Marek Šnajdr obchází standardní legislativní proces a odborné společnosti a pokračuje ve svém tažení na likvidaci zdravotních ústavů a primární prevence

10. 03. 2011 | 23:26
Přečteno 9465 krát
„Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno!“ (Marcus Porcius Cato) 19. 1. 2011 poslanec Marek Šnajdr předložil ve výboru pro zdravotnictví pozměňovací návrh k zákonu O ochraně veřejného zdraví, který věcně nesouvisí s projednávanou problematikou kvality vody ke koupání. Z tohoto návrhu a několikaletého úsilí autora je možno nabýt dojmu, že Marek Šnajdr...ostatně soudí, že zdravotní ústavy a primární prevence musí být zničeny … V daném případě se tak nabízí srovnání s jiným politikem starověké římské říše: Marcus Porcius Cato Censorius byl římský spisovatel, politik, voják a řečník. Pocházel z nízkého rodu, ale prosadil se jako voják a byl znám prosazováním zničení Kartága a odtud plyne i jeho slavný výrok „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno! Zdá se, že podobnost obou politiků v případě ničení nejen zdravotních ústavů a primární prevence není nikterak náhodná.Od doby svého nástupu na ministerstvo zdravotnictví v roce 2006 Marek Šnajdr usiluje o likvidaci zdravotních ústavů. Nejdříve se připravovaly transformační projekty na převod ústavů na akciové společnosti a jejich privatizace. Přestože transformaci všech přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví na akciové společnosti zastavil v květnu 2008 tehdejší premiér Topolánek, pokračovaly dál přípravy na jejich zničení.
V historických souvislostech je možno spatřit systematickou likvidaci primární prevence, uznávaného systému ochrany veřejného zdraví v České republice. Je třeba hledat odpovědi na otázky, v čí prospěch se tak děje, kdo má zájem o špičkově vybavené laboratoře a zajímavé nemovitosti a na tom aby se zničil světové uznávaný systém primární prevence, který v každém zdravotním systému znamená významnou brzdu růstu nákladů na léčbu nemocí?!
V roce 2003 došlo k rozdělení OHS a KHS na KHS a Zdravotní ústavy za účelem oddělení výkonu státní správy a laboratorních činností a odstranění možného konfliktu zájmů při laboratorním vyšetřování pro státní organizace a privátní sektor. Zdravotní ústavy tehdy dostaly zákonem množství cenných úkolů pro primární prevenci.
Na rozdíl od KHS mohly být příjemcem dotací na preventivní programy.
Hlavní náplní zdravotní ústavů byly:
- zdravotní služby (rozbory klinických vzorků, imunologické ambulance, pracovní lékařství, očkování, účast na preventivních programech a další),
- laboratorní služby (laboratorní vyšetření vod, odpadů, zemin, ovzduší, měření hluku, vibrací, osvětlení a další)
- expertní služby (hodnocení vlivu zdravotních rizik, posouzení vlivu na veřejné zdraví, zpracování rozptylových studií a další).
Do Zdravotních ústavů musely být tehdy převedeny jak všechny laboratoře, tak také všechna pracoviště nevykonávající státní dozor, tedy i pracoviště klinická, paraklinická a pracoviště ochrany veřejného zdraví, podpory zdraví a primární prevence chorob.
Od roku 2007 však byli odborní pracovníci programu podpory zdraví houfně propouštěni a v současné době je situace taková, že např. v Moravskoslezském kraji dnes pracuje v programu podpory zdraví 1 lékařka a 1 asistentka. Obdobné je to dnes ve všech krajích. Například pro kraje Ústecký a Karlovarský byla rozpuštěna celá skupina 8 pracovníků; přitom tato skupina patřila k nejlepším v republice, účastnila se projektů v rámci EU i WHO!!!
Ministerstvo zdravotnictví tak místo rozvíjení kapacit Zdravotních ústavů a posilování jejich role v primární prevenci začalo primární prevenci a Zdravotní ústavy systematicky likvidovat.
Každý ZÚ měl svou vlastní strukturu pracovišť a své odborné zaměření, které bylo dáno převažující místní problematikou a historickými zkušenostmi a vývojem hygienické služby v daném regionu. Např. v Ústí nad Labem bylo velmi silné zaměření na využití možností, které poskytuje obor imunologie pro zjišťování vlivu životního prostředí na zdravotní stav člověka. Již v 80. letech minulého století byla KHS v Ústí nad Labem takto vyprofilována a její výsledky velmi uznávané. Od r.1953 byl obor lékařská mikrobiologie začleněn do struktury hygienické služby (OHS, KHS) a v 60.-70. letech se z něj vyčlenil samostatný obor klinické imunologie (dnes v ČR alergologie a klinická imunologie).
Zdravotní ústav Ústí nad Labem měl od svého vzniku výkonnostně i odborně dominující pracoviště klinické imunologie a alergologie, jehož význam podtrhuje i to, že je v koncepci tohoto lékařského oboru v ČR uvedeno mezi 10 klíčovými pracovišti pro ČR; tato pracoviště mají odpovědnost za poskytování zdravotní péče a rozvoj oboru v daných regionech. Proto ústecká imunologie na ZÚ musí být připravena zajistit imunologický servis pro kterékoli nemocniční či ambulantní zdravotnická zařízení v celém kraji. Na Centru imunologie a mikrobiologie ústeckého ZÚ jsou i další regionálně i nadregionálně důležitá pracoviště: klinická mikrobiologie, mikrobiologický monitoring (epidemiologická mikrobiologie, podle SZÚ se jedná o jedno z nejkvalitnějších takových pracovišť v celé ČR), genotoxikologická laboratoř – jedna ze 2-3 reálně funkčních v ČR (!), vynikající pracoviště očkování a cestovní medicíny, atd. Tak podrobný výčet je nutný jako kvalifikovaná obrana proti neuvěřitelně zkreslujícímu a nepravdivému popisu činností zdravotních ústavů mimo Prahu a Ostravu, které opakovaně uváděli poslanec Marek Šnajdr i pan ministr Heger ve svém vystoupení v poslanecké sněmovně dne 9.2.2011. Pokud poslanci i ministři mají pro své rozhodování tak neuvěřitelně účelově zkreslené a nepravdivé informace, pak se nelze divit vysoké zmetkovosti české legislativy.
Hygienické laboratoře ve zdravotních ústavech představují špičková pracoviště svého oboru. Tyto laboratoře jsou specializované na zkoumání vody, ovzduší, hluku, potravin, apod. a evidentně jsou předmětem zájmu soukromých investorů. Tyto laboratoře MUSÍ mít k dispozici mnoho metodik, přístrojů, odborníků, specialistů, apod., aby mohly odborně a na současné úrovni zajišťovat odborný servis pro řešení všech problémů životního prostředí. V protikladu k tomu požadavky „státu“ - dnes krajských hygienických stanic se snižují rok od roku v důsledku dlouhodobě systematicky omezovaného rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro hygienické stanice a Zdravotní ústavy.
Do struktury činností ZÚ v ČR také patří pracovní lékařství, které se ale řadu let potýká s kompetenčními spory v rámci existujících dvou odborných společností v ČR a také problematika hodnocení zdravotních rizik – přitom ta měla být jednou z nosných činností nově vzniklých ZÚ.
Je naprosto tragické, že pro cílenou primární prevenci chorob v tomto systému není místo.

Dnešní úloha a postavení KHS: z dnešních KHS se stala pracoviště, která zásadně NESMÍ kontrolovat nic jiného, než to, co je uvedeno a jednoznačně stanoveno zákonnou normou (EU, ČR). Každé rozhodnutí KHS musí mít oporu v zákoně (nestačí jen obecné ustanovení). Za této situace si žádný pracovník hygienické služby nedovolí upozornit třeba i na očividný zdravotní problém, který však nemá konkrétní oporu v zákonné normě !!! Proto je činnost KHS stále více oslabována.
S příchodem Marka Šnajdra na ministerstvo následovala cílená destrukce těchto zdravotnických zařízení. Od roku 2007 nastalo drastické a záměrné omezování rozpočtů KHS a Zdravotních ústavů, následné propouštění odborných pracovníků a úplné odnětí dotací Zdravotním ústavům. V roce 2008 došlo k převedení pouhé poloviny odborníků na primární prevenci do Státního zdravotního ústavu Praha. Během následujícího roku pak z těchto lidí byla propuštěna další čtvrtina z původního počtu.
V roce 2008 předložilo ministerstvo zdravotnictví novelu č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, která měla zlegalizovat převod skladování a distribuce očkovacích látek z KHS na soukromé firmy a umožnit ministerstvu zdravotnictví slučovat a rušit zdravotní ústavy podle svého uvážení. V červenci 2009 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, v rozporu se zákonem, o odnětí skladování a distribuce očkovacích látek krajským hygienickým stanicím a o přidělení této zakázky na 3 roky konsorciu firem PHOENIX – AVENIER. Průběžně docházelo k personální devastaci zdravotních ústavů a do vedení několika ústavů byli jmenování nekompetentní lidé.
Na podzim roku 2009 začalo projednávání zmíněné novely zákona o ochraně veřejného zdraví ve sněmovně. Ministryně Jurásková uvedla, že zákon není dobře připraven, že požadavek EU na kontrolu kvality vody na koupání bude řešen vyhláškou. Sněmovna poté návrh novely zamítla. V průběhu roku 2009 začalo ministerstvo zdravotnictví připravovat tzv. restrukturalizaci KHS a Zdravotních ústavů a ústavy byly nuceny přejít na jednotné výkaznictví a softwarové vybavení pod „ostravský“ systém.
Když si výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny vyžádal odborný seminář k této restrukturalizaci, pak s výjimkou jediného přizvaného odborníka nebyl dovolen vstup pracovníkům Zdravotních ústavů ani odborné veřejnosti. Na začátku roku 2010 se uskutečnil další pokus o tzv. restrukturalizaci zdravotních ústavů a KHS.
V březnu 2010 se jím zabývala i mimořádná schůze poslanecké sněmovny a ministryně Jurásková proces zastavila. Přesto byl připraven záměr na sloučení všech ústavů pod Prahu a Ostravu. Koncem roku 2010 ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. – sněmovní tisk 165. Primárně měla řešit pouze kontrolu kvality vody na koupání. 19. ledna 2011 však bývalý první náměstek ministerstva zdravotnictví, nynější poslanec ODS Bc. Marek Šnajdr předložil přílepek k uvedenému zákonu - k tisku 165, kterým má dojít ke sloučení zdravotních ústavů pod ZÚ Praha a ZÚ Ostrava, ale podle některých odborníků se jedná o předstupeň faktického zrušení zdravotních ústavů a dovršení několikaletého úsilí autora návrhu. A navíc velmi nestandardním způsobem, přestože vládní koalice při svém vzniku jasně deklarovala zákaz předkládání přílepků. Výbor pro zdravotnictví tento pozměňovací návrh schválil, pouze 3 poslanci hlasovali proti, někteří se zdrželi.
O zákonu se má hlasovat v polovině března ve 3. čtení.
Opakuje se tak situace ze srpna roku 2007, kdy 101 poslanců vládní koalice propasírovalo poslaneckou sněmovnou bez jakékoliv odborné diskuse 18 - ti stránkový přílepek - pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu!!! k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zcela zásadně tak poslanci změnili způsob stanovování cen a stanovování výše úhrad léčivých přípravků ze zdravotního pojištění, tedy oblast, kde se ročně rozhoduje o 60 – 70 mld. ze zdravotního pojištění. Média však tento „majstrštyk“ ponechala téměř bez povšimnutí v pozadí bezvýznamných půtek o podobu regulačních poplatků. Přitom s dopady tohoto záměrně špatně připravované návrhu se náš zdravotní systém potýká dodnes a tratí na něm minimálně 10 miliard korun ročně! Stejný postup zvolil poslanec vládní koalice Marek Šnajdr i nyní v případě slučování, resp. rušení zdravotních ústavů. Jak se postaví k takovému stylu práce vlastního poslance pan premiér Nečas? Budou se všichni poslanci současné koalice rozhodovat podle svého svědomí a vědomí nebo budou nuceni podlehnout stádovému efektu? Kde jsou prohlášení o nepřijatelnosti přílepků o nestrpění korupce, kde je volání po transparentnosti legislativního procesu? Arogance moci u některých jedinců je evidentně bezmezná. Zdá se, že předvolební sliby některých politiků i premiéra zůstávají jen na předvolebních billboardech a letácích!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

almost glossed™ napsal(a):

Šílené...
11. 03. 2011 | 00:17

VL napsal(a):

Kšeftování se zdravím je hyenismus. Koalice ODS, TOP 09 a VV se zde snaží zavést kšeftování se zdravím. Máš peníze? Ne? Tak máš smůlu.
11. 03. 2011 | 00:40

ZAM napsal(a):

Půvabné kouzlo nechtěného spočívá v argumentaci, že zdravotní ústavy stejně v převážné většině poskytují placené služby soukromníkům a tedy pro stát je většina činnosti zbytečná a navíc prý nákladná. Nechtěně tak je odůvodňována snaha po privatizaci těchto lukratívních činností s vybavenými kapacitami, které dosud hradí státu téměř všechny náklady na provoz.
11. 03. 2011 | 01:33

Jarmila napsal(a):

Jde o to, zdravotni ustavy s jejich vybavenymi kapacitami a lukrativnimi cinnostmi zprivatizovat a pak tyto sluzby prodavat draho statu ...
A proc je sjednotit pod Prahu a Ostravu, nikoliv treba pod Prahu a treba Usti...inu pan bakalar Snajdr je z Frydku, do Ostravy to ma nejbliz,kdyby se nahodou, ale ciste nahodou stal majitelem nejake podobne zprivatizovane instituce ovsem se sidlem na Kypru...

Zrovna dnes mi rikal jeden vysoce postaveny lekar z jedne velke a dulezite fakultni nemocnice, ze za nejvetsimi vykradackami ve zdravotnictvi je Snadr s Julinkem...Julinek neni, tak Snajdr dilo dokonava...
11. 03. 2011 | 02:46

David napsal(a):

Pane Hovorko, díky, že jste se zase objevil.

Je už nejvyšší čas zdokumentovat všechny škody, které způsobuje Šnajdr a být tak připraveni až nastane doba účtování, která se už blíží. Šnajdra je třeba pořád sledovat, protože ten nedá pokoj a bude škodit dokud bude mít nějakou fukci.
11. 03. 2011 | 07:20

PU napsal(a):

Ostrava je na tom tak dobře, že když se chce něco objektivně změřit - *musí tam naběhnout AV ČR s respirátorem na
hubě* a v TV se národu řekne že tam nejde žít.
Kde jsou ty orgány co to mají v popisu práce, kde je výsledek jejich letitého snažení.
Každé druhé děcko má pomalu astma už od narození a ta svi.. bude rušit jediný nezávislý orgán který má dlouhodobě monitorovat tyto zátěže.
Kde se potom vezmou relevantní data až se tato dnešní děcka budou soudit s Arcelorem nebo se státem o invalidní důchody a úhradu zvýšených nemocenských výdajů.
11. 03. 2011 | 07:35

rejpal napsal(a):

Autor
Je to OT, ale když už jste se tu objevil, rád bych vám řekl, že jste jeden z mála politiků, kterých si vážím.
Komentovat počínání pana Šnajdra a jeho skvadry lze slušnými slovy jen velmi velmi obtížně.
11. 03. 2011 | 07:42

Inci napsal(a):

Šnajdr dávno patří do Valdic , takové národohospodářské škody vyprodukované jedním jedinným lobystou nemají nikde obdoby ...
11. 03. 2011 | 07:45

Cech napsal(a):

Snaha pana Šnajdra by měla být posuzována jako vědomé porušení nezávisloslého jednání státních institucí.
Protože toto je jedna cesta, jak je možné zmanipulovat rozbory které mají zásadní dopad na jednání oněch statních institucí.
Protože zrušit ústavy , které poskytují kraji i státu praktické služby, přitom nestojí stát ani korunu a dokonce jsou v mírném zisku? Podle údajů serveru Týden činily v roce 2009 náklady na provoz ústavů 1.319 miliardy, výnosy přitom byly 1.37 miliardy.
Druhou stranou mince je vidina možnosti zprivatizovat něco co vzhledem k nezávislosti rozborů privátní být v normálním státě nesmí.
Pokud pan Šnajdr navrhne zprivatizovat soudy a justtici a toto mu v tomto státě projde, potom ať si zprivatizuje i ústavy.
Jinak kroky pana Šnajdra jsou vice jak viditelné.
Zrušení ústavů je první krok jak vyhladovět státní sektor po lukrativních službách.
Pokud se státní sektor nevyhladoví tak, nebude umožněn zajištěný zisk firem,které stěží dosáhnou na 60-70 % výkonnosti státních ústavů.
Proto výsledkem bude:
a) Velmi nízká výkonnost firem ale o to větší cena za vykonané služby.
b) Velmi snadná zkorumpovatelnost, tedy absolutně bezproblémové ovlivňování rozborů v případě podvodné činnosti.
Celkově lze z tohoto vyvodit pokles věrohodnosti důkazů poskytovaných těmito firmami.
Pokud chce pan Šnajdr ústavy zrušit. musel by je zrušit bez náhrady(zařízení ústavů zlikvidovat; tak aby je nebylo možné privatizovat) a v tom případě, by skončil v betonu.
Pokud si to přečte nick Lex tak prosím o dodatečnou formulaci této protistátní činnosti pana Šnajdra.
11. 03. 2011 | 07:57

Jakeš napsal(a):

Pane Hovorko zdravím. V tomto státě, kde je jž dlouho vše rozkradeno viz -(http://zpravy.idnes.cz/video-pakaz-rozkradli-vsechno-lici-ringo-cech-zkusenosti-z-politiky-1im-/domaci.asp?c=A110308_153249_domaci_js) zůstávají dvě oblasti, které je třeba rozebrat k obrazu svému. Zdravotnictví a důchodový fond. K těmto zaručeným penězům se dá dostat jen přes "privatizaci" věcí veřejných a státního rozpočtu. Ve vyspělém světě by osoby typu - Šnajda, Kalouska atd., byly v kriminále. V ČR jsou vzor cnosti a podnikavosti.
11. 03. 2011 | 08:30

Jedla napsal(a):

Také přidám odkaz, je o petici ve zdravotním ústavu v Brně:

http://brno.idnes.cz/brnane-ze-zdravotniho-ustavu-se-boji-o-mista-a-sepsali-petici-pt0-/brno-zpravy.asp?c=A110307_181759_brno-zpravy_dmk
11. 03. 2011 | 08:44

Jedla napsal(a):

Proč jsem to tam dal? V petici se píše, že (na sloučení s Ostravou a tím faktické zrušení navržený) brněnský zdrav. ústav je příspěvkovka s nulovým příspěvkem, tedy 100% soběstačností. Je zřejmé, že by (nahrazen po bezdůvodném zničení privátním subjektem zajišťujícím tytéž činnosti) "uměl" vydělat, ovšem daňového poplatníka by pak tytéž služby vyšly zatraceně draho. Přesně jako v příspěvcích DH! Najít si své slabé místo v obraně slušných lidí, a pak bezohledně využít komparativních předností, a maximalizovat zisk!

(Ludvíku Hovorkovi patří dík. Není poslancem, neplatíme si ho z daní. Dělá to, co se mu nevyplácí, protože vidí podlost a slušní lidé se musí podlosti postavit.)
11. 03. 2011 | 09:02

SansLogique napsal(a):

Odsunout Hovorku do ústraní a dát ho na nevolitelný místo kandidátky byla ta největší hovadina, kterou kdy Lidovci udělali.
11. 03. 2011 | 09:12

Dočekal napsal(a):

"Za vším hledej prachy!"

To, že skutečným vládcem na Ministerstvu zdravotnictví je Bc. Marek Šnajdr, se velice dobře projevilo v průběhu akce nemocničních lékařů s názvem Děkujeme, odcházíme.
Jediní, kdo veřejně označili nemocniční lékaře za vyděrače, byli pánové MUDr. Boris Šťastný a už zmíněný Bc. Marek Šnajdr.
Když se tímto výrokem následně "blýskl" sám ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger, bylo mi hned jasné, že tento člověk je jen pouhá loutka v rukou těchto dvou pánů.

Pana inženýra Ludvíka Hovorku jsem uznával a uznávám ho i nadále. Od chvíle, kdy ho strana KDU-ČSL postavila na kandidátce na nevolitelné místo, ztratili pro mne "lidovci" poslední zbytky kreditu.
Dovoluju si tímto alespoň dodatečně poděkovat panu Hovorkovi za všechno, co udělal pro nás "dole" a jsem opravdu moc rád, že jej vidím a můžu číst na těchto stránkách.
Mám ale takovou obavu, že to nebude trvat dlouho a do diskuse nalétnou místní lejnometi.
I toto je daň za svobodu slova. Bohužel.
11. 03. 2011 | 09:18

Inci napsal(a):

Šnajdr si koleduje ... žádný nový fešácký zdravotní pojišťovny se stavět nebudou ... bude lepit v krimu pytlíky z bankovek které svým diletantismem při spolupráci s Kradouskem znehodnotil ...
11. 03. 2011 | 09:30

Ivan napsal(a):

Bohužel na těchto stránkách toho moc nezazní k podpoře opravdu fundovaného rozboru situace. Je třeba s článkem úplně souhla- sit, ovšem je to málo. Poslanci by si měli uvědomit o co jde, ovšem bohužel oni neví, ale rozhodují, což jste určitě za svého působení v poslanecké sněmovně pane Hovorka poznal. Je to problém, protože prostředky určené k odborným posudkům nejsou směrovány k tomuto účelu z velké většiny, ale k vlastním výdobytkům. Připomíná mi to odboráře předlistopadového období.
Je Třeba podotknout, že skutečně i mediálně je to velmi špatně postaveno a zdravotnictví se nadále huntuje a ne modernizuje.
Prevence jedním z pilířů našeho zdravotnictví a taky jedním z
důvodů celosvětového uznání našeho zdravotnictví i v předlisto-
padovém období. Je třeba zdůraznit, že ne vybaveností, ale organizací bylo naše zdravotnictví na dobré úrovni. Příčina devastace je jednoduchá. Kormidelníkům nejde o veřejný, ale osobní zýjem. Pan Šnajdr a pan Julínek, vezmemeli tržní systém k tomu, jsou hrobaři zadravotního systému naší země, pouze ze zjištných důvodů. Ovšem počítat stejně neumí, ti nejsou národohospodáří, to jsou účetní vlastních firem dle jejich chování. Váš článek vystihuje situaci, ale bohužel pane Hovorka ne vy, ale Vaše strana mnoho napomohla tomuto postupu a mrzí mne, že po obměně ve STRANĚ lIDOVÉ, slyším nadále málo o lásce k bližnímu svému. Pokud se tak stane a nenechá se Vaše strana ohloupit a uvědomí si základní křesťanské povinnosti, bude jinak.
11. 03. 2011 | 09:31

Pavla napsal(a):

Pane Hovorko a nestačí na Šnajdra úlisného podat trestní oznámení? Máte vidět média, co to pak bude za fofr,.... jinak se nic nestane a Boris s Marečkem se nám vysmějí a že už se teď za břicho popadají. Proč si myslím, že blog napsat nestačí.
11. 03. 2011 | 09:36

Tenco napsal(a):

Až zase budete, vážení, mít pocit, že je třeba hulákat na nezodpovědné a vyděračské nemocniční doktory, tak si přichystejte studený obklad na hlavu :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=693430

Šnajdr ocobně ztopil návrh na udělení peněžité sankce hudebnímu klubu, kdy měření hladiny hluku provedl Zdravotní ústav na návrh stěžovatele a situaci vyhodnotila Krajská hygienická stanice.
Jo - klub byl tehdá ve spoluvlastnictví nějaké pí )sl) Holušové.
Prý je to pořadatelka Colours of Ostrava či co.
Informace jsou z první ruky.

Psychopati, opilci, narkomani a zloději si udělali z eráru, který přeci coby liberálové bytostně nenávidí, kurvu. Která ale dává jenom jim, jejich rodinácm a jejich kmotrům.

To, že je jiní psychopati, zloději, opilci a narkomani volí jen doplňuje folklorní pojetí demokracie v České kotlině.
Ano - souhlasím s pravicovými diskutéry jako je např. xy, či Carlos V a jarpor /poslanec za oDS/ - je to obrázek voličstva - jeho vzorek.
V tomto případě asi všichni tušíte jakého voličstva a co je to teda za vzorek.

Neb vy si myslíte, že ta individua může zvolit normální, střízlivý člověk bez závislosti na fetu a krádežích ?

No, když myslíte, tak volte dál. Socodesáky.
:((((
11. 03. 2011 | 09:55

Tenco napsal(a):

Pavla
To je pravda. Lidi, kteří mají za sebou stranické aparáty, asistenty, štáby právníků...často placené z našich daní - jak to že jen píšou články a drbají ?
To pak není politika, ale politikaření.
11. 03. 2011 | 09:59

SansLogique napsal(a):

jarpor je poslanec za ODS? Zajímavé. To mnohé vysvětluje.
11. 03. 2011 | 10:02

Občan napsal(a):

To, co píšete, pane Hovorko, je průser jako kráva.
Nedávno jeden lékař, který působil několik let v Keni (tuším) a předtím v Německu a Francii, srovnal zdravotnictví ČR se zdravotnictvím keňským a zdravotnictvími Francia e německa. Na základě tohoto srovnání a svých osobních zkušeností zkonstatoval, že české zdravotnictví (a nejen zdravotnictví) směřuje prostřednictvím deforem právě do Afriky.
Vy jste svým článkem slova toho lékaře jen potvrdil.

Víte, pane Hovorko, je velká škoda, že právě Vy už nejste v parlamentu. Měl jsem možnost sledovat různá Vaše vystoupení a byl jsem překvapen rozsahem Vašich znalostí o zdravotnictví a schopností hovořit věcně, dalo by se říci až nadstranicky, ve prospěch resortu a pacientů.
Lidovce hodně nemusím, protože dali ČR vraha českého zemědělství a propagátora restitucí Luxe a vraha české ekonomiky Kalouska. Ale přestože i Vy jste lidovec, máte můj respekt a přál bych Vám, abyste se do Parlamentu vrátil. je Vás tam třeba.

Děkuji za Váš burcující článek a přeji hezký den.
11. 03. 2011 | 10:03

Občan napsal(a):

Kdyby byly náhodou obnoveny trest smrti a veřejné popravy, věděl bych o několika politických individuích, na jejichž popravu bych ASI dokázal jít. Abych měl jistotu, že už doopravdy nebudou ubližovat slušným poctivým lidem a této nešťastné zemi.
11. 03. 2011 | 10:07

captcha napsal(a):

jste jeden z mála lidí,kteří rozumí zdravotnictví a nazývá věci pravými jmény.váš postoj v parlamentu,kdy jste v hodině dvanácté zastavil gauneřiny julínka,šnajda a podobných zločinců vám nikdy nebude zapomenut.neobyčejně si vás vážím.
11. 03. 2011 | 10:30

důchodce napsal(a):

Pane Hovorka, obsah článku je rekapitulací událostí ještě z Julínkové éry, který dal sebevědomí tomuto umělci Šnajdrovi a on si myslí, že je vševěd. V mnoha jeho vystoupeních, názorech, argumentech od po celou dobu jeho pobytu na MZ a v současné době na VZP jen prohlujuji svoje přesvědčení, že tento škůdce všech nemocných Šnajder ať již v nemocnicích, nebo v ústevech všeho druhu získal ke svým skutkum kvalifikaci. Jeho jedinou kvalifikací, vedle hloupostí a života mimo realitu, je jeho stranícká legitimace, která mu dovoluje aroganci, bezohlednost a neochotu o čemkoli diskutovat. Z místa ve vedení ODS dohlédne, jak vidíme na konec světa. Je to další z chytrých nečasových rádců a oblbovatelů, kterým předvolebné sliby, dané slovo, podání ruky nic neznamená. Doufám, že Šnajdrův přílepek někdo rozumný nejen odpárá, ale i roztrhá. Šnajdrovi nepatří do růk kniha, ale hůl, protože to řádný občan, ale ...
11. 03. 2011 | 10:32

vlk napsal(a):

ˇUž dlouho není žádná debata o tom, že Šnajdr by měl být prohlášen za zemského škůdce!
O cokoli zavadí , má to úplně stejný charakter.

A tohle - ted y rušení ZU?
Nic nového pod sluncem. Jd e o velmi profitabilní záležitost , ted ypokud činnost současných ZÚ budou vykonávat soukromé laboratoře.Mimochodem - minimálně podstatná část , ne li většina, laboratoří ve zdravotnictví v této zemi je v rukou velkých zahrnaičních laboratorních společností. Tak proč jim k tomu nepřihodit další byznys?
tedy tu lukrativní část současné činnosti ZU.
A pak je zde další soubor činností, které ZU vykonávají a kd e má Šnajdr jasno. to jsou činnosti, které by on ve svém slovnku nejspíš označil jako - šikanozní.
tedy ty kde přispívají svou činností na d elementárnímdohledme státu nad praktikami podnikatelského sketoru.Privatizace snadno vyřeší i tohle.
Pokduněkod chce vědět jak, nechˇ si nechá referovat o činnosti třeba stanic STK...
11. 03. 2011 | 10:48

Tenco napsal(a):

SansLogique
Sám to o sobě prohlásil.
Ale je možné, že ve své nadutosti o sobě prohlašuje, že je poslanec, ale je to jen obyčejný zastupitel na nějakém malém městě.
:)))))))

Přírodovědec o něm tvrdí, že sem byl Jánským vrškem nasazen s cílem relativizovat a rozmělňovat veřejné mínění o jednoznačných záležitostech. :((

Ale každý musí být z něčeho živ.

Pomodleme se proto za něj :

"Zdrávas Mária, milostiplná.....oroduj i za poslance z ODS...."

:))))
11. 03. 2011 | 10:49

AC napsal(a):

...jakož i TOP09 a VV...Amen:-)
11. 03. 2011 | 10:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky obsahující hrubé nadávky ("svině, "zmetek"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 03. 2011 | 10:57

Aleš Řešitel napsal(a):

Stop mafiím,stop korupci, stop rozkrádání na všech úrovních. Slova a debaty očividně nestačí. Info jak dál, jak vyčistit chlév na ales.resitel@centrum.cz. Díky všem, kteří nechtejí jen přihlížet a vést akademické debaty.
11. 03. 2011 | 11:05

almost glossed™ napsal(a):

"SansLogique napsal(a):
jarpor je poslanec za ODS? Zajímavé. To mnohé vysvětluje."

Kdesi se prořekl. Pak se to snažil vzít zpět s tím, že dělá jen zastupitele, ale moc věrohodně už to neznělo.
11. 03. 2011 | 11:30

SansLogique napsal(a):

Tenco:
ať tak nebo tak, je v tom případě volajaký zmetěný. Kdysi jsem mu nadával do modrejch ptáků a byl děsně dotčenej a ohrazoval se, že s modrejma ptákama nemá nic společnýho.
11. 03. 2011 | 11:32

vlk napsal(a):

Tenco

Logika azs e neber až tak vážně. Pochází ze serveru, kde každý odlišný názor je z klávesnice placeného pravicového rozbíječe diskusí. Je to taková tamní úchylka.
11. 03. 2011 | 11:40

Petr napsal(a):

Vím o čem je řeč,
sám jsem byl zaměstnancem jednoho ze zdravotních ústavů (Liberec). Za jeho zachování jsem ještě v loňském roce bojoval za jeho záchranu, za pomoci pana poslance Hovorky, za což má můj velký dík. Nakonec se "odpovědná pracovnice" ministerstva rozhodla do čela našeho ústavu dosadit nekompetentní vedení, nejprve stavaře v důchodu - viz článek http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=663519 a po něm........škoda slov.

Za svou snahu o záchranu ústavu jsem byl po zásluze odměněn - propuštěn pro nadbytečnost. Avšak po nezbytné dvouměsíční pauze bylo mé místo nově obsazeno... Však to všichni známe.

Se Šnajdrem jsem měl také své zkušenosti. Sám mi jenou ve své slabé chvilce mezi čtyřma očima přiznal, že cílem celé restrukturalizace je příprava na privatizaci sjednocených ústavů jejich managementem....
11. 03. 2011 | 11:42

SansLogique napsal(a):

vlku, teď jste mě naštval, to bych si vyprosil. Nejsem žádnej agent z OM a laskavě tam zkuste najít jeden jedinej příspěvek, kde JÁ někoho označuju za placenýho rozvraceče.
Ostatně možná jsem tam považován za totéž, jen víc rafinovanýho, páč nejsem pravičák. Jenomže mám ze všeho srandu a nehodlám (a naštěstí nemusím) brát nic příliš vážně.
11. 03. 2011 | 11:55

Tenco napsal(a):

Petr
Obsazování manažerských postů na základě politického /respektive/ patronsko - klientského klíče. S posvěcením BIS.
Jde o stejný komplot, který tady v 90. letech propracovali k dokonalosti estébáci a komunisti /myslím si, že i v tomto případě často tahají za provázky oni/.

Možná, že dobrým řešením by bylo, kdyby VV začly skutečně bojovat za právní stát a nenechaly s sebou orat.
Protože náš stát je právní jen formálně.

Společným konzenzem a prizmatem jak pojmout hospodářství a společnost musí být spravedlnost.
To je největší tmel a v tom dlí největší síla.

Alternativou je cynismus a egoismus - fundamentální libaralismus "an sich".
Který zákonitě přeroste ve fašismuz.
Stranický nebo korporativní.

V této souvislosti by mě docela zajímalo, co dělá Klaus se zprávami, které mu pravidelně předkládá BIS. A co je vtěch zprávách. A co v nich není.
:----()
11. 03. 2011 | 11:57

yyy napsal(a):

To SansLogique a Docekal: Shoda. Naprosta! V hodnoceni p. Hovorky i KDU-CSL!
11. 03. 2011 | 12:12

PhDr. Jiří Němeček, Hradec Králové napsal(a):

Jsem velmi potěšen, že se pan Hovorka nenechal otrávit a zůstal v politice. Věřím, že nebude dlouho trvat a on se vrátí do celostátní politiky. Považuji ho za jednoho z mála slušných politiků a věřím, že v očištěné straně KDU-ČSL se brzy prosadí. Snad se náš národ konečně probudí a začne přemýšlet.
11. 03. 2011 | 12:46

ZAM napsal(a):

Jarmila:
Tak pan bakalář je z Frýdku! To opravdu vysvětluje mnohé.
11. 03. 2011 | 12:56

kelt napsal(a):

Šnajdr je škodná českého zdravotního systému.
Mělo by se s ním tak naložit-neprodleně.
Pokud je Heger slušný člověk,jak se dost často píše a říká,musí se ho zbavit,jinak skončí s ním.
11. 03. 2011 | 12:57

rejpal napsal(a):

kelt
Heger nemá šanci, je ve skutečnosti stínovým ministrem. Občas jen něco lehce připodotkne, ale rozhoduje se jinde. Nedávno Boris Šťastný v TV přiznal, že reforma zdravotnictví pojede podle not Julínka a Šnajdra, jen s mírnými úpravami.
11. 03. 2011 | 12:59

ZAM napsal(a):

vlk:
"minimálně podstatná část , ne li většina, laboratoří ve zdravotnictví v této zemi je v rukou velkých zahrnaičních laboratorních společností." Nepovídejte, odkud to víte? Pramen by nebyl?
11. 03. 2011 | 13:03

Rejpal napsal(a):

To Petr:
zvláště panem Hapalou, ředitelem zdravotního ústavu Ostrava, který je jedním ze zakladatelů ODS
11. 03. 2011 | 13:56

LANDA napsal(a):

Když někdo z kluků provedl něco špatného padla často otázka "Jseš blbej nebo navedenej?
V případě pana Šnajdra je odpověď následující: "Je hloupej a k tomu ještě navedenej".
PS. Omluvou je, že za to nemůže.
11. 03. 2011 | 14:12

Řezník napsal(a):

Přátelé, jenom klid. Šnajdr si myslí, že je nepostihnutelný. Je to jeho největší omyl. Špatně dopadne. Skončí nejenom v kriminále, ale utrpí také vážnou újmu na zdraví.Na každou sviňu se najde řezník.
11. 03. 2011 | 14:18

kelt napsal(a):

Rejpale-pevně věřím,že již jim na to nevyjde čas.Pokud ano,smůla,že již není kam emigrovat.
11. 03. 2011 | 14:37

rejpal napsal(a):

kelt
Obávám se, že tady je možné úplně všechno - ještě předevčírem bych nevěřil, že je možná taková kalouskovina, jakou předvedl - a je.
Ale na odchod jsem již starý a příliš konzervativní.
11. 03. 2011 | 15:04

karel napsal(a):

Zbytečné lkaní, celý problém je v tom, že mocenské struktury v této zemi drží zločinecká mafie prostřednictvím ODS+satelitů, a jejich úloha není vládnout ve prospěch této země, ale zajistit kmotrům rozkradení veškerého státního majetku (už dokonáno až na výjimky) a zločinné vysávání státní kasy, kam předtím peníze nasbírali řádně pracující občané. Řešení je jen jedno, vyjít do ulic, udělat revoluci, šnajdry a podobné škodící šmejdy zavěsit na kandelábry, zabavit nakradený a nelegálně získaný majetek (stejně je bohužel dávno v Toskánsku nebo na Bahamách) a předat vládu lidem, kteří nebudou napojeni na zločinecké gangy bývalých veksláků a estébáků. Revoluce je jediné řešení, v této zemi jinak nic nebude fungovat, jen taková triviální věc, jako zajistit, že suma majetku občana = součet výdělků na daňových přiznáních+dědictví+výhry, ostatní řešit jako nelegální příjem - je naprosto nefunkční. Buhužel tomu přispívá nízké IQ značné části populace, ketrá tyto zločince volí.
11. 03. 2011 | 15:06

Novák Vilém napsal(a):

Pan Hovorka se ptá, v čí zájmu je zničení našeho zdravotnictví. Přece zcela jednoznačně: Těch modrých svi....ní! Doufejme, že přijde doba a co ty modré be...stie zprivatizovali, se zase znárodní a z členy ODS by se mělo zatočit jak v Číně. Odesáci na stadiony a s Šnajdrem a Jůlinkem v čele!!!
11. 03. 2011 | 15:29

Franta napsal(a):

Jak dlouho si to ještě necháme líbit?
11. 03. 2011 | 15:30

rejpal napsal(a):

Franta
Do příštích voleb. Pak přjde nový předseda, který slavnostně slíbí, že teď už se opravdu polepší - nebo se vrátí Václav Klaus, a ten nebude muset slibovat vůbec nic - a zvolíme si je znovu. Třeba s jinou zaručeně novou a zaručeně správnou stranou, která nesnáší nepořádky stejně jako my.
Dopustili jsme v našich myslích, aby se slovo levice stalo nadávkou a zabránili jsme přirozenému střídání mocenských struktur, které jediné je jakousi, byť nedokonalou ochranou proti prorůstání byznysu a podsvětí do politiky.
11. 03. 2011 | 15:44

Jerry napsal(a):

"Teď, když máme co jsme chtěli". Vážení JUDr. Jahelka už v prosinci 1989 říkal : "K šípku už s tím sametem, pánové a dámy. Buďto s nima zametem, nebo oni s námi". A národ stále sladce spinká jako Blaničtí rytíři. A stále volí ty správné hochy. Máme takovou vládu, jakou si zasloužíme !
11. 03. 2011 | 16:42

ivankučera napsal(a):

Neopomeňte fakt, že Marek Šnajdr byl již v roce 2003 nebo možná i dříve napojen na duo Karla Říhová - tehdejší vedoucí odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví /+ jejího manžela Otokara-poslance/ a hl.hygienika a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta. jejich prostřednictvím pak M. Šnajdr prováděl kejkle s hygienickou službou / v r. 2003 tzv. RESTRUKTURALIZACE HYGIENICKÉ SLUŽBY včetně ZDRAVOTNÍCH ÚSTAVŮ.
Nejde jen o Marka Šnajdra, je to celý komplot ze severní Moravy, ponejvíce z Frýdku-Místku / Šnajdr, Vít a další/, Ostravy a Olomouce / Říhová, její muž Otokar, Julínek, Hapala, Topolánek, Ivan Langer a další a další/. Na tuto skupinku je potřeba si pořádně posvítit, a když vidíte ty zloděje, jako je Julínek, Topolánek, Langer atd., vidíte, které straně jdou peníze z privatizací státních zdravotnických zařízení. A tato strana peněz potřebuje hodně: na podplácení, na volební kampaně, také něco lobbistům do kapes...Je to složité.
Tak až bude zase ta revoluce, víte, na koho s klacky.
11. 03. 2011 | 16:54

Dočekal napsal(a):

Odkaz:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=693430
11. 03. 2011 | 18:37

Jaroslav Horák napsal(a):

Pane Hovorko jsem rád, že jste se opět objevil. Proč víc nevystupujete. Proč jste zůstal ve straně, kde vás ponížili.
Takoví, jako vy patří do parlamentu.
11. 03. 2011 | 19:28

Hugo napsal(a):

Pane Hovorko ?
Nemáte na této kause také část svého podílu?
Proč jste hlasovával v době kdy jste měl možnost ovlivnit zásahy neschopného Šuldy s jeho klonem a pobočníky Šnajdrem a Hroboněm tak jak jste hlasoval ???
11. 03. 2011 | 20:45

Jan napsal(a):

Je pan bakalář Šnajdr neoliberální dogmatik? Pokud ano, tak si každý udělá názor sám.
11. 03. 2011 | 22:18

hoven napsal(a):

všichni vědíí, že hovorka to nemá v hlavě v pořádku, přiznali to i jeho spolustraníci z kdu. tak co tady řešíte???
12. 03. 2011 | 02:13

Franc napsal(a):

Pane Hovorko, nechtěl by jste se raději vrátit k betonářským směsím a konstrukcím? To máte vystudované a možná tomu rozumíte. Ne, že bych se poslance Šnajdra zastával, ale vaše vystupování v bývalé poslanecké sněmovně bývalo velmi trapné. Jestli to nebylo tím, že vám tehdy radil jeden obvodní lékař, jak jste kdysi uvedl. Pevně věřím, že už se vícekrát do poslanecké sněmovny nedostanete a budete se muset poctivě živit. K tomu vám přeji hodnš štěstí.
12. 03. 2011 | 09:09

Tenco napsal(a):

hoven
Ty jsi hovorka ?
Čéče - myslel jsem že jsi hoven !
Ale líbí se mi tvoje upřímnost a sebekritika.
12. 03. 2011 | 15:56

MUDr. František Kotěšovec napsal(a):

Už je ze mě šmajdavej stařík, a tak se mi ani trochu nechce podílet se, byť jen diskusí na reformách začínajících tím, že to co bylo, se jednoduše zničí. Vzpomínky - ty ještě mám. Ještě v devadesátých letech 20. a na začátku 21. století jsme na Okresní hygienické stanici v Teplicích měli zcela samozřejmě podrobný přehled nejen o ovzduší a vodách, ale věděli jsem také mnohé o zdravotním stavu populace a populačních skupin. Věděli jsem jaký je zdravotní stav dětí, branců, čtyřicátníků, znali jsme jaký je příjem vitamínu C u školních dětí. Samozřejmostí bylo vědět jak jsou na tom děti a ženy a zvláště těhotné s příjmem jódu a fluóru. Věděli jsme jaká je nutriční hodnota jídel podávaných v zařízeních pro děti předškolního a školního věku i v závodních jídelnách (ty už nejsou). Spolu s US EPA a celou řadou vědeckých ústavů z celé Evropy jsme se podstatnou měrou podíleli na řešení rozsáhlého výzkumného úkolu "Program Teplice". Jen vyjmenování dílčích výzkumných úkolů, které byly do tohoto Programu zařazeny, by si vyžádalo alespoň jednu stránku blogu. Kromě toho jsme soustavně sledovali průběh úmrtnosti nejen na okrese a v Ústeckém kraji, ale v celé ČR. Vedli jsme poradny výživy a životního stylu pro těhotné a obézní. A když napíšu, že jsme pochopitelně zajišťovali běžný hygienický dozor na pracovištích, včetně provádění specializovaných funkčních a laboratorních vyšetřování,organizovali a prováděli protiepidemickou práci, zajišťovali zásobování očkovacími látkami a účastnili se na plnění rezortních grantových úkolů, přednášeli na odborných seminářích a konferencích a publikovali v odborném tisku nejen doma ale i v zahraničí,určitě si budete myslet, že se vytahuju nebo, dokonce, že skleroticky kecám. Není to podstatné.Podstatné je, že převážnou, rozhodující část těchto činností dnes nikdo nechce. Nepotřebuje je? Nedělali jsem nakonec zbytečnou práci? Neměli bychom být dodatečně "šetřeni" příslušnými orgány a za svoje činy pykat? Nebo se budeme marně drbat za ušima až za současné činy budou pykat jiní, a bájný Fénix (pěkně popálený) se zase začne zvedat? Vidíte- dědek a takový optimista!!
13. 03. 2011 | 11:07

RNDr. Zbyněk Matyáš napsal(a):

MUDr. František Kotěšovec:
Optimista je prý špatně informovaný pesimista. Také pamatuji časy OHS. Až se zvedne nový Fénix, rozhodně to už nebude Hygienická služba v reálsocialistickém pojetí.
13. 03. 2011 | 18:34

MUDr. Jan Ševčík napsal(a):

Pane RNDr. Matyáši,
jde o to, jestli to bude dobře nebo špatně. A taky o to, jestli dobře chápete, co chtěl pan MUDr. Kotěšovec svým příspěvkem říci. To, že činnost odborných pracovníků OHS Teplice v 60., 70. a 80. letech minulého století přesvědčila i vládu této republiky o nutnosti řešit tehdy neúnosnou situaci v životním prostředí a stavu zdraví obyvatel Podkrušnohoří, to je nesporně zásluha těchto pracovníků tehdy vedených MUDr. Františkem Kotěšovcem. To, že v dalších deseti letech jsme o tom celou "horou" vědeckých argumentů přesvědčili celý odborný svět, to je také zásluha Kotěšovce a jeho spolupracovníků. A nejen to - tito pracovníci mají hlavní zásluhu m.j. i na doslova záchraně stavu zdraví tehdejší dětské a dospívající populace v Podkrušnohoří. Budete-li mít zájem, přijeďte v září do Teplic, budeme o tom jednat na konferenci "Výživa a zdraví 2011" v lázeňském domě Beethoven.
Dnes se opět blížíme k podobné zdravotní katastrofě v naší populaci, stačí si připomenout stále se rozrůstající "epidemii" cukrovky (DM2), která už dnes postihuje v ČR 2x více obyvatel než nyní třeba v Anglii a počet nemocných touto chorobou stále stoupá, každých 5-6 let až o 100.000. Již dnes na léčbu diabetu a jeho primárních komplikací ČR vydává 10% ze svého rozpočtu na zdravotnictví.
Na řešení této situace by nyní ČR určitě potřebovala ne jednoho, ale hned několik - a raději více - tak moudrých, statečných a nadšených "Kotěšovců". A o to právě MUDr. Kotěšovcovi, Ing. Hovorkovi a všem jiným "nešnajdrovcům" jde. Naše zdravotnictví potřebuje především odborně vedenou a skutečně odborně prováděnou primární prevenci chorob jako je DM2 a metabolický syndrom vůbec. Privatizace je možná u zdravotnických služeb, ne u moudře plánované a vedené zdravotní politiky moderního státu.
14. 03. 2011 | 10:26

Jaroslav Kříž napsal(a):

Zaujetí, se kterým se snaží ing. Hovorka o nápravu nedostatků v resortu zdravotnictví je obdivuhodné a zasluhuje podporu. Dovolím si přidat několik informací k ekonomice primární prevence tj. předcházení vzniku nemocí.
Celkové náklady na zdravotní péči činí v ČR asi 240 mld.Kč/r. V evropských státech představují preventabilní choroby, kterým lze předcházet 80 % všech nemocí. Na jejich léčení je tedy u nás třeba 192 mld. Kč/r. Kdyby se primární prevencí podařilo předejít jen pěti procentům těchto chorob, uspořilo by se ročně přes 9 mld.Kč. Do preventivních programů je pochopitelně třeba investovat. Jedna, často citovaná zpráva amerických odporníků uvádí, že při investici 10 USD na osobu/rok do efektivních preventivních programů lze očekávat čistý zisk, po odečtu nákladů na tyto programy, 46 USD/os/r. Pro ČR by to znamenalo při investici 1,7 mld.Kč/r. čistou úsporu v nákladech na léčení nemocí téměř 8 mld.Kč/r. Je pochopitelné, že investice nezačne přinášet uvedený zisk okamžitě, ale po dvou, pěti a někdy až pod 10 letech (u zhoubných nádorů)
Několik příkladů: čisté ztráty z kouření cigaret jsou v ČR 15 mld. Kč/r. Kdyby se snížilo kuřáctví z dnešních 30 % na 20 %, ušetřilo by se ročně okolo 5 mld.Kč. Náklady na léčení cukrovy 2.typu jsou přes 20 mld.Kč/r. Kdyby se podařilo předejít vzniku 5% této nemoci, ušetřilo by se ročně okolo 500 mil. Kč. Podobně lze kalkulovat ztráty a úspory u nemocí srdce a cév, rakoviny, úrazů a dalších.
Efektivní primární prevence ovšem není dar z nebes, musí se naní vynaložit nemalé úsilí. Je k tomu třeba i vhodná infrastruktura. Její významnou složkou mohla být hygienická služba. Ministerstvo zdravotnictví ji však v posledních deseti letech nejen nekultivuje a neorientuje ji tímto směrem, ale za vydatného přispění Bc. Šnajdra a přihlížení hlavního hygienika Víta ji nepochopitlně oslabuje. Zrušením pracovišť veřejného zdraví a podpory zdraví na krajských hygienických stanicích a na zdravotních ústavech,snahami udělat z hygienických stanic byrokraticko inspekční instituce a ze zdravotních ústavů komerční laboratoře, likviduje možnost, aby postupně hrály větší roli v primární prevenci.
Změny v hygienické službě a ve zdravotních ústavech jdou v ČR opačným směrem, než by moderní stát,pro zlepšován zdraví obyvatelstva a prosperity potřeboval.
14. 03. 2011 | 13:15

RNDr. Zbyněk Matyáš napsal(a):

MUDr. Jan Ševčík:
Pane doktore, nijak jsem se nemínil dotknout pana MUDr. Kotěšovce, jeho práce a výsledků práce tehdejší hygienické služby, třebaže z pozice lékařského mikrobiologa by bylo možno vznášet závažné námitky najmě k organizačnímu začlenění oboru a tím jeho vynětí z nemocnic, kam spravně patří.
Svou stručnou poznámkou jsem měl na mysli, že nikdo nevstoupí do stejné řeky a že již nikdy nevzniknou podmínky vhodné pro hygienickou službu ve formě předplyšákové - nový Fénix bude vskutku zgruntu nový. S propojenými odbornými databázemi příslušných pracovišť, které již nebudou muset být lokálně centralizovány jako byly tehdejší OHS a KHS.
Se všemi závěry a názory o DM2 a vůbec o celkové primární prevenci souhlasím, sám jsem pozoroval náhlý poplyšákový vpád salmonel a dalších mikrobů do populace. Realisticky je však třeba uznat, že v dohledné době v globalizujícím se světě není naděje na návrat epidemiologicky skleníkového prostředí s možností včasných lokálních protiepidemických zásahů.
Pokud má poznámka se někoho dotkla, je mi to líto a omlouvám se.
14. 03. 2011 | 17:55

RNDr. Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jaroslav Kříž:
Podotýkám jenom, že v sedmdesátých létech jsme v hygienických laboratořích OHS vyšetřovali zdravotní ne/závadnost cigaret. Na poradě vedoucích jsem podal kacířský návrh na vynětí cigaret ze sortimentu potravinářských prodejen s odůvodněním, že cigarety nepatří mezi poživatiny. ☺
Později v devadesátých létech jsem s překvapením zjistil, že např. v Itálii cigarety nelze koupit nikde jinde, než v trafikách.
14. 03. 2011 | 18:11

MUDr. František Kotěšovec napsal(a):

RNDr. Zbyněk Matyáš
Pane kolego, vůbec nejde o nějaké něčí zásluhy, tím méně moje.Pokusil jsem se jen položit několik, jsem si jist, že oprávněných otázek:
- Je zapotřebí, aby byl sledován zdravotní stav populace a populačních skupin dosud nevykazujících příznaky onemocnění? Je to správné a nutné? Odpovídám: jednoznačně ano
-Je zapotřebí umožnit na základě co nejkvalitnějších dat (klinických, laboratorních, statistických aj.) stanovit co nejpřesnější "diagnózu" zdravotního stavu populace a populačních skupin? Odpovídám: jednoznačně ano.
- Je možné, a je to zapotřebí, na základě stanovené diagnózy navrhnout "terapii" populace či populačních skupin na této terapii se podílet? Odpovídám: samozřejmě, že ano, bez kvalitní diagnózy je terapie obtížná, či dokonce nemožná.
- Je nutné, aby všechno co souvisí se sledovaním zdravotního stavu populace, populačních skupin, s diagnostikou negativních či pozitivních změn, s návrhem opatření a jejich následným sledováním a vyhodnocováním, měl ve svých rukou stát prostřednictvím jím řízených organizací? Odpovídám: jednoznačně ano.
- Lze výše uvedené popžadavky plnit kupř. z jednoho centra, či ze dvou, tří? Odpovídám: jednoznačně nelze. Pro řešení situace jsou naprosto nezbytné až intimní znalosti všech podmínek, které jsou většinou diamterálně (dokonce diakilometrálně) odlišné. A liší se i dignostické a terapeutické postupy. Bezpodmínečně je nutná perfektní spolupráce s místními,regionálními orgány a organizacemi, s léčícími lékaři a ostatními zdravotníky, i, kupř., s ovlivňovanými populačním skupinami.
- Byly hygienické stanice ať okresní či krajské takovými státními organizacemi, které byly schopny plnit výše uvedené požadavky? Odpovídám: Myslím, že ano. Některé méně, málo, či nedostatečně, jiné lépe. Převážná část z nich však měla personální, odborné i technické vybavení umožňující další zkvalitňování, ke kterému také prokazatelně docházelo.
-Bylo možné a správné na těchto základech stavět a budovat péči o veřejné zdraví, o zdraví populace a populačních skupin tak, aby to odpovídalo současné úrovni vědeckých poznatků a potřebám společnosti? Můj názor je jednoznačný: ano
- Je tedy současný stav a jeho předpokládaný vývoj nesprávný a ve svých důsledcích velmi pravděpodobně poškozující zdravotní stav celé populace? Jsem přesvědčen, že ano.
-Nepřipadá vám budování zcela nového Fénixe podobné jako kdyby se zrušila anesteziologická oddělení a začala se znovu budovat od cucání opiem nasáklé houby a mlácení kladivem do hlavy? Paralelu s mikrobiologickými odděleními si ani nedovoluju vyslovit. Odpověď: na takhle blbé otázky se odpovědět nedá.
15. 03. 2011 | 12:37

ZAM napsal(a):

MUDr. František Kotěšovec:
Je mi líto, pane doktore, bohužel musím konstatovat, že ve svých úvahách se míjíme.
"Bylo možné a správné na těchto základech stavět a budovat péči o veřejné zdraví, o zdraví populace a populačních skupin tak, aby to odpovídalo současné úrovni vědeckých poznatků a potřebám společnosti?" Ano.
"Je tedy současný stav a jeho předpokládaný vývoj nesprávný a ve svých důsledcích velmi pravděpodobně poškozující zdravotní stav celé populace? " Nevím, spíše ne.
"Nepřipadá vám budování zcela nového Fénixe podobné jako kdyby se zrušila anesteziologická oddělení a začala se znovu budovat od cucání opiem nasáklé houby a mlácení kladivem do hlavy?" Nepřipadá. Je to vývoj reflektující změnu společnosti. Podle mého názoru současná společnost je dynamická a nadále se dynamizující natolik, že tehdejší zásady a metody sledování a ochrany veřejného zdraví jsou dnes už příliš statické. Věřím, že z dnešního mnohdy chaotického stavu se vyvine pružný systém ochrany zdraví, jako např. v kardiologii.
Co se týče mikrobiologie, Vy jste nadále přesvědčen, že zbavit všechny nemocnice kromě fakultních mikrobiologických oddělení a centralizovat mikrobiologii v HS bylo správné?
Mimochodem to byla první mnou položená otázka, nevím, kdy jsem Vám nějakou položil dříve a navíc blbě.
15. 03. 2011 | 20:57

MUDr. František Kotěšovec napsal(a):

Váženýá pane doktore,
s velkým potěšením naopak konstatuju, že se v nejpodstatnější úvaze nemíjíme. Oba shodně konstatujeme, že bylo možné a správné budovat nový systém odpovídající... na základech....
V něčem si trochu nerozumíme, ale to se stává, používají-li se příklady. Myslím si, že uvažované, či možné faktické zrušení Zdravotních ústavů, by znamenalo nabourání základů a tím nebudování "nového systém na základě...", ale od začátku. Proto ten příklad o anestiozologickém oddělení. Asi nebyl moc dobrý ani vtipný, jak jsem si původně myslel. Ve svém přechozím komentáři jsem kladl otázky sám sobě a sám si na ně odpovídal. Poslední otázku jsem také položil sám sobě a sám jsem ji považoval za tak blbou, že na ni nelze odpovědět. Nicméně myslel jsem to tak, že by to bylo obdobné, jako kdyby se mikrobiologie vrátila do doby, kdy jsem do hygiencké služby nastoupil, tedy do roku 1956. Mikrobiologie tenkrát sloužila především epidemiologii.Stovky a tisíce serologických vyšetření potravinářů, bacilonosičů, kontaktů. Stovky a tisíce bakteriologických vyšetření močí, stolicí, výtěrů z nosu a krku osob "vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné",stovky bakteriologického vyšetření kontaktů s průjmovými onemocněními. (Mimochodem v té době jsme měli vlastní zvěřinec a odebírali jsme krev nejen morčatům a králíkům, ale též beranům. Také kravám- těm ovšem na jatkách). Klinického materiálu bylo méně, jestli se dobře pamatuju, tak podstatně méně. V té době bylo zařazení mikrobiologie do hygienických stanic logické a myslím, že pro obě strany prospěšné. Postupně se situace naprosto obrátila a mikrobiologická oddělení zpracovávala převážně klinický materiál. Proto se také tato oddělení, zcela logicky, stala dalším primariátem příslušných nemocnic. V Teplicích k tomu došlo postupně na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let dvacátého století. Zdá se, že ani v této otázce se naše úvahy nemíjejí.
Můžeme spolu jistě i nadále diskutovat. Nabízím vám svou mailovou adresu a srdečně zdravím. frantisek.kotesovec@volny.cz
16. 03. 2011 | 12:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy