Anonymita internetu a aktuálně.cz

14. 12. 2009 | 12:23
Přečteno 15982 krát
„Na internetu nikdo neví, že jsi pes“, bylo napsáno pod karikaturou, kterou nakreslil Peter Steiner v roce 1993. Charakterizovala jednu z nejzákladnějších vlastností v té době formující se internetové sítě – „osobní“ anonymitu těch, kteří ji užívají. Internet byl chápán něco jako velkoměsto nebo jako velký, otevřený, společný prostor, který se postupně zaplňuje anonymní obcí. I přes jistý posun v povědomí lidí tato představa dodnes v určité formě stále přetrvává a ona anonymní společenost se stále zvětšuje.

Já jsem vyrůstal v malém městečku, kde se nikdy nic neutajilo a kde anonymita dodnes není součástí žívotního stylu jeho obyvatel. Neutajilo se, když jsem rozbil okno, s kým jsem šel na rande nebo kdo má v životě trápení. Moji pražští kamarádi mohli potajmu kouřit nebo někde vypít pivo a většinou jim to prošlo. Velkoměsto je anonymní, ne však ještě nutně svobodné. Dává možnost volné existenci v nepřehledném davu. Dává možnost se ztratit, schovat za masku anonymity. Zloděj může utéct nepozorovaně z místa činu a vyhnout se zodpovědnosti. Problém je v tom, že sám před sebou člověk neuteče, sám před sebou se neschová. Člověk může oklamat druhé, možná i své nejbližší. Ale nejhorší podvody, kterých se člověk v životě dopouští, jsou ty, které páchá sám na sobě. Nejde o jedno pivo nebo nějakou natajno vykouřenou cigaretu, jde o životní postoj. A pokud se vrátíme k internetu, nejde o to, zda mě někdo pro můj názor odsuzuje, nebo si mě pro něj váží. Jde o to, zda si můžu vážit já sám sebe, zda můžů mít k sobě respekt. A to je to, oč tu běží. To je to podstatné.

Anonymita představuje jistý druh neviditelnosti. Já sám jako malý kluk jsem chtěl být neviditelný, abych viděl. Chtěl jsem se dostat všude tam, kam mě dospělí nechtěli pustit a zavírali přede mnou dveře. Byl jsem hrozně zvědavý. Chtěl jsem být neviditelný, aby mi ta nádherná dobrodružství, která se podle mé představy za těmi dveřmi odehrávala, neunikla. Nešlo mi o anonymitu, šlo mi o účast na dobrodružstvích, která mi byla odpírána.

Později, když už jsem dosáhl na kliku a otevřel jsem si mnohé dveře sám, jsem měl opět touhu být neviditelný. Nešlo o dobrodružství, ale o strach. To bylo ve chvíli, když jsem rozbil své první okno. Když jsem provedl něco, o čemž jsem bezpečně věděl, že mi tak snadno neprojde. Když jsem se bál vzít na sebe zodpovědnost za něco, co jsem provedl. Táta byl přísný a myslím, že některé jeho tresty nebyly úměrné situacím, do kterých jsem se dostal – ať už svou vlastní vinou nebo náhodou. Neviditelnost se v tu chvíli pro mne zdála řešením. Ale nebyla.

A pak přicházely další situace, kdy touha po mé neviditelnosti nevycházela ze mě, ale z mého okolí. To byla doba, když jsem musel stát v řadě a nesměl vyčuhovat. Když jsem musel na sobě nosit formální znaky sounáležitosti s větší skupinou lidí – pionýrský šátek, cvičební úbor nebo vojenskou uniformu. Počáteční touha být akceptován, někam patřit a být součástí něčeho většího a mocnějšího, než jsem já sám, byla po čase vystřídána pocitem ztráty mé vlastní osobnosti, mého vlastního já. Nešlo o sportovní nebo pracovní tým, kde individuality spojují své síly do větší a efektivní formace. Já jsem se nebyl schopen zařadit do davového nebo přísně organizovaného společenství. Myšlenka, že bych se měl stát bezejmeným členem masy lidí, abych nenarušoval pořádek, byla pro mne i pro mojí ženu jen těžko akceptovatelná. Pro mě nebyl podstatný pořádek, pro mě byl podstatný řád, na jehož tvorbě jsem chtěl participovat. Vláda země mi zakazovala vidět svět takový, jaký je, a na místo toho mi předkládala zářné zítřky. Později ani to ne. Předkládala mi nikoliv vizi, ale iluzi. Vize je založená na společenských hodnotách, iluze na falešných ideálech. Zářné zítřky proklamované představiteli země nebyly totiž určené mně, ale anonymnímu davu. Dav nerozeznává individualitu ani hodnoty, nemá zodpovědnost, nepřipouští statečnost ani svobodu jednání. Dav se neřídí rozumem, dav se řídí davovou psychózou. Je manipulovatelný, čehož se dá snadno zneužít. To vědí velmi dobře psychologové, ale zejména pak politikové a diktátoři. Moc dobře to věděla vláda totality, moc dobře to vědí i dnešní politikové. A také se podle toho chovají.

Tahle neviditelnost s anonymitou do určité míry souvisí, ale není to jedno a to samé. V internetových diskusních klubech jako jsou Lidové noviny, Aktuálně.cz a další bylo nebo stále ještě je možné prezentovat názory pod přezdívkou - „nick“. Anonymita je tedy jedním z hlavních principů, na kterém tyto diskusní kluby fungují. Paní Zahálková například poukazuje ve svém „blogu“ (Chválím projekt blogů aktuálně.cz) na svobodu slova, která je stěžejním prvkem každého opravdovu demokratického světa. Dává jí přednost před povinnou registrací účastníků internetové výměny názorů ve prospěch otevřené anonymní společenské diskuse. Myslím, že oprávněně předpokládá, že obyčejný člověk, který si snad není jistý sám sebou nebo svým názorem a který nemá zkušenost s veřejným vystupováním, by svůj názor jinak neřekl. Snad také proto, že má ostych, strach z omylu, možná i strach z toho, aby se mu lidé nesmáli, nemá odvahu nést svou vlastní kůži na trh. Ono není snadné se dostat do otevřené palby kritiků. Tomu všemu dobře rozumím, sám jsem ve stejných situacích mnohokrát byl.

Kdokoliv tu může namítnout, že internetová diskusní společnost není nepřehlednou masou lidí ani anonymním davem, že jsou to individuální osoby, jejichž názor není ovlivněn názorem ostatních. Přiznávám, internetové společenství není davem, alespoň ne v tom původním slova smylu. Ale mně tu nejde o vnější formu internetové obce, jde o její chování. Jednání lidí v davu má mnoho podob a jen některé z nich jsou aplikovatelné na naši internetovou situaci. Zároveň musím podotknout, že nic není černo-bílé a tato úvaha v žádném případě neplatí obecně pro všechny účastníky blogů a pisatele komentářů.

Davová psychóza není platná pouze v situacích shromáždění velkého počtu lidí, ale je aplikovatelná i na taková společenství, jakými jsou posluchači rozhlasu a televize nebo čtenáři novin, časopisů a uživatelé internetu. Davové chování je podmíněné nutností zajistit si bezpečí v situaci, kdy se cítíme ohroženi vnějším světem, ať už fakticky nebo domněle. Dále je příznačné, že lidé, kteří jsou pod vlivem davu, nehledají vlastní pravdu, ale uchylují se k opakování formulací a frází, které mají odradit kohokoliv, kdo bourá jejich vžité představy nebo myšlenkové konstrukce a ideologie, na kterých stojí jejich svět. Dav pro ně představuje určitou formu bezpečí. Nechci tu dál rozvádět další symptomy, ale je jich mnohem víc. Pokud se pozorně začtete do komentářů k blogům, musíte přiznat, že nezávislost názorů je opravdu jen částečná. Značná část diskutujících se snaží přesvědčit ty druhé o svém názoru, o správnosti svého postoje. Hájí např. politická dogmata bez ohledu na jejich racionalitu nebo konkrétní fakta, a mnohdy hodně agresivním způsobem. Internetová diskuse se často rychle zvrhává na vyměnu názorů, které s původním tématem absolutně nesouvisí. Autorův blog je jen záminkou, nikoliv předmětem diskuse. Tady končí vláda rozumu nebo samostatných názorů a začíná vláda davové psychózy.

Proč mám tedy s tou anonymitou takový problém, když si zároveň myslím, že je nutné, aby se hlas jedince neztratil v rétorice politických či jakýchkoliv frází? Aby nezanikl v hlučné pivní společnosti nebo šumu kaváren? Proč se necítím dobře ve společenství, které je založeno na nerovnosti partnerských stran internetové diskuse, kde je jedna veřejná a ta druhá anonymní? Rozhodně ne proto, že bych si myslel, že pravdivé jméno pod příspěvkem nebo povinná registrace změní povahu komentářů. Nedá se ani zaručit, že kdyby se člověk musel pod svůj komentář podepsat, že by více vážil svých slov. Možná, že by se v pisatelích urážlivých komentářů ozvalo svědomí, možná i slušné vychování a od podobných věcí by sami upustili. Ale možná také že ne. Tohle není podstatou věci, mně jde o něco jiného.

Vykročením ze stínu anonymity člověk opouští území určité bezpečnosti a zdánlivé vnější svobody zaručené bezejmeností davu a hlásí se k opravdové svobodě vnitřní. Hlásí se ke svobodě, která se tak snadno nedá člověku vzít, která se nedá tak snadno potlačit zastrašováním, výhružkami ani násilím. Tahle svoboda dává člověku opravdovou vnitřní sílu. Opravdu svobodný člověk není tak snadno manipulovatelný a nestává se nástrojem politických her. Svobodný člověk si dokáže vytvořit svou vlastní identitu, názor a uhájit své lidství.

Je těžké mít respekt k názoru, který vlastně nikomu nepatří. Je těžké brát vážně názor, za kterým nestojí opravdový konkrétní člověk. Je těžké rozmlouvat s někým, kdo de facto není, kdo neexistuje. Síla hnutí Charta 77 nebyla v počtu signatářů, ale v podpisu konkrétních lidí, kteří se k ní svobodně přihlásili. Anonymní protest davu se dá přehlédnout, jeden konkrétní člověk už ne. Jistě je možné zneužít informace o diskutujících nashromážděných jejich povinnou registrací, ale nebezpečí zneužití anonymity je mnohem závažnější a s daleko horšími následky. Mám respekt k provozovatelům a správcům internetové sítě aktuálně.cz a snad i rozumím jejich situaci, ale moje problémy s anonymitou nemají povahu zodpovědnosti právní, ale zodpovědnosti lidské.

A tak si myslím, že tu nejde o anonymitu jako formu, že tu jde o opravdovou lidskou svobodu, o lidskou statečnost a důstojnost. Vystoupením z davu znamená přihlásit se ke své vlastní identitě, ke svému vlastnímu JÁ. Skutečně svobodný člověk nemá strach z osobní zodpovědnosti za svá slova a činy, svobodný člověk se nebojí složitých životních situací, nebojí se ani posledních věcí života. Je schopen si uhájit své lidství. A jak mi připomíná paní Zahálková slova Aristotelova: „Kdo dává přednost bezpečí před svobodou, ten je po právu otrokem“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

schlimbach napsal(a):

Pane Benda, velice pěkný a pravdivý blog.
14. 12. 2009 | 12:34

Al Jouda napsal(a):

Tento velice dobrý článek mi připomněl slova Nerudova : Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů !
14. 12. 2009 | 12:55

darock napsal(a):

Strašně dlouhé. Přitom pointu šlo shrnout do dvou odstavců. Sorry...
14. 12. 2009 | 13:07

Alna napsal(a):

Hm, já nevím.
"Je těžké mít respekt k názoru, který vlastně nikomu nepatří. Je těžké brát vážně názor, za kterým nestojí opravdový konkrétní člověk."

Proč? Pokud se jedná o hodnocení samotného názoru, k tomu člověka ne zcela nutně potřebuji. Pokud se jedná o hodnocení člověka prostřednictvím jeho názoru, to je něco jiného.

Anonymita má tu výhodu, že se umožňuje vyjádřit člověkovi, který by jinak mohl mít obavy svůj názor vyjádřit. Že mainstream reaguja na některé nepopulární názory agresivně, je všeobecně známo.
Volby jsou většinou anonymní a je to tak správně.

To, že někteří využívají anonymitu (čti beztrestnost) k nevybíravým výpadům, je jiný příběh. To ale dělají i mnozí poslanci. Nejsou anonymní, ale trest jim nehrozí.
Potupný pohlavek je výjimečný

Myslím, že prostředí anonymní výměny názoru je jen prospěšné.
14. 12. 2009 | 13:13

Vilém napsal(a):

Nemohu souhlasit. Jednak těžko považovat za přednost, když se v debatě hodnotí především forma vystupování zúčastněných osob místo kvality argumentů, jednak mezi faktory, které omezují ochotu vystupovat pod vlastním jménem, patří i třeba obavy z odsouzení okolí, obavy z nepříznivých reakcí zaměstnavatele nebo zákazníků, sousedů nebo kolegů atd. Proto by vystupování pod vlastním jménem pravděpodobně eliminovalo nekonformní názory a z debaty by zbylo proklamování obecně přijatelných postojů, případně by v ní získali nadměrný prostor lidé, kteří se zmíněných faktorů nemusí obávat, třeba důchodci. V obsahové rovině by však zřejmě znamenala ochuzení a v podstatě prázdné proklamace o ušlechtilém vykročení z údajně nedůstojné anonymity na tom sotva něco změní. To by totiž vyžadovalo společnost, v níž se všichni těší aspoň relativní nezávislosti, která je faktickým předpokladem svobodného vystupování pod vlastním jménem.
14. 12. 2009 | 13:22

Ladislav Strakoš napsal(a):

Souhlasím téměř se vším, možná ne zcela s davovou psychózou. Dav nevznikne náhodně, má nějakou příčinu. Zde jde o čistou náhodu, kdo se připojí k serveru, hodně lidí už ze zvyku, ale je to jiný "dav". Nick není totéž, co anonym v davu.
Zdravím, Ládik.
14. 12. 2009 | 13:23

magor napsal(a):

hm, když napíšu J. Poudrážka, kterej Poudrážka to je. Ten z Prahy, z Loun nebo z Ivančic? Když dám do vyhledavače své jméno, najdu se sedmkrát a pokaždé bydlím v jiné obci. Víte, mého otce děda zřezal, protože nějakej toho příjmení se kamsi čímsi trefil. Že to byl jinej z horního konce se šťebnám přenést nepodařilo. Naja, maloměsto.
14. 12. 2009 | 13:26

Pocestny napsal(a):

Al Jouda,
tak koukej vytesat z křemene kvádr, joudo! -)))

To je geniální floskule, věcně naprostý nesmysl, je vidět, že Neruda nebyl Barrande -)
http://cs.wikipedia.org/wik...
14. 12. 2009 | 13:30

Pocestny napsal(a):

Autor,

myslíte?
http://www.novinky.cz/disku...
co myslíte teď?

je opravdu nutné mít "jména hloupých na všech sloupích"?
Před patnácti lety to bylo normální, najděte si v archivu Neviditelného Psa první ročníky, dokud interenet byl menšinovou "úchylkou", bylo to jiné...

Nehledě na to, že se kamkoliv přihlásím dříve než vy vaším jménem, už se tam nikdy nepřihlásíte vy.

Budeme se logovat rodným číslem, abychom poznali, který Josef Novák - Kladno zrovna mluví?
14. 12. 2009 | 13:41

Carlos V. napsal(a):

Hmm. Za sve nazory se nestydim a me nejblizsi okoli je zna.

Kdybych mel cas, ale i vuli, vstoupl bych do politiky. Cas nemam a vule ... kdysi jsem to zkusil, a je to jeste horsi, nez to zvenku vypada.

Takze ocenim diskuzi anonymni. Ne vsichni v mem (nikoli nejblizsim) okoli by meli z mych nazoru radost, ba i zlost by mohly vyvolat.

A ja proste nejsem ochoten jit do otevreneho boje. Jiste, jsem srab, ale zde ocenim akademicnost diskuze bez toho, aby mi nekdo rozrezaval gumy u aut.

Prosim, nenutte me vytvaret fake osobnost.
14. 12. 2009 | 13:42

*** napsal(a):

Ano, je to velice závažné téma.
Jenže jak se zde vyjadřuje pan Stejskal zatímní snaha a zachování diskusního prostoru na Aktuálně.cz je stále ještě vedena v podpoře nickové anonymity a je na ní postavena jako na jednom z možných svobodných vyjádření i přístupů. Používat zde vůči entitě diskutujících označení "anonymita davu" mi přijde poněkud nevhodné. Každý, kdo zde vystupuje pod nějakým nickem využívá jen tu možnost, kterou Aktuálně.cz přináší a zatím garantuje. Jestli se některé názory nicků nelíbí editorovi či obráceně je nyní vedlejší.

Velmi podstatné a na celé věci místních diskusí nejpodstatnější je to, že toto nickování tento diskusní server "UMOŽŇUJE". Jestli se některým občanům zdá, že nick je pod jejich úroveň, nic jim nebrání v tom, aby zde v diskusích vystupovali pod svými pravými jmény. I takových diskutujících je zde poměrně dost, nedá se tedy jednoznačně mluvit o anonymitě a o davu již teprve ne.

Statisticky dokonce "diskusní vzorek" představuje velmi široký průřez českou společností a některé ostřejší názory osobní, sociální či ekonomické z pravé či levé části politického spektra nemohou naprosto rozházet hladinu v českém rybníku. Zejména pod skutečně odborným novinářským dohledem pánů Stejskala a Michalca.

Zde bych, pane Svobodo, na případných rychlých změnách zase až tak netrval. Je to samozřejmě věc zadání, jak tvrdí editor v Kodexech, ale mělo-li by se zdejší prostředí změnit tak, jak si to představujete vy, jeden bloger, já osobně s tím nemám problém.

Pan Stejskal by měl méně dohadování s nicky a možná i lepší možnost s kulatými či snad dokonce švédskými stoly pro diskutující.
Ovšem jak říkám, je to vše věc nadřízeného pana Stejskala a majitele Aktuálně.cz

Z morálního hlediska ovšem máte naprostou pravdu, to je jednoznačné.
Hezký den vám i panu Stejskalovi.
14. 12. 2009 | 13:43

*** napsal(a):

Ano, nikdo není neomylný, omlouvám se pane Bendo, vy nejste pan Svoboda.

Vidíte to pane Stejskale, jak ta svoboda mate.....

***

Polepšíme všichni v polepšovně?
14. 12. 2009 | 13:45

Anti napsal(a):

@magor

Jsou i konkretnejsi jmena, hodne lidi se jmenuje jako nikdo jiny. Osobne soulasim s nazorem, ze casto neni zadouci, aby google vyhazoval jako prvni nase politicke nazory. Pokud si me
bude chtit proklepnout nejaka asistentka firmy, kam se uchazim o zamestnani, neni zrovna zadouci, aby prvni vyskakovalo to koho volim. Prace a politika se ve slusne spolecnosti nemicha do hromady. A neni pochyb, ze tato pridana hodnota, jez si o Vas tato asistentka zjisti, ji muze ovlivnit vice, nez cokoliv jineho. To, ze jste modry nebo oranzovy zaslape Vase portfolio v radu sekund.
14. 12. 2009 | 13:53

MS napsal(a):

Pane Bendo,

do určité míry musím souhlasit, ale.
Osobní svobodu, osobní zodpovědnost, vlastní identitu, důstojnost, uhájení si svého názoru, ale také přehodnotit svůj názor a přiznat, že názor byl původně chybný, tohle všechno se musí člověk naučit sám. Někomu to dojde a změní se v “kvalitnějšího“ jedince, někdo to za celý život nepochopí, natož aby se to naučil, a je jedno jaké má vzdělání nebo postavení!

No a dle mého právě blog na Aktualne.cz dává tuto příležitost všem, všem kdo o ni stojí. Už to, že někdo pod svým nickem napíše názor, je první krok k uvědomění si sebe sama a vystoupení z davu. Pokud člověk vystupuje pořád pod stejným nikem, je už “méně podstatné“, že Tomáš je ve skutečnosti Karel, pro nás ostatní je to Tomáš, který tu již měsíce nebo roky prezentuje svoje názory. Kdo chce, tak ho zná, pamatuje si jeho výroky a není pro něj do jisté míry “anonymní“ člověk.

Přetvářka je ve městě i na venkově. Z mé zkušenosti na vesnici větší než ve městě. Příklad - před dvaceti lety za mnou domů mohli chodit kluci, rodičům vadilo jejich pískání, zvonění apod., ale ani náhodou jim nevadilo, že všichni z domu vidí, že za jejich dcerou chodí kluci. Za sestřenicí na vesnici žádný kluk přijít nesměl, to byl oheň na střeše. No tak se s nimi scházela ve městě. Asi mi nevymluvíte, že já jsem byla svobodnější a v tomto případě i dříve odpovědnější za své činy.

Pravděpodobně kvůli věku a situaci, ale Charta 77 pro mne byla “anonymní parta“, která byla řadu let přehlížena velkou částí české populace. Anonymní protesty davu v 89 – přehlédnuty už nebyly.
Situace je asi složitější a nedá se takto zjednodušeně zobecnit. Síla osobnosti i davové chování je součástí našeho života a záleží na situaci, kdy je co důležitější a kdy je nutné prosadit svou osobnost a kdy je nutné potlačit své ego, obojí je pro společnost nepostradatelné. To že společnost by byla lepší při větší osobní zodpovědnosti nás všech, je jasné.
14. 12. 2009 | 13:59

Marcela Zahálková napsal(a):

Vážený pane Bendo,
Ano, psala jsem o otevřeném svobodném prostoru a volném pohybu v něm, o tom, že i přes negativa, která jsem zmínila je mému chápání světa tento prostor bližší, než nějaký více regulovaný...
Z Vašeho článku cítím, že jste si s tím dal práci a že Vám jde skutečně o věc a je dobře, že jste se do toho pustil, sama jsem moc zvědavá na diskusi. Předně Vám ještě jednou děkuji za korektní zaslaní článku, který se dotýká toho, co jsem nakousla já, předem
Já Vám rozumím, o čem píšete, ale ke shodě v tomto spolu dojít nemůžeme právě v té podstatě.

Já si myslím, že člověk k vnitřní svobodě, odvaze a odpovědnosti může dojít (pokud k tomu již nedošel) jen v otevřeném volném prostoru, a to je z mého pohledu ta podstata. Jsem přesvědčena, že k vnitřní svobodné integritě, identitě a svobodě myšlenek i schopnosti si je hájit a též i vlastní odpovědnosti a schopnosti pohybu ve svobodném prostoru člověk může dospět, dozrát, jen zevnitř, ze svého vlastního já.

A aby člověk našel tohle své vlastní Já, musí mu být dána možnost pohybu ve svobodném volném prostoru, jedině tak dojde k vlastní vnitřní svobodě a odpovědnosti na straně druhé, nikoliv restrikcemi a zákazy. Jinými slovy chci říci, že pokud člověk tuto vnitřní svobodu sám nemá a již před tím k ní nedošel, těžko se lze domnívat, že se toho docílí befelem – uzavřenější regulí.

Ta pak může způsobit, že ti, kteří nedostatkem vnitřní svobody netrpí budou otráveni a ti, kteří ještě vnitřní stability v tomto nedosáhli, třeba odpadnou, nebo-li ti, kteří nedošli, ani v mnoha případech nedojdou, a myslím určitě ne z titulu registrací.
Vnitřní svobodu člověk buď má a nebo (třeba „zatím“) ještě ne a registrace tomu nepomůže.

A Znovu ten Aristotelés, Vy si nedáte pokoj...
Kdybych "otrokovi" (kdybych nějakého měla...) omezila pohyb v prostoru, pohyb na hřišti, tím jej k vnitřní svobodě nedovláčím..., i kdybych to s ním myslela sebelépe... Tohle může člověk jen sám a k tomu potřebuje výběh do prostoru...

Marcela Zahálková
PS: omlouvám se pro tuto chvíli, ale musím jít na chvíli asistovat při rozmrazování zamrzlé vody do chaloupky...
14. 12. 2009 | 14:01

magor napsal(a):

mám příjmení ve třetí stovce a křestní je myslím ve druhé dvoustovce čestnosti. Proč by měly být moje názory spojovány se stejně pojmenovanou osobou? Rovněž se přikláním k vámi napsanému a i když to není můj osobní problém, rozumím těmto obavám. Ve svobodě totiž nežijeme ani náhodou.
14. 12. 2009 | 14:08

alesdrobek napsal(a):

Pěkný blog. Jde ale o volání po tom, aby pan Stejskal přinutil diskutující k odhalení své totožnosti a tím ke "slušnějšímu" vystupování? Pokud ano, není to IMO dobrý reálné a není to ani dobrý nápad.

Notorickým omylem spousty lidí dobré vůle je představa, že člověka lze ke slušnosti a poctivosti přinutit. Nejde. Proto to není reálné.

A dobrý nápad to není proto, že se ztrátou anonymity se ztrácí i stoprocentní upřímnost a "živost" dialogu. A za to určité omezení trollů a provokatérů IMO nestojí.
14. 12. 2009 | 14:09

magor napsal(a):

pardon, četnosti. A týká se to komentáře Anti.
14. 12. 2009 | 14:10

jepice napsal(a):

Souhlasím tak napůl. Když nakouknu do anonymní diskuse na Lidovkách /zítřkem mimochodem končí/, nemám k autorovým argumentům co dodat. Jenže český internetový prostor není jen tohle. Tak, jak se vyvíjel, vznikly formy velmi různé. Specifickým příkladem byl například prostor na Neffově Neviditelném psu, ze kterého se časem odštěpovaly jednotlivé diskusní kluby. V nich anonymita nicků fungovala víceméně jen navenek, protože členové většinou identitu ostatních znali a dokonce se stýkali i v reálu. Podobné to je i na mnoha diskusních fórech, které vznikly na základě společných zájmů.
Možná, že tady to je tak napůl.
Pak bych taky autorovi ráda řekla, že kromě nepříliš dobrých důvodů, které u anonymních přispěvatelů bystře rozpoznal, existuje spousta dalších. Jeden z nich může být, že tu i jinde není výjimkou, že mnoho účastníků kromě svých názorů na politiku, společnost, vědu, víru atd., za které by se nemuseli ostýchat podepsat svým jménem, uvádí i dost podrobností ze svého osobního života a ze života svých blízkých, včetně velmi intimních detailů a pocitů. Viz třeba blogy o smutném údělu seniorů a o péči o ně, ale našlo by se i mnoho dalších příkladů, kde by takováto otevřenost bez anonymity nebyla možná, protože by mohla zasáhnout i lidi stojící mimo diskusi.
A ještě jeden důvod k používání nicků vidím jako pochopitelný: týká se lidí, kteří jsou veřejně činní a od kterých se očekává zdrženlivost a neutralita, avšak kteří mají přesto dost co říct v otevřené společenské či odborné debatě.
14. 12. 2009 | 14:20

Taoiseach napsal(a):

Jan Benda

Jak už je uvedeno výše, Váš příspěvek je zbytečně rozvláčný. Předem říkám, že rozdělení na neanonymní autory blogů a většinou anonymní ostatní diskutující je zcela v pořádku. K autorům jsem jednoznačně mnohem kritičtější, protože oni volí téma a načasování příspěvku, oni mají čas se v klidu a důkladně připravit. Takže pokud to neudělají, zasluhují tvrdou kritiku.

Pokud jde o přínos diskutujících: když se někdo podepíše Vopička nebo Vomáčka, budete zkoumat, zda je to jméno pravé? To dost dobře nemůžete. Ale pokud bude pravé, bude snad mít komentář vyšší hodnotu, než když to bude jméno smyšlené? Vy prostě stavíte morálku nad věcný obsah diskuse.

Úplně jednoduše: myslíte si, že když píšu pod nickem, píšu schválně hlouposti? A že když uvedu své pravé jméno, adresu, věk a číslo bot, vymyslím něco lepšího?
14. 12. 2009 | 14:44

neo napsal(a):

Taoiseach:

spíše se může stát, že ti přistane šutr v okně, nebo ti závistivý sousedé propíchaj gumy:)
14. 12. 2009 | 14:48

Taoiseach napsal(a):

neo:
Naštěstí lidi jsou dneska dost líní - :)
14. 12. 2009 | 14:54

Vico napsal(a):

Na to, co chtěl autor říci, je komentář velmi dlouhý a rozvláčný a dočíst ho do konce vyžaduje trpělivost a čtenářskou vůli.
Abych neopakoval chybu autora, budu se snažit být stručný.
Pokud tu už někdo používá svůj nick delší dobu, pocit anonymity se pozvolna rychle vytrácí. Ve "veřejném prostoru" alespoň na Aktuálně cz by už například mé skutečné jméno bylo spíš pseudonymem mého nicku. Je to tak.

Vlastnosti davu jsou všeobecně známé. Teď jen v reálu dle zmíněné definice rozpoznat, co je dav a co nikoliv.To se autoru zjevně nedaří.
14. 12. 2009 | 15:10

siven napsal(a):

Řekl bych to asi takhle - Ve chvíli, kdy někdo využívá své anonymity pouze k nevyprovokovaným hrubým, vulgárním, či jinak primitivním interetovým útokům proti neanonymním autorům, ukazuje se slabina anonymity.

Ovšem ani tato slabina nepřeváží základní hodnotu, která činí diskuse diskusemi : UPŘÍMNOST.
14. 12. 2009 | 15:17

neo napsal(a):

Taoiseach:

líní jsou jen někdy.

pokud jde o vlastní činy...ano.
ale jakmile z toho něco kouká ( v našem případě ublížení někomu), tak lennost polevuje.

Osobně si dokáži představit ten mazec, kdyby po vzoru ksč a čssd byly volby najednou veřejné, jako si to prosadili třeba u volby prezidenta.
14. 12. 2009 | 15:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Drobku,

vidím to velmi podobně. Osobně by se mi velmi líbilo, kdyby se lidé pod své příspěvky podepisovali (mimo jiné proto, že na těchto stránkách se někdeří podepsat přímo musí, mám tím na mysli autory a jejich texty v blozích).

Nicméně člověk se musí CHTÍT podepsat (a to není jen otázka případné odvahy, ale třeba také důvěry, ochoty dobrovolně cosi sdílet s ostatními). Pokud z jakéhokoliv důvodu nechce, stejně ho k tomu nikdo nedonutí (na internetu se dá obejít prakticky všechno)

Anonymní diskuse má zajisté řadu nevýhod (například plivnout si či vyhrožovat anonymně je o dost jednodušší než se pod to podepsat). Má ale i své výhody. Mohou do ní přispívat lidé, kteří by jinak kvůli střetu zájmů museli mlčet. A velmi často je ve společenském zájmu, aby promluvili.

Poněkud neskromně mám za to, že zdejší debata je často na velmi slušné a věcné úrovni, i když zároveň asi maximem toho, co lze v takto otevřeném prostředí očekávat. Pod blogem paní Zahálkové jsem vysvětlil, proč se do budoucna asi registraci ani tuzemská média nevyhnou (není to kvůli diskutérům, ale kvůli nekalým praktikám různých agentur). Ve světě už prakticky žádné fórum není přístupné neomezeně každému.

Sám za sebe se budu snažit, aby zde bylo možné co nejdéle debatovat bez podobných omezení. Tedy pěstovat dialog, kultivovat jej, snažit se, aby se respekt k odlišnémý názoru stával normou pro stále více lidí, nejen diskutovat v úzkém kroužku privátního klubu.

Mimochodem: příspěvky hulvátů a lidí, kteří jen atakují druhé, je vždy možné nečíst a zejména na ně nereagovat. Diskusi to zpravidla dost prospívá ;-)

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 15:48

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, ten Benda si nedá pokoj.

Za odborovou organizaci trollů dobrovolně navrhuji, aby si každý transvestita nechal vytetovat na zápěstí své IP číslo-či jak se to jmenuje- a tím se přihlašoval.

Jistý vodník, jehož jméno se nesmí ani vyslovit, bude potetován jako pivot NBA.

Komunikace bude zahájena osvědčeným signálem:
Tady IP 134.12.72.2432 váš otrok Chuej-chou dovolte mi,vážený Bendosane, promluvit.

Pak teprve bude debata to pravé -ořechové.
Budeme tu sedět jako parta buzer...., ale co to píču, jako skupina čtyřprocentních duševních impotentů a povedeme řeči typu:

Já vám pane architekte oponuji. Ale jen tak maličko. Jinak se vším souhlasím.

Pak teprve bude naplněna vize učitele a vychovatele zaplevelenách fobů, Dalibora Amose Stejskala.
Nastane The Brave New World.

Docházím k přesvědčení, že dlouhodobý pobyt mezi Čuangy udělá s člověkem divy, že?

No nic, pane Bendo, máte dobré nápady. Hodné ministra vnitra či ředitele toho úřadu, co tak leží v žaludku "kozímu taťkovi".Neztratíte se.
----------------
Nebudete tomu, pane autore věřit, ale víte co radí reCaptcha?

REBELAIS.
Taky psal pod pseudonymem (nickem) a taky byl huba nevymáchaná.
Kmotr nekorektních, řekl bych.
A po těch-na tu dobu-"politicky korektních hermafroditech", neštěkne dneska ani pes.

Tady IP 134.12.72.2432. Dovolte mi odejít.
14. 12. 2009 | 16:58

Tužka napsal(a):

Tužka pro autora.Vážený pane,možná,kdybuste podstoupil následující "pokus",vypadal by Váš blog jinak,pokud by byl vůbec napsán.Tak ten pokus.Je třeba mít dobrého koně,laso,určitě dvě pušky a dostalek nábojů.No a postavte se do cesty "žíznivému mnohohlavému stádu".Podaří se Vám ho "ukočírovat" a změnit směr jeho cesty?Kontrolní otázka,ANO?,nebo,NE?
14. 12. 2009 | 17:04

Emissary napsal(a):

Dobrý večer, pane Stejskale,

nemyslím tak docela. Jiným řešením je poskytnout anonymitu i blogerům, tedy pokud by chtěli. Třeba nechtěli, jejich zájmem je přece zviditelnit se a prezentovat své názory.

Jiné je být vnitřně svobodný a jiné je svobodně sdělovat názory. Jiné je, když politik dá facku novináři, protože v daném momentě situaci emočně nezvládal, ale pro novináře to žádné další následky nemělo, spíš pro toho politika, jiné je, když novinář vyletí z práce, což může mít existenční následky, protože dlouhodobě kritizoval nějakého politika. Jiné je názor ctít, respektovat či s ním nesouhlasit, jiné je za názor jiného se mstít. Čím větší moc, tím je pomsta snadnější.

Dejme tomu, že jednou zde bude povinná registrace. Co se změní? Možná byste se mohl zeptat na http://www.novinky.cz. Jaký je rozdíl mezi tím, když se podepíšu jako Emissary nebo pravým jménem jako Pepa von Depo? Jak se změní mé příspěvky? Jak se změní příspěvky jiných? Třeba mě někdo bude chtít poškodit a když bude opravdu chtít, všechno se dá zařídit.

Samozřejmě může chtít poškodit provozovatele. Není jedno, když použije přezdívku či falešné jméno? Možnosti obrany aktualne.cz jsou stejné a na registraci vůbec nezáleží.

Ale abych se přiznal. Nemám představu, proč pan Benda tento blog vůbec psal. Třeba si myslel, že registraci něco vyřeší. Řekla bych, že vyřeší. Pokles návštěvnosti tohoto serveru.
14. 12. 2009 | 17:09

Pepa Řepa napsal(a):

To Stejskal -sadista

Pan nie je edytorom, tylko sadistom,tak utopil doktora Czochtana Mraczka. Kde taka solidarnosc?

https://www.youtube.com/watc...
14. 12. 2009 | 17:24

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, Vy víte, že Vás mám rád. Ale tak nějak bezpohlavně.Já vím, nejdu s dobou.

Až tady dojde na registrovaná partnerství, tak se omlouvám. Se mnou nepočítejte.
To víte, "starýho psa novým kouskům nenaučíš".

Ta reCaptcha je lepší než Vy.Soráč.

Mám napsat: they dotage
S tou bych se nechal zaregistrovat hned.
14. 12. 2009 | 17:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Emissary,

je to myslím o dost složitější, snažil jsem se to popsat v debatě pod blogem paní Zahálková. Ony už internetové debaty běží ve světě o něco déle než u nás a existují docela rozsáhlé zkušenosti, jsou popsána rizika atd (a také už pár provozovatelů serverů prohrálo nějaký ten spor, samozřejmě také vyhrálo ;-) Nebudete tomu věřit, ale editoři si tyhle zkušenosti též nenechávají pro sebe a tak nějak si o tom na veřejně dostupných fórech povídají. Prostě o tom něco víme.

Registrací se vyřeší jediné: tomu, kdo opakovaně poruší zákony či pravidla diskuse, znemožní provozovatel, aby se debaty na jím provozovaných stránkách zúčastnil. Protože v opačném případě se vystavuje riziku, že bude pohnán k zodpovědnosti (pro tyhle věci to chce trochu znát tiskový zákon a další příslušné normy).

Autorům zdejších blogů v žádném případě anonymitu poskytnout nehodláme. Bylo by to proti smyslu těchto stránek, kam zveme zajímavé nebo vlivné (nebo oboje) lidi, abychom mohli o jejich názorech debatovat. Systém anonymních masových blogů zase nabízejí jiné servery.

Myslím, že tuším, proč pan architekt tento text napsal. Trápí mne dost podobné věci, nicméně si nemyslím, že se slušnost a schopnost debatovat dá někomu nařídit. Že, pane Pepo Řepo? ;-)

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 17:34

stejskal napsal(a):

Tak to by mne opravdu mrzelo, Pane Pepo Řepo ;-)

Ale jak říkám, nejen kvůli Vám se budu snažit, aby si zde každý mohl anonymně napsat co bude chtít (tedy pokud bude dodržovat ta minimální pravidla, jež jsou zde nastavena).

Hezký večer.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 17:37

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

já jsem ten blog paní Zahálkové samozřejmě četl, zejména vaše příspěvky, a tak vím přesně, z čeho máte obavy. Ale také jsem říkal, že když někdo bude chtít škodit, nikdo mu v tom nezabrání. Třeba si za mne na poště stoupne do fronty, zjistí jméno a příjmení, adresu, rodné číslo a s těmito údaji se u vás zaregistruje. Pak stačí navštívit nějaké veřejné internetové místo a může vesele škodit. Výkřiky do tmy a různé urážky jste snad schopní mazat. Nepopírám, že obětujete spoustu vašeho volného času, nad tím se snad zamýšlí Váš zaměstnavatel.

Ale zejména jsem kladl důraz na tu osobní mstu za názor, kterou jste přehlédl. Velmi dobře vím proč a nevyčítám Vám to.

Pseudonymy používali a dosud používají i novináři a spisovatelé. A redakce bez svolení není oprávněna pravou identitu sdělit.
14. 12. 2009 | 18:04

stejskal napsal(a):

Jistě, pane Emissary, to můžete udělat, ale nebude Vám to možná nic platné.

Tak například novinky.cz posílají heslo pro Vaši registraci poštou na adresu, kterou udáte. Možná byste se ale mohl vloupat tomu člověku z pošty doma do kaslíku. Vy mi stejně nevěříte, že vím, o čem mluvím, že? ;-)

Ta osobní msta je samozřejmě ošidná, pane Emissary. Zejména editoři se mstí prakticky neustále. Na tyto stránky chodí stovky tisíc lidí měsíčně. Někteří administrátoři si přidělávají práci tím, že se sem tam někomu mstí. Také Vám to nevyčítám ;-)

Váš poslední odstavec hovoří o principu, který se snažíme ctít. Nicméně právo médií chránit zdroje a autory je předmětem sporu v parlamentu již několit let. Pan Lex by Vám zde o tom jistě uměl napsat více. Mimochodem, ničí méno z Vás už dnes policie násilím nevytlouká, to Vás ale nezbavuje zodpovědnosti za to, co dotyčný chráněný zdroj či autor pod pseudonymem na Vámi provozovaných stránkách či ve Vašem médiu napsal. Proto jsem zmiňoval ten tiskový zákon a další normy.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 18:39

*** napsal(a):

Pane Stejskal,
doporučuji a navrhuji vašemu panu majiteli, aby případnou novou kapitolu dějin, povinnou registraci, odstartoval nejen kulatým, ale zejména Švédským stolem pro všechny, kteří odhodí svůj nick v dál a stanou se tak osobně zodpovědnými. Jistě si rádi s vámi, pracovníky i majiteli serveru, budou chtít potřást významně pravicí a poplácat vás uznale po zádech.

Myslí tedy, že takzvaně kulturně-společenský večírek za účelem potlačení anonymity davu by někteří nejen blogeři rádi uvítali. A Veltlínské zelené zase není tak špatné víno.
14. 12. 2009 | 18:41

Oslýk napsal(a):

Pane Bendo, nenuťte mne opakovat argumenty, které jsem psal minule.

Netová diskuse má různá pravidla na různých místech. Někde se diskutuje na přihlášení a pod svým jménem. Jde o úzkou skupinu lidí, která se víceméně zná; a často jde o odborné nety. Nic vám nebrání se do takového podniku přihlásit.

Na velkých diskusních netech převažuje anonymita i v případech, kde se registruje; diskutéři si vytvářejí nickname, i když moderátoři jejich identitu znají. Jako na maškarním bále.

A největší politické podniky - jako tento - jsou bez registrace a anonymní, Diskutovat může každý, kdo zvládne klávesnici. Jediné, co tu funguje, je moderátor, který občas cenzuruje zřejmé úlety; osobně jsem tomu rád, protože se stačí podívat, že "totální svoboda" na velkých netech obvykle degeneruje v diskusní katastrofu.

Na velkém netu nejste v malém městě a v hopspodě; jste na něčem jako Woodstock, s tisíci a desetitisíci lidmi, kde jste drtivou většinu z nich v životě neviděl. Známí lidé jsou v drtivé nevýhodě; každý s nimi chce mluvit, každý jim chce třást rukou, případně každý jim chce vynadat. Všimněte si, jak mizerné jsou debaty pod blogy známějších politiků.

Pepa z Kotěhůlek má tu výhodu, že jeho "odvážně řečené" jméno funguje jako nickname. Nikdo ho totiž nezná.

Podmínky, které vám připadají díky nevhodně zvolené zkušenosti (malé město, hospoda) jako rovné, ve skutečnosti rovné nejsou. Nickname srovnává šance. Ježto nemáte páru, kdo je Oslýk, nezbude vám, než diskutovat k věci a argumenty. Napadnou osobně osobu, která neexistuje, není dost dobře možné.
14. 12. 2009 | 18:52

Pepa Řepa napsal(a):

To Kolář
jo, závratná, takřka biblická kariera. Ať je jméno jeho vymazáno.Jako na stélách.
Myslím, že je o tom jeden žalm, ale nebaví mne to hledat.

Měl jsem kolegu retušéra. Tenkrát se to stříkalo pistolí.Na fotce se místo Slánského vystřihnul smrček.
Doba se změnila, vymylo se to.
A tak to šlo pořád dokola.

Doba se změnila. V čem?
Pouze v tom, že to dneska zmákne photoshop. Něco se hodí do krámu, něco ne.
14. 12. 2009 | 18:55

stejskal napsal(a):

Nejsou pane Oslýku,

největší politické podniky - jako tento - NEJSOU bez registrace a anonymní. Respektive jsou-li, pak funguje jiný systém, kterým bych zde myslím nikoho též nepotěšil.

Debatéři v takových anonymních debatách totiž posílají své příspěvky redakci (tedy nepublikují je v debatě) a editoři teprve rozhodují, zda ten který názor neporušuje zákony či pravidla diskuse.

Prakticky žádný velký podnik z USA a Evropy si již "nelajsne" anonymní debatu neregistrovaných přispěvatelů on-line. No, a na "sever od Alp" ;-) už se pomalu zjišťuje (lidovky, novinyk atd.), že se bez toho též neobejdou. Riziko je dost velké.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 19:00

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, gratuluji k majstrštyku.

Jako blb odpovídám na slušnou poznámku pana Koláře,bez jediné vulgarity, ve které poukazuje na závratnou vodnickou karieru (ono zakázané jméno vůbec nepoužil) a stěžuje si na omezování svobody slova.

A ejhle. Za pár minut příspěvek zmizel.
14. 12. 2009 | 19:01

stejskal napsal(a):

Pan Kolář,

dříve Vox populi předtím Čochtan už tu nepublikuje, pane Pepo Řepo. Myslím, že jsem důvody již vysvětlil.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 19:02

stejskal napsal(a):

P.S. Omlouvám se, netušil jsem, že odpovídáte, když jsem jej mazal. l.s.
14. 12. 2009 | 19:02

Pepa Řepa napsal(a):

To anybody
prosím, aby se všichni, kterým kape ze šosu, přiznali.

Je mi líto, ale začínám se v tom jaksi ztrácet.

To ***
Nejste taky ten, jehož jméno budiž z paměti vymazáno?
14. 12. 2009 | 19:15

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale, jděte:)

já to dělat nechci a jako adresu stačí udat jméno a příjmení a k tomu PO Box. Takže do kastlíku se nepotřebuji vloupat. Já Vám věřím všechno. Registrace většinou probíhají el. poštou a já jsem klientem novinky.cz nikdy nebyl, takže nemám zkušenosti.

A editory jsem vůbec neměl na mysli. Myslím, že z toho co jsem napsal dřív, se dá snadno dedukovat, že se jedná o pana Paroubka. Nemohu si pomoci, ale pokaždé když čtu jeho blog, nebo sleduji v TV či v rádiu jeho vystoupení, mám blíže neurčený pocit, že se nejedná o demokraticky smýšlejícího člověka.

Omlouvám se za opožděnou odpověď, byl jsem nakupovat.
14. 12. 2009 | 19:34

stejskal napsal(a):

To máte pravdu, pane Pepo Řepo.

Též je mi to nepříjemné. Bohužel jiný nástroj, jak zde znemožnit publikaci člověku, který ostentativně porušuje zákony této země i pravidla debaty, nemám (viz diskuse výše).

Pane Emissary,

na P.O. box se registrace neposílá (pokud jste jen trochu zběhlý uživatel internetu, víte, že číslo P.O. boxu nelze nikdy uvést jako adresu).

Ale to je vcelku jedno, prostě to takto funguje, podívejte se na nějaké velké zpravodajské servery, jestli Vás jen tak mýrnyxtýrnyx nechají on-line anonymně přispět do diskuse. A dejte mni vědět, kde se Vám to povedlo.

No, že by se pan Paroubek či kdokoliv jiný (a to o řadě politiků nemám velké mínění) zaobíral perzekucí lidí kvůli jejich názorům na webech mi přijde poněkud... paranoidní. Média by takového politika roznesla na kopytech, vlastní lidé by se ho dříve či později zbavili. No, nic, uvidíme.

Hezký večer.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 19:56

Emissary napsal(a):

Tak to pane Stejskale ani nejde,

stěží hledám čas na aktualne.cz. Takže mi řekněte, kolik novinářů kvůli Paroubkovi již muselo odejít, jistě to víte lépe než já, a pak se zamyslete, zda se opravdu jedná o čistou paranoii.

A to co říkáte o roznesení novináři, je tak trochu směšné. To by se ti novinaří museli o tom dozvědět, i tak se to zřídka podaří. Novináři vidí na špičku ledovce, to co se děje dole, o tom kolikrát nemají ani páru. Mohou řešit tak 5 – 10 procent, zbytek nevidí. A neříkejte mi něco o paranoii, vím o čem mluvím.
14. 12. 2009 | 20:11

stejskal napsal(a):

Tak to nevím, pane Emissary.

Takové tlaky možná fungují ve veřejnoprávních médiích, ale já nikdy v žádném nedělal. Z LN, MfD, HN a nyní z Aktuálně.cz v době, kdy jsem tam pracoval jako šéfeditor, NIKDO NIKDY kvůli tlaku politiků odejít nemusel.

Já Vám nějak nevím, tady pere do pana Paroubka (Zaorálka, Topolánka, Langera, Klause, Havla) dost nevybíravě kde kdo a nikdo si mi ještě nestěžoval. Stejně tak jsem nezaznamenal žádné stížnosti od debatérů třeba o tom, že jim v noci zvoní u dveří pánové v kožených kabátech či sakách (a že to někteří z nás ještě pamatují ;-)

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 20:28

Emissary napsal(a):

No nic pane Stejskale,

kožené kabáty již nejsou v módě, to by asi neprošlo. Doba se mění a formy se také mění. Sehnat důkazy je téměř nemožné. Čím víc nahoře, tím je to víc vidět. Ale i tam si dovolí, to jistě (ne)víte? Třeba se Vám majitel nesvěřuje. Když do veřejnoprávních, proč ne do soukromých? Rozdíl je pouze v tom, že soukromé mohou lépe a úspěšněji odolávat. Ale každý takovou výhodu nemá.

Takže takový návrh, raději toho nechme. :)

Hezký večer i Vám.
14. 12. 2009 | 20:41

*** napsal(a):

Pepa Řepa

"***" tristar, používám z jiné nutnosti. Není v tom nic z mazacího ani lízaného mariáše, docela se mi to líbí.

Panu editorovi se pokouším práci ulehčit, zjednodušit a s radou napomoci. O žádné antistejskalovské nálady nejde ani v nejmenším.

Stejskal
Spusťe ty švédské stoly a bude to lepší pro všechny, přispěje tak ke zkulturnění davu. Kdo bude chtít v anonymitě zůstat, může psát po hajzlech že "Servít je vůl", pane Stejskale.

Mé původní
14. 12. 2009 | 20:48

stejskál je vůl napsal(a):

Máte pravdu pane Pepo Řepo,

Pan Kolář sice nepoužival vulgarity, ale mám to podezření, že je to člověk, který zde už dvaapůl roku dělá ze mne blázna.
Navíc patřil mezi ty, kvůli kterým byl bloger pan Kostlán hospitalizován na psychiatrii.

Jeho politicky nekorektní příspěvky mě už zadělaly na dva žaludeční vředy, a tak mi nezbývá, než mazat, mazat, mazat, jedno že tu budu všem za blba. Jako slouha politické korektnosti už stejně nemám co ztratit.

Hezký večer,

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 20:51

stejskal napsal(a):

Pane ***,

tak mne napadá, co Vám brání ty stoly zorganizovat a zdejší debatéry na ně pozvat?

Já skutečně neměl posledně úspěch (už jsem Vám to psal, přišli čtyři). Teď si dám nějaku dobu pauzu, mám vcelku dost jiné práce (a zaměstnavatel se též nehrne do toho, aby mi podobné akce, při nichž bych se mohl příjemně navečeřet, dotoval).

Dehonestovat po záchodcích pana profesora je už poněkud po sezónně. Přísný pan Radim Servít (vyučující pružnost a pevnost na fakultě stavební ČVUT, shodou okolností jsem stavařinu též studoval, i když jen na střední škole), je již pětadvacet let po smrti.

Libor Stejskal

P.S. Ten předchozí příspěvek pana Čochtana alias Vox populi alias Karla Koláře zde nechávám pro ilustraci (porušení zdejších pravidel - vydávání se za někoho jiného, to mně přijde zvlášť sprosté a hrubá nadávka, ale to se na mojí adresu může).
14. 12. 2009 | 20:59

Emissary napsal(a):

No vidíte Pepo Řepo,

tady tu historii neznám a nebudu se montovat. Ale žaludeční vředy panu Stejskalovi rozhodně nepřeji a útoky na jiný nick končící tragicky rozhodně neschvaluji. Tak raději sklapněte. :)

Teď opravdu nevím, jestli se mám smát, nebo plakat.
14. 12. 2009 | 21:01

*** napsal(a):

Pane Stejskale,

tuto starost bych přenechal raději těm, kteří editorují a cenzorují zdejší diskusi. Připadá mi to jako služba lidu vhodnější.

Proč vy si pořád musíte někde stejskat a čekat vděk? Vy přeci máte nastavit druhou tvář a svou skývu předat pocestným.

Pane Stejskale, kroutíte se jako Lux svého času, přitom dobře víte, že to stejně jinak dopadnout nemůže. Švédské stoly můžeme pokrátit, a pak již zbyde jen neanonymní diskuse - jde tedy o to, zdali ji vy ustojíte.

Zdali vám spíše nevyhovuje mazání anonymů a vykazování počtu čtenářů blogů. Anonymní nickové to k soudnímu řízení nepotáhnou. Identičtí lidé již mohou - protože svou pravdu mnozí dokáží hájit lépe než najatí žoldnéři Bílou horu. A myslím, že to pro dnešek stačí, synu.

***
Amen
14. 12. 2009 | 21:30

Hurá napsal(a):

Pane Bendo, když budu ležet v posteli a budu si chvíli číst Vaši úvahu, budu s ní, jako s beletrií spokojen. Jenomže ve skutečnosti se věci odehrávají i poněkud jinak. Totiž, ona svoboda neanonymního jedince se dá celkem snadno zlikvidovat. Chce být snad někdo zlikvidován ?
Být "neviditelným" je poslední možností, jak vynášet na světlo pravdu o viditelných mocných, kteří vám vaši svobodu snadno zadusí. (Třeba v Orlické přehradě). Dav sice na přání zazvoní klíči, ale nediskutuje o obsahu blogů. Dav naopak připouští statečnost a dokonce si svého vůdce přeje ! Anonym pod blogy, který se např. bojí pomsty, ale vůdce nepotřebuje a davem se ovlivnit nenechá ! Dav a anonym není jedno a totéž ! Proč jsou demokratické volby anonymní ? Proč potřebujete znát jméno diskutujícího, není snad i jméno jenom nepodstatnou náhodou ? Důležitý je názor, ten naprosto stačí. Není snad anonymní rozhodnutí levice strhat rozpočet pana Janoty ? Kdo byl tak aktivní, že tuto levici zmanipuloval k nesmyslu ? Anonym ! Kdo ponese negativní důsledky takového rozhodnutí ? Anonymní dav ! Dav je sice "blbec", ale nikdy se mu neopomine předložit anonymní účet. Atd, atd. Ovšem s tou Chartou jste tomu nasadil korunu !
14. 12. 2009 | 21:34

stejskal napsal(a):

Pane Emissary.

myslím, že bychom měli pana Pepu Řepu z tohoto vynechat, aby to nevypadao, že je autorem toho dehonestujícího textu. Není, je jím člověk, který zde vystupuje nejčastěji jako Čochtan.

Libor Stejskal
14. 12. 2009 | 22:14

Baba napsal(a):

Z dvanácti odstavců jsem přečetla šest. Mým prizmatem je to dlouhý a tlačíte na pilu. Ráno budu asi moudřejší. Potkát vás v kolektivu, měl byste nejspíš pravdu, protože jste starší, větší, silnější, s jménem, pozicí a zkušeností, jak získat ostatní na svoji stranu. Stačí? Víc než neviditelnost mě láká přestrojování. Podávání klamavých informací není v přírodě nic neobvyklého.
14. 12. 2009 | 22:51

Bača napsal(a):

Pan Benda otevřel zajimavou komnatu. O anonymitě, davu, svobodě atd. Každý z nás, který zde píšeme jsme registrováni u ochránců "demokracie". To jedna poloha anonymity. Druhá poloha je vůči přispívajícím blokařům. Tady jsme v drtivé většině k sobě anonymní. Ten, kdo dnes je existenčně na někom závislý (také politicky), tak ten nemůže vyrazit do boje s otevřeným hledím, bez masky. Jedinou skupinou jsou snad důchodci, ale i těm jsou některé "veličiny" schopné zasadit tvrdý úder. Mnozí z těch, kteří sem píší by se z hlediska úrovně napsaných myšlenek mohli odhalit. Pokud se neuchylují k agresivitě a hulvátství. Jsou ovšem i takoví, kteří neumí své myšlenky vyjádřit tak přesně, slohově čistě, bych řekl primitivně, pak se nedivím, že zůstávají v anonymitě. Ověřují si své názory a hodnocení ostatních. A nemusí to bý vždy hulvát. Samozřejmě, že hulváti jsou si vědomi, že být neanonymní, že by jim to společensky uškodilo.
14. 12. 2009 | 22:57

skeptický napsal(a):

Slovním rozborem jsem dospěl k závěru,že za nickem pan Čo..... se možná skrývá Tan-coch,potažmo Tancoš.
Je to odvaha; sice poloviční,ale stejně mu ji my, anonymní Češi, můžeme jen závidět.

Potom jeho projevy zde by mohly býti reakcí na zažitá traumata,tudíž vysvětlitelné.

S přihlédnutím k tomu se otevírá otázka,zda se tak pouze nezatvrdí,neboť toto je poslední oáza v tomto slzavém údolí,kam přicházíme a víme,že toto místo je korektním domovem mnohým z nás.

Možná touží být jedním z nás,a hledá k nám cestu.Možná pomýleně,protože jsme jiní,než si myslí,ale hledá.

Zde rosteme,stáváme se lepšími.
Za vším je nutno vidět člověka.

Můj psychiatr mi zdejší diskuse jako terapii schvaluje,narozdíl od milostivé.
14. 12. 2009 | 23:16

Jan Benda napsal(a):

Vážená paní Zahálková,
i když uznávám, že anonymita má své výhody a ledaco umožňuje, nezamněňoval bych volnou anonymní existenci za svobodnou existenci. To jsou dvě různé věci. A pokud se na tom nshodneme, je mi to líto.
Jinak na důkaz některých mých názorů:
Předpokládal jsem reakci některých diskutujících i jsem si myslel, že se do diskuse zapojí pan Stejskal. Z mé strany to byla jistá "manipulace", ale ne ve snaze ji zneužít. Dovedu si představit, že to jde a hodně snadno.
Jinak si myslím, že pravdu má ten pisatel, který upozorňuje na to, že odhalení jména může mít neblahý dopad, pokud se diskutují soukromé a nebo intimní věci.
Mě je opravdu fuk, zda se někdo podepíše pravým a nebo falešným jménem, ten člověk nepodvádí mě, ale sám sebe. A to je daleko horší.
A pro ty, pro které je moje psaní dlouhé, já to kratší nedovedu. Pokud Vás to nezajímá, máte možnost to nečíst.
Jan Benda
15. 12. 2009 | 00:55

*** napsal(a):

Jan Benda
nemáte pravdu vážený pane. Zdejší nickové nikoho nepodvádějí, vás už teprve ne. O jejich duši se strachujete zcela zbytečně. Budete si to muset lépe srovnat, máte v tom hokej.

Již jsem zde sděloval, že na tomto diskusním foru jsou nicky /zatím/ přípustné a legální.
Nechcete se jet podívat raději do Pelhřimova?
15. 12. 2009 | 01:12

Hurá napsal(a):

Pane Bendo,
samozřejmě nemusíte odpovídat, ale docela by mě zajímal Váš názor na mnou položené otázky. S pozdravem, anonym.
15. 12. 2009 | 02:33

skeptický napsal(a):

Všichni se nacházíme někde na následující vzestupné škále :

terorista
rasista
xenofob

misantrop-asociál-anonym-běžný občan

androfil
filantrop
humanista

Stvořitelem nám byla dána svobodná vůle,můžeme si vybrat.

Regulace,jako každá akce přináší reakci,což je síla působící ve směru opačném.

Organizátorů je plno,myslitelů málo.
15. 12. 2009 | 02:37

Jan Benda napsal(a):

Nejsem tu ani za spasitele, ani strážce pořádku ani nic podobného. Vaše duše je vaším problémem a o svoji se zase musím postarat já sám. Myslím, že řada diskutujících bere tuto příležitost za sport, zábavu, krácení dlouhé chvíle a jen část se chce buď neco dozvědět a nebo něčemu přispět.
Nejde o pravidla, která jsou daná správcem sítě, jde o naše pravidla vlastní. Totalitní režim měl také svá pravidla. Jejich akceptování bylo velmi bezpečné. Nárok na práci stejně jako nucená pracovní povinnost, dobrovolně povinná účast na fiktivních volbách, udavačství bylo cností atd. Myslím, že tu jde o něco podstatnějšího, nemyslíte?
15. 12. 2009 | 02:39

argun napsal(a):

xxx
Hokej v tom pan Benda nemá hvězdičko, ten se v Šanghaji nehraje. Možná ping-pong... Což nic nemění na tom, že pravdu opravdu nemá. Logika pláče. Kdo koho probůh tady může podvádět? Je Franta Novák někým jiným než je Argun? Tohle není setkání pátečníků, ale česká hospoda. Tam se občanské průkazy většinou nekontrolují. Kdo chce pátečníky, musí jinam. Pokud ovšem je kam...
15. 12. 2009 | 02:43

jepice napsal(a):

Je to hra, pane Bendo, při které máme příležitost něco se dozvědět. I o sobě. Nebo možná hlavně o sobě.
Proč by to mělo být něco víc?
Povězte.
15. 12. 2009 | 06:25

Ládik napsal(a):

Čtu zdejší debaty proto, abych poznal názory jiných a porovnával s mým, a taky abych se něčemu přiučil (dost často). Komunikuji s rodinou, několika přáteli a zákazníky. Někdy se mi to zdá málo - zejména komunikace se zákazníky či zástupci firem je zpravidla jen profesní. U těchto lidí znám jejich jména (z praktických důvodů)a postavení (mimochodem).
Chápu, že lidé mají důvody k anonymitě (viz přípěvky). Jsou to vždy subjektivní důvody a ty je potřeba respektovat. Já takový důvod nemám (uvedl jsem výše celé jméno), protože mi koneckonců může každý vlézt na záda. Od nikoho nic nečekám - a když, tak to nejhorší - jsem na to připraven. V tomto mám svobodu. Žiju v jistotě, že všechno je jinak.
Poznat za nickem skutečného člověka bych chtěl jen v několika případech (4-5). Ostatní mě zajímají jako nicky. Všichni. I "zabití" nicku p. Stejskalem po "prohřešku" bych zmírnil na distanc, navrhuju 1 měsíc.
15. 12. 2009 | 07:32

Oslýk napsal(a):

Pane Stejskale,
jo, máte pravdu; uvažoval jsem náš místní český píseček, formovaný zakladatelským Neviditelným psem. Který dopadl neslavně (stačí nahlédnout).
V otázce moderátora jsme zajedno.

Jenže pan Benda je úplně jinde; téma jeho blogu jsou nicky, kvůli kterým je bůhvíproč nabroušený. Dokonce prý "podvádím sebe".
Předpokládám, že kdyby se tu objevila registrace a trvalo se na jménu, bude tu během jediného dne skoro prázdno.

A mé podezření je, že pan benda má s netem ještě málo zkušeností. I špatných.
15. 12. 2009 | 08:42

magor napsal(a):

ad Skeptický,

v každém z nás zrůdička, co stvořena byla.

ad Řepa

jás vzpoměl na Šaldu, trojjediný, vždy si odporující.

ad Oslýk

snad měřítko maloměsta. Jedno jsem obýval. Nemohu nevzpomenout Schopenhauera a Dánsko: fekální peklo.

ad Benda

podvádět sebe je naprosto legitimní. Nakonec, celý život nic jiného neděláme, jelikož "samo sebe" vlastně neznáme a mnohdy ani znát nemůžeme. Povětšinou je to jednoduše nemožné. To jen korporace typu Najkí nás povzbuzují, že nemožné neexistuje.

Dovolím si oponovat.
15. 12. 2009 | 09:38

stejskal napsal(a):

Opět dobrý den, pane Oslýku,

je vysoce pravděpodobné, že i kdyby zde někdy v budoucnu byla nutná registrace, mohl by si každý vybrat, zda chce užívat své skutečné jméno či psát pod přezdívku (to je běžná praxe na všech podobných serverech ve světě a já to v každém případě budu - dojde-li na to - prosazovat). Mimochodem registrace přináší o bonusy, třeba možnost nastavit si osobní filtr všeho možného.

Chápu úhel pohledu pana Bendy, dokonce je mi poměrně blízký (párkrát jsme zde o tom již debatovali a nakonec jsem asi též dost vyhraněný postoj korigoval na základě výměnu názory s jinými).

Zkusím nabídnout svůj pohled (osobní, ne administrátora). Povídám si na několika diskusních fórech tady i v zahraničí. často jde různá zájmová fóra týkající se např. letecké historie. Nicky tam používáme všichni, navíc jde o více méně uzavřenou komunitu, kam nikdo nový resp. s jinými zájmy nechodí.

Tyto naše stránky jsou koncipovány poněkdu jinak. Přísně vzato se nejedná o blogy v pravém slova smyslu (protože jedním z atributů blogů je, že si ho může otevřít každý a může si do něj psát třeba pod přezdívkou Ferda Mravenec). Jde spíše o debatní klub otevřený pro všechny, kdo jsou ochotni dodržovat jistá minimální pravidla.

A tady je zřejmě moment, který každý nahlíží trochu jinak. Své názory zde píší lidé, kteří se MUSÍ podepsat, jinak zde nemohou publikovat. Mají tvář, profesní i žvotní background a zdaleka nejde jen o lidi veřejně činné či tzv. politické celebrity (jsou zde pěstouni, studenti na zahraničních univerzitách, nakonec i pan architekt).

Drtivá většina si o blog neřekla, naopak jsme jim ho nabídli my a řadu jsme musel dost přemlouvat, aby se zkusili dělit o své názory, které nám jako téma do debaty přijdou zajímavé. Jde nám o veřejný, slušně a věcně vedený diskurs, který dle našeho soudu v této zemi citelně chybí.

Osobně (a znovu říkám, jde o můj názor jako debatéra) bych měl problém debatovat jako anonym v takto koncipovácných diskusích s někým/psát někomu a o někom, kdo se mi představí. Bylo by mi to nepříjemné. Asi bych měl pocit, že tím mohu dotyčného urazit.

Nikomu svůj názor nevnucuji, chápu důvody mnohých, proč zde nanapíšou své jméno (viz výše), ale velmi dobře rozumím, co má pan architekt na mysli (i když bych už to dnes neformuloval tak nekompromisně).

Pan Ládíku,

Tady nikdo "nezabíjí" nick po prohřešku. V několika případech (na spočítání Vám stačí jedna ruka a ještě Vám zbyde) jsem byl toliko nucen po více než DVOU LETECH opakovaného a vědomého porušování zdejších pravidel (ignorování mých žádostí, aby se tohoto dotyčný zdržel) čtyřem "diskutujícím" znemožnit zde publikaci. Stalo se to čtyřikrát za téměř tři roky, z toho jednou v roce 2007, dvakrát letos. Pan F. Adamec se se svými spamy už nějakou dobu neobjevil).

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 10:03

skeptický napsal(a):

Ve mně to nějak budí dojem "a kdo jseš ty,že si dovolíš se mnou nesouhlasit?"

Každý diskutující by si zde potom měl,pokud chce zachovat anonymitu,zanechat v nějakém seznamu svoje curáculum víte,aby každému ušetřil práci odpovídat.

Zjednodušeně řečeno,na první pohled zřejmo ,je to blb,příspěvky netřeba brát v úvahu.

I bozi měli hierarchii,není nad ordnung.

Pan Adamec měl,ač clasifikován jako spammer, spousty zajímavých informací.Možná proto už se neozývá.

Identifikace podle IP je pro orgány činné hračkou.Jakápak anonymita,lžeme si do kapsy.
15. 12. 2009 | 10:33

Oslýk rozžvaněný napsal(a):

Pane Stejskale,

všechno je vždycky kompromis mezi prioritami.
Můžete chtít diskusi k věci a s jasnými jmény, a pak budete mít přímo vědecký diskurs deseti maníků, kteří k tomu mají co říci. Debata je velmi hustá, spamovacích vstupů je minimum, málokdo se opakuje. Okoljdoucí člověk se zalekne, že tomu nerozumí. Okoljdoucí odborník z jiného oboru se také zalekne, protože by se znemožnil tím, že kecá do něčeho, čemu nerozumí. A zbytek vyžene poměrně úzce vymezené téma (ta vámi zmíněná letecká technika). Na podobně vymezeném netu byste neměl větší problémy ani bez registrace.

A můžete mít blogovou tlachárnu, kde připojí poznámku každý. Nikdo se nemusí stydět, a debata vesele běží. Daň za to je, že se zvýší procento pitomostí, a že se bude pravidelně zjevovat někdo, kdo si léčí nějakou psychickou nedostatečnost.

Registrace vám vyžene spoustu lidí. Nechci se registrovat; párkrát jsem to udělal, ale bylo to v případě velmi silného tématu, které mne opravdu zajímalo. To politika není. A často nadávám na regidstraci i dodatečně; například v případě technických problémů, kdy moji registraci server zapomíná. Registrace mi v životě přinášela jenom křivd a ztráty, bonus žádný.

Politika jakožto hlavní téma nahrává druhému řešení. Rozumí tomu každý, a každý do toho chce mluvit. Navíc jste atraktivitu diskuse uměle zvýšil tím, že jste tu rozmístil různé poslance a jiné činitele. Registrace by šla přesně proti tomuto kroku.
Takže bych to nechal, jak to je.

V jiných netových světech píšu pod svým jménem. A smažu tři poznámky, které bych pod nickem normálně odeslal. Ne proto, že by byly urážlivé; ale protože pod svým jménem dělám jistou strategii, hraji nekonečnou šachovou partii, a smím psát jen to, co je potřeba. Vpodstatě mne psaním pod vlastním jménem za této situace moc netěší; je to práce, ne zábava.

Pan Benda je architekt a žije v politicky neutrálním světě. To je svět, do kterého aktuálně cz vlastně jen nahlíží. Možná jste na tom podobně; zajímá vás letecká technika a v politice nepotřebujete nic konkrétního dosáhnout.

Vězte, že vaši bloggeři, které jste si pozval, na tom jsou z převážné většiny spíš jako já. Nehrají si, ale dělají politiku.
15. 12. 2009 | 10:33

Líný černý pes napsal(a):

to autor a stejskal :

Vážení, každý může pod jméno uvést svůj e-mail. Dlouho to pes dělal, až mu přišlo několik velmi nepěkných reakcí na komentář. Protože toho nemám zapotřebí, e-mail už neuvádím.

Jo, to psí jméno není blognick ale skutečná přezdívka fungující daleko dříve mimo blogy. A kdo chce, zjistí si z Aktuálně, kdo je pes, protože se pes sázel.
15. 12. 2009 | 10:42

Nicka napsal(a):

Ládik
nádherná věta - ostatní mne zajímají jako "nicky"
ano, je přece tak nádherné být občas nickou, ne ? Není to doba kouzelná ? CO všecko můžete, když jste nicka ? Jedna z mých nejoblíbenějších pohádek byla ta o tom ševci, co kromě mošny měl i neviditelný plášť...
Ve své první replice v jedné divadelní hře říkám -
"Já Jsem Nic. A ty jsi můj nejlepší přítel - ty nemáš nic, a já nemám nic. Pojď, bude spolu kamarádit, nebo dokonce bydlet!..."
Co všechno se může odehrát v prostoru nicek! Není to snad taková laboratoř svobody? Kolotoč? Džungle? Karneval? Nejsou nicky vlastně jednou velikou, ohromnou službou národu, který by se jinak prostě nevyjádřil ? je úžasné moci být zároveň nickou i autorkou...
15. 12. 2009 | 10:50

Elena napsal(a):

vôbec ste nepochopili članok od pána Bendu, pisal vam všetkím krasné posolstvo, snažil sa každého nabadať na zahľadnutie do svojho vnutra, načrtol vam všetkým naš spoločenský život s dob minulých a dob terajšich, chcel aby ľudia sa zamysleli a nebali sa vyjadrovať svoj názor akým by nebol napriklad: ja, taka Elena, neviem pisať dobre po slovensky ale nemam komlex a strach že nekdo ma bude kvoli tomo krytizovať, preto že mam na to vysvetlenie, nie to moj rodný jazyk a nemala som čas poriadne sa ho naučiť, tak čo , teraz sa mam vzdať možnosťi napisať par slov, možno že nekoho moja myšlienka oslovy, dalšia vec, žili sme v šedej anonimnej totalite, kde každý sa bal otvorene povedať čo si mysly a každý každeho anonimne udaval, zostalo to v nas , zostalo v nas kommunistické dedičstvo, a dnešný politický system to dokonale zaklincoval, ľudia sa boja všetkého, a opodstatnene, pretože stači napisať svoje meno pod svojim názorom a prečita si to na blogu tvoj šef, zajtra si bez prace, také sme mi všetci primityvne aj naše šefovia tiež, ľudia nevedia rešpektovať názor druhého, tak vam všetkým budem príkladom, buď čo bude, staňsa čo sa ma stať, som svobodný človek, ktorý tu najviac kritizoval a najviac sa zastaval niečoho čo nemal, šla som proťi prudu, za každý svoj názor, za každe svoje slovko si tu stojim a som odhodlanna plniť plnú zodpovednosť, tak to som ja Elena Hubinská, rodačka z Ukrajiny , trvalo žijuca na Slovenskú, matka trech deťi, ktorá permanetne hajila všetko Ruske a dosť často krytizovala veci v politike USA a EU, a teraz sa tešim na Guantanamo, je tam už kopu volných ciel a je tam moc teplučko. S Bohom vy zabednenci, pekné Vianoce vam prajem!
15. 12. 2009 | 10:50

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane Oslýku,

zejména s prvními dvěma odstavci (jentak mimochodem, spamovacích vstupů je minimum pod třech letech poměrně usilovné práce, podívejte se do archívu některého z blogerů. A to se ještě nedá říct bohužel o všech debatách, zkuste třeba poslední text pana Klvani ;-)

Nicméně je třeb arozlišovat mězi dvěma rovinami. Co chci (ale nikdy mít nebudu, protože lidé - naštěstí - nejsou všichni stejní a každý chce něco jiného). A o co se je třeba starat tak, abych se nevystavoval různým rizikům, mám na mysli porušování zákona (k tomuhle je třeba znát tuzemsku legislativu ohledně provozování webových stránek resp. médií vůbec).

K registraci bude nutné sáhnout ve chvíli, kdy negativa otevřené diskuse anonymů převáží nad pozitivy (těmi je, že sem může příjít prakticky neomezený počet lidí, z nichž drtivá většina nepáchá žádnou nezákonnou činnost).

Ta negativa už venku zanjí velmi dobře, tady se na ně teprve pomalu přichází Nechci se o tom moc rozepisovat a poskytovat návod, jak nás zničit ;-), ale pokusů o nekalou (a právně postižitelnou) soutěž přibývá. A výhrůžek žalobou též (ne zde, ale pod zpravodajskými články). A to nemluvím o propagaci různých zákonem zakázaných hnutí a ideologií.

Nejde o to, jak bych to nechal či chtěl nechat. Jde o to, jak dlouho si to buud moci dovolit nechat takto, aniž bych ohrožoval firmu a nakonec i sama sebe.

Zkuste se na to podívat z této strany. V zahraničí je již těch precedentních rozsudků celá řada. Proto je na velkých serverech, které jsou samozřejmě z tohoto pohledu nejzajímavější, registrace či čtení diskusních příspěvků před publikací. O mně vůbec nejde...

A samozřejmě, že řada blogerů zde dělá politiku. To přeci víme. Pozval jsem je, abych umožnil zpětnou vazbu (jim i jejich voličům, například). Nicméně většina lidí si sem spíše chodí hrát ;-) No, já nakonec dost často též ;-) A jen sem tam to někdo myslí docela vážně, jako třeba pan architekt. Už ho ty postmoderní hrátky asi trochu unavují. Nedivím se mu.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 10:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní pso,

určitě děláte správně. Já už též mejl nikde neuveřejňuji (když nic, tak kvůli spamům). Nikdo to po Vás nechce a ani chtít nebude (mejl se nezveřejňuje ani nikde ve světě, tedy pokud s tím autor vyloženě neosuhlasí).

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 10:55

skeptický napsal(a):

Der Arbeitsschau Schwarzhund :
tady se asi slovním rozborem jména nedopátrám.

Podrobil jsem svůj vlastní nick rozboru ,a dozvěděl jsem se ,že Y Kick Pets.

Doufám,že se to nedonese nějakému spolku pro týrání zvířat.
15. 12. 2009 | 11:05

magor napsal(a):

hm a prečo iba dědičstvo komunizma. Udavačstvo, perzekúcie, tmárstvo je univerzálné, fungovalo dávno pred komunizmom. Nič nebolo zaklincované, všetko sa len opakuje. To iba my si mysleli, že je možné žiť ako v deväťdesiatych rokoch.
15. 12. 2009 | 11:05

TOV napsal(a):

Anonymita neznamená beztrestnost
15. 12. 2009 | 11:07

skeptický napsal(a):

Druhá,trochu delší cesta je psát sem pár let.
Pak už má každý jasno,reagují na Vás jen nováčci.
Někomu se to podaří rychleji.
15. 12. 2009 | 11:15

stejskal napsal(a):

Jen tak mimochodem, pane skeptický,

vlastní IP zde bude mít rak desetina lidí, odhaduji. Drtivá většina sem chodí přes IP sdílenou, proxy server či vytáčené připojení. A to nemluvím o internetových kavárnách či možnosti napsat cokoliv z počítače kolegy v práci, který si třeba odběhl na oběd.

Ony jsou tyhle věci opravdu trochu složitější ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 11:23

Elena napsal(a):

pre príspevaťeľa mahor

maš pravdu, nie to dedičstvo len s kommunistických dom, je to dedičstvo v ľudských genoch neseme a odovzdavame to dedičstvo po celú dobu ľudského vývoja, nezaleži na národnosťi, rasse, etniku, všetci sa spravame tak ako nam kaže doba v ktorej žijeme a spravame sa tak abi sme dokazali prežiť, tento zverinný pud je v nas zakodovan, je spravne že ste nenapisal kto ste , vy a vaše geny prežiju
15. 12. 2009 | 11:24

skeptický napsal(a):

Kdysi se mi slovním rozborem podařilo odhalit totožnost pisatelky s nickem ULOVENA HNEDKA.

Byla to Helena K.
15. 12. 2009 | 11:26

skeptický napsal(a):

Pan Stejskal

Dobrý den

Máte to těžký.

Se mnou mohou jít najisto.

Lidé,kteří mne ignorují jsou ignoranti,liž pravda?Díky za hřejivou pozornost.

Jsou tu i tací,kteří nevědí,že sem chodím s... lidi.Takže to pro rekord opakuji.

Už se nezlobte,opravdu si nemyslím,že jste na prodej.

Schválně jestli vyřešíte identitu Helenky.

Skeptický
15. 12. 2009 | 11:33

magor napsal(a):

oj Elenko, ja som maGor, nie mahor. Nic ve zlém, CH nevysloví Maďaři a H pro změnu Italové. Jaký je v tom rozdíl. Češi vyslovují Lamborghíni jako Lambordžíny. Rovněž nakupují kočárky čiko a ne kiko. A ty jejich nudle, jo, tak ty sou gnoči. Že máme sami noky? Kdo by si vzpoměl.

Skutečná nebo pravá identita, je jako autochonní plemeno. Přímo čistá rasa. Asi patřím ke špinavcům.
15. 12. 2009 | 11:55

skeptický napsal(a):

Magor

Ona totiž ta čistá rasa mívá často touhy se pářit s podvraťáky.

Potlačené touhy a mravní zábrany prý vedou u žen k rakovině činných orgánů,jež jsou neukojeny.Někde jsem to tady dneska četl.
15. 12. 2009 | 12:02

magor napsal(a):

Jak toužebně pravila učitelka z Chebu panu Dítětovi, myslím Hrabala. Jak přesně to znělo?
15. 12. 2009 | 12:07

Pepa Řepa napsal(a):

Proč psát tolik písmenek, když stačilo napsat tu starou, známou větu:
Občane-legitimujte se!

Kolikrát ji všichni slyšeli.
Je tedy otázkou, kdo má staré dobré časy pod kůží a kdo ne.
15. 12. 2009 | 12:07

magor napsal(a):

myslíte konfrontaci délky vlasů s úředně pečetěnou fotografií? Pepa Nos na to tuším složil písničku. No tak davaj davaj, nediskutuj nediskutuj...
15. 12. 2009 | 12:17

Elena napsal(a):

pre magora, ty ma vôbec nepoznaš, ja robim všetko naschval

pre p.Bendu, p. Stejskala,
Vážení, som rada , že konečne ste napisali, kto sem chodi, rozne ľudia s roznymi potrebami, ale jedine veľmi dôležite, že ne pišete že sem chodia sami Rusky špioňi, preto že cca pred rokov, ten to vaš portal bol plný sprav, že na debaty a net vam chodia same ruské špioňi , musite mi poďakovať, pomohla som vam všetkým sa oslobodiť od tej fobie a strachu , že denne na diskusiach kommunikujete s Ruskimi špionmi, tak dufam že si zaslužim cenu: prispevaťeľ roka, a dostanem za odmenu cestu na moj vysnivaný rovnik=ekvator a stravim Vianoce medzi pigmejami, natočim vam reportaž a dobrý globalizačný članok ako protislužbu, čo vi na to Pán Stejskal, lebo ja Elena, poznam najviac identit , ktoré chodia sem na diskusie, sú to všetko obyčajne dobri ľudia.
15. 12. 2009 | 12:20

Emissary napsal(a):

Dobré den všem.

Pane Stejskale,

já jsem Pepu Řepu do toho nezahrnoval, jen jsem jeho účast vnímal jako rozbušku, a tak jsem diskusi raději ukončil, nehledě na to, že jsem i musel. Tímto Pepana zdravím.

Takže je to potvrzeno, vím jak to jednou chcete udělat. Registrační údaje bude mít redakce u sebe a v případě potřeby je vydáte, dotyčný diskutující může používat pseudonym. Je mi to jedno, ale za sebe mohu tvrdit, pokud na internetu něco nakupuji, je-li to možné, registraci se raději vyhýbám. Mimo jiné např. i z časových důvodů. V každém případě se jedná o omezení svobody. Jedni doplácí na druhé, jež se nemohou vtěsnat do kůže. Nic nového, to dělá ve velkém i stát.

Pane Bendo,

„podle W. Weischedela svoboda znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě ze sebe sama. Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem omezena zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem“ atd., řekl bych tedy i povinnou registraci.

http://cs.wikipedia.org/wik...

„Kdo dává přednost bezpečí před svobodou, ten je po právu otrokem“.
Klidně ten Aristotelésův výrok otočím a ani s tím nehnete.

Kdo dává přednost bezpečí před terorem, ten je po právu svobodný. Otrok svobodný nikdy nebyl, otrokář si s ním mohl dělat co chtěl, případně ho i zabít. Když bude celá planeta plná teroristů, lidská svoboda zanikne.

Zdravím Eleno,

tak vidíš, teď když jsi zveřejnila celé své jméno, svou svobodu sis snížila. Ti, kteří tě napadali přes el. poštu, těm si teď usnadnila potenciální fyzický útok. A dobře víš, že R4il ti nikdy nenadával, i když s tvým názorem často nesouhlasil.
15. 12. 2009 | 12:50

Emissary napsal(a):

Opravuji :)

Dobrý den všem.
15. 12. 2009 | 12:54

Oslýk konspirátor napsal(a):

Eleno,
a jak jste svým počínáním vyvrátila, že tu ruští špioni nejsou?
Když každý samozřejmě ví, že jsou?
15. 12. 2009 | 13:06

Elena napsal(a):

Ahoj Emissary, ani neviem ako Ty odpovedať na tvoje konštatovanie,ano pisali mi rozne vyhražne Emaili na ten mail na ktorý som sa zaregistrovala na začiatku na Aktualne.cz, ano je možne že nekdo za moje názori sa mi pomsti, všetko je možne, ale napišem Ty jeden priklad, kde jedna moja byvala kollegiňa napisala anonim v roku 1995 , poslala to na adresu mojich svokrovcov a napisala tam , že vaša nevesta ma milenca, všetci o tom vedia a vi jej pomahate a varujete je deti, to bolo v tom anonime, zistila som kto to napisal, denne sme sa videli, denne sa mi usmievala do tvare , moc ubližila, pretože nič tak neubliži ako klamstvo, od tých čas nemam rada anonimov a ľudi bez tvare, bez identyty, tie dokažu ubližiť najviac = duchovne
15. 12. 2009 | 13:30

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Emissare,

nikde o žádném vydávání údajů podle potřeby nebyla řeč. To jste si dovodil Vy (mimochodem, pokud na internetu něco nakupujete, nikdy se nevyhnete registraci. Jsou povinni Vám vystavit fakturu na jméno).

Čili znovu, speciálně pro Vás opakuji: registrace není proto, abychom mohli někoho potahovat, vydávat jeho identifikační údaje (on i na to pamatuje zákon, i když si z něj v současné době zjevně řada lidí moc nedělá) atd.

Registrace je snad jediný způsob, jak mít možnost komukoliv, kdo se prohřešuje proti zákonům či našim pravidlům, znemožnit na našich stránkách publikovat (a tím nás v krajním případě vystavovat trestnímu stíhání - viz tiskový zákon). Pak je ještě jeden: ad hoc rozhodovat, který ze zaslaných příspěvků budeme publiovat a který ne (má to řadu nevýhod, například to dost brzdí diskusi. A myslím, že křiku o cenzuře bychom též slyšeli víc než dost).

Fakt už nevím, jak to mám napsat ;-)

Hypotetické zavedení registrace nemá za cíl nikoho poškodit. Je ale jednou z možností, jak sama sebe chránit. Před těmi, kdo porušují zákon. I my se musíme chránit, narozdíl od zástupů anonymních čtenářů totiž neseme přímou právní odpovědnot).

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 13:31

stejskal napsal(a):

Tak tady do toho bych nešel, pane oslýku ;-)

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 13:32

Elena napsal(a):

ištenem páne Stejskal, tak čo bude ta cena : prispevaťeľ roka, chcela by som sa o ňu uchadzať, čo som malo času stravila tu u vas pri pisanii duchoplných príspevkov? koľko elektriny som minula, predsa mate nejaku zmluvu aj s čezom , mohol by byť sponzorom, zobrala by som zo seboj aj ďalšých príspevaťeľov: napriklad naivku zo zelenýcm chapadlom , naivka by naučila pigmejov hrať na klaviri, zelene chapadielko by im urobilo priednašku o racionalnej zdravej výžive, ja by som im dobre vysvetlila aké sú nastrahy kommunizmu a razvitého kapitalizmu, mohli by sme zobrať aj ľuda, vytrhnuť ho s tej nemenovanej čtvťi v New Jorku, nech zmeni prostredie a prijde aj na iné myšlienky, dobrý by bol aj Emissary , vysvetlil by im fungovanie vesmiru, Karel II, by ich naučil kuriť si v chladnom počasii anticiklonov biopalivom, borovicovimi šiškmami, porozmyšľajte to by bola vyprava ako hrom, sponzorov zoženiem ale portebujem od Vas officianu vypravu, okrem toho to je jedinna možnosť ako sa ma zbaviť aspoň na nejaký čas
15. 12. 2009 | 13:50

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

jde o to, co technicky znamená registrace. Občas pro firmu nakupuji. Z komerčního hlediska je registrace zákazníka marketingový tah. Dodavatel má snahu odběratele zaregistrovat, poskytnout nějaký bonus a tím získat trvalého zákazníka. Já se registruji jen tehdy, když ten výrobek potřebují a není jiná možnost. V opačném případě vyplním fakturační údaje a adresu doručení a neregistruji se. Jak jsem uváděl, je to ztráta času, protože dál nemám v úmyslu nakupovat.

Myslím, že jsme se perfektně shodli, jen to každý říkáme z jiné pozice, a proto to vypadá, že děláme vlny. Až aktualne.cz zavede registrace, myslím si, že to nebudou vlny, ale tsunami.:).
15. 12. 2009 | 13:50

Emissary napsal(a):

No Eleonoro,

to je samozřejmě hnusné, ale i přesto to nelze směšovat. Anonym se nepodepisuje, pseudonym se podepisuje svým pseudonymem a všichni víme o jakou osobnost se jedná. Podepsat se plným jménem je skoro stejné, jako kdybych se podepsal pseudonymem (pokud ho ovšem pořád neměním), všichni víme, o jakou osobnost se jedná. Jen byla přidaná další informace a jménu a příjmení.
15. 12. 2009 | 14:00

Elena napsal(a):

Emissary,
nechala som Ty odkaz na ICQ, čakam na odpoveď ako truľo už dva tyždňe , tak som ťa vystopovala tu

Pekné Vianoce aj Sťastný Nový rok !
15. 12. 2009 | 14:05

stejskal napsal(a):

Tak ještě jednou, pane Emissary ;-)

Mně nejde o Vaše jméno, Vaše nacionále atd. Mně jde o to, jak eliminovat z debaty lidi (popřípadě roboty), kteří svými příspěvky porušují zákony i naše pravidla.

Jendou ze (dvou, co ján vím) možností je posílat "logingname" a "password" na poštovní adresu (asi tušíte, že mejl a nakonec i mobil jsou pto tyto účely nepoužitelné, není problém mít jich mnoho a neustále je měnit. S bydlištěm to jde už o něco hůře).

Pokud máte jiný nápad, jak zajistit, aby na stránkách, za něž neseme právní odpovědnost, nemohli publikovat lidé, kteří opakovaně zákony porušují, napište je sem. Slibuji, že jej velmi pečlivě zvážíme. Opravdu, registrarace je to poslední, z čeho bychom měli radost.

To je myslím pochopitelné, víme, že nám některé čtenáře odradí.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 14:07

stejskal napsal(a):

Nechci se Vás zbavovat, paní Eleno.

Jen zrovna nemám teď tolik času, abych si s Vámi mohl povídat. Ospravedlňujem sa.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 14:09

Emissary napsal(a):

Díky Eleonoro,

tobě taky a hlavně té lidské svobody.

ICQ už moc nepoužívám, ale co bych pro tebe neudělal. Nainstaluji a podívám se.

Zatím se měj hezky.
15. 12. 2009 | 14:10

Emissary napsal(a):

V pořádku pane Stejskale,

vždyť já to vím a chápu to. Není třeba do toho bušit. :)
15. 12. 2009 | 14:13

stejskal napsal(a):

Nebuším, vysvětluji ;-) Komunikace se čtenáři mi přijde jako základ mé práce (a i v osobním životě na ní dost spoléhám).

Hezké odpoledne.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 14:22

Emissary napsal(a):

Tak jo pane Stejskale,

hezké odpoledne.:)
15. 12. 2009 | 14:24

magor napsal(a):

ad Stejskal

Vysvětlete mi, pěkně polopatě, jak mohu ťukáním do plastiku páchat trestnou činnost.
15. 12. 2009 | 14:38

Elena napsal(a):

pre magora.

možem ja Ty trochu vysvetliť, tak to skusim: Ak ťukaniem do plastu, vytvaraš príspevky hanobiace národnosť, rassu, vyzivaš k nasiliu na narodnosťi, rasse , vieruviznanii, tak poručuješ občiansko-pravný poriadok a je potrebne zahajiť trestné konanie vočej takému to príspevaťeľu , nevedomosť zákona , neospravedlňuje
15. 12. 2009 | 14:52

Tupý Oslýk napsal(a):

Pane Stejskale,
vrozená špatnost mne přemohla.

Jinak stran těch žalob, myslím, plašíte zbytečně; přečtěte si ten odkaz od pana Jedličky u vašeho kodexujícího blogu. Neodpovídáte za komentáře.
15. 12. 2009 | 14:59

magor napsal(a):

oj Elenko,

víte, to je ta krásná disproporce mezi slovy a činy. U nás v hostinci mnoho chasníků postavilo u píva tři baráky. Myslíte, že nějaký stojí?
15. 12. 2009 | 15:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane magore,

podívejte se prosím do debaty pod blog paní Zahálkové, už jsem to tam dost vysvětloval. Hodně byste toho našel i na netu (nekalá soutěž, "stalking", propagace hnutí směřujích k potlačení práv a svobod jedince či skupiny obyvatel).

A vůbec nejde o "Vaše" ťukání do plastiku.

Těmi žalobami hrozí mně, pane Oslýku,

ne Vám ;-). Nerad bych se dočkal dne, kdy se nějaká ujme ;-)

Ten případ znám velmi dobře (a myslím, že jej znají všichni editoři webových stránek). Nevyplývá z něj vůbec nic, což je ostatně ve Vámi zmiňovaném článku naprosto jasně konstatováno (znovu doporučuji podívat se na tiskový zákon).

Máte pravdu, na některé komentáře občas neodpovídám. Ale nebude jich za ty poslední tři roky víc jak několik stovek (těch zodpovězených bude tak mnohonásobně více ;-) Zkusím jít do sebe, možná bych mohl ještě přidat pár hodin u PC denně ;-)

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 15:29

magor napsal(a):

děkuji za pozdrav, pane Stejskale,
on virtuální rybníček začíná smrádnout. Ale co je na něm hezké, není naší biologickou součástí, můžeme jednoduše vypustit to, co považujeme za nepotřebné. Víte, mám takový pocit, že vám osobně něco uniklo. My nežijeme v roce 1934. Kolektivní vědomí lidstva se jaxi taxi rozšířilo o obrázky třebas s Dachau. Pamatujete na kauzu Zídek?
15. 12. 2009 | 15:35

magor napsal(a):

píšu to navíckrát, jinak jsem spam. Váše trable se žalobami nechci bagatelizovat. Vím, jací jsme. Já se vyjadřuji ke všem těm obavám, které zmínila Elenka.
15. 12. 2009 | 15:38

Oslýk bývalý student napsal(a):

Pane Stejskale,
mému jinému já žaloby nejen hrozí, ale jsem pravidelně žalován.
Žaloby hrozí každému, každou denní i noční hodinu; není žádná síla vesmíru, která by některým jedincům nezabránila, aby vás nežalovali. Nebo nepodali trestní oznámení. Pokud s tím nejste smířen, budete si muset najít jinou profesi...

Z té žaloby samozřejmě plyne mnohé. Žalován byl komentátor a také byl souzen; kdyby odpovídal administrátor, nebylo by nic takového možné. Ale to bych už zabíhal do tajů pasivní legitimace a předstíral, že tomu rozumím. A to se mi nechce.

Raději zůstanu o nicků s nesprávnou gramatikou a ruských agentů.
15. 12. 2009 | 15:40

magor napsal(a):

Zídek je potvrzení naší věrné české lásky ke slovům. V padesátých letech se dokonce za slova věšelo. Nechci tu dávat nějaká neadekvátní srovnání, ale berme to jak to je. Český stát je založen na slovech. Činy nikdy nepřišly. A ten Hitlerův pšouk by se za pár měsíců prodával v levných knihách za pajsku.
15. 12. 2009 | 15:42

stejskal napsal(a):

Tomu tedy ne zcela rozumím, pane magore.

Pokud se třeba konkurence rozhodne (je to příklad, čistě hypotetický, neříkám, že o tom někdo uvažuje či že by se to muselo nutně odehrát právě takto) zničit nás tím, že zaplaví naše debaty propagací nacismu, popíráním holokaustu apod., my to nestihneme mazat (a v tom jsme vždy krok za publikujícími) a pak na nás podá trestní oznámení, že poskytujeme své stránky protizákonným aktivitám, pak to bude nesporně zajímavý případ. Možná i vyhrajeme. Možná.

A co když se prostřednictvím našich stránek pokusí někdo zničit komerční konkurenci?

Nikdo u nás zatím neví, jak se tyto věci budou posuzovat (není se od čeho odpíchnout). Venku už to vědí, proto jsou tam registrace a předvěžné čtení příspěvků před publikací na všech velkých serverech.

Na kauzu Zídek si nepamatuji.

Omlouvám se, musím pro děti do družiny. Nebudu moci hned reagovat.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 15:48

stejskal napsal(a):

Tak to máte pravdu, pane Oslýku,

nicméně si myslím, že v zájmu každého by mělo být snižovat riziko žaloby na rozumnou míru. Což je přesně to, o čem mluvíme (nebo chcete říct, že mám být smířen s tím, že se nám některé věci, kterým lze předejít, mohou šeredně nevyplatit?). Ne proto, že bych byl tak nápaditý či přestrašený, ale proto, že o internetu a jeho provozování (i v zahraničí) něco vím.

Libor Stejskal
15. 12. 2009 | 15:52

skeptický napsal(a):

Žalobníčci občas dostali ve škole nabančeno.Dnes se to nesmí,byly by to šikana.

Někdy mívám dojem ,že strašáci z minulosti jsou zneužívání k utahování šroubů,aby ten poddaný lid neměl nějak moc svobod.

Přímý zákaz stran s potlačujícími ideologiemi by problém možná částečně vyřešil.
Jednoznačně řečeno-to se nesmí.

Takto jsou pěstovány,prolezlé agenty a provokatéry, a slouží coby záminka k potlačování všech.

Ovšem to by výrazně omezilo průmysl udavačů,fízlů,ideologů,kteří tvoří součást každého mně dosud známého systému.Pořád se za něco bojuje.Dnes to,zítra ono.

Ono na to věšení za slova taky jednou znovu dojde.

Lidé bděte.
15. 12. 2009 | 16:13

Pepa Řepa napsal(a):

Otázkou je, kolik procent možných žalob jde ruku v ruce s hyperkorektností, na kolik procent jsme si zavařili sami propagací PC, AA, harrasmentu a jiných skvělých vynálezů západní polokoule.

Jde o naprostou hypertrofií právního systému, nadřazení práv pachatelů nad právy obětí.Absurdní svět.

Pak se, milý pane Stejskale nedivte, když se to začne dotýkat i Vaší práce.
To je ovšem na jinou debatu.
15. 12. 2009 | 16:14

magor napsal(a):

Dyť pravím, že Vám tu právní odpovědnost nezávidím.

Víte, v našich zeměpisných šířkách je každé malé dítě konfrontováno s obrázky utýraných mrtvol v jakési polské jámě. Chci tím říct,. že tohle se v roce 1934 ještě ehm, nevědělo, že my již máme nějaké relevatní vědění.
Uf ne Zídek, ale Zítek, ach ty jména:
http://revuepolitika.cz/cla...
15. 12. 2009 | 16:21

Elena napsal(a):

tak pán Stejskal išel pre deťičky do družiny, ja ho na ten čas zastupim, decka mam doma, už dovolenkujem pred sviatkami, navarene mam, tak možeme debatovať

Mne sa nepači keď verjne sa tu na Aktualne osočuju národy, rassy, etnika, ak chcete si riešiť nejake problemi alebo vybavovať učty tak všetko konkretizujte, čo sa vam nepači na tej alebo onej osobe, prezidentovi, politiku ale nepušťajtesa hanobiť národ, dosť často to aplikujete v člankoch o Rusku , nazivate všetkých Rusov alkoholikmi, lenivcami, neschopakmi, russke ženi prostitutkami, prečo to robite?
15. 12. 2009 | 16:24

Elena napsal(a):

v každom národe sú dobre aj zlí ľudia, v každom národe sú pracovite ale aj lenive, neznašam kliše , ktorým je nalepkovaný nejaký národ, rassa, etnikum, neriadťesa kliše, škaťuľkovaniem, nenavisťou, riadte sa poznaniem, kommunikaciou, uctou k sebe a uctou k ostatným, myslim si že človek , ktorý sa pušťa do osočovania národov ma nejaký osobný problem a osočovaniem si na Nete kompenzuje nejaký komlex
15. 12. 2009 | 16:31

Vico napsal(a):

P.Ř. : Někdy mám velkou chuť svou identitu prozradit. Neudělám to, v té internetové burce je fain. Jen tolik : poté, co řekl Oslýk v 15:40:31 bych jen dodal přihořívá, přihořívá, hoří!
15. 12. 2009 | 16:34

Vico napsal(a):

Elena : Sem si pro pohlazení nechoďte. Jinak samozřejmě souhlas.
15. 12. 2009 | 16:37

Oslýk zrazující sám sebe napsal(a):

Vico:

Já budu mlčet jako hrob, a bude moudré, když uděláte to samé.
Pan Benda Jan se fatálně mýlí; svět je mnohem složitější, než byl před sto lety. A ani mu nebudu jeho omyl vymlouvat moc vehementně; ono po internetu málokdy někoho o něčem přesvědčíte.
15. 12. 2009 | 16:41

Elena napsal(a):

samozrejme že k národnostnéj neznašanlivosťi príspevaju veľkou mierou aj politici, ale obyčajne ľudia sú mudrejšie a vedia že im žiť veďľa suseda inej národnosťi a treba hladať to čo spaja a nie to čo rozdeľuje, mi sme všetci jedinci odlišne lišime sa aj vramci jednéj národnosťi, vyrastala som v meste kde žiju príslušnosťi výše 40 národnosťi, rozných etnik, ak by sme stavali na naších rozdieloch šak by sme sa tam pozabijali, nápokon ľudia v mojom rodisku žiju družne , prijaťeľsky u nas sa posúdzovalo aký si človek a nie akéj národnosťi

Tak na dnes stačilo, porozmyšľajte nad mojmi slovami, čo keď sa vam jedného dňa zapači žiť a tvoriť v Japonsku, prijdete tam a vas tam nebudu mať radi, lebo ste Čech, Slovak , bude to vas moc bolieť a trapiť, že ste sa zamilovali do Japonska a oni vas nechcu pochopiť
15. 12. 2009 | 16:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Elena
hmmm, moje dcera byla dva roky na Wasedě. Jediná tvarohová z ročníku.Byla maskotem. předháněli se, kde stráví weekend. Teď pojede na rok do Soulu.Přes léto máme barák plný šikmookých. Nezaznamenal jsem jeden problém.

Pravda, je to uzavřená, hierarchická společnost, chvíli to trvá, než vás očuchají.Pracovní povolení ani náhodou. Mažete domů a pět let tam nepáchnete.
Divíte se jim? Já ne.

Proč to píšu? Proto, že píšete, že nemáte ráda klišé, ale sama je používáte, zvláště multi-kulti mantru.

Pokud Vás společnost nepřijme, hledejte chybu u sebe a ptejte se proč tak je.Pokud jste individualitou, tak Vám vůbec nepřijde na mysl spekulovat, proč mají či nemají někde rádi Ukrajince nebo Korejce.
Jasně že jsou historické zkušenosti.S tím ale nic nenaděláte. Číňan po Mandžusku taky nemá Japka v lásce.

Ale je to v prvé řadě o tom člověku. Zda je blb nebo ne, jak se chová.Házet to na předsudky většinové populace je -zvláště v Čechách- oblíbená sebemrskačská mantra, prázdné klišé.
15. 12. 2009 | 17:11

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
mně je v podstatě šumafuk, jestli někdo vyšťourá mou identitu.Ať se snaží.
Nepoškodí mě to ani ekonomicky ani společensky. Čmuchání typu "občane legitimujte se" je přesně ten pozůstatek bolševismu v duši. Strkat nos do cizích kvartýrů a pak zastrašit, bububu! Buď na mne hodnější.
Proč bych měl? Ani náhodou.

Kromě jiného, svědčí o nedostatku představivosti pátrajícího "orgánu", neb všichni víme, že realita bývá podstatně horší, než vysněná představa.

Ale celá tato debata je kouzelná v kombinaci s kauzou "Cempírek".
15. 12. 2009 | 17:37

skeptický napsal(a):

Ono po bližším ohledání ani tak sebemrskačství není.Lidé,kteří tu rádi píší nejsme my Češi ale zbabělý dobytek se mají za lepší,a k Čechům se hlásí jen pro podobné účely.
15. 12. 2009 | 17:40

Michael Jackson napsal(a):

Trestný čin spáchal člověk, kterému to pravomocně prokázal soud.
15. 12. 2009 | 19:17

skeptický napsal(a):

Chodník je obroubený pruh podél vozovky,obvykle vyvýšený a dlážděný,který slouží pro chodce.
15. 12. 2009 | 20:12

Elena napsal(a):

pan skepticky, nevedl by ste trochu viac rozvinut svoju myslienku, ak sa namaham tak sa namaham na nic som neprisla vsuvislosti s chodnikom, jedine mi manzel napomohol, ze ste vraj mali take socialisticke heslo: kto stoji na chodniku nemiluje republiku
15. 12. 2009 | 20:20

skeptický napsal(a):

Elena

Předchozí příspěvek ze záhrobí byl konstatováním všeobecně akceptované definice.(Ne nutně pravdy).
Nechtěl jsem zůstat pozadu.

Máte chytrého manžela,držte se ho.
15. 12. 2009 | 20:38

skeptický napsal(a):

P.S.
Také jsme měli heslo
Naše vítězství je jisté,vzůru na imperialisté a Nesahejte na Kubu,dostanete na hubu.

Předtím byla hesla No passaran,a Venca Remos.
S Vencou jsme měli úspěch v Americe,s remoskou údajně v Anglii.
15. 12. 2009 | 20:54

Hurá napsal(a):

Pane Bendo je zřejmé, že nemáte protiargumenty, ale na hlubokodušnění jste zřejmě expert.
15. 12. 2009 | 21:10

Elena napsal(a):

pán skeptický, čo bolo to bolo, čo má byť to nas nemine, uživajte si každý božij deň života tak, ako keby mal byť posledným a uvidite že zo skeptika sa z Vás stane nenapravitelný optimista
Pekný večer vám prajem!
15. 12. 2009 | 21:13

Baba napsal(a):

K domluvení používání téhož jazyka nestačí. Mezi anonymními přispěvateli diskusí, kteří nemají ambice nosit na svých bedrech otěže správy této země, jsem našla mně oblíbené značky a konkrétnější zařazení na internetu nepostrádám. Našla jsem zde zajímavé poznatky, které bych nebýt společenskopopularizační formy těchto blogů nejspíš nehledala. Není to náročný cíl a jsem za něj vděčná.
15. 12. 2009 | 22:13

Ignác z Toyoty napsal(a):

1. Blogger akceptuje, že bude publikovat veřejně pod svým jménem a pokusí se tak ovlivňovat veřejné mínění. Ví, jaká je obvyklá úroveň veřejné diskuse, počítá s tím a přesto se rozhodne svůj názor prezentovat.

2. Poté, co si přečte reakce druhých, začne volat po věrohodných podpisech přispěvatelů.

3. Proč? Potřebuje vědět, kdo si jej dovolil kritizovat. Je frustrován. Nedokáže pochopit, jak si může někdo dovolit polemizovat s tak skvěle podaným názorem.

4. Podléhá fantazii, že každý čtenář a přispěvatel mají stejnou zodpovědnost za téma a formy debaty jako on. Rychle zapomíná, že je to jen a pouze on, kdo se rozhodl pod svým jménem vstoupit do veřejného prostoru a vyprovokovat diskusi - nikdo jiný jej k vlastní identifikaci nenutil. Nevnímá, že to může být on, kdo do původního příspěvku mohl vložit základy "flame" formy.

5. A teď otázka. K čemu potřebuje znát jméno svého oponenta? Jaký smysl pro něj má fakt, že se jmenuje František Novák? Změní se něco, pokud se dozví, že jde o Jana Kalinu? A naopak, k čemu potřebuje znát jméno toho, kdo se vyjadřuje slušně a trpělivě argumentuje? Co se změní ve chvíli, kdy namísto přezdívky "trambus" uvidí jméno Ladislava Dobeše?

Jako prevence představování jménem nefunguje. Stačí se podívat na některé přispěvatele publikující pod vlastním jménem zde i na Novinkách. Je zřejmé, že jim na vlastním jméně nesejde. nemají problém pod ním publikovat sebevětší sprostoty.

Závěr: Blogger nemůže přenášet zodpovědnost za své rozhodnutí k neanonymitě na své čtenáře a oponenty. Jméno oproti nicku nepřináší NIC navíc. Jen možnost nasměrovat hněv a agresi bloggera, zjistit si o oponentovi detailnější informace a případně se v krajním případě při možné příležitosti pomstít.

Blogger má možnost volby. Není ničím hendikepován. Není znevýhodněn oproti svým čtenářům.

Do poslední chvíle má možnost si svou účast v anonymním fóru rozmyslet.

Pokud bez uvážení vlétne do davu, jehož přesné složení nezná, je nefér vinit ze svého rozhodnutí všechny, kdo ho nepoplácávají po ramenou a žádat dodatečně jejich občanské legitimace.

Normální je přizpůsobit styl prezentace prostředí a posluchačům. Ani největší hvězda si nedovolí totéž v roli hosta na jako na "svém" koncertě.

Ano, lidé bez hranic a lidé, kteří nevolí prostředky odpovídající roli, situaci a prostředí mívají velké problémy. Nemohou však za ně druzí, jak si možná myslí pan Benda.
15. 12. 2009 | 23:59

Jan Benda napsal(a):

Ono je cokoli těžké říct, když každý mluvíme sice společným jazykem, ale jinou řečí. Možná máte pravdu, možná je problém na mé straně. Ono je vždycky těžké se podívat směrem k sobě, podívat se do zrcadla. Nejvíce vždycky hájí své pozice ti, kteří si nejsou svou pravdou jisti. Obávám se, že praktická stránka anonymity je pro většinu podstatnější, než poukaz k věcem, které mnozí sice za podstatné nepovažují, ale opravdu podstatné jsou. Z celé té diskuse zazněly asi dva argumenty, které jsou opravdu podstatné, na které jsem při psaní nemyslel. Jinak se opakuje stále dokola jedna a ta samá myšlenka, kdy anonymita je zaměňována za svobodu. To je potom těžké cokoli říct. A definice svobody z Wikipedie je hodně zjednodušená.
16. 12. 2009 | 02:12

Ládik napsal(a):

Každý je svobodný jinak. Někomu stačí zasadit na zahradě rajčata, jiný sám obepluje zeměkouli, další projektuje stavby po světě, čtvrtý může svobodně nadávat druhým (když ho nikdo neslyší), pátý beztrestně krást ze "státního" (s kulatým razítkem), šestý se nechá zvolit do zastupitelstva.
Těším se na Vaše pohledy na život v příštích blozích.
16. 12. 2009 | 06:24

jepice napsal(a):

Nemyslím, že bychom my, co nějakým způsobem hájíme používání nicků v netovém prostoru, nepovažovali za podstatné to, co vy, pane autore.

Nevíte zhola nic, jak už vám tu bylo řečeno, o skutečné neanonymní existenci těch, co sem píší, a nemůžete je tedy šmahem a jen tak z voleje obviňovat ze schovávání se v davu, ze zbavování se odpovědnosti a z neschopnosti a nechuti hájit skutečnou svobodu tam, kde je to potřeba.
16. 12. 2009 | 11:52

Ignác z Toyoty napsal(a):

Jan Benda: Nejde o svobodu. Jde o deformaci názorů.

- využití tlaku ke konformitě
- možnost pomstít se
- tlak k poslušnosti (např. kvůli možnosti zaměstnavatele přečíst si názory podřízeného)
apod. To nemá se svobodou moc společného. To je nastavení falešného zrcadla. Přizpůsobení zpětné vazby svým potřebám.
16. 12. 2009 | 13:14

skeptický napsal(a):

Začínat si se jmény vede k fatálním mýlkám.A nemusí to být ani jméno.

Švejk dostal od povědomého pána ve vlaku ránu,že měl bubliny u nosu když se ho optal Nejste vy ten z Losyn?

Stačí,abychom se podívali,kolik máme jmenovců v Cibulkových seznamech,a dosmrti nevylezem.
16. 12. 2009 | 14:09

magor napsal(a):

ad Benda
Šachy si sám nezahrajete a když, pak je to nuda. Vést jiné řeči je funkcí onoho zrcadla. Nebo si vážně myslíte, že stačí někam nahlédnou a spatříte nějakou opravdou skutečnost? To je mentalita vědy.
16. 12. 2009 | 14:31

skeptický napsal(a):

magor

Víte,že to je k stáru s těmi šachy lepší?Už si nepamatujete,co chce ta druhá strana udělat.
16. 12. 2009 | 14:37

magor napsal(a):

:-)))
16. 12. 2009 | 14:48

dennis napsal(a):

Postoje a usili pana Bendy jsou mi sympaticke. O tom jsem se uz pod jinym blogem zminil. A k tomu, co chci, poznamenat, dopredu hlasim, ze blogy pana Bendy mam rad a kazdy jsem do konce docetl. Prece jen se chci zastat nazoru diskutera "vico", jsou trosku dlouhe ty blogy pana Bendy. Prosim autora, aby neodhanel sve priznivce slovy: tak at' to nectou, kdyz je to dlouhe. Pane Benda my vase dlouhe blogy radi cteme.

Nechci delat chytreho, ale cely blog jsem pochopil jako projev zdeseni nad tim, co vsechno se muze clovek v diskusi docist, nez jako uvahu nad tim, jakymi vyzvami nebo organizacnimi opatrenimi by se dal zlidstit profil diskutujiciho. Sleduji blogy vybranych autoru: Bendl, Pehe, Hvizdala, Dinsbier a pod., take ctu ty debaty. Moje zdeseni v mnoha pripadech bylo dechberouci (to asi neni ceske slovo). Ano tajil se mi dech. Po case clovek otrne a pomalu se uci kazdemu extremu prisoudit primerenou miru.

Moc si preju, aby se pan Benda vratil k tematum jako jsou v tech jeho predchazejicich blozich.
16. 12. 2009 | 16:26

M_A_S_A_R_Y_KKK napsal(a):

Tak já si myslím, že anonymita umožňuje svěřit se i s těmi záležitostmi, které by nemohl člověk ventilovat ani před svými blízkými. Ani třeba před svým terapeutem v sezení. Ta anonymita má tu výhodu, že se člověk může vyznat i s těmi nejintimnějšími záležitostmi. Já osobně jsem řešil prostřednictvím netové diskuse jedno závažné onemocnění. Poděloval jsem se s ostatními trpícími o své zkušenosti a radil jim, čeho se vyvarovat (i lékařů). Těžko bych ty poznatky na jiné veřejné diskusi tzv. face II face, čili pod svou identitou. Známe přeci ty případy, kdy je člověk nucen popírat svůj názor. Četl jsem např. o stavebních firmách, kde šéfové verbovali své zaměstnance do ODS. Otevřenost může znamenat propuštění z práce. Chápu pana Stejskala, ale já tam vidím obrovské dilema. Nejednou jsem se vyznal v netové diskusi i s těmi úvahami, jež bych se neodvažoval předestřít ani mezi svými blízkými. Ta anonymita může pomoci otevření se, menší pokryteckosti. Může mít i terapeutický efekt. Samozřejmě může být i semeništěm různých obscénních vulgarit a vyřizování si osobních účtů. Anonymita umožňuje zříci se zodpovědnosti a uvolnit průchod kanalizaci té horší stránce nás samých. Berte ovšem na vědomí, že i pan prezident Masaryk psal ve třicátých letech pod pseudonymem!! A proč? Odpověď lze snadno nalézt.
16. 12. 2009 | 17:17

Ivana napsal(a):

Pokud chcete vědět opravdové názory lidí, je třeba anonymitu zachovat, bojíte-li se některých názorů, nechť si je zaznamená jen moderátor diskuse. Řada lidí se bojí zesměšnění, stydí se sousedů nebo spolupracovníků, prostě veřejně nevystoupí a nedivím se tomu po tolika letech ve strachu a nesvobodě, je to v nás. Někdo se bojí msty, nesouhlasu se svým názorem, výsměchu atd. Tak to prostě je.
16. 12. 2009 | 23:42

skeptický napsal(a):

Lidi se domluví,i pokud nemluví stejným jazykem.Zamlada co já chtěl ona věděla,a co chtěla ona mi bylo jedno.Obvykle ale totéž.

Podrobil jsem teorii,že lidé se nedomluví,i když mluví stejným jazykem, testu.

Cestuji po Praze občas automaticky,občas metricky,kolmo už dávno ne,běžně už to nejde.

Dnes to bylo metricky.

Při vstupu do vagónu na mne koukal nějaký pes.Každé oko jinam,ale koukala z nich něha.

Tak jsem si přisedl k nějaké slečně,ptám se : můžu? tak kývla.

Povídám čubička?
Prej ne,ale že nejsem první.

Tak jsem dal k lepšímu historku o pánovi,co se ho doktor ptá,jaké má povolání.Prej herec,první milovník.Doktor na to povídá tentokrát jste nebyl.

Pak se ptám bonbony žere? prej ne.

A vy? prej taky ne.

Tak jsem jí popřál hezké svátky,ona mně hezké vánoce.Pak že se lidi nedomluví.

A dozvěděli jsem se,co jsem chtěl,a ona i to,co nechtěla,a vzájemně jsme se obohatili.

A nic to nestálo.Mohl jsem být o dva bonbony chudší,možná o víc,kdybych se ptal dál.

Urážlivé názory ignorovat,odmítavé názory by měly být zváženy.

Názor,že nepodepsaný názor je od neexistujícího člověka,tudíž neexistuje je lhaní si do kapsy.
Souhlasné anonymní názory zřejmě nevadí.

Možná místo moralizování a rozjímání nad spásou duší by to chtělo nějaký zajímavý námět,pokud je.Není snadné s něčím přijít.

Je totiž známá pravda,že lidé,kteří tráví svůj čas taháním plevele ostatním,nemají na svůj čas.
17. 12. 2009 | 01:39

skeptický napsal(a):

P.S.

Názor,že jeden je odvážný,a lepší než ostatní,pokud se podepíše také neberu.

Máme tu jednoho takového odvážného bojovníka mezinárodního kalibru.

Kdyby mu dali flintu,a naložili ho do dobytčáku na frontu, asi by se po.
17. 12. 2009 | 01:48

Veronika Vendlov napsal(a):

Pane Bendo, já Vá rozumím, ostatně jsme si o tom psali. Buďte rád, že nemáte ve vizitce nějakou politickou příslušnost, protože pak je to teprve príma diskuse. Dokud jsem tam neměla TOP09, byla to docela pohoda. Vývoj je vývoj, předsi nebudu říkat: "to ne, já jsem jen od Starostů, já muzikantka..." Jenže jednou se věci posunuly takto a budou se dál vyvýjet. Třeba budu mít za čas na vizitce žena v domácnosti - tam mě koneckonců občas taky nekdo pošle a bude klid.... :-)
Jinak já ty diskuse sice asi docela zvládám, ale říkám si občas, mám já to zapotřebí? No nemám, ale co nadělám. Mohu jediné, nepsat. Stejně mě vždycky překvapí, jak často i dobrá myšlenka, může být nakonec pochopena - nepochopena...
A jsu už fakt spát, leze na mě nějaká choroba, to je tím, že jsem pořád mezi lidmi...

Jo, dneska byl pan hejtman zase moooc roztomilej..., ale o tom možná někdy jindy, každopádně je neuvěřitelně inspirativní... :-)
Dobrou noc!
17. 12. 2009 | 03:02

Jan Benda napsal(a):

Odvaha nemá nic společného s tím, kdo je lepší a kdo je horší. Jde jen o to, jak se kdo cítí. Mě se v životě například strašně ulevilo, když jsem přestal utíkat, zastavil se, otočil se k lidem čelem a řekl si: "chceš se prát? OK, tak pojď" A tohle celé povídání a psaní pramení z mé vlastní zkušenosti, tedy přestat se bát a začít se chovat otevřeně a potažmo svobodně. Je v tom sakramentskej rozdíl. A věřte, že před řadou let bych hájil anonymitu podobně jako vy. Dnes jsem trochu jinde. Asi i proto, že v Kanadě se lidi k sobě chovají slušně. Ale nemělo by jít právě o to, že by se lidi měli naučit chovat k sobě slušně? Není možné se doněkonečna vymlouvat na to a ono. Někde se začít musí. A kde jinde, když ne u sebe?
Nemyslete si, že té anonymitě nerozumím a všemu, co s tím souvisí, celou její praktickou stránku. Ale je tohle to, kde chceme zkončit?
Teď nedávno mluvil jeden asistent z university, jak v sobě našel odvahu promluvit ke studentum 18. listopadu 89. V tu chvíli nebylo nic jasné, jak to dopadne. A i když to v tu chvíli znamenalo pravděpodobný odchod ze školy a strašidelné problémy nadosmrti, byl hrozně rád z toho, že v sobě našel odvahu přestat být anonymní a zakusit opravdovou svobodu. A o tom všem to opravdu je.
Já vás nikoho nepřesvědčuju, je to celé jen a jen na Vás, kdo si co z toho odnese. Někdo něco a někdo možná nic. Ale mám pocit, žs jsem to nepsal nadarmo.
Mějte se všichni moc hezky o Vánocích a přeju vám všem (i těm, co se mnou nesouhlasí) jenom to dobré do celého příštího roku.
Váš Jan Benda
17. 12. 2009 | 03:22

soigia napsal(a):

Pan jako by nepracoval v Cine..... Svoboda projevu je neco co je pro mne osobne nejdulezitejsi na svete. Pokud nema pan odvahu postavit se anonymnimu davu, at nepise blog.
17. 12. 2009 | 06:41

Helena Zemanová napsal(a):

Jejda, Honzo, ty jsi opravdu hodně vedle.
Bůhvíproč jsi získal dojem, že se bavíš s lidmi, kteří nikdy nezažili onen osvobozující pocit občanské odvahy a otevřenosti.
Měl by ses zeptat toho tvého osvobozeného kamaráda, jestli náhodou po večerech nebloudí netem /dejme tomu v širokém a pestrém plášti Pošetilého Poety/ a nedopřává si intelektuální dobrodružství, jaká v jedné ze svých identit, tj. v kůži statečného, odpovědného a otevřeného občana, nezažije.
17. 12. 2009 | 06:52

Pepa Řepa napsal(a):

Vám také, pane Bendo.
https://www.youtube.com/watc...
17. 12. 2009 | 07:11

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a kdyby k Vám náhodou zaskočil Santa Klaus, nebudete chtít přišpendlenou ajdy na klopě, že je to soused Smith, že ne?
17. 12. 2009 | 07:16

Jan Čermák napsal(a):

Pane Bendo,
když o nějakém problému napíšete, že by to chtělo konečně řešení, a někdo to přečtě jako konečné řešení, pak se vám může stát, že vás ve 4 ráno nevzbudí budík, ale někdo jiný. A jdete bručet na 3 roky.

Anonymita je otázka důvěry ve stát. Máme ještě důvěru v tento stát, v jeho justici, v jeho apparát ?
Vzpomeňte si co psala paní Klára Samková o případu Pechanec ! Vzpomeňte si na dvaapůl roku za nepovedenou vraždu a 3 roky za písničky. Věříte ještě zdejší justici ?
Politická korektnost je fašismus 21. století.
17. 12. 2009 | 08:57

Oslýk pobavený napsal(a):

Pane Bendo, váš poslední příklad byl opravdu hodně nepovedený; neb, jak správně poukázala paní Zemanová, kázat z Kanady o tom, jak to tady vypadalo 18.11.1989 je hodně úsměvné.

Mám podezření, že nevíte vůbec nic ani o Kanadě; daň za vaši celkem nevinnou profesi. Budiž vám to přáno. Spory se zaměstnanci, kteří si dovolili kritizovat vedení firmy či strany jsou všude na světě. Studenti, kteří píší anonymně pod nickem, jsou k vidění také i v Kanadě. Zkuste jim vysvětlit, že "zrazují sami sebe."

Lidé mají zkrátka mnoho důvodů, proč si vytvářejí umělé identity, pseudonymy a podobné věci; některá prostředí k tomu svoji hravostí tíhnou; bylo to k vidění na maškarních bálech nebo v literatuře odjakživa.
Myslíte, že by Slezské písně byly lepší, kdyby je autor napsal pod svým jménem?
17. 12. 2009 | 09:07

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
slyšel jsem, že v tý Kanadě nebydlej lidi na stromech jako my a jedí příborem.

Věřil byste tomu, kolego?
Pravda, v USA si někteří vystačí s vidličkou v pravé ruce.
17. 12. 2009 | 09:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano pane Benda ,

nejde o strach,nebo skrupule.
Jde o životní postoj!!
Za mlada jsem hodně slýchával větu:"Co se v mládí naučíš - ve stáří jako bys našel."

Problém internetu není v anonymitě,
Nebylo by problémem říci jasně svoje jméno,adresu,zaměstnání a třebas barvu trenýrek.
Problém je ,že je dnes příliš mnoho lidí,kteří se v mládí ničemu nenaučili,tedy ani ve stáří nic nenajdou.
Jejich postoje stojí za hovno.

Já přesto vítám internetovou anonymitu,neboť mám tím zaručeno,že mě tito šupáci nepolezou do ložnice,a nepomažou dům sračkami.To je totiž jejich životní postoj.

My ostatní máme smůlu.Ivan.
17. 12. 2009 | 09:27

magor napsal(a):

milej pane Pepo Řepo, kde by v árbysu vzali vidličku?
17. 12. 2009 | 09:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale jinak jsem si početl.Dík.Ivan.
17. 12. 2009 | 09:34

Pepa Řepa napsal(a):

Já se nemám za co stydět.
Mám spartakiádní model "Maxíček".
http://www.maxicek.cz/fotky...
17. 12. 2009 | 09:36

magor napsal(a):

Pane Bendo, my si pořád nerozumíme, vystavíte otázku osobní kuráže někam, kam nepatří. My v Evropě máme dlouhou tradici maškarních plesů, dovolují nám opustit role naší běžné existence a co víc, něco se o sobě dozvědět. Nakonec, naše "běžná existence" není mnohdy víc, než soubor masek, protože i když nám přejede nohu traktor, není lehké přestat být hodným taťuldou anebo mamuldou. Mařenka má zrovna hlad a Jeníček přinesl špatnou známku. Vy stavíte otázku tak, že anonymita automaticky neznamená svobodu, to jistě ne, ale mám-li být svobodný, ta možnost anonymity přece nemůže být přeškrtnuta, jinak už svobodný nejsem . My tu jen tak plkáme, pane Bendo, nepodepisujeme rozsudek Miladě Horákové. Mě tento prostor připadá očistný a mnohdy velmi zábavný. A kdo si hraje, nezlobí.
17. 12. 2009 | 10:01

skeptický napsal(a):

PP
Nadkolego

I ve vyspělých kapitalistických zemích se Vás může někdo zeptat,zda jste neutrpěl kulturní šok.

Nejlépe mu říci,že jste domeček viděl naposledy u babičky na vesnici v padesátých letech.

Také se Vás může nějaká americká nebo kanadská holka zeptat,jaké to je,být Čech.

Vyvolává to v člověku touhu se zeptat jaké to je být blbej.

Ten zvyk jíst pravou rukou jsem adoptoval;dívají se pak na Vás na nějakém zájezdu jak na křováka,tedy kultivovaní Češi.

Taková dřevěná lžíce z Ruska taky není k zahození.Nejlépe držet v pěsti.

Na Západě se nosí antigravitační slipy.Má to efekt jako podprsenka,do stáří si zachováte mladistvý,téměř dětský vzhled.Ale prý to škrtí.
17. 12. 2009 | 10:31

skeptický napsal(a):

P.S.
Ti nejkultivovanější si obvykle naloží vrchovatý talíř.A co se vejde do tašky.To ale není české specifikum,viděl jsem i Němky.
17. 12. 2009 | 10:43

skeptický napsal(a):

Svoboda je anonymní cash,čili hotovost.Kreditkarta je otroctví.
17. 12. 2009 | 11:17

skeptický napsal(a):

P.S.
Nějak jsem se tady rozšoup.

Taky jsem jednou viděl am.film,kde stolující němečtí důstojníci papali uvedeným způsobem.

Je to jako vidět we westernu Apače s očkováním.
17. 12. 2009 | 11:24

magor napsal(a):

víte, skeptický

to je ta potíž s kanadskejma holkama. Potkal jsem pár kanaďáků, co vážně uvažovali přeplout Atlantik a chopit se tu (či jinde) nějaké známosti. Asi vím proč. Nechtělo se jim po ráno překračovat holčičí spoďáry v předsíni a sedět na sedadle plnym vajglů a vysypanejch brambůrek. Rovněž brčko čouhající z kelímku "oa ola" se může někam zapíchnout, že. A proč riskovat zranění na choulostivejch místech.
17. 12. 2009 | 11:30

skeptický napsal(a):

Magor

S polovinou místních frcin by to dnes už taky nevyhráli.Hrozně se to zkazilo.

To ještě můžete mluvit o štěstí,když máte doma něco,co si celý život kataloguje recepty,a zeptá se Vás,kolik má být druhů Vánočního cukroví.

Západní americká tendence byla zaměňovat kvantitu a kvalitu.Kdo vydělá víc je kulturnější.
Peníze měřítkem všeho.

Tady zase akademické tituly,instantní respekt.Fony v Německu nechávají dědičné,za chvíli jich bude polovina obyvatelstva,čili devalvace.

Vzdělání jakbysmet,o to je zase postaráno novými metodami ve školství,zaručujícími stejný výsledek.

Na zametání v Mekáči přinejmenším maturita,na přepážku na poště doktorát.

A vládnou tomu zase jen ti neviditelní s penězi.
17. 12. 2009 | 11:48

magor napsal(a):

ad skeptický,

ani se těm kanadskej holkám nedivim, bo kanaďáci se nezouvají a myjou až ráno. Docela pakárna máte-li za postelí sádrokarton a za ním stupačky.

Jo,v těch nešvarech maloměstských českých je zasejc kanaďáctví příjemnější. Pravda, bez papíru ani rána, ale nekoukáte na zvonky s obavou, zda to co vidíte je v latince vyspelované jméno nějakýho Ásijce nebo (ne)zbytný titul. U nás v domě máme už i zvonek Bc. XY.
17. 12. 2009 | 12:05

skeptický napsal(a):

Přílišné mytí odstraňuje přirozenou ochrannou bakteríální flóru.Vědecky podloženo.

Šířeno hlavně výrobci různých deodorantů,šmrdlátek a fuků.
17. 12. 2009 | 12:12

magor napsal(a):

vidím, že se tomuhle tématu věnujete. Po týdením pobytu v tábornické prostředí už ani komáři neštípou. Čím to? Je to záležitost mechanická, nebo chemická?
17. 12. 2009 | 12:23

skeptický napsal(a):

Stačí se tři dny nekoupat.Štípou jen neukojené samičky.Tělo ponecháno v přírodních podmínkách má svůj vlastní obranný system.
17. 12. 2009 | 12:42

Oslýk napsal(a):

No, a je po debatě.
17. 12. 2009 | 12:52

jepice napsal(a):

Hezká ukázka typického intelektuálního dobrodružství na českém netu.:)
17. 12. 2009 | 13:03

skeptický napsal(a):

Naopak.Slovo dalo slovo,rána dala ránu a úřední osoba tasila šavli.

Celkově vzato,pokud mám pocit,že mne někdo patronizuje,mám tendence vydržet,abych viděl,zda na to dotyčný má.

Jinak existují stovky směrů,kam se debata může odchýlit,a i ve dvou může probíhat v ovzduší přátelského porozumění.

Even the dull,and ignorant,they too have their story.

Desiderata
17. 12. 2009 | 13:04

magor napsal(a):

Tak oslýku nahoďte! Bendovo okysličení jsme již přežvýkali a jelikož nám popřál hezké svátky, lze se po právu domnívati, že s námi do vánoc už nepromluví.

My tu se skeptickým hrajeme takovou hru a jelikož jsem se v mládí mnoho nenaučil, Ivane zdravím (!), dobrovolně příjímám úlohu nahazovače. Přináší mi to značnou úlevu a rovněž prodloužení mé nicotné existence. Exaktně vyjádřeno: přesně o 36 biliónů nanosekund.
17. 12. 2009 | 13:44

Oslýk napsal(a):

magore,
to jste mne dostal. Já doufal, že se tu bude ještě chvíli dumat o internetové anonymitě, ale ono se to - přes silná slova autorova - jaksi zaseklo na nezájmu. Možná to není nakonec tak štěpné téma, jak to vypadalo.

Jinak možná slyším trávu růst, ale zaznamenal jsem i v této debatě jisté pnutí mezi tuzemci a naší diasporou v zahraničí, do které se autor zařadil (možná nechtěně). Mám dojem, že spousta Čechů dostává automaticky hysterák, když jim někdo z Kanady řekne, že jsou úplně out, a že ve světě je to jinak.

Málokdo je tak dlouhodobě a hluboce rozhádán se svojí emigrací, jako Češi.
17. 12. 2009 | 14:07

skeptický napsal(a):

Magor

Další způsob,jak si prodloužit život je kouřením.Objev am.vědců.Při kouření nemůžete pracovat,tudíž nedochází k opotřebení organismu.

A můžeme uvažovat o tom,čím budeme,až vyrosteme.

Zatím se spokojím s maskou protivného dědka přestrojeného za bezdomovce.

Tímto zdravím i pana Hochmanna.
17. 12. 2009 | 14:11

magor napsal(a):

skeptický
37 biliónů nanosekund.

oslýk
Češi jsou rozhádaní všude. Mnoho z nich má, ve zmíněné zemi vytoužené, namísto obvyklé jmenovky jen "occupied". To aby druzí Češi nezvonili.

Němci jsou na tom prý hůře. Ale to nemohu potrdit, protože pokud je mi známo, žádné vědecké měření se v otázkách vřelosti mezietnických vztahů neuskutečnilo.
17. 12. 2009 | 15:01

magor napsal(a):

pardon, vnitroetnických.

Mudrlovat můžeme nekonečně dlouho, zdaleka jsme neprobrali vše.
17. 12. 2009 | 15:07

JJJ napsal(a):

Vážený pane Bendo,

díky za tento Váš blog, byť mi přišly některé Vaše formulace poněkud obecné, neurčité, poněkud zavádějící. Některé věci se asi musejí prožít, jinak jsou slovy příliš sdělitelné. Nicméně, to, po čem voláte, je v demokraii neuskutečnitelné. Vy v Kanadě máte volby neanonymní? A co teprve v Číne? Pokud vím, tak nikoli. Ve všech demokraciích (Čínu samozřejmě nepočítám) existuje pravidlo anonymity. Proč??? Napadlo vás, proč existuje toto pravidlo i v těch nejlépe fungujících demokraciích? Můžete mi prosím odpovědět? Já vám něco povím. Pro mne možnost napsaní tohoto příspěvku znamená více než vhozený lístek při volbách. Tam se ukazuje moje vůle jakožto nicotná a anonymní. Co zmůže jeden jediný NICOTNÝ hlas ve volbách, kdy hlasují mliony lidí? Navíc je ten hlas neodůvodnění (zde svůj postoj mohu odůvodnit a eventuálně jej polemizovat). Tady už to přeci začíná anonymitou u voleb. Víte koho volil prezident či moderátor V.Moravec (ten prý volit nechodí), anebo nějaký "nestranný" novinář? Kdo pane Bendo zavedl systém, který nám umožňuje zahalit svůj občanský postoj? A jaké motivy je vedly? Může mi prosím odvětit v této diskusi, či v následnujícím blogu? Děkuji. Jeden pisatel výše poznamenal, že i pan prezident Masaryk psal pod pseudonymem. Proč tak činil? Chtěl ovlivnit a manipulovat veřejným mínění? Chtěl se prezentovat jako člověk, nikoliv jako nestranný prezident, který se má tvářit, že nikomu nestraní?
http://www.vesmir.cz/clanek...

P.S. Myslíte, že jednou nastane doba, když člověk nebude chtít dělat, to co dělat nechce?
17. 12. 2009 | 16:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Kluci ,

mě ty srandičky dnes jaksi neberou.

Já byl také odkojen vzácnou náturou pana profesora Miroslava Nevrlého.

Takže pro Pepu,Magora a Skeptického(ten zde dnes obzvláště exceluje) výňatek z páně profesorova Katechismu Karpatské hry:
Na cestách se připodobníš zvířeti.Nemoc se tě nechytne.Držela-li se tě před cestou po prvním lijáku zůstane bezmocně ležet vedle cesty.V noci se třeseš zimou a ráno jsi jako losos.Doma by tě to zahubilo.Na cestách - ne.Možná až bude padat nebeská klec a začne tě svírat boží tlapa se vše nedbání sečte.Ale do té doby sbohem kapesníčky,mýdla,ručníky,náplasti,pilulky.To není hazard se zdravím.Naopak.Jsi-li daleko od lidí jejich fáčů,lékáren budící poci bezpečí,chováš se opatrněji,odpovědněji.Musíš spoléhat sám na sebe.Jsi sám se svým zdravím.Zlomíš-li si nohu,jsou daleko hojivé obvazy.Nastydneš-li z neznalosti,či furiantství,nikdo ti nepodá léčivou bobuli.Važ si zdraví,měj o něj strach.Potřebuješ ho k cestám.Víš že nesmíš onemocnět a neonemocníš.
Diamantová hra.

Ivan.
P.S Za chvíli napíši podrobnosti k této Diamantové hře.
17. 12. 2009 | 18:18

skeptický napsal(a):

To jsem znával hru na Ťurťulínka.
Hráči každý dostanou hrst hřebíků,a popořadě zatloukají víko bedny s dynamitem.

Komu to bouchne je Ťurťulínek.
17. 12. 2009 | 18:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Diamantová hra,aneb co se v mládí naučíš,ve stáří ti to sečtou.:

Zdraví je i čistota.Dobré služky ,zlé paní.Jako je zbytečná přehnaná péče,tak škodí i přílišná čistota můj vymydlený bratříčku.Rozumná špína utužuje zdraví,kdo žije příliš čisťonce,toho sklátí první bacil.Abys získal odolnost je občas dobré jíst z popelnic.Pít vodu z ovčích řek,nevyhazovat chléb spadnuvší na podlahu nádražní čekárny.Pak tě nic nezhubí.Čistota je relativní.Od pařížských dam s flakóny desinfekcí po sibiřské Samojedy,žijící v blátivých jurtách mezi hnijícími vnitřnostmi a těšících se pevnému zdraví.
Čistota je věc zvyku,kraje,doby,výchovy.
Bělošská civilisace,není samospasitelná.
Už jen barbarský zvyk,ukládat si hleny a smrkance do vlastních kapes.Není nad to pěkně asijsky plesknout smrkancem o kámen.Navždy odbyto.Před cestou si nech spravit zuby,ostříhej vousy.Na cestách hodně pij,pravidelně vyměšuj a nesedej rozpáleným zadkem na chladnou zem.Česnek a trochu alkoholu,vyčistí nitro a vyženou nehodná zvířátka.Nezatěžujnse zbytečnostmi.Jedno mýdlo pro všechny,říčního písku je všude dosti.Bez hřebenu,bez ručníku,bez kapesníků.Bez holení - vousu svědí jen mezi osmým a devátým dnem.Bez náhradního prádla. V den,kdy se košile začne smrdutě lepit k tělu,kdy začneš hnusit se sám sobě,táhne z tebe kozlí pižmo,v ten den se nelze neuvykoupat a na teplých říčních balvanech špínu starodávně navyprát.
I tady platí:
"Abys měl nádherný pocit svěžesti,čistoty musíš být napřed špinavý mastný azpocený jako bůvol.Čím více,tím úlevnější koupel.
Po ní zmizí svědivé pupínky,únava ,opruzeniny.
Je to prosté!..........."

Ivan.
17. 12. 2009 | 18:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano přátelé,

platnost zmíněného pořekadla i mnohých dalších je nebetyčná.

Například: Moderní společnost zapoměla,zavrhla moudra předků jako například nějakého Josefa Tyrše,který slynul moudry jako:
"Přelez,přeskoč, - nepodlez!"
"V zdravém těle - zdravý duch".

Také proto mají dnešní lidé jako ikonu levičáckého,shnilého předsedy socanů.
A tendence všechno a všechny odrbat,přečůrat,zmanipulovat.

Prostě nemají v těle zdravý duch.Prasečí chřipka je pro ně smrtelným nebezpečím.Svých vlastních jedů,kterými otravují svoje okolí se ani tak nebojí.

No nic ve zlém.
Občas se najde pár dobrých duší.
Třebas na Internetu.
I když se mnozí jen tak tváří.

Dobrou noc.Ivan.
17. 12. 2009 | 19:00

Jan Benda napsal(a):

Nejsem právník ani jakýkoliv odborník v sociálních vědách a to, co tu předkládám, je moje soukromá zkušenost, kterou tu nabízím jako svůj životní postoj. Nezastávám žádný státní úřad ani v Čechách, ani v Kanadě, ani v Číně a ani nemám žadné ambice se něčeho podobného účastnit. Jsem jen partnerem v architektonické kanceláři, která působí převážně v Číně. Nemám potřebu se „zviditelňovat“, jak se kdosi domnívá z jakýchkoliv důvodů. Už jsem dost velkej na to, abych věděl, že všechna sláva polní tráva. Nechci nikoho ovlivňovat a říkat, co si má kdo myslet a jak se má chovat. Ani se nesnažím říkat, že můj postoj je lepší, než kohokoli jiného, a pokud někdo z komentujících ten pocit má, obávám se, že zřejmě sám cítí, že možná se ho to téma nějak dotýká. Nechci se domýšlet, z čeho ty pocity asi pramení. A přesto se do mě většina strefuje a dává mi najevo, že jsem naivní, že nechápu realitu současného světa a pod. Ale to vůbec není pravda. Právě, že na tu realitu dnes a denně narážím. A proto to píšu.
Pokud jsem četl názory v komentářích, kromě těch nepříliš laskavých a poněkud nevybíravých, jsem tam nenašel nic, pod co by se kdokoli nemohl podepsat. Vždyť to není nic proti ničemu. Je to jen názor na téma povahy spíše osobí než jakékoli jiné. Není v tom politický, náboženský a většinou ani rasový názor. Nenašel jsem v tom ani konflikt zájmů. Vy vyjadřujete názor na problém v tomhle případě anonymity – souhlasný a nebo nesouhlasný a co je na tom špatně? Myslím - pan Stejskal by to mohl potvrdit - že v tom není nic žalovatelné nebo právně postižitelné. Ty ostatní pan Stejskal odstranil. Dokonce ani jeden není takový, který by mě opravdu naštval. Tak o co krucinál jde?????? Pravda, je jich tam řada takových, kdy pochybuji o tom, že jsem to napsal srozumitelně, že čtenář ví, o čem je tu řeč. To je můj jediný opravdový problém.
Ano, v Kanadě, USA a v jiných demokratických zemích je zákonem zaručena anonimita při volbách. Pokud tomu rozumím, u voleb nejde o názor, ale o preference bez ohledu na rasové, náboženské nebo jiné názory. Voliče chrání anonymita nikoli před právním postihem za názor, ale před lidskou hloupostí. Ve volbách nejde o názor jednotlivce, ale jde o pouhý součet hlasů stanovený volebními pravidly. Je úplně jedno, co si volič mýslí. Nemusí před nikým svůj názor obhajovat a ani nic nikomu vysvětlovat. Počítá se pouze jeho volební hlas, ať už je jakýkoliv. Jde o jistý druh statistiky. Pokud mám zkušenost, v té zemi, kde mám právo volit, se moc nikdo netají tím, koho bude volit a nebo koho volil. V Čechách jsem doposud za posledních dvacet let nevolil, protože tam trvale nebydlím a mýslím, že bych do toho neměl zasahovat. Nebylo by to fér. Jak to bude příště ještě nevím. Volební anonymita je respektována z důvodů ovlivňování konečných výsledků neférovým způsobem.
Pokud jsem se však setkal s veřejnou diskusí, nikdy (alespoň v tam, kde jsem byl přítomen) nebyla anonymní. I na veřejných shromážděních lidé vstali, uvedli své jméno a řekli, co si o diskutovaném problému myslí. O televizi nebo radiu nemluvě. Anonymitu respektují novináři a policie, kdy se může jednat o sdělění intimních a skutečně soukromých informací nebo v situacích, kdy může dojít k právnímu postihu nebo přímém ohrožení na zdraví nebo životě. Nebudu to dál rozvádět a tady anonimitu plně respektuji. Anonymitu respektují i lékaři v případech, že používají výsledků léčení do statistik a vědeckých výzkumů a pod. Jistě jsou i další situace, kdy to dává smysl.
Pro názor byly v minulé době komunistické totality lidé zavírání nebo ještě něco horšího. Postihlo to i mého tátu. Teď tvrdíme, že se doba změnila, že máme svobodu a přesto máme v sobě velice silný a hluboce zakořeněný pocit, že můžeme být za názor postiženi. Možná ne vězením, ale výhazovem z práce, cihlou, která prolétla naším oknem atd. atd. Tak se ptám, kde je ta svoboda a jaký je rozdíl dnešní doby od té totalitní???? Že můžeme cestovat? Že se máme lepší? Zaplať pan Bůh za to. Ale téměř všichni mluví o svobodě a dokládají ji strachem. Alespoň tohle jsem vyčetl. A tak opakuji ještě jednou, anonymita a svoboda jsou dvě různé věci. Pokud chceme být alespoň k sobě pravdiví, je třeba mluvit v pravdivých termínech.
Není nic špatné na anonymitě, ale já preferuji svobodu. To je všechno.
17. 12. 2009 | 22:44

Marcela Zahálková napsal(a):

Vážený pane Bendo,
výše jste mi napsal: "...nezamněňoval bych volnou anonymní existenci za svobodnou existenci. To jsou dvě různé věci. A pokud se na tom nshodneme, je mi to líto."

Já jsem si myslela, že z toho všeho, co jsem napsala já, ať již pod svým blogem, či v příspěvku pod tím Vaším, je zřejmé, že anonimní existenci se svobodnou sakra nezaměňuji. Ale to je jedno, nechme toho. Já myslím, že nám v podstatě jde o totéž, akorát se lišíme v postoji k tomu, za jakých podmínek je ta svododa (vnější i vnitřní) z našich pohledů "svobodnější". A s tím se nedá nic dělat.
S přátelským pozdravem
Marcela Zahálková
17. 12. 2009 | 23:28

jepice napsal(a):

Snažili jsme se tu někteří vysvětlit, že alternativní identita a svoboda nejsou vždycky v rozporu, ale je to asi zbytečné.
Jistě, obava z postihu je projevem toho, co říkáte, určitě se taky vyskytuje, ale přece to není charakteristická motivace.
Některé věci jsou zřejmě nesdělitelné.
Já to vzdávám.
Ale přece ještě něco zkusím:
Pane autore, mrkněte na tenhle odkaz:http://jdem.cz/c8sj2
a zkuste odhadnout, kdo v té diskusi je zakrslá domácí existence a kdo píše z ciziny.
17. 12. 2009 | 23:41

jepice napsal(a):

To jsem předtím zapomněla podotknout: na tváři a zvyklostech českých netových diskusí /a tedy i na podepisování se nickem/se od jeho začátku podíleli a ještě stále hodně podílejí lidé píšící z celého světa.
18. 12. 2009 | 00:14

skeptický napsal(a):

Jestliže anonymita a svoboda jsou dvě různé věci,tak jakým myšlenkovým kotrmelcem dospějeme neanonymitou k vnitřní svobodě?

Leda za cenu ztráty soukromí,tj.svobody vnější.Zkusme si tu chodit všichni po ulici s visačkami s našim jménem,jak navrhuje pan Pepa.Za chvíli to nebude stačit,přidají se další údaje.

Autor tvrdí,že anonymita se rovná vnitřní nesvobodě.

Mně to připomíná buď hnutí Adamitů ve středověku,anebo naturalistů čili současných nudistů,jen s tím rozdílem,že Adamité páchali davové nemravnosti a pálili vesnice a města.
Můžeme běhat nahatí,a jsme osvobozeni od inhibic.

Asi to bude myšlenka moudrá,neboť otcové světa také mají plány každého očipovat,jak se tvrdí,a zrušit peníze,abychom mohli být konečně poctiví,čili snaží se nás vnitřně osvobodit od jha falešné svobody vnější v podobě peněz,a podobných svodů.
A aby nás lépe viděli,jak ten vlk Karkulku.

Kazatelé v Americe zase hlásají osvobození od bohatství,neboť snáze projde vembloud uchem jehly,než bohatý muž do království nebeského.Proto vezměte svoje bohatstvíz bank pozemských a dejte je bankám nebeským.

Pokud autor chce získat upřímné ohlasy,myslím,že s tou anonymitou dojde mnohem dál.

Pokud bude analyzovat diskutující,třebas i povšechně,někdo to s tou upřímností může i přehnat.Tomu se ovšem nevyhne,od toho jsou tu mazací čety.

Pokud autor trvá na podepsaných příspěvcích na svém blogu,jistě najde dost lidí,kteří to ocení.

Ta doba stejně přijde.
Začne to zpoplatněním mailu i diskusí,povinnou registrací,a není daleko doba,kdy se to bude ubírat stejnou cestou svobodného internetu,jako v Číně.

Prostě lidi na takové quasisvobody nejsou připraveni.
18. 12. 2009 | 05:36

skeptický napsal(a):

P.S.

Naturistů.
Traktor jako redaktor.
18. 12. 2009 | 06:07

Oslýk napsal(a):

Ani jeden z příspěvků v této diskusi bych nemohl pod svým jménem napsat.

Ježto znám svoje důvody, umím si představit snadno, že z úplně jiných důvodů je na tom úplně stejně plno jiných lidí v téže diskusi.
18. 12. 2009 | 08:19

magor napsal(a):

Ivane H.

Je to mrzutý. Ženský nám slovil knížepán z Orlíku, však i Leoš Mareš to prý pocítil na své gáži. Vzpomeňme však na Flanderku: lid je tu dobrý (až na nějakou tu krádež nebo rvačku).

Vlastně panu Bendovi rozumím, není vůbec lehké dát naodiv své nejniternější pocity, aby si každý šťoura, každý mozkodlab (profík nebo amatér) mohl pošmáknout. Přiznám se, že v tomhle jsem srab. Asi bych nebyl schopen napsat knížku, natočit film, měl-li bych ten talent. Možná je to ale víc otázka intimity než strachu.
Na strach byl machr Škvorecký a vždy docházel ke stejnému závěru. Posereš se a je to.

Co se vám tu pane Bendo snažíme vysvětlit je, že kreslíte tlusné černé čáry. Jenže nelze zmáčknout dylít a čert nám vylít. Osvobodit se z prizem svého dětsví neznamená, že jsem něco, s konečnou platností, vyřešil. Má osobnost naroste ale tento nárůst je jen exponentem interakcí, nic jiného.
Je v tom ta velká pošetilost západního světa, ta mentalita konečného řešení jak už tu někdo tak pregnantně zmínil. Ta víra, že můžeme někam nahlédnout a něco definitivně spatřit, nebo navždy konat dobro, nakonec, to lze i páchat. My tu v západní vlasti máme ale ještě jeden příběh, muže, který se vzepřel postulovanému a neukamenoval nevěrnici. Mám pocit, že vy berete ten kámen a rozbíjíte zrcadla. It´s like to paint the mirror black. Nebo alespoň tu zajímavější část.
Holisticky vzato, vesmír byl stvořen za účelem sebepoznání. Když si škrtnem jednu možnost jak se sebepoznat, ochudíme se, ne naopak. Dovedeno do absurdna, i škrtnutí té možnosti je rovněž sebepoznání. Ale
tématem byla svoboda.
18. 12. 2009 | 09:19

magor napsal(a):

ad Skeptický

s absolutně svobodnejma si není radno zahrávat.
18. 12. 2009 | 10:32

via lucis napsal(a):

dobrý den,
v obrovském oceánu slov zůstávají neviditelné: skutečná individualita - originalita myšlenky - schopnost syntézy - říznost.
přeji všem pokojný a svobodný den. -via-
18. 12. 2009 | 11:15

skeptický napsal(a):

Už od začátku se tu mluví o vnitřní svobodě jako o chlebě.
Co to je?

Mělo by to znamenat podepsat se hrdě pod vše co řeknu?Mohou to být lži.

Anebo říkat,co si myslím?
To by mne zfleku ukřižovali.

Být zodpovědný za to co říkám?
To jsme ať už chceme nebo ne.

To zavání takzvanou autozenzurou,která je mám dnes laskavě navrhována a označována za známku zodpovědnosti.

Ta konečně není nic nového.To známe.President Novotný sbíral politické vtipy.I s vypravěči.
18. 12. 2009 | 15:51

skeptický napsal(a):

P.S.

Prosím o slovo,soudruzi.

Já chci jenom říci,soudruzi,že je to tak,jak už to řekl tady soudruh předseda,soudruzi.

K tomu už se snad vracet nechceme.Ale asi to tak dopadne.

Jediná opravdová svoboda,kterou máme, je myslet si svoje.Tím to končí.
18. 12. 2009 | 16:18

magor napsal(a):

vnitřní svoboda jsou slova. Význam dostanou tehdy, přiřadíme-li jim kontext. Pro pana Bendu je důležité se osvobodit od nějakých pocitů aktem neanonymity. Ostaní mohou mít jiný problém se svým nitrem a tak hledají jiné návody. Návody jsou určené jen k danému výrobku. Těžko sestavíte poličku jedné švédské firmy s návodem od automatické pračky.
18. 12. 2009 | 16:45

INDIVIDUALITA napsal(a):

Individualita je naprosto unikátní intrapsychický výtvor. Málokterý návod pomůže. Jak to svého času pronesl S.Freud: "Člověk není pánem ve svém domě". Člověk je evolučně a tragicky rozštěpen.

P.S. "Tělo je společenství mnoha duší", pravil Nietzsche.
18. 12. 2009 | 16:59

magor napsal(a):

Nietzscheho trefný poznatek je přežvýkáván jinde. Na konkrétní průser někdy návod pomůže.
18. 12. 2009 | 19:59

magor napsal(a):

byl jsem proto nazván velkým pitomcem, nevíte skeptický, kde je ZM? Mohl by nám pomoci s tou rozštěpeností. A co "nýče", coby germanista máte možnost přihodit. Ať se znovu trochu zasmějem. Mě napadá jen:Wir alle sind besessen. A i když v těle jedna duše, není jedné tváře...
18. 12. 2009 | 22:04

Jan Benda napsal(a):

Pane Skeptický,
tak podle Vás je správné, když já můžu ztratit své soukromí, protože ja se podepsat musím, zatímco vy ne? Takže dvojí metr? a nebo co? Svoboda jen pro někoho?
A pak jsem neřekl a ani nenapsal, že anonymita se rovná vnitřní nesvobodě. Já jenom říkám, že to není jedno a to samé.
A co kdybyste to zkusil. Co kdybyste v jednom nezávazném blogu zkusil napsat komentář pod vaším pravým jménem. Co by se asi stalo? Nechcete to alespoň vyzkoušet a pak mi můžete napsat, jak to funguje a můžeme se konečně o něčem konkrétním bavit. Vy mi napíšete, kolik Vám prolétlo cihel oknem, kdo Vás přestal zdravit, za kolik dní Vás vyhodili z práce a pod. A nebo mi můžete napsat i něco jiného, jako že se vlastně vůbec nic nestalo. Pak, pokud to bude tak tragické se zase klidně můžete vrátit ke své skeptické anonimitě, pokud to bude tak hrozné a nesnesitelné. A nebo to naopak přineslo novou zkušenost a pocit. Napište mi, zda jste se musel kontrolovat a zvažovat slova, protože nechcete psát hlouposti a tudíž za ně berete zodpovědnost a nebo vlastně píšete úplně stejně jako nyní, protože opravdu na Vašich komentářích nevidím, proč bych šel tu cihlu hledat. A když už by to cihlu měl někdo házet, já bych asi měl být první nemyslíte?
Hezké Vánoce
Váš Jan Benda
19. 12. 2009 | 02:31

Jan Benda napsal(a):

Vážená paní Vendlíková,
nemyslím, že zaměňujete anonymitu se svobodou, já neodpovídal jenom Vám. Pouze se nějak sakra nemůžeme shodnout. Ale my se přece nemusíme shodnout. Já myslím, že je podstatné, že tu jsou různé názory.
Připusťme, že se mýlím, že beru za vychodiska nereálné situace a co tu píšu, je jen teoretický blábol. Pak je podstatné, aby tu byl další názor, který je možné diskutovat. Ten Váš a nebo kohokoliv jiného.
Ale jinak si myslím, že kdybych se tak strašně mýlil, že by nebylo o čem diskutovat. Ale já si opravdu myslím, že alespoň část toho, co jsem napsal, dává hlavu a patu - alespoň pro některé. Ono se na dvou stránkách nedá postihnout téma, které je předmětem na doktorskou práci.
Já si upřímně myslím, že to, že se nad tímhle tématem lidé museli nějak zamyslet a položit sami sobě otázku o vlastní svobodě, je podstatnější než to, jak si na ní odpověděli a nebo zda my dvy spolu souhlasíme a nebo ne. Tohle naplňuje smysl blogů aktuálně.cz a celé téhle diskuse.

Jinak doufám, že to s tou vodou dopadlo dobře, protože tadz mrzne až praští. Je to otrava.
Váš Jan Benda
19. 12. 2009 | 02:47

Jan Benda napsal(a):

Milá Heleno Zemanová,
je možné, že jsem vedle, že je všechno jinak. U Vás doma bylo vždycky ty svobody strašně moc a já Vám ji záviděl. Tam bylo vždycky dobře. Možná že bychomm to měli probrat na Jarošově a v klidu.
Honza
19. 12. 2009 | 02:53

Jan Benda napsal(a):

Já si ani na chvíli nemyslím, že se tak moc mýlím, alespoň v těch nejzákladnějších principech. Jen úhlů pohledu na tento problém anonymity je víc. A je to velké téma, které se nedá definovat na tak malém prostoru, jakým blog je a stejně tak diskuse je nazýraná z mnoha nesourodých úhlů. Hlavně je teoretická a ne praktická.
Možná místo slov a planých diskusí by bylo dobré vyzkoušet, jaké to je, když na malou chvíli člověk tu anonymitu že sebe shodí. Jen na malou chvíli. A pak bude konkrétní zkušenost, oo které se dá mluvit jinak.
Jan Benda
19. 12. 2009 | 03:23

skeptický napsal(a):

Magor

Nic si z toho pitomce nedělejte,kolego.Už jako dítě jsem byl nazýván affectionately
ten náš blbec,moje pětiletá sestřička mi říkala ses pitomc.
Od fraucimoru to kvůli své milé povaze slýchám denně.
Lepší,než kdyby mne bily,i když...

Jak říkají Němci,unser lieber Trottel.

Genialitu ve mně vidí jen moje maminka a já,protože se znám.

Sice takové turbo jako terciální syfilida kolegy Nietzscheho by mi bylo ozdobou,ale na malém českém písečku bych stejně neprorazil,i kdybych se odhalil světu.

Hlásil bych se jen k jednomu druhu linguisty(oblíbený pana Stejskala,zdá se).

Am I my brother's keeper?,jak praví klasik.
Možná,že pan ZM managed to kick the habit,nebo též kick the bucket,jak říkáme my linguisti;obé je možno.Je toho v předvánoční době hodně.

Kompletní sestava tří hádavých dědků by téhle diskusi slušela.Jeden hádavý,jeden mrzutý jeden popletený.Velmi sezonní.

You have made me speak in tongues;common people will marvel.
19. 12. 2009 | 03:27

skeptický napsal(a):

Pane Bendo,

Nenapsal jsem nic,co by se týkalo správnosti ztráty Vašeho soukromí.Ani mne to nenapadlo,že by tohle byl Váš pet peev.

Vlastně v záplavě slov se to zřejmě ztratilo,a nerozeznal jsem v tom Vaše hlavní téma,jádro problému.

Na tohle by asi sedělo podobenství z bible (NZ),kde ráno bylo najato několik dělníků na vinici,a pracovali za peníz na den.

Ve tři odpoledne byli najati další,také za peníz,v pět zase další.

Když došlo na placení,ti z rána si stěžovali,že museli dřít celý den přes horké poledne,a mají jenom peníz,zatímco druzí za pouhou jednu hodinu dostali totéž.

Vinař jim řekl:nezaplatil jsem vám podle úmluvy?Co je vám po tom,co dostal druhý?

Já jsem sem bohužel zabloudil před pár lety,a mohu Vám říci,že zdejší diskuse jsou asi tak addiktivní,jako počítačové hry,nebo kouření.

Spousta lidí je sama,a hledá ventil se dostat mezi lidi.

Píšu tu většinou blbosti.Ti,co mne znají mne většinou přeskakují,jedna bloggerka,lékařka obojího práva mne dokonce nazvala volem.Tvrdí sice,že stále s něhou,i když už ji to zmáhá.

O pánubohu se říká,že kdyby žil na zemi,lidi by mu vytloukli okna.Byl bych v dobré společnosti.
Bůh není Dobrý.Je perfektní.

Vyhledávám si náměty,které mne zvednou,nebo kde si myslím,že k tomu mám co říci.Nikdo z nás není v posici vyhodnotit své vlastní výtvory.

Jste člověk,který opustil tuto zemi,protože v té době tu bylo 15,000,000 lidí,z nichž každý se měl za chytřejšího,než těch zbývajících 14,999,999.

Dobře jste udělal,you have made your fortune,you are Somebody.
Doma není nikdo prorokem.

Řekněme,že jste si koupil sadu hrnců za plnou cenu,a já je dostal zadarmo,a chtít,abych taky platil by bylo zase nefér z mého pohledu.

Ambice býti bloggerem nemám,z toho ,co jste si ode mne přečetl nemusím vysvětlovat proč.

Neberte mne vážně.Kdybyste mne potkal,dal byste mi korunu.

A občas se opakuji.Velké mysli se často opakují,protože velkých myšlenek je co? Málo.

A život někdy není fér.
19. 12. 2009 | 04:12

František klouček napsal(a):

Vážený pane Bendo,díky za Váš podařený nadhoz(jak tady již někdo napsal),který vyvolal slušnou a hlavně osvěžující diskusi.Prosím pište často,my doma potřebujeme postrkovat dopředu.
19. 12. 2009 | 07:33

Helena Zemanová napsal(a):

Milý Honzo Bendo,
proberu to moc ráda kdekoli a kdykoli. Ale podotýkám předem, že to asi nebude o tom, kde kdysi bylo víc svobody a jak si to kdo pro sebe řešil. Protože v tom se určitě shodneme bez problémů.
Obraz maškarního bálu, který sem někdo přinesl, je případný. Docela pěkně vystihuje používání alternativní identity na internetu. Přemýšlej o tom, jestli bys o páteční noci udělal harlekýnům na sále přednášku o svobodě žít bez masky.
A taky přemýšlej o internacionálním charakteru tohoto jevu.
19. 12. 2009 | 08:04

magor napsal(a):

ad Skeptický,

nic si z toho pitomce nedělám. Odpověď musím promyslet, jsem teď zaměstnán vánoční výzdobou. Gloria in excelsis Deo.
19. 12. 2009 | 10:08

magor napsal(a):

ad Skeptický,

nic si z toho pitomce nedělám. Odpověď musím promyslet, jsem teď zaměstnán vánoční výzdobou. Gloria in excelsis Deo.
19. 12. 2009 | 10:09

im napsal(a):

Heleno,

ten příměr s maškarním bálem je opravdu výstižný. Když tak nad tím přemýšlím, není to náhodou obráceně? Náš skutečný život a skutečná identita je maškarní maska, chováme se a jednáme tak, jak se to od nás žádá, či jak chceme nebo potřebujeme navenek působit.

A anonymita blogů - to jsou diskutéři bez masky, takoví, jací jsou opravdu? Rejpaví cynici, hračičkové, srandisti i lidé pochybující?
19. 12. 2009 | 12:09

skeptický napsal(a):

Zdravím Imčátko

Chytrá žapka.

Pečete? Vzpomínám,že jste říkala,že jste měla nějakou katolickou babičku.

Maska stržena.
Kalich hořkosti naplněn až do dna.

Pan Pepa se tu onehdá taky nechal slyšet,že tady má jeden duši jak na dlani.

My se té pravdy nakonec dobereme.

Asi nejvděčnější by bylo být diskutujícím,a pořádně se anonymně vyřádit.Autor tu alternativu má taky.

Anebo ukázat odvahu jako blogger,a psát bez přemýšlení.
Ono se z toho nestřílí.Nobelovky za literaturu jsou politická záležitost,tady to nehrozí.

Jinak to přináší mizérie,a ty jak známo potřebují společnost.
A já pořád hledal důvod,proč nás chce někdo osvobozovat.
19. 12. 2009 | 12:33

Helena Zemanová napsal(a):

im: můžeme to vidět tak i tak. Je to totiž záležitost proměnná. Já to vidím nejspíš tak, že každý má v sobě víc osobností anebo osobnostních stránek /je celkem jedno, jak to pro zjednodušení nazveme/. O některých ani sám neví. Nedostaly ještě příležitost a možná ji nedostanou nikdy.
Taky platí, že se svým způsobem pořád stylizujeme, někdy víc, někdy skoro vůbec. Důležité je, abychom si toho byli vědomi.
19. 12. 2009 | 14:19

Jan Benda napsal(a):

Milá Heleno,
Karneval masek je hezký příměr, ale jako každý příměr trochu kulhá. Maškarní ples je zábava a už má jen málo co společného s původem masek. Ty byly ve všech kulturách používamy k rituálům. Vykládat tedy na společenské zábavě o svobodě je pitomost.
Význam slova maska, jak jsem se dočetl, má co si společného s duchem a chránila šamana před duchy ve chvíli, kdy s nimi rozmlouval.
Takže pokud nickové jsou šamani a ja zlý duch, musí se předemnou chránit. To dává smysl. Ale tam to asi končí. A potom, ja nejsem zlej, jen nastavuju zrcadlo. Masky nikdá nezaručovaly svobodu. Byla to ochrana proti zlu. Pokud se podíváte na rej masek na benátském karnevalu, mělo to a stále to má úplně jiný smysl. Byla v tom zábava a sex a spoustu dalších věcí. Jen ne svoboda. A myslím, že si to nikdá nikdo s ničím nepletl.
Honza
19. 12. 2009 | 16:17

bigjirka napsal(a):

Pane Bendo, neanonymita by mohla třeba škodit kšeftu. Co když má klient jiný názor? Jestli dobře rozumím, Vaši klienti česky nemluví. Nemyslím, že by něco na té anonymitě mělo komukoli vadit. Jak byste vyráběl neanonymitu? Elektronickým zaručeným podpisem? Jinak to totiž nejde. A jinak.. jak víte, že nejsem Michael Jackson?
19. 12. 2009 | 17:06

magor, a dull or that ignorant? napsal(a):

skeptický

došlo i na sáňkování, k přemýšlení nebyl čas.

Mýlíte se, kolego, otázku jazyků a porozumění sem vnesl sám autor.

Plain thoughts for plain people.
Průměrnost nezatracovat, je praktická.

Nehoda, při níž lze spolknout pravítko,(mnohdy i v ranném věku) se mi nepřihodil. Závěry vzdělanců nás tedy, pravda, nemusí pravda trápit.
19. 12. 2009 | 17:28

magor napsal(a):

ach to vokýnko nebohý, jednu pravdu vykšrtněte, máme jich tu přesto nespočet.

p.s. Naopak A doplňte
Howg
19. 12. 2009 | 17:31

Helena Zemanová napsal(a):

Milý Honzo, pravdu díš. Každý příměr trochu kulhá, maškarní bál je společenská zábava a vykládat tam o svobodě je pitomost.
Rituály přírodních národů mi na mysl nepřišly, takže jak je to se šamany nevím. Dáma v masce pastýřky v zrcadle vidí zase jenom pastýřku. V tu chvíli ji chce vidět, baví ji to a úvahy o svobodě do toho neplete.

Zkusím ještě jeden kulhavý příměr: Nasedl jsi před chvílí na globální kolotoč, který se točí nějakých dvanáct let. Říká se mu internetová diskuse.
Pasažéři se ti nelíbí, chovají se divně. Nastupují a vystupují, kdy se jim zlíbí, a říkají si zvláštními jmény. Většina se zřejmě dobře baví a moc vážně to neberou.
Doporučil jsi jim, že by se měli chovat úplně jinak, protože by se pak cítili líp. Svobodně. Koukají na tebe a na sebe a nevědí, proč by měli měnit něco, co je sem před lety přitáhlo a co je tu drží.
19. 12. 2009 | 18:28

bigjirka napsal(a):

Máte pravdu, paní Zemanová, nickové Polibmi a Vyližsi byli dokonce anihilováni! Pardon, naskočil jsem a zas vystupuju.
19. 12. 2009 | 18:33

Ignác z Toyoty napsal(a):

Halena Zemanová: Moc pěkný příměr.

Je zvláštní, jak moc se autor míjí s ostatními. Nerozumí, nechce rozumět a neustále si vede svou.

Přišel na palubu, řekl: "A teď vám řeknu něco důležitého. Jsem Jan Benda a mám tyto názory." A protože jsem se vám představil, koukněte se mi okamžitě představit také."

Je přece neslušné anonymně poslouchat někoho, kdo se představil jménem a vůbec jste nějací podezřelí. Máte divné přezdívky a vůbec nejste svobodní. Představte se mi a uleví se vám, uvidíte.

Absurdárium.

Pane Bendo, napadlo Vás někdy, že Vás o jméno nikdo nežádal?

Že nemůžete na ostatní přenášet zodpovědnost za SVÁ rozhodnutí? SVÉ závazky?

Jste schopen tolerovat jiná přání a cíle ostatních?

Jste schopen si připustit, že jsou situace, v nichž je Vaše jméno absolutně nedůležité?

Že jsou situace, role a okruhy lidí v nichž je Vaše jméno absolutně nedůležité?

Že může být Vaše jméno méně důležité, než si myslíte?
19. 12. 2009 | 18:55

Jan Benda napsal(a):

Milá Heleno,
Tak tramvaj do stanice touha. Dobrá, dobrá. Jenže ty cestující tam nastupují a vystupují ne pro názor ani zábavu, ale volí tenhle způsob dopravy, protože mají nějaký cíl, nekam se chtějí dostat. Já jsem řidič té tramvaje a oni sice chtějí, abych je někam dovezl, ale nějak se nemohou dohodnout kam. Kam se chtějí dostat nicky? Proč nastupují a nebo vystupují? Pan Stejskal je konduktérem a dbá na to, aby se nejezdilo načerno. Já jsem jen řidič a zvoním a cinkám, když se bléžéme do stanice. Já musím dodržovat dopravní pravidla. V tramvaji si lidé nasazují masky nevšímavosti a netečnosti, ale moji nickové nejsou neteční a dorážejí na mě jako na řidiče. Abych to vlal doleva a nebo doprava a říkají, že mám jet tam, kam každý z nich chce. Já jen chci, aby se v té tranvaji chovali normálně.
Tak ja jedu pro stromeček. Tramvají.
19. 12. 2009 | 19:06

Helena Zemanová napsal(a):

Mávám ze svého kolotoče, kam si chodím zajezdit pěkně dokolečka po dlouhých tůrách odněkud někam, na tu tvoji tramvaj, Honzo, a přeju ti hezké vánoce.
Pro stromeček nemusím, přivezli jsme si před lety z ciziny semínko a vyrostl nám z něj strom. Nevíme, jak se jmenuje, ale je krásný a pichlavý.
Pozdravuj doma. H.
19. 12. 2009 | 19:18

Jan Benda napsal(a):

Pane Ignáci, ani nevíte, jak moc se mýlíte. Jednak není pravda, že mě nikdo o jméno nežádal. Pan Stejskal to má v pravidlech, že ho miusím říct. A byl to pan Stejskal, který přišel za mnou, abych Vám něco řekl, co si myslím o čemkoliv. Tak jaké Absurdum?
A změnil vy jste svůj názor anebo tvrdošijně trváte na svém vlastním?
Jinak Vám musím říct, že pokud byste se mnou všichni souhlasili, bylo by to neklamné znamení, že je se mnou něco v nepořádku. Ti, se kterými souhlasíme nám neříkají nic nového.
Já na Vás nic nepřenáším, ani rozhodnutí, ani závazky. To si opravdu vyřizuju sám. Ani Vás nechci spasit a ani nic jiného. Jen tu předkládám svoji osobní zkušenost a vy mě tu za ni oudíte. Děkuju Vám pěkně. Není v tomhle pořádný kus absurdity?Moje jméno není důležité, to máte pravdu, já se tak moc vážně neberu. Ale beru vážně to, co dělám.
19. 12. 2009 | 19:19

Ignác z Toyoty napsal(a):

Už tomu začínám rozumět:

Vy jste se vidíte v roli řidiče té tramvaje.

To je ovšem zajímavé.

1. Nikdy bych nejel s řidičem, který by měl chutě kontrolovat mi občanku a to ani kdyby mi před očima mával svou.

2. Máme zde co do činění s člověkem, který se rozhodl dobrovolně a bezplatně vozit pasažéry. Proč, ví bůh. Nejspíše mu to nějaké zisky přináší, byť nehmotné. Ví, že na něj pasažéři mohou pokřikovat, radit mu, kibicovat apod. Lidé jsou různí a mohl si tisíckrát ověřit, že k tomu v jiných tramvajích dochází.

Přesto se rozhodl jmenovat se řidičem, ujmout se tramvaje a ze svého místa vepředu oslovovat své pasažéry a říkat jim, jak se mají chovat.

Ale vůbec se mu nelíbí, že mu tito lidé odpovídají po svém a nemají žádnou chuť se mu představovat.

Vše spěje k závěrečnému poučení:
1. Rozhodnu-li se nastoupit na palubu, měl bych si být vědom, že se tam setkám s řadou různých lidí.

2. Když už se na základě svobodné vůle rozhodnu pasovat do pozice vůdce vozidla, neměl bych od ostatních očekávat vděčnost. Nikdo a nic mě k tomuto rozhodnutí nenutil/o.

3. Když už se posadím na místo řidiče, měl bych se věnovat řízení. Když se namísto toho rozhodnu oslovit pasažéry palubním komunikačním systémem, měl bych si být jist, že dokážu unést reakce pasažérů. Pokud si tím jist nejsem, měl bych volit uzavřenou kabinu s možností pouze jednostranné komunikace (tištěný tisk, internetová média bez diskusních fór apod.) nebo se obrnit a nasadit si tlumiče (nečíst diskuse).

4. Když už oslovuji pasažéry na palubě a vím, že zcela jistě zaslechnu jejich odpovědi, měl bych se připravit na fakt, že se s velkou pravděpodobností nebudou shodovat s mými názory. Možná budou dokonce chtít jinam než já. Možná bych měl respektovat jejich pravidelný jízdní řád a jejich zastávky a nevnucovat jim novou trasu, svůj nový harmonogram a přepravní pravidla.

5. A když se rozhodnu vyzývat je k legitimování se, nemohu se divit, že se to může setkat s nelibostí.

6. Respektovat cizí hranice je docela fajn...

Kteroukoliv z uvedených fází jsem schopen svou vůlí ovlivnit.

Nemohu se cítit ukřivděn, že se věci nevyvíjejí, jak jsem předpokládal. Ale mohu se poučit do budoucna a rozhodovat se zodpovědněji.
19. 12. 2009 | 19:44

Ignác z Toyoty napsal(a):

"jednak není pravda, že mě nikdo o jméno nežádal. Pan Stejskal to má v pravidlech, že ho miusím říct. A byl to pan Stejskal, který přišel za mnou, abych Vám něco řekl, co si myslím o čemkoliv"

Víte, postřehl jsem, že zde byl člověk, který stejnou žádost a stejné pravidlo neakceptoval.

Kdo je svobodnější: Vy nebo on?

Já Vás nesoudím, mně se proti souzení anonymních nicků z Vaší strany ohrazuji. Přestože je sděleno jen mezi řádky.
19. 12. 2009 | 19:49

skeptický napsal(a):

Pane Bendo,

Promiňte,že reaguji na něco co bylo adresováno podepsanému,čili platícímu pasažérovi.

Chyba je hned zezačátku.
Cestující sem přicházejí většínou pro názor,a pro zábavu.
Pokud se chtějí někam dostat,tak většinou v čase buď do skončení pracovní doby,do večeře,nebo do té doby,než půjdou na kutě.

Asi stejná potřeba,kterou mají bezdomovci,kteří se v tramvaji vozí,protože venku je zima.
Taková hospoda na kolech.

Upoutá je třebas nějaký námět,či názor,buď proto,že se jim líbí,nebo naopak nelíbí.
Málokterý blogger tu zasahuje do diskusí.

Že by je mohl řidič někam dostat,nebo něčemu učit,jako Ježíš učil své apoštoly se mi zdá poněkud mesiášsky ambiciozní,a neskromné.Málokdo má co nabídnout.

Asi bych tu marně někoho,kdo má co nabídnout s lucernou za bílého dne hledal.

Většinou od politiky,kteří se snaží buď šířit oficielní dezinformace,nebo se snaží zviditelnit,aby ukazovali svoji svazáckou oddanost,až se budou rozdávat trafiky,nebo se tu snaží něco prodat,napadat jiné podobné,či jinak si přihřát polívčičku

Pokud má blogger zájem na tom si vytvořit kroužek adorujících ,notujících si spřízněných duší,bude to chvíli trvat.

Pokud jim chce kázat o chování,to dokáže každá píčelka ve školce.

Myslím,že jste v podstatě hodný,citlivý člověk,a jste z toho nešťastný,ale máte o svém blogu dost pedantské představy.Tady to beze smyslu pro humor půjde dost těžko.

Nemusíte reagovat na to,na co nechcete,a pokud se Vám něco zdá pod úroveň,ignorujte to.

Buďte ale připraven,že pokud se někomu Váš názor nelíbí,bude reagovat jako s kterýmkoliv jiným diskutujícím.

Maximum ,co můžete vyžadovat je slušnost,ne souhlas.
19. 12. 2009 | 19:58

Ignác z Toyoty napsal(a):

P.S.

Představte si, že Vás pan Stejskal vyzve, abyste se osobně a fyzicky zúčastnil diskusního panelu na nějaké téma, ale k řečnickému pultíku se jako dostanete jen pod podmínkou, že přijdete nahý. Posluchači v sále na Vás mohou reagovat, ale povinnost tuto povinnost nemají.

Vy po určitém váhání jeho podmínku akceptujete.

Získáváte tím právo požadovat po ostatních účastnících diskuse a divácích, aby se také svlékli?

Vždyť Vy jste zjistil, že se nahý cítíte naprosto svobodně a je to hrozně osvěžující a osvobozující pocit, ale na druhou stranu - ostatní vidí, jak ho máte velkého a tak...

Takže postupně Vám začnou hlavou procházet myšlenky, že to vlastně není úplně fér...

Budete se rozčilovat a vyčítat ostatním, že nejsou nazí? Budete se podivovat, nad tím, že se nesvlékli úplně všichni a zkusili to jen někteří nebo se zamyslíte nad podmínkami, které jste akceptoval a které jste si svobodným rozhodnutím sám nadefinoval?
19. 12. 2009 | 20:23

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Bendo,
máte halt to štěstí, že (budu Vám věřit), zastáváte mainstreamové názory,takže je můžete kázat dokonce na přání cenzora, a vydávat je za hrdinství.
Ti ostatní, co mají jiné, než multikulti názory globálního velkokapitálu (dokonce protizákonné), a nemohou ani veřejně diskutovat na internetu, musí zřejmě počkat na další revoluci.
Tímto zdravím pana Č...., i když s ním v mnohém nesouhlasím.
19. 12. 2009 | 22:40

Jan Benda napsal(a):

Vážený pane Ignác,
tak vy už mě slíkáte do naha... nemáte pocit, že už to ztrácí nejen glanc, ale i vtip. Už to není ani kulhající příměr, ale hloupost.
Hezké vánoce
19. 12. 2009 | 23:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Bendo,
myslím, že ve svých úvahách jste se dopustil několika logických chyb. Tou první je snad pouze drobný významový úkrok, mladistvou touhu po účasti na dobrodružství dospělých pod rouškou neviditelnosti bych spíše nazval voyerstvím.
Anonymita jako určitý druh neviditelnosti na netu je užitečná za určitých mírně omezujících okolností, neboť máme možnost se seznámit s názory, které běžně z různých důvodů lidé skrývají. Pokud mne tyto názory zajímají, nemusí mne zajímat jejich hlasatelé a je mi lhostejné, zda jsou "anonymní" nebo ne. Osobně se k anonymitě neuchylují, mohu si dovolit přihlásit se ke svému jménu. Chápu však, že to asi nemůže každý diskutér, a neodsuzuji je za to. Není to o odvaze, nýbrž o osobní situaci a pozici.
20. 12. 2009 | 00:34

Jan Benda napsal(a):

Vážený pane Matyáš,
co se týká situací, tomu rozumím a asi bych s Vámi souhlasil. Co se týká logických chyb, nevím, asi bychom si to museli v klidu a podrobněji vypovídat. Ale jistě jsem tomu otevřený.
Rozumím tomu, že řada lidí má ostych ať už z jakýchkoliv důvodů. Myslím, že jsem několikrát zdůraznil, že mi nejde o opravdové jméno kvůli mě, já se nepotřebuji seznamovat - a tohle není žádná arogance - pro mě byl důležitý osobní pocit.
Ale to nejdůleřitější na tom je možnost velmi snadné manipulace anonymních lidí. Já vím, zneužít se dá všeho, ale je třeba si toho být minimálně vědom. Každý se obává zneužití osobních údajů, ale pokud někdo chce, tak si je opatří jinak a do větší podrobnosti. V Londýně, který má více jak 7.5 mil lidí, jste v centru sledován několika tisíci kamer a vědí o Vás všechno.
Takže mi to celé připadá jako nedorozumnění nebo neuvědomění si řekněme jiné reality tohodle současného světa, jehož jedním z hlavních vládnoucích principů je zastrašování. Nejdříve to byl komunismus nebo kapitalismus, teď zase terorismus a já vevím co ještě. Proto si myslím, že by nebylo od věci se postavit ke světu trochu jinak. Ale to je můj postoj, nikomu ho nevnucuji. Jen na něj upozorňuji.
Jan Benda
20. 12. 2009 | 02:34

Ignác z Toyoty napsal(a):

No vidíte, a já si myslím, že teprve ten poslední příměr je nejvýstižnější. A teprve v něm se mi podařilo přesně vyjádřit svůj názor.

A pro Vás opakuji (i když marně):

1. Nejsem to já, kdo Vás svléká. Tento nárok si zde činíte vůči ostatním Vy. Nectíte jejich hranice.

2. Nejsem to já, kdo zde soudí druhé. Reaguji na to, že jsem jako "anonymní nick" spolu s jinými souzen - a tentokrát už zcela nepokrytě.

Nějak Vám začínají docházet argumenty.
20. 12. 2009 | 09:33

bigjirka napsal(a):

Pane Bendo, kde končí rozumná anonymita, neanonymita a začíná velkobratrství, není jednoduchou otázkou. Nakolik kamery zvyšují bezpečnost a nakolik mohou sloužit či dokonce slouží nekalým účelům rovněž není jednoduché. K tomu projekty typu opencard, které by umožnily sledovat, jaké kdo čte knížky, kam chodí do kina, kam jezdí šalinou. Odpověď, že tomu, kdo nic špatného nedělá, je vadná (nevím, zda i podle vás). M$ od Vás vybere šílené prachy za programy a při každé aktualizaci si kontroluje Vaši identitu. Jak je daleko k té scifi s elektronickou knihou? "Liberalizace" dává více svobody nadnárodním "vykořisťovatelům", ale nám, "pracujícím" svobodu bere a zapřádá nás do sítě všelikých bejkáren. Viz nákup Telecomu španěským Telecomem, viz podpory podnikání LG/Philips, Flextronics a jiné. A my jen platíme a hledíme a pro jistotu budem ještě neanonymní, aby náhodou někoho nenapadlo říct něco nekorektního. A neráčil jste se vyjádřit k té technické stránce věci. A co když mezi mnou a Zbyňkem nastane spor o to, kdo z nás je Michael Jackson? Co když já jsem se za Michala jen vydával, ale skutečným Michalem je Zbyněk? I am you and you are he and...
20. 12. 2009 | 09:50

bigjirka napsal(a):

Odpověď, že tomu, kdo nic špatného nedělá, to nevadí,...
20. 12. 2009 | 10:43

im napsal(a):

Zdravím pana Skeptického.
Máte obdivuhodnou pamět´, jako slon. Jednu svoji babičku jsem tu zmińovala dávno pradávno, už ani nevím,kdy.

Zdravím bigjirku, vzácného hosta.

Všem přeji příjemné svátky, s dostatkem chvil k zamyšlení.
20. 12. 2009 | 12:42

bigjirka napsal(a):

Zdravím, im, zas tak vzácný nejsem.. teda jak komu :-)
20. 12. 2009 | 12:56

skeptický napsal(a):

Imča

Dítě krásné,stanice Zebra žije!
Tuším,že jsme se tenkrát uvelebili na vystydlém blogu paní lékařky obskurvních věd.
Nejlepší je asi nemyslet.
Hezké svátky,bábovku pocukrovat.

Pana Bigjirku rovněž zdravím.
Už je nedělají,jak bejvali.
20. 12. 2009 | 13:00

bigjirka napsal(a):

Jinak pane Bendo, i když napíšete, že jste Marilyn Monroe, Vaše IP ukazuje na Ontario, Mississauga a Váš provider by uměl najít barák, ve kterém se nachází komunikační rozhraní. Takže anonymita... relativní
20. 12. 2009 | 13:02

Ignác z Toyoty napsal(a):

Tady si můžete ověřit, jak jméno chrání před žumpu v diskusi.

http://www.novinky.cz/disku...

Ale musíte rychle, než to promažou.
20. 12. 2009 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
Že by je mohl řidič někam dostat,nebo něčemu učit,jako Ježíš učil své apoštoly se mi zdá poněkud mesiášsky ambiciozní,a neskromné.Málokdo má co nabídnout.

Asi bych tu marně někoho,kdo má co nabídnout s lucernou za bílého dne hledal.

Většinou od politiky,kteří se snaží buď šířit oficielní dezinformace,nebo se snaží zviditelnit,aby ukazovali svoji svazáckou oddanost,až se budou rozdávat trafiky,nebo se tu snaží něco prodat,napadat jiné podobné,či jinak si přihřát polívčičku
------------------
Zlatá slova, pane nadkolego.
20. 12. 2009 | 16:41

Oslýk úplně anonymní napsal(a):

Pane Bendo,
ale trošičku vnucujete. Jinak by se nemohly ve vašich vyjádřeních objevit ty formulace, jako že anonymní "zrazují sami sebe."

A také by se nestalo, že některé dotazy záměrně přehlížíte; ono se na ně totiž neodpovídá právě snadno. Už jste vyřešil ty kanadské studenty, píšící pod nickem?

A také by vás tak nedohřál Ignác s Toyty, jehož další obraz byl možná méně uctivý, než ta tramvaj a kolotoč, ale rozhodně ne urážlivý.

Víte, ono je na internetu skoro všechno osobní, jak tvrdil don Corleone.
Takže to zakrývání osoby anonymitou není úplně od věci.
U některých osob se přes ego jinak nedostanete k tématu.
Mezi slávou jména a mírou osobních příspoěvků je přímá úměra, jak zjistíte nahlédnutím k Topolánkovi, Rathovi, Langrovi a podobně.
21. 12. 2009 | 12:27

veronika vendlová napsal(a):

Pane Bendo, vůbec si nejsem jistá, zda píšete skutečně mě.

Jednak se jmenuji jinak a druhak jsem nenapsala asi nic z toho, na co jste mi odpovídal nebo ano?

Osobně si myslím, že je moje volba, že bloguji a podepisuji své názory. Nicky jsou anonymní a vlastně se stalo asi 3xza tu dobu (1,5 roku), že jsem vážně přemýšlela nad tím, kdo je na druhé straně "barikády" a proč tak píše.

Nenesu odpovědnost za politická rozhodnutí - ta minulá a i ta budoucí. Žiju úplně normální život a proto mě jen někdy zamrazí, jak snadno dohledatelná vlastně jsem. Zase na druhou stranu nevím, co bych musela udělat, aby za mnou někdo zajel domů, to spíše někdy očekávám nějaké e-maily a poštou anonymy.

Každopádně mám (asi jako každý) i hodně špatnou zkušenost s lidmi a tak vlastně tu anonymitu jiným, tak trochu závidím. Ono kdyby všechno, co píšeme v diskusích, zůstalo tam a nemohlo se přesunout do reálného života, nebylo by vlastmě co řešit. Jedni by blogovali, jiní to komentovali a osobní rozměr by nikdo nemusel řešit.

Jenže jsme jen lidé. Tedy kromě odvahy se podepsat pod svůj názor i s tím, že to může přinést jistá rizika (pracovní a osobní), je tady hlavně to, že nežijeme virtuální životy, ale ty reálné.

A v nich se občas dějí věci, které bychom, kdybychom mohli, prožít nechtěli.

Ačkoliv to může znít trapně, vlastně bych jen chtěla dodat, že jsme všichni obyčejní smrtelníci a na to bychom asi měli myslet i v zapálených anonymně neanonymních diskusích.

Pěkné Vánoce a zdraví plný rok 2010.
21. 12. 2009 | 12:38

magor napsal(a):

jsem špatnej indián, ale musím. Probůh autore. Nejste vy nějakej ten inženýr sociálních věd? Že tu jako zkonstruujem nějaké ty plemeníky - Árijce.

Ve filmu Kinsey je krásná scéna, kdy zmíněný dr. se přizná své ženě k nevěře (ke všemu homosexuální). Žena to nebere a tak pán vědátor začne spílat pokrytecké morálce
společnosti. Manželka však s pravdou, která až zamrazí, vysloví protinázor: není ta morálka obrana, aby nás život tak strašně nebolel?

Morálka společnosti je užitečná funkce, byť je mnohdy pokrytecká. Je užitečná proto, že spoutává naši zvířecí součást, máme emoce člověka z pravěku. Samozřejmě není samospasitelná a tak se i na vesnici, kde si vidí lidé do talíře, občas stane nějakej ten malér, že jako synek alkoholika je nalezen četníky v zimě v krmelci. Třebas.

Soukromí je jiné podstaty. Chcete mi snad říct, že VY před každým říkáte VŠE? My tu ale nemáme možnost vidět každého čtenáře. Jinak se mluví v linkovém autobusu a jinak na zájezdu starých známých. A jinak se starým a jinak s dětmi, že. Anonymita tady je přeskočením aktu seznámení. A co víc, dovoluje nám říct naplno COKOLI, co tam, venku, z důvodů které jsem zmínil nemůžeme, nebo bychom spíš neměli.

To, že máme internet a tuhle příležitost je dobrá volba, protože nám umožňuje se poznat, či zobrazit pravdivěji, než jsme v reálu. Život ve společnosti je takový mírný pokrok v mezích zákona, ať parafrázuji Haška. A mnohdy zaplať pánubohu za to. Uvnitř, v nás samých ale mohou být nejrůznější puzení, které ten zákon nedovoluje. Tím, že je smažeme, nevyřkneme, přestanou existovat?

Připomíná mi to snahu pana Stejskala s xenofoby a nácky. Tím, že zmizí z modýlku letadla hákenkrajc a zůstane jen bílé kolečko na červeném obdélníku jsem nic nevyřešil, nebo ano?

No nic. Hezké svátky i vám.
21. 12. 2009 | 14:15

Ignác z Toyoty napsal(a):

magor:

Ano, přesně tak. Budu-li na potkání všem sdělovat své nejintimnější potřeby, přání, zážitky a nepřizpůsobím styl neznámým posluchačům, je velmi pravděpodobné, že se mě každý jejich nesouhlasný projev bude velmi dotýkat. A oni nemají důvod mě šetřit, protože neví, jak mi na věci záleží.

Myslím, že tuto věc mnozí bloggeři velice podceňují. Po prvotních pochvalných ohlasech se "davu" a anonymnímu publiku otevřou zcela a bez zábran, sdělím autoritativně svůj osobní názor apod. a už to jede... Větší čtenost pak znaená více nesouhlasu...

Nepřipravený na nesouhlas, ukřivděný a zraněný, přesvědčený o nevděčnosti světa pak blogger začíná kopat kolem sebe, obviňovat druhé z osobních útoků atd. Druhým řešením bývá tiché stažení se z blogů a přetrvávající naštvání na nespravedlnost světa.

Stačí se podívat do archívů blogů na Aktuálně. Kolikrát už to tady (ovšem nejen tady) bylo?

Ta "seznamovací fáze", jak píšete, se prostě nedá přeskočit. Je to fáze budování důvěry a pocitu bezpečí. Blogy s diskusí NEJSOU z pohledu bloggera psychoterpeutickým sezením, i když to svádí vnímat je právě takto.

Musím také dobře zvážit svou pozici a styl sdělení. Rozhodně musím u takto masově navštěvovaných webů volit zcela jiný styl než u osobního deníčku, který navštěvuje mých 20 osobních přátel. Jinak budu zraněn.

Jinak budu volat po neanonymitě. Budu hanět anonymní nicky.

Proto, abych mohl u autorů s nesouhlasným pohledem začít "googlovat" ostošest. Pátrat proč to říká a k jaké skupině patří. Jaké zlo za tím je.

Nikdy se mi však nedostane úcty všech hlav v anonymním davu. Mnozí lidé jsou cyničtí v oblastech, na nichž nám nejvíce záleží. Každý blogger by měl zodpovědně zvážit, jestli to unese dříve, než se pustí do toho, co je pro něj svaté.

"Oslýku": také díky, že jste se snažil pochopit můj příměr.
21. 12. 2009 | 14:49

magor napsal(a):

ad Ignác z Toyoty,

já jsem panu Bendovi přiznal odvahu někde výše, že byl schopen se takto veřejně zmínit o troše toho svého nitra. Moje poznámky jsou však jiného rázu. K tomu pocitu, že se napsáním úvahy staneme patronem a čtenář se pod naší kuratelou pro změnu stane lepším, opravdovým člověkem.
21. 12. 2009 | 15:10

jin napsal(a):

Pokud někdo diskutuje na takové nekonfliktní téma,jako pan Benda,tak se může podepsat a přidat i fotku.Kdo by ale diskutoval na ožehavé téma v našem mafiánském kapitalismu s rizikem,že bude mít u prahu "hlavu ovce" a nebo rozbitá okna.Ona totiž už mafie u nás prorostla do všech státních orgánů a když si nás bude chtít zjistit,tak způsob vždy najde...
25. 12. 2009 | 09:34

dalimil napsal(a):

Dobrý den všichni ! Aha tříhvězdičkový politruk z ČSLA zde zase dělá chytrého a přednáší lidem svá moudra !!! Holt každý jsme nějaký ! Dallimír ?
02. 01. 2010 | 10:22

evening dresses napsal(a):

politruk z ČSLA zde zase dělá chytrého a přednáší lidem svá moudra !!! Holt každý jsme nějaký ! Dallimír ?
10. 01. 2010 | 18:32

steidljiri@seznam.cz napsal(a):

Přeji dobrý den,
jen malou vsuvku - díky za článek, Pane. Už jen za to, že díky němu se každý z nás tady zamyslel na sebou samým. To je nesmírně důležité. A pravda, i stokrát opakovaná, že Nikdo nikdy sám sebe nedoběhne - toho si na celém poutavém čtení vážím nejvíce. Jako připomínku, aby člověk zůstal především člověkem (byť by se v něm probouzelo zvíře). Díky moc.
Steidl
14. 01. 2010 | 07:53

Kurt Müller napsal(a):

Vážení, diskutéři ať uvádějí svá jména, pro názor, který neodpovídá běžnému trendu by neměl být nikdo stíhaný, ale současně by to zabránilo vulgaritě, úmyslným provokacím, neodůvodněným urážkám. Pokud lidská společnost má vůbec do budoucnosti existovat je třeba respektovat nikoliv jen právo, ale i morální rozměry chování. Jakékoliv právo je totiž většinou jen prázdný předpis, který nemůže naplnit všechny aspekty lidského chování. Pokud nezavládnou jasné morální zásady je jakékoliv úsilí o zachování lidské společnosti předem odsouzený.
15. 01. 2010 | 09:32

Kritik napsal(a):

"Skutečně svobodný člověk nemá strach z osobní zodpovědnosti ..."

To je pravda a z tohoto důvodu by měl mít každý diskutér odvahu k prolomení své anonymity.

Na druhou stranu je platné, že kdo chce anonymního diskutéra odhalit, nemusí to být pro něj až takový problém. Osobnost lze lze navíc odhalit z jeho příspěvků.

Pro anonymitu pak hovoří jedna velice důležitá okolnost, plynoucí z lidské povahy. A tu vidíme v diskuzích dnes a denně. Stačí totiž připomenout něco osobního či něco niterně zraňujícího ze života neanonymního člověka, a je tu velký problém. Problém s tím, že se jednak diskuze zvrhne v osobní nenávistnou potyčku a jednak s tím, že se diskuze velmi snadno odchýlí od tématu článku. Člověk by až nevěřil tomu, jaké propracované metody osobních a jiných urážek lze vymyslet a jaké propracované metody lze použít k destrukci osobnosti (viz stručně např. http://cs.wikipedia.org/wik... ).

Nejsou všichni tak silní, aby dokázali čelit promyšleným útokům pocházejícím z lidské zloby. Držme se proto starého dobrého internetového pravidla: Zveřejňovat na sebe co nejméně kontaktů a kde to jde, vystupovat pod přezdívkou.

A to poslední za čárkou může být nejlepším řešením: Pokud budou diskutéři důvěřovat aktualne.cz, lze tam pro ně zřídit neveřejnou evidenci diskutérů se základními osobními údaji, avšak pro diskuze jim bude přidělena přezdívka.
15. 01. 2010 | 18:58

majk napsal(a):

Dle mého mínění diskutovat na internetu je něco jako jít po ulici — a do ulic nechodíme s transparentem, na němž je napsáno naše jméno a adresa.
16. 01. 2010 | 00:46

882911 napsal(a):

Tady si můžete pustit pusu na špacír a nehrozí Vám než uštěpačné poznámky bystřejších hlav.
Můžete dokonce vystřihnout třeba tři figury (jako pan Dvořák v Lucerně) a hádat se sám se sebou, co hrdlo ráčí a fantazie dovolí.
Kam se poděje hravost důstojných kmetů bez anonymity?
16. 01. 2010 | 20:58

Věra Pohlová napsal(a):

Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
19. 01. 2010 | 19:20

tiffany napsal(a):

Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
01. 02. 2010 | 08:53

ed hardy t-shirts napsal(a):

i love this article,thank you ,you did great
07. 02. 2010 | 03:23

iPhone ringtone maker for Mac napsal(a):

thanks for the article. iPhone ringtone Maker for Mac
27. 02. 2010 | 13:34

Beginners training for triathlon napsal(a):

A triathlon is divided into three components: swimming, cycling and running. This can be daunting for novices and those trying a triathlon for the first time. Novice triathlon training should focus on learning how mixing these three separate sports have an effect on your body. For more information visit <a href="http://www.triathlontrainin...">beginners training for triathlon</a>
07. 03. 2010 | 04:25

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 06:59

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:04

air max 95 mens napsal(a):

good article,thank you and will keep watching you
14. 03. 2010 | 13:19

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 04:34

chantal whistling kettle napsal(a):

Thanks for sharing this useful article.
28. 03. 2010 | 21:47

replica tag heuer napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
30. 03. 2010 | 10:48

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

Great article. very informative. Thanks for your work.
30. 03. 2010 | 14:37

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 05:24

mens-jeans napsal(a):

Great article. very informative. Thanks for your work.
14. 04. 2010 | 08:00

Dance Shoes napsal(a):

Thanks for the information.

<a href="http://worlddanceshop.com">dance shoes</a>
26. 04. 2010 | 13:49

fghgngbn napsal(a):

[url=http://www.hflaser.com/imag... cutting machine laser engraving machine.jpg]laser cutter[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag... engraver.jpg]laser engraver[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag... engraving machine.jpg]laser engraving machine[/url] [url=http://www.hflaser.com/imag... cutting machine laser engraving machine.jpg]laser cutting machine[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag... laser engraver.jpg]desktop laser engraver</a>
[url=http://www.hflaser.com/imag... stamp Laser engraver.jpg]mini laser engraver[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag... Cutting plotter Vinyl Cutter.jpg]vinyl cutter[/url] [url=http://www.hflaser.com/imag... cutter from Redsail.jpg]plotter[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag... Cutting plotter Vinyl Cutter.jpg]cutting plotter[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag...]woodworking cnc router[/url] [url=http://www.hflaser.com/imag...]mini cnc router[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag...]stone cnc router[/url] [url=http://www.hflaser.com/imag...]granite cnc router[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag...]woodworking cnc router[/url] [url=http://www.hflaser.com/imag...]cnc router[/url]
[url=http://www.hflaser.com/imag...]laser tube[/url]
[url=http://www.ourredsail.com]laser engraving[/url]
[url=http://easycut.blogspot.com]laser cutter[/url]
[url=http://www.ourredsail.com/D...]desktop laser engraver[/url]
[url=http://www.ourredsail.com/V...]vinyl cutter[/url] [url=http://www.ourredsail.com/L...]laser cutting[/url]
[url=http://www.ourredsail.com/L...]laser engraving machine[/url] [url=http://www.ourredsail.com/L...]laser cutting machine[/url]
[url=http://www.ourredsail.com/C...]cutting plotter[/url] [url=http://easycut.blogspot.com]laser cutter[/url]
[url=http://easycut.blogspot.com]>laser engraver[/url] [url=http://easycut.blogspot.com]cutting plotters[/url]
[url=http://easycut.blogspot.com]vinyl cutters[/url]
[url=http://cuttingplotter.trust...]cutting plotter[/url] [url=http://cuttingplotter.trust...]vinyl cutter[/url]
[url=http://cuttingplotter.trust...]laser engraver[/url]
[url=http://cuttingplotter.trust...]laser cutting machine[/url]
12. 05. 2010 | 03:14

shoes4world napsal(a):

nike shoes many kinds of shoes jeans t-shirts bikini hair-straightener
http://www.shoes4world.com
14. 06. 2010 | 11:25

JOHNSONLuz31 napsal(a):

If you are in a not good position and have no money to go out from that, you will need to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com...">mortgage loans</a>. Because it would help you unquestionably. I take student loan every time I need and feel fine because of this.
12. 08. 2010 | 12:40

attavynal napsal(a):

[url=http://watchgreatmovies.info][img]http://watchgreatmovies.info/images/1.jpg[/img][/url]
Watch Movies Online: What are the Risks?

While technology made everything possible nowadays, a lot of individuals have started to enjoy the advantage of being able to watch movies online. This made it even possible for those busy individuals who do not have time to go to the cinemas to catch up and watch the latest movies. As a matter of fact, there are certain websites that permit everyone to either watch movies through the internet, or even download movies online.

The first thing that you have to take into consideration when planning to use the World Wde Web for watching the most recent Hollywood movie is the reputation of the website. This is very important most particularly if you have chosen a free movie downloads website – are you sure that there are no viruses, malware or even spyware along with those files that you are about to download?

It is best that you choose the website where you are about to watch movies online for reviews and the most recent testimonials coming from other users. It does not necessarily mean that the first encountered website offering free movie downloads is the best web page for you to go with. From time to time, you need to read some reviews and determine whether they are worthy of your time, and whether these sites won’t harm your computer with their damaged files.

Although a lot of people consider it easy to download moves online, you do not have to jeopardize the security of your computer or your laptop from a number of websites that you may not be familiar with. This is why it is strongly recommended that before you watch movies online, or before you register for websites offering free movie downloads, take into consideration the site’s reputation, and what other members have to say about their services.

Put in mind, entertainment can be benefited from the internet – but you do not have to put your own computer at risk just to be able to do so. Only download movies online from websites that you truly trust, and what other Internet users recommend at the same time.
05. 04. 2011 | 12:12

SlubrorySmero napsal(a):

ab belt vs flex belt flex belt vs slendertone system abs the flex belt ebay ab flex belt before and after flex belt before and after [url=http://www.cfs.purdue.edu/itsi/forum/index.php?action=profile;u=21468;sa=summary ]flex belt coupon [/url] flex belt coupon code ab flex belt before and after flex belt ab belt flex belt complaints flex belt before and after pictures flex belt rapid stomach toning medical technology flex belt price flex belt abdominal toning belt review flex belt abs reviews flex belt before and after pics [url=http://beyonddc.com/smforum/index.php?action=profile;u=40148;sa=summary ]flex belt coupons [/url] flex belt prices the flex belt abdominal toning belt reviews buy flex belt cheap flex belt reviews 2011 flex belt vs contour belt flex belt gel pads water ab flex belt review the flex belt price comparison ab flex belt on ebay the flex belt cheap [url=http://www.code-aster.org/forum2/profile.php?id=7795 ]flex belt coupons [/url] flex belt does it work yahoo flex belt review youtube flex belt abdominal toning belt flex belt flex belt pros cons flex belt price where to buy the flex belt flex belt abs reviews flex belt reviews 2010 flex belt commercial [url=http://csus.cs.mcgill.ca/forum/profile.php?id=3412 ]flex belt coupon [/url] flex belt vs slendertone flex belt abdominal toning belt ab flex belt before and after flex belt reviews flex belt gel pads
17. 06. 2011 | 04:51

Lodoeffinna napsal(a):

myhosting coupon myhosting promo code myhosting promo code myhosting coupon code domain myhosting coupons [url=http://www.axigen.com/forum/member.php?u=53074 ]myhosting promo code [/url] myhosting coupon myhosting coupon code domain myhosting promo code myhosting promo code vps myhosting coupon code domain myhosting promo code myhosting coupon vps myhosting promo code vps myhosting coupon myhosting coupon [url=http://www.thestranger.com/seattle/MyProfile?oid=8677303 ]myhosting coupon [/url] myhosting coupons myhosting coupon vps myhosting coupon myhosting coupon vps myhosting coupons myhosting coupon code domain myhosting promo code vps myhosting coupons myhosting coupon code domain myhosting promo code [url=http://ksdt.ucsd.edu/forum/profile.php?id=17216 ]myhosting coupon [/url] myhosting coupon myhosting coupon code myhosting coupon code myhosting coupon code myhosting promo code myhosting coupon code myhosting promo code myhosting coupon code myhosting promo code myhosting promo code vps [url=http://completewaveguide.com/guide/User:Danitawashington ]myhosting promo code [/url] myhosting coupons myhosting coupon code myhosting coupon code myhosting coupon code myhosting coupon code domain
20. 06. 2011 | 08:20

HibreFuernLub napsal(a):

Sylvester Stallone's Belly Work out : Get the Shocking Hard six pack Tricks Through Underhanded Him or her self Belly Physical exercises for ladies Which Work Fast The way to get Toned Abdominal muscles Decrease Stomach Workout -- Interesting Process To have Cheaper Stomach muscles [url=http://the-flex-belt.org]Flex Belt Results[/url] decrease abdominal training methods Very best Lower Ab Training -- The best way to accomplish this Appealing Six-Pack Abs Getting Ripped Abdominals The easiest way the best abdominal training exercises products via reviews
11. 02. 2013 | 15:25

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 10:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy