Může soud zbavit poslance mandátu? Myslím, že ano.

13. 04. 2012 | 21:47
Přečteno 14936 krát
Poslední dobou nebývale často nastávají chvíle, kdy ústavní právo „vykročí z laboratoří“ a na pár okamžiků se objeví v centru obecného zájmu. Řada učených ústavních právníků pak v médiích vyjadřuje své názory na problém, který je právě aktuální. Dnešním tématem je rozsudek nad Jaroslavem Škárkou, kterým mu soud uložil trest „zákazu výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dobu deseti roků“.

Drtivá většina mých vážených kolegů, včetně obou profesorů na mé „domácí“ katedře, nemluvě o bývalé místopředsedkyni Ústavního soudu, došla k závěru, že je toto rozhodnutí protiústavní: jejich argumenty najdete například tady, tady nebo tady. Obdobný názor také už před řadou let publikoval Zdeněk Koudelka. Přesto se odvažuji sepsat několik poznámek, které mne vedou k opačnému závěru.

1. Je možné, aby běžný zákon omezil volební právo nad rámec ústavy?
Podle čl. 19 Ústavy může být poslancem zvolen každý občan ČR, který dosáhl věku 21 let. Volební právo je navíc všeobecné a podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod mají občané za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, což podle judikatury Ústavní soudu zahrnuje i právo je po zvolení nerušeně vykonávat. Podmínka trestní zachovalosti není na ústavní úrovni zakotvena: na rozdíl třeba od soudce, kterým se může stát jen bezúhonný občan. Je tedy vůbec možné, aby tuto podmínku stanovil až běžný zákon?

Odpověď zní: ano. Nejenže je to možné, ale dokonce se to běžně děje. Z ústavního pohledu je to – ve vztahu k volbám do Parlamentu – kryté čl. 20 Ústavy, podle něhož zákon stanoví „další podmínky výkonu volebního práva“. Voliči tak sice jeho volební právo zůstává, ale nemůže ho vykonávat, zpravidla po určitou omezenou dobu. Takovou zákonnou překážkou je zbavení svéprávnosti, ve volbách do zastupitelstev obcí navíc nemůže kandidovat ani vězeň ve výkonu trestu. První z těchto překážek nedávno přezkoumával Ústavní soud – a obstála. Z toho plyne, že i když zákon stanoví nějakou omezující podmínku nad rámec ústavy, není to automaticky protiústavní.

2. Lze v demokratickém státě pachatele trestných činů zbavovat volebního práva?
Ano i ne. V řadě evropských zemí, počítaje v to i někdejší Československo, se tradičně uplatňovala zásada, že pachatelé trestných činů nemohou volit. Někdy to současně znamenalo i zbavení pasivního volebního práva (tj. práva být volen), jindy ne. Ještě před deseti lety podobná omezení uplatňovala zhruba polovina států Rady Evropy, pak ale přišel přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případu Hirst v. Spojené království. Tamní zákon zbavoval volebního práva téměř všechny osoby ve výkonu trestu odnětí svobody: výjimka se vztahovala jen na nejlehčí přečiny jako pohrdání soudem apod. Takové paušální opatření se, zjednodušeně řečeno, Evropskému soudu zdálo v rozporu se základním právem volit. Současně to ale podle něj nebrání tomu, aby soudy odebíraly volební právo jen některým odsouzeným, na základě individuálního posouzení, do jaké míry byl jejich skutek v rozporu s hodnotami demokratického státu apod.

3. Je možné, aby soud uložil trest, který zasahuje do základních práv zaručených ústavou?
Ano. Jinak to ani nejde: mezi základní práva patří i osobní svoboda (čl. 8 Listiny), svoboda pohybu a pobytu (čl. 14), zákaz nucených prací (čl. 9), vlastnické právo (čl. 11), právo na svobodnou volbu povolání a právo podnikat (čl. 26) atd. Do všech těchto práv soudy běžně zasahují, když vynášejí tresty odnětí svobody, propadnutí věci či majetku, obecně prospěšné práce, zákaz pobytu, zákaz činnosti atd. Není důvod si myslet, že právo volit má nějakou speciální ochranu, odlišnou od jiných základních práv.

Musí však pochopitelně být dodrženy ústavní záruky spravedlivého procesu, mezi něž patří i zásada, že může být uložen jen trest stanovený zákonem (čl. 39 Listiny). Trest propadnutí volebního práva náš trestní zákoník nezná, obsahuje však trest zákazu činnosti (§ 73), který „spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce…“ Aktivní volební právo pod tuto definici zjevně zařadit nelze, ale pasivní podle mého názoru ano: zákaz výkonu funkce poslance, který soud Škárkovi uložil, je tudíž trest uložený na základě zákona.

4. Může v důsledku soudního rozhodnutí zaniknout poslanecký mandát?
U tohoto bodu se ocitám na doopravdy tenkém ledě, protože hodlám hájit tezi, která není jen v rozporu s většinou mých kolegů, ale jde dokonce nad rámec názoru soudce Šotta. Ten dnes při komentování svému rozhodnutí podle médií řekl, že ani pokud nabude právní mocí, mandát poslance Škárky nezanikne: jen jej nesmí vykonávat, jinak by mařil výkon úředního rozhodnutí, což je samo o sobě trestné. Tahle konstrukce mi nepřipadá úplně přesvědčivá, nabízím však alternativní výklad.

Čl. 25 Ústavy obsahuje výčet, kdy mandát zaniká: a) odepření slibu či složení slibu s výhradou, b) uplynutí volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou volitelnosti, e) rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí. Je pravda, že jde o tzv. taxativní výčet, což znamená, že jde uzavřenou množinu, ke které nelze bez změny Ústavy přidat nic úplně nového. Zdůrazňuji však slovo úplně: jak volitelnost, tak neslučitelnost funkcí jsou totiž neurčité právní pojmy, což vytváří prostor pro výklad i případné zákonné doplnění. Tak například neslučitelnost mandátu v Poslanecké sněmovně a v Evropském parlamentu přímo v Ústavě zapsaná není a vyplývá až ze zákona o volbách do Evropského parlamentu (§ 53); přitom nevím o tom, že by někdo tvrdil, že jde o neústavní pravidlo. Také otázku volitelnosti a její ztráty je proto třeba vykládat s přihlédnutím k zákonům, které – na základě čl. 20 Ústavy – upravují podmínky výkonu volebního práva.

Konvenčním výkladem je, že poslanec ztratí volitelnost, pokud přestane splňovat podmínky stanovené pro kandidaturu v § 25 volebního zákona: ztratí občanství, soud jej zbaví způsobilosti k právním úkonům nebo zemře. Obecnou vlastností právního řádu však je, že pravidla chování upravující konkrétní situaci nejsou jen na jediném místě, v jediném paragrafu, ale často je třeba je vyvodit z několika různých ustanovení několika různých zákonů. Součástí volitelnosti proto klidně může být i podmínka, že dotyčnému nebyl soudem uložen trest zákazu výkonu funkce poslance. Tento výklad však znamená, že pokud je takový trest pravomocně uložen, bez dalšího to znamená zánik poslaneckého mandátu. Moje osobní odpověď proto i v tomto případě zní: ano.

5. Co s poslancem ve vězení?
Zajímavá je otázka, co si počít, pokud by mu soud nezakázal výkon funkce poslance, ale prostě ho jen odsoudil k trestu odnětí svobody a ten by nastoupil do vězení. Jestliže by se mandátu sám nevzdal, bez dalšího by mu nezanikl: v jeho výkonu by však byl citelně omezen. Rozhodně by nemohl požadovat žádné zvláštní zacházení, např. aby ho Vězeňská služba eskortovala na jednání sněmovny. To vyplývá mj. z toho, že byl již na začátku trestního stíhání zbaven imunity: tímto aktem dává sněmovna najevo, že ani případná nepřítomnost tohoto poslance v důsledku odsouzení nebude znamenat nepřekonatelnou překážkou pro její práci. Precedens ostatně existuje: v roce 1998 byl krátkou dobu ve vazbě poslanec Miroslav Sládek, shodou okolností v době konání prezidentské volby, což mu znemožnilo hlasovat. Obrátil se posléze i k Ústavnímu soud, který však nic nepatřičného neshledal.

6. Jak to dopadne?
Oba odsouzení se dnes proti rozsudku na místě odvolali, věc tedy bude řešit Městský soud v Praze. Ani jeho rozhodnutí navíc nemusí být konečné: i kdyby výrok o zákazu činnosti potvrdil, je velmi pravděpodobné, že by proti němu poslanec Škárka podal ústavní stížnost a věc by nakonec došla až k Ústavnímu soudu. K jakému výkladu by se přiklonil nelze předjímat. Ať už to však dopadne jakkoliv, soudce Šott svým dnešním rozhodnutím otevřel zajímavou debatu. A i za to si myslím zaslouží uznání.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Kolik třešní tolik višní, kolik děr v zadelích tolik možných výkladů. Není nad demokratický právní stát, každý schopný a úspěšný má možnost koupit si svůj vlastní výklad práva.
13. 04. 2012 | 22:01

Libor Nováček napsal(a):

A může teda v příštích volbách kandidovat Kajínek a stát se poslancem? Aspoň bychom trochu zvýšili počet zavřených poslanců. Škoda, že těch doživotně odsouzených je tak málo, byl by to svým způsobem perfektní tým, který by do ničeho nekecal.
13. 04. 2012 | 22:38

Bo napsal(a):

Debata je pěkná věc. Ale souhlasím s Gerlochem, že by stálo za úvahu i soudnictví, které v prvním stupni stanoví to, co odvolací soud nezpochybní, a nebude důvod k odvolání, čímž se konečně dobereme rychlosti a společensky žáddoucímu stavu kdy (spravedlivý) trest přichází relativně brzy. Soudní ping-ong k ničemu není. takže ode mne uznání ne...a to i za rozporuplnost svých vývodů, kdy Bártu sice doudil, ale za to že korumpovla lidi půjčkamu, aniž by mu to prokázal. Exemplárnost trestu Škárkovi nechávám úplně stranou... to není udržitelné. Toť můj názor. Možná by v tomto případě méně znamenalo více...
13. 04. 2012 | 23:10

rejpal napsal(a):

Cynik by řekl - ať tam zůstanou, budou v dobré společnosti.
Dnes mě zaujala paní Němcová. Po slibném začátku, kdy naznačila, že pan Bárta by měl odejít, se najednou vše vrátilo do klasických kolejí - pokud bude pravomocně odsouzen. Lišácké. Každý už ví, že Bárta se odvolal. Nový soud nejspíš zruší rozhodnutí první instance a dokazování začne nanovo. Po rozsudku přijdou mimořádné opravné prostředky a vláda mezitím tiše dospěje ke konci svého řádného mandátu. TOP 09 a ODS budou vypadat jako dobráci - oni by se rádi těchto lidí zbavili, ale když ten soud ještě neskončil.
A když se Jiří Dienstbier pokoušel upozornit na to, že existuje jistý rozdíl mezi odpovědností politickou a trestní, vytáhla na něj Grosse. Člověka, který udělal to, čeho nikdo z koalice schopen není. Zabalil to (a to kvůli tomu padla vláda), aniž by byl vůbec trestně stíhaný (tedy, ne že by se mu chtělo, ale asi i sám pokládal situaci za neudržitelnou). Kdyby hrál Dienstbier stejnou hru, vytáhl by Lájose Bacziho.
No vlastně se jí ani nedivím. V téměř stejné situaci je Alexandr Vondra. A proč ten by měl odejít, když ho ještě ani nikdo neobžaloval. Že věděl, to je jedno, máme přece presumpci neviny. A je vymalováno.
Bude paní Němcová příští prezidentkou?
13. 04. 2012 | 23:10

Občan napsal(a):

Já jsem soudcovu závěrečnou řeč vyslechl.
A z ní lze vyrozumět, že ten zákaz je myšlen dobudoucna - tedy že Škárka nesmí kandidovat ve volbách, resp. může, ale nesmí se stát poslancem. K jeho stávajícímu poslancování se rozsudek nevztahuje.
Nicméně i zde by bylo lze dovodit, že protože byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný při výkonu "povolání", ztratil způsobilost k dalšímu výkonu "povolání" a tudíž by měl zaniknout i jeho poslanecký mandát.
Je to rozsudek poněkud na hraně ústavnosti a provokativní, nicméně se domnívám, že správně zformulovaný a nyní bude záležet na odvolacích instancích, k jakému právnímu výkladu se přikloní.

Totéž se týká vyhodnocení Bártova TČ a Škárkova TČ. Ve své závěrečné řeči soudce dost nepokrytě řekl, že Bártu trestá za jeho nešikovnost. Protože korupce mu nebyla výslovně prokázána; jeho chování naplnilo SPTČ jen zdánlivě, protože neneprokázal, že poskytované půjčky byly poskytovány osobám blízkým a přátelům a navíc poskytnutí půjček nabízel - což soudce vyhodnotil jako nepřímou korupci. A za tuhle neobratnost napařil Bártovi podmínku.

Svým způsobem je ten rozsudek i docela nebezpečný, protože svým precizním vypracováním a přesnou argumentací poskytuje lumpům podrobný návod k legální korupci. Jenže to není chybou soudce, že žijeme ve státě, kde vládnou lumpové, korupčníci a zloději.

Musím říci, že jsem tu soudcovu řeč poslouchal se zalíbením. Jen škoda, že chvílemi četl příliš překotně a nebylo mu moc rozumět.
13. 04. 2012 | 23:26

rejpal napsal(a):

Občan
No, pokud jde o půjčky, nemělo by se zapomínat na to, že první reakcí Bárty bylo, že žádné peníze ani obálky neexistovaly. Veřejně lhal. Už to je důvod k odchodu.Politik může mlžit, pokoušet se obrátit řeč jinam, říkat no comment, utéci před kamerou - to je nepěkné, leč tak nějak legitimní. Ale přímo by veřejně lhát neměl. Aspoň tak praví politická etiketa zemí civilizovaných. Prokázaná lež (i kvůli návštěvě prostitutky) znamená červenou kartu. Kvůli čemu že to měl Clinton velké problémy? Kvůli té felaci ani tak ne, ale kvůli tomu, že lhal. A to by si mohl každý normální člověk říci, že maximálně mohl mít lepší vkus a nebýt jak doktor Havel (ten z Kundery), který byl jak smrt - bral všechny.
13. 04. 2012 | 23:36

Maximus napsal(a):

Proč se nezeptáte "ústavního" soudce Koudelky? Ten to přece musí vědět!
13. 04. 2012 | 23:41

rejpal napsal(a):

Maximus
Zeptejme se někoho, kdo ví všechno.
14. 04. 2012 | 00:01

Jos napsal(a):

Mně ta argumentace autora přijde nebezpečná. Pře dnějakým časem se Ústavní soud zmocnil pravomoci posuzovat ústavní zákony. Teď už chce pan právník dovolit justici zasahovat do kandidatury a složení volených orgánů jako je parlament. Moc soudní se mermomocí snaží uzurpovat pravomoci, které by jí v principu v žádném případě neměly náležet. Nebyl jenom případ Škárka a Bárta. Byl tu také případ Sládek a to už byla věc jiná. A kdo další bude nepohodlný? Domnívám se, že tyto ambice by se měly moci soudní zarazit.
14. 04. 2012 | 00:25

Václav Petrmichl napsal(a):

pane doktore,

myslím si, že zánik mandátu s odkazem na Čl.25(d) dovodit takto nelze.

Koncepci všech volebních zákonů ve vztahu aktivní/pasivní VP chápu tak, že je dán v zákoně tax.výčet překážek pro aktivní VP a následně pro účely pasivního VP též výčtově vybráno to, co brání (přičemž co je překážkou pasivního VP, je vždy překážkou aktivního VP!), Vaší interpretací by vznikla bybridní překážka jen pro pasivní VP. Z tohoto důvodu se ani nemá smysl pokoušet rozšiřovat výčet překážek pro aktivní VP, když se překážka týká pouze pasivního VP. Nelze ani s poukazem na tuto překážku prolomit volitelnost ve smyslu §25, protože §25 s ní nepočítá, obsahuje uzavřený výčet (u poslanců je to překážka dle 2,b a 2,a nikoli, z toho lze dovodit zřejmý úmysl zákonodárce).

Pokud se týká jiné úvahy, a to té, že volitelost ve smyslu §25 volebního zákona je třeba vyložit (resp. ji rozšířit) s ohledem na §73(3)TZ, tak v prvé řadě odpadá problém s taxativním výčtem Čl.25 Ústavy (ikdyž i jeho uzavřenost je zpochybňována - smrt, prohlášení za mrtvého), protože by mandát zanikne podle čl.25(d). Další otázkou je, jestli pod pojem funkce spadá mandát poslance, prof.Pavlíček si myslí že ne.

Obecně ale pokud má z důvodu ztráty volitelnosti mandát zaniknout, z totožných důvodů nemůže ani mandát vzniknout (za předpokladu, že podmínky volitelnosti nejsou splněny již při zvolení) Problém je, že §73(3)TZ vzniku mandátu - zvolení dle mě nebrání, ale brání pouze výkonu funkce. To by dle mě např. znamenalo, že by bylo takto stiženého poslance možné zvolit, avšak ten by se nemohl právoplatně ,,ujmout mandátu", přicemž pokud by trest zákazu činnosti uplynul ještě před uplynutím volebního období PS, poslanec by na první schůzi složil slib a začal by vykonávat svůj mandát. Takový výklad by měl šetřit podstatu zákazu činnosti u člena komor (pokud se na něj vůbec ovšem vztahuje) a zároveň by neměl nepřípustným způsobem rozšiřovat buď podmínky volitelnosti či hůře dokonce čl.25 Ústavy.
14. 04. 2012 | 03:35

breedy napsal(a):

Ač to samo o sobě není důkaz,
interpretaci celého řetězce svědeckých výpovědí předurčila si myslím svědecká výpověď ministra MMR Jankovského:že Bárta za jeho asistence žádal Kočí vrátit její peníze.
To udává směr příčin zvratu:1.Bárta žádá vrátit peníze (doufám,že dříve než Škárka cokoliv začal) 2.Kočí čeká na návrat Śkárky z Kazachstanu a poté ho přesvědčí,že brali oba dva vlastně úplatky 3.Škárka jde oznámit uplácení policii po schůzce s Kočí (proč jenom on,a ne i Kočí?),jde na místní pobočku,protože předpokládá,že na ředitelství by to ihned zametli.
Ministr Jankovský spolu s K.Peake neuposlechl rozhodnutí grémia VV, aby se vzdal funkce:to jasně ukazuje,že jde o člověka,který NERESPEKTUJE zásady,které dobrovolně svým členstvím ve VV přijal,jedná na vlastní pěst,je mu jeho existence milejší než chování VV jako jednoho subjektu,osud VV.Plat poslance všežravci nestačil.
Domnívám se,že Jankovský už jenom tímto učinil svou svědeckou výpověď za nevěrohodnou.I kdyby jednal s dobrými úmysly,VV udržet ve vládě. V mých očích a cítím ,že i 11% voličů VV K.Peake a Jankovský pohřbili pro VV navždy.Voličsky.Melčák a Pohanka.Stydím se za takový parlament,prodlužovat jeho existenci je absurdum,které vyústí v nedozírné následky.Co dál s justicí,která zametá důkazy a opírá se o bla,bla,bla zainteresovaných všežravců?
Veřejnost by měla i bez požádání dostat k dispozici úplnou nahrávku Škárky.Dále by měla dostat informaci od jaké dohody o valorizaci VV upustily v průběhu soudu Bárty? Ve prospěch či neprospěch důchodců,mruzačených inflací.
Veřejnost by měla se dovědět,jaké důkazy existují v prípadě Vondry v aféře ProMopro? Jaké zakázky dostával otec Kočí od Vondrova ministerstva obrany?
Došetřit by se měla pasivita Špidly,Vondry,Topolánka ve věci dodatku k Lisabonské smlouvě,která údajně ve svých důsledcích mohla vést ke ztrátě české samostatnosti podobně roku 1648 mírem Vestfálským.300 letům národního otroctví a poroby.
Došetřit posmrtně působení V.Havla v bombardování Srbska z hledisek :
a) narušení suverenity jiného slovanského státu
b) osobní jednání v důsledku přímého příbuzenského poměru k válečnému kolaborantu Hugo Vavrečkovi,po 2.sv.válce v ČR pravomocně odsouzeného za kolaboraci,člena Mnichovské vlády 1938 vs.osud 360 000 našich umučených občanů,včetně špičkové inteligence,spisovatelů světové úrovně jako V.Vančura aj.Paní Moravcové,která ukrývala Gabčíka s Kubišem uřízli nacisté hlavu a ukazovali ji jejímu synovi.
c)člověka,o kterém uznávaný první světový intelektuál Noah Chomsky tvrdí,že oblboval lidi
14. 04. 2012 | 06:11

Hana napsal(a):

Ono je to vlastně geniální - Škráka nestrácí mandát, jen jen nemůže vykonávat. Takže máme sněmovnu se 199 "pracujícími" poslanci. Geniální - ještě prosím opakovat 199 krát!
14. 04. 2012 | 07:05

rejpal napsal(a):

Hana
Nakonec vždycky se dá jednání přesunout do Valdic a jednat v teplákách taky není proti ústavě.
14. 04. 2012 | 07:19

NVS napsal(a):

Česká justice opět nezklamala. Za uplácení podmínka, za počmárání bilbordů politických stran 3 měsíce natvrdo.
14. 04. 2012 | 08:12

vasja napsal(a):

V kontextu tohodle očistného procesu naší politický scény, by se nemělo zapomínat na pana Tluchoře. Tenhleš mučedník se obětoval, zatnul zuby, zavřel oči a vlez na Kočí.
Díky, Péťo!!! Bez tebe by to nešlo.
Děkuju i za Kalouska, knížete aj tatínka Jurečku.
14. 04. 2012 | 08:32

aga napsal(a):

Hana

Ještě by to ale chtělo doladit: poslanci mají sice nárok na plat, ale my jim ho nemůžeme vyplatit.
14. 04. 2012 | 08:45

rejpal napsal(a):

aga
Jenže oni se nás ptát nebudou. Mohou kdykoli změnit zákony, kdykoli se jim zlíbí.
14. 04. 2012 | 09:14

a co dostane kristýna kočí? napsal(a):

Občan
Pokud může kandidovat, můžou ho zodpovědní véčkařští voliči také zvolit. Žádný soud jim nesmí bránit přijít k volbám.
A pokud ho zvolí, bude mít mandát. Suverén je (v tomto jediném případě, totiž v možnosti udělat botu) volič, ne soudce.
Bude-li mít mandát, bude jej po čtyři roky vykonávat, jak už rozhodl ÚS v případě Mečák.
Nikdy nepodceňujte právníky. Vytvářet nerozmotatelné zhovadilosti je jejich celoživotní poslání.
PS. Povšimněte si, jak se pan Škárka stane záminkou k demontáži Ústavy, na které se jako zázrakem autističtí trojkolkáři s hodnými socanskými fridolíny shodnou.
14. 04. 2012 | 09:27

rejpal napsal(a):

a co dostane kristýna kočí?
Je to tak, ať se nám to líbí nebo ne.
14. 04. 2012 | 09:36

a co dostane kristýna kočí? napsal(a):

Vašek Petrmichl
Už nepi. Jako divadelník jsi byl lepší.
14. 04. 2012 | 09:38

aga napsal(a):

rejpal, a co dostane...

Myslím, že se pracuje nejen na demontáži naší ústavy, ale na demontáži demokracie vůbec. Všichni přeci vidíme, že lůza si sama vládnout neumí, laskavé elity nás to nechaly zkusit, ale teď nám v našem vlastním zájmu vezmou ty sirčičky z ruky a akademokraticky to podpálí sami.
14. 04. 2012 | 10:01

Xaver napsal(a):

Není důležité zda rozhodnutí soudce o zákazu činnosti pro Škárku je nebo není v souladu s ústavou.
Rozhodující je otázka, jestli v našem parlamentu smí být soudně odhalený podvodník. A pokud si mnozí vykladači práva myslí, že může, tak vzniká další otázka. A může tam být jen ten jeden podvodník ? Nemůže jich tam být víc, třeba 200 ?
Opakovaně se tedy ukazuje, že právo na řešení problémů nestačí.
14. 04. 2012 | 10:09

rejpal napsal(a):

Xaver
Samozřejmě může. V našem určitě. Je to jen otázka náhodného výběru.A naší tolerance.
14. 04. 2012 | 10:22

Medikolog napsal(a):

Autor navrhuje další odklon od demokracie k soudcokracii; ke vládě nikým nevolených, JMENOVANÝCH PRÁVNÍKŮ...Mandát poslance nelze podle platného práva zvenčí zrušit.. odvoláním voliči pro zpronevěření se voličům, ani čímsi před vůlí elektorátu SUBSIDIÁRNÍM.. soudeM.

Protiústavně již jedenkráte byla ze strany resortu spravedlnosti ovlivněna dokonce presidentská volba, když byl odpůrce Václava Havla poslanec dr. Sládek držen ve vazbě a PROTIÚSTAVNĚ mu bylo znemožněno hlasovat.. protože věrchuška dobře věděla, že by Havel NEBYL ZVOLEN. Prošel až napodruhé, o "spravedlností" uloupený protihlas dr. Miroslana Sládka. Vyhodit poslance z parlamentu rozhodnutím jakéhokoliv soudce je flagrantní porušení principů demokracie. Soudce má ve vztahu k zastupitelským orgánům v demokracii pouze svůj hlas ŘADOVÉHO VOLIČE. Soudce není v tomto smyslu nikým víc, ani nikým míň, než voličem. Cokoliv jiného je CHUCPE nikým nekontrolované KASTY SOUDCŮ. Zvolený zastupitel má být odvolatelný, bezesporu, ale pouze jeho vlastním elektorátem - jak bylo možné i za reálného socialismu.. než si to "dámy a páni demokraté" v parlamentu zrušili.. aby mohli okamžikem uzavření volebních místností udělat na voliče dlouhý nos a místo služby svým voličům děla pro své soukromé zájmy a zájmy svých loutkovodičů voličům 4 roky (senátor/ka 6 let) beztrestně škodit. Nikdo jiný než elektorát daného volebního obvodu však NESMÍ MÍT PRÁVO bránit poslanci/senátorovi ve výkonu jeho mandátu.

Škárka si ty tři roky bude moci v klidu odbručet (ve fešácké base jako Tymošenková) až po uplynutí jeho mandátu.. neboť trvání mandátu je třeba brát z hlediska promlčecích lhůt jako překážka a hlůty se zastaví až do vypršení mandátu. Voliči mohou dokonce na soudce udělat dlouhý nos a odsouzeného poslance/senátora znovuzvolit, což by nástup trestu odložilo o trvání dalšího volebního období..

Soudy jsou totiž snadno zneužitelné, soudci podléhají ideologickému subjektivismu.. jsou dosazováni politiky aby hájili jejich zájmy a jejich pravdy.. být soudci oposiční, snadno by mohli "vyhodit" koalici dvacet poslanců a z vládní většiny by byla menšina.. Takže držme soudy tam, kde je jejich místo. MIMO POLITIKU.
14. 04. 2012 | 11:21

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Rozsudek i argumentace autora jsou ve věci zákazu poslancování podle mne nesmyslné. Nemyslím si, že by měl delikt něco společného s poslancováním a nevím, proč jej aktérům zakazovat. Co by jim zakázal, hlavně Bártovi, je zakládat politické strany a působit v jejich vedení. Soud by se měl spíše zabývat tím, zda jsou VV legální politickou stranou, nebo spíše mafiánský spolek. Vzít v úvahu by měl i napojení na ABL.
14. 04. 2012 | 11:28

resl napsal(a):

Nezabýval bych se naší gumovou ústavou, ale logikou. Vezeň spáchal trastný čin /po odvolání/ a to mu znemožňuje vykonávat funkci poslance ve všech směrech. Na jeho místo nastoupí další v pořadí z VV vzešlý z posledních voleb.
14. 04. 2012 | 12:14

Elév napsal(a):

Nechte poslance poslancem. Dostal úkol a ten musí splnit. Slovy Péti Nečase, pro nás jsou nejdůležitější deformy, které ještě musíme stihnout. Poslanci nás nezajímají, resp. zajímají, poněvadž je potřebujeme.
Náš úkol zní jasně, vydržet ještě 2roky v deformách systému ať to stojí co to stojí.
14. 04. 2012 | 12:39

bim napsal(a):

Volebního práva pasivního i aktivního jsem se zbavil doporučným dopisem již prezidentu Husákovi. StB tenkrát sice trochu brblala, ale já namítal, že když stát má právo zbavit občana volebního práva, tak potom musí mít opačně občan stejné právo. ... Respektovali, ale za mými zády si připravili v 86. plán, jak mě dostanou na pár roků natvrdo za § 100, což bylo tenkrát pobuřování. ... Poněvadž jsem dodnes některých občanských práv nenabyl ve stejné míře jako mi je tento stát jeho praxí odjímá, před nějakým časem jsem tomuto státu vrátil občanský průkaz. ... Zeeptejte se takto: ve kterém státě EU kromě stejně postestebáckého Slovenska exiszuje Občanský průkaz??? V řádné, odpovídám, v žádném.
14. 04. 2012 | 12:56

donal napsal(a):

chááá právnici a spol škarka vám ukáže jak se bere poslanecký plat z vězení cháááá
14. 04. 2012 | 13:02

Karel (taky) napsal(a):

Mně se nejvíc líbí představa, že pan Škárka sice má nadále poslanecký mandát, ale nesmí jej vykonávat, tedy nesmí se zúčastnit jednání a hlasování v parlamentu jinak než jako divák, ani nesmí být účasten na návrzích zákonů, jednání parlamentních výborů atd. Že jeho straně chybí jeho hlas? Tak ať si to s ním vyřídí.
Odpovídalo by to například situaci, kdy by byl vysloven zákaz činnosti elektrikáři - nesměl by to dělat, ale zkoušky podle vyhlášky 50 by pořád měl. Že by chyběl zaměstnavateli? Tak ať si to s ním vyřídí.
14. 04. 2012 | 13:22

Kleofáš napsal(a):

Áááále, odvolací soud důkazy posoudí jinak, souvztažnost jednotlivých skutků nahlédne odlišně, z provedeného dokazování vyvodí odlišný právní názor, rozsudek zruší a věc vrátí dr. šottovi k novému projednání, aby si ten svinčík vyžral a už nikdy, NIKDY netrestal žádné politiky. Výsledek bude relativizace celého procesu, škarka zproštěn, bárta zproštěn, kočí dostane podmínku, dovolací soud dovolání zamítne. dr. šott následně přeložen do Bruntálu. Předseda Městského soudu dr. Sváček bude konečně soudcem Ústavního soudu.
Ostatně historicky není element vězněného poslance nikterak nový, že ne? Je pěkné, jak pan autor eufemisticky popisuje shodu událostí, kdy Sládka zhaftli na Havlovu volbu, a poté, co byl humanitární bombardér zvolen, ho zase mýrnyx dýrnyx propustili a pochopitelně nidky z ničeho neobvinili. A Ústavní soud ČR na to neshledal nic divného, že ne?
14. 04. 2012 | 13:55

Radovan II. napsal(a):

VV jsou jen malé ryby. Ty štiky jsou v ODS a v Topce. Za 22 let mají tolik špíny za nehty, že by mohli pohnojit všechna pole v Česku. Připravili občany o státní majetek, který patřil všem a má ho v "v kapse" jen hrstka chrtů, kteří jsou většinou napojeni na ODS a Topku. Už se nemůžeme dočkat kdy tyto nabalené strany skončí? Ale nebudou to mít lehké, už se konečně prosadí majetkové přiznání a tito tuneláři a lupiči, konečně vrátí co ukradli. Nejsou to žádná vymyšlená hesla, je to bohužel smutná pravda a někteří mladí to ještě nepochopili. Kdyby se nerozkradlo všechno,tak máme průměrný plat aspoň 30 tisíc, stále bychom byly pozadu oproti sousedním státům. které jsme měli podle Klause dohodnit už v r. 1999. Někteří si sami stanovili platy vyšší než je normální v sousedních státech vůči průměrnému platu, jako bankovníci, manažeři- česky obyčejní vedoucí s ohromnými platy, neodpovídajícími jejich praci. někteří úředníci ministerstev, hejtmanství a mnoha radnic. Že se nestydí, mít tak vysoké platy, když průměrný plat je sotva 60 % platu v jiných zemích.
Nestydatost těchto lidí nezná mezí, k těmto platům si ještě dávají velké odměny a ohromné odchodné, a nevadí jim, že občané mají jen 2 - 3 "žebrácké platy" jako odchodné a naději na další práci skoro žádnou. Nestydatí jsou i důchodci, kteří měli dobré trafiky 20 let a stále hrabou na dobrých místech, i když často mají Alzheimra. A bohužel je to smutné, že jsou to často disidenti, kteří nám slibovlai ráj na zemi. My čekáme a čekáme už 22 let. Také slibovali dodržování lidských práv a svobod, ale moc se nezměnilo Bohatí si dělají co chtějí, hlavně stále hrabou. A občané se odírají do morku kosti. Já bych navrhoval, aby všichni co mají ty miliony, šli povinně na rentgen mozku - EEG. Je podezření že už tam nemají mozek, ale peníze, proto jsme v takovém srabu.
I am sorry.
14. 04. 2012 | 14:52

český maloměšťák napsal(a):

Základní přehled o popisované kauze :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2045984/soud-skarka-3-roky-vezeni-za-podvod-barta-podminene-18-mesicu-za-korupci-konci-v-cele-poslancu-pozastavi-clenstvi-ve-vv.html
14. 04. 2012 | 15:06

isolato napsal(a):

Osobně mám za to, že rozhodnutím soudu naprosto nemůže zaniknout mandát poslance, důvody pro což jsou Ústavou a zákony ČR taxativně stanoveny. Na druhou stranu zákaz výkonu funkce poslance by jistě mohl být, dle mého názoru, překážkou analogickou k případu kdy je poslanec držen ve výkonu trestu odnětí svobody, anebo ve vazbě (jak se stalo kdysi M. Sládkovi, zmíněnému v bodě č. 5) a tudíž plně legální, jakkoliv to vypadá nezvykle.
14. 04. 2012 | 19:24

Maximus napsal(a):

Myslím, že bychom si měli začít dávat mnohem větší pozor na soudce a na tu jejich pomalu se zde vytvářející soudcokracii. Už začínají být více než drzí. Vzpomeňte si třeba jak si vynutili větší důchody, oni jsou přeci něco více než ostatní lidé, že? Oni nemají v soudní praxi žádné kontrolní mechanismy a institut, který by kontroloval kvalitu jejich práce a kde by tomu odpovídalo i jejich hodnocení vč. toho finančního a to okamžitě, jak je tomu třeba v jiných oborech. Aby byl soudce odvolán či finančně postižen, tak to už musí alespoň na práci delší dobu zvysoka kašlat a třeba chlastat apod. jako se to už vlastně i několikrát stalo. Zkrátka dnes si dělají co chtějí a jsou neskutečně nafoukaní. Že pravděpodobně jsou pod diktátem peněz a také tlaku politiků je více než jasné. Výsledky jejich práce když si porovnáte jejich verdikty jsou přinejmenším zarážející! Možná, že by se našel v budoucnosti recept, jak s těmi z nich co si dělají co chtějí a svými verdikty vlastně osvobozují lumpy, zatočit. Zkrátka pokud po volbách se dostane k moci jen trochu schopná strana a mířím tím na nové vítěze voleb, měli by si jejich přední politici nechat vylustrovat všechny sporné kauzy, které část soudců jednoznačně soudila nefér a zjistit si kdo tyto kauzy soudil a to jmenovitě! Třeba případ exsenátora za ODS z Chomutova Nováka, nyní kauza Drobil atp. Pak by se měla udělat v soudnictví razantní změna v systemizaci a celém nastavení soudnictví a tito neféroví soudci by měli být upozadněni. Je to také nefér návod jak s nimi zatočit, ale z nesolidními lidmi se musí jednat jejich zbraněmi. Že se dají dělat v systému změny kladné nebo záporné nám ukázal a názorně předvedl třeba Ivan Langer, který naprosto systémově rozstřílel policii zejména v oblasti vyšetřování finančních deliktů. Ukázal nám návod jak se to má dělat. Takového Al Caponeho nemohli kdysi dostat za trestnou činnost, tak ho lapili za neplacení daní. Na nefér lidi se musí jít jejich metodami. Pokud se s nimi nezatočí, tak se v téhle zemi pořádku nikdy nedočkáme.
Pěkný večer!
14. 04. 2012 | 20:26

Vít Bárta napsal(a):

Pane Antoši,
starejte se o sebe, budete to brzy potřebovat.
14. 04. 2012 | 20:56

Vít Bárta napsal(a):

Politika je svinstvo.
Důkazem je kočí.
14. 04. 2012 | 20:58

TNT napsal(a):

poslance může zbavit mandátu jedině volič!! A to ve volbách!! Žádný soudce, to je nesmysl, kdyby např. občané zvolili stranu dejme tomu KSČM, aby udělala pořádek a potrestala tuneláře a korupčníky, tak by přes úplatné soudce současný režim mohl nově zvolené poslance zbavit mandátu - to je nepřipustné
14. 04. 2012 | 23:12

Bert napsal(a):

Maximus: S takovým šíleným blábolem plácající páté přes deváté (pohříchu všechno logicky vadně), se snad ani nedá polemizovat, to je spíš na diagnózu.
15. 04. 2012 | 11:22

Petr napsal(a):

bim napsal(a):
Volebního práva pasivního i aktivního jsem se zbavil ......jsem tomuto státu vrátil občanský průkaz. ... Zeeptejte se takto: ve kterém státě EU kromě stejně postestebáckého Slovenska exiszuje Občanský průkaz??? V řádné, odpovídám, v žádném.
--------------
Přiznávám, že jsem právní analfabet a nejspíš proto nechápu... Proč vadí občanka?
Čím mě ohrožuje?
15. 04. 2012 | 14:23

Maximus napsal(a):

Bert
Tak jo, máte lepší nápad pane? Myslíte, že tito soudci co soudí velmi pravděpodobně za všimné nebo na politickou objednávku budou dále objektivní? Nebo si myslíte, že nemám pravdu? Co třeba exsenátor Novák (ODS) z Chomutova, co dostal "podmínku" za prokázaný úplatek 40 mil.Kč a musel chudák vrátit 5 mil.Kč! Myslíte si, že tento verdikt byl v pořádku? Jak byste s takovým soudcem jednal?
15. 04. 2012 | 15:35

Alex napsal(a):

Pane Antoši, jsem laik, ale Váš postup se mi moc líbí. Obecně jsem přesvědčen, že takovéto cesty lze v konkrétních kauzách hledat a nacházet tak, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost.
15. 04. 2012 | 18:27

Kindl napsal(a):

Paní Němcová je zmatená ženská, která se sice vážně tváří, ale přitom kecá nesmysly. Když ji povolí nervy, tak vytáhne Standu Grose. Případ Gros je neporovnatelný s tím co se tady děje za tohoto establismentu. A presidentkou ? Ani náhodou. Myslím, že toto je její labutí píseň a po volbách po ní ani pes neštěkne.Zlodějin se pravděpodobně osobně neúčastnila, ale věděla o nich. Kryla je a tím pádem je trestně odpovědná. Ve Světlé nad Sázavou je docela pěkný kriminál. Nemá to z domova daleko.
16. 04. 2012 | 09:43

uno napsal(a):

Podle listiny základních práv a svobod má člověk právo na život. Podle výkladu výše tedy může soud toto právo omezit, jako volební právo, aspoň tak to vyznívá z výše napsaného a plyne to z poznatků, že justice není úplně nezávislá na politickém systému a vládnoucí garnituře, konec konců každý soudce má nějaký politický program a názor, takže pokud jde o politické kauzy vlastně soudcovská nezávislost vůbec neexistuje, jak nám to ukázala akce "tykadla" slavného a ctihodného soudního dvora na severovýchodě státu.
16. 04. 2012 | 16:28

isolato napsal(a):

to uno: Listina výslovně zakazuje trest smrti, jiná omezení práva na život jsou ale představitelná - nap. zabití v sebeobraně může být za některých okolností beztrestné mj. právě protože právo na život není pojímáno v absolutním rozměru.
17. 04. 2012 | 16:23

isolato napsal(a):

to Medikolog: Funkcí a smyslem poslanecké imunity je zajistit nerušení výkonu mandátu ze strany státní moci, resp. mocí výkonných a soudní. Proto existují formální procedury, jichž cílem je zajistit, že k zbavení imunity dojde výhradně v okolnostmi odůvodněných případech - ovšem pak má dotyčný postavení jako kdokoliv jiný, není žádným "nadobčanem" který by po eventuelním odsouzení měl nějaká zvláštní privilegia, a je-li shledán vinným, musí podstoupit zacházení jako kdokoliv jiný ve stejné situaci, nějaké odkládání trestu anebo propouštění/vycházky z vazby apod. podle potřeb dotyčného jsou zcela neodůvodněné - postavení procesně odlišné od ostatních občanů měl dotyčný z titulu své poslanecké imunity, a pokud jí byl zbaven, má nárok pouze na zcela standardní zacházení. Což ostatně píše i Marek Antoš v pátém odstavci svého blogu-.
17. 04. 2012 | 17:14

mik napsal(a):

Hlavni problem cele demokracie je uplne nekde jinde v 89 se nikdo zadnym zakonem co se smi a co ne nezabyval lidi toho proste meli dost a vysli do ulic po cesku ne treba jako v Argentine kde lidi zacali rozbijet vylohy bank a obchodu a vlada i prezident museli odstoupit moci se chopili disidenti ale prilis slusni disidenti a nikdo dnes uz nevi ani se to nedovi zda nebylo tem disidentum neco nabidnuto neco za neco,,protoze mentalita cechu proste je v tom stylu neco za neco a taky zakony jsou od toho aby se hned vedelo kde ma slabinu a jak ho lze obejit,, podlez obejdi nejak to osvindluj jen se nepostav celem a nezkousej to preskocit,,,a to dokud lidi v CR nezmeni nezmeni se nic... mnoho jich v tom 89 otocilo proste kabaty naruby a smelo vykrocilo hrabat do svych koryt dal likvidace stredni tridy byla cilena ,,bohati si dnes nepodrezou pod sebou vetev a chudi uz nemaji pomalu co jist a nejake namesti je nezajima tenkrat stal delnik mezi profesorem vysokoskolak mezi vyucencem a vsichni tahli za jeden provaz ,,dnes za provazy tahaji ti kdo se vysplhali po hrbetech jinych kdo pouzili podle metody svindly a intriky,,,duveru dnes nemuze mit ani vlada ani prezident a je zcela jedno zda jde o levici ci pravici duvera bude az tehdy kdy zacnou plati zakony..kazdy jiny by sel do vazby a okamzite by prisel o ridicak ale pan Janousek si jede na vylet do Chorvatska na jachtu delnik by skoncil na dlazbe kdyz by vyrabel soustavne zmetky Drabek je vyrabi ale porad je ministrem a co je to za strana kdyz jeji sef jako nekdejsi ministr dopravy sefuje i kdyz prisel o ridicak... kdyz si dnes otevre nekdo profily jednotlivcu VV tak se mu zda ze vlastne kazdy ma skraloup kazdy aferu ale neni to v jinych stranach stejne ? jenze koho volit ? Svejnarovi lidi vycitali ze je emigrant cizak a ze manzelka nemluvi cesky,,ale oni Cesi potrebuji cizaky potrebuji nekoho kdo neni zatizeny tim ceskym hnojem umele se vytvari nevrazivost vuci EU i euru ale Necas svym jednanim dostal CR na okraj zajmu 25 statu se dohodlo ale CR si chce hrat na mistra sveta,,Radeji nezname lidi s Bruselu ale alespon s nejakou moralkou nez ty co jen hrabou do svych koryt a lzou lidem do oci
18. 04. 2012 | 18:20

peterka napsal(a):

Karel Janeček k situaci v naší zemi včetně možného řešení:
http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/clanky/2012_02_29_esquire.pdf
18. 04. 2012 | 21:07

urban napsal(a):

Zákon musí být neodiskutovatelný, pokud si může každý porávník otevřít debatu k zákonu potom jsme v na Sibiři. Nejdnotnost a naprostá ignorance zákona je pro tuto zemi cizí. Zákon ohýbají politici a právníci i paragraf je rovnější, proto to v naší zemi tak vypadá.
20. 04. 2012 | 12:23

TERA RMT napsal(a):

It is obvious that you choose to take great pride in some recoverable format quality informative articles. Your article is writing I’m able to really appreciate. Maintain the best work.
21. 04. 2012 | 07:46

katalyzátor napsal(a):

Otázka: Může soud zbavit poslance mandátu?

Odpověď: Může, ale on se ho nevzdá.
21. 04. 2012 | 23:06

ogar napsal(a):

Šott to náhodou celé udělal velmi dobře.
Jako příslovečný pantáta od rodiny, který pokaždé když přišel domů z práce, rozdal hned všem svým potomkům preventivně pár facek.
Dřív nebo později se totiž stejně ukázalo, že bylo za co.
23. 04. 2012 | 23:01

hans napsal(a):

Pane doktore,
upřímně řečeno, jsem zhrozen, jestli v podobném duchu učíte svoje studenty.Následně se pak není co divit, že právo v praxi vypadá, jak vypadá. Podle mého názoru nejvíce škodíte právu (jako právníci) tím, že na jednu stranu striktně prosazujete literu zákona a na druhou stranu jste schopni prosadit extensivní nebo restriktivní výklad způsobem, který celou normu postaví na hlavu nebo mimo smysl zákona.V reálu to pak vede k tomu,že lid obecný má právní vědomí mladší doby kamenné a v právním řádu se nevyzná nikdo.
Že si ÚS přisvojil pravomoce,které mu nikdy nepřísluší a svoje jednání pořádá jako veřejnou atrakci na úrovni pimprlového divadla v režii oranžových, už ani nemluvím. Nehledě na skutečnost, že v civilizovaném právním státě nemá ÚS vůbec co pohledávat.
18. 07. 2012 | 13:30

Radovan II. napsal(a):

Pane Marku, soud měl nejprve tuto nehoráznou vládu zbavit vládnutí,dokud nejsme v Řecku. Jejich jedinou starostí není jak se má český lid, ale jak se ještě nabalit než skončí. Drží se svých velmi teplých míst jak štěnice. To samé poslanci a senátoři, jak si mohou dovolit mít další kšety a hlavní ty podvodné správní rady, když český lid krvácí a trpí. To jsou zástupci lidu, to jsou vyděrači !!! Pro občany ve svých bydlíštích vůbec nepracují, mnoho občanů je ani nezná. Pane Marku víte, že 70% občanů nemá ani 20 tisíc hrubého/ čistého asi 17 tisíc, ale z toho živít děti a často i manželku. Je to nepředstavitelné!!!!! A to musí být rádi, že mají byty z totality, často od rodičů, jinak by se v dluzích utopili.Jaký je to stát, když neumožní lidem aby byli schopni si našetřit aspoň na skrovné bydleni o autech nemluvě, to je jen pro podnikatelé, VIP a českou smetánku/ třeba ministr Jankovský má auto za 5 mil.- to je zastupitel lidu, chtěl bych vědět jak si na něho poctivě vydělal. On nevidí jak nuzně žijí občané Česka, hůře než před 22 let.A to velmi často pracují víc jako a odborněji !!!! Proč ??? Proč se revoluce nepovedla a 70 - 80% žije jak chudáci v Německu. PROč ??? Proč ??? Proč většina inteligence neví jak žijí obyčejní lidé, když je placena z jejich daní ???????????
26. 07. 2012 | 10:56

Show For Women napsal(a):

Fitness shoes combine flexibility, support and cushioning to absorb impact and lessen shock to the feet. They're ideal for aerobics. http://www.yessoso.com
31. 08. 2012 | 10:53

Radovan II. napsal(a):

Mimo témaa: teď je důležíté pro předsedu Senátu a zodpovědné a inteligentní senátory, aby za místopředsedu nezvolili pana Čunka známého vládního korupčníka, jehož trestní stíhání bylo zastaveno justiční mafii a na příkaz Topolánka - kámoše ze stejného města. Také Nečas z Rožnova se Čunka zastává, protože je také z Valašska, ale nic o něm neví. Nečase, při letošních volbácvh v ROžnově doslova voiči vypískali, to se v celostátních médií a novinách nepsalo.
Čunek je populistický politik, který už měl dávno skončit v politice, ale díky předsedovi KDU vetrerináři Bělobrádkovi, který se více věnuje zabijačkám než práci v KDU,dal Čunka na I. místo kandidátky, aniž se přesvdčili jak v pracuje v Senátu. Tento vyčůraný politik z 1326 hlasování v Senátu nebyl 700 x přítomen, za co bral peníze ?????? Dále na místní radnici má v zastupitelstvu 80 % absenci. Jak vlastně pak tento populistický politik informuje své občany, kteří ho omylem zvolili o práci v senátu ??? Co vlastně dělá a za co byl zvolen za Senátora. Za slivovici, za to, že slibuje farářům na vesnicích co pro ně udělá, že zajistí schválení vrácení majetků církvím, a vesnickým věřícím modré z nebe. Ti ho právě ve své nevědomosti o politice zvolili, ve městech měl Čunek s kandidátem ČSSD stejně hlasů. Takže nevědomost občanů dělá zmatky v politice. Také další zákeřnost : Olomoucká Charita -zřejmě na popud Čunka rozesílala po celém zlínském kraji dopisy aby voliči volili Čunka a ne kandidáta za ČSSD.Proto ve všch nemocnicích a domovech důchodců volili také Čunka. Proto je takový hrdina v počtu hlasů. On je tak naivní a myslí si, že se to občané nedoví. Tohle není normální a pan Štech by neměl Čunka schválit jako místopředsedu, Čunek je nemocný populismem po slávě a penězích. Navíc má jen základní vzdělání byl automechanikem. Už se chválil, že by vzal i místo předsedy KDU Bělobrádka a za chvíli by vyhodil ze sedla pomocí svých špinavých známosti i předsedu Štecha. Tomuto zrádnému člověkovi všechno prochází, nic nedělá, ale umí se sám pořádně chválit. Lidé neblněte a přemýšlejte on patří k docentovi Chocholouškovi, a vedení KDU možná také, že takového člověka navrhuje, aniž se zjistí, že nechodí do Senátu ani do místních orgánů. Co vlastně dělá ?? Nahání hlasy pro sebe.
29. 10. 2012 | 09:34

občan napsal(a):

Já jsem naopak zhrozen, že komentující "hans" napsal, že "v civilizovaném právním státě nemá ÚS vůbec co pohledávat". Právní vědomí tohoto člověka je zjevně ještě ve starší (a ne mladší) době kamenné. Vlastně jsem možná ani svůj komentář neměl psát, protože taková pitomost se ani nedá komentovat.
10. 11. 2012 | 11:03

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately just details -- important details, but variants on this theme. index.php is the control, the menu program determins what the "current page" is, and lots of events get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook in to those events and alter the workflow/supply additional info/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Someone asked for a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:00

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 13:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy