„Práskal“ Babiš pro StB nebo „práskala“ StB Babiše?

24. 09. 2013 | 20:49
Přečteno 10712 krát
Prosťáček nemá o fungování zpravodajských služeb to nejmenší tušení. Ony “tajné služby“ ve skutečnosti tajné nejsou a už vůbec nejsou samoúčelem. Pracují totiž pro státní elitu a dodávají těmto prominentům důležité informace, aby jim usnadňovaly rozhodování ve státních a právních úkonech dané společnosti. Rodina Babišů v tehdejších poměrech elitou byla...

Otec Andreje Babiše, Ing. Štefan Babiš, byl ředitelem pobočky podniku Polytechna v Bratislavě. Později odešel do diplomatických služeb a působil na stálé misi ČSSR při OSN v Ženevě. Jeho syn Andrej proto část školní docházky absolvoval ve Švýcarsku. Matka, Ing. Andriana Babišová, byla tajemnicí Ústavu marxismu-leninismu na Karlově Universitě. Je zcela nemožné, aby se takto exponovaná rodina v době totality nedostala do sféry vlivu StB. Ne proto, že by spolupracovat chtěla, ale musela být v kontaktu. Z tzv. “tajných materiálů“ lze vydedukovat, že StB mnoho důvěry vůči rodině Babišů neměla, i když tito lidé k disentu přímo nepatřili. Je nutné číst mezi řádky...

Podobně jako Václava Klause ani Andreje Babiše nehodlali vzít do KSČ. Přihlášku si podal již 1978, ale nemohl prokázat tzv. „proletářský původ“. Ve složce StB měl ad hoc tento bohulibý zápis: „Jmenovaný pochází z úřednické rodiny.“ Dělnický původ prokázat nemohl a to byl zásadní handicap. Do scenérie se vložila především matka a začaly hysterické útoky a podezřívání ze strany KSČ. Po dvouletých tahanicích sem a tam se stal sice 1980 členem KSČ, ale důvěru této strany nepožíval - často ho nezvali ani na schůze...

Zato však projevila zájem o Andreje Babiše slovenská StB. Od vstupu do KSČ ho začala sledovat. Šlo v praxi o naprosto opačný případ. Tradičně sledovala StB občany, než vstoupili do KSČ a potom je sledovat přestala - o další kontrolu se postarala KSČ. V kauze Andreje Babiše, subjekt členem KSČ sice byl, ale důvěrou nedisponoval, a proto musela do hry nastoupit bratislavská StB. Začal být na každém kroku sledován...

Od listopadu 1980 byl Andrej Babiš veden ve svazku bratislavské StB jako „Důvěrník“ (12. 11. 1980), s registračním číslem: 25085. Protože pod tímto svazkem „Důvěrník“ nelze odhalit žádnou “důvěrníkovu“ činnost ani jeho podpis, je nutné vycházet z toho, že složku založila StB a Andrej Babiš o tom vůbec nic nevěděl.

Jednalo se tím pádem o tzv. složku „pozorovací“ (monitoring) - osoba sledovaná státní bezpečností (kontrarozvědka). Nemohl tedy „práskat a udávat“ StB, jak tvrdí Kalousek s Ženíškem (TOP 09), když jeho složka byla monitorovací. Subjekt sledovaný je subjektem pronásledovaným a nikoli udavačem. Jde o rozpor, jako kdyby někdo skočil do rybníka a vylezl by odtamtud na břeh suchý!

K tomu bývalý disident Stanislav Penc: “Co zapsání jména v seznamu znamená? Samotný záznam neznamená nic jiného než to, že se StB o uvedenou osobu z jakéhokoliv důvodu zajímala. Nelze z tohoto záznamu odvodit nic jiného.“ (Pramen: svazky.cz).

Andrej Babiš byl coby “Důvěrník“, monitorován od 12. 11. 1980 až do 11.11. 1982. Jde bezpochyby o důkaz pozorování dotyčného subjektu, neboť “udavač“ a “práskač“ není nikdy naprogramován na přesné dva roky! Vím to s naprostou jistotou, protože jsem sám bývalým důstojníkem britské zpravodajské služby v hodnosti poručíka (2nd Lieutenant British Army, Intelligence Corps, Západní Berlín 1981 - 1990).

Složka “Důvěrník“ zůstala prázdná. StB, nezjistila žádný kompromitující “Enemy Within“. Tomu by nasvědčoval i krycí zápis (covered entry): “Jmenovaný není nositelem státního tajemství.“ Což v jazyce totalitární kontrarozvědky bývalého Východního bloku znamenalo: Nenašlo se nic, čím by bylo možno dotyčnou osobu vydírat.

V tzv. „tajném memorandu“ je tento záznam: “Jmenovaný dosud nepoužil žádný konspirativní ani zapůjčený byt... nezná žádné operativní zaměstnance ani náčelníky a nemá ani vědomosti ani zkušenosti s prací StB. Podle dosavadních poznatků nepřišel do styku s žádnou... zpravodajskou službou“ Jinými slovy: Kontrarozvědka přímo přiznává, že si onoho “Důvěrníka“ (a tím i krycí jméno “Bureš“) od samého počátku prostě sama vymyslela.

Proto se v listopadu 1982 odhodlala slovenská StB (Útvar XII, 1. odd., 3. odbor, S - SNB, Bratislava) k ofenzívě. V jakési vinárně “U obuvníka“ (což nezní zrovna reprezentativně) měl být Babiš získán dne 11. 11. 1982, mezi 16.30 - 18.00 hod. do služeb kontrarozvědky v hodnosti “Agent“. Vázací akt prý provedli dva důstojníci StB, npor. Julius Šuman a kpt. Rostislav Mátray...

Ovšem dokumentární záznam odporuje tomuto tvrzení. “Zpráva o získání ke spolupráci“ je vyhotovena přímo na Útvaru XII, 1.odd., 3. odboru S - SNB a je podepsána nikoli dvěma, ale třemi důstojníky. Na straně 3 zmíněné zprávy se říká: „Kandidát závazek po přečtení podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno krycí jméno BUREŠ.“

Hlavní problém se skrývá ve skutečnosti, že jsou zde podpisy třech důstojníků - npor. Šuman, kpt. Mátray a a mjr. Greguš. Babišův podpis chybí a to jak ve formě Andrej Babiš tak krycím jménem „Bureš“. Proč? Když Babiš u toho prokazatelně byl?

Další zádrhel se objevuje v zápisu datovaném 30.06.1987 (Přísně tajné!). Styčným důstojníkem Babiše nebyl žádný ze třech uvedených estebáků, nýbrž jakýsi major Hákač. Tato záhadná postava náhle někam mizí (úřední záznam: “přeložen“), ale podle mého názoru, pakliže “major Hákač“ vůbec v případě Babiše fungoval, asi ho prostě kvůli alkoholismu vyhodili. Jeho nástupcem se stal úřední referent Kulha, u kterého není uvedena ani služební hodnost (asi žádnou neměl), natožpak, aby mohl zastávat úlohu styčného důstojníka v případě nějakého „Agenta“. Není vyloučeno, že Babiš „svého“ Kulhu ani nikdy neviděl.

Dovolte mi nyní můj osobní, odborný postoj, coby bývalého britského zpravodajské důstojníka v.v. k výše uvedenému naprosto amatérskému a diletantskému postupu komunistické StB:

Na rozdíl od “Důvěrníka“ - tedy, abych použil vokabuláru Kalouska a Ženíška z TOP 09, pouhého “práskače a udavače“ StB, je “Agent“ vysoká zpravodajská funkce. Vázací akt se neprovádí v žádné kořalně “U vychlastaného mozku“, nýbrž přímo ve služebnách zpravodajských služeb. Tak např. v Anglii je to MI-5 a MI-6. Na rozdíl od “práskače a udavače“, skládá “Agent“ přísahu, získává krycí jméno (covered name) a důstojnickou hodnost, která je buďto skutečná (poručík) a nebo rovněž krycí (např.: „generál královských lukostřelců“). “Agent“ má svého styčného důstojníka, od kterého dostává rozkazy a vykonává je. Za to je často a dobře placený od svého zaměstnavatele (ministerstvo obrany, vnitra nebo zahraničí). Civilní povolání agenta je pouze krycí složkou. Jeho hlavním povoláním je „Agent“. Dostává dvojitý plat. Jednou je placen za své civilní zaměstnání (novinář, sociolog, profesor atd.) a potom za svou spolupráci s výše uvedenými ministerstvy. Zásadně se podepisuje krycím jménem a v oblasti vojenství nebo policejních služeb uvádí vždy a bez výjimky, svojí krycí hodnost. Jinými slovy: Nikdy se nedozvíte, koho máte vlastně před sebou!

Andrej Babiš žádnou přísahu neskládal. Jeho podpis ani pravý ani údajně krycí (“Bureš“) se nikde neobjevuje. Neexistuje doklad, že by byl jako “Agent“ placen. Žádnou zpravodajskou hodnost od StB nezískal. To, co StB nazývá „vázacím aktem“ bez vlastnoručního Babišova podpisu, nebyl „vázací akt “, nýbrž zcela ordinérní výslech před důstojníky StB, který dotyčná oběť samozřejmě podepisovat nemusela. Podívejme se na originální záznam uvedeného výslechu:

„Kandidát uvedl, že plně chápe potřebu boje proti činnosti vnějšího i vnitřního nepřítele zaměřeného proti zájmům ČSSR. Uvedl, že hlavní prostor k trestné činnosti resp. k poškozování národního hospodářství vidí ve vývozu druhotných surovin za ceny nevýhodné pro ČSSR, tak jako v nezodpovědném přístupu k vývozním fondům ve výrobních podnicích...uvítal možnost...poukazovat na nedostatky, s kterými se při své práci střetává a které poškozují národní hospodářství...současně vyjádřil obavu z odhalení styku s bezpečností, což by mu značně škodilo v jeho práci.“

Poslední věta z dokumentu „Zprává o získání ke spolupráci“ (Bratislava, 12.11, 1982), zcela transparentně dokazuje, že Babiš nejenže se žádným „Důvěrníkem“ ani „Agentem“ StB nestal, nýbrž, že zásadně jakoukoli spolupráci s bezpečnostními složkami ČSSR odmítá s odůvodněním, že by s tím měl potíže na pracovišti, i když boj bezpečnostních služeb proti “vnitřnímu“ i “vnějšímu“ nepříteli chápe.

Jeho názory na hospodářské poměry v ČSSR, které bez okolků důstojníkům StB sdělil, jsou de facto zdrcující kritikou tehdejší totalitní ekonomie: Výprodej státního surovinového bohatství za minimální tržní hodnotu do ciziny a tím permanentní ožebračování vlastního národa... Za kritiky podobného druhu byly osobnosti jako Ota Šik a Radovan Selucký „vyslány do zahraničí“ odkud se již do ČSSR nevrátily.

Patrně se StB v případě Andreje Babiše rovněž domnívala, že by se to mohlo podařit. Někteří jeho příbuzní již na Západě žili. Babišův spis byl veden u slovenské StB takto: “Reg. čís.: 25085, Útvar: XII S SNB, Bratislava. Důvod evidence: Blokovaná osoba.“ Jinými slovy jedná se o někoho, jehož totožnost je fiktivně vedena pouze u jednoho útvaru, neboť ve skutečnosti jako spolupracovník StB vůbec neexistuje. Ostatní útvary se nemají resp. nesmějí o tuto fikci NFP (Non Funktion Person ) - „nefunkční osoba“ - zajímat, aby se daná konspirace neprozradila.

V roce 1985 vysílá zaměstnavatel PZO Petrimex Andreje Babiše do Maroka. Kdyby byl “Agentem“ StB, byl by zahrnut všemi možnými zpravodajskými úkoly, ale jako “blokovaná osoba“ žádným “Agentem“ není a tak místo, aby ze zahraničí dodával zprávy, je z evidence státní bezpečnosti vyškrtnut. Tajný záznam Útvaru XII, 3. oddělení ze dne 09.12. 1987: “Záznam k přerušení tajné spolupráce s agentem 'Bureš', reg.č. 25085. 1985 vyslaný PZO PETRIMEXEM do MAROKA, v roce 1988 předpokládaný návrat.“

Pod pojmem „předpokládaný návrat“ rozuměla StB, že návrat není jistý. Proto další zápis uvádí: „Nedostatky odstraněny dne 14.6. 1988. Návrat TS BUREŠ z Maroka předpokládaný koncem roku 1989. Signatura: kapitán (podpis nečitelný), 14.6. 1988.“

Vypadá to na to, že Andrej Babiš žil v Maroku v „legální“ nucené emigraci a jeho návrat nebyl žádoucí. Pod pojmem „nedostatky odstraněny“ lze rozumět, že StB začala zkartovávat fiktivní a smyšlené údaje (blokovaná osoba) o složce „Bureš“. Andrej Babiš se vrátil z Maroka do Československa až po „sametovém převratu“...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Pro zájemce o hodnověrnější zpracování téhož tématu od věrohodnější osoby, než je pan DrDrJBB:

http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/babis-nebo-bures
24. 09. 2013 | 21:02

fikus napsal(a):

nepovažuji se za stoupence A. Babiše, ale nerozumím účelu tohoto blogu, to jako má být diskreditace po "Kalouskovsku"?
To jaou konspirace a hypotézy o něčí rodině, stejně jako když by někdo zkoumal nějaké Vaše příbuzné předky pro spolupráci s nacisty.
24. 09. 2013 | 21:12

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Zlí jazykové říkají, že kdyby nepřišel Listopad, tak tomu nešéfuje Filip, ale Babiš.
To může vysvětlovat to, že přestože patřil k nim, tak si jej hlídali, protože byl příliš ctižádostivý.

Pokud se potvrdí poslední průzkumy, tak je Babiš lídrem pravice.
Nakonec těch bývalých komunistů má kolem sebe víc. Kalousek je taky normalizační struktura a nemají si moc co vyčítat.
24. 09. 2013 | 21:34

David napsal(a):

"...To, co StB nazývá „vázacím aktem“ bez vlastnoručního Babišova podpisu, nebyl „vázací akt “, nýbrž zcela ordinérní výslech před důstojníky StB, který dotyčná oběť samozřejmě podepisovat nemusela..."

-------------------------------

Byl už nejvyšší čas, aby někdo, kdo tomu rozumí něco takového napsal, aby ta ubohá a štvavá kampaň od Kalouska apod. umlkla.

Teď ještě zbývá, aby všechna ta trapně ubohá média si tento text velmi dobře zapsala za uši!!!

Jinak už za totality jsem považoval za všeobecně známé, že pracovníci Polytechny, PZO bývali v podstatě automaticky "špióny". Kdo chtěl pracovat v zahraničním obchodě, tak o něj měla rozvědka vždy mimořádný zájem, a to zda chtěl a nebo nechtěl. Prostě je tzv. "vytěžovala".

Jinak pokud si to ještě dobře pamatuji, tak když jsem poprvé v roce 1980 vycestoval, jako obyčejný turista na západ, tak jsem měl taky za povinnost "napráskat každého", kdo by mě na západě kontaktoval a jakkoliv popuzoval proti našemu socialistickému zřízení. A to jsem byl obyčejný turista, pro stát naprosto bezvýznamný.
24. 09. 2013 | 21:36

Gerd napsal(a):

Pane Berwid -Buquoy,
pokud jste nám tím chtěl dokázat nevhodnost Babiše, bohužel jste mu napsal obhajobu, až na něj vytáhnou spolupráci s StB. Dovedu si to představit ve stylu: "Už známý blogger, bývalý důstojník britské rozvědky, JBB potvrdil, že Andrej Babiš byl pro StB i KSČ vysoce nedůvěryhodnou osobou a vlastně s nimi ani spolupracovat nikdy nechtěl. Byl vypovězen do zahraničí a vrátit se mohl až po převratu. Vstup do KSČ byl nutný z důvodu nátlaku rodičů."
A máme vypraného Babiše.
Cílí na pravicové voliče a jednodušší typy lidí: "Hele mámo, ten Babiš vlastně tahal za nos i StB i KSČ! Tak ten s kmotry zatočí, na něj nemají!" A voliči začnou házet hlasy. :-(
24. 09. 2013 | 21:37

autorovi napsal(a):

Kdo se jednou jedinkrát "zapletl" s StB, nemůže být důvěryhodný.
A když ten "člověk" chce ještě vstoupit do politiky, mohou ho zřejmě volit jen lidé stejně smýšlející jako Babiš.
(StB jsme "odsoudili" jako zločineckou organizaci,
ALE - dnes má mít Babišova strana ANO 14% (podle "renomovaných" průzkumů "prestižních" agentur)).
Co tedy platí?
Orientujete se v tom?
Vždyť my zde máme již JASNÉ důkazy o tom, že "revoluce" v r.1989 mohla být jen a jen fraška!
Havel se svým komunistickým "kamarádem" Čalfou ponechal ve volební nabídce komunisty.
ODS a jiné "moderní" strany 90.let v sobě měly několik členů někdejší KSČ.
Stále se "objevují" na čelních ekonomicko-politických místech ČR noví a noví členové někdejší StB. Pikantní je to hlavně v tom, že by se takových pozic jako "normální" nikdy nedobrali.
Kdepak je Čadek (kdysi StB) s miliardou Kč?
Prý si žije spokojeně na okraji Prahy.

A 24 let po revoluci může vést "novou" stranu bývalý člen StB-jak píše autor.

Chcete ještě nějaké jiné důkazy o tom, že 17.listopad byl jen můstkem pro zbohatnutí "vyvolených"?

Pravda, láska, demokracie, disent ...

Nechcete, pane doubleDr., psát raději o té pohádce o egyptských kriminalistech? Vždyť přece máte "nezpochybnitelné" důkazy, ne?
24. 09. 2013 | 21:46

Ten, kdo nepodepsal napsal(a):

Lubo, to myslíte vážně, že na Babišově České pozici je zpracován článek o Babišovi hodnověrně? Vždyť ČP financuje právě Babiš. V diskuzi pod tím Schneiderovým článkem se masivně cenzurovalo, stěžuje si tam na to spousta čtenářů. Proč museli cenzurovat? Čeho se bojí, když je Babiš nevinný?

Jan Berwid-Buquoy je obdobně nevěrohodný. Spekulativní výmysly jsou typickým arzenálem Bakalových, ale taky Babišových médií. Nemají si co vyčítat, žumpa je to stejná, jen každá na jiné straně těch našich luhů a hájů.

Určujícím je, že Babiš spolupráci PODEPSAL.
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=75&strana=18&zaznam=68924

Kdo estébáky a jejich metody tehdy poznal, ví, že jakmile se JEDNOU upsal, už ho měli. Na to doplatil třeba taky Jarek Nohavica. Pak jim musel donášet i na Kryla, neměl hloupě podepsat a naivně si myslet, že se tím zbavil jejich otravování (a měl o tom pak promluvit, podlehnutí nátlaku lze odpustit, ale jeho zapírání je nechutné). Babiš spolupracoval a stvrdil to svým podpisem. Navíc se nejprve vymlouval, že prý neměl pracovat proti vnitřnímu nepříteli. Mimo to, že je to obvyklá výmluva konfidentů, prokazatelně to není pravda.
Babiš na této spolupráci prokazatelně vydělal kariéru za bolševika. Kdo nespolupracoval, byl bez šancí na zahraniční angažmá.
24. 09. 2013 | 21:52

Šmankote napsal(a):

Jak uvedl v televizní debatě jakýsi emigrant z roku 1948 (zpozdilá TV dala prostřih na Václava Klause, jak dlaněmi opakovaně gestikuluje k zemi!), měli by se Agenti StB sami udávat! A tím se jim měly zaručit jakési výhody. Co tím chudák myslel, se neví. Typický neinformovaný humanista, demokrat. Je třeba oprášit ideu. Navázat tam, kde chudák nemohl pokračovat. (...)

Pořad běžel někdy v první polovině 90. let
24. 09. 2013 | 22:19

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

Mě se osobně nikdy žádný dokument StB s podpisem "Andrej Babiš" nebo "Bureš" do rukou nedostal už z toho důvodu, že něco takového prostě neexistuje.
Svojí reportáží jsem chtěl pouze poukázat na to, že je neférové někoho pokládat za "práskače a udavače" StB, kdo jím prokazatelně nebyl. Myslím, že jsem se vyjádřil dost jasně a srozumitelně.
24. 09. 2013 | 22:26

Luba napsal(a):

ad TKN:

Jan Schneider, autor článku o Babišovi, není žádný úplatný novinář. Schneider je nejkvalitnější komentátor "České pozice".

Nevím nic o tom, zda onen web patří zrovna Babišovi. Zkuste to doložit. Ale i kdyby to tak bylo, pochybuji, že by tam někdo z těch kvalitních lidí zůstal, kdyby cítili nějaký nátlak shůry.

Fakt, že byl Babiš u komunistů právě ukazuje, že Babiš nejspíš žádným protidisidentským agentem nebyl. Už proto, že by v disentu nebudil zrovna důvěru, i proto, že estébáci, členové KSČ, "ve svých vlastních řadách" nelovili.
24. 09. 2013 | 22:29

lemrouch napsal(a):

Pan BB se tváří, že přesně ví, co StB zamýšlela a co chtěla dokázat. A hlavně ví, že v tom pan Babiš byl nevinně, jako pouhá oběť.

Existují jen dvě možnosti, jak to pan BB může tvrdit s takovou jistotou. Buď tenkrát byl s StB v důvěrném styku. Anebo dnes dostal velkou kupičku peněz, aby napsal propagační dílo.

http://www.reformy.cz/zpravy/cely-spis-agenta-stb-andreje-babise-burese/
24. 09. 2013 | 22:29

Loshjmulkanadýchaná napsal(a):

Stb byla odchována KGB. Dnešní nástupce KGB se nazývá FSB. Před několika dny plavidlo FSB v mezinárodních vodách přepadlo střelbou z děl loď Greenpeace po pokusu vyvěsit plakát proti těžbě Exxon/Gazprom na nefunkční plošině (výrobek ruského průmyslu byl samotným Gazpromem označen za naprostý zmetek). Není důvod, že Severníé moře si v ruských rukách nezopakuje osud Azovského a dalších na teritoriu bývalého SSSR. Dnes místní vyšetřovatelé FSB v Murmansku oznámili, že Greenpeace zaútočili na suverenitu Ruska a jedná se o pirátský útok, nebot jejich loď byla prošpikována elektronikou , které nikdo z vyšetřovatelů nerozumí, a navíic vylodili se u plošiny Záchranná kapsle je FSB povcažována za tajnou americkou zbrań. . Greenpeace vydalo prohlášení, že elektronika jsou ekologické měřící přístroje, ruští právníci upozornili SK/FSB, že samo vylodění nesplňuje ani jednu kvalifikační podmínku pro označení pirátstvím dle federálních i mezinárodních zákonů. FSB prohlásilo, že je to jedno. Do toho byl svět informován, že velitel tábora jedné z členek Pussy Riots prohlásil, že on je stalinista a že podmíénky v táboře a rozsah porušování zákonů skutečně odpovídá době Josefa Vissiaronoviče.
Tak tedy, podobně to bude i s Babišem. Mimo elit KGB a Stb v těchto organizacích sloužili vzorní hoši, nepříliš bystří a chytří, plniči úkolů. Být příslušníkem Stb ještě není přečin, tím je, když tento člověk spáchá zločin či skutek proti mravnosti. Popravdě Kalousek mi připadá jako vhodnější kandidát Stb než Babiš.
Ale jinak, o Greenpeqace se zde nepíše vůbec a o neostalinismu v nás i v Rusku také ne. Proč asi?
24. 09. 2013 | 22:41

Yosif K napsal(a):

Luba napsal(a):
ad TKN:

Jan Schneider, autor článku o Babišovi, není žádný úplatný novinář. Schneider je nejkvalitnější komentátor "České pozice".

Nevím nic o tom, zda onen web patří zrovna Babišovi. Zkuste to doložit. Ale i kdyby to tak bylo, pochybuji, že by tam někdo z těch kvalitních lidí zůstal, kdyby cítili nějaký nátlak shůry.

Fakt, že byl Babiš u komunistů právě ukazuje, že Babiš nejspíš žádným protidisidentským agentem nebyl. Už proto, že by v disentu nebudil zrovna důvěru, i proto, že estébáci, členové KSČ, "ve svých vlastních řadách" nelovili.
24. 09. 2013 | 22:29
Česká pozice Babišovi patří, občas to sami říkají. Jinak je pravda že po návratu ze západu prakticky každý musel něco říct, prostě byl pozván na "zvláštní úkoly" a musel minimálně podepsat že se s nikým nesešel atd atd.

PZ-tky byly pod kontrolou STB jak to jen šlo - a ani tak nemohli toho mnoho nic kontrolovat. 1) Nešlo postavit za každého člověka cestujícího na Západ jednoho agenta. 2) V případech kdy se to stalo se často i agent nějak napakoval.

Šéfové různých odborů stb, kontrarozvědky, celníků atd byly před listopadem černá ekonomická elita. Mohli leckoho vydírat, dováželi masově zboží ze západu atd atd. Babiš sám v Maroku mezi fosfáty toho asi mnoho našpionovat nemohl.....

Tzv řídící orgány zatím masově dovážely elektroniku, ojetý mercedesy, vyvážely starožitnosti, kupovali živnosti na západě atd atd.
24. 09. 2013 | 22:48

Ten, kdo nepodepsal napsal(a):

Lubo,
"agromagnát Andrej Babiš přispívá ročně 20 milióny korun na provoz České Pozice". Google jinak používat dokážete, je krajně nápadné, že v tomto případě nikolivěk.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_pozice
http://www.protiproud.cz/svet/politika/media/141-istvan-leko-priznal-ze-babis-si-plati-ceskou-pozici-na-spinavou-praci.htm

Pane Berwid-Buquoy,
když je i PO SKARTACI nalezen nejen doklad o úvazku
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=75&strana=18&zaznam=68924
ale dokonce celý pozůstatek spisu Agenta
http://www.reformy.cz/wp-content/uploads/2013/09/167852813-Andrej-Babiš-kryci-jmeno-Bureš.pdf
pak neexistují pochyby o vědomé spolupráci.

Naopak.
Když se některé z osob týkala skartace, jde zcela jistě o významnou personu. Bezvýznamní a tí přinucení vydíráním byli předání P.Cibulkovi již roku 1990. Spisy těch nebezpečných byly ničeny a jsou rekonstruovány jen velmi obtížně, protože do archivů KGB/FSB, kde existují duplikáty, se nedostaneme.
24. 09. 2013 | 22:49

Luba napsal(a):

ad TKN,
Vy snad věříte pohůnkům arcizloděje Klause?
Kašparovi Jaklovi se Škrholou Hájkem?

No to snad ne!?

Prej že "Protiproud" :)
Spíš protiprd ...
24. 09. 2013 | 22:57

Ten, kdo nepodepsal napsal(a):

Lubo,
tak hloupý nejste, abyste si nevšiml odkazu na Wiki. Z vaší demagogie je jasné, že kopete za Babiše. Babiš Českou pozici financuje a není to žádným tajemstvím. Jen pro ty, co chtějí zatloukat.

Ještě dodávám pro p.Berwid-Buquoy.
Kdyby Babiš nepodepsal, na Maroko mohl zapomenout. Já když jsem odmítl podepsat, za necelé 2 týdny jsem přišel o stávající práci, natož abych mohl pomýšlet na nějaký lukrativní flek. Babiš podepsal, o tom není pochyb.
24. 09. 2013 | 23:06

Mard napsal(a):

Úžasné! Nevycházím z údivu, jak lidi, co o dané věci buď věcí úplné prd, případně schválně lžou, dovedou napsat za koniny. Vážený pane agente královny, zkuste si alespoň přečíst Frolíka aby jste nepůsobil jako úplný exot.
Nejvíce mne rozesmálo, jak jste z názvu vinárny "U obuvníka" usoudil že jde o pajzl :-) To asi bude stejná kategorie jako pajzl U ševce Matouše :-)
24. 09. 2013 | 23:38

Luba napsal(a):

TKN napsal:
"... Z vaší demagogie je jasné, že kopete za Babiše ..."

Óóó, nikoli!
Chystám se kopat do Babiše. Ale až mi k tomu poskytne konkrétní důvod. Volit jeho stranu ale určitě nebudu.

Hodím to Pirátům.
Raději ty piráty virtuální, než skutečné.
24. 09. 2013 | 23:41

pani napsal(a):

Luba ani napotřetí nepochopil že Babiš platí Českou pozici i toho nešťastníka Schnaidera, kterej cenzuru pod svým výplodem nevysvětlil. Že prý on necenzuroval. Takže to byl přímo Bureš :o)
Luba. Když lžete dělejte to obratněj. Jste tu denně a velmi plodný. Piráti vás asi za demagogickou obhajobu Babiše neplatí. Na to nemají potřebný miliardy.
Mard má pravdu. Ta snaha o očistu agenta Babiše je směšná. Fakt ti zoufalci působí jako úplný exoti.
25. 09. 2013 | 00:24

Luba napsal(a):

pani,
kde jsem lhal?

To Kalousek je ten pravdomluvný?
Svatá prostato!

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kalousek-Babis-praskal-komunisticke-policii-kdyz-Schwarzenberg-pomahal-disidentum-286155
25. 09. 2013 | 01:02

dojde k posílení táborské pobočky ANO? napsal(a):

Pane Drm Brm, už si z nás zase děláte jundu.

Pokud je někdo veden jako Důvěrník, předpokládá se, že dodával v pravidelných intervalech zprávy, které byly vyhodnocovány.

Pokud ve spise takového člověka nic není, je pouze jediná možnost: že to bylo odstraněno. Příležitostí bylo opravdu nepočítaně, to byste snad mohl vědět.

I když jste tedy možná byl tím podporučíkem operativní rozvědky (to je ten, co se plazí se svou rotou k nepřátelským liniím a huláká do walkie talkie: furt sakra nic nevidim, u sta hromů. Aby přilákal pozornost podobných výtečníků z opačné strany. A ti odhalili, odkud po něm střílejí.

V současné době to příslušná britská instituce v náborovém letáku inzeruje na příkladu švarné blondýnky v brýlích (dioptrických), která má neprůstřelnou vestu vycpanou keramickými cihlami o tloušťce aspoň dvou palců.
Asi se do ní budou nějací šabábové trefovat erpégéčkem..
25. 09. 2013 | 03:36

antipolitik napsal(a):

Tak je to správně Aktuálně.cz. Děláte pro svý chlebodárce co si přejí a dobře že?!! Tuny blogerů, tuny blogů-lépe řečeno blábolů, hlavně jich musí být hodně a měly by být vyváženě protichůdné aby si lidi našli svoje téma, ponadávali si, měli ve věcech zmatek, ale hlavně aby nešli do ulic nic řešit. Tak, tak, rozmělnit, rozblábolit pro národ i vážné věci a udržet tu chásku u netu, která bohužel žije v pitomoučkém domění, že když přispějě svým názoren, tak se věci pohnou. Nepohnou a média to vědí a vesele kolaborují s tímto odporným režimem!! Nemá tady cenu diskutovat, je to jen hra, kterou se udržují v klidu dnes už naprosto frustrovaní občané. Že cenzore, že je tenhle tunový styl blogů k h..., že je vám to jasné.
25. 09. 2013 | 06:54

olga napsal(a):

Za největší problém našeho národa považuji, že si nevážíme schopných lidí. Na každém, kdo něco umí, hledáme a hledáme mouchy, abychom ho mohli utopit. Nesneseme lepšího. Nevím. Je to žárlivost? Je to strach? To nevím. Ale je to podlost. A neštěstí pro všechny.
Trochu důvěry - víry by nám pouze prospělo.
25. 09. 2013 | 07:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Luba napsal(a):
Pro zájemce o hodnověrnější zpracování téhož tématu od věrohodnější osoby, než je pan DrDrJBB:

http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/babis-nebo-bures
24. 09. 2013 | 21:02
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tak jsem si přečetl článek, na který jste dal odkaz a neudělal na mne dobrý dojem.
Mám vůbec podezření, že na Českou pozici platí rčení "koho chleba jíš, toho píseň zpívej".
Při té příležitosti jsem přečetl i rozhovor s panem Kavarčíkem a to mne utvrdilo v pocitu, že tento internetový plátek nelze brát vážně.
Jestli má Andrej Babiš máslo na hlavě se teprve uvidí. Zprvu jsem ho chtěl volit, spíš ze škodolibosti vůči současným politickým garniturám, než z obdivu k jeho kvalitám. Teď si počkám, co se v závěru horké kampaně ještě v médiích objeví. Každopádně to bude vizitka o "stavu unie".
Pro mne bude zajímavé zjistit, kteří politici a novináři se proti němu nejvíc vymezují. Trochu mne mate účast Věry Jourové a exrektora Zlatušky, lidí, kterých si vážím. Uvidíme.
25. 09. 2013 | 07:22

zemedelec napsal(a):

Pane resl.
Výborně,jedině Babiš může zachránit TOPku nad vodou.
Kdyby jste obhajoval Kárla,tak jste to dostal natvrdo.
Uznávám,pochopil jste to dobře a včas.
25. 09. 2013 | 07:27

Luba napsal(a):

šašku,
Vaše "dojmy" a "podezření" jsou mi putna.

Já Vás zase podezřívám z toho, že nejste šašek - a mám dojem, že možná ani nejste z města ježkova.
25. 09. 2013 | 07:51

zemedelec napsal(a):

Pane Luba.
Já zase pana šaška uznávám.
Pane šašek z Jihlavy.
Nepodivujete se,že někteří podnikatelé jako Babiš,má něco společného z osazenstvem zahraničního obchodu za komunistů.To že to museli být kovaní a z podstaty věci museli donášet,nepochybuje nikdo.Pak musí být divné,že do začátku jejich podnikání,nebo-li různých nákupů firem,šli peníze ze zahraničí.Jeden tvrdí,že mu je někdo půjčil,druhý že vyhrál a tak podobně.Hlavní je,že ty peníze byly mimo kontrolu našeho státu v klidu v sejfech bank,žádný otřesy,změna kurzu a spíš na tom vydělávaly.
25. 09. 2013 | 08:14

Jan napsal(a):

Poručík British Army Jan Berwid- Buquoy napsal:

Když jsem ještě sloužil u britské zpravodajské služby (British Army BIC) v Západním Berlíně (1981 - 1990) vím celkem přesně, že minimálně 7 členů ÚV KSČ bylo buďto americkými nebo britskými vyzvědači s krycími důstojnickými hodnostmi CIA nebo MI-6... Pane Jane, byli tito lidé podle Vás také "bolševici"?
----------------------------------
Podle rozvědčíka Berwida je tedy nabíledni ,že ÚV KSČ bylo prolezlé imperialistickými vyzvědači.
Bolševik na to nikdy nepřišel,protože komunističtí kontráši byli tupci, věčně zlití vodkou a zpravidla nevěděli která bije .Britský zpravodajský důstojník Berwid (krycí jméno Pepek) této skutečnosti využil a maskován za veksláka , pod falešným příslibem dodávky tuzexových bonů, infiltroval politbyro sedmi západními agenty.Velitelkou buňky MI-6 v ÚV KSČ rafinovaně jmenoval zakuklenou imperialistku a tajnou nymfomanku - soudružku Marii Kabrhelovou.
Jí nesliboval bony,jako ostatním ,ale noc plnou vášní…. V posteli Kabrhelové se osvědčil jako nesmírně odvážný průzkumník a dokonce položil na oltář Britské koruny i svoji ctnost.

V podstatě se dá říci,že komunistický režim padl jen díky geniálním konspiračním schopnostem Second Lieutenant Johna Berwida-Buquoe.
25. 09. 2013 | 08:17

Ládik!!! napsal(a):

Já nevím. Babiš dluží kamarádovi 8mega za dodávku a montáž technologického zařízení do masokombinátu už 10 let a směřuje to k mimosoudnímu vyrovnání za polovičku. K soudu přišel jen jednou (v začátku), jsou to pro něj "malé věci". Když to řeknu hodně kulantně - nemám ho rád.
25. 09. 2013 | 08:32

Rudé krávo napsal(a):

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):
Svojí reportáží jsem chtěl pouze poukázat na to, že je neférové někoho pokládat za "práskače a udavače" StB, kdo jím prokazatelně nebyl.

LOL. On tomu říká reportáž... Zatím se nikomu nepodařilo prokázat že Babiš nespolupracoval. Naopak všechno svědčí pro Babišovu vědomou a taky velmi cennou spolupráci soudě podle úporné snahy zahladit stopy.
Babiš sám spolupráci přiznal a vymlouval se že to prej bylo jen proti vnějšímu nepříteli a pak že to mělo být jen ekonomické. No a to jsou opravdu blbý výmluvy. Když to podle něj nebylo proti vnitřnímu nepříteli pročpak spolupráci přerušili když se dostal vně republiku? A že by estébáci rozlišovali mezi ekonomickými a dalšími informacemi? LOL LOL LOL

To Jan.
To je právě tak průhledná snaha lidí jako BB přesvědčit neznalé lidi že StB byla banda neschopných ňoumů. Byli mezi nimi tupci a hlavně jim drhla koordinace jenže velká část byla moooc excelentně vycvičení (všeho)schopní zpravodajci. Zádný ořezávátka. BB a podobní zamlžovači cílí na mládež která o té době ani o totalitních tajných službách nemá ani páru.

Babiš je stejný paskřivec jako Kalousek. Když na sebe útočí takové osoby pak se asi perou o stejný žvanec.
25. 09. 2013 | 08:38

muromec napsal(a):

Ten, kdo nepodepsal napsal(a):
Lubo,
tak hloupý nejste, abyste si nevšiml odkazu na Wiki. Z vaší demagogie je jasné, že kopete za Babiše. Babiš Českou pozici financuje a není to žádným tajemstvím. Jen pro ty, co chtějí zatloukat.

Ještě dodávám pro p.Berwid-Buquoy.
Kdyby Babiš nepodepsal, na Maroko mohl zapomenout. Já když jsem odmítl podepsat, za necelé 2 týdny jsem přišel o stávající práci, natož abych mohl pomýšlet na nějaký lukrativní flek. Babiš podepsal, o tom není pochyb.
24. 09. 2013 | 23:06
Nic proti nikomu, ani proti vám, ale byla tady celkem jistě i skupina lidí o kterých se vědělo, že to jsou mimořádně schopní pracovníci, a tudíž ani když nepodepsali, nikdo se jich nezbavoval, neměli je kým nahradit. Já jsem do té skupiny za socialismu nepatřil, a vy zřejmě taky ne. Pan Babiš možná ano, či dokonce podle toho, jak se mu následně ekonomicky dařilo, celkem jistě.
Ale i tak, že jste nepodepsal, máte u mě palec nahoru. Tak jako si vážím člověka který přišel kdysi dávno na moje místo v podniku odkud jsem odešel, a když mu nabídli funkci vedoucího odboru za podmínky vstupu do KSČ, odmítl, a musel odejít.
25. 09. 2013 | 08:50

Míla napsal(a):

Ládíku 8.32
proč ta kulantnost,bývalý komunista zůstane jednou provždy bývalým komunistou.Zřejmě pochází z jednoho samého hnízda.
25. 09. 2013 | 08:52

dříve čtenář napsal(a):

Moc tomu nerozumím, ale jako čerstvě vystudovaný inženýr technického oboru jsem se za totáče přes "železnou oponu" neměl šanci dostat. I přes využití veškerých známostí jsem potřikráte po sobě žádajíce o devizový příslib, nedostal nic. Před třetí žádostí jsem dokonce šel (asi po osmi letech) do prvomájového průvodu, aby si mne příslušní kádrováci všimli a doporučili mne. Všimli si mne a polovina vedení z toho měla dobrou jundu, když i mne uviděli "manifestovat".
Za to znám spoustu nynějších prominentů, kteří za totáče jezdili na služební a studijní cesty např. do USA. Musely jim pak nějak záhadně zmizet jejich složky spolupracovníků, poněvadž kolegové, kteří jen mohli vyjet např. s VTS museli podávat hlášení. Takže stážisté typu klause a dalších byli celkem jasní. Pokud chtěli babiše pro nespolupráci vystěhovat do Maroka, dle mého mínění by tomu předcházela ze strany STB "patřičná masáž" a tu tam nevidím.
Pane bukvoji, nezlobte se, ale člověk, který konspiruje pro cizí zemi mi evokuje podvádějícího manžela...
25. 09. 2013 | 09:06

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

To lemrouch
Pane Lemrouch, z vašeho silně přihlouplého komentáře je patrno, že jste moji reportáž vůbec nečetl. Pakliže něco chcete kritizovat, je nutné, abyste se s tím nejdříve řádně seznámil!
25. 09. 2013 | 09:17

Babababa napsal(a):

Milá Máňo, nakupovat ráno rohlíky u Vietnamců ti nevadí. Ale kdybys měla s Vietnamci sdílet čtyřpalandový pokoj, to bys asi musela rozdejchávat. Ozdobný štuk jako v paláci, kde jsi pronikala do tajů ML filozofie, se do paneláku nehodí a ty ani nechceš, aby tu tvoji omítku za tebe zařídil někdo jiný. Já tedy opravdu nevím, co si o tom myslet.
25. 09. 2013 | 09:19

Jan napsal(a):

TO Rudé krávo
Dobře vím,že esté-báci byli skutečně špičkově vycvičeni podle vzoru KGB a tím byli značně nebezpeční.Agenti typu Second Lieutenant Johna Berwida-Buquoe jim nesahali po kotníky. Můj příspěvek byl jen pokus o nadsázku...co jiného nám zbývá,než si z toho dělat srandu?
Dnes se Babiš naoko škorpí s Kalouskem,ale je pravděpodobné,že po volbách se semknou proti Zemanovi.Je úplně jedno jestli to hodíte Babišovi nebo Kalouskovi.
25. 09. 2013 | 09:23

buldatra napsal(a):

Takových postsametově čistých-nečistých Babišů funguje v kotlince povícero a jsou celkem v klidu.
Bodejť by ne.

Páč mají solidní, popřípadě velice solidní zázemí, solidní, popřípadě velice solidní postavení a mnohým z nich se říká elita. Elita prachatá.
jako takoví mají i svou solidní, líbivou historku o synkovi, kterej z ničeho vybudoval impérium.
Klasika.

Jejich svazky zmizely, to víte, byla to tenkrát doba hektická a tak nemůže na ně ani zlý Cibulka. A kdyby mohl, tak se zas nic neděje, páč je to blázen, že.
A že existují nepřímé důkazy o jejich nelibé činnosti přípravě na budoucí fungování?
Prosím vás, kdo by tomu věřil? Leda snad, kdyby to někdo řekl v televizi...

Pak se nedivme tomu, co se tady takřka čtvrt století děje a kdo tomu šéfuje a dál šéfovat bude.

Proto dím: volte mladé, předlistopadovým děním nepolíbené a hlavně takové, kteří se projevují jako lidé, kteří už něco dokázali a kterým není cizí zachovat a budovat to, o čem zpíval Karel Kryl. Demokracii.
Babiše a ostatní podivné tvory lépe ponechat stranou dění, protože jsou podezřelí. Stačí se nad tím jen hlouběji zamyslet. Třeba při kávičce.

Jedna paní kdysi dávno povídala, že na každým šprochu pravdy trochu.
Zatím toto rčení nikdy nikdo nevyvrátil, ač pokusy četné tu již byly.
A u kormidla by měli být neposkvrnění, jinak se nikdy nic k lepšímu nezmění.
Jednou to snad pochopí i rytíř.
25. 09. 2013 | 09:32

Rudé krávo napsal(a):

Jan: Je úplně jedno jestli to hodíte Babišovi nebo Kalouskovi.

Přesně. Souhlasím.

Na aktualne.cz s obhajobou Babiše začal opatrně Fendrych. Komentuje tu Babišův poradce Hvížďala. Teď další fabulace, taková "reportáž" psaná na oprátce mamonu. "Náhodou" se snaží očistit Babiše stejně jako Babišova Česká pozice. "Náhodou" i předtím měli tady ve stejný den stejné fabulace které se pak ukázaly dezinformacemi.

Bakalonoviny i Babišonoviny shodně plivou na prezidenta kde můžou. Bakalův stroj TOP se teď pere s Babišovým strojem ANO o stejný voliče. Po volbách to ale je jasná koalice. TOP & ANO & ODS & KDU.
Zatím je to jen 81 mandátů. Podle necinklých průzkumů
http://www.sanep.cz/pruzkumy/volebni-preference-publikovano-12-9-2013/

CVVM měla v krajských volbách zkreslený průzkumy stejně jako teď. Není divu že přiznávají pravici zase vyšší oblibu. Manipulace. Potřebují víc a nerozhodnutých voličů je hrozně moc. Většinou zklamaných Kalouskem. Takže šup od Bakaly k Babišovi.
25. 09. 2013 | 09:55

Ládik!!! napsal(a):

Mílo -
"kulantně" proto, abych nebyl smazán. Nejde to ani procedit přes filtr.
25. 09. 2013 | 09:57

Ondřej Platzer napsal(a):

Pro ty co odkazují na to, že Babiš něco podepsal a ohání se: http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=75&strana=18&zaznam=68924 , tak bych se jich chtěl zeptat, kde je ten podpis? Já vidím jenom jediný podpis a to je "podpis operačního pracovníka, který svazek přijal".
25. 09. 2013 | 10:04

JOžo napsal(a):

Proč britský agent B.B. obhajuje člena spolupracovníka StB Babiše? Možná, že vidí velkou příležitost, že britské zpravodajské služby budou mít zastoupení v nevyšších patrech české politiky jako měla např. CIA prostřednictví Vondry nebo Kuhnla...
25. 09. 2013 | 10:13

zemedelec napsal(a):

Pane buldatra,
Velice pěkné.
Co pak náš rytíř,meč mu nebyl pasován za zásluhy a čím se ohání,našel někde ve staré veteši.
25. 09. 2013 | 10:14

roman napsal(a):

Vážený pane Buquoy,
do jaké míry mají vliv tajné služby na život obyčejného občana? Na ekonomiku a na armádu? Před rokem 1989 si režim vydržoval STB aby se jaksi "ochraňoval", ale co má na starosti tajná služba dnes? O jaké zájmy vlastně běží? Jestli je pravda, že tajné služby organizují i převraty v různých zemích, tak kdo o tomto rozhoduje? Mám pocit, že i v dnešní době stále probíhá jakési novodobé kolonizování, taková válka, která není nazývána dobýváním území se surovinami, ale bojem za svobodu, anebo nebezpečím pro demokracii.
Zkuste napsat blog, který by nám osvětlil zájmy jednotlivých vlád a jejich tajných služeb. Když se říká, že globální ekonomiku ovládá pár klíčových hráčů, tak kdo to je? Také se o ně zajímají tajné služby? Nebo jsou to tajné služby samotné?
25. 09. 2013 | 10:27

Rudé krávo napsal(a):

Ondřeji Platzere. Pro ty, co nečtou diskuzi.

Ten, kdo nepodepsal 24. 09. 2013 | 22:49
Ten, kdo nepodepsal 24. 09. 2013 | 23:06

A moje maličkost 25. 09. 2013 | 08:38 "Babiš sám spolupráci přiznal"

Soudným lidem to stačí. Kdyby zůstalo u závazku Důvěrník pak můžeme pochybovat a hádat se. Agent - to je jiný kafe. Není co řešit. Bakalovci a Babišovci teď na sebe vytahují špínu. Babiš je snadný cíl když má svazek Agenta. Přitom je to jedna pakáž protože po volbách se spojí.
25. 09. 2013 | 10:33

Alojz Lorenc zdraví svého kolegu napsal(a):

JBB, agent 00
"....Otec Andreje Babiše, Ing. Štefan Babiš, byl ředitelem pobočky podniku Polytechna v Bratislavě. Později odešel do diplomatických služeb a působil na stálé misi ČSSR při OSN v Ženevě. Jeho syn Andrej proto část školní docházky absolvoval ve Švýcarsku. Matka, Ing. Andriana Babišová, byla tajemnicí Ústavu marxismu-leninismu na Karlově Universitě. Je zcela nemožné, aby se takto exponovaná rodina v době totality nedostala do sféry vlivu StB. Ne proto, že by spolupracovat chtěla, ale musela být v kontaktu....."

Totéž ale bude asi platit i ve vztahu k Vladimíru Dlouhému /kádrová rezerva KSČ, polistopadový ministr, později Goldman Sachs/, o Janečkovi /otec důstojník StB/ či o zdejším bankovněthinktankovém guru Sedláčkovi /otec zástupce ČSA v Skandinávii/.

Napište o nich něco, agente 00 Buquoi. Jistě budete umět vše vysvětlit tak, abyste dostál svému předem stanovenému záměru. Vy to umíte - máte dobré nápady.
25. 09. 2013 | 10:46

proč máslo? plísně v chlebu a rostlinný napsal(a):

tuk v párcích úplně stačí

šašku
Potkal jste se někdy s Věrou Jourovou, nebo o ní víte jen proto, že o ní něco řekl Jiří Paroubek?
Četl jste blogy pana Zlatušky? A nezdá se vám, že je kam vítr, tam Babiš?
Když nedokážete napsat správně jméno šéfa Teleaxisu, budete mít o tuzemské politické scéně a její genezi možná asi ještě matnější představy než já, kterého to nezajímá, nemá televizi a nekupuje noviny.
Ale lidé jako vy asi musí být, aby VV mohly dostat svých 11% ze zlomyslnosti a kvůli pornokalendáři.
25. 09. 2013 | 10:48

Jan napsal(a):

To Rudé krávo(nebo můžu psát, pane Cibulka?)
Koalice ANO-TOP-ODS-KDU je dosti pravděpodobná a také zlověstná pro dobu budoucí.
Babiš zřejmě ještě posílí-ta pravá mediální masáž ,pro méně inteligentní část populace, zajisté přijde.
Vypadá to,bohužel tak ,že jediný kdo se jim může postavit je koalice ČSSD-KSČM(po zrušení Bohumínského usnesení).To by bylo také hodně špatně,vlastně vyhánění ďábla bezebubem.
Takže se naskýtá neřešitelná otázka:Koho volit?
25. 09. 2013 | 10:49

Pavel napsal(a):

To autor :

Jak příznačné !

Českou pravici má zachránit agent STB a kariérní člen KSČ.

Další projekt ala VV, který má nasát hlasy nekončících řad hlupáků a maloměšťáků, kteří donekonečna po blamážích pravice oživuji morbidní přízrak české pravice pod jinou značkou. A zase dokola.

PS.
Média zase rozehrávají rádoby boj "gigantických stran" ANO a TOP jako hlavní téma voleb. Aby po volbách tyto subjekty zase udělaly družbu.
Ale hloupých hejlů je dostatek a VV ukázaly, že to funguje.
25. 09. 2013 | 10:59

Ládik!!! napsal(a):

Já bych je práskal bičem všechny.
25. 09. 2013 | 11:06

Rudé krávo napsal(a):

To Jan:
Nee :-) S Petrem se sice znám... On už rezignoval. Není divu.

Nezbývá nic jinýho než jste psal - ČSSD & KSČM & SPOZ. Vypadá to šílené. Přesně jak píšete "vyhánění ďábla belzebubem". Jenže:

V ČR není pravicová strana. Jen stroje na peníze skrývající se za pravicé kecy. Takové stroje se zadrhnou když nemají přístup ke státní pokladně. Je to proto jediná šance aby vznikla pravicová strana. Asi nová - ODS se nikdy nedokázala obrodit. Že by Okamurovci? Když se dokážou programově rozprostřít poněkud rovnoměrněj (ale i dnes je jejich program slušný) a přitom ubránit proti infiltraci hajzlíků... Odmítají se teď podílet na vládě, tak rozumný postoj jsem od žádného nového uskupení nazaslechl.
Obavy z vysokých preferencí toho jakobypravicového slepence mám ale stejně jako vy. Mohlo by to zamezit vzniku skutečné pravice.
KSČM nutno do vlády pustit co nejdřív protože jinak bude jejich obliba pořád růst a hrozí jejich vítězství za 4 roky. Jenže mám obavy že to nebude průchodné a zůstane jen u podpory menšinové vládě. Zase bez odpovědnosti.
25. 09. 2013 | 11:27

Honza II napsal(a):

"Dovolte mi nyní můj osobní, odborný postoj, coby bývalého britského zpravodajské důstojníka v.v."
Teď jsem konečně pochopil, proč zpravodajské služby nikdy nejsou schopny odhalit jakýkoliv teroristický útok. (Kromě těch, co si samy vymyslí.)
Pokud u nich slouží takoví lidé, jak je Jan Berwid-Buquoy, tak to vysvětluje jejich naprostou neschpnost.

Jen tak na okraj. Proč se včera v Událostích a komentářích český reportér říkal, že v onom nákupním středisku působila izraelská ochranka? (A to je již druhý případ, kdy nějaký komentátor se po telefonu ukecl a hovořil i zraleském nákupním středisku.) Proti komu a čemu byl vlastně onen teroristický útok v Nairobi cílen?
Cha, cha, ptát se na tohle bývalého agenta britské tajné služby, to je asi výsměch intelektuálním schopnostem všech bristkých tajných agentů. Buquoy si měl poznámku o své fízlovské minulosti odpustit. Jednoznačně tím v Čechách po svých předchozích článcích na aktualne.cz degradoval velkou část zaměstnanců západních tajných služeb. A já jsem si vždy říkával, jak ti naši blbí StBáci mohli se západnímu rozvědkami kdysi nějak soupeřit. Ale ona to bylo asi jako soupeření hloupých StBáků s přihlouplými disidenty, ovšem na mezinárodní úrovni.Kde že se najde ten článek bývalého fízla, jak potopení Titanicu byla sabotáž? To vypadalo mnohem věrohodněji a zřejmě měl velmi blízko k tomu, čím se jako agent léta zabýval.
25. 09. 2013 | 11:57

Pavel napsal(a):

To RUdé právo :

Kecy v kleci.
Tato země je deptáná pravicovou ideologií více než 20 let. Chcete léčit rakovinu ještě silnější rakovinou ?

I vlády ČSSD se chovaly podle neoliberálních pouček a privatizovaly soukromým subjektům vše co mohly. Bez ohledu na budoucí následky.

Po každém krachu pravice se vynoří týpci Vašeho formátu a prohlásí "to vlastně nebyla pravice" a DONEKONEČNA jsme nuceni podstupovat pravicovější a pravicovější kůry.

Jak komunisti, kteří tvrdí, že nebyli komunisti.

PS.
A stát je doslova pravicovou ideologii rozleptáván a cíleně poškozován.
25. 09. 2013 | 11:57

Archeopteryx napsal(a):

Co tu blbnete s těmi šílenými koalicemi, pokud volby nedopadnou zásadně odlišně od toho, jak se očekává, možnosti budou dvě:
1) menšinová vláda ČSSD (s podporovou KSČM)
2) většinová vláda ČSSD+ANO (případně +SPOZ+KDU, pokud se náhodou dostanou), která by prakticky fungovala tak, že některé zákony by si v parlamentu stejně prohlasovala ČSSD+KSČM, podobně jako v letech 2002-6...
25. 09. 2013 | 11:59

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

Nechci se zastávat ani KSČ, ani KSČM, ale když komunista dostane rozum, přestává být komunistou.
Dámy a pánové - nemůžete přeci nikomu vyčítat, že dostal rozum!
Např. v roce 1968 se vynořila celá řada rozumných komunistů.

Rozumný komunista, přestává být komunistou a stává se levicově smýšlejícím sociálním demokratem, bez ohledu na to, zdali je členem KSČ, KSČM nebo ČSSD.
25. 09. 2013 | 12:12

Jan napsal(a):

To Rudé krávo
Máte pravdu v tom,že pravicová strana v tomto státě neexistuje i přes, jak říkáte, pravicové kecy.
Okamura?
Nevím,už "přímá demokracie"v názvu zní slibně.Možná příliš slibně ,jako laciné,líbivé a v současných poměrech utopistické heslo .Navíc nikdo nezabrání Vámi zmiňované infiltraci neřádů.Úsvit má mnoho parael s VV,na to aby ho soudný člověk bral vážně.
Když se nad tím zamyslím,tak mi jako nejmenší zlo vycházejí Zemanovci.K prezidentovi mám relativní důvěru.Jde o to jaký má ještě na SPOZ vliv.Poslední informace nasvědčují o tom,že se mu dění ve straně nesoucí jeho jméno vymklo z rukou-viz případ Šlouf.
25. 09. 2013 | 12:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

proč máslo? plísně v chlebu a rostlinný napsal(a):
tuk v párcích úplně stačí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kdo se nikdy v životě nepřeklepl,zaslouží být vyfotografován před rozvinutou zástavou.
Samozřejmě znám pana Kovarčíka jako osobního přítele zloděje per a otlemené členky nejrůznějších představenstev, kde se tato povedená "odbornice" patřičně projevila.
Kovarčík je, zdá se, ze stejné branže, jako Babiš, akorát místo podnikání ve výrobě podniká v lobbyistické bažině a láká na nabídky luxusu luxusní kurvy.
Autor, skrývající se pod tímto kuriózním nickem má zřejmě tyto ingredience ve své makovici.
25. 09. 2013 | 12:26

Jan napsal(a):

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):
Např. v roce 1968 se vynořila celá řada rozumných komunistů.
----------------
To autor:
Doktore,překvapil jste!
V minulosti jste se prezentoval jako zavilý nepřítel všech bývalých komunistů,svazáků,pionýrů a jiskřiček.
To je přesně případ,Vámi jinak kritizovaného, Zemana.Ten vstoupil do KSČ v době Pražského jara a počátkem normalizace vystoupil.
25. 09. 2013 | 12:28

olga napsal(a):

Je mi dost let na to, abych se vážně zamýšlela nad smyslem života. Byla jsem komunistkou. Nyní jsem věřící v Boží království. Tedy v Boha. A jsem ráda, že jsem dokázala jako nevěřící být komunistkou. Nyní zcela bez červenáníse říkám že jako mladá a zdravá jsem činila skutky Otce nebeského, a nyní, jako stará a slabá, Mu říkám Pane. A jsem se svým životem naprosto spokojena.
25. 09. 2013 | 12:52

čert }:o) napsal(a):

Jane v 25. 09. 2013 | 12:28
neříkejte že se divíte?! Je přeci před volbami ;o)
25. 09. 2013 | 12:54

čert }:o) napsal(a):

olga
smekám za přiznání a ptám se koho budete volit
pokud to není tajemství a pokud to můžete sdělit
Pokud ne nic se neděje
25. 09. 2013 | 12:58

čert }:o) napsal(a):

olga
smekám za přiznání a ptám se koho budete volit
pokud to není tajemství a pokud to můžete sdělit
Pokud ne nic se neděje
25. 09. 2013 | 12:58

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

To Jan
Tvrdil jsem pouze, že Zeman členem KSČ byl.
Morálně ani časově jsem to nekomentoval.
Zemanovi nelze upřít určitou moudrost i když tato má pouze teoretický charakter. Vadí mi na něm jeho veřejný alkoholismus. Soustavné střídání názorů a postojů. Nevypočitatelnost (hlavně v opilosti), překračování ústavních kompetencí, ignorování parlamentní většiny (Miroslava Němcová), nenávist vůči svobodnému tisku, řetězové kuřáctví (špatný příklad pro mládež), údajný i dlouhodobý poměr s vlastní(?) dcerou - což je těžko dokazatelné... a ještě dalších asi 148 druhů neřestí.
Co se týká Zemanovy vysoce atraktivní dcery a méně atraktivního otce (?), dostaly se mi z doslechu takové informace, že mám obavu je zveřejňovat, aby mi to admin pan Stejskal nesmazal, kvůli nežádoucímu šíření pornografie...
25. 09. 2013 | 13:04

Rudé krávo napsal(a):

To Jan:

Ať jsem pravicový nebo levicový, potřebujeme dvě křídla, můžu-li to tak nazvat. Pravice×levice myšleno již přeneseně. Pravice se pochopitelně (viz SRN) posunuje vlevo a levice by měla dělat totéž. Neoliberalistické ekonomické poučky by už ani neměli vypuštět z úst, všude to selhalo. Pochopitelně.
Úsvit chce prosazovat úpravy, kterými by si podřezali větev, kdyby to zamýšleli jen jako výtah k moci a mamonu. Co se týče VV, Bárta byl odstraněn. Mediálně (kdo ovláda masmédia?) a za palby Kalouska a jeho party. Připravená již byla Peake s dalšími korupčníky, kteří pak odkývali vše potřebné. Soud dopadl v Bártův neprospěch, zastavení nebylo v jeho zájmu. Zastaveno to bylo právě proto, že by ho museli osvobodit a přitom se již vezly výpovědi svědků o řízené likvidaci VV - přitom to vypovídali svědci obžaloby!
Čunka kdysi Kalouskovi hoši zlikvidovali podobným způsobem. Falešná obvinění.

Průnik neřádů se právě SPOZ daří účinně zamezovat. Šlouf? To je ten, který má na svědomí kauzu Olovo. Ta vynesla na vrchol Buzkovou a mediálně odstřelila Zemana aniž by kdo někdy nějak dokázal jeho spojení s materiálem (jen Šloufa). Jakmile dostal Šlouf i Dryml výprask, okamžitě začali škodit SPOZ a prezidentovi - Šlouf si vymýšlel už předtím a možná teprve jeho nedávné lži přesvědčily Zemana definitivně. Okamžitě se oba škůdci stali pro masmédia hrdiny. Šlouf je rázem velmi schopný lobista. Nápadné, nemyslíte? Je naopak rozumné, že se SPOZ takových lidí zavčasu zbavují...
Kdybych chtěl volit levici, vyberu si SPOZ jen kvůli jejich návrhu na "panošování" napříč všemi kandidátkami. Velmi potřebná úprava. Úsvit ale navrhuje ještě hlubší změny a i když je neprosadí, nemám rád už předem si snižovat laťku. Tak jako nesnáším autocenzru. To je podobný.

Po posledním proslovu M.Zemana na adresu Bakaly (kterému jsem tleskal) má Sobotka na Moravě zaděláno na propad. Je lídrem, takže se do sněmovny asi dostane, ale Hašek ho převálcuje. Když se stane premiérem Hašek (Sobotkovy vazby na Bakalu se opravdu obávám aniž bych byl Haškem nějak příliš nadšen), pak je koalice ČSSD+SPOZ jistá. Nj. ale když KSČM zůstanou mimo vládu, mezi socany se zase najde aspoň pár korupčníků (aspoň že nekandiduje Cienciala, ten je nenápadnej jako hov.no v trávě) a opravdu příští volby můžou vyhrát komunisti.

Obrat BB ohledně komunistů je právě tím důvodem, proč jeho texty nejsou věrohodné. Bakalův volební štáb TOP zavelel útočit na prezidenta, BB útočí. Babiš potřebuje zpochybnit svou spolupráci s bolševickými estébáky, BB sesmolí článek. Vždyť je to bijící do očí stejně jako u "bývalého disidenta" Fendrycha. Nejenže jim najednou nevadí bolševik (komunista nemusí být bolševikem, zato třeba v ODS je bolševiků až hanba a v TOP jsou jak bolševici tak fašisti), ale dokonce ani donašeč estébáků Babiš. Je to sice darebák, ale má prachy.
V Praze bohužel nikdy nevítězila idea, vždycky mamon. Jsou schopní se proto i ztrapňovat - Kníííížééé má k liduuu blíííížéééé :-)
25. 09. 2013 | 13:13

Rozumný agent musí vždy lhát napsal(a):

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):
Nechci se zastávat ani KSČ, ani KSČM, ale když komunista dostane rozum, přestává být komunistou.
Dámy a pánové - nemůžete přeci nikomu vyčítat, že dostal rozum!
Např. v roce 1968 se vynořila celá řada rozumných komunistů.

Rozumný komunista, přestává být komunistou a stává se levicově smýšlejícím sociálním demokratem, bez ohledu na to, zdali je členem KSČ, KSČM nebo ČSSD.
25. 09. 2013 | 12:12
----------
Dlouhý byl ale členem ODA, Kočárník ODS , atd atd.
Vám to ale vypadlo záměrně, že agente OO ?
Anebo je nepovažujete za rozumné komunisty ?
/jen připomenu, že bez nich byste asi dostal prd, a ne zámek/

Sedláček radil Havlovi coby prezidentovi, vytáh ho tam zřejmě Schwarzenberg, to mu ještě teklo mlíko po bradě /Sedláčkovi (otec za komunistů zástupce aerolinek ve Skandinácii, dle Vašich předpokladů tedy musel mít blízko k StB)/, ne Schwarzenbergovi/, taky zjímavé...
25. 09. 2013 | 13:47

Joachym Brezina napsal(a):

autor pan JBB napsal:
"Jde o rozpor, jako kdyby někdo skočil do rybníka a vylezl by odtamtud na břeh suchý!"

---------------

no já si myslím, že Vy nám tady opakovaně ukazujete, jak skákat do rybníka a vylézat suchý, Vy a Vaše mystifikace!
Když někdo dokola volá hořííí, nakonec se nikdo neobtěžuje vyjet hasit, když hoří doopravdy..... z čehož plyne, že ať píšete pravdu nebo ne, je mi to jedno, Vy jste osoba nedůvěryhodná.
25. 09. 2013 | 14:11

bob napsal(a):

na http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=75&strana=18&zaznam=68924 neni Babisuv podpis, mimochodem je tam i nejaky Peter Dvorsky, ktery byl podle vseho asi taky agentem, ze?
25. 09. 2013 | 14:16

Karel napsal(a):

Takže stejná či podobná osoba, jako Klaus. Nepřijat do KSČ z důvodu "kádrové rezervy" na dobu po předpokládaném "sametovém převratu".
25. 09. 2013 | 14:24

Jan napsal(a):

To autor
25. 09. 2013 | 13:04

Tentokrát reaguji vážně.

Nick Rudé krávo Vaši "tvorbu" vystihl přesně –píšete na objednávku,podle toho kdo a kolik Vám zaplatí bez ohledu na pravdivé informace. To znamená „tvoříte v žoldu“.To samé dělá většina českých novinářů,tak se proboha přestaňte divit,že je prezident zrovna nemiluje!

Vámi deklarovaná Zemanova „nevypočítatelnost“je pouze potvrzení faktu,že je Zeman o třídu inteligenčně výš než jeho protivníci a ti reagují jako vzteklí spratci, viz Kalousek.

Ignorování „parlamentní většiny“?Jaké?Při hlasování o důvěře Rusnokovy vlády se ukázalo,že žádná 101 koalice nikdy neexistovala,jak lhala Němcová.

Kouření je každého věc.

Máte pravdu jistě v tom,že si Zeman rád přihne.No a co? Takový Schwarzenberg jeví mnohem větší známky opilosti a to je údajně střízliv.Dost smutné .Ale Bakalova média to vysvětlí:“ Spím,když se kecají blbosti“.(Proč byl přistižen s vlkou nohavicí-na to ještě legedu nenašli)
.
Nechutný konec Vašeho příspěvku nebudu komentovat,z toho se udělá zle každému normálnímu člověku.Máte ty „informace“také z „důvěrných úst“, jako o Haně Benešové?
25. 09. 2013 | 14:28

olga napsal(a):

čert
Tajemství to není. I když volba je tajná. Tak já nevím. Asi volit nebudu. Tak to převážně dělám. Když bych volila ideu, tak volím komunisty. Ovšem tuto ideu nelze uskutečnit bez Boha. Proto ještě nevím. A říkám to tak jak to cítím. Nevím.
25. 09. 2013 | 15:19

šašek z Jihlavy napsal(a):

Joachym Brezina napsal(a):
autor pan JBB napsal:
"Jde o rozpor, jako kdyby někdo skočil do rybníka a vylezl by odtamtud na suchý!"

---------------

no já si myslím, že Vy nám tady opakovaně ukazujete, jak skákat do rybníka a vylézat suchý, Vy a Vaše mystifikace!
Když někdo dokola volá hořííí, nakonec se nikdo neobtěžuje vyjet hasit, když hoří doopravdy..... z čehož plyne, že ať píšete pravdu nebo ne, je mi to jedno, Vy jste osoba nedůvěryhodná.
25. 09. 2013 | 14:11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Já autorovi věřím, že to myslí upřímně. Ale jen, když píše o prasečinkách, tam je docela autentický.
25. 09. 2013 | 15:59

šašek z Jihlavy napsal(a):

olga napsal(a):
čert
Tajemství to není. I když volba je tajná. Tak já nevím. Asi volit nebudu. Tak to převážně dělám. Když bych volila ideu, tak volím komunisty. Ovšem tuto ideu nelze uskutečnit bez Boha. Proto ještě nevím. A říkám to tak jak to cítím. Nevím.
25. 09. 2013 | 15:19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ani kdyby nabídli kandidaturu božskému Kájovi? Když mu přiznali titul národního umělce, mohl by se jim odvděčit. Na billboardech by se docela vyjímal. Hanka Zaňáková by se asi z trucu dala k TOPákům, na billboardech by mohla ostentativně škrtit modrého ptáka. A Darinka by mohla reprezentovat Piráty (silnic).
25. 09. 2013 | 16:07

Luca napsal(a):

Jestliže něco tvrdí Kalousek, největší manipulátor a loutkovodič Kchárla, tak to určitě smrdí lží!
25. 09. 2013 | 16:31

komu věřit? napsal(a):

bob
Prečo by Peter nebol?
I Emma Destinnová byla agentka.
25. 09. 2013 | 16:35

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

Ladies and Gentlmen,
jsem si toho vědom, že od zemanovců a klausofilů žádnou chválu nesklidím.
Klaus mým prezidentem nebyl a Zeman jím také není.
I když, vpravdě řečeno, kdybych si měl mezi těmi dvěma vybrat, zvolil bych Zemana, neboť tento škodí alkoholismem a tabákem jenom sám sobě, na rozdíl od Klause, který kradl cizí tužky a další drobné předměty.
Dále, Zeman je díky Bohu Evropan. Na rozdíl od svého předchůdce. Klaus byl drobný lokální a směšný maloměšťáček, vydávající se za "konzervativního" politika.

Tolik ostudy, co nadělal střízliví Klaus během jednoho týdne v zahraničí, by Zeman nezvládl ani za pět let - i kdyby byl úplně namol!

Hlasoval jsem v posledních volbách pro Karla Schwarzenberga, ale abych byl upřímný pro naší zem by byli nejlepší prezidenti Jan Švejnar nebo Andrej Babiš...
25. 09. 2013 | 18:33

Bukva napsal(a):

Jeník Berwid-Buquoy se konečně prozradil coby klasický doubleagent
"pro naší zem by byli nejlepší prezidenti Jan Švejnar nebo Andrej Babiš..."

Pro jeho země by byli výhodní:
Pro Velkou Británii ten první a pro Rusko ten druhý. Rakušan se švýcarským pasem nevyšel... komu Buquoy ještě donášel?

Může se nadále oddávat svým úchyláckým narkoleptickým pornosnům, jak psal Mac. Dnes už ho žádná tajná služba neangažuje, když je tak průhledný...
25. 09. 2013 | 19:01

David - 1. část napsal(a):

Neviditelný pes:

SPOLEČNOST: Babiš agentem?

25. září 2013

"TOP 09 nebude spolupracovat s agentem Burešem, komunistickým udavačem Babišem," prohlásil místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek a Miroslav Kalousek postavil práskače Babiše proti Karlu Schwarzenbergovi, který pomáhal demokratickému disentu. TOP 09 proto odmítá jakoukoli spolupráci s hnutím ANO. Může být jednodušší rovnice pro voliče? Práskač proti spolupracovníkovi disentu? Domnívám se, že rovnice je mnohem složitější.

Byl jsem jako právník na obou stranách, v BIS proti agentům, jako advokát jsem některé zastupoval proti ministerstvu vnitra v žalobách na ochranu osobnosti.

Ponechávám stranou pravost svazku a podpis osoby získané ke spolupráci. Kolem tzv. vázacího aktu se vždy točí dokazování soudu, protože soud neposuzuje obsah svazku, tj. nakolik spolupracovník skutečně spolupracoval, komu ublížil a jaké byly následky jeho spolupráce. Soud posuzuje pouze oprávněnost registrace žalobce – zapsaného spolupracovníka, tj. jeho souhlas s takovou spoluprací a důvodnost jeho zápisu do registru. Rozhodně nelze posuzovat celou věc tak černobíle, jak to činí představitelé TOP 09 v případě pana Babiše. Právě politici by měli být opatrní a pokud jde o TOP 09, tak zvláště, neboť mohou mít stále před očima, jak účelově a lživě současný prezident ve volební kampani učinil z Adolfa Schwarzenberga kolaboranta odvolávaje se na zákon č. 143/1947 Sb., zvaný Lex Schwarzenberg.

Již v první polovině 90. let jsem opustil stranu DEU (Demokratickou unii) pro její nekompromisní postoj k "agentům" vycházející ze zásady "kdo je zapsaný v registru StB, je komunistický práskač, tudíž hajzl a šmytec", i když tomu tak v mnoha případech bylo. A v případě těch "nemnoha"? Nejlepší vyjádření jsem k tomu našel na stránkách bývalého disidenta a současného občanského aktivisty Stanislava Pence: "Samotná evidence v databázích nevypovídá nic o charakteru, morálce, vině či nevině." Může vypovídat (a to ještě s výhradami) jen o oprávněnosti zápisu dotyčného agenta do registru svazků StB. I zde musíme být přesnější, nešlo o registr svazků StB, ale o registr vedený SEO, Statisticko-evidenčním oddělením ministerstva vnitra, kam StB posílala své návrhy na zápis.
25. 09. 2013 | 21:21

David - 2. část napsal(a):

.

Až judikatura soudů začala mezi spolupracovníky rozlišovat, tak např. po skončených sporech o ochranu osobnosti musely být do dnes desítky "agentů" vyřazeny z této evidence, protože se nepotvrdila důvodnost jejich evidence. Jakým agentem byl ten, kdo si do vázacího aktu připsal podmínku, že bude svůj řídící orgán informovat jen o tom, co bude chtít on sám, nikoli co ohrožovalo socialistický řád? Jakým agentem byl ten, kdo ze zásady neinformoval na nekomunisty, ale toliko a výhradně jen na komunisty s cílem jim ublížit? Anebo ten, kdo podepsal, aby získal výjezdní doložku, poté emigroval a socialistické společnosti zanechal svůj byt, zařízení, chatu a svůj svazek s podpisem?

Naopak soudy třeba vynesly rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta a žalobce (agent) zůstal nadále zapsaný v registru, byť neexistoval vázací akt. Je to všechno ještě složitější, ale pro obhajobu těch, co jsem zastupoval, i jiných, třeba i Andreje Babiše, to stačí. Jistě, pokud by jeho podpis nebyl zpochybněn některým z výše uvedených způsobů nebo z jiného důvodu a zůstal by zde jako spolupracovník hájící "ekonomické zájmy" ČSSR, pak pro mě zůstane jako člověk, který vedle mne na podiu dokázal při mé senátorské kampani loňského roku voličům říci: "Neměl jsem takovou odvahu jako dr. Hulík, který hájil disidenty, a nepostavil jsem se proti režimu, který mi umožnil pracovat v zahraničním obchodě. Nyní mám ale peníze, které chci použít v boji proti korupci a korupčníkům." A na jeho otázku, kdo je horší, zdali Dalík, Barták, Řebíček, Janoušek, Bém a další hvězdy ODS nebo její líhně, kteří nikdy ve straně nebyli a nejsou v evidenci StB, nebo on, bývalý člen KSČ a "agent", jsem odpověděl, že to je přece jasné, kdo je mým protivníkem.

Vím, že ODS má za sebou i lepší minulost, vím, co je v ní ještě i dnes slušných lidí, ale je pro mne dnes naprosto nevolitelnou stranou, zatímco Babiše mohu volit klidně. Jaké informace měl Andrej Babiš předat StB? O fosfátových hnojivech? Nebyl to ministr Kalousek, kdo vzal na ministerstvo financí MUDr. Martina Bartáka poté, co Barták musel pro podezření z korupce odejít z ministerstva obrany? A neposlal ho v něm nahoru premiér Nečas? A kdo odpověděl na můj dopis s žádostí "Chci být náměstkem ministra obrany a nebudu krást" (dosažitelný na internetu), pan premiér nebo paní Jana Nagyová? Kdo to vládl v tomto státě, předseda vlády nebo jeho milenka? A odkud, z Úřadu vlády nebo z postele paní Nagyové? Pan Babiš zaměstnával v tu dobu tisíce lidí a platil daně, které rozkrádali lidé chodící se radit s touto milenkou.

A když už pánové Kalousek a Ženíšek varují před komunistickými udavači, pak mám větší obavu z toho, kam se vrací moje vlast. Nastávající vládu ČSSD, KSČM a panoptikální strany SPO Zemanovců nemá na svědomí Babiš, ale především ODS a TOP 09. A že není jasné, co vlastně jeho strana je, pravice nebo levice? Nevím, ale vím jistě, že nechci ani dosavadní pravici, natož levici.

Milan Hulík

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-babis-agentem-0x9-/p_spolecnost.asp?c=A130923_233636_p_spolecnost_wag
25. 09. 2013 | 21:25

David zapomněl na 3. část napsal(a):

Politický turista Milan Hulík, onehdy stínový ministr Unie svobody, nedávno kandidát do senátu za Babišovce v Praze 2. Ten ňouma onehdy žaloval M.Zemana a soud mu to vrátil, protože si slavný advokát neuvědomil, že není účastníkem sporu :-) V diskuzi k tomu kdosi suše dodal: "Hulík dostal asi procento hlasů, utratil Babišovi na kampaň miliony, tak si to holt musí teď odpracovat dalšími pomluvami a blbostmi."
V knize "Tak pravil Petr Cibulka" je popsána pravá tvář tohoto údajného advokáta disidentů. Velmi nelichotivě. On totiž Hulík za totality nejenže jezdil volně na Západ, on měl dokonce zbrojní průkaz! Milicionář? Spíše další estébák, jehož svazky byly skartovány dokonaleji.

Předlouhý nic neříkající Hulíkův výplod byl zveřejněn na NeviditelnyPes.Lidovky.cz. Lidovkám se trefně přezdívalo Modré právo, dnes je vydává Babiš. Neviditelný pes založil Ondřej Neff, který s partou dobře informovaných "novinářů" (včetně Babišova poradce Hvížďaly) v roce 1990 potichu "zprivatizovali" (sami sobě) vydavatelství deníku Mladá fronta (majetek SSM) a později to celé prodali za stovky milionů Němcům. Neff je "demokrat", který zrušil diskuze ve svém Psovi, ale byl je nucen obnovit, protože počet návštěvníků pruce poklesl k nule.

LOL
Buk buk bukvice... a pak? Po "očistě" estébáka Babiše Babišem placeným zoufalcem Schneiderem v Babišem financované České pozici je zde vytapetováno pokusem o totéž od Babišova neúspěšného kandidáta do Senátu z Babišem vydávaných Lidovek.
Tak to už je jisté, že Babiš je čistý jako lilium, on to byl totiž disident. Je vám to konečně jasný?!!!
25. 09. 2013 | 22:46

David napsal(a):

David zapomněl na 3. část:

Jen pro pořádek. Nelžete! - David - na žádnou 3. část nezapomněl.

Zapište si za uši - Ten, kdo lže, ten krade a kdo krade, pro toho si přijde čert.

Jinak byste mohl podrobněji vysvětlit důvody Vaši nenávisti, která z Vašeho vyjádření přímo kape? Proč tolik rozčilování a agresivní zloby, když máte tak "kvalitní" argumentaci? Váš "tón" o Vás vypovídá více, než si myslíte. Zdá se, že ten, kdo je čistý jako lilium jste jedině Vy - patrně velký a SKUTEČNÝ disident.

To, co jste předvedl mně spíše připomíná dobře zaplaceného kydače špíny z let dávno minulých.
25. 09. 2013 | 23:51

Hurá napsal(a):

Ono to je docela prosté. Kdo dostal po listopadu možnost získat obrovský majetek, byl vždy zapleten s StB nebo byl důležitým členm KSČ. A nezapomeňte na Stropnického a jeho protekční misi v Itálii, ředitelování v divadle na Vinohradech. Dokonce vypíchl z korýtka i Jiráskovou, a to už byla v minulosti nějaká komunistka ! Vrána Stropnický si nakonec musel přisednout k Babišovi. (Töpffer, to už je zase židovská a ODSácká loby.)Přátelé, ještě nám tahle havěť nevymřela, až na Havla,takže nám bude vesele vládnout dál.Kdepak je např. asi zašitej lidovec Sacher ? První StBácký ministr vnitra, který skartoval na ty nejznámější kámoše usvědčující materiály. Tak bych mohl pokračovat téměř do nekonečna, ale hloupost demokratické většiny vítězí. Nemá to cenu. Hurá !
25. 09. 2013 | 23:52

Klídek Davide napsal(a):

Davide,
Žádnou nenávist v doplňujících informacích nevidím. Spíš výsměch. Zato vy ztrácíte nervy. Protože je to pravda:

Po "očistě" estébáka Babiše Babišem placeným zoufalcem Schneiderem v Babišem financované České pozici je zde vytapetováno pokusem o totéž od Babišova neúspěšného kandidáta do Senátu z Babišem vydávaných Lidovek.

Mně to taky připadne směšné. Nenávist necítím ;-)

Na druhou stranu - jak je na tom ten spravedlivý Kalousek a jeho parta hic... teda TOP. Jejich ministryně Müllerová prý spolupracovala s estébáky a Kalousek o tom asi věděl. Tak hrdinně ji bránil aby ji sněmovna nevydala policii. Našel jsem o tom zajímavý počteníčko a lítá v tom dokonce známý estébák Ludvík Zifčák - z listopadu 1989 známý student Růžička alias mrtvý/oživlý student Šmíd.

CO MÁ TOP 09 SPOLEČNÉHO S TUNELÁŘI A ESTÉBÁKY
http://uloz.to/xJtBay2/historie-vzestupu-ministryne-mullerove-txt

Nick Hurá má totiž pravdu. Začněte zkoumat minulost a vztahy našich vyvolených. Nápadně často narazíte na nomenklaturní totalitní kádry nebo přímo na StB/KGB.
To už tak směšné není.
26. 09. 2013 | 00:58

Babababa napsal(a):

Mendel se svojí posádkou vychází. Ve vztahu k okolí to nedává buď Mendelova posádka nebo Mendel.
26. 09. 2013 | 07:41

čert }:o) napsal(a):

Jan napsal(a):
To autor
25. 09. 2013 | 13:04
Tentokrát reaguji vážně.
Nick Rudé krávo Vaši "tvorbu" vystihl přesně –píšete na objednávku,podle toho kdo a kolik Vám zaplatí bez ohledu na pravdivé informace. To znamená „tvoříte v žoldu“.To samé dělá většina českých novinářů,tak se proboha přestaňte divit,že je prezident zrovna nemiluje!
.................................................................................
Nechutný konec Vašeho příspěvku nebudu komentovat,z toho se udělá zle každému normálnímu člověku.Máte ty „informace“také z „důvěrných úst“, jako o Haně Benešové?
25. 09. 2013 | 14:28
------
Jane
nemusím Zemana co víc ho opravdu bytostně nesnáším
ale i na mě to bylo silný kafe a myslím že pokud si
toho někdo všimne tak bude mít BB docela žalobu na krku
Ale upřímně mě u BB nic nepřekvapuje
26. 09. 2013 | 08:05

čert }:o) napsal(a):

olga napsal(a):
čert
Tajemství to není. I když volba je tajná. Tak já nevím. Asi volit nebudu. Tak to převážně dělám. Když bych volila ideu, tak volím komunisty. Ovšem tuto ideu nelze uskutečnit bez Boha. Proto ještě nevím. A říkám to tak jak to cítím. Nevím.
25. 09. 2013 | 15:19
------
olgo
dík za odpověď
Pro mě ideou nejsou komunisti a nikdy nebyli
I přes dnešní neutěšenou politickou situaci
kdy všechny strany zničily lidem chuť i naději
v morálku a poctivost nemohu komunistům odpustit
minulost a zneužití svého národa. K volbám jděte
ale hoďte do urny prázdnou obálku. Účast máte
zapsanou a i němým hlasem vyjádříte svůj názor
Tak můj názor těm co neví koho volit. Naštěstí
si každý může svobodně vybrat to co cítí sám za
nejlepší. Takže hodně štěstí =o)
26. 09. 2013 | 08:16

rejpal napsal(a):

O nevolitelnosti Andreje Babiše jsem se přesvědčil už dávno, když v jedné televizní besedě dostal otázku, s kým by jaksi po volbách, kdyby eventuálně (to ještě neměl ani stranu, jen o ní mluvil). Pronesl pár vět o ODS ve stylu - Topolánek hrůza, ale s tím Nečasem by to šlo.
Až se rozhodnu volit koalici ODS a TOP 09, dám to přímo Kalouskovi nebo Němcové. Ale bude to nejspíš až v příštím životě, čas letí zběsile, A to už tu nebude ani sám Babiš, ale přijde zase někdo jiný v podobě šedesátého pátého klonu Věcí veřejných.
26. 09. 2013 | 09:04

Jan napsal(a):

Zdravím pana Čerta.
Nejsem právník,ale je asi zřejmé,že na žalobu to není.Dr.Dr. Pakliže není zas takový hrdina.Pojistil se novinářskou berličkou"údajně","nelze dokázat".
Ale i kdyby to bylo průchodné,kdo by se tím špinil.Navíc arestace pana hraběte by měla za následek jeho dlouhodobou tvůrčí pomlku a my bychom přišli o zábavu.
26. 09. 2013 | 09:27

Koukám na to jak na zjevení napsal(a):

JBB, agent 00
Schwarzenberg z opice několikrát vyspával dokonce při jednání parlamentu, to nevadí, agente 00 ?
26. 09. 2013 | 09:34

Babababa napsal(a):

Pan Babiš v tom evidentně umí chodit. Našinec k sobě tak náročný není, aby si dovolil zadejchaně teploučko, kde přece poslouchat stojí za to.
26. 09. 2013 | 10:02

buldatra napsal(a):

to Koukám na to jak na zjevení

Ale vyspával noblesně.
Až zodpovědně.
26. 09. 2013 | 10:49

Simply napsal(a):

všichni pracovníci v PZO(podniky zahraničního obchodu ) , kteří byly delegováni na pár let obchodně do ciziny, na "Západ" museli všichni bez rozdílu cosi podepsat.... včetně mladých (musely být svobodné)písařek, které prováděly běžnou sekretářskou práci.... Tak to bylo zavedené a běžná praxe...Co se teď kdo diví... Nikdo nemůže za to, že se narodil dříve a ne po Listopadu 1989
26. 09. 2013 | 10:58

rejpal napsal(a):

Simply
Je na čase, aby občané od 40 let výše udělali veřejné pokání, pořádně si posypali hlavu popelem a odsoudili se za kolaborantství. Kolektivní sebemrskačství povede ODS se zláštním hostem Štětinou. Ti budou samozřejmě z tohoto aktu vyjmuti, protože byli bojovníky proti minulému režimu úpornými, jen byli tak zakonspirováni, že o tom nikdo nevěděl.
26. 09. 2013 | 11:13

Babababa napsal(a):

Našinci je internetové odpovídání otázek zpravidla milejší než neinternetové dotazování.
26. 09. 2013 | 11:47

olga napsal(a):

čert
Děkuji za radu. Je to jedna z možností. Trochu mě v tom straší vidina pokrytectví. Asi se rozhodnu až podle situace, a až v poslední minutě. Budu sedět ve volební komisi mého příslušného obvodu. Možná budu mís seznam s mým jménem. Takže zůstává. Nevím.
Jinak k mému přesvědčení. Já potřebuji vidinu, pro kterou chci žít. Když jsem chodila na stranická školení, tak nám tam jeden lektor tloukl do hlav, že komunista musí dělat něco víc než nestraník. Jeho kvality musí být vidět na činech. Na dobrých činech. Taky jsme museli znát morální kodex komunisty. Bylo to hodně podobné desateru přikázání. Snažila jsem se. Idea se mi vždy líbila. Pro dobro jsem byla ochotna pracovat za diplom. Nebo odznak. Ne že bych neviděla chyby. Viděla jsem jich moc. Ovšem věřila jsem, že to vše čas vyřeší. Do strany se dostalo mnoho prospěchářů. Na tento problém ukazoval už Lenin, když říkal, že strana a její vedoucí úloha, povede jen k těmto neřestem.
Dnes vím, že lidé mají od Boha svobodnou vůli. Že mají možnost výběru. Mohou sloužit Bohu, a nebo mamonu. Mamon je lidem bližší. Ovšem já mamonu sloužit nechci. Já stále chci rovnost. Dnes je pro mne rovnost vyjádřena slovy: Milovat budeš bližního svého, jako sebe. To může pouze komunista.
Takže do Božího království se dostane pouze komunista. K tomu jsem dospěla já.
26. 09. 2013 | 11:51

Jan napsal(a):

Jeník Berwid-Buquoy napsal(a):

Klaus mým prezidentem nebyl a Zeman jím také není.
--------------------------------------------------
"Zeman není mým prezidentem"-stalo se populárním sloganem části"Kulturní fronty" a jiných havlistů.
Miloš Zemaman je prokazatelně prezident tohoto státu z toho vyplývá,že je prezidentem každého občana tohoto státu.
Lidé kteří se zřekli svého prezidenta , se musí logicky zříci i státního občanství.Nechť učiní zadost svým kydům a zbytek národa si oddechne.
26. 09. 2013 | 11:52

Marie napsal(a):

Pokud by pro naši zem byli nejvhodnější prezidenti Schwarzenberk, Babiš, Švejnar, tedy v podstatě žádný Čech (Schwarzenberkové jakožto cizí šlechta získali v minulosti od panovníka jakési "povolení k pobytu" zvané inkolát), Babiš je nejspíš Slovák a Švejnar Američan, pak bychom měli mít ve znaku spíše eskymácký kajak, než lva.
26. 09. 2013 | 12:20

olga napsal(a):

čert
tak jsem přemýšlela o tom co jsem napsala, a došla jsem k názoru, že budu volit stranu, která mě deleguje do komise. Tak už vím. Je to Úsvit.
26. 09. 2013 | 12:30

Jan napsal(a):

To Olga:
Proboha,jak jste přišla na to,že komunista bude milovat bližního svého jako sebe?
Už to nikdy nepijte…ani zředěný...:o)
PAKLIŽE je to jinak,pak způsob tohoto humoru si mi jeví poněkud nešťastným.
26. 09. 2013 | 12:31

Jan napsal(a):

olga napsal(a):

tak jsem přemýšlela o tom co jsem napsala, a došla jsem k názoru, že budu volit stranu, která mě deleguje do komise. Tak už vím. Je to Úsvit.
------------------------

V případě pí Olgy se Okamurova partaj dopustila evidentní politické korupce.Za zisk jejího hlasu ji nabídli trafiku ve vesnické volební komisi.
Šlachta s Ištvánkem mají sakra co vyšetřovat!
26. 09. 2013 | 12:43

Babababa napsal(a):

Až se příště narodím celá, budu si rozumět i s Jakobsonem.
26. 09. 2013 | 12:55

santawizard napsal(a):

Olgo:
Dnes vím, že lidé mají od Boha svobodnou vůli. Že mají možnost výběru. Mohou sloužit Bohu, a nebo mamonu....a nebo komunismu jako Olga????Proč tedy nejdete s nima až do parlamentu jako komunistická strana čech a moravy???
.Kdo tady ,ale slouží mamonu? Vždyť nejbohatší je vždycky Ježíš Kristus.Křesťan je jeho spirituální mamon!!!!V cestě k demokratické společnosti nám stojí jenom třídní a rasová nenávist.
Ožralý Babylon však spadne.Konec světa je na blízku.Nejvíce si to potom ,ale odskáčou ,právě jenom všichni ti atheisti a satanisti,kteří jak se říká, křižují dnešní církev podobně jak pohané a židé křižovali Krista.
26. 09. 2013 | 14:48

john petres napsal(a):

Víte co,prakticky každý desátý občan Československa,včetně kojenců,byl členem KSČ (jeden milion,dvěstě tisíc členů!!!!),přepočtěte si to na osoby plnoleté a máte obrázek o Babiších,Klausech,Zemanech a mísntních lidech vůbec jak vyšitej!!....P.S.Havel blahopřál Husákoví v 1970 ke zvolení za tajemníka KSČ po Dubčekovi a věřil...že konečně zajistí(Husák)pořádek v zemi,aby lid mohl zas konečně v klidu pracovat a žít... Faksimile tohoto dopisu pana Havla je možno dohledat v Českém Deníku(šéf Kudláček) vydaném kolem roku 1992.Servus,soudruzi!
26. 09. 2013 | 15:48

čert }:o) napsal(a):

Jan
=o)
máte pravdu
26. 09. 2013 | 16:32

čert }:o) napsal(a):

pánu Bohu
Pane Bože nebeský Otče a Matko Země pokorně Vás prosím
zaplavte mou bytost svou čistou energií odpuštění
a pochopte že se opravdu snažím být vstřícnou duší
i když z podsvětí přesto odpouštějící a chápající
ale opravdu mám jen jedny nervy proto nemám odpověď pro
paní olgu kterou straší vidina pokrytectví takže bude
volit Úsvit ale do Božího království se dostane pouze komunista
Amen

p.s. nic ve zlém olgo cením si vašeho přiznání..ale to je asi tak vše
26. 09. 2013 | 16:42

olga napsal(a):

čert
Nejde mi o vaše uznání. Jde mi o moje svědomí. Jak budu volit budu vědět minutu před uzavřením volební místnosti.
Přeji vám hodně štěstí.
26. 09. 2013 | 17:00

čert }:o) napsal(a):

olgo
mně nejde o vaše svědomí mně jde o moje pochopení druhých
Taktéž i vám hodně štěstí
26. 09. 2013 | 17:22

Bez tokání napsal(a):

Pročet jsem si diskuzi a naštěstí tady věština čtenářů jen netoká jako čert s olgou.
Závěr je jasnej. Nevolit Babišovo ANO ani Bakalovu TOP.

odávám jak estébácký donašeč k miliardám přišel
http://svobodnenoviny.eu/velmi-podivne-privatizacni-kauzy-andreje-babise-to-si-poctete/

A výše jsem našel, jak křištálově čistý Kalousek by měl raděj mlčet
http://uloz.to/xJtBay2/historie-vzestupu-ministryne-mullerove-txt
26. 09. 2013 | 17:58

Jan napsal(a):

TO Bez tokání
Ono to je tady opravdu "bez tokání".Pan Čert si nakonec jen pozdechl jaké je to peklo s jednou amorální spoluobčankou.Patrně ji Inkvizice zapomněla za mlada upálit...
Mimochodem ,myslím si,že nebylo autorovým záměrem vytvoření protibakalobabišáckého fóra pod svým blogem.
Jinak,díky za odkazy.
26. 09. 2013 | 18:24

santawizard napsal(a):

čerte:
Adam najde svoji cestu zpátky domů,ale satan už ne.
26. 09. 2013 | 18:39

santawizard napsal(a):

Olgo:
Bůh nám dal svobodnou vůli se starat sami o sebe.To jenom ďábel nám slibuje hory a doly pomocí triků a kouzel.
26. 09. 2013 | 18:59

čert }:o) napsal(a):

Jan
díky =o)
ono to máte dneska těžký Když se snažíte být slušnej
tak jste nenormální a tokáte když jste neslušnej tak
jste už nemocnej jako Julča z metra =o)
Co budu volit nevím ještě je čas a možná že to poprvé
od revoluce vzdám jako za bolševika Naštěstí mě za to
ale nikdo popotahovat nebude (zatím) =o)
-----------
santawizarde
zdravím vás a podotýkám že satan svojí cestu zná dobře
a Adam je zmatený. Je jen člověkem z prachu a vody
Takže kdo nalezne cestu snáz je celkem jasné =o)
26. 09. 2013 | 19:07

čert }:o) napsal(a):

santawizarde
nezapomínejte že Bůh stvořil člověka k obrazu svému
a to nejen fyzicky ale i duševně. A že Bůh sám má
lidské vlastnosti dokazuje sama Bible.
A Bůh se mi jeví být více pokryteckým než Ďábel sám
26. 09. 2013 | 19:13

olga napsal(a):

čert
Mně jde o pochopení sebe sama. Stále se hledám, a stále tápu...
27. 09. 2013 | 08:10

olga napsal(a):

čert pro santawizarde
Bůh na rozdíl od Ďábla je milosrdný. Dovede a chce odpouštět. Všechno včetně Ďábla je Jeho dílo. Ďábel nás pokouší, aby nás vyzkoušel. Bůh nám věří. Ďábel ne. Bůh nám chce dát život. Ďábel smrt.
27. 09. 2013 | 08:30

čert }:o) napsal(a):

olga
co je opakem Boha paní olgo?
Víte to?
27. 09. 2013 | 10:29

rejpal napsal(a):

čert }:o)
Démon alkohol?
27. 09. 2013 | 10:37

čert }:o) napsal(a):

rejpal
sice nejste paní olga ale
ale je to dobrý =o) přesto
to démon alkohol není
27. 09. 2013 | 10:40

Jan napsal(a):

To Čert:
Přišel jsem na to.Jsem nejchytřejší!
Je to Kalousek!
27. 09. 2013 | 10:47

Jan napsal(a):

santawizard napsal(a):
čerte:
Adam najde svoji cestu zpátky domů,ale satan už ne.
------------
Jednoho Adama znám osobně a ten když si přihne ,má obrovský problém trefit z hospody domů
27. 09. 2013 | 10:58

čert }:o) napsal(a):

Jan
=o)) to se mi líbí ale Kalousek taky ne
Schválně kdo to uhodne. Není to těžký
No znám jen jednoho ten sice nepije jeho
slabostí jsou drogy
27. 09. 2013 | 11:05

Jan napsal(a):

Čerchtmante jeden.Zkazil jste mi radost... :o(
No,asi nebudu nejchytřejší...
27. 09. 2013 | 11:07

čert }:o) napsal(a):

Jan
tak nebrečte najdem Kalouskovi nějakou
novou identitu =o)
27. 09. 2013 | 11:55

rejpal napsal(a):

čert }:o)
třeba číslo 350689
27. 09. 2013 | 12:05

Jan napsal(a):

Pane Čerte,prosím,pochopte mně.
Jsem teolog-amatér-začátečník.Zatím mi dělá problém rozeznat bytosti mýtické(Potvory pekelné) od bytostí reálných(Kalousci atp.).
27. 09. 2013 | 12:06

Bakaný napsal(a):

Ha!
Už se nedivím že takovej blábolivej blog má tisíce návštěv. Ta diskuze je šťavnatá. Jen pár bezzubých belzebubů se to tu snaží zaplavit práznýma plkama. Ale autor si musí rvát vlasy jak byl za objednaný článeček potrestán. Obhajovat estébáka se holt nevyplácí.
27. 09. 2013 | 12:16

čert }:o) napsal(a):

Kakaný
jo estébáci byli bestie to je fakt
Zůstávají po nich krásné jizvy
A vaše zkušenosti s obhajobou estébáků
by mohly být poučné Povídejte
-----------
Jan
chápu vás ale buďte v klidu
Potvory pekelné jsou zrovna
tak reálné jako se jednou stane
Kalousek mýtickou bytostí
------------
rejpal
proč zrovna tohle číslo?
27. 09. 2013 | 12:29

rejpal napsal(a):

čert }:o)
Náhodná generace inspirovaná tou identitou a možnou alokací dotyčného
27. 09. 2013 | 12:34

čert }:o) napsal(a):

rejpal
tak to má logiku =o)
V každém případě nám jednou jeden
profesor velice složitě matematicky
vypočítal Boha. Celé Univerzum je
na základě matematiky
Bohužel není to můj obor ač mě matematika
velice fascinuje =o(
27. 09. 2013 | 13:23

čert }:o) napsal(a):

Jan
opakem Boha je zase jenom Bůh
On je stvořitel všeho na základě
svého bytí a proto má vše určitý
řád i chaos smysl. Vše je Jeho
vůle podle svého mustru. Pouze
Bůh rozhoduje co učiní zbytek
celého Univeza od nejmenší částice
po celý vesmír. Bůh není hodný
ale spravedlivý a Ďábel není zlý
ale také jen spravedlivý. Každý
dostane to co zaslouží. A tak jako
odpouští Bůh odpouští i Ďábel
Jde jen o to aby to lidi pochopili
27. 09. 2013 | 13:31

santawizard napsal(a):

Nepřítelem křesťanů jsou jenom atheisti a satanisti,kteří nevěří ,že království boží je v každém z nás,Kristem vykoupených.
27. 09. 2013 | 16:53

Jan napsal(a):

Pánové,jsem z toho "volaký zmetěný,súdruh generál".
Věším teologii na hřebík,je v tom ještě větší bordel než politice.
Nashle příště.
27. 09. 2013 | 17:12

Jan napsal(a):

Pro (Po)Kakaný
Čtěte výše a seznáte ,že ti belzebubové nejsou tak bezzubí.
Autor asi fakt lituje,myslím,že dojde ke krácení honoráře.
27. 09. 2013 | 17:17

čert }:o) napsal(a):

santawizard
cesta křesťanského učení je dávno ztracená kvůli mocichtivosti církve.
Nemyslím teď ty vrácené majetky ale vyjmutí reinkarnace z Bible a následné
pronásledování každého kdo učil o reinkarnaci. Přepsali v Bibli i Ježíšovo
učení o znovuzrození a co dneska zbylo už nemá s původními Ježíšovými
myšlenkami i učením nic společného.
Satanisti jsou primitivní banda hlupáků a tak primitivně ctí Satana a Boha zaříkávají aniž by věděli co činí.
Návrat k pravému křesťanství je v nedohlednu neboť každý musí začít sám u sebe
a vnímat vlastní duchovní podstatu svého bytí. To ještě svět nedokáže a nemyslím
že někdy k tomu dospěje. Pouze ve chvíli totální zkázy kdy už bude pozdě.
Boha nehledejte v chrámech a církvi hledejte ho u sebe. Dokud budete volat Boha aniž byste si uvědomili že Ďábel je jeho odvrácená tvář nenajdete nic.
Bůh není stařeček na obláčku a Ďábel není zrůda v podzemí
Oba jsou spravedliví a navzájem ctí jeden druhého byť je Ďábel Bohem stvořen
Snad to jednou pochopíte
27. 09. 2013 | 17:58

čert }:o) napsal(a):

Jan
klídek umíte zase spoustu jiných věcí
a každý má svou cenu. I ti (po)kakaní ;o)
Všichni jsme totiž božím stvořením
hezký večer
27. 09. 2013 | 18:01

santawizard napsal(a):

Čerte :
Dovolte dneska ,abych s vámi na celé čáře nesouhlasil.Hrajete si na čerta a nebo si hrajete na člověka?
Reinkarace už dávno není problém.O jakém to znovuzrození vůbec mluvíte,když jich máte hned několik?Nemohl by jste se ihned v takovém případě vždycky upřesnit?Jenom aby nakonec i ti Satanisti na internetu nebyli zase tak primitivní ,aby těm reinkaracím nerozuměli víc než vy.Vždyť všichni křesťané už od počátku ví ,že království boží žije v nich,ale ne ve světě.Pro ně už nikdy nebude pozdě.Oni jsou totiž už více méně vykoupeni z minulosti hříchu a z budoucnosti božího hněvu!!!
Vy mne tak trochu připadáte jako čert ze synagogy.
27. 09. 2013 | 20:51

santawizard napsal(a):

Bůh je jenom jeden ,ale andělé jsou dva.Stvořitel je jenom jeden ,ale tvorba jsou dva.Výrobce je jenom jeden ,ale výrobky jsou dva.
27. 09. 2013 | 22:41

čert }:o) napsal(a):

santawizarde
nečekám souhlas téměř nikoho a pochopení od hodně mála
lidí. Možná byste měl vyrazit za nějakým duchovním na
malý pohovor o tom co vás trápí a co máte na mysli
Některé myšlenky je dobré rozebrat s někým kdo má
theologii a filozofii jako profesi a možná byste došel
zas k jiným poznatkům. Na podkladě mých jistých problémů
a prošlým peklem taky dospívám k jiným myšlenkám než
dřív a mnohé mi dávají smysl a logiku.
Někdo je rád čert někdo zas svatý kouzelník přesto dokáže vyčíst
druhému to na co si sám hraje. Nevím původ tomuto konání ale to je fuk.
A tak i já vás počítám mezi ty co si rádi hrají a to je dobře neboť
každý den má člověk chvíli pracovat chvíli být s rodinou chvíli vzdělávat
a chvíli si hrát. Jedině tak se jeho duch může zdokonalovat. Vaše přirovnání
mé existence čert ze synagogy je moc hezký ale nějak ho nechápu. To jako že vám vadí Židi? Já Židem nejsem ale velice je obdivuji a veliké procento náboženství
pochází ze židovského učení.
p.s. tak jako vám připadají moje myšlenky zmatené tak i já se ve
vašich moc nevyznám a něco nechápu. Ale to patří k životu a mějte
na vědomí že proti vám nic nemám což pořád nemohu říct já o vás
protože cítím z vašich písmenek určitou agresi a opovržení. Možná
jste zase vy svatým satanistou. Možná se mýlím a křivdím vám a v tom
případě se omluvám. Hezký den
A nezapomeňte že i Ďábel býval andělem ;o)
29. 09. 2013 | 11:56

santawizard napsal(a):

Je vidět čerte ,že jste můj komentář pořádně nečetl.Já jsem tam více méně jenom obhajoval křesťanské církve,které vy jste kritizoval.To vy by jste se měl před církví ospravedlnit za tu kritiku víc než já za moji obhajobu.
29. 09. 2013 | 12:31

santawizard napsal(a):

santawizard napsal(a):
Nechápu proč všichni tolik chcete aby křesťanské církve zůstávali materiálně chudé a všechno bohactví země by se raději dostalo do rukou atheistů nebo satanistů(komunistů nebo máfie)Je to proto ,že kasičku vždycky nosil Jidáš,který se potom oběsil na svém políčku?
Vždyť dneska už máme dávno místo něho sv.Matěje.
Cožpak jste zapomněli? 28. 09. 2013 | 13:19
29. 09. 2013 | 15:31

čert }:o) napsal(a):

santawizarde
evidentně si nerozumíme nebo svoje myšlenky popisujeme jinými slovy.
Naopak: Já souhlasím s církevní restitucí mám-li vše popsat polopaticky.
Trochu se rozepisuji pod blogem Zdeňka Broma takže si to tam můžete přečíst
pokud chcete a tím byste mě i potěšil.
Mimochodem Jidáš byl největším a nejvěrnějším společníkem Ježíše. Zkuste si
sehnat Jidášovo evangelium. Taky to věru stojí za přečtení.
Nedejte se oklamat tím že mám nick čerta. Chodím do kostelů kde mohu a za pár
dní musím už do Říma. Je to nutností tak jako pro muslima Mekka.
Mějte se =o)
30. 09. 2013 | 10:14

santawizard napsal(a):

Jidáš , byl od Satana.Studujte bibli.
30. 09. 2013 | 11:44

čert }:o) napsal(a):

santawizard
Je zajímavé že nereagujete na to že píšu o našem možném
nedorozumění a odkazuji vás s úctou k blogu kde se rozepisuji.
Jako odpověď dostanu šest slov z nichž čiší povýšení a vaše
a pouze vlastní pravda pravd.
Proč to přehlížíte? Nebo se něčeho bojíte?

A ano je to v bibli kterou ale ve svůj prospěch přepsali LIDÉ
ne Bůh, a Jidáš to odnesl za všechny národy i věky. Dokud církev
nepřizná chybu spáchanou na Jidášovi nedojde klidu.
Jidáš byl obětí a ne od Satana. Od Satana byl ten co to vepsal do
bible. Studujte víc přemýšlejte a hledejte aspekty Jidášova bytí
ale ne ty profláklé známé biblické
Mějte se
30. 09. 2013 | 16:53

santawizard napsal(a):

Jsou 4 andělé.Anděl spásy a anděl stražný a anděl smrti a anděl zkázy.Já jsem obhajoval nejenom materiální bohactví Církve ale i duchovní bohactví církve .Vy jste církev kritizoval 27. 09. 2013 | 17:58
Já jsem ji obhajoval 27. 09. 2013 | 20:51 Vy jste moji obhajobu nepřijal 29. 09. 2013 | 11:56 Nakonec říkáte ,že nereaguji na to co píšete,ale úplně zapomínáte ,že vy jste to začal, protože jste nereagoval na to co jsem tady napsal já.
Já žádné jidášovo evangelium neznám.Pro mne Jidáš byl od Satana,tak jak je to napsáno v bibli a a tak jak to hlásá církev i v Římě.Jestli chodíte od kostela a hlásáte jidášovo evangelium a chcete "pomlouvat" bibli,že jí církev zprznila ,tak to je vaše věc.
Já zase věřím v evangelium hospodského kaplana.V bibli se však o tom taky nemluví.
Nevím co je napsáno ve vašem Jidášovi.Vy jste to četl ,ale nic konkrétního neříkáte.
Pro mne Ježíš byl držen jako rukojmí za odpuštění našich hříchů.
Tajemství kříže zná však jenom Bůh.Lidí mohou jenom spekulovat.Hádat se s vámi nebudu.Vysvětlit a pochopit je vzájemně relativní.Sbohem.
01. 10. 2013 | 14:09

čert }:o) napsal(a):

santawizarde
chápu vás
ale to co tvrdíte není pravda. Snažím se diskutovat. Tak jako vy vidíte
v mých příspěvcích kritiku církve tak já nevidím ve vašich příspěvcích
jejich obhajobu ale útok na to co si myslím potažmo na mě. To není diskuze
ale spěje to k hádce a k tomu nehodlám přistoupit. Takže sbohem
p.s. přiznávám že možná jsou moje myšlenky špatně napsány nebo zmatené
pro mysl druhých. Ale upřímně kam se za vámi hrabu. Nic ve zlém. Mějte se
01. 10. 2013 | 17:21

santawizard napsal(a):

Vy nestavíte vaši víru na Bibli, kteoru hlásájí všechny registrované církev v česku.Naopak chcete evangelizovat křesťany jidášovým evangeliem,který změní postoj celé církve k Bohu.Místo aby jste mne řekl něco vlastními slovy jak to vaše evangelium změní postoj ostatních křesťanů na bohoslužbách,tak chcete abych si to prostudoval nejprve já sám.Určitě si to prostuduji.Evangelizovat církve Jidášem je něco jiného než hospody hospodským kaplanem ,to je jasný.
Zlom vaz a lovu zdar.
02. 10. 2013 | 00:05

čert }:o) napsal(a):

svatý čaroději
nikoliv chci jen abyste viděl i druhou stránku mince
a přemýšlel a kladl otázky. Není vše jen černobílé.
Co se vám ale honí hlavou za scénáře to vážně nevím
ale evangelizaci církve Jidášem mě vážně nenapadlo =o)
02. 10. 2013 | 09:30

santawizard napsal(a):

Čerte,já nejsem zase takový biblofiliak jako vy.Já věřím mimo jiné v Bibli a Tarot dohromady.
Bible je od pobožných židů a Tarot je od bezbožných cikánů.Ježíš je král židů,který zemřel pro naše hříchy proti Bohu a šel do nebe jako nesmrtelný beran ,kdežto Satan je král cikánů,který zemřel pro naše hříchy proti ďáblu a šel do pekla jako vševědoucí kozel.
Číst a psát kritické články a komentáře je však velké umění.Ať už se autor distancuje či ztotožňuje s hlavní nebo vedlejší hrdinou svého textu,vždycky je tady možnost ,že jeho nik je ovládán z vesmíru.V mém případě jako nebe a peklo,ale ve vašem případě jenom jako peklo.
Doufám ale ,že to máte pod kontrolou.Nebudete se přece pořád čertit jako kdyby jste nebyl čertem.Na cestě do Říma však buďte opatrný.

Mějte se.
02. 10. 2013 | 12:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Přiznávám, že jsem řízen z kosmu.
02. 10. 2013 | 22:06

Jan napsal(a):

Pane Čerte
Zabředl jste do diskuze s magorem.Proč?Myslím si,že máte na víc...
Dobrou noc.
02. 10. 2013 | 23:07

santawizard napsal(a):

Jakelin de Mailly:
To bude asi tím slavným rytířem.Hodně lidí jsou např ovládání Elvisem Presleym.
03. 10. 2013 | 14:43

santawizard napsal(a):

Ježíš vládne v nebi ,ale Satan vládne na zemi,taky může znamenat,že lidé jsou čerti, ale mimozemšťané jsou andělé.!?
04. 10. 2013 | 12:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

santawizard

Já umím mlčet jako hrob a kácet dříví je můj džob
se ženou tady žiju v horským sedle
mám ruce jako lopaty a chlupatej jsem po paty
a nejsem jen tak z něčeho hned vedle

Námahu žádnou mi nedá zfackovat v lese medvěda
a pak mi ještě za trest meje schody
mám pocit štěstí nesmírný, když dým se táhne z udírny
a potrpím si na vepřový hody

Tuhle se drbu na noze, v tom zvednu oči k obloze
a nade mnou tam divnej ešus visel
blikal jak stromek vánoční, bylo to na mě náročný
neb pištělo to jak lechtivej sysel

My s mámou všeho nechali a mažem lesem na skály
až na paseku, kde bouchla ta řacha
tam oranžovej kouře mrak, kde rozplácnul se lesklej vrak
a z něj ven ňákej potvorák se štrachá

Měl troje uši, tykadla, měl chobůtek a chapadla
a přísahám při fajfce s vlastním tabákem
když si tak člověk odmyslí ty tykadla a nesmysly
tak něco mezi jezevcem a žabákem

Já umím mlčet jako hrob cizí řeč není můj džob
tak ukazuju, že jsem jeho přítel
zkusím Verstehen sie?, maňana, pak prohrábnu se fousama
a tiše šeptnu mámo připrav pytel!

Jak zmije syčel klikatá a drápal jako liščata
však pevně držím, co jsme jednou chytli
teď už tě osud nemine, už roztápí se kuchyně
tak povídám mu Ušatej, seš v pytli

Já umím mlčet, o to nejde, pod vejvrat se toho vejde
očesal jsem vrak a schoval na dvorku,
až se to trochu utiší, tak vyndám věci ze skrýší
a smontuju si originál motorku.

Já umím mlčet jako hrob a kácet dříví je můj džob.
V tom velkým hrnci je jen trochu povidel.
To řek' jsem vědcům z výzkumu, co pátrali strom od stromu,
Nic zvláštního jsem tady v lese neviděl.

/copyright J.V./
04. 10. 2013 | 21:52

santawizard napsal(a):

Atheisti, kteří nevěří ani v Ježíše ani v Satana to potom mají pomíchané jenom s cvokama a lumpama.
Mimozemšťané ale ,když už tak působili na zemi hlavně ve starověkém Egyptě,v Indii a v Americe.
Dohromady je to skloubeno ve vesmírných discích zvaných Tajemství Amenti.
Bůh je Energie .On stvořil (sám ze sebe) z energie stvořil hmotu.Opak atomové bomby,která z hmoty vytváří energii(Opak fůze a opak štěpení ).Jak se říká ,z elektřiny stvořil hmotu.
Jestliže jsme v minulosti věřili ,že země je středem vesmíru ,tak teďka už máme miliardy galaxii a každá má miliardy slunečních soustav.Je možné, že ve vesmíru existují miliardy vesmírných civilizací,kteří jsou technicky a duchovně až miliard let před námi ,ale ostatní i nějakou dobu za náma.Princip však zůstává stejný.
Středem vesmíru je Boží Energie nebo-li Bůh Stvořitel. Energie je E= m.c2.Není energie jako energie a není hmota jako hmota.Boží energie je jako duch svatý.Bůh stvořitel stvořil vesmír zázrakem .On je středem vesmíru.Řečeno zjednodušeně ,tak jestli je vesmír jako velký třesk ,tak uprostřed tohoto velkého třesku je Bůh stvořitel.
Proto se říká ,že tě elektřina kopne jako čert!
Vesmírné civilizace posílají do vesmíru signály bud přímo do mozku ve snech a nebo do družic.Dříve nebo později budou tyto družicové signály rozluštěny a můžeme se na ně dívat přes internet.Vůbec nechápu proč si většina lidí myslí ,že tady přiletí létající talíře ještě dřívěji než tady přiletí vesmírné signály.Např při vzdálenosti 90 světelných let to trvá pro signál jenom 90 roků.Všechno co bychom od takové vzdálenosti mohli vidět nebo slyšet na monitorech či obrazovkách by bylo o 90 let spožděné.
05. 10. 2013 | 12:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy