Padej z mého revíru!!

02. 10. 2008 | 13:19
Přečteno 7411 krát
Existuje řada teorií vlastnického práva. Proč jej omezovat či naopak, proč jej vůbec omezit nelze. Odkud se ale vůbec vzalo vlastnické právo?? Je to něco, co si vymyslela naše kultura nebo je to dokonce jen umělá ekonomická kategorie?? Níže uvedená úvaha kombinuje pohled právníka s názory, vyčtenými od chytrých evolučních biologů. Třeba to bude k něčemu dobré – alespoň jako „předkapela“ k úvaze o dnešní roli nájemního práva, kterou jsem, stejně jako tento blog, nerozvážně slíbila svým diskutujícím.

Pokud se pokusíme najít etologické paralely k vlastnickému právu ve světě zvířat, jako první nám přijde na mysl teritoriální chování. To je silně vyvinuto nejen u řady savců, ale i na úrovni živočichů podstatně nižších. Bránění vlastního teritoria takřka i za cenu vlastní smrti je chování biology standardně popsané a všeobecně známé. Jeho důvodem je především ochrana potravních zdrojů, které se na daném území vyskytují a stačí k nasycení daného jedince, případně smečky, s jejíž pomocí jedinec loví svoji kořist. Z hlediska vládce teritoria je toto území v jeho „vlastnictví“, neboť mu fakticky náleží tři ze čtyř atributů, které římské právo k vlastnictví přiřazuje. Jestliže si vezmeme za příklad vlka a jeho smečku, pak vůdčí vlk fakticky ovládá svoje území(ius possidendi), užívá jej (ius utendi) a požívá jeho plody (ius fruendi). Je pravda, že ius disponenti je u něj značně omezeno na nedobrovolné předání moci novému vůdci smečky. Z hlediska nabytí „vlastnictví“ teritoria je však zřejmé, že po dobu „panování“ vůdce smečky není toto jeho vlastnictví „majetkem“ žádného dalšího vlka – vůdci tedy náleží i „holé“ vlastnické právo. „Vlastnictví“ teritoria je nutnou podmínkou pro vlastní přežití i pro zabezpečení zachování vlastního rodu, což je bezpochyby základním pudem každého živého organismu.

S jednáním velmi blízkým teritoriálnímu pojetí vlastnictví je možno se setkat i u majitelů nemovitostí. Ti velmi často vnímají svoje vlastnictví jako absolutní a dožadují se právní ochrany v takové míře, jako by to byla exteritorialita - vynětí z působení státních zákonů. Zásah do poměrů v domě například z pravomoci stavebního úřadu, ale třeba i z hlediska určování výše nájemného k bytům, je majiteli domů vnímáno jako tvrdý a neoprávněný zásah do jejich teritoria. A ohrožení teritoria, to je ohrožení toho zásadního, k čemu majitel nemovitostí směřuje – totiž k materiálnímu zabezpečení svých vlastních potomků.

U zvláštního postavení vlastnictví nemovitostí je nutno se na chvíli zastavit.

Již od času egyptských pyramid není známo, že by kdy nějaké nemovitosti trvale ztratily svoji cenu - přes výkyvy realitních trhů napříč tisíciletími, přes úpadek některých obchodních center, a tím i snížení ceny tamních nemovitostí. Je zřejmé, že souhrn všech nemovitostí nacházejících se na zeměkouli bez přestání roste, v posledním století se pak jedná o růst exponencionální, souměřitelný s nejzajímavějšími obchodními komoditami. Příjem z nájemních nemovitostí je pak mezi investičními odborníky považován za konzervativní, leč zcela stabilní a plně obhajitelný příjem, který v Evropě dosahuje obvyklé míry mezi pěti až sedmi procenty.

V České republice byly přijaty čtyři zákony, kterým se obnovovalo vlastnické právo původním majitelům nemovitostí nebo jejich právním nástupcům. Zákony byly nastaveny tak, že se fakticky jednalo pouze o vracení (pomineme-li zákon o zemědělské půdě) nájemních nemovitostí, a to výhradně fyzickým osobám. Bylo to rozhodnutí z hlediska „biologické volby“ nevědomé. Přesto biologický podklad v rozhodnutí, komu a co vrátit, je zřejmý. Zákonodárci poskytli svoji ochranu osobnímu majetku, který měl – nebo mít měl – přímý dopad na sociální status a materiální postavení staronového vlastníka či jeho právního nástupce, tedy přímý dopad na zabezpečení rodiny nabyvatele majetku. Nájemní domy, vlastněné fyzickými osobami se tedy z dlouhodobého hlediska ukázaly jako majetek nejvíce hodný ochrany a také největší ochrany požívající. Jako kdyby zákonodárci nevědomky respektovali „teritoriální“ charakter tohoto vlastnictví. Byla jsem při tom, když byly zvažovány možnosti restitucí společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi.

Hlavními námitkami proti takovým restitucím byla neadresnost osob, kterým má být majetek vrácen a diskontinuita právnické osoby. Zde již míra „ochrany teritoria“ nebyla pociťována a pokud zákonodárce hodlal převést vlastnická práva na konkrétní právnickou osobu, jako byly některé spolky a církve, činil tak zvláštním zákonem, tedy nikoliv zákonem generálním – restitučním. Restituční zákony jsou dobrým příkladem, že ochrana vlastnického práva jednotlivce je zakotvena v naší podstatě velmi pevnými biologickými kořeny.

Majetek je to, co může ochránit nás i naše potomky od hladu, co může omezit strádání nás i našich potomků a co může umožnit kvalitnější zachování vlastníkova rodu.

Odpovědí na původní otázku, totiž, co je vlastně důvodem po touze po majetku, se dostáváme také k právně sofistikovaným odpovědím na to, jakou míru ochrany by měl majetek mít. Je vůbec „mravné“ mít z majetku prospěch?

Z hlediska biologie je otázka zisku plynoucího z vlastnictví jasná. Majetek, který nepřináší svému majiteli a jeho potomkům žádný zisk, nemá žádnou cenu, i kdyby měl sebevětší „hodnotu“. Pro majitele a jeho potomky nemá žádný kladný význam. Zisk zabezpečuje majitele a jeho potomky – zvyšuje „fitness“ jedince, zvyšuje tedy jeho šance na přežití. Právě z tohoto důvodu je jakékoliv znárodňování či vyvlastňování majetku tak citlivou otázkou a reakce toho, komu je majetek odebírán, je tak bouřlivá. Odebrání majetku je totiž podvědomě hodnoceno každým jedincem jako zhoršení jeho životních jistot, jako zhoršení vyhlídek jeho potomků na přežití.

Je třeba připustit, že důvod ostrého střetu mezi majiteli nájemních domů a nájemníky má svůj původ také v tomto pocitu ohrožení. Vlastníci domů jsou přesvědčeni, že jsou jedinými oprávněnými, kteří jsou „pány“ nad svým vlastnictvím. Nájemníkům však byla v minulosti dána taková práva k nájemním bytům, že vykazují četné znaky práva vlastnického. Subjektivní pocit vlastnictví souvisí pravděpodobně také s dlouhodobým užíváním nemovitosti. Navíc bylo – a doposud je – možno vlastně „dědit“ tak zvané „dekrety“, nyní nájemní smlouvy. K takovému „dědictví“ cizího majetku dochází zcela bez vůle vlastníka.

Aktuální pocit ohrožení nájemníka při hrozícím vystěhování může být podobný pocitu ohrožení vlastníka, který nejenomže nečerpá ze svého vlastnictví žádný zisk, ale ještě vidí, jak mu nemovitost chátrá pod rukama.

U obou zájmových skupin se jedná v podstatě o vyvlastnění některých jejich práv. Najít za této situace dynamickou rovnováhu, která by zároveň snesla poměřování zásadami vyváženosti tak, jak je stanoví Evropský soud pro lidská práva a Úmluva o lidských právech a základních svobodách, je mimořádně obtížný úkol.

Všeobecně je k otázce generování zisku z vlastněného majetku třeba říci, že pokud by mělo dojít k popření této úlohy majetku, která kladně ovlivňuje přežití vlastníkových potomků, došlo by k popření úlohy majetku jako takového. Byl by to obraz nepochopení zakotvení lidského rodu v jeho biologické podstatě a nepochopení determinace právního systému základními biologickými instinkty, kterými je každý lidský jedinec nadán.

Právě pro toto biologické zakotvení vlastnického práva je každý plán znárodňování, vyvlastňování či omezování nabývání vlastnictví dříve či později odsouzen k nezdaru.
Touha po vlastnictví je silnější než my – je to totiž podstata našeho JÁ. Spoustě lidí se to určitě nebude líbit. Je to hnusné, je to nehumánní. Je to však lidské. Jediné, co se s tím dá dělat, je pokusit se naši biologickou predestinaci vyvážit nánosem civilizace a lidské kultury. No, snad se to povede... jednou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Pan Bakala také potřebuje k přežití pár destítek tisíc bytů; zdrojem jeho majetku je ČSSD.
02. 10. 2008 | 13:30

RUMCAJS napsal(a):

Tak to vidíte. Vlk se tady prsí svým sociálním cítěním a Vy o něm takto.Je to neřád nenažraná a na nás se tady jenom vytahuje.

Spadla klec Vlku.Strhni masku a ukaž svou pravou tvář !
02. 10. 2008 | 13:39

pramel napsal(a):

A až budeme dostatečně civilizovaní a kulturní, že nás nebude ovládat touha po vlastnictví, tak...všichni všechno všechněm dáme,poručíme větru dešti, a tančit se bude všude!:-)
02. 10. 2008 | 14:23

Vilém napsal(a):

Mně se zdá chybné pojímat nájemní právo jako umělý výtvor civilizace proti vlastnictví, které je přirozené. Ve skutečnosti právě obyvatelé, nájemníci, mají na své straně biologické teritoriální instinkty, zatímco majitelé se dožadují nepřirozeného panství nad teritoriem obývaným cizími lidmi - není obtížné odhadnout, jak by se jim vedlo v přirozeném stavu. A přestože je civilizace nemůže nechat přímo zlynčovat, rozhodně by nemělo docházet k potlačování biologických potřeb nájemníků a nemůžeme očekávat, že se svých instinktivně osvojených teritorií jen tak vzdají, nebo je za jejich přirozené chování očerňovat.
02. 10. 2008 | 14:36

Ovi napsal(a):

Rumcajsi, už jste viděl vlka, který by na členech smečky vyžadoval nějakou formu nájmu za to, že je nechá žít na svém území?
02. 10. 2008 | 14:40

xfsd napsal(a):

tam kde začali popírat (byť selektivně) práva spojená se soukromým vlastnictvím, zle dopadli. Nikdo by si pak neníjistý, jestli nebude zbaven i svých majetkových práv, event dalších práv. Popírání a omezování soukromého vlastnictví, podporuje flákače, zlodejě a lůzu v přesvědčení, že za jejich neúspěch může nkědo jiný.
02. 10. 2008 | 15:53

lichar napsal(a):

az se budou instinktivne chovat i zemedelci stejne jako baracnici, tak se pisatelka sice bude roztahovat v nemovitostech, ale nenazere se. Restituenti nemovitosti jsou privilegovana sorta, ktera bylo odkodnena na ukor zbylych obcanu. Jsou to jedni z mala obcanu, kteri byli odskodneni. Napr. penize zabavene pri menovych reformach se nikomu nevraceli. Stejne tak jako kompenzace dalsich nespocetnych ujmu z poslednich desetileti. Zemedelska puda ma umele nizkou hodnotu, hektar stoji par desetitisicu, najemne je nejaka tisicikoruna rocne z hektaru. Jen majitele nemovitosti by chteli bezostysne lichvarit na najemnicich. Jak jinak nazvat najmy, ktere o stovky procent prevysuji naklady na bydleni. A tato dama tyto socialne potrebne chudacky obhajuje.
02. 10. 2008 | 15:57

klarasamkova napsal(a):

Pane Viléme, nikde ve svém článku jsem netvrdia, že nájemní právo je umělým výtvorem civilizace. Naopak jsem uvedla, že pohnutky, spjaté jak s vlastnictvím nemovitostí, tak nájmem nemovitostí, jsou velmi podobné.
Co se týká oněch teritoriálních instinktů: je nutno na mnou poukazované souvisosti hledět jako na principy, na jádro, kolem něhož na nabaleno vše, co přinesla kulturní evoluce a právo. Je nutno si položit otázku, co je prvotní a co druhotné. Je nepochybné, že nejdříve zde musí nějaké teritorium vůbec existovat, teprve potom se může k němu někdo nějak vztahovat. Nájemní dům není "přírodní" teritorium. Není to kus vlčí tundry, která je součástí přírody. Nájemní dům nějak vzniknul - někdo jej nějak postavil. Ten, kdo jej postavil a ten, na kterého zákonným způsobem toto vlastnictví přešlo, je tvůrce teritoria. Ten, kdo toto teritorium užívá se svolením tvůrce (vlastníka) má odvozené užívací právo k tomuto teritoriu. A to je nájemník. Čímž není řečeno, že i on nemá právo na své teritorium... na jeho ochranu... že nemá POTŘEBU tohoto teritoria. Jen jeho právo je právem odvozeným. Znovu opakuji: protože se však jedná o právo, které má svůj původ ve stejném vnímání reality jako je vnímání reality vlastníka, dochází ke střetům. Tyto střety může právo korigovat a eliminovat. Ani právo však nemůže jít proti základnímu instinktu a proti primrnímuvztahu vlastníka a vlastnictví. Toť vše....
02. 10. 2008 | 17:26

KVS napsal(a):

Vážená pane Lichare,
souhlasím s Vámi, že restituce byly velmi neúplné a velmi nespravedlivě rozdělené. Já osobně jsem byla pro to, aby se vrátilo maximální množství majetku všem osobám, a to i právnickým. Byli však tací, a to takoví, kteří byli velmi mocní tenkrát a jsou velmi mocní i nyní, kteří si to zásadním způsobem nepřáli. Považuji to za hrubou chybu, za kterou bude Česká republika platit ještě dlouhá desetiletí - když ničím jiným, tak obrovskou ztrátou mezinárodní prestiže....Dále zcela souhlasím s Vámi, že zemědělská půda je naprosto podhodnocena. Ještě horší je ta skutečnost, je majitelé zemědělské půdy často ani nevědí, ba dokonce se nemohou dozvědět, kdo jejich půdu obdělává, a ti, kteří tak činí, zatím pobírají nejen za obdělávání, leč téže za NEOBDĚLÁVÁNÍ půdy dotace... Na majitelích přitom je placení pozemkové daně a jsou též tísněni diktovanými cenami za pronájem - cenami, které jsou mnohonásobně menší, než jsou uvedené dotace... nebo mám nedostatečné informace a vnímám to špatně??
Jsem přesvědčena o tom, že stejně jako obhajuji zájmy vlastníků nemovitostí, je v této zemi řada dalších skupin osob, kterým je systematicky a soustavně ze strany státu křivděno a kterým jsou upírán a jejich práva. O řadě těchto skupin vím. Bohužel je nad moje lidské síly jim všem pomoci. Doufám ( a vím), že se těchto úkolů podujímají jiní kolegové. Nespravedlnost zůstane vždy nespravedlností, ať je páchána na komkoliv. A rozlévá se a překypuje na všechny stran, ba i na ty, u nichž by se na první pohled zdálo, že nejsou nespravedlností dotčeni.
02. 10. 2008 | 17:35

KVS napsal(a):

OVI, ano, je to tak. Ti, které vůdce vlčí smečky nechá žít na svém území, jsou určitým způsobem zkráceni na svých právech. Na příklad dím, že je omezena jejich vlastní možnost rozmnožování ve prospěch hlavního vlčího páru. Můžeme říci, že řadoví členové vlčí smečky za to, že se mohou podílet na potravních zdrojích, podporují získání potravních zdrojů hlavnímu páru, který se NAVÍC může rozmnožovat. Svým způsobem by se to dalo považovat za placení nájmu naturální formou.
02. 10. 2008 | 17:39

Ares napsal(a):

Autorka: Jak vidím, tak jste se k té sociobiologii nakonec dostala.

Jen bych upozornil, že přestože tento směr vyzdvihuje biologické základy sociálního chování, nikdy netvrdil, že konkrétní podoba tohoto chování je přímo odvoditelná z biologického základu. Takže teritoriální půd může být základem pro to, čemu říkáme vlastnické právo, ale odvozovat z něj existenci restitučního zákona nebo to jak zde řešíme nájmy je trochu přehnané. Lépe řečeno teritoriální pud by byl příčinnou toho, že vám bude vadit, když vám zaberu barák, vlastnické právo by bylo odvozeno až z této skutečnosti.

Rovněž tu platí pravidlo, že tyto biologické základy působí i tam, kde vlivem sociálního okolí ztratili smysl či byly nějak pokrouceny. Miliardové majetky rozhodně není možné chápat jako prostředek holého přežití a předávání genů, tak jak vy popisujete funkci majetku. Rovněž jejich samotná existence je možná jen na základě vhodného sociálního prostředí. Přesto by si je jejich majitel chránil stejně zuřivě jako zmiňovaný vlk poslední ohlodanou kost, se kterou musí vystačit na celou zimu.
Už i třeba fakt pronajmout majetek, je po biologické stránce nesmysl, to je až produkt společnosti.

A poslední poznámka. Tato teorie vždy počítal s existencí řady takový biologických příčin (pudů) jednání. Takže těžko se dá vzít jeden a z něj odvozený produkt společnosti (vlastnické právo) a postavit ho nad všechny ostatní, k čemuž někteří inklinují.

Dík za zajímavý článek.

RUMCAJS: A co teprve slavný výrok „člověk člověku vlkem“, chudák vlk :-).
02. 10. 2008 | 17:40

MS napsal(a):

Paní KVS,

skvěle napsaný článek. Minimálně naprosto přesně popsané chování lidí k majetku. Moje zkušenosti na poli nemovitostí, jak s těmi nebo s těmi druhými, jsou naprosto totožné.
Řekla bych, že i diskuze pod článkem jasně napovídá, kdo je kdo :-).

Díky.
02. 10. 2008 | 18:00

KVS napsal(a):

Vážený pane Aresi,
naprosto netvrdím, že můj názor je vyčerpávající a že sociobiologie vše zmůže a objasní. Upozorňuji jen na to, že v ZÁKLADU mohou stát pudy (zde jsem vyzdvihla ten jeden, protože prostě na žádný jiný další jsem nepříšla. Je to pravděpodobně také dáno neexistencí mého biologického vzdělání, které je pouze neformálního charakteru, daným dvacetiletým intenzivním zájmem o tento obor:-). Je samozřejmé, že kulturní evoluce tyto ZÁKLADNÍ pudy metamorfozovala, ba někdy je i překroutila a především hypertrofovala přesně způsobem, který jste popsal. Mimochodem, hypertrofování základních pudů, to je skutečné jádro MNOHA civilizačních problémů (což takhle třeba obazita??) Otázka je, jak z toho ven. Evidentně není možné jít PROTI těm ZÁKLADŮM, je nutno najít nějakou korekci, zřejmě zprostředkovanou nástroji kulturní evoluce. Ale ten ZÁKLAD je prostě třeba mít stále na paměti....
02. 10. 2008 | 18:19

Ares napsal(a):

KVS: Jak jsem řekl, zajímavý článek. Jen jsem chtěl dodat pár věcí, které o kterých jsem měl dojem, že jsou pro tuto teorii důležité a v článku moc nezazněli :-).

Jinak k vašemu názoru „Evidentně není možné jít PROTI těm ZÁKLADŮM“. Problém je, že proti těmto základům se dá jít poměrně dobře. Sice to působí problémy, ale vztah příčina následek je tu dost nejasný. Vždy se najde nějaká přiblblá teorie, která říká, že primární jsou potřeby boha, strany nebo v poslední době trhu a lidi se jim mají přizpůsobit a nějaké biologické základy do toho nemají co kecet. Osobně bych spíše čekal, že dříve přijdou genetičtí inženýři na to, jak ty základy změnit, než že by se společnost podle nich nějak uspořádala.
02. 10. 2008 | 18:50

skeptický napsal(a):

Vážená paní KVS,

Právě jsem se prokousal za pomoci slovníku cizích slov Vaší poslední odpovědí.Hned patnáct nových pro mne.
Díky Vám rostu.
K textu blogu.Myslím,že problém by se dal mechanicky ošetřit fyzickým odstraněním potomstva majitelů,čímž by se vyloučily pohnutky pro další asociální jednání,a chirurgickou cestou znemožnit důvody k recidivě.
02. 10. 2008 | 19:00

KVS napsal(a):

Vážený pane Aresi, samozřejmě, možné je všechno, jde o to, jak je to účinné....možná lépe by mělo zaznít "dlouhodobě a účinně nelze jít PROTI..."
Ve své disertační práci, ze které čerpá i tento můj článek, jsem se snažila nastolit možnost, že onen Rawlsův "závoj nevědomosti", kterým jsou zahaleny prapříčiny vzniku právních norem, může být právě biologická predestinace člověčenstva. No, ne že by z toho p.t. komise, zejména někteří její členové, byli nadšeni. Snažím se ale dojít k tomu bodu, ze kterého se vektory dále rozbíhají.... tedy, redukuji... snažím se redukovat na to, co je podstatné a nevyhnutelné. kdyby se nám podařilo toto jádro definovat, legislativcům by odpadla spousta práce....
Osobně jsem přesvědčena o tom, že bez biosociologů, etologů a podobných oborů vůbec nelze ani společenské vědy vůbec zkoumat. I v pojednání o kráse se nakonec dostaneme k matematice....
02. 10. 2008 | 19:07

Rich Dawkins napsal(a):

Ares: Zdá se, že to nechcete říct naplno. Já to řeknu: Ten článek je hrozný. Autorka se sice dle svých slov dvacet let zajímá o obor, ale bohužel nepochopila ani základní souvislosti, ostatně některé problematické body sám uvádíte. V diskusi připuštěný vliv kulturní evoluce je opět podaný primitivní formou, někde na úrovni bulvárové Teorie memů. Oslí můstky jsem raději nepočítal, ale že jich je - hlavně tam, kde se autorka snaží za každou cenu naroubovat právní složku svého článku na tu biologickou. Triviálnímu závěru o tom, že lidé se brání ztrátě nemovitosti, protože to zhorší jejich životní úroveň a životní úroveň potomků, jsem se upřímně zasmál. Kdo by to byl řekl. Tohle není jen popularizační text, tohle je hrubé nepochopení a zkreslení poznatků přírodních i společenských věd. To, co je v článku pravdivé, je triviální do té míry, že ohánění se "chytrými evolučními biology" zcela postrádá smysl a zavání argumentem ad auctoritatem, ovšem posléze
nenaplněným. A co proboha znamená slovo "metamorfozovala"? To je jako říct, že částice interakcovala.
02. 10. 2008 | 19:10

skeptický napsal(a):

P.S.

I v pojednání o kráse se nakonec dostaneme k matematice...

To platí i v Perlovce.Ovšem pokládá se to spíše za počty.
02. 10. 2008 | 19:14

Rockin Dadday napsal(a):

Hajite zajmy baracnicke lobby. Shodou okolnosti privilegovane kasty.Vasim konanin poskozujete nejen najemniky ale v konecnem dusledky vsechny obcany. Nemyslite, ze by bylo moralnejsi, pokud jiz mate potrebu nekoho obhajovat, pomahat spise socialne potrebnym.

Jinak dle toho co o sobe pisete byste mela mit za minuleho rezimu problemy. Koukam ale, ze se vesele studovalo. Tak on ten kadrovy profil nebyl asi tak spatny? Je spousta lidi co nemohli studovat, vykonavat praci jakou chteli a na jakou meli, a to z politickych duvodu.
02. 10. 2008 | 19:25

sasa napsal(a):

pani KVS: Vas "biologicky" pristup k majetku by byl mozna v poradku, kdyby vlastnictvi bylo individualni. Zacina byt zmateny pokud si uvedomite, ze developeri jsou pravnicke osoby. Az zrusit akciove spolecnosti, pripadne budete jejich vlastnictvi uvadet na internetu, lze mluvit o vztahu cloveka k jeho majetku. A vztahu ostatnich lidi k vlastnikovi a jeho majetku.
Ostatne si myslim, ze vsichni maji pravo vedet, jak ktery clovek prispiva k uspechu celku. Pro zacatek bych u kazdeho obcana zverejnoval velikost zaplacene dane z prijmu fyzickych osob.
02. 10. 2008 | 19:49

Franko napsal(a):

Pro SASA.

naprosto souhlasím s vašim názoram. Je však třeba dodat, že váha hlasu ve volbách měla odvíjet od výše zaplacené daně. tím by se eliminovalo, aby o veřejných věcech rozhodovali paraziti a ti co nejsou schopni sami aktivně daně gerovat.
02. 10. 2008 | 20:56

Al Jouda napsal(a):

Vlastnictví nájemních bytů, u nichž výkon vlastnického práva může mít sociální dopady, musí být kompenzováno dostatečným množstvím sociálních bytů vybudovaných z veřejných prostředků a spravovaných neziskovými orgaqnizacemi. Pak si bude každý majitel nemovitosti slušných nájemníků vážit a vztahy s nájemníky budou dobré.To je jeden ze základních úkolů sociálního státu.
02. 10. 2008 | 20:56

antikomunista napsal(a):

Pro Rockin Dadday.

Ty vaše slinty o morálce jsou mimořádně žertovné. Jistě máte na mysli tu socialistickou morálku, kde krádež a vražda bližního je nejvyšší zásluhou. Čiší z vás bolševicko zločinecká touha po vraždách a krádežích.
02. 10. 2008 | 21:08

Vilém napsal(a):

KVS,
moje námitka se týkala spíš toho, jak chápal Váš článek pramel, všiml jsem si, že Vy jste se kolem tohoto tématu pohybovala jinak. Pokud jde však o konkrétní situaci v ČR, zde zřetelně kolísáte mezi rovinou reflexe instinktů a přejímáním stanovisek, která z nich plynou, v tomto případě však pouze u majitelů. Instinkty - nazvěme to tak - se totiž rozhodně nevážou na úvahy typu "někdo to přede mnou musel postavit", ty vznikají tak, že někdo má pocit, že jde o jeho byt, a ten se získá dlouhodobým společensky uznávaným pobytem v něm, naopak u restituentů nemohl žádný instinkt vzniknout nebo musel za dobu vyvlastnění zaniknout, a jde z jejich strany o umělý výtvor bez biologické báze, resp. na úrovni pudů bych zde neviděl dotčené pudy ušlechtilého tvůrce a oprávněného majitele, který své ego ztotožňuje s plody své činnosti, nýbrž instinkty parazitů a predátorů, jimiž se tito lidé nakazili v naší prakapitalistické společnosti a projevují se obecně bez omezení na restituovaný majetek. Ovšem přiznávám, že takovou biologizaci společenských norem neberu vážně.
02. 10. 2008 | 21:23

Rockin Dadday napsal(a):

pro antikomunista

uz podle nicku se da soudit, ze mate nizke IQ. A kdyby jste umel cist, pak byste nenapsal co jste napsal.
02. 10. 2008 | 21:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vážená paní doktorko,
kdybych chtěl s Vámi úspěšně polemizovat Vaším stylem, mohl bych namítnout, že touha po vlastnictví u člověka je jenom projevem základního zákona našeho vesmíru - zákona expanze.
Také bych mohl přidat gravitaci, která působí odnímání hmoty menším a její nabalování mohutnějším objektům. Nějak bych se musel vyrovnat s faktem, že čím dál mohutnější objekty buď explodují anebo podlehnou gravitačnímu zhroucení, dnešní světová finanční krize však takovou analogii činí docela přijatelnou.
Jenomže jako biolog dobře vím, že názory zhutněné v posledním odstavci Vašeho článku tvoří jeden velký nesmysl. Představit si každého jedince tlupy lovců ubíjejích koně či mamuta, jak je puzen nikoliv hladem ale touhou po vlastnictví jakožto podstatou lidského JÁ, to chce opravdu silnou dávku fantazie nerušenou znalostmi biologie. Mnohdy i někteří biologové mají potíže s její interpretací, jak např. Dawkins se svou hypotézou sobeckých genů, natož pak právníci, i ti obdoktořeni ze všech stran. :)
02. 10. 2008 | 21:37

KVS napsal(a):

Vážení diskutující, tak vidím, že jsemopět zvedla vlnku...

Vážený pane Rochline Daddy, k Vaší radě (alespoň té jedné, když vynechám ty invektivy:), abych se věnovala sociálně potřebným. Sociálně potřebným je nejlépe se věnovat tak, když se VŠEM dostane spravedlnosti bez ohledu na jejich sociální statut. Neboť právo a spravedlnost je nedělitelný statek, který buď je nebo není. Jestliže vůči někomu nefunguje, pak nefunguje vůči nikomu. Bohužel, málokdo si to uvědomuje...

Vážený/á Saso, říkáte, že to, co jsem napsala, může platit pouze v případě, že se jedná o vlastnictví individuální. Myslím, že i vlastnictví akcie je velmi individuální. To, že správa tohoto vlastnictví má různé formy, jsou pouze technikálie, které jsou nepodstané.

Vážený vikléme, píšete, že žádný instinkt u restituentů nemohl vzniknout, naopak musel za dobu vyvlastnění zaniknout. Hluboce se mýlíte. znám osobně stovky restituentů a jejich postoj je přesně opačný. Je známá skutečnost, že kontinuita vzpomínek se zachovává po čtyři až pět generací. Všichni restituenti, se kterými jsem se setkala, cítili k minulému majetku své rodiny mimořádnou zodpovědnost. Často se jej nezbavovali i za cenu velkých obtíží právě u vědomí kontinuity vlastnictví. S argumentem typu "musím majetek udržet na památku mého otce - děda" jsem se setkávala velmi často, a to i v případech, kdy jim udržení vlastnictví přineslo skutečné obtíže. Stálo by to za samostatnou studii, leč dle případových kauz, se kterými jsem se setkala já, k prodeji restituovaných nemovitostí došlo zejména v těch případech, kdy oprávněných osob bylo vícero, došlo tedy ke vzniku ideálního spoluvlastnictví, vztahy nebyly dobré a řešily se právě prodejem třetím osobám.

Milý Zbyňku Matyáši!! Tak konečně alespoň o Vás vím, že jste biolog. Těší mne. Nedomnívám se, že je nutno mít velkou dávku fantazie k tomu si představit, že lovec mamutů je k zabíjení mamuta puzen nikoliv hladem, leč touhou po vlastnictví. Jistěže, mamuty se domestikovat nepodařilo :-), ale kozy a ovce ano. Pro doby, kdy mamuti "nebyli na skladě" začalo být vlastnictví zvířat, které bylo možno dle okamžité potřeby možno použít k pozření. Proto je možné, že biologové mají problémy s některými aspekty biologie, ovšem trocha znalostí z kulturní evoluce by to velmi dobře spravila. Co se Dawkinsovy hypotézy sobeckých genů týká, tak pokud mi je známo, s interpretací zrovinka této teorie biologové problémy nemají - patří totiž ke dnes již zcela standardním východiskům evoluční biologie. Kromě kreacionistů mi není znám nikoho, kdo by ji zásadním způsobem popíral.
02. 10. 2008 | 23:43

KVS napsal(a):

Vážený pane Skeptický,
snažím se používat jednoduchá česká slova, omlouvám se, pokud jste jim nerozuměl. Pokud jste měl na mysli můj diskusní příspěvek z 02.10.2008 18:19:01 , myslím, že ani v celém příspěvku 15 cizích slov nebylo a když, tak osobám běžně se v těchto diskusích vyskytujících, známých. Vaši připomínku beru pro sebe jako korekci k ještě větší srozumitelnosti.
Co se týká obsahu vaší připomínky, že
"problém by se dal mechanicky ošetřit fyzickým odstraněním potomstva majitelů,čímž by se vyloučily pohnutky pro další asociální jednání,a chirurgickou cestou znemožnit důvody k recidivě.", pak musím konstatovat, že o tuto fyzickou eliminaci se pokusil nejdříve Hitler pomocí likvidace židovských vlastníků, posléze komunisté pomocí likvidace tak zvané buržoazie, případně buržoazní inteligence. Oba pokusy skončily neúspěšně, což by Vám mělo být varováním v tom smyslu, že tudy cesta pravděpodobně nepovede. Kromě toho si Vás dovoluji upozornit já, že Váš názor, shora citovaný, může být vykládán jako názor naplňující skutkovou podstatu trestného činu schvalování trestného činu, a to genocidy. Nu, to je na Vás...

AD Rich Dawkins: - sice se vydáváte za někoho, kým evidentně nejste, ale jinak máte pravdu v jedné věci: teorie memů je skutečně mojí další velmi oblíbenou teorií. Že by o legislativě jako memu někdy příště?? Abyste swe zase mohl tak pěkně doruda rozpálit?? Nebo to bylo do nějakého pěkného siřičitého plamene?? - safra, už si ani nevzpomínám, jakou barvou síra hoří. To víte, jde to se mnou z kopce...
02. 10. 2008 | 23:53

KVS napsal(a):

Pro Al Jouda: ano, je to přesně tak, jak píšete. Při nezdeformovaných vlastnicko-nájemních vztazích si samozřejmě bude majitel dobrého slušného a platícího nájemníka vážit a vice versa - nájemník ocení vstřícného domácího... To je však pohříchu názor, který je většině zde diskutujících dosti vzdálen. Doufejme, že zazní častěji na nějakém dalším blogu, kde bude možno se přesně nájemnímy vztahy zabývat.
02. 10. 2008 | 23:56

skeptický napsal(a):

Milá a vážená paní KVS.

Moje poznámka ohledně Vašeho výraziva nebyla míněna jako kritika,nýbrž coby ukázka mého nezábavného humoru.Jestli jste si všimla,většinou nemám problém si dělat legraci sám ze sebe,což u ostatních lidí většinou nenalézám,každý se bere nesmírně vážně.U mne to asi bude znak tuposti.

Totéž o druhém tématu,kde jsem použil hyperboly,česky nadsázky(pro neznalého čtenáře),pojato hypoteticky,a za použití podmiňovacího způsobu.
Jak si to kdo vyloží je mimo moji kontrolu.Jistě je Vám známo rčení z nouze čert i mouchy lapá.

Každý si dokáže různé věci vyložit různě.Záleží na člověku.Většinou jak se hodí,a na všechno se dá najít nějaký paragraf:jste zkušená žena a právnička,a víte,že lidi jsou různé a právníci tuplem.

Konkrétně k mnoha námětům nemám co říci,ale řeknu to stejně.
Občas jsem nepochopen.

Pro ilustraci bych uvedl svoji poznámku z článku pana Hořejšího Radar zase o krok blíže,z 00:45:10,24.9.2008.

Nejsem právník,svoje problémy řeším zásadně bez nich.Ovšem jsem momentálně v pokušení fušovat do řemesla zákonodárcům s tím,že je-li vztah majitel - nájemník vztah vzájemného ohrožování se,něco tam nebude v pořádku,takhle se nedá žít.

Postavit obě skupiny mimo zákon pro jejich vzájemnou ochranu nelze?
03. 10. 2008 | 03:22

skeptický napsal(a):

P.S.
Nemám moc rád velká slova.Jako zákonů dbalý občan jsem se pro jistotu podíval do Wikipedie na tu Genocidu.Je to tam naštěstí česky.
V rámci definice jsou tam na prvním místě etnikum a rasa.Někdy rozšířeno na skupiny politické,kulturní a náboženské.

Nebudu se v tom dále hrabat,znáte přísloví.
03. 10. 2008 | 04:35

Uljanov napsal(a):

Přečetl jsem Váš článek o podstatě vlastnického práva a různé komentáře. Je to psáno velice fundovaně, ovšem pro vrstvy s vyšším IQ. Za svoji osobu mám názor, že co je psáno v listě vlastnictví na KÚ a za mými dveřmi a mým plotem, je to mé nedotknutelné vlastnictví. To se týká i nájemních domů, které patří jak fyzické nebo právnické osobě. Nájemníci se musí řídit smlouvou a nechovat se v bytě podle vrozených a pudových zvyklostí,jako by byl jejich. To se týká především tmavšího etnika, které pojem nedotknutelnosti cizího majetku vůbec nezná a na tomto poli by bylo vhodné z Vaší strany zapracovat.
03. 10. 2008 | 08:03

Daňový poplatník napsal(a):

Paní KSV, v žádném případě neschvaluji holokaust, ale jistě víte, co je to kauzalita,a stojí za to se podívat jak vypadalo složení německé společnosti před křišťálovou nocí, třeba kolik v Berlíně žilo lidí, kolik z nich bylo Němců a kolik židů,nejlépe v %, a jak vypadalo vlastnictví domů mezi těmito dvěma etniky (o proporcích mezi lékaři a právníky nechci diskutovat, téma s s vlastnictvím bytů jste nastolila Vy), a pak už další úvahy nechám na Vás, třeba jak tento stav vznikl, a jak by vypadal další vývoj Německa, kdyby tento trend pokračoval bez holokaustu. Nepředpokládám, že se k této poznámce vyjádříte, ani to po Vás nechci, vyhýbají se tomu i jiné kapacity.
To máte za toho Skeptického.
03. 10. 2008 | 08:06

lichar napsal(a):

Pani Klaro, je od vas hezke ze byste odskodnila vsechny, ale kde na to vzit a jak to casto vycislit? Oni by totiz museli byti krome restituentu nemovitosti,odskodneni i lide, kteri prisly pri menovych reformach o penize, byly jinak persekuovani (nemohli studovat, pracovat), byly dotlaceni k tomu se sveho majetku nevyhodne vzdat atd. Je zrejme, ze nebyt roku 48, meli by se u nas lide pravdepodobne i lepe nez napr. v Nemecku. A ted mi reknete, z ceho je odskodnite? Vy misto toho hajite casto sobecke zajmy restituentu domu, privilegovane kasty, ktera by byla rada jeste privilegovanejsi a mohla bezokolku lichvarsky zdimat najemniky, ci je bez udani duvodu vyhazovat na ulici. (Vase predstavy o vzajemnem si vazeni, pristupu a snad i prijatelnym cenam najmu jsou bud ucelova demagogie, nebo vrchol infantilni naivnosti prvniho stupne) Takze Vy z nejakeho duvodu pomahate urcite skupine (mozna pod falesnou predstavou napravy krivd), ve svem dusledku jich spachate vsak mohonasobne vice. Pomahate skupine, ktera byla odskodnena na ukor ostatnich a ktera, alespon jeji nepodstatna cast by rada na ostatnich formou lichvarskych najmu dale parazitovala. Nebo se snad nedomnivate, ze najmy 150, 200, 300 a vice kc/m2 pri nakladech 50 kc/m2 nejsou minimalne amoralni?
03. 10. 2008 | 08:18

agáta napsal(a):

1 / vlčí smečce šéfuje vlčice, ne vlk

2 / "Již od času egyptských pyramid není známo, že by kdy nějaké nemovitosti trvale ztratily svoji cenu" No tohle rádi uslyší majitelé zchátralých statků a zámečků, ve kterých komunisti chovali prasata a které dnes mají zápornou hodnotu
03. 10. 2008 | 09:29

KVS napsal(a):

Vážení, děkuji za podnětnou diskusi. K některým diskutujícím:

Vážený Daňový poplatníku, vznášíte otázku po procentním poměru lékařů, právníků a majitelů domů mezi židovskou populací v Německu a německou populací obecně. Ano, poměr židovských vzdělanců, zejména právníků a lékařů, byl nepoměrně vyšší než v obecné části německé populace. Evidentně to považujete za špatné. U romské populace pak majoritní společnost vyčítá, že nejsou zase vzděláni dostatečně, že ten poměr je poddimenzován. To je fakt blbý. Totiž, ať je to jak je to, tak to je vždycky špatně. Máte řešení::

Vážený pane Uljanove. S vaší kritikou nedostatku úcty k soukromému vlastnictví naším tmavším etnikem zcela souhlasím. prosím, mohl byste totéž vzkázat našim četným bílým bankéřům, víte, ony příklady táhnou....

Ano pane Skeptický, máte pravdu. Nejen Wikipedia, ale i § 259 tr. zákona hovoří o tom, že genocidium je chování, které má přinést ke zničení některou "národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu". Takže střílet lidi dle velikosti jejich majetku či intelektuální výzbroje je evidentně dovoleno, Pol Pot měl pravdu.... jen se mi tak vkrádá též čl. 3 Listiny základních lidských práv a svobod, dle kterého se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženstí, politického či jiného smýšlení, národního nebo SOCIÁLNÍHO PŮVODU národností nebo etnické menšině, MAJETKU, rodu nebo JINÉHO POSTAVENÍ.
Ale máte pravdu, vystřílet všechny baráčníky žádná genocida není...je to jen třídní boj a s tím zde máme bohaté zkušenosti.

Vážený pane Lichare, je skutečně pravda, že odškodnění všech obětí, z nichž i Vy vyjmenováváte jen nepatrnou část, může velmi snadno dovést naši zem do státního bankrotu. Jsem si této skutečnosti vědoma a je to jedna z mých nočních můr. problém ovšem je, že tuto otázku nevyřešíme tím, že neodškodníme NIKOHO, ale tím, že budeme hledat způsoby, jak k nápravě křívd dojít, aniž bychom se vydali argentinskou cestou. jestli to neuděláme sami, budeme k tomu dříve či později dotlačeni mezinárodním společenstvím. Zatím je situace taková, že odsuzujícími rozhodnutími Komise pro lidská práva OSN si tady můžeme dláždit, ovšem vůbec nikoho to nezajímá a k nápravě nedochází. Taktéž média o tomto mimořádně nepříznivém vývoji postavení ČR na půdě OSN zarputile mlčí. Až příště zase nebudeme zvoleni do rady bezpečnosti a v ochraně lidských práv se zařadíme někam za Ugandu, nastane - jako obvykle - velké divení se a všichni si budou myslet, jak nám bylo ukřivděno: soudce pískal proti nám a hráli jsme proti slunci, že áno.....
K výši nájemnémho:
Nájem ve výši 300,- Kč/m2 patří do říše pohádek. Ani na pražské Hanspaulce... kromě toho je zcela zřejmé, že ekonomické nájmy jdou nominálně i relativně DOLŮ s tím, jak se trh probouzí a otevírá. Údaj nákladového nájemného 50,-Kč/m2/měsíčně je správný, pro rok 2003. Nyní se zohldněním inflace to je 58,. Kč (tabulku s výpočtem vlastním, mohu zaslat). Kromě toho je problém jeden: částka 50,-Kč/m2/měsíčně platí v případě, že se jedná o údržbu udržovaných domů. Skutečná situace ovšem je zcela jiná, a to, jak jinak, katastrofální.... protože se sama živím mimo jinéi správou nemovitostí, vím velmi dobře o čem hovořím....

Milá Agáto, já samozřejmě vím, že vlčí smečku vede vlčice a nikoliv vlk. Diskuse zde je však z cca 98% pánská. myslíte, že by takový fakt p.t. diskutující unesli :-) ?
Problematika zchátralých zámečků a statků jest mi důvěrně známa, též jsme se na jednu takovou ruinu zmohli. Nekonečný žrout peněz..... Přesto i "bezcenné" nemovitosti mají svoji cenu. Je to jen otázka finančních prostředků a zejména času...
03. 10. 2008 | 10:27

lichar napsal(a):

Pani Klaro, najem 300kc/m2 nepatri do rise pohadek. Za tolik i vice se pronajimaji nekteri spekulanti napr. v Praze na sidlisti garsonky 25m2. 7500 kc / mesic holy najem. Dokonce i nekteri soudci vymeruji na zaklade tzv. znaleckych posudku na mistne obvykle najemne nahrady v teto vysi v pripade uzivani bytu bez pravniho duvodu a to zpetne. Co je tohle za skandal. Tyhle nezavisle a objektivni soudy maji rozhodovat o vysi najmu, pokud se majitel s najemnikem nedohodne. Takovi soudci pracuji pro lobby majitelu a nejsou nezavisli. Ostatne jak muze byt soudce nezavisly, pokud sam dokonce podava zadosti na US na zruseni paragrafu obcanskeho zakoniku tykajiciho se bydleni. Vydavate se za odbornici. Proto mne prekvapuje, ze se tak divite najmum 300kc/m2. Znovu se Vas ptam. Jsou moralni? Neni to lichva, vyuzivani neci tisne, bytove? Diky
03. 10. 2008 | 11:13

Boethius napsal(a):

...proč JE omezovat... (TO právo)
03. 10. 2008 | 11:21

Dave napsal(a):

Je skoro smutné číst komentáře, závist nebo pitomost vyvěrá dobře z každého druhého.
Většina těch, kdo zde napadají restituce, silně podceňuje kontinuitu vlastnictví nemovitostí. Ona báječná exkurze do světa rovnosti a života dle potřeb každého soudruha trvala naštěstí jen nějakých 40 let. Monozí restituenti jsou PŮVODNÍ vlastníci. Jejich pohled na věc je pak logicky takový, že jim byl majetek ukraden, devastován, zatížen právy "regulovaných nájemníků" a pak navrácen restitucí. Restituce se týkala ovšem jen nemovitosti, nikoliv ušlého zisku, snížení její hodnoty (odpisy za dobu vyvlastnění?) atd. CO je však hlavní, vlastnictví bylo restitucí obnoveno tak, že práva vlastníka jsou trvale omezena (nevypověditelé, dědičné dekrety, nájemci podnikající s majetkem vlastníka atd.), ale dopadají na něj všechny povinnosti. Je tak v situaci kdy je nucen, shánět prostředky k investicím, které jsou nenávratné (tzv. "hospodárné využití tepla", výtahy apod.), nebo se vlastnictví vzdát za velmi nevýhodných podmínek (má li někdo zájem mohu upřesnit). A pokud nejde o původní vlastníky, tak dědění nenapadal ani komunistický režim, i ten si uvědomoval, že snaha zajistit potomstvo je tak silný biologický apel, že nemá cenu snažit se jít proti němu.
03. 10. 2008 | 12:24

Cicero napsal(a):

Vytvořit podmínky závisející na kombinaci věku, zdravotního stavu a sociálních poměrů. Kdo tyto podmínky splní, tomu zvýšit nájemné na hranici, kdy vlastník nemovitosti nebude ve ztrátě; co nezaplatí nájemník, to dorovná stát. Tomu, kdo tyto podmínky nesplní, deregulovat výši nájemného na tržní hodnotu a nazdar. Tak se zajistí důstojné dožití stařenek a stařečků a paraziti v produktivním věku, kteří by mohli bydlet za tržní nájemné, ale nejsou přece tak blbí, aby platili víc, než musí, ostrouhají.
03. 10. 2008 | 13:33

VV napsal(a):

Paní Kláro,touha po vlastnictví v rámci platných zákonů je stejně humánní jako třeba touha po sexu v rámci zákona který zapovídá znásilnění. Je to zákon, který povoluje znásilnění ať už lidské osoby anebo jejího majetku,který je nehumánní. Tuhle jednoduchou selskou pravdu ale v česku mnozí lidé nechtějí slyšet. Stejně tak jako třeba v Saúdské Arabii nechtějí zákonodárci slyšet o tom, že by se neměly vdávat 13.leté dívky za muže které ještě k tomu neznají. Proč asi - mají doma pár takovýchto manželek a do změn se jim nechce.
Nás majitele domů pak denodenně znásilňuje jak stát tak nájemník, který nám sedí téměř zadarmo a dlouhá léta na majetku, který mnozí z nás třeba fyzicky potřebují pro svou rodinu,kterou jsme se zavázali ochraňovat.
Je na čase,aby se začal v česku respektovat selský rozum.
Respekt ale pro mnohé lidi znamená jen časopis a o toleranci mluví ve strojařské fabrice.
03. 10. 2008 | 14:20

Dave napsal(a):

Cicero: nic tak revolučního ani není potřeba, bohatě by stačilo znemožnit směny mezi nájemníky, umožnit majiteli výpověď bez udání důvodu, byť třeba s několikaletou výpovědní lhůtou a zavést patřičnou sociální dávku, která by zajistila těm nemajetným bydlení dotované státem a ne majitelem.

Nevěřte argumentům o tom, jaký je to sociální problém. Velkou část nájemních bytů vlastní obce, tj. veřejnoprávní korporace, které by se měly starat i o své méně majetné členy a nezvyšovat jim nájem (na oplátku mají veřejné peníze, ze kterých mohou opravovat atd.). Nájemních bytů ve vlastnictví soukromníků, ve kterých bydlí regulovaní nájemníci je jen nekolik set tisíc. Kolik je v nich sociálně slabých (rodin) nevím, ale protože výběr je náhodný (regulovaných), bude to asi obdobné jako v běžné populaci (cca 1,3 %). Takže mluvíme o .... 4000 - 9000 rodinách které by deregulaci objektivně neunesly a musel by je podepřít stát. To je problém? Určitě ne, jen je tu těch dalších 300-600 tis. rodin co z regulovaného nájmu profitují, a to je silná skupina voličů. Argument že nájmy by rostly astronomicky je rovněž pitomý, protože jim na trhu bydlení slině konkuruje (navíc dotované) vlastnické bydlení.
03. 10. 2008 | 14:26

sasa napsal(a):

VV: dostal jste majetek, k jehoz vzniku jste neprispel. Proto tam mate ta omezeni. Az postavite dum ze sveho, zadna omezeni tohoto typu mit nebudete!
03. 10. 2008 | 14:50

sasa napsal(a):

Vazena pani KVS: nemohu s vami souhlasit. Vlastnictvi akcie obecne neni individualni. Myslim, ze i pravnicky lze osetrit kolektivni vlastneni akcie. A sprava majetku neni zadna technikalie, ale podstata problemu. Kvuli ni se delaji revoluce.
03. 10. 2008 | 15:03

VV napsal(a):

Pro sasa. Jen pro vaše uklidnění - tento majetek jsem kooupil od restituenta,jehož otec to postavil,takže zákonitě by to mělo jít jako dědictví jeho synovi. Vy mi určitě budete argumentovat tím,že jsem to koupil s těmi omezeními,což je stejný argument jako kdyby někdo koupil koncentrační tábor a pak na něm stát chtěl aby těm lidem poskytl přístřeší za své jen z toho titulu,že věděl že to ten tábor je a že stát chce ten tábor ještě dvacet let provozovat bez ohledu na mezinárodní úmluvy a zákony.
Jinak,pokud si myslíte,že jediný majetek hodný ochrany od státu je ten který jste sám postavil,tak to je myšlení do ruda a to už jsme tady jednou bez úspěchu měli. Demokratický stát musí respektovat zákonně nabyté vlastnictví bez ohledu na
druh vlastnictví.
03. 10. 2008 | 15:15

KVS napsal(a):

Vážený pane Lichare:
ohledně lichvy doporučuji výbornou knížku "Lichva až na věky"autor Roman Zeman, VIP Books s.r.o. Praha, asi 2007. Jinak s oblibou k tomuto tématu cituji Obnovéné zřízení Zemské z 1628, kde je za lichvu prohlášeno vše, co je vyšší než 7%ní úrok a ten, kdo lichvu činí, propadá hrdlem, statky i ctí. jednou jsem to odprezentovala na jakési bankéřské konferenci a přítomní zástupci Home Creditu a provident Financial mne FAKT nemají od té doby rádi.. :-)

Ano, máte pravdu, zapomněla jsem na garzonky. Tam to je skutečně nejhorší. Zároveň asle kutečně potvrzuji, že s tím, jak se uvolňuje trh, i tato cena klesá!!

Jinak co se soudců týká, tak jsem si skutečně nemyslela, že to budu zrovna já, kdo si jich bude zastávat (cha, cha, cháááá) - podívejte se na můj předchozí blog "Kdo nás soudí" - když ne zde, najdete jej na mých webových stránkách http://www.lawyers.cz
Sama mám ovšem za sebou více než 2.000 fyzicky odestátých soudních stání, z toho ve značné části v bytových věcech. Víte, to je skutečně dost reprezentativní vzorek. Chápu,že máte na věc jiný názor, ale zcela URČITĚ k rozsudkům soudů nedochází proto, že tito soudí pro majitelskou lobby. kdyby tomu tak bylo, tak mám tak o polovinu vlasů vít - tu neexistující polovinu jsem si vyrvala nad rozsudky soudů, které byly tak proti majitelům, ale i proti judikatuře nejvyššího a Ústavního soudu, že se to skutečnbě nedalo vydržet...
Přestaňte obvińovat soudce a hledejte řešení. Musí se najít. opětovnou regulací to ale být nemůže. KVS
03. 10. 2008 | 15:15

KVS napsal(a):

Vážený/á SaSo, ale ano, každý vlastní individuálně akcii, tedy určitý objem práv a povinností k nějakému mjetku. To, co zde chcete naznačit, by snad mohlo být ideální spoluvlastnictví, ale i to je skutečně zcela jedno... vlastnictví je míra oprávnění, tedy "panství nad věcí", v případě akcie míra panství nad oprávněními...
I zde teorie vlatnictví funguje... KVS
03. 10. 2008 | 15:21

skeptický napsal(a):

Vážená a milá pí KVS,

Nerad kritizuji,nerad se pouštím do osobních sporů.

Je mi zadostiučiněním,že jste si definici svého prvního právního názoru ověřila,a opravila.

Lidé mají názory,a mohou se mýlit.To platí pro oba.Také bych mohl najít napodruhé něco vtipnějšího,pokaždé to nejde.

Rovněž jste mne nezklamala v dalším vývoji objevením dalšího.
Velmi se mi ulevilo,že je na vše pamatováno.

Pokusil jsem se humorným způsobem kontrovat Váš,pro můj vkus poněkud úsměvný pokus vysvětlit lidskou hamižnost jako sice hnusnou,leč biolgicky oprávněnou a ušlechtilou snahu postarat se o svoje potomstvo.

Biologie se dá mimochodem naroubovat na skoro všecko živé,fyzika a chemie jakbysmet.

Ten soudce,který by podobný případ nevyhodil, by musel být větší blbec,než já.

Dostalo se mi krásné ukázky jak se některé zákony laické veřejnosti známé coby ucpávače hub dají aplikovat.

Mimochodem jsou velice zdařilé,protože po pár verbálních kotrmelcích se dají naroubovat na všechno,zrovna jak ta biologie.Stačí říci,to už říkal Hitler,nebo komunisti,a máte ho na talíři.

Máte nesporně obrazotvornost,která k Vaší profesi patří.Za vaše hypotézy a závěry bych se ale nepostavil,a až přestanete střílet,můžeme si někdy popovídat jako dva lidé.
Ale nemusíme.Je to Váš blog.

Také hodně zdraví,a nechte si chutnat.
Po patnácti letech v občance ,hm,to Vás jen tak nevyléčí.

S pozdravem,

S.
03. 10. 2008 | 15:49

KVS napsal(a):

Vážený pane Skeptický, musím říci, že řada Vašich komentářů je pro mne tak složitá, že jim nerozumím, leč k tomu, co jsem pochopila:
Já vůbec netvrdím, že snaha postarat se o potomstvo je totéž, co lidská hamižnost a už vůbec to nehodnotím!! A naprosto nehodnotím ani jedno ani druhé jako "biolgicky oprávněnou a ušlechtilou". Já nehodnotím, já poukazuji na možnost, že zde může být jeden z kořenů lidského jednání. proč musí všichni dávat všemu nějakou nálepku?, Dobrý, špatný, hnusný, úžasný. Proč není možno BEZ HODNOCENÍ ?? říci: jeví se jistá možnost, že tomu může být takto??
Myslíte si, že střílím?? Svými názory?? Pravděpodobně ano. to mi je skutečně líto.
03. 10. 2008 | 16:04

sasa napsal(a):

proVV: Kdyz si koupite auto s omezovacem rychlosti, tak nenadavate na stat, ze ho tam mate. Asi zachazite dal nez byste mel. Pokud si pripadate jako vezen KZ mel byste chystat utek. Pokud si pripadate jako velitel, pozadejte Antifu, oni vas vyleci.
03. 10. 2008 | 16:04

sasa napsal(a):

Vazena KVS: zbytecne unikate do technikalii. Podstatou nasi diskuze je omezeni biologicke predestinace pomoci "nanaseni" kultury. Viz vase predposledni veta blogu. Proto jsem navrhoval vetsi duraz na individualizaci a zpruhledneni vlastnictvi a take prispevku fyzickych individui k "blahu" spolecnosti. Viz zverejnovani vyse zaplacene DPFO. :-)
03. 10. 2008 | 16:05

VV napsal(a):

Pro sasa: Váš přiměr s omezovačem rychlosti v autě je poněkud nešťastným. Pokud bude tento omezovač prohlášen 16 krát ÚS za neústavní,tak asi nebudete očekávat,že vám ho budou stále do auta montovat. Jinak útěk neplánuji,to jsem si již jednou prožil kvůli lidem s podobným názorem jako máte vy a jsem rád,že jsem se naučil žít jinak a hlavně za své. Vřele vám to doporučuji,hodně by vám to pomohlo.
03. 10. 2008 | 16:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vážená paní doktorko,
v biologii jste vedle jak ta jedle.
"začalo být vlastnictví zvířat, které bylo možno dle okamžité potřeby možno použít k pozření" Snda i Vám je zřejmé, že chov zvířat je snadnější a efektívnější činnost než jejich lov. Zvířata jsou k dispozici kdykoliv ke konzumaci, nikoliv k vlastnění. Masajové vznikli později, prostě vlastnictví jako vše vzniklo a historicky se vyvíjelo.
"Co se Dawkinsovy hypotézy sobeckých genů týká, tak pokud mi je známo, s interpretací zrovinka této teorie biologové problémy nemají - patří totiž ke dnes již zcela standardním východiskům evoluční biologie."
Ubezpečuji Vás, že v tom případě je Vám známo velice málo, ke dnes již zcela standardním východiskům evoluční biologie zcela jistě nepatří. Mezi Dawkinsem a kreacionisty je celé spektrum vývojových hypotéz.
"Kromě kreacionistů mi není znám nikoho, kdo by ji zásadním způsobem popíral."
´Známé jsou střety mezi Dawkinsem a jeho velkým rivalem na poli evoluční teorie a jejích filosofických interpretací, Stephenem Jay Gouldem.´ http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...
03. 10. 2008 | 18:31

KVS napsal(a):

Vážený pane Matyáši, názory Stephena Jay Goulda mi jsou známy rovněž, a to dosti podrobně.
Můžete mi KONKRÉTNĚ říci, KDO tedy dle Vás je standardním východiskem evoluční biologie??
Jakob von Uexküll??
KVS
03. 10. 2008 | 19:44

sasa napsal(a):

pro VV: spatna zprava. Vy jste neutekl kvuli lidem jako ja,ale kvuli tomu, ze jste se nedokazal prizpusobit vetsinovemu mineni. A to trva stale. Chtel jste se mit dobre na cizi ukor, ale byl to spatny podnikatelsky zamer. Ci spise jste neodhadl svoje moznosti.
03. 10. 2008 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vážená paní doktorko,
Váš výrok " Co se Dawkinsovy hypotézy sobeckých genů týká, tak pokud mi je známo, s interpretací zrovinka této teorie biologové problémy nemají - patří totiž ke dnes již zcela standardním východiskům evoluční biologie. Kromě kreacionistů mi není znám nikoho, kdo by ji zásadním způsobem popíral." je v protikladu Vašemu výroku "názory Stephena Jay Goulda mi jsou známy rovněž, a to dosti podrobně.", pokud jste se s názory Stephena Jay Goulda neseznámila v době mezi 02.10.2008 23:43:19 a 03.10.2008 19:44:42. Klobouk dolů před Vašimi schopnostmi rychlého nabytí informací.
"Můžete mi KONKRÉTNĚ říci, KDO tedy dle Vás je standardním východiskem evoluční biologie??"
Na špatnou otázku není dobré odpovědi. Jde o to, CO je tím východiskem. A tím zatím stále zůstává stručně řečeno prebiotický koloidní roztok sloučenin C, O, N a H, čas a energie.
03. 10. 2008 | 21:46

skeptický napsal(a):

Aby se paní domácí necítila sama,dovoluji si osvětlit případným zájemcům o nakousnuté téma MEMŮ svoji tabulku,a poodkrýt roušku nad tím,co nezasvěceným zůstalo dosud utajeno.

Do rozsahu Mendělejevovy kategorizace prvků má ještě daleko,ale alespoň v základních obrysech.

Tyto mystické,nebo okultní geny jsou údajně děditelné,nebo přenosné.

Málo známý fakt,že první kniha Zákona GENESIS měla původně tajnou variantu MEMESIS je odhalen zasvěceným ve jméně následujícím dílu DEUTERONOMY.
Tato druhá kniha byla dále předávána jen ústní tradicí,a jen v poslední době se nějaké zmínky prolákly na veřejnost.

Jejich pojmenování naznačuje v některých případech místo původu,ovšem jejich rozšíření je v dnešní době již universální.

0) MEM otec,počátek

1) MEMO
mem-o citoslovce údivu

Nejzákladnější,a nanejvýše nutný pro přežití je gen lekavosti,může nabírat celou škálu od údivu,překvapení až k strachu.

2) MEMBER,MEMBRÁNA (podvojný)
mem-ber,mem-brána od slov.bráti

Druhý nejdůležitější gen přivlastňovací - celá škála od sběratelství až po hrabivost

3) MEMORY,MEMORIAL (podvojný)
mem-ory,mem-orial z latinského kořene ora - mluviti

Dva geny řeči zároveň související s pamětí.

4) MEMFIS
mem - fis ,hudební gen,ne každému daný.

5) MEMOÁR
mem - oar, z angl. veslo -gen
mořeplavectví.

6 )MEMORANDUM
mem-orandum,z českého slov.orati

gen zemědělství
důležitý pro zajištění potravinové základny a následovné množení.Vzhledem k fyzické náročnosti se odštěpili jedinci,u kterých tento gen zmutoval na MEMORY gen,keří upřednostňovali mluvení před polní prací.Od té doby vznik politického uspořádání komunit,a církve (viz ora pro nobis,oroduj za nás).Dělba práce.Vy pracujte na poli,a my se za Vás budeme modlit.

7) MEMENTO
mem-ento z řeckého ento-vnitřní.
Tajemství,záhada.
Mem sedmý,a zároveň desátý je syn stvořitel.Alfa a omega,začátek a konec.

Bůh stvořil nebe a zemi v šesti dnech.Sedmý den odpočíval.

Bylo mou snahou se vyjadřovat co nejsrozumitelněji.Připomínky vítány.
03. 10. 2008 | 22:28

skeptický napsal(a):

P.S.
Nepopírám,že o evoluci mám jisté pochyby.Kreacionismus ,jak vidíte, teorii memů nepopírá,alébrž stvořil.
03. 10. 2008 | 22:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pěknýýýýýýýý!! :))))))
03. 10. 2008 | 22:42

im napsal(a):

@skeptický

Tedy, pane S., dnes perlíte opravdu originálně! Nechcete ještě pojednat uvedeným způsobem i slovo "memsáhib"?
Děkuji předem.
V dokonalé úctě
im
04. 10. 2008 | 01:06

zdesta napsal(a):

Rumcajs: "Sám mezi vlky" Kniha mladého zoologa, kterého poslala kanadská vláda do tundry studovat chování vlků. Vlkům se připisuje často chování,které vůbec nemají.Jen poznámka kuctívání teritoria. Tento maník udělal pokus.Navařil kotel čaje a podstatnou část noci občurával velké kolo okolo stanu.Pokud vlk narazil na tuto pachovou stopu,ctil cizí území. Maník klidně spával ve stanu bez střelné zbraně.Je tam hodně zajimavých poznatků, navíc je to napsáno s notnou dávkou anglického humoru .Na vlka nesahat.
04. 10. 2008 | 02:28

Honza999 napsal(a):

KVS

nesouhlasím s tím, že by vlastnictví přímo úměrně zvyšovalo "kvalitu života a šance na přežití potomků", jak nám to ukazujete na vzorech z přírody. Mimochodem, poukazovat v tomto případě na analogii s přírodou je poněkud mimo mísu, protože zvířata, na rozdíl od lidí, mají rozum, znají své skutečné potřeby a více, než kolik činí tyto jejich potřeby, NEŽÁDAJÍ. Prostě vědí, kdy mají dost.

Dám Vám také přirovnání.. Jistý člověk v ČR disponuje majetkem ve výši cca 150 mdl Kč. Podle Vás by tedy kvalita jeho života a kvalita životů jeho potomků měla být tisíckráte vyšší, než kvalita života jiného občana ČR, který disponuje majetkem "jen" 150 milionů - 150 mld je přece tisíckrát více, než 150 milionů.
Pravdou však je, že na zajištění LUXUSNÍCH životních potřeb kohokoli NORMÁLNÍHO stačí i zlomek majetku toho chudšího z těch dvou. Myslím tím tedy na luxusní stravu, bydlení, oblékání, zábavu apod. Mimo tento rozměr samozřejmě patři takové extravagantní potřeby, jako je třeba zapalování si doutníků tisícidolarovými bankovkami, po jednom použití vyhazování oděvů z top modelových salonů, vydržování si "stáje" patnácti či dvaceti super automobilů a extra řidičem pro každý z nich a podobné věci v tomto stylu (psáno s nadsázkou).
"Kvalita života" po stránce materiální u těchto dvou (vynecháme-li možnost výše uvedených extravagancí) se tedy v podstatě nijak moc nemůže lišit, neexistuje jídlo, které by si ten "chudší" nemohl dopřát, neexistuje oděv či automobil, který by si nemohl dovolit.
K čemu tady pak tomu jednomu z nich z nich je ta 1 mld a 350 milionů, o které má ten bohatší více než ten "chudší"? K zajištění svého FYZICKÉHO ŽIVOTA a života jeho potomků je nepotřebuje, k tomu stačí jen nepatrný zlomek.

Víte, ten Vámi udávaný případ vlčí smečky vůbec neodpovídá realitě. Onen vůdčí vlk totiž, když je najedený, nebrání ostatním členům smečky v tom, aby se nasytili na kořisti kterou lovili spolu s ním, nedělá si vlastnické právo na stravu, kterou sám nedokáře pozřít. A to je zásadní rozdíl mezi vlky a lidmi, který v oblasti morálky staví vlky vysoko nad úroveň (jisté části) lidstva.
04. 10. 2008 | 02:56

Honza999 napsal(a):

KVS

PS: Vaše výhrada vůči panu Skeptickému svědčí o tom, že jste jej vůbec nepochopila.. Chápu Vás, ale mohu Vás ujistit, že kdybyste měla čas (jako že jej určitě nemáte) na to, že byste si prošla zdejší blogy, vytáhla si z nich příspěvky pana Skeptického a dala si je do souvislostí, bylo by Vám jasno, kdy pan Skeptický hovoří vážně (vlastně stále a nikdy) a kdy jsou jeho příspěvky bonmoty a ironické, alegorické či rýpavé glosy (stále). Je to takový zdejší J. B. Shaw...
04. 10. 2008 | 03:12

KVS napsal(a):

Vážený Honzo 999, samozřejmě nemohu sledovat všechn\ blogy, ale některé sleduji pravidelně, některé namátkově a způsob vyjadřování pana Skeptického mi je znám. Snad je dovoleno připustit, že tentokrát mířil tak za tři rohy, že jsem dráhu jeho myšlenky nebyla schopna sledovat - to se stává, že áno.
Nyní na příklad s tím jeho memetickým desaterem - moc vtipný, ale celkem na nic.

K Vaší miliardářské poznámce: samozřejmě, že nikdo nepotřebuje 150 miliard pro sebe....už jsem však v diskusi na tomto blogu dostala za uši za slovo "hypertrofovaný". Kromě toho je snad (tedy alespoň doufám!!!), že v mém článku nejde o to, obhájitdržbu určitého množství vlastnictví, ale pokusit se zjistit, odkud se berou ty elementární pocity a vzorce chování. A ty jsou u bezdomovce, tlačícího ukradený nákupní košík se svými krámy a několikanásobného miliardáře ty stejné.... Blbý, že.

Pane Zbyňku Matyáši, na moji otázku jste mi nedoověděl, jít na mne s odkazy na Wikipedii je... legrační...řečeno velmi diplomaticky. Váš odkaz na nákladní chemické prvky je vyvléknutí se z odpovědi. Kromě toho zabíháte do osobních invektiv, což dle mého názoru je známkou slabosti. Pokusím se dát tedy podrobnější návod:
Což takhle rozpory mezi vitalistickými a fyzikalistickými teoriemi?? Zase nic??
04. 10. 2008 | 07:40

skeptický napsal(a):

Krásné ráno.

Hodný pan skeptický se vypinkal do růžova.
První šok,hledat na googlu kdo to je J.B.Shaw.No,mohl jsem dopadnout hůř,a určitě dopadnu.

Moje maličkost nestojí zato analyzovat,jsem protivný dědek,mám to od nejvyšší autority.

Zdravím váženou a milou pí IM (mám pro Vás soukromé označení Imča).

Rovněž doufám,že paní domácí se cítí lépe.

S memsahibem si nedělejte hlavu,jak jistě víte je to složenina z Viktoriánských dob okupace Indie Brity,značící madamsahib,a je to patvar,kde došlo k překroucení samohlásky z a na e.
Samohláska A označuje ženský rod,E mužský.
Pozorný čtenář si jistě dá do souvislosti vznik feminismu ve stejném časovém období,a problémy s genderovou identifikací některých vedoucích postav tohoto hnutí.
V knize stvoření tato nemají místa,je to větev plodů nemající.

Luxus je pro blbce,nejbohatší(donedávna))člověk na světě jezdí v pick-upu,a používání bankovek jako toiletního papíru pocit luxusu nenavozuje.

Dávat do souvislosti bohatství a intelekt také vede na scestí.
Je spousta bohatých,kteří si tento připisují vzhledem k výši svého konta ( v blízké budoucnosti jich asi hodně rázem zblbne),zatímco jsou i lidé s gigantickým intelektem,kteří se živí sanitární archeologií.
04. 10. 2008 | 09:41

skeptický napsal(a):

Milá a vážená pí KVS.

V dnešní době je spousta lidí,kteří tápou.To je ale znakem toho,že dobro v nich cítí,že je něco v nepořádku.Je psáno,že vždy je nová naděje pro lidstvo,narodí-li se dítě,které se ptá otázku proč.
Je to vůbec nejdůležitější a nejužitečnější otázka ze všech.Když Vám někdo něco tvrdí,a odpověď Vás neuspokojí,zeptejte se znovu stejně.A znovu.

Trápí Vás otázka co lidi vede ke stejným stereotypům chování.
V nových vědách není odpověď,ty tápou s námi.
Namísto vymýšlení objeveného,stačí si uvědomit,že vlastně antidesatero je dnes považováno za standard,a jen těch pár ne je dnes v trestním zákoníku ,a to jen jak pro koho.

Teorie hříchů a ctností,stavů mysli,která je svobodná,by Vám snad dala odpověď,anebo přinejmenším něco k přemýšlení.
Mně stačí občasná věta,abych viděl,co z koho mluví.

Sedm ctností:

1) Pokora ( humilitas)
2) Štědrost(liberalitas)
3) Přejícnost(humanitas,charitas)
4) Mírumilovnost(patientia)
5) Cudnost(castitas)
6) Střídmost(frenum)
7) Činorodost(industria)

Sedm hříchů (dělí se na hříchy hlavy a těla)

1)Pýcha (superbia) Lucifer
2)Lakota(avarita) Mamon
3)Závist (invidia) Leviatan
4)Hněv (ira) Satan
5)Smilstvo(luxuria)Asmodeus
6)Obžerství (gula) Belzebub
7)Lenost(acedia) Belgefor

Amen
04. 10. 2008 | 11:03

VV napsal(a):

Pro sasa: Vážený pane/paní, - promarnil jste dobrou příležitost držet ústa a tím jste se dobře odhalil. Nemám pocit,že bych kdykoliv žil na něčí úkor a to, že nepřijímám většinové mínění jako ovce mi dává svobodu,kterou vy neznáte.
Vážený/á - stát,který není založen na respektování lidských práv nemá morální právo být státem,i kdyby byl založen na většinovém mínění - viz třeba třetí říše. Demokratický stát nesmí brát ustanovení o lidských právech jako slalom a jezdit kolem nich tak aby do nich při každé přáležitosti brnkal. Stát je zde pro občany aby ochraňoval jejich práva a ne naopak.
Takže pro vaši informaci - pokud budete začínat podnikatelský záměr na tom, že stát bude pokračovat v hulvátské politice, tak se z vás musí zákonitě stát také hulvát aby jste uspěl a těmito špinavými vodami proplul. Já jen od státu požaduji,aby přestal uplatňovat hulvátské zákony a ochraňoval majetek občanů tak jak to je jeho povinností jež podepsal v mezinárodních dohodách o lidských právech. Obchodní činnost v rámci ústavních zákonů je pak už v mých rukách.
Pochopit tohle ale bude asi nad vaše síly,takže se mějte dobře v rámci vašich možností a nashle.
04. 10. 2008 | 12:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paní doktorko,
na Váš fígl změnit debatu o biologii na debatu o biologech nenaletím a proto Vaší zavádějící špatnou otázkou se nemíním zabývat. Jako profesionál prostě vím, že Vaše mystické biologizování vlastnictví je úplný nesmysl. Chápu však, že možná Váš častý kontakt s lidskou chamtivostí determinuje Váš obzor.
Podle Vašich zde prezentovaných názorů jsem usoudil, že fakta uvedená ve Wikipedii pro Vás jsou objevná. zajisté neočekáváte, že budu s Vámi diskutovat genetiku. To se týká i vitalismu, fantasmagorie mne na rozdíl od Vás nezajímají.
Prostě ševče, drž se svého kopyta.
04. 10. 2008 | 13:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A dále, paní doktorko, dodávám, že Vaše poznámka o mých údajných invektívách je unfair. Ve výrocích si protiřečíte a když jsem si dovolil na tuto skutečnost upozornit, nakonec se snažíte mne obvinit.
Takže nakonec ukázka skutečné invektívy: prokázala jste v této diskuzi, že jistě jste úspěšná advokátka.
04. 10. 2008 | 13:35

im napsal(a):

Vážený a milý nenachytatelný S.,

tak memsahib jste nezbaštil! :-)A ten oslí můstek k viktoriánským sufražetkám a modrým punčochám se Vám povedl, i G. B. Shaw by z Vás měl jistě radost.

Omlouvám se předem za komentování příspěvku z diskuse mezi pí KVS a Vámi, ale docela jsem zvědavá na diskusi s pí KVS nad hříchy a ctnostmi, takže sem asi příležitostně nakouknu. V zaujetí tématem, zdá se z mého laického pohledu, Vám uniklo pár drobných překlepů, mohu je uvést pro případné další čtenáře? (avaritia, Mammon, Belfegor nebo Belphegor).

Pěknou sobotu vespolek.
im
04. 10. 2008 | 16:23

sasa napsal(a):

VV: to jsem nevedel, ze sem pise byvaly francouzsky prezident :-). Jinak k vasemu podnikatelskemu zameru. Zrejme jste byvaly emigrant, ktery si v cizine vydelal par penez a na stari si levne koupil v rodne vlasti cinzak. Maloval si jak najemniky vyhodi a bude vydelavat na pronajmu cizincum. Bohuzel nebyl dost bohaty, aby se s najemniky rozloucil dustojnym zpusobem a ted place, ze jsou porusovana jeho lidska prava. O lidskych pravech svych najemniku moc neuvazuje.
Na zaver by me zajimalo, kterych 16 nalezu US je v nasi zemi nedodrzovano.
04. 10. 2008 | 16:26

skeptický napsal(a):

Milá a vážemá IM,

Váš zrak je lepší než můj zrak i paměť dohromady.Už mi to chybělo.
Prasečí latinu som už zabudol.

Ohledně nějaké diskuse na mnou nadhozená témata : spíš těžko,já už žádné pozemské ambice(ani vyhlídky)nemám,a s paní domácí jsme každý někde jinde.Mám ji ale vedenu na seznamu hodných lidí,má smysl pro humor,a občas se něco přiučím.

Nepracujete náhodou někde v Rusku jako počítačový editor textu?Vzpomínáte si na tu údajně pravdivou historku,kde spadl kryt z automatu na občerstvení,za kterým seděla bába?Nic ve zlém,jen mne to napadlo.Vidím,že to zase budu muset po sobě číst,než něco odpálím.

Ohledně mého na koleně spíchnutého desatera: snad se najde jeden z milionu,komu to pomůže,jinak je to na nic.
Nebeská mana je jen plevel v lidských očích.

Příjemný Weekend.
S.
04. 10. 2008 | 17:50

skeptický napsal(a):

P.S.
S tím J.B.Shaw jsem to poprvé trochu popletl,a ani se neptejte...
04. 10. 2008 | 20:39

im napsal(a):

P.S.
Já jen tiše zírám, jak se diskuse na tomto blogu meandrovitě vine a kam až se od teritoriálního pojetí vlastnictví dostala a o čem všem jsme se dozvěděli. Na budoucí blog o nájemním právu, autorkou slibovaný, jsem už fakt zvědavá.

Dosud jsem si myslela, milý a vážený S., že větší představivostí a obrazotvorností oplývají ženy, ale koukám, či opět zírám, že jste mě vyvedl z omylu, protože Vaše představivost je mnohem bujnější než moje - leč marno, nemohu sloužit,po vzoru rádia Jerevan uvádím na pravou míru, že opravdu nejsem ruský počítačový editor - jsem Češka jak poleno, a tu škatuli plechovou používám jen jako lepší psací stroj - moc toho neumím, pár základních úkonů, trochu mejlovat, trochu se proběhnout po pavučině a občas najít něco zajímavého ke čtení. Jen kdyby bylo více času...
Pěknou slunnou neděli přeje
im
05. 10. 2008 | 01:58

Honza999 napsal(a):

KVS

K panu Skeptickému - Vy se nad ním nechcete zamyslet. Já to udělal a proto vím, že když něco říká, tak říká vlastně něco zcela jiného. Kdo jej bere doslova, pláče nad výdělkem. Je to umělec slova - stejně jako u poetů, i u něj je v prví řadě nutno se ptát "co tím básník vlastně chtěl říci". U pana Skeptického si vždy napřed položím tuto otázku a hledám na ni odpověď, hledám ukrytý smysl jeho slov. Ne vždy na to přijdu okamžitě, někdy mi to chvíli trvá. Musím se třeba vrátit k příspěvku toho, komu pan Skeptický odpovídá a nacházím ten pravý smysl Skeptického slov v předchozích slovech jiných přispěvatelů..

A nyní k Vašemu výroku..

"A ty jsou u bezdomovce, tlačícího ukradený nákupní košík se svými krámy a několikanásobného miliardáře ty stejné..."

Tak toto je nebetyčná hloupost.

Toho bezdomovce opravdu žene snaha o přežití - na tom vozíku má pravděpodobně deku aby nezmrznul a pár krámů z popelnic, které doufá vyměnit za jídlo. Kdyby přišel o polovinu toho co má, byl by ohrožen na životě. Buď by v zimě bez deky ve spánku zmrzl, nebo bez potravy by zesláblý organismus mohl podlehnout mrazu i pod dekou.

Na rozdíl od něj onen supermiliardář by mohl přijít o 99,99% svého majetku a přesto by mu zbylo 15 milionů - na slušnou vilku a pár desítek let života ve slušném komfortu. Paradoxem ale je, že by jej v takovém případě na životě ohrožovala jeho vlastní psychika, protože by si v případě takové ztráty možná hodil mašli..

Vzorec chování je u každého z nich jiný - u prvního skutečná touha přežít (a stejně jako ten vůdčí vlk i nažraný bezdomovec pustí k lízu i ostatní), u druhého je to choroba, která se v žádném případě nedá porovnávat s jakoukoli analogií ze zvířecí říše.. I když.. Možná rosomák, ten je schopen kvůli žrádlu (mamonu) napadnout a zahnat i medvěda..

jde prostě o to, že aby se někdo stal supermiliardářem, musí být nenažraný, krutý a nemilosrdný a to se všech nejvíce nenažraný, krutý a nemilosrdný. protože jinak by tím supermiliardářem byl někdo jiný.

Jen mne trápí otázka.. Co by se stalo s dobromyslným bezdomovcem, který se s Vámi rozdělí o svačinu v případě, že mu dáte moc nad 150 miliardami??
05. 10. 2008 | 03:01

skeptický napsal(a):

To Honza 999

Vážený příteli,
Děkuji za uznání,ale myslím,že mne silně nadhodnocujete.
Dobře se to poslouchá,ale myslím,že dost lidem lezu na nervy už tak.
Toho Shawa slyším poprvé,spíše častěji slýchám sarcastic bastard.
Ale dávám Vám plus,jste báječný znalec charakteru.

S úctou,
Skeptický
05. 10. 2008 | 06:21

Padej z mého revíru!! napsal(a):

05. 10. 2008 | 08:44

skeptický napsal(a):

Milá a Vážená IM,

Tak jste mi šetrně sdělila,že jsem horší,než ženská.
Beru,pohled na moje myšlenkové pochody není vždy moc pěkný.

Asi jsem,jak jsem nedávno slyšel ve spojitosti s někým jiným,zmeškal báječnou příležitost držet hubu.

Budíte ve mně něhu,to už jistě tušíte.
05. 10. 2008 | 11:57

Honza999 napsal(a):

Skeptický

Však také J.B.Shaw byl sarcastic bastard.. Ruku si v tomto směru podával s Churchillem.
Čas letí a štafetový kolík je předáván dále, hladinu sarkastického bastardismu (třebas skrytě u osob nepříliš veřejně známých) si příroda udržuje..
05. 10. 2008 | 13:12

VV napsal(a):

Pro SASA - Ve vašem českém nájemnickém překladu znamená důstojné rozloučení s nájemníky koupit si dům podruhé a to ještě od někoho komu tento dům nepatří. S lidskými právy to nemá co dělat a podporovat tuto zrůdnost mohou jen vyčůránkové vašeho typu. Nevidím důvod,proč by mě mělo bolet srdce kvůli tomu,že někdo požaduje od normálně pracujícího člověka normální nájem v místě a čase a pokud je v domě někdo kdo prokazatelně na normální nájem nemá,tak je na státě financovaném z daní se o něj postarat když tak proklamuje že je sociální stát.
Lidská práva jsou stejná pro majitele i pro nájemníky,- nikomu bydlení ani živobytí nedlužím a s lidmi kteří jsou ochotni se normálně domluvit na vzájemně výhodném stavu věcí nemá žádný majitel problém.
Jinak se podívejte na verdikty ÚS sám a hlavně na ty,kde tento soud výslovně kritizuje zákonodárce a soudy a nařizuje jim aby dotvářeli špatné zákony do podoby slučitelné s liskými a vlastnickými právy. Možná se vám trochu v hlavě rozsvítí,i když o tom pochybuji.
05. 10. 2008 | 14:18

VV napsal(a):

Pro SASA - Ve vašem českém nájemnickém překladu znamená důstojné rozloučení s nájemníky koupit si dům podruhé a to ještě od někoho komu tento dům nepatří. S lidskými právy to nemá co dělat a podporovat tuto zrůdnost mohou jen vyčůránkové vašeho typu. Nevidím důvod,proč by mě mělo bolet srdce kvůli tomu,že někdo požaduje od normálně pracujícího člověka normální nájem v místě a čase a pokud je v domě někdo kdo prokazatelně na normální nájem nemá,tak je na státě financovaném z daní se o něj postarat když tak proklamuje že je sociální stát.
Lidská práva jsou stejná pro majitele i pro nájemníky,- nikomu bydlení ani živobytí nedlužím a s lidmi kteří jsou ochotni se normálně domluvit na vzájemně výhodném stavu věcí nemá žádný majitel problém.
Jinak se podívejte na verdikty ÚS sám a hlavně na ty,kde tento soud výslovně kritizuje zákonodárce a soudy a nařizuje jim aby dotvářeli špatné zákony do podoby slučitelné s liskými a vlastnickými právy. Možná se vám trochu v hlavě rozsvítí,i když o tom pochybuji.
05. 10. 2008 | 14:18

im napsal(a):

@skepticky

P.P.S.
Ó nikolivěk, nejste horší než ženská, jak se domníváte, ale právě naopak, musím s uznáním a jistou dávkou sebezapření (slyšíte to skřípění mých zubů? :-))říci, že jste mnohem lepší, až nejlepší, oplýváte daleko skvělejší obrazotvorností! Cestičky a zákruty, jimiž se Vaše představivost ubírá, jsou obdivuhodně klikaté, a jak dle mého soudu správně poznamenává pan Honza999, rozluštit či přímo dešifrovat je, odhalit skrytý smysl těch slov, bývá někdy velmi zapeklité a někdy se to ani nepodaří. O to větší radost, když se to podaří!:-)

@oběma pánům (S.+ Honza999)

Myslím, že máme všichni na mysli stejného sarkastického irského bastarda - George Bernarda Shawa (G.B.S.), že? Ráda se podělím o některé jeho jiskřivé jedovatosti - v pavučině jsem našla sbírku pěkných citátů, např.: A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.

Ostatní perly a perličky zde:
http://www.brainyquote.com/...

@honza999

Mohu si dovoliti drobný přípodotek?? Gentleman by asi neměl říkat dámě, že napsala nebetyčnou hloupost, zejména ne dámě vzdělané a výřečné, jako je naše paní domácí... Zkusíme to příště jemněji??
Jak říká GBS - Syllables govern the world...
05. 10. 2008 | 21:37

Honza999 napsal(a):

im

Já jsem také bastard..

Proto, napíše-li dáma nebetyčnou hloupost, nazvu to tak.
05. 10. 2008 | 22:12

sasa napsal(a):

pro VV: koupil jste si od restituenta dum, ktery ho dostal jako nahradu krivd. Podle listiny zakladnich prav a svobod vlastnictvi zavazuje a nesmi byt zneuzito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy (vasich socialistickych najemniku). Takze zadna vase neomezena moc. Proste se smirte s tim, ze musite jednat v ramci zakona anebo dum prodejte. A prestante me urazet. Ja ziji ve svem.
05. 10. 2008 | 23:09

skeptický napsal(a):

Drazí,

Já bych to nechal spát.

Použil jsem argument ad absurdum,který ona zná,pokud dochodila práva,což je totéž co sarkasmus,a jsem si jist,že ví ,jak tomu čelit,totiž vzít to vážně.

Jestli to udělala vědomě,nebo instinktivně nevím,ale z hlouposti bych paní domácí nikdy nepodezíral.
Také jsem se leccos dověděl,s tím J.B. na mne na googlu vyskočilo nějaké porno,tak jsem měl i kulturní vložku.
05. 10. 2008 | 23:14

skeptický napsal(a):

P.S.
Po opětovném přečtení vidím,že poslední věta byla zbytečná.Červený puntík.
05. 10. 2008 | 23:24

skeptický napsal(a):

P.P.S.

Myslím,že někdo kdysi řekl,že ženy přijdou na všechno,kromě zřejmého.
And that's no B.S.
05. 10. 2008 | 23:53

starý skeptik napsal(a):

Ten příměr s vlkem mě zaujal, takže si v něm dovolím pokračovat. Bohužel je to v naší kotlině často tak, že smečka (neboli nájemníci) diktují vlkovi (neboli majiteli), kolik vlastně může být jeho užitek. Možná je to tím, že si ho smečka za vůdčího vlka nevybrala. Ale rozhodně si vybrala teritorium, které hodlá s vlkem sdílet, čímž mu vlastně jeho vůdčí roli potvrdila. Mimochodem, i ve zvířecí říši je obvyklé, že vůdce smečky žere první a ostatní až to co zbyde :-).
06. 10. 2008 | 09:04

starý skeptik napsal(a):

Na prvním místě omluva skeptikovi - používám tento nick celkem pravidelně a neměl jsem v úmyslu dosáhnout zmatení. Takže pro všechny - starý skeptik a skeptik jsou dvě různé osoby !!!. Ale zkusím vymyslet něco jiného.
@pro Agátu i KVS :-) - možná by někteří pánové neunesli vlčici v čele smečky, ale pravda je taková, že v čele smečky je alfa vlk a alfa vlčice. Alfa pár má jako jediný ve smečce právo pářit se. Toto právo si alfa vlčice vymáhá produkcí silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic. Otcem mláďat je většinou alfa samec, ale nemusí tomu tak být vždy. Když alfa nejeví o samici zájem, spáří se s ní níže postavený samec (většinou beta). Analogie směrem k lidem se z toho nedá odvodit, ale musím uznat, že alfa vlčice to má dobře zařízené.
06. 10. 2008 | 09:40

skeptický napsal(a):

Pane nadkolego,

Skeptik už tady také je,ale toho jsem tu už dlouho neviděl.Jsem rád,že nevymíráme.

Věřte,že je lepší být omega samec,mnohem lepší.

Skeptický
06. 10. 2008 | 10:32

Honza999 napsal(a):

starý skeptik

Tak toto Vaše tvrzení je pomýlené.

Smečka (nájemníci) zde bydlelí odjakživa (či desítky let), alfa vlk (majitel u velkého množství nemovitostí) přišel odjinud, kupříkladu z Itálie. Tedy na teritorium smečky přitáhl cizí alfa vlk a zmocnil se nadvlády. Ne, že by smečka přišla do teritoria alfa vlka a hodlala jej s ním sdílet. Je pravda, že alfa vlk žere jako první, není mi ale známo, že by se nažral a to co nedokáže sežrat, že by si "dal do banky". V přírodě alfa vlk sežera z jelena kýtu, exemplář "alfa vlka" v lidské společnosti shltne jelenů pět a rozhlíží se po dalších.

Z původních restituentů doposud restituovanou nemovitost vlastní již jen zlomek. Značná část jich byla "přivedena" k tomu, že prodala ne nemovitost, ale už nárok na ni (různými obstrukcemi při samotném průběhu restitučního řízení), další značná část byla přivedena na buben po restituci různými nařízeními (musíte zrekonstruovat výtah, postavit plynovou kotelnu apod.). Ti všichni byli dotlačeni k tomu, aby domy "prodali" za zlomky jejich skutečných cen, přičemž ti, co prodali již své nároku, nakonec dopadli lépe (ti druzí prodali a zůstali zadluženi). Restituční mafie v ČR se snažila, ať již v oblasti nemovitostí, nebo v oblasti pozemků.

To, že ODS neuvolnila v devadesátých létech nájmy nebylo tím, že by z tohoto kroku měli strach - cílem byla právě likvidace co největšího množství oprávněných restituentů a koncentrace bytového fondu v "těch správných rukou". A s tím souvisí i ten pravý důvod (samoZřejmě jej nemohli uvést veřejně), proč nájmy neuvolnila ani ČSSD.. Neuvolnila je proto, aby co nejvíce ztížila lupičům exploataci kořisti, byl to jediný krok, který v našem právním chaosu proti "bytové mafii" mohla podniknout.

Kdyby u nás byl právní stát, byl by možný přezkum všech těch "kupních smluv" a drtivá většina by jich musela být prohlášena za neplatné, neboť většina převodů nemovitostí byla VYNUCENA (pochopitelně, že ne v "rozporu s tehdejšími zákony").
06. 10. 2008 | 13:17

starý skeptik napsal(a):

Pro skeptický: omega samec snad jedině v případě, že bych už od života nic neočekával, protože omega samec to nemá v životě jednoduché a hlavně - jeho život netrvá většinou příliš dlouho.

Pro Honza999: pronikání zahraničního kapitálu do českého podnikatelského prostředí zabránit nejde. Tedy ani do oblasti natolik citlivé jako je bydlení. Jde jen o to, aby byl zákony nastaven pokud možno rovnovážný stav. Uznávám že je to obtížné a že vždycky budou vznikat křivdy na jedné či na druhé straně. Nedokážu si představit, jak byste si představoval přezkum smluv, které byly uzavřeny v souladu se zákonem a přesto byly vynuceny. Pokud jste měl na mysli, že byly vynuceny ekonomicky, je to bohužel neřešitelná situace. Teď nemám na mysli podvody s umělým snížením hodnoty nemovitostí a jejich následným prodejem, ale případy kdy vlastník nemovitost prodal, protože nebyl ekonomicky dostatečně silný na to, aby ji mohl efektivně spravovat.
06. 10. 2008 | 22:46

Jaroslav Pokluda napsal(a):

Paní Klára má samozřejmě v podstatě pravdu: každý tvor chce rozšířit své teritorium, protože to zvyšuje pravděpodobnost jeho přežití i budoucí úspěšnosti jeho druhu. V této souvislosti jsou úvahy Honzy999 a jiných typu "vlk si nedělá zásoby", velmi naivní. Vlčí (a jiné) smečky mají své dané teritorium a žerou omezeně jen proto, že jiné smečky jim teritorium rozšířit prostě nedovolí. A případné zásoby by jim sežraly hyeny. Některá zvířata jsou ovšem schopna si zásoby dělat (a zdaleka ne jen lidé a křečci).

Já však zde chci upozornit na jiné věci, kterými je naše česká společnost bohužel stále typická. Tou první je nadstandardní úroveň závisti, kterou jsme po letech komunistické výchovy v duchu "teorie stejných žaludků" mimořádně nadáni. Drtivá většina našich lidí prostě těm majitelům domů jejich majetek žlučovitě závidí. Ta druhá věc spočívá v převažujícím názoru, že majitelé domů mají v podstatě bezpracný zisk. Tuhle hloupost také podporují některé starší filmy nebo televizní pořady typu "Občanské judo", které vykreslují majitele jako staré a nicnedělající osoby. Lidé ve vyspělých demokraciích však dobře vědí, že pronájem nemovitostí je náročná podnikatelská činnost se všemi riziky. O tom se před časem na vlastní kůži přesvědčil můj syn i někteří známí s podobnými názory.

Až naše postkomunistická společnost dospěje do demokracie i mentálně, majitelům domů se jistě dostane stejných práv jako ostatním majetným lidem. Soudě i podle mnoha zdejších komentářů to však bude ještě velmi dlouhá cesta.
08. 10. 2008 | 09:11

skeptický napsal(a):

S majiteli nemám žádné problémy,císaři císařovo.
V ZOO jsou snad ty dva druhy odděleny?
08. 10. 2008 | 10:51

Dave napsal(a):

Honza999: no to je opravdu vtipná konspirační teorie, ale kulhá na obě nohy. Jak známo mafie mají ekonomickou, ne politickou/ideologickou motivaci. Takže představ ČSSD jak brání modré mafi ve výběru zisků je opravdu směšná (peníze vládnou napříč politickým spektrem). Jsou i jednodušší vysvětlení, nátlaková skupina vedená soudruhem křečkem "ovládá" v pseudovlastnickém vztahu (bez stupní investice a bežných nákladů) cca 700000 bytů (z velké části obecních). Tito lidé jsou rozmístěni napříč politickými a společenskými strukturami a i bez jakéhokoliv centrálního vedení všichni svorně (a přirozeně) hájí své sobecké zájmy. Záíroveň je to mohutná skupina voličů (řekněme možných 0,8-1,2 milionu z cca 5 milionů reálných voličů). Populismus je hlavní nástroj politiky v ČR a EU (bohužel), na nic jiného už voliči neslyší. Která strana by si takovou skupinu chtěla popudit.
Proč dochází k výprodejům a jak je to s pitomými názory o "nabalíkovaných" majitelích? No i oficiální odhady "vnitřního dluhu" na neudržování nemovitostí bytového fondu z dob socialismu je cca 400 miliard (!), to myslím mluví samo za sebe.
Quo bene? Samotní regulovaní nájemníci. Betonová lobby, developeři, kterým je umělým nedostatkem bytů anízkou mobilitou pracovních sil udržována vysoká poptávka po novostavbách. Stát pod rouškou údajné sociálnosti dotovat vlastnické bydlení (stavební spoření, hypotéky), tak trochu po vzoru USA (viz kořeny současné krize). Ceny to umožňuje hnát neustále nahoru.
Nátlakové skupiny typu SON, soustředěný na prosperující podnikání okolo černých pronájmů, falešných směn vyvádějících peníze mimo bytový trh, v případě soudruha Křečka i přímo spory mezi vlastníky a nájemníky.
09. 10. 2008 | 11:00

Dave napsal(a):

Omlouvám se za překlepy v předchozím příspěvku, budu pečlivější...
Pro Sasu a podobné: to, že regulace nájemného v současné podobě je (a byla) v mezích zákona je jasná nepravda. Ačkoliv se to v této zemi běžně přehlíží (z "pragmatických důvodů) tak nejvyšším zákonem je stále ještě ÚSTAVA, vše ostatní by s ní mělo být ve shodě. Většina majitelů domů by si mohla nálezy Ústavního soudu, které jim dávají za pravdu, vytapetovat celý dům. Přesto jsou stále ve stejném postavení a jejich práva jsou ignorována.
Efekt je jasný, pokud pro někoho práva platí a pro někoho ne, nelze se s nimi ztotožnit. Pokud nekomu dává legislativa za pravdu ale práva se nedovolá (a ještě je vystaven posměškům), vede ho to postupně k pochopitelnému přesvědčení, že je morálně ospravedlnitelné se na právo vykašlat a domáhat se svého všemi dostupnými prostředky, bohužel.
09. 10. 2008 | 11:16

sasa napsal(a):

pro Dava a podobne: preklepy jsi odstranil, ted pridej fakta o vyrobe tapet ustavnim soudem
10. 10. 2008 | 18:15

Jiří Jan napsal(a):

Směšování biologických a právních argumntů je vždycky ošidné. Protože z biologického práva boje o teritorium nelze po právní stránce dojít k jinému závěru, že úprava vlastnických vztahů je nezadatelným a neomezeným právem vítěze voleb. A likvidace parlamentní demokracie je nezadatelným právem diktátora, protože k ovládání smečky nepotřebuje "zprostředkovatele".
Z biologického pohledu by vlastník mohl ovládat jen tolik majetku, kolik by skutečně ovládnout fyzicky dokázal, tedy tak nějak v rozsahu svojich bilogických možností. Jakmile jeho majetek přesáhne možnost takto pojaté ochrany, dovolává se práva. To, že si zvířata teritoria značkují souvisí s tím, aby "tak nějak bylo jasno" a zbytečně si nelezli do zelí. To udělají jenom v případě vážného ohrožení zdroje potravy. Ochrana vlastnictví zákonem je dána nikoliv principem neomezeného boje o teritorium, ale naopak principem nutnosti spolupráce a dohody o tom, že v případě dočasné ztráty možnosti se bránit fyzicky (například předčasné úmrtí hlavy rodiny) je zajištěno právo bránit se právně. Právní ochrana vlastnictví tedy není produktem práva na bilogické (genetické) přežití jedince, ale nutností biologického přežití druhu. A proto je zcela legitimní otázka v jaké míře je hromadění majetku pro lidstvo prospěšné a kdy už začíná být kontraproduktivníviz.http://tisk.cirkev.cz/ze-za...
Mimochodem je celkem obecně známo, že jedna generace majetek vytváří, druhá jakž takž udrží a ta třetí už nemá nic. Tedy z bilogického pohledu kromě žijících vlastníků nebylo proč restituovat. Samozřejmě, bojovat za bolševika o vlastnické právo bylo těžké - právními zbraněmi, fyzicky to znamenalo riskovat život. Jenže to ten mladý nadějný vlk riskuje taky. K revolucím a převratům dochází pravidelně. Ideje a názvy nejsou důležité. Vždycky jde o generační výměnu a o přerozdělení majetku. Pak následuje zakotvení ideje do právního řádu a ztížení cesty k jeho změně.Osobně jsem ve fázi hromadění majetku, ale syn se mi moc nevydařil. Bude pro něj lepší absolutní ochrana majetku, který nezvládne, nebo měkkoučká sociální síť? Už aby zas nějaká revoluce byla. To se s žádnou náhražkou adrenalinovým sportem srovnat nedá.
11. 10. 2008 | 10:03

KVS napsal(a):

Vážení přátelé, tož zase jednou k blogu. Mám totiž tak trošku fofřík, protože po cca sedmi měsících urgencí nám paní vyšetřovatelka náhle tak náhle k trestnímu stíhání paní Marcely Urbanové připojila cca 3800 stran čunkospisu. Tož študuju a študuju...

Milý Zbyňku Matyáši: představte si, že jsem si na Vás vzpomněla v posteli!! Večer si totiž obvykle chvíli čtu, nyní mimořádně potěšující knížku "Profil absolventa" od Vám jistě dobře známého Antona Markoše. (Pro nezasvěcené: biolog, vedoucí Katedry filosofie a jějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK). Ten na str. 111 své knížky píše:
"...Jsou i tací, kteří tvrdí, že falzifikovatelné je i samo východisko teorie, a dokonce, že je sami falzifikovali. Ještě jsme se ale nesetkali s tím, že by tak někdo učinil přesvědčivě a na základě argumentů, za nimiž by se skrývalo něc jiného než naivní kreacionismus. Tak jako věci znalý biolog nebere v pochybnosti existenci buněk nebo deštného pralesa, nenapadne jej pochybovat ani o evoluci." Tolik kapacity, ne já...
Jane Jiří: myslím, že to byl von Bismarck, kdo tvrdil, že první je generace grunderů, druhá majetek rozvíjí, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá o všechno přijde... Jako dcera nikoliv jednoho, ale DVOU historiků umění o tom cosi vím... ?ajetek je vždy v podstatě dočasná správa, ale i tak je nutno jej jednoznačně a vždy chránit. Nikoliv pro něj samotný, ale protože je zprostředokovatelem sociálních vztahů.... tak, to jsem zvědavá, od koho to schytám...
12. 10. 2008 | 21:58

skeptický napsal(a):

Vážená a milá pí KVS

Bohužel jenom já.Nejsem žádný lumen,ale jsem věrný.
(Hodnota věrnosti impotentního muže se rovná nule).

Zprostředkovatelem míněno jako že peníze mluví za Vás?
Je známo,že money talks,peníze mluví.
Moje vědí jen jak říci sbohem.

Znovu opakuji,že moderní vědy tápou.Úvahy v tom směru jsou plané.

U dvou historiků umění ,vzácná to kombinace,dochází k integraci kvalit,takže Vámi obávaná regrese ke středu se Vaší generaci možná vyhne.Zato Vaši potomci Vám věnují hezkou vzpomínku,až budou roztáčet Vaši kuličku u Matěje.

Ať Vás to posiluje při prostudovávání těch čtyř biblí.
Není to výsměch,když dají soudci prostudovat osm metrů šanonů,a po pěti letech se prohlásí případ za promlčený?
12. 10. 2008 | 23:20

im napsal(a):

@KVS

Tedy, vážená pí. Kláro, to máte ale velký fofřík - 3800 stran,to je cca 10 slušně tlustých románů po skoro čtyřech stech stránek. Musíte mít obdivuhodný sicflajš a zřejmě ještě ovládat rychločtení.

Něco pro zasmání a rozptýlení - víte co říkal železný Otto von Bismarck o zákonech? "Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden." (Zákony jsou jako buřty, lépe nebýt při tom, když se dělají.)

Přeji Vám úspěch v kauze MU.
13. 10. 2008 | 21:27

KVS napsal(a):

Díky za podporu, rychločtení neovládám, naopak čteni mi občas silně drhne... s ohledem na obsah...
Jinak pane Skeptický, že by se jako ti historici umění navzájem vyeliminovali, jo?? No to by bylo úžasné, zatím to ale (z hlediska pohledu na výši mého konta) vypadá na skládání vektorů.... :-)
14. 10. 2008 | 09:01

skeptický napsal(a):

Vážená a milá pí KVS,

Teď jste zase ztratila Vy mne.
Vektory se dají skládat různě,oboje sčítání i odčítání je možné.

Takže z Vás mluví buď pýcha,nebo skromnost,případně předstíraná skromnost.

I bohatství může býti nástrojem dobra.
Jinak platí,když nepomůžeš,alespoň neubliž.

Pamatujte,bohatnout se musí pomalu,lidi jsou zlí.

Jak je známo,chudoba cti netratí,ale ani nepřidá.

Nejlépe jest býti chudý duchem,neboť jejich bude království nebeské,a věčného spasení dojdou.

Chudý duchem není ten,kdo je hloupý,nebo retardovaný,ale skromný a pokorný před bohem.
Na tomhle kameni už hodně lidí škobrtlo.

Tak Vy máte dokonce i konto?
To mi připomíná jednu snaživou maminku kluka,s kterým jsem se ve škole kamarádil,která donesla do školy,že se u nás v neděli pije aperitiv.

Stereotypů myšlení se člověk hned tak nezbaví.
Vektory se skládají mnohem snadněji,než uhlí.Zkusil jsem obé.
14. 10. 2008 | 09:31

skeptický napsal(a):

P.S.
Výklad Vašeho tvrzení ve smyslu jsem chudák,úplný chudák,zrovna jsem se dívala, neberu.

Konkrétně je mi do toho prd,ale když už se o tom bavíme,tak člověk si musí problém abstrouhat,aby se dobral k povšechným závěrům.

Teď něco konkrétně : Ve Vaší bohaté praxi u soudu.Všimla jste si někdy,že když člověk lže,často se buď mimoděk dotkne obličeje,nebo udělá rukou pohyb k hlavě?
Prý je to zvyk k dětství,kdy si dítě po nějaké lži položí ruku přes ústa.
Spousta lidí,kteří jsou mimo svou hloubku,a snaží se být něčím,na co nestačí, se rádi nechávají fotit s rukou na tváři,nebo hlavu zamyšleně podpírající.
14. 10. 2008 | 09:52

Vlčice napsal(a):

Agáto, dej tip na nemovitost se zápornou hodnotou - "koupím" hned :)
14. 10. 2008 | 11:18

KVS napsal(a):

Vážený pane Skeptický,
otázku, zda ze mne mluví pýcha, skromnost či předstíraná skromnost,, promptně předložím svému psychoanalytikovi:-)
V každém případě u nás v rodině se zbytky majetku probendily už za komoušů, moc toho tedy nezbylo... a co zbylo utratilo se přřevážně v knížkách:-)

AD chudí duchem: předestřu bez falešné a bez skromnosti: jedná se o špatný překlad Bible z Aramejštiny, který se táhne celým středověkem až do našich časův. Neplatí: "Blahoslavení chudí duchem" ale správný překlad zní "Blahoslavení SKRZE ducha", tedy ti, kteří se pro ducha, pro ideu a Boha vzdají všech hmotných statků...

Mimoverbální komunikace mi jest známa, včetně gestikulace rukou směrem k ústům - neklamné to známky lhavosti. Velmi dobře mají tyto věci propracované (již tisícelení) i Číňané, a to včetně fyziognomie. Ostatně, jak že se to traduje i v našich zeměpisných šířkách?? "Jak na povrchu, tak uvnitř, jak nahoře, tak dole", že?? Ale to Vy taky víte, takže jsem v poho :-)
Zdravím moc, Klára stáleveselá
15. 10. 2008 | 19:19

Honza999 napsal(a):

Klára stáleveselá..

to přejde, nebojte... :-)))
15. 10. 2008 | 20:42

skeptický napsal(a):

Milá a vážená pí KSV(?)

Blahoslavení chudí duchem mi bylo známo už od dětsví v řeči mateřské,užíváno laiky k pohrdavému odbývání odpůrců.

První Bible,která se mi dostala do ruky byla v angličtině,tam blessed are the poor in spirit dává nemlich stejný význam jako v češtině.
Nad tímhle výkladem si už lámalo spousta lidí hlavu.Všeobecný závěr je chudý ve smyslu utlačený,potlačený.
Ani slovo SKRZE pravý význam nedává.

Nejlepší jednoslovný překlad,s kterým jsem přišel by byl blahoslavení skromní duchem.
Rovněž to může být ducha utlačeného,trpícího.

Ovšem v tom se dva ,jeden právník,jeden od krav ,můžou,a nemusejí shodnout.Prostě návrh k posouzení.Cituji autority.

S psychoanalýzou pozor,pro lidi,kteří jsou dole je to svinstvo.
To říká i můj psychiatr.

Jinak neznalosti,kterých mám dost rád přiznám ,protože mi o nic nejde.

Obcování s chytřejšími lidmi mne může jedině obohatit,pokud se s nimi nechci stýkat komerčně.Tam bacha.

Jsem rád ,že jste v poho,a ti co nejsou mohou jít třeba do neděle,není liž pravda.

Viselá kokůrka s Vaší právnickou anglinou Vám asi nic říkat nebude,coby obohacení jídelníčku.
Doufám ,že to nebude číst vítekdo.Další skvrna na mé pověsti.
Buďte maximálně pozdravena,

Stáleskeptický
15. 10. 2008 | 21:39

kancelarska_mys napsal(a):

Vážení znalci,

poraďte, prosím, nevím, co si počíti v dnešní den volební.

Na oficiálních volebních fotografiích si bradu rukou podpírají pánové Petr Hannig, Jiří Witzany (ten je i profesorem!) a Vojtěch Filip!

Značí brada podepřená, že pánové jsou báchořiví lháři pozornosti elektorátu nehodní? Že jest velmi radno širokým obloukem se jim vyhnouti? Hledati pouze vzhledného kandidáta brady nepodepřené?
17. 10. 2008 | 12:39

skeptický napsal(a):

Nejlépe zůstat doma.
Lhou pouze ti,kteří mají ústa otevřená.
Ale poslat tam lidi naivní by bylo jak do jámy lvové.
17. 10. 2008 | 13:25

kancelarska_mys napsal(a):

Děkuji za moudrou radu.

Všude dobře, doma nejlépe.

Ten Daniel v jámě lvové obstál dobře, moudře to vyřešil, ten jim vytřel zrak.
17. 10. 2008 | 15:52

Pepa Řepa napsal(a):

Pěkně to vedete, paní domácí, moc pěkně.
Místo toho, aby dcerka pilně studovala, vymetá s Vámi po nocích rauty.Kdybyste to aspoň sladili do národních barev, když je ten státní svátek.Ona sice v červeném, ale vy černobílá. Kde je modrá?

Pěkně to vedete, moc pěkně.
Řekl bych, že dcerka tam včera byla-v nočních hodinách- nejmladší.
29. 10. 2008 | 12:10

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon sladily
29. 10. 2008 | 18:00

bigjirka napsal(a):

po vyhodnocení aktuálních cenzurních zásahů se loučím na neurčito. kdo chce kontakt, napište na mejla
good luck
30. 10. 2008 | 19:26

KVS napsal(a):

Milý Pepo Řepo, to tedy bylo od Vás krajně nepěkné, že jste se nepřihlásil. Ráda bych Vás byla osobně poznala. A k vystoupení z Vaší anonymity bychom měli krásné prostředí Španělského sálu a zapít bychom to byvali mohli na páně profesorův účet...
Jinak Darinka se mnou byla již podruhé a nebyla nejmladší :-) Jsem přesvědčena, že výchova je poskytována i zkušenostmi z nejdiverzifikovanějších sociálních prostředí. Nu a my to bereme od romských chatrčových osad až po Hrad. Vzhledem k tomu, že další den byly ještě podzimní prázdniny, tak se snad až tak moc nedělo.
o se výtky barevnosti týká, beru na vědomí. Bohužel mi ale tmavomodrá opravdu nesluší, takže nemohu slíbit zlepšení situace na příští rok... doufám, že tentokrát se již uvidíme!!
Mimochodem, v diskusích Vás velmi postrádám, zejména na svém posledním blogu..
srdečně, Klára :-)

P.S. Jak se Vám líbí právě vyšlýOrientalismus od Edwarda W. Saida??
09. 11. 2008 | 13:30

KVS napsal(a):

Milýpane stále Skeptický. Vy si na mne vymýšlíte stále delikatesy, které mi nejedou. Mršenou dukev fakt nesnáším a viselou kokůrku taky nemám moc ráda. Nebylo by něco od krevet??
09. 11. 2008 | 13:34

skeptický napsal(a):

Milá a vážená paní KVS,

Stále si Vás pletu s jistou Sárou Klamkovou,nevím proč.

Než něco vymyslím : doma jsme měli něco čerstvě zaříznutého,a sice trenýrky.Od drůbeže bohužel jen po.rané schody,od krevet něco vybádám.

Na hovada mořská moc nejsem,stačí mi ryba jednou za rok na Vánoce.

Zatím na Vás zkusím mamrovou hujonézu.Dala jste mi těžký oříšek,nenabízí se to tak snadno,jako třeba milosrdná sestra.
12. 11. 2008 | 12:05

klarasamkova napsal(a):

Milý pane Skeptický,
hovada mořská velmi dobrá jsou, neb se po nich přílišnebleje. Zejména v oblibě jsou ta, co nemaj kosti )třeba ty krevery, šneci, ač nemořští, jsou taky v oblibě, nebo´t jsou bez chřupek i kostí a nutno pouze dloubat)
Pilně jazykobádejte, srdečně se těšísí, vaša a jen vaše, Sara Merry (von) Klamkovic(z)
12. 11. 2008 | 19:21

skeptický napsal(a):

Vážená a milá jen a jen paní KVS,

Já z těch ctitelek v poslední době nevyjdu.
Kudy myslím,tudy na Vás chodím.
Dloubavost je ceněná vlastnost.

Lze : klátit krevety i krátit klevety,lze klást krevety i krást klevety.
Z Klausových krevet lze vyrobit Krausovy klevety.
K jídlu by snad byly kradené klevety.
Milosrdnou sestru málokdo ocení,i když její zaměstnavatel je Křížený Červ.
(Snad vona,zachovávejme rod).
S úctou
Jen a jen svůj,

Skeptický (a maminčin)
12. 11. 2008 | 20:48

skeptický napsal(a):

Vážená a milá paní KVS,

Vidím,že se moje výbadky nečtou,zkrátka na ženský je to moc dělat mužskou práci,pak nezbývá čas.Zatracená fenymizace všeho.

Mojí sestře,lékařce filosofie, kupříkladu její lékařka medicíny napsala do ohledání,že mimo jiné havla je normofekalická,hudrník souěmrný.

Ze špitálu,kam šla na operaci žlučníku odešla minus slepé střevo,žlučník má dodnes.
S lidma je kříž,s ženskými tuplem.

Nemám rád cizí lidi,a weekendy:trávím je nejraději sám.

Ta poslední věta je alespoň na dva paragrafy,není-liž pravda,a to ani nejsem lékařkou práv.

Vzpomínám na Vás,čekám na inspiraci s těmi krevetami každým dnem.

S úctou,
S.
15. 11. 2008 | 20:08

klarasamkova napsal(a):

Můj drahý Skeptiku. A já se vzdělávala!!! Týden jsem si dovolila býti na Jesennej škole práva, což je kacička, kteoru pořádá každoročně Ústav štátu a práva AV SR v obci Modrá v bohulibémm čase, kdy bojolais nuveau právě přijíždí, a to v slovenském vydání. To se to, pane, páchá věda!!! A když jsem to ještě zkombinovala s plaváním a sauničkou v Pezinoku, prostě úžas.... ale tímn pádem jsem byla na internetu enem přes mobil, a to se člověk moc nevyblbne.

Z Vaší laskominné nábídky (nakominné lasbídky) jednoznačně vybéírám
Klausovy krevety, plně odpovídající Krausovým klevetám. jsou skutečně ty správné kegří tyvety jak majou býti. Na vás prostě nemá nikdo, a´t na vás kdo chodí jak myslí.....
22. 11. 2008 | 13:12

skeptický napsal(a):

Vážená a milá vyškolenko,

Jste oko uzlující.

Jsem dojat.Zamáčkl jsem mužnou slzu;ocenění od znalce má hodnotu nevyčíslitelnou.

Věnuji Vám obratem svoje nové slovo dykminasralizace (-se).V dnešní době je příležitostí k uplatnění habaděj,xenophony se to tu jen hemží.
Ten zase vynalezl slovo Anabáze,na kterém se přiživil o 2400 let později Hašek.
23. 11. 2008 | 18:59

klarasamkova napsal(a):

DYKMINASRALIZACE - krááááásné - omlouvám se za opožděný příchod a oklamžitě zařazuji.....
myslím, že začínáte mít zásluhy o stát.....éééé... o Lisabon?
13. 12. 2008 | 16:42

Lukáš Mojžiš napsal(a):

Čo je to za hovadina? Do toho, na čom sa najímateľ a nájemca dohodnú, nikoho tretieho nič neni. Nechápem. Keď chcete vymyslieť niečo múdre, vymyslite nejaký štandard zmluvy medzi nájomníkom a najímateľom, ktorý môžu ľudia prebrať "as is", ako sa napr. preberá licencia GPL alebo BSD -> aby to každý nemusel ad hoc "vymýšľať odznova". Je ale naslovovzatá blbosť týmto dvom subjektom ich zmluvu vnucovať.
13. 09. 2009 | 17:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy