Mimořádně nadaná propadlice

29. 06. 2007 | 01:09
Přečteno 10789 krát
Nedávný článek na blogu Petra Kukala „Nebydlíte náhodou s mrtvolou?“ informující o byrokratické absurditě a aktuálně probíhající akty předávání vysvědčení mě přiměly podělit se o případ žákyně 8. ročníku, který jsem pomáhal jejím rodičům řešit. Lhostejnost, s níž jsem se při řešení celé záležitosti setkal u školní inspekce a na ministerstvu školství, vytváří neradostný obraz tohoto resortu. Avšak nejsmutnější na případu je skutečnost, že se udál na jedné z pilotních škol právě v průběhu projektu „PILOT Z“, jehož cílem bylo ověřit předpokládané efekty reformy, např. vyšší osobnostní rozvoj žáků, posílení jejich motivace k celoživotnímu učení aj. Co se tedy přihodilo?

Martina (jméno pozměněno) byla žákyní 8. třídy ZŠ. Počínaje 8. ročníkem jí přibyla coby druhý cizí jazyk španělština. Od 2. pololetí došlo v předmětu španělský jazyk k rozdělení žáků do dvou skupin podle výkonu. Martina byla údajně zařazena do tzv. lepší poloviny a během celého druhého pololetí nebyli rodiče nijak informováni o případném zhoršování jejího prospěchu. Toto jejich nevědomí utvrzovala též skutečnosti, že Martina nebyla přeřazena do skupiny tzv. pracovně slabších žáků.

Na konci školního roku nevydala škola Martině vysvědčení, což samo je v rozporu s novým školským zákonem, ale výpis z třídního výkazu. (Tento doklad nová legislativa však nezná.) Ve výpise z třídního výkazu bylo sděleno, že hodnocení ze španělského jazyka proběhne až po opravné zkoušce dne 31. srpna. Vzhledem k tomu, že na dané škole probíhá neustálé experimentování, měli rodiče za to, že opravná zkouška oznámená na výpisu z třídního výkazu z 30. června je pouhým opravením navrhovaného, jim nesděleného, hodnocení. Netušili, že škola termín “opravná zkouška” pojímá ve smyslu právním. Z logiky věci pro ně jasně vyplývalo, že by jejich dcera musela být v předmětu španělský jazyk nejprve hodnocena stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, které je na této pilotní základní škole používáno.

Výpis z třídního výkazu z 30. června suplující vysvědčení neobsahoval hodnocení z vyučovacích předmětů (v rozporu se školským zákonem), nýbrž hodnocení ze širších vzdělávacích oblastí. Avšak ani v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, kam předmět španělský jazyka spadá, hodnocení ze španělského jazyka obsaženo vůbec nebylo. Navíc informace na druhé straně výpisu, že „žákyně bude hodnocena ve vyučovacím předmětu španělský jazyk až po opravné zkoušce dne 31. 8.“ neexistenci hodnocení z předmětu španělský jazyk zcela potvrzoval.

Dne 31. srpna proběhlo zkoušení ze španělského jazyka označované školou jako opravná zkouška. Ředitel školy týž den rodičům oznámil, že Martina u opravné zkoušky neprospěla, a tudíž bude muset opakovat ročník, a že na skutečnosti již nelze nic změnit, neboť výsledek opravné zkoušky je zcela nezvratitelný. Vysvědčení za 8. třídu ale Martině vydáno nebylo. Po opětovném nástupu do 8. třídy se chování Martiny velmi změnilo. Stala se uzavřenou, začala se stranit lidem, ztratila zájem o své záliby i o sport, kterému se řadu let aktivně věnovala.

Ke konci září, po bezvýsledném jednání se školní inspekcí, mě rodiče požádali o radu a následnou pomoc. Protože záležitost byla již zcela v kompetenci ředitele školy, sepsal jsem s rodiči 29. září žádost o zpětné přezkoumání celé věci s odkazem na řadu právních nesrovnalostí, z nichž plynulo, že akt z 31. srpna označovaný jako opravná zkouška nelze hodnotit jako regulérní a platný. 5. října se rodiče sešli s ředitelem školy, kdy jim oznámil, že se věcí bude zabývat po návratu ze školy v přírodě. Následující den bylo Martině vydáno vysvědčení za 8. třídu.

V době pobytu ředitele na škole v přírodě jsem zjistil závažnou skutečnost, která se stala předmětem doplňku k původní žádosti. Jednalo se o to, že v ročníku, jenž Martina musela od září navštěvovat, byla výuka španělštiny započata současně s ročníkem, v němž neprospěla. Martina, opakující pro neprospěch ze španělského jazyka, byla zařazena v opakovaném osmém ročníku dokonce opět do skupiny “lepších”, kde probíhala výuka podle téhož plánu, tj. souběžně, jako v 9. třídě. Jinak řečeno, Martina byla nucena opakovat všechny předměty, z nichž podle školy prospěla, a v předmětu, který by byla potřebovala opakovat, pokračovala dál dokonce s předstihem oproti „pracovně slabší“ skupině v 9. třídě. Doplněk v k původní žádosti obsahoval v příloze i hodnocení ze španělského jazyka za období 1. 9 – 10. 10., mj. pochvalné, které na žádost rodičů paní učitelka vystavila.

18. října došlo k jednání ředitele školy s matkou, jenž přislíbil, že se pokusí žádosti vyhovět do konce měsíce. Dne 21. října byly Martině vydány učebnice pro devátý ročník a 31. října byla ředitelem do deváté třídy uvedena. Rodičům bylo týž den předáno písemné vyrozumění, v němž byli zpraveni o tom, že je jejich dcera bude od 1. listopadu plnit povinnou školní docházku v 9. ročníku, ale že výsledek opravné zkoušky z 31. srpna je nezpochybnitelný.

Bohužel toto rozhodnutí ředitele školy nebylo zárukou toho, že Martina bude moci být po ukončení 9. ročníku přijata ke studiu na střední školu. Bude mít sice ukončenu povinnou školní docházku, ale základní vzdělání nikoli. Školský zákon totiž žákovi, který neprospěl z povinného předmětu jiného než výchovného zaměření a který dosud neopakoval ročník, nepovoluje postup do vyššího ročníku. Doporučil jsem proto rodičům, aby se obrátili na odbor legislativní a právní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o posouzení kroků ve věci jejich dcery, jež zatím byly učiněny a jež by ještě učiněny být mohly.

Odbor legislativní a právní MŠMT obavu ve svém sdělení z 8. prosince potvrdil: „Pokud ředitel školy trvá na hodnocení Martiny K. za druhé pololetí šk. roku s celkovým prospěchem neprospěla, nemůže jmenovaná postoupit do vyššího ročníku a musí opakovat osmý ročník. I když by teoreticky mohla docházet do devátého ročníku, je stále žákyní osmého ročníku a musí být hodnocena z učiva probíraného v osmém ročníku.“ Rodičům bylo doporučeno záležitost znovu projednat s ředitelem školy. Ten však nadále trval na nezvratitelnosti výsledku opravné zkoušky z 31. srpna.

Hodnocení ze španělského jazyka uvedené na vysvědčení s datem 31. srpna, podle nějž Martina nezvládla všechny očekávané výstupy za 2 pololetí 8. ročníku, tj. žádné, zůstávalo tedy v platnosti. Její úspěchy, kterých dosáhla od konání opravné zkoušky, svědčily proto o jejím mimořádném nadání. Na základě nové žádosti rodičů rozhodl ředitel školy dne 30. ledna ve správním řízení o přeřazení Martiny do vyššího ročníku - z důvodů jejího mimořádného nadání.

P. S.
Martina byla nakonec přijata ke studiu na střední školu, na tu, kterou si přála. Ale nemuselo tomu tak vůbec být. Ředitel školy jí sice od listopadu dovolil docházet na výuku do 9. ročníku a dal jí šanci dokončit povinnou školní docházku se svou původní třídou, právo na získání základního vzdělání tak ale stejně neměla. A možná by základní vzdělání už nikdy nezískala, neboť reakce dospívajícího na závažné křivdy jsou nevyzpytatelné. Pedagogické přehmaty základní školy, vědomě přehlížené vyššími instancemi, mohly Martinu výrazně poznamenat na celý život.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy