověřit na internetu - dnešní jednání soudu s paní doktorkou Benešovou.

Takže žádná daňová regrese - ale silná daňová progrese (to není výmysl zlých levičáků) a to pořádná - tak jako je to v Dánsku, Švédsku, Norsku - zemích s největším společenským blahobytem a hlavně s nejlepšími a slušnými vztahy mezi lidmi. Vím o čem píši. Je dojemné jak policie a hlavně čestný ministr vnitra se snaží snížit počty smrtelných úrazů na silnicích. I když to trochu tahá za fusekli, ale pokuste se zamyslet - není ta agresivita na silnicích vybíjení agresivity lidí, kteří jsou současnou politikou vládnoucí garnitury flustrováni. Co kdyby se odchodem ODS najednou snížil počet havárií na silnicích - já jsem o tom přesvědčen.

Vracím se k daním - ono je základní pro pohled na to co vy říkáte trestání - ne dle filozofie uvedených zemí je těm dobrým umožněno se realizovat a proto tito cítí morální povinost to celku opět vrátit. A ne jako u nás filozofie - já jsem si nakrad, protože jsem byl čilý a co bych dával na hromadu pro ty "blbé" co si nenakradli. (Podobnost čistě náhodná - nějaký Bakala).

Nezávidím jim to, ale neměli by tak mlaskat pod taktovkou modrých šmoulů.

A proto názory pana vlka v 17,46 jsou pro myslícího člověka pravdivé.

Máte pravdu - život je krátký, ale se svinstvem je potřeba bojovat, protože to svinstvo, co zde dnes pod nějakými hesly (pravicová politika) panuje. To je normální, sprosté rozkrádání, kde o pravicové slušnosti může kázat pan kardinál, až dostane ty miliardy, na které se třese, výměnou za hlasy čunkovstů pro "čestného" předsedu. Trochu panu kardinálovi uniká skutečnost, že bylo církvím ukradeno, co nakradly za tisíc let svého vládnutí spolu se světskou mocí.

Smetl jsem to nějak všechno dohromady, ale vše souvisí se vším pane Kamile.

Příjemný večer - Jeník
12. 05. 2008 | 18:29

Karel napsal(a):

To Jeník :
Hodně s Vámi souhlasím. Děkuji.
Přesně - "pravicoví" ideologové (včera komunističtí synci) za pomocí mediálních slouhů ze zlodějen, asociálnosti, ideologických frázi udělají "reformu".
Po vzorů bolševických taťků, kteří je vedli ke křivárnám a přetvářce celý život, nemají potřebu vést žádnou diskuzi a slova občanská a demokratická jsou pouze kouzelné mantry a klíče jak se napakovat.
12. 05. 2008 | 18:57

VK-Can. napsal(a):

Zdravim Vlku
Diky za oceneni.
Prekvapen jsem, ze se na mou hlavu nesneslo velke bombardovani, ale mohu rici, ze jsem prijemne prekvapen.
Znamena to, ze mnoho lidi pochopilo o cem jsem psal.
Ten system mel dobre zaklady, stacilo ho jen dal prizpusobovat novym podminkam.
Dobre to napsal AlJouda - se spinavou vodou z vanicky se vylilo i zdrave dite.
12. 05. 2008 | 19:10

VK-Can. napsal(a):

Pro Al Jouda.
Jsem rad, ze to vidime shodne.
V cem vidim podstatny rozdil?
Ve zdravotnictvi se v socialismu mnoho nedalo ukradnout, proto bylo celkem schopne plnit svoji funkci. To se podstatne zmenilo od roku 1989.
Prislo se na to, ze se tam daji "prevest finance na jina konta"! Mnoho financi!!
Viz clanek prof. Horejsiho o tunelovani.
Tam bude "zakopany pes"!
12. 05. 2008 | 19:24

SuP napsal(a):

Jeník -
argumentaci typu ..."Pohyboval jsem se mezi lidmi, u kterých byla jediná hnací síla - na úkor jiných lidí si nakrást - od tohoto jsem rychle odešel..." a ..." Takže žádná daňová regrese - ale silná daňová progrese (to není výmysl zlých levičáků) a to pořádná - tak jako je to v Dánsku, Švédsku, Norsku - zemích s největším společenským blahobytem a hlavně s nejlepšími a slušnými vztahy mezi lidmi. Vím o čem píši...."
vedou především lidi, kteří když zjistili, jak je podnikání náročné a jak malá je životní jistota, kterou přináší, vykašlali se na to a šli se nechat zaměstnat. Pokud možno s žádnou odpovědností a za nejvyšší peníze.
A věřte, že dokud takovíto lidé budou motorem progresivního zdanění, protože ...."To (co používají modří bolševici) trestání pracovitých a úspěšných je opět líbivé klišé pro zbohatlíky...." udělá protistrana všechno pro to, aby se tak nestalo. A věřte, že kdo umí peníze vydělayt, umí je i utratit, popřípadě "optimalizovat".
12. 05. 2008 | 20:27

Jeník napsal(a):

To SuP - To umí každý modrý kumštýř - opsat něčí myšlenku a pak připlivnout něco jedovaté sliny. Bravo SuPe - u Vás stálé stejné.

Je mi to nepříjemné, že Vám budu připadat agresivní, ale Vážený pane ty poučky, které zde trousíte jsou opsané z modré příručky PŠM. Již jsme jednou spolu diskutovali, ale Vy jste nenapravitelný. Prostě tvrdá (pomýlená) hlava. Jsem na Vás zvědavý, jak budete psát (zda rovněž neutečete) až zmizí Vaši guru. Topolánek se už svojí rozcestovaností připravuje (chce ještě za státní prachy utrhnout co se dá) na svůj neslavný, rychlý konec. Víte co dělali vždy takovýto uzurpátoři moci - vykašlali se na své pohůnky a podporovatele a utekli, aby se nemuseli zodpovídat za své činy, nebo lépe - zločiny.

Ještě poznámka - nemáte poslední dobou trochu pocit, když se řekne podnikání počesku, že to trochu přismrádá?

Příjemný večer SuPe.
12. 05. 2008 | 21:02

vlk napsal(a):

Jeníku,

možná tu jste možná ne. Ptám se po několikáte - je vás nick shodný s Jeníkem z Kavárny nebo je to jen náhoda. Prosím o odpověď. Byl bych věru rád, kdybyste byl jeden a týž.
12. 05. 2008 | 21:17

vlk napsal(a):

SuPe
nic takového. Bolševik už tu není skoro dvacet let, takže logicky - těžko mohl dělat současnou medicínu.

Ano bolševikměl "neomezené" vstupy. Ale pokud s nimi dokázal udělat více, než mi dokážeme se současnou "neomezenou" demokracií, kde já se bavím o tom, že věřím, že plány na transformaci zdravotnictví nejsou nic jiného než další díl privatozace po česku a ty doufáš / resp. strkáš hlavu do písku/ že ne, tak máme oba dost velký problém.
O LOKu a tomu andílkovi , co jej reprezentoval, si klidně piš co chceš. K těm mám stejný poměr jako ty.
Nepředstavují pro mne řešení problému. Představují pro mne TEN problém. Ale buď stejěn ostražitý k Julínkovi a Hraboňovi a těm ostatním. Jen tak se můžeme uchránit hodně nemilých překvapení. A vraťme se spolu k původnímu textu paní Brixi. Je skvělý.
12. 05. 2008 | 21:25

SuP napsal(a):

Jeník -
...takže jsem to trefil....
12. 05. 2008 | 21:52

Ivan Sommer napsal(a):

Stejskalovi. - Uvedl jste Brixi jako světově uznávající odbornici na zdravotnictví a Hořejšího jako poučeného laika. To je pouze váš subjektivní názor, který je pochopitelný. Zdravotnictví je však široká oblast a jmenovaní se pohybují v různých oborech. Navíc je Hořejší ředitelem ústavu, jehož výsledky dosahují světové úrovně. Vlastně má Hořejší rozmanitější kvalifikaci než Brixi, i když v jiném měřítku. Co se týče Brixi, dle profesních údajů, které uvádí na blogu a jsou dostupné u Světové banky, pravděpodobně její činnost zahrnuje pouze v poradenství, přímé řízení nevykonává. To je bohužel problém poradců všeho druhu, že vyjdou ze školy a stanou se poradci, aniž mají za sebou praxi v oboru, ve kterém hodlají působit. Poradce nikdy nic neřídil, ale hodlá radit, jak řídit.. Rád bych věděl, zda Brixi ve své kompetenci na vlastní zodpovědnost zaváděla alespoň jednou opatření, které navrhuje.

Zásadní problém však spatřuji v tom, že se odchyluje od stylu (ducha) jiných organizací OSN (FAO) a zejména zpráv OSN o rozdělení příjmů světové populace. Uznávám ale, že na širší vyložení souvislostí blog neposkytuje dosti prostoru, a tak se může stát, že názor vyzní jako ideologická agitka. Také v naší společnosti chybí instinkty na rozpoznání ideologie, jak nasvědčuje i tato diskuse.

Mám na mysli tzv. socioekonomické nůžky, tj. rozdíl mezi bohatými a chudými, který se ve světě stále zvyšuje, bohatí více bohatnou a chudí zůstávají na stejné úrovni nebo chudnou. Odhaduje se se, že asi 360 miliardářů má roční příjem jako polovina populace Země. Desítky let už je známo, že zdravotní stav (úmrtnost) těch nemajetných je vyšší než bohatých úměrně rozevírajícím se nůžkám. V češtině je tento jev s odkazy na původní studie zpracován v sérii knih Koukolíka a Drtinové o deprivantech a základech stupidologie. Spoluúčast, uváděnáí Brixi až 20% hladové bouře by ještě posílila, vlastně je to nereálný přístup v místech hladomoru. .

V České republice rozdíly v bohatství obyvatelstva rychle narůstají (viz zvýšení platu blog Hořejší). Cíleně k tomu přispívá reforma zdravotnictví.zvyšováním spoluúčasti pacientů, tj. v důsledku bude snížení úrovně zdravotního stavu nemajetných vrstev a zvýšení jejich úmrtnosti. Tento stav je navýsost ideologický dokonce v klasickém chápání levice jako zástupce nemajetných a pravice jako zástupce bohatých. Brixi se tedy ideologicky staví na stranu pravice, i když výsledek paradoxně odpovídá přibližně nazírání na vlastnictví bývalých socialistických akciových společností. Je to jakési svérázné opisování od komunistů.
12. 05. 2008 | 22:44

Ivan Somemr napsal(a):

vlk - shledávám , že jste asi ani nenahlédl do doporučené literatury (obsahuje úvahy Brixi), takže se musíte více snažit, abychom mohli diskutovat. Větší přirozený smysl pro strukturu než fyzik má obvykle zahradník. Doporučuji proto se podívat na Peters Sellers, Shirley MacLaine: "Byl jsem při tom! (1979). Doufám, že se tam najdete a nebudete se chovat jako kluk, který dostal výprask, podoběhne a zdáli povykuje. Zatím má váš text nulovou informační hodnotu.

To kádrování se nyní obvykle nazývá Human Resources a jsou na to speciální studijní obory na vysokých školách. Dokonce ho vedou i vojáci na Univerzitě obrany. Jen my není jasné, jak by se v boji provozovala spoluúčast. Z historie je známo, že armády ošetřují své zraněné bezplatně. Česká republika v tomto směru asi zaznamenala světové prvenství regulací vojáků, aby nelezli do boje a ochránili tak své zdraví.
12. 05. 2008 | 22:58

vlk napsal(a):

Ivan Sommer

s vámi diskutovat? Vždyť od samého začítku není o čem. Kromě osobního útoku na paní Brixi a Stejskala jste tu absolutně nic neprezentoval!

Ponechám zcela bez komentáře odakazna na zahradníka a dva filmové komiky. Ten " argument" je skutečně drtivý... V mateřšké školce na vás jistě budou hledět s vytřeštěnýma očina. V páte třídě už učiní onen dobře známý posunek, vyjadřájící hodnotu vašeho sdělení.

A kladu si otázku, zdali náhodu nejste poslední ze stavitelů biblické babylonské věže.

Trapné kádrování paní Brixi, následně zamotané dohuman resources a a následně opepřené armádní zdravotní službou? Pokud nejste zbaven svéprávnosti, nemám jiné vysvětlení než právě onu stavbu babylonské věže.
Takže shrnuto - vaše sdělení nemají nulovou hodnotu. Mají zápornou hodnotu. Jsou ztrátou času.
12. 05. 2008 | 23:11

Kamil napsal(a):

To Jeník
vy jste v Hranicích pochodoval, já tam jezdím na bazén. Dal jsem si 50 bazénů, dvě pivka a ještě Vám před spaním odpovím.
ODS volím vylučovací metodou, protože ti ostatní mi připadají horší, takže mi stále nepodsouvejte, že mě ovládá Topolánek.
Švédsko už taky není co bývalo. Nedávno jsem viděl dokument ze Švédska a na hory je tam vezl autobus z padesátých let. Asi ty socialistické veřejné finance už to nestačí všechno financovat. Ne nadarmo tam nezvolili pravici. Já si nemůžu pomoct, ale ten socialismus se vždy po čase vyčerpá a lidi utíkají ( hlavně ti bohatí ).Bude třeba oplotit.
Dneska se mi líbil článek paní Janáčkové, stojí za zamyšlení.
http://neviditelnypes.lidov...

Dobrou noc.
12. 05. 2008 | 23:18

Jeník napsal(a):

To Kamil, SuP,vlk

Vše to nějak shrnu - pane Kamile, až příště budete v Hranicích - pozdravujte v Kufru.
Byl bych rád, kdyby jste mi vysvětlil parametry, proč Vám vychází vylučovací metodou ODS - vždyť je to strana s největším procentem lhářů, podvodníků, zlodějů a synků červených bolševiků. Těžko pochopitelné.
A k těm severským zemím, já neviděl dokument, já tam ve všech těchto zemích mnohokrát byl a mám tam stále přátele. Tak Vám nevím pane Kamile, co Vás vede k Vašim úsudkům.

Pane SuPe - Vašim výkřikem ve 21,52 mi potvrzujete, že jsem to trefil já.

Pane vlku, musím Vás zklamat, v Kavárně jsem nebyl - náhody se dějí v životě - ale přesto Vám musím napsat - dle mého názoru máte správný pohled na život.

Příjemný den pánové.
13. 05. 2008 | 07:14

Kamil napsal(a):

To Jeník
komunisti jsou zločinci
u zelených platí "kdo není v mládí zelený, nemá srdce a kdo je ve stáří zelený , nemá rozum"
lidovců mám kolem sebe spousty (z Luxova rodiště pochází moje matka) a vím co to jsou za lidi
no a volit mezi Paroubkem a Topolánkem i když oba pocházejí z blízkého okolí, tak mám taky jasno (nějak těm socanským kecům nevěřím).
To ovšem neznamená, že nemám k ODS výhrady. Jen si myslím, že není pravda, že za všechno může Klaus.Je to jako v životě vše souvisí se vším. Sám jsem v životě poznal co je to za něco zodpovídat a nemít právo veta. To se můžete postavit na hlavu a nic Vám to nepomůže.
Myslím si, že stále platí věta (kterou pronesl Busch st. v Praze na Václaváku v 89), že na socialismus si musíte vydělat, na což se v socialistickém táboře zapomíná.
Hezký den.
13. 05. 2008 | 08:01

Jeník napsal(a):

To Kamil
Nějak mi to nehraje - socanským kecům nevěříte - a to těm vyloženě vylhaným informacím od Topolánka stále ještě věříte? Nebudu zde citovat vše, ale stačí si jenom oprášit smlouvu s občany - je mi to líto pane Kamile (obzláště i proto, že žijete v místě , na které mám /kromě majora Loučky/ hezké vzpomínky), ale máte to trochu popletené. Tady nejde vůbec o to zda socializmus, nebo kapitalizmus - tady jde o to , zda slušnost mezi lidmi a nebo mafiánské metody vládnutí, zlodějiny, zneužívání moci získané podvodem a bylo by možno dále vyjmenovávat gauneřiny strany a hlavně jejich činů - která Vám vychází jako jediná správná po Vaší selekci. Určitě máte nějak divně nastaveny parametry.

A k tomu Klausovi - jednoznačně za vše může, protože založil ODS a soustředil kolem sebe partu bezcharakterních lidí viz.:
http://profesor-klaus.osoba...

dále :
http://www.konec-vlady-ods....

dále:
http://www.stop-ods.ic.cz/

dále:
http://modra-sance.wbs.cz/

dále:

http://www.stop-ods.wz.cz/

Jenom tako malé školení.

Zdravím Jeník
13. 05. 2008 | 08:45

Kamil napsal(a):

To Jeník
nejde o to abych Vám předložil několik odkazů zesměšňujících Paroubka. Mám v živé paměti, když nastoupil Zeman, tak se dva roky nic nedělo.Proklamace na něž vyhrál volby také nenaplnil. Jelikož nebyl v obraze, tak mu za ty dva roky naběhly takové zbytečné platby, že je nikdo ani nespočítá. A to nebudu mluvit o výběrových řízeních.
Ono každý chudý co vstupuje do politiky musí podléhat svodům, které jsou mimo jeho dosavadní realitu. I v Americe první vlna boháčů vzešla z bankovních lupičů a pašeráků alkoholu. Nabízí se otázka, jak tomu bez použití tzv. Pinochetovy metody lze zabránit. Já se spíše kloním ke Klausovu názoru, že vyhnat represe nad únosnou míru, znamená poškodit ty poctivé, protože darebák si s tím vždy poradí posvém. Jedna věc je mít nějaký ideál a druhá věc je ho prosadit do života, když demokracie umožňuje vymýšlet stále rafinovanější obstrukce.
Hezký den.
13. 05. 2008 | 09:15

Jeník napsal(a):

Zdravím Kamile - máme rozdílný pohled na svět a jinou hierarchii hodnot, s tím se nedá nic udělat.
Možná by to chtěl poklábosit při pivu, ale já to mám do Hranic trochu z ruky.

Takže žijme si každý ve svém světě a počkejme si, kdo má pravdu - tu pravdivější. Moje modla nejsou socani s panem Paroubkem,a ani druhá levicová partaj ale jde mi pouze o to, aby vždy zvítězila slušnost - to je ale u té Klausovy strany nemyslitelné a nerealizovatelné.Jediné co je potěšující je to, že ve svém fungování má tato strana zakódovanou samodestrukci.

Čas vždy ukáže a jak říkal pan herec pan Werich (kterého jsem blíže poznal na jeho dače ve Velharticích) - všechno vždy vyplave jako volej na vodě.

Zdravím a přeji také hezký den.
13. 05. 2008 | 09:41

Kamil napsal(a):

To Jeník
jak říká moje dcera(studuje v Praze ekonomku a míváme emotivní debaty ohledně politiky, ekonomie, ekologie atd), že názor na svět, který si člověk vybuduje, se jen velmi nechtěně opouští. I já zastávám názor, že slušní lidé jsou zastoupeni ve všech partajích, spolcích, sousedech a prostě všude a je jen štěstí člověka, když ty druhé potkává co nejméně. Jinak zdravím a těším se při přístích slušných debatách.
Hezký slunečný den.
13. 05. 2008 | 11:00

Mr. Cryogenic napsal(a):

Politikum jde o zdravi az v posledni rade. Zasadni je pro ne otazka, kdo si kolik utrhne z tech 10% HDP, ktere se ve zdravotnictvi toci. Hlas obcanu, natoz etika jsou jen na obtiz.
Reseni vidim ve vzniku think-tanku s jasnym a pruhlednym financovanim, ktery si podrzi nezavislost na vsech politickych stranach a bude verejnosti předkládat podobne informace jako pani Brixi v tomto clanku.

Pani Brixi, nechcete se do toho pustit s panem Svejnarem??
13. 05. 2008 | 11:18

Občan II napsal(a):

Vážený Jeníku, čekat, až začne fungovat nějaká samodestrukce, je špatné. Chcete dát té JulínkoAngelovské partě šanci, aby to dotáhli do konce? Mají na to ještě 2 roky! Je třeba jednat a to IHNED!
Demonstrace, stávky, aktivní odpor! A v čele by měli jít ti nejpovolanější - lékaři. Když se pro nějakou myšlenku získá podpora prostých lidí, je to vždycky síla. To dokázali např. lékaři v Karlových Varech, když bojovali za své požadavky. Protože jejich názory byly rozumné, podporovala je většina veřejnosti, dokonce i jindy loajálně "namodralý" tisk. Bohužel nedotáhli to do skutečného vítězství, protože uvěřili hejtmanským slibům! Na to se musí dát pozor. Hlavně už pojďme jednat! Nemůžeme přece připustit, aby se tato Julínkova sabotáž zdravotnictví realizovala!!
13. 05. 2008 | 13:01

George napsal(a):

Myslím si, že většina (všechny?) zdravotnických systémů ve světě se potýká s problémem jejich financování.

Nedokáži si představit, že by poskytování zdravotnických služeb produkovalo zisky. Naopak mi to přijde tak, že zdravotnictví prostředky čerpá, kde může a je ve věčné ztrátě ..
13. 05. 2008 | 19:20

Jeník napsal(a):

To Občan II
Plně s Vámi souhlasím, Každá hodina o kterou dříve skončí zločinecká banda vedená Topolánkem je dobrá pro daslší vývoj našeho státu.

Má reprika vyšla z naší diskuze s panem Kamilem - ale samozřejmě - pryč se zločineckou a zrádcovskou vládou, kterou vede ODS. Už nadělali škod moc.
14. 05. 2008 | 06:56

vodník Kebule napsal(a):

Hezky popsaný stava a přehledný popis velmi nepřehledného systému. Ale vážně - neudržitelný růst ve zdravotnictví na straně nabídky i poptávky je způsoben podle mého názoru několika faktory. 1)Nezpochybnitelné stárnutí populace, což zejména v Česku bude brzy opravdu problém. 2)Velké zatížení lidí starostmi (ale často spíše jen hloupostmi), pro které se "nemají čas" v mladším věku postarat sami o sebe (nemám přitom na mysli jem polykání vitamínů a absolvování desítek vyšetření, ale celkový životní režim a vhodné vzájemné nastavení volnočasových a profesních aktivit, věku, zdravotnímu stavu a pracovnímu zatížení odpovídající způsob stravování apod.). Zanedbaná péče a neřešené akutní problémy vypěstované do chronické podoby pak jsou samozřejmě důvodem vyšší náročnosti často zoufalých a marných výkonů, které se snaží uvést vše do pořádku. 3) Vysokou poptávku samozřejmě způsobuje i reklama a neustálý tlak médií. Kdybych se měl nechat proočkovat všemi propagovanými přípravky, absolvovat všechna doporučená preventivní vyšetření a krmit se všemi těmi propagovanými potravinovými doplňky, tak nebudu mít čas a v té souvislosti ani peníze už na nic jiného(dost to souvisí s problémem, který jste popisovala v článku o složitosti volby ve světě bohaté nabídky). A mimochodem - myslím si, že bych na to asi i brzo umřel.4) Další důvod je poměrně zvláštní. Ono je totiž normální být občas nemocen. Ono je přece normální, že má člověk občas nějaký problém, který se prostě (dokonce často téměř sám) vyřeší. Ale my se pod vedením marketingových "expertů" dostáváme do psychického rozpoložení, téměř do hypnózy, která nás vede k nesmyslnému chování a k pocitu, že se bez služeb našeho vyspělého zdravotnictví a farmacie prostě neobejdeme a hlavně že chovat se jinak je krajně nezodpovědné a nebezpečné. A že onemocnět je něco neslušného a pro moderního člověka naprosto společensky nemožného. Chybí nám nějak ve všem ta správná míra, cit a pokora. Píšete moc pěkně, děkuji.
14. 05. 2008 | 09:50

vlk napsal(a):

Jeník
ok. Beru na vědomí. Bylbych rád, kdyby odpověď byla opačná.
Taky nepíšete špatně.
14. 05. 2008 | 19:37

Ivan Sommer napsal(a):

Vlk. Zase jste se nachytal, autorem knihy „Byl jsem přitom“ je Kosinský a ne Sellers. Nemá smysl polemizovat na úkor Sellerse, který jen ztvárnil roli zahradníka. v pozdějším filmovém zpracování. Byl to tak vynikající výkon, že jméno Kosinského se téměř pozapomnělo a není mým úkolem ho připomínat znalci vašeho kalibru. Sellers byl nominován na Oscara a jedna z dalších rolí Oscara získala. Jde o smutný příběh duševně poněkud zaostalého muže, který se díky bizárnímu společenskému systému možná stane až prezidentem. Je též tristní, jestliže se ironizováním Sellerse tříbíte svůj ostrovtip na postižené osobě zahradníka. Ve své době literární vize absurdního společenského systému, se kupodivu stává postupně realitou i u nás. Dochází k narušování tradičních vazeb do beztvarého systému s anonymní mocí kdesi v pozadí, kdy nikdo neví přesně kdo je kdo a vše je nejisté. Brixi se stává jen jednou z rolí Kosinského vize světa.

Vysvětlení nastínil Z.Bauman v díle Tekutá modernost, světovém bestselleru. Dostalo se mu dokonce ocenění od bývalého presidenta V..Havla.

Human Resources – lidské zdroje se řadí aplikované psychologii a sociologii osobnosti. Brixi přece řeší postavení pacienta a lékaře, žádné vlky a hyeny. Nevíme ovšem, jaké má k tomu odborné předpoklady, tj. vzdělání v oboru HR. Nerozumím, pro vyčleňujete někam bokem armádu, ačkoli ta je součástí veřejných rozpočtů a Brixi sama se k jejich reformě hlásí (viz životopis). Nehodláte snad napadat Brixi ?. Český voják, který byl zraněn v Afghánistánu, musel zaplatit regulační poplatky, protože i on se měl starat lépe o své zdraví a odmítnout jít do boje, jak jsem vyrozuměl z argumentace ministerstva zdravotnictví. Brixi spoluúčast předpokládá u všech občanů, vojáky nevylučije. Jestli rozumí tomu, jak se vede ozbrojený boj, není jasné.

Jen na okraj. Tta záporná informace vede k velmi exaktním fyzikálním jevům a souvisí s činností laseru. To má na svědomí ta záludná entropie. Nerozumím, proč popíráte to, co sám o fyzicích tvrdíte, což je ovšem na jinou odbornou diskusi.

Z Kellerova „Soumraku sociálního státu“ jsem v odkazu U.Becka „Riziková společsnost“ z roku 1986 (světový bestseller) nalezl úvahu na téma: "Pacient se může těžko bránit a něco výrazně změnit tím, že si „vybere“ lékaře či léčbu. To by nejdřív musel sám vystudovat medicínu nejlépe i s potřebnou specializací." Ale vy Kellerem či Beckem nesouhlasíte, což znamená, že nesouhlasíte ani s Brixi. Souhlasíte sám se sebou ?

Brixi také nějak nevnímá, že za minulého režimu bylo zdraví obyvatel narušeno znečištěným ovzduším. Vyplácely se příplatky, zvané pohřebné, jak do světového povědomí uvedl Al Gore v bestselleru „Země na misce vah“ I ti postižení musí platit spoluúčast, žádné smilování s obětmi komunismu. Víme ovšem, zda Brixi je odborně schopna vyhodnotit vliv životního prostředí ?

Mateřského mléko bylo kontaminováno toxickými polychlorovanými bifenyly. Brixi byla tedy odkojena tímto mlékem a vlku vy asi také. Prý byl jakýsi Černobyl.

Už jsem se zmínil o vězních z Jáhymovslýcvh dolů Mám dojem, že spoluúčast pacientů je založena na snaze vydřít zisk i z „ komunistických zločinů“..

Lenin kdysi mluvil o užitečných idiotech. Kdybych měl napsat komplexní příspěvek, asi by to byl dlouhý monolog. Vždy v diskusi vítám, jestliže se objev zaťatý kolovrátek třeba s „osobním napadáním“ a umožní mi vložit více údajů. Na téma, které Brixi popsala se vede diskuse již přes 20 let a nejedná se o nic nového, než o snahu zrušit sociální stát a obrátit kolo dějin zpět někam do feudalismu i s jeho násilnými metodami. Bohužel nová generace se setkává s úsilím zamlžit historii a ntuší, o co jde.

Takže čekám na další vlkovu porci o napadání Brixi.
14. 05. 2008 | 22:11

pozorovatel napsal(a):

Skvely clanek, vyborna diskuse k veci (prekvapive malo osobnich utoku).

Jak ale dal? Jakym zpusobem muzeme prinutit politiky, aby rozhodovali v souladu s expertnimi analyzami a v zajmu verejnosti?

Pane Stejskal, neni tady moznost pro vetsi zasazeni ze strany aktualne.cz - viz nektere navrhy, jak oslovit cleny parlamentu atd. zminene vyse?
15. 05. 2008 | 08:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane pozorovateli,

vím zcela pozitivně, že řada poslanců, senátorů, ale i ministerských úředníků tyto stránky navštěvuje. Pár jich zde diskutuje pod svými jmény, jiní pod pseudonymy.

Počátkem týdne jsme oslovili pány Tomáše Macháčka a Pavla Hroboně, autory zdravotní reformy, zda by zde nechtěli mít blog. První z obou jmenovaných projevil zájem. Pokud to vyjde, můžeme se těšit na další zajímavou a fundovanou diskusi.

Zkusím ještě popřemýšlet, co dál by se dalo ve směru, který navrhujete, udělat.

Libor Stejskal
15. 05. 2008 | 08:36

demokrat napsal(a):

Zajímavý příspěvek, který mi mluví z duše. To co připravuje ODS je opravdu tragédie, která na úkor zisků novodobých zbohatlíků omezí dostupnost zdravotní péče, zvláště těm méně majetným. Navíc u těžkých nemocí s drahou léčbou modrým a jiným zlodějům umožní za babku skupovat majetky těch, kteří měli jen tu smůlu, že těžce onemocněli, a aby si třeba zachránili nebo jen prodloužili život, museli prodat svůj majetek. Takže po rozkradení státu (veřejného majetku) už nám začínají modří zloději sahat i po osobním majetku a existenčně nás ohrožovat. Co toto může udělat s celou společností, raději ani nemyslet.
15. 05. 2008 | 12:54

jepice napsal(a):

demokrat: věta o tragédii, která na úkor zisků novodobých zbohatlíků omezí dostupnost zdravotní péče, se vám fakt povedla. :-) Ale nebojte, všichni beztak pochopili, že jste myslel opak.
Jen nevím, z čeho jste čerpal poznatky, abyste došel k tvrzení, že "u těžkých nemocí s drahou léčbou reforma modrým a jiným zlodějům umožní za babku skupovat majetky těch, kteří měli jen tu smůlu, že těžce onemocněli, a aby si třeba zachránili nebo jen prodloužili život, museli prodat svůj majetek", když je zřejmé, že bude platit solidární princip jako dosud. Kdo bude požadovat dosavadní rozsah péče z povinného pojištění, bude ho mít. A to platí i pro ty, kteří si sami neplatí pojistné, ale činí to za ně stát. Takže vaše varovná slova o strašných koncích těžce nemocných pacientů se mi jeví jako dosti nepovedený bubák.
15. 05. 2008 | 13:57

Miro napsal(a):

Chtěl bych pánům co se pochvalně vyjadřovali k socialistickému zdravotbictví jen uvést příklad. Měl jsem kamaráda, bylo mu 30 let a onemocněl. Měl zlatého stafilokoka na srdečním svalu. V kritickém stavu bylo potřeba zajistit lék, který byl k dispozici jen v brněnské nemocnici. Dal by se zajistit převozem vokenskou helkoptérou, která byla na letišti v Líních. Povolení ke startu dával člověk z KV KSČ. Lékařka lámala manželku nemocného aby vyplodila nějakou funkci, kterou nemocný zastával, protže pro obyčekné smrtelníky byl nedostupný. Bohužel, ntotyčný byl jen obyčejný technik ze Škodovky, prto lék nedostal a zemřel. Taková byla realita
15. 05. 2008 | 18:10

vlk napsal(a):

Ivanu SOmmerovi

abychom měli úplně jasno, opastuji sem onenn výchozí , původní příspěvek, na který jsem reagoval Mám ho za kádrovácký, nevěcný a neobsažný.
Ivan Sommer napsal(a):
Stejskal produkuje jen sporné oslavné tirády. Jestliže údajně světová expertka Brixi uvádí jako základní vzdělání také fyziku na Masarykově univerzitě, tak se musím velice smát, protože ty ctihodné světové organizace jsou asi na tom velice špatně s zdravotnickou odborností. Údaj vyvolává otazníky, protože studium fyziky je pětileté a mezi absolventy 1991 jsem ji nenašel ani pod druhým jménem Poláčková. K těm povolaným absolventům fyziky MU patří také ministr Nečas, který vyrobil protiústavní ustanovení zákona. Vlastně není ani jasné, z jakých pramenů odvozuje Brixi svoji zdravotnickou kvalifikaci. To však není podstatné. Brixi patří asi mezi ekonomy analytiky, kteří semelou cokoli (viz její další příspěvky) asi jako Pavel Kohout. Shledal jsem, že se u nás účastnila i reformování správy měst a regionů.

Z úvah těchto univerzálních expertů vždy nakonec vyleze, že občan má platit, platit a zase platit. A co se týče prevence, zapomíná pan Stejskal spolu s Brixi, že ti současní čeští důchodci si ji užili dost za komunistického režimu a někteří třeba v Jáchymovských dolech.
11.05.2008 17:44:47

Pokud by místo toho byl napsán , v jiné struktuře, váš poslední příspěvek, diskuse by byla o něčem jiném a vedena jinak. Nikoliv souhlasně, ale jinak.
Jakkoliv absurdity zůstanou absurditami, mohou mít věcný základ.
15. 05. 2008 | 21:54

Elisabeth napsal(a):

Vyborny clanek. Blogy pani Brixi ctu s potesenim.

Mam ovsem otazku, proc se stale muluvi o "zdravotni peci zdarma pro vsechny"? Ja vim je to v ustave, ale preceplati pojisteni a navic si nevzpominam, ze bych se setkala s nekym , kdo nikdy nic nedoplacel ani neplatil. Mozna nekdo takovy existuje.
Ale ja osobne povazuji tu vetu v ustave za naproto zbytecnou. Pojisteni je veci pojistoven a smluv s lekari, ne ustavy.
17. 05. 2008 | 09:04

Elisabeth napsal(a):

alena-m
"pokud je zeme mensi, prospiva ji jedna pojistovna."

ja mam jiny nazor, bydlim v zemi, ktera je daleko mensi nez Cesko a ma pojistoven na stovky I kdyz nutno dodat, ze se pocet stale redukuje. Vsem obcanum tento system vyhovuje, i kdyz nejsou zcela spokojeni s naklady financovanim zdravotnictvi a proplacenim. Jako ostatne skoro vsude na svete.
Kazda pojistovna ma ale zakonem stanovenou peci o pacienta, kterou muze tezko zmenit a tato pece je pro vsechny stejna. POjistovna NESMI nikoho odmitnout.
Mozna, ze si reknete, k cemu to je, ale kazda pojistovna ma jiny pocet platcu a jinak se chova a hlavne pojistne se plati v jinych castkach. Za stejnou peci. KAzdy obcan si musi pojisteni platit sam a za deti plati rodice.
Kazda pojistovna je v podstate komercni a nabizi dalsi radu pripojisteni, sama nemam v teto nabidce prehled (jest to nad me sily) a sama mam pripojisteni pouze na nemocenskou.
Nic neni dokonale a dost lidi neni spokojeno s tim ci onim.

Vyhody ale jsou, kazdy je svym panem a kazdy se rozhodne co si priplati, kazdy ma kontrolu sveho uctu.
Dalsi vyhody jsou v tom, ze je tu prioritni sbaha penezi neplytvat. Nikdo nedostane penize za to, ze si zlomi nohu, pobyt v laznich se nedava temer automaticky kazdy rok.
17. 05. 2008 | 09:32

Elisabeth napsal(a):

Dodatek
jeste bych dodala, ze obcan zde , kde bydlim si muze zvolit sam hranici rocniho poplatku sam.
Zaklad je povinny, ale zvednuti na vyssi castku (tudiz, jen pri par navstevach za rok, si vse platim z vlastni kapsy) naopak snizuje az o 30% moje mesicni pojisteni.
Ovsem toto neni zas tak jednoduche pro rodiny s mensim prijmem.
17. 05. 2008 | 09:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Elisabeth,

ta zmiňovaná věta je i podle mne v Ústavě zcela nadbytečná (reziduum kdysi potřebného zajištění základní zdravotní péče pro co nejvíce lidí, i těch nemajetných - počátky možno vysledovat již u Bismarcka, které je už dnes v euroamerickém prostoru naprostým anachronismem a brzdou).

Nicméně je to silné politikum, které vždy najde své zástánce, jež dobře vědí, jak libě zní jejich voličům.

Změnit Ústavu je velmi těžký krok, pro který je třeba tří pětin všech zákonodárců. V době, kdy se v parlamentu nedaří sehnat často ani prostou většinu hlasů, jsou úvahy o změně Ústavy zcela zbytné.

Je lepší se zaobírat věcmi, které lze měnit a posouvat kupředu, tedy například transfomací zdravotnictví včetně spoluúčasti pacientů (ostatně Ústava i podle drtivé většiny právníků platby u lékaře nevylučuje).

Paní Brixi podle mého velmi laického názoru analyzovala potřebný rámec zdravotní reformy velmi přesně. Byl bych velmi rád, kdyby do diskuse vstoupili pánové Tomáš Macháček a Pavel Hroboň, autoři české zdravotní reformy. Zatím však zůstalo jen u příslibu pana Macháčka.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
17. 05. 2008 | 10:44

vlk napsal(a):

Elisabeth

dokonale ignorujetejeden základní fakt. A totiž výši kupní síly na obyvatele ve vaší nejmenované malé zemi se s tovkami pojišťoven. Protože pokud žijetev Evropě, v úvahu připadají pouze vě země. Obě patří, co do příjmům obyvatelstva k lídrům .A tonikoliv jen v evropském, ale světovém měřítku.

A při tom řada nákladových položek mezi českým a vaším zdravotnictvím je v naprosté shodě. Léky u vás stojí více méně totož, co tady, totéž ostatní zdravotnický materiál. Totéž přístrojea technika.

Rozdíl v nákladech je pouze v investiční zanedbanosti českýchnemocnic a nákladech na personálJo a ještě stravování....

A každý nový systém v Čechách MUSÍ zajistit zdravotní péči všem. Tedy pokud možno. Prootže pokudby těchnezajištěných bylo kritické množství, nepochyběn by začalivelmi uvažovat, jestli a bolšviaknebylo náhodou lépe.

A nš průměrný plat je 802 euro.Který nemají 2/3 obyvatel. Medián je někde okolo 700 euro. Hrubého.

A ona, pro vás nepochopitelná věta v Ústavě zajišťuje, zatím, že se do systému vejde každý. I ten, kdo by prostě u vás neměl nárok ani poslední pomazání.
17. 05. 2008 | 12:12

Ivan Sommer napsal(a):

Stejskalovi. Brixi hned v první větě píše: "Zdravotnictví je v krizi."

Jak tedy vysvětlíte, že financování za minulý rok bylo v přebytku asi 27 miliard ?

Nevěší nám tu někdo bulíka na nos? Doufám, že se nevytáhnete na mně s útočným mlčením.To bych se opravdu bál.
17. 05. 2008 | 21:58

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Sommere,

omlouvám se, nejsem pro Vás partner do diskuse. Myslím to naprosto vážně, nemám ani setinu Vašich znalostí v tomto oboru.

Mohu jen dodat drobné postřehy, které mne v této souvislosti jako naprostého laika napadají:

Paní Brixi napsala text o problémech, se kterými se zdravorní sytémy potýkají. Ne u nás, ale v celém světě. Ona sama se nyní již delší dobu věnuje amalýze čínského zdravotního systému, žije kvůli tomu v Pekingu. Mluví tedy o krizi různých systémů zdravotnictví po celém světě (zejméma v USA, v Číně), ne výhradně o Česku.

Na nás je - myslím -, abychom se učili z chyb druhých a pokusili se implementovat to, co se zdá fungovat. A při tom myslet na naše národní specifika.

Paní Brixi nabízí podle mne poměrně fundovanou analýzu toho, co před čím stojí zdravotnictví v řadě zemí světa. Nabízí diskusi na toto téma. Naše přebytky a dluhy jsou tak zhruba stopadesátým detailem této debaty.

Nakonec ani nehájím její teze (jen mi přijdou velmi zajímavé), nejsem v tomto oboru dostatečně vzdělán.

Mějte se hezky, pokud mi poskytnete podobnou analýzu problémů různých zdravotních systémů, rád ji ve Čtenářově blogu uveřejním.

Libor Stejskal
17. 05. 2008 | 23:35

technik napsal(a):

To Libor Stejskal,
Tento blog s diskuzí, stejně jako oba předešlé ke stejnému tematu (Hořejší, Holub) se dostali do špičky zájmu čtenářů. Zvýrazňují vlastnosti i hranice, dané současným řízením blogů.
K přínosům jistě patří možnost získat informace a pohledy, jež se v ostatních mediích nevyskytují, i systém informací o tom, který blog je nejčtenější.
Je škoda, že u těchto navštěvovaných blogů je zbytečně omezený rozsah diskuzních příspěvků. Ještě větší škoda je, že proběhlá diskuze se již dále nezpracovává.
Pane Stejskale - vymyslete něco, pro vás schůdného - držím palce.
18. 05. 2008 | 00:29

prirodovedec napsal(a):

editor: "Je lepší se zaobírat věcmi, které lze měnit a posouvat kupředu, tedy například transfomací zdravotnictví"

No. Rekl bych, ze jeji sabotaz je skutecne vyznamny krok kupredu.

Je pro mne celkem priznacne, ze muj byt absurdni nekolikabodovy navrh prisnych kontrol zakaznikem jako prvni krok jste i Vy kolego :) presel mlcenim (viz V.H., P.H.). To pro mne znamena "oceneni". :)

Nejste na to mladicke nadseni pro "reformy" a okouzleni jiz temer blogujicimi odborniky z MZ a tez odbornici z WB a WHO pri svem veku a intelektu jiz stary? :)

Cekal bych ted blogy na tema: "Jake zakonne a jine pojistky zabrani tomu, aby nam to rozkradli anebo se na tom prizivili."

vlk: Tipuji, ze malou zemi se stovkou pojistoven by mohla byt dle reserse jedna rozlohou relativne velka severoevropska zeme, ktera se vypotacela z problemu devadesatych let rostoucimi statnimi podporami vyzkumu a vysokych skol az cini temer trojnasobek nasi podpory podle prepoctene kupni sily. Rekl bych, ze bych pak ty stovky :) pojistoven i snesl. V kontextu te zeme. :)
18. 05. 2008 | 01:39

vlk napsal(a):

Přírodovědče

já bych si vsadil na dvě jiné.Protože Elisabth podle mne akcentuje výrazně privátní prvek.... A to není disciplina severských zemí
Ale ono je to celkem jedno.
V podstatě říkáš totéž co já. Jen jinými slovy.
18. 05. 2008 | 19:32

Ivan Sommer napsal(a):

Pane Stejskale, dnes v otázkách V.Moravce jsem vyslechl, že snad díky výběru poplatků směřuje více prostředků na léčení vážně nemocných. Ministr Julínek to považuje za úspěch.

Jenže na poplatcích se vybralo cca 1,5 miliardy, zatímco na účtech pojisťoven je přebytek 27 miliard (řekl Rath a viz můj příspěvek). A já se jako naivní občan ptám, proč z toho přebytku pojišťovny neposkytly již dříve úhradu vážně nemocnýcm a popřípadě je nechaly zemřít.

A vy mi - v obecné rovině - odpovídáte, že se musíme podívat po světě, abychom se vyvarovali případných chyb. Že Česká republika má ve zdravotnictví přebytek financí? Uvědomujete si, jaké podivné stanovisko mi nabízíte?

Ta ekonomika, pominu-li množství slov, je, velmi zjednodušeně řečeno, vlastně učení o přebytcích a nedostatcích. To platí jak pro malou firmu, tak pro stát. Kdo má přebytek, žije, kdo má nedostate, zahyne.

Děkuji za důvěru, ale napsat asi nemohu. Jednak jsem vázán mlčenlivostí, jednak ta opravdová tahanice o společenský vývoj se vede jinde.
18. 05. 2008 | 21:04

Ivan Sommer napsal(a):

Vlk. To už jste zcela prohrál a nevíte kudy kam. Nebo mám opakovat celou diskusi v negativní logice? Jen si dovolím uvést vzpomínku prof. Armina Delonga, bývalého ředitele ústavu Akademie věd a polistopadového místopředsedy vlády, který obdržel ocenění Česká hlava za světový přínos v konstrukci elektronových mikroskopů. On totiž musel z Přírodovědecké fakulty (obor fyzika) odejít na nátlak vedení se zdůvodněním, že posláním fakulty je pedagogická činnost a ne výzkum. Absolventy byli učitelé středních škol, kteří nacházeli uplatnění i na základních školách. O nějaké odbornosti v oblasti výzkumu se nedá mluvit a v žebříčku hodnocení evropských škol v roce1990-1 byla někde na konci – asi 500. místě (?!). Ono je dosti komické, že by absolventka učitelství na střední škole MU z r. 1991 za 2 roky vystudovala 2 vysoké školy (MIT, Princeton) a pak už ji jako odbornici Světové banky 15 let zvaly vlády na konsultace. To je tak psaní pro české naivky. Měl byste si ujasnit, co je kádrování a podívat na dotazník oddělení Human Resources Světové banky pro uchazeče o zaměstnání. Světová banka mezi jazyky expertů neuvádí znalost češtiny ( ?!). Brixi něco skrývá a já na rozdíl od vás to asi vím.

Co se týče ideologii, ta hraje značnou roli (ne jak míní Brixi), jak si lze přečíst např. v MF Dnes 26.1.2008 Washington - Bývalý šéf Světové banky, přední neokonzervativec a bývalá „dvojka“ Pentagonu Paul Wolfowitz se vrací zpět do vládních služeb USA. Podle amerického ministerstva zahraničí povede skupinu poradců pro kontrolu zbrojení a odzbrojení, která bude dohlížet i na státy, jako je Severní Korea či Írán. Wolfowitz byl pravou rukou amerického prezidenta George W. Bushe při přípravách iráckého tažení. Loni v červnu musel opustit křeslo šéfa Světové banky po obvinění, že své přítelkyni zajistil v bance nadstandardní kariérní postup.

Článek také ukazuje na možnosti mladé ženy, jak získat post. To už bývalý premiér M.Zeman ve své knize „Jak jsem mýlil v poliice“ uvádí poznámku disidenta Karla Kryla Petře Buzkové, že se k místopředsednictví v ČSSD „prošoustala“.

Ite misa est.
18. 05. 2008 | 22:00

pozorovatel napsal(a):

Komentáře Sommera jen ukazují, jak je to v české společnosti stále těžké pro mladou ženu profesionálně uspět - jakmile něčeho dokáže, okamžitě je osobně napadána a podezřívána.

Také nám tady ukazují umění demagogů odvést debatu od věcného základu ke kádrováctví a smyšlenkám... a ještě přitom předkádat pomatené výroky v oparu vševědoucnosti.

Paní Brixi nám tady nabídla věcný a kvalitní článek. Velká většina komentářů pěkně věcně rozvíjela předlosžené myšlenky. A pak vstoupil se svou demagogií a kádrováctvím Sommer...

Stále v souladu s Kodexem, pane Stejskale?
19. 05. 2008 | 02:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

omlouvám se za zpoždění svých odpovědí, už to opravdu všechno nestíhám ani číst ;-)

Pane techniku: rozsah příspěvku je skutečně omezen (počkejte si třeba někdy, až sem zase publikuje něco ze svých mnohasetstránkových textů pan F. Adamec). Pokud by se mu to povedlo jako prvnímu, myslím, že by diskuse skončila. Na její konec by se už nikdo nedostal :-) Nic ale nikomu nebrání, aby svůj text rozdělil do více vstupů a postupně, třeba hned po sobě je zde publikoval. Dělám to v případě nutnosti také tak.

Snažím se vymýšlet, věřte mi. Tento text jsem už například rozeslal řadě lidí. Neustále jej odkazem připomínám ve všech (či většině) blozích, které se věnují zdravotnictví.

Pane přírodovědče,

Vy to možná považujete za příznačné, já nikoliv. Důvodem mimojiné může být skutečnost, že jsem jej vůbec nečetl. Já už to opravdu všechno nestíhám a to pomíjím fakt, že se nechci vyjadřovat úplně ke všemu, co tu zazní. Už takhle si často připadám jako brouk Pytlík.

Víte, já jsem dost infantilní, je to u nás v rodině tak trochu genetická záležitost a ani já nepřekročil rodinný stín ;-) Své nadšení vyjadřuji tam, kde jej cítím. Svou skepsi též. Ale každá reflexe je důležitá. Děkuji za ni.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 12:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane pozorovateli,

Na co se mne přesně ptáte? Respektive co přesně ode mne očekáváte?

Mám začít texty pana Sommera mazat? Mám zahrnout do Kodexu nažízení, že všichni musí psát výhradně a jen přímo o podstatě diskutovaného problému, nesmí ani náznakem odvádět debatu jiným směrem či se vyvarovat jakékliv zmínky o autorovi?

A pak se stanovit vrchním dozorcem, který bude říkat: "tak ty už jsi debatu odvedl moc, zaznělo v ní jen třikrát slovo zdravotnictví, Tebe mažu." Či třeba "Ty jsi zapochyboval o autorově kompetentnosti, končíš." Popř. "O diskutovaném tématu nemám ani potuchy, ale přijde mi, že nevedete diskusi věcně. Tak Vám to tu zavřu."

Nebudu to dělat, pane pozorovateli. Necítím se na to. Mám dost starostí s tím, abych udržel diskusi alespoň prostou přímých urážek, vulgarismů, spamů a otevřených hrubých provokací. Víc nejsem schopen nabídnout. A popravdě řečeno ani nechci.

O paranoidním a nevkusném stylu pana Sommera si myslím své. Doporučuji Vám to samé. Mazat jej nebudu. Zatím tu mojí, zcela subjektivní hranici nepřekračuje.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 05. 2008 | 13:36

prirodovedec napsal(a):

editor: Predstava Vasi infantility a Vas jako brouka Pytlika mne skutecne rozesmala.

Ty vite, vyrizuji s Vami ucty za ty Vase stiplavosti u slecny J.M. :)

Je videt, ze jste v dobre kondici. :) Tak si prectete u V.H. ci P.H. me body typu "kontrola musi byt pred reformami". Jsou viditelne a ocislovane a zazehnate nebezpeci vzniku dalsiho presprilis podezrivaveho I.S. z normalne podezrivaveho prirodovedce. :))
19. 05. 2008 | 14:21

stejskal napsal(a):

Přelétl jsem Vaše body, pane přírodovědče.

Nemám k nim co dodat: věcné, přesné, výstižné. Nedokáži konkrétně rozebrat, nakolik jde současná reforma ministerstva zdravotnictví zcela proti jejich duchu, je s nimi v zásadním rozporu čï naopak (to myslím vážně, opravdu to neumím).

Fakt je ten, že první, co mne napadlo při jejich čtení, byla kupónová privatizace. Zpětně je též zřejmé, že se právní rámec, kontrolní mechanismy a pod zcela zanedbal. Ale jak říkám, v tomto je pro Vás partner do diskuse Petr Holub, ne já.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 15:03

Ivan Sommer napsal(a):

Pane Stejskale, ve svých námitkách jsem se opíral o názory (stanoviska) následujících osob : Klaus, Havel, Keller, Beck, Bauman, Hertz, Koukolík, Drtinová, Kaufman Graveline (astronaut), Kosinsky, Delong. Ve svých oborech představují uznávané osobnosti, některé se těší světovému zájmu. Domníváte se, že jejich názory, které jsem převzal, jsou paranoické, nevkusné, napadající osobně Brixi ? Uvádím mezi nimi i Čechy, připomínka nicka „pozorovatele“ o české ženě je jen podpásovka.

Uchýlil jsem se ještě k „záludnějšímu“ postupu. Jednu ze svých úvodních námitek (stará zdravotní zátěž) jsem převzal z dřívější práce Brixi, protože se mi zdála opravdu racionální. Následně jsem to „schytal“ od nicka vlka. Bylo to hodně směšné, jak vlk horlil, že napadám Brixi – ve skutečnosti jejím názorem, který vlk neznal. Podjatost a neznalost tohoto anonyma mi byla obratem zřejmá. A co potom s etikou blogu ?

Problém je v tom, že naši diskutující, většinou také málo vzdělaní, netuší, jak probíhají rétorické souboje na amerických univerzitách a když jim to někdo předvede, tak začnou kvílet o napadání atd. A to dávnou nejsem ve formě. Nepřipadá mi, že by tu proběhla nějaká věcná diskuse o jednotlivých bodech. Snad se některý čtenář podívá do mých odkazů.

I v tom sporném údaji 1991 o absolvování MU mohu poukázat na demokratický postup v českém parlamentě. Jedna poslankyně si neoprávněně přisvojila titul doktora práv a následně jeden ministr odstoupil. Všichni poslanci ve sněmovně museli předložit svůj diplom, že opravdu školu dokončili. Ukázalo se, že těch „lžidoktorů“ je více, jmenovat raději nebudu. Že by snad ve sněmovně kádrovali?

V podstatě věci je výmluvné obyčejné porovnání:
Julínek – spoluúčast, limit, sociální podpora
Brixi – spoluúčast, limit, sociální podpora

Je asi lhostejné, s jakým slovním doprovodem a na jakém podnosu budou občanům servírovány Julínkovy reformy, zda na papírovém tácku nebo ve zlaté míse, jde-li nakonec jen o peněženku občana.

Náhodou se mi dostala na stůl poslední statistika, podle které na světě umírá hladem každých 5 vteřin jedno dítě hladem. Co dělá Světová banka ?
19. 05. 2008 | 16:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Sommere,

poslední odstavec Vašeho textu z 18.05.2008 22:00:33 považuje nejen za vrcholně nevkusný, ale především sprostý.

Je to samozřejmě naprosto Vaše věc, ale znám pár lidí, kteří by se po vychladnutí paní Brixi omluvili.

S kapacitami, které uvádíte v úvodu posledního textu, polemizovat nemohu. Některé z nich neznám, v případě jiných neznám jejich názory na zdravotnictví (např. Graveline, Kosinsky) a i kdybych je znal, pochybuji, že bych jim dokázal oponovat.

Vzhledem k tomu, že se mi nedostává argumentů, považuji tento náš dialog za uzavřený.

Přeji příjemnou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 16:25

vlk napsal(a):

Původně jsem dnes na blogy vůbec nechtěl jít. Ale sprostota somráka s nickem Sommer prostě vyžaduje odpověď.

Ne neprohrál jsem. S vámi prostě prohrát nemohu. Nemohu totiž prohrát s trapným kádrovákem lidských osudů, který sice přečetl někde pár knížek, ale který je evidentně zakomplexovaný z toho, že nějaká žena by mohla mít lepší vzdělání než on, rozumět problémům, kterým on nerozumí a dokonce udělat karieru ve světových organizacích ranku triple A.
Takže se uchýlí k tomu poslednímu, co má po ruce - totiž předmět svého komplexu označí za ložnicovou karieristku. A doloží to uržkou další ženy, která nemá s tímto blogem nic spoelčného a jíž on nezná. Stačí mu k tomu vyjádření jistého, stejně sebestředného opilce, který shodou okolností byv nadán retorskými schopnostmi se stal předsedou vlády.
A doloží to aferou jistého Wolfowitze, s kterou ani jedna z jím dehonestovaných žen nemá nic spolačného.
Z toho mohu usopudit jediné - zamindrákovaný narcis nebo místní ředitel zeměkoule , někde ve vrátnici, který si myslí, že každý, resp. každá musí dělat karieru tak, jak by ji dělal on sám , kdyby byl ženou.
A teď fakta. Paní Brixi prezentuje své základní CV a uvádí v něm velmi pozoruhodné vzdělání. Které jí osobně velmi závidím.
Pak jsou vaše prezentace těchto faktů, ovšem časově urpavené. Tam , kde paní Brixi uvádí časový odstup 4 let , vy uvádíte dva. Jak výmluvné. Osoběn si neumím představit, že by pracovnice Světové banky uváděla nepravdivé údaje. U vás o této schopnosti žádné pochybnosti nemám.
Takže z toho závěr první: mám li si vybrat mmezi tvrzením paní Brixi a tvrzením vaším, nemám co řešit. Paní Brixi.

Závěr druhý:
Samotný článek. Tam jste se nepokoušel sebeméně argumentovat : jen záměrně mlžil , s odvoláním na tzv. autority. A motal naprosto nesouvisející věci - jako pana Delonga s údajnou kvalitou absolventů a následným přidáním Buzkové a Wolfowitze.
Takže článek paní Brixi, i přes vaše blábolení a sprostoty, budu vžday hodnotit jako výborný a povedený. A je mi úplně jedno, co si o něm myslíte.

A docela rád bych chtěl vidět situaci, kdy osobnosti na které se odvoláváte, by se mohly s eznámit s kontextem, v jakém se na ně odvoláváte. co myslíte, kolika žalobám byste čelil? Jsem si jist že určitě více než jedné. jakkoliv ne všichni vámi citovaní jsou pro mne osobnostmi.

A ještě něco - jsme ten oslední , kdo tady bude kvílet kvůli ostrosti. To mi věru nedělá potíže. Ale zkusím si živě přestavit, co by se asi tak dálo, kdybyste se o paní Brixi tam zmínil stejně sprostě, jako jste to udělal tady.
Takže mám pro vás návrh. Nick změňte ze Sommera na somráka. Bude to přesnější a všichni budou vědět co a jak.
19. 05. 2008 | 19:00

Elisabeth napsal(a):

vlk
diky za odpoved. Vubec nejsem proti tomu, aby byli vsichni pojisteni-zajisteni. Ja jsem absolutne pro.

Ve state, ve kterem bydlim, jsou pojisteni vsichni a v ustave nic o "zadarmo zdravotnictvi" neni. Je to povinnost. Aby byl kazdy zajisten a nevypadl.
I pro cizince, kteri tu pobyvaji vic nez 3 mesice.

To, ze tu jsou stovky pojistoven, podle mne nema nic do cineni s kupni silou. Rozhodl tak lid obecny, ktery nechce trpet "zglajchsaltovane" pojisteni. Proc? Pojistovna by byla vasim panem - neda se nikam prestoupit.
Pojistovnu vlastni kdejaky podnik a -svete div se- kdejaka VESNICE. Babky to prepocitavaji doma v kuchyni. A to jsou ty nejlevnejsi. Cim mensi pojistovna, tim levnejsi.Zaklad je pro vsechny stejny, ze zakona. Pripojistit se muze kazdy na co chce, (nabidka je tak siroka, ze nezvladam ji pochopit) treba, ze mu budou proplacet acylpirin, kdyz nevi co s penezi.
Oripojisteni je ovsem komercni. Dam vam ukazku, cemu se divi moji cesti pratele.
Zubni pece neni v pojisteni. Ano je to blbne, ale o to je pojisteni kazdy mesic levnejsi.
Da se samozrejme pripojistit, ale pojistovna si stavi podminku:
Dve prohlidky od lekaru s potvrzenim, ze mate absolutne zdrave zuby.
A k tomu jeste dodatek, prvni zubni kaz vam proplatime nejdrive po 6 mesicich. Ostatni az po roce. A maximalne do 2 tisic za rok. Pojisteni stoji nejmene 1200 za rok.
S kamaradkou jsem se dohodly, ze pojisteni na zuby se hodi,kdyz zacnete se zdravym chrupem a nechate si ho uplne zkazit.
Tady, je mesicni pojisteni u slusneho prumerneho platu asi 5%, palti se per capita. Na hlavu, nikoliv podle vyse platu. Cioz je zajimave, to multimiardari palti stejne, jako nase uklizecka z Dominikanske republiky.
Zbytek plati stat, daleko vice nez v Cesku.
Veta v ceske ustave, je pro mne nepochopitelna, protze pred lety znela, ze je u nas zdravotnictvi zadarmo a komuniste si z toho delali reklamu. Pozdeji, je k tomu zdarma pripojeno v ramci pojisteni.
A pro mne to, s prominutim, hloupost. Kdyz mam pojistene auto
a cerpam, pak je to logicky zadarmo. Proc bych si ho pojistovala.
S kupni smlouvou to proste nema co delat. Mesicni pojisteni je tehle zemi pod 6000 korun mesicne.
19. 05. 2008 | 19:18

Elisabeth napsal(a):

vlku kopukam ze jsme se sesli. To o zenach jste napsal dobre.
Delam zrovna bramborove placky.
19. 05. 2008 | 19:20

Ivan Sommer napsal(a):

Pane Stejskale, překročil jste daleko rámec editora. Nejste žádný arbiter elegantiarum, abyste bezdůvodně osočoval přispívajícího. Ve vámi kritizovaném příspěvku, který se vztahuje k článku v MF Dnes, jsem uvedl jednoznačně literární zdroj (kniha M.Zemana).

Doplňuji ze zprávy MF Dnes 19.05.07 jméno oné Wolfowitzovy přítelkyně:
Shaha Rizová pracovala ve Světové bance na odboru pro Blízký východ od roku 1997. President Světové Banky ale Wolfowitz trval na tom, aby byla jeho přítelkyně Rizová byla povýšena a plat se jí zvýšil na 180 tisíc dolarů měsíčně.

Podobné zprávy přinesla i světová média a Wolfowitz odstoupil. Ostatně postelové aféry odrovnaly ne jednoho politika.

Nevidím důvodu, proč mi navrhujte, abych se Brixi omluvil za kariéru zaměstnankyně Shaby Rizové díky mileneckému vztahu s presidentem Světové banky Wofowitzem.
p.s. doporučuji vám přečíst si příspěvek ex-pat v části O autorovi.
19. 05. 2008 | 19:54

vlk napsal(a):

somrákovi

shodou okolností mám na počítadle puštěnou i ČT 1 . A teď anoncovali jeden pořaad tohoto týdne. Jistou písničkou, kterou dobře pamatuji.
Začíná slovy: Bež domů Ivane, čeká tě Nataše, běž domů Ivane a už se nevracej.

Vezmi si to k srdci. A holku si skoč koupit do Perlovky. Chtěl jsem napsat, že tam budeš mezi svými. Bylo by to špatně - nebudeš mezi svými za dvojnásobnou taxu. Ty holky tam stojí nejspíš o dost výš než ty, somráku.
19. 05. 2008 | 20:04

vlk napsal(a):

Elisabth,

dostala jste mne. Já soudil, že buď píšete z Lichtu nebo z Lucemburku a ono to na to nevypadá.

Jinak ten model , co tam máte, ten by tu nefungoval. Kapitační platba pojištění ve výši 5% průměrné mzdy... Soudím, že 40% by buď nebylo schopno platit vůbec nebo ss potížemi likvidačního řádu. Spíše více.

Takže ten náš systém 12,5% zdravotka plus sociálka ze mzdy je ok. A poté co došlo k zastropování ho považuji i za férový, jakkolvi zastropování představuje cca 850% průměrné roční mzdy. V čistém....Ale někdo ty peníze dodat musí.
Za to bych ovšem chtěl, aby bezezbytku byla nalěna ústava a každý kdo řádně platí pojištění už byl osvobozen od dalších doplatků.
Což by ovšem mělo dva dopady na systém:

stát by musel za své pojištěnce platit sakra víc než asi současných600 Kč/ hlava
a systém by šel sotva snadno rozjrást, pardon, reformovat.

Jo a díky za květiny. Ale nejsem spokojen. Nejsem dnes v dostatečné formě, somrák by potřeboval naložit víc.

A překvapila jste men ještě jednou. Že umíte bramborové placky. Miluji je. Karkule je umí skvěle. Věřím, že v dáli z nich musí být celí hin.

Umíte také bramborovou buchtu?
19. 05. 2008 | 20:11

stejskal napsal(a):

Tak to máte naprostou pravdu, pane Sommere,

nejsem arbiter elegantiarum a v tomto případě dokonce ani žádný jiný arbitr.

Svůj text jsem napsal jako Libor Stejskal, ne jako editor blogů a jedná se o můj subjektivní a ničím nezaštítěný dojem (editorské zásahy podepisuji zásadně jako editor blogů).

Je vcelku jedno, jestli vidíte důvod k omluvě či nikoliv. Já ji na Vás v tomto virtuálním světě požadovat nemohu. Kdybychom se setkali ve světě reálném, pokusil bych se Vás (pokud by mi v tom nezabránil Váš věk) pravděpodobně za podobná slova na adresu ženy inzultovat (a možná bych dostal do držky).

Vyklízím pole, pan vlk je mezi šraňkami daleko jistější a lepší než já. Ač nerad, musím přiznat, že někdy je to asi opravdu třeba.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 20:47

stejskal napsal(a):

S čím si ty placky dáváte, paní Elisabeth a pane vlku?

S povidly či jen tak, naslano? Anebo děláte takové ty tenké, které Slováci nazývají lokšou a jedí je potřené tou jejich úžasnou "kačacou masťou"? Mimochodem v Maďarsku je mají též, zapíjel jsem je kdysi výborným, skvěle vychlazeným Szürkebarátem z oblasti Badacsony ;-) Dobrou chuť.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 20:53

stejskal napsal(a):

Pane vlku, mrkněte prosím do našeho oblíbeného "diskusního koutku", nechal jsem Vám tam vzkaz. Díky.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 20:58

vlk napsal(a):

Stejskalovi

naslano. U Karkule v kraji je dělali z hrubé mouky a s řepným syrupem. Už jsme je převedl na správné náboženství. Tedy už dost dávno.
Ano ,máte pravdu. Na Slovenskua Maďarsku je znají také. Ale málo platné, Karkule dělá lepší.

Ovšem, nemohu si neodpustit - vidíte, že sem tam je dvouručák správné řešení. Jinak s tím jak byste konal, ... Tohle asi fakt asi nechte mně nebo bigjirkovi a tak. Kvůli tradiční diskusi ohledně slabosti pozice.

Víte, opět platí, že když něco začne fungovat, zákonitě se to zkazí. Viz vaše šermování s přírodovědcem na Gabalovi, tady a asi ještě na třech místech. Jen na o koukám s otevřenou pusou. Už jste se vypracovali na třídu sami pro sebe.
19. 05. 2008 | 21:01

Elisabeth napsal(a):

tenke jen se soli. Trosku masla. A se salatem.
Ostatni jeste s kurecim masem. Ach jo.
Moje babicka je delala primo na plotne, s laskou. Se soli.
19. 05. 2008 | 21:05

vlk napsal(a):

Stejskalovi

už je tam odpověď.

Elisabeth

a tu bramborovou buchtu umíte nebo ne?
19. 05. 2008 | 21:08

prirodovedec napsal(a):

vlk: Ze bych mel pravdu vyse s lokalitou odbornice na bramborove placky (to zpresnuje vyber :) Stredomori to asi nebude :) co?)? K tem diskusim, vsak tam nejsme tri musketyri, ale s Vami ctyri. :)

editor: Diky za trpelivost, OK, ale "holub zatim nepriletel" :). Tak mu kdyz tak dejte tip, at zaostri na kontrolni mechanismy. Pokud budou, mozna i mne presvedci/-te.

Spechejte k nove princezne, olizuji si tam sliny statisticti draci s jedovatymi trny. :)
19. 05. 2008 | 21:37

Ivan Sommer napsal(a):

vlk. Brixi mezitím upravila svůj životopis do reálnější podoby, takže moje pochybnosti byly oprávněné. Neznám systém změny blogu, ale Stejskal má jistě dřívější stav zálohovaný a bylo by korektní, aby potvrdil, že k tomu došlo. Měl by to dokonce vyhlásit veřejně, protože pak se některé dřívější příspěvky mohou stát nesrozumitelné nebo podivné (i vaše), ale obávám se vzhledem ke svému postoji to neudělá.

Tvrdíte o mně: A doloží to aferou jistého Wolfowitze, s kterou ani jedna z jím dehonestovaných žen nemá nic spolačného." On ten Wolfowitz byl presidentem Světové banky, kde pracovala Brixi, tj. dá se říci statutární představitel jejího zaměstnavatele. Podle vás ovšem neměli nic společného ... Kde tedy Brixi pracuje, znalče?

Domnívám se především, že Brixi nepotřebuje žádného advokáta - ani Stejskala, ani vás, označujícího premiéra české vlády Zemana za opilce. Prokazujete ji "medvědí službu" , a tak stěží může prezentovat tuto diskusi jako užitečný příspěvek k osvětlení problému českým lidem.

Nedávno jsem měl možnost se seznámit poněkud s poměry zdravotnictví ve Skotsku, kde se rozhodli omezit až zrušit poplatky u duševně chorých. Ti prý nemají obvykle pojem, proč vlastně platí. To u nás podle Julínka to vědí naprosto dobře (asi simulují duševní nemoc)a platit musí. Jsou mnohdy v invalidním důchodu, který jim vyplácí stát a současně jim z těch státních peněz ubírá. Jaký to má smysl? Že by Skotové nečetli Brixi a Julínka a patřili do mateřské školky, kam jste mě poslal v souvislosti s připomenutím poněkud duševně zaostalého zahradníka zosobněného Sellersem?

Také vám mohu doporučit knihu P.Hawken, A Lovins, L.H.Lovinsová :"Přírodní kapitalismus" Pochvalně se o ní vyjádřili mnozí, uvedu např. Billa Clintona , presidenta USA, z českých osobností prof. B.Moldana (nyní senátor) a Ing. I.Dejmala (nedávno zesnulý), bývalé ministry. Ono se v té knize píše, jak je užitečné určitý sortiment léčiv rozdávat zdarma. Rozvíjí se tak kvalita života. Že by autoři a komentátoři nečetli úvahy Brixi?

Moje vzdělání ani kvalifikaci neznáte, přesto o ni vedete rozsáhlé úvahy, asi jako se dělo s Chartou 77, kterou nikdo nečetl a všichni ji odsuzovali.
19. 05. 2008 | 21:41

vlk napsal(a):

přírodovědče

jestli jsme tam čtyři, tak já jsem maximálně za Porthose...

a ten se věru velkou výmluvností nevyznačoval. Zato měl kásný zlatem krumplovaný pás. A věčný apetit. A nakonec života ho po jeho panství tahali na vozíku. Předposlední charakteristika s edí , k té poslední jsem na nejlepší cestě...

No a no, zdá jste, že jste asi blíže, byť uklízečka z Dominikánské republiky ve Skandinávii??? To mi také nesedí..
19. 05. 2008 | 21:44

Elisabeth napsal(a):

Jezismarja ne!

Recept?
19. 05. 2008 | 21:47

vlk napsal(a):

somráku

máš jen dvě možnosti - omluvit se paní Brixi a následně pokračovat ve stylu posledního příspěvku

nebo prostě zůstat somrákem a anaznačovat Wolfowitzem, že...
A pak eventuálně , pokud bychom se někdy řízením osudu setkali, bych převzal od pana Stejskala to, co vám napsal.

Jedna správná myšlenka je - že totiž paní Brixi nepotřebuje žádného advokáta. Ne proti vrhači špíny. Tam jsou advokáti zbyteční. Je li na druhé straně opravdová dáma. Jako je paní Brixi. NA straně druhé somrák.
19. 05. 2008 | 21:49

stejskal napsal(a):

Jo, na plotně, paní Elisabeth, to jsem též párkrát u babičky viděl ;-)

Bez omastku, jen takové ty téměř pravidelné hnědé fleky na zlatavém povrchu. S kachním sádlem a játry bych Vám to někdy doporučoval. Nemyslím úplnou konverzi, jen jako občasnou alternativu.

Pane vlku, s řepným syrupem bych to zkusil (asi bych tuhle variantu zase hned opustil, protože třeba nakládanu červenou řepu vůbec nemusím), neboť zkusit se má - zejména v jídle - všechno ;-)

Dvouručák nechávám na Vás. Neřekl jsem, že to funguje, jen že někdy (velmi výjimečně) asi opravdu není zbytí ;-)

S panem přírodovědcem si jen tak lehce hrajeme (sice bez ochranné masky, hrudního plátu a rukavic, ale také bez kuličky na hrotu ;-) Řekl bych, že už si natolik důvěřujeme ;-)

Ale máte pravdu, s panem Sommerem jsem se zbytečně odkryl. Bylo to asi unáhlené. Ale nelituji toho.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 21:49

vlk napsal(a):

Elisabeth

musím s e mrknout , jetsli ho někde vykopu na netu. Karkule by asi měla problém s tím, proč ho chci. Ale to by cizina fakt koukala.
19. 05. 2008 | 21:51

vlk napsal(a):

Elisabeth

tady: http://recepty.vareni.cz/br...

no a dodal bych,že na plechu je to špatně, resp. není to ono. chce to vysoký pekáč a vymazat sádlem. Jo a moje máti tam ještě dávala také rozptýleně mák.

Je to fakt slaný dezert. A funguje jako brambůrky - dokud je to na talíři, tak se to prostě jí.
19. 05. 2008 | 21:56

Elisabeth odbornice na placky napsal(a):

pro pany:

*Plain in Pigna*
pro 4 osoby

1,5 kg brambor syrovych nastrouhat
4-5 lzicic mouky
1 lzicka soli
200g speku, Salmetti, Salsiz
(takovy malinkaty salamecky, uschly) vse smichat. Kousky speku na plech, (kulaty) , na to smes brambor s slamkem. S rukama upechovat (to vypada dobre).
Druhou polovinu kousku speku na to a
do trouby na 30-40 min.

vytrhla jsem prevcitem z novin.

"Plain" by my mohla byt placka, "in pigna" mozna na plechu, nebo brambory. Fakt nevim.

Je to recept z mistnich vysokych hor.
19. 05. 2008 | 22:00

Ivan Sommer napsal(a):

Pane Stejskale, neumím dosti dobře rozlišit, kdy vystupujete jako editor a kdy jako soukromá osoba. To byste měl jednou provždy vyřešit. Uvědomuji si, že vás diskuse láká, přesto se nacházíte ve střetu zájmů.

Blog Hany Brixi může být vyhlášen jako místo, kde se bývalý předseda vlády označuje za opilce, kterým není.Přitom jeho vláda jistě přispěla k současnému stavu českého zdravotnictví.

Pokud považujete za důležité ponechat zde diskusi o bramborových plackách, živím se sice tortilami, ale k řešení problémů českého zdravotnictví placky asi vztah příliš nemají a vaše usměrnění tématu diskuse je prapodivné. Že by začli české zdravotnictví organizovat pěstitelé brambor?

Máte poněkud smůlu, že své argumenty dokládám odkazy, které nemůžete jen tak zpochybnit, a prto se vyjadřujete emotivně. Zkuste si tu literaturu nejprve přečíst.

Ty děti (každý 5 vteřin jedno), umírající hladem, nemají ani možnost se dovědět, že existuje údajné požehnání nějaké spoluúčasti.
19. 05. 2008 | 22:04

vlk napsal(a):

Elisabeth

jo,vypadá to dost podobně. Ale že by to mohlo být jako u nás doma? Nevěřím...
19. 05. 2008 | 22:09

stejskal napsal(a):

Pane Sommere,

je to velmi jednoduché. Vystupuji-li zde jako editor (a to se zpravidla jedná o víceméně mechanické zásahy), podepisuji se jako Libor Stejskal, editor blogů.

Pokud diskutuji jako Libor Stejskal, podepisuji se jako Libor Stejskal bez jakéhokoliv atributu.

Vy nemáte rád bramborové placky? Tím by se mnohé vysvětlovalo... Já tedy moc.

Libor Stejskal
19. 05. 2008 | 22:13

vlk napsal(a):

somráku

víš co, zkus Hlavák. Tam budeš mezi svými.

To, že neumíš rozlišovat mezi editorem a Stejskalem , to by nebyl zas až takový problém. To že neumíš rozlišovat, kdy se máš chovat jako mezi lidmi a ne tak jak si zvyklý, tak to je bezesporu problém. Zejména tvůj. Ovšem s tím, že bohužel zasahuje do práv jiných.
A řeči o umírajících d ětech si nech. Těm ty nijak nepomůžeš.

Kryla jsi tu už použil ty. Já to zkusím také. Když tě čtu, napadá mne následující verš ...somrák na nároží o morálce káže..
19. 05. 2008 | 22:14

Ivan Sommer napsal(a):

Editorovi L.Stejskalovi. Jak se Hana Brixi přesně jmenuje? Našel jsem na jí udávaných webových odkazech práce pod označením HP Brixi, některé dřívější jsem naopak nenašel. Co je HP ? proč se nemohu jednoduše seznámit s jejími pracemi za 15 let údajně ve 30 zemích ?

Udáváte, že je snadné vás rozeznat jako editora. Jenže mám pochybnosti,zda jím jste, protože nějak postrádám editorské základní přístupy. Jak by mohli odborní autoři blogů uvádět údaje o sobě a svých pracích se můžete seznámit na blogu prof V.Hořejšího.

Nerozumím, proč narážím stále na nějaké nepřesnosti a proč aktualne.cz není schopen zajistit odpovídající kvalifikovanou úroveň. Není to snad tím, že se věnujete v diskusi o zdravotnictví diskusi o bramborových plackách? Zdá se, že vás to rozptyluje.
20. 05. 2008 | 09:15

stejskal napsal(a):

Tak to máte pravdu, pane Sommere, rozptyluje.

A vzhledem k tomu, že na tom v dohledné době nemíním mnoho měnit (kromě Vás to na mně vlastně ani nikdo nechce), doporučuji vyhledat nějaký Vám více odpovídající diskusní web.

Tady se zbytečně zahazujete s nýmandy, pochybnými autory a tak. Editor je navíc liknavý žvanil.

Tady se prostě diskutovat tak, jak jste zvyklý, prakticky nedá.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
20. 05. 2008 | 11:31

buldatra napsal(a):

Článek zajímavý,diskuze také.Jen ta reforma mi vadí.Reforma,zvláště pak zbytečná,se mi nelíbí.Myslím si,že děje se cosi nedobrého.Cosi zavánějícího budoucím malérem.
Jsou totiž reformy dvojí.Dle způsobu jejich příchodu na svět.Jedny přicházejí zhora.Ve většině případů k nelibosti lidí zdola.
Těm reformu naděluje zhusta někdo trpící přesvědčením,že ti zdola jsou povinni přijmout každý jeho názor a nápad.Historie jasně ukazuje,že tudy cesta nevede.Reformátoři asi v hodinách dějepisu nedávají pozor.

Jsou i reformy druhé.Ty přicházejí zdola.Stává se tak,pravda, až po uplynutí jisté doby.Tu delší,jindy kratší,kdy na svět přišlo několik nových reforem zhora.Záleží jen na míře jejich nepopularity.
Když to pak praskne a přijde reforna zdola,má to následky.Reformátoři zhora prchají,popř.létají z oken,reformátoři zdola dělají pořádek a reformované je znova přereformováno.
Obé je něco jako terapie šoková.A já mám rád pohodu a tabáček.A hlavně klídek.Proto z duše nerad revolucionáře Julínkova typu,i kdyby po kapsách nosil tředa deset přechytralých tiskových mluvčích.

Naše zdravotnictví si zasluhuje více oběživa z rozpočtu a důkladné kontroly.Vzor Singapur budiž uplatněn,vzor Julínek z hrušky dolů.
20. 05. 2008 | 15:23

Terry napsal(a):

1) Co zájmu pacienta nepomáhá?

a) Konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o pacienta.

Teorie fakt funguje..
A praxe? Zkuste si TEĎ "vybrat" zubaře (vůbec nějakého!!! ne toho nejlepšího)!
S přibývající českou "demokracií" a "trhem, který vše vyřeší" (= si vše rozkrade?) jsem čím dál víc skeptický, a pokud bude trend pokračovat, tak limita bude taková, že budeme platit moc za nic (systém vše "pohltí" bez jakéhokoliv "výstupu" pro poplatníka).
20. 05. 2008 | 15:42

jepice napsal(a):

Terry: ti zubaři asi nebudou nejlepší příklad. Myslíte, že za jejich nedostatek může trh?
20. 05. 2008 | 16:16

Lspeedy napsal(a):

"Prognózy předpovídají, že bez reforem, včetně výrazného omezení rozsahu péče, která je automaticky dostupná pro všechny, se podíl výdajů na zdravotnictví zdvojnásobí za dalších 30 let. V USA tak výdaje na zdravotnictví překročí 30% HDP okolo roku 2040, a to i s tamějším odmítáním principu „zdravotní péče pro všechny“.

Docela zavádějící příklad. Je třeba dodat, že americký systém řízené péče není levnější než evropský či český (jak by tento odstavec mohl evokovat), ale naopak více než dvakrát dražší. Zdá se tedy, že tato cesta je právě ta nejhorší ze všech.
20. 05. 2008 | 18:17

Ivan Sommer napsal(a):

Brixi vyhlašuje, že řešení je mimo dosah ideologů. Budiž. Pak ovšem zavrhuje také ideologii např. katolického křesťanství, popřípadě náboženství vůbec. Nerozumím, proč se snižuje k takové argumentaci a proč ji tady někteří v tom podporují včetně editora L.Stejskala.

Věřící katolické církve (cca 1,6 miliardy) mají vlastní představy. Již v roce 1966 bylo založeno v Římě Světové hnutí křesťanských pracujících, jehož evropská část má pobočky i v České republice. Ústředním motivem je příklad Ježíše Nazaretského s cílem vytvořit společnost, v níž by každý mohl žít v plné lidské důstojnosti. Podle Brixi je není řešením ani ideologie Matky Terezy, která v Indii založila řeholní řád Misionářky milosrdenství a za svůj přístup při pomoci sociálně a zdravotně potřebným obdržela v roce 1979 Nobelovu cenu míru.

Zejména v Latinské Americe se náboženství stávají často hybnou silou pokroku, jak nastínil nedávno I.O.Śtampach, vedoucí katedry teologie v Pardubicích (Britské listy). Připomněl, že se tam panna Marie nazývá také jako „Matka revoluce“.

Brixi bohužel zachází velmi volně a povrchně s pojmy jako krize, ideologie, politika aj., aniž zvažuje dopad svých úvah. Proto jsem se snažil dovodit zdroje (např. vzdělání), ze kterých vychází, zda jde o neznalost nebo úmysl. Domnívám se, že jde spíše o neznalost, ekonomové zhusta přeceňují svůj společenský rozhled.
20. 05. 2008 | 19:47

vlk napsal(a):

somráku

jevidět, že jsi vůbec nepochopil, oč paní Brixi jde. Podala technický přehled problému. A konstatovala, že jeho řešení je o penězích,nikoliv o ideologii, která to jen a jen komplikuje.
takže katolickou církev, včetně Matky Terezy si odpousť. Ty to financují z tzv. mimorozpočtových zdrojů. Které paní Brixi jednak nezmínila a jednak nepochybně nepopírá. Je to prosté.

copak bude dále. Házení špíny už bylo.Motání nesouvisejícího je stabilně součástí tvé estrádní vložky. Co dál?

Ostatně - jak napsal pan Stejskal - my tě tu fakt nejsme hodni.
20. 05. 2008 | 19:56

Ivan Sommer napsal(a):

Vlk. Vychechtávat se jménem ubohých je cynické. I ti nejponíženější, o kterých zpíval K.Kryl byli stvořeni k obrazu božímu a v sobě měli duši, žádný peníz. Jen Jidáš za 30 stříbrných Krista prodal a pak se na vrbě oběsil. Jak symbolický peníz.

(Luk., 16.), byl [Lazar] žebrák, který ležel u vrat boháče vředovitý, žádaje nasycenu býti drobty, kteréž padaly se stolu bohatce, a když umřel, nesen jest od andělů do lůna Abrahámova, kdežto boháč ocitl se v pekle.

Ježíš uzdravuje. Přinášeli k němu všechny nemocné..., a on je uzdravoval. (Mt 4,24) Nepíše se, že by Ježíš žádal spoluúčast nemocného.

Podle posledních zpráv Světová banka odmítla Barmě půjčku pro oběti povodní.
20. 05. 2008 | 23:21

vlk napsal(a):

somráku

ničemu se nevychechtávám. Jen jsem tě slušně žádal, aby jsi si nebral jejich jména do úst. T důvodů známých.

Kryla už jsme si vzájemně vysvětlili.

A evangelium u tebe má hodnotu kupčíků v chrámu.

A když jsme u toho Ježíše,ž e nežádal spoluúčast- omyl. Chtěl spoluúčast na víře. Což je také spolúčast. By´T správná.

A přestaň tady školit Písmo. Nemám problém sáhnout do knihovny a také citovat.

A pokud tady budu chtít autoritu v oboru, neobrátím s ek někomu jako jsi ty, komu kape z úst jed, ale k nicku zacheus. Je nespornou kapacitou. A má, na rozdíl od Tebe můj obdiv a respekt.

Apokud o půjčku Světové banky - pokud je to tak , jak píšeš, paní Brixi o ní určitě nerozhodovala.
20. 05. 2008 | 23:57

Ivan Sommer napsal(a):

vlk. Nic jsme si nevysvětlili. Opět prohráváte, měl byste se uklidnit,vaše emoce narůstají, čemuž nasvědčuje přechod na tykání. Vy cítíte spor (za pohanu Dulciney) se mnou, ale ne já s vámi.

Křesťanství je zdrojem mého poznání, a vlastně jsem navíc nechtěně otestoval, kam až zajdou stoupenci Brixi pod vlivem její (ne)ideologie. Tak už i jed. Neměl bych vám doporučit odkaz na Patočku kolektiv: Vojenskou toxikologie (Grada), abyste si vybral k upřesnění nadávky opravdu účinné jedy?

Skoro bych měl ale dojem, že se Brixi ocitla pod vlivem V.Havla o neideologické ideologii a nepolitické politice. Ale ona snad u V. Havla nepracovala nebo ano? Tak jako já jsem podle vás nikdy nepracoval na fyzice PF MU (UJEP)?

Ovšem to,že udávala nepřesné údaje a že jste si vyfabuloval absurdní úvahy o mně, zůstává faktem. Dosud mě neznáte. Souhlasit s jejími názory povinen nejsem.

Že pokračujete s používáním öznačení těch ubohých somráků ve vychechtávání se křesťanství se nedivím. Ti somráci si totiž zasluhují soucítění, které vám zjevně chybí, protože je nepovažujete asi za lidi, obraz boží.

Zda Brixi rozhodovala o půjčkách Světové banky to opravdu nevím, ani jsem v tom směru nic o její aktivitě netvrdil. Zase vyvozujte balast¨.
21. 05. 2008 | 02:18

vlk napsal(a):

somráku stebou nemohu prohrát. Prohráváš ty. Nevíš kudy kam, tak že to chvíli zkoušíš, rádo by přes odbornost, chvíli přes Písmo a chvíli přes kolegy z Hlaváku.
A pokoušíš se dehonestovat druhého tím, že prý vychectáván atd. atd.
O somráky tady nejde. Ty nejsou předmětem blogu paní Brixi. Ani mých replik k tobě. Protože ani oni by s e jistě nesnížili k duševnímu somráctví typu, který jsi tu předvedl ty. Totiž naprosto hrubý, sprostý a zbabělý útok na ženu, která si dovolila dvě věci: mít vzdělání a to vzdělání skvělé a pak napsat blog, který ty nejsi schopen ani pochopit.
Ne oni nejsou duševní somráci. U nich skutečně platí - chudoba cti netratí.
Ovšem u tebe platí jiné přísloví - navrch huj, vespod fuj.

A s tím Krylem jsme si to skutečně vysvětlili. Somrák, na rohu ulice o morálce káže. Nemám c o měnit.
21. 05. 2008 | 21:17

Ivan Sommer napsal(a):

vlk. Jestli se obracíte na mně, tak nějak nerozumím vaší úvaze. Zdá se, že snaha odvádět diskusi jinam a napadat mě, vás vede k určité logické nesourodosti textu ( i u dřívějších příspěvků). Zkuste psát texty v nějakém editoru a překopírovat je (MS Word). Pomáhá to soustředění.

Těmi známými z Hlaváku míníte Al Gorea, bývalého vicepresidenta USA, Noreen Hertz ze Světové banky a další, které jsem jmenoval ?. Čtenáři blogu si jistě přeberou jejich názory sami bez vašeho ocejchování.

Sám nyní prokazujete chybu Brixi. Tvrdíte: “O somráky tady nejde. Ty nejsou předmětem blogu paní Brixi.“ To je ovšem chyba vážná. I když se její text zdánlivě týká všech, spoluúčast 20 % ho posunuje mimo realitu tím, že nevnímá nemajetné vrstvy lidí popřípadě až na dně společnosti (viz popis G. Orwell Na dně v Paříži a Londýně, V. Hugo Bídníci).

President USA H.Truman se nechal slyšet, že zárodky totality klíčí v bídě a frustraci. Reformy zdravotnictví na Slovensku a v Maďarsku se projevily občanským nepokoji a ministr Julínek si pozval tamní neúspěšné experty, kteří země dovedli do stavu napětí.

Brixi opomíjí, že ustavení řádu má svá pravidla, v podstatě povrchně deklamuje (viz reakci ex-pat k jejímu životopisu). Přitom mohla vzít v úvahu F.A.Hayeka (spontánní řád, viz jeho Cesta do otroctví) nebo teorii I.Prigonine , který za ni dostal 1977 Nobelovu cenu. Ta je populárně vyložena v P.Coveney, R. Higfield : „Mezi chaosem a řádem.“. Jde o zcela obecné zákonitosti, zdejší problém je asi v tom, že Nobelova cena byla udělena kupodivu za chemii. Je ovšem známo, že molekuly představují uspořádaný systém a jsou nositelem informace (DNA). Brixi neuvádí studium chemie a není jasné, zda se teorii chaosu věnovala. A toho chaosu bývá ve zdravotnických zařízení požehnaně. V USA na to doplatí životem na 200 000 lidí ročně (viz výše můj příspěvek Kaufman). U nás to bude také nějaký tisíc, zatím se to v podstatě tají.

Jinak o vzdělaní již V.I.Lenin pravil :Učit se, učit se a zase se učit. Brixi základní kurz marxismu- leninismu nastudovala a bere si poučení.

Už jste zjistil, proč není Brixi uvedena v seznamu absolventů Přírodovědecké fakulty MU v roce 1991 ?
22. 05. 2008 | 00:33

zdenek napsal(a):

Nesmíme však také zapomínat na to co a kdo léčení nesmírně zdražuje! Na "doly" na zlato. Na dodavatele surovin pro léčiva, výroce léčiv, na ono množství "dodavatelů" léčiv na trh a do ordinací (těch - jakoby pracujících, je jako mravenců), jakož i na celkový dodavatelský systém apod... Nelze opomenout výrobce lékařských zařízení a ten systém kolem. -- Nemám prostor pro rozvedení těchto poznámek, ale myslím, že každý ví o co běží. (Je potřeba si uvědomit provázanost...)
22. 05. 2008 | 12:13

Golem napsal(a):

Pěkná diskuse a názory, ale což takhle zdravý rozum, zkusme každý vyplodit alespoň jeden nápad na tomto základě a zjistíme, že mnoho z toho, co vážená poradkyně světového věhlasu napsala lze celkem bez problémů realizovat:
1. Jen jedna zdravotní pojišťovna a přísné omezení jejích vnitřních nákladů.
2. Limity na provozní náklady soukromých lékařů - nemůžeme přeci platit vše, co si vyvzpomenou.
3. Státní distribuce léků bez hordy dealerů, kteří vše prodražují, důsledný přechod na generika a regulace marží lékáren u léků, hrazených z pojištění až na samé dno únosnosti, lékáren je jako hnoje.
4. Zpátky doktory ve městech na polykliniky - ti komunisté nebyli až tak blbí, pronájem ordinace v soukromí je vždy několikanásobně vyšší než na polyklinice a pacient není honěn od čerta k ďáblu.
5. Elektronické zdravotní knížky - taková je doba a tady je i možnost důsledné kontroly a zamezení plýtvání - z nich může mít každodenně pojišťovna svodku o čerpání péče.
6. Vyhnat outsourcing s nemocnic, proč platit zisky dodavatelů úklidu či stravování, když si mohu zajistit a lépe sám.
7. Vše podřídit cíli - jím je vyléčit pacienta a ne ho obrat o peníze.
8. ZKUSTE POKRAČOVAT!
22. 05. 2008 | 15:51

jepice napsal(a):

Goleme, asi bude stačit okomentovat jen jeden váš bodík:
"Limity na provozní náklady soukromých lékařů - nemůžeme přeci platit vše, co si vyvzpomenou."
Soukromí lékaři platí své provozní náklady z peněz, které dostanou od pojišťoven, a co jim zbyde, je jejich příjem. Opravdu myslíte, že si vyvzpomínají nějaké drahé provozní zbytečnosti, aby domů nosili co nejmíň?:-)
22. 05. 2008 | 17:14

zdenek napsal(a):

Jepice, věřte, že nestačí přečíst si a okomentovat pouze jeden "Golemův bodík", to opravdu myslíte vážně, že finanční spokojenost lékaře je zárukou kvality poskytovaných služeb? Nechci s Vámi polemizovat, ale opravdu nepochopím, že je Vám tím pádem také proti srsti, příkladně i soustředění lékařských ordinací na jedno místo aj., tedy věci, které by zdravotnictví jedině prospěly.
22. 05. 2008 | 18:44

vlk napsal(a):

somráku

mně je celkem úplně jedno, co napíšeš. Prostě zůstaneš duševním somrákem.

Prostě nesnáším zakomplexované nádivy, co si honí libido sprotými urážkami žen.
Vzdělaných, inteligentních a odvážných.

Máš možnost se omluvit.

Jinak, co se týýče životopisu paní Brixi - já už jsem si vybral, jestli věřit jí nebo tobě.

Hned na začátku po tvém prvním extempore. Nevážím si prostě lidí jako ty.
A to o těch somrácích si zkus přečíst ještě jednou. Stojí výrazně nad tebou.
22. 05. 2008 | 19:56

jepice napsal(a):

zdenek:
Inu, když jeden o voze a druhý o koze, je to těžká věc. Golem navrhl stanovit limit provozních nákladů pro soukromé lékaře. Já jsem namítla, že z logiky věci vyplývá, že je to nesmysl, protože provozní náklady, tj. nájem, světlo, teplo, materiál, plat sestry atd. se lékař nesnaží zbůhdarma navyšovat, poněvadž by mu to snižovalo příjmy. Můžete to nějak zpochybnit?

O tom, jestli má lékařova finanční spokojenost vliv na kvalitu jeho práce, jaksi řeč nebyla. Ale nebráním se žádné úvaze na toto téma. A taky nevím, z čeho jste usoudil, že je mi apriori proti mysli soustředění lékařských praxí do jedné budovy. Někde to skutečně může být pro lékaře i pacienty výhodné, jinde zase třeba ne.
22. 05. 2008 | 19:57

Petr B. napsal(a):

Tak příští středu ÚS definitivně vyřkne svůj ortel o přímých platbách ve zdravotnictví (zejména o "regulačních poplatcích). Pokud se nechce zesměšnit před celým národem a způsobit nějakou revoluci, musí poplatky u lékaře zrušit a to u všech kategorií, nikoliv jen u dětí, jak navrhují různí zbabělci a kompromisníci. Zavedení regulačních poplatků totiž nepředcházelo zrušení č. 31 listiny práv a svobod ústavy ČR. ODS se svými pravicovými spojenci (SZ, KDU-ČSL) neměla dostatečný počet zákonodárců ke změně ústavy. A tak pomocí korupce (Dalík, Melčák, Pohanka) a spoléháním na loajalitu ústavních soudců ve své většině jmenovaných presidentem z ODS a senátem s pravicovou většinou, doufá, že protiprávnost projde. A to má být teprve počátek devastace a vytunelování zdravotnictví (privatizace, "řízená péče" a podobné nesmysly spojené se "spoluúčastí". Toto všechno by měl odstartovat
ve středu Ústavní soud svým popřením ústavy a práva. Navíc jsme byli svědky zastrašování ústavních soudců ze strany Topolánka a Nečase.
Může to zase dopadnout v poměru 11:4 nebo 10:5 (proti Rychetský, Nikodým, Wagnerová..), kdy odeesácká většina přehlasuje havlovskou menšinu a ta svůj nesouhlas dá na vědomí uveřejněním odlišných stanovisek, což na věci nic nezmění. Anebo to skončí, jak jsem napsal výše, pokryteckým a zbabělým zrušením pouze poplatků u dětí, k čemuž se někteří "hodní poslanci" vládní koalice stejně chystali. Jenom bych na základě této logiky nechápal, proč všichni ústavní soudci včetně i těch jasně odeesácky orientovaných, hlasovali pro zrušení neplacených prvních tři dnů nemoci. V této věci totiž není tak markantní protiústavnost (samozřejmě to však protiústavní bylo) jako v případě poplatků u lékaře.
22. 05. 2008 | 21:11

zdenek napsal(a):

Jepice - usoudil jsem to z Vašeho kategorického prohlášení:
"Goleme, asi bude stačit okomentovat jen jeden váš bodík..." - A to očem jsem se dále zmínil totiž spolu bez pochyb souvisí a je to skutečně i o ekonomice, nejen o zvýšené kvalitě lékařských služeb. Soustředěnost ordinací skutečně přináší snižování provozních nákladů (jak se zmiňujete: na nájem, světlo, teplo, materiál, úklid... pochopitelně, pokud budovy nevlastní "zlatokopec") a finanční úspora poslouží k navýšení platů lékaře i sester.
Nechci zabíhat do detailů, nemá to ani smysl. Na logiku věcí totiž málokdo slyší neb současná společnost si celkově libuje v roztříštěnosti ve všech odvětvích lidské činnosti, což sebou v převážné míře přináší zvyšování provozních nákladů. - Jepice, omlouvám se za to, že jsem si podle jedné Vámi vyřčené myšlenky udělal chybný závěr o Vašem názoru na věc. Přeji hezký den!
23. 05. 2008 | 09:54

jepice napsal(a):

zdenek:
Chápu, že to, jak jsem to napsala, mohlo vzbudit váš dojem, že odmítám všechny Golemovy vývody.
S výhodností soustředění ambulancí do jednoho místa to ale nemusí být tak jednoznačné, ani z hlediska nákladů, ani z hlediska pacientů. Když si představíte nějakou městskou část, kde žije hodně starších lidí, pak pro ně může být lepší, že mají praktického lékaře někde poblíž a nemusejí se harcovat na vzdálenou polikliniku. A i ten praktik tam může nájem srovnatelný s centralizovanými kolegy.
23. 05. 2008 | 12:12

Ivan Sommer napsal(a):

Jepice, Golem, Zdeněk. Jde o existenci soukromých lékařů vůbec. Sdružení lékařů jakéhokoli typu má vždy nižší náklady než jednotlivý lékař. Pojišťovny budou snižovat úhrady na úroveň těch sdružení, takže soukromí lékaři mohou zbankrotovat. Taková byla realita na Slovensku, kde nespokojeným soukromým lékařům ministr zdravotnictví Zajac odpověděl, že se mohou za přispění pracovního úřadu rekvalifikovat na zedníky. Některé z těch tvůrců produkujících ze slovenských lékařů zedníky, převzal Julínek do svého týmu.

V Maďarsku také soukromí lékaři krachovali a protestovali, situace tam byla ještě výbušnější než na Slovensku. Dokonce i u nás jsem zaznamenal pouliční nábor pojištěnců do nějakých lékařských center, nazývaných jako lékařské supermarkety.

Naši odborníci z lidu se pohádají možná o náklady na počet židliček v ordinaci soukromého lékaře, ale nedohlédnou, kam vývoj směřuje, jakou má lékař šanci přežít coby osamělý soukromník. Že změny v tomto směru mohou mít podstatný vliv na veřejné zdraví, je zřejmé. Na Slovensku někde lékaři téměř vymizeli a dostupnost zdravotní péče se značně zhoršila, na východě údajně až 66% obyvatel ztratilo svého lékaře. Bohužel ani Brixi nepodává nějakou konkrétnější prognózu, pohybuje se jen na povrchní obecné rovině.
23. 05. 2008 | 13:31

jepice napsal(a):

Ivan Sommer:
Vidím podstatný rozdíl mezi sdružením soukromých ambulantních lékařů a společností, která odkupuje jednotlivé praxe a lékaře pak zaměstnává. Kterou z těchto poloh máte na mysli?
23. 05. 2008 | 15:07

zdenek napsal(a):

Jepice - v tomhle případě naprostý souhlas.
23. 05. 2008 | 15:52

Ivan Sommer napsal(a):

Jepice, Zdeněk. Je tu ještě jeden problém terminologický. Užívají se volně pojmy, aniž je jasné, co se pod nimi skrývá a je vhodné si ověřit obsah. Zrovna slovo sdružení se může psát s malým nebo velkým písmenem s naprosto odlišným obsahem. Existuje profesní zájmové Sdružení soukromých gynekologů, ale také sdružení 3-4 lékařů, kteří se nějak domluvili na spolupráci. Zaznamenal jsem i družstevní lékařské zařízení, nadace, církevní charity. Mezi uvedenými organizacemi (i těch vámi) jsou jistě rozdíly ve statutu, vnitřním členění a činnosti. To jsem ale na mysli neměl a tyto rozdíly nevysvětlují, proč ministr Zajac hodlal rekvalifikovat lékaře na zedníky.

Na východním Slovensku jsem byl na dovolené, cíleně jsem se o zdravotnictví nezajímal. Bohužel jsem dostal zdravotní potíže a tak mě dostihla slovenská reforma. Znal jsem ty oblasti dobře, ale tam, kde lékaři bývali, jsem je nenašel. Zmizeli a s nimi i lékárny. Vůbec jsem nevěděl, jakým způsobem jsou slovenská zdravotnická zařízení zorganizována a nezáleželo na tom. Bylo zjevné bez nějakých velkých úvah, že kriteriem přežití byla v podstatě jen velikost zdravotnického zařízení. Větší měla lacinější provoz a pojišťovny úhrady přizpůsobily na jejich úroveň. Venkovský soukromý lékař nebo i malá spolupracující skupina, která se živila objížděním několika malých obcích neměla šanci si vydělat zdravotní péčí a lékaři se stali nadbytečnými. Tak mi to vysvětlili v jedné okresní nemocnici a později jsem si to ověřil bližším prostudováním slovenské reformy. Navíc situaci zostřilo snižování sociálních dávek, lidé ani neměli na poplatky. Byla to paradoxní situace, péče se nedostávalo, zatímco lékaři přebývali. Prohlédl mě nějaký maďarský doktor – turista a lék jsem si koupil bez předpisu, protože lékárny ve snaze se zachránit cizincům prodali cokoli bez receptu.

Tendence lékařů vytvářet větší uskupení se projevila i u nás. Znám zařízení, jehož budovu vybudoval investor, nějaký stavař, pronajímající lékařům místnosti na provoz. Každý z lékařů zůstal soukromníkem, samostatným právník subjektem, a mezi sebou se domlouvají na zástupování aj. Nevím, jak si to účtují mezi sebou. Také je asi trochu obtížné pojmenovat toto uskupení. V telefonním seznamu jsou uvedeni pod názvem pronajímatele. A v okolí tam jiné privátní lékaře nenajdete. To je týž efekt jako u supermarketů (a jiných odvětví v hospodářství) s podstatně lacinějším provozem, než malí soukromníci, kteří zkrachují. Je otázkou, zda ti nahromadění soukromí lékaři jsou nezávislí, nejsou-li drženi jako pes, byť neviditelným vodítkem. Kdyby odešli, tak riskují živobytí.

Co se týče těch společností vykupujících praxe, je vhodné zdůraznit, že jde také o soukromé podnikání. Sníží asi ještě více náklady , a tím se stane další část lékařů nadbytečných . Brixi uvádí řízenou konkurenci. Je to pojem v tržní ekonomice sporný a zdá se mi také iluzorní, na Slovensku a v Maďarsku došlo ke kolapsu, u nás v některých místech také. Sociologové (viz Keller výše aj. ) nazývají směr k řízené péči apod. jako refeudalizace, ctihodné vedení diriguje novodobé nevolníky lékaře a pacienty. To odpovídá úvaze Brixi o výkazech pro pojišťovny. V pozadí je snaha globálního kapitálu likvidovat tzv. sociální stát, privatizovat veřejný prostor (zdraví, vzdělání, bezpečnost, životní prostředí aj.). Sociologové o tom diskutují cca 20 let (viz Beck Riziková společnost, církev katolická 40 let viz organizace křesťanských pracujících.). Nevytrácí se jen pacient, jak píše Brixi, ale mnohdy člověk vůbec.
23. 05. 2008 | 22:26

libor napsal(a):

Řešení je jednoduché. Snaha člověka být zdravý. Pečovat o zdraví neznamená chodit k lékaři.
Proč je lidstvo tolik nemocné ? Asi něco je špatně ! Jděme do příčin tohoto stavu a řešme je. To je nejlacinější řešení. Mnohdy zcela bez nákladů. Většina nemocí má přícinu ve špatném myšlení a konání lidí , tedy v naší psychice. Na nápravu nejsou potřeba ani drahé přístroje a ani léky. Nemoc nás upozorňuje na to, že nejsme v rovnováze. Nemoc nám slouží ke změně v životě a to k našemu dobru. Z toho, že je Svět tolik nemocný, lze soudit, že jdeme špatným směrem. Pokud neotočíme, budou náklady na zdravotnictví pořád závratně stoupat (mimochodem, kdyby se ve světě daly dohromady všechny peníze, které se utratí na zbrojení na prevenci, osvětu a léčení………) v důsledku neustálého nárustu zdravotních problémů.
Osvěta a prevence nezačíná u lékaře, ale u dětí. A tedy v rodině a ve škole. Potom může vyrúst zdravá generace. Je to velice široký a hluboký problém. Nemocná je totiž celá společnost ve všech svých oblastech. Je třeba velice zásadního obratu, jinak jsou všechny tyto diskuze a snahy na nic.
24. 05. 2008 | 11:21

stejskal napsal(a):

Zajímavý polemický text (23.05.2008 22:26:48), pane Sommere. Opravdu. S chutí jsem si ho přečetl.

Libor Stejskal
24. 05. 2008 | 11:49

Josef napsal(a):

Zapomenula jste prosím na léčebné standardy (v něm. medicíně Richtlinie jsou zde formou zákona). U nás je odborné společnosti mají taky. Bez odborné definice léčebného standardu, totiž nelze definovat nadstandard a definovat a sledovat kvalitu. Podle MZd si tyto standardy určí pojišťovna, jistě si lze domyslet jak to bdue vypadat.....
24. 05. 2008 | 18:54

pacient napsal(a):

Každý, kdo viděl nemocné v různých fázích nemocí a vydržel u této profese, mi dá za pravdu, vzhledem k dosavadním finančním ziskům získaným z jejího provozování, že byl, je a doufám bude veden spíše humanitou-lidskostí, případně jinými motivy nežli touhou po zbohatnutí.Sama společnost výkon profese oceňuje prestiží a úctou.O tu ji chce politika připravit kupčením s lidskou bolestí. Je to nehodné dosavadního vývoje a je třeba se proti tomu stavět.
24. 05. 2008 | 20:32

Ivan Sommer napsal(a):

Josefovi

Snaha definovat standardy zdravotní péče opomíjí, že každý jsme trochu jiný, někdy svérázný svět sám pro sebe. Tím neodmítám standard jako takový, pro většinu nemocných je aplikovatelný, ale neměl by být užíván jako univerzální dogma. Zcela prakticky však odborné standardy péče existují, i když nepsané, v podobě přístupu zvaného lege artis. Zda bude na pokoji umístěn televizor nebo ne považuji za zcela jinou záležitost.

Aniž si uvědomujeme, standardy se široce uplatňují při užívání léků. Lékař předepíše standardní dávku podle doporučení výrobce., věří jeho testům, přestože by stačilo méně nebo naopak by bylo zapotřebí více. Možná jste třeba zrovna jeden z milionu, který daný lék nesnáší vůbec (alergie). I méně závažných účinků léku se projevuje někdy množství, jak se lze dočíst na příbalovém letáku. Znalý a poctivý lékař musí sledovat vývoj vašeho zdravotního stavu. Například bývá poměrně časté, že nelze vykompenzovat vysoký krevní tlak jedním lékem. Zavedení regulačních poplatků se pak jeví jako naprosto absurdní. Vlastně rozvádím jinými slovy jen to, co je známo důvěrně diabetikům, kteří si dávkují insulin podle aktuální potřeby.Test z kapky krve si udělají sami.

Ani existence standardu v prostředí, kde je pacient především homo economicus, nezaručuje, že obdrží odpovídající péči. Například při sonografickém vyšetření srdce se stanovuje hodnota EF (ejekční frakce) vycházející z toho, že srdce je specifická pumpa.. Zdravý člověk má hodnotu 55-75 %. Poklesne-li na 45 % , možná už proběhl skrytý infarkt nebo se chystá, je možná vhodné zavedení výstuže – stentu nebo jiný zásah.. Nalezne-li se 30% a níže, stáváte se kandidátem na transplantaci. Jde opravdu o velké zjednodušení jen uvozující to, že existují tři základní standardy – 1.medikace, 2.invazivní zákrok (stent, bypass), 3.transplantace, jejichž nákladnost se liší řádově od korun po statisíce (miliony). Je-li nemocný starší 55 let, není pro pojišťovny ekonomicky výhodné ho léčit dražšími postupy. Ekonomika nemá lidský rozměr, což ji ovšem nelze vyčítat. Je stejně vinna jako zbraň v rukou člověka, který stiskne spoušť.

Ani laciné (úsporné) metody nejsou soukromými podnikateli vítány, protože nepřinášejí zisk. Například z kapky krve lze stanovit hodnotu CRP (C reaktivní protein – viz S.J.Deron C-reactive Protein ) z kapky krve, což by by zvládla i sestra v ordinaci. U dětí lze odhalit infekci, např. zda vůbec předepsat antibiotika. U seniorů ukazuje na kardiovaskulární problémy (důležitější než cholesterol), popřípadě průběh zánětlivých onemocnění (artritis, tbc aj.) a dokonce i Alzheimerovu chorobu. Je ovšem nutné vyhodnotit výši CRP v souvislosti spolu s dalšími klinickými symptomy. Často však odpadne posílání vzorků krve popřípadě pacienta jinam a opakované návštěvy s výběrem poplatků. Kdysi bývalo běžné, že sestra některé testy prováděla, teď mám dojem, že tato praxe vymizela. Laciné postupy včetně laciných léků jsou noční můrou všech podnikatelů.

Omezenost standardů ukázaly svého času tzv. expertní počítačové programy. Kdyby existovala možnost určit jednoznačně diagnosu a odpovídající léčbu, stačilo by na klávesnici PC zadat symptomy nemoci a lékaře bychom teoreticky vůbec nepotřebovali. Počáteční nadšení vystřídala desiluse. Programy by asi posloužily jako užitečný pomocný nástroj pro nemocné i lékaře, zatím se však nelze na ně spolehnout.. Snad až další rozvoj umělé inteligence je přiblíží praxi.
24. 05. 2008 | 22:28

fuzobuk napsal(a):

Jak se tak dívám,tak jak je dokonalé nynější společenské zřízení,tak musím uznat-ač nerad,že nyní nejsou peníze na nic! Zdravotnictví,školství armádu, každý odvádí obrovské daně,zadluženost roste, nekonečná spirála zdražování energií,... Není na místě ptát se,zda není prohnilý nastolený systém?
Když nefunguje firma,musí se retrukturalizovat, když nefunguje stát,mění se vlády a když nefunguje společnost lidská údajně nyní trh nejlepší,co mohlo člověka potkat a ono to nějak skřípe,tak asi mocní musí vyměnit lidstvo,neboť oni jsou nejlepší a výsledky tomu neodpovídají,neboť lidé nechápou oprávněnost jejich honby za mamonem! Ach jo,asi se musí udát pořádný průšvih,by to zatřepalo těma hlavama chytrýma!
24. 05. 2008 | 23:43

David napsal(a):

Uvádím výběr z článku:

Maďarskou vládu svrhli pacienti. Hrozí to i u nás?

07:15 | 2.5.2008 | Aktualizováno | Petr Holub

Praha - Koaliční vláda Ference Gyurcsánye skončila. Zpráva z Budapešti může být varovná pro českého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

Krach Gyurcsányova kabinetu způsobila nepodařená reforma zdravotnictví. Její scénář byl prakticky totožný s českou reformou, Maďaři jen začali o rok dříve.

Poplatky u lékaře byly v Maďarsku zavedeny počátkem roku 2007. Byly zhruba stejně vysoké jako v Česku a také měly podobný efekt, jaký zaznamenali Češi letos v prvním čtvrtletí.

Druhý krok reformy měl nastat letos v lednu. Jeho hlavním motivem měla být jako v Česku privatizace zdravotních pojišťoven. Vládní socialisté a liberálové se však dlouho nemohli shodnout, jak daleko reforma půjde.

Sněmovna schvalovala privatizační zákon na poslední chvíli loni na podzim. Vysloužila si za to ostrou kritiku opoziční strany Fidész.

Té vadilo, že veřejná debata o vládním návrhu prakticky neproběhla. Podobně jako v Česku se maďarská opozice obávala, že reforma omezí dostupnost péče. Také nebylo jasné, jak má fungovat konkurence pojišťoven, když v nich stát udrží většinu.

Nakonec Maďaři do konce roku reformu nestihli a sněmovna ji definitivně schválila až v lednu. To však už byl poslední úspěch.

80 procent proti reformě.

V březnu proběhlo referendum, ve kterém pravicový Fidész požadoval zrušení poplatků u lékaře a také zákaz školného na univerzitách, které Gyurcsány plánoval na příští rok. Návrhy získaly osmdesát procent voličů.

To byl pro premiéra dostatečný signál, aby ministryni zdravotnictví vyhodil z vlády a aby oznámil, že se pojišťovny nakonec prodávat nebudou. Pokud by na privatizaci trval, dal by opozici novou šanci svolat předem vyhrané referendum.

Preference socialistů se i bez toho propadaly směrem k deseti procentům, liberálové měli v průzkumech okolo dvou procent.

Liberálové nakonec vzali odvolání své ministryně a přerušení reformy jako záminku k odchodu z vlády.

"Souboj o zdravotnictví byl důležitý a nezbytný," shrnul události, které vedly k pádu maďarské vlády, komentátor András Szigetvári pro rakouský deník Der Standard.

Ukázal se na něm základní politický rozpor, který dnes řeší země Evropy. "Jde o to, jakou roli má hrát stát v základních oblastech, od ochrany zdraví přes vzdělanost až k penzijnímu pojištění. A jak spravedlivé má být přerozdělení mezi bohatými a chudými, mezi zdravými a nemocnými?" ptá se Szigetvári.

Z Maďarska podle něho nepřišla jasná odpověď. Občané odmítli reformu, která zaváděla tržní poměry ve zdravotnictví.

Další odpověď na evropskou otázku přijde během několika měsíců z Česka.

-------Už je to tady! Už je to tady! Nejsme malé děti!-------
26. 05. 2008 | 11:50

jepice napsal(a):

David:
Krach Gyurcsányova kabinetu způsobila nepodařená reforma zdravotnictví? Spíš by bylo namístě napsat neuskutečněná. Škoda. Pokud byly opravdu parametry podobné, byla by to dobrá laboratoř na ověření anebo vyvrácení některých tezí, které se rojí okolo návrhu na reformu českého zdravotnictví.
26. 05. 2008 | 14:23

David Kalhous napsal(a):

Velmi cenný příspěvek do debaty o našem zdravotnictví.Teď ještě kdyby jej vzalo do úvahy naše "vysokorodé" ministerstvo...
27. 05. 2008 | 11:48

Oto tapik Buchta napsal(a):

Paní Brixi, velmi děkuji za stručné shrnutí zkušeností se zdravotnictvím ze států OECD. Přehledné, úderné, sqělé. Jenom bych to celé doplnil jednou drobnou notickou. Jsou celkem tři možnosti, jak zlepšit finanční stav ve zdravotnictví:
1) Omezit léčbu hrazenou z pojištění. A je vcelku jedno, jestli kvalitní prevencí a včasným odhalováním nemocí, spoluúčastí pacienta, zamítnutím proplacení úkonů nebo klidně i zabíjením lidí nad 65 let.
2) Snížit podíl zisku z peněz z pojištění a je jedno, jestli se to promítne pojišťovnám, výrobců, distributorům, lékárnám či lékařům, nebo klidně i betonové lobby. Pojem přiměřený zisk se mi moc líbí.
3)Zvednout množství peněz. Ale ať se tam pošle navíc kolik chce, vždy bude někdo, kdo si to schramstne pro sebe. Tudíž to vlastně řešení není.

Mám-li to shrnout, tak buď toho budeme méně proplácet, nebo někomu utáhneme kohouty, nebo si všichni plošně sáhneme víc do kapsy. Jiná cesta není. A protože se nikomu nechce do cesty druhé, a protože ta třetí cesta vlastně cesta není, hledá se způsob, jak prosadit bod číslo jedna. Střílet důchodce sice nikdo nebude, ale ani rozumný způsob zavádění omezení výkonů není, jak se zdá, na pořadu dne.
28. 05. 2008 | 17:40

Marcela napsal(a):

Mám jeden dotaz, na který zatím nikdo neodpověděl: Z jakého důvodu lidé s ročním příjmem od 1 milionu korun a výš jsou osvobozeni od placení sociálního a zdravotního pojištění? Jim z těchto příjmů nezbývá? Nebo je jiná příčina?
29. 05. 2008 | 10:09

jepice napsal(a):

Marcela: To je fakt? Máte odkaz na nějaký předpis, podle kterého to osvobození funguje? Anebo se to děje neoficiálně?
Odpusťte, že na otázky odpovídám otázkami, ale na ty vaše prostě neznám odpověď, protože jsem doteď o žádném takovém osvobození neslyšela.
29. 05. 2008 | 11:02

pava napsal(a):

Má o léčbě rozhodovat zdravotní stav pacienta nebo peníze? Mají o vzdělání rozhodovat schopnosti a inteligence studenta nebo peníze? Reformátoři mají jasno. Ze zdravých a vzdělaných lidí člověk nezbohatne. Lepší je vděk zbohatlíků.
29. 05. 2008 | 14:46

auto napsal(a):

Řešení je jednoduché, zaplatme lékaře alespoň na urovni platu středního managementu firem, tj. 60 000 měs bez přesčasů a pouze za léčení , nikoli za vyplňování formulářů zdravotních pojišťoven - nebudou pak nuceni předepisovat drahé léky v žoldu farmaceutických firem. A budou léčit. A vratme se k socialismu ve zdravotnictví - se všemi ztrátami je to furt lepší a levnější než toto.

A pošleme už konečně k čertu primitivy z VŠE - převest tabulku z Excelu do Powerpointu umí každý hovado. Na rozdíl od lékařů studují 10x méně a nehrozí jim za chybu kriminál.
29. 05. 2008 | 14:54

pozorovatel napsal(a):

auto:

Souhlasím, že je nutno zabývat se více otázkou co je úlohou a jaké je zainteresování lékařů.

To že lékaři nemohou svobodně vydělávat znamená, že by měli být alespoň částečně osvobozeni z povinnosti vydělávat na sebe "prodejem" jednotlivých úkonů, zákroků a léků.

Lékaři by měli by být z velké části zaplaceni za svou "roli" a ne za každý úkon zvlášť.

Samozřejmě, dohled a analýza jejich výsledků jsou nutné.
30. 05. 2008 | 11:02

radek napsal(a):

přečetl jsem si několik příspěvků diskutujích. Mají v mnoha věcech pravdu.
Ovšem nějvětší problém toku peněz do zdravotnictví je výše mezd v České Republice.
Přece není možné z vybraného pojištění průměrné české mzdy zaplatit zdravotní systém, ve kterém je většina vstupů na úrovni cen zemí na západ od ČR.
Takže mi z toho vyplívá, že veškeré poplatky (aspoň kdyby šly do zdravotnictví) a spoluúčast je jen další forma získání peněz do zdravotnictví, aby nebylo nutno říci, že je potřeba zvýšit povinné zdravotní pojištění minimálně o 100%.
01. 06. 2008 | 21:26

Ivan Sommer napsal(a):

radek
O čem to vlastně píšete. Zdravotnictví za minulý rok bylo v přebytku 27 miliard. Proč vybírat další poplatky?
02. 06. 2008 | 14:46

Pavel napsal(a):

to marcela a jepice:
Do lonskeho roku byla rozdilna uprava zdravotniho pojisteni u zamestnancu a podnikatelu; pojistne se pocita podle prijmu (cim vetsi vydelek, tim vetsi pojisteni), ale podnikatele meli zaveden strop. Takze vysokoprijmovi zamestnanci platili vyrazne vyssi pojistne, coz od letoska neplati a strop je pro vsechny. Takze neni pravda, ze by lide s vysokym prijmem neplatili nic, pouze je pro vsechny zavedeno minimalni a maximalni pojistne. Je samozrejme mozne, ze o tom nektera media informovala ve stylu "bohati jsou osvobozeni od zdravotniho pojisteni" :-)
02. 06. 2008 | 15:15

Terry napsal(a):

"Zdravotnictví je v krizi."

Řekl bych, že toho "v krizi" je v naší společnosti sakra víc a podstatnějšího: nárůst sobectví, vulgarity, arogance moci (se vzory na nejvyšších postech), politická kultura na úrovni uplivané putyky, "uchopení" státu coby dojné krávy ze strany povětšině nekompetentních a za své činy neodpovídajících politiků, neochota řešit plýtvání finančními prostředky a raději dále převádět zátěž na občany (kolik jen miliónů a miliard se za 15 let prošustrovalo za "skvělou" transformaci, hodnoty "zmizelé" vytunelováním, opakované oddlužování a zachraňování krachujících bank a pojišťoven, nesčetné povětšině prohrané arbitráže.. , a to vše pouze "zásluhou" nekompetentního a blbého rozhodování politiků, aby často titíž politici "řešili", zda poplatky u lékaře a kolik, kolik za recept...).

Je potřeba "vymést Augiášův chlív"...

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

"Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.
Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!"
03. 06. 2008 | 08:55

h@luzak napsal(a):

Skutečně zajímavé úvahy. Problém je v tom, že navrhovaná řešení mají za úkol odstranit následek problému, ale nikoliv příčinu. Například "konkurence mezi lékaři škodí", protože "pacient nemá informace". Samozřejmě, pokud spotřebitel nemá informace, nemůže si kvalifikovaně vybrat. A nedostatek informací je v rozporu s volným trhem.

Jsem přesvědčen, že když navrhnete úplnou deregulaci, odstraníte většinu (když ne všechny) příčiny a Vaše teze již nebudou platit. Před rokem jsem na toto téma dělal poměrně obsáhlou studii včetně srovnání s jinými zeměmi (USA a státy EU). A co mi vyšlo? Že není péče jako péče. Tedy, že je péče běžná (běžná nachlazení, očkování a spol). Platit je ze zdravotního pojištění je nesmysl, protože cena je víceméně konstantní (tak proč dávat někomu marži za to, že si ty peníze chvíli nechá). Druhým typem je péče nákladná (zlomeniny, vážné choroby s dobrým výhledem na uzdravení a podobně). Pokud chceme, aby byli pojištění všichni, můžeme nastavit regulační pravidla - každý, nechť je pojištěn (povinně) u komerční pojišťovny. Tedy podobně jako povinné ručení (a to funguje, nebo ne?). A třetím typem péče je péče sociální. Bez dobrého výhledu na uzdravení, v zásadě jde o péči "udržovací a život prodlužující". Pokud na takové máme (jako společnost) zájem, plaťme ji z daní (a říkejme tomu konečně daň - dnešní zdravotní pojištění není nic jiného).
03. 06. 2008 | 15:54

Josef napsal(a):

Rád bych ctnou autorku upozornil, že její povídání o finanční spoluúčasti, lékařské péči zdarma je totální blábol. Vážená, s námi se nikdo nespoluúčastní, platíme to všechno na 100%!! Nebo se snad domníváte, že peníze do zdravotních pojišťoven naděluje Duch Svatý? Nebo vláda má nějaké jiné peníze než jsou peníze daňových poplatníků? To co skutečně chybí je jakákoliv, byť jen elementární kontrola způsobů, jakými se naše penize rozhazují. Regulovat je nejprve nutné přesně na opačné straně, než jak to činí Julínek a jeho parta zlodějů. (Julínek si chudák jeden vypůjčil od VZP za Musílkové "jen asi" 700 milionů na jakési projekty jejichž osud nikdo nezná.) Váš článek je jen další ideologický traktát, snažící se zdůvodnit nezbytnost dalšího přísunu peněz od poplatníků. Nic víc.
04. 06. 2008 | 16:54

pozorovatel napsal(a):

Josef:

co tak nejdříve nastudovat, co který pojem znamená ... a pak teprve se zapojit do diskuze na poněkud odlišné úrovni?
05. 06. 2008 | 15:12

PETICE, ozvětě se! napsal(a):

http://www.plarmy.org/petice/
Podpisem petice můžeme udělat alespoň minimum.
05. 06. 2008 | 17:17

Aneta napsal(a):

Děkují pani Brixi za její rozbor. Jen mi vadí dvě věci.
-Proč se náklady na léčení stále zvyšují?
-Proč by se měla zvyšovat spolúučast pacienta?
Ano přibývá starších spoluobčanů, ale všichni víme proč se zvyšují náklady za léky a jakým nekalým způsobem se vybírají farmaceutické firmy a jaké obrovské peníze se tady promrhají a také víme, že miliarda proteče za úkony lékařů, které ve skutečnosti nebyly nikdy provedene. Nechápu proč u nás stojí dálnice dvakrát tolik než jínde ve světě, proč jsou peníze na zbrojení, proč se prodávají státní firmy, včetně nemocnic, pod cenu atd., když nemáme na zdravotnictví, školství,penze, byty atd. Všichni v tomto státě víme kolik miliard, možná i bilionu se tady za těch 19 let, slušně řečeno, zpronevěřilo, takže tato diskuze mi připadá jen odůvodnění dalšího taháni peněz z kapes běžných občanů. Kdyby se tyto rozkradené peníze daly do systému bylo by na vše. Důsledná kontrola a fungování zkonů, to je to co tu chybí...nic víc, když se chce jde vše. Pevně věřím a doufám, že se parlament vzpanatuje a zatrhne tuto reformu, pokud ne bude to katastrofa...ráda bych se dožila důstojného stáři...
06. 06. 2008 | 01:09

h. napsal(a):

Jsem zdravotník, pracující v laboratoři. Bod má cenu cca 87 haléřů. Nebo-li necelé koruny. Pojišťovny nám bod proplácejí hodnotou ani ne poloviny této hodnoty a navíc paušální platbou, která se vypočítala průměrným počtem vyšetření za celý rok 2004. Ano, dostáváme měsíční platbu paušálem 4 roky starou. Nikoho nezajímá, že náklady - alektrika, voda, plyn - potřebné k naší práci během této doby několikrát zdaržily. Nikoho nezajímá, že tento rok jsme vykázali výkony každý měsíc cca 300 tisíc korun. Od pojišťovny dostáváme 120 tisíc. Vzhledem k rozdílu, kdy vykazujeme ztráty, a to nemalé, díky tomuto systému se naše laboratoř brzy zruší. Ale úředník v pojišťovně má prémie za to, že nás kontroluje a nezohledňuje naše náklady, ani naši práci, kterou jsme udělali, protože to bychom si mohli na sebe proboha vydělat !! Tak nás zruší a vyšetření, která tady prováděli odborníci, se budou posílat do jiné laboratoře, 100 km daleko, ale která má malé náklady, protože používá nejlevnější metody. Jsou sice neefektivní, nespolehlivé, ale jsou levné. Laboratoř, která má nekvalifikované síly, protože zaplatit odborníka by bylo dražší...atak dále. Nějak se mi v tom ztratila snaha péče o pacienta...nějak v tom vymizeli lidé, kteří celý život věnují sebevzdělávání, kteří chodí do práce, když jiní v noci spí....hlavně, když pojišťovna může postavit další ze svých paláců a vykazovat milionové zisky. A to by měly být akciovými společnostmi !! Pak už budou rozhodovat nekompetentní lidé o všem. Hlavně o penězích. Rozkrade se a zruší to, co doteď zbylo.
06. 06. 2008 | 12:31

Josef napsal(a):

Pro pozorovatele.
Vážený pane, pojem "spoluúčast", tak jak jej používá autorka ale též mnoho dalších je čistá demagogie. Ve skutečnosti to znamená " Vážený poplatníku, my jsme peníze které jsi zaplatil do zdravotnictví použili na bůhvíco (a bohatá zkušenost mi říká, že přilehavější je slovo rozfofrovali). Tak pokud snad chceš využívat systém, který jsi už jednou zaplatil ve formě pojištění či daně, laskavě přisuň další peníze, protože my už je pro tebe nemáme. Jenže do černé díry, která dno nemá, nemá ani cenu žádné peníze přihazovat. Na celou věc je nutné jít z úplně opačné strany a to dno vytvořit.
06. 06. 2008 | 15:31

pozorovatel napsal(a):

Josefe,

přiměřená spoluúčast je pouze jednou z mnoha nutných podmínek pro dobré fungování celého zdravotního systému.

Spoluúčast sice nesníží riziko zpronevěry (jak vy říkáte černé díry) ve zdravotnictví, ale sníží riziko zneužívání zdravotnictví ze strany pacienta.

Pacient by měl mít přístup ke zdravotním službám a lékům na základě potřeby, ne jak si zrovna usmyslí.

Spoluúčast by měla být strukturovaná a zastropovaná tak, aby nikoho, kdo zdravotní služby či léky potřebuje, neodradila.

Jedná se tedy o podrobnou analýzu a diskuzi, ne o dogma ... alespoň u autorky, jak se jeví z jejího textu.
07. 06. 2008 | 08:07

Roman Flašar napsal(a):

Vážená paní děkuji za článek. Souhlas tak na 50%. Dle mých informací je systém v Kanadě dosti nepřátelský k pacientům. Objednací doby ke specialistům jsou běžně několik měsíců a nemáte šanci se tam dostat.
Představa státu či monopolistického systému, který nakupuje péči pro pojištěnce je opravdu zvláštní. Myslím si, že větší prostor pro koprupci na získání přístupu k 230 mld. asi už nelze vymyslet.
Naopak souhlasím se spoluúčastí -motivuje k čerpání levnější péče - tedy přesun péče do ambulancí. Ale neumím si představit důchodce žijící v sociálních ústavech, kteří za péči u specialistů či v nemocnicích doplácí cca 2-3000 Kč za měsíc.
Důraz na prevence - souhlas.
08. 06. 2008 | 16:13

majolenka@volny.cz napsal(a):

Vážená paní Brixi,

děkuji za článek. Zdravotnictví je natolik specifický a nezbytný resort pro všechny občany, bud dnes nebo pozítří. Koho dnes nezajímá, může si zítra pozdě stěžovat. Pokud se skutečně "rozběhne" odborná veřejná debata a nejenom stranická,k už to bude pro nás krok vpřed. Zatím, dle mého soudu se tak něděje. Zdravotní péče NEMŮŽE být regulována jen a pouze volným trhem, brzy bychom zaplakali, jak se ti "schopnější" chovají tržně.

Díky tedy za srozumitelnou analysu i pro široké vrtsvy poplatníků. Přejmě sobě i ostatním, aby zdravotní péče zůstala dostupná skutečně všem, abychom nemuseli jednou řešit, zda zaplatit nájem nebo lékaře. Možná kritický, nikoliv však nepravděpodobný scénář. Se spoluúčastí za určitých okolností, jako motivující prvek, souhlasím. Nelze plýtvat zdravotnictví není zadarmo, nemá se tak tedy ani tvářit.
Díky
09. 06. 2008 | 15:14

Vlasta napsal(a):

Soudruhu Jeniku,
tady na techto strankach se pisou ruzne pitomosti ale to co vy tady pisete je zalovatelny. Vy tvrdite ze mate dukazy o planech ODS vyvrazdit chude lidi. Pokud je mate tak je prosim predlozte a ODS pujde pred soud.Evropsky. Pokud ale je to vase lhani z komunisticke ideologie a to si myslim, ze je, tak tak se koukejte ve vasich vyrocich krotit.Nakrasne by se mohlo stat, ze stanete pred tim soudem vy. Nedomnivejte se, ze se neda zjistit kdo jste, takova imunita neexistuje.
09. 06. 2008 | 15:35

Josef napsal(a):

Pro pozorovatele,
1) píšete: "ale sníží riziko zneužívání zdravotnictví ze strany pacienta.

Pacient by měl mít přístup ke zdravotním službám a lékům na základě potřeby, ne jak si zrovna usmyslí." Lepšího příkladu naprosto nepřípustného použití principu kolektivní viny se člověk ani nemůže dočkat. S takovými principy mi knížecí rady dámy z esvětové banky mohou být klidně ukradené.
2) Bohužel vámi t.zv. propagovaná "spoluúčast" vede ke zneužívání pacientů z důvodů finančního prospěchu. Uvedu Vám krásný příklad. V případě 100 mg Anopyrinu pro kardiaky, který je pouze na předpis, zaplatí jenom na Vaší "spoluůčasti" pacient 30 Kč za předpis + 30 Kč lékárníkovi, a dostane 3 balení, takže za pár týdnů si to kolečko může zopakovat. A samotná spoluúčast je mnohem dražší než samotný lék. No, patrně jsou ti kardiaci, podle vaší logiky, všichni samí simulanti, bič na ně. Mimochodem pro Vaší informaci, ten anopyrin nebo aspirin jsem si v množství potřebném na více než jeden rok volně opatřil v USA za cenu mnohem nižší, než je t.zv. spoluúčast v České republice. A mohl bych pokračovat v dalších příkladech. To co je ovšem důležité a nikdo zde nezmiňuje je fakt, že podle statistik počet návštěv po zavedení Julínkových vyděračských příplatků v podstatě neklesl. To znamená, že ten počet je generován systémem a celý koncept je vadný v základním principu kolektivní viny. Mnohem více užitku by na př. přineslo povinné zasílání srozumitelního vyúčtování každému klientovi pojišťoven. A také vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné peníze naprosto volný přístup k ceníkům,smlouvám a dalším informacím. Včetně podnikatelských aktivit. Pak bychom na př. zjistili, kdo před časem zařídil, že primární stent, který stál v Německu 1000 Eu u nás stál 3000 Eu. A další výrobce podobných excesů. A mohl bych ještě pokračovat. Jenže to vyžaduje podívat se na věc naprosto jiným pohledem. Nikoliv po vyšlapaných pěšinkách.
09. 06. 2008 | 15:51

Nok napsal(a):

Konečně fundovaný článek o tom co je možno a mělo ba se udělat. Nesouhlasím jen s formulací "zdravotnictví zadarmo", to snad je možné jen v "ropných" státech, kde občané dostávají za občanství od státu příspěvek. Důležité ale je, že článek jde po podstatě problému a odhaluje tak absurdity českého prostředí. O definici zdravotní péče z pojištění a páteřní síť nemocnic a zařízení usilují všichni ministři zdravotnictví p. Lomem počínaje. S tím souvisí i pořádek v investicích atd. Realita? Každý ministr, pokud svůj návrh dotáhl do sněmovny a hrozilo, že projde a bude pořádek, bez ohledu na politickou příslušnost, byl zlikvidován. Prošel jedině p. Julínek a to díky tomu, že hlavní podstata jeho reformy dlí někde jinde. 1. zavést co nejnižší strop na odvody na zdr. a důch. pojištění. 2. Omezit vzájemnou společenskou solidaritu. Kdo dře, ať dře do konce zákoné poviné lhůty procovat, pak je již jen zátěží systému. Kdo má peníze, ten si zdravotnictví zaplatí a bude žít déle. tak to bylo celé dějiny lidstva. 3. V co nejvyšší míře omezit regulaci státu a hlavně jeho dozor. 4. Za regulaci pomocí spoluúčasti pacienta, kterou asi všichni uznávají jako jedinou cestu jak snížit plýtvání, skrýt nutnost nahradit výpadek toku financí do zdr. systému po zavedení stropů na odvody. To je důvod proč se vybírá od důchodců a dětí. Ti stůňou nejvíce a tedy do systému i nejvíc přinesou. Regulace je již druhotná. Reformy budou bolet, jde ale o to, aby bolely spravedlivě a měly smysl pro všechny občany. Autorka by měla být jmenována předsedkyní nezávislé nadstranické komise, která by reformy měla připravit. Myslím, že u zdravotnictví a důchodů bychom měli začít a s tím pak provázat i ostatní daňové zákony. Zatím se ulevilo jen jedné části společnosti a to bez části B, ve které p. Tlustý sliboval zavést pořádek do odpisů. Proto byl asi odstraněn. M B
10. 06. 2008 | 09:32

Tom napsal(a):

No, nevím kdo bude mít tu sílu a dočte se až sem..:), ale chtěl bych připomenout aby se každý pisatel kouknul do výplatní pásky (daňoveho přiznání) na kolonku "zdravotní pojištění" ! Naše veřejné zdravotnictví není ani NÁHODOU ZADARMO !!! Takže by to chtělo lépe hospodařit jak na straně státu (pojišťoven, lékařů), tak na straně pacientů. Jímá mě děs když u lékaře (praktika,či specialisty) vidím ty davy rádoby pacientů, kteří nemají co napráci a obletují kde jaké zdravotní zařízení s pocitem, že si tím vyřeší bolesti na duši. Omlouvám se všem "poctivým pacientům".
19. 06. 2008 | 13:42

Tom napsal(a):

Jinak jde o dobře napsaný článek. Nechápu přoč naši politici pořád něco řeší, když je vše jasné :)! ... Jedna pojišťovna, rozumná spoluúčast, bezplatný a férový přístup k prevenci. Jenže asi zapomínám na tlak lobistů a to z celého "politického" spektra a podnikatelské sféry. Pokud se vyhoví jednomu, je naštvaný ten druhý, tak se vyhoví i druhému,... třetímu, no a je z toho guláš, ne zákon. Vždy se ale zapomene vyhovět x-tému, který celý ten paskvil politicky odstřelí. No a v neposlední řadě i my, běžní pěšáci, jak z řad pacientů, tak z řad lékařů a úředníků. Přoč se "regulační poplatek 30,-" vybírá u každého lékaře jinak, proč je tolik nejasností kdy a zaco vybírat, proč se vybírá i tehdy, když pacient je odeslán na speciální vyšetření, nebo jde na opakovanou kontrolu stejné nemoci ? To přeci není vůle pacienta, ale ošetřujícího lékaře! Pokud "Julínkovné" chápeme jako trest za nadměrné užívání péče, tak by ho měl platit ten ošetřující lékař, který Vás pozve, nebo někam odešle!
Nemůžeme se pak divit poctivým lidem, že nadávají, když na sobě cítí křivdu a pak vidí dvě sociální skupiny, každou na opačném pólu spektra ..., jak si vesele berou plnými hrstmi (nebo se snaží, mít koláče bez práce). Prostě k ideálu, který je v článku popsán je v Čechach (ale asi ne jen tu) hoodně daleko :((. Snad ne na dlouho.
19. 06. 2008 | 14:47

Vena napsal(a):

Musíme dočasně zacloumat etablovanými stranami a nejvíce užitku může dokázat Pravý Blok Petra Cibulky.
http://www.cibulka.net/petr...
http://www.cibulka.com/foru...
http://www.cibulka.com/
19. 06. 2008 | 21:04

Ivan Sommer napsal(a):

Tom.
Poplatky z hlediska ekonomického jsou zvláštní spotřební daní (na službu). platí se přece v nedílné souvislosti s konzumem poskytované služby. Jen je tato podstata zamlžena názvem "regulační" a množstvím balastních úvah ideologů. I spotřební daň na benzin se docela dobře může vyhlašovat jako regulační zásah proti plývání cennou pohonnou hmotou.

Podobnou daní jako regulační poplatky bývají obecní přirážky ke vstupnému na různé kulturní akce. Přirazí se jednotně 1 Kč bez sáhodlouhých diskusí o regulaci. Také místní lázeňské poplatky hostům (včetně pacientů)při ubytování v lázeńských městech jako jednotná částka např. 15 Kč/den mají obdobný charakter spotřební daně (na službu ubytování) jako regulační poplatky. Údajně mají přispívat k rozvoji lázní. Jak je morální, že na rozvoj města mají přispívat nemocní po infarktu nebo mozkové mrtvici, je ovšem otázkou.
22. 06. 2008 | 22:57

Jana Matesová napsal(a):

Vážený Ivane Sommere, který v této diskuzi, i na řadě jiných fór o zdravotnictví plivete kolem sebe bez toho, že byste jedinkrát přišel s konstruktivním návrhem založeným na zásadách nestranné analýzy: když už jste se tak pustil do kádrování paní Brixi, stojí za to nejdřív se podívat na to, jakou úroveň studia paní Brixi, tehdy Poláčková, v roce 1991 na Masarykově univerzitě ukončila. Mnozí lidé totiž studují i poté, co normální vysokoškolské studium - dnes bychom řekli bakalářské a magisterské - ukončili.

Zřejmě je to zbytečné sdělovat takové informace člověku, který se základními, elementárními fakty nezatěžuje, ale přesto vyvozuje dalekosáhlé závěry. Pro všechny ostatní je pak ovšem jedině rozumné neztrácet čas jeho diskuzními příspěvky.
11. 08. 2008 | 21:23

Robert Miller napsal(a):

Autorka správně pojmenovala rozhodující aspekty problematiky financování a fungování zdravotního pojištění a péče, se kterými se - jako s naprosto nelehkým oříškem zabývají všechny vyspělé země, tedy i ČR.

Spoluúčast 20%. tedy ikdÿž už pojistka platí většinu (80%), je pro pro ty, kteří mají rodinného příslušníka nemocného, nebo potřebují spravit zuby, ne vždy malý zásah do rozpočtu.

Nejen proto, že mám v rodině lékařku, že žijeme v reáliích amerického zdravotnictví, přitom bedlive sleduji to české, protože se o věci dlouhodobě zajímám, m.j. jsem tlumočil na nejrůznějších konferencích o otázkách reformy zdravotnictví v USA, ČSFR, ČR a SR, od doby MZdČR Bójara až po Julínka, včetně studijních pobytů našich lékařů, ředitelů nemocnic, atd. v USA, vím, už alespoň 15 let, jaké problém v této oblasti skutečně včechny země mají. Proto se k této problematice již více než 15 ket vyjadřuji.

Kupř., když ČR vydává na zdravotnictví 8% HDP a HDP před lety byl 11.000 USD na hlavu, s 880 USD na občana a rok, je to mnohem méně než 17% z HDP 40.000 USD v USA, což je asi 6.800 USD/os/rok.

Přitom nemocnice vydává 30% nákladů na léky, kdy lékaři i pacienti běžne požadují to nejlepší, nejdražší, značkové, ne generické, ... protože přece jde o zdraví jejich a jejich milovaných rodin.

Navíc dlouho byla praxe a někdy ještě přežívá, že se našim nemocnicím nedařilo získat množstevní slevy, někdy prý, jako při nákupu přístrojů a zařízení, snad tomu bránily i "pozornosti" od zástupců farmaceutických firem nebo dodavatelů drahých přístrojů, kteří v ranné polistopadové době dali ředitelům nebo těm, kteří o nákupu léků nebo přístrojů rozhodovali, od hrazenéhgo semináře v Římě nebo San Francisku.

Protože přístrojové vybavení je také obrovská investice (ne vždy optimálně využíváno), kromě léků je to další, ve světových cenách (nebo nad nimi, viz. nevyjednané množstevní slevy) hrazené položky nákladů, srovnatelné třeba s Američany nebo Západevropany, kteří (EU má také asi 8% HDP na zdravotnictví), ale mají na hlavu a rok několikanásobně více peněz (a to i nyní, když náš HDP je třeba 25.000 USDos a Kč je silná, ikdyž ten násobek se - bohudík - značně snížil).

Kde to tedy dohnat, když navíc naše investiční výstavba, stavebnictví není efektivnější než to západní?

Na mzdách, platech, na budovách.

Opakovaně se konstatuje, že při všech nedostatcích, podfinancování, skutečné výsledky našeho zdravotnictví nejsou, tradiční systémovostí, umem lékařů a sester, špatné a víme, že ani obrovské výdaje v USA mnohé, i primární ukazatele kvality péče, zdraví populace, negarantují.

Vzpomínám si také na jeden průzkum ve Francii, kde porovnávali a finančně vyčíslili rozdíl mezi tím, co si občané přejí, pokud se zdravotní péče týká a co si státní kasa nebo HDP může dovolit. Výsledek: Země by byla díky uspokojení představ obyvatelstva zbankrotovaná běhen 2-3 let.

Jak pokrok medicíny, technologie, kdy je možno navíc držet při životě "beznadějné" pacienty defakto nekonečně, kdy v zájmu tržeb, zaměstnanosti atd., stejně jako pomoci i těm nejnáročnějším případům se vydání na péči jednoho pacienta běžně počítají na milióny korun a nikdy neskončí, etické, praktické otázky se nabízejí.

K tomu navíc dlouhověkost je vítaný ale zase nesmírně nákladný fakt. Pro sebe, své nejbližší chceme to nejlepší, včetně nejposlednější technologie, léků atd. "Někdo to zaplatí".

Osobně se domnívám, že v zemích, jako USA, v Anglii, na Západě, kde jsou počty míst na LF limitované (uměle) se bude muset tato profese zpřístupnit mnohem více zájemcům, kteří ocení možnost mít globalizaci odolné, stabilní, spoluobčany vážené s vždy celkem slušně kompenzované povolání.

U nás by, od zubařiny po medicímu měla existovat stipendia, která by pomohla zájemcům si studium na LF a povolánín stomatologa a lékaře vybrat, s tím, že opracují 10 let atd. v ČR.

Spoluúčast 30 Kč je správné opatření, sníží to zneužívání a nadužívání, nejen těmi studenty a zaměstnanci, kteří se "hodí marod". Za podstatné považuji i autorkou zmíněnou potřebu najít model, který by lékaře motivoval, stejně jako občany, aby se věnovali prevenci, změnám směrem zdravých životních návykům, životosprávě. Faktem je, že se u nás stále moc kouří, pije, jí tučné věci, ikdyž v USA mají obézních a extrémně obézních asi větší procento, nejen u minorit.

Robert Miller
http://blog.aktualne.centru...
18. 08. 2008 | 00:34

Wenca napsal(a):

Paní HAno, děkujiza článek.¨Je napsaný krásně, bez zbytečných invektiv proti těm,kteří by si zasloužili jít na pranýř.Vím, že problém zdravotnictví není jednoduchý a není vyřešen na celém světě.Je to totiž základní otázka lidského bytí-konfrontace mezi lidskou hamižností, bezohledností a krutostí proti solidaritě,vzájemnému pochopení a ohleduplnosti. Současní pánové - neúspěšný lékař,nesolidní úředníček s nevyřízenými podvody a zatrpklý človíček,mstící se lidstvu za své postižení- nemohou vyřešit tento složitý problém bez touhy po zisku,postavení a vyřízení si vlastních mindráků.Aniž by konsultovali problém s lidmi, jako jste na příklad vy,zvolili si za vzor ten nejnešťastnější,nejbezohlednější a zároveň nejdražší systém- systém USA.Mnoho chytrých odborníků ne světě přišlo na to, že ze zdravotnictví nelze v současné době dělat bezohledný dravý byznys,jenom pan Julínek and his boys se snaží zničit i ten zbytek, co ještě připomíná lidství a vzájemné pochopení člověčí.
04. 09. 2008 | 12:01

Wenca napsal(a):

Za komunisty i teď se mluví o bezplatném zdravotnictví a spoluúčasti.Copak jste zapomněli, kolik nemalých procent bylo každý měsíc strháváno na zdravotnictví? A kolik je setrvačností stále strháváno ze mzdy? To je bezplatnost?Noví"treformátoři", beroucí si příklad z USA,zpomněli na to, že v USA není povinnost platit zdravotní a sociálnídaň.Je to věc rizika a rozhodnutí každého občana.Do zdravotnictví jde poměrně hodně peněz, vezmeme-li procenta z domácího produktu.Problém je v tom, že stále tato vláda mluví o přiblížení nebo vyrovnání veškerých cen s EU,ale zaúpomíná na sílu koruny a naše platy.Kdo bude rozhodovat,jakému výdělečnému subjektu budou přiděleny mé peníze z mé povinné daně?Kdo si za to zvelebí sídlo,nebo koupí luxusní automobil,nebo dobře zaplatí zbytečné množství parazitujících úředníků?Kdo udělá přítrž nemravně bohatnoucím farmacuetickým podnikům,podprovaných korumpovanými lékaři?To je moderní hyenizmus.NA to Julínek and,comp. jaksi zapomínají.
04. 09. 2008 | 12:14

Fero napsal(a):

Článek je velmi seriozní, postrádám v něm však jedno závažné téma (možná že je v rozsáhlé diskusi zmíněno), a to je postižení příčinného jednání pacienta.Právě dnes např.běží v rádiu akce na snížení obezity, v novinách seriál na odvykání kouření atd, atd.Podle mého názoru by se finanční spoluúčast na nákladech léčby měla odvíjet i od toho, jak kdo (ne)odpovědně se svým zdravím zachází.
07. 01. 2009 | 14:24

Ivan Sommer napsal(a):

Fero.

Také jsem vyslechl v rádiu pořady o obezitě, kouření atd. To je teď velká móda. O příčinnosti se jednoduše mluví, v praxi je to však složitější, stát má z kouření nebo alkoholu zisk a nemíní se ho vzdát. Rozhodně je mezi lidem mnoho nešvarů ve vztahu ke zdraví.

Je tu ale jeden dosti podstatný problém, o kterém se mlčí zásadně. Tím je kvalita práce zdravotníků. Udává se, že asi 20% diagnóz je neprávných. Z 200 mliard rozpočtu ČR to činí 40 miliard, což je značné číslo. Je jistě možné pochybovat o těchto tradovaných údajích, ale nebudou to malé hodnoty. Proč se ale o tom nediskutuje a údaj se tají ? V USA za rok údajně zemře na nesprávnou léčbu ročně na 200 000. V poměru k počtu obyvatel by to znamenalo u nás 5000-10000 lidí.
08. 01. 2009 | 19:04

pavel napsal(a):

• solidární zdravotní pojištění znamená - jedna zájmová skupina - pojišťovny- pomocí státu vybírá a kumuluje kapitál, ze kterého platí další skupinu - výrobců léků a zdrav materiálu. Realisace obchodu probíhá v tzv. zdrav. zařízeních, zde je prostor pro menší korupční skupiny - ivnestice do betonu. Drobné co propadnou až dolů, jsou pro nejnižší realisační jednotku - zdr. personál. Preference nejvýkonnějších spotřebičů ve vybraných ústavech ( př. IKEM) je logickým obchodním důsledkem. Ostatní zdravotní údržba na periferii se bude dál rychle zhoršovat.
Celý systém je vlastně letadlo, kdy platící vůbec netuší, že za své peníze většina nedostane vůbec nic.
Což je třeba tajit, protože by většina platit přestala. Jackpot -třeba transplantace, je možná, ale tak to v loterii bývá...
11. 01. 2009 | 10:38

P.S. napsal(a):

jedna věc na článku a zminovaná i v jiných souvislostech mě doslova uráží, zdravotní péče zdarma. Já nikdy co jsem nastoupil neměl zdravotní péči zdarma, naopak platím čím dál větší zdravotní pojištění. nebo pokud mám zdravotní péči zdarma co se děje s odvody zdravotního pojištění ? snad by se slušelo říct že jsme měli bezpoplatkové zdravotnictví ale neeeee bezplatné !!!! tedy lidé platící daně. jinak proti článku nic moc nemám.
12. 01. 2009 | 18:09

Jerry napsal(a):

Musite zacit definici a ucelem verejneho(statniho)zdravotnictvi !
V mnoha zemich treba neni bezna zubni pece a predepisovani bryli jeho soucasti !
Nejdulezitejsi je ale zestihleni celeho zdravotnictvi - nebot nebezpeci vecne rostouci byrokracie je velice realne !
Nez se nadejete tak mate na jednu pracujici osetrovatelku pet organizatoru a manageru !
Je velice tezke se jich pak zbavovat !
19. 01. 2009 | 21:47

Karel napsal(a):

Vážená paní Brixi,
děkuji za Váš článek. I mě mluvíte z duše
obzvláště co se týká pojišťoven to jest jejich počtu. Vysávají peníze ze společného pytle kam přece všíchni přisypáváme na zdravotní péči. Je jen škoda
že nikdo podobný Vašim názorům není poradce MZ.
03. 03. 2009 | 21:04

Jasef napsal(a):

Mě by zajímalo,kdy se unás budou léčit
chroncké chlamydie jako na západě.Pokud tam
přinesete pozitivní testy na chlamky,máte
antibiotika bez receptu.Tady na každou blbost musíte mít recept,aby si lékař a
lékárník nahrabal.U nás je zdravotnictví
v katastrofálním stavu.Co řeknou neléčení
lidé s boreliozou a chlamydiemi,teří platí
zbytečně zdravotní pojištění?
Prosím Vás přečtěte si webové stránky
Chlamydie.info.
14. 04. 2009 | 19:49

PetraFundová napsal(a):

Díky za srozumitelný článek, je přehledný a srozumitelný. Když pominu nenasytnost pojišťoven, farmaceutického průmyslu,měli bychom se zamyslet a být zodpovědní všichni vůči svému zdraví a nehazardovat jím.
12. 05. 2009 | 16:41

Roman napsal(a):

Radim: Já jsem se ale neopíral o statistiku. Já se opírám o každodenní zkušenosti z českých nemocnic. A těžko je možné zpochybnit zbytečné hospitalizace a nadbytek nemocnic s akutními lůžky. Radime, nechápejte to jako kritiku lékařů v nemocnicích. To je prostě chyba systému. Nikoho nezajímá efektivita, lékaři ani pacienti nejsou odměňováni za to, že jsou pacienti diagnostikováni a léčeni efektivně, tedy pokud to jde, tak ambulantně ...

Paní Hana: Děkuji za odpověď a také převážné většině za konstruktivní diskuzi. Souhlasím s tím, že reforma nebyla dostatečně prokonzultována a pochopena. Osobně vidím problém jak v ministerstvu (jak jste psala Vy), tak v tom, že část lékařů si uvědomila, že by se po reformě již neměla tak dobře (pochopitelně to nejsou začínající lékaři v nemocnicích).

Řízená konkurence, dohled, standardy, pojistné plány – to je přece Holandsko. Z článku V/2008 jsem pochopil, že spíše preferujete státem řízené zdravotnictví, kde by státem placení úředníci (informovaní plátci) nakupovali zdravotní péči pro občany podle přísných kritérií pro kvalitu, dostupnost a ceny lékařské péče; a také podle těchto kritérií na zdravotní zařízení dohlížet – Vaše slova. Víte, já se prostě obávám, že každý monopol je špatný (nepružný, neefektivní a úplatný). Opravdu si myslím, že bychom dopadly jako s dálnicemi – jsou dražší než v Německu. Souhlasím, že pokud by úředníci takového kolosu byli neúplatní, inteligentní, schopni neustále reagovat na měnící se nabídku zdravotních služeb, schopni objektivně a nezávisle kontrolovat poskytnutou péči, tak by to byl ideál. Ale takový úředník je spíše světlá vyjímka a zvláště u nás. Proto si myslím, že je potřebná (a zvláště v našich podmínkách)konkurence zdravotních pojišťoven. Jistěže řízená státem a pod dohledem – viz Holandsko a Švýcarsko.

Spoluúčast musí být dostatečná, ale jistě velmi cilivě nastavená. S tím naprosto souhlasím a myslím si, že např. 10% spoluúčast, zastropovaná ročím maximem a současně možnost výběru z několika typů pojistných plánů by byla asi dostatečným řešením. Každá péče musí být poskytnuta v souladu se standardy zdravotní péče. Vše co je navíc musí být placeno v hotovosti či předmětem připojištění. Pozor - ale při léčbě dle standardů tam velký prostor není !!!

Ještě si dovolím poznámku k té komunikaci. Víte, svádět to vše na historii a výchovu není asi úplně správné. Nevím kdo z Vás si pamatuje např. mechaniky a personál v autoservisech v minulém režimu a nyní. Proč se tak změnili ? Všichni jsou Češi a přesto se nyní chovají úplně jinak. To je prostě v organizaci práce, v odměňování, v konkurenci ... I lékaři a nemocnice musí mít možnosti lepších kontraktů a lepších výdělků, když se budou chovat dle dobře nastavených parametrů. Ty parametry by ale podle mne měli nastavovat plátci (pojišťovny a občané)– ne stát – ten to dělá nyní a vidíte jak to vypadá – pacient a normální lékař je na posledním místě a základem jsou provize za stavební zakázky a nové přístroje ...

Jsem zvědavý s čím vyjdou politické strany před podzimními volbami.
03. 06. 2009 | 18:56

cosycenctral1 napsal(a):

cheap puma shoes online

http://www.pumaforever.com
06. 11. 2009 | 05:23

Pamětník napsal(a):

Zdravotnictví nikdy nebylo zdarma.
Kdo to tvrdí je jen velký hlupák a neználek.
Před dvaceti léty si to každý platil v daních.Jak zabránit rozkrádání peněz co se vyberou na zdravotnictví :
1.Jen jedna nebo dvě zdravotní pojišťovny!!!
Mají velký aparát a pronájem budov-jsou
to dohromady miliardy,které by měly
být pro pacienty.
2.Stát by měl nakupovat léky pro všechny
lékárny a nemocnice.
3.Všechny lékárny by měly mít léky za
stejnou cenu.
4.Každý ministr a ministerský úředník by
měl být trestně zodpovědný za to co
podepsal a vyžadovat po něm úhradu za
způsobené ztráty.
Pro ty bohaté lidi by se mohla zřídit
sanatoria,kde by se nechali za peníze
léčit a nemuseli korumpovat doktory v
nemocnicích.
5.Zvýšit o 1% ve výběru na zravotnictví
v daních.
6.Zrušit ministrům,vládním úředníkům,
poslancům,senátorům nezdanitelné příjmy.
7.Peníze ze sázek a sportek dát do
zdravotnictví místo do sportu.Stejně se
ve sportu točí miliardy,které jsou
nezdaněné.Podnikatel,který bude do
zdravotnictví dávat peníze tak jako
sponzoruje charitu by si to mohl
odečíst z daní!!!
28. 01. 2010 | 17:35

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 05:00

Tomáš Macháček napsal(a):

Na tomto článku mi připadá zajímavé, že ačkoli horuje pro "neideologické" návrhy, sám je ideologický, a ačkoli horuje pro věcné a konsistentní návrhy, sám obsahuje několik zásadních rozporů. Vím, že se tomu nelze vyhnout, jen bych si přál, aby to věděla i paní doktorka. Pro mě osobně nepřináší článek nic nového ani podnětného. Konceptuální rámec, v kterém se paní doktorka pohybuje, je stručně řečeno - poněkud zastaralý. Podstatné je, že PROTO neposkytuje nástroje pro řešení problémů, kterým dnes zdravotní systémy vyspělých zemí čelí. Je mi líto.
12. 05. 2010 | 09:28

Angie18HUBBARD napsal(a):

According to my own analysis, billions of persons in the world get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">business loans</a> at various creditors. Hence, there is good possibilities to find a sba loan in every country.
04. 07. 2010 | 21:47

business loans napsal(a):

That is cool that people are able to receive the home loans and that opens up completely new possibilities.
20. 07. 2010 | 19:37

yourstar napsal(a):

<a href="http://www.shopcartcn.com/">shopping trolley</a>
<a href="http://www.shopcartcn.com/">shopping basket</a>
<a href="http://www.shopcartcn.com/">shopping bag</a>
<a href="http://www.shopcartcn.com/s...">shopping cart</a>
<a href="http://www.shopcartcn.com/c...">cooler bag</a>
<a href="http://www.shopcartcn.com/b...">beach trolley</a>
25. 10. 2010 | 03:50

clotheswholesale napsal(a):

there are top quality <a href="http://www.asiahong.com"><strong>cheap designer clothing</strong></a> at the <a href="http://www.asiahong.com"><strong>designer clothing store</strong></a>, many people like these <a href="http://www.asiahong.com"><strong>designer clothes online</strong></a> here.
29. 10. 2010 | 10:49

Nike air max 2011 napsal(a):

http://www.shoes-hats-store.com/
02. 07. 2011 | 03:58

virginia auto insurance napsal(a):

Thanks for any other wonderful article. The place else may anybody get that kind of info in such a perfect means of writing? I've a presentation next week, and I'm on the search for such information. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 04:32

ghg napsal(a):

google:
mudr virapen
mudr hnizdo
05. 10. 2011 | 20:05

antique auto insurance rates napsal(a):

I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what's the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">cheap auto insurance rates</a>
17. 10. 2011 | 10:21

http://www.boola-games.com/images/53.php napsal(a):

I am really thankful to the owner of this website Hana Brixi ? Zdravotnictví je v krizi. Cíle reforem jsou neslučitelné. Řešení mimo dosah ideologů. who has shared this fantastic paragraph at at this place.
26. 02. 2014 | 14:17

http://www.biomedediting.com/images/70.p napsal(a):

I am John, how are you everybody? This paragraph Hana Brixi ? Zdravotnictví je v krizi. Cíle reforem jsou neslučitelné. Řešení mimo dosah ideologů. posted at this web site is really nice.
27. 02. 2014 | 06:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy