Zrušení nadstandardů: Kolik budeme platit za čočky a sádry? (II. část)

04. 07. 2013 | 14:24
Přečteno 5490 krát
Ústavní soud dne 2. července zrušil tzv. nadstandardy. První díl „recenze“ tohoto rozhodnutí byl shrnutím, čeho všeho se dotýká. Dnes pokračuji konkrétními dopady na nemocné, kteří by chtěli i nadále příplatkovou lehkou sádru, měkkou čočku či jinou variantu péče, po rozhodnutí soudu neuvedenou v Seznamu výkonů.

Co konkrétně Ústavní soud v oblasti nadstandardů udělal? V prvním výroku nálezu zrušil následující ustanovení zákona (neuvádím-li jinak, jde o zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění):
- § 11 odst. 1 písm. f), právo pojištěnce vybrat si variantu poskytnutí zdravotních služeb podle § 13,
- § 13 odst. 3 až 7, což jsou ustanovení popisující, co je ekonomicky náročnější varianta („nadstandard“), jak vzniká, kdy a za jakých podmínek ji může pacient požadovat a poskytovatel nabídnout,
- část § 17 odst. 4, což je zmocnění k vydání vyhlášky o Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami („bodníku“); odstraněna je část zmocňující MZ k zavedení položek pro ekonomicky náročnější varianty péče
- § 12 odst. 1 písm. n), což je povinnost pojištěnce zaplatit příplatek na nadstandardní variantu, pokud si ji zvolil
Ve druhém výroku pak Ústavní soud zrušil ve vyhlášce o „bodníku“ ty položky její přílohy, které popisují ekonomicky náročnější varianty.

Na první pohled se jevilo, a zaznělo to i ve většině diskusí a komentářů, že zrušením nadstandardů zanikne možnost připlatit si třeba na ty měkké čočky. Tedy hrazena bude již jen základní varianta, která je stále popsaná v „bodníku“, kdežto nadstandardní variantu pojišťovna nebude hradit vůbec (ani částečně jako dosud, neboť byla z „bodníku“ odstraněna) a pacient, který ji bude chtít, si ji bude muset zaplatit plně. V minulém článku jsem ale anoncoval, že to tak nemusí ve skutečnosti být, pokud bude pojištěnec ochoten „zabojovat“ se svou pojišťovnou a patrně i poskytovatelem. Podívejme se, jaké mu dává nález ÚS argumenty.

Předně zdůrazněme, proč vlastně Ústavní soud nadstandardy zrušil. Soud upozornil na své předchozí nálezy, kdy například v Pl. ÚS 35/95 uvedl: „Právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky mají občané na základě veřejného pojištění a za podmínek blíže vymezených zákonem. Jestliže tedy tyto podmínky mohou být upraveny pouze zákonem, je zcela nezbytné, aby i rozsah a způsob jejich poskytování byl vymezen stejným legislativním režimem. Jiná než zákonná úprava by byla porušením Listiny, a tedy i ústavnosti. Nelze připustit, aby vymezení rozsahu výše poskytované zdravotní péče za plnou nebo částečnou úhradu byla ponechána na úpravě jiným než zákonným právním předpisům. Tím by se sféra ochrany základních práv a svobod dostala pod pravomoc moci výkonné, která k takovým pravomocím není oprávněna.“ Podobně i nyní konstatoval v bodě 50, že „podzákonná normotvorba je protiústavní, jestliže meze základních práv a svobod nemůže stanovovat nic jiného než přímo zákon. Tak je tomu i v řešeném případě mezí práva na bezplatnou zdravotní péči. Problematika je sice upravena v základních rysech již v samotném zákoně o veřejném zdravotním pojištění, ovšem jen zčásti. Nutný základní rámec pro podzákonný právní předpis je proto příliš stručný a neurčitý.“ Názorem soudu tedy je, že vymezit rozsah péče hrazené může sice zákon, nikoliv však vyhláška. Protože připlácenou péči vymezovala vyhláška, soud uvedená ustanovení zrušil. Trpělivějším čtenářům doporučuji nespoléhat na mé závěry, pracovat přímo s textem judikátu a podrobit jej vlastní analýze. Jde zejména o body 37-52 nálezu, dostupného zde.

Co je ovšem Seznam výkonů s bodovými hodnotami? Nic jiného než vyhláška. Nyní nám z ní zmizely položky se symbolem E, tedy připlácené nadstandardy. Patrně však nelze říci, že jen proto, že nejsou ve vyhlášce, tak nejsou péčí hrazenou - neboť vyhláška rozsah péče hrazené určovat nemůže. Abychom neprotiřečili Ústavnímu soudu, musíme patrně dojít k závěru, že „bodník“ nijak nevymezuje péči hrazenou ve vztahu pojištěnec-pojišťovna, ale je pouze jakýmsi cenovým předpisem platícím vztahu mezi pojišťovnou a poskytovatelem, který do nároku pojištěnce nijak nezasahuje. Samozřejmě, Ústavní soud zatím „bodník“ nezrušil, ovšem pokud jasně řekl, že nárok pojištěnce se řídí výhradně zákonným vymezením, zjevně nemůžeme „bodník“ brát jako určení péče hrazené, nechceme-li podat ústavně nekonformní výklad práva. Pro to, co je péčí hrazenou a tedy „zadarmo“, je rozhodný jen zákon. Vzniká sice otázka, jak si mezi sebou poskytovatel a pojišťovna péči splňující zákon a nepopsanou v „bodníku“ mezi sebou vykážou a uhradí, to však může být pojištěnci vcelku jedno.

Nejvýznamnějším zákonným ustanovením je § 13 odst. 1, které říká, že „ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.“ Pro některé služby, léky a materiál stanoví zákon sice podrobnější podmínky úhrady (viz část pátá zákona, od § 13 dál), lze však zobecnit, že se dle zákona hradí taková péče, která je bezpečná, účinná a lege artis. Za hrazenou péči pojištěnec neplatí a má na její poskytnutí u smluvních poskytovatelů právo.

Pokud zdravotní služba splňuje podmínky zákona, bude hrazena, bez ohledu na to, zda dříve byla základní variantou či nadstandardem. Pokud tedy u pacienta nebude možno použít z nějakých medicínských důvodů „základní“ čočku, nějaký implantát či operační metodu (je nebezpečná, neúčinná či v rozporu s medicínskou vědou), měl by lékař nabídnout a pojišťovna zaplatit nejlevnější z těch variant, které pro konkrétního pacienta bezpečné, účinné a lege artis jsou. Jinými slovy, hradit ani léčit by se nemělo podle „bodníku“ či jiných vyhlášek, ale podle potřeby konkrétního pacienta v mezích popsaných v zákoně. Zajímavý bude v tomto ohledu i osud vyhláškových omezení a podmínek úhrady, která však nemají přímý zákonný základ, např. omezení frekvencí v seznamu výkonů – ÚS totiž řekl, že i „rozsah a způsob poskytování péče“ musí být vymezen zákonem.

Při hodnocení nároku pojištěnce nebudou mít pojišťovny ani poskytovatelé berličku v tom, že hradí a nabízejí jen to, co je v „bodníku“ a za podmínek zde stanovených, budou se muset naučit nové schopnosti. Poskytovatelé budou muset s pacientem více komunikovat a poučovat jej o možnostech poskytnutí péče medicínsky vhodných vzhledem k jeho individuální potřebě, pojišťovny budou muset rozhodovat dle zákonných kritérií spoustu konkrétních případů a vést spor s pojištěnci, u kterých vyhodnotí jejich službu jako nesplňující zákonná kritéria. Na druhou stranu, toto jsou již dávno zákonné povinnosti poskytovatelů i pojišťoven, jen se na ně někdy nedbá – pojišťovny přidělí poskytovatelům objemy peněz definované často podle zcela absurdních a neférových vyhláškových pravidel, někteří (naštěstí zdaleka ne všichni) poskytovatelé léčí a vykazují v rámci těchto pravidel, přičemž potřeby konkrétního nemocného i efektivita léčby jdou mnohdy stranou.

Pokud se výrok ÚS o nepřípustnosti „vyhláškového“ vymezení nároku dovede v realitě českého zdravotnictví do důsledku, vznikne dočasný chaos. Ten však nezavinil Ústavní soud. Problém je na straně vlád a parlamentů, kterým se nyní vrací jako bumerang jejich sedmnáctiletá nečinnost. Výše citovaný judikát Pl. ÚS 35/95 o nepřípustnosti vyhláškové regulace hrazené péče není z 2. července 2013, ale z 10. července 1996 (sic!). Bohužel, pro politické strany a jejich ministry, včetně „reformátorů“, nebylo nikdy lákavé dodržet požadavek Ústavního soudu, předstoupit před Parlament s jasnými, férovými a potenciálně nepopulárními pravidly, co hradit a co ne – za komfortnější považovali ponechat zákonné vymezení „gumové“, vytvořit blanketní zmocnění pro tvorbu skutečných pravidel až na úrovni ministerstva, bezprocesně, v „nějak“ sestavené poradní komisi, dle libovůle aktuálního ministra a zájmových skupin. A šlo to od špatného k horšímu - zatímco do roku 2007 zákon alespoň pro tvorbu „bodníku“ v § 17 odst. 4 požadoval dohodovací řízení s odborníky a zástupci pojištěnců, jedním z „výdobytků“ Julínkovy reformy bylo vyloučení veřejnosti a blanketní zmocnění pro MZ vydat si „bodník“ bez jakýchkoliv obtížných demokratických mechanismů. Bohužel to v bouřlivé debatě kolem regulačních poplatků poněkud zapadlo.

Právě donedávna existující rozdíl mezi vágním zákonným nárokem a restrikcemi na úrovni vyhlášek působí nejparadoxnější jev českého zdravotnictví – existenci péči, která je „hrazená-nehrazená“, tedy péče kterou v realitě nelze čerpat ani zadarmo, ani si jí nelze zaplatit přímo. Zaplatit přímo jí nelze, protože je podle zákona vymezena jako hrazená a § 11 odst. 1 písm. d) správně chrání pacienta před tím, aby si musel platit to, co už za něj zaplatila pojišťovna. Jenže reálně za to pojišťovna neplatí, protože se ocitla mimo vyhlášková pravidla, proto takovou péči ani poskytovatelé nenabízejí, nebo za ni chtějí různé pochybné „sponzorské dary“. Rozhodnutí ÚS, které odmítá vyhláškovou regulaci, snad přiměje politiky, aby vytvořili jasná zákonná pravidla – a přinutí je tedy ke skutečné reformě, která byla po desetiletí jen předstírána. Občanům lze doporučit, aby volili podle toho, jakou projeví kandidáti schopnost a ochotu si s touto výzvou poradit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Mírně socálistický ústavní soud zrušil nadstanardy aby ochránil nemajetné proletáře.
Patrně si trumbelíni představují že ted všichni ZADARA BEZ PŘIPLÁCENÍ dostanou tu lepší variantu.

Reálný dopad - za lepší variantu si nelzle připlatit, nedostane ji tedy nikdo za OFICIELNÍ příplatek ale pouze za:
1) NEOFICIELNÍ PŘÍPLATEK
B)ČLENSTVÍ VE SVAZU ZNÁMÝCH.

Bravo, socalisté, jako obvykle, ve snaze pomoci proletářům jste jim uškodili.
Tedy aspon těm proletářům, kteří nejsou ve svazu známých, soudci ve svazu známých většinou jsou, těch se to nedotkne........
04. 07. 2013 | 15:13

neo napsal(a):

Yosif K:

vy to nechápete Yosife. Oni se rozhodli, že když na to nemaj oni, tak si nebude připlácet nikdo. Levičákem cloumá závist. Když ne on, tak nikdo, to je princip.
04. 07. 2013 | 15:22

Aleš napsal(a):

Yosife, ten bordel udělal Heger svojí zmetkovitou prací. Ústavní soud jen zakázal něco co není v souiladu s ústavou a platnými zákony. TAKŽE KDYŽ BUDETE PLATIT JAKO MOUROVATÝ, PLAČTE při tom NA SPRÁVNÉM HROBĚ.
.
Chyba je že slyšíme pořád jen zamotané výklady právníků. Chtělo by to jasné slovo lékařů jak si to představují.
Lékaři ale na žvanění nemají čas, právníci viditelně ano
04. 07. 2013 | 15:27

Arpád Schwarzwald napsal(a):

Yosif K,

předně ústavní soud řešil soulad existujícího právního výkladu s ústavním zákonem. On neřešil (ani nemůže řešit obsahové věci, posuzovat jestli to řešení je správné anebo špatné. Při posuzování dospěl k závěru, že vládní řešení nesplňuje (formální) náležitosti, tudíž že není v souladu s ústavním zákonem, případně LZPS občanů. Reálný dopad - za lepší variantu si nelzle připlatit, nedostane ji tedy nikdo za OFICIELNÍ příplatek ale pouze za:
1) NEOFICIELNÍ PŘÍPLATEK
B)ČLENSTVÍ VE SVAZU ZNÁMÝCH.

Toť vše. Své výhrady, proč to nebylo řešeno zákonem, když mělo adresujte tudíž vládě odpovědných privatizátorů.

"Reálný dopad - za lepší variantu si nelzle připlatit, nedostane ji tedy nikdo za OFICIELNÍ příplatek ale pouze za:
1) NEOFICIELNÍ PŘÍPLATEK
B)ČLENSTVÍ VE SVAZU ZNÁMÝCH."

Tomuto vašemu tvrzení, přiznám se ,nerozumím. Pokud ze zákona nemůže dostat něco NIKDO, pak "svaz známých" který by mu to chtěl umožnit by se musel dopustit nezákonnosti. Nebo se mýlím?
04. 07. 2013 | 15:35

Občan napsal(a):

Autore,

Vy jste si té ZÁSADNÍ chyby v citaci, která je v nálezu ÚS, stále ještě nevšiml?

Co se ÚS jako takového týče, tak si naběhl na vlastní vidle. Proč? Protože rozhoduje nikoli jako striktní a zcela nestranný ochránce Ústavy a ústavnosti, ale politicky.
Není to ostatně poprvé, co se dostal sám se sebou do rozporu, právě proto, že předešle rozhodl politicky. Takže teď musí napravovat nejen fušeřinu zákonodárců, ale i svoji; což je nelehký úkol.

Ještě bych zopakoval své včerejší nezodpovězené otázky:
Pan autor ve svém profilu uvádí, že nevykonává advokacii. Proto by mě zajímalo, zda je toto - http://www.holubova.cz/cz/kdo-jsme/judr-ondrej-dostal-ph-d-ll-m - jen shoda jmen a podoby.

Rovněž mě zaujalo, že je členem správní rady společnosti "České zdravotnické fórum", v níž s ním sedí i Jiřina Musílková, bývalá ředitelka VZP.
http://www.czf.cz/clanek/spravni_rada

Dále pak mě velmi zaujalo, že se autor prohlašuje za nepolitického, avšak jeho společnost "České zdravotnické fórum" se velmi aktivně zúčastnila předvolební kampaně v r. 2010, a to VÝRAZNĚ VE PROSPĚCH ODS a TOP 09. Rovněž byla (zda je i nadále jsem nezjišťoval) velmi aktivní stran pozitivní propagace Hegerových "reforem".
http://www.czf.cz/soubory/vzprava2010
http://www.hc-institute.org/userfiles/files/Pozvánka%20Efektivní%20Nemocnice%202013(2).pdf

Mimo mnohé jiné jsem také postřehl, že autor je velkým příznivcem trvalého zkracování hospitalizace, a to vč. pooperačních stavů.
Důsledky "šetření" formou krácení hospitalizace jsou přitom velmi dobře známy nejen ze "zdravotnictví" USA, ale dnes už i z blízkého Německa. Patří mezi ně opakované hospitalizace z důvodu komplikací v důsledku nedoléčení a nehojení (resp. infekce) operační rány, invalidita a úmrtí z důvodu nedoléření, nedostatečná rekonvalescence pacienta v nevyhovujících domácích podmínkách, a PRODRAŽENÍ léčby v podobě léčby následků nedostatečné předchozí péče.
Kde zůstalo právo pacienta na vhodné a účinné ošetření a léčení?
04. 07. 2013 | 15:49

Kelt napsal(a):

Neo,
někdy mám pocit,že i když s Vašimi názory nemohu souhlasit,tak si ale nemyslím,že je to zcela od věci.
Ovšem to,co jste napsal 15.22.,tak mne nechává na pochybách,zda jste to myslel vážně.
Pokud ano,tak nemám slov.
Vycházejme ze života.Klasickým příkladem je kyčelní náhrada.
Standard-cementová,se životností 5-7 let dle aktivity pacienta.
Nadstandard-titanová/což dostal např.zadara Klaus/je prakticky doživotní.
Měl by 18-letý pacient,který nemá 50 tis.na "titan"dostat cement,nebo bez příplatku "titan"?
Měl by 75- letý pacient dostat "cement",nebo za příplatek "titan"?
Měl by o tom rozhodovat lékař s ohledem na věk a zdravotní stav pacienta,nebo úředník na MZ,potažmo u zdr.pojišťovny?
Je to o závisti,jak jste se vyjádřil,nebo o vyléčení pacienta?
Děkuji za odpověď.
04. 07. 2013 | 15:50

Yosif K napsal(a):

Arpád napsal:
Tomuto vašemu tvrzení, přiznám se ,nerozumím. Pokud ze zákona nemůže dostat něco NIKDO, pak "svaz známých" který by mu to chtěl umožnit by se musel dopustit nezákonnosti. Nebo se mýlím?
KONEC CITATU.

Pane Arpáde, budto jste humorista, nebo jste nebyl nikdy nemocný, nebo nejste humorista a byl jste dnemocný a žijete v nějaké zvláštní rezervaci kde se lidé chovají tak jak si to představují socalističtí myšlénkoví titáni.

Pokud byste žil mezi opravdovými proletáři kteří nemají tu čest býti ve svazu známých tak vězte že na neoficielní příplatky se ve zdravotnictví dost slyší, jedna příbuzná dala bokem za operaci kyčelního kloubu 5 K. Když se nyní pídí po další operaci, bylo jí doktory řečeno že se až tak moc dobře nezapsala, že dobře zapsaní jsou pacoši kteří dali 20 K. Stěžovat si samozřejmě můžete na lampárně, pořadí pacošů určuje doktor.

Též dost dobře nechápu proč US trvá na tom že proletářům se ohromně pomůže když každá sr....čka musí být definovaná exaktně v zákoně když lékařský pokrok jde neustále kupředu, když 99% poslanců téměř ničemu nerozumí, kdzž legislativní proces je notoricky nepružný, když ve většině zákonů jsou věcné chyby a když mnoho ostatních podobných náležitostí ve zdravotnictví vyhláškami defionváno je.
Pokytectví socalistických velikánů je nejlépe ilustrováno realistickým socalistou ředitelem Motola který nabádal personál aby se věnovali pořádně pečlivě najmě KULICHŮM to jest členům svazu známých.

Bojovník za práva proletářů Jiří Havel soptil hněvem ohledně nadstandardů a připlácení za primáře - dle něj protisocalistickému a protihumánímu vynálezu.

Když my začalo být ohromně zle, tak se šel léčit do Fakultní Nemocnice Víden kde nadstandardy a připlácení za primáře byly, jsou a budou legální, a to ve Vídni vládnou socalisti.


Těžko se hledá jasnější příklad pokrytectví socalistické ideologie.
04. 07. 2013 | 15:54

neo napsal(a):

Kelt :

Měl by 18-letý pacient,který nemá 50 tis.na "titan"dostat cement,nebo bez příplatku "titan"? ///TITAN s příplatkem, cement bez příplatku.

Měl by 75- letý pacient dostat "cement",nebo za příplatek "titan"? /// totéž. Titan s příplatkem, cement bez příplatku.

měl by o tom rozhodovat pacient.
měl by mít možnost si za titan připlatit.

takhle dostanou cement všeci a titan jen ten, kdo šoupne těch 50-100 litrů doktorovi bokem.
04. 07. 2013 | 16:05

Vy mě konsternujete, pane Yosife napsal(a):

Jestliže vaše příbuzná za páně Hegerovy reformy byla nucena "se zapisovat", pak to svědčí o tom, že ta reforma nic neřeší. Jestliže to bylo ještě před Hegerem a platí, vaše "Reálný dopad - za lepší variantu si nelzle připlatit, nedostane ji tedy nikdo!!!! za OFICIELNÍ příplatek ale pouze za:
1) NEOFICIELNÍ PŘÍPLATEK
B)ČLENSTVÍ VE SVAZU ZNÁMÝCH." pak někdo zjevně porušuje a obchází rovnostářský zákon. Tudíž z toho lze dovodit, že vaše příbuzná, žije ještě v dobách za komunistůl, vůči kterým vy zde soustavně bojujete.

Namístě by tudíž byla vaše odpovědná osvětová práce mezi příbuzenstvem, ktrému byste měl vysvětlit, že takovéto socialistické manýry jsou již přežitkem a že každý svéprávný, slušný, vzdělaný, úspěšný a pracovitý občan "nelůzr" nenatahuje ruce směrem ke společné kase ale uvědoměle si zaplatí svůj individuální nadstandard na privátní klinice anebo rovnou ve vyspělé západní cizině - nejlépe na některé klinice v USA, kde mu poskytnou odpovídající nejlepší možnou péči.
04. 07. 2013 | 16:22

chudoba je váš cíl napsal(a):

všichni dostanou cement,tak je to spravne,tak to ma byt.Případné ""lepší"" dostane pacient za mírný doplatek rovnou do šuplíku primáře a na vše socialistické dobro pro všechny dohlídne zkaleným zrakem hradní olemta.
04. 07. 2013 | 16:23

Jzu napsal(a):

Pomerně nepochopitelné komentáře zdejších vševědů a nositelů ideologických pravd. Pokud jsem pochopil, jde v zásadě o zásadní rozhodnutí, že nelze nařízeními ve formě jiné než zákona měnit zákon. Tedy cosi jako antibenešovský postoj, vůbec postoj proti zvůli a tendenci totality.
To, že v Česko i vyhláška klidně hlásá opak zákona, např. MF, je , samozřejmě, barbarské.
Ale zdejší komentátoři touží být barbary. Co mytí chrupu a sprcha dvakrát denně, to se asi u vás nenosí.
Pokud jde o úplatky lékařům: vždy je to nějaká forma osobního a dobrovolného daru. Stejnou operaci a stejně kvalitně provedou i u toho, kdo neplatí, resp. stejně ji zmrší, pokud ji zmrší, u toho, kdo platí. Byť znám takové, kteří si řeknou hned ve dveřích.
04. 07. 2013 | 16:39

Vlkodav napsal(a):

Jzu:

"Pokud jde o úplatky lékařům: vždy je to nějaká forma osobního a dobrovolného daru."

To by měli propustit Rátha, Šnajdra a ostatní, ne? To byly taka osobní a dobrovolné dary.
04. 07. 2013 | 16:43

Kelt napsal(a):

Neo,
takže ten např.18letý pacient,pokud nemá těch 50 litrů na titan,tak je odsouzen po několika letech k reoperaci a pokud se dožije průměrného věku,tak ho bude čekat minimálně 10 reoperací,pokud do té doby nedostane sepsi a tu nohu mu neuříznou.
Kolikrát bude ta opakovaná operace stát peněz?
To si říkáte finanční analytik-mám obavu,že jste jenom zastydlý ideolog neoliberalismu,který již vyspělý svět pohřbil spolu baronkou Thatherovou.
Když šacujete všechny lékaře za korupčníky-soudíte tak podle sebe?
Že těm firmám,nebo jiným,na které děláte analýzu,tak pokud Vám něco šoupnou,tak vyjdou lépe?
04. 07. 2013 | 16:47

Fialenka napsal(a):

V první řadě, pokud ta první oční čočka je významně horší než ta měkká, neměla by být v nabídce! Nadstandard se může týkat sádry, vybavení pokoje internetem, televizí, ale slovy primáře kardiochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce MUDr. Štěpána Černého: „Medicínský pokrok nemá být nadstandardem.“

Dále si myslím, že i za standard je v pořádku platit. Ovšem jen do určitého limitu a se zohledněním naší kupní síly.
04. 07. 2013 | 17:05

Fialenka napsal(a):

Tady je odkaz na rozhovor o nadstandardech s primářem kardiochirurgického oddělení Na Homolce:

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/stepan-cerny-medicinsky-pokrok-neni-nadstandard-462491
04. 07. 2013 | 17:25

Yosif K napsal(a):

Vy mě konsternujete, pane Yosife napsal(a):
Jestliže vaše příbuzná za páně Hegerovy reformy byla nucena "se zapisovat", pak to svědčí o tom, že ta reforma nic neřeší. Jestliže to bylo ještě před Hegerem a platí, vaše "Reálný dopad - za lepší variantu si nelzle připlatit, nedostane ji tedy nikdo!!!!
Namístě by tudíž byla vaše odpovědná osvětová práce mezi příbuzenstvem, ktrému byste měl vysvětlit, že takovéto socialistické manýry jsou již přežitkem a že každý svéprávný, slušný, vzdělaný, úspěšný a pracovitý občan "nelůzr" nenatahuje ruce směrem ke společné kase ale uvědoměle si zaplatí svůj individuální nadstandard na privátní klinice anebo rovnou ve vyspělé západní cizině - nejlépe na některé klinice v USA, kde mu poskytnou odpovídající nejlepší možnou péči.
04. 07. 2013 | 16:22
Hegerova reforma částečně řešila to že za lepší péči se tak či onak platí.
V socíku ktErý do značné míry ve zdravotnictví panuje se platí do kapsy a nezdanuje A NIKDO PŘITOM DOPŘEDU NEZNÁ SAZBU, v "NELIDSKÉM SYSTEMU" alespon znáte dopředu sazbu.

I v tzv "nelidském systemu" se lze dosíci nadstandardní operace i tehdy pokud někdo si nenašetří, pokud se ustrne budto pojištovna nebo nemocnice.
Heger má 100% pravdu že rozsudek US ROZŠIŘUJE PROSTOR KU KORUPCI. Rozšiřuje prostor ku korpuci která tu sice už je ale minimálně na poli očních čoček a sádrových obvazů byla zúžena.

Socalisti prostor ku korupci která tu je ještě rozšíříli i kdzž pravda pouze na míru obvyklou před zavedením poměrně krotkých nadstandardů.

Rozhodnutí US potvrzuje totální ignoranci zákona nabídky a poptávky.

Tím že papírově slibuje lepší ošetření úplně zadarmo místo za příplatek tak zvyšuje poptávku.
Tím že dává nemocnicím za lepší ošetření méně peněz, tím snižuuje nabídku.

Takže péčí o blaho proletářů k jejich dalšímu ožebračení.

Otázka je co si myslí sami soudci o svých šancích získat lepší ošetření když omezují jeho nabídku? Ti se takovýmito detaily zabývat upřimně řečeno vůbec nemusí, nebot:
a) jsou ve svazu známých - nedělejte si iluze že nejsou....
b) kdyby NÁHODOU v žádném svazu známých nebyli, mají dost velké platy aby si připlatili za sádru atp, nebo dokonce jako Jiřčí Havel odjeli do Fakultní nemocnice Víden a tam si připlatili rovnou za primáře.

Proletáři ovšem ze svých platů svinsky pocítí zda si na něco mají připlatit půlku nebo všechno nebo jet rovnou do Fakultní nemocnice Víden.....
04. 07. 2013 | 17:32

KvL napsal(a):

Ó bože to zase bude galimatyjáš, něco se zaběhne a pak se to zruší...
Jak to teda bude? Bude se snad hradit všechno, nebo se bude hradit jenom "základ." Ale co je ten základ už nikdo neřekne, nejspíš. Máme tu už takovou běžnou techniku jako je laparoskopie, bude hrazená když je možné tu samou operaci dělat velkým řezem? To rozhodnutí nás vrátilo v řešeních o x let zpět.
Mám takový pocit, že kdyby se vývoj výpočetní techniky a její nasazování řídilo stejnými pravidly, jako naše zdravotnictví, tak dneska se ještě bude nejvíc používat nějaký AM486, který by se stal standardem tak po patnácti letech od uvedení na trh.

Jen tak mimochodem, proč jsou lidi schopní vypláznout X desítek tisíc za operaci psa a přitom se jim nechce platit za svou operaci (částečně chápu, že je to tím, že platí nedobrovolnou daň, která generuje opravdu velké zisky některých subjektů)? Zdravotnictví je ale nechutný bussines. Třeba takové stomické podložky (sice s nimi bohudík zkušenost nemám, asi se na nich dá nejsnáz dokázat). 5ks se na internetu prodává za asi 870Kč, to je 174Kč/ks, přičemž výrobní náklady musí být v řádu maximálně desetikorun. Konstrukčně se jedná o jednoduchou věc, k jejíž výrobě stačí několik málo operací, jmenovitě spojení dvou částí a nanesení lepidla. http://mks-sante.fr/produits/sd-systeme-support-2-pieces/support_braun_flexima_key.jpg
Věc jsou jakési pomůcky pro vodoléčbu, nebo co, přesně si to nepamatuju, ale také jsou mnohonásobně dražšší, než jsou výrobní náklady i se ziskem.
04. 07. 2013 | 17:40

Yosif K napsal(a):

V historii není znám jediný jedinoučký případ že by se trvale nedostatkpvé zboží rodělovalo nějak "spravedlivě".

Vždycky to skončí kombinací úplatků a protislužbiček ve "Svazu Známých"....... i za Hitlera a za Stalina tomu tak bylo.....
04. 07. 2013 | 17:41

fafnir napsal(a):

KvL
co vypadá jednoduše,vždy jednoduché není.Stomie,pro vaši informaci je vývod(nejčastěji) střeva na břiše nebo boku.Tedy nikolipro vodoléčbu.Bohudík se mi to také netýká,ale ty věci,,pomůcky musí splňovat náročná kriteria.Tak nebuďte kutil.
04. 07. 2013 | 17:50

neo napsal(a):

Kelt:

tak si je půjčí a místo motorky si koupí kyčel.
nikoho nešacuji.

jak mi firmy mohou něco šoupnout? Jste normální ?

Mimochodem naše firma má solidné protikorupční program. Jedná se o pravidelná školení všech zaměstnanců.
04. 07. 2013 | 17:57

Kelt napsal(a):

Neo
takže pravidelné školení.............."jedno voko nezůstane suché".
Teď jste mne dostal-gratuluji.
04. 07. 2013 | 18:09

KvL napsal(a):

to: fafnir
Chyba při formátování textu. Vypadlo slovíčko Další, věta měla začínat Další věc.

Jde jen o to, že mám přístup k informacím o tom, jaké jsou náklady na výrobu věcí od těsnění po různé druhy matrací, kolik jsou stroje schopné daných výrobků vyrobit... Pokud se jedná o to co jsem dal v odkazu, tak takovouto věc je na těch strojích možné vyrábět ve velkém. Když se dělají přilepovací věci, tak se první protáhne materiál a speciální druh papíru takovým strojem, který papír s lepidlem spojí s materiálem, lepidlo se pak přesune z papíru na materiál, papír se pak normálně vyhodí. To lze realizovat ve velkém objemu a rychle. Pak se musí nařezat ty dvě části, buť plotrem, nebo vodním paprskem, tady závisí na tom, jak silnou vrstvu je účinně schopný stroj zpracovat, ale tady se jedná o věci tloušťky podle všeho maximálně pár mm, tedy vrstev je možné vyrobit několik naráz (možná i několik desítek). I pokud by ke kompletaci bylo použito lidské páce, nemůžou se náklady vyšplhat na 175kč/ks. A to je mezi procesy dost velké množství lidské práce, žádná automatizovaná linka, kde by byly stroje v kaskádě za sebou (ono to vzhledem k tomu co ten podnik dělá (jak jsem říkal od těsnění po matrace) nešlo.
Ano jsou tu ty certifikace, ale ani ty by nemohly cenu za tento výrobek dostat na takovou hodnotu. Jestli správně odhaduji, mělo by to patřit do nejmírnějších tříd pomůcek. Nalepuje se to zvenku a je to na krátkou dobu.
04. 07. 2013 | 18:21

neo napsal(a):

Kelt:

samozřejmě, to by potřebovala každá firma. Ubylo by korupce.
04. 07. 2013 | 18:28

modrý edvard napsal(a):

Myslím si, že to je v podstatě problém pro právníka. Jde o to, napsat zákon tak, aby tu vyhlášku rámcově suploval a potom ve vyhlášce byl úkony vyjmenovány. Nevím, jak to reálně udělat, ale hentý právník na to 6 let studoval, snad by to mohl zvládnout.
04. 07. 2013 | 20:02

jozka napsal(a):

Kelt:

Taky se bavim, to je skoro na urovni te skvele vymozenosti demokracie, pruzne pracovni doby :-)
05. 07. 2013 | 08:11

Občan napsal(a):

Kelte (16:47),

proč u Nea očekáváte schopnost analytického a ekonomického uvažování, když je henten "analytik"? Nejste Vy naivní? :o))

Heger se prostě usnesl, že se v ČR označí za standard hrazený pojištěním pouze NEJLACINĚJŠÍ léčebné postupy, prostředky a pomůcky, a to bez ohledu na to, jak jsou DRAHÉ.
Protože normální člověk ví, že laciné = drahé. Na první pohled levné, ale brzy se to podělá a v končném důsledku to vyjde mnohem dráž než to o fous dražší, ale účinné a trvanlivější.

Kromě toho je známým pravidlem neoliberální "mediciny", že pacoše je třeba léčit, NIKOLI vyléčit. Vyléčený pacoš přestává být ZÁKAZNÍKEM a je tudíž obchodníkovi s léčením k ničemu. Pro současnou "obchodní medicinu" jsou ideálními "klienty" solventní chronici, obdaření nenákladnými nevyléčitelnými chorobami. Ostatním stačí bylinkářky, andělíčkářky a kováři...
05. 07. 2013 | 09:02

Občan napsal(a):

No, a proč "musíme" platit nadstandardy?
Teřba i proto, že SI Slezská diakonie NECHALA odmagistrátu města Ostravy postavit luxusní "Duhový dům" a nemá do něho "klienty".
Nemá je PROČ? Nemá je proto, že pobyt v něm je příliš drahý - od 20 000.- Kč/měs. s tím, že "klient" o víkendech pobývá doma.
Bude se to řešit JAK? Bude se to "řešit" navýšením dotací, aby se barák naplnil.
Bude to platit KDO? No přece daňoví poplatníci; tedy především zaměstnanci. Ti, kteří si pak "nadšeně" připlatí za zcela běžné zákroky a služby, protože budou muset, neb jim to uloží "vylepšené" zákony.

Prázdný barák v Hulvákách u Ostravy stál 86 mega (přičemž běží rozsáhlé reklamační řízení se zkrachovalou rakouskou SOUKROMOU AlpineBaua, protože stavba je zfušována tak, že vzniklá škoda patrně převýší cenu stavby) a jen v r. 2013 spolkne 185 mil. Kč na DOTACÍCH.
Pro rok 2014 by měly být dotace ještě o 40 mega vyšší.

Že to nesouvisí se zdravotnictvím? Ale souvisí. V důsledku zvyšování dotací na provoz podobných zhýralostí nemá stát např. na zvýšení ZP pro "státní" pojištěnce.
05. 07. 2013 | 09:16

fafnir napsal(a):

KvL
ano nalepuje se to zvenku,nikoli na zas tak krátkou dobu,pouze na tu dobu,jak často vyměšujete.Proboha nebuďte takový kutil.Možná bych,ale ne nepřál bych vám abyste to kutilství musel ozkoušet v praxi.

A jinak,socani prostě hubou bojují proti úplatkům,tady úplatkům svým rozhodnutím komunista Rychetský(neexistuje bývalý černoch a bývalý komunista) prostě otevřel dveře dokořán.
05. 07. 2013 | 13:40

Yosif K napsal(a):

Občan napsal(a):
Kromě toho je známým pravidlem neoliberální "mediciny", že pacoše je třeba léčit, NIKOLI vyléčit. Vyléčený pacoš přestává být ZÁKAZNÍKEM a je tudíž obchodníkovi s léčením k ničemu.
05. 07. 2013 | 09:02
No a ještě napište kde tohle nenajdete? V SSSR nebo kde?
Všude v Evropě, všude ve světě snad s vyjimkou Skandinávie je spoluúčast pacošů papírově vyšší než v česku.

Protože platí zákony nabídky a poptávky, neoficielní spoluúčast pacošů ve zdravotnictví je tam kde je oficielně JAKOBY VŠECHNO ZADARMO. V EVROPĚ VEDE V ÚPLATCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ BALKÁN A ČESKO....

V rakousku kde je jasně povolená a pečlivě zveřejnovaná spoluúčast je úplatkářství ve zdravotnictví mnohem mnohem nižší. Doktoři si totiž přijdou na víc ZCELA OFICIELNĚ.

Ohledně té zbytečné LDN od Slezské diakonie - nevymysleli to náhodou socalisti?
05. 07. 2013 | 17:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy