Toto český Sir Humphrey poněkud přehnal

26. 11. 2012 | 14:31
Přečteno 5997 krát


Ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Václav Henych je člověkem, díky kterému tento stát, navzdory permanentním sabotážím ze strany politiků, soudců, novinářů, umělců, pseudoumělců i občanů stále ještě funguje.Proto v první chvíli, kdy vyšlo najevo, že Ministerstvo vnitra chybovost podpisových archů k volbě prezidenta neprůměruje, ale sčítá, jsem měl tendenci se ho zastávat a říkat si "chybu udělá každý, za to určitě může nějaký podřízený plus časový stres, přes víkend se to jistě vysvětlí". Nejenže se to nevysvětlilo, ale dozvěděli jsme se od dr. Henycha osobně, že nešlo o chybu, ale že šlo od samého počátku o záměr. Dobře tedy ...

I.


Toto je text § 25 odst. 5 a 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky (celý text zákona zde /jde o částku 95, nutno rozkliknout/):

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen "druhý kontrolní vzorek").

Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.


(pododstavce a zdůraznění v odst. 6 nejsou součástí zákona - P.H.)


A toto je příslušná pasáž důvodové zprávy:

"Ministerstvo vnitra provede ověření správnosti a úplnosti údajů na peticích namátkově. Petice podporující kandidáta bude předložena v listinné podobě a bude zkontrolován jen namátkou vybraný vzorek 8500 podpisů. Vzhledem ke krátkosti času není možné zkontrolovat všechny údaje na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra nesprávné údaje u více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích (například bude-li chybovost v obou kontrolních vzorcích takto zjištěná celkem 10 %, odečítá se 10 % občanů podepsaných na petici)."


(zdůrazněno mnou - P.H.)


Nevidím nikde ani slůvko "součet", ani slůvko "průměr" či jejich odvozeniny.

Vidím jen následující "návod" k použití nasbíraných podpisů:

0. Vezmi 8.500 náhodně vybraných podpisů a zkontroluj je.
1. Je-li těchto podpisů vadných méně než 3%, odečti je od celkového počtu podpisů.
1.1. Zůstane-li více než 50.000 platných podpisů, kandidát postupuje a dál ho zatím neřeš.
1.2. Zůstane-li méně než 50.000 platných podpisů, kandidát nepostupuje a dál ho vůbec neřeš.
2. Je-li těchto podpisů vadných 3% nebo více, vezmi dalších 8.500 náhodně vybraných podpisů a zkontroluj je.
2.1. Je-li těchto dalších podpisů vadných méně než 3%, odečti tyto podpisy a dále vadné podpisy z prvního vzorku od celkového počtu podpisů.
2.1.1 Zůstane-li více než 50.000 platných podpisů, kandidát postupuje a dál ho zatím neřeš.
2.1.2. Zůstane-li méně než 50.000 platných podpisů, kandidát nepostupuje a dál ho vůbec neřeš.
2.2. Je-li těchto dalších podpisů vadných 3% nebo více, odečti od celkového počtu podpisů počet, "který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích".
2.2.1 Zůstane-li více než 50.000 platných podpisů, kandidát postupuje a dál ho zatím neřeš.
2.2.2. Zůstane-li méně než 50.000 platných podpisů, kandidát nepostupuje a dál ho vůbec neřeš.

(když mi Libor Stejskal vysvětlí - tak, aby to pochopil i právník - jak na tomto blogu vložit do textu obrázky, jsem ochoten to i namalovat - P.H.)


Klíčový je bod 2.2. - tam právě jsme, resp. MV tam právě je. Není z něho patrné, zda máme vadné podpisy z obou vadných vzorků sčítat či zprůměrovat. Nicméně snad každý, kdo si to přečte, spočítá a následně od celku odečte průměr. Ne součet. Sčítat prostě nikoho vůbec nenapadne. To je zřejmě také důvod, proč takto navržené ustanovení prošlo zcela bez povšimnutí připomínkovým řízením, vládou i Parlamentem.

II.


Umím si představit, že někdo to sčítat od samého začátku opravdu chtěl. Právo je fikce, ne realita, a pokud tedy právo z nějakého důvodu stanoví, že 1 + 1 = 8, pak pro účely zákona 1 a 1 bude 8. Pak ale, chci-li jako autor návrhu zákona postupovat poctivě, musím na tak nestandardní ustanovení ostatní nejen výslovně upozornit, ale také vysvětlit, proč ta zvláštní odchylka od standardu, co tím sleduji?

Nejenže to nikdo dosud nevysvětlil, nejenže na to nikdo předem neupozornil, ale text zákona i důvodová zpráva k němu jsou psány tak, že umožňují i normální, logický výklad, a každému tak fakticky brání ptát se předem po účelech výkladu nelogického a nestandardního. Těžko se mi pak Ministerstvo vnitra, potažmo Karolína Peake jako spolupředkladatelka zákona mohou divit, pokud je podezírám spíše z toho, že nechtěli předem nikoho upozornit, že vadné vzorky chtějí sčítat - a všechny tak trošku podvést -, než z toho, že jim tento postup od samého počátku přišel normální. Až tak špatně s matematikou na tom právníci zase nejsou ... (nejen v součtu, ale dokonce i v průměru :-)

III.


Tak tedy: co by mohlo být tím důvodem, aby se zákon odchýlil od pravidel matematiky a zdravého rozumu?

Je důvodem snaha za každou cenu vyloučit z volby všechny, kdo nemají 50.000 platných podpisů? Tedy pro jistotu vyřadit i ty, kteří je možná mají, ale o kterých sice pochybujeme, ale nemáme kapacity to všechno sčítat ručně?

Anebo je tím důvodem snaha potrestat kandidáta za to, že si dovolil nasbírat neplatné hlasy a snaží se přesto zůstat kandidátem? - sečtu-li vadné hlasy namísto toho, abych je zprůměroval, zvýším tím pravděpodobnost, že kandidát půjde ven už z předkola, čili já mu pouze neodečtu neplatné hlasy, já ho potrestám ještě navíc. Jenže:
a) kandidát bude potrestán prostě tím, že nebude zvolen - to nestačí?
b) kde bereme jistotu, že kandidát sbíral vadné hlasy záměrně?, a
c) co když kandidátovi ty vadné hlasy někdo podstrčil zcela záměrně, aby jej poškodil?

Co vlastně může dělat kandidát, aby se vadné hlasy neobjevily? Jediné, co může udělat, je kontrolovat všem občanky. Jenže:
a) s tím asi nepočítá ani samo Ministerstvo vnitra, protože při takovém požadavku by nutně muselo požadovat i nulovou a nikoli maximálně tříprocentní chybovost, a
b) kdyby měli sběratelé podpisů kontrolovat všem signatářům občanky (ponechám pro tuto chvíli stranou otázku, zda vůbec mají, 73 let po nacistické okupaci, stále ještě existovat povinné občanky a jiné povinné karty), pak nenasbírá ani desetinu podpisů.

Je tedy účelem takto pojatého výkladu zákona snaha zabránit jiným než z Parlamentu vzešlým kandidátům zúčastnit se volby? ...

IV.


Mimochodem, hlavním kamenem úrazu jsou ty vzorky. Proč tedy raději do zákona nenapíšeme, že do voleb se registruje každý, kdo přinese 17.000 (tedy 2x 8.500) platných podpisů a nekontrolujeme vše ručně, chyba se nepřipouští? I při kontrole občanek by pak kandidáti měli šanci tolik platných podpisů skutečně nasbírat a vzorků a kontroly na způsob loterie bychom se tak zbavili.

Ostatně, kde se vůbec vzalo číslo 50.000? Proč právě 50, proč ne 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100 či 250 tisíc podpisů? Nikdo mi na tuto otázku nikdy neodpověděl, autoři návrhu zákona je prostě vzali ze vzduchu. Pak je ovšem otázka, proč na splnění limitu tolik bazírují a raději vyloučí někoho, kdo 50.000 hlasů možná má, než aby pustili dál někoho, kdo je možná nemá?

V.


A dál. Pokud chceme kandidáty za vadné hlasy trestat - nemáme zde náhodou už jiný zákon, který má trestat jak úmyslný sběr falešných podpisů kandidátem či jeho lidmi, tak jejich "výrobu" za účelem poškození kandidáta? Cituji z trestního zákoníku:

"§ 181
Poškození cizích práv


(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu."

Vážnou újmou na právech je jistě i právo kandidovat na prezidenta republiky a uvedením někoho v omyl jistě je i dodání podpisových archů s vědomě falešnými podpisy. Jinými slovy, vyplním-li doma 30 archů falešnými podpisy a pošlu je volebnímu týmu kandidáta s cílem dosáhnout jeho vyřazení z volby prezidenta republiky, dopouštím se trestného činu poškození cizích práv.

A dále:

"§ 351
Maření přípravy a průběhu voleb a referenda


Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí,

kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle,

kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,

kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo

kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Takže: Ministerstvo vnitra nám sdělilo, že petice minimálně tří kandidátů obsahují falešné údaje. Tři kandidáti proto byli vyloučeni z volby prezidenta republiky. Ptám se: Už to někdo vyšetřuje? Co třeba nějaká aktivní státní zástupkyně?

Pokud by mi někdo chtěl tvrdit, že se § 351 na prezidentské volby nevztahuje, pak a) nevím, proč by se na prezidentské volby neměl vztahovat a prosím o zdůvodnění takového názoru, za b) pokud se na prezidentské volby opravdu nevztahuje, pak je třeba upravit jej tak, aby se na ně vztahoval, protože neexistuje jediný důvod, proč by podvody při parlamentních, krajských či obecních volbách trestány být měly a podvody při prezidentských volbách nikoli.

VI.


A když už jsme u toho, jsou zde ještě (minimálně) dvě další pochybnosti o dosavadním postupu:

1) Tomáš Pecina na svém blogu vznesl pochybnosti ohledně výběru kontrolních vzorků. Tomáš Pecina je geniální právní samouk a nadto absolvent matfyzu, tj. školy, která se nedá absolvovat okecáváním, a jakkoli zcela jistě není stádní typ a má proto mnoho nepřátel zejména mezi vystudovanými právníky, nedoporučuji jeho poznatky brát na lehkou váhu. Odkaz zde.

2) Kandidátů nebylo původně 11, ale 20. Ponechme teď stranou, že o některých kandidátech nikdo nikdy dřív neslyšel a zřejmě šlo v lepším případě o recesisty. Jde mi o toto:

- kandidátům, kteří vůbec nedodali petici s podpisy, Ministerstvo dalo lhůtu na její doplnění; ale
- kandidáty, kteří petici s podpisy dodali, ale bylo jich málo, Ministerstvo vyřadilo rovnou. Odkaz zde.

Jinými slovy, těm, co nedodali vůbec nic, poskytlo dodatečný čas na sběr podpisů. Ne, v rozporu se zákonem to není ... jen se zdravým rozumem.

* * *


Závěrem: Opravdu bych si přál, aby kolegové na Ministerstvu vnitra přestali bazírovat na svém "sčítacím" výkladu, a to bez ohledu na to, zda s ním počítali od začátku nebo se jen takto dodatečně snaží skrýt vlastní lapsus. Ten lapsus je omluvitelný, při tom stresu a počtu lidí. Nechť vezmou vzorky podpisů tří vyloučených kandidátů ještě jednou, zprůměrují je, výsledek odečtou od celkového počtu nasbíraných podpisů, pokud se i potom dostanou pod číslo 50 tisíc, nechť kandidáta vyloučí, pokud zůstanou nad 50ti tisíci, nechť ho nechají kandidovat. Zákon nevyžaduje sčítání, umožňuje i zprůměrování, a bazírování na sčítání opravdu nestojí za ústavní krizi, která nastane, když budeme několik měsíců bez prezidenta republiky a jeho pravomoci budou vykonávat osoby, které k 8. březnu 2013 budou zastávat funkce premiéra, předsedy Sněmovny a předsedy Senátu.

A to nemluvím o tom, že bych si pak musel položit i otázku, zda se ustanovení článku 57 odst. 2 Ústavy, podle kterého nikdo nesmí být zvolen prezidentem více než dvakrát za sebou, vztahuje i na situaci, kdy by byl prezident volen na pozici aktuálně neobsazenou ...


Edit (26.11.2012, 23.40):

Ministr Kubice se dnes nechal slyšet, že "varianta, kterou (úředníci) použili, byla veřejně deklarovaná již od samého počátku přípravy zákona,".

Zde je vládou schválený návrh zákona včetně důvodové zprávy.

Každý nechť si sám udělá názor, zda je v ní cokoli, co by v jejím čtenáři vyvolalo byť jen podezření, že vzorky podpisů ve smyslu § 23 odst. 5 a 6 hodlá Ministerstvo vnitra sčítat, nebo zda pan ministr nemluví pravdu.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy