MDMA jako nástroj prenatálního programování

03. 09. 2018 | 14:50
Přečteno 6096 krát
Existují stovky nebo i tisíce článků, které popisují účinky MDMA na lidské tělo a psychiku. Spektrum uživatelů je velmi široké. Od (zne)užívání na taneční a festivalové scéně až po klinické užití v rámci léčby mnoha psychiatrických onemocnění. Věděli jste však, že užíváním můžete ovlivnit své nenarozené dítě?

Pro pochopení hloubky předchozího tvrzení je třeba drobný úvod do problematiky. Až do první poloviny 20. století byl lidský plod považován za dokonalého parazita. Všichni si tehdy mysleli, že placenta plní roli dokonalého filtru, tedy že chrání plod před všemi škodlivými substancemi a volně propouští ty prospěšné. Ženám nikdo nebránil v kouření, pití alkoholu nebo užívání rozličných léků. V některých případech to vedlo až k fatálním defektům ve vývoji, např. thalidomidová aféra (1). Až v roce 1986 pánové Barker a Osmond sestavili první oficiální teorii o tom, že by snad podmínky provázející vývoj plodu a rané dětství mohly ovlivňovat budoucí život člověka. Všimli si, že v oblastech s vysokou novorozeneckou mortalitou z roku 1910 byl o šedesát let později zaznamenán vysoký počet úmrtí na kardiovaskulární poruchy. Barkerovu teorii o vlivu výživy a endokrinních změn v průběhu těhotenství na zdraví jedince v dospělosti poté potvrdila a rozšířila řada studií z celého světa.

Již tedy víme, že určité nepříznivé podmínky dokáží ovlivnit potomstvo. Co jsou ovšem nepříznivé podmínky? Jak se definují? V odborných publikacích jsou označovány jako prenatální stres. Prenatální období je termín pro dobu před narozením. Stres je obecně definován jako zkušenost, kdy je jedinec konfrontován s určitou situací, již vyhodnotí jako potenciálně nebezpečnou a musí vynaložit psychologickou, fyziologickou a behaviorální snahu k tomu, aby se s ní vyrovnal. Psychologicky stres obvykle vytváří duševní nepohodu a nutkání situaci řešit (a ideálně vyřešit). Fyziologickými reakcemi organismus mobilizuje energetické zdroje, které mu pomáhají vyrovnat se se stresem (bojuj nebo uteč). Stres nemusí mít nutně negativní vliv! Pokud je stresová situace dobře zvládnutá a zpracovaná, může jedinci dokonce i prospět a zlepšit jeho kondici. Nicméně velmi záleží na míře stresu, četnosti a také způsobu vyrovnávání se se stresem. Značný stres, který vyžaduje extrémní nároky na tělo, je potenciálně škodlivější. Dlouhodobý stres je škodlivější než krátkodobý, a to i v nižších hladinách. Vyrovnávat se s ním dá pozitivně (cvičení, meditace, duševní pohoda, smích…) nebo negativně (kouření, pravidelné opíjení se, rvačky, sebemrskačství…). Zřejmě vás napadne, že negativní vyrovnávání se se stresem vede k ještě většímu stresu a ještě k větším škodám.

V kontextu užívání psychoaktivních látek může docházet k různým druhům stresu – v závislosti na látce, dávce, setu a settingu. Při užívání psychedelik je pravděpodobnější, že se setkáte se stresem psychologickým. Nejnáročnější zkušeností, která může mít zásadní vliv na plod, je bad trip. Pokud není dobře integrován, může vás ovlivňovat i celé měsíce po zážitku. Nicméně i bezproblémový trip je tělem intenzivně vnímán a může být vyhodnocen jako extrémně náročný, ačkoli to nemusíte vědomě vnímat. Stimulační drogy fungují na fyzické tělo nejintenzivněji, a tedy působí i značný stres. Velmi pravděpodobně se míra stresové reakce stupňuje s náročností prostředí. V domácím prostředí s kamarády nemusí být nároky příliš zvýšené. Zato v klubu nebo na festivalu s hlasitou hudbou, silnými vizuálními vjemy a tancem se fyzický stres posiluje. V laboratorních podmínkách vzrůstá stresová odpověď o 150 %, při měření v klubu na párty až o 800 %. Navíc, v závislosti na přítomnosti cizích lidí nebo nevyžádaných kontaktů, se může stupňovat i stres psychologický, psychoaktivními látkami podpořený.

Stres podstatně ovlivňuje téměř každou část lidského těla od mozku a imunitního systému až po nehty u nohou. Pro tento článek je nejdůležitější zmínit jeho vliv na geny. Výzkum prováděný na psychicky stresovaných myších prokázal, že jejich krvinky nesly změny v projevu až 3000 genů na rozdíl od nestresované kontroly. Mechanismus, kterým je toho docíleno, se nazývá epigenetika. V podstatě jde o přidávání nebo odebírání malých molekul na určité části DNA, čímž následně dochází k „zapínání” či „vypínání“ genů. Tím mohou posílit, zmírnit nebo úplně zastavit jejich projev. Tyto změny nadále zůstávají v našem těle, ale jsou zvratné. Mohou se i přenášet do další generace. V podstatě vše, co nyní prožíváte a co jste doposud prožili, se zapisuje do vašeho těla. A dáte o tom beze slov vědět vašemu potomkovi.

Ovlivnit potomka nemusíte jen v průběhu těhotenství. Nezapomeňte, že vše začíná gametami, které se také nějakou dobu vyvíjejí a po tuto dobu mohou být ovlivněny. Spermie vznikají ve varlatech muže. Vývoj spermie trvá asi 64 dní a začíná od puberty, tedy kolem 12. roku, až do konce života. Pomineme-li fakt, že varlata a soustavy spojené s reprodukcí se vyvíjejí již od početí právě toho muže, který ve své dospělosti zplodí dítě. Jakékoli životní události, kterými tento muž prošel, mohou ovlivnit jeho vlastní buňky, včetně těch spojených s reprodukčním cyklem. Tím ovlivňuje prostředí, v němž se budou dělit spermie pro jeho dítě. Přímý vliv na potomka má právě tedy oněch 64 dní, během nichž se spermie vyvíjejí. U žen je to daleko složitější. Vajíčka ženy se vyvíjejí ve dvou fázích. První fáze je již ve stádiu plodu (mezi 2.–5. měsícem těhotenství) a druhá začíná pubertou. Pokud žena očekává holčičku, svým vlastním počínáním ovlivňuje rod na dvě generace dopředu, tedy přes 100 let, protože právě v jejím těle vznikají během prvního a druhého trimestru vajíčka její dcery, z nichž bude pocházet její vnouče či vnučka. Pokud čeká chlapečka, ovlivňuje pouze jeho vývoj, a to jak fyzický, tak i mentální.

Vývoj člověka je komplexní, a jak vidno z předchozího odstavce, vývoj potomka může být ovlivněn stresem. To nás přivádí k teorii vulnerability a stresu. Zabývá se hledáním faktorů, které mají vztah k vývoji určitých symptomů. Předpokládá, že každý jedinec má určité predispozice, které mu nastavují práh pro vyrovnání se se stresem. Jakmile je tento práh překročen, dochází k vývoji patologií a defektů. O výši tohoto prahu rozhodují např. genetické predispozice, tedy co nám rodiče dali za geny, společně s jejich epigenetickými modifikacemi (zmíněno výše). Po početí dochází k vývoji plodu, během něhož jsou zárodečné tkáně ovlivňovány událostmi, které prožívá matka. Může docházet k negativnímu ovlivňování tkání všech soustav: např. k pohybovým poruchám, nedostatečnému vývoji některých částí těla, imunitním a psychickým poruchám. Při neefektivnímu zpracování stresové situace se senzitizují mozkové obvody, které budou stresové reakce zpracovávat, což může vést k náchylnosti k depresím, úzkostem aj.. Za nejkritičtější období bývá považován první trimestr, během kterého se vyvíjejí všechny tkáně ze zárodečných listů. Do konce druhého trimestru je vyvinuta většina orgánů.Ve třetím trimestru plod roste, nabírá hmotnost a sílí.

Užívání MDMA v těhotenství

Preklinické studie na zvířatech zkoumaly mláďata, jejichž matkám bylo během těhotenství podáno MDMA. Jedna studie uvádí, že mláďata trpěla novorozeneckými třesy. Z dlouhodobých účinků měla např. poškozenou paměť a problémy s učením. Docházelo také ke změnám v určitých strukturách mozku, které vedly k vyšší dráždivosti vůči novým věcem a hyperpozornosti během prostorového učení. Další studie zjistila změny v mozkových strukturách odpovědných za funkci noradrenergního systému (jeden z typu nervových přenašečů). Tyto myši měly změněné noradrenalinové transmise, které jsou klíčové pro procesy pozornosti. Studie, která vystavila těhotné samice krys vysokým dávkám MDMA, pozorovala i tělesné změny. K nim patřila snížená váha porodní i v dospělosti, snížená koncentrace glukózy v krvi a zmenšené orgány slinivka a brzlík. Mláďata si vedla hůře v kognitivních testech, pohybově byla v pořádku. Došlo u nich ke zvýšení hladin prekurzoru pro kortizol (stresový hormon). Samčí potomci měli také vyšší hladiny kortikosteronu.

Dr. Lynn T. Singer, působící na oddělení Psychiatrie a pediatrie v americkém Clevelandu, dosud vedla řadu studií zabývajících se vlivem různých drog a negativními vlivy na děti. Ve studiích zabývajících se MDMA jsou matky zkoumaných dětí bělošky ze střední socioekonomické třídy, s univerzitním vzděláním a ve stabilních partnerských vztazích. Uživatelky braly tuto ilegální látku těsně před počátkem těhotenství, nebo během něj. Děti těchto žen byly statisticky významně častěji mužského pohlaví, vykazovaly horší výsledky v motorických testech a pomalejší vývoj. Efekt byl kumulativní v závislosti na velikosti dávky. Ve studii bylo po dobu 2 let sledováno potomstvo matek, které kromě jedné uživatelky všechny přestaly s užíváním po prvním trimestru. Můžeme tedy hypoteticky předpokládat, že se jednalo o ženy, které nemusely o těhotenství vědět, šly na párty a užily extázi. Poté, co zjistily, že jsou v jiném stavu, s užíváním přestaly. Tato studie potvrdila negativní efekt MDMA na motoriku dítěte, mentální výkon však nebyl ovlivněn.

Z těchto výsledků lze usoudit, že MDMA má pravděpodobně vliv na selekci pohlaví (upřednostňuje vývoj mužského nebo eliminuje ženské), programuje potíže s motorikou a může ovlivňovat i paměť.

Kromě MDMA plod významně ovlivňuje mimo alkoholu a tabáku také kokain, pervitin, crack a marihuana. O ovlivnění plodu psychedeliky, jako jsou například psilocybin nebo LSD, není téměř žádný odborný záznam. Existuje studie z minulého století, která udává, že vyšší dávky LSD mohou ovlivňovat vývoj mozku u myších embryí. Vzhledem k politické situaci tehdejší doby není jisté, zda jde o neovlivněnou studii. O účinku např. jedu žáby kambo, ayahuasky nebo 5-MeO-DMT na vyvíjející se plod nejsou žádné relevantní záznamy. Pro získání představy o tom, jaký efekt mají tyto látky na vývoj tkání plodu, je třeba pořádného výzkumu v budoucnu.

(1) Thalidomidová aféra se odehrávala v 50. a 60. letech 20. století. Thalidomid byl lék užívaný proti ranním nevolnostem těhotných žen. Jeho vlivem došlo k znetvoření horních a dolních končetin dětí.


Lucie Ráčková
Česká psychedelická společnost
16. 8. 2018

Doporučená literatura:
- ÁDORI, Csaba, Dóra ZELENA, Júlia TÍMÁR, Zsuzsa GYARMATI, Ágnes DOMOKOS, Melinda SOBOR, Zsuzsanna FÜRST, Gábor MAKARA a György BAGDY, 2010. Intermittent prenatal MDMA exposure alters physiological but not mood related parameters in adult rat offspring. Behavioural Brain Research[online]. 206(2), 299–309. ISSN 0166-4328. Dostupné z: doi:10.1016/j.bbr.2009.09.031
- SINGER, Lynn, D. G. MOORE, Meeyoung O. MIN, J. GOODWIN, J. J. TURNER, S. FULTON a A. C. PARROTT, 2014. Longitudinal outcomes of MDMA (Ecstasy)-exposed infants in the United Kingdom. Drug and Alcohol Dependence[online]. 140, e210. ISSN 0376-8716. Dostupné z: doi:10.1016/j.drugalcdep.2014.02.583
- SINGER, Lynn T., Derek G. MOORE, Sarah FULTON, Julia GOODWIN, John J. D. TURNER, Meeyoung O. MIN a Andrew C. PARROTT, 2012. Neurobehavioral outcomes of infants exposed to MDMA (Ecstasy) and other recreational drugs during pregnancy. Neurotoxicology and Teratology[online]. 34(3), 303–310. ISSN 0892-0362. Dostupné z: doi:10.1016/j.ntt.2012.02.001
- SINGER, Lynn T., Derek G. MOORE, Meeyoung O. MIN, Julia GOODWIN, John J. D. TURNER, Sarah FULTON a Andrew C. PARROTT, 2016. Motor delays in MDMA (ecstasy) exposed infants persist to 2years. Neurotoxicology and Teratology[online]. 54, 22–28. ISSN 0892-0362. Dostupné z: doi:10.1016/j.ntt.2016.01.003
- THOMPSON, V. B., J. B. KOPRICH, E. Y. CHEN, J. H. KORDOWER, B. T. TERPSTRA a J. W. LIPTON, 2012. Prenatal exposure to MDMA alters noradrenergic neurodevelopment in the rat. Neurotoxicology and Teratology[online]. 34(1), 206–213. ISSN 0892-0362. Dostupné z: doi:10.1016/j.ntt.2011.09.005
- THOMPSON, Valerie B., Justin HEIMAN, James B. CHAMBERS, Stephen C. BENOIT, William R. BUESING, Mantana K. NORMAN, Andrew B. NORMAN a Jack W. LIPTON, 2009. Long-term behavioral consequences of prenatal MDMA exposure. Physiology & Behavior[online]. 96(4), 593–601. ISSN 0031-9384. Dostupné z: doi:10.1016/j.physbeh.2008.12.013

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy