Může soud zbavit poslance mandátu? Myslím, že ano.

13. 04. 2012 | 21:47
Přečteno 16773 krát
Poslední dobou nebývale často nastávají chvíle, kdy ústavní právo „vykročí z laboratoří“ a na pár okamžiků se objeví v centru obecného zájmu. Řada učených ústavních právníků pak v médiích vyjadřuje své názory na problém, který je právě aktuální. Dnešním tématem je rozsudek nad Jaroslavem Škárkou, kterým mu soud uložil trest „zákazu výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dobu deseti roků“.

Drtivá většina mých vážených kolegů, včetně obou profesorů na mé „domácí“ katedře, nemluvě o bývalé místopředsedkyni Ústavního soudu, došla k závěru, že je toto rozhodnutí protiústavní: jejich argumenty najdete například tady, tady nebo tady. Obdobný názor také už před řadou let publikoval Zdeněk Koudelka. Přesto se odvažuji sepsat několik poznámek, které mne vedou k opačnému závěru.

1. Je možné, aby běžný zákon omezil volební právo nad rámec ústavy?
Podle čl. 19 Ústavy může být poslancem zvolen každý občan ČR, který dosáhl věku 21 let. Volební právo je navíc všeobecné a podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod mají občané za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, což podle judikatury Ústavní soudu zahrnuje i právo je po zvolení nerušeně vykonávat. Podmínka trestní zachovalosti není na ústavní úrovni zakotvena: na rozdíl třeba od soudce, kterým se může stát jen bezúhonný občan. Je tedy vůbec možné, aby tuto podmínku stanovil až běžný zákon?

Odpověď zní: ano. Nejenže je to možné, ale dokonce se to běžně děje. Z ústavního pohledu je to – ve vztahu k volbám do Parlamentu – kryté čl. 20 Ústavy, podle něhož zákon stanoví „další podmínky výkonu volebního práva“. Voliči tak sice jeho volební právo zůstává, ale nemůže ho vykonávat, zpravidla po určitou omezenou dobu. Takovou zákonnou překážkou je zbavení svéprávnosti, ve volbách do zastupitelstev obcí navíc nemůže kandidovat ani vězeň ve výkonu trestu. První z těchto překážek nedávno přezkoumával Ústavní soud – a obstála. Z toho plyne, že i když zákon stanoví nějakou omezující podmínku nad rámec ústavy, není to automaticky protiústavní.

2. Lze v demokratickém státě pachatele trestných činů zbavovat volebního práva?
Ano i ne. V řadě evropských zemí, počítaje v to i někdejší Československo, se tradičně uplatňovala zásada, že pachatelé trestných činů nemohou volit. Někdy to současně znamenalo i zbavení pasivního volebního práva (tj. práva být volen), jindy ne. Ještě před deseti lety podobná omezení uplatňovala zhruba polovina států Rady Evropy, pak ale přišel přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případu Hirst v. Spojené království. Tamní zákon zbavoval volebního práva téměř všechny osoby ve výkonu trestu odnětí svobody: výjimka se vztahovala jen na nejlehčí přečiny jako pohrdání soudem apod. Takové paušální opatření se, zjednodušeně řečeno, Evropskému soudu zdálo v rozporu se základním právem volit. Současně to ale podle něj nebrání tomu, aby soudy odebíraly volební právo jen některým odsouzeným, na základě individuálního posouzení, do jaké míry byl jejich skutek v rozporu s hodnotami demokratického státu apod.

3. Je možné, aby soud uložil trest, který zasahuje do základních práv zaručených ústavou?
Ano. Jinak to ani nejde: mezi základní práva patří i osobní svoboda (čl. 8 Listiny), svoboda pohybu a pobytu (čl. 14), zákaz nucených prací (čl. 9), vlastnické právo (čl. 11), právo na svobodnou volbu povolání a právo podnikat (čl. 26) atd. Do všech těchto práv soudy běžně zasahují, když vynášejí tresty odnětí svobody, propadnutí věci či majetku, obecně prospěšné práce, zákaz pobytu, zákaz činnosti atd. Není důvod si myslet, že právo volit má nějakou speciální ochranu, odlišnou od jiných základních práv.

Musí však pochopitelně být dodrženy ústavní záruky spravedlivého procesu, mezi něž patří i zásada, že může být uložen jen trest stanovený zákonem (čl. 39 Listiny). Trest propadnutí volebního práva náš trestní zákoník nezná, obsahuje však trest zákazu činnosti (§ 73), který „spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce…“ Aktivní volební právo pod tuto definici zjevně zařadit nelze, ale pasivní podle mého názoru ano: zákaz výkonu funkce poslance, který soud Škárkovi uložil, je tudíž trest uložený na základě zákona.

4. Může v důsledku soudního rozhodnutí zaniknout poslanecký mandát?
U tohoto bodu se ocitám na doopravdy tenkém ledě, protože hodlám hájit tezi, která není jen v rozporu s většinou mých kolegů, ale jde dokonce nad rámec názoru soudce Šotta. Ten dnes při komentování svému rozhodnutí podle médií řekl, že ani pokud nabude právní mocí, mandát poslance Škárky nezanikne: jen jej nesmí vykonávat, jinak by mařil výkon úředního rozhodnutí, což je samo o sobě trestné. Tahle konstrukce mi nepřipadá úplně přesvědčivá, nabízím však alternativní výklad.

Čl. 25 Ústavy obsahuje výčet, kdy mandát zaniká: a) odepření slibu či složení slibu s výhradou, b) uplynutí volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou volitelnosti, e) rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí. Je pravda, že jde o tzv. taxativní výčet, což znamená, že jde uzavřenou množinu, ke které nelze bez změny Ústavy přidat nic úplně nového. Zdůrazňuji však slovo úplně: jak volitelnost, tak neslučitelnost funkcí jsou totiž neurčité právní pojmy, což vytváří prostor pro výklad i případné zákonné doplnění. Tak například neslučitelnost mandátu v Poslanecké sněmovně a v Evropském parlamentu přímo v Ústavě zapsaná není a vyplývá až ze zákona o volbách do Evropského parlamentu (§ 53); přitom nevím o tom, že by někdo tvrdil, že jde o neústavní pravidlo. Také otázku volitelnosti a její ztráty je proto třeba vykládat s přihlédnutím k zákonům, které – na základě čl. 20 Ústavy – upravují podmínky výkonu volebního práva.

Konvenčním výkladem je, že poslanec ztratí volitelnost, pokud přestane splňovat podmínky stanovené pro kandidaturu v § 25 volebního zákona: ztratí občanství, soud jej zbaví způsobilosti k právním úkonům nebo zemře. Obecnou vlastností právního řádu však je, že pravidla chování upravující konkrétní situaci nejsou jen na jediném místě, v jediném paragrafu, ale často je třeba je vyvodit z několika různých ustanovení několika různých zákonů. Součástí volitelnosti proto klidně může být i podmínka, že dotyčnému nebyl soudem uložen trest zákazu výkonu funkce poslance. Tento výklad však znamená, že pokud je takový trest pravomocně uložen, bez dalšího to znamená zánik poslaneckého mandátu. Moje osobní odpověď proto i v tomto případě zní: ano.

5. Co s poslancem ve vězení?
Zajímavá je otázka, co si počít, pokud by mu soud nezakázal výkon funkce poslance, ale prostě ho jen odsoudil k trestu odnětí svobody a ten by nastoupil do vězení. Jestliže by se mandátu sám nevzdal, bez dalšího by mu nezanikl: v jeho výkonu by však byl citelně omezen. Rozhodně by nemohl požadovat žádné zvláštní zacházení, např. aby ho Vězeňská služba eskortovala na jednání sněmovny. To vyplývá mj. z toho, že byl již na začátku trestního stíhání zbaven imunity: tímto aktem dává sněmovna najevo, že ani případná nepřítomnost tohoto poslance v důsledku odsouzení nebude znamenat nepřekonatelnou překážkou pro její práci. Precedens ostatně existuje: v roce 1998 byl krátkou dobu ve vazbě poslanec Miroslav Sládek, shodou okolností v době konání prezidentské volby, což mu znemožnilo hlasovat. Obrátil se posléze i k Ústavnímu soud, který však nic nepatřičného neshledal.

6. Jak to dopadne?
Oba odsouzení se dnes proti rozsudku na místě odvolali, věc tedy bude řešit Městský soud v Praze. Ani jeho rozhodnutí navíc nemusí být konečné: i kdyby výrok o zákazu činnosti potvrdil, je velmi pravděpodobné, že by proti němu poslanec Škárka podal ústavní stížnost a věc by nakonec došla až k Ústavnímu soudu. K jakému výkladu by se přiklonil nelze předjímat. Ať už to však dopadne jakkoliv, soudce Šott svým dnešním rozhodnutím otevřel zajímavou debatu. A i za to si myslím zaslouží uznání.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy