Cikán na Hrad!

03. 12. 2008 | 13:14
Přečteno 51818 krát
Když Bůh stvořil člověka, zapomněl mu dát notnou dávku rozumu. Nepoměr objemu rozumu k naší tělesné schránce má nedozírné následky: náš život se skládá převážně z předsudků, zaujatostí, závisti, nenávisti a touhy po pomstě. Nic lepšího nejsme schopni vymyslet. Víc než 90 % naší životní pouti je vyplněno výše uvedenou prázdnotou. Místa pro lásku, porozumění a moudrost je tam zatraceně málo. Mělo by to být všechno obráceně, ale všemohoucí Bůh asi nechce. Patrně jsme si doposud nic lepšího nezasloužili.

Přechodně nám v táborských kasárnách zrušili jídelnu. Vyrazil jsem tedy v uniformě kapitána někam na oběd. Na zastávce autobusu mě oslovil Cikán. Potřeboval se dostat k hotelu „Palcát“. Slíbili mu tam nějakou práci v umývárně nádobí. Z celého houfu čekajících na autobus měl patrně důvěru jenom k uniformě, a proto se ptal mne. Trpělivě jsem mu vysvětloval, kudy má jít, neboť to nebylo daleko.

Když Cikán odešel, díval se na mne přítomný dav jako na nesvéprávného idiota: „Takový mouřeníni se kopou rovnou do prdele, pane kapitáne! A ne jim vysvětlovat cestu k hotelu. Stejně tam jde jenom krást!“ ozval se jakýsi pán s kravatou stojící za mnou.

„Buďte rád, že vám neukradl portmonku,“ dodala dáma s nákupní taškou a s tělesnou nadváhou.

Nedaleko se opíral patrně notorický alkoholik o pouliční lampu. Nedalo se dost dobře odhadnout, zdali tam rovněž čeká na autobus, anebo se z posledních sil zachytil nefungujícího osvětlení. Ten viděl celou věc značně kriticky: „To máme pěkně spolehlivou ar..ar..armádu, když se kamarádí s Cikánama,“ z posledních sil zvedl svoji rozcuchanou hlavu a čučel na mne nepřítomným výrazem. „Vy generále jeden! Nejste vy vůbec nějakej příbuznej toho... toho Havla? Že bych se nepoblil!?“ Aniž by se snažil ohnout, začal s velkým rachotem zvracet na sebe i na chodník...

Bylo sice uděláno mnoho práce, ale že bychom se již nalézali v ideálním stavu demokracie, to bych si zatím tvrdit nedovolil.

Úlohou vojáka je za určitých okolností položit za svůj národ život. A nyní si představte, že byste se měli za ty tři výše uvedené osoby, čekající na autobus, nechat jít zastřelit. Určitě by vás to tak trochu zaráželo. Možná že to byl i jeden z důvodů, proč jsme 1938 a 1968 nebojovali. Prostě nebylo za co a za koho pokládat život.

Setkáváme se s tím často: skoro nikdo není ochoten pro druhého něco udělat, natožpak se obětovat. Posledními obětmi byli Jan Palach a Jan Zajíc. Ti ovšem nepadli v otevřeném boji proti nepříteli, nýbrž spáchali sebevraždu. Čechové mají již tradičně problém chránit své zájmy ozbrojenou silou. Ve snaze nepříteli za žádných okolností neublížit se jdou upálit, oběsit, a nebo skočí na ministerstvu zahraničí z okna. Ti, co k tomu nemají odvahu, sami sebe sprovodit ze světa, chodí lepit alespoň plakáty (viz 1968).

Každý národ má to své: USA zápasila s černošskou otázkou. Kanada má svou indiánskou otázku. SRN zápolí s tureckou menšinou a ČR má své cikánské dilema, zvané „Romská otázka“ - dalo by se tak pokračovat dál, snad kolem celé zeměkoule.

Demokratický pokrok a humanitu nelze však zastavit: USA mají za presidenta černocha. Francouzským presidentem je maďarský Žid. Předsedou německé strany „Zelených“ v SRN je Turek. Až se stane presidentem České republiky Cikán, budeme s klidným svědomím moci tvrdit, že naše demokracie se rovněž řadí k těm nejlepším na světě.

Jak ovšem řešit českou tzv. „Romskou otázku“?

Již sám dotaz je chybně formulován. Romové jsou pouze částí cikánské národnosti. Je to asi tak, jako by všichni Slované byli označováni názvem „Bulhaři“.

Cikáni se skládají z následujících národních kmenů: Jenišové, Jezliové, Kalderšové, Kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové, Romové a Sinti. Chceme-li spolehlivý sběrný pojem, musíme tedy hovořit o Cikánech, a nikoli Romech. V případě Romů jde pouze o část národnostní skupiny, a to ještě navíc nikoli té nejpočetnější. Jak jsem již podotkl, je to asi tak, jako bychom vydávali Bulhary za nejvýznamnější slovanský národ, a přitom by o Rusech, Ukrajincích a Polácích nepadla ani zmínka.

Řešení problému menšin na území Čech má od roku 1918 již svoji tradici: nevíme si s nimi rady. Bezradnost je ještě navíc zesílena demagogickým šovinismem: „Tato zem patří nám a nikdo jiný tady nemá co pohledávat!“

Ona demagogie patrně vznikla tím, že nám nikdy nepatřily žádné kolonie. Nepřišli jsme tím do styku s národy, které bychom museli ovládat. Prostě jednou větou: My neumíme vládnout! Neměli jsme se to kde a nad kým naučit. Vypěstovali jsme si v sobě zhoubné komplexy méněcennosti, a ty hýčkáme dodnes. To je však neomluvitelné! Svět musí být ovládán. Kdo to neumí, nemá šanci být brán vážně.

Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.

V návalu neschopnosti ovládat jsme si1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili a získali jeho důvěru pro vlastní cíle a záměry (levné a kvalifikované pracovní síly, schopné okamžitého nasazení na znovuobnovení všech sfér národního hospodářství, tak jako spolehlivá volební mašinerie proti komunistům).

Evropa nám nevěří a obává se. Naším předsednictvím v EU u nikoho nevyvoláváme ani jistotu, ani důvěru. Všichni to vědí a všude to probleskává: Češi si neumějí poradit s vlastní cikánskou otázkou. Jak a čím chtějí řídit celou Evropu?

Ubohost naší reklamy tomu napomáhá: znuděná, bezradná a jakási anonymní společnost, kterou absolutně nic nenapadá, si krátí dlouhou chvíli tím, že hází cukr do kafe. Evropan je zneklidněn: Češi patrně nic jiného neumějí, než si osladit a zamíchat vlastní kávu.

Proč ne např. toto: „Náš vynikající král Jiří z Poděbrad byl prvním monarchou světa, který se pokusil 1462-64 sjednotit Evropu. On učinil na tomto kontinentě onen první krok. My Čechové, věrní potomci svého panovníka, budem v započatém díle dále pokračovat, až se nám všem podaří přivést společnou věc ke kýženému cíli. Češi pro Evropu! Evropa pro Čechy!“

Kdy se stane u nás Cikán presidentem?

Stane se to tehdy, až ukážeme světu, že umíme zvládnout demokratickou cestou řešení cikánské otázky, tedy umění vládnout, a nikoli vypuzovat a utlačovat. Kdo umí vládnout, nepotřebuje násilí!

Metodou řešení je využít veškerých možností společenské integrace uvnitř státu: zaměstnávat občany cikánské národnosti ve všech odvětvích lidské činnosti - naučit je převzít zodpovědnost sami za sebe i za svoji vlast, ve které žijí. Nebát se a nekapitulovat před začátečními nezdary. Ukázat, že umíme vládnout a jít příkladem.

Důležité je i zařazení do vzdělávacího a pracovního procesu rovněž formou zapojování do sportovních aktivit, členství v klubech a kontrolou úrovně bydlení, aby neklesala pod standard středních tříd. Účast občanů cikánského původu v ozbrojených a bezpečnostních složkách státu se musí stát samozřejmostí. Je nutné vypracovat konkrétní koncept s celoplošnou působností, který by pomohl odstraňovat dosavadní zhoubnou izolaci.

Pracovní koncept může mít název „Cikán na hrad!“, aby motivoval občany cikánské národnosti: všechny, i ty nejvyšší pozice státu jsou určeny pro vás, pakliže prokážete, že je zvládnete!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Ne vždy byli cikáni takovým způsobem vyzdvihováni, jako je tomu dnes. žádná pozitivní diskriminace.

ZÁKONY A NAŘÍZENÍ STÁTU ČESKOSLOVENSKÉHO, jakož i bývalé říšské a zemské zákony a nařízení, které jsou doposud v platnosti

Brno r.1919

Cikáni
Výnos ministerstva vnitra ze 14. září 1888.

Bod 3.
Cikáni, kteří bez povolání a nedokázaného zaměstnání se potulují a není dokázáno, že do našeho státu přináleží, buďtež pokládáni za cizince.

Bod 4.

Všichni bez zaměstnání a práce se potulující cikáni, ať tuzemci, ať cizozemci, průvodními listinami opatření nebo ne, buďtež jako tuláci okresnímu soudu dodáni.
Děti těchto cikánů, které se k potrestání nehodí, předají se obci, ve které tito cikáni byli chyceni, k prozatimnímu zaopatření.

Bod 6.

Jedná-li se o odevzdání (eskortování) zvláště silných cikánských tlup k soudu aneb bezpečné vyhoštění těchto, budiž náležitá asistence vzata.

Bod 7.

Cikáni, kteří svým tábořením v tlupách, aneb pasením svého dobytka v poli neb v lese škodu způsobili, budou dle polního neb lesního ochranného zákona potrestáni.

Bod 13.

Potírání cikánských zlořádů jest v první řadě povinností četnictva za spolupůsobení obcí.
03. 12. 2008 | 13:25

Al Jouda napsal(a):

Za nejdůležitější pokládám větu : Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.
Jinak tleskám ! Je potřeba probudit elitu národa, která je jediná schopna vládnout.
03. 12. 2008 | 13:28

buldatra napsal(a):

Jasnosti,

nesměle si dovoluji dodat něco málo jako ilustraci k Vašemu spisku:

http://www.stream.cz/video/...
03. 12. 2008 | 13:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor ostatních textů i.e. celý napsán velkými písmeny (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 12. 2008 | 13:29

Vilém napsal(a):

Nehledě na výlevy rasistů bych chtěl upozornit, že v nesociální tržní společnosti není možné dosáhnout nepřítomnosti početné skupiny ztroskotanců. Pokud je k tomuto účelu k dispozici etnická menšina, zpravidla tato role "náhodou" připadne jejím příslušníkům, případně cizincům dovezeným z rozvojových zemí, ale ani nepřítomnost takových skupin nic neřeší, protože tržní ekonomika žebráky plodí a potřebuje. V tomto ohledu je jasným důkazem Anglie v dobách, kdy neměla žádné menšiny, na jejichž rasovou méněcennost by mohla zákonité dopady trhu svádět - staletí platné zákony proti potulce a dlouhá zmatená dobová pojednání o "záhadných" důvodech existence početných tuláků mezi Angličany ukazují, že čeští občané by měli být Cikánům velice vděčni a ochotně platit dávky, protože jinak by mnozí z nich museli převzít jejich roli.

Boj proti diskriminaci proto zdaleka nestačí - v krajním případě bude mít jen ten výsledek, že etnické složení chudáků bude odpovídat složení celku populace.
03. 12. 2008 | 13:37

Selen napsal(a):

autor: člověk by s Vámi rád souhlasil, posledním třem odstavců není co vytknout, ale jak toho docílit? Jak? JAK? Jinými slovy, on každý ví, co by se "mělo" udělat, pár lidí má i nápady, jak to udělat, jenže realita bývá úplně jinde. Když se na to jde moc humanisticky, nezmění se nic. Když se na to jde moc ostře, zavání to diskriminací a omezováním. Ostuda v Evropě tak jako tak. Jak se dá motivovat někdo, komu stačí životní standart tak zoufale nízko, že vlastně nepotřebuje nic než jíst a v zimě nezmrznout? S částí cikánů je to jako s částí bezdomovců - simplexní lidé, kteří by sice mohli nabýt jistou perspektivu, ale jelikož je jim to naprosto fuk, nedá se s tím zvenčí vůbec nic dělat...
03. 12. 2008 | 13:37

bigjirka napsal(a):

Myslím, že není důležité, jaké národnosti či etnika bude president. Musí umět jazyk včetně výslovnosti, musí vyslovovat myšlenky a formulovat problémy, které ho posunou na volitelnou úroveň.
03. 12. 2008 | 13:44

bigjirka napsal(a):

Viléme, dovolím si opakovat svou upřímně míněnou radu. Zkuste někdy hodnoty produkovat, nejenom je spotřebovávat a důmyslně uvažovat o jejich distribuci.
03. 12. 2008 | 13:46

Čochtan napsal(a):

S lecčíms se dá souhlasit, třeba s odstavcem o králi Jiříkovi, o perverznosti a hlouposti politicky korektního prosazování názvu "romové" jsem už toho dost napsal, nebudu se opakovat, autor to napsal stejně dobře.

Cikán na hrad ? Proč by ne, když to bude Špilberk,..
Pokud ale myslíte Hradčany, pak prrr ! President je reprezentant této české země. Proto ji musí reprezentovat Čech. Copak nemáme dost svých dobrých lidí ?
Proč to dávat cikánovi, když to můžem dát vlastnímu člověkovi ?
03. 12. 2008 | 13:52

Michal Macek napsal(a):

a kdy bude arab papezem?podle uceni katolicke cirkve muze pri volbe papeze buh vnuknout kardinalum jakehokoliv pokrteneho katolika.tak kdyz ma na vyber z cele miliardy,proc je papezem Ratzinger?to by se nenasel nekdo lepsi?treba nejaky pokrteny arab.........
03. 12. 2008 | 13:53

Simply napsal(a):

Bože, takový negativistický a pesimistický článek jsem už dlouho nečetla. Snad proto se v současnosti nejraději dívám na pořad v TV Toulavá kamera, mnohdy o šikovných našincích, jak umí zvelebovat své okolí, potažmo svou zemi .. Snad je to dáno i tím, že lidem jsou vtloukány ve zprávách jen samé negativní informace, o dobrých počinech se nemluví, snad, že by nepřitáhly nebo co...Ono "zlo" víc křičí, dobro je jaksi samozřejmé. Nedávno mě pohladil na duši film o dědovi, "božím člověku", který celý život usilovně pracoval, vychoval řádně děti, teď se stará sám na samotě o pár koz a ovcí, tak to by asi nikoho nezajímalo...
03. 12. 2008 | 13:54

jeník napsal(a):

Milý autore, nebudu Vaši úvahu hodnotit, abych Vás "neotrávil". Jsem už staršího věku a mnohé z toho, o čem píšete, jsem vyzkoušel v praxi. Téměř vždy to skončilo na nějakém nečekaném zádrhelu. Příklad: navštěvovali jsme rodiny Cikánů v typickém jejich ghetu a jakmile jsme poznali slušnou rodinu, přidělili jsme jim byt na moderním sídlišti. Měli jsme radost, oni ještě větší. Pouze do doby, než je začali navštěvovat jejich početní příbuzní. Alkohol, hluk, znečištěné společné prostory, stížnosti "gádžů". Takže snad kromě učených sociologických rozborů a plánů také trochu selského rozumu. Sympatické je už to, že se k dané problematice vyjadřujete.
Ale v jednom - nepodstatném - s Vámi nesouhlasím. Nehodnotím odsun Sudetských Němců, i když znám příčiny a jejich následky.
Nemáte však pravdu v tom, že republika v nich měla v roce 1946 jakousi pohotovostní pracovní sílu, kterou mohla okamžitě nasadit. Nemohla. Vždyť to byly většinou jenom samé ženy, malé děti, hodně staří starci a zmrzačení fronťáci. Všechny ostatní Hitler vyhnal na jatka. Tolik pro pořádek.
Přeji hodně úspěchů.
03. 12. 2008 | 14:13

Vanda napsal(a):

Když jsem zoufalá nad lidskou hloupostí, vždy dostanu novou naději když si mohu přečíst myšlenky se kterými se zcela ztotožňuji . Děkuji.
03. 12. 2008 | 14:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jeníku,

dovolím si rozvést informaci ze závěru Vašeho textu. Několik desítek tisíc těch nejschopnějších z českých Němců jsme si navzdory Benešovým dekretům i jejich kolektivní vině "nechali". Řada fabrik zejména v pohraničí by totiž bez jejich mozků a rukou po válce zkolabovala, a to naše "mladá demokracie" nemohla dopustit.

Čili jsme se spravedlivě "zbavili" zejména těch "žen, malých dětí, hodně starých starců a zmrzačených fronťáků", jimž už jednou zničil život Hitler. Zničené životy nadvakrát...

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 14:25

Láďa napsal(a):

Vazeny autore, zde by jste misto obecneho horekovani mohl jit osobnim prikladem a to tim ze si vezmete jednu neprizpusobivou rodinku k sobe do Mesic. Mista jste rikal ze tam mate dost. Neprizpusobive jiste snadno zaintegrujete a pak budete moci prijit a ukazat vsem tem do sebe zahledenym, nesnasenlivym a bezradnym jak na to.
03. 12. 2008 | 14:29

KVS napsal(a):

Já bych měla taky takový návržeček....co kdyby jednou Romnové skutečně mohli vyádřit svoje názory, aniž by byly filtrovány ze stan majoritní společenosti?? Kdykoliv Romové zaujmou nějaké stanovisko, přijde nějaký samozvaný Čech (a nyní prosím to neberte osobně, to se netýká nikoho ze zde diskutujících) a začne rozhodovat o tom, kdo je a kdo není romská reprezentace. A když Romové delegují svoje lidi, tak se vždy najde nějaký dobrák, který řekne - a tohohle ne, ten by nám do toho mohl kecat.... to vezmeme tohohle, ten bude povolnější.... načeš nastane další inženýring lidských duší. A nechtějte, abych vám to dokladovala - právě teď se to děje.... ve vícero politických stranách. KVS
03. 12. 2008 | 14:40

pavelkohout napsal(a):

V letech 2005-06 byl předsedou vlády poloviční Rom. Jestli se někdy stane prezidentem, nevím, ale nedivil bych se.

Je škoda, že se pan Paroubek za svůj původ stydí. Přitom je to ta poslední věc, která by mi na něm vadila. Vlastně mi nevadí vůbec.
03. 12. 2008 | 15:01

advokat napsal(a):

Pane Stejskale, Váš příspěvek je zavádějící, protože je jednostranný. Asi se shodneme na tom, že válka a to co jí předcházelo a následovalo bylo špatné. Ale Vy jste úmyslně opomněl skutečnost, že drtivá většina těch Vámi vzpomínaných německých žen, starců a mrzáků v Česku "hajlovala", když to bylo v kursu, a a pak, zdůrazňuji bohužel,už jen nesli následky svého chování. Stejně tak je možné se na ty nejschopnější Němce zůstavší v Česku pohlížet tak, že alespoň minimálně přispěli k obnově toho, co v Česku Němci během války zničili. Myslím, že kdyby ve světě šlo objektivně definovat spravedlnost a odpuštění, tak by se celý německý národ musel do dnešního dne omlouvat, a to nejen Židům, a německé děti by museli opovrhovat svými rodiči za to, co dopustili. Příště raději zůstaňte u mazání nevhodných příspěvků.
03. 12. 2008 | 15:17

stanislav krecek napsal(a):

Vážený pane, není tomu tak jak píšete. Skuteční historikové vědí, že atentát na Heydricha byl zcela ojedinělou akcí neboť žádnému okupovanému národu se nepodařili odstranit zástupce okupační moci na svém území. Stejně tak vědí, že počet zabitých českých občanů byl k počtu obyvatel jeden z nejvyšších Evropě, . A obdobu v politice nemá naše rozdělení republiky v devadesátých letech. Nepodceňujte tento národ ať již k němu patříte nebo ne.
03. 12. 2008 | 15:20

stejskal napsal(a):

Děkuji za Vaše doporučení, pane advokate (jakkoliv si nemíním nikým nechat upírat právo přispívat do veřejné diskuse).

Pravděpodobně jste si nevšiml, že jsem nepsal traktát na téma, co předcházelo vyhnání českých Němců z českých zemí, co předcházelo vyhnání Čechů z pohraničí, co předcházelo mobilizaci, co předcházelo vzniku Henleinovy strany, co předcházelo velké hospodářské krizi, co rozpadu rakousko-uherského mocnářství a vzniku ČSR, co první světové válce, co rakousko-pruské válce, co rakousko-maďarskému vyrovnání, co dubnové, březnové, únorové a prosincové ústavě, co boji českých stavů (mluvících česky a německy) za nezávislost atd.

Ono by se sem totiž takový text svým rozsahem ani moc nehodil. Proto jsem si dovolil reagovat toliko na repliku pana jeníka, v němž opravoval podle svého soudu chybnou úvahu autora blogu. A podle mne ne zcela přesně.

Přeji Vám zajímavou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 15:30

Záložák napsal(a):

Pane Berwide, tak vy jste byl kapitán ? Tak to vám komunismus asi docela vyhovoval.
03. 12. 2008 | 15:30

fafnir napsal(a):

KVS
Oni Cikáni mají nějakou reprezentaci,kterou 8/10 dalších Cikánů okamžitě nezpochybní.Kromě toho,hlásí se k nim pouze asi 12000 lidí,to je spíš na spolek Vltavan,než národní representaci.Navíc míním,tyto zákony jsou na občanském principu,před zákonem bychom si měli být všichni rovni v povinnostech i právech,tak proč vyžadujete pro Cikány zvlášní zacházení.Není tohle skutečný rasizmus,byť z vašeho pohledu tzv positivní.
03. 12. 2008 | 15:36

sal napsal(a):

Četl jsem mnoho blábolů, ale zde je autor příkladem toho,že kdo má díru do prd..le má i patent narozum. Kdo nemá zájem o studium a slušné chování toho nelze naučit ani vychovat. A na barvě či náboženství nezáleží. A francouzi jsou zářný příklad - černoši a hořící barikády. Ti jsou velmi důvěryhodní v otázce vedení EU.
03. 12. 2008 | 15:38

karel napsal(a):

Záložák: Pana Berwida neber moc vážně, je to něco jako Igor Hnízdo z Obecné školy :-)

Viz třeba tato diskuze:
http://cs.wikipedia.org/wik...
03. 12. 2008 | 15:40

Eda napsal(a):

Zámecký pán na špacíru ve vojenské uniformě dojemně pomáhá romovi najít cestu za prací navzdory stádu hlupáků kteří mu cestu ukázat nechtějí...fakt dojemné ! Také kritika České historie opravdu na úrovni evropského šlechtice...v Bruselu jistě tleskají.
Co jiného čekat od člověka který vyznává jediné... kam vítr tam plášť.
03. 12. 2008 | 15:45

Jamima napsal(a):

Pro J. Berwida - milý pane,ještě takové dva tři dojemné příběhy a budem úplně naměkko.....Češi, kteří jsou téměř denně někde v této republice napadáni, okradeni nebo zabiti cikánskou sebrankou si jistě rádi poslechnou vaše nářky nad nespravedlností u nás k vašemu etniku. Prosím vás, uvědomte si, že pokud chcete cokoliv změnit, musíte začít u sebe.....teprve až společnost zaznamená nějakou snahu o změnu vašeho statutu z vaší strany, bude brát tato prohlášení váždně. Do té doby tak akorát přiléváte olej do už tak vysokých plamenů. Situaci rozhodně nezklidní, přesně naopak. Není lepších agitátorů pro Dělnickou stranu než takoví jako jste vy a vám podobní pisatelé.
03. 12. 2008 | 16:00

KVS napsal(a):

Tk koukám, Vaše Jasnosti, že to schytáváte ještě víc než já:-)

fanfir: i kdyby se hlásil jenom jeden k romské národnosti, tak platí Ústava, jmenovitě Listina lidských práv a svobod, čl. 25 odst. 2 písm. c). Z jakých důvodů a na jakém základě se neustále montují do romských věcí členové majority tak, že ONI rozhodují, kdo je a kdo není ten pravý cikán, to skutečně nechápu.... inu, další vlna, na které se dá dobře vyletět do politického křesla. Když vidím, kdo si zase připravuje start, tak nevím jestli se mám smát nebo brečet... KVS
03. 12. 2008 | 16:01

Pocestny napsal(a):

Advokát:

"drtivá většina těch Vámi vzpomínaných německých žen, starců a mrzáků v Česku "hajlovala", když to bylo v kursu, a a pak, zdůrazňuji bohužel,už jen nesli následky svého chování"

Fajn, co tihle?
http://www.valka.cz/newdesi...

....dobří češi....
kolikrát tam ještě takhle stáli?

..za Stalina
..za Dubčeka
..za Husáka...

a kdo z nich, jak píšete:

"a a pak, zdůrazňuji bohužel,už jen nesli následky svého chování"

Dále:

"Stejně tak je možné se na ty nejschopnější Němce zůstavší v Česku pohlížet tak, že alespoň minimálně přispěli k obnově toho, co v Česku Němci během války zničili"

Mohu-li se ptát - co zničili?

Konkrétně obyvatelé sousední říše zde v protektorátu jako sudetští chalupníci zničili co?

Tato země byla jednou z mála vůbec a v okolí JEDINOU válkou nezničenou zemí.

Při pohledu odkud kam jsme je vyexpedovali , při pohledu na to, co mezitím vyrostlo z té hromady nacistických cihel říše, když pohlédnu na tu hromadu bolševických cihel, která zbyla po padesáti letech v sudetech....
měl byste se opravdu zamyslet nad tím, co tu píšete.

To abyste nedopadl jako Křeček, který po "perle", že Říp není sopka publikuje další důkaz, že poslancem tu může být úplně každej ...

Hele poslanče Křečku,

prostuduj toto a zjistíš, že jsi MIMO MÍSU... http://en.wikipedia.org/wik...

Tradičně se přesvědčíme, že pokud odečteme čtvrt milionu židů a pětadvacet tisíc vojáků, zbude 60 tisíc civilů, tedy průměr na obdobně velkou okupovanou ZÁPADNÍ zemi.

Poznámka pro wohnouty a lobotomiky: Nevysmívám se mrtvolám z války, nýbrž hubatým lhářům, kteří je používají a zveličují k obrazu svému.
03. 12. 2008 | 16:06

Pocestny napsal(a):

Jinak, hluboký sklon, svobodný pane!

Myslím, že se pobavíme....

Tak mne napadá, ten ochmelenec a pouliční distributor bramborového salátu byl
- wohnout autochtonní, tedy "kaštan", který posléze seřezán Květou domácí skončil v /garáži/králíkárně
- nebo pozůstatek okupační armády, tedy jedinec, který si osvojil kulturu "nastojaščevo čelověka", který po příchodu v tomto stavu vyhodí z bytu děti, zbije ženu, znásilní psa a spokojeně usne s tváří v plné míse??
03. 12. 2008 | 16:16

Ládik napsal(a):

Cikán na hradě (Pražském) by mi nevadil, ale musel by tam být sám. Jinak by se z Hradčan stal Chánov nebo Vítkovice. Musel by vyhovovat většině nejen chrakterově, ale také fyzicky (myslím hygienicky).
03. 12. 2008 | 16:17

Karlík napsal(a):

to pavelkohout:

Jiří Paroubek je poloviční Rom? To jste sebral kde?
03. 12. 2008 | 16:19

fafnir napsal(a):

KVS
odpovídáte na něco jiného,než říkám.Holr advokátka.Nikdo nezpochybňuje listinu práv a svobod.Já ale tvrdím,že platí občanský princip,který stanoví stejné povinnosti a stejná práva pro všechny lidi.A záměrně říkám v tomto pořadí.Neboť bez plnění povinností nejsou práva použitelná.Tak proč by Cikáni měli mít zvlášní práva.Tedy jsou li svéprávní,nejsou li,mohou mít zvláštní práva ale pod kuratelou.
03. 12. 2008 | 16:20

stejskal napsal(a):

Ó, jak svůdné a libé jest přemýšleti nám v kategoriích MY dobří (Slované, Germáni, Češi, Němci, Židé, Cikáni, pravičáci, levičáci, ploskolebí, plochonozí, Pražáci, Brňané, albíni, bruneti, heterosexuálové, homosexuálové) a ONI zlí (Slované, Germáni Češi, Němci, Židé, Cikáni, pravičáci, levičáci, ploskolebí, plochonozí, Pražáci, Brňané, albíni, bruneti, heterosexuálové, homosexuálové).

Oč jednodušší než se zaobírat jakýmisi nezajímavými a nicotnými jedinci, kteří se včas nestihli zařadit do davu či jim o to možná ani nikdy nešlo.

A přitom v davu, anonymním zástupu Slovanů, Germánů, Čechů, Němců, Židů, Cikánů, pravičáků, levičáků, ploskolebých, plochonohých, Pražáků, Brňanů, albínů, brunetů, heterosexuálů, homosexuálů dlí ta pravá nezpochybnitelná síla.

Sám nejsem nic. Má cena je jen v mase.

Hezký večer přeju všem, odcházím dělat něco užitečného ;-)

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 16:28

Yann napsal(a):

Pocestny:

Je rozdil, kdyz vas nazene na namesti strach, nebo kdyz tam lezete dobrovolne a z nadseni. O Kristalove noci zhorelo v Sudetech 60 synagog...
Odecitani zidovskych obeti valky od ostatnich je, jak tak koukam, oblibenou kratochvili ceskych flagelantu. Ti Zide byli obcany CSR, mnoho z nich se citilo Cechy a cestina byla jejich materstina. Slovensky Zid Rudolf Vrba psal ve sve knize "Utekl jsem z Osvetimi" o ceskych Zidech, kteri pred odvedenim do komor zpivali "Kde domov muj"...
Odsun je nasledek valky, valky, kterou Cesi nevyvolali, ale kterou pomohli rozdmychat prave cesti Nemci. Do roku 1938 Nemce nikdo nevyhanel, ani nevrazdil. Souziti v CSR jiste nebylo idelni a svoji vinu na tom mela i ceska "vetsina". Presto lze podminky zivota teto narodnostni mensiny, pohledem tehdejsi doby a pri srovnani s okolnim svetem, oznacit za luxusni. Je uplne nesmyslne bavit se o vyrovnani se s minulosti, pokud na strane dnesnich zastupcu sudetskych Nemcu neni ani naznak pokusu po sebereflexi.
03. 12. 2008 | 16:29

Pocestny napsal(a):

Yann, ti žídé byli čechoslováci, kteří se stali židy v té chvíli, kdy si zbytek RČS dobrovolně stoupl do fronty na vysvědčení o árijském původu.

Ano 6 milůionů českých "čechoslováků" se koukalo, jak čtvrt milionu jiných čechoslováků kvačí do plynu. To vše za asistence 50 tisíc okupantů.

Když je "národ" tvárnej, stačí dvě divize.
03. 12. 2008 | 16:39

Čochtan napsal(a):

Já mám dojem, že Karel Poláček byl český spisovatel. Ale asi se pletu a vandrák to ví líp.
03. 12. 2008 | 16:43

fafnir napsal(a):

Pane Stejskale
vy první jste mi vysvětloval,jak hluboce se mýlím,a nic nevyřeším,když se veškerou tu směs pokouším nazvat jedním termínem se stejnými právy a povinnostmi ,OBČANÉ.(doufám,že mě za ta velká písmena nesmáznete,když za totéž nemažete oranžového,to by nebyl jednotný metr,že)Tak proč tak najednou ta inovace?
03. 12. 2008 | 16:46

vl napsal(a):

Když oni se Cikáni u nás chovají jako výzvědné jednotky na nepřátelském území, kterým došly zásoby. Člověk má skoro pocit, že je sem kdysi poslal nějaký chán nebo císař, aby připravili cestu jeho vojsku a pak tažení neuskutečnil.
03. 12. 2008 | 16:55

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal
A kto to tu bude mazat? Prichadza podvecer a to sa tu pozlietaju rozni vtaci:-).
03. 12. 2008 | 16:55

zdenekmihalco napsal(a):

JAHA

Dobrý den, nemusíte mít obavy :-)

S přáním pěkného večera,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
03. 12. 2008 | 16:58

Yann napsal(a):

Pocestny:

Cimz potvrzujete to, co jsem napsal, odecitani zidovskych obeti je jen prostredek ke "zmekceni" viny... Osocovat druhe z nedostatku aktivniho odporu, zatim co ja jsem vrazdil, je pak nejvyssim levelem procesu "zmekcovani", v tomto pripade spis rozmazavani viny...
Jak jsem rikal, absolutni nedostatek sebereflexe Sudetskych Nemcu je pricinou doposud neuzavrene kapitoly odsunu. Vy sice nejste sudetsky Nemec, ale jste prototypem ceskeho intouse, ktery s radosti sahne po moznosti demonstrativne se vymezit vucu svym spoluobcanum. Vymezovani vuci "anonymnimu davu", to je totiz materske mleko kazdeho ceskeho intouse. A je jedno jaky prostredek k tomu vymezovani pouzije. Jednou sudetsti Nemci, jindy Romove...
03. 12. 2008 | 16:59

VDC napsal(a):

Chci se dostat na pocet cikanu z kvetna 45, tj. cca 580 ks.
03. 12. 2008 | 17:02

JAHA napsal(a):

Ad: Yann
"Odsun je nasledek valky...". Bolo by potrebne vela, vela studovat, aby ste sa dopatral, ze to tak nie je. Odsun bol to iste, co robil francuzsky povl, ktory pokojne spolunazival celu vojnu s nemeckymi "okupantmi", so zenami, ktore niekto udal, ze mali za frajera Nemca. Len sa tomu dala "krajsia" obalka a vydavalo sa to za zakon. Prezident francuzskej republiky z Vichy tiez neodvisol ako Tiso. Za vsetkym treba hladat clovicka, ktory mal zrazu moc a tak trochu mindraky. (Alebo niekto doda - zenu?).
03. 12. 2008 | 17:04

Vico napsal(a):

Ta scénka u autobusové zastávky je jak vystřižena z nekonečného seriálu, který má na natáčení omezené finanční prostředky

Přítomný "dav" odsuzující/morálně/mladého kapitána sestávající ze tří osob
-pán s kravatou
-tlustá paní pozdně středních let
-ochlasta.
ještě než ty tři postavičky stačí promluvit, musí být z popisu jasné, že jsou negativní-takový je zákon žánru soap opery.
- pán s kravatou by mohl hospodyňku mýlit. Jím vyslovená "prdel" v kontrastu s kravatou však udělá ve věci jasno.
Paní je symbolem přízemního konzumu. Kombinace její tloušťky s naditou nákupní taškou je dostatečně vypovídající.
Ožrala, který se nejprve slovně a poté i doopravdy vyblije už byl snad zbytečný, ale budiž.

Pak už sentence, že se naše společnost nenachází v ideálním stavu,je logickým závěrem autora.
Holt takový jsme my dav. Je to fakt na pozvracení.
03. 12. 2008 | 17:20

Železnohorský napsal(a):

KVS
Máte pravdu. Když si tak pročítám všude možně, co všechno se děje kolem Romů (sám nemám osobní zkušenosti - jen jsem kdysi s jedním pracoval, prima chlap), vždycky si říkám, proč za ně mluví "bílí", proč o nich rozhodují "bílí"? Anebo: třeba tady na blozích Aktuálně.cz, když se o Romech diskutuje, nezaznamenal jsem, že by se přidal někdo z Romů, že by něco vysvětlil, obhájil, uvedl na pravou míru. A určitě by byl pan Stejskal všema deseti pro, kdyby tu chtěl dokonce nějaký Rom blogovat... Proč to tak je?
03. 12. 2008 | 17:23

JAHA napsal(a):

Ad: Vico
Very good! Nahody sa sice stavaju, ale najst na zastavke troch ludi, a to hned elitu naroda a ako opozit jedinkeho po praci dychtiaceho Roma, to je silne kafe.
03. 12. 2008 | 17:24

JAHA napsal(a):

Opravujem, akosi som v rychlosti zabudol zaratat nase vojsko:-).
03. 12. 2008 | 17:27

Pocestny napsal(a):

Yanne, jsme různí dva lidé.

Já nepřipustím, aby se neválčení změnilo v barbarský pokus napodobit nacistické svinstvo na nacionální bázi.

Já nepovažuji populaci malomyslných chalupníků za nebezpečnou, pokud neexistuje režim, který jejich provincialitu chce globalizovat, tedy hnědý u německých sudeťáků před válkou, u českých "sudeťáků" pak ten rudý po válce a hnědý dnes.

Co mne není rovno, po tom je mi ...

Nutíte mne k výroku:
"Kdo vymyslel, řídil či vykonal odsun, je stejná lidská zrůda jako ten, kdo spáchal to samé v případě holokaustu."

K tomu dodávám:
"Stejná zvěř pár let poté uspořádala ty dvě polpotovské pětiletky s vivisekcí domácího populu."

Zločin je zločin, i když ho spáchal Eda, který se "zasouložil" o stát.

Součástí mé identity je i to, že připustím, že se moji soukmenovci chovali jako prasata, nijak mne to neumaže, naopak, na prasárnách mých soukmenovců na mé vlastní rodině rád dokážu, jak je tohle myšlení zcestné a nebezpečné.

Nakonec, letmé cvičení ze základu logiky - pokud definuji svou posici v problému, automaticky se vyděluji proti anonymním masám, které toého schopny nejsou.

To je obrazná definice rozdílu mezi občanem a "lidem".

Yanne, nebojte se nebýt součástí masy a buďte sám sebou, uleví se vám a nebudete hledat přístřeší ve stádech wohnoutů.
03. 12. 2008 | 17:34

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

Z Vašeho dotazníku jsem sedm z šestnácti.
Tudíž také menšina.

Z Vašeho nedávno uvedeného rodokmenu asi budete většina,a ani nebudete potřebovat ploskolebost ani ploskonohost,jako já.
Zachovejte přízeň,teď máte důvod.

Děkuji.

V mase je síla,ale nezapomínat na zeleninu.
S.
03. 12. 2008 | 17:36

evropan napsal(a):

Pane Jane Berwide-Buquoy. Jste velmi nevzdělaný, ldyž pomlouváte naší armádu a národ. Nevím, co jste chtěl naznačit tím, že v 68 jsme jen lepili plakáty. Jestli myslíte, že jsme se měli postavit na odpor, tak jste idiot. Neslyšel jste, jak v 1920 roce poláci obsadili naše Slezsko a jak slyšeli, že ze Slovenska se vrací naše legie, tak zdrhli? Neslyšel jste jako voják, že v roce 1946 jsme poláky hnali až do Bielska, a nebýt Stalina, tak bychom je hnali až do Varšavy? Přečtěte si něco o češích a pak je odsuzujte. Jinak jste opravdu nevzdělaný zelený mozek.
03. 12. 2008 | 17:36

KVS napsal(a):

Železnohorský, to je skutečně zásadní problém.... můj manžel se zde pokusil se párkrát zapojit, leč bylo mu sděleno, že je "vyčůranej jak díra do sněhu" a podobné loaskominy. Jelikož má co jiného na práci, přestal se obtěžovat se nechávat zde sadomasochisticky poplivávat tak, jak to činím já.... ostatně, ono se jich pár přidalo, ale diskutující je nepoznají. Já je poznám, protože obvykle mají nick, který je přes romštinu nebo romské tradice odhalitelný. A věřte, že se někdy dost bavím... Jinak paní Gelbart je Romka. Učí na Harvardské univerzitě muzikologii a nedávno mi poslala v rámci svého studia gádžistiky (nauka o neromské populaci - nemyslete si, že Romové nemají smysl pro humor - moooc pěknou studii o českém způsobu výuky hudby na základních školách. Co Čech to muzikant?? Nikoliv, co Čech to Krysař s píšťalkou... a má to moc pěkne podložené... třeba někdy z těch cca 20ti stránek učiní výcuc a hodí nám jej sem:-)
03. 12. 2008 | 17:47

Pocestny napsal(a):

Čochtane, ano, Poláček byl stejně jako Ota Pavel, Hugo Haas jedním z židů, kteří "nás učili česky.....".

Víte proč měla poválečná společnost náhle tak humpolácký ráz?

No, protože většina čs. inteligence skončila na rampě 13.

Předválečná populace "českých židů" (cca 140 tisíc), tedy těch, kteří plédovali pro český původ v pasu je statisticky 1% tehdejšího populu, jejich podíl na státní správě byl více než desetinový! V předválečné kultuře se židovství, češství mísilo v čechoslovakismu, který byl společným dílem těchto dvou národů.

Já chápu, že lobotomik nebo wohnout toto hned pochopí jako pohanu všehoschopnosti zdejšího národa, ale tenkrát to bylo naopak chápáno jako výraz liberalismu a republikánství.

Čím méně národů tento stát sdílí, tím méně sami víme, co si s ním počít...
03. 12. 2008 | 17:54

pgjed napsal(a):

Pane Buqoi, docela se vám divím. Vždyť musíte vědět, že byť podíl pitomců na celkovém objemu populace je statisticky relativně malý, okamžitá hustota výskytu může být v některých případech zarážející. Není to ale důvod, dělat si z toho hlavu.

Kdybyste měl pravdu, pokud jde o míru lásky, porozumění a moudrosti na lidském konání, byli bychom dosud na lovu lumíků a sběru lesních plodů. Vzhledem k tomu, že je realita poněkud jiná, lze úspěšně pochybovat o pravdivosti vašeho tvrzení.

Velmi mě ve vašem textu zlobí část v níž uvažujete nad naší schopností se bránit. Řekl bych, že je přímo hloupá. Jednak bych si dovolil připomenout oběti našich vojáků v zahraničních misích což je daleko za mementem r. 69. A nemyslím, že ti chlapi tam padli sami za sebe a jen tak pro plezír. I v r. 38 tím slabým článkem byl přes odpor části velitelů, politiků a většiny národa Beneš jako vrchní velitel. Přesto to nezabránilo mnohým bojovat za republiku zdánlivě ztracený boj. Podobně i v r. 68. Přestože soudruzi věděli minimálně od dubna co se stane, když neuhnem Brežněvovi, neudělali v čele se zaprodancem Svobodou a poserou Dubčekem nic. Přesto šli lidi do ulic a bojovali alespoň tím, co jim zbylo. Tedy slovem a holýma rukama. A mnozí to zaplatili životem, nebo zdravím. To přece nemůžete nevědět! tak proč ty hloupé řeči?

Dále píšete o tom, že si nevíme od r. 1918 rady s menšinami. I to je lež, jako věž! Je problém s bulharskou, nebo řeckou menšinou? Je problém s choratskou menšinou? Je nějaký vážný problém s mnoha tisíci vietnamců? Respektují zákon, zvyklosti, pracují, posílají děti do školy, chovají se normálně, mluví česky.

Kdyby to tak bylo s němci po r. 1918, byli by tu dosud. Kdyby to tak bylo se všemi cikány, byli by na tom stejně, jako ta jejich starousedlá menšina, která nemá prakticky žádné sociální, ani společenské problémy. Jenže velmi podstatná část těch problémových žila ještě před 19 lety na Slovensku. To že zde není Eldorádo již zjistili. Nyní je třeba, aby pochopili, že tato společnost má své zákony, zvyklosti a pravidla. A pomoženo jim může být jedině v případě, že se sami přičiní, aby nabízená pomoc měla pozitivní účinek.

Nejsem si vědom toho, že bych kdekoliv ve světě narazil na pochybnosti o míře schopnosti ČR řešit cikánskou otázku, nebo cokoliv jiného s poukazem na dosud nevyřešenou cikánskou otázku. Tím spíše, že mnohde kolem nás se řešením téhož nikdo zvlášť netrápí. Ve Francii třeba kočují, nikdo moc neví, z čeho jsou živí, ale, pokud neporušují zákon, je to jejich věcí.

I s tím dějepisem jste poněkud na štíru. To tvrzení o jinak úžasném Poděbradovi si vymysleli "souzí Jirásko a Nejedlo". Ignorovat třeba Karla Velikého, nebo Karla IV, jeho syna Zikmunda a vůbec celou historii Svaté říše římské a římských císařů, to je přece na žádost o vrácení školného!

No moc se vám to spisování nepovedlo. Asi vás ti trumberové na zastávce vyvedli z míry víc, než si připouštíte.
03. 12. 2008 | 18:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

fafnir:
"Já ale tvrdím,že platí občanský princip,který stanoví stejné povinnosti a stejná práva pro všechny lidi" Podle KVS a dalších to prý neplatí, protože rovnost práva by pro odlišné byla bezprávím. Tak prý praví společenští vědci.
03. 12. 2008 | 18:02

vlk napsal(a):

Pan DrDr B+B na ná s opět žene vlnu až bizarního sebemrskačství. Pro mne hra s cinknutou kartou. Nevidím jediný důvod, proč bych to mqěl provozovat. Nevidím rvěž sebemenší důvod, proč bych měl trpět nějakým komplexem oproti ostatním národům. Zejména ne sousedním. A ono věčně omílané tvrzení, že si neumíme vládnout? Směšnsot sama . Pokdu nechceme říci například Baltům, že na svůj stýát nemají pražádný nárok. Podobně Finové. Nemluvě o Slovácích, Ukrajincích. Tvrzení, že jsme měli o válc e Sn nikoliv vysídlit nýbrž ovládnout, rozuměj kolonizovat, tak to už mi přijd e skutečně jako z jiného světa. V české moderní historii je jediné klíčové datum. A sice září 38. Od toho se všechno odvíjí. Tam, v jednom okamžiku jeden jediný muž rozhodoval o osudu národa. šílené rozhodování. Nezávidím mu jej ani trochu. A rozhodl s e, e ušetří potoky krve a zlomí duši. Měl právo se tak rozhodnout.Nicméně za později hodně vysoko zapalcenou cenu. Nebyl sám, kdo v té době takhel rozhdol az svůj národ. Dánský král rozhodl stejně. A přece neuškodil dánské duši a nezlomil ji. Je snadné říci proč - protože dánské elity tisíc let před tím byly dánské. Na rozdíl od elit českých. které budˇgermanizovali dobrovolně nebo byly někokrát vyhnány. A halvně Dánové neměli žádný ocit, že byli zrazeni demokratickými velmocemi. u nich jejich dobrá a spoelhlivá demorkacie podlehla diktátorovi. U nás naše dobrá a celkem s poelhlivá demkracie byla jinými demorkaty naservírována jako zákusek ke kávě diktátorovi. Žádný div, že demorkacie jako hodnota an sich po válc e jaksi nebyla zas až tak ceněna.
Ale tohle je jen folklor. Stejěn jako ona "podařená" scénka z natáčení, líčená autorem, která s e, podle mne, nidky nestala. Ale nechť dodává dílku svěžesti a prní plán.
Něco jiného je cikán for president. Mávání Obamou a Sarkym mi nepřijd e nijak zajímavé. Sarky není ani náhodou totéž jako cikán for president. Žádný chudák ze slumu. A OBama je mimořádný zjev ve své komunitě. A není sám. V té komunutě je Powell, Rice, řad a guvernérů,soudců nejvyššíh soud, kongresmanů, republikánů,byznysmenů. Tahle enkláva vůbec není mikroskopická jako u nás. Je mnešinévá nikoliv však menší než malá. Takže ani obama , peřs svou vyjímečnost není srovnatelný s cikán for president. To je úplně jiný fenomen. Srovnatelný s e skutečností , kdy by za presidenta v USA byl zvolen aktivní komunista.
Pokdu jd eo cikána na Hradě. Neměl bych sebemenší problém, kdyby pan Ing. Holomek byl býval kandidátem na tento stolec. A byl bych jej osoběn podporoval, protože soudím, že by při všech svých handicapech oproti současnému držiteli klíčů byl presidentem v konečném součtu lepším a přínosnějším pro tuto zemi. Což by nijak nezměnilo moje osobní zkušenosti s etnikem, které je sice národnostně stejné k p. Ing. Holomkovi, leč na rozdíl od něj jednak zd e nepůvodní a hlavně zásadně jiných zvyků, mravů a životních hodnot.
Pan inženýr Holomek je ve svém etniku velmi velmi ojedinělý soliter.Neříkám, že jediný.Ale nesmírně osamělý. Obama je ve svém etniku mimořádný. Aź nebude pan Ing. Holomek ve svém etniku mít status osamělého , nýbrž mimořádného, přijde doba pro cikán for president.
Zatím by mi s tačilo, kdyby už začalo většinově platit v jejich populaci cikán for respekt k zákonu.
03. 12. 2008 | 18:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

KVS:
Gádžistika!? Takovou obskurní šovinistickou disciplínu také řadíte do společenských věd?
03. 12. 2008 | 18:10

groessling napsal(a):

Pane JBB, vy jste opravdu kapitán Armády České Republiky ?????????
( Bože ! ). Já jenom abych věděl jak vás mám oslovovat. Tak holt kapitán, když už jednou dali medaily, já jsem připraven jako disciplinovaný voják v záloze to respektovat. Ale fakt kapitán ?
03. 12. 2008 | 18:11

grőssling napsal(a):

A ještě jestli mohu, nesmělý dotaz, u jaké zbraně jste sloužil ? Něco mi říká, že v Táboře byli průzkumníci, ale s červeným baretem si Vás nedovedu představit. Tak on je kapitán.
03. 12. 2008 | 18:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pgjed:
"To přece nemůžete nevědět! tak proč ty hloupé řeči?" Protože jinak řečnit nechce resp. neumí.
Neznám jediný blog pana Dr.Dr.B.-B., který by byl jiný,
03. 12. 2008 | 18:19

vlk napsal(a):

JAHA

jistě , že byl odsun výsledkem války. Chcete tvrdit, že by byl nastal, kdyby 2.ww nebyla?

A Tiso? Onen věčný slovenský komplex? Zdali gauner nebo hrdina? musíte si na Slovensku vybrat. Pokdu vím, Tiso vyjednáával v Belríně ještě za formální existenc e tzv. druhé republiky. Tedy - vlastizrada, uvážíme li o čem jednal. Že ji stihnul spáchat 13. a 14.03.1939? enní rozhdoující. Republika ještě existovala. Pokud vím účastnila se slověnská vojska třemi divizemi přepadení Polska. Tedy válečný zločin. Pokdu vím, byly dvě slovenské divize účastny útoku na Sovětský svaz, kterému vyhlásilo SLovensko válku. Válku musel vyhlašovat Tiso, on podepisoval rozkazy odesílající slovenské vojaáky kam jsem popsal. Tiso souhlasil s vývozem slovenských židů a s uplatňováním rasových zákonů. Pro mne válečný zločinec. Stejěn jako jeho česká obdoba Emanuel Moravec. Viseli oba. Češi z Moravce žádné trauma nemají.
03. 12. 2008 | 18:20

Pocestny napsal(a):

Cosi ryšavého z nížin tu proběhlo, z pomočeného pařezu jsem zachytil toto:

"V české moderní historii je jediné klíčové datum. A sice září 38. Od toho se všechno odvíjí."

Tomu říkám zkratka!
Taková vlčí lobotmie dějepisu - zjednodušme to, soudruzi, ať je ta povídačka lapidární a chytlavá.

Hele, moudrý Dhole, jakpak jsme se do toho NEJ 38 dopracovali?

Zdalipak ty nemáš pocit, že za chování lidí může datum na kalendáři??

Pěkná oslovina.....zbytek je společenská vata.
03. 12. 2008 | 18:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

grőssling:
Pan Dr.Dr.B.-B. se už dříve pochlubil, že byl členem britské zpravodajské služby.
Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. :)
03. 12. 2008 | 18:22

občan napsal(a):

Díka za vysvětlení pojmu rom. Jinak jste mně pane hrábě dobře pobavil. Procházet se v uniformě kapitána a rozmlouvat s cikány ?
Příště si vezměte uniformu grüppenführera SS a budete mít větší úspěch nejen na autobusových zastávkách.
P.S. Neposílejte cikány na hrad a raději je zaměstnejte na svém zámku jako podkoní, či štolby, víte přece, že mají rádi koně !!!!
03. 12. 2008 | 18:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Obvykle na Vaše slovotoky nereaguji, zřetelně charakterizují Vaši diagnózu. Jenomže teď už to příliš přeháníte, ani nemoc není omluvou.
03. 12. 2008 | 18:28

NVK napsal(a):

Docela jsem si početl.Vynechám válku a po válce. stejně tak rómskou problematiku.Mohl bych ji zhodnotit jako ostatní, ale vzdám se toho.
Můj poznatek: I ti "chytří" i ti "hloupí"c si občas neodpustí reagovat na "chytré i hloupé" myšlenky. Dovolím si tvrdit, že většina s podstatou popisovaných problémů nikdy do styku nepřišla, ať reálně, nebo z důvodu svého věku.
Každý má právo na názor a blogy jsou k tomu určeny.
Fandím těm, kteří jsou nejblíže k objektivní pravdě
03. 12. 2008 | 18:35

F. Adamec napsal(a):

Progobolshevici maji problémy s cizím majetkem a prostorem:
Kosher bolshevik cesky Adolf Hitler - Stejskal: "Doufám, že pokud někdo bude ohrožovat prostor, ve kterém žiji já i má rodina, budu jej umět bránit. Tím prostorem může být můj byt, mé sousedství, mé město, tato země, tento region, EU, euroamerická civilace, celý svět (v pořadí, jak psáno). Ale s národem to nemá mnoho společného. Asi bych si mohl sebe sama představit, jak bojuji proti ČSLA v žoldu cizích imperialistů ;-) Víte, nemíním bojovat (vymezovat se) proti národům či jejich jazykům. Ale v případě nutnosti proti těm, kdo mne chtějí nějak ohrožují či omezují (bez ohledu na jejich jazyk či národnost)."
03. 12. 2008 | 18:39

Pocestny napsal(a):

pgjed, dovolím si šetrně poznamenat, že jste panu kapitánovi právě skvostně naběhl na hrábě...-)
V bodech:
1. Pro co padlo -
- 138 000 Čechů v uniformě mocnářství ve I. sv. válce?
- 50 tisíc legionářů na druhé straně?
- 25 tisíc vojáků v II. světové,
když tito všichni byli po válce "historicky zkrechtováni"?

Legionáři šli do lágru se židy, kdo to přežil, šel do lágru s těmi, kdo bojovali ve "špatné", modré uniformě....

2. V roce 68 to bylo přeci takhle:
Moskva - jeden proti, ostatní pro
UV - tři proti, dvacet se ulilo, zbytek (přes sto) pro
Parlament - čtyři proti, šedesát se ulilo, zbytek pro.

Lidé na ulici "bojovali" týden, pak jim Saša řekl, ať toho nechají. Kdo toho nenechal do prvního výročí, po tom se střílelo.

Písemný souhlas s okupací - X 000 ??? ...Schválně, kolik? Milion, dva?

3. Menšiny?
No , nejprve tu byl vleklý problém s Němci, nechtěli si zvyknout, pak se přidali Slováci, ti zase chtěli splněné sliby, židy "pořešila doba", Němce jsme pořešili po válce, Slováci se pořešili sami.
Zbývá cigán, pak to vezmeme od buzerantů, přes intouše a holiče k taxíkářům......
03. 12. 2008 | 18:40

František napsal(a):

Jj. Vlk má pane B.B. nesporně "navch".
03. 12. 2008 | 18:40

Pocestny napsal(a):

Matyáši, co bys rád?
03. 12. 2008 | 18:41

bigjirka napsal(a):

Odsun? Němci zaseli vítr a sklidili bouři. Vyvolali válku. Jak se někdo může divit, že nastalo i něco jako msta? Vzhledem k rozsahu toho, co vyvedli, nebyla ta msta tak rozsáhlá. Zaútočili hlavně gauneři a taky zbabělci ponížení okupací a mstili se za svůj strach. Poválečné mocenské vakuum toho umožnilo hodně. Kromě toho si myslím, že vyvraždění několika německých osad byla akce pod taktovkou KGB, zaměřená na vyslání ilegálů do západní zóny. Kdo z Vás četl paměti Vasila Bilaka? Z nich vyplynulo, že z okruhu lidí z jeho mládí nepřežil vůbec nikdo. Vasila považuji za sovětského ilegála u nás.

90% Němců v pohraničí optovalo pro Henleina a pro říši.. nevinní..
03. 12. 2008 | 18:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Rád bych po Vás pro Vás nemožné: nezahnojovat diskuzi a chovat se slušně. Vím, je to přání nelogické, ale co kdyby se stal zázrak.
03. 12. 2008 | 18:51

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem několik zajímavých, nicméně neustále se opakujících spamů pana Adamce. Jeden, ralativně čerstvý jsem ponechal, neboť se hustotou svého výskytu zatím mezi spamy kvalifikovat.

Přeji zajímavou diskusi všem, jak zarytým národovcům, tak i cizině zaprodaným kosmopolitům ;-)

Libor Stejskal

P.S. Všichni jsme menšina, pane skeptický. Zvláště pak dohromady ;-)
03. 12. 2008 | 19:01

Pocestny napsal(a):

Jiříku, kolik našinců bylo ve Vlajce, straně i svzu?

Kolik lidí optovalo v roce 46 pro Gottwalda a kolik v roce 69 pro Husáka?

Také "nemuseli", také jsou "nevinní", to mi tu furt tvrdíte vespolek...-)

Chlapi, ta schýza je děsná věc, zvláště u takovejch rostlejch kusů jako vy....že to máte zapotřebí

já vim, chlebovina....nebo ne?
03. 12. 2008 | 19:03

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

myslím, že většina z nás se nediví, že přišla msta (ve smyslu "vinnej nevinnej, berte je pořadě"). Ale že má ještě dnes někdo žaludek tato zvěrstva vymýšlená a pacháná "gaunery a taky zbabělci poníženými okupací a mstícími se za svůj strach" obhajovat. To mne trochu zaráží.

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 19:05

Yann napsal(a):

Pocestny:

Vase vymezovani ale neni snahou po vlastni sebereflexi, po vlastnim priznani kym jsem. Vase vymezovani je samoucelne a slouzi jen pro lesteni vlastniho ega. Proc? Pro vsechny ty "vohnouty, zaprdence, lobotomiky, apod." Sebevedomy clovek tohle zapotrebi nema.
Pokud se skutecne pokousite o spravne pojmenovani historickych skutecnosti, pak se ho tezko dopatrate zkreslovanim, polopravdami a propagandistickymi vykriky o "nesnasenlivych" Cesich, kteri jen tak, zrejme pro zabavu, "poresili" pracovite a slusne Nemce, Zidy a Slovaky. Jinym vycitate a ja podotykam, ze zcela po pravu, pohodlny a vymluvy hledajici pohled do vlastniho zrcadla. Ovsem vas zpusob koukani do zrcadla, ktery nabizite vy, nebo autor blogu, je take znacne pokriveny. Neni proste poctivy.
Jinak jsem rad, ze jste ve svych dalsich prispevcich, zrejme nevedomky, poprel vase deleni obeti valky na Zidy a Cechy. To je jen jeden priklad za mnohe dalsi potvrzujici vas velmi casto pokriveny zpusob "hledani pravdy".
03. 12. 2008 | 19:07

Pocestny napsal(a):

To záleží na tobě, Matyášku, když budeš squeekat, bude to komentováno.

Většinou jsi tu za wohnouta, takže dnes rovnou tncmajstr? Podívejme....

No, uvidíme...

BTW: Co myslíš, měla to Hanka ráda na koníka? -)
03. 12. 2008 | 19:09

Yann napsal(a):

Stejskal:

Nevsiml jsem si, ze by nekdo obhajoval divoky odsun. To normalni clovek ani nemuze. Obhajoba, nebo spis racionalni vysvetleni, se tyka pozdejsiho odsunu, ktery probehl v mnoha zemich Evropy a ktery byl posvecen spojenci.
03. 12. 2008 | 19:10

Pocestny napsal(a):

Yann - já žádnou pravdu nehledam, lidovym hrdinou bejt netoužim, za mustr se nestavím....

A měl byste vědět, že pod traktáty pana kapitána se nalévá čisté víno těm, kteří si o něj řekli,

takže se tu nebudu zdovolenim sebereflektovat před žádnym s bolševiků a hlavně ne ZA všechny ty bolševiky, kteří se tu sebereflexi úporně brání.

Nesmíte se podvědomě srocovat pod tou stříškou oposice vůči logice faktů.
03. 12. 2008 | 19:17

Yann napsal(a):

K mozne vojenske kariere p. Berwida:

Pokud byl autor skutecne dustojnik z povolani pak se nabizi tato varianta. Z jeho, z prstu vycucaneho pribehu vyplyva, ze se jedna o dobu po roce 1989. Vzhledem k veku a osobnosti autora predpokladam, ze nebyl dustojnikem pred rokem 89, ale byl dustojnikem do roku 68. Pak byl z armady vyhozen. Po revoluci byl, v ramci napravy starych krivd, rehabilitovan a bylo mu, tak jako stovkam jinych, nabidnuto misto v armade. Vetsinou slo o starsi pany, kteri sli zpet do armady kvuli vysimu zapoctu pred brzkym odchodem do duchodu.
Pan Berwid urcite v Tabore neslouzil u jednotky Brigady rychleho nasazeni "cervene barety", tam tam byla zalozena az v roce 1994, ale hlavne v Tabore bylo vzdy spoustu jinych utvaru, kde je mozno si pana Berwida predstavit.
03. 12. 2008 | 19:19

Zacheus napsal(a):

To Michal Macek. Samozřejmě, že je možná i varianta, že se v budoucnu stane papežem Arab. Pravda ovšem je, že to není moc aktuální, uvážíme-li, že v islámu hrozí za konverzi ke křesťanství (nebo třeba k hinduismu) smrt a křesťané v arabských zemích nemají pro svůj duchovní rozvoj zrovna na růžích ustláno.

Pokud jde o současného papeže Benedikta XVI., tak si jenom dovolím podotknout, že působil jako vysokoškolský profesor, je autorem mnoha odborných statí a knih. Byl jako hlava státu velmi vřele přivítán v Austrálii, Francii i Německu, příští rok chce navštívit Kamerun a Angolu.

Doporučuji jeho encykliku : Spe Salvi - o křesťanské naději, v níž mimo jiné řeší také základní lidskou otázku: "Ptejme se ještě jednou: V co smíme doufat? A v co doufat nesmíme?"
03. 12. 2008 | 19:21

stejskal napsal(a):

Ano, pane Yanne,

stejně tak jako Vy mluvím o státem organizovaných etnických čistkách, ať už je provozoval Kemal, Stalin, Hitler, Beneš, Mikolajzcyk, Gomulka (poslední tři s posvěcením Spojenců), Miloševič, Tudžman či kdokoliv jiný.

Etnické čistky jsou to zvěrstvo, jehož obhajobu nechápu.

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 19:28

JK napsal(a):

jeníkovi (a autorovi)

Re: Vyhnání Sudetských Němců

jeník píše: "Ale v jednom - nepodstatném - s Vámi nesouhlasím. Nehodnotím odsun Sudetských Němců, i když znám příčiny a jejich následky.
Nemáte však pravdu v tom, že republika v nich měla v roce 1946 jakousi pohotovostní pracovní sílu, kterou mohla okamžitě nasadit. Nemohla. Vždyť to byly většinou jenom samé ženy, malé děti, hodně staří starci a zmrzačení fronťáci. Všechny ostatní Hitler vyhnal na jatka. Tolik pro pořádek."

Pokud je to, statisticky významně pravda, tedy že můžů v dospělém a nepenzijním věku bylo mezi těmi našimi spoluobčany německé národnosti, co přežili válku a byli na základě historicky nespravedlivého, stalinistického vyhnání a uplatňování principu "kolektivní viny", zbaveni všeho (kromě max 50 kg věcí), co nějednou po dlouhá století v tomto prostoru budovali, pak krutost vyhnání je o to větší: Vyhnali jsme tedy, jeníku, 3 milióny dětí a žen? To je o ně, po válce více než Čechy a Sudety zničené Německo muselo také postarat?

Jsem rád, že autor blogu patří k rostopucím počtům obřanů ČR, dokonce i těch obyčejných, bez údajných šlechtických titulů a úůvodu a záznamu ve Wikipedii, kteří navíc správně vidí vyhnánií každého 3. obyvatele česlých zemí po válce především jako nepředstavitelně velkou ztrátu lidského kapitálu.

Je nepochybné, anižbychom se styděli za své echte češství, že německé obyvatelstvo bylo, obecně, naprpůměrně pracovité, spořádané, podnikavé, že zvelebovalo hospodářství, města a obce minimálně tak dobře jako my, kteří zde zůstali, nebo ti (Cikáni, Volynští Češi, Slováci), kterými jsme jen zčásti osídlili tisíce obcí, tucty měst, prázdná města duchů, která už nikdy za 60 let nedosáhla své úrovně, kterou měla před vyhnýním původních obyvatel.

Přišli jsme již o 3 generace práce a tvořivosti 3 miliónů spoluobčanů. Nejenžeby, jako Češi, co volí komunisty, po 60 let, od 1946 do 2006 i minulý měsíc, víc než Slováci, jsme měli větší šance komunisty porážet, ale německá obec by byla přirozenou bází integrace s EU, počínaje Německem.

nakradli jsme si domů v tisících obcích, celá města, fabriky, nechali celé pohraničí zruinovat, stagnovat, mnoho obcí srovat tanky a buldozery. Místo pracovitých a do Evropy integrovaných, HDP vytvářejících spoluobčanů někteří mají chalupářský životní styl ... díky vyhnání Němců a ke škodě celé země.
03. 12. 2008 | 19:31

Pocestny napsal(a):

03. 12. 2008 | 19:39

Johnnypetka napsal(a):

Pane, Váš blog sleduji. Se spoustou věcí souhlasím. To, co popisujete na konci tohoto článku je ale z oblasti sci-fi. Je to jako byste učil psa mluvit. Je to pes, mluvit se nenaučí. Tak to prostě v životě chodí.
03. 12. 2008 | 19:48

vlk napsal(a):

Vandráku
koukám, co s toho tady zase nablábolil. To, že nejsi schopen něco pochopit, neznamená, že to je špatně.
Zkus si to přečíst ještě jednou. A když nepochopíš, co si dospělí píší, tak nepřepínej a jdi si hrát zase někam na písek.
Protože Yann si tě maže na chleba podle libosti. Takže se nebudu vměšovat.Kopat do argumentačních mrtvol s e mi poněkud příčí.
03. 12. 2008 | 20:01

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, téměř ženská vášeň, pán má své dny?
03. 12. 2008 | 20:15

dfre napsal(a):

Prázdno v hlavě má pouze autor - důvodem je neschopnost seznámit se s realitou. Takže táhni autore do pekla - etzajímá tě osud vlastního národa!!!!
03. 12. 2008 | 20:20

Ovi napsal(a):

Pocestný:
Říp opravdu není a nebyl sopka.
03. 12. 2008 | 20:33

vlk napsal(a):

JK

nedá s e svítit, musím zasáhnout do debaty o odsunu.
Odsun byl správný. A ve světle toho, co s e děje a dělo napříkald v býv. Jugoslávii bychom měli být Benešovi vděčni nejméně dvakrát denně, že toho dosáhl.
Nehovořím teď o divokém odsunu, nehovořím teď o zvěrstevech, páchaných Rabovacími gardami, nemá n a mysli teror uplatňovaný proti SN pozdně statečnou chátrou.A za jednu z Benešových velkých proher považuji onen jeho dekret, který s e zpětnou platností udílel generální pardon za násilí spáchané na Němcích!
Ale odsun, jeho myšlenka , je prostě správná a můžeme si jen gratulovat k tomu, že byl uskutečněn.
Řěči o uplatnění kolektivní viny mi přijdou a si stejěn relevantní jako kdyby dnes ěnkdo žaloval nějakou automobilku o náhradu škody za zabitého dědečka a babičku při bouračce s tím, že kdyby ono auto už tehdy mělo bezpečnostní pásy a airbag, nebylo by k neštěstí došlo. Prostě tehdejší skutky můžeme poměřovat jen tehdejším chápáním práva, tehdejší morálkou.Nikoliv dnešní.
V době odsunu byli Němci na kmenových územích podrobeni okupačnímu právu. Drastickému omezení svých práv. Plošně. Kupodivu, nikdo neprostestuje.

Čeští Němci tehdy měli NĚMECKÉ, nikolvi československé občanství! Už slyším námitku, že si nemohli vybrat. Mohli. Samozřejmě s vážnými důsledky. Každý z nás dělá rozhodnutí s vážnými důsledky. Často v tísni volí menší zlo. Oni tak učinili také. Ale ne dosti tomu. Z právně formálního hlediska měla drtivá část odsunutých velké štěstí, že s e na ně pohlíželo jako na cizí občany. Protoež až na skutečně malé děti, byli všichni do jednoho děti, ženy, mužži starci, v rámci tzv. totální války zapojeni do organizací, aktivně podporující německé válečné úsilí. A na to pamatovaly zákony předválečné RSČ. Tretsy za službu v cizí armádě nebo za podporu nepřítele v době války byly odpovídající. A drakonické.
A s Němci se nejednalo jinak,
než s domácími zrádci. Onen dekret o odsunu totiž pojednává výslovně o Němcích, Ma´darech a zrádcích.
Nevidím sebemenší důvod, proč by tomu mělo být jinak.
03. 12. 2008 | 20:33

architektka napsal(a):

Cikána NE, Cikánku, Jasnosti ! Proč zase ta diskriminace ? A to už jste si myslel, bůhvíjaký nejste moudrý....
03. 12. 2008 | 20:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, když už tedy cenzurujete, neměl byste to dělat důsledněji?
03.12.2008 19:09:36
Je nutné být benevolentním vůči očividnému psychotikovi?
03. 12. 2008 | 20:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ovi:
Říp je vyhaslá sopka.
03. 12. 2008 | 20:51

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Matyáši,

psychotických přispěvatelů tu registruji celou řadu. Kterého konkrétně máte na mysli?

A jen tak na okraj: Kdybych měl pocit, že mám v této debatě něco mazat, už bych to udělal.

Přeji zajímavou a předsudky nezatíženou debatu ;-)

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 20:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, identifikoval jsem, tedy zopakuji: 03.12.2008 19:09:36 Možná, že ty meze, které slušný člověk nepřekročí, jste nepostřehl.
03. 12. 2008 | 21:00

skeptický napsal(a):

Co je tu v diskusích mylně považováno za sebemrskačství,a la My Češi jsme zbabělý dobytek a podobně se tu díky anonymitě dost silně rozmáhá.

Ale stačí chvilku číst,a začíná být jasno ,odkud vítr fouká.

Česky totiž mluví kdekdo.

Už před rokem mne tu zarazily poťouchlé titulky Jsou Češi svéprávní,a Odsuňme Čechy .

Teď se tady totiž rozvíjí agitace na téma kdo se nejvíce zasloužil,a komu by to tu mělo po konkursu či exekuci tohohle státu vlastně patřit.Ještě se budeme divit.
03. 12. 2008 | 21:00

stejskal napsal(a):

Pane Matyáši,

já tu nejsem od toho, abych střežil meze jednotlivých diskutujících.

Snažím se tu udržet co nejširší prostor pro výměnu názorů, který podle ohrožují vulgarismy, hrubé urážky a osobní nevybíravé útoky (opět toliko hrubé). Zatím nemám pocit, že by tato debata byla výše jmenovanými jevy nějak ohrožována.

Libor Stejskal

P.S. Necítím se povolán, abych zde pásl byť jen po náznacích blasfemie stran národních ikon.
03. 12. 2008 | 21:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Asi jste tady pro to, abyste podporoval individua typu Pocestny, které si dovolují lživě urážet kdekoho, neboť vědí, že mají zelenou. Je to o to trapnější, že Vám se hodí i očividně psychicky nemocný diskutér, pokud za vás kope.
03. 12. 2008 | 21:22

stejskal napsal(a):

Ano, pane Matyáši, tak nějak by to mohlo být ;-)

Hezký večer přeji.

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 21:27

bigjirka napsal(a):

architektko, měla by to být jednonohá slepá a hluchá lesbická nekrofilní duševně postižená míšenky cikánky s vietnamkou. Pochopitelně transsexuální a čekající na operativní změnu pohlaví. Pak by snad bylo PC OK.
03. 12. 2008 | 21:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Děkuji za přiznání, tak to opravdu je. A smysl pro fair play nic?
03. 12. 2008 | 21:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Vaše nemoc nemůže omluvit Vaše výlevy. Chováte se jako prase.
03. 12. 2008 | 21:36

ZDĚŠENÝ napsal(a):

Pochopil jsem to dobře ? JDE OPRAVDU O PŘEDVOLEBNÍ USILI DOSTAT JIŘIHO OLACHA PAROUBKA NA HRAD ?
03. 12. 2008 | 21:43

fafnir napsal(a):

Zbyněk Matyáš
prosil bych o neurážení prasat.Ta si zpravidla hledí svého koryta,a nepředvádějí své ego po celý den na netu,dokazujíce svoji morální převahu.Škoda ,že to nečte pan primář Nešpor,ten by se vyřádil.
03. 12. 2008 | 21:45

stejskal napsal(a):

Nic, pane Matyáši ;-)

Jsem otupělý, mravně vyprázdněný a emočně zanedbaný cynik, či snad dokonce - nedej bože - pragmatik a světoobčan (fůůůůj). Jen tací nakonec mohou dělat tuto lidmi i Bohem zavrženou práci ;-)

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 21:47

skeptický napsal(a):

All's fair in love and war.
Tady se staví nový svět.

Pane Stejskale,ani nevíte,jak máme k sobě blízko.

Nemáte náhodou mexickou skvrnu velikosti dolarové kávy?
Padouch nebo hrdina...
03. 12. 2008 | 21:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, Vaše škoda. Jsem rád, že ač podstatně starší, jsem dosud neokoral. :)
03. 12. 2008 | 21:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

fafnir:
Prosím za prominutí, ale dovolím si opravit "..dokazujíce svoji morální převahu.." na "..snažíce se dokázat svoji morální převahu..". Děkuji za pochopení.
03. 12. 2008 | 21:58

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, lejnotepectví vzkvétá....

Matyáši, říkáte, že byla těžká?

Asi máte pravdu a tergo bude pravděpodobnější....
03. 12. 2008 | 22:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"lejnotepectví vzkvétá" Však se snažíte, jen co je pravda.
"a tergo bude pravděpodobnější"
Podle sebe soudím tebe. Lidově se říká, že zezadu to smrdí. Vaše producírování tady to potvrzuje.
03. 12. 2008 | 22:08

Pocestny napsal(a):

skepticky - už vím, jak porazit socana ve volbách, stačí znepokojit vždypřipravené ZDĚŠENÉ......

Pane Zděšený, vy jste nevěděl, že Jyrka je nemanželský syn praotce Gatto s uvaděčkou v kině Mír?

Tady se buduje "nový svět" již od 45. Jen ten tunel periodicky padá na chobot.
03. 12. 2008 | 22:09

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Umění vládnout je třeba se naučit. Žádný se s tím nenarodil.
Nadávání není vládnutí.
Jistá dáma se vyjádřila o Cikánech: "psa mluvit nenaučíte". Jistě, ale psa naučíte hlídat VÁŠ dům. Je to lepší než kdyby mluvil. Stejně by patrně kecal nějaké hovadiny. Hlídání mu sedí. Brání Váš vlastní majetek a počíná si při tom skvěle, pakliže jste ho řádně ovládla a naučila ho, aby pracoval pro Vás. V takovém případě je Vám úplně jedno, že ten pes není Čech, nýbrž pouze čtyřnohý a ještě navíc chlupatý hlídač. On hlídá Váš majetek, aby Vám ho Čech neukradl. Když toho psa "odsunete" (Beneš = odsun sudetských Němců), tak nemáte nikoho, kdo by Váš majetek hlídal. Mohla by jste o něho přijít. To se také stalo (komunismus).
Cikánská otázka je naší otázkou a nikoli otázkou Cikánů. Vyřešíme jí teprve tehdy až se naučíme nikoli nadávat, nýbrž vládnout.
Cikán je také jenom člověk a jako každý člověk potřebuje i on pomoc od vládnoucí elity. Heslo tím zní: Nenadávat! Pomáhat!
Tedy, pakliže jsme vládnoucí elitou a nikoli pouliční sebrankou. To dá rozum: Pouliční sebranka nemůže nikomu pomoci, protože si sama se sebou neví rady.
03. 12. 2008 | 22:15

fafnir napsal(a):

Zbyněk Matyáš
souhlas
Pocestný
jak jsem tak dnes brouzdal po netu,a neustále na vás vy rádoby morální gigante narážel,všiml jste si vůbec,že venku svítílo slunce.Kdybych si dělal váš časový snímek,tak by se dalo usoudit,od nejlepšího k nejhoršímu,že jste:a) čerstvý důchodce,b)plýtváte svým pracovním časem svého soukromého podnikání-váš problém,c)plýtváte zaměstnavatelovým pracovním časem,d)jste na uzavřeném oddělení s přístupem k internetu.
A někdo by vás měl upozornit,že funkce mesiášů všech 6 hlavních náboženství jsou léta obsazeny.
03. 12. 2008 | 22:15

fafnir napsal(a):

pane Stejskale
je mi vás docela líto.Nevím kolik za to máte,ale ty peníze jsou opravdu vydřené.Nechce se vám někdy podvědomě zpívat"pes jitrničku sežral,docela maličkou"
03. 12. 2008 | 22:20

Pocestny napsal(a):

JK jojo nedalo se svítit, tak přišel "blikanec".

To je vždy tak, když si ti ryšaví nemohou pomoci....

a bacha na zrádce, občas jich není dost, tak jich pár set tisíc doděláme, to je v novém světě jednoduché.....
03. 12. 2008 | 22:23

skeptický napsal(a):

Pane Kapitáne,

To je jak pohádka o Kurvené Čurkalce.Jen je tam pejsek místo vlka,a chybí kočička a dort.

A vesele zpátky k Sudetským Němcům.

Ne,že by mne ani jeden problém moc zajímal,ale co takhle nějaké konkrétnější řešení jednoho,nebo druhého?

Dáme tuhle zemi Němcům,odstěhujeme se na Sibiř,a budeme se dívat,jak si ti dva poradí?
03. 12. 2008 | 22:25

vlk napsal(a):

Dr.Dr. B+B

že byste ten původní vágní a vyfabulovaný kus nějak přídavkem vylepšil, to s e sktečně říci nedá.

Nějak mi není jasné, jak sudetský Němec hlídal můj majetek. Když zcela ostentativně vyřvával Ein Volk, ein Fuehrer , ein Reich. A doprovázel to větami o raus českému Gesindelu.
Te hlídač by byl ani nemrknul okem, kdyby Heydrich by realizoval svůj plán vyčištění české kotliny od Čechů jednou provždy. Tak aby zmizel onen věčný trn vražený do boku národa německého!
A bolševik jsme přišel jen a pouze proto, že tenhle hlídač se zpunktoval proti svým českým sousedům. A pomohly mu v tom západní demokracie. Nebýt Mnichova, nebyl žádný bolševik. Tak jakonebyl v rajkousku nebove Finsku.
Bolševik sem bohuežl přišel jako garant toho, že žádný Mnichov už nikdy nebude.
03. 12. 2008 | 22:33

vlk napsal(a):

Vandrák si vyměnil pampersky. Přesto smrdí dál.
03. 12. 2008 | 22:35

Karel napsal(a):

Už dlouho jsem se tak nezasmál - "V návalu neschopnosti ovládat jsme si 1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili ..." - to nemohlo být myšleno vážně. Odsun (to je správné slovo) nepřátel z našeho území byl nejenže zcela oprávněným aktem, ale teprve nyní se ukazuje, jak hluboce promyšleným. Nebo si snad někdo umí předstravit, co by se dnes, resp. po roce 1990, u nás dělo? Rozbití Jugoslávie a neuvěřitelné špinění a tupení Srbska, obojí v primární režii Německa nestačí?
03. 12. 2008 | 22:38

Gerd napsal(a):

Vážení,
nějak tu zapadl jeden příspěvek od KVS, kde žádala, aby Romové mohli sami vyjádřit, jakým způsobem by měly být spravovány věci romské/cikánské a jaký způsob řešení soužití s majortiou nabízí.
Pokud vyjdu z předpokladu, že v ČR je nějakých 300 tis. Romů, Sinti nebo jiných cikánů a k romské národnosti se jich hlásí jen 12 tisíc, pak by právě těchto 12 tisíc mělo představit možné řešení soužití cikánů/Romů s majoritní společností. Jiank půjde ve vztahu Romové - Češi stále o metodu pokus omyl.
Autorem blogu navrhované řešení zapojit Romy do policie naráží na neznalost romské kultury, kde policisté nejsou uznávaným povoláním mezi Romy.
Byla zde již snaha zřídit u policie romské strážníky, ale celá snaha zkolabovala na pro Romy těžko splnitelné podmínky:
- maturita
- čistý trestní rejstřík
Podle mého názoru chce řešení soužití s Romy jen čas a možnost cestovat. Češi za komunistů uzavření ve své kotlině a omezeni ve styku s jinými národnostmi nemohou být vzorem kosmpolity, jak nám předhazuje autor blogu. Stále více lidí však žije nebo pracuej v cizině a má zkušenosti s jinou mentalitou. Tedy je zde šance též na vyřešení problémů soužití s Romy, pokud se aktivity Romů budou více blížit respektovaným normám chování majoritní společnosti (tedy pracovat a nekrást).
03. 12. 2008 | 22:44

Helma napsal(a):

Pozoruhodné tak, až jsem si z merita autorského článku spolu s přidruženými komentáři bryndnul bramborovou polévku na svůj svetr s jelenem.
03. 12. 2008 | 22:45

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

K umění vládnout patří moudrost. Tu zde silně postrádám.
Tak např. útoky na pana Stejskala považuji za vrchol nechutné bezradnosti. Vládnout znamená i ovládat - a to dokonce sám sebe.
Hlupák "všechno ví". Mudrc se ptá, neboť svět je plný záhad.
Člověk, který umí vládnout, nalézá schůdné řešení v každé situaci.
Vyhnání sudetských Němců nebylo řešení, nýbrž SELHÁNÍ. 1945 jsme se stali spoluvítězi. Vyhráli jsme válku, ale nevěděli jsme jak s tím vítězstvím naložit. Byli jsme bezradní a proto jsme se jako vítězové neuměli chovat.
Winston Churchill: "V porážce vzdor. Ve vítězství VELKORYSOST. V míru dobrou vůli." Kdo umí vládnout je velkorysý a dokáže odpouštět. My jsme nadávali, záviděli a mstili se. Stali jsme se vítězem, který selhal!
03. 12. 2008 | 22:57

skeptický napsal(a):

Never,in a history of human endeavor, has there been so much paid by so many to so many for nothing.

To by asi řekl k dnešnímu tématu.
03. 12. 2008 | 23:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Některé nesmysly a nepravdy se obejít nedají. W. Churchill podporoval odsun "sudetských" a dalších Němců z Československa a realisticky s pomstou počítal, což zmínil ve svých pamětech. Právě blogy pana Dr.Dr.B.-B. pregnantně dokazují, že to byla velmi užitečná akce. Dovedu si představit, kolikanásobně více by zde zůstalo zakuklených nacistů a velkoněmeckých šovinistů. Zůstali jenom proněmečtí nacionalističtí kecálkové, které většina lidí nebere vážně. Mají své zkušenosti a myslí.
03. 12. 2008 | 23:12

skeptický napsal(a):

Stačí se podívat vedle na Slovensko.Otázkou času.Tady ostatně taky,jestli Němce někdo nepředběhne.
03. 12. 2008 | 23:17

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický
What you do, do well! I have my way: Mon Dieu est mon Roi. I think that's right.
03. 12. 2008 | 23:17

fafnir napsal(a):

k tomu odsunu.
Odsun znemožnil skutečné potrestání skutečných viníků.Ti odsunem řádnému potrestání unikli.Naopak neviným byla způsobena újma.A to jak se chovali rabovací gardy,které si nevím proč říkali revoluční je naše ostuda.Navíc jsme způsobili faktickou škodu sami sobě.Jedna z nejpůmyslovějších a ekonomicky nejrozvinutějších částí našeho státu byla zcela zdevastována.Zmizeli kvalifikované pracovní síly a hospodáři,byli nahrazeni značně problematickým etnikem,jehož problémy se zcela neuspěšně řeší přes půl století.
03. 12. 2008 | 23:24

skeptický napsal(a):

Right on,your Lordship.

Mon Dieu es-tu,mon capitain.

I do bugger all,and I do it well.
03. 12. 2008 | 23:27

Řeřicha napsal(a):

Jsem zvědav, jestli v takové SRN dnes rovněž lijí potoky slz za osud Lužických Srbů... že jsem si teda nevšiml.
Pan autor - krásnějším řešením, než odsun, by podle Vás bylo "ovládat" Sudetské Němce?

Hmmm, jakože by např. po únoru1948 bylo v pohraničí více možností někomu něco znárodnit, pravda.
Jako obyvatelé pohraničí by si to rovněž slízli, „pséci jedni chlupatí“, a to za obvinění z převaděčství, pomáhání imperialistickým agentům a buržoazní nacionalismus. A co teprve rekruti na PTP a do Jáchymova, to by byla hotová mikulášká nadílka! MMMMLASK!!!

Ale co po roce 1989? Ajajaj, následovalo by kruté vystřízlivění, jelikož od komunistických Čechů by se trhli nejen 40 let týraní Slováci, ale i daleko větší oběti totality… a přišel by den, kdy by pan kancléř Köhl osvobodil všechny Němce – od Aše až do Karpat. A Sudety by konečně připadly k Říš… pardon, k sjednocené SRN.

Co ještě dodat k této krásné pohádce? Raději... no comment.
03. 12. 2008 | 23:36

skeptický napsal(a):

Účast je tu dnes slabší.Asi proto,že je středa,a všichni novomanželé plní povinnosti vůči svým sladkým břímětům.
03. 12. 2008 | 23:37

oranžový napsal(a):

Díky pane Berwide

Berete to od správného konce.
Ač nejsem Čech -to co zde vidím, je
ubohost, lhostejnost a pošlapávané Češství.
Pošlapávané lidmi /Čechy / samotnými, kteří
dokáží snadno řešit mnoho problémů -
- ale na člověka-bytost , se tu zapomíná.

Neřeší se nic o výuce slušnosti a lásce k
bližnímu - bez rozdílu barvy pleti.

Dobrý a výstižný příběh /zastávka / je
toho důkazem. Důkazem o tom, jak si
dokážeme pomáhat.
Což jsou Češi přesvědčeni, že oni sami
jednou .... nebudou prosit o pomoc ?

Ano, pohodlně a nerušeně dřepět a znuděně
si sladit kafíčko - to je parádička.
Co na tom, že se za zdmi jejich domů a
za ploty jejich pozemků děje něco , co
lze nazvat natvrdo : rasizmem.
03. 12. 2008 | 23:51

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Neupadejte v omyl.
Zvítězili jsme ve válce. Kdybychom byli velkorysý k sudetským Němcům, zvítězili bychom i v míru. Žádný komunismus by nikdy nepřišel. Do dneška bychom neměli dost dobře tušení, co to vlastně je. Otčenáš nás nabádá "...Bože odpusť nám naše hříchy, jako my odpouštíme naším hříšníkům."
Ježíš říká svým učedníkům: "Je psáno, miluj svého bližního. Já vám však říkám: Jaké je to umění mít někoho rád, kdo mě má také rád? To dokáže každý hlupák. Proto vám říkám: Milujte své NEPŘÁTELE!"
Proč jsme nebyli schopni sudetským Němcům odpustit a podat jim ruku se slovy: "Vyhráli jsme! Vy jste poraženi. My vás však vyzíváme, pojďte s námi společnou cestou porozumění a míru, která jediná vede k blahobytu. Nic vám nevyčítáme, neboť i my jsme udělali chyby. Není čas na výčitky, je čas na činy. Dejme se společně do díla!"
Proč jsme se nedopracovali k takovéto gigantické morální převaze? Protože neumíme vládnout. Co horšího: My nemáme ani chuť se to naučit (viz diskuse na tomto blogu)!
Nakonec Zbyňku jeden příklad mezi sluhou a vládcem:

Sluha James zahodil v zahradě citron. "Proč?" zeptal se Pán.
"Vaše Výsosti není to k jídlu. Strašně je to kyselé. Křiví mi to tvář a zavazuje jazyk. Prostě odporné - zahodit!"
Vévoda Berwick zvedl citron ze země, vymačkal jej do sklenice, přidal cukr a vodu. Vše zamíchal. Poté podal nápoj sluhovi, řka: "Jamesi, ochutnejte to! Co tomu říkáte?"
Sluha se opatrně napil. "Vaše Výsosti, je to lahodné a nesmírně osvěžující."
Vévoda Berwick zakýval hlavou: "Jamesi, vyrobil jsem to z toho citronu, co jste zahodil."

Zbyňku to je přesně ten rozdíl mezi tím, kdo umí vládnout a tím, kdo je pouhým přisluhovačem.
03. 12. 2008 | 23:52

skeptický napsal(a):

Beneš,kterému mnozí nemohou přijít na jméno,ale kterému vděčíme za kontinuitu tohoto státu i po válce,napsal,že k rozhodnutí k odsunu dal souhlas až po hlubokém uvážení,a konsultacích se spojenci,a to s nelehkým srdcem.Ale po šesti letech okupace zde byla nenávist taková,že občanská válka by byla zřejmě nevyhnutelná.
04. 12. 2008 | 00:05

skeptický napsal(a):

Nějaké územní záruky v rámci EU nemáme,nikdo se do případného konfliktu o území mezi dvěma členskými státy vměšovat nebude.

Zato pokud nějaká vůdčí země bude něco nárokovat,nevylučoval bych ani humanitární bombardování ostatními státy.Pořádek musí být..
04. 12. 2008 | 00:14

bigjirka napsal(a):

toto vše prosím jsou úvahy irelevantní, měření včerejška dnešním metrem

Němci strhli lavinu, která je smetla. Mohou děkovat osudu, že byli, tam kde byli, my jsme to štěstí neměli.

Sám odsun problém není. problémem je vyvraždění několika vesnic, loupeže, vraždy a znásilňování. Ani k tomu by ovšem bez WWII nedošlo.
04. 12. 2008 | 00:16

oranžový napsal(a):

Němci,Němci,Němci... cha cha.

Pišme konkrétně - Nacionální socialisté
česky: fašisté.
Ta odporně vyhlížející lidská zrůda
prezentovaná A.H.

Že se někteří obyčejní lidé /Němci /
ze strachu o své životy dali do spolku
s ďáblem ?
K pláči spíš jsou ti, kteří tak činili
se zájmem a dobrovolně.
Byli to Němci ?
Ne, byly to lidské zrůdy.
04. 12. 2008 | 00:24

oranžový napsal(a):

a pokud jde o měření včerejška dnešním metrem

a co jako má být ?
je snad dnešní metr o něco kratší nebo delší
než před padesáti lety ???
Není.
04. 12. 2008 | 00:29

bigjirka napsal(a):

ble ble ble ble ble plky, plky, nic než plky, řekl papoušek Zelenina.
04. 12. 2008 | 00:37

oranžový napsal(a):

Jo a odsun ?
Cha - to bylo něco, na co se Čech těšil.
Co to bylo za lidi ?
Byli to šmejdi chtiví jejich majetku,které
jim právem patřili po staletí.
Byly jim brány bez rozdílu /němec=esesák /
Kolikpak jich bylo mezi nimi nevinných ?
Obyčejných ustrašenců,kterých II.světová
válka vyprodukovala přehršel ?

Tito lidé netoužili po válce a ani netoužili po moci.Žili tu mezi námi stejné
životy.
To, že museli zaplatit daň z Němectví ...
pěknou daň jim Čech připravil,pěknou.
04. 12. 2008 | 00:44

oranžový napsal(a):

ble ble ble ble plky,plky, nic než plky
řekl papoušek Zelenina :-)))))

Dobré - bavím se :-)
04. 12. 2008 | 00:46

Pamatuj si mne napsal(a):

Pane Stejskale, domnivam se, ze vyroky (19:09:36
22:02:44), kdy jeden pan zde klade otazku a pak si na ni sam odpovida evidentne prekracuji vsechny formy elementarni slusnosti, jde o hodne perverzni zalezitost s cilem urazit jineho diskutera. (Pricemz druhy vyrok prisel po te, kdy jste evidentne nereagoval na upozornovanou skutecnost prvniho vyroku, pan se odvazil znovu nechutne popichnout.) Takto by se treba ja na interview jako uchazec o zamestnani nevyjadroval. Vy ano? Podle mne je to hnus a na techto strankach to nema co delat.

Ne, nechci suplovat vasi praci nebo vam radit. Vyjadruji svoje stanovisko k tomu, co povazuji za nutne.
04. 12. 2008 | 00:53

Řeřicha napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy - Ano, žádný komunismus by nikdy nepřišel a sovětské tanky by v panice před sudetskými Němci obracely děla směr Moskva a pádily pryč, seč by jim síly stačily.

Pár fanatických sovětských komisařů a rozvědčíků by sice zůstalo na místě a neuposlechli rozkazu držet paniku a ustupovat, ale těch několik kazisvětů by už chrabří Sudeťáci bez problémů zvládli.

Stalin by se možná v první chvíli pokusil o zoufalé dobytí ztraceného území zpět (po popravách cca 290 000 dezertérů z ČSR), avšak pod náhlým protiútokem sudetských Němců, podporovaným spojenými americko-britsko-francouzskými silami, které by v žádném případě netolerovaly okupaci suvereního státu cizí totalitní mocností, by se s velkými ztrátami stáhl až za Ural.

Po těchto klíčových událostech by se konečně mohli bývalí nepřátelé; Češi se Sudetskými Němci, milovat, respektive milovali by se čeští muži s lepými Němkami a sudetští váleční invalidé z eintzaz gruppen by si to štědře rozdali s vdovami po partyzánech. Paní Benešová by pro změnu neopomněla navštívit pana K.H. Franka v jeho cele, jelikož byla, jak neustále poučně a obětavě uvádíte, velikou milovnicí… mužů, ovšemže.
I přeživší homosexuálové z koncentračních táborů by si přišli na své s nedávno skrytými homofily z SA. Milovali by se, i když nemnožili.

Zkrátka, jak by se nám to v té ČSR krásně žilo, kdyby se pan Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy narodil o nějaký ten pátek dřív a byl zvolen do úřadu presidenta ČSR ve 40.letech. De facto by díky němu nedošlo ani k druhé světové, tak jaképak copak!..
04. 12. 2008 | 00:53

Řeřicha napsal(a):

P.S. : Pane "Doktore Doktore", miluji Vás.

Co Vy?

Přitom ani nejste mým nepřítelem, to už je co říct ne? Tak co s tím uděláme? ;)

...
04. 12. 2008 | 00:58

Teo napsal(a):

S nedůvěrou jsem začal číst. Po dočtení jsem zahořel pro pana Berwida a chci jej do politiky namísto kupříkladu Čunka. Jenže nevím, jestli pan Berwid by šel s kůží na trh v politice Česka. Ono totiž něco jiného je kritizovat, ikdyž správně, a něco jiného je realizovat myšlenku.
Tak co, pane Berwide? Žebyste s tím zkusil pohnout a cikána dostal na Hrad?!
04. 12. 2008 | 06:50

Vasja napsal(a):

Však se dočkáte, pane Bervido. Pan Paroubek ckánský původ má a na prezidenta si myslí.
Jeho prostřednictvím víme, jakou představu o budoucnosti má tato menšina a tato idea dokonce vyhrála volby.
04. 12. 2008 | 07:22

Dana napsal(a):

Je to pěkné. Heslo Cikán na Hrad asi bude splněno, pokud se tam dostane pan Paroubek .. slyšela jsem, že je olašský Cikán. Myslím (a jestli jsem to dobře pochopila, je to i Vaše stanovisko), že s romskou či cikánskou otázkou se můžeme popasovat jen tehdy, když vezmeme se vší vážností na vědomí existenci této odlišné skupiny obyvatelstva, budeme její specifika brát na vědomí, studovat a respektovat, nikoliv před nimi zavírat oči a tvářit se, že je Čech jako Čech. Jednou jsem zaměstnala Cikánku, hodnou holku ze slušné rodiny, ale už bych to neudělala. Neboť jednou jsem ji pokárala za špatný pracovní výkon, na to se její rodina urazila a dala klíče od skladu spřáteleným (bílým) zlodějům, kteří mne vykradli. Teprve poté jsem byla poučena, že se s nimi musí jednat jinak než s bílými, že se lehce uráží a stanou se pak nepřáteli, neumím s nimi jednat, a proto bych je už radši nezaměstnala.
04. 12. 2008 | 07:49

Silvie napsal(a):

Já jsem jenom zvědavá, jak dlouho bude Američanům trvat, nežli přijdou na to, že Obama jim k naplnění" amerického snu "nejspíš nepomůže. Taková bezbřehá naivita se hned tak nevidí...
04. 12. 2008 | 08:27

pgjed napsal(a):

To Pocestný:

Nemyslím, že bych autorovi naběhl. Vždyť přece vy i já říkáme v této věci totéž. Stručně shrnuto, vůle k boji nechybí našincům obecně, chybí jenom někdy některým špičkám. Což neznamená, že se tomu všichni podřídí.
04. 12. 2008 | 08:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Žádný komunismus by nikdy nepřišel." Omyl Váš. To bylo určeno v 1944 v Jaltě.
S těmi citróny to bylo také jinak.
04. 12. 2008 | 08:47

jeník napsal(a):

Pro JK a pana Stejskala:
nutíte mě reagovat na něco,čemu jsem se vyhýbal. Odsun sudetských Němců. Prosím, zahrňte do svých úvah následující:
v roce 1938 žilo v Československu více občanů německé národnosti než např. Slováků. Ve zcela demokratických volbách toho roku zvítězila Sudetoněmecká strana Konráda Henleina. To jsou fakta. Tato strana vydláždila Hitlerovi cestu až na Hradčany. Tomu předcházelo vyhnání Čechů ze Sudet, následovaly koncentráky a všechny hrůzy protektorátu Čechy a Morava, znásobené 2. světovou válkou.
O odsunu Němců po válce nerozhodl prezident Beneš, jak se neustále omílá. O tom rozhodly vítězné mocnosti s cílem, aby se předchozí události nikdy nemohly opakovat. Beneš dal tomuto rozhodnutí toliko právní kabát jedním ze svých dekretů. Nebyli odsunuti všichni Němci. Např. ti, kteří žili ve smíšených manželstvích a nějak zvlášť se neprovinili, zde zůstali.
Nelze proto hodnotit samotný odsun jako takový, ale pouze v historických souvislostech. Že při tom všem vznikalo mnoho křivd a bezpráví na obou stranách, o tom nemůže být pochyb. Připadá mi pasé o tom všem diskutovat, protože se dostaneme k otázce, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Myslím, že úsilí politiků nechat historii historií a hledět do budoucna, je moudré a správné.
04. 12. 2008 | 08:54

Jan napsal(a):

HARRY Udělejme tlustou čáru za 2 světovou válkou Němci už se změnili U nás v republice by neměly být žádné menšiny ale jen občane Čs republiky Tím by se vyřešilo zvyhodnováni jedné skupiny obyvatel Všichni stejná práva ale i povinnosti Pokud je někdo nedodrží nebo poruší pak nastoupí tvrdé sankce Zcela odebrat sociální platby lidem kteří dělat nechtěji Každá koruna musí být odpracovaná Uklid v domech nechat udělat firmám na náklady nájemníku Hlavně nemít strach
04. 12. 2008 | 09:08

johnyyyyyyyyy napsal(a):

Když už píšete o těch pojmech, tak národní kmen...tak takové nesmyslné spojení jsem už dlouho neviděl. Dá se hovořit o kmenech, dá se hovořit o národech, ale o národních kmenech, tak jak to používáte je mimo zavedené zvyklosti.
A nahradit pojem Rom, pojmem Cikán fakt nic neřeší. Krom toho zastřešovat všechny ty to skupiny nějakým označením je spíš politický nástroj než faktografický.
04. 12. 2008 | 09:11

Čochtan napsal(a):

Za těch 40 let co v Německu žiji jsem se setkal se spoustou odsunutých Němců. Všichni vzpomínali na předválečné Československo velice dobře a o odsunu říkali: "bylo to kruté, strašné, a začátky v Německu hrozné. Ale nakonec jsme na tom jen vydělali".

Od měnové reformy (18. Juni 1948) šla životní úroveň v Německu nahoru a brzy začala být vyšší než ve válkou nezničeném Československu.
04. 12. 2008 | 09:32

Čochtan napsal(a):

Proč mají domy uklízet Ukrajinky, (i když jim ten výdělek přeju) když mohou uklízet příjemci socky ?
Po skončení práce zazvoní a nechají si kvalitu práce potvrdit nájemníky.

To by mnoha lidem znechutilo parazitování.
04. 12. 2008 | 09:36

JAHA napsal(a):

Ad: KVS
Az teraz som sa dostal k citaniu a musim hned reagovat na Vas prispevok zo vcera po 17,00 hod. Tri hviezdicky! Keby ste vzdy tak pisali...:-).
04. 12. 2008 | 09:47

JAHA napsal(a):

Ad: KVS
Myslel som tu odpoved Zeleznohorskemu.
04. 12. 2008 | 09:49

Řeřicha napsal(a):

Zbyněk Matyáš - co uvádíte doslovně, jsem s hrubou nadsázkou nastínil již před Vámi. ;)

Jinak bych si dovolil poopravit -Nikoliv v Jaltě, ale již v Teheránu.

Jinak jsem ve své bukolické replice nastínil ještě jiné záležitosti. Chytrým jsem snad více, než jen napověděl...
04. 12. 2008 | 09:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pamatuj si mne,

respektuji Vaše rozhořčení, nicmémě musím konstatovat to, co zde již padlo. Jako administrátor těchto diskusí nevidím žádný důvod zasáhnout.

Přeji zajímavou, korektní a věcnou debatu.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 10:09

JAHA napsal(a):

Ad: vlk pre Jaha

Slovaci nemaju ziadnu traumu. Tu mate, ako som cital Vasu odpoved autorovi, Vy osobne, i vacsinou Vy Cesi s Benesom. Keby sam osobne vystupil z pekla (alebo zostupil z neba?) a vyrozpraval Vam svoje "kujonstva", ktore stali zlomene zivoty, keby sa priznal ku vsetkym lziam este pred vznikom CSR az do jeho smrti, aj tak by ste tomu neverili a povedali by ste, ze ten zjav je (asi najskor slovensky) agent. No a prelistovat historiu by Vam tiez neuskodilo. Nie tu z Blesku, samozrejme. Len prikladik: vedeli ste, ze Slovensko sa branilo, lebo Polsko letecky napadlo Slovensko az po Spissku Novu Ves. Asi nie, v Blesku to nepisali. A Tiso je mi fuk, ale on mal vediet, kde Zidov Nemci davaju, ale Benes v teplucku v Anglicku, ani Anglicania, ani cely svet to takmer do konca vojny nevedel. Verry interesant, isn´t it?
04. 12. 2008 | 10:27

Kmet 74 napsal(a):

Iniciativa se nedá nadiktovat a to je bohužel základ všech problémů s cikánským problémem.Nelze srovnávat Cikány a třebas Černochy.Hrají zde geny,jak je možno dokázat příklady,že bílá rodiny si osvojila již cikánské nemluvně a stejně došlo k tomu že se adoptované dítě v určitém věku dostalo do problémů.Cikánům schází touha po vzdělání,a tím se dostávají na okraj společnosti.Většina z nich vyznává společný život ve vlastní komunitě a tím dochází k segregaci.Jejich názory se v základech líší od názorů většinového etnika a rovněž tak i způsob života.
Řešení tohoto problému se dá srovnat s hledáním počátečního bodu kružnice.Je to v hlavách cikánské populace plně to závisí na ni,jak se s tím vypořádá.
04. 12. 2008 | 10:33

Nuba napsal(a):

Já tomu pořád nerozumím,

Citace B.B. : Proč jsme nebyli schopni sudetským Němcům odpustit a podat jim ruku se slovy: "Vyhráli jsme! Vy jste poraženi. My vás však vyzíváme, pojďte s námi společnou cestou porozumění a míru, která jediná vede k blahobytu. Nic vám nevyčítáme, neboť i my jsme udělali chyby. Není čas na výčitky, je čas na činy. Dejme se společně do díla!"

Zkuste si toto vyjádření vzít univerzálně, když jste tak velkorysý. Proč toto neříci např. sovětským okupantům případně našim komunistům ? Tam již tak velkorysý asi nejste. A není se co divit. Ten Váš vítězný turnaj totiž nebyl zápasem podle pravidel. Ve všech uvedených případech jde o podlé napadení. Takže vaše vyjádření chápu jako projev Vaší náklonnosti k této poražené skupině. Berte však v úvahu, že žádat velkorysost po zvěrstvech je jako chtít něco, co snad ani není v lidských schopnostech. Vždycky jsem se domnívala, že jsem velkorysá, ale všechno má své meze.

Těch třísek v boji bývá bohužel vždycky hodně. Podívejte se na případ Mašínů. Kdo se kdy omluvil zavražděným (přisluhovačům). Tady to berete jako nutné zlo, že ?
Každý si za své hříchy máme zaplatit. A to i přes to, že násilí absolutně neuznávám. Ovšem nutnou obranu, mnohdy silnější než útok ano.

Rusko, pro mnohé dodnes říše zla a komunisté, na základě kolektivní viny regulovaní lustracemi, to přece také není projev velkorysosti - pojďme společně do díla. Tak jak je to s tou selekcí. Příklady nejsou zcela srovnatelné, ale jde o princip.

Žádat velkorysost v případě sudetských Němců,(potažmo sov. okupantů a komunistů) pokud tam nemáte rodinné či jiné vazby, by bylo popření člověka a jeho vlastností. Chtěl byste, aby člověk nebyl člověk, ale Bůh.

Minulost je potřeba nechat historikům, je pravda, že název tohoto nového blogu je žhavým tématem dneška.
04. 12. 2008 | 10:33

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Velmi pekne dakujem za clanok. Reakcie nan mi umoznuju si trochu poopravit nazory na niektorych, napr.vlk, pgjed, bigjirka a ktovie kto este, zatial som to nedocital. Hlavny lajtmotiv - my nic, to ONI.
04. 12. 2008 | 10:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jeníku.

Děkuji za Vaši repliku, respektuji Váš názor. A především se snažím zasazovat si různé věci do historických souvislostí, jak píšte i Vy sám.

"Nelze proto hodnotit samotný odsun jako takový", nelze ale ani stejným způsobem hodnotit výsledek posledních voleb v předválečném ČSR.

Jak jistě víte, tehdy v roce 1935 je vyhrála Henleinova Sudetoněmecká strana spolu s agrárníky (SdP dostala více hlasů, agrárníci měli však ve sněmovně o jeden mandát více).

V té době Henlein odmítal jakoukoliv iredentu (a krátce předtím odmítl i Hitlerův nacismus). Usiloval toliko o větší autonomii českých Němců, což bylo podle mého názoru naprosto legitimní (stejně jako nároky Slováků či slovenských Maďarů).

České politické strany si však chtěly ponechat hegemonii v nově vzniklém státě (svým způsobem a z jejich pohledu též pochopitelné), a emancipační snahy ostatních národností tvrdě odmítaly resp. potlačovaly.

Tak například po vyhraných volbách odmítly jakékoliv zástupce vítězné strany ve vládě.

Čili v posledních parlamentních volbách čeští Němci nevolili nacismus, iredentu či rozbití ČSR. Ti, kteří dali hlasy SdP (a byla jich většina, i když řada dala hlasy i socdem a komunistům), podpořili své zcela legitimní nároky na rovnoprávné postavení ve své vlasti, čili ČSR, tím, že volili legitmní demokratickou stranu (v podstatě obdobu českých národních socialistů).

Henlein se pak postupně dostával pod vliv Adolfa Hitlera a v roce 1937 byl již poslušným nástrojem nacistického vůdce.

V roce 1938 se konaly volby komunální. V té době se již Henlein nepokrytě snažil o připojení k Říši a hlásil se k nacismu. Nicméně na místních úrovních se lidé jak známo velkou politiku starají přeci jen méně (viz úspěchy komunistů v místních volbách, koalice s nimi, řada rozumných komunistických starostů).

Ano, řada Němců se nechala omámit nacismem (stejně jako řada Čechů komunismem), jiní volili jen dobrého starostu, který třeba obec spravoval pod SdP již pět let. Celé vesnice pak SdP nevolily vůbec (zejména na jihu Čech).

Historické souvislosti jsou velmi důležitá věc. Historie nezačíná ani rokem 1933, ani 1938, ani 1945. Ty souvislosti sahají stovky let zpět. Vše souvisí se vším, vždy má tak trochu pravdu jeden i druhý, tu "svojí pravdu." Žádná objektivní pravda v tomto ohledu neexistuje, vždy jde jen o úhel pohledu determinovaný řadou zcela subjektivních věcí.

A tak je podle mne třeba stanovit některá pravidla, která budou respektována bez ohledu na partikulární zájmy jedinců či skupin. Jedno z nich podle mne je, že lidé se nesmějí vyhánět z jejich domovů (čili absolutní nepřípustnost etnických čistek, ať je provozuje kdokoliv).

Nechci vracet historii, nemíním ani volat po nějakých reparacích, restitucích či kompenzacích (přestože po Němcích je pořád někdo chce a oni platí jak mourovatí). Nejde mi ani o politická gesta či deklarace.

Jde mi jen o jediné: aby si co nejvíce lidí uvědomilo, že vyhánět jiné z jejich domova na základě kolektivního provinění je prostě naprosto nepřípustné. Dříve, teď a především v budoucnu (jen a jen kvůli budoucnosti má cenu tyhle debaty vést, ale pokud to nepřijmeme jako kánon, princip, tak podobná "čištění" se budou sem tam opakovat. A není vyloučeno, že jednou budu já či moje děti mezi těmi vyháněnými - třeba proto, že jsem někoho volil. A to bych fakt nerad).

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 10:40

Spínola napsal(a):

Tradičně zajímavý příspěvek pana Berwida-Buquoye. V jednom bych ale nesouhlasil. Češi měli své maličké koloniální impérium, dokonce nedávno. Byla jím první československá republika. (Například Podkarpatská Rus srovnání s kolonii snese po mém soudu lehce.) A výsledek nebyl nejhorší, určitě nešlo o nějakou říší zla. Ale oněch 50 let, které požadoval TGM pro stabilizaci, první republice dopřáno nebylo. Naopak, následoval 38., 48. a 68.
04. 12. 2008 | 10:40

fln napsal(a):

Á další parazit přised k vráně.
Zelená guma se setkal prvně v životě s cikánem a teď nám to bude vnucovat jako něco skvělého. Čím víc tady budou takoví hlupáci příživnický vnucovat že sousedský teror, loupežná přepadení, devastace nemocnic a roznášení nemocí jsou nomální, jen my si musíme nějak zvyknout, tím tragičtější bude podívaná na to až to systém semele a my budeme muset přihlížet jak to vodsíraj i slušní cikáni a nebudeme schopni tomu zabránit, protože společnost prolezlá parazitem bude nemocná natolik, že nebude schopna rozlišovat na slušné a neslušné a nakonec to fakt semele podle kožky.
04. 12. 2008 | 10:43

MeGab napsal(a):

Dobrý den, pane Buquoy!
Nečtu si dosavadní komentáře, pouze k vašemu článku. Zatímco Husajn Obama se během kampaně profiloval jako Američan, ne jako černoch, tak nikdy nebudu křičet Cikán na hrad, nýbrž Čech na hrad. Černoch je rasa, Cikán je národ. Když se však Cikán bude profilovat jako Čech (bude se tak chovat), nic proti němu mít nebudu. Nejsem rasista ani nácek.
A teď si vypíchnu některé vyše perly:
* "... zaměstnávat občany cikánské národnosti ve všech odvětvích lidské činnosti..." Děje se tak odjakživa a dělo by se ve vetší míře, kdyby Cikáni sami chtěli.
* "... naučit je převzít zodpovědnost sami za sebe i za svoji vlast, ve které žijí..." To se musí naučit sami. Pokud je třeba je vodit za ručičku jak malé děti, nechť jsou prohlášeni za nesvéprávné a jsou jim sebrány občanky.
* "Účast občanů cikánského původu v ozbrojených a bezpečnostních složkách státu se musí stát samozřejmostí." Nemusí. Pokud nebudou schopni zvládnout ty stejné požadavky jako Češi, mají mít smůlu, tak jako dosud.
* "Je nutné vypracovat konkrétní koncept s celoplošnou působností, který by pomohl odstraňovat dosavadní zhoubnou izolaci." Není to nutné. Ti, co jsou aspoň trochu inteligentní, pochopí sami, že v izolaci je drží jejich životní styl, který je neslučitelný s moderní civilizací.

Toť vše.
04. 12. 2008 | 10:57

miro napsal(a):

Smíšený pocit z Vašeho článku. Umíte si döbře vymýšlet. Ale semlel jste páté přes deváté, možná jako proza pro někoho zajímavé. Od Boha přes ožralu,od vládnutí až k cikánské otázce .Stručnější a konkretnější by odpovídalo blogu.V něčem jsem se ale něco nového dozvěděl za to děkuji
04. 12. 2008 | 11:03

fln napsal(a):

hele Stejskale, proč tady opruzujete s Henleinem a Hitlerem? v zemi, která
- jen tak "omylem" spolunapadla Irák na základně lživé záminky,
- přesto že je omyl oficiálně znám, nadále již několik let bezdůvodně okupuje napadené země
- aktivně se podílí na provokacích vůči Rusku,
- přes nesouhlas většiny národa a bez mandátu si tady za naše peníze propaguje a připravuje radar,
- proti vůli voličů tady zve cizí vojska
- v zemi, kde soudci a policie organizuje zločin , místo toho aby proti němu bojovala
- v zemi kde se obyvatelé ozvou proti pochybným krokům "vlády" formou demonstrací, jsou osočováni a je jejich názor ignorován
- v zemi kde jsou obyvatelé terorizováni romy, jejich spoluparazity nalezlými v úřadech a zneužívajících k tomu účelu policii
- v zemi s totalitní cenzurou

a spoustu dalších zločinů, avšak nelze nejmenovat praseckost nejvyšší, čímž je agresorské bombardování Srbska a uznání Kosova, vzoru ukázkové zločinecké společnosti

V čem je tahle společnost lepší proti nacistickému Německu?
04. 12. 2008 | 11:10

stejskal napsal(a):

Ale prakticky v ničem, paní či pane fln ;-)

A ty drobné odlišnosti by byly na dlouhé vysvětlování, přesahující možnosti těchto stránek.

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 11:21

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to MeGab.
Máte pravdu. Souhlasím s Vámi: Kdo neumí upéct chleba, nemůže být pekařem. Kdo není připraven, v případně nutnosti, položit život za svoji vlast, by neměl být vojákem...
To, že to většina cikánského obyvatelstva není schopna, je i naše vina. Od roku 1918 jsme měli dost času na to, je to naučit. Co jsme těch 90 let dělali? (Tedy mimo nadávání, podezírání a závidění).
Co jste udělal Vy proto, aby Cikán nebyl tak méněcenným jakým je? Patrně, nic! Já, abych se potichu přiznal, také nic. Cítím se tedy alespoň spoluzodpovědným, hledám řešení a nenadávám.
Hledejme vinu nejdřív u sebe: To, že kluk v první třídě již třikrát propadl může být vina rodičů i učitele. To, že Cikán nic neumí a žije ve svinčíku může být i naše vina.
04. 12. 2008 | 11:49

fln napsal(a):

Jan Berwid-Buquoy>
hele vy dvojtá brado, nedělejte že je to nějaká "NAŠE" vina.
Chytrák nalezlej v armádě která se nikdy nezmohla na obranu, naopak odpřísáhla věrnost každýmu režimu co šel kolem, zatímco gumáci si tam vesele za státní žold uhnali leda tak jateční váhu tady nemají co rozdávat účtenky za cikány už tak těžce zdaňovanejm spoluobčanům
04. 12. 2008 | 12:06

Lex napsal(a):

autor
Pane Jane Berwide-Buquoyi, nezaujímám postoj k myšlenkám obsaženým v článku, jen se ptám:
Skutečně je to s Romy z hlediska veškeré "cikánské" národnosti tak, jak píšete, tedy že je to jenom menšinvá odnož cikánů.
Zde http://ling.kfunigraz.ac.at...
se píše něco úplně jiného, a článek působí docela věrohodně,skoro vědecky.
Hezký den! Lex
04. 12. 2008 | 12:20

jeník napsal(a):

pro pana Stejskala:
Trochu se nám pomotaly letopočty, ale to nevadí. Zřejmě oba víme, o čem píšeme. Nejde jenom o to nevyhánět, ale najít funkční konsenzus - způsob bezporuchového soužití. To bude asi věčný problém vícenárodnostních států. Viz třeba Slovensko, ale spíše Francie.
Ovšem, to už je zcela mimo blog.
Buďte zdráv a někdy zase na shledanou.
04. 12. 2008 | 12:40

JAHA napsal(a):

Ad: Nuba
Takze ku komunistom ste (sme) neboli velkorysi. Akosi som si nevsimol, zeby v Cechach nieco viselo na kanderabloch, ani ziadne PTP tabory som nezaznamenal, ani ziadne 50 kg a hajde. No, mozno zle vidim. Na Slovensku sa to urcite nestalo. V Cechach i na Slovensku som akurat zaznamenal, ze co sa tyka parlamentu, uradov, sudov...tak nech uz su teraz v hociakej strane, veselo si basuju K O M U N I S T I (aj ked poniektori byvali). A mnoho je ich vidiet i v tejto diskusii. Tak comu "porad nerozumite"? Tomuto stavu co je dnes? Ze po desatrociach skusenosti s komunistami maju cesky volici neodolatelnu chut na cervenu?
04. 12. 2008 | 12:48

Robert Rudenko napsal(a):

Teda kdyby existoval diskuzni kanal v Ceske televizi, rozhodne bych si ho i predplatil. Jenze to bych take musel pod televizi dat asi nejake necky, protoze spousta kydani a sracek by se linula zpoza televize primo do okapu. Domnivam se, ze kdyby byla olympiada v zavistivosti, tak vyhravame jednu zlatou za druhou, protoze jako narod nic jineho zrejme neumime. Jen slintat do piva v zacouzene hospode a nadavat na pomery. Naprosto souhlasim s autorem, i kdy musim dat zapravdu i nekterym dalsim prispivatelum, neb co clovek to nazor. Diky Bohu, ta vetsina ma hlavu i patu a jsou slusne. Nevim, jak vychovavat cikany, ale v dobe globalizace a otevirani hranic jsou opet vsude. Staci si jen precist "drobne" trampoty mistnich obyvatel v Italii. Take verejnopravni televize v Anglii odvysilala reportaz natocenou skrytou kamerou, jak cikani vyrabi rodne listy deti jak na bezicim pase, nasledne vyuzivaji stedrosti socialniho systemu. No a co? Kazdy se prispusobuje moznostem a okolnostem. My Cesi jsme dali svetu slovo tunelovani a kdo bude vychovavat nas? Pockame snad az si zlodeji namasti kapsy k prasknuti? Budeme stale trpelive zirat, jak se statni penize ztraci kamsi a tise skripat zubama? Politicka satira nevyresi nic, asi tak jako nevyresi nic tato debata a dalsi komentare.
04. 12. 2008 | 12:57

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Někdy si připadám jako Kristus. Pouze s tím ukřižováním to dnes nebude tak jednoduché jako kdysi.
Řeknu to jednou větou, i pro ty největší pitomce (tím nemyslím Vás pane fln. Vy jste patrně od narození slabomyslným): Buďto se nám podaří z Cikána udělat civilizovaného člověka, schopného zastat jakékoliv společenské funkce ve státě i společnosti a nebo jsme opět selhali a neumíme vládnout.
Kdo neumí vládnout se musí uchýlit do nějakého protektorátu, kde za něho vládnou jiní (viz můj blog iDnes "Francouzský protektorát zvaný Československo"). Kdo žije v protektorátě, ztrácí samostatnost. Nedopusťme, abychom přistáli opět tam, kde už jsme jednou byli.
04. 12. 2008 | 13:02

fln napsal(a):

Jan Berwid-Buquoy>
tak to mám velkou tradost že mně nezaměstnáváte svými mdlými úkoly. Ještě než se vám tedy poštěstí prvního cikána předělat na člověka, nemoh byste zatím někde zařídit, aby nebylo pro tyto účely zneužíváno mých daní??
04. 12. 2008 | 13:27

Vico napsal(a):

Dr.Dr.JBB : Holt doma není nikdo prorokem.Pokud jde o to ukřižování, podle přežívajících představ o fyziognomii Ježíše Krista, bohužel typově neodpovídáte.

Také nevím, zda-li se pan fln radovat či ne. Sice není největším pitomcem/dobrá zpráva/, ale je od narození slabomyslným/špatná zpráva/. Dle pravidel formální logiky tedy velký pitomec není ten, který je od narození slabomyslný. Pokud velký pitomec není označením vrozené slabomyslnosti, jedná se o nadávku. Má to editor někdy složité..mazat nemazat?
04. 12. 2008 | 13:35

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to fln
Nemyslím si, že by jste zde byl úplně k ničemu.
I ten největší vůl na světě, může sloužit alespoň jako špatný příklad.
Přičemž si nemyslím, že Vy byste byl tím největším volem. Potkal jsem takové, kteří na tom byli duševně daleko hůře než Vy. Nebylo jich moc, ale přesto.
Každopádně nikdo z nich zatím nepřispívá na tento blog. Prostě nikoho (na rozdíl od Vás)neznásilňují podřadnými názory.
Ale nenechte se odradit tím, co Vám zde sděluji. Pište klidně pilně a s chutí dál, ať vidíme všichni na Vašem příkladu, jak se to dělat nemá.
04. 12. 2008 | 13:42

Vasja napsal(a):

Ono stačí, že že sem píšety vy, pane Bervido-kapitáne.
04. 12. 2008 | 13:48

fln napsal(a):

jak se guma naráz smeká :))
když mu člověk naznačí že by měl cikány živit pouze ze svého, je to hned podřadný názor..

Slovy Belmonda:
Tlusťochu! Zaplať!!
:D
04. 12. 2008 | 14:07

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja
Ty příspěvky sem píši kvůli Vám Vasjo, aby jste je mohl komentovat těmito výroky: "Ono stačí, že že sem píšety vy, pane Bervido-kapitáne."
To je geniální!
Kam jste chodil do druhé třídy obecné školy? Nepil Vy jste již jako batole alkohol? Pakliže nikoli, tak jste určitě jedl nadměrné množství máku. Mám pravdu?
04. 12. 2008 | 14:13

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to fln
sdělujete nám, že se Vám "smeká guma". Když už si před pohlavním stykem neumíte ani navléknout gumu a táž se Vám pořád "smeká",jak chcete jít příkladem menšinám?
Myslím si, že Vaš příklad by měl sloužit cikánskému obyvatelstvu spíš k obveselování než k napodobování. Prostě jste tady k smíchu menšinám.
Ovšem, když jsem mluvil o umění vládnout, neměl jsem na mysli Čechy, kteří si neumějí navlíknout gumu.
04. 12. 2008 | 14:23

Pocestny napsal(a):

fine, ty budeš pěknej grázlík, jak tak popisuješ vlastní chasu.

Je tvůj závit schopen pojmout souvětí, nebo to mám naštěkat v bodech jako ty?
Kolik cikánů z těch daní živíš, že se tu tak mrskáš, sokolíku?
04. 12. 2008 | 14:26

fln napsal(a):

Jan Berwid-Buquoy>
teď se nějak ztrácím ..

to co vyprávíte Vasjovi je jen váš chorobopis, nebo tady obnažujete celý svůj profesní životopis??
04. 12. 2008 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

„Cikán na hrad!“
--------------------
fajn, Jasnosti a kerýhopak navrhujou? Nemohli by bejt konkrétní? Musí umět číst a psát?

Jinak maj můj respekt. Čekal jsem, kdy se připojej k bušení pneumatickýho kladiva firmy PEHE a spol. do boxovacího pytle Klaus and son.Trochu nudná zábava, Jejich velikosti nehodná. Tomu pokušení odolali.Asi se věnujou alternativnímu historickému bádání.Měl bych pro ně hezkou výstavu pro Jejich výzkum.

http://spunt.centrum.cz/sko...

Někdy si připadám jako Kristus.
-------------------------------
A sakra. Oni taky. Není to nakažlivý? Jeden takovej už tu je.Že byste zase zformovali neoflagelantské procesí k hrobu Konráda Henleina? Taková měsíční perioda, řekl bych.

Pokud opakuju někoho přede mnou, tak mně ráčej vodpustit. Já totiž čtu už jenom příspěvky těch, kteří obdrželi hrdý titul patologická sedlina nebo lobotomický lejnotepec.

A pak také našeho milého editora, abych věděl co se ještě smí.
Ani on občas neodolá, jednu si přes záda natáhnout jako v sauně.Aby zkusil jaký to sado-maso je.

Sám nejsem nic. Má cena je jen v mase. 03.12.2008 16:28:01

Jo za masu nebo za národ se neschovávat, ať každej mluví za sebe. Škoda že ho to nenapadlo na tomto blogu.

http://blog.aktualne.centru...

Asi nebyla inšpirace,
04. 12. 2008 | 14:36

stejskal napsal(a):

Napadlo, pane Pepo Řepo.

Ostatně jak víte, co mne napadá či nenapadá, zejména v těch případech, kdy se diskuse nezúčastňuji? ;-)

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 14:52

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to fln
Píšete: "teď se nějak ztrácím.."
Prosím Vás, pane fln - neztracejte se nám a komentujte dál, pakliže by jste dovolil, abych Vás o to směl požádat.
Já a moji přátelé by rádi viděli kam až to může klesnout.
Gorbačov kdysi prohlásil: "Lidská moudrost je omezená v čase a prostoru. Lidská pitomost však žádné hranice nezná."
Prosím Vás, zdvořile, pane fln - mohl by jste sám svým příkladem ty hranice lidské pitomosti určit?
Při Vašich schopnostech Vám to určitě nebude způsobovat žádné potíže.
Za Vaši ochotu si Vám dovoluji poděkovat předem. Ubezpečuji Vás moji vynikající úctou k Vám, neboť již náš Pán Ježíš Kristus prohlašoval: "Nechte slabomyslných přijíti ke mně!"
Přál bych si pevně doufat, že jsem se Vás citací z Písma svatého nevhodně nedotkl.
04. 12. 2008 | 15:01

Řeřicha napsal(a):

Pane Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy, dosud jste neopětoval mé hluboké city, které k Vám chovám a místo toho hovoříte s nějakým hulvátem "flnem" o nasazování prezervativu. Jsem tím jednak hluboce zklamán, jednak si uvědomuji, že jsem tím pádem nejspíše předurčen osudu romantického trpitele, jehož doživotní úděl je býti nešťastně zamilován.

Dovoluji si Vám skromně věnovat píseň, kterou složil Vítězslav Vávra k filmu o Básnících :

„Včera jsem tě zase potkal, jen jsi kývl na pozdrav.

Na stěně visí tvoje fotka a já čtu tajně Šrámkův splav.

Nechtěl bych tě potkat v lukách, chtěl bych s tebou do kina.

A říct ti o těch hrozných mukách, když první láska začíná.

Ref.:

Pojď, pojď, už se nevracej, ty cenné okamžiky neztrácej.

Ty jsi můj první, a můj jediný, nádherný, jak syn Kolombíny,

Pojď, pojď, není vyhnutí, zmrzlinu od cukráře nesu ti.

Ty jsi můj první, a můj jediný, neměj strach, zaboř nos do zmrzliny.


Do tmy volám: Lásko, chci tě, celou noc čmárám sonety.

A neučím se k maturitě, a za to můžeš pouze ty!

Píšu básně místo rovnic a není mi moc veselo.

Prosím tě lásko, nevyslov nic, co by mě příliš bolelo.


Ref.: Pojď, pojď, už se nevracej…“

P.S. : Víte o tom, že můj nejlepší kamarád na Základní škole byl Rom? Jako nepřítele jsem ho nikdy nepovažoval… je mi líto, že mí předci, kteří byli v roce 1938 vyhnáni ze severní Moravy a okradeni, se v roce 1945 nepomilovali s ustupující jednotkou wermachtu, která je sice okradla o to poslední, co měli avšak „darovala“ jim – život. V rámci srovnání s osudem některých spoluobčanů ( namátkou Lidice, Ležáky, Javoříčko, zlínské lesy, pražské povstání…) se na tyto příhody dívám „kupodivu“ pozitivně. Mohlo být přece hůř. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné.
Historie Evropy 1900-1989 je jednou velkou tragédií, ze které je více než radno se poučit. Avšak nekrofilní praktiky by bylo záhodno provozovat cudně; v soukromí a neexhibovat se s nimi na veřejnosti. Natož z nich činit modelové chování a následování hodný koníček.

S úctou,

Řeřicha..
04. 12. 2008 | 15:01

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, plačtivej templář je tu...

To Krista bych si dovolil rozmluvit, svobodný pane, vono se těžko najde dvanáct "zoufalců", ale sponzora na fošnu a hřeby, toho seženem hned...

A hlavně, když to bude režírovat Adamec, mohla by z toho bejt nová Suprstár - lidi budou textovat jestli upálit (906111111) nebo ukřižovat (906111112), bude i vejvar.
Pepane, jestli Konrád nějakej pomník má, tak tam snad to procesí budete vorganizovat vy, jako den díkuvzdání matce Henleinový, at to, že porodila toho pašáka, kterej kdyby nebyl , tak si ho Eda musel vysochat.

Co kdyby ty mrchy sudetský chtěly bojovat proti Hitlerovi, to by byl Eda úplně na kaši.

Já myslim, že bychom takovej pomník měli postavit, aby se Edovi sirotci měli kde srocovat na počest to zdárného dílka z let 1932 - 1938, kdy Eda vyráběl ze všech cizojazyčných spoluobčanů nepřátele.

Jako výraz díků za toto skromné státnické dílko, byste měli společně vrhnout na svět ty veškeré zásluhy, které skrze něj nosíte.

Budou vánoce, bramborovej salát půjde na dračku.

Jinak jsem si ani u hraběte ani u sebe nepovšiml stop biče, my se máme rádi....

Na to nošení cizích vin a "našich kulturních tradic" tu máme jinačíé kabrňáky, jen je musíme nechat od toho břemene oddechnout, když si vyrazej "na cikána"....

Víš, chrabrý Pepino, každýho bičuje jenom to, co ho v životě dohoní.

Takže bych řekl, že spíše jde o to, že tu někjkterý přestalo bavit těma flagelanty bejt, protože žádný bičování hovado pozemské ještě nevychovalo.

Kdepak, krmit, zaměstnat, rozdělit a ovládnout, tak se to u nás dělá, aby chovanec nevyskakoval.

Jo a Pepane, když tu děláš advotátu tý vaší "krušně vždypravdumající partě, nesmíš bejt upejpavej, když si podonej tatrman jako ty otevře střelnici i tvym jménem.

Vždyť ty jsi tu to samý MY, co kdejakej komouš...
04. 12. 2008 | 15:18

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale,
správný Čech má přece vypadat jak tři hrbáči z Damašku.Má být připraven kdykoliv olizovat panské holinky, litovat, že nebyl poněmčen a každý měsíc pochodovat s pytlikem hujerových švestiček tam, kam mu přikážou. K vile Konráda Henleina nebo do Bruselu.
Kňučet, že jsme malej národ, že nám nic jinýho nezbývá, že to je historická nutnost, jinak zůstaneme opuštěný jak Jakešův kolík.Má mít připravené pero (na sex nemyslím), aby podepsal, co mu podstrčej. Mnichovskou dohodu nebo Lisabonskou smlouvu, ono to je vlastně jedno.

Řek bych, že tenhle blogger Vám to tady kazí:

http://blog.aktualne.centru...
04. 12. 2008 | 15:21

Pocestny napsal(a):

Pane Řeřiácho, mluvíte mi z duše.
U té příležitosti bych vám rád doporučil detailní studium tohoto

http://www.valka.cz/index.p...

níže na stránce jsou odkliky na stenozáznamy ze všech tří zmíněných konferencí.

Až to přečtete, nemusíte mi děkovat, že jsem vaše výše uvedené glosy ponechal bez komentáře, pochopíte, že dělat si tu "nemístnou" legru z nevzdělanců je vskutku jednoduché a pokusíte se to lidem jako já ztížit tím, že se těmhle trivialitám vyhnete.

Berte to jako zcela upřímný lidský pud senbezáchovy, který mne pobízí pomoci oponentu, aby se vymanil z infantility a dopustil se dospělé diskuse.

Samozřejmě, pokud toho nejste schopen, pak se omlouvám za pokus o nevhodné zasahováníé do oblasti svobody víry a vyznání a přijměte mou hlubokou omluvu.
04. 12. 2008 | 15:28

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Řeřicha.
Asi Vás budu muset zklamat. Vaše city Vám opětovat nemohu, neboť (snad na rozdíl od Vás) nejsem homosexuál.
Je mi Vás líto, ale nezoufejte - i buzerant je jenom člověk. Doufám však, že neobtěžujete malé chlapečky. To by bylo Řeřicho mejen trestné, ale i silně smutné a zbabělé. Ovládejte se!
04. 12. 2008 | 15:36

Pepa Řepa napsal(a):

A sakra! Já nejmenuju jenom podotknu, že jednoho mesiáše už tady máme a hned se ozve zakejhání: To jsem prosím já.

Ale já vám to mesiášství, milý Pocestný, upřít nehodlám. Tak jen klid. Víte, co říkal pan doktor o tom rozčilování.
A víte, že moji rodiče měli dům kousek od Henleinovy vily? Jestli tam má Konrád pomník nevím, to spíš budete vědět Vy.

Že nemáte stopy flagelanských důtek na zádech? Ale o to přece vůbec nejde. Jde o to, aby se řádně bičovali ostatní. Aby šli pěkně za sebou jak v Sedmé pečeti. Malomocní, nedotknutelní.
Krásnej pohled, co?

Ale mě dneska nenas....e. My dobromyslní katolíci se srdcem na dlani máme adventní pohodu.Lépe řečeno já, abych nebyl jak ten Stránský.Teď mě omluvte, musím na tydenní nákup. Hrozná věc.Všechna ta hovada Boží, nakupují zboží.

Doporučuju vyhlédnout si jinou oběť.Takovej Řeřicha by nebyl marnej.
04. 12. 2008 | 15:41

Pocestny napsal(a):

Pepane, zase motáš pražáka a čecháčky.

Tenhle blogger žije v otevřené společnosti, mluví několika jazyky, má přátele v lecjaké Pepanucizí končině a neřeší otázku národní....

Dělá si své, nepotřebuje se hrabat ve věcech jako my, protože je svým postojem povznesen a oddělen od těch šutrů, které si v báglu táhneš ty a tvoji "národové".

To je holt ta svinská generační výhoda, my ( Sedláček a já, abychom si rozuměli) nemáme ten problém, kterej sužuje lidi jako ty, protože jsme si od Edy ten psí obojek nasadit nedali.

Připomnělo mi to, jak rozdílná je diskuse s vrstevníky u piva od toho, co tu předvádíte vy....
Nás spojuje vědomí, že bychom tyhle svinstva nikdy nepřipustili a ani nepřipustíme,

u vás panuje jistota, že toho jste kdykoliv znovu schopni tak lehce, jako tehdy...

..učení o dvojím lidu trochu jinak...
04. 12. 2008 | 15:43

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

víte, já s kategoriemi správný (nesprávný) Čech nepracuji. Přijdou mi směšné.

Pan Sedláček mi mluví z duše. Jenže řada diskutujících tu zjevně neumí rozlišit mezi sebevědomým občanem nějaké země (na národnosti v rámci tohto celku až tak nezáleží) a "správným Čechem".

Ale lepší se to, těch "zarytých" už není 99,99 procenta (jako za bolševika), ale pár promile (zejména těch mladších) už se počítá i k těm dostatečně sebevědomým a vůči nikomu se nevymezujícím občanům této krásné země.

Libor Stejskal

P.S. Neprožívejte to "češství" pořád tak silně, já mám někdy pocit, že se kvůli němu snad v noci budíte ze spaní ;-)
04. 12. 2008 | 15:45

Řeřicha napsal(a):

Pocestny – „Stenozáznamy“ z Teheránu? Podíval jsem se… avšak není mi úplně jasné Vaše exhibování tohoto odkazu. Můžete prosím vypíchnout, co konkrétního Vás v nich trápí ve spojení s nějakou mojí replikou? Nebo jde o nedorozumění?…

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy – Čekal jsem od Vás daleko víc, zklamal jste mě. Podobná sdělení dokázali překonat i průměrně uvažující pubertální sígři v dobách mé povinné školní docházky. Navíc je z Vašeho poměrně briskního sklouznutí od homosexuality k pedofilii cítit silný závan předsudků. Zklamal jste mě, už Vás nemiluji.

Pane Stejskale, mohl byste prosím alespoň trochu konkretizovat vymezování (myslím tím jemnější nuance, nikoliv primitivní výkřiky typu „táhněte domů“, „nechce se Vám makat – my makáme na Vás“, či „jste mafiáni a kriminálníci“?). Předem velice děkuji.

S úctou,

Řeřicha..
04. 12. 2008 | 15:45

Pocestny napsal(a):

Pepčo, první rejpanec, první komentář, jsi ve formě....

Jo a že by jsi si ty kvůli mně bičoval (nebo někdo jinej z vás "edoduchejch"), to si opravdu ani na minutu nemyslim.

Hele, každej si na těle nosí šrámy, někdo jizvy z boje, jinej roznípaný beďary, jde vo to, nedělat z nežitu válečný zranění....

A že by se na ty edorudý preparáty hledělo s potěchou, i bez bičování jsou to zoufalci vezdejší, topící se ve vlatní životní žumpě. Zdá se, že konečně začíná být důležité, jak vysoko si kdo nadělal....
04. 12. 2008 | 15:50

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá, to už je k zblití jak se ten ukecanej nadutej trouba tu producíruje !
04. 12. 2008 | 16:06

fafnir napsal(a):

Pepa Řepa
já včera také říkal ,že místa mesiášů 6 hlavních náboženství jaou nějakou dobu obsazená,ale on dál immerfurt tluče do klábosnice.Třeba mu ale doporučil psycholog ,aby se ze svých traumat vypsal.
Ale jinak soudím,že sláma už je rozmlácená na prach,tak není co mlátit,ani hubou.
04. 12. 2008 | 16:12

Čochtan napsal(a):

Fafnire,
klábosnice je perfektní ! :-))))

Snad dostane na noc prášky nebo injekci a uklidní se. Asi navštívil odpoledne dominu, že tak blouzní o bičování a šrámech na těle.
Chudák malej !
04. 12. 2008 | 17:20

fln napsal(a):

o dost jste asi přišel tím,
že na tý zastávce byli lidi .. škoda

http://www.novinky.cz/clane...
04. 12. 2008 | 18:12

bigjirka napsal(a):

Vaše Nejasnosti, buďte tak neskutečně mlaskav a přestaňte se dopouštět zločinu proti lidskosti "by jste". Zato slovem novotvárným, někoho vyzívat, udělal jste mi velkou radost. Já mám doma takovou malou wordforgetak to dovedu ocenit.
04. 12. 2008 | 18:33

Nuba napsal(a):

bigjirka

:- DDDD
04. 12. 2008 | 18:48

Vasja napsal(a):

To budete mít u Barvidy dobrý, pane Pocestný.
Nazvat plebejca hrabětem.....
Pozvání na zámku bude následovat. Vemte si ale spacák.
04. 12. 2008 | 18:52

bigjirka napsal(a):

Ahoj Nubo, ty ty ty! :-)
04. 12. 2008 | 19:17

bigjirka napsal(a):

furt nad tím špekuluju... vyzívat, to je něco jako v tom vtipu vymrkat?
04. 12. 2008 | 19:19

Čochtan napsal(a):

V jakým vtipu, ten ještě neznám ?
04. 12. 2008 | 19:35

Vasja napsal(a):

Pane Bervido!
Já nevzdělanec a alkoholik?
To neznáte moji práci o vašem otci, Postkoitální implose významného sochaře Jana Kopeckého, otce mezinárodně uznávaného politologa, myslitele a agenta MIG 16, pana Bervidy, prasynovce ministra obrany a bratrance Baracka Bervidy O'Bamy?
Kde je nějaký vděk......
04. 12. 2008 | 20:05

Nuba napsal(a):

Bigjirka

za svoji neukočírovanou škodolibou souhlasnost se omlouvám :-)
04. 12. 2008 | 20:10

Čochtan napsal(a):

"Vaše Nejasnosti, buďte tak neskutečně mlaskav "
kam na to chodíš Bigjirko ? :-)))))
04. 12. 2008 | 20:11

vlk napsal(a):

JAHA

O nás Čechy ohledně vyrovnání s e s Benešem si nedělejte starosti. Nějak s e s ním popasujeme. Pořád je součástí našeho právního pořádku zákon, který říká, že Edvard Beneš se zasloužil o stát. nejspíš součástí slovenského právního pořádku není. Měl by. Protože nebýt Beneše a jeho trvání na obnově předválečného Československa , by nejspíš Slovensko bylo bývalo zařazeno mezi poražené státy. S e všemi důsledky.
A pokud jde o historii, ten, kdo nutně potřebuje něco nastudovat nejsem já. Nevím, jestli Poláci provedli několik náletů Po zahájení války na slovenské cíle. Nicméně, pokdu tak učinili, měli k tomu zatraceně dobrý důvod.
Tím byla Skupina armád Jih, pod vedením Karl Gerda v. Rundstedt. Skládajíci se z 8.armády pod generálem Blaskowiczem, 10.armády pod velením generála von Reichenau , 14.armády generála List a Slovenské armádní skupiny pod velením generála II.třídy Ferdinanda Čatloše, Skládající se z 1. až 3. pěší divize s veliteli plk. Antonem Pulaničem, generálem II.třídy Alexandrem Čunderlíkem a pplk. Augustinem Malárem.

Nástupním prostorem téhle skupiny armád byl celý prostor býv. čs. polské hranice , samozřejmě včetně té slovenské části .Zde byly také týly. Takže se nedivte. Zvolili jste si přátele, spolu s nimi jste napadli Polsko, poskytli jste jim k tomu svoje území.
Takže Poláci s e holt bránili.
Může být, že jste to nevěděl, pak věnujte něco času celé historii svého národa, včetně té moderní. Nikoliv zkazkám. , které s e dnes oficiálně na Slovensku za historii vydávají. Totiž o tom, jak Slováci jsou nestarší slovanský národ, jak kníže Pribina založil slovanskou státnost ve střední Evropě a že Velkomoravská říše byla slovenským státním útvarem.
Může být, že jste to věděl. Co byste v takovém případ ě byl si račte dovodit sám.
04. 12. 2008 | 20:18

bigjirka napsal(a):

Čochtane, už jsem psal že mám doma takovou příruční wordforge, die wortschmiede, ja?
vlku, haúúúúúúú
04. 12. 2008 | 20:24

vlk napsal(a):

Jíro

opětuji přátelské

Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
04. 12. 2008 | 20:52

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Dovolte mi, abych Vám vyprávěl jednu mojí příhodu. Doufám, že u toho neusnete:

Ještě začátkem 80. let jsem vyučoval (docent pol. věd) na Universitě v Kielu (SRN, Schleswig-Hostein). Rektor university mě přiřadil jednu velmi nechápavou skupinu studentů. Byli to komunisté maoistického (Mao-tse-tung)zaměření. Ačkoli jsem jim denně přednášel, že jsem do roku 1968 žil v ČSSR a znám socialismus z praxe, nechtěli tomu věřit. Pořád mě o něm poučovali s komunistickou tvrdohlavostí. Už jsem to nevydržel a jednoho dne jsem jim řekl: "Dámy a pánové! Nechápu jak někdo může žít dvacet let v americké zóně vlivu a být takovým beznadějným idiotem jako jste vy. To je opravdu na Guinessovu knihu rekordů."

Chtěl bych upozornit pouze na to, že většina komentátorů na mém blogu rovněž žije skoro dvacet let v americké zóně vlivu i když nehovoří o socialismu jako moji tehdejší studenti z Kielu.
04. 12. 2008 | 20:55

Al Jouda napsal(a):

Vlk velmi hezky utřel JAHU.
04. 12. 2008 | 21:02

Jamima napsal(a):

Pro J. Berwida - vaše přirovnání se ke Kristu je nechutné, podle vašich příspěvků ve vás není pokory za mák, zase jeden z těch, kdo donekonečna přežvykuje "pokud se cikáni nezmění, je to vaše vina" a podobné alibistické slátaniny. Pokud chci něco kolem sebe změnit, musím začít u sebe - to platí pro cikány tak jako pro ostatní. A jen tak naokraj - narozdíl od mnohých těch kecálků já s cikánskýma děckama nějaký pátek pracuju a můžu vám říct, že pro mě i většinu mých kolegů je to skvělá příležitost pro získání pocitu naprostého vyhoření díky skoro zbytečné práci s nimi. Kdybyste vstali z těch vašich židlí a začali něco konkrétního dělat, pak teprve budete mít právo hodnotit lidi, kteří s nima mají tyto a podobné zkušenosti ze své práce. Do té toby jsou ty vaše příspěvky jen zcela neplodné a neužitečné tlachy.
04. 12. 2008 | 21:18

oranžový napsal(a):

Přesně tak -pane Berwide ...
je to ještě mnohem horší - snad nejhorší co
si nemůžeme nechat přivodit za neštěstí .
04. 12. 2008 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
"Slovaci nemaju ziadnu traumu"
Ále majú, takú mladobratskú voči Čechom. Koneckoncov aj s tým zločincom Tisom, aj keď Vy osobne si to nepriznávate. Kresťan by nemal cigániť.
04. 12. 2008 | 21:23

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale,
04.12.2008 10:40:08

jste napsal: "Ti, kteří dali hlasy SdP podpořili své zcela legitimní nároky na rovnoprávné postavení ve své vlasti, čili ČSR ...

V čem prosím spočívalo podle Vás nerovnoprávné postavení českých Němců v ČSR před rokem 1938 ?
04. 12. 2008 | 21:23

oranžový napsal(a):

nešťastí v životě,neštěstí s idioty.
04. 12. 2008 | 21:23

Nuba napsal(a):

pan B.B.

pedagogické výsledky bývají vždy závislé na schopnostech pedagoga, alespoň tak nám to vždy tvrdili. Ono hřebíky do hlavy, to není pedagogika, myslím že ani ta americká
04. 12. 2008 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stejskal:
"vyhánět jiné z jejich domova na základě kolektivního provinění je prostě naprosto nepřípustné."
Zahrnujete do své generalizace i současné Izralce?
04. 12. 2008 | 21:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

grőssling:
Opakovaná lež o nerovnoprávném postavení čs. Němců v první ČSR je už nudná. Tehdejší Herrenvolk si prostě nemohl zvyknout, že se z něj stal nur ein Volk. Jak vidět, na zideologizované jedince však ještě zabírá.
04. 12. 2008 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stejskal:
A ještě co tak ty desetitisíce kosovských Srbů a Romů, kterým je upíráno právo vrátit se do svých domovů loutkovou kosovskou vládou pod patronací EU?
04. 12. 2008 | 21:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vico:
Má to editor někdy složité..mazat nemazat?
Pan editor to má vyřešeno.
Své nemazat.
04. 12. 2008 | 21:41

oranžový napsal(a):

Tak to vidíte na vlastní oči pane Berwide
nikdo nic -spouštěcí mechanizmus ....
.... u mnoha lidí - prostě nefunguje:-(
04. 12. 2008 | 21:41

oranžový napsal(a):

Možná nefunguje už ani pud sebezáchovy ...
hrůza!
04. 12. 2008 | 21:42

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Jamima.
Proč kapitulujete? Protože se Vám na první pokus něco nepovedlo?
Nezdarem jste zahořkla.
Pokuste se zvítězit. Neustále opakujte své pokusy, vylepšujte je, naučte se vládnout a získávat si vlastním příkladem důvěru u druhých. Když budete dobrá, oni již poznají vůdce.
Teď se Vás nechci dotknout, ale sem tam pobíhající bezradná služka, žádným vůdcem není. To nakonec pozná i cikánské dítě a podle toho se chová. Kdyby ve Vás viděli autoritu, obdivovali by Vás a začali by Vám "sloužit".
Neumíte to.
Pokuste se to naučit a pracujte na sobě neustále, neúnavně.
Neznám dobrou věc, která by se neprosadila při patřičné píli a vytrvalosti.
04. 12. 2008 | 21:43

oranžový napsal(a):

Šmankote??? Jamino..
Co to tu žvaníte ???
Tak když s nimi neumíte,nebo nechcete dělat
tak co tam pohledáváte ??????
Tak to je dobrej foooor - zakuklená rasistka
a pracuje s cikány!
No to svět ještě neviděl!!!
04. 12. 2008 | 22:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pamatuj si mne:
Děkuji za Vaše zastání v 04.12.2008 00:53:09. Pana Stejskala omluvte, nemůže zabránit každému hnusu, zvláště když se týká "národních ikon" a nějakého nesympatického diskutéra. Neměl čas, musel se věnovat naší osvětě o nerovnoprávném postavení čs. Němců v první ČSR. Při takové diskuzi nelze přece požadovat nějakou editaci neslušného chování. Jistě uznáte, že se v tomto případě jednalo o důležitější záležitost než nějaké hnusné exptempore.
04. 12. 2008 | 22:15

Morová rána napsal(a):

Vážený pane D. D.,

ani nevíte, jak moc s vámi souzním!
Já například jsem také nevěřila, že Češi jsou rasisti, ovšem jen do té doby, než jsem začala pracovat s cikánskými dětičkami.
No, nebudu to natahovat, vyslechla jsem si své. A to s nimi jen pracuji!
Nechci ani domyslet, co všechno by mě čekalo, kdybych sama byla cikánská dětička.

Jamimo, vzhledem k tomu, že jsme tak trošku kolegyně, ráda bych vám řekla jednu větu.
Minula jste se povoláním!
04. 12. 2008 | 22:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane grősslingu,

pro začátek doporučuji například toto věcné a stručné shrnutí, podrobnosti je pak možné najít jak na webu, tak v řadě velmi důvěryhodných nezávislých pramenů http://klempera.tripod.com/...

Cituji:
"IV. ČSR - národní nebo občanský princip státu?

28. října 1918 vzniká Československá republika, v které ale mimo Čechů bude žít i 3.5 miliónu Němců, milión Maďarů, dále Židé, Slováci, Poláci a Ukrajinci. Naráží zde na sebe právo národa na sebeurčení, které požadují čeští Němci, a trvání na historických hranicích, na kterých trvá československá vláda a posílá do pohraničí armádu. Československé vládě dají za pravdu spojenci na Versailleské mírové konferenci. 60% průmyslu rozpadlé monarchie zůstává na území nově vzniklé ČSR. V ČSR tvořili Češi o něco málo více než 50%. ČSR neměla sjednocující ideu pro všechny národnosti, které zde žily. Vyzdvihování husictví, obrozenectví, legionářství a sokolské tradice vztahy mezi národnostmi, hlavně mezi Čechy a Němci, dále zkomplikovalo. Karel Čapek a Tomáš Garique Masaryk často přemýšleli, zda se stát neměl jmenovat jinak. V prosperitě 20. let se zdálo, že občanský princip zvítězí nad principem národnostním jak o tom snil TGM. 1. republika ale nedostala šanci.
Celosvětová krize v roce 1929 zasáhla i Československo. Z půl miliónu nezaměstnaných v ČSR je právě 400 000 v Sudetech. Textilky propouštějí a snadné svést vše na pražskou vládu. Henleinovské hnutí začíná heslem "Svobodu a chléb". V pohraničí krize vrcholí v roce 1934, tedy v době, kdy v sousedním Německu začíná díky zbrojení konjunktura. Němci z pohraničí získávají příležitostnou práci v Německu. Podmínkou jejího získání je ale členství Henleinově straně (tou byla nejdříve "Sudetendeutschenheimatsfront" a později známější Sudetendeutschenpartei-SdP"). V letech 1936-37 přestala mezi Čechy a Němci v pohraničí tolerance a sousedé se ani nezdraví. Německo v té době slaví úspěchy, vstup Wehrmachtu do Porýní, vítězný plebiscit v Sársku a hospodářský vzestup. Čeští Němci jsou v ČSR vnímáni jako příslušníci 5. kolony a německé podniky proto nedostávají zbrojní zakázky. V parlamentních volbách v květnu 1935 získala SdP 1 250 000 hlasů a v obecních volbách v květnu a červnu 1938 pro ní hlasuje dokonce 99% všech Němců. Program SdP je jasný: "Heim ins Reich", připojení k říši."

Pane Matyáši,

ten princip musí platit pro všechny, tedy i pro Palestince na území Izraele, pro kosovské Srby i Albánce. Bez výjimky. Každé vyhánění lidí z jeich domovů je odsouzeníhodný zločin.

Jinak mi dovolte poznamenat, že si velmi vážím Vašeho věcného věcného, klidného a nesarkastického stylu diskuse. Takových debatérů je tu věru pomálu.

Přeji hezký večer.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 23:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji, že si vážíte mého věcného stylu diskuze. Asi proto jste nechal otevřena stavidla špíně a hnusu.
Anebo jste to myslel sarkasticky?
04. 12. 2008 | 23:12

Sumec jordánský napsal(a):

To JBB

Nějak mi nejde do hlavy úvodní část vašeho (jinak podnětného)blogu. Nemohl byste svůj zážitek z autobusové zastávky v Táboře časově upřesnit? To bylo před bitvou na Bílé hoře nebo až po ní?

Tvrdíte, že jste v Československu žil do roku 1968. Jste ročník 1946, to znamená, že byste musel získat hodnost kapitána do svých 22 let. No, to klobouk dolů! Mimochodem, hotel Palcát byl postavený v roce 1977. Téměř s jistotou se dá pochybovat o tom, že zvracející pouliční opilci tehdy tušili, kdo je V. Havel. Třeba to ale byl nějaký fanda na absurdní divadlo.

Jinde tvrdíte, že jste žil v Německu a sem jste se vrátil až v 90. letech. To už hotel Palcát fakt stál, ale zase je vyloučené, že v sídle velitelství Západního vojenského okruhu by zavřeli kuchyni a vojáky poslali do města. Vojáci už tu téměř nejsou, ale kuchyní tu po nich zbylo nejméně pět.
Jestli dobře počítám, tak to Vám v té kapitánské uniformě táhlo dobře na padesátku. Jak se Vám v tom kmetském věku podařilo dostat do armády?

Že by vás do Tábora vyslal přímo Pentagon?
04. 12. 2008 | 23:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stejskal:
" Karel Čapek a Tomáš Garique Masaryk často přemýšleli, zda se stát neměl jmenovat jinak. "
Po létech i Miloš Zeman, např. Středoevropská republika. Zaleknul se však příliš razantní zkratky.
04. 12. 2008 | 23:15

stejskal napsal(a):

Pane Matyáši,

nemám zájem na dalším špičkování.

Kladete mi otázky s ironickým podtextem, já se Vám na ně snažím věcně odpovídat (viz. právo každého na vlast bez ohledu na národnost či etnickou příslušnost).

Každému z nás se zjevmě hnusí něco jiného. Proto raději mažu méně než více. Respektuji právo každého na jiný názor než mám já.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 23:20

stejskal napsal(a):

A na závěr:

nekomentuji úvahy pánů Karla Čapka a Tomáše Garique Masaryka, jichž si osobně vážím. Toliko jsem citoval krátký text, který věcně a bez vytrhávání jednotlivostí z kontextu dává tušit, proč se v ČSR někteří čeští Němci necítili právě dobře (a že si to uvědomovali i lidé, jichž si zřejmě oba vážíme).

Nic víc, nic méně. Nejsem žádným advokátem Němců, ani nemíním nijak hanobit český národ. Jen se snažím uvažovat v souvislostech a ne národovecky.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sumec jordánský:
Jenomže po 1968 se stal pan Dr.Dr.B.-B. příslušníkem britské tajné služby a mezi 1977 a 1990 mohl být vyslán do Tábora s tajným úkolem. Falešná identita kapitána čsl. armády je excelentním převlekem.
04. 12. 2008 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, asi nějak nemůžete pochopit, že špičkování je vlastně jedinou možnou obranou proti hnusu, který se tady za Vaší asistence občas někdy objevuje. Pokud odmítáte i v tak flagrantních případech zakročit, naco tady tedy jste? Naco je ten Kodex diskutujících? To je vážně položená otázka, žádný sarkasmus.
04. 12. 2008 | 23:33

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
to věcné a stručné shrnutí je výstižné. Když k tomu přidáte fakt, že Němci za Rakouska-Uherska byli "první" a většinový národ, a najednou se octli na židli druhých houslí, tak to nemohlo dopadnout jinak.

Já to říkám pořád. Mnohonárodnostní stát, to je zaděláno na průser. Buďme rádi že jsme monoetnický stát a nepřipusťme aby se tu usadil, (nebo vznikl) ještě jiný druhý národ. I když z cikánů národ nebude, ani když se přemnoží. Furt to budou jen rodiny, rody a klany.
04. 12. 2008 | 23:57

Čochtan napsal(a):

Princip "nevyhánění" ale nemůže platit pro ty, kteří právě vyhnali jeden národ a usadili se na etnicky vyčištěném území.
Ani když ho vyčistili za pomoci amerických bombardérů.
Albánci zpátky do Albánie, Srbové zpátky do srbského území Kosovo.
05. 12. 2008 | 00:02

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale,
děkuji za odkaz, ale pan Radek Klempera rozhodně převrat v české historiografii neudělá. Jako pramen je to velmi slabé, nedoporučil bych ani žákům druhého stupně základní školy.
Něco korektně a repektovanými odborníky zpracované na tema diskriminace českých Němců po roce 1918 v ČSR by opravdu nebylo ?
Já totiž nic takového nemohu najít. Ono kde nic není ani čert nebere. Ale možná o něčem víte.
05. 12. 2008 | 00:14

stejskal napsal(a):

Jsem tu proto, pane Matyáši,

aby si tu mohli povídat lidé s nejrůznějšími, často naprosto protichůdnými a nekompatibilními názory a omezováni jen minimálními pravidly eliminujícími ty nejhorší excesy, které již jakoukoliv diskusi zcela znemožňují. Výše mé ambice nesahají, ani se necítím být k ničemu jinému povolán.

Pane Čochtane,

nejsem rád, že žiju ve státě, kde většina lidí není schopna tolerance odlišného. Dávám přednost trpělivému hledání styčných bodů, ne uniformitě. Ta mne nudí, jinakost mne naopak obohacuje. Ale to již asi víte.

Dobrou noc, teď už opravdu končím. Pro dnešek.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 00:14

stejskal napsal(a):

Víte, pane gröslingu,

mne to přijde už docela zbytečné. Já se tu hledám s prameny a Vy je pak bez jakékoliv argumentace smetete se stolu. S vírou a ideologií se těžko diskutuje, mně zajímá poznávání a zkoumání reality (a mohu se při tom i mýlit), ne obhajoba "věčných pravd".

Mějte se.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 00:18

Čochtan napsal(a):

Gentlemen, dobrou noc.
05. 12. 2008 | 00:21

Pamatuj si mne napsal(a):

Pane Stejskale, domivam se, ze nejste konzistentni v tom, co delate. Reaguji na vasi repliku adresovanou mne dnes (4.12.) rano. Pamatuji si, jak jste bigjirkovi tuhle argumentoval ve smyslu, ze nektera slova ci vyjadreni by nepouzil pri interview jako uchazec o zamestnani, a proto jej tedy mazete. Kdyz se tu ale objevi vyroky za hranici (ano, me, ale verim, ze i jinych) unosnosti, nic se nestane. Nerozumim tomu. Vim, ze deklarujete vase pravo rozhodovat subjektivne, ono to ani jinak nejde, rozumim tomu. Ale tohle konkretne mi nejak nedava smysl z toho, jak na mne pusobite. Nedokazu si to vysvetlit. Mozna jsem vas neodhadl. Nechapu jak, takove vyroky muzete tolerovat. No nic. Dobrou noc.
05. 12. 2008 | 00:32

bigjirka napsal(a):

Pánové, bylo mi ctí a národním svátkem. ...brou
05. 12. 2008 | 00:34

denjan napsal(a):

Dobrý den pane Berwide,

napsal jste zajímavý článek, který myslím, vystihl dobře problémy, které měla (a má) naše politická reprezentace při řízení státu, a konec konců, i mnoho vedoucích pracovníků ve firmách. Vy tento problém označujete jako neumění „vládnout“, modernějším slovem, a více citově neutrálním, je řídit, či organizovat.

Toto umění, ale zdaleka není samozřejmě, a jen málokdo se s ním rodí. Před vznikem Československa se v tomto umění vzdělávali především příslušníci šlechty a hodnostáři církve, ale s nástupem demokracie bylo toto umění postupně zapomínáno, či, za okupace, a po II sv. válce dokonce záměrně potlačováno.

Co je ale důležité, že se dá efektivně naučit, což se děje samozřejmě dlouhodobě ve vyspělém světě, ale v posledních cca 10 letech i u nás, a to jak na řadě vysokých škol tak i ve specializovaných vzdělávacích kursech (nejvíce populární jsou tzv. projektové řízení a hierachické řízení). Mnoho českých studentů a absolventů se též naučí tomuto umění na stážích v nadnárodních firmách či při studiu v zahraničí.

Proto jsem z hlediska budoucnosti optimistický, neboť jsem přesvědčen, že s postupným zapojováním stále většího počtu absolventů vysokých škol do praxe, do státní správy či do politiky se umění řídit (nebo chcete-li „vládnout“) stane stále rozšířenějším a během cca 15 -20 let se u nás stane stejně samozřejmým, jako ve vyspělých zemích západní Evropy či v USA.
05. 12. 2008 | 01:47

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
nemáte pravdu.
Není pravda že: „ většina lidí není schopna tolerance odlišného..“
Ono totiž přijde na tu odlišnost. Všichni se od sebe nějak lišíme, a něco máme společného. Pokud ta odlišnost se týká vztahu k práci a veřejné čistotě, pak reaguje většina silně alergicky. Právem. My dva se jistě v mnohém lišíme. Ale dal bych krk za to, že Vy stejně jako já nekálíte v paneláku na schody a neházíte odpadky z okna. Dále jsem přesvědčen, že ani Vy nejste ochoten tuto odlišnost tolerovat.
U nás na chatě, si koupil chalupu Holanďan. Utekl před multikulti-terorem. Je velice odlišný, domlouváme se s ním německy, ale pár českých slov už také pochytil, a všichni ho akceptovali ! I ti rodilí vesničani. Protože ty základní důležité hodnoty má stejné jako my Češi. To jsou ty styčné body. To není uniformita. Český národ je jeden z nejméně „uniformních“ národů světa.

S Vítkem Matějem z Janova a jeho kumpány mám snad jedinný styčný bod. Potřebu dýchat vzduch. A to je doufám vše. Pochybuji že jejich „jinakost“ by mne nebo Vás obohatila. Silně pochybuji.

Pane Stejskale, Vy mně připomínáte člověka, který stojí před obrovskou mosaikou a říká: „ Jaký obraz ? Já tu vidím jen kamínky! „

Každý národ, každé etnikum se skládá z kamínků, z jednotlivců. Ty kamínky tvoří obraz, lidi národ. Národ má pak své specifická vlastnosti, jako obraz. Jsou jinakosti, které nepotřebuji, které mě neobohacují ale otravují, dráždí ba až serou. Proto je v mé vlasti a v mé Evropě nechci. Jsou to ty výrazné, negativně působící jinakosti muslimů a cikánů.
Vy tomu říkáte xenofobie a rasismus. Já tomu říkám „moje právo na vlast“. Na českou vlast a evropskou Evropu.

Přeji hezký den, aniž by Vás někdo v tramvaji obohatil o poznání, že i bez šrajtofle dá se žít.
05. 12. 2008 | 07:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pamatuj si mne,

v případě subjektivního rozhodování co mazat a co ne nejde ani tak o mé právo, ale o prostý fakt. Každý máme mírně jinou představu o tom, co je zde nutné mazat či naopak s čím třeba hrubě nesouhlasíme, nikdy bychom to sami nepoužili, ale zásah proti tomu bychom považovali za nepatřičnou cenzuru.

Řekl bych, že toto je ten případ, i když musím přiznat, že už vůbec netuším, o čem konkrétně se bavíme ;-) Na těchto stránkách je přes pět tisíc textů, pod mnohými desítky, ojediněle i stovky příspěvků. Přečetl (nebo spíše prolétl) jsem jich většinu.

Pochopte prosím, že nemohu s každým jedním diskutujícím debatovat o tom, zda-li jsem jeden z těch zhruba stovky tisíc textů neměl posoudit jinak (něco jiného je, když někdo porušuje zdejší kodex opakovaně a vědomě).

Přeji zajímavou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 08:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Čochtane,

bavíme se stále o tom samém. Mně samozřejmě vadí, když někdo dělá věci, o nichž mluvíte (ve smyslu hygienických návyků, dodržování zákonů atd.) Samozřejmě bych nechtěl žít v jednom domě s lidmi, kteří to dělají. Samozřejmě že chápu lidi, které podobné chování vyhání z jejich domovů, znehodnocuje jim nemovitosti, jsou terorizováni nepřizpůsobivými lidmi. Tohle všechno vím a mnohokrát jsem zde o tom hovořil.

Nicméně se snažím dohlédnout ještě o kousek dál. Vím, že tyto "nepřizpůsobivé" nemůžeme vyhnat do jiných zemí (nešli by a ty jiné země by je nepřijali), nemůžeme je zavírat do koncentráků (neosvědčilo se to jako dobré řešení), dokonce bych je ani nedoporučoval eliminovat nějakým tím "konečným řešením".

Mně zajímá, proč se to děje a co s tím. Jak se snažit situaci pomalu a postupně zlepšovat, co je potřeba udělat, čemu se naopak vyhnout.

Vím, že Vy na to nemáte dost trpělivosti. Navíc pohrdáte lidmi určité barvy kůže, neboť si o nich myslíte, že jsou nekvalitní (a dokládáte to statisticky).

Já prostě takto nepřemýšlím. Snažím se myslet realisticky, ne extremisticky (tedy nenávistně, uvažovat o vyhánění, internování a podobných věcech).

Hygienické návyky máme zjevně velmi podobné, pojetí lidských a občanských práv i svobod ovšem naprosto rozdílné. To se stává ...

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 08:56

Pocestny napsal(a):

No máte to těžké, panne editor....

Zase vám za mne umyli hlavu naši členové Souručenství, je mi líto.

Netušil jsem, že tu máme puritány, pan morální sice prý jest biologem, ale, jak se zdá, věří, že státníky nám stále dodává vzorný kolektiv soudružak Vrána a soudruh Čáp.

Bane, v socialismu to vlastně zajišťuje tovaryšč Děd Moroz.

Zbývá zjistit, jestli je náš Lucien červený nebo už černý, musím se mrknout do Standala.

Také chápu, ž Volksgennosse Tchochtan má naprostý recht a právo volat z Mnichova, s Gerdou za ruku:
"Die Tschochtanerei fůr den Tschochtanen!"

Boehmen bleibt unser!

To vše po soroka ljet vyživování ne echt sudeťackym weisswurstli mit kraut und ein Mass Radler.

Takovejhle zvěrozvěstů jsem míval plnej šenk,

co Čochtanskej, choděj s Gerdou kloktat do Taxis Garten, potažmo do Fleischers bei ZOO??

Pak je možný, že jsem jejich demokratično podlejval Spatenem a sochal ze svininy, kterou tam borci požírali po kilech...

Ale já to spíš typuju na "rozumnej" přesun do polohy - "beru v modrejch, utrácím v kačkách"...inu, český západ...

Čochtánku, když tak pohlížim na ty zástupy chtivejch edoduchů za tvejma zády, myslim, že tu mesiah křičí:
"Chyťte mešiáše!"

Já tu přece všechny urážím, tak proč jste tu vy, pánové opomenutí pretendenti trůnu, tak rozhozený?

Pepan žárlí, to je u žen normální, ty jsi takovej náš malej Želivskej, čekáš tu na rohu na vhodnej moment zblbnout davy, aby ti pomohli si zase zaházet s lidma z okna, to ty rád.

Co s vámi?

Přežít, nic víc se dělat nedá...
05. 12. 2008 | 09:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pocestný

Stendhal se píše s "h" resp. "e", "tipuji" pro změnu s jotou. Pak už jsem to přestal sledovat... ;-)

Uznejte, že jsem si to nemohl odpustit ;-) ;-) ;-)

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 09:22

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale,
neberte to jako znevažování Vaší snahy, nemám teď moc času na rozbory. Když jsem u článků pana Klempery viděl použitou literatutu, mnohde novinové články a jeden dokonce z Blesku, řekl jsem si, že rozbor nechám na chvíle větší časové pohody. Protože ale čtu, že Vám pro Vaše uvažování o zde rozebíraných problémech slouží eseje pana Klempery za bernou minci, určitě si připravím své neidologické stanovisko.
Zdravím Vás a přeji klidnou druhou A. sobotu a neděli.
05. 12. 2008 | 09:31

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá tak von antouškovi utek ! To zas bude nablito v alejích !
05. 12. 2008 | 09:32

Pocestny napsal(a):

Tady vidíte, pane editor, jak to vypadá, když se takhle v šedesátejch daj ty nejlepší bejvalý jiskřičky na studia.

Takhle to vypadá, když se pokusíte našroubovat diplom na mentalitu fabričního ponku.

Socialistická pracující pseudointeligence, další povedená karikatura občana v podání místních socialistických výpěstků.

Všichni postižení zde jsou obdobného věku i vzdělání, prý "smetánka společnosti".

Toto jsou lidé, kteří trpí pocitem nerealizovaného práva na udávání tonu společnosti, je to pisklavé solo fistují, v pozadí ovšem slyšíme souhlasné basy našeho Českého státního souboru canců a žízní.

Jak jsem napsal už dávno, nemáte to v týhle generaci lidu lehké, vy zbylí lidé....

Je jistě těžké zůstat pevným "blbcem" v generaci chytráků, kteří životem vždy neomylně kráčeli buď s Husákem za karierou nebo s Kunderou následovali směr, který jest lidově popsán jako "rovnou za pinďourem"
05. 12. 2008 | 09:32

Pocestny napsal(a):

Děkuji za opravu, při mém prstokladu se to stává...
05. 12. 2008 | 09:34

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale, byl byste tak laskav a podíval se na blog panÍ Kláry : "Kdo je kdo v romském hnutí" ?
Trochu to tam vybíhá z kolejí.
05. 12. 2008 | 09:36

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

já se nepočítám k těm "zbylím lidem". Datem svého narození, vlivem výchovy i prostředí, v němž jsem vyrůstal i dospíval, absencí uceleného a hodnotného vzdělání patřím spíše mezi ty, jimiž tak ostentativně opovrhujete.

Ale nerad škatulkuji, měl jsem za to, že i Vám škatulkování v některých ohledech vadí... ;-)

Prstoklad máte dokonalý, zvláště oceňuji Vaše vibrata ;-)

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 09:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane grősslingu,

těším se na věcnou a argumenty podloženou polemiku s Vámi.

Podívám, pane Čochtane.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 09:42

stejskal napsal(a):

Takhle ne, pane Pocestný,

nemíním se tu zabývat celý den Vašimi vzájemnými urážkami s panem Čochtanem.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 09:55

JAHA napsal(a):

Ad: tym, ktori ma "zotreli?" a ktorych to potesilo

Kedze Cesi a Slovaci hovoria blizkym jazykom, myslel som, ze sa bude dat skor porozumiet s nimi, ako s Madarmi:-). Ucelovo fabulovane "dejiny" svojho naroda pestuju tak urciti Cesi, ako aj urciti Slovaci, Madari,Francuzi, Anglicania... A co uz by na to (Velku Moravu) mali povedat "pravoverni" Moravania! Tak ako Cesi nespadli z oblakov (ako Majka v detskom seriali), tak ani Slovaci, Madari...Ja nestotoznujem niektorych ludi, ktori su presvedceni, ze Cesi z oblakov spadli, vsetko vedeli najlepsie, vsetko najlepsie robili, vsetkych ucili, vsetkych zachranili... s ceskym narodom. Myslim si, ze rovnako nestotoznuju so slovenskym narodom mnohi Cesi fabulacie niektorych "hejslovakov". No ale ked si niekto ani len nechce pozriet dostupne historicke dokumenty, napr. o prichode Slovanov do Europy, nechce si uvedomit, ze narod sa v sucasnom zmysle chapania tvoril postupne, v roznych historickych podmienkach, dokonca ani len si nepozrie len niekolko rokov stare dokumenty (napr. Parizsku zmluvu, kde je nazov statu jasne napisany Tcheco - Slovaquie) a vyklada si dodnes, ze nazov Ceskoslovensko, ze narod ceskoslovensky a pod. su len konstrukcie (pre Slovakov podvodom) zo strany vtedajsich spiciek, ako s nim mozno diskutovat? Vytahovat fabulacie a zotriet ho? Pre niekoho je to pod uroven, s prepacenim:-).
05. 12. 2008 | 09:55

JAHA napsal(a):

Opravujem pre zrozumitelnost trochu dlhej vety:-)."...NIE su len konstrukcie..."
05. 12. 2008 | 10:00

Pocestny napsal(a):

No, editore, prozradim vám tajemství.

Na rovinu, máte na čase to změnit, jste v jednom pytli se strašpytly, je třeba z něj vystoupit.

Pokud naše děti neuvidí tátu, tedy jedince, kterej je schopen být sám sebou, nebude z nich nic lepšího, než další generace "nás v pytli".

Každej, kdo je toho schopen, musí z pytle ven, nechme ho jako reservaci těm, kteří na víc nemají.

JUako Pocestný nesměle radím, když je třeba změna směru, čím dříve odbočíme správným směrem, tím rychleji se vzdalujeme od místa, kde jsme udělali chybu, čím déle to odkládáme, tím delší zacházku si připravujeme, protože, kdo neodbočí včas, ztratí spoustu času návratem na správnou trasu.

Pravdou totiž zůstává, že pytel je nám mladším k ničemu, pytel užírá z naší budoucnosti, to jsou naše děti, do těch mi žádnej pytel kousat nebude.

Až budou mé děti ve věku nejpotřebnějším, půjde pytel do důchodu, pak přestane diktovat on, pak začne být na nás závislý.

Tak jak nám pytel celý život dokazoval, že ať se ve srovnání s námi chová jakkoliv infantilně, drzí spratkové jsme my, oni jsou moudří mužové s dilematy, tak my jim ukážem, jak hrozně se v naší generaci mýlí.

To nebude pomsta, my jen prostě z pytle vyndáme to, co sebral našim dětem a vrátíme jim to.

Pak nezbude než politovat osudu těch soudruhů, kteří nemysleli na to, že jednou budou záviset na vlastním potomstvu.

Kdepak! Rodina, to je to slovo.

Pytel a jeho pionýrák se prostě dál NEPOVOLUJE!
05. 12. 2008 | 10:09

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane Pocestný,

jsem v jednom pytli úplně se všemi ;-) A svým dětem - až tomu budou více rozumět - to takto řeknu. A také jim řeknu co jsem dělal od 70. let (předtím jsem se hlavně s kluky honil na plácku před barákem za mičudou) až dodnes (bude-li je to zajímat). A nechám na nich, aby posoudily, zda se vydají podobnou cestou či nějakou tou svojí.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 10:13

Pocestny napsal(a):

Pane editor, moji oponenti dokáží být velmi osobní, i já to dokážu, vždyť víte...

...mečení kůzlete dráždí Tygra...
(Kniha džunglí)

P.S. vy už z toho pytle jste dávno venku, pochybuju, že jste do něj někdy vlezl, stačí, když si to připustíte i v rámci svého společenského okolí.

Kdo jiný ví více o lidech než editor?
05. 12. 2008 | 10:16

Daňový poplatník napsal(a):

Cikán presidentem? Proč ne, ale jak interpretovat statistická data, aby nevyznívala rasisticky?
V zásadě jsou dvě možnosti, buďto multikulturálně lhát, nebo připustit rozdíly mezi genetickou výbavou různých etnik, a to nejen v různé barvě pleti, a jsme zase u rasismu. A to že se najde v cikánském etniku člověk, který se vymyká standardu, a stane se presidentem? Proč ne, Cikán byl ministrem, Cikán byl Superstar, byli dobří, a jejich spoluobčané z většinového etnika je takto ocenili, s Cikánem na hradě nemám problémy, ale co s tou parazitující a stále se zvětšující skupinou Cikánů?
Jinak ten Váš článek je opravdu canc bez chutě, vůně, i barvy, a přitahuje pouze názvem, ostatně jako každá zmínka o Cikánech.
05. 12. 2008 | 10:17

Pocestny napsal(a):

Kdepak, nás tady venku je čím dál více, než bejt v pytli, to je lepší mít svá společenství, nemusí jít vždy nutně o prsten.

Vyznívám jako jedinec, který si "neváží lidí".
Ne , nevážím si společnosti, nýbrž těch, kteří jí vytvářejí tím, že jsou čitelnou osobností.

Tou může být každý, kdo se v pytli neschovává v tlupě před vlastní identitou.
05. 12. 2008 | 10:19

Pocestny napsal(a):

JAHA, berte to sportovně, aspoň vám do toho už tihle mudrlanti nežvaní.

NHemá smysl se zahazovat s truhlíky, kteří dodnes tvrdí, že ještě 1.9.1938 Slováci nebyli schopni autonomie, když si byli 14.3.1939, na poslední chvíli před kolapsem toho zoufalého zbytku republiky, který by přišel druhý den ráno i bez toho, schopni založit stát.

Kdyby mohl Hlinka v roce 1935 založit autonomní Slovensko, nemusel Tiso zakládat Slovensko fašounské.

To v roce 39 Tiso musel, jinak by asi zase bylo Velké Maďarsko.

On, naštěstí pro Slováky, Hitler už tehdy věděl, že toho už Maďaři schopni nejsou.

Nadruhou stranu to ovšem znamená, že Čechů se to, co se na Slovensku za války dělo, týká jen pramálo.

Obchod na Korze je to samé, co nás Kundera.

Svá svinstva si holt řešíme v kruhu národní rodiny, dle řešení se pak soudíme navzájem.

Mákm pocit, že naše národy si rozhodně nemají co vyčítat. Slovenský fašismus nebo český bolševismus, jaký je v tom rozdíl?

Vždyť u Slováka šlo o pud sebezáchovy, kdežto u Čecha se jednalo o sebedestrukci.

Jinak je to ostuda jako ostuda.
05. 12. 2008 | 10:29

stejskal napsal(a):

Já vím, pane Pocestný,

svoji metodu jste zde několikrát popsal (trvalo mi, než jsem ji i přesto pochopil a mohu Vám důvěrně prozradit, že ji stále ještě nezaznamenala drtivá většina i těch, kteří smýšlejí vělmi podobně ja Vy - vím to, mluvil jsem o tom s některými osobně).

I to, že se člověk před něčím, někým (sebou) schovává, má své důvody. Je dobré i o nich přemýšlet, brát je vpotaz, "pracovat" s nimi.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 10:31

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
v diskuzích na Focus.de mají užitečnou věc. Jmenuje se IGNORE. Tím můžete "vypnout" někoho, koho nechcete číst. Systém vám jeho příspěvky pak nezobrazí. Velice užitečná věc.

Já toto vypnutí už Pocestnému dal, EOC, End of Communication, bohužel se tím neřídí.
05. 12. 2008 | 10:40

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Sumec jordánský
Protiklady, kterých jste si všiml jsou následkem chybné imaginace. Budete se divit, ale takto chybně často pracuje i zpravodajská služba všech zemí světa.
Dostal se mi do rukou dokument jednoho evropského Ministerstva zahraničí k posouzení (analytický rozbor) a ačkoli se to zdálo být věrohodné, šlo o do nebe volající pitomost.
Nejdříve bych Vám doporučoval přečíst si několik o mně psaných životopisů na internetu. Je jich tam více než dost. Chybí v nich pouze velikost mého přirození při stopoření(vyšla též o mně kniha).
Neškodilo by též přečíst si nějakou knihu ode mne. Napsal jsem jich 11, ale většina je jich bohužel jenom v němčině. Potom získáte jakž takž ucelený obraz (Pozor! Ucelený neznamená pravdivý). Po uzavření globálních "Recherches" lze se vyptávat na detaily. Vy to děláte naprosto obráceně. Výsledek? Nepřehledný chaos vedoucí k sebeiritaci. Tzn. začnete si něco namlouvat aniž by jste cokoli věděl. Nevíte nic a myslíte si, že jste se dozvěděl všechno. Britská zpravodajská služba, kde jsem v 80. letech v Západním Berlíně sloužil, to nazývá "Bodygards of Lies". Do češtiny významem asi: Nalhávání si chybné pravdy.

Mimo jiné (prosím Vás o absolutní diskrétnost), ta vojenská kuchyně v Táboře nefunguje dodnes. Chodíme jíst do blízké nemocnice (cca. 15 minut pěšky nebo jedna stanice autobusem. Stav: 05.12. 2008, 10.33 hod). Recherche zpravodajské služby AČR - generální štáb: Stav nezměněn. Kuchyně nefunkční. Opatření proti umření hlady: Okolní gastronomická zařízení. Kdo si neví rady, ať použije vojenské mapy Tábora nebo se zeptá na cestu nějakého Cikána u autobusové zastávky. Podpis: Vrchní velitel ozbrojených sil AČR a náčelník ozbrojených sil NATO-Východ (podpis nečitelný).
05. 12. 2008 | 10:45

stejskal napsal(a):

Znám tuto možnost, pane Čochtane. A uvažuji o jejím zavedení.

Nicméně bych ji chtěl spojit s dobrovolnou registrací. Kdo se zaregistruje, bude si moci volit uživatelské prostředí. Nicméně to bude ještě trvat, naši IT lidé, kteří se starají o celé Centrum.cz, jsou poněkud vytíženi.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 10:47

Jamima napsal(a):

Pro p.Berwida - služky z nás dělají politici, podléhající tlakům neziskovek, různých pindalistů, kteří jakékoliv trvání na dodržení zákonů a standartů odsoudí jako šikanu případně diskriminaci. Jen sledujte, jak to funguje u zásahů policie - pokud trvá na dodržování pravidel, je zrazována politiky, kteří místo aby se jasně postavili na obranu zákona a principu padni komu padni, ve strachu o koryto tyhle lidi klidně obětují. Zářným příkladem je p. Seitlová. A s tím, abych to zkoušela znovu a znovu. Ani mě to nenapadne, teď je řada na cikánech, já pro ně už nehnu prstem. To vám otevřeně řeknu, že raději dám svůj hlas Dělnické straně.
05. 12. 2008 | 11:12

skeptický napsal(a):

Možná,že by stálo za zamyšlení,co udělali Slováci jinak.

Zřejmě země činící se atraktivní nemusí být ta správná cesta ke kýženému výsledku.Jaksi to nezabírá.

Asi by stálo zato se zamyslet nad cíli,a jejich reálností,a vzít si příklad jinde.

Profesionální ochránci nebudou nikdy spokojeni,protože by si museli jít hledat skutečnou práci.
05. 12. 2008 | 11:30

Petr napsal(a):

NA HRAD CIKÁNA - ano, to by se mi líbilo. Kdokoliv by byl lepší než ten současný ješitný, "nadstranický", "neomylný" a "křesťanskou morálku" vyznávající pán, co tam sedí dnes.
05. 12. 2008 | 11:34

fln napsal(a):

zas to odnesl nepravej,
aneb parazit parazitovi neublíží

http://www.stream.cz/video/...
05. 12. 2008 | 11:48

skeptický napsal(a):

Jasná rasově motivovaná sebeobrana.Toho chlapa by měli najít,vždyť to byly DĚTI!
05. 12. 2008 | 12:07

Pocestny napsal(a):

skeptický , z báglu vaty tu vyčnívají vaše výkopy, s dovolenním navážu...

kde se to ti kucí vopálený učej???
žeby hned vedle?
http://www.stream.cz/video/...

To víte, jistej druh "veřejnýho hrdinství v tlupě" tu po těch dekádách v lidu zbejvá.

Mně se na tom "cikánském" viideu zejména líbili ti našinci, kteří zase NEVIDĚLI, neslyšeli, měli prostě hodinu autoškoly a tak.

Vždyť o to tu našim Silvinkám a Čochtanům jde, abychom se jenom starali o to svý, pěkně každej.

Technologie je, jak se zdá, pokaždé stejná....

Kult násilí a Danečka Landy má daleko více příznivců, než nějaká DS.

Je to "o cikánech" nebo o agresi jako řešení sociálního stresu?
05. 12. 2008 | 12:41

Pocestny napsal(a):

Pane editor, to bude teprve ta pravá diskuse, každej si vypne ty, které neposlouchá, vrátíme se do té normalizace, kdy prostě to, co nemělo být slyšet nebylo slyšeno, vrátíme se do období "společenského paralelního monologu", kde jedna parta mlela o ničem a ta druhá mluvila do zdi.

Ano, po luxusu hmotném a utilitárně duševním, který nám umožňuje nevidět a nežít bídu pozemskou, je potřeba povznést i duševno, zužme diskusi na to a ty, kteří do ní netahají témata, která chceme slyšet, nějak v tom pytli oslovství dožít musíme.

Všichni, kdo tro pozorují zvenčí se srdečně smějí, jen se do toho pytle porádně zauzlujte, aby tam za vámi nic nemohlo.

Naši noví "boží bojovníci", co rádi "padnou pro pravdu".
Jenom se jim za tu pravdu nikdá nechtělo moc umírat, tak to musíme pochopit tak, že chtějí dožít ve své iluzi a lži.......
...to je pak ten pytel naprosto správné řešení, nejlépe režnej, s "hrubou záplatou".....

Well, enjoy yourselves!
At your glance!
05. 12. 2008 | 13:01

Jamima napsal(a):

pro skeptického - velmi bych vám přála abyste si podobnou rasově motivovanou sebeobranu dětského gangu zažil na vlastní kůži. Stačí se někoho zastat, případně se dožadovat nějakých svých práv a dostanete přes držku, že se vám nezdálo....a o tyhle se máme stále dokola starat? Hm, tak to ani omylem. A naštěstí většina lidí v téhle zemi to vidí podobně jako já.
05. 12. 2008 | 13:06

bigjirka napsal(a):

Pocestný, to není o tématech. Jestli si myslíš, že něčemu pomůžeš tím, že těm, co si myslí něco jiného, nadáš, pomáhej ti Pán Bůh. A pomáhej i těm Tvým "chráněncům", protože přiléváš oleje do ohně. Fakt se domníváš, že svou bandurskou získáváš pro své myšlenky příznivce?
05. 12. 2008 | 13:09

fln napsal(a):

skeptický>
DĚTI? :))
zůstaňme zatím objektivněji u mláďat
05. 12. 2008 | 13:25

Pocestny napsal(a):

Jiříku, já na tom videu vidím jenom lidi, témata tam možná vidí někdo, kdo ty lidi naopak vidět nechce.

Já vidím obvyklej obrázek - parta darbáků z nějakýho důvodu řeže do jednotlivce, okolní dav se náhle rozestoupí, někteří natáčejí, jíní odcházejí, další projíždějí, nikdo nepomáhá.

Ať v tom hraje kdokoliv, je to pořád:
scénář Kotěnočkin
Režie Rusakov.
-)
Kde je bílej policajt? Kde je bílej soudce?
Nemaj čas, musej řešit Čunka...

...nebo cokoliv jinýho, co je "interesuje"...

Vy vidíte "otřesnej důkaz" rasovýho násilí, leč trvalo osm let než to samé uviděl soudní úředník, když parta "hodnejch kluků" v Písku utopila cikána.

Byla to vražda. Od samýho začátku, osm let trvalo, než to řekl první bílý úředník nahlas.

Toho úředníka cikán nevolil, my ano.
Jiříku, jak si kdo ustele.....
05. 12. 2008 | 13:40

Pocestny napsal(a):

Jiříku, cikán "je jednoduchej", tedy vidím "bílýho, co do nás dělá", vidim partu, která to společně řeší.

Zároveň vidim těch zbylejch 25 tisíc obyvatel, kteří řeší:
"Je to skin, nácek, feťák, úchyl?"
Co by tak mohyl bejt, abych tam nemusel jít a pomoci mu....
ale natočím to, co kdyby to někdo chtěl koupit? Minimálně bude dobrej rating na youtube....(mladí)

...zase se perou ti spratkové, to je dneska mládež, pojď radši pryč, Květo....(zkušení)
05. 12. 2008 | 13:46

MeGab napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy (04.12.2008 11:49:16)
Co jsem pro Cikány udělal? Nic. Co udělali Cikáni pro mě? Taky nic. Jsme si kvit. A nevím, co je na to špatného.
05. 12. 2008 | 14:06

fln napsal(a):

schválně, kolikrát se zastal napadenejch takovej Pocestny ..
05. 12. 2008 | 14:09

Jamima napsal(a):

fine- většina lidí, kteří sem píšou, opravdu stále jen píšou. U toho taky zůstanou, protože je to koneckonců pohodlnější než jít své rady někam praktikovat. Zároveň je z jejich příspěvků cítit takové to blahosklonné povyšování se nad ty "prosté vykonavatele" nějaké práce s cikánským etnikem a jejich posměšně znějící rady typu "ale no tak, nenechte se přece tak vytočit, když vám někdo denně ničí nervy a dělá na hlavu, berte to s nadhledem!" Vysmívají se naší zapšklosti a vzteku, protože sami nikdy nebudou muset podobné věci prožívat. Přispívají kamkoliv, né proto, že by je problém nějak výrazněji zajímal ale prostě proto,že číst své myšlenky jim přináší mimořádné potěšení. Jak už jsem tady jednou napsala a jak řekl ve své knize E. Bondy - honí si tady svého spirituálního ptáka. Vždyť jsou ochotni z debaty skákat na jakékoliv téma, jen aby předvedli ostatním přispěvatelům svůj přehled a hloubku svých myšlenek. Takoví lidé nikdy žádný problém řešit nebudou.
05. 12. 2008 | 14:30

Jamima napsal(a):

P. S. Cikán na hradě by mi nevadil, pokud bude umět jíst příborem, držet tužku a nebude mít nutkání tahat hodinky z kapes zahraničním hostům. Jako bonus by bylo dobré, kdyby se uměl souvisle vyjadřovat a nevymýšlel si dojemné příběhy viz uveřejněný článek....
05. 12. 2008 | 14:35

Pepa Řepa napsal(a):

Heleďte Pocestný, nějak jsme v tom formování neoflagelantskýho procesí nepokročili.Nezdá se nám? Lobotomici se neřaděj.

Nebylo by lepší dočíst dětem Mauglího?

Jasnosti,nic ve zlým, ale u sumce jordánskýho narazili.Táborskej rybník zná líp, to Jejich vysvětlení je dost chabý.Sumec od Ein Gedi to asi nebude, ten by pohádku o cikánovi spolknul i s vlascem.Tam už ale sumci vychcípali.

A co je to napadá, špacírovat v munduru po Táboře? Vojákům dávaj polívku zadarmo? Já si jich v tom munduru představit nedovedu. Musej vypadat jako Josef, když se motal kolem Putimy.Že se na to nevykašlou.

Já myslel, že Oni byli u myslivců, když jsem Je viděl na videu v zeleným.U nás je zase jeden, dělal kdysi orgána a dotrhává modrý košile doteďka.

Tuhle mně nadkolega vlk předhodil, že proti nim něco mám. Ani náhodou. Jsou můj oblíbenec.Co se škádlívá, to se rádo má. Ovšem tak nějak bezpohlavně.
05. 12. 2008 | 14:57

skeptický napsal(a):

To pan Pepa

Pane nadkolego.

Když už jsme v těch vyznáních,(podotýkám,že nemám vkus),a ať si o Vás říkají co chtějí,mně se taky líbíte.
Bezpohlavně,pochopitelně,pokud to neznamená podmínku,že se ten druhý dá předem vykastrovat.

Zdravím.
05. 12. 2008 | 15:06

Pepa Řepa napsal(a):

To Jamima
madamme, kdybych měl kam Vám poslat kytici růží, tak to udělám.
Příspěvkem 05.12.2008 14:30:46 jste tady absolutní královnou.
Úplně jste mě vystihla, vy mne snad znáte.

Pssst!!! Ostatní jsou taky takoví, jen se to nesmí říkat.Někteří se nezmůžou ani na ten třetí řádek odspoda. A že přeskakujou? Co vám mám povídat, jděte se podivat na Švestku od Cimrmanů.

Nebojte. S Váma to jiný nebude.V dětství přeskok přes švihadlo, v pubertě přes kozy (pokud jste chodila do Sokola) a teď skákání z jednoho tématu na druhý.

Taky čtete Bondyho? Jste můj člověk.Klaním se.
Snad nám to Mr. Propper nesmaže pro obscénost.
05. 12. 2008 | 15:10

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický Bezpohlavně,pochopitelně,pokud to neznamená podmínku,že se ten druhý dá předem vykastrovat.
-------
Drahý nadkolego máte tam chybné použití času.Ale to snad nevadí.
05. 12. 2008 | 15:15

skeptický napsal(a):

Žeby v opačném sledu?Před použitím zatřepat,po použití umejt?
Mám chuť krát psaviny.
05. 12. 2008 | 15:19

skeptický napsal(a):

P.S.
Nebo tady někdo zpívá v kostele tenor?
05. 12. 2008 | 15:26

Pocestny napsal(a):

Ale Pepane, vždyť vy se řadíte, jako ty myšičky, doufám, že budeš vod tý lásky a paní učitelce objedeš kuželku mašinkou, aby zapadla do party.

Já tu naopak vidím partičku, které táhne na sirénu, tak chytají poslední vlak do stanice touha..jeden honí holky, druhej funkce, ale všichni chtějí být naposled ctěni a milováni, dokud tak ve svých zrcadlech vypadají, i když jiný důvod pro to neexistuje.
Když vidím, jak se mi věnujete, hoši, jak mne zaháníte, když se objevím, jak mne vyvoláváte, když nejsem přítomen, cítím jako každá podařená noční můra "a little feeling of satisfucktion"... -)

Stálé zdraví, Pepane.

P.S. pokud pohlédnu na počet článku, které jsem počural a srovnám ho s tvorbou vaší, tak konstatuji lokální intenzitu versus povšechné bláboly pod co nejvíce traktáty.

Bavíme se stále o jednom, oé vašem rasismu. Vaše postoje se vyjasňují, budiž to ostatním za poučení.

To není o tom "jak z někoho udělat nácka", to je o tom "jak z nácka dostat jeho coming out",

daří se nadmíru výtečně, děkuji za sparring, triviálové, pod správným tlakem na charakterové boule tu každý "spustí tu pravou"
05. 12. 2008 | 15:32

skeptický napsal(a):

Sucktitfucktion's better.
05. 12. 2008 | 15:38

Pocestny napsal(a):

Mick says he cant get any...

big-lips-no-tits is this all about.

"no cherries to squeeze & harden between lips,
no berries that thaw
when hungry tongue dips".
05. 12. 2008 | 15:51

skeptický napsal(a):

Kolega cunnilinguist,I trust?
05. 12. 2008 | 15:57

Pocestny napsal(a):

coito ergo sum
05. 12. 2008 | 15:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy