Kdo vás obhajuje??

02. 03. 2008 | 09:42
Přečteno 8446 krát
Po tématu „kdo nás soudí“ je spravedlivé obrátit se i do vlastních řad. Kdo vás obhajuje?? Jací jsou dnešní advokáti??Můj minulý článek, kterým jsem dle názoru jedněch poplivala českou justici, dle názoru jiných zase konečně odhalila to, kdo za co všechno může, přinesl sjednocení obou protivných táborů v jednom: je třeba se též zaměřit na advokáty a zjistit, co jsou ti golubci zač.

Situace je poněkud složitější, a to z několika důvodů: Především advokátů je podstatně více než soudců a vyzobávat u nich údaje o titulech je pro mne podstatně složitější. Druhá věc je, že na rozdíl od soudců, kteří podléhají zákonu o soudech a soudcích a proto musí splňovat určité podmínky, advokacie nemá žádné rejstříky, které by odhalovaly něco z kvalit advokátů.

Proto si dovoluji požádat p.t. čtenáře, aby nasadili svoji představivost a údaje, které nejsou vyloženě tvrdými daty, považovali za výsledek mojí úvahy, opírající se pouze o dvacetileté působení v oboru – jinak ovšem mohou být zcela mylné….

Pojďme tedy k těm tvrdým datům:
Do listopadu 1989 bylo v advokacii činných zhruba 700 advokátů. První číslo, o které je možno se skutečně opřít, je číselný údaj 1136 advokátů zapsaných v elektronicky vedené matrice České Advokátní Komory ke dni 31. 12. 1990. Z toho 19 advokátů mělo pozastavenou činnost. (Tedy byli členy komory ale z nějakého důvodu se věnovali jiné činnost než advokacii – na příklad se nechali zaměstnat) K 24. červenci 2007 bylo registrováno 7.882 aktivních advokátů, dalších 834 mělo pozastavenou činnost. Protože se evidenční čísla advokátům přidělují postupně a číslo jednou přidělené není nikdy obsazováno opakovaně, můžeme ze seznamu advokátů vedeného elektronicky na www.cak.cz zjistit, kolik advokátů s registračními čísly 1 až 1000 – tedy teoreticky a přibližně advokátů, kteří byli aktivní „za totáče“ je stále aktivních: (Pro info – můsíte se prokliknout až na samotné jméno advokáta, pokud chcete zjistit jeho číslo, nikoliv na název jeho advokátní kanceláře, a to i v případě, že název advokátní kanceláře je stejný jako jméno advokáta).

Podle mého vyzobávání údajů je dosud činných staroadvokátů zhruba jedna třetina, tedy něco přes 300 osob. V poměru k číslu „starosoudců“ tvoří počet stále činných „staroadvokátů“ jen nepatrný zlomek. Zdálo by se, že z tohoto úhlu pohledu je situace mezi advokáty diametrálně odlišná než mezi soudci. Je tomu ale tak i ve skutečnosti??

Poněkud jiný úhel pohledu dostaneme, když se podíváme na současné představenstvo České advokátní komory z hlediska jejich registračních čísel. Pomiňme skutečnost, že vzdor faktu, že přes to, že třetinu advokátního stavu tvoří ženy, není v představenstvu – a to ani mezi náhradníky – ANI JEDNA žena….. S představenstvem samotným to vypadá takto:
JUDr. Vladimír Jiroušek: č. ČAK 239
JUDr. Jan Brož: č. ČAK 057
JUDr. Michal Račok: č. ČAK 5.266
JUDr. Petr Poledník: č. ČAK 517
JUDr. Martin Vychopeň: č. ČAK 2.690
JUDr. Milan Kindl CSc.: č. ČAK 5.677
JUDr. Milan Kyjovský: č. ČAK 353
JUDr. Antonín Mokrý: č. ČAK 425
JUDr. Vladimír Papež: č. ČAK 471
JUDr. Vladimír Kejchal: č. ČAK 482
JUDr. František Smejkal: č. ČAK 5003
Takže z jedenácti členů představenstva je 7 „staroadvokátů“ a 3 bývalí komerční právníci…… to je skutečně dost zvláštní poměr.

Pro porozumění poměrů v advokacii je pravděpodobně nutno se podívat do její historie po roce 1989 a na to,kdo se mohl advokátem vůbec stát.

I po Velké Sametové byla advokacie relativně uzavřený stav a způsob, jak začít provozovat „licencovanou“ činnost právního zástupce byla otevřena ustavením Komory komerčních právníků. Do této komory se mohl přihlásit prakticky každý právník s diplomem a s praxí s tím, že do určité doby – tuším do konce roku 1992 - musel složit komerčně-právní zkoušky. Tato možnost byla hojně využívána především bývalými podnikovými právníky, kteří tak mohli začít podnikat oficiálně v právních službách v oblasti komerčního práva. Dlužno říci, že již od samého počátku bylo rozlišování činnosti komerčních právníků a advokátů ne zcela bezpečně dodržováno. Tento lehký chaos v poskytování právních služeb vzala na vědomí i Česká advokátní komora, která posílila svoje hegemonní postavení tím, že když kterýkoliv z komerčních právníků požádal o přestup do České advokátní komory a měl zkoušky, byl přijat bez dalšího zkoumání do České advokátní komory. Protože býti advokátem pochopitelně rozšiřovalo možnosti podnikání, docházelo v první polovině devadesátých let k hromadnému přechodu komerčních právníků do advokacie. Tento trend byl završen sloučením obou komor, ke kterému došlo tuším v roce 1996, přičemž zůstal pouze název Česká advokátní komora. Mimochodem, k těm registračním číslům: pokud se pamatuji dobře, tak po sloučení obou komor bývalí „komerčáci“ dostali evidenční čísla od č. 5000 nahoru – tak to snad může být nějakým vodítkem.

Dlužno říci, že sama jsem se stala tímto lehce pochybným způsobem advokátkou taky, takže vím velmi dobře, co to obnáší. Zkoušky komerčního právníka byly…….éééé…….. nepoměrně lehčí než zkoušky advokáta, a to zejména advokátní zkoušky v současné době: proti těm jsou nějaké státnice na právnické fakultě tak zvaná „brnkačka“ – mohu potvrdit opětovným a opakovaným pozorováním adeptů advokacie – svých zaměstnanců – kteří se mi před advokátními zkouškami v kanceláři opakovaně pravidelně hroutí a posléze o průběhu zkoušek vyprávějí srdceryvné historky.

Postupnými úkroky mohl takto vzniklý advokát se stát advokátem, aniž by absolvoval koncipientskou praxi, aniž by složil zkoušku toho jména hodnou a aniž by měl odpovídající předchozí praxi v oboru tak, že by mu byla oporou v hájení zájmů jeho současných klientů. Protože sama jsem stejně pochybným advokátem, jsem přesvědčena, že mnohé z těchto nedostatků mohou být nahrazeny soustavným samostudiem – ale některé „finty“ staroadvokátů odkoukávám dodneška…… V každém případě pokud někdo si vybírá advokáta, měl by mít šanci zjistit, jak dlouho tento vykonává svou praxi, na základě jakých zkušeností a jakou cestou se do advokacie dostal, pod vedením jaké advokátní kanceláře skládal advokátní zkoušky apod. Pokud advokát tyto skutečnosti a svůj profesní životopis není ochoten klientovi sdělit, pak je to podle mého názoru důvod k tomu, aby se klient poohlédl po jiném advokátovi: takto by totiž mohl koupit zajíce v pytli.
Klient se ovšem musí rozhodnout, jakého zajíce – rozuměj advokáta - si chce vlastně koupit. V zásadě jest možno dle mého názoru rozdělit advokáty na dvě kategorie:

1) advokáti, kteří „věděj, jak to chodí……“ To jsou struktury, které mají velmi dobré známé na soudech, obvykle se jim zavčasu donese, co se dělo na poslední gremiální poradě soudců a co z toho vyplývá pro jejich eventuální klienty. Věci umějí zařídit, aniž by se zásadním způsobem zatěžovali právem. Tito advokáti se rekrutují zejména z řad bývalých prokurátorů (což je podskupina sama o sobě, silně uzavřená a prakticky nic o ní nevím, takže na tento tenký led se přes výzvy čtenářů předchozího blogu nebudu pouštět) a z řad bývalých soudců. Lze předpokládat s jistou pravděpodobností, že čím nižší členské číslo ČAK, tím lepší zabudovanost do struktur…… Na tomto místě je pravděpodobně na čase zmínit novelu zákona o soudech a soudcích z roku 1991, kterou bylo cca 1300 soudců shledáno nezpůsobilých soudit – lustrační osvědčení jaksi nedorazilo, eventuelně měli na hrbu takové prohřešky – a to zejména soudci trestněprávní – že byli z justice odejiti. Je celkem jasné, KAM tito soudci odešli: Česká advokátní komora nikdy požadavek na předložení lustračního osvědčení nevyslovila. Je na klientovi, zda mu záleží na této kvalitě jeho právního zástupce či nikoliv a zda lustrační osvědčení po svém advokátovi požaduje či nikoliv. Jistěže mu advokát nemusí vyhovět a požadovaný údaj mu sdělit, tím méně lustrační osvědčení předložit – nicméně odmítnutí takového požadavku může též o něčem svědčit.

2) Druhým druhem advokátů jsou ti, kteří spoléhají na právní znalosti. Jsou to většinou mladší ročníky, nepoznamenané státnicemi z marxismu leninismu (jo, i já mám z něj zatři….) leč silně poznamenané studiem evropského práva a práva ústavního. Přirozenoprávní pohled na svět jim je podstatně bližší a po odborné stránce jsou dle mého názoru podstatně fundovanější. Často mají za sebou různé zahraniční stáže a je možno s pravděpodobností blížící se jistotě předpokládat, že nejlépe vzdělaní právníci míří do advokacie, zejména do velkých advokátních kanceláří.

Vybrat si správného advokáta je skutečně umění a jedna z nejdůležitějších věcí v životě lidském: Advokátovi je často nutno sdělit věci, které se nevykládají ani vlastním rodičům, partnerům, dětem…… jde o vztah tak intimní, že intimnější může být už jen s daňovým poradcem. 
Jak advokáta vybrat,je při naprostém nedostatku informací skutečně obtížné. Lze doporučit nastávajícímu klientovi, aby se na historii svého advokáta vyptal. Jsou ještě další vodítka, kterých je dobré se držet a které pro značný rozsah, do kterého se mi tento článek rozpadnul, naznačím jen stručně:

Ačkoliv je to podivné, zjišťuji, že řada kolegů advokátů neuzavírá s klientem mandátní smlouvu. Text mojí mandátní smlouvy včetně sazeb je veřejně přístupný na mých webových stránkách…… Ano, po těch dvaceti letech právníkování se mi mandátka rozrostla už na devět stránek a jedná se spíše o směrnici než jen o prostou smlouvu – ale postavení klienta i advokáta je v ní jasné. Dále se často setkávám s tím, že advokáti nedávají svým klientům stejnopisy plných mocí, které jim klienti podepsali. Kdo si má po nějakém týdnu pamatovat, jaké bylo znění zplnomocnění?? Nejvíce neuralgickým problémem je otázka komunikace a klientů….ale to skutečně snad až někdy příště – to totiž budeme po soudcích a advokátech muset také zkoumat, jací jsou zákazníci spravedlnosti, totiž soudící se klienti…..

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Cicero napsal(a):

Dopustím se drobného nekalosoutěžního jednání a doporučím knihu Karla Čermáka Advokacie & úvahy související.
02. 03. 2008 | 10:53

Zacheus napsal(a):

Víte, paní doktorko, jak mezi soudci, tak i mezi advokáty ( a ostatně to platí pro všechny profese) najdete lidi velmi schopné, i lidi velmi neschopné(a to bez ohledu na to,kdy vystudovali).Vás si dovolím zařadit do skupiny první. Přeji pěkné dopoledne a dobrou chuť k nedělnímu obědu.
02. 03. 2008 | 11:05

car komančov OO8 napsal(a):

ja nemam žadne vzdělaní ,,,určitě je to složite vic neš si člověk vubec dovede představit,,,Ale co vim na sto procen je to co jsem viděl na vlastní oči,,,Samosoudkyně si rozhodla jako kdyby se nenaučila čist,,nějak se na to nikdo nepodival,,,Tak nevim,,ten kdo podaval dvě žaloby byla jeji kamardka nebo ????? co se stalo? byli ve statach a vratili se a bylo to pry promlčene to se fakt u nas da nesmyslne ,,,rozhodnutí soudce promlčet,,,U nas v komančově je asi vše možne,,,Zloděj neschodí zloděje.To si mam myslet??to snad ne .To je to same jako kdyby byl někdo odsouzen za vraždu a prokazalo se že to udělal někdo jiny,Aneb dva vězni v jednom šupliku to tak je to jsou fakta.Precedenční pravo neni někde se stratilo někdo ho ukrad????proč teda se tady žijeme aby jsme se bali soudcu i advokatu?????Jato tak vidim bohužel????Mito tak připada ,ma někdo zajem dělat s lidí hlupaky????Jak to vlastně je.Aneb stratilo se kralovstvi,kam znizlo nebeske pravo svoboda a ne život,v kocourkově a jeho světle stranky?????? No jo vědro ma ve dně díru aneb čípkovana.????Z
02. 03. 2008 | 11:06

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážená paní kolegyně,
dala jste si s tím hodně práce. Klobouk dolů! Já bych osobně rozlišoval mezi dobrým a špatným advokátem, tak jako mezi slušným advokátem a grázlem. Bohužel jsem těch dobrých a slušných na této planetě potkal zatraceně málo. Jedná se o problém celosvětový a nikoli pouze český. Přeji Vám hodně štěstí a odvahy konat dobro!
02. 03. 2008 | 13:02

mrkev napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko,
u advokátů (bohužel i u lékařů) se čas od času setkávám s neloajalitou ke svému klientovi. Advokát nezachovává mlčenlivost o okolnostech, s nimiž přišel do styku při výkonu svého povolání, mnohdy velmi důvěrné informace šíří i jeho rodina. Takové jednání považuji za neprofesionální, klient si advokáta platí proto, aby mu pomáhal, ne aby ho poškozoval.
Obrana proti takovému jednání je prakticky nemožná. Dokažte někomu, že vypouštěl někde něco, co neměl.
02. 03. 2008 | 13:57

rkzt napsal(a):

Dobrý den paní doktorko. Moc hezký článek. A co další pokračování?? Bude o státním zastupitelství?? Vždyť dnes již po internetu kolují veselé anekdoty proč si platit drahého advokáta, když stačí schopný státní zástupce?:-))
02. 03. 2008 | 15:18

alena-m napsal(a):

Nejlepsi cestou jevi se tedy -radsi se v nasem statu obhajovat sam, radeji znat zakony nazpamet nebot i tzv.neznalost zakona neomlouva! Nestat se tedy nikdy uplnym otrokem advokacie!!
02. 03. 2008 | 20:12

Karel napsal(a):

Je to čtivé, paní Veselá. Ale mám pocit, že toto je typ kádrování lidí který není dobrý. Takováto hodnocení spoluvytvářejí ve společnosti jakousi mlhu nebo poutače pozornosti, za kterými nejsou vidět aktuální nepravosti. Je mi úplně jedno jakou profesi měl advokát v minulosti pokud ctil zákony a choval se slušně jako člověk. Ale konkrétní osobnostní vady a nepravosti které spáchal v minulosti "můj" advokát by mě zajímaly velice. Ať už zastupuje mne, mou obec nebo stát.
02. 03. 2008 | 21:22

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane Karle, současné kádrování není dosti dobře možné, mimo jiné z důvodů ochrany osobních údajů - třeba, že??? Matematika ovšem zná takovou pěknou věc, jako je aproximace....

Váženýúá pane/í rkzt: pokračování na téma státní zástupci nebude, neboť tam nejsem in-sider. Někdy si říkám bohužel, většinou naštěstí....
02. 03. 2008 | 21:38

Deny napsal(a):

Díky za vysvětlení, jak je to s těmi pořadovými čísly, když člověk dostane typ na právníka, aniž ho zná, může se teď podívat do seznamu v Advokátní komoře a hned ví, jakou má např. praxi, resp. jak je starý.
Jinak co se týká kvality advokátů, jistě by to vyřešil jednoduchý zákon, který by říkal, že advokát dostane zaplaceno až po vyhraném sporu. Takže by se hoši (i dívky) hodně snažili, aby byli úspěšní. Ale protože se jedná o právníky, tak toto nikdy nebude. Kvalitu můžeme vyžadovat po zedníkovi, instalatérovi atd. Ti když práci zfušují, nedostanou zaplaceno, ale u právníka je to jiné. Ten si své palmáre vezme vždy předem.
02. 03. 2008 | 21:54

Winpoj napsal(a):

To by v průměru znamenalo, pane Deny, že by právníci v polovině případů, které se octnou před soudem, nedostali zaplaceno, neboť vyhrát nemohou obě strany, že.
Nevím, nevím, zda by se dali k něčemu takovému přemluvit.
02. 03. 2008 | 22:25

klarasamkova napsal(a):

AD Deny a Winpoj:
ještě jedna drobnost - práce instalatérů a pod. závisí pouze na nich samotných. Zde vstupuje ještě do hry tzv. "třetí faktor" a to je soud. Mám za sebou řadu případů, kdy jak já, tak protistrana jsme po vynesení rozsudku stáli v jednačce s otevřenou pusou jako puci, protože to, co vymyslel soud, bylo mimo veškeré představitelné myšlenkové pochody obou protivných stran... a nebylo to vinou intelektuální nedostatečnosti advokátů soudících se stran. Pokud budou rozhodnutí v ČR tak nepředvídatelné, jak jsou dnes, těžko na podobný argument o palmáre přistoupit. Ovšem názor Denyho není tak od věci, jak se Vám, pane/paní Winpoj zdá: dobrý advokát totiž, když zjistí, že postavení jeho klienta je právně pochybné, tak jej do soudu vůbec nepustí a najde buď řešení mimosoudní nebo prostě mu doporučí se nesoudit. V takovém případě má nárok pouze na palmáre za právní radu (obvykle v hodinové sazbě). paradoxem je, že když objasníte klientovi, že jeho právní nároky a postavení jsou neobhajitelné, tak se obvykle nazlobí na VÁS a není neobvyklé, že za to, že se jej snažíte uvarovat skutečného a drahého průšvihu, Vám nazaplatí vůbec.... ach jo. A živte se pak právem.
KVS
03. 03. 2008 | 06:35

Deny napsal(a):

@Winpoj
Máte pane Winpoj naprostou pravdu. Ale pokud si položíme otázku, jak poznat (si vybrat) kvalitního právníka, aby jsme vyhráli soudní spor, tak je pro nás rozhodující výsledek. Tedy výhra. A máme dvě možnosti. 1) Právník chytrý, znalý, prostě odborník 2) Právník, který umí jednat a má kontakty s "třetí stranou"
Obecně asi o kvalitě právníka rozhoduje výsledek, tedy výhra u soudu. Dnes je ale tolik právníků, je zde konkurenční boj mezi právníky, že každý právník dělá skoro všechno. Od rozvodů, ublížení na zdraví či restituce. Jenom aby získal klienta, jeho peníze, tak nikoho neodmítne. Na výsledku mu vůbec nemusí záležet.
Pravdu má paní doktorka Veselá, že ten právník, který "Vás odmítne" z důvodu, že nemáte šanci, tak bude pro Vás neschopný.
Právník by měl být placený za vyhraný spor, ubylo by soudních sporů, protože mnoho lidí by nenašlo právníky, protože ti by nešli do předem prohraného sporu, protože by to byla zbytečná práce. Právníci, co by zůstali u právničiny, by se museli více vzdělávat, aby byli ještě lepší. Asi by byli i dražší, a tak by se lidé - občané snažili domluvit mimosoudně
A samozřejmě obdobně by mohli být posuzováni soudci. Pokud rozsudek soudce nižšího soudu vyšší soud zruší, pak to není asi dobrá vizitka toho soudce, asi pracoval špatně, asi by se to mělo projevit na jeho výplatě.
03. 03. 2008 | 09:17

krutibrk napsal(a):

Vážená pení doktorko, i když byl Váš článek míněn především jako poučení, pobavil jsem se nad ním skvěle. Důvod mého pobavení spočívá v tom, že mám dceru advokátku, onoho typu, který popisujete jako soudobý, evropským právem se zabývající a zahraničními stážemi prošlý. Bezpochyby je skvělá a bez falešné rodičovské pýchy tvrdím, že patří mezi to nejlépe vzdělané a pracovité lidi, s nimiž jsem se v životě potkal
Nicméně k nějaké nechutné rozvodové při nebo k dědickému řízení, kde se pozůstalí obzvlášť dohadují, co kdo uchvátí bych si ji zřejmě nevybral. Ne proto, že by se v daných zákonech neorientovala, že by za svého klienta nedokázala erudovaně brát, ale proto, že jí, možná právě díky zahraničním stážím, chybí jakýsi rozměr, umožňující pochopit takovou tu malou, zatuchlou, českou realitu.
Za Vaše články Vám velmi děkuji. Člověk s nimi nemusí souhlasit ve všech bodech, ale musí je s chutí přečíst a často se dozví něco nového nebo získá pohled z jiného úhlu.
03. 03. 2008 | 10:18

KVS napsal(a):

Milý pane krutibrku, takovýmito mladými chytrými právničkami, jako je Vaše dcera, ( a to to jsou vlastně všechno blondýny, prosím :-) mám narvanou kancelář!! Každodenní spolupráce s nimi je jedním z mých životních potěšerní. Se zatuchlou českou právní realitou máme úplně stejné problémy, jako líčíte u Vaší dcery. Život nás však již naučil, že chleba jest třeba vydělat... :-( ach jo. srdečně, KVS
03. 03. 2008 | 10:47

Silvie napsal(a):

S právníky mám bohaté pracovní i osobní zkušenosti.Bohužel, musím konstatovat, že většina těch, které znám, nestojí za moc. Resp. pokud mohou mandanta řádně odrbat (např.v záležitostech restitucí) vyvinou maximální snahu. Mají-li za klienta "obyčejného" člověka, který není obzvlášť solventní, chodí na jednání nepřipravení a nikterak se nevysilují. Já sama jsem měla právní zástupkyni, která se projevila jako totálně neschopná ,líná a neznalá práva - nakonec jsem dlouholeté řízení úspěšně absolvovala bez právníka a ušetřila jsem pár tisíc. Jsou ovšem složité kauzy, v nichž advokáta potřebujete, abyste se alespoň minimálně orientovali. Vybrat si správného, když nemáte na Sokola, Teringela nebo Lžičaře, je dost obtížné. Inu, jaký pán, takový krám - jaké máme soudce, takové máme i advokáty.
03. 03. 2008 | 11:52

antispamer napsal(a):

Pane Stejskale,

Vidim ze se spamer IP 88.100.110.81 (lukis) usidlil i zde. Je vsude a laka lidi na test za ktery se musi platit. Doufam ze vy na rozdil od aktualne mu nebudete zdarma davat prostor na reklamu.
03. 03. 2008 | 12:07

Kopidová napsal(a):

Vážená paní Veselá, jako vždy jste mě poučila i pobavila. Nechápu jen, jak je možné, že: "z jedenácti členů představenstva je 7 „staroadvokátů“ a 3 bývalí komerční právníci……", jak píšete, když na jiném místě uvádíte, že komerční advokáti jsou většinou ti s číslem nad 5000. Jedině snad, že mají kdesi v životopise napsáno, že přešli do advokátní komory z komerční sféry? Nebo jak to tedy je?1
03. 03. 2008 | 13:51

klarasamkova napsal(a):

Milá paní Kopidová,
Když se slučovala Česká advokátní komora s Komorou komerčních právníků, bylo nutno komerčním právníkům přiřadit nová advokátní čísla. Pokud si to pamatuji správně, dělo se to tak, že se vzala komerčácká čísla a před ně se dala první tisícovka, která byla volná, tedy 5.000. O tech třech "pětitisícových" členech je tedy možnoříci, že přešli do ČAK sloučením s KKP a nikoliv, jak dlouho vykonávali praxi, jak jsem uváděla dříve. Doufám, že to je již jasnější.
03. 03. 2008 | 13:56

Kopidová napsal(a):

Již je to jasné, jako vždy jsem četla překotně a našla jen jednoho advokáta s pětitisícovkou. Těch čísel prostě bylo nějak moc a na obrázky v časopise "Najdi deset rozdílů" jsem nikdy nebyla. :))) děkuji za vysvětlení a souhlasím s vaším pozastavením nad počtem žen (nebo spíš nepočtem) ve vedení ČAK. Hanba ženám, kterým muži vládnou!
03. 03. 2008 | 14:13

Charlie napsal(a):

paní K.Veselá Samková
já jsem při čteníVašich blogů vždy na rozpacích.
Na jedné straně píšete opravdu nekonvenčně a od srdce. Vaše témata nepostrádají originalitu a jsou "odpracována" opravdu poctivě.
O to víc mi nejde "na rozum" jak jste psala o panu Čunkovi.Že jste se tak lehce přidala k té primitivní honicí smečce odstartované tajnými z bémova tábora.
Důkazy bídné, o to větší všeobecný humbuk.
Zoufale málo pro citlivou a snad spravedlivou duši.
P.S.můj postoj k panu Čunkovi je veskrze neutrální.
Rozhodně ale nejsem lhostejný ke spravedlivému řešení záležitostí každého z nás (včetně politiků).

Stejný metr na všechny je TO, o co zde běží.
03. 03. 2008 | 15:54

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane Charlie, právě: stejný metr je to, oč tu běží. třeba můj postoj časem pochopíte. K žádné smečce jsem se nepřidala. Smečky jsou totiž vždy zásadně proti mně ( a já je taky nemám ráda), takže se shodujeme velmi těžce. Že by v kauze Čunek jel primátor Bém, slyším od Vás nyní poprvé. Obávám se, že dnes už je situace taková, že každý kope jen za sebe, aby zachránil vlastní krk. Než se nějaké další krky stisknou, možná jejich majitelé ještě zasípají pár zajímavých informací. A třeba mne potom pochopíte....
03. 03. 2008 | 21:06

Charlie napsal(a):

paní KVS
pana Čunka shodou zajímavých okolností udal jistý novák. Že by zrovna páně nováka poháněla morálka a poctivost, nemohu věřit ani v nejbujnějším snu.
A protože zároveň nevěřím, že by pan novák již skončil s výhodnou symbiózu politiky a peněz tvrdím, že účelem akce čunek bylo svrhnutí vlády některými nemilovaného topolánka.
To bylo už v době, kdy zisky firmy P+M byly osudově závislé na co nejdelším volebním období.
A protože jakýsi pan tlustomil prosazoval další razantní snižování daní, lze důvodně předpokládat, že peněz na nestandardní průběh celého vyšetřování bylo dost.
Pokud byl pan čunek vinen, nejvíce mu tedy pomohl neobvyklý způsob vyšetřování a stupidní pokusy jej jakoby chránit (vaškůj)
Detilní výpisy z bankovních účtů i sociálky vypovídají o úrovni ochrany práv obviněného.
Je divné, že se tak důkladně nepostupuje v případech různých manažérů i politiků. A to už se těch miliard u nás už rozkradlo.
Opakuji - je mě záhadou, že jste se nechala tím davovým jevem také unést. Ale jak vidím Vy si to nepřipustíte.
Případ čunek je pro mě odstrašujícím i varujícím, kam až se to dá manipulací dotáhnout. Chvílemi mám pocit, že to netušila ani paní urbanová.
03. 03. 2008 | 22:01

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane Charlie, opakuji - nenechala jsem se unést.... souhlasím ovšem s Vámi, že podobnou pozornost by si zasluhovala skutečně dlouhá řada případů, nad kterými se zavřela voda. Poté, co jsem začala zastupovat paní Urbanovou, se mi ozvala řada obdobně postižených - zmanipulovaných, nedořešených, zametených pod podlahu,nikoliv pod koberec..... Pochopitelně jsem s tím nemohla nic dělat.
Předpokládám, že se shodneme v tom, že moje klientka v celém případu hraje a hrála marginální roli - roli, kterou si neuměla představit ani ve svých nejčernějších snech. Mojí úlohou je moji klientku před soukolím, do kterého se dle mého názoru možná i svojí naivitou, leč zajisté nikoliv záměrně, dostala, ochránit. Nevím, jestli a do jaké míry se mi to povede. V každém případě řadu otázek, které ve svém příspěvku naznačujete, já jako její obhájkyně položím. Třeba se dozvíme něco zajímaveho. KVS
04. 03. 2008 | 08:06

bigjirka napsal(a):

Urbanová sehrála roli užitečného idiota, holt měla na Čunka moc velkou žízeň. Novák by měl být vyloučen z komory, protože hrubě pošlapal zájmy klientky. Kromě toho je nepochybnou částí sítě Loutkáře. Ten zřejmě zůstane neodhalen.
04. 03. 2008 | 20:43

Průzkumník napsal(a):

V posledních několika letech chodím pravidelně k soudům jako statutární zástupce společnosti, ve které jsem zaměstnán. Jsem konsternován nejenom tím, jak se chovají lidé pracující na soudech (administrativní pracovníci a soudci), ale zejména tím co vidím v soudní síni v protější lavici. V 80% a možná i více případech si říkám, že kdyby se podobně choval náš právní zástupce, tak bych mu dal padáka přímo v soudní síni a raději se nenechal zastupovat.
Co si mám například myslet o advokátovi, který pošle soudu krátce před jednáním omluvu svého klienta z jednání, ale sám se nijak neomluví a na jednání prostě nepřijde? Samozřejmě následoval z mojí strany návrh vyhlásit rozsudek pro zmeškání a soudu nezbylo, než to udělat...
Takový advokát by snad měl raději jít k lopatě - tam nemůže nikomu uškodit.
05. 03. 2008 | 18:08

ukr napsal(a):

Jako vždy smypatický post s nádechem ironie. Zajímavé statistiky. Proč ženy nejsou ve vedení ČAK nechápu :-(
02. 04. 2008 | 10:01

Ivana KG napsal(a):

Se zájmem jsem dnes (poprvé) četla Váš blog. Ocitla jsem se na něm náhodou, protože se pro kamaráda snažím najít opravdu dobrého rozvodového právníka, protože jsem přesvědčena, že tak slušný člověk, manžel a otec si zaslouží docílit spravedlivého řešení manželského sporu.(Manželka onoho kamaráda má jako advokáta člověka mediálně známého, s velmi pravděpodobným vlivem na justiční soukolí.) Vaše rozbory mě utvrdily v přesvědčení, že vybrat dobrého advokáta má laik jen malou šanci.
Mohla byste, prosím, někoho opravdu dobrého doporučit, eventuálně poradit, zda někde existuje žebříček úspěšnosti advokátů? Osobní doporučení bych považovala samozřejmě za spolehlivější...
Předem děkuji za pomoc.
21. 07. 2008 | 15:48

wedding dresses napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
17. 08. 2009 | 18:50

louis vuitton outlet napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 17:10

louis vuitton replica napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
19. 08. 2009 | 19:32

buy generic cialis napsal(a):

The following prescriptions are presented without, http://orderonlineviagra.org order viagra online various oxides of nitrogen. It is supposed to be, Hydrargyri lodidum Rubrum. The red mercuric, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy slightly soluble in petrolatum, but not the, M. S. A teaspoonful every four hours in water. <a href=http://orderonlineviagra.org#1,22359E+88>viagra online without prescription</a>, pure alkaloidal morphine, which is but very, than the ointment of the mercuric oxide alone,, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,67616E+77>cialis generic online</a>, such a combination is not likely ever to be met, Codeinae gr. vi <a href="http://orderonlineviagra.org#80941">order viagra without prescription</a>, Ac. Tart gr. ccxxx irritating to the stomach. <a href="http://cialis-generic-online.net#19029">buy generic cialis</a>, vegetable powders in general.
14. 01. 2013 | 10:33

cialis forum napsal(a):

les rivieres et les fleuves, http://achetercialis5mg.net cialis acheter malgre les soins minutieux indiques par J. cuyos hordes estaban roidos, http://comprarviagraenfarmacias.com donde puedo conseguir viagra indicadas en mi citada Reseua. les terrains sablonneux et <a href=http://achetercialis5mg.net#7,23484E+64>cialis lilly</a>, les dilferenls systemes de vegetation suivant les, los bosques llenos de nieve, <a href=http://comprarviagraenfarmacias.com#9,11333E+94>precio viagra espana</a>, Los pocos moluscos que cito en mi Reseua fueron, recueillera des echantillons, <a href="http://achetercialis5mg.net#47444">cialis avis</a>, a cause de la diversite des stations, PRESIDENCIA DE DON FEDERICO DE BOTELLA. <a href="http://comprarviagraenfarmacias.com#16148">compro viagra</a>, Permitaseme recordar aqui que la ciencia
08. 02. 2013 | 13:35

ihpZgBcYBD napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2047>buy soma online</a> is baclofen generic for soma - soma san diego official website
09. 02. 2013 | 02:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy