Demokracie bez demokratů

12. 07. 2010 | 09:42
Přečteno 10237 krát
Následující text je mírně krácenou verzí úvodu ke knize esejů nazvané Demokracie bez demokratů, vydané v červnu (Jiří Pehe: Demokracie bez demokratů, Prostor, Praha 2010).

xxxxx

Téma, které se jeví v hodnoceních stavu demokracie dvacet let po pádu komunismu stále více jako ústřední, je poměrně propastný rozdíl mezi dosaženým stavem demokracie coby politicko-ústavního systému, a demokracie coby, řekneme-li to poněkud nadneseně, stavu individuální i společenské mysli.

V politologické hantýrce bychom řekli, že jde o střet mezi institucemi a kulturou. Zatímco vytvoření fungující institucionální demokracie byl úkol pro jednu generaci, přijetí demokracie coby stavu mysli je běh na delší trať.

Masaryk říkal, že to trvá dvě generace, tedy zhruba čtyřicet až padesát let, někteří současní politologové argumentují, že rychlost, s níž se podaří vytvořit skutečnou demokratickou kulturu, odvisí od charakteru režimu, který demokratickému zřízení předcházel, jakož i od délky jeho trvání. Jiní upozorňují na tradice občanské angažovanosti, tedy na stav občanské společnosti.

Ať tak či onak, je dnes zřejmé, že se během prvních dvaceti let od pádu komunismu podařilo vcelku úspěšně vytvořit systém institucionální demokracie. Velkou zásluhu na tom přitom mají mezinárodní organizace, v nichž se od 2. světové války sdružují západní demokracie. Ty svým know-how, jakož i pobídkami a nabídkou členství při splnění potřebných kritérií tento proces notně akcelerovaly. V tom se naše současná situace značně liší například od situace, v níž bylo Československo před 2. světovou válkou, kdy se ve Střední Evropě snažilo udržet demokracii jako ostrov v moři autoritářských režimů.

Na druhé straně je možné argumentovat (a na mnohých mezinárodních forech lze tyto argumenty skutečně slyšet), že právě historicky bezprecedentně rychlá modernizace institucí, jíž bylo dosaženo zejména s pomocí Evropské Unie a Severoatlantické aliance, vlastně paradoxně prohloubila rozdíl mezi dosaženou úrovní institucionální demokracie a demokracií jako jistou kulturou chování.

Zatímco totiž modernizaci institucí lze provádět takříkajíc shora, zažité šablony lidského chování nelze rychle změnit ani zákony, ani vládními rozhodnutími, ani přijatými normami Evropské unie. My jsme požadované právní a další standardy v době přistupování k Unii velmi rychle ve snaze stát se členem Unie přijali, jenže skutečná demokratická kultura se etablovala mnohem pomaleji.

Masaryk už kdysi popsal, budeme-li ho volně parafrázovat, tento stav jako „demokracie bez demokratů“. Většina lidí sice přijala pravidla demokratického systému i jeho jazyk a rituály, které je legitimizují coby demokraty. Podíváme-li se ale hlouběji, zjistíme, že s autentickými způsoby chování, které patří k demokratické kultuře, jako je tolerance pro názory jiných, hledání konstruktivních kompromisů skrze dialog, či respekt pro menšiny, to už tak slavné není.

Tento deficit se projevuje na nejrůznějších úrovních. Dobrým příkladem je chování lidí v anonymitě. Právě když člověk jedná anonymně, ukazuje se, zda zákony a normy společenského chování chápe primárně jako něco, co je mu vnuceno zvenku systémem, co dodržuje jen tehdy, když je takříkajíc viditelný, nebo jako něco, co internalizoval, s čím je vnitřně ztotožněn, a proto taková pravidla dodržuje, i když mu nehrozí bezprostřední postih.

V českém prostředí se opakovaně setkáváme s tím, že v situacích, kde jsou lidé víceméně anonymní—například při řízení automobilu, v internetových diskusích, při volání do různých diskusních pořadů v rozhlasu i televizi—panuje značná míra neúcty k pravidlům i značná dávka neslušnosti.

Ve srovnání s první republikou máme štěstí přinejmenším v tom, že zatím poměrně nízká demokratická kultura zásadním způsobem neohrožuje demokratický systém, protože jsme na rozdíl od let 1918 až 1938 součástí pevného nadnárodního rámce, který aktivně demokracii i její instituce podporuje.

Vnější vlivy na českou demokracii mohou být ovšem i značně matoucí. Demokracie se jako systém vládnutí dostala celosvětově pod tlak ekonomické globalizace. Veřejný prostor, který je prostředím, v němž odehrává svobodný občanský a politický diskurz, jenž je podmínkou existence demokracie, se v posledních letech ocitnul po obrovským náporem globálních ekonomických zájmů. V jistém slova smyslu lze mluvit o privatizaci veřejného prostoru, jeho kolonizaci soukromými zájmy.

Pod obdobných tlakem se ocitla demokratická politika, která jen stále obtížněji čelí náporu různých ekonomických zájmů, lobbistů nebo vlivu peněz. Klientelismus a korupce nejsou jen problémy nových demokracií. Výsledkem je znatelný úpadek zájmu o stranickou politiku, politické strany jsou celosvětově v krizi.

Do jisté míry také mizí klasická občanská společnost, která dala v 18. a 19. století vyrůst moderní demokratické politice a byla jejím společníkem, konstruktivním oponentem i zdrojem mnoha idejí. Moderní komunikační technologie občanskou společnost virtualizují, takže se stále méně lidí střetává tváří v tvář.

Ačkoliv v kyberprostoru vzniká obrovské množství nových iniciativ a hnutí, nyní i s pomocí nových sociálních sítí, není zatím jasné, jaký bude mít tento vývoj vliv na občanskou společnost a potažmo demokracii. Zdá se ovšem, že se postupně mění samotné paradigma demokracie. A to nejenom zásluhou komunikační revoluce, ale také zásluhou sílícího vlivu expertního rozumu na úkor klasické demokratické politiky.

Některé eseje v této knize se dotýkají ještě obecnějších jevů, jež mohou mít v konečném důsledku vliv na způsoby, jimiž se moderní společnosti spravují. Jedním z těchto jevů je například růst nejrůznějších nadnárodních sítí, snahy o hledání různých forem globálního vládnutí, které by si účinněji poradit s kontrolovat důsledky ekonomické a technologické globalizace.

Globální ekonomická krize, jakož i obavy z ekologických dopadů průmyslové činnost a z možného vyčerpání přírodních zdrojů, do jisté míry nabouraly víru v pokrok, tak jak ho definovalo osvícenství. Svět, který se z těchto rostoucích pochyb vynořuje, mnohem méně, jak se zdá, věří, že naše dnešní společenské problémy, včetně rostoucího zadlužování, nezbytně vyřeší technologický a vědecký pokrok. I tato změna paradigmatu bude mít vliv na fungování politiky.

Zdá se, že i v rozvinutých západních demokraciích zostřují nové technologie, růst expertního rozumu a problémy s přenášením demokratických způsobů vlády z úrovně národních států na nadnárodní celky střet mezi demokracií chápanou jako jistý typ institucionálního a procedurálního uspořádání a demokracií jako kulturou. Jinými slovy: svoboda, kterou má demokratický systém zajišťovat, závisí nejenom na hladkém fungování institucí či exponenciálním růstu komunikačních možností, ale také, možná především, na udržení jistého stavu společenské i individuální mysli, který můžeme s jistou mírou generalizace popsat jako „demokratický.“

Rozlišení mezi „demokraciemi demokratů“ a „demokraciemi bez demokratů“ není jen hrou se slovy. Stále častěji máme v moderním světě co do činění se společenským uspořádáním, které někteří politologové nazvali „neliberální demokracií“. Tedy se společenským systémem, v němž byl demokratický systém vládnutí zredukován na pouhou technologii a formální pravidla, jež často legitimizují existenci různých forem autoritářství, jež nestojí o to, aby občané byli skutečnými demokraty.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Kulhá Vám to na obě nohy. Řidič není anonymní (RZ), diskutér na netu taky ne (IP). Demokracie žije u nás na jednom písečku s vrahy demokracie (komunisty). Kdyby před Masarykem vládli 2 generace komunisti, vypadaly by jeho práce jinak. Váš článek je jako druhák z Vitany.
12. 07. 2010 | 10:04

Samulaj napsal(a):

Kollárovo: "Stůj noho posvátná,kamkoliv kráčíš-posvátná místa jsou".
Budeš -li mít místo srdce kus ledu a oči stále zavřené?
Kdo hledá najde,kdo bojuje vítězí.
Toho defétismu,obranářství,hledačství,
bohoslovectví,šepotu,mrzkých chvil,retardérství už je v nás všech místy až vrchovatě.Je čas se vzchopit.Pohnout se sebou samými.
12. 07. 2010 | 10:08

Karel napsal(a):

Ládíku, mlčte prosím.

To není příkaz, ale prosba.

Vaše myšlení je esence povýšené vulgarity. Obávám se, že nechápete, ale Vaše nechápavost není opodstatnění pro Vaše arogantní hloupost a omezenost.

Ona anynymitu v autě nebo u PC chápu jako (v konečném důsledku jako mylný) POCIT ANONYMITY.
IP Vašeho počítače se dá úředně zjistit, samozřejmě, ale proč by to někdo dělal? Ovlivní to Vaši omezenost a hloupost?

Tento POCIT ANONYMITY nahrává sprostému, hulvátskému a bezohlednému chování.
I Vašemu.
12. 07. 2010 | 10:16

slavwin napsal(a):

Pře levý pravý. Sociální stát má trvalou hodnotu. Nabádání k jeho nekompromisní obraně považuji za nezbytné. Co se u nás stalo, bývalí režimní falšovatele a oblbovači pod Klausovým vedením vytvořilo tzv. pravici jejíž cílem vždy bylo oblbnout a ukrást. Hráli nám tu s komunisty maňáskové divadlo jehož cílem nebyla likvidace komunismu ale sociálního státu. Kdo je otcem sociálního státu nikoli Marx, Lenin Stalin, ale kapitalista Ludvig Ehrhard. (asi jsem to napsal blbě, nechce se mi do Wiki) Považuji za pozitivní, že lidé nakloněni k byznysu se ozvali a ty odesáky zatlačili trochu zpět. K sociálním výhodám nevede třídní boj, ale oboustranná výhodnost, dobrý podnikatel nepotřebuje ošetřovat úplatky, ale zainteresované spokojené dělníky a klidné prostředí, bolševici zase vizi nějakého ideálního státu, pod touto clonou vám seberou vše.
Přídavkem může být i slogan o prožírání budoucnosti vnukům. Po 20 létech se ozvali a byli vyslyšeni politici s jiným myšlením. Socdem může být pojistkou proti taktice oblbovačů. Myslím že národ hledá oblbovači hledají nové fígle je třeba být ve střehu.
12. 07. 2010 | 10:21

Ládik napsal(a):

Karle,
Vaší prosbě nemohu vyhovět, protože nechápu svou nechápavost. Jste vedle, jak ta jedle, anonymita není příčinou mého sprostého chování. Sprosté a hulvátské chování má jiné příčiny. A bezohlednost s anonymitou také nesouvisí. Pište dále, může to být poučné.
Ladislav Strakoš.
12. 07. 2010 | 10:24

janina napsal(a):

Karel

Váš příspěvek zdá se mi býti anonymně arogantní.
12. 07. 2010 | 10:26

Bohuš napsal(a):

Citace:" V českém prostředí se opakovaně setkáváme s tím, že v situacích, kde jsou lidé víceméně anonymní—například při řízení automobilu, v internetových diskusích, při volání do různých diskusních pořadů v rozhlasu i televizi—panuje značná míra neúcty k pravidlům i značná dávka neslušnosti."
Neslušnost panuje zcela legálně i neanonymně, viz naše politiky. Veřejná vystoupení našich politiků během posledních let probíhala dokonce formou jakého si "teátru". Byl položen základní kámen k rozvoji sprostoty a vulgrární společnosti, jelikož jiný vzor neexistoval a zatím neexistuje. Z tohoto hnoje se budeme jen těžko dostávat, jelikož plevel zvaný vulgarita, nebo i bezpáteřnost zakořenil příliš hluboko a již téměř vytlačil slušnost a vzájemnou úctu na hranice planety. Bude následovat pád do černé díry? Jak ukoho, že?
12. 07. 2010 | 10:28

almost glossed™ napsal(a):

Je pěkné, jak hned nějaký "Ládík" autorovy teze prvním příspěvkem potvrdil. :-)
12. 07. 2010 | 10:35

Taoiseach napsal(a):

Jiří Pehe

To jsou ale ošklivá, ošklivá, ale opravdu ošklivá slovíčka - :)))

Ale vážně: začátek vypadá jako inventura situace v naší zemi, zatímco konec je spíš úvahou o demokracii celého Západu. Co tedy bylo míněno původně.
12. 07. 2010 | 10:36

historij napsal(a):

Ano s posledními dny monarchií se všeobecně soudilo kdysi,že padla i moudrost jejich rádců-osvícenectví vyvolených.Volalo se po občanech,všelidovosti-demokracii.Jak se do lesa volá-tak se z lesa ozývá:jakmile se všichni-t.j. mezi nimi i lékaři,hudebníci,vědci zapojili do zpěvu demokracií-tu náhle zjistili,že to neklape.Že každý přenáší své manýry do politiky,kde nefungují pro její univerzalitu.Lékař Marat byl první zavražděný francouzské revoluce:prostá venkovanka Charlotta ho probodla ve vaně,když chápala,že hlásá proti jejímu zdravému selskému rozumu.
A nyní: no jsem moc zvědav na Nečase.Už předem cítím,že to bude tanec mezi vejci.Jeho sociální inženýrství má vysušit bažiny korupce po ČSSD a močály po ODS.Pod tlakem koaličních partnerů.Obrátit trvající pokles ekonomiky,narůstající deficit.Na pomoc si asi odhlasováním restituce církvi přiberou Aristotelova prvního a druhého hybatelé.
Odsud vede cesta jen přes prvotřídní sociologii-ekonomii.Moderní vědu.Jiný most není.
12. 07. 2010 | 10:37

Taoiseach napsal(a):

Libor Stejskal,

dobrý den. Maně jsem si vzpomněl na jednu naši dřívější výměnu názorů:

"Veřejný prostor, který je prostředím, v němž odehrává svobodný občanský a politický diskurz, jenž je podmínkou existence demokracie, se v posledních letech ocitnul po obrovským náporem globálních ekonomických zájmů. V jistém slova smyslu lze mluvit o privatizaci veřejného prostoru, jeho kolonizaci soukromými zájmy."

Jak se to jeví Vám?

Zdraví T.
12. 07. 2010 | 10:39

Ládik napsal(a):

almost klozet:
To jste psal 1 větu 10 minut?
12. 07. 2010 | 10:43

Karel napsal(a):

To Ládík :

Ládíku, v demokracii je IP a SPZ auta vždy anonymní, pokud neprovedete něco proti zákonu.
Dělá Vám evidentně problém chápat význam slov položená do vět.

Ano, onen POCIT ANONYMITY dává možnost vyplouvat tomu narušenému v nás. Slušný člověk (a demokrat) o tom ví, a dává tomu meze.
Historie ukazuje, že okolní podmínky dokáží "nabídnout" podmínky, kdy velká část lidí toto vnitřní omezení (kultivovanost) odloží.

Proto zde na netu najdeme tolik žumpovitosti, arogance a lůzovitosti. Vám jsem vytknul onu vulgární aroganci a omezenost, ostatní přívlastky byl spíše obecný povzdech.

S pozdravem

Karel Novotný
Ostrava

PS.
A řešení není se do nekonečna vymlouvat na komunisty. SOučasný marast kupodivu nedělají komunisté, ale spíše současní primitvní "antikomunisté", kteří dříve byli přímo nebo rodově komunisty.
12. 07. 2010 | 10:43

Čochtan napsal(a):

Copak to Ládík napsal špatného, že se na něj vrhají …
” Demokracie žije u nás na jednom písečku s vrahy demokracie (komunisty).“ Co je na tom nepravdivého ? Že komunisti byli vrazi demokracie ? To dnes nenpopírá ani ten největší blbec. Že v demokratickém Československu zavraždili nejen demokracii ale i mnoho slušných lidí ? To jsou neoddiskutovatelná fakta. A nesedí snad tehdejší komouši a jejich děti v parlamentě ? Kdo by tohle chtěl popírat ?

Tak co napsal Ládík nepravdivého ?
12. 07. 2010 | 10:55

kozoroh napsal(a):

Pehe m.j. napsal:

"...Masaryk říkal, že to trvá dvě generace, tedy zhruba čtyřicet až padesát let, někteří současní politologové argumentují, že rychlost, s níž se podaří vytvořit skutečnou demokratickou kulturu, odvisí od charakteru režimu, který demokratickému zřízení předcházel, jakož i od délky jeho trvání....".

Dovoluji si zdůraznit tu část textu, jež hovoří o podmínění vytvoření demokratické kultury i předcházejícím režimem.
Byla-li doba dvou generací zcela zdeformovaná, nedá se očekávat, že demokracie bude zažita již za dvě generace. Bude to podstatně déle.
Nakonec i příspěvek Karla, zlehčující vliv komunistů o tom svědčí. Kdo zapomene na minulost, je odsouzen ji prožít znovu!
12. 07. 2010 | 10:56

almost glossed™ napsal(a):

Ládík: Pokračujte, tím vše jen dále potvrzujete.
12. 07. 2010 | 11:00

Carlos V. napsal(a):

Demokracie jako modla ...

Demokracie neni nic nez forma verejne spravy. Vyvyjici se a stale velmi nedokonala, mozna budoucnost lidstva, a treba taky ne.

Zabiji sama sebe - umelym roubovanim tam, kde se nehodi, zejmena s prihlednutim k ostatnim faktorum.

Vetsina statu v Africe vznikla z potreb kolonialni vlady. Ovsem jejich rozlozeni / tedy hranice / je casto zcela nevhodne pro fungovani samostatneho statu.

A proto v mnoha statech existuji jednoducha pravidla. Demoraticky vladne nejvetsi kmen. Obcas krvave, ale stale demkoraticky. Obcas se mensi kmen vzbouri, a mame obcanskou valku, nebo primo diktaturu.

A ktomu pricteme nechut mezinarodniho spolecenstvi menit hranice ...

Takze treba pro Afriku - ale treba i Afgansitan apod - je demokracie v aplikaci na stavajici "stat" zhoubou.
12. 07. 2010 | 11:01

Ládik napsal(a):

Karle,
vím, že mi dělá potíže chápat věty, někomu zase dělá potíže smířit se s pravdivou informací. Že komunisté jsou vrahy demokracie, to nemůže nikdo soudný popřít, popírat to bude jen komunista. Je to konstatování pravdy, zkušenost na světě proběhla a ještě probíhá, i když už končí. Myslím, že jsem tím nepřekročil meze sprostoty - to byste musel prosit o umlčení i autora rovnice 1+1=2.
Pocit anonymity může mít vliv na chování jen u primitivů, člověk s konzistentními názory jedná stejně i v anonymitě. Pocit anonymity je mimo jiné budován politickým režimem - v tom minulém byla pro anonymitu ivná půda. A komunisti? Pokud nevymřeli, jsou mezi námi dodnes.

Zdravím, LS, Hradiště pod Babí Horou.
12. 07. 2010 | 11:08

Karel Matula napsal(a):

Pro Ládíka: Mohu potvrdit slova pana Karla. Největší paseku za posledních 20 let v téhle společnosti dělají především bývalí kariérní komunisté a jejich potomci, dnes čtyřicátníci. Jsou nalezeni ve všech stranách a a dodnes udržují kontakty, pěstují protexionalismus a majetek v podstatě nabyli v kuponové privatizaci různými fintami a podvody za přispění státu a zákonů které si ušili na míru.
12. 07. 2010 | 11:13

Karel napsal(a):

To Kozoroh :

Nejsem si vědom "zlehčení" vlivu komunistů.

Jsem si vědom, že za dnešním "antikomunismem" se skrývají jiné záměry a důvody. Že tento "antikomunismus" je cíleně zástupný a zneužívaný fenomén. Navíc je často prosazován metodami, které lze stěží nazvat demokratickými.

Odvádí pozornost od současných a skutečných problémů, které převážně vytvářejí současní "antikomunisté" a "demokrati", JAK PÍŠE pan Pehe.

Mnozí z těchto "komunistů" a "demokratů" ještě nedávno byli komunisty nebo pocházejí z komunistický genů.

DNES JSOU ZASE U TOHO a dnes naopak vyučují svoje okolí z "demokracie". Proto ta demokracie vypadá jak vypadá. Viz. Ládík a jeho vulgární (zkreslené a zjednodušující) poznámky, kdy dokazuje jak velké problémy mu dělá rozumět souvislým větám.
12. 07. 2010 | 11:13

Admirál napsal(a):

Pan Pehe zapoměl ve svém "úvodu esejů zmínit vliv megapodnikatelů a nadnárodních korporací na demokracii.

Jestliže považuji něco za nebezpečí pro demokracii, teda jak já to chápu správu věcí veřejných občany prostřednictvím volených zástupců, tak je to právě potlačování a pokřivování demokracie těmito subjekty nesubjekty.

K tomu pan Pehe nic.
12. 07. 2010 | 11:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Věřte Volové " - referendum o korýtkách

Čtvrtek 8.7. - volá mi kdosi z VV a ptá se mě , zda jsem "aktivní večkař".
Ptám se , co to je - aktivní večkař?
Odpověď : zda hlasuji v referendech.
Má odpověď : Ano.

Pátek 9.7. Začátek referenda. V 10. 00 se standartním způsobem zaheslovávám na webu VV.
Vše je OK.
Ve 12. oo to již nejde. Hlásí mi to , že heslo je slabé nebo prošlé. Za chvíli se na stránku nemohu dostat vůbec.

Zhruba ve stejné době mě z VV přijde zpráva, že z důvodu ochrany, si mám heslo změnit určitým způsobem.

Volám na zelenou linku VV. Odkážou mě na určitý email. Tak jo. Odesílám jim email s popisem mých problémů. Nic. Urguji to.

Celou sobotu a neděli žádná odezva , kromě - takto tragikomicky vyznívající SMS , která mi přijde od VV, že SE MOHU účastnit výše zmíněného referenda.
Záměr či provokace ?

V pondělí brzy ráno mi přijde omluva s tím, že mi sami změnili heslo, tak abych se hlasování mohl účastnit.
Nemohl. Protože mi to hlásí stejnou chybu. Tedy - přihlášen jsem, ale k hlasování v referendu se nedostanu.

Nevím, co si mám o tom myslet, ale těch náhod je nějak moc.

1) telefonát, ověřující, zda hlasuji v referendech.
2) Během 2 hodin, právě v době startu referenda mi vyprší platnost hesla.
3) Heslo změním, ale stránka stejně nefunguje.
4) AŽ POTÉ !!!, mi přijde na email zpráva, JAK mám heslo změnit.
5) Po mých dvou emailech, kde danou situaci popisuji, mi přijde pouze SMS, že MOHU hlasovat v referendu. Alibi ?
6) Kolem 3.00 v pondělí ráno mě přijde emailem omluva a zpráva, že mi bylo nastaveno nové heslo. Přihlásím se tedy na web - jsem přihlášen, ale nemohu se na webu dostat nikam.
7) Na další můj ddotaz, proč to nejde zatím neodpověděl nikdo.

Moc náhod najednou. Navíc podobné problémy zaznamenala i někteří jiní večkaři. Osobně se domnívám, že nyní - PO referendu, se to již "opravit" podaří.
Bžunda nebo hnus ?

Tohle již není o demokracii bez demokratů.
Tohle je Absurdistán.
12. 07. 2010 | 11:23

Karel napsal(a):

To Ládík :

Ládíku, komunisté jsou vrazi demokracie.

Teď jde o to, kteří.
Nejen ti z KSČM, ale i ti z ČSSD, ODS, TOP09, VV atd?

Ládíku, vrazi demokracie jsou i "antikomunisti" a "demokrati", kteří dělají vše proto, aby komunistům přihráli body.

Špinavá sorta jsou často i kariérní komunisté a jejich potomci, kteří mají křivárny v krvi. A tito lidé už dávno nejsou v KSČM. Tito lidé často ovládají jiné strany a média.

Ladíku, vrazi demokracie jsou často lidé, kteří nejsou schopni vidět věci v kontextu a podléhají jednoduchým mantrám např. "Vrazi demokracie jsou komunisté".

Ládíku, vrazi demokracie jsou často vulgární lidé, kteří zneužívají zástupná témata např. "antikomunismus", aby za jeho zástěrkou co nejvíce poškodili demokracii a společnost.
12. 07. 2010 | 11:23

Ládik napsal(a):

Karle Matulo,
to, co píšete, zde pravidelně konstatuji už 2 roky. Chodím po fabrikách i úřadech a mám přehled o svém okolí; nikdo zde ještě nepopsal přesuny komunistických kádrů v podnicích v letech 95-96. Do té doby měli ještě "bobky" z budoucnosti, po 96 už byli pevně zakotveni v představenstvech ("vyhozeni" z jedné firmy do druhé, zpravidla na vedoucí místa) akciovek. To se jednalo ještě o komanče v předdůchodovém věku (50-60); dnes potichu sedí na jejich místech jejich děti (30-40let), jak správně uvádíte. Jde o výdobytek demokracie.
V poválečném Německu to bylo stejné - příslušníci SS a jejich děti ovládali ekonomické dění po 2 generace (z rozhovorů s německými kolegy z branže); posledních 30-20 let se tam situace "normalizuje". U nás to bude v letech 2030-2040...
12. 07. 2010 | 11:30

Ládik napsal(a):

Karle,
pro mě je komunista ten, kdo jednou byl v KSČ, nebo byl aspoň kandidátem a nestihl tam vlézt. Kde je teď, je mi jedno. "Komanč" je cejch na celý život.
12. 07. 2010 | 11:32

Nestor napsal(a):

Nemyslím, že článek pana Peheho je špatný, spíše naopak. Otázkou je, jak jsme schopni jej přijmout, vnímat jednotlivé argumenty a přiznat si osobní podíly na tomto stavu. Pan Pehe se vyjadřuje nadstandardně z pozice politologa, proto jen stěží můžeme relevantně oponovat či odporovat jeho názorům. To však neznamená, že s nimi musíme do puntiku souhlasit. Ale napadat je bez dostatečných protiargumentů není také to nejlepší.
12. 07. 2010 | 11:32

jarpor napsal(a):

TCKH

No... "bžunda nebo hnus ?" ... "Absurdistán."
Je a není to důležité...

Mimo jiné je demokracie i o tom, jak věříme či něvěříme tomu, co se nedá, nebo co je obtížné nějak prokazatelně doložit... jak věříme či nevěříme lidem kolem sebe, které můžeme jen sledovat, jak ovlivňují naše bytí...

Ve Vašem případě ale důležitější je :

Svěříte se, jak byste hlasoval (právě proto, jaký byl Váš pozdrav) ? Uvidíme ?

Děkuji a přeji hezký den

Hezký den
12. 07. 2010 | 11:33

kozoroh napsal(a):

Karel m.j. napsal:
"..A řešení není se do nekonečna vymlouvat na komunisty. SOučasný marast kupodivu nedělají komunisté, ale spíše současní primitvní "antikomunisté", kteří dříve byli přímo nebo rodově komunisty.".

V kontextu toho, co napsal Pehe a s čím jsem se ztotožnil, je váš text opravdu z kategorie těch zlehčujících. Nejsem, na rozdíl od vás, seriozně posoudit, do jaké míry jsou nynějšími antikomunisty bývalí komunisté. Nakonec to ani není podstatné. Podstatná je skutečnost, že v jimi řízené minulosti prožily dvě generace. S ohledem na skutečnost, že demokracie je stav, ke kterému se musí dospět (nelze nařídit), musí její noví budovatelé zohlednit i ten smutný fakt, že třeba velkou část svého života prožili v nesvobodě. To nelze vyřešit "výmazem z trestního rejstříku". Byť se o to mnozí zde snaží, vč. vás.
Svým způsobem se ani nedivím. Ušpinil se tu kdekdo.A pokud má Ládik obdobné zkušenosti, jako já (a nejen já), k tomu trošku větší temperament, pak se jeho reakcím naprosto nedivím.
12. 07. 2010 | 11:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

jarpor
Už zase ? Říkal jsem Vám, ať k mému stolu nelezete !
Nejste Vy nakonec ženská ?
Že se bez pavlače neobejdete ?

Já Vás prostě neuznávám za hodna slova !
Vy to fakt nedovedete pochopit ?

Prostě když někomu nejméně pětkrát řeknu, že si nepřeji aby mě obtěžoval u stolu - je to buď blázen nebo hajzl.

V případě prvním zavolám sanitku, v případě druhém ho chytnu za flígr a letí.

Va jen zneužíváte virtuálního prostoru. Proto nemohu nikam volat ani Vás poslat tam, kam patříte.

Nc víc, nic míň "Hezký dne ".

Kapito ?
12. 07. 2010 | 11:42

jarpor napsal(a):

kozoroh

Souhlasím s Vámi... stran toho, jaký vliv měl na demokracii a hlavně na chápání demokracie minulý režim... i stran reakce ke Karlovi...

Hezký den
12. 07. 2010 | 11:45

route66 napsal(a):

Má smysl se bavit v nynější době o demokracii? Asi už ne. Neb demokracie u nás není a ve světě začíná odcházet na úbytě.
U nás se demokracie rozvinula těsně po velvetu a kraťounce přežila dva tři roky než ji bývalé nomenklatury a jejich pohrobci zavraždili...Ten jepičí život mi spíše připoměl vývoj událostí v předkomunistickém Rusku. Z feudalismu přes bleskově krátký kapitalismus do říjnové revoluce.
Na pořadu dne je spíše postdemokracie, která se vyznačuje vlastnostmi jako..

volbami, které ve svém důsledku nereprezentují vůli lidu

nerespektováním občanských práv státem nebo jejich zástupců

neschopností vést vyrovnané nebo proporciálně vyvážene debaty o určitých problémech

posilování vlivu nevládních organizací na řízení politiky

nedostatečné debaty, osvěta a informovanost občanů o důležitých problémech, na které mají právo vyjádřit svůj názor, a účast velkých (často nadnárodními korporacemi vlastněných) médií na tomto procesu

Jako základní vlastnost postdemokracie se dá určit vyřazení možnost obyvatel daného státu nepřímo (prostřednictvím svých volených zástupců) podílet se na vedení politiky státu.
http://cs.wikipedia.org/wik...

Tím vším se dnešní situace u nás vyznačuje
Můžeme se podívat jak o tomto píší třeba na Dfens v roce 2008
http://www.dfens-cz.com/vie...

či Václav Bělohradský http://www.novinky.cz/kultu...
12. 07. 2010 | 11:45

mb napsal(a):

Jiří Pehe píše: s autentickými způsoby chování, které patří k demokratické kultuře, jako je tolerance pro názory jiných, hledání konstruktivních kompromisů skrze dialog, či respekt pro menšiny, to už tak slavné není.

Do jaké míry lze tolerovat názor jiných, který je více méně nedemokratický ( na levé části pol. spektra Semelová, na pravici vítkovští a jiní ultras )

To je přece věčná a proměnlivá otázka ..... na to přece nejde žehrat, to je přece demokratický proces ..... njn .........
12. 07. 2010 | 11:49

jarpor napsal(a):

TCKH

Děkuji za pěknou odpověď.

Ve virtuálním světě Vám Vaše přání moc nepomohou... Vy jste přišel první sem, něco vyjádřil, popsal... já se jako druhý zeptal... a zdůrazním - slušně zeptal.

Když nepolezete Vy ke "společnému stolu" nebudete muset nikoho odhánět - a zvláště tak milým způsobem, jak je Vám patrně vlastní...

I to je ukázka chápání demokracie... a pak že My ji umíme a jen ONI ji neumí....

Hezký den
12. 07. 2010 | 11:55

Karel napsal(a):

To Kozoroh :

Obávám se, že zjednodušujete.

Vy bubnujete proti komunismu. Dobře.

Já Vás chci upozornit na skutečnost, dle mého názoru, že současná doba má akutnější a závažnější problémy, jejichž neřešení může vést k diktatůře. A třeba zrovna ne k rudé.

Tak dlouho za první republiky bubnovali proti Habsburkům, až si nevšimli nácky.
V Německu ze strachu před levým terorem nechali vyrůst Hitlera.

Prostě bojujete starou válku, protožeje se bojíte vést tu skutečnou a aktuální?

Protože jít s davem a mediálními mágy je IN?
12. 07. 2010 | 11:59

Jindřich Karas napsal(a):

to Ládik:

dobrý den, dovolil bych si opravit Vaše tvrzení o tom autorovi rovnice že 1+1=2, víte tak nějak v té základní matematice ano, ale správně to bude nejspíše 1+1=2±P

Pěkný den,
12. 07. 2010 | 12:21

yara ze země krys napsal(a):

Tencovi:
Zdravím, tě a využívám práva, které jsi mě před časem udělil, že ti mohu říkat Tenco. Patříš zcela určitě mezi zdejšími přispěvateli k těm lepším a příspěvky byly často velmi vtipné. Jen v poslední době koukám, že jsi trochu nedůtklivý a nakazil si se mrzoutstvím, kterým po volbách jsou obdařeni většinou příznivci "vítězné" sociální demokracie. Také si se rychle odklonil názorově od VV a to mě mrzí, já jim ještě věřím, protože všechno chce svůj čas a každá strana má určitý vývoj a doufám, že VV snad neskončí jako Zelení aj. podobní. Pokud VV by špatně skončili, bude opět uvolněn politický prostor pro naše dvě velké zavedené strany, jejichž osazenstvo patří někam jinam než na politické výsluní ČR! TOP 09 zatím nehodnotím, takže jak to řekl, filmový hrdina:
Zahulíme, uvidíme!
12. 07. 2010 | 12:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

Karel
Taky mám někdy pocit, že spousta lidí vede minulé války, místo toho aby šli do dnešní bitvy.
Ale staříkům bych to za zlé neměl. Oni někteří totiž ty bitvy tehdy skutečně vedli.

Mějte se.
12. 07. 2010 | 12:24

očař napsal(a):

Dotaz. Kdo likviduje tzv. demokracii v tzv. zavedených demokraciích? Jsou tam taky nalezlí ti naši komunisté? V tzv. zavedených demokraciích jsou totiž vzásadě stejné problémy.
12. 07. 2010 | 12:27

Ládik napsal(a):

Pane Karasi,
možná Vás Karel poprosí, abyste už nic nepsal. To, co uvádíte, může být podle něj taky sprostota. Pro mě je to hodně slov dohromady, jsem úplně vedle.
12. 07. 2010 | 12:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

yara ze země krys
Nu, to není obrat. Já tomu říkám důslednost.
Jestli mě vysocí představitelé VV před volbami do očí tvrdí, že HLAVNÍM je pro ně změna politické kultury a eliminace moci dvou "naprosto zdiskreditovaných stran", boj s dinosaury a profilace státní správy jako servisu občanům, a pak udělají to co udělali, tak se ta strana v mých očích znevěrohodňuje jako celek./BTW - víte kolik má tato strana členů ? :))/

Kromě toho to referendum mi připadá zmanipulované. A navíc jsem skutečně netušil, že John je nastavená loutka.

Nehulím. Ale vidím. A ten čas -

"Nejmoudřejší je čas, neboť objeví všechno". (Thalés)

Mějte se.
12. 07. 2010 | 12:32

Vilém napsal(a):

Neustále se zde někdo otírá o komunisty. Ale soudit současnou radikální levici podle stalinského modelu je něco podobného jako soudit liberály podle Pinocheta nebo konzervativce podle Franca - znamená to úplně minout podstatu problému.
Dnes nám ani v nejmenším nehrozí nová vlna totalitního komunismu, zato kapitalismus představuje reálné nebezpečí. Na komunismu není nic nutně nedemokratického a kapitalismus si mnohem lépe rozumí s vojenskou, totalitní nebo konzervativní diktaturou, která chrání vlastníky, než s demokracií, která stát angažuje v nápravě tržního útisku nemajetných občanů (což je přibližně 95% všech, protože nemají dost majetku, aby si nemuseli vydělávat).

Údajná institucionální demokracie se nám navíc před očima mění v byrokratickou kapitalistickou mašinérii bez reálného vlivu občanů na vývoj - od snahy Bruselu regulovat státní rozpočty přes tlak finančníků a trhů až po zásahy ústavního soudu se prostor pro rozhodování občanů pomocí volby politiků neustále zmenšuje. Hlasovací zastupitelská demokracie má reálný smysl tehdy, když se skutečně o něčem rozhoduje, ne když jde o pouhé plebiscity, které mají potvrdit "nutná" rozhodnutí - těch pořádal několik i Hitler, a vždy dosáhl výrazného úspěchu. V situaci, kdy se jen "demokraticky" potvrzuje nutná politika, nemůže vzniknout ani tolerance ani pluralismus - odpůrci nutné politiky jsou nepřátelé, škůdci, zločinci, sabotéři, rozvraceči, šílenci, hlupáci atd.
Dnes existuje jediná naděje na přechod od kapitalistické monománie k společenskému pluralismu, a to jsou levicoví radikálové (pravicoví extrémisté nepředstavují alternativu, ale patologické vystupňování současných poměrů, zelení pak v našich poměrech selhali), proto je třeba podporovat rozvoj tohoto myšlenkového proudu, a to včetně současného demokratického komunismu.
12. 07. 2010 | 12:36

jo napsal(a):

Problém této společnosti je ten, že odmítá myslet. Nechá za sebe přemýšlet především globální kapitál v podobě soukromých médií, které budou prezentovat především to, co se jim "hodí do krámu".
12. 07. 2010 | 12:39

ld napsal(a):

Karel,

píšete to zcela správně; pojmenováváte stoku stokou, ichtyla ichtylem.

Snad jen dodatek ke chytrolínům. Nač je u auta RZ, když stačí říci větu o osobě blízké? Anebo, je li auto vedeno na leasingovou společnost. A argument o IP? No to je ještě větší volovina. Co třeba internetové kavárny?

Jenže, Karle, dotčené tlučhuby nepřesvědčíte; obrní se plytkým antikomunismem a svedou naň letošní neúrodu broskví.
12. 07. 2010 | 12:42

dalimil napsal(a):

Dobrý den ! Ale ale pánové proč stále nadáváte na ty naše rudé spasitele , vždyt oni to s národem mysleli dobře ! Ale bohužel nezavděčíte se lidem všem ! Kde by bylo naše hospodářství a ekonomika bez jejich kádrových rezerv ? Myslíte si že ti disidenti kteří měli plné huby svobody a demokracie by to tady vytrhli ? Všechno to byli tlučhubové kteří nic neuměli ! Takže když to nešlo v duchu leninské ideje tak to muselo fungovat jinak ! Republika nemohla být bez řádného a kvalifik.hospodářského vedení ! Někdo prostě tu zodpovědnost za budoucnost národa musel na sebe vzít ! takže si nestěžujme demokraté ! Dal.@
12. 07. 2010 | 12:51

vlk napsal(a):

Co napadá vlka když čte o Demokracii bez demokratů

Aneb demokracie podle podle 118.

Poslední volby prý byly historické. Prý v nich šlo , také o záchranu demokracie. Jak tvrdily nejméně dvě ze tří dnešních koaličních stran….Prý bylo nutné chránit demokracii před rudou recidivou Vítězného Úmora.

Shodou okolností to byly přesně titíž , kteří v minulém volebním období spáchali naprosto bezprecedentní útok na samou podstatu , už tak velmi chatrné české demokracie, ohnutím nezávislosti justice při čunkiádě - ano když jd e o přežití vlády , musí nezávislost justice stranou, že? A následně ještě návrhem a přijetím nehubkového zákona.
A strana třetí z dnešní vlády? Ta která se takzvaně „udělala“ na vymezení proti nekalím praktikám? S tažením proti reliktům Jurského parku? Ta se div neoděla svatozáří , jak tu pochroumanou českou demokracii, přesně ve smyslu toho, co píše pan Pehe, bude rescitutovat! Proti a bez dinosaurů….
Jak to dopadlo s dvěma hlavními 118 –tkovými hráči není třeba nijak rozvádět. ODS prý prošla očistou. Langer a pár dalších neudržitelných obličejů prostě zmizlo. Nicméně lžidokror Marek Benda je nyní už ne předsedou ústavně právního výboru nové sněmovny, ale jen a pouze - MÍSTOPŘEDSEDOU. Ted y jak lžidoktor práv je i nadále sloupem české ústavnosti a demokracie. Kostprobou demokratičnosti není odchod Langera ,ale další politická exposice někoho jako je Marek Benda. Bez špetky sebereflexe a bez špetky studu.
Psát cokoli o druhém příkladném a ilustrativním exponentovi české demokracie , takto Kalouskovi , tak to mi přijde už úplně zbytečné. Dost r ád bych totiž viděl nějak jeho ekvivalent – tedy člena nějaké vlády ze zemí tradiční demokracie který byl policií , dle vlastních slov asi 13x vyšetřován. V souvislosti s výkonem své politické funkce.
Napadá mne jediný podobný případ – totiž Silvio Berlusconi. Nepochybně vzor demokrata v nejčistším smyslu toho slova. Ani se nebudu ptát, jestli vůbec lze napsat rovnítko mezi demokracií a jejím Berlusconi- Kalouskovskou atrapou…
Nicméně o tomhle jsme zas až tak moc psát nechtěl. Toto je prostě všeobecně známo. Všem, kdo vidí, slyší, myslí a chápou.

Mne zajímá „demokracie“ v pojetí lovců dinosaurů… O nichž se vědělo pramálo. Myslím, že kdo vidí, slyší , myslí a chápe má nyní už o Věcech veřejných, dokonale jasno.

Prvním signálem bylo jejich aplikace pojmu dinosaurus! Myslím, že nikdo není ve vrcholné politice ze současných vrcholových politiků déle než budoucí premiér Petr nečas. Ten byl označen VV za nikoli dinosaura už dávno před volbami. Zajímavé měřítko. Nebojím se použít - přímo bilakovsky dialektické.
Ještě větší kotrmelec přišel s Kalouskem. Dřívě exemplární dinosaurus , po volbách - inu , lidé si ho zvolili, takže jakýpak dinosaurus. A když tak nanejvýš , řekněme Dino – jako Koller , sympaťák a užitečný.
Ani tohle obvzláštní měření gumám metrem a zásadovost děvenky z E 55 by men nepřimělo k tomu abych bouchnul do kláves.
Ne k tomu mne pohnuly až události okolo VV a jejich vytříbeného smyslu pro demokracii a její pravidla v závěru minulého týdne .A ro celkem hned tři, které ukazují ,
pokračování
12. 07. 2010 | 12:56

ld napsal(a):

dalimil,

včera jsem poslouchal toho "hospodáře" v OVM. Ten John neumí nic, vyjma asi kilometru naučených frází. Policejního prezidenta odvolá za auta, která kdesi za plotem reziví (koupil je Langer); k problematice rezortu neví naprosto nic. Policejního prezidenta chce mít nepolicistu...! Neznalost, nehoráznost, tupost. Jenže měl ve Filipovi slabého oponenta, takže máme co jsme chtěli. Jak říkal LIB-Eto vaše dělo.
12. 07. 2010 | 12:56

Karel napsal(a):

TO Ládík :

Ládíku, Vy jste ukázkový nositel vulgárního myšlení, to tu dokazujete skoro pořád. Takže bych se nebal nazvat vulgární jedinec.

Vulgární ve smyslu účelově zjednodušující a tím zkreslující.
Můj odhad - plytký v myšlení, sebestředný nedovzdělaný machr, který si nevidí na špičku nosu.
12. 07. 2010 | 12:57

vlk napsal(a):

jak asi dopadnou ty demokratické zbytky , které tu ještě máme v podání famiglie 118 a speciálně tzv. Věcí veřejných.
Věc první veřejná:
Dohoda nad složením vlády. Pokud John nebude ministrem vnitra, jdeme od válu…nechápu, co má služba voličům společného s etablováním kohokoli do nějaké konkrétní funkce. Tedy s výjimkou toho dotyčného. Ten nejspíš spojuje demokracii jako dvojjedinou s e svou konkrétní osobou. Ještě lepší gag / jak jen mohu napsat slovo gag ve spojení s pojmem demokracie , že ? / ovšem nastal s e jmenováním Bárty ministrem dopravy. K demokracii patří nejen svoboda slova, pohybu, shromažďování, ale také kompetentnost. Nevím sic e jaké je kompetentnost bulvárního novináře pro výkon funkce na ministerstvu vnitra - prý zná dobře kriminální prostředí z dob, kdy psal knížky o zmatkách a vekslácích … Hm. V tom případ ě by byl nejlepším ministrem vnitra dobrý spisovatel detektivek. Ten by uměl i případy eventuálně vyřešit. Ted pomníky. Dostal by jak vraha Otýlie Vranské tak by Krejčíře nebo Koženého Vikiho za český katr. Nicméně ani bulvární žurnalista není takový nářez jako nominace Víta Bárty ministrem dopravy.! Když bylo v OVM poukázáno na jeho absolutní neznalost problematiky, odvětil bulvarista s chladnou převahou : on teď tu dopravu studuje 12 hodin denně!
Aniž by mrknul okem! Uvažme - ministerské posty byly rozděleny definitivně minulou středu. Vláda bude jmenována tuhle středu. Tedy Bárta NASTUDUJE DOPRAVU za 7x12 hodin… Něco takového mu musí závidět i prominentní absolventi plzeňských práv.
Kvalifikovaným ministrem za 84 hodin. Phileasi Foggu, byl jste trapný břídil!
A to netuším, co je myšleno slovy - studuje dopravu….Jestli v rozsahu řidičského kurzu, či vybraných předmětů z dopravní průmyslovky, protože věřím, že dopravní inženýrství s vysokoškolským gradem se takhle vystudovat nedá. Zatím snad ne….
Proto by tenhle Johnův výrok neměl zapadnout a měl obohatit sbírku českých slavných politických výroků našich velikánů:
Od nejslavnějších :
Neumím rozlišit špinavé peníze, je třeba zhasnout nebo je třeba utíkat před právníky k víc e takových Kožených pokračujíc o zdrojích které jsou, upřímném myšlení, dluzích co s neplatí, ke krizi, co s nás nedotkne, k ostrůvku stability a bohatnutí pomaleji! Takže on Studuje dopravu 12 hodin denně. Štěstí , že nestuduje na obvodního doktora.

Věc druhá veřejná.
Druhou demonstrací demokracie v podání Věcí veřejných bylo jejich referendum! O vyjednané koaliční smlouvě! Taškařic e nevídaná. S velkou pompou spuštěná!
A náhle zastavená! Tu s e někdo nemohl přihlásit,a tu ten kdo s přeci přihlásil, s údivem zjistil, že ať hlasuje jakkoli , vždycky hlasuje – světe div se- samozřejmě PRO!
Bylo to vysvětleno špatnou grafikou… A nějakými programátorskými banalitami…
Každý kdo někdy napsal počítačový program ví, že než ho použije na ostro, musí být jaksi vyzkoušen. Jen Věci veřejné nikoli. Ty o testování nikdy neslyšely. Nebo spíše pravděpodobněji , slyšely. Jenže o tom, že hlasy byly počítány správně, jen grafika byla špatně, může takový Radek John možná s úspěchem vyprávět ve svých dvou rodinách. Ty mu zbaští ledacos. Sotva ale myslícímu člověku. Ten vyškolen Johnem z Vlastních očí musí myslet úplně jinak a vidět okamžitě jakési šmé. Tak to přece Radek své publikum učil.
Zlý a utrhačný jazyk by mohl říci že v Severní Korei pilně studují, jak s receptem od Johna prolomit mezinárodní izolaci. Stačí mít v každé vesnici jeden počítač a pro příští volby koupit použitý soft od VV. A kdo bude moci Kima napsat , že není plně demokratický? Když to v ČR hladce funguje? Já se od něčeho takového zcela vážně distancuji. Jde o nectné myšlenky utrhačných jazyků.
Nicméně - přejděme k věci třetí veřejné:
pokračování
12. 07. 2010 | 12:57

vlk napsal(a):

Jistě zaslzelo nejedno oko příznivkyně famiglie 118 obecně a Věcí veřejných, když se dozvěděla o šťastném a romantickém vyvrcholení vztahu Klasnová - Bárta zpečetěném společným ANO! Já jsem cynik. Pilcherová mne nebere a to ani když ji , jako v tomhle případě mám dokonce v reálu. Místo toho aby se mi zakalil dojetím zrak ,mne to vyprovokuje k myšlení o české demokracii.
Ta tímhle sňatkem zažila další posun. Významný posun! Nikoli ovšem směrem k vyšší kvalitě. Marně jsme totiž hledal v Evropě nějaký ekvivalent stavu, kdy MANŽELÉ jsou ve vysokých státních funkcích. Jako je tomu v případě Šťastných manželů Bártových. Popravdě - musel jsem hodně do minulosti, pokud jsme chtěl zůstat v našem civilizačním okruhu! Tedy v Evropě. Dokonce až před rok 1989! A vzpomenout jiné Šťastné páry, které v souznění duší dbaly o blaho svých šťastných spoluobčanů:
Margot a Erich Honeckerovi plus Elena a Nicolae Ceacescovi….
V demokraciích západního typu, kterou snad někdy budem, snad někdy….. prostě nic podobného není ani zvykem ani možné. To jen Mirek Topolánek zavedl tuto podivuhodnou variantu rodinkaření jako standard a Věci veřejné to dotáhly až k současné absurditě.
Prostě demokracie v pidání famiglie 118 je vyprázdněná slupka a v podání Johna a manželů Bártových dokonalá absurdita.
Věci veřejné? Nebo spíš , jak tady před časem napsal Pocestný – Kecy veřejné?
12. 07. 2010 | 12:58

BK napsal(a):

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg věří, že referendum VV dopadne dobře a že se ostuda konat nebude. „Jsem si jist, že majitel této strany se postará o to, že k žádné blamáži nedojde,“ řekl Právu Schwarzenberg.

Jak vidno, demokracie se bez demokratů docela dobře obejde. Stačí, když má své majitele.
Ti už se postarají...
captcha:
unveils asserted
12. 07. 2010 | 13:05

Germanicus napsal(a):

Tenco:
Osmá náhoda - v pátek si někteří véčkaři stěžovali, že když hlasují v referendu NE, při potvrzení se jim objeví hláška, hlasovali jste ANO. Prý technická chyba...
Jinak hlášky Johna, který ještě ani ministerskej dekret nemá v kapse o tom, že odvolá policejního presidenta a náměstka Komorouse nemají také chybu... Nemluvě o tom, že první, kdo by si měl vyslechnout, že je odvolaný, by měla být dotyčná osoba a ne se to dozvědět z médií. Jó není nad nový styl...
12. 07. 2010 | 13:13

jarpor napsal(a):

"Jestli mě vysocí představitelé VV před volbami do očí tvrdí, že HLAVNÍM je pro ně změna politické kultury a eliminace moci dvou "naprosto zdiskreditovaných stran", boj s dinosaury a profilace státní správy jako servisu občanům, a pak udělají to co udělali, tak se ta strana v mých očích znevěrohodňuje jako celek."

Jsem pod blogem o demokracii, tak zkusme z tohoto pohledu rozebrat výše citované...

Co si autor výroku představoval o postupu VV po dosažení výsledku jež se jim dostalo ?

Nereagovat na výsledky voleb, které daly těm dvěma největším stranám, které "měly být eliminovány", nejvyšší volební výsledek
a
nejednat s "dinosaury", kteří mají ve velbách potvrzený mandát "jejich" stran ?
Tedy nechat hlasy které VV dostaly "bez užitku", bez pokusu změnit politiku, změnit směr vývoje.... což by bylo možné pojmenovat jako i zradu na voličích ... ?

Mám pocit, že VV jdou ve směru, jež hlásaly (podotýkám, že nejsem VV obdivovatel, ale že ji beru jako stranu, jež se dostala do parlamentu).

Demokracie je i o tom, respektovat mandáty jež politici obdrželi ve volbách... a jednat i s těmi, jež "měli být voliči odejiti"...
To je realita, se kterou nelze naložit jinak.

Spíše platí, že autor měl nějaká očekávání, která prostě nebyla na místě, o nichž VV nikde nehovořila, a pak jde jednoznačně o "obrat" autora a jeho výrok : "Nu, to není obrat. Já tomu říkám důslednost." není nic jiného než výmluva z důvodu výsledku voleb, kdy možná vyjednávání VV s jinými "dinosaury" ba byla v souladu s autorovými očekávaními... ( nebo že by uvažoval spojenectví VV s "Marťany" ? )...
či naivita předvolebních úvah o programu VV, pominu-li možnost naprostého nepochopení tohoto programu autorem výše uvedeného citátu...

Co je blíže pravdě ví jen autor (TCKH) výroku sám...

Svá nerealistická či chybná očekávání nelze omlouvat nedostatkem demokracie jiných...

Hezký den
12. 07. 2010 | 13:15

dallas napsal(a):

Vileme ty si ted docetl manifest ne? Co to je za blaboly, ze vetsim nebezpecim je kapitalismus nez komunismus..? Prave proto.ze dnesni komunisti (kscm) jsou uplne stejni a maji stejne cile jako pred '89,tak je potreba ty jejich hnusy stale pripominat. Co slibuje volicum dnesni kscm? Vystoupeni z NATA, vystoupeni z EU,zestatneni nejvetsich podniku v tezkem prumyslu..atd,atd. Uplne stejny paskvil co uz tady byl 40 let. A jestli to nemysli vazne tak proc lzou volicum? Aby se dostali ke korytum? Taky jako driv. Tak si dej studenou sprchu a zamysli se nez neco zacnes placat na obhajobu komunistu.
12. 07. 2010 | 13:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Relativizovat a racionalizovat lži a prefabrikovat z nich pravdu , to musí někdo ten VUML mít v palici pořádně zažraný.
Nebo že by to byl onen pravicový bolševismus - hlavně když JEDE ta NAŠE partička ?

Jo, důvěryhodnost se vykecat nedá. Možná ještě tak mezi těmi soudruhy z VUMLU večer v hospodě za jedno zaplacené pivo.

"Hezký den ".
12. 07. 2010 | 13:31

jarpor napsal(a):

Postoje některých nicků jsou nádherná...

Že by se měl ministrem zdravotnictví stát třeba lékař provozující praxi či člověk "spřízněný" nějakým způsobem s firmou podikající ve zdravotnických pomůckách či výrobě léčiv - nepřípustné ! Nahrával by si... !!!

Že by se měl stát ministrem dopravy člověk, jež dosud o dopravě zná to, že jsoz cesty pro auta, koleje pro vlaky, letadla a lodě... tedy "naprostý" dopravní laik - nepřípustné !! Co o tom ví, aby mohl řídit ??

Tedy - ono známé stát na pravé noze je špatně, ... na levé taky špatně....

Asi by nejlépe vyhovoval "marťan"...

A když nejde jinak - i maželství se použije jako "nepřijatelné" ! Třeba autor zná, jak dlouho již spolu oni zmíněné "dělali to, na co získali oprávnění sňatkem"... :-))

Nejde mi obhajobu kohokoliv z VV a VV samotné...
Jen si myslím, že stopy minulosti v tom, jak jsou ochotni, spíše neochotni alespoň oněch 100 dní nechat aktéry "na pokoji" ( prosím neplést si s "klidem na práci", milý Vlku ) jsou v některých velmi hluboké a zaniknou patrně až úmrtím jejich nositelů... pyšně se ovšem řadících k demokratům...

Hezký den
P.S.
Problémy s "referendem" taktéž sleduji... ale životní zkušenost mě naučila "počítat do deseti" než o někom prohlásím, že je podvodník...
Vyřčené slovo nedostaneš zpět ani párem koní...
12. 07. 2010 | 13:33

kozoroh napsal(a):

Karel.
Starou válku? Vy jste si nevšiml, že ještě neskončila? Že je pořád dost bojovníků a zde obzvláště? Kolik je v lidech antagonizmů, dvě generace budovaných?
Zametením pod koberec problém nevyřešíte. A máte-li potřebu najít nové bojiště, současně zapomínajíc na to staré, pak není co dodat. Já nemám potřebu válčit. Mám ale povinnost občas připomenout těm účelově zapomínajícím, mezi něž možná patříte i vy.
Mimochodem, s těmi Habsburky a nácky jste to myslel jak?

TCKH.
Pokud jste těmi "staříky" měl na mysli mne, nevadí. Sice se tak (občas) necítím, dosud jsem ekonomicky aktivní, ale názor vám neberu.
Moje maminka mi říkávala: Žij tak, ať se za to nemusíš stydět. Vím, je to otázka vnitřní morálky.....
Ještě se mi vybavil nápis na nějakém hřbitově: "Co jste dnes vy, byli jsme i my. Co jsme dnes my, budete i vy.
12. 07. 2010 | 13:33

Germanicus napsal(a):

vlk:
Myslím, že vzory pro ministra Bártu najdeme.
Jedním z nich je Fidel Castro, o kterém je známo, že když potřeboval vyřešit na Kubě nějaký problém, tak několik dní (týdnů) intenzivně danou problematiku studoval. Pak měl asi 15 hodinový projev, kde to všechno nastínil a vyřešil...
No a ještě Muammar Kaddáfí. Wikina nám o něm píše: "Své politické názory Kaddáfi shrnul v takzvané Zelené knize, publikované ve třech dílech mezi roky 1975 a 1979. V tomto díle se vyjadřuje o tématech jako politika přes společenskou morálku až po sport. Sám Kaddáfí považuje obsah téhle knihy, za nejlepší možné státní uspořádání."
Možná se po terapii v Jurském parku (ti co přežijí) dočkáme nějaké naší české džamáhírije...
12. 07. 2010 | 13:35

vlk napsal(a):

Germanicus

,-))))
12. 07. 2010 | 13:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Germanicus
Já jsem uvedl pouze pravdivá fakta. Dobře, pokusil jsem se je interpretovat.
Freudovské přeřeknutí Johna v selance zvané OVM , že tam dosadí "našeho" člověka vypovídá o žumpozní povaze loutkového ministra loutkové strany více, než fráze a proklamace.

O to tu jde : NAŠE lidi, které nám potvrdí NAŠI véčkaři.

Ještě jednou :
"Nejmoudřejší je čas, neboť objeví všechno". (Thalés)

Mějte se.

P.S. Jen aby už nebylo pozdě. Tím myslím to, že příští volby vyhrají komunisti.
Z logiky věci. Což je strašné.
12. 07. 2010 | 13:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

kozoroh
Kdybyste pozorně četl, tak byste měl být poctěn tím, že jsem Vás nazval staříkem, který ty bitvy skutečně vedl /vést bitvu ve smyslu slova aktivně se jí účastnit/.

Ale nemyslel jsem Vás.

Můžete být v klidu. Je mi jedno jestli je Vám 80 nebo 15. Fakt. Úplně jedno. I to, co máte mezi nohama , mě naprosto nezajímá.
12. 07. 2010 | 13:41

jarpor napsal(a):

"Jo, důvěryhodnost se vykecat nedá."

Souhlas.

"Volím VV. Uvidíme".

Jak to bylo důvěryhodné.... i patrně pro yaru ze země krys... a teď civíme... Oba.... Jak se nám ti "demokrati" mění a vyvíjí...

Hezký den
12. 07. 2010 | 13:43

JC napsal(a):

jarpor,
Standa "křištál" měl papíry na řízení lokomotivy nedali mu "dopravu" ale nechali ho řídit vnitro.
Pak ho nechali řídit stát. Když "došoféroval" projevil nebývalé schopnosti ve finančním sektoru. Proč mu jen nedali ministra financí ?:-))
12. 07. 2010 | 13:44

almost glossed™ napsal(a):

Asi před třemi dny zde kdosi (vlk?) prorokoval, že po stopnutí nepříznivě se vyvíjejícího referenda bude nový výsledek cca 80:20, aby vypadal dostatečně podpůrně ale zároveň důvěryhodně a "nezmanipulovaně".

A výsledek?

78,13% : 21,87%

No není to krása?
:-)

(Jen už klidně mohli nechat ta celá čísla. Nemuseli se obtěžovat s těmi směšnými setinkami.)
12. 07. 2010 | 13:45

kozoroh napsal(a):

TCKH.
Nebral jsem to jako urážku. Nakonec i moje reakce tomu napovídá. Jen jsem si nebyl jist, kdo tu je za staříka.
12. 07. 2010 | 13:46

jarpor napsal(a):

JC

Bingo !
Nevím... ale jedno vím jistě - dnešní "křiklouni".... pst ! nejmenovat, víme o koho jde...
tehdy mlčeli jako ryby... Jó tehdá... to bylo v pořádku... to byla "jejich" famiglia...
Prostě demokrati každým coulem...

Hezký den

Hezký den
12. 07. 2010 | 13:47

Ládik napsal(a):

Karle,
příště se pokuste o něco k věci. Třeba o demokratickém státním bankrotu v 1953, pod vedením kvalifikovaných soudruhů (viz výše Dalimil).
12. 07. 2010 | 13:58

vlčice napsal(a):

Vlku, ten Bárta, VV a nová koaliční vláda ti leží těžce v žaludku, viď ? Doufám, že víš jak dopadl vlk v pohádce o Červené karkulce. Tak pozor. To břicho ti poroste a bude tě bolet do dalších voleb a byl bych rád, aby to byly čtyři roky.Ne že bych ti to přál, ale asi to tady budeme muset nějak s tebou vydržet.
12. 07. 2010 | 14:07

almost glossed™ napsal(a):

Lázeňský elegán: Protože tady často vidím, jak prosazujete své pojetí "slušnosti", musím chtě nechtě konstatovat, že na Vás je slušný jen ten pozdrav "Hezký den".
12. 07. 2010 | 14:10

Novák napsal(a):

Když se člověk podívá na to co se u nás děje, o čem nám prostituující média každou čtvrthodinu podávají zaručené zprávy, jak je vše dobře připraveno a jak se máme již těšit, jak se nám budou snižovat dluhy.

Vše začalo tím, že Klaus vůbec nerespektoval výsledky voleb a provedl pravicový puč u nás. O našich životech začala rozhodovat partička 9 lidí, kteří uzurpovali moc a začali sestavovat zločinný plán na okradení těch nejchudších ve prospěch těch nejbohatších pod práporem zamezení krachu státu – který ale v minulých letech svého vládnutí vlastně většina z nich připravovala.

Už jenom ta sestava – která si říká K9 (na K začíná v češtině mnoho slov, která by se hodila k vysvětlení skutečnosti, ale jemnocit pana Stejskala – kterého tímto zdravím - by to neustál). Jako vůdce (stínový a naoko) Nečas, který chce bojovat proti nešvarům, ale ve své funkci ministra zcizil více než 1,5 milionu korun ze státního rozpočtu pro svou milenku, která s ním prošla celou jeho politickou dráhu ale podle pana čestného žádnou milenkou vlastně nebyla – vždyť on je milující otec. Zúčastnil se jako pravý dinosaurus všech lumpáren ODS za 18 let. Druhým byl (už byl) krasavec Ken, který v životě nic neudělal, pouze byl ve správný čas na správném místě, toho ale urychleně nahradila známá knihovnice ze Žďáru. A nesmíme zapomenout na pana Tluchoře, který se dvakrát pokoušel podnikat v oboru prodeje pornokazet a pokaždé zkrachoval a který v televizi o sobě prohlašoval, že má IQ 145.

Za stranu zla TOP 09 vystupoval nejhorší produkt politické scény u nás, který v podstatě je vedoucí figurkou celé té 9 členné sešlosti (který byl u všech finanční lumpáren od roku 89 a již v minulém režimu pomáhal v národní frontě k posílení moci KSČ. Tento člověk má osobní podíl na nejméně 800 miliardách státního dluhu. Ten by se dal přímo zařadit do kategorie, proti které VV tak vehementně bojovala – tiranosaurus rex. Sekundoval mu pan předseda, který sehrál dobře figurku s gloriolou – vždyť on je tak bohatý, že přeci nebude potřebovat krást – ale v televizi sám přiznal, že uplácel úředníka, aby dostal zpět urychleně svůj majetek, ale pak skromně utrousil – už je to promlčené. A co tam dělal ten třetí, starosta z horní dolní, to lze těžko posoudit.

Nakonec je ale nutno se zmínit o podnikatelském spolku z Prahy, kam se vetřel pan novinář, kterému přestala kvést pšenka v televizích a který byl tak neskutečně čestný, že ještě nyní, když ukázal co je zač, mu někteří bloudi věří. Z jejich programu, který je přivedl do sněmovny nezůstal ani jeden kámen na kameni, boj s brontosaury nějak vyčichl a s tou korupcí to je to samé. Ještě není jmenován ministrem a již předpovídá noc dlouhých nožů, tak jako kdysi již odstavený Mirek z ODS. O české parlamentní Ciciolině, která ve svých 25 letech vše ví, vše zná a již nafotila několik lechtivých fotografií také netřeba hovořit. Zajímavý je ale pan podnikatel, který celý ten klub VV financoval, použil metody změny majitele Řebíčka, který na ministerstvu dopravy vykradl všechny státní zakázky a teď jde dělat ministra na to samé místo, kde se točí mnoho peněz. Je až dojemné, jak včera řekl v televizi jejich pan předseda, učí se nám chlapec tu dopravu až 12 hodin denně a neměl ani čas prožít první manželskou noc se svojí soukmenovkyní naplno. Oni, až si za čtyři roky nahospodaří, tak budou mít dost času to dohnat.

Závěr, chtělo by to pořádné sukovice a tuto samozvanou partu vyhnat. Co nám na to řeknou odbory, co nám na to řeknou lidi, kteří nebudou mít co do úst (až jim vše ukradnou), co na to žebráci pod mosty (kam je zaženou páni majitelé domů, které si ve spolupráci s ODS nakradli). Drobná dnešní zpráva – pan Šnajdr který zdevastoval a rozkradl zdravotnictví a bude v tom dále pokračovat) dostal od pražského magistrátu byt za poloviční cenu. Hezké. A hlavně, co na to opozice, která se vůbec neukáže, to je necháte okrádat ty nejchudší. Pan Nečas se vyjevil, že doufá, že lidé pochopí, proč to oni dělají. NE – to nemůže nikdo pochopit – oni vše rozkradou a 90% národa to za ně má zaplatit.
12. 07. 2010 | 14:18

jarpor napsal(a):

almost glossed

Ocením, pokud svá slova budete schopen doložit ...
jinak musím chtě nechtě konstatovat, že nic neprosazuji... a mé názory se Vám prostě nelíbí... a protože Vám chybí argumenty... tak alespoň "kopnete"...

Hezký den
P.S.
Celkem si myslím, že tento pozdrav i oponentovi jako výraz, že sice s ním nesouhlasím, ale že jej nehodlám urážet a přesvědčovat o svém... jsem zde "zavedl" a že se zde ujal... Občas jej použijí i další debatéři...
Snad mají "cenzoři" radost...
12. 07. 2010 | 14:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

jarpor
Pane, vy jste ta největší krysa, s kterou jsem měl zde tu čest./troufám si říct že vůbec jediná krysa/

Nejméně TŘIKRÁT JSEM svou věc s "Věřte Volové" vysvětlil.Vám. Zde.

Vám fakt nevadí, že ostatní pravidelně účastnicí se blogů aktualne.cz, pokud tedy nejsou stejnými méněcennými individui jako Vy, to pochopili - pokud mé vysvětlení četli ?/Omlouvám se všem ostatním , za použitý výraz/

Vy fakt nemáte žádnou sebeúctu ?

V tom případě : KDO Vás za ty vaše zvratky platí ?
- Dám Vám víc. Jen když mě necháte na pokoji.

P.S. Mě jsou lidi jako John a Vy zcela ukradeni. Dokud mě nezačnou opruzovat.
To, že Vy jste jak malé děcko, které má místo vlastního myšlení flašinet je sice smutné , ale nehodlám na tom nic měnit.

Ještě jednou : Snažně Vás prosím, abyste mě(stejně jako já Vás) prostě ignoroval.
Pokud je Vám více jak sedm let, či jste mentálně vyspělejší než je sedmileté dítě, tak by to snad nemělo být tak těžké ? Na tom se snad shodneme , že ?

Takže jalporku, ogárečku, naposledy ti tady strejda ješče to vysvětlení dá, ano ?
-----------------------------------------
VV jsou pro mě velkým, velkým zklamáním.
Pokud se takhle staví ke svým voličům, budou v předčasných volbách pohřbeni.
Proč předčasných ?
Protože pokud svůj přístup k plnění vlastního programu nezmění, dostanou v komunálkách červenou kartu.
Topolánek(hmm.. a já !:)) jim radil dobře. Měli zůstat u poctivé parlamentní práce a nervat se za každou cenu do exekutivy.
Takto to skutečně vypadá, že jde o pouhý marketingový tah rozmarného čeledníku, ne poctivou politiku via sliby voličům.
A Johnovy plky jsou ubohé.
Mělo mě to trknout, že tady psal blogy a nikdy neodpovídal na otázky. Teď už vím proč.
I když - kdoví jestli mu je nepsal někdo jiný. Tedy ty blogy. Na což jsem se jej mimochodem ptal taky.

P.S. Asi jsem udělal nakonec dobře, že jsem volil Zelené. Ale pokud se tady na aktualne.cz (protože NIKDE jinde jsem
za VV - tedy kromě vylepení jednoho plakátu na mém domě- neagitoval) vyskytne někdo, kdo mi do klávesnice osobně napíše, že na základě mých úvah (agitek ?? - no vždy jsem se snažil svůj názor zargumentovat) se rozhodl pro VV i on, rád si s ním o tom poklepu klávesnicí.
VV jsem nakonec nevolil. A pokud zde někdo volil VV na základě mých"agitací" (vždy jsem se snažil o vysvětlení, že je
volím z principiálních důvodů - tedy že před volbami sama sebe tato strana proklamovala jako bojovníka s
korupcí a nekompromisního prosazovatele přímé demokracie), vyzval jsem jej, ať se přihlásí a můžeme spolu začít vést
diskuzi.

P.S. Volil jsem nakonec Zelené. VV jsem ale nedal hlas pouze proto, že v odhadech těsně před volbami měli již víc jak 10 %.
Jinak bych je ve volbách podpořil.
12. 07. 2010 | 14:22

Nuba napsal(a):

Přestože mám podezření, že většina, ne-li všechno, co napsal Vlk může být, bohužel, pravda, ponechávám si své naivně idealistické - uvidíme. Ze všeho se dá přece vykřesat jiskřička naděje.

Je fakt, že pokud by tahle vládní sestava neohrožovala většinu občanů totální demolicí sociálního státu ve prospěch svůj a ještě několika vyvolených, bylo by mi to celkem jedno. Když jsem před volbami poslouchala Radka Johna tak mi intuice našeptávala něco o populismu. A obávám se, že to bude pravda. Poslouchat Johnovy projevy je dost síla, působí na mě jako když jdu něco zařizovat a narazím tam na zcela nekompetentního člověka. Vždycky žasnu, co tady, na tak zodpovědném místě dělá, jak se sem dostal ? Zase asi nějaká tlačenka. Ostatně není sám, známe z minulosti, jakými jinými zásluhami než mediální známostí se dostali do evropského parlamentu třeba Železný nebo Bobošíková. Co se týká pana Báry, tak tam mi vadí ten převod firmy na bratra. Tak takové manýry snad známe. Nejznámější příjemce sociálních dávek uprchlý zločinec Pitr přece nevlastní nic. Všechno má převedeno jeho rodina nebo dobří známí. Jistě to má všechno pojištěno, až zase zaúřaduje soudní mafie aby se ke svému dostal. Já ty fiktivní převody neberu a zvlášť ne na nejbližší příbuzenstvo. To je přece směšné. To už si to měl nechat, bylo by to čestnější. Takové pitomé kejkle, to docela nesnáším.

Jinak si myslím, že jak pan Nečas, tak Kalousek i Schwarzenberg shlížejí na tyto nováčky s ne zcela skrytým posměchem. Ono to může být ještě hodně zajímavé. Na jednu stranu dva kohouti na jednom smetišti, míním tím Nečase a Kalouska, přičemž pokud bych si měla tipnout, tak ten silnější je Kalousek, protože svoji bezskrupulóznost prokázal již nesčetněkrát. Sice jsem jej viděla v poslední době se neustále usmívat jak měsíček na hnůj (změna image doporučená PR) ale pořád tam za tou maskou vystupuje ten pravý obraz Doriana Graye. Na druhé straně válka kohoutů na hnoji může být společnou snahou o eliminaci populisticky snaživých W dočasně odložena.

No nic, copak se budu pořád tak pitomě něčemu divit ? Nebudu. A to je u naivky už co říct.

Tenco: komunisti nevyhrají, to jste, myslím, vedle. Všimněte si, že ani v těchto volbách, když byly dávány v podstatě protestní hlasy, tak komunistům nepřibylo. Tam vstanou možná noví bojovníci, onačejší. Dnešní války se srpem a kladivem už nevyhrají.
12. 07. 2010 | 14:23

jarpor napsal(a):

Novák

Od začátku :

"Vše začalo tím, že Klaus vůbec nerespektoval výsledky voleb a provedl pravicový puč u nás."

do konce :

"Závěr, chtělo by to pořádné sukovice a tuto samozvanou partu vyhnat. .... "

Ó, jak demokratické.. že, pane Pehe.
Jediný demokrat - pan Novák - vedle voličů (totalitářů, patrně) těch 118...

Hezký den
12. 07. 2010 | 14:27

Karel napsal(a):

To Ládik :

Co Vám mám na to říci?

Myslím si, že tato Vaše vsuvka jenom potvrzuje Váš způsob pokřivené komunikace.
12. 07. 2010 | 14:28

JC napsal(a):

almost glossed, + ostatní levouni.

Hele ptáčníci, jste vedle jako ta jedle. Ve svém "spravedlivém hněvu" po spravedlivém volebním výprasku slintáte a plivete přesně ve stylu vašeho guru Paroubka. Samozřejmě si/jako obvykle/ nevidíte dál než na špičku vlastního nosu.
Proč ?
Protože TOP09 i VV jsou potencionálními partnery ČSSD, samozřejmě bez Paroubka v čele, což nastane.
Plodíte tady neplodné analýzy a podstata jde mimo vás.
Jsem zvědav jak budete obracet kabáty.:-)))
12. 07. 2010 | 14:36

jarpor napsal(a):

TCKH

Chlapče milej... co s Vámi...

Mě je jedno co bylo a jak....

Bylo "Volím VV. Uvidíme". Pak jak jste dospěl k Zeleným...
A teď se snaží klinout na VV referendum...

Bože svatej - kdo tu chce po Vás zpověď či vysvětlování ? Já určitě ne. Já nejsem Vaše svědomí ani advokát...

Znáte nějakýho TCKH který poučoval o důvěryhodnosti před nějakou hodinkou... ?

Snažně mne neproste. Nezasloužím si to. Pokud napíšete Vaše názory, budu-li mít potřebu, napíšu k nim své.
Jste svobodný, ja také... Zde není "Váš stůl" a "můj stůl". Zde je "Náš stůl".

Tak se buď posaďte a nechte posadit příchozí... nebo se neposaďte... a jste bez problémů... Ale když si už sednete, nemáte žádné právo vykazovat příchozí...

Kapito ?

Hezký den
12. 07. 2010 | 14:37

ld napsal(a):

jarpor,

dejte si říct a už nepoužívejte slova: volím, VV, uvidíme. Nebo je Stejsky taky zařadí na Libri prohibiti, a máme po ptákách! Víte jakou paseku tady posledně nadělal orgasmus...Ani Vatikán nechápal...
12. 07. 2010 | 14:39

Marcus Agrippa napsal(a):

Česká společnost je zatím nevyzrálá. Nechá se manipulovat soukromými médii ( které samozřejmě vytváří realitu na přání svých sponzorů ), neumí filtrovat informace a přehlíží to co by v žádném případě neměla. Osobně si myslím, že se velká šance na změnu promarnila setrváním V.Klause na prezidentském postu. Ten celou tristní situaci v ČR ještě dál"zabetonoval". Kalousek a spol. jsou pak jen potvrzením podivného stavu v ČR.
12. 07. 2010 | 14:42

Novák napsal(a):

Novák napsal(a):
Když se člověk podívá na to co se u nás děje, o čem nám prostituující média každou čtvrthodinu podávají zaručené zprávy, jak je vše dobře připraveno a jak se máme již těšit, jak se nám budou snižovat dluhy, tak si vzpomene na repriku paní Kelišové ve Slunce. Seno,.. Velebnosti, chce se mi blejt !

Ta první věta nebyla úplná, takže tato oprava.
12. 07. 2010 | 14:43

JC napsal(a):

Marcus Agrippa,
On má president vliv na to co se píše v novinách ?
To mi povídejte, jak to dělá ?
12. 07. 2010 | 14:47

bape napsal(a):

pro Ládíka

vrahy demokracie jsou lidé s totalitním myšlením, využívající té, které ideologie. Ideologie samotná za nic nemůže. Ideologie je jen názor, představa o fungování společnosti. Zprava zde máte třeba Franca/Španělsko/, nebo Pinocheta / Chile/, Noriegu /Panama/...atd., takže, opatrně s generalizováním na komunisty, neboť i oni se mezi sebou mydlili a zavírali, či popravovali. Generalizování, neboli zevšeobecňování je jen projevem chudoby ducha, milej pane!
12. 07. 2010 | 14:47

JC napsal(a):

Novák,
Tak proč se na media spoléháte ?
Proč se nerozjedete po vlastech českých a neuděláte si vlastní názor ?
12. 07. 2010 | 14:48

jarpor napsal(a):

Nuba

Jste asi taková "naivka" jako já... a snad bychom si mohli o tom co píšete rozumět... ale :

"Co se týká pana Báry, tak tam mi vadí ten převod firmy na bratra. Tak takové manýry snad známe."

Mám pocit, že před časem vadilo ( ne přímo Vám, ale nám všem ) pokud se objevilo, že kdosi je podílníkem něčeho... a žádalo se, aby to "vyřešil".
Teď, když to je dopředu známo, deklarováno a "řeší se to"... zase máme problém...

Tak nevím... co vlastně chceme ? Bezdomovce ve vládě ?

Soudím, že prodat svou ideální polovinu domku manželce může v případě manželské havárie skončít tak, že budu vyhozen z domu na ulici...
prodat spoluvlastnictví ve fungující firmě není prodat "cuc na špejli" na pouti... tedy soudím, že on ten prodej spoluvlastnictví není jen tak...

Tedy znovu - víme co vlastně chceme ? Jak mají naložit s tím co vlastní, co vybudovali do doby, než se stali "politiky" ?

Hezký den
12. 07. 2010 | 14:49

prirodovedec napsal(a):

vlk, TCKH, almost glossed: Rychla poznamka. Uvedomte si prosim, ze John je typicky cesky uspesny NOVINAR (a ne stejskal nebo mihalco :) ). To snad na vysvetleni jeho odborneho vyjadrovani a znalosti veci staci ... Jeho role je ozdravna, umoznuje bezne populaci lepe poznat a srovnat kvality novinaru s profesionalnimi politiky. :) Podobne na Drabkovi, Bartovi aj. lze porovnat kvality podnikatele v politice s Al Calousem podnikajicim s politikou. :)

jarpor: Dovedete byt pekne neustupny a docela potmesily. Vidte? Mne to tesi, protoze tim navozujete styl jak s Vami diskutovat (zakladni poloha - udivenost ... :) ).

Kdy si mam poridit Vas citac pro TCKH? :) Az z Vas i on udela neco co nejste, jako z Vas vlk udelal "posilace jeho rodiny do Osvetimi"?

Jinak standardni citac: Citac (kolikrat jiz jarpor zareagoval na vlka) = 1893

TCKH: Hodne cestuji, muzete se o zmineny Citac starat take, dava diskusim s jarporem novy rozmer. :)
12. 07. 2010 | 14:50

irinek napsal(a):

to Tencokida 11:23:02
Mohu jedině podepsat.V okamžiku,kdy,konečně po třech dnech,jsem se na stránky dnes proboxoval,přečetl jsem si už jen výsledek "referenda".Jen tak dál,pane Johne,všechno jde jak po másle.Že by to byl také projev současné demokracie bez demokracie?
12. 07. 2010 | 14:54

bape napsal(a):

pro Jarpor

Marjapano, Vy jste asi hluchej a slepej. Demokrate! Proč u společného stolu votravujete někoho, kdo o to nestojí. To není demokratické, ale hulvátské jednání. Vaše svoboda končí tam, kde začíná totéž pro druhého. Jste tedy bezohledný, čili arogantní.namísto respektu k přání TCKH. To Vás nectí, naopak!
12. 07. 2010 | 14:54

prirodovedec napsal(a):

TCKH: Rada ve "veci jarpor". Ctete pozorne a rozebirejte jim napsane a rozbory sem piste.

Diky jeho suverenite kombinovane s nepresnosti a stylem "lazenskeho elegana" se odreagujete, uklidnite a pobavite i dalsi. :) Na to, co povazujete za ryti a prisedani k Vasemu stolu pres Vase varovani to je ta nejjednodussi metoda.

jarpor: Posilte argumentaci a nebudou Vam lide zazlivat to, co u Vas podle nekterych prevlada. Pokud potrebujete dnesni priklady - lze samozrejme peclive dodat.:)
12. 07. 2010 | 14:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

přírodovědec
Hmm. Z posledního příspěvku nicky (neb se domnívám, že jde o ten nevábný zjev ženský a sice prototyp pavlačové drbny) vyplývá, že jeho mentolní ...ehm tedy mentální, úrověň není schopna mou prosbu rozumově zpracovat a tak nezbývá než se do něj občas pustit mými virtuálními vidlemi.
Ale mě to až tak nevadí.
Vidle pak řádně omyji pod tekoucí vodou a desinfikuji lisolem a jsou opět jako nové.

Tomu čítači nerozumím. Ani s ním neumím zaobchadzať. Poraďte. Ať si taky zašpicluju. Než se z toho po vstupu ABL do vlády a ostudě s referendem strany "Věřte Volové" stane nudný, masový , konformní, celonárodní sport.

Mějte se.
12. 07. 2010 | 15:00

Novák napsal(a):

To Jarpor - stále stejné, neotřelé, stále modrá sláma v botách.

Byl by jste velmi hodný, kdyby jste mi vysvětlil, co bylo demokratického na tom co zde tzv. pravice provedla. Pravice na tzv. Západě je společenství slušných lidí (sem tam se najde pleva, jako všude) ale to co si u nás říká pravice, to je zločinné spolčení, kterému není žádný prostředek k uchopení moci a následným zlodějinám špatný.

Asi jste nečetl článeček v kanálii LN, kde musel zástupce šéfredaktora přiznat to co řekl Topolánek na srazu emerických novinářů a průmyslníků. Máme připravený projekt, kde již tři roky připravujeme s Kalouskem pataj, která stáhne část nespokojených ODSáků, pak připravujeme projekt s podnikatelskou VV partají v Praze, která stáhne část středového a levicového nespokojeného voliče a jsme dohodnuti se Zemanem, že odebere velkou část voličů ČSSD.

Jak demokratické, jak čisté že Jarpore.

V tomto případě je potřebné vzít už jenom ty hole.

Je dojemné co zde přispívatelů tě nějak nechápe, že nejsem sám. Asi máš těžký život, když víš, že obhajuješ špínu.
12. 07. 2010 | 15:04

bape napsal(a):

TCKH

Jste veleslušný a zhovývavý. Nezbývá, než po všem už nereagovat, nevšímat si, přezírat...
12. 07. 2010 | 15:05

cyber napsal(a):

To Ladik,Jarpor,Vlk,..

diskuse o tom jak veteráni KSČ infiltrovali hlavně do ekonomiky a i do politiky se tu vede už dvacet let.Nic proti kritice tunelů.Ale nelze považovat za nepochopitelné,uměl-li někdo řídit výrobu před r.1990,že později když stát zaměnil bankou a berňákem se mu řídilo o to pohodlněji.Todor živkov,který se už dávno před r.1990 pokoušel zavést kapitalismus do socialismu v Bulharsku ala Čína skončil v domácím vězení své dcery (soudně).Cest privatizace-způsobů-teoreticky bylo desítky:prosadila se cesta Klausovy party-ne jako jediná možná,ale jediná,která se prosadila.V tomto bodě a pak hlavně na celé startovní čáře úplně zklamala ta oficiální marxistická inteligence,která psala před r. 1990.Všichni od filosofů přes historiky po ekonomy zdůrazňovali,že v té beztřídní (od šedesátých let) společnosti rozvíjí Marxe a píší marxisticky.Byly to vznosné myšlenky s velkým rozletem-neobsahovaly jak co dělat-1.krok,další,---Nepoužilo se z nich po r.1990 absolutně nic.Stát čtyřicet let platil tisicům takových intelektuálů z dnešního hlediska cancy.Tam vidím největší selhání lidské společnosti.Ti od nichž se čekalo nejvíce v následném chaosu nepředvedli nic.Transformace zahájená Gorbačovem je snad zaskočila? Nepustili je ke slovu?
12. 07. 2010 | 15:05

prirodovedec napsal(a):

TCKH: Kdysi davno za sedmero rekami a horami pred sedmero sedmery mesici byl Citac nastaven na hodnotu 0. Potom se jarpor a vlk poskorpili.

Podle mne jarpor do vlka ryl, byl "presny formulacne" jako vzdy a vlk nabyl dojmu, ze ho jarpor posila do koncentraku (kde mu za valky zahynula cast rodiny). Ja to vedel, jarpor ne, ja jarporovi rikal at hodi zpatecku, on podle mne podle sebe se pry omluvil, nicmene vlk na neho zareagoval tak, jakoby to jarpro tak myslel. A od te doby jarpor po urcitou dobu VZDY (temer) zareagoval (vetsinou legracne) na jakykoliv vstup vlka zde. Ve snaze situaci odlehcit a ukazat nesmyslnost tohoto, zacal jsem hodnotu Citace pri kazde takove reakci zvysovat o jednicku. Nebo-li provadet prirazeni: Citac = Citac + 1. A tak Citac vzrostl az na soucasnou hodnotu.

Tolik subjektivne podle mne o Citaci. :) Kdyz vidim realizovane nutkani jarpora reagovat na vlka, realizuji sve nutkani zvysit hodnotu citace. :)
12. 07. 2010 | 15:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

irinek
Tak to jme už čtyři. Z jedné malé virtuálně-sociální kry ČTYŘI. To je na takový malý vzorek poměrně dost lidí, kterým hlasování, ač k tomu měli oprávnění a hlasovat chtěli, bylo znemožněno.
To není paranoia jednotlivce. To je čísi záměr.
Takto jde o jednu z nejhorších a nejcyničtějších manipulací na politické scéně po roce 1989.

Mějte se.

P.S. VV - strana přímé demokracie. Jak pro koho.Jak kdy.Jak s kým.
To je absolutní novum - myslím si , že ČEZko opět přispěje lidstvu novým termínem - tunelářská přímá demokracie.
12. 07. 2010 | 15:07

JC napsal(a):

Novák,
Z posledního příspěvku se zdá, že to s těmi "novinářskými hyenami" není u vás zase tak zlé. Dovedete si selektivně vybírat.
P.S. I kdyby, to co řekl Topolánek byla pravda, co je na tom nedemokratického ?
12. 07. 2010 | 15:08

Ládik napsal(a):

BAPE,
"milej pane",co jsem zevšeobecnil? Pehe píše v první polovině článku o nás, na to jsem reagoval. Nic jsem nezevšeobecnil, jen pravdivě pojmenoval, a to Vás sere. Proč Vy jmenujete jen ty 3 režimy? Co Ortega, Castro, Mao, atd.? ... "nad ní hvězda pěticípá, pod ní národ chcípá"...
Vrahem demokracie v ČSR jsou komunisté, nikdo jiný. Proto máme demokracii bez demokratů. Komunista převlečený do demokratického kabátu není demokrat, ale komunista. Když transplantujete mozek slepice tygrovi, bude kvokat a hledat zrní. Komunistu taky nejde předělat (zaživa).
12. 07. 2010 | 15:09

JC napsal(a):

"Demokrat" Pehe nás školí jaká že je to demokracie bez demokratů:-)))
Druhým nejdůležitějším pravidlem v demokracii je akceptování výsledků voleb.
Pehe je poslední, kdo něco podobného dokáže.
12. 07. 2010 | 15:11

Nuba napsal(a):

jarpor

každý,kdo vstupuje do politiky, má svoji minulost. Vůbec mi nevadí třeba úspěšný podnikatel, naopak. Říkám jen, že si tu firmu měl nechat a být pod kontrolou vzhledem ke státním zakázkám. Takto je to jen převod pro formu a nahrává to potom těm kteří tvrdí, že je to celé jen marketingový tah bez ideového podkladu.

Pokud chce jít podnikatel do politiky, musí si být tohoto faktu, totiž jistého zprůhlednění a dokonce omezení své činnosti, vědom. Jak jinak by se potom dal zdůvodnit zákaz podnikání státních zaměstnanců nebo jak to tam mají - pouze se svolením jejich nadřízených ? Samozřejmě střetem zájmů. Čili jinak řečeno - skutečně tedy již platí a nebudeme to, protože jsme "čestní" ani zakrývat, že do politiky se vstupuje za účelem nahrabat ?

Že se řebíčkovalo a řebíčkuje to je fakt, ale tomu přece chtěly VV zabránit ? Alespoň to hlásaly. Takže je to zase tak, že krásné proklamace platí pro uši těch hlupáčků ale nás se netýkají ?
12. 07. 2010 | 15:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

prirodovedec
To se může stát, že se někdy otřete o někoho přirovnáním k něčemu , o čem si myslíte, že je to jen historicky-etický termín z biblioteky a ono je to velmi, velmi, osobní.

Ale myslím si, že upřímná omluva by to snad měla spravit.

Mě "Hezký den" vadí ani ne tak svou plochostí, jako "freudovsky rafinovaným postojem lázeňského šviháka", který je sice průhledný..../omlouvám se, škoda neuronů pro argumentaci, kterou dotyčný ogárek stejně není schopen vstřebat/.Tečka. Konec.

Takže radíte bavit se ? Dobře, ale občas mu na holou stejně naplácám.
To nemůže ublížit.

Mějte se.
12. 07. 2010 | 15:15

bape napsal(a):

pro Ládík

No ano, vždyť to říkám. Asi neumýte chápat smysl tištěného slova. Vy sám jste svým názorem názorně demonstroval typ vraha demokracie, pokud myslíte vážně to, co píšete.Kdybyste byl "u moci" tož by jste to i praktikoval: komunisti,potažmo i jiní a další, vám nelezoucí pod nos, by viseli na kandelábrech...
12. 07. 2010 | 15:19

Novák napsal(a):

JC - to je pouze úhel pohledu, co je demokracie a co je fabrikace obelhání lidí a dosažení moci podlým způsobem.
12. 07. 2010 | 15:20

bape napsal(a):

pro Ládík

A o tom převlékání kabátů:zdejší naturel lidí je takový, holt bezpáteřný, servilní ve většině, z utilitaristické povahy/ co z toho budu mít/. Češi udávali čechy němcům, rusům,rakušanům, donášeli jeden na druhého...Je to o lidech, nikoliv o -ismech.Tož, končím. Pochopíte-li, čili nic, je Váš problém.
12. 07. 2010 | 15:28

Josef K. napsal(a):

Všechny komentáře a dlouhodobé články v českých médiích prokazjí naprostou bezradnost české postnormalizační populace s demokracií. Žádná tu není a nebyla. Češi žijí v postsovětském společosti, která má cca 95% společenských jevů paralelních s dnešním Ruskem, nikoliv se západními zeměmi. Komentáře zde jsou ve valné většině velmi podobné těm na ruských srvrech. Měřit tyto poměry západními měřítky je a bylo směšné, je to česká cimemranovská verze ruského Potěmkina. Nakonec aktualta z Guardianu.11.7.2010
Freedom temples totter
Peter Preston

"Freedom House, the US research group that measures the quality of democracy around the world, has just issued its latest report on Nations in Transit, examining 29 states allegedly finding a better way after communism. Alas, many don't seem in transit to anywhere. They're stuck or sliding back – 14 doing worse in 2009 than they were a year before – and six of those failures lie within the EU's borders. Here's Hungary, Poland, the Czech Republic, Romania, Slovenia and (bottom of the class, because it seems a bit short of an independent judiciary) Slovakia."

Český mediální diskurz je hloupý, neupřímný, neefektivní. Skvosty typu Liberální insitut, CEVRO atp. jsou myšlenkově na úrovni hornovolstkých regionálních úředníků. Není si co nalhávat.
A pokud jde o Masaryka, bávám se, že zde je lží stále ještě plná nůše.
12. 07. 2010 | 15:30

JC napsal(a):

Josef K
"Žádná tu není a nebyla"

Můžete mi prosím napsat vaši představu/ve zkratce/ jak má taková správná demokracie vypadat ?
12. 07. 2010 | 15:40

JC napsal(a):

bape,
"A o tom převlékání kabátů"
Božínku, to jsou mi zase nářky nad vlastním národem.

Jak to bylo s překabátěním Němců po II WW ?
A co "dederoni" úp 89-tým ?
12. 07. 2010 | 15:43

ld napsal(a):

JC,

naprosto zde chybí vymahatelnost práva. Pro všechny.
12. 07. 2010 | 15:45

kozoroh napsal(a):

Jarpor.
Už jsem tady zažil pár podobných přestřelek jako vy. Zcela vyjímečně se tu objevil někdo, kdo byl ochoten na základě diskuze korigovat názor, se kterým původně a vehementně vstupoval.
Většinou je to jinak: Nikdo se nechce vzdát svého "bludu".! Jistě jsou zde takoví, kteří k němu dospěli vážením argumentů. Většina jich ale hájí spíše názor převzatý-pro ně je to axiom, se kterým se bezhlavě ztotožnili. Ti bývají nejmilitantnější.

No a pak jsou zde i permanentní hledači "nových cest". Věčně nespokojení, věčně neukojení, neustále hledající. "Najdou-li" tu novou cestičku, budou ji bezhlavě protěžovat. Ale jen do té doby, než zjistí, že i tato cesta nevede do Říma, nýbrž opět do řiti.

Svým způsobem je zbytečné, pouštět se do diskuzí s někým, o kom spolehlivě víte, jak bude reagovat. Polovina diskuze by se mohla zredukovat pouze na vzájemné zjištění ubohého duševního bohatsví.
Marný boj. Málokdy veselý.
12. 07. 2010 | 15:46

JC napsal(a):

ld,
Máte na mysli imunitu "nejvyšších"?
To ale myslím není česká specialita.
12. 07. 2010 | 15:50

očař napsal(a):

Marcus Agrippa

Dovoluji si vás poučit. Nejen česká společnost se nechává ovlivnit soukromými,tedy z logiky věci pravicovými, médii.Na takovémto ovlivňování je založena reklama , která vždy fungovala a fungovat bude. Mně se tím kdysi rozplynul sen o svobodných volbách. Vám ještě ne?
12. 07. 2010 | 15:53

ld napsal(a):

JC,

já se nedívám k sousedům. Mám na mysli to co je u nás. Že je to jinde nějaké je mi celkem fuk.

Chtěl jste znak nedemokratičnosti, přidám další-pohrdání ústavou (zákon o referendu).
12. 07. 2010 | 15:54

JC napsal(a):

očař,
Co taklhe zajít k očaři./blbej fórek - uznávám/
Tedy jestli se nepletu nejen česká společnost celkem pravidelně ve volbách preferuje tu pravici jindy zase levici.
Očař samozřejmě na základě znalosti reklamních triků musí dojít k nezpochybnitelnému názoru, že ve stejném intervalu se mění politická příslušnost vlastníků medií.
12. 07. 2010 | 16:00

JC napsal(a):

ld,
Voliči evidentně pohrdání ústavou nevadí, jinak by nemohl ty kteří jí pohrdají volit.
12. 07. 2010 | 16:03

stále rebel napsal(a):

Bohužel situace se nelepší, ale naopak zhoršuje.
Mládě modrého bolševika je fašounek, vychovávaný českými „novináři“ za přispění ekonomických mafií. Čekat, že se to samo za jednu nebo dvě generace zlepší, znamená směřovat k maléru.
12. 07. 2010 | 16:06

ld napsal(a):

JC,

to jste ovšem odbočil od tématu. Opakuju, vyzýval jste k tomu, aby bylo připomenuto, proč tato země je chudá na demokracii. To není o voličích. Když je bordel ve chlívě, nemůže za to čuně, ale hospodář.
12. 07. 2010 | 16:09

JC napsal(a):

stále rebel,
Takhle fńukáte dva měsíce po volbách ?
Co budete říkat, až "pravice"/dávám do uvozovek kvůli Johnovi/ bude vládnout 8 let ?
To s vámi nebude k vydržení :-)))
12. 07. 2010 | 16:11

JC napsal(a):

ld,
Nikam neodskakkuji a myslím, že na omylu jste vy.
Volený dělá jen to co mu volič dovolí.
ODA, DEU , KDU-ČSL, vybírám jen tak namátkou ty, na kreré jsem si vzpomněl, ale bylo jich víc.
12. 07. 2010 | 16:14

ld napsal(a):

JC,

kdepak, volič si vybírá z toho, co je mu programem slíbeno, následně splněno.

Jak je to tedy s tou vymahatelností práva v ČR? Máte zato, že je to ten pilíř, o který se lze opřít?
12. 07. 2010 | 16:17

jarpor napsal(a):

Přírodovědec

"jarpor: Dovedete byt pekne neustupny a docela potmesily."

No, když se někdo tváří jako demokrat ale chápe za demokracii jen to, co se mu hodí... asi jsem neústupný mu říci, že demokracie je o něčem jiném... i formulačně nepřesně... To abyste se měl čím bavit... :-))

No - tohle zasluhuje reakci :

"Podle mne jarpor do vlka ryl, byl "presny formulacne" jako vzdy a vlk nabyl dojmu, ze ho jarpor posila do koncentraku (kde mu za valky zahynula cast rodiny). Ja to vedel, jarpor ne, ja jarporovi rikal at hodi zpatecku, on podle mne podle sebe se pry omluvil, nicmene vlk na neho zareagoval tak, jakoby to jarpro tak myslel."

Vy, tak dbající na přesnost formulací a tak nepřesné vysvětlování panu TCKH stran vzniku čítače... Divné...

Nikoliv přírodovědče....

Nejprve na neustálé sténání Vlka jak je zde špatně, vše špatně... jsem napsal... když je zde tak zle, tak nezbude, abyste se vystěhoval někam, kde je líp...
A toto Vlk pojal jako útok na jeho rodinu, postiženou Osvětimí... o čemž jsem neměl tušení....
Následovala okamžitá má omluva, že takto mé "vystěhování" nijak míněno nebylo, omluva jemu i rodině. Ne jedna.
Zůstaly však nevyslyšeny a teprve potom jste do toho vstoupil Vy, se svým "přesným" vysvětlováním...

Tak to prosím, přesně (!) objasněte TCKH.. kdybych mu to napsal já, dostal by patrně osýpky... z mého kontaktu k němu ve virtuálním světě...
Jo a taky mu vyřiďte, že se na to naplácání celkem těším... :-))

A jinak si počítejte co chcete a vtipkujte jak chcete... Vy, vždy formulačně přesný...

Novák

"Byl by jste velmi hodný, kdyby jste mi vysvětlil, co bylo demokratického na tom co zde tzv. pravice provedla. Pravice na tzv. Západě je společenství slušných lidí (sem tam se najde pleva, jako všude) ale to co si u nás říká pravice, to je zločinné spolčení, kterému není žádný prostředek k uchopení moci a následným zlodějinám špatný."

Nevysvětlil. Vy máte názor jasný a pevný... nezměnitelný...

"Je dojemné co zde přispívatelů tě nějak nechápe, že nejsem sám. Asi máš těžký život, když víš, že obhajuješ špínu."

Mýlíte se. Žiju si celkem spokojeně. Po cestách říkám všem - Zlatá Střední Evropa ... a s tou "obhajobou špíny" se mýlíte.
Jen nekydám na všechny kolem hnůj... jak to předvádí zdejší "demokraté"...

bape

Odpovím Vám tím, co jsem napsal panu TCKH :

"Zde není "Váš stůl" a "můj stůl". Zde je "Náš stůl".
Tak se buď posaďte a nechte posadit příchozí... nebo se neposaďte... a jste bez problémů... Ale když si už sednete, nemáte žádné právo vykazovat příchozí...
Kapito ?"

Mám za to, že když se slušně zeptám, mohu dostat slušnou odpověď... nebo mi nemusí být odpovězeno. Pan TCKH se rozhodl jak rozhodl. Já také...

Nuba

"Pokud chce jít podnikatel do politiky, musí si být tohoto faktu, totiž jistého zprůhlednění a dokonce omezení své činnosti, vědom. Jak jinak by se potom dal zdůvodnit zákaz podnikání státních zaměstnanců nebo jak to tam mají - pouze se svolením jejich nadřízených ?"

Souhlas. I s tím, že zatím se šlo do politiky "nahrabat".
Proto uvidíme, zda a jak si bude Bárta hrabat, zda z řebíčkovat bude i "bártovat".
Jít do něj hned ... to mi nějak s demokracií nejde dohromady...

Kozoroh

S tou přestřelkou jsem si nezačal... jen dotaz a pak jen obrana na hrubiánství... Ale jinak máte asi pravdu... marný boj...

Hezký den, přátelé i oponenti na aktuálně...
12. 07. 2010 | 16:18

Ivan napsal(a):

Název článku vystihuje podstatu současnosti. Je třeba zdůraznit a více se zaobírat důsledky. Vysvětlit, kam směřuje výsledný vektor, jednotlivých vlivů společnosti. Občas mám obavy, že jsme nepoučitelní, lidstvo jako celek. My doháníme ostatní cvvrámci Evropy, ovšem s určitým posunem. Evropa j eslepá k důsledkům. POZOR !
12. 07. 2010 | 16:18

zdesta napsal(a):

Tenco. Já jsem si dnes dal závazek,že přetáhnu tmelem 4okna, po dvou hodinách to vybrousím a pak natřu balakrylem.Hovno jsem udělal a pak mám věřit druhým.Ježiš ani sám na sebe se nemůžu spolehnout a pak aby člověk věřil druhým.Zjistil jsem totiž,že je pro mne výhodnější mrsknout sebou na gauč a číst si.Tak to dělají i ti hochštapleři nahoře,nevyjímaje "experty"z VV.Doposud nedokážu odhadnout zda taková míra nedůvěry je více prospěšná než špetka důvěry.V každém případě to chce klid.Teplé ponožky nejsou v tomto počasí zrovna žádoucí.Ahoj měj se.
12. 07. 2010 | 16:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad JC ad očař
To není o majitelích médií. Je to o zadavatelích reklam. Tedy ne o majetkových vztazích k jednotlivýmh médiím ale o jejich bytí či nebytí.
I když v maličkém českém rybníku je to spíše takový gulášek , kdy je velmi nesnadné odlišit kdo je ještě klient, kdo majitel a kdo zákazník.
Tady každý kdo má prachy a styky hraje takovou roli, z které mu jde momentálně větší profit.
Jo, ještě bych k tomu přidal politický byznys. Tedy k tomu guláši.

Pehe to napsal dobře. Bez demokratů stojí každá demokracie za hovno.
12. 07. 2010 | 16:23

JC napsal(a):

ld,
Jak kdo, skalní volič má jasno i když "není splňeno"..svede se to na ty druhé.-))

Vymahatelnost práva ? No pokulhává to je fakt, je to důvod tvrdit, že v ČR nefunguje demokracie ?
12. 07. 2010 | 16:26

JC napsal(a):

Tencokida Hnuj,
Ok, takže je to vlastně o penězích ?
Fajn, tak kde ve světě to funguje bez nich ?
P.S. Podíváme se také na kapry ve vlastním rybníce.
Nejvíc za volby uvalila ČSSD.
Takže demokrati na hovno ?
12. 07. 2010 | 16:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdesta
Ty zdesto, já se ti ale v tom horku vůbec nedivím. Mě zatéká na jednom domě terasa, myslíš si , že jsem vůbec byl schopen skočit do Bauhausu pro penetrák a asfalt ? Prdlajs.
Stejně to vypadá, že jen tak brzy pršet nebude. Důvěra, nedůvěra... Já už tady psal, že je pro mě zklamáním, když mluvím s někým z očí do očí a on, jak se ukáže později, prostě lhal. Tedy když je pak ten člověk takříkajíc "ten nahoře".

O partajích jako účelových sdruženích si myslím svoje, i když pokud si pročteš stránky VV , tak je tam krásných záměrů , plánů, a řešení na dvacet řepných kampaní.
Jenže pak čuchnou k návěsu s již sklizenou řepou, kouknou se kolem sebe, jestli se někdo nedívá a šup s řepou do tašky či pod košili.
Pak na ten vůz vylezou a přesvědčují nás, že to dělají pro naše dobro.

Zdesto, mě to připadá, že nejstřízlivější názor na celou tuhle šaškárnu - hru na demokracii, tedy hlavně před volbami, jsi měl asi ty.

Měj se.
12. 07. 2010 | 16:32

Josef K. napsal(a):

To JC. Demokracie je dialog, úcta k dialogu, schopnost dialogu, hledání konsensu a především vědomí všech souvislostí existence, tedy nikoliv postnormalizační zapomění či nahrazení minulosti nacionálními mýty... Demokracie je individuální odpovědnost za stav veřejných věcí se vší všudy. Vysoký stupeň důvěry mezi jednotlivci navzájem, i mezi společností a jednotlivcem. Jistě vyžaduje vzdělanost v obecných věcech, není to žvanění. Demokracie je nutně jistý sociální rozměr, který vůbec dialog umožňuje. Československo doplatilo na deficit demokracie, bylo to snad dobové, ale přetrvává to v nových nebývale mongoloidních podobách. O dialogu snad v Česku hovořit nelze.
12. 07. 2010 | 16:32

ld napsal(a):

JC,

no, rozhodně je demokracie disfunkční, když nelze vymoci práva a povinnosti ostatních. Položil bych spíš důraz na ty povinnosti.

Z jiné bečky-jedna strana vyhrála volby, přesto vládu nesestavovala. Je to košér?
12. 07. 2010 | 16:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad JC
Vysvětlete mu to někdo jiný. Mě to unavuje.
Prosíííím.
12. 07. 2010 | 16:33

Ládik napsal(a):

bape, bape...
soudíte mě podle sebe. Já jsem pro Brownův pohyb; každý ať kmitá, jak umí, ale ne na úkor jiného. Nikoho bych nevěšel - jen denně deset komunistů, pro vyrovnání s minulostí - ale to je prkotina. Zadavte se vlastními zvratky, snad Vám nedají kámoši umělé dýchání.
12. 07. 2010 | 16:36

Savigny napsal(a):

V náboženství trval přechod od pohanství-polyteismu-ke křesťanství-monoteismu tisíce let.
Když marxismus vznikal,Marx psal,že je syntézou vybraných směrů-teorií z Francie,Německa a Anglie.Mezitím co marxismus rostl v očích mnohých jako opravdu zdařilý výběr-syntéza -ty původní zdroje marxismu z oněch tří zemí se samostatně rozvíjely nezávisle dále,diferencovaly do odnoží a hybridisovaly-takže syntéz obdobných marxismu za dalších 150 let vzniklo ve světě na stovky: nastala opačná tendence -polyscientismus-pohanství vědy.
12. 07. 2010 | 16:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Savigny
Odkdy je křesťanství monoteismem ?
A co Ježíš, o Duchu svatém ani nemluvě ?
A Marie a její kulty ?
12. 07. 2010 | 16:53

očař napsal(a):

JC

Jak známo rozhodující jsou parlamentní volby,protože tam vznikají zákony.Nevím jak pro vás, ale pro mě je levicová strana taková,
která provádí levicovou politiku. Soc. dem. pod Zemanem to nebyla (progres. zdanění snižovala, zprivatizovala banky),Špidla s Grossem zcela otevřeně před volbami opovrhovali komunisty museli tedy koalovat s pravicí a středem(nemohli tedy dělat levicovou politiku).První kdo chtěl u nás dělat levic. politiku třeba i za podpory komunistů byl Paroubek . A proto ten hon na lišku.
12. 07. 2010 | 17:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

Řecký rozpočtový deficit za první půlrok klesl o 46 procent
Autor: Mediafax (Mediafax)
12.7.2010 16:41:06

ATÉNY (MEDIAFAX) - Rozpočtový deficit Řecka klesl za prvních šest měsíců letošního roku meziročně o 46 procent na 9,65 miliardy eur (244,72 miliardy korun). Informovalo o tom v pondělí řecké ministerstvo financí.

Řecké vládě se tak daří snižovat rozpočtový deficit výrazněji, než sama očekávala - podle plánů měl rozpočtový schodek klesnout jen o 39,5 procenta z loňských 17,8 miliardy eur (451,4 miliardy korun).

Důvodem poklesu deficitu byly jak nižší výdaje, tak i vyšší příjmy. Příjmy se zvýšily o 7,2 procenta a lze tak očekávat, že za celý rok příjmy řeckého rozpočtu dosáhnou růstu 14,8 procenta, oproti celoročnímu cíli růstu o 13,7 procenta, výdaje pak klesly o 12,8 procenta při očekávání poklesu o 5,5 procenta.
12. 07. 2010 | 17:02

Marcus Agrippa napsal(a):

očař:
určitě s Vámi souhlasím. Jen si myslím, že česká společnost je především co se médií týče na samém začátku. Češi ( o tzv.frikulínech ani nemluvě ) podbízivou předvolební masírovačku - fungující tak nějak celoročně - přijímají až podezřele ochotně. Ale přece jen Klausova"volba", která si v ničem nezadala se sjezdem italských mafií byla hodně silná káva. A další závažné skutečnosti ( alkoholik a neschopný ekonom Kalousek ) podávají české média hodně podivně - to všechno ČR posunuje k tomu o čem píše p.Pehe - taková netolerantní a manipulativní demokracie bez demokratů.
12. 07. 2010 | 17:04

ld napsal(a):

Hnuj,

vy si tady zase sám dáváte na frak. Křesťanství není monoteistické? Buď vás přehřálo slunko nebo pijete málo či moc.

http://cs.wikipedia.org/wik...
12. 07. 2010 | 17:11

Josef K. napsal(a):

Zaujalo mne ono "na samém začátku" Marcus Agrippa, 17:04:47. Myslím, že ze tvrdit, že česká společnost je stále "na samém začátku" je zhovadilé alibi. Opět jedne z mýtů: malý národ, samý začátek,Masaryk, zlí Němci, zrádci v emigraci, pokroková česká pravice...I označení něčeho jako "reformy" je zde mýtické, stejně jako R.John
je mýtus svazáckého disidentství, Schwarzenberg - to je mýtus cimmermanovský, Kalousek - to je už římá lež...Demokrtické Česko - už jen ten název - to je krycí označení pro refeudalizovanou společnost se vemi historickými emocemi, co v této kotlině lze najít.
12. 07. 2010 | 17:16

Taoiseach napsal(a):

prirodovedec

"...Podobne na Drabkovi, Bartovi aj. lze porovnat kvality podnikatele v politice s Al Calousem podnikajicim s politikou. :) "

Spíš bych řekl, že porovnáváme "kvality" lobistů v politice s politikem, který má "dlouhodobé smlouvy" s lobisty. Troufám si předpovědět výsledek - jeden za 18, druhý bez dvou za 20 - :)))
12. 07. 2010 | 17:47

zdesta napsal(a):

Tenco: Nejde natírat okna když člověk trénuje.Já tohle teplíčko beru jako grilovací přípravu na kremační rošt.Jinak s dnešní realitou nemám nijak zvláštní problémy.Podstata zůstává stejná a historie je toho důkazem.
12. 07. 2010 | 17:49

Savigny napsal(a):

to TCKH:

a už jste si zvykl,že časem někdo Vám řekne nebo napíše,ke každému známému člověku z lidské historie že to byl Žid?
O Marxovi (přestože napsal o židech velice nepěkné pro ně čtení), o Einsteinovi (s potvrzením,že vystoupil z obce židovské v mládí).
O Hitlerovi-jako dítěti služky Schickelgruberové s mladým Rotschildem.
Naposled zde nedávno o Kameněvovi,Zinověvovi a Leninovi.
O Trockém a Dreyfusovi a Hilsnerovi už dříve.Atd.Takže jestli křesťanství vzniklo ze Starého zákona židů,pak asi i marxismus je věčný.Nemýlím se?
Asi proto,že židé jsou všude,takže co řeknou oni,později si myslí všude.
12. 07. 2010 | 18:30

kozoroh napsal(a):

Jarpor.
Vy jste napsal to, k čemu jsem odhodlával již několikrát a vždy jsem nakonec od toho záměru upustil. Totiž, vašimi slovy, ony "stoly": Ne můj, ne tvůj, ale NÁŠ stůl. Naprosto triviální, stejně jako pruty Svatoplukovy.
Ze stati, kde jsem rozebral složení zdejších diskutérů je ale zřejmé, že v TOMTO prostoru je nějaký konsensus takřka nemožný. Každý hájí svoje pozice míru do naprostého sebezničení (je to i v jedné písničce .."až tu nezůstane na kameni kámen..")

Ještě jedna věc tu funguje jako všeobjímající fenomén: Jedině my, levice, jsme demokraté! Pravičáci jsou v lepším případě modří bolševici, nebo fašizují individua.
To, po 40.(+20) leté zkušenosti, může znít úsměvně. Nezní - demoGrati se zase houfují. A plácají se po zádech.
Mají zde pár ideových vůdců, se kterými budou papouškovat ty jejich sofistikované špinavosti, aniž by se zamysleli, o čem to je.
Kdybych nebyl celoživotní optimista, hodil bych si špagát. Naštěstí život není jen pár exhibicionistů na netu. Bohudík.
12. 07. 2010 | 18:38

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Před těmi komunisty tu taky někdo vládnul a přestože komunisty právě nemusím, jsem rád, že jsem se narodil až za komunistů a ne dříve.
12. 07. 2010 | 18:51

prirodovedec napsal(a):

kozoroh: Ono je to vzajemne. Jini zdejsi "modraci" zase "sockam" vytykaji kde co. Asi neni vhodne doslova citovat celou konkretni sbirku ...

i kdyz Vase generalizace co zde tvrdi levice k tomu laka. Je to Vas stul, Vas nazor i kdyz podany bez toho, ze je to PODLE VAS. :)

Vidite vse prilis jako vztah modri a rudi. Jsou tam i jine otazky - znali a neznali, ... logicky argumentujici a ostatni, ti co maji svoji pravdu a ostatni ...

Jinak pokud jsem to pochopil spravne TCKH (podobne jako predtim vlk) jarporovi nekolikrat (pise petkrat) napsal, at na neho nereaguje, ze pro neho nepise. Jarporovi to ale nekdy neda. Reaguje. Jarporovsky. Tak je reagovano na neho protiJarporovsky.

Tolik k tem stolum.

jarpor: Vas vyklad tehdejsiho pribehu lze jiste doplnit dohledanim presnych citaci pripadne je mozne, ze se vyjadri i vlk.

Chybi mi ve Vasich slovech ty momenty, kdy jsem Vas varoval, ze jste to prehnal a at to vezmete zpet at uz jste to myslel jakkoliv a Vy jste byl tradicne nechapajici a zatvrzely.
12. 07. 2010 | 18:58

jarpor napsal(a):

kozoroh

Děkuji za podporu i mého životního kréda, jemuž taktéž vévodí optimismus... a snaha hledat v každé lidské bytosti především to lepší... a teprve po skutečném zklamání, po průkazném jejím selháním, teprve po té nad ní "zlomit hůl"...

A pak ještě jedno pravdivé : Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř... Pro vyvážení toho optimismu... :-))

Hezký podvečer
12. 07. 2010 | 19:01

kozoroh napsal(a):

stále rebel.
Skoro vždy tady někdo vládnul, to bychom se mohli dostat až ke kmenovým zřízením. Ale jen jediná vláda (strana) zde vládla tak jak vládla z vůle vlastního lidu. Pokud zde byla nějaká podobná totalitní úchylka, vždy to bylo zařízeno zvenčí.
12. 07. 2010 | 19:01

kozoroh napsal(a):

přírodovědec.
Jsem z titulu své profese nucen analyzovat problémy. Nemohu ale zůstat jen u toho. Musím najít východisko a techn. prostředky.
Vy analyzujete rovněž, ovšem poněkud jinou materii-totiž názory. Připustím-l tezi,že myšlenka je energie a v logické posloupnosti tedy i hmota, musím se dostat, při vašich analýzách, až k elementárním částicím, tak , jak jsou nám zatím známy. No a ty , jak známo jsou všechny stejné. Takže by vaše analýzy měly furt stejný výsledek, třeba hadron.
To vy víte, takže analýzu stopnete v okamžiku, kdy je ještě srozumitelná i pro nás, blbce.
Nejlepší okamžik je ten, kdy pravičák vyjde jako debil a levičák jako king. Že jsou oba nakonec složeni třeba z těch hadronů už nedopovíte. Byla by to nuda.

Ještě abychom si rozuměli: Jarpora nehájím, znám jen jeho názory. Většinou mi konvenují. Proto s ním často souhlasím. Stejně tak mi vyhovují i názory jiných nicků, dokonce se občas sejdu i s vlkem. A rovněž občas usměrňuji divočáky, kteří plkají z nevědomosti, byť s o to větším zápalem.

P.S.: Já nemám potřebu dělit lidi na pravé a levé. Je zde ovšem už od fr. revoluce takový úzus, který respektuji.
Kdybych měl lidi rozdělovat já, bylo by to jinak.
12. 07. 2010 | 19:20

jarpor napsal(a):

Přírodovědec

Dovolíte-li,
za tím, co jsem napsal si stojím... Já vím kdy došlo ke zlomu ve výměnách replik mezi "lehce namodralým" a "lehce oranžovým" které byly obohacením ( pro mne určitě ) než došlo k prudkému, mnou skutečně nezaviněnému obratu, protože ... ale to už jsem vše několikrát napsal. Omluvil jsem se několikrát a dostatečně. Odmítnutí upřímných omluv už není můj problém...

A vy se domnívejte, doplňujte a "zpřesňujte" Vaší stylem co chcete...
To Vaše "varování a vše další upozorňování" přišlo až po té, kdy mé příjemné debaty s Vlkem se změnily ve Vlkovu nenávist k mé osobě, jež ho, dle jeho výkladu, chtěla vystěhovat...

Nebo si myslíte, že jste měl důvod před čímsi mě varovat, v debatách laskavých a poučných mezi "lehce namodralým" a "lehce oranžovým" jak jsme se tehdy familierně oslovovali a přiznávali politickou orientaci (kterou dnes Vlk zásadně opírá) ?

Příteli, nejste tak neomylný, jak se o sobě domníváte... a chcete-li, hledejte si..."linky" a historii.
Já nemám co hledat.

Hezký večer
A dodatek - zkusím být jako TCKH :

Zkouška začíná :
Nereagujte na mne. Nepřeji si to.

Zkouška skončila.
Chytrá žádost či přání ? Určitě se jí budete řídit... :-))
12. 07. 2010 | 19:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

kozoroh
Pan přírodovědec Vám to vysvětlil. Nevím co na obyčejné lidské slušnosti chcete relativizovat, ale když Vás to baví...
Stůl není blog aktualne.cz, ale ať si proboha Jarpr nebere do své klávednice mé jméno formou pavlačových drbů ! A vůbec - jakoukoliv formou.

Je to o respektu k přání, myslím si že dokonce objektivně zargumentovaném.

Já nevím, jestli jsem levičák.
Možná. Ale rozhodně jsem pro slušnost.

A facku vracím. Toho jste si asi ráčil všimnout, že ? Dělal jsem to vždycky a dělat to budu.

Ale omluvu většinou přijmu. Pokud není formální. Pokud k ní dojde via poznání.

Já tu dívku nechávám na břehu řeky. Nenesu si ji s sebou.
Ale nesmí mi ji naložit na záda znovu.
12. 07. 2010 | 19:57

TencovolíVVahodiltoParoubkovi napsal(a):

Taky jsem to dal Zelenejm
12. 07. 2010 | 20:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Id
Nu, nechce se mi pouštět do debaty o soupodstatnosti. Ale - je Ježíš Syn Boží, či ne ?
A Svatý Duch - jak to, že ho církev ve 2. -3. století tak nějak vygumovala ?
Božská trojice je co ? Symbol ?
Čeho ?

Polyteismus křesťanství je jednou z největších překážek, proč judaisté nechtějí křesťanství.Jednomu B´hu budeš sloužit. V jednoho budeš věřit. etc...

Největším hříchem v judaismu je klanět se jinému B´hu - takto pro ně modle. A už vůbec se nesmí klanět člověku. I kdyby to byl třeba bratr B´ží.
12. 07. 2010 | 20:05

yara ze země krys napsal(a):

Tak jsem v rychlosti přelítl, příspěvky a zjišťuji, že je tu dost velká část naštvaných (zřejmě voličů ČSSD aj.) a zklamaných (zřejmě naivních voličů)ze současného politického stavu a předpokládaného vývoje, který nastiňuje nová koaliční smlouva. Je třeba si uvědomit, že uzrála doba na razantní změny ve výdajové stránce státu a je tu nutnost provést celou sérii změn včetně těch v celém systému jak politickém tak zejména hospodářství země. Toto by soc. demokracie se stávajícím vedením nebyla schopna provést a hospodářství státu by se zřejmě dál sunulo po zadlužovací ponižující cestě. Ano, říkám ponižující, protože Češi jsou schopní lidé a když se jedná o věc i velmi pracovití a nemusíme hrát v EU druhé housle! Tato koalice se pokouší šetřit, otázkou zůstává samozřejmě zda zvolila správné proporce a vyváženost všech zásahů, některé se mi vůbec nelíbí, ale jako celek je to velká a žádoucí změna a uvidíme jak se to projeví v hospodaření země v kontextu cca několika měsíců. Dovolím si tvrdit, že neexistuje v této zemi ani jeden špičkový ekonom, který by byl schopen provést vyváženou a spravedlivou ekonomickou reformu v celé šíři, aniž by někdo nebyl ublížen nebo poškozen. Prostě to nejde a celá řada věcí se musí navíc dělat empiricky! Nějaké vhodné modely
neexistují, protože ekonomika má příliž proměnných a nejde přesně matematicky komplexně uchopit a určit jasné závěry jako je tomu např. v jiných oborech. Je však
třeba si uvědomit, že už bylo skoro pět minut po dvanácté a bylo třeba začít něco dělat. Jen nechápu proč třeba u důchodové reformy se nesnažíme opsat důchodový systém od států. kde jsou již o nějaký ten rok dále a stále vymýšlíme nějakou českou cestu. No a ještě jedna poznámka
těm co začali nadávat straně VV, že se nedrží striktně svého volebního programu. Takhle to prostě v politice nechodí, politika byla odjakživa uměním kompromisu a v koaliční smlouvě je dnes jasný rukopis VV a kdo to nevidí je prostě slepý nebo zapšklý! To, že Radek John někde něco nevhodného pronesl mě taky vadí a snad je to jeho politická nezkušenost, ale hodnoťme lidi především podle činů a ne podle řečí. Čas opravdu ukáže. To, že zde na blogu neodpovídal na příspěvky je naivní, zeptám se, Paroubek, Topolánek a další politici zde odpovídali? Nikoliv.
12. 07. 2010 | 20:06

yara ze země krys napsal(a):

Omluva za pravopis.
12. 07. 2010 | 20:07

prirodovedec napsal(a):

jarpor: To je kouzlo Vasich zkousek. Zareagujete na cloveka a pak reknete, aby na Vas nereagoval :). Typicky trik lazenskeho elegana. :)

Takovy hezky den. :)

Ja se domnivam, ze jsem byl pritomen tomu Vasemu poslani vlka. Byl jsem pri te diskusi minutove. A v realnem case jsem Vam psal (jeste nez se zcela osopil), ze to neni dobre. Uz jsem to zde psal minule, tehdy jste jeste proti teto verzi nic nenamital. Protoze Vase davna formulace poslani vlka nekam tehdy nebyla presna a vice vykladu umoznovala. :)

kozoroh: Vase videni hadronu :). Vicekrat jsem zde rozebral i napr. hloupy postup socanu, ne vzdy modrak mi vychazi jako hlupak.

Vetsinou mne oslovi bloger (tema) nekdy argumentacni prvek v diskusi, kdy mi to pripada jako argumentacni zamena i a y (proto se potkavame treba s jarporem).

Myslim, ze my jsme spolu jeste nediskutovali a s ohledem na Vase konzistentni nazory, uctyhodnou zivotni zkusenost a nepotkavajici se temata k tomu nebyl duvod.
12. 07. 2010 | 20:10

ld napsal(a):

Hnuj,

jenom plácáte nesmysly. Víte o tom víc než málo, ale spíš kulový.

Na zviditelnění je to třeba fajn, ale od pravdy jak Japonsko od Šumavy.
12. 07. 2010 | 20:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Id
Tak jo. Na takové kaťuše argumentů fakt nemám odpověď.
Máte pravdu. Svoji. Ale neberu Vám ji. Ono to ani dost dobře nejde.
12. 07. 2010 | 20:16

hanah napsal(a):

jarpor

Zdravím a mám dotaz. Proč se do Vás Naši demokrati tak obuli ?:-)
Přeběhla jsem diskuzi, ale narazila jsem jen na nějaké sprosťárny toho co volil VV a nakonec uviděl :-), vlkovy obvyklé tapety, přírodovědcovo mudrování a jinak nic závadného.
Ale je pravda, že některým nickům, známým to firmám, stačí málo a už je oheň na střeše.
Včera jsem pod blogem slečny(paní) Appeltové přivítala (slušně) nezvolení pí Šabatové ombudsmankou a pěkně jsem to schytala od Vašeho osobního okopávače kotníků. Prý jsem fanatik a kdovíco, napsal ten záštiplný. Jj., o tom je přeci diskuze a hlavně nezapomeňte, že jsme všichni pro slušnost :-))

Tak příjemný večer
12. 07. 2010 | 20:16

kozoroh napsal(a):

TCKH.
Přírodovědec to přihodil k textu patrně v domnění, že nevím, která bije. To bylo zbytečné tím spíše, že já jsem se nijak nemísil do vašeho "duelu" s Jarporem. Ale nakonec to není nic proti ničemu. Diskutoval jsem jen sporadicky a ne ad hominem. Spíše v obecnější rovině.A SLUŠNĚ, byť je mi znám onen styl psaní, který je vrcholně urážející, byť není užito jediného vulgarizmu.

Takže jarporovský hezký večer, pane.
12. 07. 2010 | 20:17

vlk napsal(a):

přírodovědče

déky za všechno, co píšeš.
Víš, pro mne je velmi těžké zasahovat do debaty o mojí osobě. myslím, že by s e ti na mém nístě také nechtělo.
Ono to má totiž všechno, vedle všeho a všech peripetií, co jsi popsal , ještě jedne rozměr.
to je totiž schopnost diskuse a řešení situace, když jedné ze stran prostě v diskusi dojdou fakta.
Lze to řešit různě.

třeba tím, že prostě přiznám bavu
nebo tím, že začnu lhát a vymýšlet si.

a celá škála odstínů mezi tím.

nemusím ti psát, co tím c hci říci. Budu konstatovat , že tvůj čítač je dobře nastaven.
Ale dám sem malý příklad.

v jedné debatě jsem tady psal a doložil jak už strany faiglie 118 prostě stihly vysloveně obelhat své voliče.
s tím, že být jejich voličem , s nimi končím.

Ten příklad není úplně doslovný
co mi bylo od čítače nevyžádanou odpovědí?
Prý jestli také končím s e škromachem, který obelhal své voliče, když se nechal zvolit do sněmovny a ohlásil kandidaturu do senátu...

Co s tím? Pokračovat v diskusi? proč? S fanatikem? Proč?
12. 07. 2010 | 20:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

Á, pavlač se nám plní. Je předvečer, nádobí je pomyto, deníky přečteny - jde se na věc.
Fajfka, mokré natáčky na hlavě - odhaduji to tak do 21.30.
Pak se jde spát. Fajfka dokouřena, n vlasy suché -šup do postele.
12. 07. 2010 | 20:20

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Ani ta 1. republika nebyl žádný med.
Nedávno jsem viděl statistiku sebevražd, od roku 1919 stále rostla a v roce 1934 byla přes 4 tisíce, padesátá léta kolem dvou tisíc.

Zajímavá je taky zadluženost státu za 1. republiky ve srovnání s dneškem.
http://dejiny.nln.cz/archiv...
12. 07. 2010 | 20:24

kozoroh napsal(a):

prirodovedec.
Čtu vás. Někdy jen přeletím-je to dlouhé. Taky jsem neměl potřebu k diskuzi. Dnes jste mne oslovil, takže byla reakce.
stále rebel.
Nerajtujte po první republice. Já ve své replice vám zmínil dle mne podstatně závažnější argument. A to ten, kdo zde jako legitimně zvolený vůdce prznil 40 let národ. Nevšiml jste si?
12. 07. 2010 | 20:35

JC napsal(a):

ld,
Já ji jako disfunkční, nebo dokonce absentující, jak kdosi napsal, prostě nevidím. Že není dokonalá to bych připustil ale když vezmete 1000 lidí, tak dostanete 1000 představ o dokonalosti.

Ad sestavování vlády ČSSD.
Co se vám na tom nezdá být košer ? Paroubek i Sobotka hodili ručník do ringu. To není v žádném případě výsměch z mé strany, ale jen docela rozumné zhodnocení situace ze strany ČSSD.
12. 07. 2010 | 20:43

ld napsal(a):

JC,

zvyklost, aby byl pověřen sestavením vlády vítěz voleb byla porušena. To víte nejlíp. Když to šlo na Slovensku, mohlo to být i zde. Slováci volili o 2 týdny později, vládu utvořili dříve, takže o žádnou zdržovačku nešlo.

Jak tedy jinak ctít právo, dobré mravy, zvyklosti, když na to elity kašlou? Nevytváří to ducha demokratického státu. A jsme zase na začátku.

1000 představ k dokonalosti netřeba, stačí pár jmen-Čunek, Krejčíř, Řebíček. Na fackování hanbou to stačí.
12. 07. 2010 | 21:08

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Kdybyste se v padesátých nebo letech zeptal lidí, zda chtějí žít v těchto politicky nesvobodných poměrech nebo v poměrech, které existovaly za 1. republiky, jak myslíte, že by dopadlo jejich rozhodování? Myslím těch, kteří poznali poměry za 1. republiky.
Myslím si, že by většina po návratu mizerné demokracie netoužila. Lidé nepotřebují jen politické svobody, ale taky životní podmínky. Některé pseudodemokracie mohou být horší než totality a pokud jde o prznění lidu, způsob, jakým si český pravičák vytírá s lidmi pr…., daleko přesahuje zhovadilost komunistů. Komunisty nemusím, ale když srovnám komunistu s českým pravičákem tak říkám, že i ten komunista je inteligent a charakter. Níže než český pravičák lidsky již nic není.
12. 07. 2010 | 21:23

ld napsal(a):

Hnuj,

já jsem ale argument podložil. Když budete na té wikině trpělivě klikat od křesťanství, dovede vás to třeba k Duchu svatému, kamkoli si budete přát. I pravidla Člověče nezlob se mi vedle této činnosti připadnou složitější, než citovaný postup.

Jenom s vámi nebudu pouštět draka nebo na potoce z kamení stavět hráz, monoteismus vysvětlovavše, ke vztahu s křesťanstvím.
12. 07. 2010 | 21:25

jarpor napsal(a):

hanah

No - nejlépe by bylo zeptati se těch "demokratů"... ale ve své pýše se pokusím nastínit, jak to vidím já...

Jako vždy - ne jen jedna věc, pro kteru se obouvají...
- mnozí "demokraté" jsou demokrati jen tehdy, když "jde" demokracie dle jejich vidění... "jde-li" proti.. už to není demokracie...
- můj pozdrav není míjen nijak jinak než jako pozdrav. Nejsou schopni pochopit, jak mohu s někým hodně nesouhlasit a pak mu popřát "hezký... ". Mne učili, že když budu stoupat, mám uctivě zdravit každého, koho potkám... protože je budu potřebovat, až budu padat... Rodiče měli pravdu...
- slušnost je vůbec problém... hulvát je překvapen, že nadávka nevyprovokuje další, silnější nadávku... ale naopak - přání, ať si poslouží...
- i nepochopení co jsem mínil psaným, může být důvodem... dnešní příklad - jednoho jež před nedávnem vždy končil " volím...." pak jsem ten závěr nazval lobováním - ne ve zlém, ale prostě že inzeroval něco, co pak neudělal ( proč ne, jeho věc... ) a dnes když popisoval trable s "referendem", jsem se jen zeptal ( opravdu mne zajímalo, jak po tom všem vidí angažmá VV v koalici ), co by kliknul... a už byl "v ohni".... jsem pavlač, drbna... no fajn... já s tím umím žít... stejně jako "s fajkou" a "s umytým nádobím" - což asi může být nejen na mě, ale i na Vás... "-))... ale normální diskutér si udělá závěr o autorovi těchto perel sám... (doufám)
- někteří zápalení kteří vidí jen zlo na jedněch a dobro na druhých.. asi mají problém s mým, že tam i tam jsou jak lumpové, tak slušní...
- jako optimista nespekuluji, že vče je kýmsi řízeno ze zákulisí, že kdo se kam dostane tak jen proto, aby lhal či kradl... ale vidím vývoj prostě jako souhru jednotlivéstí, někdy náhod, někdy předem kalkulovaných kroků... ale kroků, které rozhodně nejsou konány tak, že výsledek se dostaví za pět a více let později...

Tedy dost důvodů na "obutí se", ne ?

Vlk třeba vidí obelhání voličů těmi, jež dnes podepsali koaliční dohodu... koalici, kompromis (!)... ale to, že Škromach zvolený do PS na Zlínsku se uchází o místo v senátu za Hodonínsko... to za obelhání zlínských voličů nepovažuje... a jsem fanatik - asi jako Vy... :-)), proč debatovat co všechno je či není ( a proč ) "obelhání voliče"....

K té ombudsmanově volbě jsem již pod tím blogem také psal... a kdesi jsem četl zajímavý rozbor toho, k čemu je nám tato funkce... pravomoce žádná, jen poukazy a zprávy o špatném fungování ... kontrolní orgány mají všechny státní instituce, pravidla, lhůty pro jednání s veřejností také... tak proč tyto konrolní orgány neřeší stížnosti, nekonají... proč je zde bez pravomocí, pouze poukazující na nešvary ombudsman ? Proč se neřeší problém tam kde je, těmi, jež to mají v popisu práce... ?

No, naklapal jsem tohoto dost... omlouvám se...

Hezký večer
12. 07. 2010 | 21:31

kozoroh napsal(a):

stále rebel.
To nebyly jen politicky nesvobodné poměry. Kdybyste se tehdy zeptal, v jakých poměrech by chtěli žít, pravdu už byste se nedověděl. Všichni se už báli. Pravda se sdělovala jen v rodinách. Mnohdy ani tam ne. Pamatuji to.
Už jsem zde leccos napsal o té zkušenosti. Nemíním se opakovat. S vaším náhledem historie bych mohl dalekosáhle polemizovat. Nebudu. Považuji to za zbytečné.
Vy komunisty nemusíte a každou větou je obhajujete. Lékaři pro to mají termín. Vyhledejte na wiki, jste-li zvídavý.
12. 07. 2010 | 21:45

Kritik napsal(a):

Pěkný článek a jako vždy trefa do černého. Demokracie bez demokratů - nejprve je nutné vytvořit duchovní základ v lidských nitrech a pak teprve mohou fungovat instituce.

Jinak se prostor občanské svobody začne zneužívat různými uzurpátory moci a zvůle, jak tomu bylo v případě ryze demokratického nástupu Hitlera k moci. Něco obdobného se však může přihodit i demokraticky poraženým (čehož jsme nyní svědky), kteří uchvátí moc díky tomu, že jich je víc a spojí se s vidinou podílu na kořisti.

Odborníci upozorňují, že sklouznutí do zla vzešlého z opojení mocí není nějaký mimořádný jev, způsobovaný vyšinutými psychopaty, ale zpravidla se jedná jen o "využití" příležitosti. Výsledkem pak je krystalické zlo, jak tomu bylo např. u holocaustu. Závěr psychologických rozborů aktérů tohoto plánovitého vraždění pak jeden z psychologů shrnul takto:

"Nejhorší na holocaustu je to, že ho může vykonat každý z nás."

Jsou také známy výsledky experimentálního ověřování tzv. "Luciferova efektu", konaného mezi studenty v USA: Byly vytvořeny 2 skupiny - jedna z nich byli dozorci a druhá vězňové. Experiment se uskutečnil v budově připomínající americké vězení, do níž byli obě skupiny umístěny. Bylo sledováno, jak se vzájemně buchou chovat, kdy jedna skupina budou jako opravdoví vězňové a druhá jako opravdoví dozorci. Experiment byl plánován na 1 měsíc, ale musel být přerušen již po třech dnech. Pro nebývalou agresivitu a krutost dozorců, vyvolanou pod vlivem nekontrolované moci.

Více o tomto experimentu a o neuvěřitelné náchylnosti lidstva ke zlu v pořadu TWR ( http://www.twr.cz/zvukovy-a... ) s názvem P017994 - Ke korenum - Unde malum.mp3 (unde malum = odkud se zlo bere), v archivu od 7.6. do 13.6.2010, nejspíš jen tento týden.

Takže stojí otázka: Nejsme s demokracií už někde za hranicí její použitelnosti, když zde nejsou demokraté se skutečnou svobodou v srdci, která tuto svobodu přeje i ostatním, a která je charakterizována 2 největšími přikázáními o trojí lásce, tedy k Bohu, bližnímu a k sobě?

Pozn.: K sobě zde neznamená egoismus, ale umění milovat.
12. 07. 2010 | 21:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Á - fajfka furt hoří a natáčky ne a ne uschnout.
Pro co by byl Tencokida , kdyby fakta, která předložil nebyly fakty ale něčí bláboly...
To je to o co tu běží.
Nu , divíme se Tencokidovi, že pavlači nepředhodí opět něco na přetřes ?

Že ne ? Já se mu taky nedivím Neb Tencokida je zatím duševně poměrně dosti zdráv a nehodlá pavlači v její kratochvíli, než vyhasne fajfka a oschnou vlasy, předhodit kus šťavnaté flákoty.

Protože těžké jídlo na noc není zdravé. Vyvolává ještě těžší sny a svádí k nespavosti a opětovnému vyběhnutí na pavlač.

Nic víc, nic míň.

"Hezký den", milí soukmenovci toho či onoho čeledníku.
12. 07. 2010 | 21:50

jarpor napsal(a):

Místo plků stačilo odpovědět : Kliknul bych ano, ne... nebo napsat - co je ti do toho ? ...

Nějaká "fakta" jsem opoměl..? Hmm... Fakta neopomíjím... blbosti vynechávám...

Flákota byla... jsem masový typ. není nad šťavnatý lehce pálivě naložený steak z mladýho vola .... (neplést s TCKH !!)... :-)

Hezký večer
12. 07. 2010 | 21:58

JC napsal(a):

ld,
Na tu "zvyklost" jak píšete, jsou zapotřebí dva. Ten co pověřuje/president/ a ten kdo o pověření stojí/Sobotka/.
A Sobotka prostě pověření veřejně odmítnul na rozdíl od Fica, který to v téměř stejné situaci neudělal.
Jestli vám tohle není jasné a považujete to za disfunkčnost demokracie, tak sorry, ale diskuse s vámi je pro mě ztráta času.
12. 07. 2010 | 22:02

JC napsal(a):

Kritik,
No, když je vám to tak jasné, kolik vy osobně jste vytvořil duchovních základů v nitrech ?
Popřípadě můžete myšlenku rozvést, kdo a jak by to měl udělat.
Tak trochu mi to připomíná toho Marx-leninského "nového člověka"
Ale možná se pletu.
12. 07. 2010 | 22:08

jarpor napsal(a):

JC

Dovolíte-li, drobný koment... souhlas s výkladem stran zvyklostí....
ale mé "horší Já" se tak trochu "těšilo" na moment veřejného přiznání, že s panem Sobotkou nikdo nic nechce mít a tedy že on pověření vrací... :-))

Třeba se ještě někdy podobného konce dočkám(e)... :-))

Hezký večer
12. 07. 2010 | 22:09

stále rebel napsal(a):

kozoroh napsal(a):
„Vy komunisty nemusíte a každou větou je obhajujete“

Pokud mi někdo ukáže větší politické hovado než je český pravičák, klidně řeknu:
Českého pravičáka sice nemusím, ale pokud srovnám tyto dva, tak je mi ten český pravičák milejší. Mohu srovnávat a hájit co chci, i když vaše bolševická nátura to asi nepochopí.
12. 07. 2010 | 22:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

Á - na pavlači se našla i nějaká ta lahvinka, jak vidím.
Nu, někomu to přivolává múzy, osobám nízkých pohnutek a pokřiveného charakteru pak pěnu u úst a jedovaté sliny.
Ale tak to na pavlači má být.

Neb nejenom fajfkou a natáčkami je živ člověk. I ta občasná léčba neuroz skrze přihnutí si z flašky má na světě svoji nezastupitelnou úlohu.

Minimálně se pak lépe ulehá na kutě, když pavlač osiří.

Ale u těch snů, co se pak takovému individuu v noci honí hlavou...
U toho fakt být nemusím.

ABL je opšt zde : recaptcha :

"to cheapest"

"Hezké sny ".
12. 07. 2010 | 22:18

JC napsal(a):

ld,
P.S.
Tak mě napadlo u vaší druhé poznámky i s tím co napsal kritik.

Proč nezačnete s duševní očistou před vlastním prahem, ve vaší hlavě.

K tomu, abyste byl slušný, poctivý, mavný potřebujete mít osobní vzor v elitách ?
A pokud se vám ho nepodaří najít, je to pro vás dostatečné alibi, abyste byl neslušný, nemravný a nepoctivý ?
12. 07. 2010 | 22:21

jarpor napsal(a):

No - cosi mi napovídá... moudřejší ustoupí... omluva za ten dotaz... a zase někdy nashle...

Hezký večer
P.S.
Lahvinka teprve bude... o pěně u úst a slinách s jedem... to je asi TCKH sen... :-))
12. 07. 2010 | 22:22

JC napsal(a):

jarpor,
Dnes bych rád byl za slušného pravičáka:-)),/to mám od vás/ tak se jim nebudu posmívat.

Teď mě někdo omlátí o hlavu to "slintání" z odpoledne.
12. 07. 2010 | 22:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Demokracie bez demokratů ?
Zajděte na pavlač, tam jich v podvečer je....

Ale raději je jen poslouchejte. Neb jinak byste musel dospěti k názoru, že "demokracie je, ale pít se nedá".

Good night.
12. 07. 2010 | 22:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Demokracie bez demokratů ?
Zajděte na pavlač, tam jich v podvečer je....

Ale raději je jen poslouchejte. Neb jinak byste musel dospěti k názoru, že "demokracie je, ale pít se nedá".

Good night.

Já v podstatě čekal na tohle :http://www.marketwatch.com/story/alcoa-posts-profit-lifts-aluminum-demand-outlook-2010-07-12

a krátil si chvilku.

Býci vyběhli do arény. Horké léto začlo.
12. 07. 2010 | 22:35

milo napsal(a):

To : pehe

Pane, neliberální demokracie jsou běžným jevem. Zakaria o tom napsal celou knihu. Nebudu se šířit v jakém ekonomickém prostředí se jim daří. Česko má svou zvláštní story a prožívá ji. Dominance neliberálních demokracií bývá provázena dojemnou naivitou elektorátu, chatrnou autonomií médií. I to je česká story. Zobecněte to příště.
12. 07. 2010 | 22:40

prirodovedec napsal(a):

Hanah, jarpor: Predpokladam, ze patrim mezi ty demokraty a Vy jste ti s tou fajkou a natackami. :)$ Toi zni sympaticky. :)

hanah: Ve veci ombudsmana je mi lito, ze jsem o vikendu opomnel reagovat na Vase pro mne nechapave vstupy. Ted je zde zminujete stylem dejavu. Inu clovek ma reagovat hned. Samozrejme s Vami nesouhlasim (smysl ombudsmana je mi jako cloveku se zkusenostmi ze zahranici zrejmy, snahy politiku jej neutralizovat politickymi kandidaturami take, Sabatova pres Kurim ma zakladni plus pro funkci - schopnost zastavani se ukrivdenych a neboji se velkych zvirat, proto ombudsmanem pres veskerou slovni podporu nebude). Je zrejme, ze ten, kdo chce, aby jeho vlada nebyla kontrolovana (jednou bude jina), kdo v tom vidi kontrolu svych politickych stran a nebezpeci havlovske obcanske spolecnosti a novotu zavlecenou ze socanskeho severu musi byt pevne proti. Nahrada ombudsmana je samozrejme mozna v posileni prime demokracie, mistnich referend, vetsi obcanske kontroly politiku a svycarskeho zamereni systemu.

Dale Vam prevypravim proc se demokrate vrhli na neboheho lazenskeho elegana stylem bratru z Polackova Hostince U kamenneho stolu, pokud to pro Vas nebylo mozne pochopit z napsaneho prostym serazenim vstupu a premyslenim.

Jarpor ozil a dnes zde toho napsal vice nez prirodovedec obvykle. :)

Dal mi i duvod zvysit vlko-jarproovsky citac. Jeho historie popsana vyse, nic mi neudelal, to je standardni krok pocitacoveho programu. :)

U TCKH jsem mu pouze pripomnel pribeh s vlkem, zda se mu libi docilit stejneho s TCKH.

S ohledem na jeho starostlive rypavy ton vuci vzdy slusne Nube jsem si dovolil preventivne ton, kteremu podle mne rozumi tj. ton lazenskeho prirodovedce :) (nemam chut pozorovat az zvoli nasledna sluvka pro Nubu).

Prikladem jeho lazenske elegance (jak rika kormoran, jak urazit bez jedineho hrubeho slova) je jarporovo uvedene vyse: "Nejprve na neustálé sténání Vlka jak je zde špatně, vše špatně..."

Mam na mysli slovo "stenani". Stenani to nebylo. To slovo pouzije obvykle ten, kdo nema argumenty. Chybi tam oblibene PODLE JARPORA. :)

Pokud by byl jarpor tak slusny na jakeho si pro nove prichozi hraje, napsal by to i ted jinak. Ale on ma svuj reflex vlk. Takto uz do toho promita sve pocity vuci vlkovi, ktere tehdy jeste nemel nebo dovedne skryval. :)

Je to takove naprosto zbytecne nezertovne kopnuti do slabin, aby slusne zabolelo a skoro nikdo si toho nevisml. Takove sluvko na "hezky den". Pripadne na reakci ala vlk nebo bigjirka :). Jak rikate takovym jedincum?

Jarpor je dale malokdy schopen a
ochoten presne citovat a pravidelne (je prece jen mladsi a mladsi maji casteji vetsi problemy s porozumenim psanemu textu a logikou) ma problemy porozumet psanemu textu druhym (podobne jako casto Vy :) ). Tim tihne k posouvani vyznamu (viz Vas vstup vyse :) ).

Je pochopitelne, ze takovy amaterismus si vetsinou jim osloveny, pripadne zmineny nenecha libit (podobne jako kdyz mne citujete Vy :) ) a reaguje.

Vetsinou to konci legraci (strucne zesmesnenim jarpora a jeho vymizenim z diskuse ovsem za obdivu Vas a dalsich, kteri mu pisi, jak jeho argumenty presvedcily), protoze jarpor ma Vasi vytrvalost v nepochopeni (a vytrvalost odbornika na objem kvadru).

Jarpor pak citi potrebu vice na toho druheho reagovat (vlk, TCKH), mne se to zatim vyhnulo. Myslim si, ze proto, ze povazuje za zbytecne byt podrobovan opakovane podrobnym vetnym rozborum sveho textu z me strany.

Pravdou je, ze obcas neodolam, pokud mi jarporovo diskusni umeni nabizi dobry priklad do vyuky (jako jiz vicekrat - citoval jsem).

Kdyz jste diskusi precetla, mam ji precist take? Mam nadeji objevit nejakou jarporovu perlu k rozvinuti? :)

vlk: Pokud mam pocit, ze diskutujici se mnou zjevne lze/myli se, upozornim ho/ji na to.

Zejmena jarpora, protoze zdravi hezky den a nikdy se neurazi :). U neho jsem to zaroven delal drive v snaze pomoci mu zlepsit se, protoze se mi zdalo, ze je zvidavy. Kdyz nerozumel implikaci (a trval na tom :) ), kdyz si spletl Cerne barony s Tankovym praporem, kdyz si spletl mne s Lenou, vzdy jsem ho peclive upozornil. :) Clovek se citi altruisticky a bavi se.
12. 07. 2010 | 23:09

prirodovedec napsal(a):

JC: I Vy mate vyse perly do vyuky? :) Naznacte. :)
12. 07. 2010 | 23:13

Čochtan napsal(a):

"...větší politické hovado než je český pravičák,.." ?
Český levičák !
12. 07. 2010 | 23:16

JC napsal(a):

prirodovedec,
Zkuste naznačit vy. Rád se nechám poučit.
12. 07. 2010 | 23:18

JC napsal(a):

Čochtan,
Zkusím to napsat "kulantněji"
Pokud je nejhorší vlastností pravičáka egoismus, tak u levičáka je to závist.:-))
Brrr to zas bude mela.
12. 07. 2010 | 23:26

prirodovedec napsal(a):

JC: Proc skrtat sirkami, kde neni duvod a zajem aby horelo? Jen se mi zdalo, ze Vam hraji ty mouchovske ohnicky v ocich, ktere u Vas zde pry v posledni dobe vidaji jini. Jsem rad, ze omylem.
12. 07. 2010 | 23:26

JC napsal(a):

prirodovedec,
Já už vážně budu hodný dědečku.:-))
12. 07. 2010 | 23:32

prirodovedec napsal(a):

JC: Hodny madlovity vnoucek ale prece nebudete, to nemate v povaze a zdejsi roli. Jen si budete pri sve neposednosti davat vice pozor na sva sluvka a zobacek. Za jarpora byste totiz byl nerad na to si davate vzdy dobry pozor. :) A ted kdyz prirodovedny dedecek is watching you obzvlast. :)
12. 07. 2010 | 23:43

hanah napsal(a):

Tak jsem přišla z posilovny a z posezení v zahradní hospůdce a koukám, že už bych měla asi spát... hm, já ale chodím spát až kolem druhé, páč ráno nemusím vstávat :-)
Na vlasy používám žehličku, páč se nosí vlasy rovné.

jarpor

Dík za milé psaní. Vnímám to stejně.
K propagaci VV před volbami bych mohla napsat ještě delší příspěvek, než píše vlk. Uváděla jsem tu všechna fakta k této straně, všechny osoby a vazby na jiné strany a především podnikatele, alespoň pokud jde o Prahu, všechno marno. Jako bych hrách na stěnu, či perly házela.
Souhlasím ale s tím, že je předčasné cokoliv a kohokoliv hodnotit (snad kromě Johna a jeho "hurá do toho", který v tom občas pěkně šlape).

K ombudsmanovi -

jistěže je funkce zbytečná. (napsala jsem to pod onen blog - líbivá, ale bez praktického významu) Máme dostatek mechanismů k dodržování zákonnosti i k ochraně lidských práv, jen si lidé mnohdy neumějí poradit a mnohdy nejsou ve svých nárocích a požadavcích důslední.
To ovšem mohou zajistit advokáti, sociální odbory (jsou i bezplatné právní poradny, advokátní komora přidělí právního zástupce zdarma, pokud zájemce nemá prostředky, existuje mnoho různých občanských a veřejně prospěšných společností aj.).
Když už je úřad zřízen, měl by být aspoň zvolen profesionál.

Ke koaliční smlouvě - rozhodně ji nepovažuji za podvod na voličích. Politika je o kompromisu, vždycky byla a vždycky bude. Nějak nejsem sto pochopit, jak by to mělo být podle jejích kritiků jinak.

Uvidíme :-))

Doufám, že Vám nevyhasla fajfka

JC

Také nevím, koho měl Klaus pověřit vyjednáváním o vládě, když to Sobotka "zatáhl". Napsal to tu nějaký zastánce dodržování dobrých zvyklostí ?
12. 07. 2010 | 23:50

StandaT napsal(a):

stále rebel: "Pokud mi někdo ukáže větší politické hovado než je český pravičák..." Vzhledem k tomu, že jsem vypozoroval, že Vaše názory a postoje jsou ostatními diskutujícími z leva váženy a ani tento není rozporován, beru jej jako víceméně standardní přístup k názorovým/politickým oponentům. Takže nyní jak chápu, proč ten přístup z leva je tak agresivní, tak i to, že snaha o diskusi z prava je v této diskusní komunitě ve své podstatě naivní.
13. 07. 2010 | 00:05

hanah napsal(a):

přírodovědec

díky za obsáhlou poznámku. Nechce se mi už na ni reagovat, páč mám na zbytek večera jiné plány.
Jen velmi stručně.
Pro někoho, kdo se alespoň trochu orientuje v právním systému, je úřad ombudsmana úřadem zbytečným. Ne vše co funguje v zahraničí a s čím máte zkušenosti je správné zřizovat u nás. Zřejmě na to máte, jako člověk s technickým vzděláním (nepletu se, že?), poněkud jiný pohled. A všimněte si prosím, že Vám za něj nespílám.

"... ma problemy porozumet psanemu textu druhym (podobne jako casto Vy :) )."
Hm. Učitele nezapřete :-)

"Je pochopitelne, ze takovy amaterismus si vetsinou jim osloveny, pripadne zmineny nenecha libit (podobne jako kdyz mne citujete Vy :) ) a reaguje."

Troufnu si tvrdit, že Vás jsem nikdy necitovala. Pokud se pletu, sežeru svůj klobouk.

K vlkovi - víte, on si koleduje :-) A je v něm zloba a zášť vůči diskutérům s jiným názorem (nedejbože dokonce příznivcům Klause).
Asi tak, jako je ve Vás nepřekonatelná potřeba "vyučovat" ty, co podle Vás méně nebo jinak chápou :-)
Myslím to upřímně.

Tak hezký zbytek večera a mejte se
13. 07. 2010 | 00:20

prirodovedec napsal(a):

StandaT: S radosti (do vyuky - prece jen se urodilo :) ) parafrazuji:

"Vzhledem k tomu, že jsem vypozoroval, že Vaše názory a postoje jsou ostatními diskutujícími zprava váženy a o sve generalizaci naprosto nepochybujete, beru jej jako víceméně standardní přístup k názorovým/politickým oponentům. Takže nyní jak chápu, proč ten přístup zprava je tak generalizujici, tak i to, že snaha o diskusi zleva (ze stredu shora i zdola :) ) je v této diskusní komunitě ve své podstatě naivní."

Jste tak oslaben neho to myslite vazne? :) Samozrejme, ze dikuse prece kazdemu slouzi k necemu jinemu - kteremu "levicakovi" jste teba Vy a po diskusi a kdy zde v diskusich dal za pravdu? :)

hanah: Pozor na pripaleni mozkovych bunek zehlickou. :) Pokud zbyvaji pod temi svaly z posilovny. :)

O VV jste zde psala jak pisete. Mate v tom naprostou pravdu. Pouze se domnivam, ze podle Vas je VV predcasne hodnotit a podle mne je normalni reformni vladu s vetsinou, kterou nelze zastavit i prubezne hodnotit. Je to i dostatecne vesele (alespon pro mne). :)

U ombudsmana chybi zduraznit to, ze JDE O VASE nazory. Davejte si pozor, trpite nemoci generalizace.

Pokud to napisete, je to v poradku a z hlediska Vasich zde prezentovanych pravicovych priorit, jak jsme psal vyse a na co jste nereagovala je samozrejme PRO VAS zbytecny. To nepisete nic noveho. Podle mne se samozrejme mylite. Nebudou-li mit lide dovolani, casem odstrani to, co povazuji jako krivdu sami.

Piste: "jistěže je funkce zbytečná."

VASE PRESVEDCENI nikoliv obecna pravda, nepiste tak smesne presvedcene jako P. Mach :).

"(napsala jsem to pod onen blog - líbivá,"

zde jiz je naznak, ze to je Vas nazor - vyborne.

"ale bez praktického významu)"

PODLE VAS. Ty, kterym bylo (i u nas) pomozeno, ignorujete (logicke, individualisticke, typicke pro Vas O.K.)

"Máme dostatek mechanismů k dodržování zákonnosti i k ochraně lidských práv, jen si lidé mnohdy neumějí poradit a mnohdy nejsou ve svých nárocích a požadavcích důslední."

A urady jim v tom ucinne brani za socanu i modraku. Viz zkusenosti pravicaka byvaleho poslance Kuzilka se zakonem o informovani obcanu (nemam presny nazev).

"To ovšem mohou zajistit advokáti,"

KVS bezesporu :)

"sociální odbory (jsou i bezplatné právní poradny, advokátní komora přidělí právního zástupce zdarma, pokud zájemce nemá prostředky, existuje mnoho různých občanských a veřejně prospěšných společností aj.)."

Mate pravdu - proc to tedy u nas nefunguje? Mohou za to obcane nebo jsou jim uredniky kladeny prekazky?

"Když už je úřad zřízen, měl by být aspoň zvolen profesionál."

Chybi, ze PODLE VAS. Ovsem nepisete ZDE - jinde asi ano - kdo je podle Vas profesional. Podle mne to neni D.O.S.T. kandidatka ani nikdo dalsi.

Jak jsem psal (coz ignorujete), podstatne je, pokud je to osoba, ktera prokazala, ze se neboji velkych zvirat.

Protoze kouzlo ombudsmana je v tom, ze on udela virval, ktery bohuzel neudelaji na reklamu orientovana media ani ti Vasi urednici a advokati. Ale chapu "Vas pravy boj" proti levicaske ideji ombudsmana. :)

"Ke koaliční smlouvě - rozhodně ji nepovažuji za podvod na voličích."

Podle mne jde o bezny a mnou oekavany podvod na volicich. Jako vzdy.

"Politika je o kompromisu, vždycky byla a vždycky bude. Nějak nejsem sto pochopit, jak by to mělo být podle jejích kritiků jinak."

Nejsem kritikem koalicni smlouvy. Nerusi AV a podle meho ocekavani nabizi silne posileni levicoveho elektoratu, coz mne tesi ne protoze jsem levicak, ale protoze jsem to predpovidal. Je to vyborna koalicni smlouva. V tom co mne zajima tj. destrukce VS v CR si pockam. Pokud bude namestkem pro VS prosazen AV kandidat prof. Z., jejichz rukopis je poznat v castech programoveho prohlaseni, bude to dokonce skvele, protoze pak Bila kniha az na skolne miri pod stul.

"Uvidíme :-))"

Jiz nekteri vidime. :)
13. 07. 2010 | 00:31

prirodovedec napsal(a):

hanah: S ohledem na muj nick se pletete, ale chapu, ze vzdelanec ve spolecenskovednich oborech prirodovedce a technika obvykle nerozezna.

(Vsimnete si, ze Vam spilam. Ne za Vase vzdelani, ale jeho priznacny projev - zpet do telocvicny :) )

Citovala jste muj nick vyse :). Mel jsem to napsat presneji. :)

Co se tyka vlka, podle mne se mylite (navic zase nepisete, ze PODLE VAS, ale s chuti napisete, ze podle mne - co jste vystudovala za obor?).

Ja vetsinou DOLOZIM, pokud druzi hure chapou. A roztomile jarporovsky to zamlouvate. :) Take si pletete Cerne barony a Tankovy prapor? (tam se napr. to horsi chapani da dolozit snadno, i kdyz zena to asi prectene nema :) - zamerne neuvadim implikaci, protoze Vase chapani nechci uvest do rozpaku).

Jinak souhlasim, ucitele v sobe nezapiram, rad zde sbiram priklady do vyuky a s napetim cekam, zda z Vas take neco slibneho vypadne. Pokud jsem si Vas odhadl jako "jarporovitou fanynku jarpora" jste potencialne velmi slibna na poskytnuti prikladu. :)
13. 07. 2010 | 00:39

Pípa napsal(a):

Já bych s dovolením dodal:
Demokraté bez demokracie.
Pane Pehe, prosím rozveďte to. Díky. Rád bych se tam také viděl.
13. 07. 2010 | 00:43

StandaT napsal(a):

přírodovědec: samozřejmě, že to myslím vážně. "Pokud mi někdo ukáže větší politické hovado než je český pravičák..." je podstatě větší generalizace než má replika generalizující část této komunity. Je hezké, že Vám vadí ta moje, asi to se mnou myslíte upřímě.
13. 07. 2010 | 00:57

StandaT napsal(a):

přírodovědec:
"kteremu "levicakovi" jste teba Vy a po diskusi a kdy zde v diskusich dal za pravdu? :)"

Dokud sem chodil Saliven a tata, tak ti dva mě ovlivňovali. Ne že bych rovnou měnil názor, spíše v tom, že jejich pohledy se pro mě stávaly pohledy akceptovatelými a smyslplnými. Ostatně i Vy, když neděláte z lidí blbce jste inspirativním diskutérem.
13. 07. 2010 | 01:19

hanah napsal(a):

Ajaj, ta roztomilá přírodovědecká nadřazenost, ty chlapácké pokusy o vtipkování - žehlička, mozkové buňky, tělocvična...uf :-))
To politicky korektní rejpání..., tak to už si teda fakt nechám na zítra.

Pěkné sny

P.S.
re CAPTCHA the moralist
A pak že to je stroj :-)
13. 07. 2010 | 01:27

kočka šklíba napsal(a):

Hanah, no tady jset opravdu nepochopila ;). přírodovědec nikdy a to si myslím, že na to mohu dát krk, nerozlišuje mezi diskutéry podle pohlaví ;). To vy jste začala o žehličce na vlasy, že ?. Ačkoliv pro diskusi zde to není postatné ;). Podle mého by přírodovědec, jak ho znám ze zdejších diskusí, úplně stejně reagoval na mužský nick, který by napsal třeba, že jde (jako Zdesta někde zde , zdravím Zdesto ;)) kytovat okna.
13. 07. 2010 | 02:19

jarpor napsal(a):

Přírodovědče,

nechtěl jsem již na Vás reagovat, nicméně - některá Vaše tvrzení si reakci zaslouží :

"S ohledem na jeho starostlive rypavy ton vuci vzdy slusne Nube jsem si dovolil preventivne ton, kteremu podle mne rozumi tj. ton lazenskeho prirodovedce :) (nemam chut pozorovat az zvoli nasledna sluvka pro Nubu)."

Nevymýšlíte si trochu více, než je zdrávo ? V čem tkví údajná rýpavost ?
Nejsem si vědom žádného rýpavého tónu vůči Nubě, a pokud by snad i ona to takto cítila - hluboce a upřímně se omlouvám.

"Prikladem jeho lazenske elegance (jak rika kormoran, jak urazit bez jedineho hrubeho slova) je jarporovo uvedene vyse: "Nejprve na neustálé sténání Vlka jak je zde špatně, vše špatně..."

Koukám, že pán si taky libuje v nálepkách... no, když jste neměl nic proti "slintalovi", mohu být rád, že jiná nálepka se Vám líbí...

Ataky pán je na slovíčka cimprlich... "sténání" považuje za hrubost vůči Vlkovi... Hmm... Asi jste nečetl katastofické vize které nám zde ten pán předstírá...

"Pokud by byl jarpor tak slusny na jakeho si pro nove prichozi hraje, napsal by to i ted jinak."

Hmm... tak se vydávám za něco, co nejsem.... hmm... pán je odborník...
Nikoliv. Nenanpsal bych to jinak.
Když někdo při nástupu krize, v krizi, před i po volbami píše, jaká zde nastane katastrofa... nazvu to sténáním... a nic vzulgárního na tom nevidím... Váš výklad je mi u... víte u čeho.

"Vetsinou to konci legraci (strucne zesmesnenim jarpora a jeho vymizenim z diskuse ovsem za obdivu Vas a dalsich, kteri mu pisi, jak jeho argumenty presvedcily), protoze jarpor ma Vasi vytrvalost v nepochopeni (a vytrvalost odbornika na objem kvadru)."

Hmm... no když myslíte... někdy se na to ukončení diskuse "zesměšněním" docela těším.... Gratuluji k postřehu stran vytrvalosti... mám o sobě pyšný pocit, že vytrvalý jsem...

"Jarpor pak citi potrebu vice na toho druheho reagovat (vlk, TCKH), mne se to zatim vyhnulo."

Až budete plácat nesmysly jako Vámi výše jmenovaní - taky se dočkáte ... :-))

"Zejmena jarpora, protoze zdravi hezky den a nikdy se neurazi :). U neho jsem to zaroven delal drive v snaze pomoci mu zlepsit se, protoze se mi zdalo, ze je zvidavy. Kdyz nerozumel implikaci (a trval na tom :) ), kdyz si spletl Cerne barony s Tankovym praporem, kdyz si spletl mne s Lenou, vzdy jsem ho peclive upozornil. :) Clovek se citi altruisticky a bavi se."

Přeji Vám hezkou zábavu.
Je skutečně neskutečně špatné nějakou scénku či větu zaměnit z jednoho filmu do druhého... Nepřípustné !!! Moudrému přírodovědci se takové fópa nemůže nikdy stát.
Stahuji se do kanálů... milý učiteli.
Protože jsem se strašlivě spletl ... a protože dnes nebudu mít čas...

Hezký den
milý, učiteli, vzdělávateli a pečovateli o mou osobu, přírodovědče.
13. 07. 2010 | 06:58

jarpor napsal(a):

hanah

Díky za pozdravení - i v časové tísni.
Přece jen je dobré vědět, že zde nejsou jen přírodovědci.

Hezký den
13. 07. 2010 | 07:07

vlk napsal(a):

mno koukám, že je tad y zas e roztomilá ůlogika" hanah a takový jar por měl opět zapotřebí , přesně podle svého gusta srovnávat porušení daných programových závazků svým voličům na roveň tomu, když někdo s e rozhdne reprezentovat strannu v jiné komoře parlamentu. Chápu , že pro zásadního zdejšího jar porovvského pravověrného je každý argument dobrý. programové obelhání voličů něčímkompmpenzovat. a je celkem jedno čímHlavně , že něco melu.

Takže škormacjh s vé volič e neobelhal. Ostatně, slyším, že voliči volili ODS, TOP nebo VV. Neslyším, že voliči vlili Nečase , Kalouska nebo Bártu. Takže pokdu platí toto , volili voliči soc dem a nikoli škromacha. Škroamh bud e v parlamentu nahrazen jiným soc dem. Nahrazen. Politika soc dem zůstane stejnáSe škromachem i bez něj. Navíc kandidatura škromacha je přísně rozumová. DO senátu. So cdem neobhajuje na podzim ani jedne mandát v senátu. Potřebuje získat 4 křesla, aby zablokovala ústavní většinu pravic e v senátu. To pro případ, že by pravic e zdalíkovala dva poslanc e soc d em v dolní komoře. Pochopitelně, že staví tzv. těžké kandidáty do senátek, aby ty čtyři hlasy zajistila.
A zajišťuje je proto, aby prostě aspoň nějak, v omezené míře garantovala svým voličům svůj volební program. pro který ji volili.
Což je diametrálně něco jiného než zrada vlastního programu. Viz koaliční smlouva.

Prostě když hlupák tzv. argumentuje, je to skutečně výživa.

Přírodovědče, ještě jednou díky. Al e sám vidíš, co je tahle partička pravověrných nemysklících zač.

Jo a hanah, tak ta má jasno. velký kormidelník nechtěl ombudsmana. J e prý zbytečný. Pro hanah je také zbytečný.
Aniž by ,jak oprávněně předpokládám, s e někd y zabývala tím co děl či nedělá ombudsman a jeho úřad. Kromě toho, co povrchně slyší na Nově.
Vřele doporučuji tento link:
http://www.ochrance.cz/

třeba změní názor. Jakkoli nejsem velkým optimistou.

Nicméně, zejména pravicovým "demkratům" by mělo na lidských právech - tedy individuální svobodě jedince, záležet maximálně. A zemi, kd e je soudním rozsudkem , byť nepravomocným, zatím, konstatováno a to opakovaně , že zd e existuje justiční mafie nebo v zemi , kde soud pravomocně potvrdil výrok občanského aktivisty na účet ministra, že je gauner / ten ministr byl za oDS/ jako oprávněný, jsem osobně vděčen za každou instituci , kam s e v příadě potřeby mohu jako občan odvolat a kd e budu mít možnost s e dovolat svých práv proti třeba justiční mafii nebo politiku gaunerovi.
13. 07. 2010 | 07:32

ld napsal(a):

JC,

když vám skončily argumenty, uchylujete se k tradici osobního napadání podpásovkami. Pokud bych to uvedl já vám, tak prosím, oplácejte. Jinak nestojíte za komentář.

Nikdo neřekl /Sobotka, Paroubek/, že nestojí o možnost sestavit vládu. To jste sei prostě vymyslel. Doložte svá tvrzení.
13. 07. 2010 | 08:00

vlk napsal(a):

Jo mimochodem , ve svém prvním příspěvku k tomuto Peheho blogu jsem zaznamenal skvostný johnův výrok. N a úrovni výroku třeba - Víc e takových Kožených - totiž - On už tu dopravu studuje. 2 hodin denně.
naivně jsme si myslel , že další podobnu perlu o d Johna hned tak nezaznameným...
Uznávám, že jsme s e hluboce mýlil!
Překonal vzápětí sám sebe
Chce totiž provést čistku ve vedení policie. Například odvolat policejního prezidenta. Aniž by s ním někd y měl co do činění a mohl hodnotit jeho práci. To nevadí.
Tenhle demorkat bez demorkacie , abych ho citoval myslí /světe div se/:
mylsím. že odvolání pana Martinů je logické . Místo něj BUDE NÁŠ ČLOĚK - z Věcí veřejných nebo nezávislý odborník!!!

člověku poučenému s okamžutě musí vybavit podobná scéna s jiným ministrem vnitra. Jmenoval se tuším Nosek /ruku do ohně za to nedám, ale soudím že ano/. A postupoval stejně . Byl začátek únor a roku 1948. Vyměnil krajské policejní ředitele za své lidi....... A tím odstartoval vládní krizi, která skončila Vítězným Úmorem.
Já naiv a si doteď myslel , že policie by měla být zejména apolitická. V demorkacii....
No v dvlastně.. v demorkacii jistě ano. Ale famiglia 118 je demorkacií bez demorkatů. Přesně jak napsal Pehe.
13. 07. 2010 | 08:00

vlk napsal(a):

ld
on ví, že lže. je snadno doložitelné, že Sobotka požadoval po presidentovi, aby jej pověřil sestavením vlády. Jako vždycky vítěze voleb.

JC je tad y klasika. Co neví a že toho je hodně, to si r dá a ochotně vylže¨.
13. 07. 2010 | 08:02

prirodovedec napsal(a):

StandaT: Je mi lito Vasi generalizace slusnaka (protoze si myslim, ze Vase odpoved mela byt cilena na stale rebela a netahat do ni nas dalsi) a samozrejme mi pripada nesmyslna a zbytecna tato generalizace stale rebela, ktery jako pro mne skvely hledac zdroju se nemel k ni vytocit. Budeme klubko navaznosti odmotavat dale k tomu, na co a koho stale rebel reagoval? :)

kocka skliba: Ano myslim si, ze ona napochopila (jak jsem pro ni psal predtim). Ano telocvicknu/posilovnu a zehlicku uvedla rozjuchane ona (pravda se zehlickou reagovala na natacky TCKH).

hanah: Necitte se menecenne, ja se domnivam, ze moje reakce neni dana Vasim pohlavim ale Vasim vyjadrovanim. Politicky korektni rejpani je voleno proto, aby fanynka jarpora zkusila premyslet, zda jarporovity styl je vzdy prijemny. Prirodovedecky nadhled je spise Vami pocitovan pres glosy k Vasemu textu.

jarpor: Zase nechapete, nectete presne a neformulujete presne. Proc napisu.

Nejprve pochvala. Kdyz ted pisete, citujete mne (za to VAS CHVALIM, vsiml jsme si, ze jste uz mne citovat zacal, coz je plus pro diskuse - gratuluji, lepsite se zaku jarpore - po letech, snad to vydrzi a pujde dal).

Cituji Vasi citaci mne: ""Prikladem jeho lazenske elegance (jak rika kormoran, jak urazit bez jedineho hrubeho slova) je jarporovo uvedene vyse: "Nejprve na neustálé sténání Vlka jak je zde špatně, vše špatně...""

Kdybyste cetl pozorne, vnimal byste slova: "jak urazit BEZ JEDINEHO HRUBEHO SLOVA".

Na to reagujete SMESNE (sebezesmesnujicim zpusobem - zase):

"Ataky pán je na slovíčka cimprlich... "sténání" považuje za hrubost vůči Vlkovi... Hmm... Asi jste nečetl katastofické vize které nám zde ten pán předstírá..."

Umite cist? :)Podle citace to prave za HRUBE NEPOVAZUJI. Povazuji to mozna za URAZLIBE. Volte lepe slova jak Vam zde par let jiz radim (pro hanah: typicka jarporova "formulacni nedostatecnost". Pokud je spojena s jeho suverenitou glos k druhym - je to prece smesne - vidte :) ). Takto Vam pouhe citace nepomohou. Je treba je POZORNE cisti a ROZUMET tomu (nebo se snazit porozumet tomu), co druhy napsal. Chyby ve formulaci (pro Vas typicke), pak mohou vypadat nikoliv jako neschopnost vybrat spravne slovo ale jako snaha o potmesilou urazku (viz to "stenani").

Dale cituji: ""Pokud by byl jarpor tak slusny na jakeho si pro nove prichozi hraje, napsal by to i ted jinak."

Hmm... tak se vydávám za něco, co nejsem.... hmm... pán je odborník...
Nikoliv. Nenanpsal bych to jinak."

Tak, jak jste to napsal, to vypada, ze mi davate za pravdu. :) Ve Vasi vete: "Nenapsal bych to jinak" je vlastne pritomna skyrte veta: "Ne kdybych byl slusny, jak si na to pro nove prichozi zde hraji, nenapsal bych to jinak." Rozumite nebezpeci sve formulace? Zvazte opravu, nekteri si ted budou myslet, ze mi davate za pravdu v mem nahledu na Vasi (pro mne hranou) slusnost. :)

Jeste upresnim. Vase slusnost je nekdy pro mne v duchu kozorohova presneho (i kdyz on to jiste nemyslel na Vas) "jak urazit bez jedineho hrubeho slova".

Je to pro mne zdanliva slusnost formy podani ne nutne obsahu. Vadi mi u Vas pritomna neslusnost rypani pres slovicka. Ja si myslim, ze to delate diky jistemu kontrastu mezi Vasi neschopnosti (povazujete napr. za synonyma slova, ktera jimi nejsou aj.) a ambici vyjadrit se takto k mnohemu a reagovat na mnohe.
13. 07. 2010 | 08:11

prirodovedec napsal(a):

jarpor (dokonceni): Nedelate to schvalne, ale pletete se. Pak delate chybu, ze trvate na svem a misto, abyste vychazel roztomile omylny, ale poucitelny a opravujici se, pusobite jako ten nedbaly lazensky elegan podle TCKH. :)

Dale cituji: "Hmm... no když myslíte... někdy se na to ukončení diskuse "zesměšněním" docela těším...."

Viz Cerni baroni, implikace, spleteni mne s Lenou. Pro mne i nektere ctenare jiste legracni. :) A dva momenty ve Vasem poslednim vstupu jsem popsal vyse. :)

"Gratuluji k postřehu stran vytrvalosti... mám o sobě pyšný pocit, že vytrvalý jsem..."

Jak jsem naznacil, nekdy z toho plyne zbytecne rozmazani Vasi vlastni chyby.

"Zejmena jarpora, protoze zdravi hezky den a nikdy se neurazi :). U neho jsem to zaroven delal drive v snaze pomoci mu zlepsit se, protoze se mi zdalo, ze je zvidavy. Kdyz nerozumel implikaci (a trval na tom :) ), kdyz si spletl Cerne barony s Tankovym praporem, kdyz si spletl mne s Lenou, vzdy jsem ho peclive upozornil. :) Clovek se citi altruisticky a bavi se."

Přeji Vám hezkou zábavu.
Je skutečně neskutečně špatné nějakou scénku či větu zaměnit z jednoho filmu do druhého... Nepřípustné !!! Moudrému přírodovědci se takové fópa nemůže nikdy stát."

Samozrejme stava a stalo. Samozrejme pripustne. Snazi se opravovat (parkrat mne napr. pinus zde velmi neprijemne nachytal na me neduslednosti a ledabylosti) a lepsit se. Jinak ten citat byl predevsim z knihy :). Ty jste necetl? :) videl jste az filmy?

Ony ty Vase do oci bijici chyby jsou casto pritomne s nejakym Vasim rezolutnim tvrzenim, a to pak pusobi nesmirne smesne. :)

""Jarpor pak citi potrebu vice na toho druheho reagovat (vlk, TCKH), mne se to zatim vyhnulo."

Až budete plácat nesmysly jako Vámi výše jmenovaní - taky se dočkáte ... :-))"

Doufam, ze vyse mnou napsane nejsou nesmysly, ale obvykla realizace konkretni lekce v nasem vztahu Vas zaka a mne ucitele. :)

"Stahuji se do kanálů... milý učiteli. Protože jsem se strašlivě spletl ... a protože dnes nebudu mít čas..."

Je kazdopadne potesujici, ze moje odpoved zde bude viset dele pusobive bez Vasi reakce. :) (vtip). Uzijte si sve avizovane prace v kanalech, musi Vam tam byt vetsi horko nez zde v nasi diskusi. :)

"Hezký den milý, učiteli, vzdělávateli a pečovateli o mou osobu, přírodovědče."

Dekuji za dalsi vyukovou inspiraci vyse: "podle Vas vidim v necem hrubost, kdyz jsem vyslovne napsal, ze to hrube neni" a "Vase priznani k tomu, ze tu zdejsi slusnost jenom hrajete" :).

Hezky den (po lazensky elegantnim textu je nutny i lazensky pozdrav nakonec).
13. 07. 2010 | 08:11

prirodovedec napsal(a):

URAZLIBE - neprijemny ale v kontextu legracni preklep :), ktery ihned opravuji na URAZLIVE :)
13. 07. 2010 | 08:14

ld napsal(a):

vlk,

já vím co je zač. Vždyť to každý čte; práská sám na sebe.
13. 07. 2010 | 08:22

kozoroh napsal(a):

prirodovedec.
Dovoluji si zde vložit text, jež stál za reakci některým nickům (na př. StandaT). Text mi napsal nick "stále rebel" a je možné, že jste jej nečetl, jsa zabrán do analýzy něčeho PODSTATNĚ závažnějšího.
stále rebel napsal(a):
kozoroh napsal(a):
„Vy komunisty nemusíte a každou větou je obhajujete“

Pokud mi někdo ukáže větší politické hovado než je český pravičák, klidně řeknu:
Českého pravičáka sice nemusím, ale pokud srovnám tyto dva, tak je mi ten český pravičák milejší. Mohu srovnávat a hájit co chci, i když vaše bolševická nátura to asi nepochopí.
12.07.2010 22:18:10
Hezký den, pane.
13. 07. 2010 | 08:26

zdesta napsal(a):

hanah.Mám jednu otázku.Pokud je funkce ombudsmana zbytečná,proč ty orace při obsazování tohoto postu? Jde jen o flek a prachy,nebo o funkci s nemalým společenským významem?(veřejné mínění a.t.p.)Zbytečnou se stane v okamžiku dosazení,pokud tuto funkci bude vykonávat někdo kdo kope za určitou politickou stranu.
13. 07. 2010 | 09:02

dalimil napsal(a):

Dobrý den všem ! Všichni pravičáci svorně útočí na socialismus ! Ale proč asi ? Tenhle systém prostě nedával zákonem možnost rozvíjet zlodějny ve velkém ! Přece nějaký ten zákon o rozkrádání tady byl ! Ale stejně to bylo málo ! Měli jsme si již tenkrát došlápnout na ty převlečené komunisty kteří si začali hrát na papaláše a stavět nedobitné pevnosti ,supermoderní sekretariáty se vším všudy ! Tam se stala velká chyba ! Tohle neměl lid dopustit ! Nemuseli jsme zde ted mít ten krutý a bezohledný kapitalismus ! Ted nás čeká nekonečné utahování opasků a nejistá budoucnost ! A HORNÍCH 10 tisíc hamounů se nám všem bude smát do očí ! To si většina poctívých pracujících lidí nezasloužila !!! Dalimír .
13. 07. 2010 | 09:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

přírodovědec
Rád bych Vás o něco požádal. Pokud ve svém příspěvku uvádíte můj nick, učiňte tak, snažně vás prosím ! bez oné zkratky TCKH .
Ve vašich příspěvcích tato zkratka vyčnívá jak červený hadr - pro Komorouse a podobné týpky.
/TCKH ..THC..už rozumíte - nějaký snaživý krátkozraký úředník jedno písmenko vynechá, jiné přehodí a mě pak nezbyde než celou věc hodit na Vás/

Pište o mě třeba jako o Tencovi./1. pád Tenco/
Tak by nemělo dojít k žádným nedorozuměním a oba si budeme ještě dlouho užívat krásných chvil na svobodě.

Děkuji. Mějte se.
13. 07. 2010 | 10:08

StandaT napsal(a):

Pokud se dobře pamatuji, tak Komorous zde byl diskutován negativně - pro spojení služebního poměru (policista ve službě) a politické funkce (náměstek ministra).

Výměna policejního ředitele je výměnou jedné osoby.

Docela by mě zajímalo vysvětlení, proč je používáno slovo čistka.
13. 07. 2010 | 10:39

jihočech napsal(a):

Dobré příspěvky. Některé. Proč ale odpovídat na příspěvky typu
LÁDIK a pod. to nemá cenu, bohužel vždy se najdou "Hrdinové až bude nepřítel utíkat", hrdinové antikomunusti atd.,. Ať si hrají mezí sebou sami. Pokusme se diskusi vést k věci, účelně, pro zlepšení věcí...
kdo na to má. (přiznám se, že na to zatím nemám, Ládika nečtu, ale příspěvky moudré mne dávají naději, že neni vše ztraceno)
13. 07. 2010 | 10:44

mleziva napsal(a):

dalimil: Ano, v socialismu se skutečně ve velkém nekradlo, protože nebylo co ukrást a v malém kradli všichni...
13. 07. 2010 | 12:11

kočka šklíba napsal(a):

Mlezivo, aniž bych se chtěla zamotat do polemiky zda a jak moc se kradlo před rokem 1989, tak po roce 1989 se rozkradly miliardy a ty tu byly právě z doby socialismu. Kdyby nebyly, nebylo co krást ;). Z toho logicky vyplývá, že co krást bylo i tehdy a ne jen v malém. Asi to ti mocní buď neuměli, nebo si to přece jen nedovolili, nebo v tom mohlo být něco jiného. Za to po roce 1989 to byli již jiní machři, bez zábran, že?
13. 07. 2010 | 13:44

JC napsal(a):

vlk,
Tak co nám říkal k situaci po volbách pan Sobotka :

http://www.novinky.cz/domac...

Myslím si, že by pověření měl dostat ten, kdo bude schopen reálně vládu sestavit. V tuto chvíli je prostor velmi malý, protože se dá očekávat úzká spolupráce pravicových stran.

P.S. Omluvu za impertinentní poznámky o lži ani nepožaduji, stejně tak jako nepožaduji aby si Mr.vlk řekl pozpátku macek.
13. 07. 2010 | 13:54

kozoroh napsal(a):

kočka šklíba.
Zkuste zabrousit trošku do minulosti. Doporučuji léta po 48. Tak masivní loupež zde nebyla ani po Bílé Hoře, madam. A s posvěcením zákonodárců.
13. 07. 2010 | 13:57

JC napsal(a):

ld,
Přestaňte se s vlkem vzájemně plácet po ramenou jací jste kabrňáci a doložte kde jsem na vás použil podpásovku nebo osobní napadání.
13. 07. 2010 | 13:58

kočka šklíba napsal(a):

Kozorohu to ale s tím tvrzením, že nebylo co krást nemá nic společného, že?

A máte pravdu, pak bychom to mohli dotáhnout až k Bílé Hoře. Ovšem souvislost to nemá žádnou s Mlezivovým tvrzením.
13. 07. 2010 | 14:04

+++++ napsal(a):

Pan nebo soudruh autor, chtěl jen naznačit,
že to ani po 20 létech není u nás v pořádku.. Demokracie bez demokratů ?? Já až tak s tímto tvrzením nesouhlasím. Máme Liberální demokracii, pravicového typu a k tomu odpovídající instituce. Ekonomické a politické formování tohoto systému se zasloužili především soudruzi prognostici z Prognostického ústavu ÚV KSČ. Přitom využili všech svých vědomosti a schopnosti. A všichni ostatní uvědomělí soudruzi různě pomýlení včetně soudruhů z StB a funkcionářů vytvořili dosavadní politický systém. Takže máme v současné době demokratický systém s uvědomělými a pomýlenými soudruhy bez skutečné odpovědnosti.A když k tomu ještě přidáte tu úspěšnou privatizaci, tak už se není co divit.. Z uvědomělého a pomýleného soudruha nikdy neuděláte odpovědného občana. Neboli darebák kolaborant zůstane jenom darebákem kolaborantem. A nikdy jinak...
13. 07. 2010 | 14:05

kozoroh napsal(a):

kočka šklíba.
Vidím v tom souvislost přímo příčinnou.Jelikož se mi nechce moc polemizovat, pouze připomenu známý fakt: Každá změna režimu jako první vyplaví lůzu.

Vy ale klidně zůstaňte na svém.
13. 07. 2010 | 14:19

kočka šklíba napsal(a):

Ale kozorohu já s Vámi souhlasím, ano, každý převrat vyplaví lůzu a ta krade, a nejinak tomu bylo i po roce 1989. Potíž je ale v tom, že někteří tomu po roce 1989 říkají nutné transformační náklady :D. Nenazývají věci a jevy pravými jmény vždy.

Ale mleziva měl na mysli zřejmě roky blíže k roku 1989, když napsal, že se kradlo v malém, protože nebylo co. A to mu já vyvracela tím, že když se po roce 1989 kradly miliardy, tak zřejmě bylo co ;).To Vy jste to posunul k roku 1945-48. A to s tím nemá žádnou souvislost, to je jen oslí můstek pro Vás ;).

Díky za dovolení ;).
13. 07. 2010 | 14:35

vlk napsal(a):

JC -

klasika se selektivní pamětí. Která si pamatuje jen něco.
Takže
http://volby.ihned.cz/c1-43...
P.S: takž e s e ti evidentně žádných omluv nemůže dostat .
A chování, které k někomu jako ty mám je plně na místě.
13. 07. 2010 | 15:20

JC napsal(a):

vlk,
Vyńato z odkazu Mr.vlka

"Ještě v sobotu večer přitom Sobotka komentoval situaci o poznání rezignovaněji. "Pokud jde o pověření sestavením vlády, myslím, že by ho měl získat ten, kdo bude schopen reálně vládu sestavit," uvedl nový lídr ČSSD."

Žádná klasika se selektivní pamětí,ale permanentní
vlčí mlha kombinovaná s 15 dioptriemi oranžových brejliček.
13. 07. 2010 | 15:48

jarpor napsal(a):

K polemice co považuji za oklamání voličů napsal Vlk :

"Takže škormacjh s vé volič e neobelhal. Ostatně, slyším, že voliči volili ODS, TOP nebo VV. Neslyším, že voliči vlili Nečase , Kalouska nebo Bártu. Takže pokdu platí toto , volili voliči soc dem a nikoli škromacha. Škroamh bud e v parlamentu nahrazen jiným soc dem. Nahrazen. Politika soc dem zůstane stejnáSe škromachem i bez něj."

Tak jo. Zkusme příklad :
Vlk bude objíždět vesnice a města s tím, že bude zastupovat voliče tohoto obvodu v PS. Ti jej zakroužkují, volí tedy JEHO osobně, on předbíhá ostatní kandidáty... a po volbách pak řekne : "Sorry. Jdu jinam, zastupovat jiné. Mě zde bude zastupovat kámoš, Vlčíček, ze stejné partaje... Přece Vlk jako Vlčíček... Program, lidi, PROGRAM !"

Vlk by s výše popsaným postupem neměl problém, vzhledem k ciotvanému....
Já, se zkušeností zastupitele, bych s tím problém měl.
Nemohl bych se těm, co mi dali hlas podívat do očí.

Proto postup Škromacha považuji za klamání voličů, když ne přímo za jejich podvedení, zrazení.
Vlkovi však názor neberu...

"Což je diametrálně něco jiného než zrada vlastního programu. Viz koaliční smlouva."

Hmm... nejzajímavější je to, že ti kdo nevolili onu 118, mají problém s tím, že voliči té 118ky byli podvedení... Dojemná starost... Co kdyby tu "zradu" nechali na voličích těch 118 ?

A u Vlkových psaných názorů přidám ještě jeden paradox :

Pamatuji jak psal, že "koala ODS, TOPless a VV, když by uspěla, pak je to vražedná kombinace toho, co se bude dít. Lidi čeká přímo katastrofa..." Psal tak jistě na základě volebních programů těchto stran.

Teď píše, že tyto strany koaliční smlouvou zradili své programy, zradili své voliče.

Pak tedy buď ta zrada platí... a katastrofa Vlkem předpovídaná se konat nebude... a Vlk by měl "koalu" pochválit že opustila své katastrofální záměry ... nebo je koaliční smlouva kompromis programů..., žádná zásadní zrada se nekoná a Vlk dále běsní (přírodovědeče, to "běsní" je pro Váš rozbor !) nad tím, co se bude dít...

Vzhledem k replikám Vlka na famiglii 118 platí to druhé - zrada je jen zbožným přáním a hloupým argumentem ve Vlkových replikách... a proto dál neponechává na budoucí vládě a famiglii 118 nit suchou...

Milý Vlku, ujasněte si, co vlastně píšete... nějak ty Vaše repliky stran předpovídaných katastrof z programů "koaly" na straně jedné a blábolech o zradě voličů na straně druhé... "neštymují".

"Chápu , že pro zásadního zdejšího jar porovvského pravověrného je každý argument dobrý. programové obelhání voličů něčímkompmpenzovat. a je celkem jedno čímHlavně , že něco melu."

Ta věta má univerzální platnost - jar porovvského lze nahradit Vlkem, pravověrného levověrným... a sedí to na Vás úplně perfektně...

A k ombundsmanovi :

"Nicméně, zejména pravicovým "demkratům" by mělo na lidských právech - tedy individuální svobodě jedince, záležet maximálně."

Souhlas, jenže to by musel mít pravomoce... bez nich je jeho pozice dost deklaratorní... a s jeho závěry si úřednictvo vytírá víte co... Tedy, mám pocit že platí - mají konat ti, co na to byli zřízeni, co to mají v popisu práce... nebo je zrušit a dát pravomoce ombudsmanovi.

Přírodovědec

Přeji Vám příjemné hrabání se ve významech a pitvání výrazů "vulgární", "hrubý", "urážlivý"... a v dalších...

Jinak - no comment.
Stačíte si sám...

Hezký den
13. 07. 2010 | 15:56

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Dekuji za nic nerozporujici odpoved.

Hezky den.

K Vasim reakcim na vlka se budu rad hrabat i z hlediska logiky.

Domnivam, se ze pokud skromach pouzije vlkovu zajimavou argumentaci (ze jde s dalsimi zabranit ustavni vetsine pravice v Senatu, jeho volici to zrejme nebudou povazovat za zradu naopak za sebeobetovani :) jako hraz pravici :) ).

Co si budou myslet pravicovi volici a co Vy jako pravicovy byvaly zastupitel (Aha odtud ta Vase logika :)! Tak to jste jeste docela neposkozen.) budete zde psat, bude podobne nezajimave, jako kdyz vlk ted pise, ze koalice (VV) zradila sve predvolebni sliby volicum.

Dokud to nezohledni jejich volici, jedna se o pohled z druhe strany (casteny souhlas s Vami). Nicmene neni duvod, aby v politickem boji druzi o prvnich nepsali a naopak (cehoz se drzite Vy i vlk). :)

(poznamka: strany zradily - priste bacha na chyby i a y nejen v logice ale i v cestine.)

Je mozne, ze vlk cekal katastrofu podle programu a i pro predpokladane nedodrzeni casti programu. Nikoliv jedno nebo druhe.

Souvisi to podle mne s Vasim nechapanim rozdilu mezi logickou spojkou disjunkce (nebo) a alternativa (bud anebo). Uvazte to.

Vlk si mysli, ze to bude nevratna katastrofa, ja se hlavne domnivam, ze to bude vratna legrace (nejprve privatizace penzi, pak zprisneni podminek a jejich znarodneni a tak stale dokola).

Uz to vlastne zacalo. :) Ctyri roky srandy. :)
13. 07. 2010 | 16:19

dalimil napsal(a):

Mlezivo jste normální ? Proč píšete že kradli všichni ? Mě vynechte , ve zlodějnách já jsem nikdy nejel ! Zato vy jste se ted přiznal že jste také pomáhal rozkrádat republiku dle svých možností ! A to byl právě ten problém toho stávajícího zřízení ! Lidé si asi nedají pokoj nikdy ! Zavedl bych zde znovu středověké tresty protože zloději a zvláště v dnešní době jsou čím dále drzejší ! Dal.@
13. 07. 2010 | 16:21

dalimil napsal(a):

Jarpore co tady proboha stále píšete ty své elaboráty ? Koho to zajímá ! Asi jste důchodce a nemáte co na práci ! chtělo by to nějakého koníčka ! Dal.
13. 07. 2010 | 16:26

hanah napsal(a):

Id
Nikdo neřekl /Sobotka, Paroubek/, že nestojí o možnost sestavit vládu. To jste sei prostě vymyslel. Doložte svá tvrzení.

http://www.lidovky.cz/cssd-...
13. 07. 2010 | 17:50

jarpor napsal(a):

dalimil

Tuším, že jsme pod blogem o demokracii..

Hezký den
13. 07. 2010 | 18:19

kozoroh napsal(a):

Jarpor.
Zdravím a hned úvodem napíšu to, co jistě víte: Marná snaha!
Soudružka, která z kradených dílů na šicí stroje doma vždy složila zase jen samopal, je asi ta správná analogie s vlkem. Kdysi jsem se s ním pustil do diskuze. Stále stejný scénář: Pokud v první větě uznal jisté rácio, hned v několika dalších větách je naprosto popřel. Všimněte si, že i pokud reaguje na blog kladně, nikdy nechybí to ALE!...
No, někdo to tak má.

Dalimil:
Vámi obdivovaný režim byl počat dějinnou krádeží. Není divu, že vychoval m.j. tolik morálních mrzáků. Vč. zlodějů.
13. 07. 2010 | 18:29

ld napsal(a):

hanah,

http://www.ct24.cz/parlamen...

Jenom odpovídám; na našem komunikačním vakuu se nic nezměnilo. Ale je na vás, zda to budete respektovat. Já mám torpéda taky na skladě.
13. 07. 2010 | 20:21

jarpor napsal(a):

Kozoroh

Opětuji pozdrav... a zase máte pravdu... :-))

Hezký večer
13. 07. 2010 | 20:33

ld napsal(a):

JC,

Proč nezačnete s duševní očistou před vlastním prahem, ve vaší hlavě.

Za tečkou co měl být otazník je konec citátu. Dožadoval jste se podpásovky, takže předkládám.

Jestli stojíte o komunikaci podobnou jakou jste předvedl, tak najdete vděčnější publikum třeba na super.cz. Tam možná ty zastydlíky a děti ohromíte, tady však ne. Aspoň mně ne.

Je mi líto, v případě recidivy se pak dalšího maření času s vámi vyhnu.
13. 07. 2010 | 20:48

Ládik napsal(a):

Jihočechu,
strkáním hlavy do písku ničeho nedosáhneš.
14. 07. 2010 | 07:14

JC napsal(a):

ld,
To je klasika. Vytrženo z kontextu. Důležitější než tato věta/ovšem měla být s otazníkem, to připouštím/ bylo pokračování.

Jinak ta vaše "torpéda" směrem k hannah si strčte za klobouk.
Ta situace se vyvíjela a vy s Mr. vlkem neustále trváte na tom co bylo na počátku, ale ignorujete to co bylo o několik hodin později ve chvíli, kdy Sobotkovi naděje na sestavení vlády s VV utnul John.
viz:"Ještě v sobotu večer přitom Sobotka komentoval situaci o poznání rezignovaněji. "Pokud jde o pověření sestavením vlády, myslím, že by ho měl získat ten, kdo bude schopen reálně vládu sestavit," uvedl nový lídr ČSSD."
14. 07. 2010 | 08:55

JC napsal(a):

P.S. pro puristy " Sobotkovy naděje"
14. 07. 2010 | 08:56

hanah napsal(a):

pěkný horký den.
Včera jsem nemohla reagovat, páč bojoví psi nějakého kreténa (pane Stejskale odpusťte,jiný výraz se nedá použít)roztrhali a skalpovali starého pejska mého kamaráda a já jsem mu pomáhala vše řešit.

zkusím to popořadě a začnu od konce -

Id
Proč odmítáte připustit prokazatelný fakt ?
Váš odkaz jsem si přečetla, vaše tvrzení NIC z článku nedokládá.
Poznámce o komunikačním vakuu nerozumím, co máte na skladě je mi lhostejné.

přírodovědec

"hanah: Necitte se menecenne, ja se domnivam, ze moje reakce neni dana Vasim pohlavim ale Vasim vyjadrovanim. Politicky korektni rejpani je voleno proto, aby fanynka jarpora zkusila premyslet, zda jarporovity styl je vzdy prijemny. Prirodovedecky nadhled je spise Vami pocitovan pres glosy k Vasemu textu."

Méněcenně jsem se necítila nikdy. Nemám důvod, ani to nemám v povaze.
Infantilní žertíky patrně zkoušíte na své studenty (asi se válejí v posluchárnách smíchy), ale abych Vám nekřivdila, ani na vteřinu mě nenapadlo, že byste se snížil na úroveň macha a dobíral si mě kvůli tomu, že jsem žena :-).
Takže ta velká legranda z Vaší strany je dána mým vyjadřováním.
OK, jsem ráda, že ve vás vzbuzuji alespoň potřebu vtipkovat.
Vaše rejpání je sice politicky korektní, ale k eleganci jarpora máte hodně daleko. Pokud si snad myslíte, že někoho podnítí k přemýšlení, patrně děláte ve své kantorské práci něco špatně.
Jarporova fanynka nejsem. Nejsem FANYNKA nikoho. Pouze s texty jarpora téměř vždy souhlasím. Píše věcně, jasně a jeho názory jsou mi blízké.
14. 07. 2010 | 11:46

hanah napsal(a):

zdesta

Jsem skutečně přesvědčena o zbytečnosti úřadu ombudsmana. Obsáhleji to zkusím vysvětlit v odpovědi pro vlka a přírodovědce.
Pokud jde o jeho obsazení, vždy jse o osobu dosazenou politickými stranami. Je to stejné, jako s obsazováním různých Rad (pro rozhlasové a TV vysílání), které jsou apolitické jen zdánlivě, protože je schvaluje parlament. samozřejmě strany, které mají většinu, budou prosazovat svého kandidáta. Je tomu tak všude ve světě, nejen u nás, a bylo tomu tak i v historii.
Osobně to nijak neobhajuji, jen jsem pro, když už úřad musí být, aby byl v čele profesionál.
14. 07. 2010 | 12:00

hanah napsal(a):

přírodovědec

píšete:
"O VV jste zde psala jak pisete. Mate v tom naprostou pravdu. Pouze se domnivam, ze podle Vas je VV predcasne hodnotit a podle mne je normalni reformni vladu s vetsinou, kterou nelze zastavit i prubezne hodnotit. Je to i dostatecne vesele (alespon pro mne). :)"

Jistě. Normální je vládu průběžně hodnotit. Zatím však nebylo co (ještě nevadala ani své programové prohlášení), proto to nešlo, a to ani průběžně, že ?

"U ombudsmana chybi zduraznit to, ze JDE O VASE nazory. Davejte si pozor, trpite nemoci generalizace."

Píši-li pod svým nickem, jde vždy o mé názory. Nikdo si určitě nebude myslet, že zde zprostředkovávám názory ...třeba vlka.
A Vy si dávejte pozor na mentorování. Píšte-li častěji, opakujete se a neustálé nabádání, poučování, vyučování, chytání za slovíčka, začíná být směšné. Viz níže :

"Pokud to napisete, je to v poradku a z hlediska Vasich zde prezentovanych pravicovych priorit, jak jsme psal vyse a na co jste nereagovala je samozrejme PRO VAS zbytecny.
To nepisete nic noveho. Podle mne se samozrejme mylite.
Nebudou-li mit lide dovolani, casem odstrani to, co povazuji jako krivdu sami."

Lidé mají dovolání i bez ombudsmana. Správní soudnictví zaručuje ochranu proti rozhodnutí či nečinnosti úřadů.

""Piste: "jistěže je funkce zbytečná."

VASE PRESVEDCENI nikoliv obecna pravda, nepiste tak smesne presvedcene jako P. Mach :).""

Ano, moje přesvědčení. CO JE NA TOM SMĚŠNÉHO ?

""(napsala jsem to pod onen blog - líbivá,"

zde jiz je naznak, ze to je Vas nazor - vyborne.""

Tak děkuji pěkně.

""ale bez praktického významu)"

PODLE VAS. Ty, kterym bylo (i u nas) pomozeno, ignorujete (logicke, individualisticke, typicke pro Vas O.K.)""

Pomoženo jak ? Nepochybě tím, že byla napravena pochybení úřadů. To ale lze mnohem snáze a bez nákladného úřadu ombudsmana.

""Máme dostatek mechanismů k dodržování zákonnosti i k ochraně lidských práv, jen si lidé mnohdy neumějí poradit a mnohdy nejsou ve svých nárocích a požadavcích důslední."

A urady jim v tom ucinne brani za socanu i modraku. Viz zkusenosti pravicaka byvaleho poslance Kuzilka se zakonem o informovani obcanu (nemam presny nazev).""

Občané mají velmi účinné zbraně viz. níže, mj. - správní žaloby, stížnosti, dotazy.
Jedná se o zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

""To ovšem mohou zajistit advokáti,"

KVS bezesporu :)""

Jednak nevím, proč ji zesměšňujete a dále je v ČR velké množství advokátů i jiných, pokud by Vám snad u JUDr. Veselé Samkové vadila její politická orientace.

""sociální odbory (jsou i bezplatné právní poradny, advokátní komora přidělí právního zástupce zdarma, pokud zájemce nemá prostředky, existuje mnoho různých občanských a veřejně prospěšných společností aj.)."

Mate pravdu - proc to tedy u nas nefunguje? Mohou za to obcane nebo jsou jim uredniky kladeny prekazky?""

Netuším, proč tuto otázku kladete mně, ale domnívám se, že občané u nás nejsou dosud zvyklí brát se za svoji věc a být důslední (musím znovu opakovat, ale je to tak). Jistě to chce čas. Jste-li ale dostatečně důrazný, domáháte se svého a víte-li jak, funguje to. Kdo neví jak, poradí se.


""Když už je úřad zřízen, měl by být aspoň zvolen profesionál."

Chybi, ze PODLE VAS. Ovsem nepisete ZDE - jinde asi ano - kdo je podle Vas profesional. Podle mne to neni D.O.S.T. kandidatka ani nikdo dalsi.""

Nejsem v pozici, kdy bych mohla navrhovat kandidáta. Profesionál na tuto funkci je právník s dostatečnou zkušeností.

"Jak jsem psal (coz ignorujete), podstatne je, pokud je to osoba, ktera prokazala, ze se neboji velkych zvirat.

Protoze kouzlo ombudsmana je v tom, ze on udela virval, ktery bohuzel neudelaji na reklamu orientovana media ani ti Vasi urednici a advokati. Ale chapu "Vas pravy boj" proti levicaske ideji ombudsmana. :)"

Aha. Takže když už ombudsman nemá žádné pravomoci (tudíž je bez praktického významu), jeho kvalifikací, ale i jeho naplněním má být skutečnost, že se nebojí velkých zvířat a umí udělat virvál. To je na mě trochu příliš velký luxus. Navíc za peníze daňových poplatníků, kteří si umí poradit. Tím spíše, že stejného lze dosáhnout jinak (viz výše).

"Ke koaliční smlouvě - rozhodně ji nepovažuji za podvod na voličích."

Podle mne jde o bezny a mnou oekavany podvod na volicich. Jako vzdy."

Podveden může být jen blbý volič, který netuší, že u nás lze vládnout pouze v koalici a strany (i ta kterou volí)kompromisy dělat prostě musí.
14. 07. 2010 | 13:45

hanah napsal(a):

vlk

píšete:
"Jo a hanah, tak ta má jasno. velký kormidelník nechtěl ombudsmana. J e prý zbytečný. Pro hanah je také zbytečný.
Aniž by ,jak oprávněně předpokládám, s e někd y zabývala tím co děl či nedělá ombudsman a jeho úřad. Kromě toho, co povrchně slyší na Nově.
Vřele doporučuji tento link:
http://www.ochrance.cz/"

Je zřejmé, že vy, vlku, bez urážení diskutovat neumíte.
Nepovrchní znalosti věcí přiznáváte pouze sobě a některým diskutérům podle barvy strany.

Porovnejte náplň úřadu ombudsmana (podle svého linku) s předmětem činnosti správních soudů:
žaloby správní a nejčastěji směřují proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu, avšak možné jsou i zvláštní žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, proti faktickému zásahu do žalobcových práv, žaloby ve věcech volebních, asylových apod.

Správní soud žalobu projedná a pokud žalobě vyhoví, napadené rozhodnutí zruší nebo správnímu orgánu zakáže pokračovat v jednání, jež je předmětem sporu, případně mu uloží obnovit předchozí stav.

V dalším - viz má odpověď přírodovědci.

Ombudsman má ve své náplni navíc snad jen ochranu osob omezených na svobodě a draze supluje to, co lze snadněji a účinněji zajistit stávajícími prostředky a instituty.

Ke kandidátce Šabatové vám odpovím pod blogem Appeltové.
14. 07. 2010 | 14:25

Sybil napsal(a):

kozoroh
Kolego buďte v klidu . Čínský komunista si nás pořídí už za tržní cenu.
14. 07. 2010 | 21:48

Raul Tober napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
17. 08. 2010 | 07:27

Joane Lamery napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article
17. 08. 2010 | 07:27

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally simply details -- significant details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu method determins what the "present page" is, and a lot of events get fired along the way of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and modify the workflow/supply additional advice/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources concentrate on making modules. Without modules, Drupal does not really DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:37

NormanOn napsal(a):

<a href=http://acheterviagragneriquefrance50mg.com/>prix viagra</a> viagra
<a href=http://acquistareviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> viagra senza ricetta
<a href=http://comprarviagragenericobarato.com/>comprar viagra</a> comprar viagra por internet
<a href=http://viagragenerikakaufendeutschland.net/>viagra kufen</a> viagra
26. 12. 2014 | 19:07

Billiekl napsal(a):

<a href=http://acheterviagrageneriquepascher.com/>viagra acheter</a> prix viagra en pharmacie
<a href=http://precioviagragenericoespana.com/>venta viagra</a> viagra
<a href=http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/>viagra generico</a> viagra italia
<a href=http://viagrapreisegenerika.com/>viagra kaufen</a> viagra generika
02. 01. 2015 | 01:56

Billiekl napsal(a):

<a href=http://acheterviagrageneriquepascher.com/>viagra acheter</a> viagra
<a href=http://precioviagragenericoespana.com/>venta viagra</a> viagra precio
<a href=http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> viagra acquistare
<a href=http://viagrapreisegenerika.com/>viagra preise</a> viagra
02. 01. 2015 | 01:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy