Probuďme naši zahraniční politiku

10. 01. 2014 | 10:23
Přečteno 4805 krát
Česká zahraniční politika se vstupem do Evropské unie v květnu 2004 uložila k zimnímu spánku. Jako kdybychom se dosažením poslední mety polistopadového „návratu do Evropy“ přestali politicky zajímat o svět za našimi humny. Ano - nakupujeme zahraniční zboží, cestujeme, putujeme po globálních sítích – ale to vše není doprovázeno žádným velkým zájmem o politické dění ve světě. Názor České republiky na významné události pak není slyšet vůbec. A když už jsme občas museli něco říci, tak to nedávalo příliš smyslu. Dnes jsme pokládáni za zmatkáře, kteří dobře nevědí, co chtějí.

Slabý zájem je chybou. Náš každodenní život významně závisí na tom, jak je okolní svět politicky utvářen. To, že se Česká republika nachází v jedné z nejbezpečnějších a nejbohatších částí dnešního světa není vůbec samozřejmé. Vděčíme za to evropské integraci, atlantické spolupráci a řadě dalších procesů, které jsou mnohem křehčí, než se může na první pohled zdát a které zásadně zkultivovaly prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dnes se nemusíme například jako Edvard Beneš před válkou doprošovat, aby se s námi představitelé evropských států vůbec bavili, protože máme pravidelnou příležitost se s nimi u společného stolu setkávat. Navíc řadu velkých společenských otázek, které se bezprostředně dotýkají každého z nás, lze dnes řešit pouze na mezinárodní úrovni. Například sociální stát udržíme jen, pokud o to budeme usilovat na celoevropské úrovni. Podobně musíme společně bojovat proti daňovým rájům a společně zvládat globální migrační pohyby.

I když lidské i finanční možnosti státu jako je ČR, jsou v zahraniční politice omezené, nelze se vymlouvat a svádět na ně vlastní pasivitu. To je vidět v Norsku, Švédsku a dalších úspěšných menších státech. Musíme si ujasnit, čemu rozumíme, na čem nám záleží a tomu se pak věnovat. Ve vybraných oblastech si tím vytvoříme kompetence, získáme prestiž a staneme se významnými hráči. Takový přístup pomáhá vytvořit i obecnou reputaci státu.

Aktivní zahraniční politika je také cesta k porozumění sobě samým. V životě platí „ řekni mi, kdo jsou tvoji přátelé či nepřátelé, a já ti řeknu, kdo jsi“. Podobně zahraniční politikou, mnohem více než jinými oblastmi politiky, říkáme, kdo jsme, co nabízíme a co chceme. Ujasňovat si zahraniční politiku znamená také ujasňovat si vlastní identitu.

Na které oblasti bychom se měli soustředit? Rozhodně by mezi nimi neměly chybět: střední Evropa a sousedské vztahy, evropská a euroatlantická integrace, ekonomická diplomacie, lidská práva a OSN. Naše geografická poloha nám dává dobré předpoklady k aktivní středoevropské politice, většinou ji ale nedokážeme využít. K úspěchům předchozí politiky patří kvalitní vztahy s Německem, Slovenskem a Polskem jakož i visegrádská spolupráce. Přesto zejména spolupráce s Německem zaostává za možnostmi zejména v evropských a bezpečnostních otázkách, i visegrádskou spolupráci je třeba posunout politicky a dovést do konkrétních projektů v ekonomických a konzulárních záležitostech. Velkým dluhem české diplomacie jsou politické vztahy s Rakouskem, jejichž vlažnost zdaleka neodpovídá blízkosti a provázanosti obou zemí.

Ačkoliv Evropská unie nám poskytuje základní rámec prosperity, demokracie, lidských práv a solidarity, většinu prvního desetiletí našeho členství v EU to vypadalo, jako kdybychom smysl našeho členství stále zpochybňovali. Nejde o to, že bychom nemohli být kritičtí k vývoji v EU, ale nám jako by chyběla základní loajalita k celému projektu. Všelijak jsme kličkovali a vymýšleli nesrozumitelné formule, až bylo všem jasné, že se s námi nedá příliš počítat. Na rozdíl například od Slovenska jsme se s naším členstvím nedokázali vyrovnat a sžít. Zarputilý vzdor předchozího prezidenta a zahanbující selhání při čerpání evropských fondů byly doprovodné jevy úpadku naší pozice v EU. Dnes musíme dohnat zameškané a uplatnit náš pohled při utváření EU.

Přijímáme-li své členství v EU jako základní rámec naší státní existence, nelze se smířit s tím, že jsme nedokázali v Unii srozumitelně formulovat a sdělit na potřebné úrovni své názory na bankovní unii, fiskální dohodu i eurozónu jako celek.

Jakou EU tedy chceme? Má-li EU přežít, musí se změnit – ekonomicky, politicky i bezpečnostně. I když ekonomická krize ukázala meze neoliberální ideologie, protikrizová opatření nadále vycházejí z téže mantry úspor a škrtů, jejichž důsledky jsou na jihu Evropy ničivé. Nesmíme zapomínat, že EU má smysl, pouze pokud bude garancí určité podoby sociálního státu a sociální rovnosti. K tomu je třeba hlouběji propojit hospodářské politiky včetně politiky prorůstové, protože bez růstu ztrácí společnost naději, ale nerovnovážným růstem, v němž bohatí bohatnou a chudí chudnou, ztrácí soudržnost. Dnešní protikrizová opatření nevytváří pracovní místa, peníze zůstávají uzavřeny na finančních trzích, reálné ekonomice nepomáhají. ČR má bytostný zájem na tom, aby EU zvládla tuto nejen ekonomickou, ale také sociální a politickou krizi. Neúspěch a následný rozpad EU, by nám mohl přinést podobnou izolaci, v níž jsme se ocitli v roce 1938.

Změnit je třeba i způsob, jakým EU působí navenek. EU dnes zapomíná, že východní rozšíření patří k jejím největším úspěchům za posledních dvacet let. Česká republika by si měla přát, aby si EU i do budoucna zachovala charakter otevřeného rozšiřujícího se společenství a účinně pomáhat kandidátským zemím, zejména na západním Balkáně, v přípravách na členství. Rovněž je třeba institucionálně posílit evropskou zahraniční politiku, aby získala na koherenci a stala se skutečným hlasem Evropy na globální scéně.

EU globální mocností být může, její nejsilnější státy nikoliv, bez ohledu na to, jak zdatně dnes exportují do Číny či vojensky zasahují v Africe. Základní rámec naší i evropské bezpečnosti je euroatlantický, ale způsob, jakým je dnes nastaven, není dlouhodobě udržitelný - z důvodu asymetrie mezi americkou a evropskou vojenskou silou, a z důvodu odlišných geopolitických priorit Evropy a USA. Chceme silné NATO, ale máme také zájem podpořit budování evropských vojenských kapacit, které by se měly stát, spolu s připravovanou transatlantickou zónou volného obchodu, základem nového, vyváženějšího atlantického partnerství.

Česká zahraniční politika se však nemůže omezovat jen na EU a USA. Naše prosperita závisí na exportech, většina z nich sice směřuje do Evropy, ale největší příležitosti k růstu jsou jinde. I když se snad každá česká vláda hlásila k ekonomické diplomacii, v praxi troskotala na řadě překážek, k nejviditelnějším z nich patří koordinace vládních složek zodpovědných za ekonomickou diplomacii, v Nečasově vládě například ministr zahraničí vedl tichou válku s ministrem průmyslu a obchodu. Předchozí praxe však zcela pomíjela dvě hlavní výzvy efektivní ekonomické diplomacie – zapojit firmy do plánování a financování ekonomické diplomacie a koncepčně uskutečňovat aktivní politiku státu k vybraným odvětvím průmyslu a služeb. Životaschopný systém proto bude vyžadovat nejen dohodu o koordinaci ministerstev a agentur, ale také koncepci hospodářské politiky na úrovni firem, které se do ní aktivně zapojí.

Budoucnost Západu a globálního demokratického řádu se neodvíjí pouze od vojenských a ekonomických schopností, závisí také na schopnosti Západu vést rovnocenný dialog s druhými. Nechápat nezápadní aktéry jako strategické rivaly, které se pokoušíme civilizovat, nýbrž jako plnoprávné partnery, jimž chceme pomáhat už proto, že hlavní hrozby se rodí z bídy a zoufalství. Do tohoto dialogu chceme přispět jednak větším zapojením do aktivit Organizace spojených národů a jednak podporou lidských práv. OSN je nejreprezentativnější organizace globální politiky a hlavní garant respektování mezinárodního práva ve světě.
Důrazem na lidská práva se hlásíme k masarykovskému humanismu, je ale třeba důsledně očistit naši politiku lidských práv od eurocentrických „misionářských“ nánosů. Lidská práva chápeme široce, vedle práv politických zahrnují i práva sociální a environmentální, nelze je vynucovat výhrůžkami a prosazovat konfrontací. Je nutné rozvíjet je naopak v dialogu s historickými tradicemi, z něhož se teprve rodí skutečně univerzalistické pojetí lidských práv.

Zmínili jsme střední Evropu, evropskou a euroatlantickou integraci, ekonomickou diplomacii, lidská práva a OSN. Těchto pět oblastí zdaleka nepokrývá všechny úkoly české zahraniční politiky, jedná se o priority a i ty se mohou měnit pod tlakem okolností. Nové politické vedení však především musí dát zahraniční politice rozhodný impulz, který ji probudí z jejího zimního spánku.
Chceme dát prostor všem, kdo se chtějí podílet na nové zahraniční politice, jejichž potenciál dosud nebyl zdaleka využit: pracovníků ministerstva zahraničí, nezávislých odborníků, médií, nevládních organizací i celé širší veřejnosti. Zahraniční politika vychází z kontinuity, ale zároveň musí reagovat na hluboké změny v okolním světě. Potřebujeme je správně pochopit a umět si představit svět, který tu ještě nebyl. Musíme se sami změnit, chceme-li v tom světě obstát.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

No pane Zaorálek, doufám že zase nedáte dohromady kumpačku se starým panem Buldozerem a nepojede rozdávat rozumy a přebírat zkušenosti z budování socíku v Syrii od Vašeho Kamoše Basheera Assada....

Mela v Syrii poněkud přerůstá strategické možnosti bývalých náměstků z RAJe a bývalých televizních dramaturgů.
10. 01. 2014 | 10:31

fikus napsal(a):

Zaorálku, probuďte hlavně tento stát.
Brzy budete mít příležitost. Chtěl bych doufat že to svedete, ale něco mi říká že ne..
10. 01. 2014 | 10:38

Yosif K napsal(a):

Dnešní protikrizová opatření nevytváří pracovní místa, peníze zůstávají uzavřeny na finančních trzích, reálné ekonomice nepomáhají. ČR má bytostný zájem na tom, aby EU zvládla tuto nejen ekonomickou, ale také sociální a politickou krizi.
KONEC CITATU.

Dosáhnout růstu je přitom zcela jednoduché - stačí napujčovat peníze a rozdat je přímo mezi pracující lid. Minimální mzdu stanovit na 915 EUR měsíčně a odstupné pro propuštěné proletáře 5 ročních platů.

Ve španělsku a Portugalsku to skvěle fungovalo po celých 25 let co vládli socalisté.

Až ku konci se to nějak trošičku pod...o na takové hloupé maličkosti že už nebylo z čeho platit ani úroky za ty dluhy.......
10. 01. 2014 | 10:39

xerox napsal(a):

p. zaorálek ... jakou chcete dělat zahraniční politiku , když jste z nás vy všichni demokrati udělali kolonii afrického typu , o čem to člověče fantazírujete ... ? ...
10. 01. 2014 | 10:40

Michal Macek napsal(a):

no bylo by top super pokud si pod zahranicni politikou nepredstavujete servilni lezeni do rekta vetsim a silnejsim....chce to SUVERENNI zahr politiku....
10. 01. 2014 | 10:51

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"Jakou EU tedy chceme? Má-li EU přežít, musí se změnit – ekonomicky, politicky i bezpečnostně."
Když chci najdu společnou myšlenku i s Vámi pane Zaorálku.
Změna ekonomická:
Začal bych tím, že se jako člen EU začneme vymezovat proti šíleným dotacím. Veškeré dotace v rámci celé EU bychom chtěli zrušit. Budete o to usiloovat?
Změna politická:
Vrátíme a ponecháme veškeré zákonné pravomoci jen a jen na jednotlivých vládách členských zemí. Budete o to usiloovat?
Změna bezpečnostní:
Tady poradit neumím, jsem pacifista tak já bych zrušil armády všechny, ale to je asi v současné době ještě blbost, tak snad někda v budoucnu.
10. 01. 2014 | 10:56

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nic bych nebudil, bude nejen méně ostudy v zahraničí, ale i český občan nebude muset tak často kroutit hlavou.
Nepatřím sice k sympatizantům Pankáče Karla, ale zde řeknu, že by naše zahraniční politika mohla upadnout do stejného režimu, jako Karel.
10. 01. 2014 | 10:58

Jarda napsal(a):

Ježiši, to bude zase ostudy pytel.
10. 01. 2014 | 11:04

a je to napsal(a):

Zaorálek napsal....Česká republika se nachází v jedné z NEJBOHATŠÍCH ČÁSTÍ DNEŠNÍHO SVĚTA......Kde se vzal ten obrat?celých dlouhých 7let v opozici tvrdíte s pěnou u huby svým zpitomělým voličům že žijí v bídě!
10. 01. 2014 | 11:15

buldatra napsal(a):

Zaorálek zlatoústý, řekl bych.

Čas ukáže, jak realizuje pan Zaorálek své myšlenky a sliby.
Tedy, pokud dostane příležitost, když se na to tak dlouho třepe.
Ale to už není na nás, na plebejích.
10. 01. 2014 | 11:25

a je to napsal(a):

soudruh Zaorálek rozechvěle čeká že bude jmenován Zemanem jako vedoucí skupiny bolševiků na zamini.Je mu celkem jedno že o něm napsal Zeman ve své knížce Vzestup a pád české sociální demokracie,že ČSSD nasála bahno,jako je Lubomír Zaorálek...bohužel neumí pracovat a proto jsme se rozešli.
10. 01. 2014 | 11:27

zemedelec napsal(a):

Pane Zaorálek.
Naprosto jasně napsané,jen to uvést v život.
Počítejte s tím,že máte mnoho nepřejících,který Vám budou házet klacky pod nohy.
Jak vidíme v prvé ředě jsou to média a pak takoví kterým tenhle hnůj a smrádeček vyhovuje.
10. 01. 2014 | 11:33

skeptický napsal(a):

Naopak.Naše zahraniční politika je pod povrchem kupodivu činná,a naštěstí tu máme lidi,kteří vidí širší souvislosti.Vše dobré už bylo učiněno.Zatím je to nejspíš tajné,ale možná se to příští ministr dozví,až příjde čas.Bylo by dobře s ničím moc nehýbat.

Už se ví,kdo bude ministrem zahraničí? V téhle straně byla o schopné lidi odjakživa nouze.Mne napadá jen jeden.Má tah na branku,a má doma překladatelku.
10. 01. 2014 | 11:40

vasja napsal(a):

Mankote. Todlencto, tendle promiskuitní chlápek má bejt ministr zahraničí? Dyk ten vlítne na prvního izraeelskýho špiona/špionku
(promiňte, pane Pepo Řepo)
a všechna tajemství mu/jí vykecá.
Pámbů nás ochraňuj!
10. 01. 2014 | 11:50

standa novák napsal(a):

Pane Zaorálku, nemějte mi to za zlé, ale jestli se někdo nehodí za ministra zahraničních věcí, tak jste to vy. Miloš Zeman by vás neměl vyjmenovat na tento post.
10. 01. 2014 | 11:54

buldatra napsal(a):

Za pár let začne osídlování, potažmo kolonizace Marsu.
Na tuto akci se již přihlásily tisíce dobrovolníků a dobrovolnic.
Někteří byli vybráni a jakmile budou prachy a raketa, poletí.

Zajímalo by mě, zdali pan Zaorálek o tom ví a zdali již plánuje vybudování našeho zastupitelského úřadu na Marsu.
Abychom zas něco neprošvihli.

A zajímalo by mě i, kterou perzonu by navrhoval na velvyslance.
Možná Remek, ten má už jisté zkušenosti.
Z hlediska šetření potravinami a vodou a vůbec by se hodil Kalousek.
Zkrátka, zdroje jsou. Ne, že ne.
10. 01. 2014 | 11:58

Ládik!!! napsal(a):

Zahraniční politika ČR je důležitá jen pro její zaměstnance. Navenek nemá žádný význam. Rozhodující je obhájit svůj plat, důležitost zahraničních výletů a rautů na zámcích.
10. 01. 2014 | 12:07

skeptický napsal(a):

Buldatra
Pane nadkolego
Takže ta Vaše infiltrace do teplých krajů leze ven jak tasemnice z dědečka Šantrůčka.Babička Kolozubka si tenkrát na ten slibný pohyb pod dekou naběhla.
Teplo tam bude,copavoto.
10. 01. 2014 | 12:08

David napsal(a):

"...Jakou EU tedy chceme? Má-li EU přežít, musí se změnit – ekonomicky, politicky i bezpečnostně..."

----------

Ano!

EU se musí změnit! To je nesporné! Ale jakým způsobem? Chybí vice konkrétnosti. Obecné fráze už nestačí!!! Připomíná mně to články z Rudého Práva.

----------

"...Chceme dát prostor všem, kdo se chtějí podílet na nové zahraniční politice, jejichž potenciál dosud nebyl zdaleka využit: pracovníků ministerstva zahraničí, nezávislých odborníků, médií, nevládních organizací i celé širší veřejnosti..."

----------

Základ úspěchu vidím ve SCHOPNOSTI vést opravdu konstruktivní dialog s OPONENTY dosavadního stavu EU.

Velmi si vážím oponentních názorů např. pana Petra Robejška nebo Benjamina Kurase.

Pokud se budou hlasy oponentů přehlížet a nebo dokonce válcovat silou, tak s EU to NEMŮŽE v žádném případě dobře dopadnout.

---------

"...Musíme se sami změnit, chceme-li v tom světě obstát..."

---------

Změnit ano, ale jak? Opět mně chybí konkrétno.

Příště byste mohl svůj text zaměřit na to, co VŠECHNO se Vám na EU nelíbí.

Mně se toho nelíbí dost.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-telicka.php?itemid=495

EU např. už roky nadává na daňové ráje, ale velký skutek utek. Spíše to je tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
10. 01. 2014 | 12:09

buldatra napsal(a):

A vůbec, už jen ten nadpis: Probuďme naši zahraniční politiku,
má to být snad jako diplomaticky stylizovaná nejapná narážka na nějakého ministra zahraničí, který proslul ve světě svou neuvěřitelnou schopností usnout a spát vždy a všude, i kdyby z kanónu stříleli?
10. 01. 2014 | 12:09

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

z Brna poletí nějaká ženská, páč ji vybrali a byla dokonce v televizi, ona splnila nějaká kriteria.
A horko jí tam asi bude, ale jenom občas a pak jí zas bude kosa.
Náročný na oděvní zvyklosti.
Napadlo mě, že jistý typ burky by to mohl vyřešit.
Ale to by chtělo ještě do důsledků promyslet.
Aby se někdo neurazil, nebo tak něco.

Já infiltruji o dost přízemněji.
10. 01. 2014 | 12:17

skeptický napsal(a):

Pane nadkolego
To by se mělo vyzkoušet v praxi,kde je spolehlivý limit buzení.
Dělo,které má hlaveň delší než 25 ráží je kanon čili dělo.Když má hlaveň pod 10 ráží,pak je to moždíř,a mezitím tak kolem 15 jsou houfnice.Při zachování stejného náboje čím delší hlaveň,tím menší rána.

Nemáte tušení,co mají znamenat ta neslovansky vyhlížející indyvýdyja s prstem v nose? Asi fotky z redakčního mecheche.
P.S.
Mohl jste si u posledního ministra zajistit výměnný pobyt,měl byste stěhování zadarmo.Tady už se uvolňují byty.
10. 01. 2014 | 12:39

Petr z Tábora napsal(a):

Pánové Svoboda, Vondra, Schwarzenberg, Kohout jsou ti údajně spící ministři od roku 2004 dle pana Zaorálka. Myslím, že nevybočovali z úrovně českých ministrů ani nahoru, ani dolů a ani ministerstvo zahraničí není Šípkovou Růženkou, kterou spěchá probudit princ Zaorálek.
Až bude končit pan Zaorálek, tak posoudíme, zda dosáhl alespoň jejich úrovně.
10. 01. 2014 | 12:59

Petr. napsal(a):

Jsem zvědavej jak se šalamounsky vypořádáte s Palestinským velvyslanectvím. šalamounsky. Nijak, jen vypustíte hloupočkou výmluvu. Vy budete mít ochranku a na obyčejné lidi kašlete jako obvykle. Uvidíme.
10. 01. 2014 | 13:03

franky napsal(a):

To, že se Česká republika nachází tam kde se nachází, je ve skutečnosti dědictvím evropského vývoje a výsledkem rozhodování evropských mocností. To oni nás nechali zabrat Německem a poté Sovětským svazem, to oni jsou hybateli dnešní evropské integrace. Absenci vlastní vize rozvoje českého státu hodlá pan Zaorálek nahrazovat oddaností vůči evropské unii. Jedině vzájemnou pomocí lze prý dosáhnout udržení sociálního státu, či zvládat globální migrační pohyby. Zapomíná dodat v čí prospěch a v čí neprospěch. V rámci probouzení české zahraniční politiky hodlá pan Zaorálek identifikovat naše nové přátele a nepřátele, abychom si uvědomili, kdo vlastně jsme. Je jasné, že každá takto pojatá identifikace nových přátel přináší i skrytou identifikaci potenciálních nepřátel. Po vzoru našeho předchozího servilního vztahu k Sovětskému svazu, kterými si tehdejší vládní garnitura zajišťovala své mocenské pozice, hodlá pan Zaorálek tentokrát obdobným způsobem upevnit tyto vztahy k Evropské unii. Probouzení české zahraniční politiky ze zimního spánku v uvedeném podání není v podstatě ničím jiným než posílením české servility v nových podmínkách. Podceňování významu národní suverenity v globalizující se ekonomice znamená podporu ekonomických zájmů nadnárodního kapitálu a pokles závazků vládnoucí nomenklatury vůči rodné zemi. Budování evropské unie v současné podobě není ničím než upevňováním ekonomické a politické pozice rozhodujících evropských mocností.
10. 01. 2014 | 13:10

************************** napsal(a):

"když v dubnu 1920 zvítězila v parlamentních volbách (25,7% hlasů). Ovšem záhy došlo uvnitř strany k rozkolu, když se postupně osamostatnilo Moskvou povzbuzované komunistické křídlo. Uměle vyvolaná konfrontace byla ukončena bojem o Lidový dům v prosinci 1920. Z tohoto tragického střetu československá sociální demokracie vyšla velmi oslabená"

to výše je z dnešních oficiálních webových stránek ČSSD
toto níže je ve Wikipedii o poslanci za ČSSD Jozefu Hybešovi:

"V parlamentních volbách v roce 1920 získal za sociální demokraty senátorské křeslo v Národním shromáždění. V senátu zasedal jen krátce, do své smrti roku 1921, pak ho jako náhradník vystřídal Stanislav Marák.[13] 15. prosince 1920 dostal při projevu v senátu záchvat mrtvice. Stenografický protokol jednání senátu zaznámenává jeho nevolnost následovně: „.... A přece policajti dělali něco jiného, přece žádali celý dům a přece tam lidi tloukli až zůstali ležeti, jedním slovem je zmasakrovali takovým způsobem, jako by byli v cizí zemi, jako by se byli zmocnili nějaké skupiny vrahů a zločinců nebo čehokoliv jiného. Kdo nám všecko toto vysvětlí? Řekněte mi, pánové, jak jest možno, když živnostenský úřad chtěl učiniti nemožným, aby ta knihtiskárna, která nemá koncesi, dále netiskla, že se dělalo něco jiného, že se tam... Mně se dělá špatně... [Řečník vzhledem k nevolnosti byl nucen opustiti tribunu a přerušiti svoji řeč.]“[14] 19. července 1921 zemřel."
Chce tedy dnešní ČSSD tvrdit spolu s členem L.Zaorálkem,že roku 1920 byla česká policie v rukou KSČ,která se založila teprve roku 1921 ?
Ví poslanec Zaorálek o tom,že za Masarykova humanismu KSČ vždy protestovala proti tomu,když někde proběhla střelba policie do stávkujích nebo i do demonstrujích (jako třeba roku 1926 v Praze?) Nemluvě o Radotínu,Zakarpatské Ukrajině,o četných střelbách v severočeských regionech!!
A navíc JUDr. Emil Hácha již byl za Rakouska-Uherska nejvýše postavený čech v justici,tedy i v době tehdy krvavě potlačené Rumburské vzpoury vojáků,kteří nechtěli jít bojovat za Němce na Ukrajinu.Před vznikem ČSR krátce.E.Hácha byl jmenován předsedou nejvyššího soudu ČSR první republiky a z této funkce ho roku 1938 sám v demisi E.Beneš navrhnul za svého nástupce-presidenta.Lze činnost E.Háchy považovat za projevy Masarykovské demokracie ?
E.Háchy,který po celou první republiku přednášel právo na Karlově Universitě jako její profesor.

Ví (?)Zaorálek o tom,že člen NATO -Turecko od roku 1999 vězní jako jediného vězně ostrova v Marmarském moři Očalana,předáka Kurdské strany pracujících.I poté,co za genocidu 150 000 Kurdů,byl v Iráku iráckým soudem odsouzem spolu s nejvyšším soudcem i Saddám Husajn k smrti ,kterého údajně prý dle nějakých českých zpráv kdysi prý sám navštívil. Zpráv bulváru? Jenže jak čtenáři rozliší bulvár od nebulváru,jakým lakmusem? A co byla a nebyla pravda,protože přišla i kritika části mezinárodních právníků procesu se Saddámem Husajnem,evokovaný i dcerou Kaddáfího,bývalou zástupkyní Libye v OSN.
10. 01. 2014 | 13:34

************************** napsal(a):

oprava :....střelba policie do stávkujících nebo i do demonstrujících...
10. 01. 2014 | 13:37

SuP napsal(a):

Lubošu!
Ešče si nevyskakuj! Ešče ťa nemenovál .....
10. 01. 2014 | 13:37

Ládik!!! napsal(a):

Stejně jsem hodně zvědavý na chovance, jak obhájí bakaláře za 9 měsíců. Prý měl před tím 2 roky kurs CŽV - jenže účasnící tohoto vzdělávání nemají statut studenta. Být zemanem, chovance bych nepověřil.
10. 01. 2014 | 13:42

šašek z Jihlavy napsal(a):

xerox napsal(a):
p. zaorálek ... jakou chcete dělat zahraniční politiku , když jste z nás vy všichni demokrati udělali kolonii afrického typu , o čem to člověče fantazírujete ... ? ...
10. 01. 2014 | 10:40
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za Chňoupka a jeho předchůdců jsme byli kolonií sovětského typu, to vám asi nevadilo. Možná byste bral starého Davida, to byl zřejmě ministr podle vašeho gusta.
10. 01. 2014 | 13:57

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Stejně jsem hodně zvědavý na chovance, jak obhájí bakaláře za 9 měsíců....
------------------
No, ten chlápek musí mít pod čepicí :-))
Dobrej právník to bude.
10. 01. 2014 | 14:01

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

limit buzení je v některých případech nezjistitelný.
Protože, jak chcete vzbudit například plech?

Když je někdo na plech, je nevzbuditelný.
Proto je vždy dobré s jeho pohřbem počkat, nevěnovat pozornost případným známkám rozkladu a jinému zápachu a dotyčného uvést do stabilizované polohy. Časem se probudí a za další čas klade nejapné otázky.

Veškerá podobnost s kýmkoliv je v tomto případě zcela náhodná, v podstatě jsem tím nechtěl nic říct, ba ani naznačit, o nějakém ministrovi zahraničí, nebo něčeho jiného už vůbec ne.

V kanónech, dělech, hmoždířích a ostatní pyrotechnice se moc neorientuji, vím jen, že dělají rachot.
Následkem čehož jsem po Silvestru nucen uklízet před barákem jakési ohořelé zbytky a ostatní bengál.

Jaká neslovansky vyhlížející indyvydua s prstem v nose máte na mysli?
Snad Japonce?
10. 01. 2014 | 14:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Když je někdo na plech, je nevzbuditelný."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
U nás říkáme na šrot, pokud to není lékař nebo strojvedoucí, ale pouhý president nebo politik, tak nebudit!
10. 01. 2014 | 14:28

Po oranžové či po modré? napsal(a):

Vstávej semínko, holala,
bude z tebe Fiala:

http://www.politikajakamabyt.cz/#politika
10. 01. 2014 | 14:30

Pravidla eurogenetiky napsal(a):

Ožeňte se, Euročechové - Budou Euročešata!
Zlaté české ruce!

Dohnat, přehnout, odehnat!
10. 01. 2014 | 14:35

xerox napsal(a):

šašek z Jihlavy

pane učiteli , po včerejší vaší reakci jsem u vás objevil sklon k swingers party ... pokud dáváte přednost nakaženým afričankám je to celkem vaše věc , já raději rusky a bulharky ... z čehož explicitně plyne , že se nepotkáme ... :-)
10. 01. 2014 | 15:04

šašek z Jihlavy napsal(a):

xerox
To jste si asi spletl s mojí nákloností s The Swingel Singers nabo Singers Unlimited, (nezaměňovat se Singerem, věřím, že jednou zazpívá).
S Ruskami ani Bulharkami nemám zkušenost, Jihlava není Praha nebo Vary, když už, tak afroameričanky, nejlépe v odstínu světlého kakaa (samozřejmě z oblasti hudby, na párty už dávno nechodím, ještě bych tu rád pár let pobyl).
Ale ten termín "nakažené afričanky" vypadá hrůzostrašně, snad dnes nebudu mít noční můru nebo okamůru. Hrůza - AIDS, lepra, ebola - jdu si dát panáka.
10. 01. 2014 | 15:16

JC napsal(a):

Zaorálek: Zeman trvá na odbornosti, a sám není odborník na nic :-)))))

to nevypadá dobře
10. 01. 2014 | 15:24

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm naše zahraniční politika prý spí, říká Cvach (jak zase říkal Vondra).
Nevím, někdy spí, jindy ne.
Jako Karel.
V Kosovu byl první se švestičkami a nemusel. Pak že není čilej.Do Kyjeva ho taky dovezli. Pánek v tísni, třetinu dostává ze státního, z daní.

Ale esli ta politika zahraniční spí jako Šípková Růže a měl by jí probudit spanilý princ, chachar Luba z vrtulníku, tak jí nezávidím.
Děsivá představa, raději bych spal.

skeptický
nadkolego, nejlépe se budí luxem. Mmám to doma vyzkoušený, ale musím utéct než seběhnou z patra dolu.
10. 01. 2014 | 15:42

resl napsal(a):

Dokud se nerozloučíte s podporou komoušů a nevyházíte je z vaší strany, nic se nezmění. Musíte se zasadit o konec starých bolševiků v soudnictví, policii, státní správě a předat to mladým lidem. Se starými, totalitou zblblými lidmi, vede cesta pouze do pekel, nebo k tomu kremelskému šaškovi. Jenže to by vás vylili brzy a kdo by živil rodinu, že. Přesto to za pokus stojí, jen musíte vytrvat a nebát se.
10. 01. 2014 | 15:44

xerox napsal(a):

šašek z Jihlavy

tak jsem si přehrál tu vaši kapelu a musím říct , že tedy nic moc ... není se tedy čemu divit , že nemáte kýžené zkušenosti stran krásných slovanských žen ...
mezi prahou a varama se řiká - jdu si dát paňáka ... :-)
10. 01. 2014 | 15:47

Pepa Řepa napsal(a):

....si myslím, že by Bimbo měl držet krok se světem.
Olánek má milku-jako všichni Frantíci před ním- Karel taky a hned několik a to Kubera tvrdí, že má jen tři spermie i Mynář si ji pořídil-a jakou!- o Ráthovi a Nečasovi nemluvě.

Doba to chce, doma to žádá prezidenta náš.
Je třeba přinést obě´t na oltář vlasti.
10. 01. 2014 | 15:56

Jana Pechová napsal(a):

Zahraniční politika státu odráží sebevědomí národa spolu s úrovní morálky společnosti.
Pokud vaše ztotožňování se s "ekonomickou diplomacií" a kritika jejích překážek odpovídá mému laickému překladu, že "nějakými lidskými právy si nenecháme kazit kšefty", asi vás mít moc ráda nebudu.
10. 01. 2014 | 15:58

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,

až budete mít potřebu se vyjadřovat ke vzdělání kohokoliv,tak se pokuste psát vlastní jména s velkým začátečním písmenem.
To je učivo 5.třídy ZŠ.
Pokud jste vyšel ve čtvrté,tak se omlouvám.
10. 01. 2014 | 15:58

Marian napsal(a):

Pechová, vy mi někoho silně připomínáte.Nejste náhodou rodná sestra jistého Jarpora?
Dalo by se říct,že jste Jarpor v sukní-nebo naopak, Jarpor je Pechová v kalhotech.
10. 01. 2014 | 16:30

Kelt napsal(a):

Jana Pechová,
v pátém odstavci-priority zahraniční politiky uvádí Zaorálek mimo jiné i lidská práva.
Chápu,že nemáte Zaorálka ráda,neb není to Váš šálek čaje,ale nemusíte kvůli tomu mu podsouvat co neřekl a navíc ten odstavec pátý.
Já se přiznám bez vytáček,že zase nemám rád K.S.a řeknu Vám proč.
Je to člověk,který se vrátil do ČR z čistě zištných důvodů,funkci kancléře Havla využil k tomu,aby získal na základě RAKOUSKÝCH!!! zákonů miliardový majetek.
Svým založením a naturelem je rakouský Němec,který z duše nenávidí vše slovanské,čehož je důkazem jeho sňatek s dcerou promintního rakouského nacisty,
bleskové uznání Kosova a neskrývaná nenávist k Srbsku a Rusku,což prokázal jako MZV
infantilním nošením placky na klopě- "Putine k noze".
10. 01. 2014 | 16:31

scallop napsal(a):

Kelt

Vas prispevek 10. 01. 2014 | 16:31 mi pripomnel clanek "Kdo je Vaclav Havel" z tehdejsiho Rudeho prava. Zjevne jste byl pilnym ctenarem. Cest praci !
10. 01. 2014 | 16:40

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
....si myslím, že by Bimbo měl držet krok se světem.
Olánek má milku-jako všichni Frantíci před ním- Karel taky a hned několik a to Kubera tvrdí, že má jen tři spermie i Mynář si ji pořídil-a jakou!- o Ráthovi a Nečasovi nemluvě.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jsem zvědav, jestli to nebude Mynářův konec (viz Farářův konec). Taková šťabajzna potřebuje zábavu, Bimbovy přednášky snáší možná nějaká Burianová, Sášenka je zvyklá na jiný špás. Až Bimbo zjistí, že láska jeho fámula neprahne po Gosudarově přítomnosti, může upadnout do nemilosti i sám kancelářskej. Buzkovou taky neměl v lásce. Kdyby se Fanda jen čepýřil, taky by měl prázdnej kurník. Kohoutí zápasy jednoho vyčerpají.
10. 01. 2014 | 16:51

Kelt napsal(a):

scallope,
v té době jsem četl "Svobodné slovo",tam to nebylo.
Čtenářem "Rudého práva"jste byl bezpochyb Vy-ze znalosti toho článku.Jsem přesvědčen,že ho máte vystřižený a založený spolu s "rudou knížkou".
Vy přesně naplňujte definici dnešních "přesvědčených pravičáků".
Včera rudý,dneska modrý,hlavně,že jsem u zdroje.
10. 01. 2014 | 16:52

Marian napsal(a):

Vinca- zřejmě slušnej matroš.Nic jiného k těm vašim pseudomyšlenkovým šlichtám nelze říct.
10. 01. 2014 | 16:52

skeptický napsal(a):

Buldatra

Jedna fotka je pořád na hlavní stránce."Ten chlap je divnej..."
Tu druhou, černobílou, asi stáhli,nejspíš to byl nějaký místní komentátor,a dali mu to tam z hecu,než na to přišel.Vypadal dost povědomě.Mělo to nadpis umíte se chovat,vedlo k nějakému testu.
Možná tak nějaké tajné bratrstvo salutuje.

Pan Pepa

S tím luxem mi to připomíná Monty Pythona,Jak Ludwig komponuje Nedokončenou,a milostivá mu jezdí pod nohama s vySSavačem.Jestli máte vyssavač,kupte si piáno.
10. 01. 2014 | 16:52

Marian napsal(a):

Kelte, je snadné převléknout kabát, s kůži je to obtížnější.Kdo byl skutečně )z povahy) nekonformní,je nekonformní i dnes, kdo lezl do zadku tehdejším pánům (soudruhům) leze tamtéž těm dnešním.
10. 01. 2014 | 16:55

scallop napsal(a):

Kelt

Nu kazdopadne se Vam podarila propaganda, za kterou by se ani rudas nemusel stydet. Proste Kchhharl je ztroskotanec a zaprodanec, utikejte podepsat antichartu !
10. 01. 2014 | 17:02

Kelt napsal(a):

Marian,
dnešní "pravičáci"mají obdobný problém jako lidovci-specifická schizofrenie mixovaná "pocitem viny"
Lidovci 4O let kooperovali s KSČ a toto stigma si nesou sebou a proto z nich jsou tak "zavilí antikomunisté"
Z bývalých členů KSČ tak max.10% bylo těch,kteří tomu opravdu věřili-zbytek" byl u komunistů" z různých důvodů.
A ta část dnešních "pravičáků/má stejné stigma jako lidovci a aby ještě byli "zásadovější"než lidovci,tak pod starým komunistickým heslem/to jim zůstalo pod kůží/-
"kdo nejde s námi,jde proti nám"-tak do třídních nepřátel sesypali všechny,kteří nefandili ODSTOP.
10. 01. 2014 | 17:15

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Naši zahraniční politice chybí především zahraniční politici, Zaorálek to jde teď celé vylepšit - copa asi on tak v Bruselu prosadí ? Bude stejně úspěšný jako byl ve své kampani za práva nájemníků bytů OKD ?
No tak to můžeme jít všichni klidně spát, to je jako by se nestalo vůbec nic, jen vodopád šplechtů.
10. 01. 2014 | 17:42

skeptický napsal(a):

Buldatra

P.S.
Našel jsem to.
Je to pod článkem Vojáci USA zastřelili čtyřletého chlapce.
10. 01. 2014 | 17:44

Jana Pechová napsal(a):

Kelt
Dovolila jsem si přidat svůj osobní dojem z textu. S mým vztahem k panu Zaorálkovi to nic společného nemá. Nemohu totiž mít vztah k někomu, koho neznám.
Předpokládám zato, že vy tedy osobně račte znát Karla Schwarzenberga a za vším, co jste tu uvedl, si stojíte. A jste případně schopen doložit to například u soudu při obžalobě z pomluvy.
Jestli vy vnímáte lidská práva například takhle, tak tě pic. Bodejť bych vám pak nepřišla poněkud úzkoprsá.
10. 01. 2014 | 17:48

skeptický napsal(a):

Jana Pechová
Ty vztahy k někomu,koho neznáte bývají nejlepší.Měla byste to někdy zkusit.
Ty úzkoprsé na stará kolena vypadají méně odpudlivě.
10. 01. 2014 | 18:06

Kelt napsal(a):

Jana Pechová,
tak ten 5.odstavec jste si přečetla a je to tam,jak píši?
Že jsem napsal,že jste úzkoprsá?
Spíš si Vás představuji jako pí Lángsádlovou a ta rozhodně úzkoprsá není.
K.S osobně neznám,vycházím z otevřených zdrojů.
A moje hodnocení vychází z jeho činů a ty nejsou a nebyly ku prospěchu této země.
A lidská práva chápu i tak,že civilizovaná,vyspělá společnost se pozná dle toho,jak se chová ke svým nemocným,chudým a sociálně vyřazeným.
A tato kriteria zejména TOP09 pod vedením K.S,nenaplňovala-viz Drábkovy a Kalouskovy reformy ,které ožebračovaly důchodce,zdravotně postižené,rodiny s dětmi a ženy samoživitelky.
A přisypávaly bohatým a kamarádům-Drábek-1,4 miliardy za nezákonně//ˇUHOS/uzavřené smlouvy s firmami,kde měl spoluúčast.
10. 01. 2014 | 18:07

Pepa Řepa napsal(a):

Jak Vy-kucí sosanský-to děláte, že zvládnete práva za 9 měsíců?

To překonává i Marečka Bendu, nebo Janouška, jehož doktorandskou práci vzala mrška povodeń z regálu a ty vedle nechala.
:-)

Kdepak...kdo umí, ten umí.
Mladososani...nová krev.
Esli je ještě naživu Battěk musí trpět.

Ale je takovej multifunkční. MladoFierlinger.
Když mu slíbili dopravu, počítal prázdné vagony, teď už počítá policajty.
Ale na vnitru bude fakt dobrej.
Cháčko překoná Íčko.Charakter je charakter.
Jak dokázal odhalit spiklenecké centrum z konkurenčmního Sládkovičova to nemělo chybu.
To je třeba odměnit, jinak bude zítra haškovec.
10. 01. 2014 | 18:22

petrof napsal(a):

Zaorálku, na dvě vaše výzvy se dá odpovědět ihned :
1. probuďme naši zahraniční politiku ......ano, souhlas, ale bez vás!!!!
2. Jakou EU tedy chceme ????......žádnou, vám asi uniklo, že již téměř 60% našich obyvatel si přeje vystoupit z toho kolotoče...????
10. 01. 2014 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
jaký je Váš názor na ty opačné....širokorozchodné?
10. 01. 2014 | 18:34

buldatra napsal(a):

Jen si představte úzkoprsou Pamelu Anderson.
Nenalíčenou, v teplákách nebo v zástěře, popřípadě s natáčkama u klávesnice.
A je to.

Pamela má výhodu, páč je blondýna.
10. 01. 2014 | 18:57

vinca napsal(a):

hmm..to není demokracie...Když mne "mažou"
s http://www.novinky.cz/domaci/324177-zaoralek-zeman-trva-na-odbornosti-a-sam-neni-odbornik-na-nic.html

S obvyklým pozdravem stop komunismu, socialismu, ANO , zemanovi, který se dostal k moci lživou podvodnou kampaní, kde lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou, vinca
PS ZEMAN TU ZAVEDE pomalu KIMOVU UNOVU KOREU... hehehe
10. 01. 2014 | 19:05

Jana Pechová napsal(a):

Kelt
Vycházím z otevřených zdrojů je zajímavá formulace. Umím si ji představit u palačové drbny.

Co se týká textu: nezajímá mě ani tak to, co tam je, jako to, co mi tam chybí. Ono je tam toho totiž dost, ale představit si pod tím lze opravdu leccos. A mě skutečně zajímá, jak se bude chovat rýsující se koalice. Neřeším to, co dělala jakákoli jiná.
10. 01. 2014 | 19:13

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že nadešel čas podpořit Vládu národní spásy a vyjít do ulic!!!!!!!

Bude to hezká sešlost, až budou stát -pod vocasem- vedle sebe hovorka11, resl, scallop, veverka, BT GLX, velkoměšták, SŠ, Kelt, Občan, Yosiff broz-tito, vico a jiní lesní hlodavci i ptáci všech barev (kdo si má ty nicky pamatovat) a budou skandovat:

Dost bylo Bimba dejte nám docenta Chovance, Potátu Dientsbiera,velkouzenáře s nejasným lustrákem, hadamczyka ekonomie Mládka, Cvacha české politiky....etc.

Možná přijde i kouzelník nebo Míra Kalousek.
Zítra to svolá pan Pehe.

Akce Save Our Souls!
10. 01. 2014 | 19:20

Kelt napsal(a):

Jana Pechová,
školení a rukopis "Jarpora"je evidentní-já o voze,Vy o koze.
10. 01. 2014 | 19:21

Nekos Zpozakulis napsal(a):

Přečetl jsem si článek a pak jsem šel kočkám vyčistit záchodek. Mezi obsahem obou jsem neshledal rozdíl.
10. 01. 2014 | 19:23

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Pepa Řepa
Chcete si sex doopravdy užít? Probuďte v sobě ženu !

Hezký den.
10. 01. 2014 | 19:37

Jana Pechová napsal(a):

Kelt
Vy jste reagoval na mě. Proč tedy ne o koze, netuším.
10. 01. 2014 | 19:40

xerox napsal(a):

buldatra

sice nevím o čem je řeč , ale inkriminované foto pamelky zde ...
http://goo.gl/zABLCT
10. 01. 2014 | 19:43

SuP napsal(a):

"....a jiní lesní hlodavci i ptáci všech barev...."

Pozor Pepo! Taky Vás tam neposílám a do pytlů nestrkám!
;-)
10. 01. 2014 | 19:45

Arnie napsal(a):

Pane Zaorálek, moc pěkný blog.
Lze doufat, že zahraniční politika nové vlády, půjde směrem, který jste popsal.
To jest konec izolacionismu vůči EU, ale naopak aktivní politika, která nám umožní účast při rozhodování v důležitých momentech.
Tím se snad podaří postupně napravit pošramocenou pověst, o kterou se zasloužili Klaus a Nečas v předchozích letech.
10. 01. 2014 | 22:03

Schuschmann napsal(a):

Probuďte tu politiku..
,,aby brontosaurus z pravěku -pan soudruh Zaorálek měl znovu možnost hrabat prachy svejch daňovejch poplatníků .Jinak by se asi špatně živil.Musíme tu politiku "probudit"nebo nám zdechne.
Neuměl by žít za plat obyč.lidí.
Tito "nepostradatelní"-dlouhodobí politikáři jsou jen vší na našich tělech.
Doufejme,že jej příště naši oslové nebudou volit!
10. 01. 2014 | 23:42

Abuelo napsal(a):

Zaorálku, Zaorálku, ty tvé líbivé bláboly profipolitika se hezky čtou. Ale ta realita!!! Pokud chceš dělat nějakou zahraniční politiku ve prospěch 10 miliónů podvedených, okradených, zadlužených a ožebračovaných českých občanů, tak musíš přesně definovat naše české národní zájmy. Zatím jsem tuto definici od žádného polistopadového politika neslyšel a nečetl. Na základě této definici by jsi si měl vytvořit vizi a strategii, jak tyto české národní zájmy budeš prosazovat a hájit na mezinárodním fóru.

Polistopadová zahraniční politika byla jenom otočením o 180 stupňů. Z příkladného moskevského řiťoalpinismu přechod během 24 hodin na vzorový řiťoalpinismus Washingtonský. Tehdy to bylo pod vedením zločinné KSČ, dnes je to pod vedením zločinné bandy humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů americko-židovské KFO (Kriminální Finanční Oligarchie).

Dočkáme se vůbec někdy definice českých národních zájmů? Podle toho budeme moci, my občané České republiky, posuzovat činnost českých psychopatických loutkových divadélek zkorumpovaných a arogantních politiků.

Zatím vás posuzují vaše modly a loutkovodi ve Washingtonu a jejich filiálka v Bruselu. Samozřejmě, že vás nehodnotí podle toho, jak hájíte české národní zájmy, ale podle toho, jak nás nutíte sloužit kořistnickým zájmům Bilderbergů, Trilaterální komisi, Svobodným zednářům a podobným zločincům.
11. 01. 2014 | 00:34

Pepa Řepa napsal(a):

Někteří to mají fakt těžký.

Třeba pan Pehe
počítal, že se Bimbo pustí do Luboška, teď musí přepisovat, jinak by tu už byl.I se SŠ a hvížďalkama, Diágo je asi v Allepu.

Pak Bohoušci
dokážou sice užrat i Menšíka, hladoví jsou, ale musí předhodit šunčičku věrným. Docentovi ze z Plzně i Zaorálkovi, o Potátovi nemluvě.
Zaorálek se týden klepal strachy, že dostane do kožichu a když mu odlehlo, tak si vyskakuje.
Probudíme šípkovou Růžu. Hmmm, může začít-vrtulníkový mudrc-v Syrii.

Dále Bimbo
prognostik je prognostik.
Vidí i za roh. Pokud ovšem nesestavuje sám. To je samý koloťuk nebo Kato o atomových dědcích nemluvě. Mohl by s nimi topit v Temelíně.

Dvě jeho připomínky jsou naprosto relevantní a budou vrtat hlavou.
Teflonové Cháčko a věčně po moci hladový a mstivější-než on sám-Potáta.
Europotáta!
Copak o to, starat se o "lický práva" v zemi neintegrovatelných je zárukou sešupu. Ale třeba bude sedět jedna půlka zadku v Bruseli a druhá ve Strakovce.

Tuhle bitvu nemůže Zeman vyhrát.
Jmenovat bude muset, i když bych si tipnul že Bc.Cháčko padne.
Ale z dlouhodobého hlediska-pokud bude zdravíčko sloužit-prohrát nemůže.

Já tě Bohoušku varoval, nežer ten zkaženej chleba přijde průjem.
I lid v podhradí si-po čase- řekne...neměl ten Zeman tenkrát pravdu.

On Bohoušek totiž náramně připomíná Péťu Nečase.
Nevyrostl z krátkých kalhot, podšoupnou ve Strakovce svůdnou milku, když bude mít na kahánku, hlavu v dlaních a nebude vědět jak na protřelé a všemi mastmi mazané babišáky, utěší ho.
Bejt frau Sobotkovou starám se. Radka Nečasová věděla svý, když tehdy Péťovi říkala, neber toho ministra vnitra, neber.
11. 01. 2014 | 06:46

Terry Fox napsal(a):

Proč si chcete hrát na vlastní zahraniční politiku? To je zbytečně drahé. Nebylo by lepší přispívat prostě v rámci MZ USA (nebo jiné nejmenované země) na "Český referát" o třech lidech?
11. 01. 2014 | 06:59

Pepa Řepa napsal(a):

Jinak se hluboce omlouvám pane Štěchovi, když jsem napsal, že je půvabné, když bude předávat středoškolák profesury akaděmikům-a to on zase rád.

Pohaněl jsem, omlouvám se je prý vyučený soustružník.
Ono od listopadu uteklo jen pár dní, nebyl čas si vzdělání doplnit jako bystrý Chovanec. V Plzni měl školu za rohem, index donesla svačinářka, devět měsíců stačilo na paobor.
Taky neměla mladá krev na řádné studium , řádných práv čas,možná byl politicky persekuován.
Právě takoví vejlupci jako Chovanec nebo Benda udělali ZČU renomé-jinak normální a kvalitnější škole než práva v Holomóci- renomé jaké dnes má.
11. 01. 2014 | 07:02

skeptický napsal(a):

Ten Zeman nemůže být špatný čovek.Má zálibu v židovských vtipech.Já taky.V čem se lišíme,že já bych presidenta dělat nechtěl,ani kdyby mi v Plzni nabízeli diplom na počkání.A taky nejsem prorok (Ježíš a Mohamed byli vlastně taky prognostici).

Ony jsou ty vtipy moudré.V ruských filmech byl(kdysi to někdo o nich řekl,už nevím kdo),že na konci byl vždycky nějaký stařeček Jákov,který pronesl nějaké moudro.

Taky mne napadá jeden.Pan Silberstein povídá : poslechnou Khon,vědí,že o vás existuje česká písnička? Na Khóníčka si vyskočím...
Khon na to : A vědí oni,že na vás existuje perfektně česká věta? Polibte mi prdel,pane Silberstein.
11. 01. 2014 | 08:16

K.V napsal(a):

Zeman vytýká Zaorálkovi že se v zahraniční politice nikdy neangažoval a chce na ministrestvo. Tak honem nasmolil nějaký článek, asi chytil vítr co bude Zeman vytýkat ve svém projevu.
Dál to za diskusi nestojí
11. 01. 2014 | 08:39

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Tuhle bitvu nemůže Zeman vyhrát.
Jmenovat bude muset, i když bych si tipnul že Bc.Cháčko padne.
Ale z dlouhodobého hlediska-pokud bude zdravíčko sloužit-prohrát nemůže."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Co my víme, existují i tajné doložky, třeba je to součást plánu, jak nezbedného bakaláře umravnit, redukční dieta zřejmě nestačila, přijde akupresura..
11. 01. 2014 | 09:59

Michal Jedinák napsal(a):

Proč nedůvěřuji kandidátu na min zahraničí! Bojuje o tento post urputně již mnoho
let.Así ví co za to !Před léty jsem ho slyšel,jak po návratu se SEVERNÍ Koreje
chválil a oceňoval tento režim.Jaký ten režim je můžeme sledovat dnes a stále !
Z tohoto důvodu nemám v s.Zaorálka důvěru ! Raději měl zůstat v té vychvalované zemi,
dnes mohl být již "zlikvidován" jako stý,teta a pod.
Člověk s takovými názotry nepatří na místo kde má reprezentovat Český sát a jeho
zahr.politiku.Zcela výjimečně v tomto souhl.se s.Zemanem,ale ten mu vadí z jiného
důvodu.Stále má před očima starou volbu prezidenta a její ostudný výsledek.
Michal z Brodu
11. 01. 2014 | 10:04

resl napsal(a):

Zaorálek, Chovanec, Mládek, ne příliš chytří, spíš nevzdělaní, bezcharakterní, minulost spíš bolševická, nejraději bych je viděl, jako nezaměstnané. Nic s tím ale Zeman dělat nemůže, musí je jmenovat. Ústava s neporušuje. Sranda je, že jemu je úplně jedno, kdo jaké min. povede. Jen si chce hrát. Podíváme-li se na "jeho vládu" zjistíme, že katastrofa pitomosti se usadila už teď na šéfovských postech tak, jak je ve státě, zvaném Česká republika, zvykem. Čím větší trouba, tím větší funkce. Nejlépe by udělal, kdyby hledal ministra v nižších funkcích, který je obeznámen s chodem ministerstva. Ty by se tak mohly i rapidně zmenšit, neboť ze zloděje bývá nejlepší policajt.
11. 01. 2014 | 10:04

hafoun napsal(a):

to resl,
lodní šroub kritiky s mořskou nemocí:

a souvisí "usazování pitomosti" s "hnitím až vyhníváním" institucí dle známých zákonů Dr.Prof. Parkinsona ? U p.P.obrana nejlepší útokem ?
vyhmátnete mezi tím množstvím substantiv a přívlastků,kterými čeština hýří, i něco jako hmatatelný lodní šroub pohybu společnosti?
Dokážete se z nejvyšších pater kritiky přenést až do nejnižších pater intolerance,pudové nenávisti,která hýbe životy sociálního hmyzu z knihy bří Čapků z roku 1937? Záhy poté hmyzem totálně oba zlikvidováni.Do tří let oba.Ač tedy sociální darwinismus dnes bují,i když ne ve formě blanokřídlých s potěšením oněch samých.Tractatus Breivicus o sociálním darwinismu-antifašismu norského odbojářského -USA typu.S pochvalou i Klause i Putina.
V.Klaus-Trumanova medaile spolu s Landsbergisem,.Gorbačevem,V.Havlem.Putin bez medaile této na Valdaji 31.12.2013:Multikulturalismus je opravdu nebezpečí.
11. 01. 2014 | 10:28

MirekS napsal(a):

Zajímavé, ještě pan Zaorálek není ministrem, ale už se vidí na MZV. Zahraniční politika nespí, možná dřímá. Ale to neznamená, že by se na MZV od r. 2004 nic nedělo. No, jsem zvědav, jak případně zvolení ministrem p. Zaorálek pozdvihne práci MZV a skloubí zahraniční politiku s představami a činností prezidenta a ministerského předsedy v této oblasti.

Možná by se příspěvek sem hodil trochu později (po zvolení). Jsem jinak zvědav, jaké personální čistky na MZV tato změna politiky bude znamenat.

Zdraví

MirekS
11. 01. 2014 | 11:05

Ernesto napsal(a):

LUBOMÍRE probudte se všichni češi a moraváci jako národ pokud vám všem zbylo v těle alespoň trochu hrdosti !!
11. 01. 2014 | 11:17

křemílek napsal(a):

Pepo Řepo kupte si lux značky MIELE ! Ten je skoro bezhlučný ! Mám vyzkoušeno !
11. 01. 2014 | 11:25

Ernesto napsal(a):

Pepo Řepo vy těm zdejším troubům pěkně zatápíte ! Ale je to stejně marnost nad marnost ! Ale snad se ti Ládikové Supové Reslové a jim podobní chytí za nose ! Doufejme !
11. 01. 2014 | 11:35

Miroslav Štěpán p. p. napsal(a):

Ty taky nejsi špatnej Ernesto. A ještě dalimír, marxík, veverka, suchec, vandal, čochtan a pár dalších. Spolu s pepou řepou těm demokratickejm kosmopolitním hajzlům pěkně zatápíte. Vydržte!
11. 01. 2014 | 11:54

Ládik!!! napsal(a):

Ernesto,
to máš z hladu.
11. 01. 2014 | 12:04

pozorovatel napsal(a):

Myslel jsem si, že horší vládní sestava, než byly ty minulé už nemůže být. Ovšem to co se rýsuje nyní překonává všechny očekávání. Premierem bude nejhorší ministr financí v dějinách ČR, ministrem vnitra donašeč a bakalářská rychlokvaška, ministrem průmyslu člověk, který skoro zlikvidoval české zemědělství, ministrem obrany bude herec a ministrem zahraničí marxistickoleninský tlučhuba, který chce něco probudit...opravdu je potřeba se zeptat...Panebože za co trestáš tuto zemi....
11. 01. 2014 | 12:18

Ernesto napsal(a):

Co se budu vzrušovat ,váš národ si stejně v budoucnu podmaní žloutenkáři ! Jedině velký KIM platí na takové zloděje jací se rodí u vás v česku !! Duch Ernesto
11. 01. 2014 | 12:25

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ernesto, my tu na takové žloutenkáře máme zavedená zařízení - vietnamské restaurace a bistra. Takovýho Kima vyškvaří a rozemelou do paštik a ještě se budou všichni VIP olizovat.
11. 01. 2014 | 13:17

Ernesto napsal(a):

Miroslave Štěpáne v roce 1989 na podzim jste to vy poctivý komunisté neměli vzdávat ! Lidové milice stály za socialismem,tedy za vámi ! Měli jste udělat ve svých řadách patřičné čistky ! Vyházet ty zlodějské prospěcháře ze strany a zavést tvrdší diktaturu ! Vidíš sám soudruhu kam ty vaše ohledy zavedly český národ ! Je to katastrofa ! Stále se to u vás pere jen o koryta a lid obecný ty neřády politiky nezajímá ! Jedině socialistická revoluce a všechny tyhle zaprodance západu vykastrovat ! Bez pardonu !
11. 01. 2014 | 13:28

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Pod podobným článkem o panu Zaorálkovi nějaký diskutér napsal:
Dovoluji si to sem překopírovat:

"Zaorálek bude měnit postoj k EU?? Jen aby Barroso neměl vlka a van Rompuy hemoroidy. To by se jim Zaorálkův xichtík nemusel líbit. A nesmí si taky pan Zaorálek zapomenout sundat brejle, aby ty ctihodné evropské zadky nedejbože nepoškrábal."

K tomu není co dodat.
11. 01. 2014 | 17:51

resl napsal(a):

hafoun,
nedokáži, nudo obecná.
11. 01. 2014 | 19:53

Juchů napsal(a):

Prvních 5 odstavců jsou typické socbolševické bláboly. Hlavně jak nám socani vnucují ty idiotské skandinávské země jako znak úspěchu a socbolšecickou ideu jako jediná ideu sociálního státu jako jejinou správnou ekonomickou cestu přitom to není pravda.
Velice se mi líbila věta „ řekni mi, kdo jsou tvoji přátelé či nepřátelé, a já ti řeknu, kdo jsi“. Kdo jsou přátelé Sobotkovi nadcházející vlády, ČSSD a Zaorálka
1) Syrský diktátor Bašár Assad
2) Severokorejský diktáror Kim Čong-un
3) Ruský diktátor Putin
To ale není slučitelné s lidskými právy.

Kdo jsou nepřátelé Sobotkovi vlády. Ti samí co před rokem 1989 američní imperalisté co nám tady házejí mandelinku bramborovou.
12. 01. 2014 | 00:56

Sláma napsal(a):

Pepa Řepa napsala: "Jak Vy-kucí sosanský-to děláte, že zvládnete práva za 9 měsíců?"
Pepo, stačí se podívat na internetové stránky jakékoliv právnické fakulty a snadno zjistíte, že se v České republice práva studují pouze v magisterském programu. Jinak řečeno, v bakalářském programu se práva studovat nedají. A pokud je mi známo, Chovanec má titul Bc.
Jediný logický závěr z těchto faktů je ten, že Chovanec nestudoval práva. Mohl ovšem studovat nějaký bakalářský obor na právnické fakultě. V takovém případě si dovedu rychlý postup ve studiu představit. Tím se nechci Chovance zastávat, od pohledu je mi ten člověk nesympatický.

Pepa Řepa rovněž napsala: "je půvabné, když bude předávat středoškolák profesury akaděmikům"
Ano. Obzvláště půvabné by bylo, kdyby tím středoškolákem byl repetent Kchárl (jak známo, vídeňské gymnázium absolvoval až na druhý pokus, postupně zkoušel studovat na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci a Mnichově, ovšem bez úspěchu).
14. 01. 2014 | 04:47

Sláma napsal(a):

Jana Pechová napsala: "Pokud vaše ztotožňování se s "ekonomickou diplomacií" a kritika jejích překážek odpovídá mému laickému překladu, že "nějakými lidskými právy si nenecháme kazit kšefty", asi vás mít moc ráda nebudu."

Já bych s vámi zcela výjimečně souhlasil, pokud by ovšem nešlo o pokrytectví, které provozuje váš idol Kchárl.
Kchárl prosadil v utajeném nočním zasedání vlády uznání samostatnosti Kosova, přičemž se vůbec neohlížel na to, že v Kosovu byla masově porušována základní lidská práva nealbánského obyvatelstva, které bylo, pod laskavým dozorem vojsk NATO vyháněno z domovů, zabíjeno a okrádáno a kde byly vypalovány křesťanské kostely a kláštery, založené kdysi žáky věrozvěstů sv. Metoděje a sv. Cyrila.
Stejně jako se dnes neohlíží na to, jak se s teroristů z Islámského státu v Sýrii a Levantě, kteří v současnosti okupují čtvrtinu území Iráku, po překročení státní hranice stávají bojovníci za lidská práva z "Organizace na ochranu lidských práv".

Mimochodem, bez valného zájmu těch vašich pokryteckých ochránců lidských práv se octla rezoluce Evropského parlamentu: " Poslanci Evropského parlamentu vyjádřili obavy o křesťany v Sýrii, odsoudili útoky, které provádějí ozbrojenci v Malúle a jejím okolí, a vyzvali k ochraně klášterů v dané oblasti a k poskytnutí okamžité podpory a humanitární pomoci řeholnicím a sirotkům uvězněným v klášteře sv. Tekly."
14. 01. 2014 | 05:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy