Proč chtějí lékaři odejít a kde se ztrácejí peníze nás všech na jejich lepší ohodnocení?

15. 01. 2011 | 21:11
Přečteno 14129 krát
Několik měsíců sleduji výzvu "Děkujeme, odcházíme" a vývoj argumentací politiků. Překvapuje mě, jak málo se mluví o skutečném stavu věcí, o poměrech v českém zdravotnictví a o skutečných důvodech, proč chybí peníze v systému zdravotní péče.


Stávající systém podpory postgraduálního vzdělávání lékařů je naprosto nevyhovující a neudržitelný, mladí lékaři po dobu získávání specializačního vzdělávání pracují za minimální, naprosto nedostatečné finanční ohodnocení a za předepsané stáže a atestační zkousky musí navíc zaplatit tisíce korun.
Ministerstvo zdravotnictví za 10 let nenašlo dostatek finančních prostředků a vůli k řešení tohoto klíčového problému českého zdravotnictví. Nenašlo je, protože je nechtělo hledat. Současný systém tzv. rezidenčních míst pro jednotlivé obory je naprosto nedostatečným řesením.
Nedostatek lékařů se proto řeší přesčasovými hodinami v objemu, který přesahuje únosnou mez a může mít za následek i poškození zdraví pacientů z důvodu chyby z pracovního přetížení lékařů.
Současné nedostatečné personální obsazení některých lůžkových oddělení, které nesplňuje ani předepsané požadavky zdravotních pojišťoven, může vyústit až v uzavření některých oddělení nemocnic a snížení úhrad za péči při nedostatečném personálním obsazení.
Kvůli chybám učiněným v zákonech o vzdělávání nelékařských pracovníků a následnému neřešení následků, schází v našich nemocnicích minimálně 3000 zdravotních sester.

Pokles ekonomiky, snížení zaměstnanosti a s tím spojený snížený výběr pojistného, není hlavním důvodem, proč chybí prostředky v systému zdravotního pojištění.
Peníze chybí především proto, že odtékají prostřednictvím penězovodů k pochybným firmám a jednotlivcům za předražené léky, vakcíny, zdravotnické prostředky, předražené přístroje, outsourcingy činností, předražené IT služby, předražené opravy a rekonstrukce, apod..
Peníze mizí v mnohých nemocnicích, v některých firmách distribuujících vakcíny a léčiva,
v překupnických firmách dodávajících nemocnicím předražené zdravotnické přístroje, léčiva a zdravotnické prostředky.
V mnoha případech se zbytečně pořizuje nákladná zdravotnická technika (robotická centra, apod.), jejíž využitelnost je problematická, a která nepředstavitelně prodražuje poskytovanou zdravotní péči, přičemž chybí prostředky na péči poskytovanou běžným způsobem.
Nefunkční a těžkopádný systém stanovování cen a úhrad léčiv, zavedený jako přílepek zákona v roce 2007, nedokončené revize léčivých přípravků ani po 3 letech od účinnosti nového zákona připravují systém zdravotního pojištění o miliardy korun ročně.
Další peníze se zbytečně vyhazují na nesmyslné projekty zdravotních pojišťoven , například na IZIP, elektronické zdravotní knížky, karty života a projekty řízené a koordinované péče.
Ministerstvo zdravotnictví za podpory vlády tzv. úspornými opatřeními systematicky likviduje primární prevenci nemocí ve zdravotních ústavech, což se brzy projeví nekontrolovatelným nárůstem nákladů na léčbu nemocí. Přitom peníze na prevenci nemocí jsou nejlepší investicí do zdravotnictví.
Zrušení odvodové povinnosti u zaměstnanců s příjmy přesahujících 80 000 korun měsíčně, připravuje zdravotní pojišťovny téměř o 3 miliardy korun ročně, které opět v systému zdravotní péče chybí.
Některé řetězce zdravotnických zařízení jsou dnes provázány se zdravotní pojišťovnou, která je může zvýhodňovat. Ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven zasedá řada osob ve střetů zájmů, které nesledují zájmy pojištěnců, ale zájmy vlastního byznysu.
Za této naprosto tristní situace tolerovaného, či spíše systémově organizovaného rozkrádání veřejných prostředků vláda předkládá návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého má být do budoucna hrazena jenom nejlevnější péče a za všechno ostatní si budou muset občané připlácet. Taková je totiž pravda, o které média nemluví. Všude se hovoří jenom o poplatcích a možnosti si legálně připlatit za nadstandardní péči.
Bez jasně stanoveného hrazeného standardu (nároku na hrazenou péči), nelze umožnit připlácení na nadstandard. Současná vláda tak po vzoru reformátorů Julínka, Hroboně a Šnajdra připravuje povinné připlácení všem, kterým nebude stačit nejlevnější výkon, nejlevnější lék, nejlevnější obvaz a nejlevnější nitě na zašití rány.
Potíž je v tom, že v návrhu zákona není popsáno, co se myslí:
„péčí odpovídající zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná a její poskytnutí je v souladu s účelným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění“.
Tuto větu si může každá zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení vykládat po svém a takovéto vymezení hrazené péče je ve zřejmém rozporu s ústavou Českou republiky.
Nový zákon tak nepřinese zvýšení plateb pacientů o desetikoruny za poplatky, ale zřejmě
o stovky a u náročnějších výkonů i tisíce korun jako přímé platby za ošetření a lékařské výkony. Nemá se jednat o umožnění připlácení na nadstandardní služby, jde o zavedení připlácení na všechno s výjimkou nejlevnějších léků, nejlevnějších zdravotnických prostředků a výkonů. Vymezení standardů - nároků na péči není možné učinit jednou jedinou větou.
Vláda se přitom nesnaží uzavřít penězovody do firem, které parazitují na zdravotním systému. Místo toho se uchyluje k regulaci zdravotnických zařízení způsobem, kdy po vyčerpání drasticky nastavených limitů nutí zdravotnická zařízení po část roku buď nést náklady na léčbu z vlastních prostředků, nebo léčbu neposkytovat.
Místo připravovaného omezování zdravotní péče o pacienty a likvidace primární prevence by ministerstvo zdravotnictví mělo urychleně zastavit úniky peněz ze systému zdravotní péče:
- zastavit nesmyslné projekty – IZIP, elektronické zdravotní knížky, systémy řízené péče, systémy integrované péče, Akordy, Karty života apod.,
- přezkoumat a zastavit řízené předražené dodávky nákladných zdravotnických přístrojů do českých nemocnic přes překupnické firmy,
- důsledně prověřit a přehodnotit dodavatelsko odběratelské vztahy v nemocnicích,
- zastavit nevýhodné, neodůvodněné outsourcingy činností v nemocnicích,
- odstranit diskriminační požadavky při výběrových řízeních na požadované minimální úrovně obratu dodavatelských firem, místo toho zakotvit do zadávání veřejných zakázek povinné kritérium účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
- nahradit těžkopádný a špatný systém stanovování úhrad léčiv, který řízeně odčerpává miliardy korun ze systému (pozn. tato část zákona upravuje výdaje 1/3, tj. cca 70 miliard korun v systému zdravotního pojištění a byla pokoutně předložena a schválena bez řádného projednání během jednoho týdne v srpnu 2007 jako 13-ti stránkový pozměňovací návrh k 18-ti stránkovému pozměňovacímu návrhu k tzv.zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů)!!!
- odstranit provázanost některých pojišťoven a zdravotnických zařízení, který umožnila minulá vláda,
- nastavit rovné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení v úhradách zdravotní péče
- odstranit důsledně existující střety zájmů u některých členů statutárních orgánů zdravotních pojišťoven,
- zastavit nesmyslné zvýhodňování některých firem v oblasti distribuce léčiv a vakcín,
- zastavit nesmyslné slučování a omezování činnosti zdravotních ústavů,

Korupce ve zdravotnictví je rozsáhlá a nabyla značných rozměrů od okamžiku transformace krajských nemocnic na akciové společnosti a s přípravou tzv. reformy zdravotnictví v minulém volebním období.
Pokud by vláda měla skutečný zájem na odstranění zmíněných oblastí korupce ve zdravotnictví, pak by tímto způsobem získala dostatek prostředků na specializační vzdělávání nových lékařů, na zajištění přijatelných podmínek pro jejich práci a stabilizaci v České republice a ještě by zbylo dost prostředků pro primární prevenci a pro zkvalitnění lékařské péče o naše občany.
Bezpochyby by odstranění popsaných příkladů vysávání peněz bylo největším a nezapomenutelným reformním krokem této vlády, který může vláda ve zdravotnictví učinit, pokud bude chtít dostát svým slibům o potírání korupce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

D47 napsal(a):

Takže do třetice všeho dobrého si dovoluji dát sem jeden odkaz:

Je to čtení velice zajímavé. Jednak proto, že se to přímo dotýká regionu, kde vlastně celá akce vznikla, hlavně ale proto, že autor článku je zastupitel města Žďár nad Sázavou za ODS.

http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/kvalitni-nemocnici-delaji-lekari-a-ne-natrene-lavi.html

Pokud bych si mohl při této příležitost něco přát, tak hlavně to, aby si tento článek přečetli všichni zdejší "pravověrní."
Je potěšitelné, že ne všichi odeesáci jsou primitivní "pravouni." Většina z nich přece jen používá obě mozkové hemisféry. A tohle poznání mi přece jen dává do budoucna jakous takous naději.

A ještě dodám:
Lékař na prvním stupni lékařské péče (dřív takzvaný "obvoďák"), je dnes až na výjimky soukromník. Kromě příjmu ve formě platby za bod od "své" zdravotní pojišťovny vybírá od svých pacientů ještě "Julínkovné" a "Cikrtné," což je jeho osobní příjem. Dále je odměňován paušální částkou, takzvanou kapitační platbou, která se vztahuje na každého pacienta, který je u toho daného lékaře registrován. Podotýkám, že bez toho, zda lékařskou péči čerpá, či nikoliv.
Pokud si lékař na prvním stupni není jistý, pošle pacienta ke specialistovi.
Pokud si není jistý specialista, pošle pacienta do nemocnice.
Nemocnice je tedy takzvaně "konečná," protože odtud vede další cesta už pouze do márnice.
Abych to tedy uzavřel: Všichni lékaři na nižším stupni mají možnost se té zodpovědnosti zbavit tím, že pacienta pošlou takzvaně výš. Pokud se ale pacient dostane až do nemocnice, přebírají za něho veškerou zodpovědnost právě nemocniční lékaři.

Mně osobně pořád nejde do hlavy ta zášť a nezřídka přímo nenávist právě vůči lékařům v nemocnicích. Vždyť přece stačí zcela jednoduše porovnat úroveň odměňování a odpovědnosti u lékařů na těch mnou uvedených třech stupních.
Já jsem to zkusil a vyšlo mi, že nejhůř jsou na tom právě lékaři v nemocnicích.

Jistě, mohu se mýlit. Ale nikdy nepochopím ty, kteří silácky prohlašují "Klidně si jděte, ale předtím zaplaťte to, co do vás společnost vložila." Pro takovéto jedince mám jedinou odpověď: Zkuste si sami pro sebe ohodnotit, jakou cenu v korunách má váš vlastní život. Ti lékaři v nemocnicích totiž zachraňují nejen zdraví, ale nezřídka i životy.
No a až si na tu otázku odpovíte poctivě, pak teprve můžete pindat. Nejlépe anonymně na netu. Protože v roli pacienta v nemocnici byste si to nedovolili ani náhodou.

Poslední poznámka, tady spíš postřeh:
Ministr Heger se ztrapnil takřka v přímém přenosu (ta tisková konference, uvedená na ČT 24 ze záznamu, byla sestříhaná), to když uváděl počty lékařů v jednotlivých nemocnicích. Když se proti tomu ohradili sami ředitelé nemocnic, vymlouval se ministr Heger na to, že tyto podklady mu připravili úředníci jeho ministerstva na základě údajů jednotlivých Zdravotních pojišťoven.
Tato hausnumera vznikla na základě toho, že jednotlivé pojišťovny vedou lékaře ve svých seznamech nikoliv fyzicky, ale podle počtu úvazků. Takto je také veden ortopéd, který napsal předmětný článek. On má jeden úvazek jako operatér v nemocnici a další jako specialista na zdejší Poliklinice. Fyzicky je to lékař jeden, statisticky jsou to už lékaři dva.

Ministr Heger těmi hausnumery operoval proto, že chtěl ujistit veřejnost, že těch nemocničních lékařů i přes avizované odchody zůstane v nemocnicích dost na to, aby byla zajištěna lékařská péče.
Jestlipak také víte, že že z FN Hradec Králové, kteréžto nemocnici pan Heger před svým odchodem na ministerstvo šéfoval, odchází kolem dvou stovek lékařů?
15. 01. 2011 | 21:25

Al Jouda napsal(a):

Pane poslanče, prosím bojujte o takový zákon, který by dokonale oddělil tok peněz z veřejného zdravotního fondu do státních zdravotnických zařízení od financování privátního zdravotnického sektoru !! Privátní sektor ať jede za hotové nebo ať je navázán na soukromé zdravotní pojišťovny!!
15. 01. 2011 | 21:28

Patricie napsal(a):

Ludvíku, kam se ztrácejí peníze? Máme stále dost "známých známých" z dob komunismu i z dob disentu ... Ti jsou přisátí na vybraných penězích nás všech ... Proč někdo neudělá průzkum? Pokud ho nikdo neudělá, nehledejte již nalezené ...
Máme moc poslanců, zbytečný senát, platíme zbytečné výsluhy policajtům, které když potřebujete, neseženete ... Všude jsou zbytečné výdaje, které se vědomě dál vyplácejí, protože by dotyčný musel pracovat ... A protože tím pádem není na lékaře (důchody, rodiny s ddětmi, hasiče, učitele ...), normálně tito odcházejí ... Vy byste se zde na blogu znemožňoval, kdyby Vám dávali najevo, že jste zbytečný? Všichni mají dojem, že "někam směřujeme" ... Vážně "tento režim" za pár let skončí pouze obrovským krachem ... Vsadíte se? Dříve jsme kradli všichni menší dávky, dnes pár vyvolených krade extraligové dávky ... Kde je rozdíl?
15. 01. 2011 | 21:35

Otázkář napsal(a):

opět výborný článek od pana Hovorky, škoda, že ministrem zdravotnictví není on, věci by se možná konečně hnuly k lepšímu. Tímto vyzývám Tenco, aby aktualizoval svůj seznam ministerských kandidátů :)

Al jouda

Pan Hovorka už není poslanec ;)
15. 01. 2011 | 21:38

Luba napsal(a):

Je to legrační, ale z textu pana Hovorky jsou čitelné jen dva řádky. Ostatní mám překryto šedou plochou.
Že by sofistikovanější forma cenzury na "Aktuálně.cz"?
Stejskalovití přešli na "automatickou gumu" i u blogerů? :)
15. 01. 2011 | 21:50

D47 napsal(a):

Otázkář:

Tím, že se strana KDU - ČSL zbavila pana poslance Hovorky, stala se pro mnoho mých přátel a známých nevolitelnou.
Paní Šojdrová se sice zaštiťovala tím, že odchodem bratrů Kalouska, Severy, Šustra a dalších (tady nesmím zapomenout také na sestru Parkanovou) se lidovci takzvaně očistili, ale protože tato strana de facto odstavila od veškerého vlivu jediného lidovce v pravém slova smyslu pana Hovorku, jsou všechny tyto řeči už jen jalové plácání.
Na tomto webu se nedávno projevil další lidovec, JUDr. Cyril Svoboda, zvaný "Hamižný Cyril." Taky jsem se musel podivit, co tohoto člověka vedlo k tomu, aby se ztrapňoval takřka v přímém přenosu.
Největší problém vidím v tom, že ti nemocniční lékaři nakonec podlehnou přesile. Nejen té vládní, ale hlavně té občanské, reprezentované především tou takzvanou "mlčící většinou." Tedy všemi těmi "přizdisráči," vyčkávajícími pokaždé na to, až jak to celé dopadne.
Tyto jedince (ve skutečnosti zbabělce) poznáte jednoduše podle toho jejich "Vždyť já to říkal už dávno, že to takhle dopadne."
Na té "mlčící většině" stojí každý autoritářský režim. Tedy i ten, který tady máme už těch posledních víc než dvacet let.
Bohužel je to tak.
15. 01. 2011 | 21:59

ujo napsal(a):

pro Lubu a p. Stejskala:
Šedá plocha - myslel jsem, že chyba je v mém počitači ( viry) .
Zřejmě je tomu jinak.
Nebo poctivý p . Julínek ( Šnajdr)je něco jako čaroděj II. třídy?
15. 01. 2011 | 22:02

D47 napsal(a):

Luba:

Taky jsem to zaznamenal. Nejprve mne napadlo, že závada je jen na mém počítači. A ono ne. Tak nevím, co si mám o tom myslet.
15. 01. 2011 | 22:02

PatientO.T. napsal(a):

Zvláštní, prázdná plocha na mém monitoru je bílá nikoli šedá...
15. 01. 2011 | 22:07

Otázkář napsal(a):

u mne se problém s šedou plochou také objevil, naštěstí až poté co jsem si článek přečetl, myslel jsem, že problém je na straně mého pc, ale z ostatních komentářů vidím, že tomu tak není, takže tohle je případ pro pana Stejskala
15. 01. 2011 | 22:10

arnazach napsal(a):

Chcete-li to číst, klikněte na plochu, dejte "vybrat vše" a zkopírujte si to třeba do wordu. (Bude to i s diskusí.)
15. 01. 2011 | 22:17

ujo napsal(a):

možná jsem se unáhlil, problém může být i na straně odesilatele tj. P. Hovorky (je to snad jeho první blok - nebo se mýlím?)
Jeho názor bych si skutečně chtěl přečíst.
15. 01. 2011 | 22:18

Luba napsal(a):

Přátelé,
zdá se mi, že mi s šedivou jsme na tom lépe, než ti s bílou, protože bílá je prázdnota - kdežto náš zážitek je plně barevný.
15. 01. 2011 | 22:25

Luba napsal(a):

Nikoli "mi", ale "my" ... to jsem tomu zase dal!
15. 01. 2011 | 22:27

PatientO.T. napsal(a):

2 Luba:
A nemáte spíš zaprášený monitor?
15. 01. 2011 | 22:33

berkowitz napsal(a):

Jeďte s myší, kolem zešedlé plochy a zamodřete si skrytý článek ctrl+c, potom si článek někam hoďte ctrl+v, zamodření se projeví jen úzkým proužkem. Článek je pravdivý a zcela se s ním ztotožŇuji!
15. 01. 2011 | 22:34

Luba napsal(a):

Paciente,
ó nikoli ...

Možná trpíte šedoslepostí.
15. 01. 2011 | 22:35

ali napsal(a):

já mám plochu narůžovělou :o)
15. 01. 2011 | 22:36

Gerd napsal(a):

Také mám plochu lehce modrou a čitelné jen první dva řádky. Zřejmě nepohodlný názor.
Pěkný večer
15. 01. 2011 | 22:44

Milan napsal(a):

ad berkowitz

Děkuji za radu, perfektně to funguje.
A panu Hovorkovi za kvalitní rozbor situace. Jak se toho někteří bojí je vidět z toho zakrytí článku.
15. 01. 2011 | 22:46

ujo napsal(a):

Gratulace pro p. Stejskala - blogy aktuálně.cz zřejmě zaznamenali i hackeři.
Kdo by to řekl?
15. 01. 2011 | 22:49

Otázkář napsal(a):

ujo

spíše spin doctoři :)
15. 01. 2011 | 22:50

Jarmila napsal(a):

Nechapu proc, ale ja mam clanek az na prvni dve vety zabelen.Neni videt.Nechapu.Zeby cenzura?????
15. 01. 2011 | 22:51

Gerd napsal(a):

Tak jsem si blog p. Hovorky přečetl ve Wordu a s velkou většinou v něm souhlasím. Proto vyjmenuji jen nesouhlas:

1. Do zdravotnictví přitéká každý rok cca. 200 - 230 mld Kč. Ve vydrancované zemi nelze takovou sumu nechat ladem. Vždy, když se v ČR někde vyskytla větší hromada peněz, našli se také lidé, kdo ji chtěli "zprivatizovat" - viz banky a 90. léta. Ty 3 mld. ztracené stropem výběru pojistného zdravotnictví nespasí, i když také v něm citelně chybí.

2. Nesmyslné vakcíny nakupovaly i vlády, ve kterých byla přítoman i KDU-ČSL (zastoupená profláknutým Miroslavem Kalouskem). Třeba na vakcínách proti ptačí chřipce, které odmítali i sami lékaři se prodělalo taky dost. V té odbě byl p. Hovorka tuším poslancem.

3. P. Hovorka úplně pomíjí fakt, že si lékaři také občas připisují neprovedené služby a vyúčtují je pojišťovně. Tomu měl zabránit tuším IZIP. Levněji by to bylo, kdyby platil pacient přímo a obdržel proplaceno na pojišťovně. Také by věděl, kolik za rok ze zdravotního pojištění vyčerpal. Pokladní systém měl něco do sebe, i když není nejvýhodnější a pacienta s finančně náročnou chorobou upoutaného na lůžko odírá o peníze - nemůže si pro ně dojít na pokladnu pojišťovny.

Pěkný večer
15. 01. 2011 | 23:00

Patricie napsal(a):

Vy jste nepochopili, že je zcela jedno, co Hovorka píše, když je jedno, které strany (ne)máme? Představte si den, měsíc či rok BEZ politických stran... Co se dle vás změní? Ušetří se něco ve státním rozpočtu?
15. 01. 2011 | 23:04

Luba napsal(a):

Pan Hovorka jen dokazuje, jak nám byla (a bude) ODS a jejich gangsteři (nejen na MZ) všem drahá.
15. 01. 2011 | 23:04

rudolf napsal(a):

Hovorka asi moc mluvi.
15. 01. 2011 | 23:05

Luba napsal(a):

Gerde,
v bodě č. 3 máte pravdu. Ta kontrola ze strany pacientů samotných by byla dobrá. Některé kliniky, krom neprovedených výkonů, pojišťovnám vykazují i nespotřebovaný, tedy proti všem normám recyklovaný materiál, určený na jedno použití - a to už je vyložená prasárna!
15. 01. 2011 | 23:12

ujo napsal(a):

pod nickem Luba je patrně článek ing. Hovorky.
Nelze než souhlasit.
Ale co s tím?
Chystá se vláda něco v potřebném směru udělat ?
Nazdá se.
Hlavní starostí vlády je zprivatisovat co se dá, včetně důchodů a zdravotnictví.
Lze se divit, když legální příjem premiera, ministrů a
koneckonců i poslanců je ve vztahu ke skutečným příjmům těch , kteří umí (schopní , poctiví, pracovití) téměř směšný?
A co jde až v první řadě?
15. 01. 2011 | 23:19

Mirka napsal(a):

http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/zdravotnictvi/
15. 01. 2011 | 23:21

Jitka napsal(a):

http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/zdravotnictvi/
15. 01. 2011 | 23:23

KAteřina napsal(a):

Pane Hovorko, to co jste napsal ví každá venkovská bába. Co jste nenapsal je to, kdo za to může: lékaři - ministři, lékaři -úřednící na ministerstvi zdravotnictví, lékaři - poslanci, lékaři - ředitelé nemocnic, lékaři - prostomyslní a chamtiví voliči ODS, lékaři zkorumpovaní farmaceutickými firmami a lékaři podvádějící pojišťovny.
Každá venkovská bába vám dá zapravdu, že nemocniční lékaři jsou oproti ambulantním podplácení a přepracovaní. Řešení není v tom, že pojištěnci budou této naduté a od reality odtržené kastě cpát další peníze (...aby byli lékaři spokojení, protože spokojený lékař léčí lépe! - kdo si vymyslel tyhle bláboly?), ale že sami lékaři najdou způsob, jak lépe přerozdělovat peníze, které dostávají.
15. 01. 2011 | 23:38

sasa napsal(a):

pacaku: proc to sem pastujes, uz je to tady dvakrat, poprve od Hovorky, podruhe od luby a ted potreti od tebe. arnazach uz davno na zacatku napsal, jak si to ma kazdy okopirovat, pokud nevi. Takhle to dopada se vsim, kdyz lide nkoukaji, co se kolem deje a mysli si, ze objevili Ameriku
Jinak Hovorka ma spoustu spravnych postrehu, ale nenabizi a nenabizel reseni i kdyz byl poslancem.
15. 01. 2011 | 23:39

Občan napsal(a):

Jo, plocha lehce narůžovělá
Objet myší, ctrl+c a ctrl+v do wordu a je to čitelné.

Kdepak je pan Stejskal, aby jeko moderátor zasáhl nebo řekl "ajťákům" o opravu? Nebo že by cenzura natvrdo?
Článek jsem četl, tohle jsou názory pana Hovorky, které zveřejnil již dávno a jak vidno, stojí si za nimi. A má pravdu.
Problém je, že lidovci vytrhl z kontextu jen zdravotnictví (zřejmě, aby nepůsobil příliš levicově). Přitom s jeho hodnocením situace ve zdravotnictví lze jen souhlasit!
Škoda, že lidé jako on nesedí v parlamentu a ve vládě...
15. 01. 2011 | 23:41

Občan napsal(a):

To Saša (15. 01. 2011 | 23:39):
Paneči paní Sašo, nemáte pravdu. Hovorka přesně to, co říká zde, říkal i v PS PČR dokud byl poslancem!
15. 01. 2011 | 23:43

peter napsal(a):

Pane Hovorko ,
lekari at jdou klidne i na Mars.
15. 01. 2011 | 23:49

pacák napsal(a):

Saša: Sorry, polepším se.
15. 01. 2011 | 23:52

Luba napsal(a):

Pacáku,
dobrého není nikdy dost! :)
16. 01. 2011 | 00:04

ali napsal(a):

Nevím, proč si pan Hovorka myslí, že se tak málo mluví o (ne)skutečném stavu věcí, o (ne)poměrech v českém zdravotnictví, včetně (ne)skutečných důvodech. Myslím, že v poslední době se nemluví o žádné profesi tolik, jako lékařské. Že je nutné něco udělat je fakt. Lékaři nestávkují kvůli ubírání, ale kvůli nepřidání na platech. To mi připadá dost nefér vůči ostatním profesím ze stran lékařů..
16. 01. 2011 | 00:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

omlouvám se autorovi i čtenářům za způsobené těžkosti (a přiznávám, že jsem nezjistil, co je způsobilo). Dostal jsem se k PC až nyní a nalezl v mailu upozornění od pana Havelky i přiložený text. Poté, co jsem ho do jeho blogu znovu zkopíroval, začal se zobrazovat správně. Hned v pondělí se pokusím dopátrat, co se stalo.

Ještě jednou se omlouvám.

Libor Stejskal
16. 01. 2011 | 00:37

Dáša N napsal(a):

Pokud by pan Hovorka chtěl zprivatizovat Ministerstvo zdravotnictví, má moji podporu.
16. 01. 2011 | 00:48

Anita napsal(a):

Občan
Nemám důvod vám nevěřit, že pan Hovorka co píše dnes zde, říkal i v PS PČR dokud byl poslancem. Tak jak je možné, že na tak velké pochybení a vlastně zpronevěru, pokud je o všem tak přesvědčen, nepodal trestní oznamení. Tady se jasně jedná minimálně o úmyslné rozkrádání a zajisté by se na to našlo daleko více paragrafů, alespoň tak jsem to pochopila. Jak je možné, že sám jediný věděl o takových praktikách a nezaujal další poslance. Na co tam všichni byli, není to přece něco co vylezlo na povrch za jeden den a že by o tom věděl jen pan Hovorka. Proč přišel až dnes na blog s touto zprávou? Hrozilo mu snad nějaké nebezpečí?
Pokud je vše pravda, měla by být podložena fakty a už dávno měli byt provedeny audity a ti co se o nečinnost a tím i skytým napomáháním o daný stav zasloužili, by měli nést odpovědnost a uhradit všechny škody. Přece nelze říct, já jsem o ničem nevěděl, já jsem pouze seděl jako poslanec a bral plat.
Nechci, aby to vyznělo, že jsem zásadně proti panu Hovorkovi, ale jsem tedy výrazně znepokojena nečinnosti bývalých politiků, ale rovněž i těch nových, že opravdu zase nepracují.
Skutečně by bylo potřeba zrušit politikům imunitu a určitě by museli za svoji práci být nejen morálně, ale i trestně zodpovědni. Tak by se taky vyčistila garnitura od prospěchářů.
16. 01. 2011 | 00:55

Dáša N napsal(a):

Je pozoruhodné, že se pan Hovorka nedostal v tomto volebním období do parlamentu. Je to divné zejména proto, že proběhla ta slavná kroužkovací akce, kdy se do parlamentu dostali i úplně neznámí lidé. Proč ne tedy pan Hovorka, který byl známý svým kritickým postojem k Julínkově reformě, kterou lidé jasně odmítli.
16. 01. 2011 | 01:40

Karla napsal(a):

Také mám místo Hovorkova textu šedou plochu a děkuji za návod, jak to přečíst,ale hlavně chci složit hold Lubovi, za to že text hned zveřejnil.Máte mé nejvřelejší sympatie!

Myslím, že text je v popisu, jak zdravotnictví funguje, pravdivý a budu ho občas royšiřovat.
Aby se soukromé zdravotnictví royvíjelo, museli bychom mezi sebou vybrat dost, abychom mohli zdravotnictví zaplatit a to by ještě nesmělo být moc nenažrané. Ale ono ve většině prostě není naše. A pokud vláda dopouštela 20 let, aby Češi uprostřed Evropy byli v cizích firmách odměňováni jako negramotní dělníci v 3. světě, pokud má 3/4 obyvatelstva podprůměrné mzdy, bude i zdravotnictví podprůměrné a nebo jen pro pár bohatých, kteří si za ním i dojedou.

Nevím, jaké služby a vybavení bychom měli v nemocnicích dnes, kdyby plyšák nenastal, ale dostupnost léčení bude po reformě asi stejná, jako za totáče - aspirin a pět sanitek na okres, heřmánek a dubová kůra, pro papaláše to CT ... jenže holt jsou tu už ty akcie a zahraniční kapitálové skupiny.. dříve jsme se zahr. léků museli div ne doprošovat,v hospodařenís nimi panovala protekce - dnes jsme při vší té chudobě tak bohatí, že vakciny kupujeme a vyhazujeme.. Naši politikové za své příjmy vděčí mnohem více zahraničním a místním kapitálovým skupinám, než lidu- možná bychom měli vládu vůbec rozpustit, ať si je naapíšou na svou výplartní listinu skutečně ti, pro které pracují.
16. 01. 2011 | 01:58

hoven napsal(a):

soudruh hovorka právě přiletěl z marsu, jinak si jeho článěk nedovedu vysvětlit. výkřiky typu "vláda nenašla finanční prostředky " by se už asi styděl napsat i nějaký socan. to je uplně mimo realitu, článek z blázince. soudruha hovorky je mi líto, musí být uplně dezorientovaný.
16. 01. 2011 | 02:31

ZAM napsal(a):

autor:
Děkuji za vysvětlení, proč nemocniční lékaři odcházejí. Sice to znám z vlastní zkušenosti již mnoho let, také to sem napsali dříve už jiní, přesto od autora, který se razantně stavil proti akci lékařů tento článek vnímám jako určitou změnu postoje. Možná k podobné změně dospějí i nicky KAteřina a peter, i když zatím se to tak nejeví.
16. 01. 2011 | 03:16

karelhá napsal(a):

Anita,
váš přístup je typicky český, což znamená - nebudu se stavět proti mocnému zloději, ale napadnu raději toho, který se zlodějně pokouší zabránit.
Zkuste svou radu sama napnit.
Pro začátek vám dám tip, třeba začněte s "drobností", jakou je porušení čl.31 Listiny základních práv a svobod, který cíleně porušila Topolánkova vláda (pro osvěžení paměti si vyklikejte to, co o ústavně garantované bezplatné lékařské péči těsně před volbami, asi tak v květnu 2006, říkal Nečas v TV).
Bude potřeba začít trestním oznámením na těch asi tak 101 poslanců kteří ústavní zákon porušili, a na osm ústavních soudců, kteří porušení tohoto ústavního zákona završili. Rovnou můžete dát taky trestní oznámení na Nečase, že buď tehdy v TV vědomě účelově lhal, nebo o pár týdnů později hlasováním ve Sněmovně vědomě, v organizované skupině, porušil ústavní zákon.
A prosím, Anita, dejte zprávu jak to dopadlo.
16. 01. 2011 | 03:18

hoven napsal(a):

soudruhu hovorko,
vaš blog jste měl zakončit větou...a za tenhle stav našeho zdravotnictví jsem zodpověný já a podlanci čssd, ksčm a někteří poslanci kdu, kteří zabránili v parlamentu ODS provést reformu. přihlašte se k tomu.
16. 01. 2011 | 03:32

ZAM napsal(a):

hoven:
Taky jste si dělal čáku na Homolku a ´soudruh´ Vám to zarazil?
16. 01. 2011 | 03:52

ka napsal(a):

Myslíte si,že odvody (povinné daně) zaměstnanců a firem na zdravotní péči jsou malé (4,5 z hrubé + 8,5 % ze superhrubé mzdy) ? Jaké mají zdravotní pojištovny provozní náklady a investice ? Kolik peněz mají v rezervních fondech? Kolik mají zaměstnanců ? Dělají dobře svoji práci? Asi ne. Jsou zbytečně velkými molochy na penězovodech do zdravotnictví. Proč o nich nikdo nepíše ?
16. 01. 2011 | 04:44

mud.. napsal(a):

Ono to s těmi doktory bude stejné, jako s aférou Čunek. Ohromná blamáž! Hovorko, vaše éra skončila. Reformu jste překazil a nyní děláte svatoužka, co? Liďákům lidé zatloukli poslední hřebík do rakve. Ten Stejskal bem bere jen ubohé blogaře. Slušnej na server Aktuálně nepáchne!
16. 01. 2011 | 06:10

Sysifos napsal(a):

Ka,
jasně, souhlasím.
Ono je jednodušší neřešit ty hlavní penězožrouty. Dalo by to moc nepříjemné práce, kdo by se s tím prosím zabýval?

Lepší je pozvat lékaře odněkud z Mongolska ( protože slovenští kolegovia lekárov majů viacero eur, nikdo je sem nedostane.) Nebo vyhlásíme stav nouze ... výborný nápad je taky vyškolit rychlokvašky a třeba z "anesteziologů udělat za týden chirurgy." Pan ministr zdravotnictví se jistě nechá od takového doktora operovat. Pak už zbývá jenom nanosit v pytlích světlo na operační sál ...po vzoru Kocourkova.
16. 01. 2011 | 06:20

Jeff napsal(a):

Hovenovi definitivně hráblo, jeho výron z kategorie modrého fanatismu nemá byť jen minimální smysl a existence všech jeho příspěvků je tím dopředu i dozadu vysvětlena.
16. 01. 2011 | 06:20

Lepis napsal(a):

A - vy jste ten Hovorka ktery v parlamente do vseho ostentativne skakal - a nikdy s nicim konstruktivnim neprisel ! Jenom debaty brzdil.
A ohanel se svymi volici.
Ale zrejme to moc u volicu nepracovalo, ze ?
16. 01. 2011 | 06:24

Pepa Řepa napsal(a):

Luba
šedý zákal, řekl bych.
Na rozdíl od zákalu rudého, modrého, či oranžového léčitelný.

Pane Hovorko, jste -pro mne -sympatickým člověkem.
Členka mé rodiny je primářkou v jedné nemocnici u Kolnu. Slyším stejnou píseň, stejné stesky jako u nás. Tlak na to, aby zprivatizovala oddělení, které vede. Nechce, vysvětluje jak je to pro ni rizikové.
Kde se peníze ztrácejí? Jaký je rozdíl? Určitě v nákupu přístrojů, tam si to každý hlídá. Dále v tom, že tam nikdo hodiny nepočítá, ač Vás odborářští bossové budou ujišťovat o limitech EU.
Znám českého lékaře z Moravy, který byl- spolu s několika desítkami kolegů- na kongresu v Číně. Kolegu nepotkali, ale prolítali půl Asie včetně Tibetu. Za to byste zaplatil minimálně stopade, sníží se daňový základ.
To ale nebyl doktor ze špitálu, těm to přijde-právem-líto. Za předepisování určitýcj léků jim taky nikdo nic nešoupne. Dovolenou na Vranově si platí sami.

Zcela jste totiž opomenul i to, kde penízky přibývají.
V Čechách mají lékařské pláště kapsy, víme. V praze obzvlášť hluboké. Pravda anesteziologovi nikdo nic nedá, ale chirurgovi? Já vím, ne každý dává a ne každý bere a nedaní. Ale,mnozí, dovoluju si říct, že většina v určitých specializovaných profesích na určité úrovni a za určité výkony.

Patřím mezi ty co dali, pokud ještě mám co dát. Při první operaci jsem dal ne proto, že bych měl obavu, že mě odbydou, ale proto abych se nedostal do drápů Cvachovi, co prasil i banální operace kýly jako na běžícím páse. Po dvaceti letech jsem byl na další operaci. Cvach tam řádí dál, stejně úspěšně, jen zestárnul.
Asi si ho drží na jako strašáka: Pacoši solte nebo bude operovat on.
To je v Německu nemyslitelné, při první chybě jdete.

Že jsou platové rozdíly nesrovnatelné je pravda.
Ale tu akci vymyslel naprostý blbec. Nejen, že kolektivní výpovědi smrdí vydíráním na sto honů. Znáte jinou profesi, která by tak postupovala?
Nejen, že ztratí lékaři u části veřejnosti kredit, který nesporně mají. Ale i proto, že akce byla zvolena v nejméně vhodnou dobu, za ikonu byl zvolen mediálně odpudivý, konfliktní a skřehotavý havran Engel a ještě za to lékařský stav zaplatí mediálním mágům balík.

V důsledku to jen urychlí to, proti čemu-mnohdy právem -bojujete, privatizaci lékařských zařízení.
A pak už jsou jen dvě možnosti. Buď Cvach odejte nebo-v horším případě-bude dělat primáře a andělovi poděkuje, jak mu půdu připravil.
16. 01. 2011 | 06:51

Cech napsal(a):

Současná vláda neprovádí žádné změny v nastaveném.
Pro současnou vládu je směrodatná studie reformátorů Julínka, Hroboně a Šnajdra.
Cílem je úplný převod zdravotnictví do soukromých rukou.Transformace na příjmové straně pojišťoven a na straně odvrácené od pacienta je to nějaká forma soukromé nemocnice.
Tento model je dosud neprůchozí v tom,že zbývá dopracovat jak pokračovat v povinných odvodech.První opravdu opravdovým promyšleným krokem, je návrh pana ministra jak využít nespokojenosti lékařů.
Transformace proběhne díky zmatku kolem pacientů v lékařůprostých nemocnicích.
Promyšlený tah pana ministra je vidět i v tom, jak velmi účelně brzdit systém podpory postgraduálního vzdělávání lékařů.
Musíme dojít k závěru,že po transformaci nemocnic je výhodné pokud budou při získávání specializačního vzdělávání pracovat za minimální mzdu.
Zde je jednoznačně vidět ,že ministr Heger jedná opravdu systémově, ve prospěch své strany.
16. 01. 2011 | 07:11

František K. napsal(a):

Mrazivé a zároveň jaksi prázdné po tolika letech, při čtení začátku a nastavení vzdělávání lékařu.....proč už dávno neobtočila kohorta težkooděnců a zakuklenců onen
dům na I.P.Pavlova a nyvytáhla ty krysy....stále stejná hra Vyvolení na rampě a pak
zástup obyčejných vyloučených nemocných a nemohoucích na cestě do pekel...a pan Ministr....kokot(možná je to hodný a vlastně neškodný člověk, který hraje roličku televizního seriálu)pro uchlácholení davu pro další pětiletlu přežití....!
16. 01. 2011 | 07:48

Luba napsal(a):

Řepane,
pravdu díte.

Ale platit všimné a urgovné lékařům nelze doporučit. Existují studie, které ukazují, že připlácení za pomyslný nadstandard má na samotnou kvalitu výkonu dopad buď minimální, nebo dokonce negativní.

Psychologický efekt je podobný, jako u Vietkongem zajatých amerických vojáků. Měli napsat jakýsi hanopis na americkou vládu. Některé podplatili ruští poradci, jiní nedostali "na ruku" nic, jen se k nim Vietnamci chovali překvapivě slušně a zajatcům dávali více požitků, než měli sami, což Američané jasně vnímali.

Na lidi, kteří se nechali podplatit kulantní sumou, nemělo zajetí v cizí zemi téměř žádný dopad - tedy zastávali stejná stanoviska, jako před zajetím.
Kdežto vojáci, kteří hanopis napsali za "byt a stravu", se stali odpůrci války a zastánci komunismu.

Závěr?
Tedy žádná nebo nepatrná odměna může mít na kvalitu odvedeného výkonu dokonce dopad pozitivní. Prostě - většina lidí není materiálně, ale hodnotově orientována, protože mentálně zdravý člověk nemívá místo srdce kalkulačku. Jsme bytostmi emočními, nikoli racionálními.
16. 01. 2011 | 07:57

anti politik napsal(a):

Problémem je, že politika nalezla i do odvětví, kde nemá žádné opodstatnění a kde nemá co pohledávat! Lépe řečeno nalezla tam kde jsou peníze a kde se dá krást a podvádět třeba při nákupu přístrojů nebo aspoň miliónky za sezení v radě, ale výsledek když to jde dobře nula-ale spíš ještě těžký prodělek, prostě kdekoli se točí prachy! Všiměte si, že kde prachy nejsou tam politika nenajdete! Je přímo nutností je vyházet ze všech rad a komisí které o něčem rozhodují a začít odpolitizovávat vše kde nejsou vůbec potřeba! O zdravotnictví by měl rozhodovat minimálně lékař s mnohaletou praxí a ne analfabet s dobrým politickým krytím, který tam pro nic jiného než pro vyvedení prašulí někam, nebo někomu není-erudovaným ministrem snad není ani jeden-jsou to jen totální amatéři v odvětví které vedou!! A to platí pro všechny obory!
16. 01. 2011 | 08:01

SuP napsal(a):

Gerde -
S vaší poznámkou (15. 01. 2011 | 23:00) tentokrát zcela souhlasím.
16. 01. 2011 | 08:28

SuP napsal(a):

Je trochu zarážející, jak přátelé levého spektra snadno podlehnou dojmu, že za technickou závadou může být cenzura. Podle sebe soudím tebe. To nám chtějí naznačit, jak by to (tu) vypadalo, kdyby byli u moci?
16. 01. 2011 | 08:36

MUDrRoman napsal(a):

Pane Hovorko , výborně napsáno , díky
16. 01. 2011 | 09:00

D47 napsal(a):

Svůj názor k tématu článku jsem tady zveřejnil už včera a to hned dvakrát.
Dnes se musím (už po několikáté) přinejmenším podivit nad tím, jaký obsah mají příspěvky místních NElevounů.

Tyto články a diskuse čtu proto, že se chci jednak dozvědět něco nového, hlavně si ale chci porovnat svůj názor s názory ostatních diskutujících.

Pominu vyložené sprostoty, kterými tady doslova hýří někteří jedinci a zaměřím se na jednu podivnost, která mne ale docela děsí.
Nicky mud.., Lepis, Anita, sasa a další vyčítají panu Hovorkovi, že s tímto problémem jako poslanec neudělal vůbec nic. Natož pak aby podal trestní oznámení.
Ano, tady je právě ono jádro pudla. Všechno měl zařídit pan Hovorka a hned by byl ráj na zemi. A my, všichni ti anonymní internetoví hrdinové, bychom se bili v prsa, jak dobře jsme tu lapálii vyřešili.

Moc dobře vím, o čem mluvím. Po Velkém Sametovém kotrmelci jsem se nechal přemluvit, abych kandidoval do obecního zastupitelstva. Občané mne zvolili, ale já jsem to po půl roce vzdal.Jednoduše proto, že už jsem nechtěl dál poslouchat řeči těch lemplů, kteří se nám smáli, když jsme za minulého režimu zvelebovali naši obec v akci "Z." Tito lidé šli dokonce tak daleko, že mi po večerech vyřvávali pod okny, co všechno jim musím zařídit, když už si mne zvolili.

Takže, milí anonymní hrdinové: Co kdybyste přestali všechno svádět jen na pana Hovorku a začali se konečně brát za svá práva sami za sebe? Vím, ono je přece mnohem pohodlnější štěkat pěkně zpoza plotu a navíc ve skrytu zdánlivé anonymity.
Pokud si snad myslíte, že právě vás se ty odchody nemocničních lékařů vůbec nedotknou, tak se velice mýlíte. Už jen proto, že na léčení v Německu nebo v Rakousku jednoduše nebudete mít dostatek financí.

Teď jsem jen zvědavý, která potrefená husa se ozve jako první.
16. 01. 2011 | 09:07

ventos napsal(a):

jen malé upřesnění:
lékaři nechtějí odejít, úplně normálně a organizovaně nás všechny vydírají
organizovaně se snaží vyvolat situaci, kdy nebude zajištěna ani akutní péče a chtějí za to od státu miliardy, když 20 let celkem v klidu koukají na to, jak se všude kolem nich krade a určitě se na tom řada z nich i podílela
na prvním místě jsou jejich peníze, na posledním jejich pacient,
postup je bohužel dávno známý, s vyděrači se nevyjednává i když pár lidí při tom možná umře
16. 01. 2011 | 09:12

Luba napsal(a):

SuPíku,
víte co je to vtip, žert, nadsázka?
16. 01. 2011 | 09:13

mud.. napsal(a):

Pod bustou upáleného J.Palacha prý plánují nový protestující proti doktorům hromadná upalování. Určitě za to může Klaus, Julínek a ODS! Půjdete také se diskutující protestně upálit? Já tam půjdu, ale upálím se jako. Ti lékaři by fakt zasloužili. Je tolik druhů protestů a oni tupani použijí vyděrační!
16. 01. 2011 | 09:21

D47 napsal(a):

ventos:

Teď vám nezbývá než doufat, že mezi těmi umrlci nebudete první právě vy.

Jinak si dovolím doporučit vám k přečtení první příspěvek v této diskusi a hlavně pak to, co se skrývá pod tím odkazem.
Pokud se zamyslíte nad tím, co píše MUDr. Radek Černý (člen ODS a zastupitel města Žďár nad Sázavou za ODS), budete muset chtě nechtě svůj názor změnit.
I když tak pozoruji, že vy už názor máte. Všichni doktoři jsou vyděrači a basta. A vyděračům se přece neustupuje.

Váš názor vám samozřejmě neberu, dovolím si s ním ale hrubě nesouhlasit.
16. 01. 2011 | 09:23

Petr napsal(a):

Pane exposlanče,
nebyl jste také jedním s mocných v tomto státě? Takže všechen ten humus co zde máme padá i na Vaši hlavu.
16. 01. 2011 | 09:28

Sims. napsal(a):

Pane autore, úplně zbytečný článek. Takových již byly napsány desítky.
16. 01. 2011 | 09:30

D47 napsal(a):

SuP napsal(a):
Je trochu zarážející, jak přátelé levého spektra snadno podlehnou dojmu, že za technickou závadou může být cenzura. Podle sebe soudím tebe. To nám chtějí naznačit, jak by to (tu) vypadalo, kdyby byli u moci?
16. 01. 2011 | 08:36
-----------------------------------------------------------
Ta vzpomínka na doby, kdy stačilo napsat udavačský dopis a hned měl nějaký chudák peklo na zemi, musí být nádherná!
Jak hořké musí ale být poznání, že dnes už tohle nefunguje. Ne že by se snad neudávalo, udává se vesele dál, ale policajti prošetřují jen taková podání, která mají všechny náležitosti. V první řadě musí být takovéto podněty podepsány plným jménem, musí na nich být uvedeno bydliště a také kontakt (mobil, mail), to pro ověření totožnosti dané osoby. Anonymní udavači se zkrátka "nechytají."
Ne že by to snad nezkoušeli. Jejich smůla spočívá v tom, že policajti nestíhají vyřídit ani ta podání, která mají všechny náležitosti.

Jo a teď mi zase můžete napsat něco o estébáckém udavači a taky mi můžete "nastavit zrcadlo."
Mějte přitom ale stále na paměti, že já vás mám už jen někde u zádele.
16. 01. 2011 | 09:35

zemedelec napsal(a):

Pro Hoven.
On Vám nešlápl na palec,ale prímo do rozkroku,takoví jekot vidá člověk, jen při silných bolestech.Měli Vás doktoři dávno informovat,aby jste nečetl takovéto blogy na lačný žaludek,ale až po dobrém oběde.Tenhle problém kolem platů doktorů,je už delší dobu,hlavne v nemocnicích,ale vyhrotil se až po oznámení téhle vlády o snížení platů státních zaměstnanců.Při volbě nového předsedy KDU proběhla nejaká informace,jak piše D47,že pan Hovorka je zastupitel ve Zˇdˇáru za ODS,tak to u mne sratil důvěru,kterou jsem do nej vkládal.
16. 01. 2011 | 09:36

SuP napsal(a):

Luba -
A Vy??
16. 01. 2011 | 10:11

NL napsal(a):

Pravičákům haraší v hlavě reforma, levičákům korupce, mladým sociální sítě a geekům tablety.

Vždy mne fascinuje, jak lehce se hází miliardami. Tady se toho dopouští Hovorka u léků. 70 miliard je vysoká suma, ale fakt se celá čerpá z veřejného pojištění? Mi to připomíná jistého vysokého úředníka VZP, který dva tři roky dozadu obvinil praktiky a ambulantní specialisty z toho, že ročně proplýtvají 70 miliard. Přitom rozpočet na praktiky je ročně 10 a specialisty 32 miliard.
16. 01. 2011 | 10:17

Jag napsal(a):

V klidu bych odešl a pokud bych nenašel zaměstnání a uplatnění,tak by měli dotyčn doktoři podat ústavní stížnost.Stát totiž zakazuje vybírat peníze na dřevo od pacientů a přitom reguluje uzavírání smluv s doktory v pojišťovnách...tady vidím jasný princip nemožnost volně a na trhu vykonávat svoji profesi......ústavní stížnost vy jistě každý takový doktor vyhrál.....a stát bude cálovat odškodnění.
16. 01. 2011 | 10:19

D47 napsal(a):

zemedelec:

Nerad vás opravuji, ale bývalý poslanec Ing. Ludvík Hovorka je stále ještě člen KDU-ČSL.
MUDr. Radek Černý, kterého jsem tady vzpomínal já ve svém příspěvku, je člen ODS a zastupitel města Žďár nad Sázavou. Tady musím také zdůraznit, že MUDr. Radek Černý je ortopéd operatér a je v tom svém oboru opravdu dobrý.

Takže ještě jednou a doufám, že už definitivně naposled: Před napsáním a hlavně pak před odesláním příspěvku vám doporučuji ještě jednou si pečlivě přečíst to, na co pak reagujete. Vyhnete se tím přinejmenším velké blamáži.
Ono těch překrucovačů významu článků a jednotlivých příspěvků je tady už tak dost.
16. 01. 2011 | 10:19

Jag napsal(a):

KDU ČSL je strana minulosti.Nemá co nebídnout,nemá myšlenkový potenciál jek to řešit.Je to jen strana senilních dědků a babek s pár poblouzněnými mladými.
16. 01. 2011 | 10:21

Jag napsal(a):

Strana KDU_ČSL stála u schválení pojišťoven a principu,že tato si "vybírá" s kterým doktorem smlouvu uzvaře a s kterým ne........a spolu s tím schválila zákon,že doktor nesmí vybírat peníze na dřevo od pacientů......je zde jasné porušen princi rovbnosti před zákonem a je to na ústavnbí žalobu.Pokud tedy dnes nám tato strana dál něco říká,tak je to spíš k smíchu.Velcí bojovníci proti komunismu udělali zákony,které udělají z doktora nezaměstnaného,který nesmí vykonávat svoji profesi,pokud stát chce a doktor opustí nemocnici......nevolnictví a totalita v doktorské profesi pokračuje......KDU by měla už skončit,nadělala svinstev,které se budou ještě dlouho napravovat.
16. 01. 2011 | 10:26

SuP napsal(a):

Milé Déčko-47.
Nevím, zda je to záměr, nebo jen neopatrnost, ale postupně jste se tu vykreslil jako zneuznaný spasitel. Je to škoda. Třeba máte za sebou zajímavou historii a dalo by se s vámi popovídat. Jenže pokud Vás vyhodili i z "outsidermedií", máte to v životě asi těžké. A nejhorší je na tom, že vám není pomoci. Naděje ale je pořád. Pokud jste v důchodu (zaslouženém jak jinak), můžete bez omezení studovat své životní etapy a určitě najdete místo, kde jste se dal nesprávným směrem (tedy aby nedošlo zase k nedorozumění - směrem, který zapříčinil Vaši následnou chronickou nespokojenost). Informace máte, jak sám uvádíte, tak jen do toho.
16. 01. 2011 | 10:26

LEVAK napsal(a):

Ad Roman:vláda to jsou ti praví zloději jako např. padákový myslivec,Trautenberk a další.Je zázrak,že se "provalila" a zveřejnila korupce na ministerstvu životního prostředí ovšem je trapný postup řešení případu!
16. 01. 2011 | 10:28

honza napsal(a):

No to je drzost!! Člověk, který 4 roky šlapal vládě po krku, vše bořil, ničil, i když jeho nyní již naštěstí zkrachovalá KDU v ní trčela i se svým předsedou Čuňkem /u něj morální křesťanské krédo strany jaksi nefungovalo, že?/, bude vykládat jak by.....co by? Konečně nyní reformy zdravotnictví začnou. Díky bohu bez KDU i tohoto "člověka".
16. 01. 2011 | 10:37

SuP napsal(a):

LEVAK -
Na rozdíl od Vás si myslím, že ten "průval" na MŽP akorát znemožnil, aby se cokoliv vyšetřilo. Pokud se totiž nejdřív ze všeho zveřejní co kdo proti komu má, jak je to podloženo a co se z toho vyvozuje, vytvoří to ty nejlepší předpoklady pro následné zametení stop "sprostými podezřelými". Nota bene, když by na to měli po obvinění ze zákona právo.
16. 01. 2011 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 01. 2011 | 10:48

ventos napsal(a):

D47
ano, můžu zrovna já na tu stávku umřít, může se nám to stát každému a to je ten trumf ve hře, který na nás vytáhli, podle mého je tento postup nemravný a neetický, protože pacient je vůči lékaři prakticky vždycky v nerovnoprávném postavení a nemá jak se bránit (mimochodem, nedávno jsem v nemonici pobyl osobně a leccos tam zažil)
článek jsem si přečetl, ale nevěřím, že těm stávkujícím a jejich odborovým bossům jde o dostupnost péče a ne o peníze (viz výše v závorce)
vyděrači jsou u mne ti, co se snaží organizovaně nabourat už tak velmi kulhavý zdravotní systém

zatím nesouhlasíte jemně ,-o))
16. 01. 2011 | 10:55

D47 napsal(a):

SuP napsal(a):
Milé Déčko-47.
Nevím, zda je to záměr, nebo jen neopatrnost, ale postupně jste se tu vykreslil jako zneuznaný spasitel. Je to škoda. Třeba máte za sebou zajímavou historii a dalo by se s vámi popovídat. Jenže pokud Vás vyhodili i z "outsidermedií", máte to v životě asi těžké. A nejhorší je na tom, že vám není pomoci. Naděje ale je pořád. Pokud jste v důchodu (zaslouženém jak jinak), můžete bez omezení studovat své životní etapy a určitě najdete místo, kde jste se dal nesprávným směrem (tedy aby nedošlo zase k nedorozumění - směrem, který zapříčinil Vaši následnou chronickou nespokojenost). Informace máte, jak sám uvádíte, tak jen do toho.
16. 01. 2011 | 10:26
---------------------------------------------
Sice nerad, ale opět vás musím zklamat.
To, že se tady snažíte hrát si na soukromého psychologa a psychiatra, vám samozřejmě neberu. Každý z nás vidí vlastní seberealizaci v něčem jiném.
Vy jste ale natolik fascinován mojí osobou, že mám takový dojem, že jste se do mne zamiloval. Což by mne tedy vůbec netěšilo. Už jen proto, že nejsem Nejvyšší Hradní.

Vězte tedy, že v tomto konkrétním případě se přes veškerou vaši snahu vůbec nechytáte. Vaše snaha o moji dehonestaci je totiž už příliš průhledná a svědčí jen o tom, že jste argumentačně v koncích.

Jen pro vaši informaci: Poslední podání na Policii ČR, které se týkalo přímo mne, je z roku 2003. Předesílám, že celá tato akce byla hned při prvním výslechu uzavřena takzvaným "odložením ve věci."
Jaké bylo ale překvapení onoho oznamovatele, když se (pro něho příliš pozdě) dozvěděl, že mám nejen kopii vyšetřovacího spisu, ale jako účastník řízení mám v držení i kopii toho jeho oznámení, včetně jeho jména, bydliště, čísla jeho mobilu a dokonce i kontaktu na mail. A protože je na tom dokumentu hned pod tím uvedeno moje jméno, bydliště, rodné číslo a další náležitosti, ochotně a rád dávám tento dokument k nahlédnutí svým přátelům.
Nebojte se, tento krok jsem předem konzultoval se svým právníkem. Protože tento dokument neprezentuji veřejně a také ho nedávám k dispozici takzvaným třetím osobám, nedopouštím se tak ničeho nezákonného.

Tak teď tedy už opravdu naposled: Pokud nemáte nic k tomu, co jsem napsal jako vlastní názor na článek pana inženýra Hovorky, tak už, prosím, na nick D47 dál nereagujte. Ne proto, že by mi to vaše osobní napadání snad kazilo náladu, ale mám za to, že tento prostor je určen především pro diskusi k danému tématu.
Pokud se přesto chcete vyplakat, musíte si zajít na jiný hrobeček.
16. 01. 2011 | 11:11

zemedelec napsal(a):

Pro D47.Je lepší když mne opravíte,děkuji.Ten článek jsem si nevyvolal,tak jsem to opravdu špatne pochopil,tak se omlouvám i p. Hovorkovi.Jinak souhlasím s Vašema názorama.
16. 01. 2011 | 11:24

Skeptik napsal(a):

Není co dodat, pan Hovorka je tím správným typem na ministra zdravotnictví. Cením si nejen odbornosti, ale i postivosti.
16. 01. 2011 | 11:29

Ládik!!! napsal(a):

Moje rodina se poskládala na to, aby klukovi neuřezali na vánoce nohu. Bylo toho na běžné auto, noha byla zachráněna. Sice je to z doby před 89, ale nedělám si iluze. Doufám, že právě takovi nemocničtí dochtoři dali výpovědi a potáhnou.
16. 01. 2011 | 11:32

SuP napsal(a):

D-47 -
K Vašemu názoru mám faktickou poznámku. Už ho tu prezentujete asi tak pod čtvrtým blogem. Je osobní a zaujatý, bez náznaku řešení.
16. 01. 2011 | 11:56

DF napsal(a):

Pane Jag
Právníka by nemělo překvapit,že musí používat konzistentní logiku.
"KDU ČSL je strana minulosti.Nemá co nebídnout,nemá myšlenkový potenciál jek to řešit.Je to jen strana senilních dědků a babek s pár poblouzněnými mladými".
Proto jasně musíte dovodit,že její pokračovatel a praktický propagátor skutků je pan Kalousek.
Pouze to co mu KDU ČSL nedovolila realizovat vzhledem k nelidskosti (Hu....),to mu garantuje nižší ESF pod krytem pana Schwancenberga.
Jak jsem pochopil toto je skluz který jste nechtěl ventilovat.
Bohužel taková je podstatná příčina nastavení,které je proti konzistentní logice.Proto ten odpor zprivatizovat povinně vybrané prostředky přímou cestou.
16. 01. 2011 | 11:57

Anita napsal(a):

karelhá
pravděpodobně jste mně nepochopil. Já v žádném případě "nebudu se stavět proti mocnému zloději, ale napadnu raději toho, který se zlodějně pokouší zabránit" Tedy taky jsem napsala "Nechci, aby to vyznělo, že jsem zásadně proti panu Hovorkovi"
Jen mi nejde pod nos jak je možné, že se tu ten "mocný zloděj" beztrestně 20 let roztahuje. Má otázka je, co dělalo 101 poslanců, za nemalý plat. Co dělá tato vláda dnes, jak to, že ještě jako prvotní problém neřešila něco tak naléhavého.
Nesystematičnost práce vede k zbytečnému vynaložení veškerého úsilí, to by snad mohli vědět i naši politici. Ví to i uklizečka, která nebude nejdříve vytírat a pak prášit na vytřené.
Nemohu podat žádné trestní oznamení ke kterému nemám podklady. Pokud je máte je také vaší povinností je podat. Nepracuji v parlamentu a nejsem uprostřed dění.
Pohoršuji se nad šlendrianem, který si tu platíme a je mi zcela jedno, která strana tak činí. Za těch 20 let se tu podepsali na tomto stavu všichni a nechci hodnotit kdo víc.
Tedy pokud politik nebude plně zodpovědný za svou práci, to znamená i s možností trestního stíhání při pochybení, zbytečně se tu všichni dohadujeme. Politikum je to zcela šumák kdo škody zaplatí, hlavně, že to nebudou oni.
Politik není od toho, aby vymýšlel blbosti, poslanci nejsou od toho, aby jen seděli a kývali hlavami. Především je důležité používat hlavu a né jen se plácat po plné kapse a hladit se po plném bříšku.
16. 01. 2011 | 11:58

ARTUR napsal(a):

V diskuzi zaznělo, že KDU-ČSL je pro některé bez Hovorky nevolitelná. Sám sdílím tento názor.
Osobně za to viním jednoznačně Šojdrovou, která ve svém okrsku se nominovala na první místo kandidátky a Hovorku (nejhlasitějšího lidoveckého poslance) dali na místo čtvrté. Kroužkováním se Hovorka dostal na místo první před Šojdrovou!!
Celostátně dle mých propočtů chybělo lidovcům cca 30 000 hlasů, aby byli v parlamentu. Osobně znám dost lidí, kteří na základě zlínské kandidátky prostě lidovce nevolili.
A Šojdrová dosud nevyvodila z tohoto faktu osobní odpovědnost.
16. 01. 2011 | 12:00

Tenco napsal(a):

SuP
Jednou jsi zde kdysi napsal, že ti je 61 let.
Němělo to být 16 ?!?

K blogu.
Přesně popsaný stav.
K řešení : " Ministerstvo zdravotnictví by mělo..."
Jistě. Ledasco může ministerstvo. I když - ono by mělo spíše v součinnosti s ostatními ministerstvy vytvořit prostředí, kdy se prostě uvedené záležitosti omezí.
A v součinnosti s policií a justicí pak vytvoří takové prostředí, že případné škody nahradí ti, kteří je způsobili. Ať už vědomě /motivováni zločinecky/ nebo nevědomě /motivováni vlastní blbostí/.
Ale nemyslím si, že jen ministerstvo něco zmůže.
Vždy šlo, jde a půjde o slušné insidery v institucích. Zda si konečně uvědomí, že neviditelná, efemérní ruka trhu I NA NĚ může jedndou dopadnout v podobě řádné ekonomické pěsti, popř. efemérní sice též, ale z hlediska další existence dosti nepříjemné ruky paušalizace - i ONI budou považováni za grázly.
/např. i zde mnoho individuí v reakci na akci "Děkujeme. odcházíme" často paušalizovali a zvali doktory jako celek....(raději neuvádím přesná znění - Stejskal má taky den klidu)/.
Věřím, že v téhle společnosti stále převažují lidé, kterým to není jedno, jak se na ně lidi koukají.

Myslím si, že watchdogy UVNITŘ institucí jsou lepším a efektivnějším řešením, než jakýkoliv watchdog stojící vně.
Předpokladem je ono výše zmíněné prostředí a otevřenost. No a slušní insideři, of course.

Možná tak tři čtyři pořádné vyžírky smrdící v base.
To by asi na škodu nebylo.
16. 01. 2011 | 12:00

ten c se nepodepisuje napsal(a):

Bývalý poslanec Hovorka, křesťan, ochránce slabých, chudých, vdov a sirotků. Celý národ si oddechnul, když se L.P. 2O1O nedostal do parlamentu.
Lékaři stahují výpovědi. "Jsou pod tlakem" tvrdí odbory

Ty mají vždy ve všem jasno.A o jaký druh tlaku by se mělo jako jednat ?

Odboráři si však stojí za svým. "Naše akce 'Děkujeme, odcházíme' je úspěšná."

Ano a v čem ten úspěch vězí ?
16. 01. 2011 | 12:01

Jag napsal(a):

DIKTÁT STÁTU a POJIŠŤOVEN KONČÍ!!!!!!!Už to pochopte.Pokud část doktorů odejde a nebude mít práci,tak stačí se podívat jaké máme zákony.....doktor prý musí být pojištěn u pojišťovny a nesmí vybírat peníze v hotovosti.....takže se má jít pást?Stát skončil,bude se muset napsat nový zákon,po lidovecko-ODS paskvilu a začne i ve zdravotnictví normální konkurence a trh.Někomu se to líbit nebude,zřejmě i panu Hovorkovi,ale realita prostě taková bude.Stát přes pojišťovny nemůže někomu zakazovat,neuzavřením smlouvy,dělat jeho profesi.......je to prostě lidovecký paskvil.....Doktor dnes bude moci normálně podnikat i sám a bude moci i vybírat peníze přímo od pacientů.O ničem jiném není možné uvažovat.A proto se zde objevujetolik nenávisti od politikůZase dokázali,že natrh nemají vliv a pomocí právného systému ztrácí i bývalí komunisté a regulovači všeho vliv.Stačí aby jednomu doktorovi bylo znemožněno vykonávat po výpovědi jeho profesi a stačí ústavní stížnost na tuto šikanu státem a stát bude odsouzen a bude mu nařízeno uvést zákony do souladu s uplatněním na trhu.Pak zmizí diktátorské smluvy pojišťoven a zmizí i zákon o tom,že doktor nesmí vybírat peníze přímo od pacienta.Trh opět vyhrál a politik jen čumí.Včetně Hovorkových lidových tvůřče-parlamentních zákonných blábolů a nesmyslů.
16. 01. 2011 | 12:15

BK napsal(a):

Pane Hovorko, vážím si Vašich názorů i Vaší práce v parlamentu. Děkuji!
MUDr. Blanka Krtičková
16. 01. 2011 | 12:45

ping napsal(a):

dekuji pane Hovorka, jasne, srozumitelne pojmenovani toho bordelu, navrhy reseni a rychlych reseni. skoda, ze uz nejste v parlamentu
16. 01. 2011 | 12:55

liberál napsal(a):

Jediným správným řešením současné situace by bylo zprivatizovat nemocnice, které namají dostatek lékařů díky provokativní akci "Děkujeme odějděte". Soukromí majitelé by zajistili mnohem vyšší platy než stát a stát by vydělal mnoho peněz, které by pak mohl dát na platy zbývajících lékařů ve státní sféře. Samodřejmě by bylo třeba snížit i předražené zakázky. Na to by ale bylo třeba vůle hlavně hejtmanů pod něž spadají krajské nemocnice (například v ústeckém kraji koupila krajská nemocnice předražený gama nůž a hejtmanství proti tomu nic neudělalo).

Co se týče výzvy "Děkujeme odejděte" je jasné že jde jenom o politickou akci. Všichni víme za kterou stranu bojují odbory a jejich předák Engl stejně jako víme za koho kope představenstvo ČLK a Kubek jehož vazby na jednoho hejtmana jsou známé.
16. 01. 2011 | 13:41

Anita napsal(a):

D47
Chtěla jsem na vás již několikrát reagovat, neboť jak jinak než ,že se zcela a úplně po každém příspěvku nemusíme shodovat.Nakonec jsem z toho ustoupila a mávla rukou, taky "názor".....
Dost často a rád nejen na tomto blogu neustále nadáváte zúčastněným do nicku. Váženy pane D (vás asi pojmenovali rodiče)47 (jste erbnul po svých předcích),vy který se neschováváte za nick ba bych řekla ,že více nicků, vy který se chcete něco dozvědět a proto šprtáte do druhých mám pocit, že jste právě ten, který stále jen vrčí, ale nekouše.
Každý máme stejné možnosti reagovat a vyjádřit svůj názor, nikdo z nás však nemusí být napadán, za něco co jste si překroutil a nebo pouze reagoval jen, aby jste měl dobrý pocit sám ze sebe. Zavání to tu sebestředností. Pokud je 47 přeci jen nick odvozen z vašeho ročníku narození, tak se pak hluboce omlouvám, zřejmně nastupuje senilita.
16. 01. 2011 | 13:42

hoven napsal(a):

to je usměvné, čím větší demagogický blábol, tím více se voliči levice nad tím rozplývají. mají nejradši pohádky.
16. 01. 2011 | 13:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad Liberál
"Soukromí majitelé by zajistili mnohem vyšší platy než stát a stát by vydělal mnoho peněz, které by pak mohl dát na platy zbývajících lékařů ve státní sféře."

Soukromí majitelé by to zvýšili jak když budou zatíženi úvěrem na privatizaci?

Co až se peníze z rpivatizace, jejichž použitím hodláte zvýšit platy zbývajících lékařů ve státní sféře vyčerpají ? Co pak ?

A vůbec - mohl byste svá hesla doložit nějakými čísly ?
Čísly - NE OPĚT JEN HESLY. Todle dělali komunisti. Např. : "Poručíe větru a dešti !
etc. etc.

Díky za kvalitní vysvětlení obsahu Vašich hesel.

Já nevím za koho jmenovaní kopou.
Můžete své drby nějak konkrétně doložit ?
Opět ale prosím, aby to nebylo formou drbů.

Děkuji za zcela konkrétní vysvětlení.
16. 01. 2011 | 13:55

Anička z Kuřimi napsal(a):

Hele Ludvo,
podle posledních kuloárových zpráv, lékaři houfně stahují zadky, pardon výpovědi ...
Takže se nic nemění a lékaři udělali pouhou bublinu, která nyní praskla.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=687907
A jedeme dál, tak nějak po našemu ...
16. 01. 2011 | 14:13

Milan napsal(a):

Prajem priatelom čechom pekný den.Zdieľam s vami vaše obavy zo straty zakladnej lekarskej starostlivosti ale dkuste sa zymysliet nad tym prečo byvalý minister zdravotnictva v Slovenskej vlade,ktorý rozvratil system poskytovania zdravotnej služby na Slovensku pan ZAJAC je cez stranu TOP 09 poradcom vlady pre oblast zdravotníctva? Ani sa mi nechce verit že sa mu podarí realizovat rozvrat v zdravotníctve aj u vas. Skuste sa ho čím skor zbavit a chopte sa svojho rozumu.S pozdravom Milan
16. 01. 2011 | 14:17

Admirál napsal(a):

Pane Hovorko, máte mojí úctu za Vaši práci v minulém parlamentu.

Vaše názory na stav zdravotnictví považuji za bernou minci. Je třeba vytvořit dostatečně silnou platformu k prosazení nezlodějského řešení problémů vstřícného k pacientům a zdravotníkům.

Nevím, zda zrovna stávající KDU je k tomu vhodná. Zvažte to.
16. 01. 2011 | 14:26

D47 napsal(a):

Anita napsal(a):
D47
Chtěla jsem na vás již několikrát reagovat, neboť jak jinak než ,že se zcela a úplně po každém příspěvku nemusíme shodovat.Nakonec jsem z toho ustoupila a mávla rukou, taky "názor".....
Dost často a rád nejen na tomto blogu neustále nadáváte zúčastněným do nicku. Váženy pane D (vás asi pojmenovali rodiče)47 (jste erbnul po svých předcích),vy který se neschováváte za nick ba bych řekla ,že více nicků, vy který se chcete něco dozvědět a proto šprtáte do druhých mám pocit, že jste právě ten, který stále jen vrčí, ale nekouše.
Každý máme stejné možnosti reagovat a vyjádřit svůj názor, nikdo z nás však nemusí být napadán, za něco co jste si překroutil a nebo pouze reagoval jen, aby jste měl dobrý pocit sám ze sebe. Zavání to tu sebestředností. Pokud je 47 přeci jen nick odvozen z vašeho ročníku narození, tak se pak hluboce omlouvám, zřejmně nastupuje senilita.
16. 01. 2011 | 13:42
---------------------------------------------------
Vážená dámo, ani netušíte, jak moc jste mne potěšila!
Vy jste totiž přímo výstavní exemplář jedince, který si myslí, že útokem na autora diskusního příspěvku vykompenzuje vlastní argumentační nedostatečnost.
Zřejmě jste se natolik vžila do role samozvaného psychologa a psychiatra, že jste v tom svém svatém rozhořčení jaksi nepostřehla několik věcí.
Tak zaprvé: Na těchto stránkách jsem ještě před nějakými dvěma roky vystupoval pod svým původním nickem Vendys. Pod články na blogu Čtenářově jsem se kromě nicku podepisoval i celým jménem. Pravým! Nejsem tedy žádný anonymní nick. Pokud chcete znát moje občanské jméno, nebude pro vás jistě žádný problém si jej tady vyhledat v archivu.
Zadruhé: Obviňujete mne z něčeho, čeho se nedopouštím v žádném případě. Píšete, že moje příspěvky sledujete. Už ale neuvádíte, jestli také sledujete, na co a na koho v těch svých příspěvcích reaguji. Vy si zkrátka pletete akci s reakcí.
Zatřetí: Prosil bych alespoň jeden odkaz na to, kdy a kde jsem cokoliv překroutil.

Tu vaši poznámku o nastupující senilitě (jsem skutečně ročník 1947) velkoryse přehlédnu. Jednoduše proto, že vás stále ještě považuji za dámu a navíc nemám potřebu oplácet vám stejnou mincí.
Navíc z té vaší poslední věty čouhá jako ono příslovečné šídlo z pytle přímo úporná snaha kopnout si za jakoukoliv cenu. Tedy i za cenu vlastního ztrapnění se.

Nebylo by přece jen lepší rozebrat to, co jsem napsal v tom svém diskusním příspěvku a protiargumenty to rozcupovat doslova na kousky?
Vy na to přece máte! Alespoň já vám to věřím.
16. 01. 2011 | 15:04

Čochtan napsal(a):

Ti nejlepší lékaři z těch co podali výpověď mají práci v Německu a Rakousku zajištěnou. Ti se nevrátí a výrazně si polepší. Kolik jich je, to se uvidí.
Ti ostatní buď stáhnou výpověď stáhnou zpátky, nebo půjdou do světa. Australie velice podporuje doktory, kteří podepíší smlouvu s Flying Doctor´s. To by byl pro mladého doktora zajištěný začátek. Doktory hledá i Švédsko a Norsko. Odsud z Německa tam už pár doktorů odešlo. Podmínky jsou ještě lepší než v Německu, ale práce většinou vysoko na severu. No co, příroda je tam krásná, a kdo rád chytá metrové lososy a chce rychle a lacino vlastní dům,..

Těm zastydlým levounům, co ječí o vrácení školného,... když odejde instalatér do Německa, má taky vracet něco za dobu učení ? A rodiče toho doktora neplatili po dobu jeho studia daně ?
16. 01. 2011 | 15:05

liberál napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Předpokládám že ty nemocnice koupí nějaká bohatá a úspěšná firma, která bude mít dost peněz aby si nemusela vzít úvěr.

Až se peníze z privatizace vyčerpají tak už bude mít dost prostředků, protože nebude zatížena zadluženými nemocnicemi a výdaji na platy lékařů budou menší.

Pane Tencokido podívejte se na to kolik lidí v poslanecké sněmovně a senátu je bývalých odborářů. Štěch,Škromach,Falbr a ti všichni nedostali místo v parlamentu za svoje kvality,ale za to že pořádali stávky pro ČSSD. Je snad někdo ze svazu zaměstnavatelů v pos.sněmovně nebo senátu? Není tam ani jeden, i když by mohli jít. Oni ale nechtějí narozdíl od odborů svůj svaz politizovat.

PS: Vy také neargumentujete čísly nýbrž jen lacinými levičáčkými hesly, tak nevím proč bych to měl dělat já.
16. 01. 2011 | 15:11

Otázkář napsal(a):

liberál

a co takový Drábek hm? Odboráři jsou v parlamentu, ale tihle ptáčci jsou přímo ve vládě!
16. 01. 2011 | 15:47

ofce napsal(a):

Když překrucovat, tak překrucovat. Hovorka,Černý,poslanec,zastupitel, Žďár atd. Všechno je jinak.
Článek dobrý, Hovorkovi dík, ale všechno už tu bylo před lety když dr. Součková " do toho šla" a dopadla jak dopadla.

Kdepak hoši a dívky, všechno je jinak.
16. 01. 2011 | 15:51

D47 napsal(a):

Čochtan:

Přiznám se, že dnes vás nějak nepoznávám. Ale to, co jste napsal, klidně podepíšu.
Nehledě na to, že náš nejlepší ekonom všech dob a momentálně také Nejvyšší Hradní přece od samého začátku prohlašuje, že vše vyřeší ona "neviditelná ruka trhu."
O to víc mne překvapuje jeho nynější postoj. Když se ti nemocniční lékaři zachovali tržně, je to najednou vydírání.
Už jsem to tady jednou psal, ale zopakuji to. Pokud v tom my, pacienti, ty nemocniční lékaře necháme samotné, jsme jen sami proti sobě.
Aby snad nedošlo k omylu: Respektuji každý názor, který je vyjádřen slušnou formou. Jednoduché výkřiky typu "Ať si táhnou, nikdo je tady nedrží" ale neberu v žádném případě.
Nejvíc mne štvou právě ti, kteří dnes mlčí, aby, až bude po všem, každému na potkání tvrdili: "Vidíte, já jsem už dávno říkal, že to takhle dopadne.

Jinak si vám znovu dovoluji doporučit k přečtení odkaz z mého prvního příspěvku (toho úplně prvního na této stránce). Tam je zajímavé především to, že ten článek napsal lékař - ortopéd, člen ODS.
16. 01. 2011 | 15:53

liberál napsal(a):

Otázkář:

Co má Drábek společného z odbory nebo lékaři? Drábek je proti odborářum slušný narozdíl od slizkých nochsledů typu Štěch nebo Zavadil.
16. 01. 2011 | 15:55

Otázkář napsal(a):

liberál

přečti si pořádně co jsi psal a pak reaguj, jsi říkal, že ze zaměstnavatelů do parlametnu neleze, aby nepolitizoval svůj svaz, tak ti píšu, že Drábek není v parlametnu, ale přímo ve vládě, co pořád nechápeš?
16. 01. 2011 | 16:10

XY napsal(a):

Cílem současné vládní garnitury je to, co začal Topolánek s Julínkem. Je to likvidace státního zdravotnictví, jeho privatizace a tím zamezení přístupu velkého množství občanů ČR k jakýmkoliv zdravotním službám - americký model. Pan Hovorka má pravdu, ale měl by křičet víc, je ho slyšet málo.
16. 01. 2011 | 16:16

adam napsal(a):

Čochtane "...Těm zastydlým levounům, co ječí o vrácení školného..." Pokud byste ty, co ječí o vrácení školného, nazval nemyslícími ovčany a vynechal pravolevé dělení, tak byste věci prospěl více... Nevím, proč se lidé pozastavují nad tím, že lékař má po příchodu domů a po hodináchh vyčerpávající práce u operačního stolu zaplatit za práci opraváře plynového kotle /televize, počítače ap./ několikanásobně více, než si běžně účtují jmenovaní /a nejmenovaní odborníci/.Nejsem lékař !!!, ale ocenění nemocničních lékařů považuji za skandální.
16. 01. 2011 | 16:34

Pípa napsal(a):

Pane Hovorko,
výborně jste popsal situaci v našem zdravotnictví. Díky. Vážím si vás.
16. 01. 2011 | 16:45

Otázkář napsal(a):

Čochtan

zkuste někdy sundat ideologické brýle a podívat se na věc střízlivě. Nevím kde jste pobral, že zastydlí levouni kříčí o vrácení školné. Já, zdejšími NELEVOUNY označený jako LEVOUN, jsem tohle nikdy "nevykřikoval" naopak to vždy kritizuji jako totální nesmysl.
Jinak s tím ostatní co jste napsal, pro Vás možná překvapivě, souhlasím. Ti opravdu dobří doktoři se v zahraničí uplatní bez problémů, bohužel jak už jsem psal minule mám obavu, že nám tady naopa zůstanou ti "lemplové" a navíc možná draze zaplacení.
16. 01. 2011 | 16:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

liberál
Můžete uvést, kdy jsem nějaký blog komentoval "lacinými levičáckými hesly" ?
Děkuji.

Vaše příspěvky mě skutečně připomínají výkřiky pomatených komunistů a svazáků, když nemohli věc zargumentovat a doložit čísly.
To jen na okraj. K diagnóze. Léčbu ať Vám poradí jiní. Např. Bc Martin. :(((

Takže vy nejdřívě vynesete jednoznačný soud - téměř dogma , ale pak předpokládáte , že "ty nemocnice koupí nějaká bohatá a úspěšná firma, která bude mít dost peněz aby si nemusela vzít úvěr."
Dobře - uveďte příklad takové firmy.
Doplňující otázka - budou tykto zprivatizované nemocnice napojeny na veřejné tozpočty respektive na povinné odvody ?

Další Váš výrok - opět z věštecké kule podivínů z VŠE , sdružených kolem bývylého komunisty Ševčíka /hmm - je Ševčík bývalý člen zločinecké organizace, milý liberále alias Bc. Martine ?/, je opět v rovině hesel - dogmat.

Vaši odbočku k odborářům pak nechápu.
K další Vaší odbočce jen toto - pokud jsou v zemi statisíce odborářů a stovky členů Svazu zaměstnavatelů - je to, co Vy zmiňujete jako podivnost, celkem pochopitelná záležitost.
O tom, zda pak Svaz zaměstnavatelů je politicky motivován jaksi sám o sobě /hmm - proč myslíte, že existuje - proč byl asi zřízen ?/, to si proberte spolu se soukmenovci na příštím školení.
Mě to nezajímá.

Tak - a protože jste mě Vaše hlásná trouba opět unudila k smrti, jsem nucen nabrat psychických sil někde jinde.
Zdar za čas.
/Ale s tím Ševčíkem by mě to zajímalo - vstoupil tam totiž v době, kdy se už vědělo o politických procesech z 50 let ...Vaše slova pod blogem pana Štěcha, věnovaném J. Dienstbierovi - Btw - velmi nechutné využít nekrolog k propagandě,..to Vám ale jako zaslepenému bolševikovi zřejmě nevadí, že ?...Tak jak - co mlady liberálde ?
16. 01. 2011 | 16:46

mirda napsal(a):

peníze a zase peníze,dokud budu chodit k doktorovi jako k pánubohu nebude klid nic se nezmění MY VŠICHNI je přesvědčujem o jejich nadpřirozenosti ( PŘI VIZITĚ UPADLA TUŽKA MLADÉMU LÉKAŘI ČEKAL AŽ MU JI STARÁ SESTRA PODÁ A POCHOPITELNĚ BEZ ZÁZRAČNÉHO SLŮVKA DĚKUJI)
on jim ten bordel ve financích vyhovuje,nikdo zde nenapsal kolik mají doktoři bokem měl jsem v rodině (je v důchodu)doktora všechny roky jsem nemusel koupit lahvičku alkoholu a bonbonieru a to bylo jen to co se neodnese v kapse a nedokáže jedna rodina spotřebovat.Sám jsem dal 15000 za operaci páteře(ani nevím zda tu operaci dělal on,ale byl primář a on rozhodoval),kdo neležel v nemocnici mluví zde o h....u.
16. 01. 2011 | 16:48

Gerd napsal(a):

Lubo, SuPe,
díky za podporu.
Ještě mě k článku napadá, že celý problém zdravotnictví jaksi nelze řešit bez návaznosti na další problémy, tj. dopravu a životní prostředí. Bylo by moc poučné, kdyby zdravotní pojišťovny vydaly srovnávací tabulky, za kolik v jaké nemocnici a na jakém oddělené který lékař léčí danou diagnózu. Hned by se ukázali ti špatní lékaři. Stejně tak i srovnání léků.
Z hlediska životního prostředí by zase stálo pro pacienty ukázat mapy, kde jsou jaké choroby. Např. chceš bydlet v Praze? Budeš mít vyšší plat, ale hrozí Ti taková rizika nemocí, apod. Zrovna na rakovinu by se mohly objevit celé vesnice, kde je radioaktivita podloží vyšší než ve zbytku republiky. Na co ale dlouze zkoumat, stačí zveřejnit nemoci dle místa bydlení.
Pěkné odpoledne
16. 01. 2011 | 16:49

Anita napsal(a):

D47
Mohla jsem nad tím opět jen mávnout rukou, taky jste již jeden z těch, pro kterého mě to tu přestává bavit.
Ano, často napadnete,samozvaného psychologa a psychiatra (To, že se tady snažíte hrát si na soukromého psychologa a psychiatra, vám samozřejmě neberu viz SuP,Zřejmě jste se natolik vžila do role samozvaného psychologa a psychiatra viz pro mně, já mám opravdu zkoušky z psychologie PF, všichni své názory skrývame za nick, dobré je i vymezení NElevounů a lvounů?
Jen zde na blogu jste překroutil jednou větou ...Anita, sasa a další vyčítají panu Hovorkovi... já nikomu nic nevyčítala, jen jsem konstatovala. Sám autor píše "Za této naprosto tristní situace tolerovaného, či spíše systémově organizovaného rozkrádání veřejných prostředků " buď jste můj příspěvek nečetl a nebo nepochopil, nebyl namířen přímo na pana Hovorku, ikdyž byl on také v té době poslancem.
Vážený pane, opravdu mě vy nestojíte za námahu vyhledávat vaše pro mě nezajímavé ,někdy i několikrát tapetované odkazy. Nakonec vy víte, že minule na obdobné téma blog Přemysla Rabase
Tak koukám, že to budu muset pastnout i sem.13. 01. 2011 | 15:02
13. 01. 2011 15:29 pokračuje zuřivý boj
A jéje! Další internetový hrdina!
13. 01. 2011 | 16:04 toto je moje poznámka k příspěvku Jojo, všude byl, všechno viděl a všechno sežral co tam měli
O tom, co je spam, tady rozhoduje jedině pan Stejskal.

Jinak jsem citoval pouze sám sebe.
13. 01. 2011 | 16:14

Ta snaha o to, abych odtud už konečně vypadl, je z některých příspěvků už natolik zřejmá, že mne to vrací o nějakých pětadvacet let zpátky vlastní poznámka :chudinka ublíženej, jenom Já,Já,Já
13. 01. 2011 | 16:34
Bohužel jen další omyl.vlastní poznámka Zase všichni jen omylní bez mozku a nemohou mít svůj názor
Odpovídá MS: možná byste si měl vzpomenout na druhou třídu, kde paní učitelka učí porozumět psanému textu nebo mi do úst nevkládat něco, co jsem nenapsala, protože to pak vede k tomu, že si o Vás myslím, že nechápete psaný text nebo že jste na štíru se svým sebevědomím 13. 01. 2011 | 17:29

Už opravdu končím, kdybych měla pokračovat pana Stejskala bych si rozhořšila a to opravdu nechci.
Jednoznačně vím, že pokud tam bude zasekaná diskuze D47, kašlu na ni, stejně sklouzne k něčemu jinému , tak jak se stalo i teď. Vy se vyhněte mojim názorům, a už vůbec mě neškatulkujte mezi NElevouny a levouny , jsem apolitická k jakékoliv straně. Reaguji jen na špatnou práci, lidí, na jejich živobytí celý život přispívám formou daní, tedy všichni co jsme pracovali a pracujem
Dámou jsem nikdy nebyla a ani si na ni nikdy nehrála, tudíž nějaké to ztrapnění ve vašich očích mám v paži. Spíše vy si teď můžete připadat jak King, všeználek, mravokárce,.... jo jo, sebestřednost s vámi dělá divy.
Toto je poslední můj příspěvek na vás a ať bude jakákoliv reprika od D74 na mě, mávnu jen rukou vlastně mi za to nestojíte.
16. 01. 2011 | 16:50

sasa napsal(a):

Obcan: bohuzel pana Hovorku kritizuji opravnene. Jeho chyba jako poslance byla, ze hlasoval proti svemu svedomi, kdyz podporil vladu Mirka Topolanka. Tento neuvazeny krok zpusobil vymaz lidovcu z poslanecke snemovny. Pak uz bylo tezke tuto zakladni chybu napravit. Loajalita vuci strane je spravna, ale myliti se se stranou uz tady jednou bylo. Nastesti nebyla 50.leta, ale loajalita nesmi byt zaminkou k necinnosti. Podivejte na Kalouska a ty ostatni byvale lidovce nyni topaky.
16. 01. 2011 | 18:42

Franta Adamec napsal(a):

Nema cenu cist cenzora Stejskala
a jeho komunisty, soudruha Dolejse a spol.
16. 01. 2011 | 18:59

antoninovy napsal(a):

milý pane, ano, máte v podstatě pravdu, ale víte něco o tom jak vypadají ty přesčasy ve skutečnosti?

Když mne dovezla záchranka na urgent příjem s děsivými bolestmi, trvalo další půlhodinu, než se podařila probudit doktora Chudáčka ve vinohradské nemocnici.

Kdy\ž mne dovezli ti laqpiduši řval jsem bolestí, pak jsem ztratil vědomí a sesul se na podlahu, ti duši byli už pryč. Dalšíc dvac et minut trvalo než se doktor Chudáček peobral ke vědomí, mezitím se jsem potýkal s děsivou bolestí.

Byl naštvaný, přirozeně, jen přihlížel, neuudělal ani sonografii i když ji pal pro pojišťovnu asi vykázal, jen nechal sestru narvat mi do uretry ten nejtěžšší kaliber. Stál tam vedle a jen přihlížel. Snad se nachvilku podíval na monitor PC. Nezájem.

Takovéto doktory bych instatně kopal do prdele a již nikdy více je nechci vidět.

Když jsem byl malý a byl nemocný, tam na Kladně, chodil za mnou tehdejší primář pan Jiroutek. To si předstvte, chodil za mnou dom§ů, za bolševika. Několikrát zachránil mi můj bídný život.

Chodí dnes ještě tzv. rodinný lékař za pacientem, snad ano, z vlastní praxe nevím.
16. 01. 2011 | 19:03

Stan napsal(a):

Fenomenální úspěch české medicíny!

The Lancet: Czech doctors resign en masse http://bit.ly/dXvI5u Impact Factor 30,76...
16. 01. 2011 | 19:07

pepík napsal(a):

Anita

myslím, že každý, kdo pravidelně čte zdejší blogy si udělá vlastní názor. pár příspěvků vytržených z kontextu sice vypadá pěkně, ale moc dobrý argument to není... to zavání spíše podpásovkou.
16. 01. 2011 | 19:44

David napsal(a):

iDNES.cz:

Porodníci z Apolináře se přidali k protestu, přestanou sloužit přesčasy

16. ledna 2011 16:32

Lékaři z pražské porodnice U Apolináře se rozhodli zapojit do kampaně Děkujeme, odcházíme. V nemocnici sice zůstanou, odmítli ale sloužit přesčasy. Běžnou praxí je, že mají lékaři s nemocnicí podepsané dvě smlouvy, aby mohli sloužit více než povolených 24 hodin. U Apolináře jednu z nich nyní vypověděli.

"Protestujeme proti výrokům některých politiků, že lékaři slouží dobrovolně a rádi, protože jsou hamižní.

Pokud někdo tvrdí, že po odchodu 3 800 lékařů bude nadále zajištěna veškerá zdravotní péče, pak zcela záměrně lže nepoučené veřejnosti, nebo má zásadní neznalosti," píší v dopise, který má redakce iDNES.cz k dispozici a který podepsalo dvacet čtyři lékařů.

"Akutní i neakutní zdravotní péče je v ČR zajišťována jenom díky dlouhodobému vědomému obcházení a nedodržování Zákoníku práce - příkladem jsou zejména služby," píší dále.

Dopis je adresovaný Daně Juráskové, bývalé ministryni zdravotnictví za úřednické vlády Jana Fischera. Ta je teď ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod níž porodnice U Apolináře spadá.

Čtyřiadvacet lékařů vypovědělo nemocnici dohody o pracovní činnosti na služby a souhlas s prací přesčas k 16. lednu 2011. Tyto dohody umožňují, aby lékaři mohli pracovat přesčas, aniž by oni či jejich zaměstnavatel porušoval zákoník práce, který tolik hodin práce neumožňuje.

Nemocnici to může přinést potíže, a to nejen proto, že její lékaři začnou sloužit o desítky hodin méně, ale i proto, že dohodu o přesčasech lze vypovědět většinou během čtrnácti dnů. U výpovědí z práce je to jinak, ty musí lékaři podat dva měsíce předem.

Skoncovat s přesčasy je dalším ze způsobů lékařských odborů, jak kromě hromadných výpovědí zkomplikovat provoz v nemocnicích a nutit tak jejich vedení ke změně svých mezd.

"Lékaři začnou vypovídat dohody o pracovní činnosti, na jejichž základě slouží přesčasy. Pro nemocnice to bude znamenat, že nebudou schopny zajistit nepřetržitý provoz," nastínil MF DNES na začátku roku další část kampaně Lékařského odborového klubu Miloš Voleman, chirurg z pražské vinohradské nemocnice a člen předsednictva LOK.

Kam dál?

Právníci: Protestující lékaři porušují zákon, mohlo by jim hrozit až 16 let

Nemocnice v Libereckém kraji odloží kvůli výpovědím lékařů operace

Lékaři hrozí odchodem až tisíce dalších kolegů. Chtějí Štěcha za prostředníka

Heger poslal lékařům další dopis, začít přímé jednání se však nikomu nechce

Boj lékařů o platy se na Ostravsku přiostřuje. Zrušíme oddělení, varuje kraj

Lékaři musí sloužit i několik dní v kuse, pak chybují a mohou ohrozit pacienty

Autoři:

Barbora Říhová

iDNES.cz

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/porodnici-z-apolinare-se-pridali-k-protestu-prestanou-slouzit-prescasy-1os-/domaci.asp?c=A110116_154704_domaci_bar

-----------

Slyšel jsem, že Evropská unie požaduje, aby naši lékaři nedělali přesčasy a pracovali jen cca 40 hodin týdně.

Nyní se říká, že lékařů je nadbytek a že nevadí, když někteří odejdou.

Úplně se zapomíná na to, že když lékaři budou mít zakázané přesčasy, tak jich bude nedostatek.

To, že se nařízení EU dosud obchází už nebude možné od roku 2013. Co budeme potom dělat, když teď počty lékařů budeme redukovat?

To, jaký přístup má ministr Heger k tomuto problému se mi vůbec nelíbí. Přestávám si jej vážit a nepovažuji už jej ani za dobrého manažéra.

Podle mého názoru nakonec bude muset stejně ustoupit a bude nás to stát mnohem víc peněz a možná i životů.

Místo toho aby byl schopen vyjednávat, tak vše od samého začátku zlehčoval ve stylu - uvidíme kolik lékařů nakonec podá výpověď, budeme zavírat oddělení, slučovat nemocnice, zavedeme prázdninový provoz, vyhlásíme stav ohrožení, ale doktorům neustoupíme.

Tento přístup povede jen k dalšímu rozvratu zdravotnictví a možná i ke generální stávce a pádu vlády.
16. 01. 2011 | 20:28

kocman napsal(a):

Ludvíku Hovorko,
tyto řeči jsou nyní zbytečné a Vy se můžete,jako spousta vašich soupolitiků a soukmenovců nechat uvést do stavu objektů vycpaných.
Jste k ničemu.
16. 01. 2011 | 20:33

DF napsal(a):

to XY
Souhlasím, nerozepsal jsem to natolik jasně a stručně.
16. 01. 2011 | 20:44

MIA napsal(a):

Vážení,
v mém okolí jsou 3 nemocnice vybavené nejmodernějšími přístroji,to v dosahu 20km.
Je známá úměra,čím víc lékařů,tím víc nemocných.
Jestliže na každou prkotinu je nějaká chemikálie/často s vedlejšími účinky/,kterou nabízejí v tv reklamě,nedivte se,sbírání bylin v přírodě je přece namáhavější.
K uvolnění nosu vám postačí stlačit míčky v podpaží,nechodit mezi lidi s chřipkou,
když tu je třeba vyležet a jíst více čerstvé zeleniny /třeba i mrkev a zelí/.
Kromě poúrazové mediciny tzv.školní medicina stagnuje aspon 60 let,že jim to není hloupé,lékařům,kteří si potrpí na své ego,nad věcmi přemýšlet i jinak.Celostní medicina a propagace zdravého životního stylu s vyváženou výživou a pohybem-
to je cesta ke zdraví,ne nespokojený doktor v nemocnici.
16. 01. 2011 | 22:34

Břetislav Marek napsal(a):

C
16. 01. 2011 | 22:59

GS napsal(a):

Dobrý večer.
Dobře, Děkujeme, odcházíme je vydírání. Když lékaři chtěli stávkovat, také to bylo zhodnoceno jako vydírání, když se pokoušeli informovat pacienty přímo v nemocnicích, ambulancích atd., bylo to tahání politiky na místa, kde politika nemá co dělat. Bouře proti stavu ve zdravotnictví, ať už přesčasy, nedostatečné perzonální obsazení, předražené léky, přístroje, rekonstrukce, zprivatizovaných x-náct plně vybavených nemocnic za cenu nižší než měla jediná budova z nich... Nic se nedělo. Lékař 6 měsíců po pormoci se stal zástupcem primáře, protože na oddělení zbyli oni dva. Nejstarsší ve službě, který má pod palcem i ventilovaná lůžka JIPu (ne ARO) byl 1,5 roku po promoci... 3 týdny po promoci první služba... To jsou několik let staré historky a realita oblastní medicíny ČR. Nesmyslné a rozvrácené postgraduální vzdělávání. 100 - 200 hodin přesčasů měsíčně, z těch peněz se odvádí všechny povinné platby, ale do důchodu ty takhle odpracované roky navíc nikomu nezapočítají - jistě, spousta lidí pracuje přesčas, proč by měli... Na fakultách je 90% procent holek? Kde jsou kluci? Kdo bude operovat náhrady kyčle. Jako medička jsem držela háky u tohoto výkonu, neměla jsem šanci, museli mě střídat. A to je trend posledních 10 let, možná víc. Opravdu to věděla každá bába z horní dolnípřed začátkem téhle akce?
Kolikrát oslovovala ČLK (ať je jakákoli) ministerstvo, kolikrát upozorňovala na tuhle situaci. Bez reakce.
Poprvé se o tom začíná mluvit až pod vlivem téhle akce. Na nic jiného nikdo nereagoval. Tak proto.
(Neděkuji, a zatím neodcházím. Až půjdu, děkovat nebudu, nemám za co. Studia jsem už odpracovala.)
16. 01. 2011 | 23:14

yyy napsal(a):

To evzena:
Pan Hovorka se nedostal do PCR proto, ze se do nej/o cca 30000 hlasu/ nedostala CSL. CSL se do PCR nedostala jednak proto,ze lide zblbli a volili odpadlika z KDU a sbernu hlasu Kalouskovu TOP 09 /ODSII/ a jednak prave proto, ze takove lidi, jako je pan Hovorka presunuli za "zaslouzile bratry" s nazory, ktere jejich volici"nebrali"!
To autor:
Mud.a hovena si nevsimejte, jsou "mistni folklor". Ti maji takovou modrou
mlhu pred ocima, ze by hlavou zkouseli i betonovou zed! A silne zpochybnuji
tezi, ze pravici voli inteligentni lide.
17. 01. 2011 | 01:53

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm
ševčík s námi chodil přes zimu na fotbálek do tělocvičny na Jižák.
Když jsme se domlouvali, jestli nás bude dost, vždycky zazněla otázka? Komunista přijde? Tehdy, v době totáče mu nikdo z té party jinak neřekl. Ale fotbal hrál dobře.

Antonín Novy
i můj příběh je z Vinohradské. Za hodně jsem tam doktorům vděčen, ale Cvachů je tam plno. Stejně jako jinde.
Nic proti doktorům, je to nejtěžší škola, ale znáte jiné povolání, kde byste měl legálně postýlku s knížkou, odbornýmu časopisy, někde i se švarnou sestřičkou, na kterou byste se šel natáhnout, když není frmol?
To jen k těm hodinám. Já vím, ne všude a ne vždy.
Ale tady se podávají výpovědi kolektivně, hodili se do jednoho pytle sami. Sova s Cvachem.

A obálky? Vzpomínám na kamaráda, doktor zasunul obálčičku, slušně poděkoval a poznamenal. Jo pane CH. s Vaší matkou to nevypadá dobře. Vidím to na měsíc, na dva.
17. 01. 2011 | 07:33

jakeš napsal(a):

Stav, který popisuje pan Hovorka ve zdravotnictví není nic nového. Tento způsob vnitřního tunelování již byl mnohokrát úspěšně uplatněn a aplikován. V současnosti hodně viditelně mimo zdravotnictví, důchodový fond, Česká televize, lesy ČR atd. Výsledek, vytunelovaná firma, která se pošle do likvidace a to co je placeno z daní po tomto ataku - privatozovat do rukou kamarádů. Toto je Český kapitalismus, který 20 let jen ničí a plení jak za 30-ti leté války, místo toho aby budoval a tvořil.
17. 01. 2011 | 07:52

nahodnicek napsal(a):

Já jen, aby si každý uvědomil, že ti co chtějí odejít jinam, asi nemají kam jít. Ono v Německu na ně ze začátku nečeká mnoho lepšího a ujme se jich jen pár. Půjdou prodávat rohlíky? To by měli ještě méně a hlavně si tak mnohdy přeruší vzdělání a co pak.
No a hlavně ty tunely staví jejich výše postavení kolegové a politici. To že chtějí odejít a vydírají tak v podstatě pacienty je hrozné a to složili přísahu. Když to teda nemysleli vážně s tou přísahou, nechť tedy jdou, protože doktor který to nemyslí vážně, je špatný doktor. Pro něj je pacient jen kusovka a dojná kráva.
No a nakonec bych dal návrh, jak to mají řešit. Ne si brát pacienty jako rukojmí, ale pacientům vše vysvětlit, dát nabídku konkrétních bodů řešení konkrétních věcí (úhrada léčiv, dodávky nemocnicím, přesné nastavení standarní péče a následně tak nadstandardu, ale i mzdy a úhrady mladým lékařům) a tím pacientům ukázat vůli řešit situaci. No a pokud to dokáží takto vysvětlit pacošům, pak už můžeme všichni jít před ministerstvo s nimi a vyhnat tam ty šmejdy, pak i před nemocnice a tam taky vyhnat další šmejdy, co zbytečně utrácejí. Protože pak jsou to opravdu ty masy (ale né mlčící), jiank 3000 doktorů nikoho nepřesvědčí, akorát nas..e.
Tož tak
17. 01. 2011 | 09:34

Terry napsal(a):

Ludvík Hovorka, politik KDU-ČSL, od roku 2002 (do roku 2010) poslanec, a on se ptá "kde se ztrácejí peníze nás všech"?!!!

Arogance, cynizmus...

Sám ale píše (http://www.financnici.cz/ludvik-hovorka):
Pracuji ve prospěch Zlínského kraje a všech občanů ČR v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. Dále působím ve Sněmovně jako
místopředseda Podvýboru pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury,
člen Podvýboru pro ochranu trhu a spotřebitele
člen Podvýboru pro krajany v zahraničí
člen Podvýboru pro životní prostředí
člen Celostátní odborné komise pro dopravu

Funkcí plno, peněz za ně také, ale výsledek....?
17. 01. 2011 | 10:43

myras napsal(a):

Bohužel p. Hovorka má plnou pravdu. Klást mu za vinu, že když poslancoval, že nic proti tomu nedělal, je jen neinformovanost. Pokud si vzpomínám, tak byl jeden z mála co proti tomu protestoval. Bohužel jeden z mála, což v parlamentu nestačí a úplatná media si melou svou, tak co by podpořila nějakou kritiku. Příklad z poslední doby: FN Ostrava zakoupila tzv. kyber nůž za dvojnásobek obvyklé ceny a to v době krize, kdy je výrobce rád, že něco prodá. No co media. Spokojila se nesmyslným zdůvodněním, že vyšší cena je za příslušenství.K tomu pokračování. Nemocnice koupí drahý přístroj, aniž s pojišťovnami dohodně výši úhrady. Ta (VZP) určí výši uhrady z běžné ceny přístroje. Ale přístroj je nakoupen za dvakrát vyšší cenu. Takže příslušný zástupce státu ve VZP(Šnajdr=ODS)vedení pojišťovny domluví, a ta ceny úhrady zdvojnásobí. Co dodat. A druhý příklad slavný IZIP.Vývoj této hračky, díky poslancům Ouzkého a Cabrnocha (oba za ODS byli ve vedení pojišťovny)financovala VZP, ale kupodivu jí ani nepatří, ale právě patří jim. Rath jim na to přišel a zarazilto.No a po příchodu Julínka se opět IZIP=krycí název Elektronická zdravotní knížka se rozjíždí za opětovné podpory medii. Při tom to stojí pojišťovnu miliardu Kč za rok, bez nějakého ekonomického prospěchu pojišťovny.Bláboly o vyloučení duplikace vyšetření a léků, jsou nesmyslné, protože knížka nemá možnost to blokovat. A závisí na lékaři zda si toho všimne. Přemýšlející doktor se bez ní obejde, protože se ptá, na co se léčím a jakými léky. Takže páni Hovorkovi kritici máte možnost se ptát svých poslanců, kdo dal souhlas k úhradě za tyto tunely.
17. 01. 2011 | 12:41

SuP napsal(a):

myras -
Ano, toto je přesně to, co ČSSD chtěla, aby ve hlavách stáda zůstalo.
17. 01. 2011 | 12:55

Colt napsal(a):

pane L.Hovorko

tím, že jste zabránil privatizaci VZP a dalších kulišáren jste podle mne, vedle Josefa Luxe nejlepšími Lidovci jaké kdy tato strana měla.
Možná jste ještě se svým kolegou Carbolem měli sebrat více odvahy a dát si morální ultimata pro podporu topolánkovy vlády. Byla to doba, kdy každý jednotlivý poslanec měl neobvyklou váhu a té se dalo využít k nátlaku na morálnější jednání vlády.
Účast v té vládě a volba Klause odsunula KDU-ČSL do bezvýznamnosti.
17. 01. 2011 | 13:05

trumpeta troubivá napsal(a):

Papo řepo, znám.

"povolání, kde byste měl legálně postýlku s knížkou, odbornýmu časopisy, někde i se švarnou sestřičkou, na kterou byste se šel natáhnout, když není frmol?"

Když jsem brigádničil jako recepční na ubytovně. Jen to nebyly sestřičky, ale nebuďme detajlisti :).
17. 01. 2011 | 15:35

SuP napsal(a):

trumpeta troubivá -
Vejtaho!
Platí totiž, že kvalitní samec si svá dobrodružství nechává pro sebe.
17. 01. 2011 | 16:47

SuP napsal(a):

trumpeta troubivá -
Vejtaho!
Platí totiž, že kvalitní samec si svá dobrodružství nechává pro sebe.
17. 01. 2011 | 16:47

trumpeta troubivá napsal(a):

SuP: njn, když já všechno vytroubím.
17. 01. 2011 | 18:56

SuP napsal(a):

Cenim si v tom případě toho nicku.
17. 01. 2011 | 19:09

myras napsal(a):

To: SuP. ČSSD je mi vcelku ukradená.Jen mě krajně se.e, když musím jako OSVČ povinně platit VZP zálohy a roční podojení, ale jiný si díky partajní politice z toho pakuje kapsy za produkt, který tu slibovanou efektivitu nemá. Je s podivem, že příznivci trhu bez přivlastků nepožadují, aby si za IZIP platili jeho uživatelé jako za nadstandard. Ale dost, stejně podle předchozí reakce mám obavu,že patříte k těm, kterým dělá potíže pochopit obsah textu.
17. 01. 2011 | 19:29

Kanalnik napsal(a):

myras 12:41

presne tak
17. 01. 2011 | 21:50

Marek napsal(a):

Vážím si Vás, pane Hovorko, a vyslovuji Vám podporu.
17. 01. 2011 | 23:05

SuP napsal(a):

myras -
To mě nepřekvapuje.
17. 01. 2011 | 23:40

Joska napsal(a):

S Hovorkou lze jen souhlasit. Jen zapomněl, že v podstatě neexistuje přímá kontrola pacienta, kolik jeho ošetřování nebo léčení stojí. A tak si lékaři mohou připisovat neprovedené výkony v podstatě bez kontroly. Proto také neprotestují různí soukromí lékaři - obvoďáci..., kde jim platby za neodvedené výkony jdou přímo do kapsy. Všude jinde dostanete fakturu - zde ale ne.
18. 01. 2011 | 13:29

ZAM napsal(a):

Joska:
Ale ano, faktury za provedené úkony samostatní lékaři vydávají. Seznam výkonů pacientovi dodá pojišťovna na vyžádání.
18. 01. 2011 | 17:42

obvodák napsal(a):

ad někteří předcházející diskutující.Mám pocit,že si myslíte,že "obvodáci"jsou jen dispečeři,když si nevědí rady,pošlou vše na vyšší pracoviště.Zkušený praktik ví,co musí odeslat a co zvládne sám.Nemůže odesílat jak se mu zamane,je pak regulován/finančně trestán/zdravotní pojištovnou za překročení tzv.indukované péče.Znám chytré praktické lékaře,kteří si prakticky chtěli vše sami vyřešit,vyšetřovali,psali léky,neodesílali na vyšší pracoviště a díky této poctivé práci byli potrestání finančně vzp až do výše 250 000kč,kdyby dotyčný lékař odeslal tyto nákladnější pacienty na vyšší pracoviště,neměl by žádnou pokutu třebaže by se zvýšily celkové výdaje na pacienty např o 500 000kč za výkony provedené na vyšších úrovních.
19. 01. 2011 | 09:02

obvodák napsal(a):

Není pravda,že si obvodák dává do kapsy regulační poplatky od pacientů,každý výběr poplatku musí vykázat zdravotní pojištovně kodem 09543,a na konci měsíce z počítače vytisknout do účetnictví tzv.souhrnný příjmový doklad za výběr těchto plateb.Takže např 7000,-kč měsíčně musí zdanit!!!
19. 01. 2011 | 09:06

Rozumbrada napsal(a):

"Peníze nás všech" tedy daňových poplatníků, se ztrácejí především v staro-zkostnatělém systému,který tu byl již za "bolševika" a který novodobí modří svazáci jen "nechali pokračovat", protože oni nic novýho nikdy nevymysleli, jsou totiž neschopní.
Ty nákupy předraženejch investic, to už tu přece bylo před 20 a více roky. Základem byla neotřesitelnost pozice toho, kdo si to mohl dovolit. Tenkrát jsme všichni potichu kritizovali jejich neodborné rozhodování, kterým už tenkrát rozhazovali milióny Kčs bez vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí - a dneska to samá !!! Opět bez zodpovědnosti jsou utráceny milióny tentokrát Kč a jde to do miliard, vážení ! Tam přestává legrace, protože tam jde také (a né jen) o platy lidí, kteří si dělají poctivě svou práci a nemají s těmito čachry nic společnýho. Pak jim nezbývá, než (protože "máme demokracii") proti tomutéž systému protestovat. Ano, jde o systém rozhazování, plýtvání a opět neodpovědnému zacházení se svěřenými prostředky. Lékem by bylo zavedení osobní zodpovědnosti u neodpovědných, aby si museli své taky zaplatit (tak jako obyčejný dělník, vyrobí-li zmetek). Ale to už je ve sféře pohádek.....
20. 01. 2011 | 18:47

Ball Valve Blog napsal(a):

Další peníze se zbytečně vyhazují na nesmyslné projekty zdravotních pojišťoven
www.sprayaerosol.com
www.chinawalkingstick.com
www.carbonfiberschina.com
www.suitagroup.com
www.huilonggroup.com
20. 07. 2011 | 08:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy