Psychedelika a rozvoj lékařské etiky

27. 03. 2020 | 15:45
Přečteno 2720 krát
Jedním z oborů, který psychedelika silně ovlivnila, je lékařská etika. Tento obor se intenzivně rozvíjel po druhé světové válce. Nacističtí vědci se hájili tím, že se nedopustili ničeho protiprávního. Měli bohužel pravdu. Pokusy na lidech, souhlas s prováděním lékařských výkonů a podobně neměly do té doby žádný legislativní rámec.

Norimberský proces tedy uzavřel případy s tím, že v rámci legislativy té doby se sice ničeho protiprávního nedopustili, ale jejich jednání bylo natolik nemorální, že byl stanoven právní rámec takového jednání a na tyto vědce byl uplatněn retrospektivně. Jedná se o postup v právu velice nestandardní, nicméně musíme přiznat, že tato mimořádná situace si žádala mimořádné řešení. Také mnoho vědců uniklo bez trestu, když uzavřeli obchod s vítěznými mocnostmi (zejména USA) a předali jim výsledky svých výzkumů. Za objevy Josefa Mengeleho byla dokonce udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Pozdější pokusy s různými látkami si žádaly další zpřísňování nastavených pravidel. Mezi tyto látky patřila i psychedelika a vědci, kteří se zabývali jejich výzkumem, významně zasáhli do rozvoje lékařské etiky.

Mezi výzkumy za hranou etických norem můžeme považovat i pokusy s psychedeliky ze 40. a 50. let, které probíhaly zejména na vojácích, duševně nemocných a vězních.

Jedním z předních výzkumníků psychedelik a později jedním z významných osobností lékařské etiky byl Henry Knowles Beecher. Během druhé světové války vstoupil Beecher jako mladý anesteziolog do armády a účastnil se bojů v severní Africe a vylodění v Itálii. Zejména během bojů u Anzia vypozoroval, že těžce ranění vojáci vyžadují méně morfia než civilisté se srovnatelnými zraněními. Na základě toho usoudil, že bolest má dvě složky. První z nich popsal jako vlastní bolest způsobenou poškozením tkání, druhou nazval „význam bolesti” pro raněného. Uvědomil si, že význam bolesti pro člověka je podmíněn prostředím, ve kterém je bolest prožívána, dalšími očekáváními a vnímáním následků bolesti.

Na přelomu 40. a 50. let pracoval Beecher na výzkumu LSD, který částečně financovala americká armáda a později CIA. Jeho pozorování ho vedla k pochopení, že stejné principy, které pozoroval u bolesti a léků na její tišení, platí ještě více u psychedelik. Své poznatky publikoval, a proto je považován za objevitele setu a settingu – zásadních proměnných určujících povahu psychedelické zkušenosti.

Poměrně děsivou stránkou výzkumu psychedelik, která byla podmíněna vyhrocenou dobou padesátých let a studené války, byl armádní výzkum. O psychedelikách se uvažovalo jednak jako o chemické zbrani, která měla zlomit morálku nepřítele, a jednak jako o potenciálním séru pravdy nebo prostředku na „vymývání mozků“. CIA dokonce najala prezidenta Americké psychiatrické asociace Ewena Camerona, aby se u psychiatrických pacientů snažil změnit vzorce chování. Používaný postup zahrnoval sedaci vyvolanou barbituráty, elektrošoky, podání LSD a zahlcení zvukem. Projekt je znám pod názvem MK-ULTRA a byl po řadě skandálů ukončen.

Asi největším z těchto skandálů byla sebevražda armádního chemika dr. Franka Olsona, kterému bylo LSD podáno bez jeho vědomí. Olson se zúčastnil večírku, který pořádalo CIA, a ředitel projektu MK-ULTRA na večírku několika lidem bez jejich vědomí nakapal do pití LSD. V důsledku tohoto „experimentu“ trpěl Olson asi týden trvajícími depresemi a paranoidními myšlenkami, které ukončil tak, že v desátém patře proskočil zavřeným oknem.

V uzavření projektu hraje jistě nezanedbatelnou roli i čistý pragmatismus, protože se ukázalo, že LSD je jako sérum pravdy naprosto nepoužitelné. Kromě pokusů na vojácích byla psychedelika testována i na vězních. Poměrně významný je výzkum provedený ve věznici v Ohiu, v jehož rámci byl čtyřem vězňům podán bufotenin. Výsledky byly publikovány v časopisu Science a článek nesl název „Intravenous bufotenine injection in the human being“.

Metodika celého experimentu odpovídala době a z dnešního pohledu byla značně pochybná. Experiment proběhl 12. října 1955 a pokusnými subjekty byli čtyři vězni, zdraví muži. První dostal 1 mg bufoteninu, druhý 2 mg, třetí 4 mg, čtvrtý 8 mg a po devadesáti minutách druhému vězni podali ještě 16 mg. Vězni popisovali svírání hrdla a žaludku, tlak na hrudi. Měli změněné vnímání, z dnešního úhlu pohledu bychom asi mluvili o pseudoiluzích, například viděli černé tečky, případně barevné tečky, pruhy a podobně. Až od dávky 8 mg začali vězni popisovat něco, co by se dalo považovat za psychedelické účinky. Třetí vězeň popsal, že se cítí příjemněji než obvykle. Za jasný důkaz psychedelického efektu bufoteninu považuji výpověď druhého vězně poté, co dostal druhou dávku (16 mg). Devět minut po injekci řekl: „Slova nepřicházejí. Nedokážu popsat, jak se cítím. Cítím, že je moje mysl přeplněná.“

V šedesátých letech se hodně začala diskutovat otázka experimentování na lidech, a to nejen s psychedeliky. Roku 1966 publikoval Beecher článek, ve kterém upozornil na 22 neetických experimentů na lidech, při kterých byly ohroženy jejich životy, a v článku kritizoval vedení zdravotnictví jako celku. Beecherův článek a vzniklá diskuze vedla k ustanovení vyšetřovací komise amerického kongresu a později k nastavení jasných pravidel pro provádění výzkumů. Beecher byl kromě jiného také velmi hlasitým kritikem Timothyho Learyho, který „přenesl“ LSD z laboratoří do ulic s myšlenkou, že psychedelika mohou zachránit svět.

Beecher je považován za jednoho z průkopníků lékařské etiky. Zajímavá otázka zní, co ho k tomu přivedlo. Prokazatelně věděl o nacistických experimentech prováděných za druhé světové války, protože o nich publikoval článek, a pravděpodobně ho k tomu rovněž vedl jeho vlastní výzkum z padesátých let.

Jeho kolega Dr. Jonathan Moreno k tomu napsal následující: „Co bylo zdrojem Beecherovy oddanosti etice výzkumu na lidech? Jedním prvkem byla jeho silná křesťanská víra. Dalším prvkem byly pravděpodobně jeho vlastní armádou sponzorované výzkumy z padesátých let, ve kterých vedl projekt, ve kterém vystavovali zdravé subjekty účinkům psychedelik bez jejich souhlasu. Šlo tedy o výzkum sponzorovaný národní bezpečností, který inspiroval svého vlastního výzkumníka, aby se ujal role reformování systému pokusů na lidech.“

Výzkum na vězních a jeho etiku komentoval v té době i Timothy Leary a zdůrazňoval, že vězni v 60. letech vstupovali do výzkumu dobrovolně a bez vidiny nějakých výhod. V 50. letech se běžně za účast na experimentech nabízelo například dřívější propuštění.

Roku 1960 publikoval dr. Sidney Cohen článek, ve kterém shrnoval výsledky psychedelické terapie, do které byl zapojen již od roku 1957. Došel k závěru, že u správně vybraných pacientů a ve správném prostředí je LSD bezpečné. V roce 1962 publikoval další článek, ve kterém píše, že pokud je LSD nevhodně užito, může být nebezpečné. Začátkem šedesátých let se totiž LSD dostalo z laboratoří mezi běžnou populaci a docházelo k jeho nezřízenému užívání. Právě kolem roku 1962 se už začínaly objevovat tzv. „LSD parties.“ Je zajímavé, že Cohenův článek obsahuje popis pouze devíti vážných komplikací z doby, kdy tisíce lidí užívali LSD prakticky denně nebo alespoň velice často.

Etice podávání různých léků se věnovalo poměrně hodně článků a knih, některé z nich se týkaly i psychedelik. První článek, který se ovšem věnoval čistě psychedelikům, je komentář, který vyšel v časopise American Psychologist. Charles T. Tart se v něm snažil vyvolat diskuzi nad tématem, které bylo v té době asi dost ožehavé. Pokládá otázku, co odpovědět, pokud student řekne, že se chystá vzít si LSD, a přijde si pro radu. Píše, že záleží na tom, jestli to student s požitím psychedelika myslí vážně. Pokud ano, pak by zdůraznil, že LSD a jiná psychedelika jsou ilegální, a dále je informoval o setu a settingu, o tom, co dělat, aby se vyhnuli „bad tripu“, a obecně je směřovat k tomu, aby si získali validní informace. Shrnuje, že jediné, co může udělat, je pokusit se minimalizovat riziko.

V roce 1970 vešel v USA v platnost tzv. Controlled Substances Act, který zavedl pět kategorií kontrolovaných látek (Schedules I–V). Tento předpis a dělení platí v USA dodnes. Schedule I a II jsou nejvíce kontrolované a pro jejich výzkum musí být uděleno speciální povolení od federální agentury FDA (Food and Drug Administration). Nejpřísnější Schedule I je definována jako látky, které nemají žádné lékařské využití, jsou nebezpečné při užívání, a to i pod lékařským dozorem, a mají vysoký závislostní potenciál. Do této kategorie jsou bohužel řazena i veškerá psychedelika, a to navzdory tomu, že k zařazení do této kategorie nikdy neexistovalo žádné vědecké ani lékařské opodstatnění. Naopak veškeré doposud shromážděné důkazy vyvracejí každý bod této definice.

Po přijetí tohoto zákona a zavedení zmíněné klasifikace použily Spojené státy veškeré své politické možnosti a nátlak k tomu, aby byly ve světě látky zařazeny podle jejich vzoru. V drtivé většině případů se jim to podařilo. Zajímavostí je, že Československo bylo díky přítomnosti ve východním bloku před těmito restrikcemi „ochráněno“ a psychedelický výzkum nerušeně probíhal až do roku 1974. V zájmu objektivity je nutno podotknout, že S. Cohen, který měl značný vliv na zákaz psychedelik, kritizoval užití psychedelik v „rekreačním“ kontextu a také kritizoval mnohé myšlenky Timothy Learyho, např. že psychedelika jsou vhodná pro každého a že mohou spasit svět. Cohen se snažil o zachování možnosti užití psychedelik ve výzkumu. Bohužel byly jeho práce použity jako podklad pro zakázání veškerého psychedelického výzkumu.

Dnes již víme, že klasická psychedelika jsou velice bezpečné látky a jejich toxicita je blízká nule. Fyzické nežádoucí účinky nejsou závažné a vyskytují se poměrně vzácně. Se správným setem a settingem se dá předejít psychickým nežádoucím účinkům. Za zmínku jistě stojí to, že během moderních výzkumu se neobjevily nežádoucí účinky, kterými se běžně veřejnost strašila v šedesátých a sedmdesátých letech. Bohužel si z tohoto období psychedelika nesou nános předsudků a pověr. V současnosti jsou některá psychedelika ve vysokých stupních klinických studií a brzy budou pravděpodobně schválena pro léčbu mnoha psychiatrických onemocnění. Jsou významná, protože poprvé v historii ukazují potenciál psychiatrická onemocnění nejen léčit, ale dokonce vyléčit.

Současné výzkumy probíhají podle vysokých standardů nejen medicínských, ale rovněž etických. Ne vždy tomu tak bylo – a psychedelikům můžeme být vděčni i právě za to, že je výzkum léčiv natolik bezpečný a řídí se přísnými standardy. Ne každý si uvědomí, že ještě před sedmdesáti lety vám mohla být v rámci výzkumu zcela legálně podána jakákoli látka bez vašeho vědomí a souhlasu.

Vojtěch Cink
Česká psychedelická společnost


Chcete podpořit výzkum psychedelik v České republice? Můžete tak učinit skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik: www.psyresfoundation.eu. Děkujeme.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy