Kdo vás obhajuje??

02. 03. 2008 | 09:42
Přečteno 9096 krát
Po tématu „kdo nás soudí“ je spravedlivé obrátit se i do vlastních řad. Kdo vás obhajuje?? Jací jsou dnešní advokáti??Můj minulý článek, kterým jsem dle názoru jedněch poplivala českou justici, dle názoru jiných zase konečně odhalila to, kdo za co všechno může, přinesl sjednocení obou protivných táborů v jednom: je třeba se též zaměřit na advokáty a zjistit, co jsou ti golubci zač.

Situace je poněkud složitější, a to z několika důvodů: Především advokátů je podstatně více než soudců a vyzobávat u nich údaje o titulech je pro mne podstatně složitější. Druhá věc je, že na rozdíl od soudců, kteří podléhají zákonu o soudech a soudcích a proto musí splňovat určité podmínky, advokacie nemá žádné rejstříky, které by odhalovaly něco z kvalit advokátů.

Proto si dovoluji požádat p.t. čtenáře, aby nasadili svoji představivost a údaje, které nejsou vyloženě tvrdými daty, považovali za výsledek mojí úvahy, opírající se pouze o dvacetileté působení v oboru – jinak ovšem mohou být zcela mylné….

Pojďme tedy k těm tvrdým datům:
Do listopadu 1989 bylo v advokacii činných zhruba 700 advokátů. První číslo, o které je možno se skutečně opřít, je číselný údaj 1136 advokátů zapsaných v elektronicky vedené matrice České Advokátní Komory ke dni 31. 12. 1990. Z toho 19 advokátů mělo pozastavenou činnost. (Tedy byli členy komory ale z nějakého důvodu se věnovali jiné činnost než advokacii – na příklad se nechali zaměstnat) K 24. červenci 2007 bylo registrováno 7.882 aktivních advokátů, dalších 834 mělo pozastavenou činnost. Protože se evidenční čísla advokátům přidělují postupně a číslo jednou přidělené není nikdy obsazováno opakovaně, můžeme ze seznamu advokátů vedeného elektronicky na www.cak.cz zjistit, kolik advokátů s registračními čísly 1 až 1000 – tedy teoreticky a přibližně advokátů, kteří byli aktivní „za totáče“ je stále aktivních: (Pro info – můsíte se prokliknout až na samotné jméno advokáta, pokud chcete zjistit jeho číslo, nikoliv na název jeho advokátní kanceláře, a to i v případě, že název advokátní kanceláře je stejný jako jméno advokáta).

Podle mého vyzobávání údajů je dosud činných staroadvokátů zhruba jedna třetina, tedy něco přes 300 osob. V poměru k číslu „starosoudců“ tvoří počet stále činných „staroadvokátů“ jen nepatrný zlomek. Zdálo by se, že z tohoto úhlu pohledu je situace mezi advokáty diametrálně odlišná než mezi soudci. Je tomu ale tak i ve skutečnosti??

Poněkud jiný úhel pohledu dostaneme, když se podíváme na současné představenstvo České advokátní komory z hlediska jejich registračních čísel. Pomiňme skutečnost, že vzdor faktu, že přes to, že třetinu advokátního stavu tvoří ženy, není v představenstvu – a to ani mezi náhradníky – ANI JEDNA žena….. S představenstvem samotným to vypadá takto:
JUDr. Vladimír Jiroušek: č. ČAK 239
JUDr. Jan Brož: č. ČAK 057
JUDr. Michal Račok: č. ČAK 5.266
JUDr. Petr Poledník: č. ČAK 517
JUDr. Martin Vychopeň: č. ČAK 2.690
JUDr. Milan Kindl CSc.: č. ČAK 5.677
JUDr. Milan Kyjovský: č. ČAK 353
JUDr. Antonín Mokrý: č. ČAK 425
JUDr. Vladimír Papež: č. ČAK 471
JUDr. Vladimír Kejchal: č. ČAK 482
JUDr. František Smejkal: č. ČAK 5003
Takže z jedenácti členů představenstva je 7 „staroadvokátů“ a 3 bývalí komerční právníci…… to je skutečně dost zvláštní poměr.

Pro porozumění poměrů v advokacii je pravděpodobně nutno se podívat do její historie po roce 1989 a na to,kdo se mohl advokátem vůbec stát.

I po Velké Sametové byla advokacie relativně uzavřený stav a způsob, jak začít provozovat „licencovanou“ činnost právního zástupce byla otevřena ustavením Komory komerčních právníků. Do této komory se mohl přihlásit prakticky každý právník s diplomem a s praxí s tím, že do určité doby – tuším do konce roku 1992 - musel složit komerčně-právní zkoušky. Tato možnost byla hojně využívána především bývalými podnikovými právníky, kteří tak mohli začít podnikat oficiálně v právních službách v oblasti komerčního práva. Dlužno říci, že již od samého počátku bylo rozlišování činnosti komerčních právníků a advokátů ne zcela bezpečně dodržováno. Tento lehký chaos v poskytování právních služeb vzala na vědomí i Česká advokátní komora, která posílila svoje hegemonní postavení tím, že když kterýkoliv z komerčních právníků požádal o přestup do České advokátní komory a měl zkoušky, byl přijat bez dalšího zkoumání do České advokátní komory. Protože býti advokátem pochopitelně rozšiřovalo možnosti podnikání, docházelo v první polovině devadesátých let k hromadnému přechodu komerčních právníků do advokacie. Tento trend byl završen sloučením obou komor, ke kterému došlo tuším v roce 1996, přičemž zůstal pouze název Česká advokátní komora. Mimochodem, k těm registračním číslům: pokud se pamatuji dobře, tak po sloučení obou komor bývalí „komerčáci“ dostali evidenční čísla od č. 5000 nahoru – tak to snad může být nějakým vodítkem.

Dlužno říci, že sama jsem se stala tímto lehce pochybným způsobem advokátkou taky, takže vím velmi dobře, co to obnáší. Zkoušky komerčního právníka byly…….éééé…….. nepoměrně lehčí než zkoušky advokáta, a to zejména advokátní zkoušky v současné době: proti těm jsou nějaké státnice na právnické fakultě tak zvaná „brnkačka“ – mohu potvrdit opětovným a opakovaným pozorováním adeptů advokacie – svých zaměstnanců – kteří se mi před advokátními zkouškami v kanceláři opakovaně pravidelně hroutí a posléze o průběhu zkoušek vyprávějí srdceryvné historky.

Postupnými úkroky mohl takto vzniklý advokát se stát advokátem, aniž by absolvoval koncipientskou praxi, aniž by složil zkoušku toho jména hodnou a aniž by měl odpovídající předchozí praxi v oboru tak, že by mu byla oporou v hájení zájmů jeho současných klientů. Protože sama jsem stejně pochybným advokátem, jsem přesvědčena, že mnohé z těchto nedostatků mohou být nahrazeny soustavným samostudiem – ale některé „finty“ staroadvokátů odkoukávám dodneška…… V každém případě pokud někdo si vybírá advokáta, měl by mít šanci zjistit, jak dlouho tento vykonává svou praxi, na základě jakých zkušeností a jakou cestou se do advokacie dostal, pod vedením jaké advokátní kanceláře skládal advokátní zkoušky apod. Pokud advokát tyto skutečnosti a svůj profesní životopis není ochoten klientovi sdělit, pak je to podle mého názoru důvod k tomu, aby se klient poohlédl po jiném advokátovi: takto by totiž mohl koupit zajíce v pytli.
Klient se ovšem musí rozhodnout, jakého zajíce – rozuměj advokáta - si chce vlastně koupit. V zásadě jest možno dle mého názoru rozdělit advokáty na dvě kategorie:

1) advokáti, kteří „věděj, jak to chodí……“ To jsou struktury, které mají velmi dobré známé na soudech, obvykle se jim zavčasu donese, co se dělo na poslední gremiální poradě soudců a co z toho vyplývá pro jejich eventuální klienty. Věci umějí zařídit, aniž by se zásadním způsobem zatěžovali právem. Tito advokáti se rekrutují zejména z řad bývalých prokurátorů (což je podskupina sama o sobě, silně uzavřená a prakticky nic o ní nevím, takže na tento tenký led se přes výzvy čtenářů předchozího blogu nebudu pouštět) a z řad bývalých soudců. Lze předpokládat s jistou pravděpodobností, že čím nižší členské číslo ČAK, tím lepší zabudovanost do struktur…… Na tomto místě je pravděpodobně na čase zmínit novelu zákona o soudech a soudcích z roku 1991, kterou bylo cca 1300 soudců shledáno nezpůsobilých soudit – lustrační osvědčení jaksi nedorazilo, eventuelně měli na hrbu takové prohřešky – a to zejména soudci trestněprávní – že byli z justice odejiti. Je celkem jasné, KAM tito soudci odešli: Česká advokátní komora nikdy požadavek na předložení lustračního osvědčení nevyslovila. Je na klientovi, zda mu záleží na této kvalitě jeho právního zástupce či nikoliv a zda lustrační osvědčení po svém advokátovi požaduje či nikoliv. Jistěže mu advokát nemusí vyhovět a požadovaný údaj mu sdělit, tím méně lustrační osvědčení předložit – nicméně odmítnutí takového požadavku může též o něčem svědčit.

2) Druhým druhem advokátů jsou ti, kteří spoléhají na právní znalosti. Jsou to většinou mladší ročníky, nepoznamenané státnicemi z marxismu leninismu (jo, i já mám z něj zatři….) leč silně poznamenané studiem evropského práva a práva ústavního. Přirozenoprávní pohled na svět jim je podstatně bližší a po odborné stránce jsou dle mého názoru podstatně fundovanější. Často mají za sebou různé zahraniční stáže a je možno s pravděpodobností blížící se jistotě předpokládat, že nejlépe vzdělaní právníci míří do advokacie, zejména do velkých advokátních kanceláří.

Vybrat si správného advokáta je skutečně umění a jedna z nejdůležitějších věcí v životě lidském: Advokátovi je často nutno sdělit věci, které se nevykládají ani vlastním rodičům, partnerům, dětem…… jde o vztah tak intimní, že intimnější může být už jen s daňovým poradcem. 
Jak advokáta vybrat,je při naprostém nedostatku informací skutečně obtížné. Lze doporučit nastávajícímu klientovi, aby se na historii svého advokáta vyptal. Jsou ještě další vodítka, kterých je dobré se držet a které pro značný rozsah, do kterého se mi tento článek rozpadnul, naznačím jen stručně:

Ačkoliv je to podivné, zjišťuji, že řada kolegů advokátů neuzavírá s klientem mandátní smlouvu. Text mojí mandátní smlouvy včetně sazeb je veřejně přístupný na mých webových stránkách…… Ano, po těch dvaceti letech právníkování se mi mandátka rozrostla už na devět stránek a jedná se spíše o směrnici než jen o prostou smlouvu – ale postavení klienta i advokáta je v ní jasné. Dále se často setkávám s tím, že advokáti nedávají svým klientům stejnopisy plných mocí, které jim klienti podepsali. Kdo si má po nějakém týdnu pamatovat, jaké bylo znění zplnomocnění?? Nejvíce neuralgickým problémem je otázka komunikace a klientů….ale to skutečně snad až někdy příště – to totiž budeme po soudcích a advokátech muset také zkoumat, jací jsou zákazníci spravedlnosti, totiž soudící se klienti…..

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy