Omyl paní Cibulkové: Akademie věd volí své vedení v souladu se zákonem

21. 09. 2022 | 22:10
Přečteno 1208 krát
V příspěvku Kdy skončí podvody s volením vedení Akademie věd? na serveru Parlamentní listy paní Marie Cibulková tvrdí, že Akademie věd při volbě svého vedení podvádí a že „je veřejným tajemstvím, že stávající předsedkyně Akademie věd je ve své funkci nezákonně.“ Paní Cibulková se mýlí, Akademie věd postupuje při volbě předsedy a členů Akademické rady v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky v platném znění. Mám pro její omyl pochopení, protože články 6 až 11 tohoto zákona, které ustanovení předsedy Akademie věd a členů Akademické rady upravují, obsahují určitou jemnost, která může čtenáři při povrchním čtení uniknout. Jsem si však jist, že pokud si paní Cibulková přečte tuto mou reakci, pochopí, že se mýlí a uzná, že Akademie věd postupuje přesně podle zákona.

Paní Cibulková opírá své tvrzení v názvu svého článku o svou následující interpretaci uvedených článků (tvrzení v tučně zvýrazněných pasážeích jsou mylné)

Funkční období Akademické rady je čtyři roky. Členem Akademické rady je možné být nejvýše DVĚ po sobě jdoucí období, tedy celkem osm let. Stávající předsedkyně ale prvně působila v Akademické radě už v letech 2013–2017, jako její řadová členka. Pak byla předsedkyní Akademie v letech 2017-2021. Jenže nyní je i předsedkyní pro období 2021-2025. A to je samozřejmě proti znění zákona, neb je tak v Akademické radě už třetí období po sobě.

k němuž přidává následující pozoruhodnou a částečně pravdivou úvahu, která ovšem její tvrzení nepodporuje (tučně zvýrazněné pasáže jsou opět mylné)

Jenže takovémuto kumulování stejných lidí ve funkcích se zákon snaží čelit. A to porušování zákona zaznamenala i média. Proto Akademie hledala nějaké šroubované vysvětlení, že pro předsednickou funkci je jakási výjimka - ač o ní v zákoně není ani slovo. I když nakonec předsedu Akademie jmenuje prezident se souhlasem premiéra, nemění to nic na tom pravidle o nejvýše dvou obdobích. Dovedena do konce, ta argumentace Akademie vycucaná z prstu by vytvářela logický nesmysl. Někdo by totiž mohl být v Akademické radě doživotně. Řekněme, nejprve dvě období jako řadový člen, pak dvě období jako předseda, pak zase dvě období jako řadový člen, a tak furt dokola, dokud by nebyl z budovy na Národní vynesen v rakvi. To omezení zákonem na nejvýše dvě období po sobě je právě dáno velmi smysluplným požadavkem, aby se ve vedení Akademie dlouhodobě nehromadily spřátelené klany. Jinak se začnou vršit deformace, přehmaty, nepravosti.

Paní Cibulková neupřesnila, která média údajné porušování zákona ze strany Akademie věd zaznamenala, ale pokud ano, mýlí se stejně jako paní Cibulková. Paragrafy zákona 283/1992 Sb., které upravují ustanovení předsedy Akademie věd a členů Akademické rady, zní takto

§6
Akademický Sněm
a) přijímá stanovy Akademie, které nabývají platnosti po schválení vládou České republiky,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie,
c) schvaluje rozpočet a závěrečný účet Akademie, jakož i rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,
d) schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,
e) usnáší se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na jeho odvolání,
f) volí a odvolává z funkce volené členy Rady a členy Vědecké rady,
g) rozhoduje o všech dalších věcech, které mu vyhradí stanovy.
§ 7
Akademická Rada
(1) Výkonným orgánem Akademie je Rada.
(2) Radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení ze členů Sněmu na základě návrhů z pracovišť Akademie.
(3) Funkční období Rady je čtyři roky. Člen Rady může být do této funkce volen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště.
(4) Po skončení funkčního období Rady vykonává Rada své funkce až do ustavení nové Rady.
(5) Počet členů Rady, způsob jejich volby, způsob jednání a usnášení a výši odměny za výkon funkce v Radě, jakož i jejich práva a povinnosti, upraví stanovy Akademie.
§ 10
Předseda
(1) Předseda jedná ve všech věcech týkajících se Akademie.
(2) Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu a na návrh Sněmu, který projedná vláda. Funkční období předsedy je čtyři roky. Funkci předsedy nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.
(3) Předseda jmenuje místopředsedy z volených členů předsednictva.
(4) Předseda jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.
(5) Předseda předsedá zasedání Sněmu, Rady a předsednictva.
(6) Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo jsou-li jím k zastupování pověřeni.
(7) Oprávnění místopředsedů Akademie a dalších členů Rady ve vymezených oblastech upraví stanovy Akademie.
§ 11
Vědecká rada
(1) Vědecká rada je stálým poradním orgánem Rady ve věcech přípravy a realizace vědní politiky Akademie.
(2) Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších vědeckých institucí a významní vědci ze zahraničí.
(3) Funkční období Vědecké rady je čtyři roky.
(4) Vědecká rada volí ze svých členů předsedu Vědecké rady.
(5) Počet členů Vědecké rady, způsob jejich volby a odvolání, jejich práva a povinnosti a způsob jednání a usnášení Vědecké rady upraví stanovy Akademie.
Článek 41 Stanov Akademie věd
Vědecká rada volí ze svých členů a odvolává z funkce tajným hlasováním předsedu Vědecké rady a místopředsedy Vědecké rady. Předseda Vědecké rady je z titulu své funkce členem Rady a jejího předsednictva.

Pro jejich správné pochopení je třeba připomenout důležitou skutečnost. Až do konce roku 2006 byla Akademie věd státní rozpočtovou organizací a ústavy Akademie věd příspěvkovými organizacemi. Tyto právní formy měly za následek, že předseda Akademie věd i členové Akademické rady byli přímo volení Sněmem Akademie věd. Novela zákona 283/1992 Sb. z roku 2005 s platností od 1. 1. 2007 tento stav zásadně změnila. Akademie věd se stala organizační složkou státu, tedy něco podobného jako ministerstvo, která jménem České republiky zřizuje ústavy Akademie věd jako veřejné výzkumné instituce. Tato zásadní změna si vynutila i změnu ustanovení předsedy Akademie věd. Podle článku 10 odstavce (2)

Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu a na návrh Sněmu, který projedná vláda. Funkční období předsedy je čtyři roky. Funkci předsedy nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.

a článku 7 odstavce (3)

(3) Funkční období Rady je čtyři roky. Člen Rady může být do této funkce volen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště.

se ustanovení předsedy Akademie věd a ostatních členů Akademické rady řídí jinými pravidly. Sněm Akademie věd předsedu nevolí, ale jen se usnáší na návrhu na předsedu, ale ten je jmenován prezidentem, podobně jako třeba ministři. Ostatní členové Akademické rady, kromě předsedy Vědecké rady, který je člen z titulu své funkce, do níž je volen Vědeckou radou, jsou podle článku 7 odstavce (2) volení Akademickým sněmem jako dříve. Podle článku 7 odstavce (3) tito volení členové Akademické rady mohou být do této funkce volení maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Toto ustanovení ovšem nevylučuje, že konkrétní osoba může být zvolena za člena Akademické rady na dvě po sobě jdoucí funkční období vícekrát, mezi nimi však musí být přestávka. Pokud paní Cibulková tvrdí, že

Proto Akademie hledala nějaké šroubované vysvětlení, že pro předsednickou funkci je jakási výjimka - ač o ní v zákoně není ani slovo.

pak si nepřečetla články 7 a 10 pozorně. Pro předsednickou funkci neexistuje žádná výjimka, ale její obsazení se řídí jinými pravidly než v případě Akademickým sněmem volených členů Akademické rady.

Takže ještě jednou a krátce. Akademická rada má 17 členů, patnáct z nich volí do této funkce ze svých členů Akademický sněm a jenom na ně se vztahuje omezení na dvě funkční období podle článku 7 odstavce (3). Další dva členové Akademické rady, předseda Akademie věd a předseda Vědecké rady Akademie věd jsou členy Akademické rady z titulu svých funkcí. Předseda na základě jmenování prezidentem na návrh sněmu projednaný vládou (nikoliv se souhlasem premiéra) a předseda Vědecké rady Akademie věd na základě výše uvedeného článku 41 Stanov Akademie věd. Prezident může do funkce předsedy Akademie věd jmenovat jednu osobu jen dvakrát po sobě, ale pro předsedu Vědecké rady žádné takové omezení neexistuje a ten v principu může být členem Akademické rady slovy paní Cibulkové "furt dokola".

Současná předsedkyně byla v roce 2013 zvolena Akademickým sněmem za členku akademické poprvé a poté ji prezident na návrh Akademického sněmu dvakrát po sobě jmenoval předsedkyní Akademie věd. To je plně v souladu s články 7 a10 zákona 283/1992 Sb. A po skončení jejího druhého funkčního období v březnu 2025 může, pokud bude zvolena za členku Akademického Sněmu, být opět zvolena do Akademické rady. V tomto smyslu má paní Cibulková pravdu, když říká

Někdo by totiž mohl být v Akademické radě doživotně. Řekněme, nejprve dvě období jako řadový člen, pak dvě období jako předseda, pak zase dvě období jako řadový člen, a tak furt dokola.

Ano, je to tak a paní Cibulkové se to nemusí líbit, to je její legitimní názor, ale tak to chtěl zákonodárce v roce 2005. Připomám, že podle naší ústavy se může Václav Klaus znovu ucházet o funkci prezidenta, přestože jím byl již dvakrát po sobě. Pokud by chtěl zákonodárce omezit celkový počet funkčních období všech členů Akademické rady, mohl to udělat stejně jako ústava USA, která stanoví, že jedna osoba může být zvolena prezidentem celkově jen dvakrát, po sobě nebo s přestávkou. Ale zákonodárce tak v roce 2005 neuvažoval, a tak se s platným zněním zákona 283/1992 Sb., kterým se Akademie věd řídí, musí paní Cibulková smířit.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy