Historické kořeny a politické důsledky nesamozřejmosti českého národa: Diagnóza – trauma

11. 01. 2013 | 09:43
Přečteno 13866 krát
Trauma definuje psychologická literatura v nejobecnější rovině jako psychické zranění či duševní stav člověka, ke kterému dochází v důsledku traumatické či traumatizující události. Traumatem se rozumí zážitek, který ve velké míře porušuje duševní rovnováhu.

Ačkoliv o traumatech se obvykle mluví v souvislosti s jedinci či menšími skupinami lidí, kteří byli vystaveni například tragickým událostem, traumatizované může být i národní společenství, a to jak v důsledku konkrétních historických kalamit, jako byl třeba holocaust v případě Židů, tak proto, že je dlouhodobě vystaveno nebo vystavováno situacím, které mají traumatické dopady.

Český národ se v mnoha ohledech jeví jako typická traumatizovaná skupina. Mnohé z patologických jevů v současném chování českého národního společenství, jako jsou neúcta k zákonům, politika pojímaná coby permanentní válečný stav či neschopnost vyrovnat se pravdivě s minulostí, souvisejí nejen s nedostatkem demokratických zkušeností, což je společné všem mladým demokraciím, ale také s traumatizovaným stavem národní mysli.

***
Milan Kundera ve svém projevu na Sjezdu československých spisovatelů v roce 1967 řekl, že k nejvýraznějším určením českého národa patří nesamozřejmost, neboť existence českého národa nebyla nikdy samozřejmostí. Národní existence je podle Kundery pro většinu národů daností povýšenou nad jakákoli tázání. Nepříliš šťastná, přetrhávaná historie českého národa, jenž dokonce prošel i předsíní mrtvých, ale podle Kundery umožnila českému národu, aby nepodlehl této klamavé sugesci.

Formulace „nepodlehl klamavé sugesci“ naznačuje, že Kundera viděl nesamozřejmost jako něco pozitivního. Jenže žít s vědomím nesamozřejmosti je velmi obtížné. Jedinci nesamozřejmost existence, tedy pocit ohrožení, vytěsňují, ať už se jedná o možnost, že můžeme v kterémkoliv okamžiku zemřít či že jednoho dne určitě zemřeme.

Existuje jen málo jednotlivců, kteří žijí s neustálým vědomím své vlastní nesamozřejmosti i nesamozřejmosti existence či bytí obecně, a vysoký počet takových jedinců najdeme nejen mezi tvůrčími lidmi, ale také v psychiatrických zařízeních.

Nabízí se tedy legitimní otázka: Je akutní vědomí nesamozřejmosti pro národ záležitost spíše traumatizující, nebo potenciálně spíše přínosná?

Václav Bělohradský, který Kunderovu tezi rozvedl, se přiklání k tomu, že nesamozřejmost národa je zkušenost traumatizující. Domnívá se, že „v kolektivním vědomí velmi nesamozřejmých národů je stále živé národní trauma, jímž byl zánik (vinou vlastní nebo přesily nepřátel) nezávislého státu; tato traumatizující paměť ztráty nezávislosti je nejdůležitějším zdrojem legitimity politického rozhodování“.

Nejznámější je v tomto ohledu mnichovské trauma z roku 1938, ale to samo navazovalo na trauma porážky české protestantské šlechty na Bílé hoře 1620, která se do národního povědomí zapsala i jako ztráta samostatnosti na téměř tři sta let ve prospěch Habsburků. Na tyto dvě kalamity navazují traumata z roku 1968, v němž během invaze vedené Sovětským svazem neprohrál jen reformní experiment československých komunistů, ale také možnost větší nezávislosti na Moskvě. A pro Čechy, mnohem více než pro Slováky, byl traumatem i rozpad společného státu v roce 1993.

Toto trauma ze zániku státu, který si nesamozřejmý národ vytvořil a pak jej opakovaně ztratil, vytváří pocit permanentního ohrožení. Je to pro národní identitu natolik těžký zásah, že jeho politika i kultura jen málokdy dokáží pracovat s tímto traumatem pravdivě, tedy tak, aby dokázaly najít více méně historické realitě odpovídající míru zavinění jiných národů, natož toho vlastního. V politickém diskurzu je proto toto trauma přítomné téměř vždy jen v mytologizované podobě.

***
V českých dějinách se takové politické mytologizování dějin vyskytuje ve všech výše zmíněných příkladech traumat plynoucích ze zániku vlastního státu či z potlačení ambicí na nezávislost: v interpretaci husitství, v interpretaci porážky české protestantské šlechty katolickými Habsburky na Bíle hoře, v interpretaci mnichovského diktátu nebo v interpretaci příčin nástupu komunismu. Spojují se zde dva jevy, s nimiž pracuje v případě jedinců i psychologie: role oběti a mytologizace vlastního (v tomto případě národního) příběhu.

Podle Kundery se nejenom národ, ale i každý člověk snaží ustavičně proměňovat svůj život v mýtus, snaží se ho tak říkajíc přepsat do veršů (většinou špatných)... a Bělohradský dodává: „Velmi nesamozřejmé národy přepisují svou minulost do veršů s hysterickou vášní a svou zveršovanou podobu pak hájí popuzeně proti každému, kdo by chtěl nahlédnout pod pozlátka veršů – odhalit účelovost a historickou omezenost té konstrukce. Kdo strhne pozlátka veršů z minulosti velmi nesamozřejmého národa, riskuje vyloučení z národní pospolitosti a často je i trestán státní mocí.“


V téměř přímém přenosu můžeme sledovat tento jev v současném Polsku, kde nejprve vyvolala před několika lety vášnivou polemiku kniha Jana Grosse o více než aktivní spoluúčasti Poláků na protižidovském pogromu v Jedwabném na konci 2. světové války, a když se celá debata poněkud uklidnila, rozvířil ji ještě více film režiséra Wladyslawa Pasikowskeho, kterého někteří polští politici vykazují z polského národa jako zrádce.

V českém kontextu jsou podobným historickým tabu, které narušuje mytologizovanou verzi minulosti, například názory, že Češi byli aktivními strůjci poválečného vyhnání tří miliónů sudetských Němců, a neplnili tedy jen jakési zadání mocností z konference v Postupimi.

Všechny národy, i ty méně nesamozřejmé než je český, svou historii tak či onak mytologizují, ale v případě velmi nesamozřejmých národů se mohou měnit v mýtus celé dějiny, tak jak jsme to viděli u českých obrozeneckých historiků. Tento mytologizovaný národní příběh pak slouží jako tmel národní identity. Národ může dokonce s pomocí mýtů či přímo ze zfalšovaných dějin, které představovaly v českém kontextu podvrhy v podobě Rukopisů, povstat z mrtvých.

Součástí mytologického vyprávění malých nesamozřejmých národů je téměř vždy role národa jako oběti mocnějších národů nebo dokonce tajemného spiknutí. V českém kontextu se tak opakovaně setkáváme s populárním a obecně přijímaným výkladem dějinných událostí, v nichž je národ portrétován jako dobře to myslící oběť jiných. Anebo řečeno jinak, národ byl obětován, protože „předběhl svou dobu“ anebo „viděl věci příliš pravdivě“.

***
Mytologizace dějin s pomocí vysvětlení, která vykreslují národ jako bezbrannou, dobře to myslící oběť jiných, souvisí tak s další figurou, která se uplatňuje i v psychologii traumatizovaného jedince, tedy s pocitem vlastní výlučnosti nebo dokonce mesianismu. Koneckonců ani sám Kundera se jistému mesianismu neubránil, když v roce 1968 v článku Český úděl nabídl tezi, že socialismus s lidskou tváří byl jakousi kvalitativně novou formou humanismu, do kterého se promítlo to nejlepší z českých dějin, a česká národní idea tak získala platnost univerzální.

Zmíněný text byl součástí polemiky mezi Kunderou a Václavem Havlem o smysl Pražského jara. Zatímco Havel v Pražském jaru viděl pouze „prozaický“ pokus o obnovení politické plurality, Kundera byl přesvědčen o světodějnosti československého experimentu, a argumentoval tím, že se podobné ideje mohly zrodit vlastně jen na půdě malého národa, jako je ten český.

Kunderova teze patří k iluzím, občas na hranici kýče, které si o sobě nesamozřejmé národy často vytvářejí. Byla v jistém slova smyslu jedním z předchůdců současných iluzí o specifickém přínosu českého národa Evropské unii. Naši politici evropský integrační proces prý zdravě zpochybňují, protože mají i ve světle národní historie schopnost vidět údajně jasněji než ostatní nástrahy integračního procesu.

Otázkou je, zdali pocit nesamozřejmosti, plynoucí z opakovaného ohrožení národní existence, plodí skutečně výjimečné intelektuální výkony, které takový národ může nabídnout světu, anebo zda přesvědčení o vlastní výjimečnosti, či dokonce mesianismu, nejsou mnohem více produkty provincialismu, který se opírá o příliš mytologizovanou verzi národní historie. Jedním z faktů české národní historie totiž je, že v posledních téměř 400 letech, byly české země po zhruba 350 let provincií. Nejprve Vídně, pak Berlína, nakonec Moskvy.

Jedním z traumatizujících rysů tohoto typu defenzivního provincialismu je nedůvěra k politickým elitám, které nejsou tak říkajíc „naše“. V českém případě byl tento jev umocňován tragickou zkušeností vymýcení elit, které se postavily Habsburkům na Bílé hoře, a programovém poněmčení elit, které pak zbyly. To vše bylo doprovázeno cílenou rekatolizací české populace.

Trauma násilné rekatolizace má zřetelné následky dodnes v podobě nedůvěry většiny Čechů vůči náboženství, které buď nahlížejí jako jen další formu moci anebo jako pouhý kulturně podmíněný fenomén, když jej tak snadno lze pod tlakem vítězů vyměnit za jiné.

***
Traumata rekatolizace a poněmčení vedoucího téměř k zániku národa i dekapitace elit tak dodnes ovlivňují postoje Čechů ke světu a politické chování nových elit. Jednou z obraných reakcí na výše zmíněná traumata je nadřazování kultury nad politiku. Kultura měla mýtotvornou roli, byla jedním z léčiv nemocného národa, ospravedlňovala jeho samotnou existenci.

Brala na sebe opakovaně v podstatě politickou roli, zejména v podobě podvratného formulování politických požadavků. Vznikla tak celá subkultura dvojsmyslného vyjadřování a narážek, kterým každý v národním společenství rozumí – mentalita, kterou vystihl říšský protektor Heydrich, když popsal Čechy jako „smějící se bestie“.

Tato podvratná kultura, namířená proti těm, kdo „nás“ kontrolují, ovšem – jak si povšiml i Masaryk – vytvořila sice jistý druh nadání a inteligence, ale zároveň nestálost, nerozvážnost a politickou nezkušenost, což podle TGM vytvářelo živnou půdu pro demagogii.

Připočteme-li k tomu, že jen během 20. století se politické, a částečně i kulturní elity v českých zemích opakovaně měnily během hned několika historických zvratů, chybí tu podmínky pro zakořenění stabilní politické kultury a tvorbu respektovaných elit, které by Masarykem kritizované jevy mohly změnit.

Výsledkem je naopak pokračující nadvláda plebejské mentality, která je na jedné straně někdy vnímána jako zdroj jistého typu liberalismu a citu pro společenskou rovnost, ale zároveň je silně antielitářská.

Ti „nahoře“ – dříve ti ve Vídni, Berlíně nebo Moskvě, popřípadě jejich místodržící, a později nové domácí elity formující se ve svobodných poměrech – jsou v plebejské kultuře vnímáni často jako zdroj posměchu či pohrdání. Jsou automaticky považováni za „podezřelé“ už jen proto, že jsou takříkajíc „nahoře“. Nestačí tedy pravidelně střídat zavedené strany ve volbách, ale lepší je vyměnit rovnou celou politickou elitu. Jak upozorňuje Bělohradský, v českých zemích se neformuje skutečná politická opozice, ale „opozice proti politice“.

Politická veřejnost v traumatizovaném českém národě je velmi slabá, protože lidé, poučeni historií, se politice, zejména stranické, vyhýbají. Navíc politický provoz a racionalita jen těžko odolávají nárokům mytologizované historie vyvěrající z národních traumat, což zneužívají demagogové. Ti mluví o potřebě návratu k jakýmsi historickým jistotám a tradicím, jakkoliv není vůbec jasné, v kterém historickém období permanentně ohroženého národa by se tento zlatý věk měl nacházet. Pokračují tedy jen v dalším mytologizování českých dějin.

Bělohradský navíc správně zdůrazňuje, že důležitým rysem nesamozřejmých národů je něco jako věčná úzkost z míru. Jejich státy jsou totiž výtvory poválečných chaosů, je do nich vepsána vůle vítězů trestat poražené. Nezávislost nesamozřejmých národů je výsledkem války, proto v nich přežívá válečná mentalita i v době míru.

Ta se projevuje například potřebou generovat umělé krize, protože klid je podezřelý. Řečeno s trochou ironie, při delším období klidu a stability začne mít traumatizovaná společnost v nesamozřejmém národě pocit, že něco není v pořádku.

Dalším dopadem je, že i demokratická politika je cosi jako válečný stav, v němž se nevede strukturovaná diskuse a nehledají se kompromisy, ale bojuje se ze zákopů s tím, že jen občas, a na krátkou dobu, lze uzavřít příměří. To se pak bohužel přenáší i na mezinárodní úroveň, kde i přátelské a solidární organizace, jako je třeba Evropská unie, jsou podstatnou částí politiky nahlíženy spíše jako možní nepřátelé nebo jako instituce, které je třeba využít k našemu prospěchu, aniž bychom dali něco zpět. Navíc se do souboje části politických elit s takovými institucemi promítá i výše zmíněná tradice podvratné kultury.

***
Nejen traumatizovaní jedinci, ale i traumatizované národy potřebují poměrně dost času v příznivých podmínkách, aby se vyléčili. Jedním z prvních kroků musí být překonání syndromu oběti, což není možné bez pravdivého překonání mytologizovaných dějin a přijetí odpovědnosti za vlastní činy.

Bohužel syndrom oběti, kdy je národ portrétován jako oběť jiných, mocnějších, a mytologizace dějin tvoří společně tak trochu začarovaný kruh. Zřetelné je to například i v současných neúspěšných snahách vyrovnat se pravdivě s obdobím komunismu, protože většina lidí se vidí jako oběti, nikoliv spolustrůjci systému, a komunistický systém jako takový vnímají v mytologizované verzi jako českému národu zvnějšku vnucený.

Arsenál nástrojů, který si národní společenství vytváří k podvracení systému, jehož se cítilo být obětí, byl hluboce internalizován. Kdo nekradl, okrádal rodinu. Dokonce i kariéru bylo možné dělat a dnes zpětně ospravedlňovat, jako to vidíme v případě některých prezidentských kandidátů, coby pragmatickou pozici oběti systému, ba jako boj se systémem! Je zřejmé, že tyto hluboce zažité postoje jsou v přímém rozporu s tezí, že svoboda je i odpovědnost, která stojí v základech fungujících demokratických společností.

Je tedy zřejmé, že ozdravení české společnosti i politického systému nedosáhneme změnami pravidel hry, jak si myslí například ti, kdo si slibují změnu poměrů od jiného volebního systému. Stejně jako u traumatizovaného jedince lze změny dosáhnout jen konfrontací s vytěsněnou minulostí, kterou naše národní společenství překrylo mýty, předsudky a sebeklamem. Jinými slovy, neuspějeme, pokud nesvedeme úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech.

Právo, příloha Salón, 10.1.2013


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Jinými slovy - traumatizovaný národ, který se denně nesebemrská, a to do té doby, než se dobrovolně rozpustí v říši netraumatizovaných národů, bude mrskán Pehem a spol. tak dlouho, dokud nedosáhhnou svého.
11. 01. 2013 | 09:50

Gustáv Kočí napsal(a):

Ja su to tedy neničetl, ale je to hjozný, cozme mi Českové zač! Načeradec ani nestihne kibicovat, všude vůkol samej kandidát...
11. 01. 2013 | 09:51

Luba napsal(a):

Lehkoť dobrým mocnářem je býti,
třeba lidu nic nedal,
rádi budou jeho jméno ctiti
za to, že jim nic nevzal.

K.H.Borovský
11. 01. 2013 | 09:53

aga napsal(a):

Stejně tomu nerozumím: Diagnoza je trauma nesamozřejmého národa, vystaveného vnějším traumatickým událostem (obdobně jako holocaust v případě Židů). Přesto - v případě Čechů - si za to Češi mohou sami, jejich pocit oběti je kupodivu na rozdíl od Židů falešný, a jen pokud uznají, že si za všechny ty vnější traumatické vlivy malého národa obklopeného smečkou vlků mohou sami, povede se jim v budoucnosti lépe. Jak konkrétně, to už prognoza nespecifikuje.

Pehe srovnává dva národy (Čechy a Židy) a dochází k diametrálně rozdílnému způsobu léčby diagnozy "trauma". Podivuhodné, a zralé na diagnozu.
11. 01. 2013 | 10:11

Olivier napsal(a):

Pane Pehe, máte to marný.Zdejší převažující selanka pravicových primitivů Vašemu textu stejně neporozumí a Vaše myšlenky nejen že nepochopí, ale ani se o to nebude pokoušet.Natož aby se nad textem zamyslela.To by jste po nich chtěl moc.
11. 01. 2013 | 10:13

Luba napsal(a):

Jinak,
mluvit o nesamozřejmosti národa, který měl svou vlastní státnost od počátků desátého století, je nesmysl.

O své "nesamozřejmosti" mohou v našem středoevropském prostoru mluvit leda tak Romové, nikoli Češi.

Bělohradského kecání už mě fakt neba ...
11. 01. 2013 | 10:17

aga napsal(a):

Luba

Ještě nedávno oba pánové (Bělohradský a Pehe) myslím dovozovali, že demokracie je překonaná. Co znamená ta snaha o zachování jejích stávajících pravidel? Co je příčinou té, už tolikáté, změny kursu? Odkud zase vanou větry?
11. 01. 2013 | 10:21

Michal Macek napsal(a):

v jedne pisni se zpiva "happy people has no story"....co te nezabije to te posili...chci rict ze radeji budu clenem traumatizovaneho naroda nez naroda ktery traumatizuje...
11. 01. 2013 | 10:23

David napsal(a):

"...ozdravení české společnosti i politického systému nedosáhneme změnami pravidel hry..."

----

To bych nesouhlasil.

Dnešní společnost je založena na LŽI A PODVODU.

Kdo lže a podvádí, tak velmi často vyhrává. A když jednou za čas prohraje, tak přijde amnestie.

Stačí se jen zamyslet, kde všude lež a podvod způsobují traumatizaci jedince a společnosti, a kolik trápení způsobují.

Pokud nezměníme pravidla v boji proti lži a podvodu, tak se to u nás nemůže zlepšit.

Pocit, že slušný člověk se nemůže dovolat spravedlnosti je přímo devastující trauma.
11. 01. 2013 | 10:37

stejskal napsal(a):

Přesná úvaha, řekl bych.

Autorovi díky, hezký den všem.

Libor Stejskal

P.S. A jen naokraj. S levicovostí ani pravicovostí nemá dle mého mnoho společného, pane Oliviere. Křičet budou lidé ze všech stran politického spektra. Ale třeba se najdou i tací, kteří budou chtít bez ohledu na své ideologické zaměření (či stranické sympatie) o tématu diskutovat :-)
11. 01. 2013 | 10:40

oc__ napsal(a):

Ten článek je dost bída. Kdysi na CEFRES (Zdejší převažující selanka pravicových primitivů jistě ví, co je to za organizaci) byl analyzován mýtus německého národa vybodovaný skrze zprávy a texty antického Říma. Dokázal bych si představit poctivě srovnání Ceši - Němci, atd... ale to to by se musel autor opírat více o konkrétní fakta a texty. Tento text spíš vypovídá o autorovi, než národě - a není to pěkný pohled.
11. 01. 2013 | 10:44

Luba napsal(a):

Ta "nesamozřejmost" se snad může týkat jen úzkého segmentu z národa, nikoli národa, jako takového ...

Např. těch, kteří volí knížete Schwarzenberga, neboť se jim zastesklo po důtkách panského drába či Drábka ...

Pan Stejskal by pak nemusel utrácet za návštěvy sadomasochistického salónu ...
11. 01. 2013 | 10:51

Levicový intelektuál napsal(a):

Soudruzi Oliviere a oc__, nemohli byste se na stranickém aktivu dohodnout, jak se k tomu textu postavíte? Zdá se, že minimálně jeden z vás tápe, nemá jasno. Jsem taky zasloužilý bijec pravicových primitivů (člen 2. úderné skupiny Klementa Gottwalda) a tyhle gaunery tlučem v hospodě každou neděli. Ale v tomhle potřebuju mít pořádekTak jak to je? Čest!
11. 01. 2013 | 10:52

resl napsal(a):

Mašíny vyznamenat
Radar podpořit
Americkou vojenskou základnu podpořit
Přijmout Euro
Vyznamenat posmrtně Jana Zábranu

Odsoudit Kunderu za zradu přítele v 50. letech
Odsoudit zločiny rudých gard na občanech Sudet
Odsoudit Beneše za zradu a útěk
Odsoudit dosud žijící vlastizrádce z r. 68

poté si nasadit oprátku a se slovy "za národ" se oběsit.
11. 01. 2013 | 10:53

aga napsal(a):

pan Stejskal

On je snad pan Pehe ochoten o tématu diskutovat, nebo nám spíš oznamuje svůj už dlouho neměnný názor na Čechy a jejich národ jako platné slovo boží? To je fakt traumatizující, tenhle přístup...

Mimochodem, víte o nějakém národu, jednom jediném, který by byl ochoten o obdobném názoru diskutovat korektně, věcně a bez emocí? Židé? Američané? Poláci? Francouzi? Rusové? Není to tak trochu chucpe vyčítat zrovna a ausgerechnet Čechům to, na čem stojí národní identita všech?
11. 01. 2013 | 10:55

Sláma napsal(a):

Tentokrát vyplodil Pehe text velice plytký a falešný. Navíc se myšlenkově opírá o Bělohradského a Kunderu, což nesvědčí o autorově erudici. Bělohradský ani Kundera nejsou žádní fundovaní historici, takže jejich záběr je tak maximálně do historie moderní.
Problémem českého národa je přesný opak toho, co říká Pehe. Český národ patří právě k těm samozřejmým národům, který tu je už jedenáct století s prakticky neměnnými hranicemi a politickými strukturami.
Otázka náboženská a jazyková jsou v tomto případě podružné. Češi nikdy nespojovali otázku náboženskou s otázkou národní, na rozdíl třeba od Poláků nebo Irů. Patrně to bylo tím, že protestantská byla a je většina Němců.
Češi o svůj stát přišli de jure až v roce 1806, do té doby vládli Habsburgové celé své říši jako personální unii. I po tomto datu však měli české země svoji samosprávu.
Zajímavé je, že s českým politickým národem se ztotožňovali a stále ztotožňují i Němci, kteří žili v tomto prostoru - říkají si Böhme a v němčině slovo Böhme stále značí de facto sudetského Němce.
Výsledkem je to, že Češi jsou na jedné straně nejvíce tolerantní národ Evropy, což oceňují zejména imigranti (a také izraelská vláda), na druhé straně Čechům téměř chybí národní hrdost - právě proto, že svůj národ považují za naprostou samozřejmost.
11. 01. 2013 | 10:58

Bareš napsal(a):

Pehe vynikající.
Mytologizace ukřivděného národa je cítit na každém kroku.
U nás navíc o to silnější že žijeme vedle Germánů, kteří jsou pracovitější, čistotnější, nekradou tolik, jsou organizovaní a sebevědomí, udrží ordnung ve státě. proto jsou vždy v ekonomickém vývoji o desetiletí před námi. A my si vytváříme FALEŠNOU legendu že za to může někdo jiný-Bílá Hora, HABSBURGOVÉ, STÁTY KTERÉ NÁS ZRADILY V MNICHOVĚ, HITLER, KOMUNISTI, RUSKO.
V současné době nás drží zažraná ta legenda o komunistech a Rusku. Děsíme se hrůzou že nakupujeme ropu a plyn od Rusů, veřejnost je masírována hrůzou že by se podíleli na stavbě jaderné elektrárny.
.
Povšimněte si blogů a srovnejte se Slovenskem, Polskem, Maďarskem- nikde nenajdete tolik vzájemné nenávisti, hádání se kdo byl komunista a dokonce kdo ani nebyl ale je komunista mentální.
Dostali jsme se až na zrůdnou úroveň- kdo byl za komunistů úspěšný lékař, primář, odborník, ředitel továrny, učitel na VŠ, třeba i herec nebo zpěvák / jako Vondráčková, Gott, M.David/ , natož byl soudce, voják,policista, dozorce - kdykoliv se objeví ve veřejném životě, je mu to krutě vyčteno, označen za nomenklaturní zrůdu, bezproblémově či jako hrdina je médii i částí veřejnosti vnímán každý opilý topič z kotelny, kriminálník, dokonce ten kdo byl jako agent cizí rozvědky proti naší zemi, kdo zemi vysloveně škodil. Oslavováni jsou lidé jako bratři Mašíni, Hučín, Magor Jirous, DG 307, Plastic People
.
Na takové morálce ale nelze vystavět slušnou společnost.
11. 01. 2013 | 11:02

Anna napsal(a):

Libor Stejskal

P.S. A jen naokraj. S levicovostí ani pravicovostí nemá dle mého mnoho společného, pane Oliviere. Křičet budou lidé ze všech stran politického spektra. Ale třeba se najdou i tací, kteří budou chtít bez ohledu na své ideologické zaměření (či stranické sympatie) o tématu diskutovat :-)
-----------------------------------------

Národ i společnost sestává z jedinců. Jak jste ta traumata pociťoval a pociťujete na sobě, pane Stejskale? Už jste svedl "úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech"? V případě, že ano, jak jste postupoval?
11. 01. 2013 | 11:06

marxík napsal(a):

pehe
Pro dnešek máme podle autora svobodné poměry.
Už asi zapoměl, že ještě nedávno nám tady strukturovaně vykládal, kterak jsme smýkáni globálním kapitálem a disponujeme nicotným vlivem řídit svůj osud.
Autore, já stále ještě čekám na příznivé podmínky, které jsou , podle Vás, předpokladem úspěšné léčby traumat.
11. 01. 2013 | 11:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane ago,

ne, myslím, že se této ani jiné debaty nezúčastní. Je to jeho věc, stejně jako Vaše (nějak nevím, proč by mě jeho či Vaše ochota či neochota debatovat měla frustrovat).

O národu, který by byl ochoten o čemkoliv korektně, věcně a bez emocí diskutovat nevím žádném (osobně jsem přesvědčen, že národy nediskutují, diskutují lidé). Nicméně se podobná témata otevírají stále více a stále častěji, jsou místa, kde je poměr těch, kdo je o nich ochoten debatovat věcně, vyšší než zde (například - ve Francii se již před lety rozjela dost bolestná debata na téma gaullistický odboj a maquis versus poměrně dost rozsáhlá, ale do té doby nediskutovaná kolaborace s nacisty, třeba spolupráce na holocaustu. V Americe se debatovalo a debatuje o segregaci, genocidě páchané na původním obyvatelstvu, to samé v Austrálii, a to docela hodně. O tom, že Němci probírají traumatizují minulost své země asi víme všichni. Mimochodem není to samozřejmost, začalo to až v 60. letech, kdy se začaly velmi hlasitě ptát mladší generace svých rodičů. Atd atd, těch příkladů Vám mohu uvést desítky).

Moc výraz národ nepoužívám, přijde mi nepřesný, Takže z mého pohledu přesněji: tato společnost se opravdu už staletí pohybuje od jednoho traumatu k druhému (zdaleka nejen vlastní vinou, ale to na tom faktu moc nemění). Proto je její jednání většinově traumatické, čili přepjaté, nesebevědomé, ublíženecké, ukřivděné, negativně se vymezující, nepřátele hledající (to je mimochodem přirozená reakce). Nemůžeme ale čekat, že nám někdo bude tyto naše traumata odstraňovat za nás. Nebude. Čím rychleji se s nimi dokážeme vypořádat sami, tí lépe. Podle mne autor svým esejem míní to samé).

Libor Stejskal
11. 01. 2013 | 11:12

facit napsal(a):

Pane Pehe
Ono to má svou ekonomickou stránku.
Náš jasnozřivý učitel ekonomie na škole poněkud scestně nazvané průmyslová (maturoval jsem z dějin umění) nám na začátku osmdesátých let řekl: "Vy jste generace, která to zaplatí."

Měl tím na mysli extenzívní využívání zdrojů, nutnost začít akumulovat kapitál, reformovat a restrukturakizovat hospodářství.
Utěšovali jsme se vizí, že to všechno skutečně proběhne a za deset let budeme z bláta venku.
Za deset let jsem skutečně byl na špičce kariéry, dělal jsem svůj obor na úrovni dejme tomu deseti nejlepších v republice, měl jsem k dispozici rozsáhlý servis, který mi dovolil se soustředit na kvalitu vlastní práce a prakticky podepsané vybavení za 5mio na rok 1990.

To se všechno obratem změnilo. Místo vlastní práce jsem dalších deset let musel myslet za jiné, průbežně je instruovat, sám zařizovat první poslední v technické rovině a dalo mi velkou práci udržet si přijatelnou výši příjmu.
S tím, jak můj obor postupně dezintegroval, firmy se stěhovaly z centra města do nějakých vesnic podél výpadovek a dálnic, personální stavy se stále snižovaly a zájmem majitelů přestal být kvalitní produkt, začal i kolotoč se změnami zaměstnavatelů.
Části podniků se "zracionalizovaly", tj prodaly nebo z nouze škrtly. Personální změny začaly respektovat víc příbuzenské (a obdobné) vztahy místo profesionality.

Vcelku racionálně jsem to přijal tak, že daný průmysl vyhnívá a je nutné si najít něco jiného. Když pominu šest let samostatné práce pro firmu, v které bohužel vedení bylo dosazováno podle politických salt momentální ho režimu a které prostě skončily s dosazením naprosto nejapného (sexuálně kvalifikovaného) generální ředitele, musel jsem úplně mimo obor.

Našel jsem práci, která odpovídala jiné stránce mé povahy (zájmu o peníze a o kšeft) a opět se docela dobře seberealizoval. Pak přišel rok 2009 a všechno začlo zvolna zatuhávat. Udělal jsem posledních pár obchodů a řekl si, že počkám, zasloužím si volno. Pak zase přijde nějaká příležitost.
Místo příležitosti přišel Kalousek.

Na to, aby mě někdo za slušný plat zaměstnal jsem starý. Na to, abych investoval všechny prostředky do vlastního podnikání nejsem dostatečně šílený. Za podmínek, které tu vládnou je to totéž, jako skočit pod vlak.

Takže náš ekonom měl pravdu, naše generace byla od začátku obětovaná. Mám obavu, že ti, kteří teď vyjdou ze škol, na tom budou hůř.
Jelikož jde o systémovou krizi, nemůže s tím naše politika nic udělat, i kdyby byla ze zlata. Ale může nastavit podmínky tak, aby je všichni vnímali jako spravedlivé.
Nejsem si jistý, jestli je demokracie systémem, který to umožňuje.
11. 01. 2013 | 11:14

dennis napsal(a):

Rad bych vedel, zda nazor, ze s prichodem rezimu osobni svobody projevu, pohybu a podnikani se cesky narod vydal na cestu rozvoje svobody a zaroven se stal spolu s dalsimi postkomunistickymi zememi vazalem cizich mocnych a vseho schopnych podnikatelskych a financnich korporaci, je nazorem porazeneckeho traumatu?

Nebo snad to, ze se narodniho bohatstvi zmocnily nadnarodni kartely, je jenom ryze ceska nezkusenost si vladnout? Pak by nam mel cas otevrit prilezitost se z ceskeho porazeneckeho a zaroven i devotniho mytu vymanit. Pak bychom meli mit sanci se vymanit ze zadluzeni, podporit rozvoj, rozvinout edukacni system a stat se sebevedomym narodem. (To za predpokladu, ze jsme se uz nestali drancovanou kolonii, jejiz upadek nase moderni kolonizatory v podobe nadnarodncich bank nezajima vic nez jako kratkodoby zdroj zisku...)
11. 01. 2013 | 11:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Anno,

no, já postupoval nejdříve rovně, pak jsem zahnul a nakonec jel tramvají :-)

Nezlobte se, ale neumím na tuto otázku odpovědět. Zcela upřímně nevím, zda jsem svedl "úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech". Prozatím se jen snažím, abych pochopil, že někdo může vidět stejnou věc z jiného úhlu pohledu a přesto to nemusí nutně být můj nepřítel.

Libor Stejskal
11. 01. 2013 | 11:18

Al Jouda napsal(a):

Excelentní závěr článku !!! ....neuspějeme, pokud nesvedeme úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech.
Ten správný směr by se nabízel po zvolení amerického občana Jiřího Dienstbiera prezidentem ČR. Ten by mohl požádat americký kongres o začlenění ČR do unie USA. Tak bychom nejen Evropě vypálili rybník, ale stali bychom se výkladní skříní USA v Evropě ! S americkou technologií, které by sem americké firmy přinesly by naše hospodářství začalo vzkvétat a s ním i život prostých lidí. S americkými zákony by tuneláři zalezli do děr, odjeli na Bahamy, nebo by je FBI zlikvidovala. Problém samostatnosti ČR a její postavení v Evropě by byly jednou provždy vyřešeny. Nakonec bychom mohli navzdory evropskému pseudohumanizmu zavést i trest smrti a zbavit se tak masových vrahů jako je např. Roubal, jejich věznění nás stojí nemalé peníze. Včera jsem ho viděl v TV, jak odchází od soudu, kde se projednávala jeho neustále podávaná stížnost (baví se tím) a byl vypasený jak selátko a hladce oholen. Ten má vězení jak rekreaci ROH ! V USA pokud by nedostal elektrické křeslo, by makal na stavbě silnice až by se z něj kouřilo a na nohou by měl řetězy.
11. 01. 2013 | 11:21

babočka napsal(a):

Pene Pehe pro vás bylo největší trauma pan Klaus. Co teď budete dělat, když tento nejchytřejší Český zbojník si dal sam sobě amnestií polibek smrti??
11. 01. 2013 | 11:23

český maloměšťák napsal(a):

Úvaha je to zajímavá.
Jen bych dodal - vyhýbyt se pro nás nepříjemným popisům skutečnosti nebo záměrně opomíjet fakta, která by mohla být nepříjemná jak jedinci, tak celku....je také nebezpečné a nesvědčí to o silném charakteru - jak jedince , tak národa.
Ale toto není specifikum pouze pro malé, lehce ovladatelné země a národy. A jedince. To často dělají i mocní. Ti to pak často dělají právě že kvůli tomu, aby mohli ty slabší ovládat.
J. Stiglitz i tomuto (protože on popisuje hlavně ekonomické souvislosti dějů) říká " asymetrie ve sílení informací". A považuje to za téměř rozhodující klíč ke všemu, co člověk uvažuje, jak soudí, jak formuluje a jak koná. A jak zvažuje důsledky svých činů.
Krásně to pak v jediné větičce shrnul B. Russell :

"Historie světa je souhrn událostí, kterým bylo možno se vyhnout".

Je to jakoby mimo téma...ale zvažte :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2237562/nezatracujme-solarni-a-vetrne-elektrarny-temelin-se-nezaplati-a-elektrinu-muzeme-dovazet-rika-ekolog-bedrich-moldan.html

Na závěr ještě jeden citát :

„Neměli bychom se domnívat, že se zbavíme rizika tím, že investujeme do mnoha podniků, o kterých nic nevíme.“
(W.Buffet )
11. 01. 2013 | 11:23

oc__ napsal(a):

Bareš napsal(a): Pehe vynikající.

"U nás navíc o to silnější že žijeme vedle Germánů, kteří jsou pracovitější, čistotnější, nekradou tolik, jsou organizovaní a sebevědomí, udrží ordnung ve státě. proto jsou vždy v ekonomickém vývoji o desetiletí před námi."

"bezproblémově či jako hrdina je médii i částí veřejnosti vnímán každý opilý topič z kotelny, kriminálník, dokonce ten kdo byl jako agent cizí rozvědky proti naší zemi, kdo zemi vysloveně škodil. Oslavováni jsou lidé jako bratři Mašíni, Hučín, Magor Jirous, DG 307, Plastic People"
-----
Díky bareš, že jste mi na svém příklad objasnil pro jakou cílovku Pehe píše.
11. 01. 2013 | 11:24

schematičnost je také slabomyslnost napsal(a):

resl
U Jana Zábrany s vámi souhlasím.
U všeho ostatního si myslím, že jde o projev hlouposti.
Nebýt Beneše, asi bychom se nedohadovali po internetu a v Kotlině.
Někde za Uralem bychom na sebe hulákali v lese.
Pokud vůbec.
11. 01. 2013 | 11:25

J.Vanák napsal(a):

Pehe vystihl přesně nás morální problém.Ukřivděný nesamozřejmý národ, který si staví divné legendy o své výlučnosti a nepochopení.
Jak dlouho se tu drží Masarykovská legenda, Když se ale podíváme na konkrétní měřitelné údaje, bylo to období ekonomického rozvratu,rozhádanosti a nesvornosti, politické nestability (Kramářova vláda 20. v pořadí za 20 let republiky). Pozitivní byly pouze akademické kavárenské debaty o demokracii,(Hovory Čapka s Masarykem), na konci se národ sjednotil ve strachu před Hitlerem. Ale legenda žije.
Stejně dnes. Nemáme ani právní stát, je tu nevymahatelnost práva, morálka prudce upadá, demokracie je pouze teoretická a formální.
U volby presidenta je to vidět.President je vrcholná politická funkce. Kandidují 2 bývalí premiéři, Zeman byl velmi úspěšný. Přesto se hádáme, že to byli komunisté a u části veřejnosti mají šance potetovaný Avatar bez jakékoliv politické zkušenosti, stejně jako herečka která umí jen smutné oči na dobročinné besídce.
11. 01. 2013 | 11:25

J.K. napsal(a):

oc-- vy jste přesně ten typ o kterém se tu mluví. Místo argumentů jen plivnete jedovatou slinu, nacpete ideologii tam kde není. A tak se pořád jen hádáme a napadáme a nikam nedojdeme.
Pehe i Bareš mají v mnohém pravdu. A v mnohém lze polemizovat, ale prosím FAKTA A ARGUMENTY
11. 01. 2013 | 11:31

skeptický napsal(a):

Zřejmě tady Češi někomu překážejí.
Nezvaní pisatelé dějin druhých by si měli zamést před vlastním prahem,másla na hlavě je dost.Nikdy to tu nešlo z kopce tak rychle do té doby,než do toho vstoupily "naše" elity.
Mindráky pronároda by si měl každý nechávat pro sebe.
11. 01. 2013 | 11:32

český maloměšťák napsal(a):

apendix
V uplynulých dnech došlo k tomu, že se akcie NOK /Nokia/ na NYSE v jednom dni propadly cca o 8 % /jediná významnější negativní zpráva byla, že jejich indickou fabriku navštívili v záležitosti krácení daně místní úředníci...to ale proběhlo v minulosti i u konkurence - a nic se následně nedělo/.
Dalšího dne šly v premarketu až na 22 % a během seance udržely 17 % zisk.
Protože se objevila zpráva o lepším objemů mobilů než se očekávalo.
Suma sumarům pěkný vývar.
Jen mi tam tak trochu něco nesedí.
11. 01. 2013 | 11:33

Sláma napsal(a):

Pro pana Stejskala:
Pan Pehe, jak známo, nikdy nediskutuje o svých článcích. Můžeme tedy diskutovat jen mezi sebou. Měli bychom si tedy asi z Peheho článku definovat nějaké otázky. Například:
1) existence českého národa nebyla nikdy samozřejmostí
2) národní existence je pro většinu národů daností povýšenou nad jakákoli tázání
3)V českém kontextu jsou historickým tabu názory, že Češi byli aktivními strůjci poválečného vyhnání tří miliónů sudetských Němců, a neplnili tedy jen jakési zadání mocností z konference v Postupimi.

Ani jedna z těchto tezí není pravdivá.
ad 1) Češi mají svůj stát prakticky ve stejných hranicích už od počátku 11. století. Češi jsou od té doby bráni jako etnická a zejména politická entita. Velice záhy si vybudovali i důležité instituce, jako byla například první univerzita severně od Alp a rozvíjeli svoji specifickou kultura a jazyk. A v neposlední řadě byl český král volitelem římského císaře, což bylo nepochybným znakem politické důležitosti českého státu.
ad 2) národní existence není pro většinu národů žádnou daností. Ať se podíváte všude kolem dokola, každý národ musel o svoji existenci bojovat. Němci velice dlouho nevěděli, že jsou Němci, protože Německo bylo rozdrobeno na řadu malých států, které budovaly vlastní politickou identitu a Němci se jako národ dali dohromady až v průběhu 19. století. A co se týče hranic, ty se naposled měnily po 1. světové válce.
Poláci si byli během své historie nuceni stěhovat svůj stát na východ, aby se po 2. světové válce vrátili zpět do výchozí pozice.
O svoji národní identitu museli bojovat i Italové, Španělé, stále o ni bojují Katalánci.
Spíše to otočím. Jaké národy si myslíte, pane Stejskale, nemuseli o svoji identitu bojovat? Není to náhodou přesně opačně, než jak tvrdí pan Pehe, že totiž právě ten národní mýtus vytváří ten pocit samozřejmosti?
ad 3) Tady to je také přesně opačně. Jakmile někdo jen pípne, že přeci jenom ten odsun možná měl své příčiny a důvody, hned se proti němu zvedne mediální kritická vlna.
K tomu snad jen dodám, že se jedná často o ryzí pokrytectví. Ti samí lidé, kteří odsud Němců kritizují, aktivně podporovali a obhajovali odsun srbského obyvatelstva ze Srbské Krajiny a ze Slavonie a nealbánského obyvatelstva z Kosova. Příkladem je Václav Havel, který se Němcům omlouval, ale po pár letech byl tvůrcem eufemismu humanitární bombardování a podporoval etnické čistky proti srbskému obyvatelstvu.
11. 01. 2013 | 11:36

oc__ napsal(a):

J.K.: V čem mají pravdu? Mým argumentem je to, že se Pehe neopírá o primární zdroje a že fakta o "národní povaze" se dají popsat pouze relativně k nějaké jiné národní povaze.

Nepřijde vám třeba divné, že pokud by platilo, že "Tato podvratná kultura, namířená proti těm, kdo „nás“ kontrolují, ovšem – jak si povšiml i Masaryk – vytvořila sice jistý druh nadání a inteligence, ale zároveň nestálost, nerozvážnost a politickou nezkušenost, což podle TGM vytvářelo živnou půdu pro demagogii." - asi by ČSR nevydrželo jako relativně (ve střední Evropě) demokratický stát až do roku 1938?

A jaké jsou Vaše argumenty?
11. 01. 2013 | 11:37

áte-li v tom ovšem své zájmy.. napsal(a):

čmm
Především pořád zdaleka nevíme dost o těch solárních a větrníkových polích.
Moldan není povahově disponován být objektivní, vím to z doby ještě těsně před převratem. Jeho motivace nelze s obecnými zájmy společnosti sloučit.
11. 01. 2013 | 11:37

Balák napsal(a):

J.K a Bareš díky. Přesně to co tu je.
V kterémkoliv jiném národě když řeknete že se prudce zhoruje ekonomika, že nemůžeme udržet sociální vymoženosti které tu byly před 23 lety, každý si uvědomí že to ohrožuje i jeho osobně, a začnou hledat proč to tak je a jak to řešit.
U nás okamžitě vyběhne dav který začne křičet že nějaký komunista tu zase dělá propagandu, zadupou kritiku i možnost řešení do země. A mafiáni a odkláněči spokojeně kradou dál, ať se psi dole hádají mezi sebou
11. 01. 2013 | 11:38

Bazzy napsal(a):

Jen tři poznámky: prof. Bělohradský je příklad možná nejbrilantnějšího českého myšlení. Není žádná ostuda mu nerozumět, ale je obrovská výzva se o to pokusit. Chce to trpělivost, pokoru, práci s textem. Pustit si video na youtube, u toho svačit a číst noviny a pak nic nepochopit ... to není nic k chlubení ;-)

Existence jedince, rodiny, obce, národa, lidstva, vesmíru .... Nic z toho není samozřejmé. Všechno z toho stojí úsilí a prostředky, zaslouží úctu a poděkování.

Moravský národ závidí českému jeho samozřejmost ;-)
11. 01. 2013 | 11:40

Anna napsal(a):

Díky, pane Stejskale,

z toho jsem však vskutku nezmoudřela, ale až budu v Praze, zkusím Váš postup :-)

Já totiž nevím, co znamená vést "úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech".

Historické kořeny - s tou mlhou se to s námi vleče od Lucké války?:

Jak zhlédla pastorka, hodila divné koření do ohně, a čarujíc mocnými slovy, řekla pak:

„Mha přede mnou, mha za mnou! Ať nás nikdo nevidí než běsi sami!“

http://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/Luck%C3%A1_v%C3%A1lka
11. 01. 2013 | 11:45

oc__ napsal(a):

"Jen tři poznámky: prof. Bělohradský je příklad možná nejbrilantnějšího českého myšlení." - ne, není. Je mediálně zručný filosofující novinář (což na druhou stranu není žádné hamba). Pokud hledáte opravdové špičky, moje typy jsou: Peregrin, Petříček za filosofy. V oblasti historie bych doporučil Čornejovy práce o husitství.
11. 01. 2013 | 11:47

dennis napsal(a):

Otazka zni, zda se nam rezim poslednich dvaceti tri let jevi jako trumatizujici sam o sobe, nebo je pouze dusledkem nevylecenych narodnich traumat? Kazdy z nas si vybira (v ramci svych neuplnych informaci) svuj nazor.

Pro mne je tezko se rozhodnout, zda system mafianske vlady s neuveritelne nizkou statnickou urovni je prirozenym dusledkem ceskych dejinnych specifik... A nebo se mam priklonit k nazoru, ze tech poslednich vice nez dvacet let je vyvoj v Cesku zasadnim zpusobem ovlivnen, determinovan a vlecen mohutnejsimi silami globalnich rozmeru.

Jsem v pokuseni si myslet, ze kdyby v Prognostickem ustavu sedeli lide Masarykova formatu a razeni, ze by museli volit strategii nejmensich ztrat. (Tedy zadne prekotne budovani "demokracie" bez pevneho pravniho ramce.) Ze vsak jsme v povalecne historii v cele Evrope i v atlantickem prostoru svedky nezadrzitelne tendence upadku kulturne mravnich standardu, pak ani budovani "nove demokracie" v ceske verzi nemuze byt nic jineho, nez bezohledne drancovani "zdroju". Nic nepomaha ani politicka korektnost ani prastara tradice spolecenskych konvenci v zapadnich zemich. Zapadni zdvorilostni etiketa nakonec nestoji v ceste dejinnemu vyvoji, ktery pripomina tricata leta minuleho stoleti.

Dusledkem pristiho socialniho konfliktu a nove totality muze podle teorie narodniho traumatu byt vnitre osvobozujici pocit, ze konecne jsou pravidla jasna. A Cesi se budou citit jako ryba ve vode. (Asi podle predstavy, jak tezky hypochondr leta neveri lekarum, ze mu rakovina nehrozi, se konecne zbavi sveho neklidu ve chvili, kdy se dovi, ze diagnoza je drsna.)
11. 01. 2013 | 11:51

resl napsal(a):

schematičnost : "Nebýt Beneše, asi bychom se nedohadovali po internetu a v Kotlině.
Někde za Uralem bychom na sebe hulákali v lese."

promiňte, s vaším názorem nesouhlasím, protože jste málo četl a víc poslouchal.
11. 01. 2013 | 11:53

Al Jouda napsal(a):

Neumět česky je hanba !
11. 01. 2013 | 11:54

Balák napsal(a):

Bazzy, ano, Moravský národ ještě k myšlence své samostatnosti a sebeuvědomění nedospěl. Je to tak.
Měl ho naposledy v době samostatných moravských markrabství.
Až to nastane, bude to další otřes pro české sebevědomí.
11. 01. 2013 | 11:55

ld napsal(a):

Neštěstím českého národa byl rok 1918. Pak to s ním šlo jenom z kopce.
11. 01. 2013 | 11:57

Bazzy napsal(a):

oc_ : děkuji za tipy, prověřím to ;-)
11. 01. 2013 | 12:01

hmmmm napsal(a):

nejkratší a nejvýstižnější psychologická studie českého národa:
.
.
.
Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, HOP....
11. 01. 2013 | 12:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Slámo,

ad 1) naprostý souhlas, neméně důlžité je ovšem vše, co následovalo poté, co po matce Čech, po otci Lucemburčan, výchovou Ital a Francouz (zároveň i trochu Němec) nechal postavit první univerzitu severně od Alp (o tom, kdy český král naposledy volil římského císaře císaře ani nemluvě). Středověk a raný novověk neznal národy v současném slova smyslu, ty s důrazam na společný jazyk, půdu a krev (Blut und Boden, romantizující nacionalismu) se definovaly a začaly být chápány až v 19. století. A protože se v rámci této koncepce se nikdy nepodařila emancipace podle představ většiny této společnosti (s historicky velmi krátkou výjimkou první republiky), to trauma se zde spokojeně vyvíjelo už po generace. Ničím nepřerušené. A je tu pořád.

2) Všechny národy, lépe řečeno společenství musely o svojí identitu bojovat. Některé už nemusejí ba dokonce přišly na to, že i když nebudou bojovat v tom tradičním slova smyslu, mohou i tak být sebevědomým společenstvím. Proč se mne na to ptáte? Nikde jsem s ničím takovým nepolemizoval?

3) Dobře, pane Slámo. Respektuji Váš úhel pohledu.

Libor Stejskal

P.S. Zde si můžete pípat, ba dokonce psát, co chcete. Žádná mediální vlna se zvedat nebude :-)
11. 01. 2013 | 12:05

Anna napsal(a):

dennis

Podle mě je to stále stejné - od pradávna až dodnes "žraloci a malé ryby".
Jistě platí, že výjimka potvrzuje pravidlo - Masaryk, Lincoln..., ale běžně všude se mocnými stávali bohatí a všeho schopní.

Podle mě sociální konflikt se dá očekávat nejen u nás. A podle mě nemusí být výsledkem totalita.
11. 01. 2013 | 12:05

Luba napsal(a):

Anno,
žádná výjimka pravidlo nepotvrzuje.
Výjimka prověřuje jeho platnost.
11. 01. 2013 | 12:08

Anna napsal(a):

Luba

Netrvám na mnou uvedeném rčení v mé podobě :-) Ale na významu Vámi provedená změna snad nic nemění.
11. 01. 2013 | 12:13

DF napsal(a):

Byť historie není mým denním chlebem, ba ani večerní zálibou, musím se ptát: proč se tolik veřejných debat točí okolo zvratu po Bílé hoře resp. Staroměstské exekuci, a tak málo okolo zvratu v Únoru resp. 50. letech?
Podle mého soudu (znalosti jsou opravdu řídké) proto, že exekuce byla ca 100-150 let intenzivně malována od čítanek po večerníky všemi stejně (Pekař je výjimkou) a "všichni" se na ní shodneme = cizinci, uchvatitelé. Naopak Únor - natož Normalizace - pro většinu z nás zůstal na plakátech (Roselin Chenu stojí zde za četbu!).
Přitom po r. 1621 přišla cizí elita, ale elita. Kdežto po ´48 přišla lůza, cizí i domácí.
A díky generálnímu pardonu I (VK: "Zhasneme") a generálnímu pardonu II (VK: "uděláme tlustou amnestii, když čára neprošla") budeme muset na nápravě pracovat o trochu déle, než biblických 40 let či pověstné dvě generace (výběr konfese je věcí čtenáře :-)
P.S. A jestli si to v lednu vyfutrujem Zemanem, tak automaticky připočtu +5 let, ale do katí si kvůli tomu srát nebudu!
11. 01. 2013 | 12:21

roman napsal(a):

Že by to bylo tak složité? A že by se traumata dědila? Přece můj národ je mé nejbližší okolí. Moje rodina, můj soused, můj chlebodárce, moje vláda, moje rodná země a můj vztah k tomu všemu. Moje víra v toto všechno. Tam vznikají anebo zanikají traumata. Jenom jestli se trochu nepodcenil vliv náboženství. Máme přece křesťanské tradice. Každý zná desatero. Znamená to, že když nás začal válcovat logicky technický rozvoj a materialismus nahradil víru, že dnešní bohatý člověk nemůže věřit v boha, nebo jiné hodnoty, než ty uchopitelné? Že po nich touží, nedostává se mu jich a má z toho trauma?
11. 01. 2013 | 12:21

schematičnost napsal(a):

resl
To bylo poněkud pythické. Ale dnes není den na okultní sedánky.
Až zas začne padat ledovka, zeptám se.
11. 01. 2013 | 12:23

Luba napsal(a):

Anno,
výjimka z pravidla jeho platnost přece popírá!
11. 01. 2013 | 12:23

Josef K. napsal(a):

Je zajímavé sledovat překvapené reakce na diskusi, která byla přerušena na celých 40 let sovětskou okupací a normalizací s postnormalizací dneška. Diskuse Kunderova a Havlova měla zvláštní logiku, která, zdá se mi, není panem Pehe zcela pochopena či přesně popsána.
Češi jako zemský národ měli identitu teritoriální. Čechy, ve smyslu Bohemáci, Boemisch, byli jak českojazyčné vrstvy, tak i německojazyčné (s výhradou zemskou), polskojazyčné atp.. Dokladem může být skupina tzv. Volyňských Čechů, t.j. ekonomické emigrace, mezi nimiž byli německy jazyčné a smíšené rodiny zastoupeny velmi hojně. Jedna z nejznámějších vsí na Volyni se jmenovala Bohemka,či tak nějak, tuším. Při sledování emigrace na Volyň, organizovné několika agenty, v oblasti smíšených území- typicky Rakovnicko a Lounsko, Žatecko atp. Tatop íuzemí byla v období rekatolizace znovuosídlována ekonomickou emigrací z Hesenka, Alsaska po devastujících Napoleonských válkách a v době hospodářské krize první poloviny 19. stoleté. Znovuzrozené češství 19. století bylo v mase obyvatel přijato prokazatělně jako princip sociální, nikoliv kulturní. Mnoho Němců, kteří přišli v 18. století a v 19. století, se bez výrazného odporu začalo ve třetí, čtvrté generaci hlásit k češství. Jistou roli zde sehrály sňatky s tuzemskými ženami.
V okamžiku jakéhosi vítězství idee češství jako idee jazyka, a nikoliv zemské příslušnosti, došlo ke zhroucení národní identity. Češství žádnou nemělo, ovšem nemělo ji ani německojazyčné obyvatelstvo, jak se nejprůkazněji ukázalo po odsunu do poválečného Německa.
Toto hledání identity trvá dodnes a pro některé ve stejně konfrontačním duchu.
Sudetoněmecké dny nejsou ničím jiným než hledáním identity, problém identity se v Česko nutně znovu otevře, po čtyřicetileté pause.
M.Kundera psal, odvolávaje se na G.Schauera a pod., o nesamozřejmosti národa v souvislosti se ztracenou středoevropskou (multikulturní) identitou, jak byla vnímána nejen jím, ale např. i Maďary G.Konrádem, C. Miloszem atp. Otázka zněla jako výzva: pokud jsme odvrhli identitu historickou , formovanou po staletí, pak musíme vytvořit identitu novou, nepostavenou na zdánlivé samozřejmostim jazyka a pouhé fyzickém bytí, ale na silné kultuře, která obstojí v souztěži s okolními národy.
Doba normalizace dala Schauerovi i Kunderovi naopak za pravdu. Tento okamžik nepostřehl V. Havel, z čehož pramení i dnešní stav věcí.
11. 01. 2013 | 12:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Romane,

jen drobná poznámka: Vaši rodiče měli též rodiče a ti také. Proto se různá schémata a vzorce myšlení resp. chování mění jen velmi pomalu (tedy k horšímu ne, v kritických podmínkách se jakékoliv návyky mohou velmi rychle ztratit). Rodina vštěpuje dítěti většinu z toho, co pak používá celý život. A to to pak zase přenáší svým dětem. Po generac, generacer a generace.

Libor Stejskal
11. 01. 2013 | 12:32

Anna napsal(a):

DF
"Byť historie není mým denním chlebem, ba ani večerní zálibou, musím se ptát: proč se tolik veřejných debat točí okolo zvratu po Bílé hoře resp. Staroměstské exekuci, a tak málo okolo zvratu v Únoru resp. 50. letech?"

Není to třeba tím, že - Bitva na Bílé hoře, svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války. Zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud českého státu.
--------------------------------

Luba

Rčení "výjimka potvrzuje pravidlo" jsem nevymyslela a vysvětluji si ho tak, že přestože se vyskytl vyjímečný případ, pokračuje se v pravidle.
11. 01. 2013 | 12:33

Luba napsal(a):

Anno,
to si tedy vysvětlujete zatraceně špatně :)

"Výjimka potvrzuje pravidlo" je bezmyšlenkovitě tradované tvrzení, které ukazuje hlavně na to, jak jsou lidé stupidní.

http://en.wikipedia.org/wiki/Exception_that_proves_the_rule

http://www.straightdope.com/columns/read/731/whats-the-meaning-of-the-expression-thats-the-exception-that-proves-the-rule
11. 01. 2013 | 12:43

jak to vzít zpátky? napsal(a):

Karel IV. byl Evropan par excellence, který nalezl (náhodou, zápletkami v rodině) těžiště kontinentu.
Habsburci tu magii z malicherných příčin porušili a způsobili dezintegraci; i ve své osvícenské větvi spoléhali na germanizaci místo na vytvoření univerzální evropské kultury. Čímž položili základ nacionalismu, který měl mj. za důsledek směšný obrat Uhrů k maďarštině atd.atd. Všechno odstředivé tendence. Náš nacionalismus v to počítaje.
I ti židi si nakonec němčinu zhnusili a od jiddiš se přeorientovali na hebrejštinu, neevropský jazyk.

Traumata se hojí tam, kde je příznivé prostředí. Obávám se, že jsme tu šanci (vyjma jiného zásluhou Václava Havla a Karla Schwarzenberka) minuli. A Němci nás prostě už mají za hlupáky, jednou provždy. Ostfriesen.
Poláci měli s Němci od začátku vyhraněnější a tím pádem jasné vztahy, navozující konstruktivní přístup.
Navíc nezapomněli, co jako stát svým občanům dluží a dělají rozumná opatření k zajištění starých a bezmocných. Tím budují zodpovědné vztahy ve společnosti. Ty mohou být jen vzájemné. My si počínáme jako parta sígrů, pořád.
11. 01. 2013 | 12:47

Anna napsal(a):

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Romane,

jen drobná poznámka: Vaši rodiče měli též rodiče a ti také. Proto se různá schémata a vzorce myšlení resp. chování mění jen velmi pomalu (tedy k horšímu ne, v kritických podmínkách se jakékoliv návyky mohou velmi rychle ztratit). Rodina vštěpuje dítěti většinu z toho, co pak používá celý život. A to to pak zase přenáší svým dětem. Po generac, generacer a generace.
--------------------------------

Podle mě je v současné době obrovský problém západní kultury rozpad rodin. Rozvádí se přes třetinu manželství (u nás téměř každé druhé).
Svou roli v životě hledá spousta rozvedených mužů, ženy samoživitelky kolikrát nezvládají výchovu svých dětí. Přibývá tak dětí a mládeže s výchovnými problémy, s návykem na alkoholu, drogách...

Různá schémata a vzorce myšlení přenášené z generace na generaci potom kolikrát těžko dohledat.
11. 01. 2013 | 12:47

Josef K. napsal(a):

To, co se nazývá švejkovstvím či šlepáním do pedálů se shrbeným hřbetem je také výrazem oné absence kulturní identity. Jen tak je možná tato "pragmatičnost" existence. Důraz na technokratické vzdělání je také důsledkem absence identity. Opět projev pragmatičnosti, jakási bezbrannost vůči světu.
Silné kultury svět, společnost, vysvětlují a poznávají, vytvářejí si vizi přítomnosti i budoucnosti, nedokáži se představit, že by americký kandidát na prezidenta hovořil jako český kandidát pan Sobotka o potřebě utlumení humanitních oborů. Nelze si to představit ani v Německu, Francii, Holandsku atp. Je však zajímavé, že podobný požadavek ve prospěch pragmatického vzdělání se objevuje v dnešní U.K., v zemi, která má velký problém se svou identitou v postmoderním světě (není zde místo na bližší vysvětlení).
Vypjatá postnormalizační éra navázala na léta vypjatého poválečného nacionalismu, který tvrdil, že JSME! a charakterizoval národ veskrze pozitivními mýty. Diskuse Kundera Havel nastupuje v okamžiku, kdy se česká společnost začala znovudefinovat v reakci na nejedlovskou dobu. Diskuse o identitě v době normaliozace byla utlumena, ale mýtus 50. let nemohl být obnoven zu podstaty sovětské okupace. Tato éra mýtu je nesena až léty po roce 89. Je zajímavé, kolik má české národovolectví této doby společného s 50. léty.
Vypjate antiněmecké postoje jsou prazvláštně postoji rakouskými. ČEŠI JAKO TAKOVÍ neměli historicky s německými zeměmi nerovnoprávné postavení, facky padaly z obou stran stejně. Po roce 45 paradoxně antiněmecké postoje v české nacionalistickly pojaté společnosti svou intenzitou, posílené o český stalinismus, přesáhly i ty největší výstřelky v SSSR a následně v Rusku.
Příklon k ruské kultuře vyplývá z absence české identity po roce 1918. Nehledě na zkušenost stejně nepříjemnou snad ještě horší než z doby Protektorátu, preference ruské kultury u části obyvatelstva trvá.
11. 01. 2013 | 12:49

Sláma napsal(a):

Děkuji pane Stejskale za to, že chcete věcně debatovat.
K bodu 1)
Ano, národy v moderním pojetí vznikaly až během 19. století. Ale národy ve smyslu politickém tady existovaly už dávno před tím a vývoj směřující k moderním národům již začal také o mnohem dříve. Například proces směřující k jednomu společnému jazyku. Na začátku české státnosti zde bylo jazykové kontinuum od Plzně až po Ural - jedno nářečí plynule přecházelo do druhého a teprve společný stát vytvořil předpoklady pro postupnou jazykovou unifikaci, tedy o vznik jazyků. Více než u nás to bylo patrné u Slováků, jejichž jazyk ještě začátkem 19. století přecházel od moravských nářečí až po Ukrajinštinu a Polštinu.
V rámci toho vývoje to měli Češi nepochybně mnohem snažší, než jakýkoliv jiný slovanský národ a hovořit o traumatu v podstatě nelze.
Bílá hora byla traumatem spíše náboženským než národním. Zbývající čeští, či spíše moravští katolíci to rozhodně jako trauma nepociťovali, spíše naopak. Rekatolizace se ostatně týkala jak českého, tak i německého obyvatelstva.
K bodu 2) Diskuze byla o hlavních tezích Peheho článku, nepolemizoval jsem s vámi, nýbrž s Pehem, resp. s Kunderou, kterého citoval. Prostě Kundera, produkt své doby, vše hodně relativizoval. Samozřejmě poválečná doba byla poněkud vypjatá, protože německá okupace byla samozřejmě traumatem, ale traumatem pro celou Evropu, se kterým se celá Evropa musela vyrovnávat. Ale rozhodně nelze říci, že by se okupace těch "samozřejmých" národů nijak nedotýkala.
ad 3) Samozřejmě, když napíšu, co si myslím, tak se na mě tady sesype hromada lidí, kteří mi budou spílat, někteří značně nevybíravě. S odsunem se má situace tak, že si nikdo nedal tu práci seznámit se historickým pozadím. Třeba s tím, když už v roce 1940 Churchill veřejně mluvil o odsunu jako o jediné možnosti, jak zabránit opakování války. Podobně v závěrečném aktu Postupimské konference se píše o odsunu jako aktu preventivním. Tedy nikoliv jako o kolektivním trestu, který měl trestat Němce za rozpoutání války, jak je nám tu neustále podsouváno.
Tato myšlenka rozhodně nebyla originální. Stejně tak bylo provedeno odsunutí Bulharů z nynějšího Řecka, Řeků z Turecka (a v malé míře i opačně), Rusů z Finska apod. Podobně byla stanovena i Curzonova linie, jako etnická hranice mezi Poláky a Ukrajinci.
11. 01. 2013 | 12:53

Admirál napsal(a):

sladký - "Výsledkem je to, že Češi jsou na jedné straně nejvíce tolerantní národ Evropy, což oceňují zejména imigranti (a také izraelská vláda), na druhé straně Čechům téměř chybí národní hrdost - právě proto, že svůj národ považují za naprostou samozřejmost."

To je i můj pocit. Když se mne někdy v 90. letech můj německý kolega zeptal, jestli jsem hrdý, že jsem Čech, odpověděl jsem mu, že se to asi nedá nazvat hrdostí, jsem spokojený. Jsem spokojený, že jsem Čech.

To se ale od té doby docela změnilo. Když se začlo obnažovat, jak se vlastně zachovali naše elity po roce 89 (dá se to nazvat "malá domů" a "po nás potopa"), když se ukázalo, do jakych lumpáren nás zatahují (Jugoslávie, Kosovo, atd., ta hloubka lokajství, tak už bych svému německému kolegovi nemohl odpovědět, jak jsem odpověděl.

Rok 68 byl pro nás výhrou. Dohnali jsme věci na hranu a donutili demaskovat naše skutečné vládce a jejich poskoky. Od té doby bylo naprosto jasné, kdo je kdo. Když je jasný nepřítel, dá se nad ním zvítězit. Nedá se zvítězit nad nepřítelem, který defakto neexistuje.

Potřebovali bychom dnes rok 68 jako sůl. Dotlačit věci na hranu. Donutit loutkovodiče se demaskovat.

Pak bychom měli novou šanci na změnu poměrů.
11. 01. 2013 | 12:53

Admirál napsal(a):

pardon, moje replika patří nicku Sláma.
11. 01. 2013 | 12:55

Anna napsal(a):

Luba

Teď, když díky Vám vím, jaké je "oficiální" vysvětlení tohoto rčení, už ho raději nebudu používat, neb dodnes jsem žila v bludu mého vysvětlení. Stačí, když vytvářím vlastní stupidnosti. Děkuji za rozšíření obzorů :-)
11. 01. 2013 | 12:56

Josef K. napsal(a):

Úpadek českého umění, jako základního projevu silné kultury, je v době normalizace i dnes provázen zvýšeným hlasem národního mýtu. PseudoUmění Gottů, Vondráčkových, muzikálů atp. bylo odesláno do oblasti spotřeby. Zvláštn í formou degradace je Jára da Cimrman. JdC let šedesátých byla jiná figura než dvojice S+S. Umění je dialog, věčně probíhající sebespytování. Nacionalismus mýtický je tvrzení považované za konečnou odpověď.
Zdá se mi, že otázka identity a její zodpovězení zasahuje do všech sfér života. Byť mnozí tvrdí, že tomu tak není. Nevím-li, kdo jsem, nebudu nikdy dobrým kovářem, natož kovaříčkem.
11. 01. 2013 | 13:01

Sláma napsal(a):

Ještě pro pana Stejskala: " ...po matce Čech, po otci Lucemburčan, výchovou Ital a Francouz (zároveň i trochu Němec) nechal postavit první univerzitu severně od Alp (o tom, kdy český král naposledy volil římského císaře císaře ani nemluvě)."
Karel IV. se sám identifikoval jako Čech. Přece dobře víte, že národnost nevyplývá z genetického původu, nýbrž z vlastní identifikace. Karel, tehdy vlastně Václav, se narodil v Čechách a vyrůstal se svoji matkou Eliškou Přemyslovnou, zatímco jeho otec jezdil po světě.
Český král volil římského císaře tak dlouho, dokud byli voleni, protože vlastně pak volil sám sebe. Habsburgové byli kurfiřty (voliteli) právě jen z toho titulu, že byli českými králi. Rakouský vévoda, pokud vím, nepatřil mezi volitele. Těmi byli arcibiskup mohučský, arcibiskup trevírský, arcibiskup kolínský, král český, falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský.
Jak titul kurfiřta, tak i založení univerzity nebyly jen rozmarem Karla IV., ale vyjádřením váhy českého (politického) národa.
11. 01. 2013 | 13:15

Anna napsal(a):

Josef K.
"Nevím-li, kdo jsem, nebudu nikdy dobrým kovářem, natož kovaříčkem."

Podle mě to v životě platí obráceně - jsem-li dobrým kovaříčkem, budu časem dobrým kovářem... Už v prvním případě však vím, kdo jsem.
A budeme-li VŠICHNI poctivě odvádět dobrou práci, nepovede to k úpadku, ale budeme všichni hrdí a spokojení.
---

"Zdá se mi, že otázka identity a její zodpovězení zasahuje do všech sfér života. "

Taky to tak vidím. A protože kvalita odváděné práce u našich mnohých čelních představitelů, soudců... je špatná, i dobrou práci odvádějící plebs těžko může být hrdý. A národní identita dostává na frak.
11. 01. 2013 | 13:17

společenské vědy jsou opium untelektuálů napsal(a):

Josef K.
Češi své dějiny málokdy skutečně ovlivňovali. Když se podíváte na vznik republiky, byla to nejprve zahraniční akce, pak pár tisíc legionářů (první uznal starodružiníky car) , příznivé podmínky koncem roku 1917 a začátkem 18 (pro Masarykovo kličkování) v Rusku, Benešovy a Štefanikovy styky, vzdělání a výmluvnost; v rozhodujícím okamžiku vliv plukovníka House a francouzská chamtivost.

Domácí podmínky tu byly dlouho spíš latentně, i když Šmeral se svým austromarxismem poměrně rychle po roce 1916 osaměl. Ale podívejte se, ke komu bylo od samého převratu loajální vojsko. Pro potlačení povstání by Coudenhove byl měl k dispozici jen nějaké maďarské pluky, které byly rychle odvolány domů, když se Maďaři na říši vy. Už od konce roku 18 ti původně císaři věrní čeští vojáci zajišťovali integritu republiky proti vnějším i vnitřním pokusům ji rozbít. To znamená, že tu byla jasná vůle pro rozhodování za sebe.
Jako každá dějinná událost, nejde to rozložit, aby se to nerozpadlo. Dokonce ani o pár minut změnit timing.

Principy a náhodně vypozorované vzorce, které mají historicky a místně omezenou platnost jsou, jako veškeré společenské vědy z větší části prázdná rétorika.
Jediné, co platí je vlastní zájem. Kdo jej kvůli příliš mnoha ohledům na mocné sousedy a vnucená pravidla sloužící jiným nemůže definovat, nebude žádný mít. Kdo nemá zájmy, neexistuje.
11. 01. 2013 | 13:18

Ares napsal(a):

Možná tu vedle idealizované interpretace minulosti máme i opačný problém. Tedy lidi, kteří naopak o Češích zásadně mluví jako o malém jaksi zkaženém národě. Podle nich je český národ nositelem nějaké charakterové vady, která mu brání být plnohodnotným a zařadit se mezi ostatní. Zároveň v jejich podání bývají Češi nositelem nějaké historické viny, se kterou se musí vyrovnat. Přičemž tohle vyrovnání bývá vymezeno dosti mlhavě a většinou jde jen o to převzít zidealizovanou verzi výkladu dějin někoho jiného. Jakékoliv projevy národní hrdosti či něco podobné berou jako něco negativního či dokonce nebezpečného. Právě s ohledem na tu malost a zkaženost. Přestože mluví o Češích jako celku a vynáší hrubě paušalizující soudy, nikdy si nepřipisují dané chyby. Vždy se berou tak, že jich se netýkají, že oni jsou ti, co prohlédli, ti lepší.

Před časem jsem narazil na Roma, který tvrdil, že Romové jsou jedním ze ztracených Židovských kmenů, že získali většinu Nobelových cen, že tvořili většinu pretoriánské gardy apod. Mimochodem, víte, kdo postavil pyramidy? Prostě chudák, co si vymýšlí pohádky o bájné historii svého národa, aby se nějak vyrovnal s jeho nelichotivou současností. Samozřejmě tohle je již extrém.

Říkám si, jestli tu nejsou dvě strategie pro zvýšení vlastního sebehodnocení, tam kde stav vlastního národa není takový, jak bychom si přáli. Tedy zidealizovat si svůj národ a přimknout se k němu nebo ho naopak poplivat a vyvýšit se nad něj.
11. 01. 2013 | 13:26

český maloměšťák napsal(a):

Nejoblíbenější hudební formou posledních dekád je v tomto prostoru protest song.
Protest songem jsou i klausovské výlevy.
Je možné být svobodným tak, že proti nesvobodě protestuji, že se od ní osvobodím....ale je důležité poté vědět /spolu např. s Frommem/ nejen od čeho jsem se osvobodil...ale hlavně k čemu.
Znegovat vše, co odporuje nejen skutečnosti, ale i třeba dílčímu úsilí o poznání těch, s kterými nesouhlasím.... nebo to, co není v souladu s mou svobodou - pojatou tak, že je to právě a jen tato svoboda , která má být měřítkem věcí ....nazvat všechny ty, co nesouhlasí s takovýmto způsobem hledání pravdy - expolicitně hlupáky (" každý rozumný člověk přece zcela jasně ví, že...etc etc...") a přitom nesměřovat NIKAM (" vše má v rukou neviditelná ruka trhu") - to není svoboda, ale naopak otroctví.
Otroctví toho nejhoršího charakteru - protože je dobrovolné, vítané a chce se upevňovat v sobě samém. Je otroctvím an sich, zamítá jakoukoliv mapu zkonstruovanou mimo vlastní mřížku vnímání a chápání světa. Je také ale i otroctví vnucující druhým lidem - aby se přizpůsobili jejich vidění, jejich vysvětlením jejich porozuměním - protože jinak budou označeni expolicitně coby hlupáci.

Takoví lidé nehledají vládu souhlasu (tedy demokracii) - oni už ji prostě mají. Už je dána - už byla pro jednou vytvořena a basta fidli.
Ale jde v podstatě jen o to, že jsou zajati sami v sobě a dost často jen ve vlastním těle.

Proto nezbývá než smeknout před jedním z největších filozofů naší doby - který uměl takovéto úvahy vtěsnat do jednoho výroku :
" Sex a peníze jsou vždycky dobré na zasmání"

P.S. Velmi důležité je, aby se takoví lidé nedostali k většímu podílu na moci.
Už dnes to částečně můžeme zajistit i my - voliči prezidenta ČR.
Volme proto raději lidi pochybující, hledající...nečinící si nároky na pravdu tak, že mají předem jasno - a ostatní se musí této pravdě podřídit.
Kdy k takovémuto vnucení " pravdy" použijí ostatní lidi - například přes ty peníze.
11. 01. 2013 | 13:27

Josef K. napsal(a):

Sláma . Snad si přečíst životopis K IV, ne český.
Anna: Jistě, už Gotwald tvrdil práce především, Stalin též, nepoučila jste se, myšlení Gulagu, Anno. Identita s narozením? Obdivuhodné, závidím vám.
společenské vědy jsou opium untelektuálů napsal(a): mirgorodské myšlení jako vyšité, snad si něci přečíst a pak psáti...

Bohužel, všechny tři případy jsou marnost nad m...
11. 01. 2013 | 13:29

Sláma napsal(a):

Josef K. napsal: "V okamžiku jakéhosi vítězství idee češství jako idee jazyka, a nikoliv zemské příslušnosti, došlo ke zhroucení národní identity."
To se naprosto mýlíte. Předně nejde o jakousi imaginární idee jazyka, nýbrž o vlastní identitu národa, který spojuje nikoliv společný jazyk, ale společný etnický původ (byť často jen domělý), společná kultura, historie atd. Jazyk je spíše jen symbolem či výrazem oněch atributů a nemusí tomu být vždy tak. Například národní identita Irů a Skotů není vyjadřována společným jazykem, protože mluví anglicky, nýbrž spíše náboženstvím a v případě Skotů i příslušností ke klanu. Rakušané také mluví německy, ale sami sebe (většinou) považují za národ.
K žádnému zhroucení národní identity u Čechů nedošlo, ba právě naopak. Koncem 19. století se národní identita jasně zformovala.
Je pravdou, že problémy s národní identitou měli nepochybně čeští Němci. Část se přiklonila k češství, část se identifikovala jako Rakoušané a jen část se považovala za české Němce (Deutschböhmen).
11. 01. 2013 | 13:29

stejskal napsal(a):

Pane Slámo,

nemám prakticky s ničím, co jste napsal problém. Fakticky je to přesné, možná jen zdůrazňujeme každý něco trochu jiného (a možná bychom se dokonce i dohodli na hodně podobném východisku i závěru, kdybychom na to měli čas. V takto široce pojatém prostředí to aspíš nejde, i když je debata zajímavá a jako taková obohacující).

1) Určitě, popsal jste to přesně. Chtěl jsem jen zdůraznit, že když se (přinejmenším v tomto geopolitickém prostoru) redefinoval významový obsah výrazu národ, a podstaná část společností tuto změnu velmi silně prožívala, česká společnost ani zdaleka nedošla k emancipaci, kterou si představovala. A samozřejmě nejen ona, to je jasné. Podobnými traumaty trpí v podstatě každé společenství. Akorát má každé poněkud jiné (proč řada Maďarů nyní inklinuje k vládě silné ruky a v Česku to tak silné není? Co všechno vás napadne? Katolicismus v. protestantismus, rakousko-uherské vyrovnání, Trianon, Horthy, 1956...) Každá společnist si musí odžít nějaká ta traumata, která jsou různá, mají různé důvody a následky. A odžívá je vlastně jen proto, aby se objevovala nová. A teď jde o to, jak se s nimi ta společnost učí zacházet. Zda při každém neúspěchu hned rezignuje, nadává, hledá viníka jinde, což se myslím děje zde, nebo se snaží se tomu postavit, překonat to, co ji ničí a rozkládá).

3) Dotýkala, velmi. Vždyť píšu, že Francouzi tuto debatu už rozjeli, Němci také. A nejen oni. I v Británii se už dávno debatuje o tom, proč horníci během války hrozili stávkou kvůli platům a na ostrovech v Kanálu, které obsadili nacisté, skvěle fungovala spolupráce s místními (čili žádná dokonalá protihitlerovská britská jednota). Rozumíte? Nejde o to, že jiní taky. Jde o to, že se vždy děje něco, co se v rámci jakési mytologizace zastírá. V daném okamžiku se to objektivně dost těžko vyhodnocuje, protože se to každého bezprostředně dotýká. S odstupem je ale dobré vidět věci reálně. Protože jevy někdější ovlivňují, ať chceme či nechceme, tendence a různé vzorce chování často velmi zásadně a mohou to dělat po staletí.

3) Víte, vy máte pocit, že když zde něco napíšete na podporu odsunu, všichni se na Vás sesypou. A já mám pocit přesně opačný (mnohokrát jsem si to zde ověřil).

Mimochodem co přesně myslíte větou, že "s odsunem se má situace tak, že si nikdo nedal tu práci seznámit se historickým pozadím."? To, co píšete, je pravda. Ale jen část. Němci okupovali Evropu skoro celou, to, co se dělo po válce u nás, ale nemělo obdoby (snad s výjimkou východního Pruska). To, že někdo už dříve podobný postup realizoval, neznamená, že jej musí někdo jiný opakovat (turecký stát Armény např. rovnou vyvraždil, ale jako dobré řešení etnických sporů mi to stejně nepřijde). Naopak, je to dost nebezpečný precedens, řekl bych.

Libor Stejskal
11. 01. 2013 | 13:33

Anna napsal(a):

Ares

Národní hrdosti lze dosáhnout i cílenou výchovou. Obě dcery studovaly rok na střední škole v USA a žily v amerických rodinách. Výchova stylem "jsem Američan pyšný na to, že USA zachraňují svět" probíhala v rodinách i ve školách, poměrně časté je tam běžné vyvěšování praporů u domů...
11. 01. 2013 | 13:35

stejskal napsal(a):

Asi víte, pane Slámo, že Karel IV. trval na tom, aby jeho žena - Anna Svídnická - porodila prvrozeného syna Václava (tedy druhorozeného, ale ten první zemřel jako dítě a po něm i jeho matka, Anna Falcká) v Norimberku. Na Zollernu. Karel IV. byl především císař říše římské (její západní části) a dělal vše pro to, aby tato říše vzkvétala. I k Norimberku měl velmi silný vztah (i když to nebyl jen vztah citový, ale i politický), stejně jako ku Praze či třeba Milánu. Ve středověku se pojem Čech, Němec apod. chápal o dost jinak, než nyní :-) l.s.
11. 01. 2013 | 13:41

český maloměšťák napsal(a):

Národ je národem jen když je národem ústavním. Psáno malým " ú".
Přes to nic nejede - ani hitlerovský vlak, ani " komunistický" vlak.
Je to zejména o stavu a kvalitě institucí a zda je takový národ, respektive člen takovéhoto národa nosí stále v sobě - byť by musel v aktuální konstelaci dodržovat pravidla, která mu násilím někdo vnutil. Ne každý chce a dokáže být mučedníkem - ale každý má na to, aby věděl, jak věci změnit k lepšímu.
Skuteční vůdcové národa pak mají jak tu odvahu, tak potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti - ale zejména jsou vybaveni DOBRÝM ÚMYSLEM - v kontextu budování onoho ústavního národa.
Jak je ostatní rozpoznají ?
Nijak - pokud je aspoň trochu nenosí i v sobě. Nejen po kapsách či na policích s knihama.

Společný jazyk, společná měna, společné právo, společný geografický prostor, společná armáda...jsou samozřejmě také důležité - ale jsou v kontextu toho leitmotivu nevýznamné a pomíjivé.
Jen pohleďme na vývoj těchto fenomenů tak jak se odehrával v minulosti - a zkoumejme židovský národ. Který je právě že oním ústavním národem - bez Ústavy./nyní naopak s velkým " U"/
A byl takovým dlouhá staletí.
(posuzovat kvalitu a stav jejich ústavy - to je již věc jiná...ale samozřejmě že velmi důležitá !!)
Proto také Hitler nemohl tento národ porazit ve své pangermanistické snaze a duševní úchylce jinak, než že tento národ chtěl vyhubit do jednoho.
11. 01. 2013 | 13:53

Anna napsal(a):

Josef K.
"Anna: Jistě, už Gotwald tvrdil práce především, Stalin též, nepoučila jste se, myšlení Gulagu, Anno. Identita s narozením? Obdivuhodné, závidím vám. "
---

Podle mě je prací i práce intelektuální. Podle Vás zákonodárci, soudci, historici, učitelé... nepracují?

Identita může znamenat:
identita (matematika), jednoznačné zobrazení
neutrální prvek v algebře
totožnost, jednoznačné určení jedinečného objektu (subjektu)
shodnost, stejnost, rovnost
svébytnost, mentální nebo sociální reprezentace podstatných znaků subjektu (např. národní identita, pohlavní identita), též sebepojetí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Identita
---

Proč se ptáte: Identita s narozením?

Já vyjádřila svůj názor k Vašemu: "Nevím-li, kdo jsem, nebudu nikdy dobrým kovářem, natož kovaříčkem."

Už víte, kdo jste? A od kdy to víte, ve kterém věku jste to zjistil?
---

Jsem Čech,
a věřte, Čechové jsou
dobrý, čacký lid.
A kdo to říká, na svůj rod
že nemám hrdý být?
Jak jiní mám svůj rodný kraj,
své matky krev a řeč.
Jak jiní umím držet pluh
i kladivo a meč.

J.V.Sládek

Tu básničku, kterou Sládek v 90.letech 19.stol., ještě „za Rakouska“, zařadil do sbírky veršů pro děti „Zvony a zvonky“, měli za první republiky v čítance mladší školáci.

Celými tisíciletými dějinami našeho národa proniká úsilí o ustavení, udržení a rozvoj státu. Vytváří se lidské dílo, inspirované vyššími cíli než je pouhá existence národního společenství. Ta sama nestačí. Je zapotřebí zdůvodnit ji smyslem, ideou, něčím větším, než je sama, něčím, oč bude usilovat. Stát potřebuje egidu, která jeho obyvatele bude integrovat, motivovat, oduševňovat. Spolu s měnícími se podmínkami vnějšími i vnitřními nabývá idea české státnosti různé podoby. Jinou má za časů přemyslovských knížat, jinou jí vtiskl Otec vlasti Karel IV., jinou král dvojího lidu Jiří Poděbradský, jinou (nekorunovaný) Otec národa František Palacký. Historicky poslední ideový státní program formuloval president Osvoboditel T.G.Masaryk. Je to program prodchnutý ideály demokracie a humanity, ideou národní a sociální, tou, kterou hlásali (všichni svým historicky podmíněným způsobem ) husité i obrozenci, Palacký, Havlíček, Beneš, Čapek…ideou republikánské rovnosti, solidarity a spravedlnosti. Právě tyto ideje většinu občanů první republiky integrovaly a naplňovaly smyslem jejich každodenní život a práci. Nikdo by si tenkrát nedovedl představit, co bude dnes, za nějakých 70 let. Nikdo by nevěřil, že je možno upadnout do stavu dnešního morálního marasmu. „Česká republika nemá státní ideu“, konstatuje historik J.Jaroš-Nickelli. „Stát bez státní ideje nevzkvétá, hyne a zaniká“. Srovnejme bohatství idejí a symbolů první republiky s dezorientující a demoralizující ideovou prázdnotou dnešního českého státu. Budeme s autorem souhlasit: „Bez státní ideje republika zahyne“. Bez státní ideje nelze ani pozitivně ovlivnit národní identitu, vědomí příslušnosti k vlastnímu národnímu státu.

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/jsem-cech.html
11. 01. 2013 | 13:56

český maloměšťák napsal(a):

Sláma
S těmi " národy" ve středověku(v období, které popisuje) má pan Stejskal pravdu. Tam šlo spíše o národ Kristův ...či o národy říšské a stojící mimo Říši.
Např. jazyk je v tomto smyslu podružný. I když důležitý. /viz např. etymologie slova barbar/
11. 01. 2013 | 13:57

Balák napsal(a):

Josefe K- 12,49 Sobotku hodně nesnáším, ale jeho myšlenka na propagaci technických vzdělání je správná.
My se dnes neumíme uživit bez dluhů, a z toho nás vytáhne JENOM to že obnovíme něco co tu bylo za komunistů. Potřebujeme mít podniky, které jsou světoznámé, a z toho se vyvine národní hrdost. Švýcar je hrdý na svoji zemi, protože všude na zeměkoluli když řekne že je Švýcar, všichni uznale pokývají hlavou a začnou sami uznale vyprávět, co vše dalo a dává světu Švýcarsko, co o nich znají a vědí.
Tak vzniká hrdost- MUSÍTE MÍT NEBO UMĚT NĚCO NA CO MŮŽETE BÝT HRDÝ. To vás nenaučí žádní politologové, sociologové, reklamní agenti, PR manažeři, i kdyby jich školy chrlily 100 x tolik.
11. 01. 2013 | 14:07

skeptický napsal(a):

Tihle pisálkové,co se dnes vidí v Němcích na náš úkor,antož se to hodí,by tu dnes nebyli,kdyby Němci vyhráli válku.Selektivně krátká paměť.

Jsme tu podle jejich kritérií všichni podlidi,ale budeme se tu jak v pomocné škole vytahovat na druhého,kdo je větší blbec,podlid,anebo kdo má staršího tatínka.

Tyhle úvahy o Češích jsou tu časté,a dlužno říci,že od pisatelů to sedí.
11. 01. 2013 | 14:07

JC napsal(a):

Jednak to neskončilo Moskvou, ale momentálně Bruselem.

Dá se to napsat i z jiného pohledu. Srágory co vzaly kramle/Kundera, Bělohradský, Pehe nás budou poučovat jací jsem zbabělci.
11. 01. 2013 | 14:17

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
jakýpak národ. Neexistuje.To jsou přece jednotliví lidé.
Ještě by to chtělo zamudrovat, že neexistuje pravítko, či cokoliv jiného, ale existují jen jednotlivé molekuly.

Ty přednášky neoflagelantů znám jak své boty.
11. 01. 2013 | 14:31

český maloměšťák napsal(a):

Ještě malá poznámka.
Ústavním národem samozřejmě není množina hlupáků, kteří souhlasí s tím, že např. ve velkých soudních kauzách, kdy poškozenými byly tisíce lidí a došlo k poškozením v sumě miliard CZK /ale i stamiliard CZK - jenže to už je o něčem jiné - i když možná že o tom samém/ ...dopadne nezávislý soud tak, že to budou právě že ti hlupáci, kteří odškodní jak stranu žalující - tak stranu žalovanou.
Byť by taková množina hlupáků měla k dispozici kromě ústavy i Ústavu.
Byť by taková množina hlupáků měla společnou historii, společný jazyk, společné instituce, společně sdílený geografický prostor a společnou vládu a parlament.
Je to stále jen množina hlupáků předurčená k absorpci nějakým skutečným ústavním národem.

Já nevím, zda si v tomto rozumím např. s Josefem K...ale mám pocit že ano a mám také pocit, že ho taky nějak moc tento stav netěší.
To jen osli mu podsouvájí , že se z toho raduje.
Ale nemohu myslet a psát za něj.

P.S. Berka je nevinnej - a žádá údajně 5 mil. CZK odškodnění.
11. 01. 2013 | 14:35

buldatra napsal(a):

Humanitární vzdělání by bylo celkem pro kočku, kdyby nebylo technokratů.
Páč bez technických hejblat by žili humanitní intelektuálové v lepším případě v sudu a svítili si loučí, aby mohli potmě psát své stati husím brkem na svitky kůry, v lepším případě na pergamen.

Oproti tomu takový technokrat alchymista by na tom byl o poznání lépe, páč on ví, co je to a jak funguje luminiscence.

Obého vzdělání jest nám třeba měrou přiměřenou.
A čeho nám třeba není?
Nekritického vyzdvihování jednoho nad druhé, snižování významu toho, bez něhož by i taková parta quaziintelektuálů, kteří si říkají Josef K, žili ve společném sudu.
A to mám Dionýza rád.
11. 01. 2013 | 14:38

český maloměšťák napsal(a):

Je to ale také samozřejmě i o Tatíčkovi národa vs Kmotr národa. /Putin národa ??/

Hezký den všem.
11. 01. 2013 | 14:39

český maloměšťák napsal(a):

"...parta quaziintelektuálů, kteří si říkají Josef K,.."
Taky zajímavý slovník, Jako už bych to někde a kdysi četl...

Konec zvonec. Dichotomické pseudoúvahy tohoto typu se mi hnusí, milá množino.
11. 01. 2013 | 14:42

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

Na neoflagelanty nedám dopustit, páč neoflagelanti jsou velice užiteční lidé.
Názorně a zcela zdarma nám ukazují, jak by jeden mohl dopadnout, kdyby nevěděl, kdy má přestat blbnout.
Za to jim patří dík.
11. 01. 2013 | 14:42

skeptický napsal(a):

Pan Pepa

Jaképak molekuly.Atomizace společnosti je cíl.
Starobylé zbraně Chaosu,rozkolu a peněz.

Některé díkuhodné články co tu čtu,zveřejněny v kterékoliv jiné zemi,pisateli by někdo nakopal prdel.
11. 01. 2013 | 14:43

buldatra napsal(a):

Ale molekulyzace společnosti také zní pěkně.
Nebo molekulizace?
11. 01. 2013 | 14:46

buldatra napsal(a):

A aby toho nebylo málo je nejen atomizace a molekulizace společnosti.
Podle jednoho nicka zde navíc ještě ten proces mirgorodizace.
11. 01. 2013 | 14:51

Anna napsal(a):

Pepa Řepa

Není snad národ společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti?

Už jsem to tu citovala: Historicky poslední ideový státní program formuloval president Osvoboditel T.G.Masaryk. Je to program prodchnutý ideály demokracie a humanity, ideou národní a sociální, tou, kterou hlásali (všichni svým historicky podmíněným způsobem ) husité i obrozenci, Palacký, Havlíček, Beneš, Čapek…ideou republikánské rovnosti, solidarity a spravedlnosti. Právě tyto ideje většinu občanů první republiky integrovaly a naplňovaly smyslem jejich každodenní život a práci.
---

Velmi žalostný připadá mi náš současný stav, čtvrt století po pádu totality, kdy většinu občanů integroval odpor k amnestii, kdy o solidaritě a spravedlnosti si můžeme nechat zdát...

Vůbec nerozumím smyslu zde uvedeného:
Je tedy zřejmé, že ozdravení české společnosti i politického systému nedosáhneme změnami pravidel hry, jak si myslí například ti, kdo si slibují změnu poměrů od jiného volebního systému. Stejně jako u traumatizovaného jedince lze změny dosáhnout jen konfrontací s vytěsněnou minulostí, kterou naše národní společenství překrylo mýty, předsudky a sebeklamem. Jinými slovy, neuspějeme, pokud nesvedeme úspěšný souboj s hegemonií falešného vědomí, které jako mlha zabraňuje české společnosti najít správný směr ve svobodných poměrech.
---

Takže je zřejmé, že já rozhodně neuspěju, protože nevím, s čím a jak mám bojovat.
11. 01. 2013 | 14:54

milansmid napsal(a):

Český napsal Kundera nikoli v roce 1968, ale po okupaci 1969
http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4780
11. 01. 2013 | 14:55

skeptický napsal(a):

Anna
To si musíte prožít nějaké trauma,a začít se nenávidět.Pak začnete házet svoje symptomy na všechny kolem.
Akorát ale dosáhnete toho,že tím dáváte krajanům špatné jméno.
11. 01. 2013 | 14:59

Luba napsal(a):

Anno,
no to je výborné :)

Také používám: Výjimka prověřuje pravidlo. Výjimka z pravidla.

Totiž ... výjimka z pravidla poukazuje na problematičnost jeho obecné platnosti - tedy např. na chybnost logické indukce v uvažování o něčem tak složitém, jako je lidská společnost.

Logická indukce tak může vést k potvrzování si svých předsudků, nikoli ke skutečnému poznání.
11. 01. 2013 | 15:00

Luba napsal(a):

bultarda napsal:

"Humanitární vzdělání (pozn.: asi jste měl na mysli humanitní) by bylo celkem pro kočku, kdyby nebylo technokratů."

Z omylu je Vás možno usvědčit citátem klasika:

"Příběh o Thalétovi z Milétu:

Vypráví se v něm o jednom nápadu, jak vydělat.

Když mu lidé pro jeho chudobu vyčítali, že je filosofie neužitečná, tak prý, protože na základě pozorování hvězd předvídal, že bude veliká úroda oliv, složil již v zimě něco málo peněz jako zálohu a získal za nízkou cenu do nájmu všechny olivové lisy v Milétu a na Chiu, neboť nikdo nepřišel s vyšší nabídkou.

Když potom nastal pravý čas a mnoho zájemců se náhle a současně začalo shánět po olivových lisech, pronajímal je za tolik, za kolik chtěl.

Získal prý mnoho peněz, a dokázal tím, že pro filosofy by bylo snadné zbohatnout, kdyby chtěli, ale že bohatství není tím, oč usilují.

Tak tedy podal Thalés podle vypravování důkaz o své moudrosti."

Zdroj:
http://www.misantropovaknihovna.estranky.cz/clanky/aristoteles---vypisky-z-dila.html#POLITIKA
11. 01. 2013 | 15:12

Vaněk napsal(a):

Anno, nezlobte se ale představuji si vás jako starší dámu, která listuje básničkami vlastenců z 18 století, neustále nám ty básně opisujete ( někdy i modernější písně), dost tím unavujete, ale dnešní realitu už asi dávno nechápete.
Studoval jsem na americké škole postgraduál. Souhlasím, velké vlastenectví, každé ráno v 8,00 hymna, každý kdo šel po kampusu se otočil směrem k vlajce, stál v pozoru a dal si ruku na srdce. Jenže to jsou až druhotné jevy toho, že USA mají nějaké dějiny, pořád ještě je to nejmocnější stát na světě, první v mnoha oblastech lidského chování.
Přečtěte si Balák 14,07. Nejprve musíme hodně PRACOVAT, potom budeme slavní tím co umíme, a POTOM může každý pocítit hrdost. Pokud vám to zní komunisticky, je mně líto, ale bohužel tu komunisté byli poslední kdo chápal význam práce pro národ i jednotlivce. A také bohužel, pamatuji na téže škole v USA (byl jsem tam r-1992, bylo to mezinárodní vzdělávání, spolužáci ze všech kontinentů) že když jsem TEHDY řekl Československo, všichni pokyvovali hlavou že něco od nás znají, že mají tramvaje, auta, strojírenství, sklo, cukrovary a pivovary od nás, Arabové doslova padali na zadek že od našich inženýrů mají postavené továrny, také vybudované vojenské školství v Egyptě atd. Když se rozdělovala práce do skupin, chtěli mně všichni k sobě, inženýr z Československa, s ním budeme mít úspěch.
Dnes přijedete do zahraničí a reakce - Czech Republic buď neznají, nebo se ptají jestli jsou ještě ty děvy na E55, nanejvýš že jejich syn sem jede chlastat na víkend a bojí se taxikářů a že ho všude okradou, to je vše. A popavdě jsem ani nenašel argument čím jím naši republiku přiblížit, žádné známé podniky už nemáme
11. 01. 2013 | 15:12

Digi napsal(a):

Už mám opravdu dost těch kydů o nesamozřejmosti českého národa a ohavného sebemrskačství vnucovaného občanům všelijakými politology, rádoby filosofy politiky atd.
Jděte se, pane Pehe , zeptat lidí, čím se doopravdy cítí traumatizováni - bezostyšnými zlodějinami, tím, že pro určitou úzkou skupinu zákony neplatí nebo se ohnou, neprůhlednou a čachrářskou politikou, placením miliard za podrazy někoho jiného (viz Železný a 10 miliard za Novu) atd. atd.
Už jen stačí, abyste napsal, že český národ si neumí vládnou a že bychom se měli spojit např. s Německem.
11. 01. 2013 | 15:14

minatomirai napsal(a):

Český napsal Kundera nikoli v roce 1968, ale po okupaci 1969
http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4780
--------------------------------------------------------------------------------
Díky, dalo by se to nazvat Kunderova chvála malému národu.
Podstatně lepší, než Peheho celá nešťastná a zamotaná polemika.
11. 01. 2013 | 15:19

skeptický napsal(a):

Vaněk

Nečtete tu správnou literaturu.
Podle cestovních pamfletů se zde domorodci živí vařením piva a výrobou věžních hodin.
11. 01. 2013 | 15:23

minatomirai napsal(a):

Studoval jsem na americké škole postgraduál. Souhlasím, velké vlastenectví, každé ráno v 8,00 hymna, každý kdo šel po kampusu se otočil směrem k vlajce, stál v pozoru a dal si ruku na srdce.
---------------------------------------------------------------------------------
Nevalte kraviny o tom, že se na amerických universitách povinně každé ráno hraje hymna. To, že pokud se slyší jakákoliv hymna, se vzdá čest zastavením, je naprosto přirozené na celém světě.
11. 01. 2013 | 15:29

Vaněk napsal(a):

Digi, ale vždyť je to pravda, neumíme si vládnout a neumíme se k politikům a vládě chovat.
V Evropě odstupují ministři poté co se provalí že pře 20 lety měli doma au pair nebo děvče na výpomoc a nepřihlásili ji oficiálně, neplatili za ni daně a nedali ji třeba ty kurzy a vzdělání s tím podle zákona spojené.
Kancléř Kohl byl nějaký politik, vedl Německo v největším hospodářském rozmachu, znovusjednotitel Německa. Když se provalila korupce v jeho straně, byl během pár dnů pryč, v dalších volbách dostali výprask, a Kohl 8 let nevylezl na veřejnost, ani když se oslavovalo kulaté výročí pádu Berlínské zdi, on který to politicky vyjednal nebyl pozván. Protože novináři by chtěli slyšet o té korupci a ne hrdinské kecy jak vyhnal Rudou armádu z Německa a Evropy.
U nás se tím že vyhnal Ruskou armádu chlubí nějaký Kocáb.
Když se provalila akce Sinha, Bacs, Pepa z Hongkongu tak čecháčci místo aby řekli politikům že okrást se nenechají, poslechli nějaké hurá antikomunistické bláboly, na demonstraci si zakřičeli že nechtějí do Stalinova Gulagu a dál budou volit Klause. No a potom u to jelo, tam kde se včera kradly miliony, jde to dnes po miliardách. A divíme se že H systém a Union Banka není vyřešena ani po 8 letech, že PROMOPRO Vondra 750 milionů byl ministr ještě 4 roky poté, atd.
11. 01. 2013 | 15:31

Anna napsal(a):

Vaněk napsal(a):

Anno, nezlobte se ale představuji si vás jako starší dámu, která listuje básničkami vlastenců z 18 století, neustále nám ty básně opisujete ( někdy i modernější písně), dost tím unavujete, ale dnešní realitu už asi dávno nechápete.
---

Máte pravdu, jsem starší - 57.ročník, asi 20 let se živím jako programátor analytik, myslím, že není povinné číst moje příspěvky, a dnešní realitu opravdu nechápu - nevím, proč si tak dlouho necháváme sr.t na hlavu.
--------------

"Studoval jsem na americké škole postgraduál. Souhlasím, velké vlastenectví, každé ráno v 8,00 hymna, každý kdo šel po kampusu se otočil směrem k vlajce, stál v pozoru a dal si ruku na srdce. Jenže to jsou až druhotné jevy toho, že USA mají nějaké dějiny, pořád ještě je to nejmocnější stát na světě, první v mnoha oblastech lidského chování."
--

My snad dějiny nemáme? Kdy jsme byli my a kdy Američani? Nejmocnější jistě jsou a dávají to patřičně najevo - viz Vietnam, Irák, humanitární bombardování v Kosovu...
Prosím, můžete napsat, ve kterých mnoha oblastech lidského chování jsou podle Vás první? Není to ve střílení ve školách?
--------------------------

"Přečtěte si Balák 14,07. Nejprve musíme hodně PRACOVAT..."

Ten odstavec jste si mohl odpustit, protože já jsem zde napsala:
Anna napsal(a):
Josef K.
"Nevím-li, kdo jsem, nebudu nikdy dobrým kovářem, natož kovaříčkem."

Podle mě to v životě platí obráceně - jsem-li dobrým kovaříčkem, budu časem dobrým kovářem... Už v prvním případě však vím, kdo jsem.
A budeme-li VŠICHNI poctivě odvádět dobrou práci, nepovede to k úpadku, ale budeme všichni hrdí a spokojení.
---

"Zdá se mi, že otázka identity a její zodpovězení zasahuje do všech sfér života. "

Taky to tak vidím. A protože kvalita odváděné práce u našich mnohých čelních představitelů, soudců... je špatná, i dobrou práci odvádějící plebs těžko může být hrdý. A národní identita dostává na frak.
11. 01. 2013 | 13:17
--------------------------

"A popavdě jsem ani nenašel argument čím jím naši republiku přiblížit, žádné známé podniky už nemáme"
--

Český křišťál, cibulový porcelán, české klavíry a piána, civilní i vojenské letecká technika.... proč takto neodpovíte?

http://www.klimt-crystal.cz/cs/
http://www.crystal-bohemia.cz/
http://www.petrof.cz/
http://www.aero.cz/cs/
11. 01. 2013 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

Anna
lituji, ale nehodlám text tohoto mudrování pitvat. Když v polovině zjistím, že jde o vykročení k neoflagelantskénmu procesí, přestanu číst.

Už to tady bylo stokrát.
Je potřeba-v zájmu nové identity-vytlouct lidem z palice všechno,co souvisí s pojmem národ, vsugerovat, že to patří jen do výbavy krajních nacionalistů.
Pak to graduje, přijde odsun, most v Ústí,či jiná vina, nejlépe dědičná, nutnost sebereflexe....blablabla, potřeba omluvit se.....blablabla, zvýhodńovat menšiny......blablabla.

Kdysi tady napsal jeden autor blog. Máme se omlouvat i za Vikingy?
Nikdy neztratil aktuálnost.

Relativisté přijdou s tím, že se nemá mluvit o společenství, o pravítku, že jsou jen jedinci....molekuly, atomy, aby vzápětí začali hbitě mudrovat o nutnosti stmelování, spojování rozdělené společnosti.....blablabla.
Jsou to lidé, kteří vlastní identitu nikdy neměli nebo ji-z různých důvodů-ztratili a totéž se snaží vsugerovat jiným.

Koukolík tomu říká, že je potřeba v hlavách lidí nadělat salát. Je pozoruhodné, že ti, kteří se na něj jindy odvolávají, sami mají v hlavě třikrát natrávený vlašák.
Volají po AA a zase se odvolávají na svého guru a uniká jim, že on považuje jak kvoty, tak pozitivní diskriminaci za zvěrstvo.

Když se chce někdo bičovat nebo neustále omlouvat a plazit po zemi, ať to dělá za sebe a mě vynechá.
V těch lidech není žádná přirozenou hrdost a zdravé sebevědomí.Mluví o wohnoutech nebo mirgorodských a sami jimi jsou.
11. 01. 2013 | 15:34

Kobra Plaz napsal(a):

Nesamozřejmý národ jsou UFOni, trpí traumatem z toho, že jsou utajováni v Roswellu. A že jsou možná jenom fáma.
11. 01. 2013 | 15:35

buldatra napsal(a):

Ano Lubo,

Máte pravdu. Chtěl jsem asi napsat humanitní, ale nenapsal.
Inu, i já se občas potřebuji historicky znemožnit.

Mno, k vašemu vyprávění byste samozřejmě mohl přidat ještě hafo dalších podobně laděných skazek.
Tedy nejen o filosofech, ale i o lichvářích, bankéřích, zastavárnících, politicích, církevních hodnostářích a dalších lidičcích, různě šejdířských, netechnokratických, různě myslitelsky vybavených. Vo tém žádná.

Jenže, já svým přípisem chtěl říct něco poněkud jiného, co vám bohužel uniklo.
Proto tedy opakuji speciálně jen pro vás ještě jednou:
Obého vzdělání jest nám třeba měrou přiměřenou.
Je to takhle už lepší?
11. 01. 2013 | 15:37

Vaněk napsal(a):

Minatomirai, nejsem znalec všech US škol ale na škole kde jsem byl se hrála.
A můžu vám říci i další zkušenosti. Knihovna a studovna v campusu otevřená 24 hodin denně, pouze po 11 hod večer už obsluha nenosila knihy z archivu. Já studoval na pokoji, ale nahlédl jsem i v sobotu kolem půlnoci a bylo tam docela plno. Přál bych to našim studentům zažít, jak se tam na škole maká. Když jste 15 v pořadí ve svém ročníku, už jste podělaný protože když bude nabidnuta dobrá práce, dostane ji někdo z těch 14 před vámi. A třeba podvádět u písemné práce, to vás udají, přece nebudou dřít a lepší výsledky bude mít podvodník.
Jinak si ale USA neidealizuji, jsou tam zase jiné problémy, ale to sem nepatří
11. 01. 2013 | 15:39

Anna napsal(a):

Pepa Řepa
"Když se chce někdo bičovat nebo neustále omlouvat a plazit po zemi, ať to dělá za sebe a mě vynechá."

Mě taky, jsem sebevědomá a hrdá nejen na sebe, ale i že jsem Češka. Vůbec nechápu, proč bych na svoji národnost neměla být hrdá. Vždyť Američani jsou na sebe taky hrdí. A ti podle mě by se mohli stydět za víc věcí, než Češi.
11. 01. 2013 | 15:43

marxík napsal(a):

Digi
Kolego, aniž bych propadal malomyslnosti, soudím, že český národ si nikdy nevládl a vládnout nebude.
Na historické ose měl pouze někdy lepší a někdy horší podmínky k životu ve vztahu k ostatním zemím. Jak se věci mají s ohledem na nedávnou minulost naznačil kolega Vaněk.
To samé ostatně platí i pro ostatní národy.
Vládnutí současných a budoucích panovníků je pouze více sofistikované a více sdílené.
11. 01. 2013 | 15:46

skeptický napsal(a):

Pan Pepa

Nejsem jiný,než všichni Češi;dělím lidi na chytré a blbé.Chytří jsou ti,kteří sdílejí můj názor.S bídou jeden z deseti.Proto je v téhle zemi poměr těch chytrých k těm blbým 1 : 10,sebe nepočítaje.

Měl jsem Novoroční předsevzetí ,že k těm druhým už chodit nebudu.
Znáte to : Někdy se zastavte,my k vám taky nechodíme.

Po té tasemnici amnestologů,jak to tu někdo nazval,už není kam jít.
Pane Stejskale,nemáte tu něco pro šachisty?I když od té doby ,co počítače hrajou líp,už to taky upadlo v ceně.
11. 01. 2013 | 15:47

minatomirai napsal(a):

Minatomirai, nejsem znalec všech US škol ale na škole kde jsem byl se hrála.
------------------------------------------------------------------------------
Na kampusech se hymna hraje u příležitostí sportovních utkání a zahájení akademického roku.

A třeba podvádět u písemné práce, to vás udají, přece nebudou dřít a lepší výsledky bude mít podvodník
-------------------------------------------------------------
Zásada, se kterou plně souhlasím.
11. 01. 2013 | 15:47

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

z té amnestie nemějte vrásky.
Páč, kdyby nebyla a zavíralo se tímto tempem furt a stále dál, tak za chvíli by tu nikdo nebyl.

Vostatní na to časem přijdou taky.
11. 01. 2013 | 15:52

Digi napsal(a):

A díky pane Slámo, mluvíte mi z duše.
11. 01. 2013 | 15:54

xxx napsal(a):

To aga: Kde jste nasel srovnavani Cechu s Zidy/ ja clanek pro jistotu precetl 3x
a nikde nic.
11. 01. 2013 | 15:57

Jaroslav napsal(a):

Souhlasím s Vaňkem ( i s Pehem), ta morálka musí začít od spodu, Mám zkušenost z Frankfurtu před rokem. V 6 ráno jsem spěchal, a když svítila na přechodu červená, široko daleko žádné auto, tak jsem chtěl přeběhnout. Byli tam nějací lidé, maminka kamsi vláčela malé dítě a seřvala mne, že ona vysvětluje dítěti že na červenou se nepřechází, a teď tohle, co má tomu dítěti říci. Asi všichni hned poznali že jsem odjinut.
A mám i zkušenost z Washingtomnu- v metru se do Turniketu dávala karta s předplaceným jízdným. Viděl jsem jak někdo chtěl přeskočit turniket, ale hned ho asi 6 lidí zadrželo. Zase ta logika- já poctivě platím a podvodník se bude vozit zadarmo, tak to ne.
Když jsem viděl u nás po amnestii jak vězni a jejich rodiní příslušníci vesele mávají na kameru a dávají rozhovor, ani trochu studu. Za komunistů se u nás lidi styděli být kriminálník, nebo ho mít i v rodině. Dnes máme kriminálníky i ve vládě a v parlamentu, asi už je to normální. Hrůza, to je to čím se od Evropy lišíme.
Hodně jsme po r 89 klesli
11. 01. 2013 | 15:58

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Tak nevim, je neoflagelansky blog nebo prispevky narikajici nad tim, jak jsme po roce 1989 klesli ? Vy to urcite vite, neoflagelanta vycite pres metr sitrokou zed.
11. 01. 2013 | 16:06

skeptický napsal(a):

Jaroslav

Jo,když nám děláte v zahraničí takovou ostudu,pak se nedivte.
My,co přecházíme na zelenou tu takové nechceme.Jak bychom k tomu opřišli.A nechat si na sebe řvát od ženské.Dal jste jí aspoň facku?A v tom Washingtonu,ruku na srdce...
Jděte,a polepšete se odspoda.Pak budete hoden někoho soudit.

Pak se vraťte,a řekněte nám,jak se vám ulevilo.
11. 01. 2013 | 16:11

Anna napsal(a):

Jaroslav napsal(a):

Souhlasím s Vaňkem ( i s Pehem), ta morálka musí začít od spodu,
-----------------------

Takže dvojí morálka - jedna pro plebs a druhá pro vrchnost?

Morálně žít by měl každý - pán či kmán.
11. 01. 2013 | 16:13

Jaroslav napsal(a):

Skeptický a co vy, jste na ty své názory hrdý?? Jste přínosem pro společnost nebo máme smůlu že se tu takový jako vy narodil a musíme to trpět.
Máme obdivovat že byste uměl rozbít slušné ženě hubu??
11. 01. 2013 | 16:15

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: nevidím jediný důvod, proč bych se měl bičovat. Nevidím jediný důvod, proč bych si měl stěžovat na lidi, mezi nimiž žiju (ostatně mohu se klidně odstěhovat, takže podobné stížnosti bych považoval za směšné), či je měl ovažovat za méněcenné. A ani si nemyslím, že bych já či třeba i společnost po roce 1989 někam klesli (naopak, podle mne jde vývoj vcelku přirozeným a nijak zvlášť zavrženíhodným směrem, podle mne se docela dobře učí být společností v pravém, tedy občanskéj slova smyslu. Uvědomuje si své možnosti, učí se je využívat).

Už jsme zase u toho: když se někdo snaží něco pojmenovat, podívat se na něco kritikým pohledem, analyzovat, nabídnout svůj názor, tak je "nějakej divnej". Je potřeba ho zesměšnit, urazit, "odhalit", jeho názor bagatelizovat, "intelektuálně" zastínit. Na to jsme tu opravdu hodně dobří. Jsem na to pyšný :-)

Mějte se všichni hezky, jdu volit.

Libor Stejskal
11. 01. 2013 | 16:16

Pepa Řepa napsal(a):

Jaroslav
na zelenou chodí jen zbabělci nebo Germáni.
Hmmm a v NYC jsem obdivoval černé kluky jak hbitě skáčou přes turnikety.
V Paříži to samé.
A neměl jste zmijovku, že poznali inostrance?
Co tam máte ještě za pohádky, obroditeli?
Lidi jsou stejný.
Aspoń ve stejných civilizačních okruzích. Germán postavil letiště hůř než dálnici u Ostravy.Dva roky stojí.

Jestli chce Pehe obrodit morálku, ať začne na NYU, kde se rozdávají diplomy totálním blbům za pár set tisíc školného.
Takové mám rád, filosofují o tom, že je třeba začít odspodu, protože si myslí, že oni jsou špice intelektuální pyramidy.
Jáchym sem dával k lepšímu setkání s Pehem, když jim vynadal, že nejsou na setkání s velikánem patřičně oblečeni.
Ale radit a mudrovat umí. Co by se mělo.
11. 01. 2013 | 16:18

Pepa Řepa napsal(a):

Stejskal
Sám?
To se divím. Vy nejdete manifestačně? Celá redakce?
Jedno tělo, jeden názor, jedna volba.
11. 01. 2013 | 16:21

Admirál napsal(a):

buldatra - Dionýzos měl byt v sudě. Já mám občas sud v bytě.

Je otázkou pro debatu, co je pro filozofické debaty příhodnější.
11. 01. 2013 | 16:22

skeptický napsal(a):

Jaroslav

Já už jsem odpad společnosti který sice žije na okraji,ale za svoje.

Předkremační čekatel na neplacenou,leč zpoplatněnou funkci oteplovače.

Žena,která v Německu veřejně laje muži není slušná,určitě byste měl sympatie veřejnosti,znám Němce.

O rozbití nebyla řeč.To umím (snad ještě)taky.

Mravokárců a pohoršovatelů,kteří se k vaší smůle tady narodili jsou mraky.
11. 01. 2013 | 16:25

minatomirai napsal(a):

Hmmm a v NYC jsem obdivoval černé kluky jak hbitě skáčou přes turnikety.
------------------------------------------------------------------------
Více pohádek, Pepo Řepo, je vidět, že jste ve formě.
11. 01. 2013 | 16:25

Jaroslav napsal(a):

Anno, až se naučíte/ naučíme žít slušně odspodu, přijde nám samozřejmé, že tu morálku budeme vyžadovat i u těch politiků. A potom tu politik s křivou morálkou nevydrží ani týden, tak jako na tom západě.
Říká vám něco jméno von Guttenberg.?? Před cca 2 roky nejpopulárnější ministr v Německu. Potom se provalilo že před 20 lety JENOM něco opsal ve své diplomové práci. Den se pokoušel obhájit. Třetí den po odhalení rezignoval. Asi za další 4 měsíce se objevila v tisku zpráva, že opouší Německo. Chtěl se živit jako podnikatel, ale neměl šanci, každý se ho štítil- přece se nenechám chytit jak moje slušná firma jedná s podvodníkem, V NAŠEM, ÚČETNICTVÍ SE NESMÍ OBJEVIT ani FAKTURA OD PODVODNÉ FIRMY, TO BY NÁM ZNIČILO POVĚST. A teď si srovnejte se stavem u nás , třeba s tím PROMOPRO, ta firma pokud vím dál existuje, stejně jako spousta dalších o kterých se ví jak kradli na státních zakázkách.
A víte proč byla tak nízká kriminalita za socíku??? Ze stejného důvodu. U nás se tomu říkalo odporné komunistické kádrování. Když někoho odhalili jako zločince, měl smůlu, a tehdy to odnášely i jeho děti. Byt, dobrou práci, místo na studiích má dostat dítě kriminálníka, když není dost ani pro slušné rodiny???
Kruté, ale fungovalo to.
Dnes je to naopak. Když žijete slušně, klepete se strachy že nezaplatíte nájem a vyžene vás exekutor.
Ale 45% dětí se rodí od samoživitelky, fotr ůdajně neznámý, a dostane to bydlení zadarmo / a může se nastěhovat i ten neznámý fotr/. Cigáni kteří už 2 generace nesáhli na práci vybydleli už několik domů kde bydleli zadarmo, a dostanou další nový.
To je ten rozdíl
11. 01. 2013 | 16:33

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
možná kvůli nám zavedli termín odpadní hospodářství. Neumíme mudrovat o úpadku pokleslých čecháčků s rukama za zády a volit jako jedno tělo.

Taky máte-nadkolego-doma pořádek jako aktuálně.cz v redakci?
Žádný odlišný názor se nepřipouští. Jinak se nepřipouští.
11. 01. 2013 | 16:34

Pepa Řepa napsal(a):

Jaroslav napsal(a):
Cigáni kteří už 2 generace nesáhli na práci vybydleli už několik domů kde bydleli zadarmo, a dostanou další nový.
----------------------------
Teď jste si to u pana Stejskala pěkně rozlil, obroditeli.
:-)
11. 01. 2013 | 16:37

skeptický napsal(a):

Jaroslav

No vidíte,máte občas jasné chvilky.
To s tím opisováním : To jsou problémy,kterou si lidé způsobují sami.Ambice,a nemají na to.Jsou blbí,proto potřebují tři školy.Mně stačila jedna.

Zamlada jsem s holkama pro jistotu začínal odshora.
11. 01. 2013 | 16:38

skeptický napsal(a):

Pan Pepa
Považte,že MNE chtěl před lety pan Stejskal představit nějakému jejich šáfredaktorovi.

Koukám,že se to tu nadkolegy hemží.Teplíčko a smrádek.
Zdravím pana velkoplantážníka.
11. 01. 2013 | 16:44

Luba napsal(a):

Stejskalovci budou volit aklamací.

Do volební místnosti se nahrnou jako jeden muž/ena, hrdě zboří ponižující plenty a hromadně zvolají: "Volím Karla!"

Předzpívávat bude parlamentní pěvec a zastánce K. und K. monarchie, Korte (TOP-09).
11. 01. 2013 | 16:46

antoni.n napsal(a):

Jiří - !

Bravo, třikrát bravo, výtečný text, díky.

Nebudu číst příspěvky nahoře, abych si nepokazil apetit.

an
11. 01. 2013 | 16:56

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
mně zase jednou málem přejelo auto.
Pak že neexistuje andělíček strážníček

Luba
Korte má v notách Forte.
Stejskal asi taky. Není nad smíšený pěvecký sbor. To by tak hrálo, aby každý zpíval něco jiného.
11. 01. 2013 | 17:05

antoni.n napsal(a):

Pepo řepovitý,

dneska jsem čekal na zelenou, na Želivského, vedle mne pár mladochů, čekali jsme na zelený signál, pronesl jsem německy - Ordnung musst sein, či tak něco, kluci to poslechli a pokorně jsme čekali na tu gruene, a byli jsme všichni v pohodě, tuším, že jsem ještě poznamenal, a tady to chlapci začíná...

Tož tak, chlapče, a ten Dylan mi ještě furt hraje a poěvuje a má pravdu. Takto už nelze dál.

Papa, Pepo
11. 01. 2013 | 17:05

Anna napsal(a):

Jaroslav
"Anno, až se naučíte/ naučíme žít slušně odspodu, přijde nám samozřejmé, že tu morálku budeme vyžadovat i u těch politiků. A potom tu politik s křivou morálkou nevydrží ani týden, tak jako na tom západě."
-

Slušnosti mě naučili mí rodiče, na moji morálku neměla vliv totalita ani styl vládnutí od 89. dodnes.

Vyžaduji morálku i od politiků. Proto jsem byla volit jen 2x a to hned po 89.
Naši politici jsou imunní vůči morálním apelům. SCHODY SE METOU ODSHORA.... a ryba smrdí od hlavy, navíc by nám měli jít příkladem.

Podle mě by měl KAŽDÝ dodržovat mravní zásady. A to stále, nečekat na mravné chování někoho jiného nebo na výzvy k takovému chování.
11. 01. 2013 | 17:06

Pepa Řepa napsal(a):

antoni.n
to je z nouze ctnost, topiči elektrárenský.
Taky už teď chodím na zelenou. Vlastně na dvě. Dřív to nestihnu.

Anna
Vy to máte-Aničko- dobrý. Co já? Já jsem tady za neslušný.
Někdo to dělat musí.
11. 01. 2013 | 17:11

antoni.n napsal(a):

Pepo Řepo -

KLAUS NEKLAUS

v tom to není, je to v nás, spousta lidí zde má klause zašitého v těle, v duši, nějak, klaus je jako virus.

Budeme se musit léčit, těžká choroba. Nevím teď, nenapadá mne vhodný treatment, potřebuje lékaře, uzdravovatele, Stránský to asi nebude, má těžké taxy, až nemravné, Hnízdil, je to prima kluk, ale trošku lítá, svoji doktorku, internistiku, homeopatičku nemohu žel doporučit, je přetížená zájmem pacientů, tak v zoufalství mohu nabídnout asi jen sám sebe, momentálně nemám žádné pacienty, a že za bolševika měl jsem jich stovky. Pokud však někdo skutečně strádá, dovoluji si nabídnout pomoc.

Ach, to jsem zabrousil do fantasie.

an
11. 01. 2013 | 17:21

Anna napsal(a):

Pepa Řepa

To je holt ta dělba údělu.

Znáte to - svatá Anna chladna z rána. Řepa - cukr a bič.
11. 01. 2013 | 17:21

siven napsal(a):

Pane Peheho čtu obvykle rád, myšlenka dobrá, ale příliš rychle napsané, kvantitativně nevybalancované...

A pod tím zprvu zajímavá diskuse, poté se však již zase začínají množit slepičince.

Za sebe bych dodal, že identifikaci se státem Česká republika a jeho institucemi pociťuji pouze rozumem, nikoliv citem.

Identifikaci srdcem i rozumem pociťuji u dědictví historického, kulturního, zeměpisného (přírodního). Je to i takové příjemné útočiště před státem a institucemi, které si někdo "zprivatizoval", a které se mi odcizily.
11. 01. 2013 | 17:41

Olda napsal(a):

Hm... několik poznámek:
Čím to, že autoři podobných zamyšlení vždycky nad naším národem uvažují, jako by do něj nepatřili? Navíc pan Bělohradský jako by u toho seděl nejmíň deset metrů nad zemí... tedy nad čtenářem.

Čím to, že se nezamýšlíte nad více než dvaceti lety ustavičného vtloukání negativ o Češích do českých hlav - závist například je prý typicky česká vlastnost. Kdo těmto negativům nevěří, opájí se tedy zřejmě umělou mytologií svého národa. Nechce "strhávat pozlátko".

"Většina národa" se podle vás chce jaksi "vyvinit" z existence "komunistického režimu" a bazíruje přitom na tvrzení, že "jí byl vnucen". Jak se vůbec takový přehled o mínění většiny národa získává? Na základě čeho? Není to spíš tak, že většina lidí se prostě bojí vůbec projevit svůj průměrný názor na období svého života v socialistickém státě, aby - kdyby na něm nedej bože shledali i něco dobrého - nebyli okamžitě označeni za bolševiky a vrahy?
Náš národ nepochybně byl na pokraji existence. Nepochybně i za pomoci mýtů byl jeho zánik odvrácen. Ale také za pomoci boje proti vylhaným mýtům. A to nejenom proti mýtům o jeho vlastních dějinách.
Pořvávání manipulujícího tisku, hlubokostmi naplněné úvahy a našich mindrácích a věčné přesvědčování o tom, že většina současných Čechů jsou malomocní zbabělci, protože nepovstali proti komunistům, to není zrovna cesta k něčemu lepšímu - ovšem k čemu vlastně, pane autore? Co byste přál "tomu českému národu"?
Aby už konečně přiznal mindráky a trapnost své existence? Aby je vyhulákal do celého světa?
Laskavě nechte Čechy nabít si ústa po svém. Není to cesta o nic více horší a o nic více lepší než u jiných národů. Jsou na ní omyly a těžké chyby, ty však nejsou specificky české. (Specificky česká je sranda, kterou v tom všem dokážeme najít. Asi vás to neuspokojuje, "sranda" jaksi nezapadá do vašeho diskursu...)
Přesto věřím, že se na svojí cestě neztratíme. Nejdeme po ní, aby se to vám či jiným líbilo nebo aby vás to uspokojovalo. Jdeme po ní jak umíme.
11. 01. 2013 | 17:52

EDA napsal(a):

Myslím si, že je to taky pravda.
Ale proč jsem to nedočetl?
11. 01. 2013 | 18:46

Josef K. napsal(a):

Balák. Sobotka však požadoval utlumení "humanitárních" oborů.
Sláma. Zdá se, že o formování identity pranic nevíte, kulhající skřet může formiulovat své bytí jako fotbalista, ale fotbalistou není, tlusťocha jako manekáýn a manekýnem není...
Anna. Jistě intelektuální práce jest důležitoum, možná jsem byl příkrý, neboť jsem Vaše "práce" chápal v tom smyslu házení lopatou, jak bývá většinou chápána.
Intelektuální práce je velmi důležitá, neboť většinou, ne vždy a ve všech případech vede k poznání, poznání vede k pokoře a touze dalšího poznání, což je nejymsyluplnější cesta od pseudomýtu k mýtu skutečnému, tedy mýtu ne falešnému, ne škodícímu a ne prázdnému, což se poznmá vždy na důsledcích chování v jeho intencích.
Sláma jest obětí mýtu falešného.
Zajímavé je, že opět zde nikdo nedefinuje národ, mimo "genetického", snad jen č.m. národ jako národ ústavní, židovství jest národem ústavním, národem kultury a jejích institucí, v odpovědi jiným- Israel postavený na této vazbě předčí technokratické češství právě v technických oborech a přitom ony vazby ke kultuře, jež je kulturou individuální i komunity se projevují i na bojíštích ve chvílích mnodliteb. Stačí si přečíst posty israelských vojáků..a ještě zajímavější je integrace Růsů nežidovských Židů do společnosti a její formy.
11. 01. 2013 | 18:48

Tonda napsal(a):

Autorovi doporučuju četbu Dušana Třeštíka: Češi a dějiny v postmoderním očistci. Třeštík si nehraje na kazatele, zamýšlí se, a člověk cítí, že to dělá "s ním".
11. 01. 2013 | 19:14

Jaroslav napsal(a):

Ano Oldo, o tom to je. Když napíšete že něco bylo před 23 lety lepší, udupou vás křiklouni jako komunistu. A protože většina pamětníků ví, že tu mnohé bylo před 23 lety O HODNĚ lepší a nechce se nechat lynčovat, tak se alespoň snaží dát najevo že k tomuto státu / a stádu/ nepatří.
A přitom je to zbytečné. Ti pamětníci by dali nevímco, kdyby stát fungoval, měli se lépe než za komančů a mohli na to období zapomenout nebo nostalgicky vzpomínat jak se žilo bez mobilů a internetu
11. 01. 2013 | 19:36

Josef K. napsal(a):

Tonda. Existuje něco jako žánry, milý Tondo. Ad 2 Neexistují konečné a vševysvětlující texty, texty jsou diskusí. Odvolejte se raději na Bibli či Toru.
Možná nechtěně, ale přesně definovaná hlpoupost.
11. 01. 2013 | 19:57

Mogula napsal(a):

Pehe prostě má to plkání v krvi a to mu jde nejlépa..
11. 01. 2013 | 20:09

Tonda napsal(a):

Josef K.:
Třeštíkovy texty jsou diskusí, vzácný Vševěde. Zkuste si je přečíst.
11. 01. 2013 | 20:33

T.Paine napsal(a):

Stejný jazyk a území, které lidé dobrovolně chrání a brání, jsou předpoklady pro dlouhodobou existenci národa a národního státu. Početně malé a početně velké národy byly, jsou a budou. Početně malý národ měl, má a bude mít méně přirozeného sebevědomí, než početně velký národ. Japonce můžeme považovat za sebevědomý národ, ale při srovnání s Číňany k nim mají velký přirozený respekt. Podobně je tomu při srovnání Švýcarů a Němců.

Početně velké národy mají přirozené předpoklady dlouhodobě ovládat, ovlivňovat a dominovat malým národům. U malých národů je tomu naopak, ikdyž hegemonie malých nad velkými může trvat i několik staletí. Například, Angličané, početně malý národ, vydrželi ovládat Indy tři staletí. Cítí se proto Indové méněcenní?

Početně malé národy mají tendenci k častějšímu "zlobení" (výboje, výbuchy, neposlušnost velkých, štěkání) také z pocitů menšího přirozeného sebevědomí. Obdobné chování vidíme u malých a velkých zvířat, například u psů. Také u lidí s nízkým vzrůstem. U mužů i u žen. Tito lidé na sebe často záměrně strhávají pozornost nebo se maximalisticky snaží vyniknout mnoha způsoby (Korsičan Napoleon, Rakušan Hitler, Gruzínec Stalin, zpěvačky Madonna, Pink, Lady Gaga) v porovnání s lidmi s vysokým vzrůstem.
11. 01. 2013 | 21:23

Bavor napsal(a):

Český nérod je traumatizován svými "elitami", které jsou známy svojí politickou prostitucí a vyznačují se tím že jsou poplatné především tomu, kdo je právě u moci. Mezi tyto "elity", které v současnosti "přihrávají" Čechy Bruselu, patří i pan Pehe. Pro jeho "objektivitu" jsou příznačné výroky "V českém kontextu jsou podobným historickým tabu, které narušuje mytologizovanou verzi minulosti, například názory, že Češi byli aktivními strůjci poválečného vyhnání tří miliónů sudetských Němců, a neplnili tedy jen jakési zadání mocností z konference v Postupimi". Aktivními strůjci poválečného vyhnání tří miliónů sudetských Němců byli především Němci sami. Takovéto prostituující "elity" prodávaly český národ za téměř všech režimů. "Nesamozřejmost" českého národa, to je zdravá nedůvěra k těmto "elitám". Je to přirozená obranná reakce národa.
11. 01. 2013 | 22:25

mb napsal(a):

hezký blog, až na tu strukturovanou diskuzi, za to bych vás roztrhl, když vy sám ( strukturovaně ) diskutovat nechcete ...
11. 01. 2013 | 23:41

mb napsal(a):

stejskal napsal: stejskal napsal(a):
Dobrý den, pane ago,

ne, myslím, že se této ani jiné debaty nezúčastní. Je to jeho věc, stejně jako Vaše (nějak nevím, proč by mě jeho či Vaše ochota či neochota debatovat měla frustrovat).

... no mě to frustruje velmi ...

a to proto, že Pehe ( pod falešnou ) záminkou sdělil, že by jako diskutoval ukrutně rád, akorátže my prý nejsme strukturovaní, takže s námi diskutovat nebude ...

... podle mě to je povyšování se ... a tímpádem je to částečně frustrující ( pro mě, který by si rád s Pehem strukturovaně podiskutoval i pro Pehe, který by zas tak rád diskutoval s námi, ale nemůže, jelikož nejsme dost strukturovaní ...

to je přímo dvojí frustrace ...
11. 01. 2013 | 23:56

ivan tomek napsal(a):

Elegantni a pravdive. Mam pouze dve poznamky:

- V zaveru autor pise "Je tedy zřejmé, že ozdravení české společnosti i politického systému nedosáhneme změnami pravidel hry ..." S tim souhlasim, ovsem bez dobrych pravidel a jejich dusledneho prosazovani to ozdraveni neni mozne. Dobra a dodrzovana pravidla jsou podminkou toho, aby se dalo jit dal.
- Mam dojem, ze posledni dobou - snad 15 let - se znacna cast traumatizovane spolecnosti obratila sama proti sobe. Projevuje se to na jedne strane neduverou k tomu, ze tento narod muze to, co vidi jako svou krizi vubec nekdy vyresit (v kombinaci s tim, ze krizi svadi na jine) - tedy hluboke podcenovani sve sily a svych moznosti, a na strane druhe precenovanim sve sily a schopnosti tim, ze poukazuje na svetla obdobi sve minulosti, na sve neobycejne technicke, vedecke, a kulturni uspechy, a podobne. Myslim, ze v podstate je ta 'defenzivni agresivita' projevem nahromadenych traumatu minulosti a cesta ven je, podle meho nazoru, v ozdraveni funkce vsech slozek spolecnosti spolu s tim co rika pan Pehe, to jest uznani reality minulosti i pritomnosti a vyvozeni cesty do budoucnosti.
12. 01. 2013 | 00:38

Pedol napsal(a):

Když si tedy od nepaměti tak traumatizováni a neumíme sami vládnout, ráčejí se optat třebas terapeuta Halíka proč ten Masaryk vlastně bořil jinak fungující mocnářství a spolu se spojenci de facto pomáhal připravit půdu pro nástup Hitlera a následně i komačů u nás.
12. 01. 2013 | 00:46

M-iri napsal(a):

Pane Pehe,myslím,že máte sám dost velký psychický problém...někdo to řeší malováním tykadel,někdo airpistolí, vy blogy...Vyhledejte prosím lékaře a nešiřte blbou náladu a vaší schýzu dál.Děkuji.
12. 01. 2013 | 00:59

Hynek Pekárek napsal(a):

Zdalipak Pehe zná známý paradox o jednom Atéňanovi, který tvrdil, že všichni Atéňané jsou hlupáci?
Pokud je pravda, co píše, žije v traumatu i on. Každopádně žije v jednom velkém omylu, že rozumí všemu, a to i historii. Ať si doplní vzdělání a přečte literaturu, pak třeba zjistí, že s češstvím a mateřským jazykem tzv. "českých pánů" to bylo trochu složitější.
Těšme se, co nám v novém roce náš nejlínější číšník zase ve své kavárenské žvanírně naservíruje :-))
12. 01. 2013 | 01:41

skeptický napsal(a):

Musíme si holt uvědomit,že na traumata mají patent jinde.

On si za ně může každý sám.Pochopitelně pak příjde já nic,já muzikant.

Prostě tady překážíme,historicky tu nějací Češi nemají co dělat.
12. 01. 2013 | 02:48

an napsal(a):

Pry "najit spravny smer ve svobodnych pomerech..."

Pane Pehe, na ktere prosim planete zijete? Komu porad podsouvate svobodne pomery v zemi lichvaru, politicke mafie a korupcniku. Ne, ja takovy nejsem a tento SMER, neprijmu NIKDY!

Je snad spravne, ze se clovek doky absurdnim soudnim poplatkum, nedomuze prava? Je snad spravny smer, kdyz prezident i vlada vyzdvihuje nejvetsi gaunery nasi spolecnosti do nebes? Je spravne, ze trestani nejsou nejvetsi kriminalnici a naopak je postihovan ten, KDO NA KORUPCI UKAZUJE? Je spravne, ze duchodce nema v teto zemi, po odpracovanych letech ani na leky, ktere potrebuje? Je VRCHOL HNUSU shazovat vinu a prisuzovat vlastni odpovednost vetsinove spolecnosti, ktera vetsinove trpi, ale NECHCE, ODMITA PRIJAT - Vami zadany spravny smer, v kterem ti uspesni a zaroven vsehoschopni, nebo kvakalove, jako vy, profitujete.

Vy, konkretne ani jednou, plati Vas za nonstop dezinformace, za lzi a manipulace, ktere lidem predsouvate jako nazor.

Nejste Buh, ale odporny manipulator.
12. 01. 2013 | 03:34

minatomirai napsal(a):

Je dobré, autore, že svými polemikami a analýzami zvednete svým čtenářům tlak. Češi jsou historicky neschopni, s výjimkou roku 68, o čemž píše i Kundera, se spojit a bojovat za společnou věc.
Když v Indii znásilnili a zabili mladou ženu, byla Indie na nohou a přinutila své zákonodárce ke změnám téměř okamžitě. V Čechách jsou obyvatelé na zadcích a debatují o všech sviňárnách, v hospodách či na internetu, které jim nadělují jimi zvoleni zástupci, ale zadek nezvednou, nezapojí se do občanských iniciativ, nekontaktují svoje zástupce, nezavalí je stížnostmi, až padají mailové servery.
Čech čeká, až to za něho udělá někdo jiný, přece nebude riskovat i tu svoji mizernou existenci kvůli nějaké demonstraci, na které by ho mohli třeba vyfotit.
Jsou také absolutními mistry v sebenasírání, což je neobvyklý fenomén kdekoliv jinde, u jiných národů.
12. 01. 2013 | 06:11

palivec napsal(a):

trauma,jó trauma to je a čo si pán pehe predstavujete pod takým slovom trauma?
12. 01. 2013 | 06:38

crezpenan napsal(a):

já nechám na lidech,jak těm Pravdoláskařům ukáží,jak jsou neschopná telata,přestože mají obšancovaná všechna proněmecká média..
Líná ruina Schwarzenberg se nedostane ani do druhého kola...
12. 01. 2013 | 08:09

Jaroslav napsal(a):

Minatomirai- zase to čecháčkovské- češi jsou.....
Co kdybyste se podepsal plným jménem a vydal konkrétní prohlášení,co vlastně chcete VY OSOBNĚ UDĚLAT, a vyzval lidi aby vás podpořili
12. 01. 2013 | 08:39

eM napsal(a):

Že jsou obětí jiných se opájí hlavně cikáni.
12. 01. 2013 | 08:47

Ficovolič napsal(a):

Pán Sláma: v jednej veci vás musím opraviť. Slovenský jazyk nevznikol až v 19. storočí (a určite sme tu dovtedy nehovorili všetkým možným od moravských až po ukrajinské nárečia), ale sformoval sa (rovnako ako jazyk český) v období medzi 2. polovicou 10. storočia a jeho koncom (s úplným pokojom a bez toho, že by ste boli nevedecký, môžete povedať, že slovanské jazyky sa sformovali okolo polovice 10. storočia, čo je rok 950). Tak to vidí slavistická veda. Teda žiadne kontínuum v tom období a už vôbec nie nejaký československý jazykový prazáklad (ako vám to ešte stále vtláčajú do hláv vaši jazykovedci). To, čo ste asi si mali na mysli, bolo sformovanie vyššej nadnárečovej kultúrnej podoby daného jazyka, teda tzv. kodifikáciu. Áno, k tej došlo prvý krát na konci 18. storočia (Bernolák) a druhý krát v 19. storočí (Štúr), ale kodifikácia nerovná sa vznik jazyka. To sú 2 rôzne veci. Nehovoriac o tom, že v nadnárečovej forme sa používala tzv. kultúrna stredoslovenčina už predtým. Takže nesplietať dve rôzne veci a nezotrvávať na českými historikmi (to predovšetkým) manipulatívne presadzovaným názorom o vzniku slovanských jazykov až od 11. storočia. Nie je to totiž pravda a nikto túto českú "pravdu" v zahraničí ani neuznáva.
12. 01. 2013 | 09:39

mb napsal(a):

dennis dobře
12. 01. 2013 | 09:57

Marco napsal(a):

aga: Plácáte. Vyrovnání se s vlastní (skutečnou) minulostí není sebemrskání. Až tohle Češi pochopí, budou na polovině cesty k úspěchu.

Sláma: mně národní hrdost chybí právě proto, že tento národ za samozřejmý nepovažuji. Ostatně na co bych měl být hrdý? Že jsem se shodou okolností narodil tady a ne tam? Nejsem příliš početný abych byl dostatečným statistickým vzorkem, ale je to tak. I když bych radši žil jinde, tahle země je moje (ve smyslu naše) -- to platí univerzálně národ nenárod kdekoliv, ale proč bych měl být hrdý na národ jako takový opravdu nevím.

A jinak Kundera i Bělohradský jsou v principu filozofové. Historici jsou ti, co by měli reálný pohled na historii poskytnout, filozofové pak mohou říkat, že je to je nebo není třeba -- od toho jsou. Tudíž to svědčí spíše o vědecky materiálně technokratické omezenosti vaší.

Panu Pehemu díky za přehledné shrnutí téhle problematiky. Je natolik abstraktní, že je to velmi obtížné.
12. 01. 2013 | 10:56

mb napsal(a):

sláma napsal: A co se týče hranic, ty se naposled měnily po 1. světové válce.

...úplně jste pominul Mnichov, po II. válce podkarpatskou rus ... o dělení československa nemluvě ...
12. 01. 2013 | 11:18

Petr Čížek napsal(a):

Pane Pehe, moc pěkný článek! Jenom jednu historickou připomínku: Bílou Horu vyhrála císařská vojska bitkou, která vlastně měla být pouhým průzkumem bojem. Nikdy by k ní nemohlo dojít, kdyby hlavní aktéři protihabsburského povstání nebyli slepí, neseděli na svých penězích a byli z nich ochotni poskytnout aspoň to nezbytné minimum k zaplacení dlužného žoldu. Následné popravy na Staroměstském náměstí si vlastně zavinili sami. Tutéž paralelu lze potom vidět i v roce 1948 a je jí možné vidět i dnes (amnestie).
12. 01. 2013 | 11:21

mb napsal(a):

A mafiáni a odkláněči spokojeně kradou dál, ať se psi dole hádají mezi sebou

c´est la vie ...
12. 01. 2013 | 11:38

Karel (taky) napsal(a):

Vím přesně, za které problémy a prů.sery si mohu sám. A odmítám zodpovědnost za ty, které jsem ovlivnit nemohl, ať už je to Vítězný únor, odsun Němců, husitské spanilé jízdy nebo hádka Chrudoše se Šťáhlavem.

Laskavé pozornosti P.T. publika bych doporučil skutečnost, že osoby, v poslední době okrádající a devastující českou zemi, odmítají zodpovědnost i za prů.sery, které jednoznačně ony samy zavinily nebo k jejich tvorbě připojily své úsilí.

Odmítám zodpovědnost i za ně. Já je nevolil, ani nikoho k jejich volbě nepřesvědčoval. Zodpovědnost ať si vyvodí pravičáčtí voliči.

Pokud někdo cítí osobní zodpovědnost za to, že jej někdo za podpory většiny voličstva sprostě okrádá, aniž by se tomu mohl bránit, je sebemrskačský trouba.
12. 01. 2013 | 11:59

bílá hůl napsal(a):

Ficovodič
Jazyky jsou divné, nemají kosti. Taky sejde, na co je užíváte. Někdy je dobré si řádně vypláchnout ústa. Proto pijí Slováci ty ohřáté dvoudecovky dezinfikující borovičky se sádlem. A pak říkají "cigániť".
Maďaři, kdyby zůstali u latiny, mohli být významnou evropskobalkánskou říší.
12. 01. 2013 | 12:23

Jaroslav napsal(a):

Sláma je uplně zmatený. Že bylo Polsko po 2WW posunuto o 50 km do Německa a obdobný kus země nechali CCCP, už jaksio nevnímá, stejně jako podkarpatskou Rus, posuny území Maďarska a Rumunska.
Ale dokud nenapíšou sprosté slovo, nechá zde pan Stejskal psát každého, i když blábolí lži a nesmysly.
Dokonce ani nevadí když se Skeptický chlubí svým parazitováním a tím jak by fackoval ženy s malými dětmi
12. 01. 2013 | 12:58

skeptický napsal(a):

Jaroslave

Parazitování mi nějak vypadlo.Napsal jsem,že žiju za své.

V životě jsem na ženskou nemusel vztáhnout ruku,protože mám přirozenou autoritu.Ta vzniká jednak oduševnělým zevnějškem,jednak když vědí,že žijete za své.Ženy jsou vnímavé.
Jestlijste někdy viděl Sultána Sulejmana,můžete tam něco odkoukat.

Já musím,človíčku chodit inkognito přestrojen za bezdomovce,protože jsem poznal,že mezi obyčejnými lidmi je život jednodušší.

Také vím,jak obyčejní lidé reaguji.Pokud obyčejný člověk obyčejného zevnějšku udělá takovou věc(že se tím vůbec chlubíte),pochopitelně dostane vynadáno.Napadlo mne,jak byste mohl zareagovat jako chlap.Ale to už předpokládám příliš mnoho.

I kdybych přešel na červenou,jako že jsem to udělal nedávno ve čtyři ráno,nikde živá duše,musel bych být sám sobě za blba,ani jsa v převleku by si to nedovolila.

Ta ušlechtilá milovaná tvář totiž nese rysy inteligence,a budí přirozený respekt.
Jsou lidé,kteří se snaží zamaskovat svoje vizáže různými rádobyintelektuálními bradami.Nosí je také škůdci aby se zdálky poznali; tam musíte počkat,až otevřou hubu,aby bylo jasno kdo je kdo.

Rozhodně nechoďte na zelenou,když vidíte za volantem ženskou.
Nechci do toho šťourat,možná se mýlím,ale těch 50 km se mi zdá málo.
12. 01. 2013 | 13:28

evix napsal(a):

Bareš napsal(a):
Pehe vynikající.
Mytologizace ukřivděného národa je cítit na každém kroku.
U nás navíc o to silnější že žijeme vedle Germánů, kteří jsou pracovitější, čistotnější, nekradou tolik, jsou organizovaní a sebevědomí
.............................
To o pracovitosti Germánů (na rozdíl od nás) je další mytologizace Čechů po roce 1989...Pokud vážený málo pracujete, nikdo vám nebrání ZVEDNOUT ZADEK a začít více pracovat. Každý ať si zamete nejdříve před vlastním prahem a pak něco vyčítá národu!!....:-(
12. 01. 2013 | 14:00

Jaroslav napsal(a):

Evixi- tak začneme s výukou od mateřské školky, asi jste hodně chyběl
Lekce 1: Bohatství národa vzniká JENOM výsledky práce / když nepočítám ty co mají ropu, diamanty a zlato na svém území. I ti ho musejí pracně vydolovat.
Lekce 2: Národy a státy které jsou o hodně bohatší než my, asi lépe pracovali, mají v zemi pořádek, jsou organizovaní, nenechají to rozkrást
Leklce 3: Německo, ŠVÝCARSKO, ba i Rakousko je už nějaké století výrazně bohatší než my, můžeme jim jen závidět. Žijí tam germáni
Domácí úkol- pokuste se určit, zda z výše uvedeného nevyplývá náhodou, že Germáni jsou pracovitější, mají doma pořádek a nerozkradou si to.
Napište výsledek, bude li dobře dostanete hvězdičku a razítko pilné včeličky
12. 01. 2013 | 14:59

Iva napsal(a):

Pehe, vy nejste duševně v normě. To, co píšete je čiré zoufalství. Nemáte nějaké trauma? :-)
12. 01. 2013 | 15:28

Kybic napsal(a):

Jestli mám nějaké trauma, tak jedině z lidí, jako je Phee... (to není překlep - to je výslovnost ve stylu Miloslav Šimek).
12. 01. 2013 | 15:45

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Pehe!
S radostí dnes poprvé bloguji velice nesobecky,sice za sebe,ale ani jedna invektiva proti mým myšlenkám nemůže býti vznesena či mě podsouvána.Důvod!
Již dnes mohu jako bloger s klidem říci,že po 1.volbě samotnými občany presidenta ČR toto:
Končí éra stranické moci,či-li lídrů politických stran.
Máme zde historický krok zpět.Budu si přát,aby to bylo jen dočasně,ale je tu zpět FEUDALISMUS!!!
Těší mě,že přeskakujeme,ač zpět,kKAPITALISMUS!Paraleru tu vydím jako tehdy v RUSKU.Jenže vývojově obráceně!
Tím si mohu přát,že právě dnes se tomu dělo za velkého a rozhodujícího rozhodnutí mladých voličů a jejich rodičů!
Oni za 10 let procitnou,dozrají a dospějí a budeme tu míti opět něco podobného,mnohem modernějšího a to je SOCIALISMUS!!!Věřte tomu!!!
12. 01. 2013 | 15:55

Petr Čížek napsal(a):

Pane Miláno, s feudalismem to nemá nic společného. Lidi si prostě začínají uvědomovat, že si další ostudné hlavy státu už nemůžeme dovolit...
12. 01. 2013 | 17:55

skeptický napsal(a):

Po dnešní volbě jsem nabyl dojmu,že pánové jako pan Pehe předstihli dobu,a do naší národní psyché vidí velmi dobře.

Jisté je to,že temné síly to zde mají pevně podchycené,obyvatelstvo je nenapravitelné,čtvrtina resignovaně rozumných ,čtvrtina kriminálně naivních,zbytek si myslí,že je na volbě královny krásy.Byla tam chuťovka snad pro každého.
Rozděl a panuj.

Ne,pan Pehe má pravdu,tady to nikdy nemůže k něčemu vypadat.
Proč bychom se netěšili,když nám pámbu zdraví dal.Za hotové.
Než nás odsud povinně vyočkují.
12. 01. 2013 | 20:53

intoška napsal(a):

Neuvěřitelný tlachal, ten pan autor. Rozhlédněte se kolem, v Evropě - najdete samé traumatizované národy. Bývalé státy Jugošky, myslíte, že jsou tam zdravě sebevědomí?
A Belgie - kdyby nebylo Valonů/Vlámů, to by se to žilo...Třenice v GB, rakouské komplexy, Alžír a Francie..A vůbec traumata z koloniální minulosti.. A co Němci? To je zakomplexovaný národ, svými traumaty vyprovokoval mnoho válek. Všichni jsme permanentně traumatizovaní! A že Česku nebylo, přesněji že žádnému státu nikdy nebylo, dovoleno budovat si ráj na zemi bez ohledu na mezinárodní kontext, to snad není pravda?
12. 01. 2013 | 21:28

Realista napsal(a):

Pehe a jeho traumatizované ehéé.
Český národ měl v sobě vždy velkou morální sílu a ta mu umožňovala všechny historické i současné negace ustát. Přesto všechno je tento národ tady a nadále si zachovává svoji svébytnost. Národ začíná u rodiny, našich rodičů a ti nám při výchově nikdy nelhali. Traumatizovaní jsou ti co relativizují prastaré společenské hodnoty, například rodinu. Bez rodiny není národ ani vlast. Proto se současní mocní snaží rodinu systematicky rozbíjet a trubadůři třeba jako Pehe, jim k tomu vyhrávají své deprimující songy ohraného šlágru- jen tak a nejinak.
13. 01. 2013 | 08:43

john petres napsal(a):

Pane Pehe,jste samý výraz -plebejství-,intelektuálové a podobně,ale podívejte se,kam to svět pod t.zv.vedením intelektuálů dotáhl.Kvůli jejich soutěživosti-kdo je chytřejší-jsme na pokraji globálního krachu!kundera píše hezké kniohy,Vy věšinou komentáře,co mají hlavu i patu(tento je jiný...),ale kde je zdravý selský rozum s ůctou k přírodě,zvířeně a člověčí vzájemnosti?Je rozpuštěný ve filozofických polemikách,které o praktickém a normálním žití nemají potuchy! Maucta!
13. 01. 2013 | 12:20

isolato napsal(a):

Pane Pehe, vytknout lze jen drobnější faktickou nepřesnost - R. Heydrich nebyl říšským protektorem (tím i během jeho působení formálně nadále zůstaval Konstantin von Neurath), byl jen zastupujícím říšským protektorem.

Jinak ovšem nechápu proč se namáháte s psaním takovýchto podnětných úvah pro publikum, které z reakcí po článkem soudě, je, mimo nečetných výjimek, relativně rovným dílem rozděleno na ty neschopné obsah textu pochopit, ty z nějakého důvodu pyšnící se symptomy národního traumatu které považujete za znepokojivé, a ty komu je komentování článku pouze jakou úvodní záminkou k propagaci názorů v oblastech s tématem článku nesouvisejících.
13. 01. 2013 | 21:47

Sláma napsal(a):

Jaroslav napsal: "Že bylo Polsko po 2WW posunuto o 50 km do Německa a obdobný kus země nechali CCCP, už jaksio nevnímá, stejně jako podkarpatskou Rus, posuny území Maďarska a Rumunska."
Zmatený jste vy, nebo neumíte číst česky. To, co píšete, potvrzuje moji tezi, že Češi nejsou traumatizovaný národ, že na to tu jsou jiní.
14. 01. 2013 | 04:31

roln napsal(a):

Dobrý den,

ačkoli se tu rozvinula velmi zajímavá diskuse, tak nějak mimoděk šla zcela stranou otázka národní mentality. Kterou bych si dovolil považovat za dosti důležitou.
Každý zcestovalý člověk dnes nemůže přehlédnout nakolik se liší mentalita různých národů. I titěrné detaily jsou na různých místech vnímány odlišně. Co je někde standardem, tak jinde je nepřípustné atd...
Nerad bych se příliš zeširoka rozepisoval, ale chtěl bych podotknout, že v případě "českého národa" (ať už ho vymezíme jakkoli) se přinejmenším od vrcholného středověku setkáváme s řadou událostí, ke kterým "češi" přistupovali výrazně jinak než národy kolem. Vnější pozorovatel by nás zřejmě označil za vrozené salámisty, křiváky a kolaboranty, kteří se derou dopředu zejména v dobách, kdy vláda nemá věci pevně pod kontrolou. Ač se mi takové černobílé hodnocení moc nelíbí, tak nelze než přiznat, že dějinné zvraty, jako např. bitva na Moravském poli, konec husitských válek, české stavovské povstání apod. dopadly tak jak dopadly právě kvůli onomu "švejkovství", které nám vyčítají třeba Němci.
Tedy myslím, že i na našem současném stavu se nikoli marginálně odráží naše národní mentalita a že bychom se nejspíš chovali a cítili asi výrazně lépe v případě, že bychom měli skutečně silnou, autoritativní a přiměřeně inteligentní vládu. Bohužel ale nemám žádný nápad, jak k ní přijít....:-)
14. 01. 2013 | 09:18

mudr.m.konecny@seznam.cz napsal(a):

Vážený pane Pehe,

děkuji za podnětný článek. Jako psychoterapeut bych chtěl polemizovat s Vaším názorem, že změna pravidel nemůže přinést oživení či pozitivní změnu, protože změna je možná pouze v konfrontaci s neuvědomovanými traumatickými obsahy v individuálním nebo kolektivním podvědomí. Jen velmi stručně bych Vám chtěl sdělit, že představa o nutnosti konfrontace s nevědomými obsahy u každého člověka, který má být uzdraven, byla samotnými psychoanalytiky dávno překonána. Konfrontace je jistě součástí procesu, ale může přicházet jako katarze až po mnoha dílčích změnách, které nevyžadují rychlou interpretaci zásadního vnitřního konfliktu. Té může předcházet mnoho jiných dílčích změn a postupných kroků, např. změna pravidel ve smyslu režimových opatření, někdy i velmi jednoduchých a zdánlivě povrchních. Přesto takové kroky mohou přinést již i zásadní zlepšení psychického a často i tělesného stavu právě u traumatizovaných jedinců, u nichž bývá konfrontace velmi komplikovaná. Zpět k Vaší otázce. Změna volebního systému, jak ji navrhuje např. pan Janeček, je snad z úhlu Vašeho pohledu takovou „povrchní“ či dílčí změnou, která ale může být, dle mého názoru, důležitou součástí procesu, vedoucího nakonec i ke zvědomění traumatických obsahů. Myslím, že politolog s Vaším rozhledem a potenciálem, by měl snahy o pozitivní změny ve společnosti spíše podporovat, ne je analyticky zpochybňovat - tak jako úkolem psychoanalytika či psychoterapeuta není pouze interpretovat, ale spíš provázet, vytvářet prostor pro vztah a pro jakékoliv dílčí pozitivní změny . Tak jako v životě: vše je dobré vyzkoušet a až když to nefunguje, je možné říci – to nic dobrého nepřineslo.

Martin Konečný
Psychiatr, psychoterapeut
14. 01. 2013 | 09:23

Michal Wunderlich napsal(a):

..zajímavé a obsáhlé pojednání. Ale právě jakoby obsah prvních 5ti oddílů měl jen připravit na slova oddílu posledního. Tedy že to trauma, jež si nyní prožíváme, je vlastně v pořádku, protože to tak u nás bylo vždycky. A že nemá smysl volat po úpravě pravidel, ale že je třeba začít u sebe sama a změnit své myšlení pozitivnějším směrem. S tímhle nesouhlasím. Ti, kdož ta pravidla stvořili a ještě nyní tvoří, si je napsali k obrazu svému a ne ku prospěchu společnosti - vědomi si své takřka nepostižitelnosti (kauza Rath budiž světlou vyjímkou, u niž si stejně ještě dovolím pochybovat o tom, že šlo čistě o akci policie a nebyla iniciována nějakým politickým bojem - vidíte, už si beru do úst Vaše slova charakterizující stav současné politiky u nás). Jsem pro změnu pravidel. Jsem pro změnu volebního zákona a zejména zahrnutí odvolatelnosti VŠECH politiků referendem. Od místostarosty až po prezidenta (rozsah referenda by samozřejmě odpovídal územní působnosti). Jsem pro změnu Ústavy ve smyslu zabránění podobných excesů, jako byla poslední amnestie pana Klause. Ale jsem i pro to změnit své myšlení konstruktivním směrem. Za posledních 23 let jsem nezažil více "traumatizující" zážitek, než podobu poslední prezidentské amnestie. Věřím, že její II článek se nám ještě podaří zvrátit. Ale pokud ne, rozhodl jsem se postupovat konstruktivně - začal jsem si zdokonalovat angličtinu a i s rodinou se připravujeme na emigraci.
14. 01. 2013 | 11:33

Karel napsal(a):

Balák
Mám pocit, že Moravskému národu to dojde pozdě, až Morava přijde o rozsáhlá území ( např. území Lednice- Valtice), což by jistě rád pan Schwarzenberk zařídil.
16. 01. 2013 | 01:46

JardaV napsal(a):

Pro Michal Wunderlich

Poslední větou jste potvrdil,že diagnóza může být pravdivá.Ale zdrhnout není řešení.
Naše země je jednou z nejvyspělejších zemí planety.Dokonce u nás vlivem vývoje zmizela nejděsivější společenská rakovina - náboženský fanatismus - a to jako v
jediné zemi na Zemi.Všude jinde budou mít více bolavých problémů,a navíc zjistíte,
že nemají dost rozumu a sílu je řešit.Žádný jiný národ nezplodil Švejka.Určitě se
najde i řešení,které odstraní z amnestie tu nejhorší špínu.Ústavní soud prostě ten článek označí za rozporný s Listinou základních práv a svobod a zruší jeho realizaci.Nemusí rušit amnestii.
Daleko snadněji najdete v naší zemi spřízněné duše,a následně i třeba vymyslíte nějaké řešení,které prospěje celé společnosti.Je nás tady hodně,jenom musíme k sobě najít cestu.Navíc většina opravdu slušných a poctivých lidí zůstala do
současnosti mimo politiku.Máme k dispozici internet a všechny prostředky komunikace,které nabízí.Dokonce výměnu názorů lze provést tak,aby do ní nikdo nevstupoval mazáním.Nakonec,ti,kdo něco pozitivního chtějí,se stejně nevyjadřují sprostě,pozitivní myšlenky sprosté nejsou už ze své podstaty.Naproti tomu emigranti se po návratu dostávají do situace,kdy jim lze snadno říci : sám jsi
zdrhnul a nám chceš radit?
16. 01. 2013 | 10:57

Toník napsal(a):

trauma se podepsalo i na Pehem a projevuje se jako schizofrenie. Minulý rok nás oblažoval velmi kritickými blogy o špatnostech této vlády a najednou, jako blesk z čistého nebe, horuje za druhého nejvyššího představitele této vlády, který tak nese klíčovou odpovědnost za všechna tyto špatnosti, a snaží se ho zcela nekriticky posunout ještě výše na post prezidenta.
Tak co ten Pehe vlastně je ? Rozhodně to není objektivní a nezávislý politolog, ale spíše umně se tvářící a jednající propagandista.
17. 01. 2013 | 12:18

Macho napsal(a):

Pehe má pravdu. Jsme národ ŠVEJKŮ a lokajů, kteří až se otočí režim vykřikují jak byli utiskovaní, ale plivali vrchnosti na kočár a také na řízek když ho v předklonu servírovali.
Kdo se snažil žít rovně, měl tu vždy smůlu. Domácí odboj proti Hitlerovi byl velmi slabý, kdo odešel bojovat na Západ, odskákal to po r 48, kdo na východ, odnesl to lustračním zákonem a ostrakizací po r 89.
Kdy o byl za komunistů dobrý odborník, vědec, lékař či primář, zpěvák, herec, natož voják, policista, soudce, dozorce - od roku 89 má smůlu. Týden po cinkání klíči tu byl Jakeš, Husák a 15 milionů ukřivděných disidentů, kteří těm komunistům plivali na řízek. A nejlépe přežil opilý Švejk z kotelny, ZNOVU A ZNOVU STEJNÁ ZKUŠENOST.
18. 01. 2013 | 12:14

Miki napsal(a):

Vážení,
snad Vám všem musí být jasné, že média jasně manipulují a snaží se ovlivňovat Váš názor ve prospěch jednoho či druhého kandidáta tím, že zveřejní tučný titulek hanící kandidáta, které ho to má ve Vašich očích poškodit!
Nemusíte chodit daleko.

Nenechte se manipulovat médií, jsou to pouze manipulátoři v podrůčí zájmové skupiny podnikatelů!!!

Mrkněte na toto!!!
http://www.bilderberg.cz/

Bilderberg - život vyvolených, záhuba světa
" Jen 130 nejmocnějších rozhoduje, jak budou žít miliardy lidí "
Víte kdo je kupříkladu členem organizace Bilderberg?
Pan Schwarzenberg

Víte kdo vlastní banky, které ovládají média a názory Vás ?

členové Bilderbergu

Proto se nenechte manipulovat médií, jelikož Vaše myšlení se snaží manipulovat skrze média " nemusíte chodit daleko " členové Bilderbergu a jejich podkoní...!!!
23. 01. 2013 | 10:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Pan Pehe píše o traumatizované společnosti.
Tak leda....
Žádná trauma !
A vlastně co je to za výraz : "nesamozřejmost národa"??
Nebudu se vžívat a snažit pochopit ani pana Bělohradského ani pana Peheho.
Pokud bych teď zjednodušeně vyslovil,že jsou oba mimo mísu,nebylo by to ode mne fér ani moudré.
Tito pánové mají samozřejmě kus své Filosofické pravdy.
Jenže vždy když se takovým složitým způsobem pitvá národ naskakuje mě kopřivka.

Raději bych slyšel od obou jmenovaných - jak se podepsaly prožité totality na myslích jedinců.
Co učiní taková mediální masáž s inteligentem,kterému se nechce příliš přemýšlet.
Já už vzdal jakýkoliv komentář.Většina lidí se na mě dívá s naprostým despektem,když prohlásím,že mě Voldánová páchne přes sklo monitoru.
Celou tu současnou volební frašku (lidovou veselici),ze které se snaží media učinit targedii rozpolcenosti národa je mě nikoliv trapná nýbrž přímo nasírací.

Jen hlupák poslouchá současné zpravodajství ČT.
NOVU a jiné "kanály" nechytám,poněvadž jsem odmítl platit holandskému bílému koni zlodějské firmy Skylink.
O nic nepřicházím.!
To siraději poslechnu ZDF o cirkusu Praha.
Jsme na tapetě poněvadž česká politická a další scény se přibližují k východním manýrům.
Apropó je pro mě úsměvné jak se snaží některé media o páně Schwarzenbergrovu gloriolu.
Aby nebylo pochyb,mám jej rád pro jeho postoje a čest.

Bohužel příštím presidentem se stane zcela jistě onen Kecal s červeným nosem.
Jen počkejte jak bude volit ten "traumatizovaný národ".

To zase bude ostuda ......

Ivan
23. 01. 2013 | 19:58

xxx napsal(a):

Po "shlednuti" celeho blogu rikam: Jeste, ze nejsu Cech.
25. 01. 2013 | 01:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Zase máte co si zasloužíte! Ivan.
26. 01. 2013 | 15:56

Mungo napsal(a):

Češi, jako nesamozřejmý národ, mají především trauma z toho, že by měli dát oprávněné postavení Moravanům v jejich vlastní zemi. To je věc, které se děsí jako dýmějového moru.
27. 01. 2013 | 23:24

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Pehe!
Velice nesouhlasím s Vaším názorem... nedostačné zkušenosti s demokratickým procesem...!
Od 1989,každé období vlád a všech kolem nich,krmilo 10 mil.ještě tehdy Čechů,že konečně jsme demokraté a to se skloňovalo a přikrmovalo ve všech formách!!!
Stačilo si denodenně brát ze zkušeností ve světě a hlavně v Evropě,když to tehdy ještě většina chtěla a mohla chtít,to co se v procesu praxe a budoucích kroků společnosti daří a nedaří,vyhovuje a nevyhovuje atd.!
S národem to je obdobné,sice více složitější,ale řešitelné.
Je to jako počítač.Demokracie-národ,ale???
Zde do toho vstupuje vir,což je "BYSNIS-TERORISMUS-KMOTŘI-LOBISTÉ-SOBECKOST-POHRDÁNÍ-GENETICKÉ DISPROPORCE a završeno opět BYSNISEM "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30. 01. 2013 | 09:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy