Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru

27. 02. 2013 | 11:11
Přečteno 27492 krát
Není pravda, že předseda vlády v Bavorsku pouze citoval z česko-německé deklarace.
O tom, co stávající předseda vlády skutečně řekl, a také o tom, co bohužel neřekl a říci měl (když už nemohl mlčet).

„… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…

Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.

A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 – 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.

Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo…“


(prezident republiky Dr. Edvard Beneš,
14. prosince 1945, sjezd Svazu osvobozených politických vězňů)


* * *

I.

Nejdříve fakta.

Tvrdí se, že předseda vlády Nečas neřekl v Bavorsku nic nového, jen zopakoval to, co se píše už v česko-německé Deklaraci. Pokud by to byla pravda, bylo by to v naprostém pořádku.

Text premiérova projevu, připraveného v režii ministerstva zahraničních věcí, je zde. Má 2 554 slov.

Text česko-německé Deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji je zde. Má pouze 863 slov.

Něco tu zjevně nehraje.

S Deklarací má Nečasův projev společnou pouze tuto větu:

"Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny."

Tato věta, obsažená v 25. odstavci projevu, je převzata z bodu III. Deklarace.

Jen pro pořádek a pro spravedlnost je na místě citovat i Václava Havla: 23. prosince 1989 tehdy ještě pouze západoněmecký prezident Richard von Weizsäcker ve svém vánočním poselství citoval ze soukromého dopisu slova tehdy ještě pouhého kandidáta na československého prezidenta Václava Havla: „Za svou osobu odsuzuji – stejně jako řada mých přátel – poválečný odsun Němců. Vždycky jsem ho považoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě ve větším měřítku Čechům samotným, jak morální, tak i materiální škody.“ Dlužno podotknout, že Občanské fórum se od Havla v tomto distancovalo a že samu myšlenku mu měl údajně vnuknout Karel Schwarzenberg.

A zde už je výtah z projevu Václava Havla předneseného 15. března 1990 při příležitosti státní návštěvy německého prezidenta v Praze (celý text zde):

"Shodujeme se na tom, že základním předpokladem skutečného přátelství našich národů je pravda. Jakkoli tvrdá, vždy však vyslovená. Náš host už za svůj národ řekl dost tvrdých pravd o utrpení, která světu celkově i nám speciálně způsobili mnozí Němci. Nebo přesněji: mnoho předků dnešních Němců. Dokázali jsme i my říct za naší stranu všechno, co bychom říct měli? Nejsem si tím jist. Šest let nacistického řádění stačilo například k tomu, abychom se nechali nakazit bacilem zla, udávali se navzájem za války i po ní, přijali najednou za svůj - ve spravedlivém i přehnaném rozhořčení - nemorální princip kolektivní viny. Místo abychom řádně soudili všechny, kdo zradili svůj stát, vyhnali jsme je ze země a potrestali tak trestem, který náš právní řád neznal. Nebyl to trest, ale pomsta. Navíc jsme je nevyhnali na základě prokázané individuální viny, ale prostě jako příslušníky určitého národa. A tak v domnění, že dáváme průchod historické spravedlnosti, jsme ublížili mnoha nevinným lidem, hlavně ženám a dětem. A jak to v historii bývá, neublížili jsme tím jen jim, ale ještě víc sami sobě: účtovali jsme s totalitou tak, že jsme její nákazu vpustili do vlastního konání a tím i do vlastní duše, což se nám krátce na to krutě vrátilo v podobě naší neschopnosti čelit nové a odjinud importované totalitě. Ba co víc: mnozí z nás jí aktivně pomáhali na svět. Ale ještě jinak se nám tehdejší rozhodnutí nevyplatilo: tím, že jsme náhle zdevastovali rozsáhlý kus své země, vpustili jsme bezděky plevel devastace do celé naší vlasti. Oběti, které si vyžádá náprava, budou tedy - mimo jiné - i daní za omyly a hříchy našich otců.
Historii zpět nevrátíme a tak mimo svobodného zkoumání pravdy můžeme udělat už jen jediné: vždy znovu přátelsky vítat ty, kdo se přijíždějí s mírem v duši poklonit hrobům svých předků nebo podívat, co zbylo po vesnicích, v nichž se narodili.
Vztah Německa k rodině evropských národů a vztah této rodiny k Německu je - už s ohledem na jeho velikost, sílu a centrální postavení - tradičně nejdůležitějším prvkem evropské stability.

Platí to i dnes: celá Evropa musí být vděčna Němcům, že začli bořit zeď, jež je rozděluje, protože tím začli bořit i zeď, která rozděluje Evropu. Přesto se mnoho Evropanů stále ještě bojí sjednoceného Německa."


(... a mají k tomu opravdu hodně dobré důvody - P.H.)


II.


Předseda vlády v bavorském zemském sněmu řekl mimo jiné i takovéto "perly":

"Do 19. století vešly Čechy a Bavorsko sice jako oddělené útvary, avšak společné hodnoty a identita byly nadále posilovány."

(... ergo to je škoda, že šlo o "oddělené útvary"? - P.H.)


"K podstatným změnám došlo po roce 1918, kdy byla v Bavorsku vyhlášena republika, která brzy čelila zásadním politickým a ekonomickým problémům a nakonec padla, spolu s celou Výmarskou republikou, za oběť nacismu. Byl také založen československý stát, který i přes své demokratické parlamentní uspořádání s sebou vzal do vínku národnostní napětí, které se nakonec stalo záminkou pro nacistickou agresi a rozbití československé státnosti."

(... takže za nástup nacistů vlastně může Československo? Neměli bychom se za jeho existenci Němcům taky omluvit? - P.H.)


"Pro většinu Čechů toto rozbití dodnes symbolizuje právě město Mnichov, kde byla v září 1938 podepsána dohoda, která znamenala nejen pro nás nástup vlády teroru a násilí. Tento krok předznamenal na dlouhou dobu krizi společné identity založené na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti.".

( ... nyní je čas tu údajnou společnou identitu zase začít obnovovat, chápu to správně? - P.H.)


"Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace."

( ... jasně. Bez Němců bychom asi dodnes neznali ani mýdlo, P.H.)

"Koncepce vlasti omezené jen na jeden, vlastní národ pak znamenala nejprve v roce 1938 ztrátu domovů pro mnoho Čechů a následně v roce 1945, po ukončení válečného běsnění, také pro téměř všechny naše německé spoluobčany."


( ... kdyby Němci válku vyhráli, tuším, že bychom ztratili nejen domovy - P.H.)


"Po válce byl příhraniční region na dlouhá desetiletí zcela vykořeněn, jeho identita byla ke škodě Čechů i Němců násilně změněna. České pohraničí převzal po válce stát a osídlil ho lidmi, kteří tam přicházeli v nejistotě, zda tam jednou nepřijde někdo místo nich. Pohraniční krajina ztratila paměť, zanikla kultura, mnohé architektonické památky byly zničeny. Města přišla o svůj pestrý, mnohonárodnostní a mnohojazyčný charakter. Nenávratně byla zdevastována průmyslová i zemědělská výroba. Lidé na české straně hranice nepociťovali touhu interpretovat dějiny jinak, než jim byly předkládány. Kdysi bohaté regiony se staly periferií, zdejší lidé byli komunistickou propagandou pravidelně strašeni západními revanšisty."

"Do Bavorska přišly milióny našich bývalých německých spoluobčanů, kteří se významně zasloužili o jeho ekonomický rozkvět i vynikající životní úroveň, kterou má dnes."


(... prostě jsme naprostí barbaři a sudetští Němci hodní, bohatí strýčkové a potřebujeme je trochu pumpnout ... - P.H.)


Jak něco takhle poníženého vůbec může jakýkoli český politik říct?

A proč vůbec? Havel se naomlouval víc, než je zdrávo, máme společnou Deklaraci, tak kde se pořád bere ta mánie některých českých politiků se Němcům omlouvat a za co vlastně?

III.


Když už se předseda vlády cítil v Mnichově tak neodolatelnou potřebu vyjádřit se k minulosti, proč nepřipomněl třeba toto:

- že to byli Němci, kteří se nechali zblbnout Hitlerem, zvolili si ho do svého čela, šli za ním jak ovce a ve své většině dokázali sami sebe přesvědčit o tom, že Slované a Židé jsou jen nižší rasy, které je žádoucí eliminovat podobně, jako eliminujeme plevel,

- že Češi nikdy nechtěli Němce vyhladit ani je nikdy nepovažovali za podřadnou rasu,

- že Češi nikdy nechtěli rozbít německý stát a nepovažovali jeho území za svůl životní prostor,

- že odsun německého obyvatelstva je legitimním výsledkem II. světové války (čl. XII Závěrečného protokolu Postupimské konference),

- že český stát neaproboval vraždění Němců jako svou státní politiku, excesy při tzv. divokém odsunu byly dílem soukromých osob,

- že Německo nikdy neuznalo neplatnost mnichovské dohody od samého počátku,

- že Německo se nikdy nedistancovalo od požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu?

IV.


Nečasova řeč bohužel není pouhým potvrzením česko-německé Deklarace, ale představuje celkem jasný posun: Předseda české vlády nelituje pouze toho, že "poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem", ale lituje odsunu jako takového, mrzí ho, že tu Němci již nejsou a nevytvářejí spolu s námi "společnou identitu založenou na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti".

Já toho nelituji a za mne Petr Nečas nemluví. Nemám čeho litovat a nemám za co se Němcům omlouvat. A nestojím ani o žádné omluvy z německé strany: Nemohu přijmout omluvu prezidenta Gaucka, protože on osobně mně ani českému národu nijak neublížil a nemá se za co omlouvat. A nemohu přijmout omluvu německého státu ani nikoho, kdo se na zvěrstvech války osobně podílel. Některé věci nelze odpustit. Platí, co už přede mnou napsal Jan Petránek: "Německo, které vykoupalo Evropu a kus světa v krvi, se nemůže divit principu rozhoupaného kyvadla, který popsal už Allan Edgar Poe. To se nedá odpustit, to se dá jen překonat a počkat, až se nad tím zavře voda."

Překonání česko-německého traumatu nepomůžeme neustálým kolotočem omluv a výčitek, to je jako sypat sůl do otevřených ran. Musí se to zahojit samo a to chce čas. Budeme-li to stále vytahovat, bude se to hojit o to hůř.

V.


A proč že by měl Beneš dostat za odsun Nobelovu cenu míru?

Ze dvou důvodů.

Za prvé, protože těm odsunutým sudetským Němcům s největší pravděpodobností zachránil životy. Pokud by po válce zůstali, čekalo by je peklo (a Čechy taky). Jak to vypadá tam, kde se na jednom území sváří dva národy, to můžeme dodnes pozorovat v Izraeli a na územích nárokovaných Palestinou.

A za druhé, kdyby byl Nečas zticha a nedělal vše, co vidí na očích ministru zahraničí, nemusel bych dnes připomínat prezidenta Beneše a jeho slova v úvodu. Kdyby byla pravda, že jen citoval z česko-německé Deklarace, mohl bych si s čistým svědomím tento článek odpustit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kat kocourů napsal(a):

A Václav Klaus si za amnestii zaslouží odsouzení za velezradu!
27. 02. 2013 | 11:20

ex-nemo napsal(a):

No je to na mě trochu dlouhé, já jenom reaguju na nadpis.
Chudák Beneš !
Jeden by ho poslal do Haagu , kde by dopadl asi jako Milošević ( a my zlí Češi zřejmě humanitárně vybombardovaní).
A vy ho zase stavíte na roveň takovým jako Arafat, Clinton, Obama nebo Kissinger; no hrůza.
Já taky mám proti Benešovu jednání nějaké výhrady, ale tohleto si přece jen nezasluhuje.
27. 02. 2013 | 11:31

scallop napsal(a):

Jsem zvedav, ktery z pravovernych predvede nejlepsi pukrle ..
27. 02. 2013 | 11:31

Honza H. napsal(a):

Věcně: Co se týče omluvy, jde jen o tu jednu větu uvozenou "litujeme", která je opsána z česko-německé deklarace. O tuto větu asi není spor.

Co se týče projevu jako takového - v něm šlo určitou interpretaci tisíciletého soužití. V tomto projevu - podobně jako to v podobných projevech státníci běžně dělávají - se premiér snažil najít styčné body a projevit vstřícnost. Tento projev může být analyzován i kritizován.

Odlišil bych tu jednu větu, ve které mluvil premiér za český národ obecně (v první osobě množného čísla) od projevu jako celku, kdy šlo o jeho vlastní státnický proslov, byť z pozice předsedy vlády.

Jinak řečeno: Ohledně oné věty existuje národní konsensus, ohledně projevu jako celku asi ne. (Ale myslím, že to nevadí - ta věta má větší váhu než zbytek projevu.)
27. 02. 2013 | 11:38

Občan napsal(a):

President Beneš se měl spíš vykašlat na proradné "západní spojence" a provést potrestání sudeťáků podle tehdy platných civilnětrestních a vojenských předpisů a podle předpisů na ochranu republiky.

Většina dnešních sudeťáků a někteří jejich dnešní kolaboranti by se totiž nikdy nenarodili; a mohl být klid.

Ale jinak autorovi opět děkuji, protože to, co spáchal vlastizrádce Nečas v Bavorsku, je ještě mnohem horší mazec, než se podařilo zjistit mně.
27. 02. 2013 | 11:39

ex-nemo napsal(a):

Jenom ještě k poslednímu odstavci, k té větě "Některé věci nelze odpustit..." Musí se to odpustit, pane, musí to být možné.
Když to dokáže Pán Bůh, měli bychom se o to pokusit taky. A Bůh nám odpouští, to je zcela prokazatelné, protože kdyby ne, už jsme všichni dávno následovali dinosaury.
27. 02. 2013 | 11:40

Yosif K napsal(a):

Vinit sudetáky z toho že všichni bzli nacosti je stejné svobnstvo jako dzbz někdo řekl že všiczhni češi a slováci byli komunisti.

99% aktivních nacistů z řad sudetáků samozřejmě uteklo spolu s nacistickými armádami.

Beneš se provinil tím, že amnestoval zločiny spáchané na německém civilním obyvatelstvu "v rámci odplaty". Beneš v mnoha případech amnestoval zločince proti lidskosti kteří se v rámci tzv odplaty proti nacistům často chovali stejně jako nacisti. Dokonce i proti německy mluvícím socalistům atp.

Kdo si to nechce přiznat, lže sám sobě.
27. 02. 2013 | 11:40

odporný sudeťák napsal(a):

Trochu chytřejší pohled: editorial Respektu z tohoto týdne:

Naši tisíciletí Bavoři

Petr Nečas našel odvahu k historické cestě a pozoruhodným slovům

Čeští politici podceňují sílu slov. Těžko se v paměti hledají význačné projevy, v nichž by každodenní politice dodali historickou hloubku nebo mezinárodní šířku. Přitom chaos zpráv na internetu a názorů na sociálních sítích si přímo říká o neustálé vysvětlování kontextu událostí – a proč by jej neměli podávat i politici zvolení do čela země? Český občan dnes může jen s jistou závistí poslouchat promyšlené projevy amerických či západoevropských politiků, kteří se pomocí slov snaží přebírat iniciativu a posouvat společnost o krok dále.

Nad českou politickou kulturu, charakteristickou množstvím nezajímavých slov a nepochopením významu symbolických kroků, minulý týden překvapivě vystoupil Petr Nečas, muž, který se jinak rád drží při zemi. Jako náš vůbec první premiér odjel na státní návštěvu Bavorska, tedy té spolkové země, kde se po poválečném odsunu usídlil více než milion českých Němců. A výsledek patří k tomu nejzajímavějšímu, co česká politika v posledních letech nabídla.

Osudové společenství

Bavorská vláda se v padesátých letech snažila integrovat nové obyvatele. V rámci této snahy nad sudetskými Němci převzala oficiálně záštitu a jmenovala je tzv. čtvrtým bavorským kmenem (vedle Bavorů, Franků a Švábů). Bavorští političtí předáci tedy pochopitelně zastupují zájmy těchto obyvatel, kteří museli opustit český domov na základě uplatnění principu kolektivní viny. Čeští premiéři se proto oficiální cestě do Mnichova vyhýbali. Tvrdili, že jejich partnerem pro dialog je německý kancléř, a s premiérem Bavorska, kde mimochodem žije víc lidí než v celém Česku, ať jednají hejtmani naších krajů.

Nečas vidění světa svých předchůdců překonal a nešetřil velkými slovy.
„Málokteré země jsou tak úzce propojeny společnou historií, kulturní spřízněností i tisíciletou duchovní tradicí jako Čechy a Bavorsko,“ začal premiér čtvrteční projev v Zemském sněmu v Mnichově a hned v úvodu naladil tón celé řeči: „Je zřetelné, že se ani dnes na cestě k nalezení vlastní identity neobejdeme jeden bez druhého. Náš vzájemný vztah se zdá být vztahem osudovým, plným inspirace a obohacení, ale i traumat a předsudků.“
Vymanil se z pasti chorobným nacionalismem zdeformovaných třicátých a čtyřicátých let, do níž byly politické vztahy mezi Českem a Bavorskem chyceny. Rozkročil se namísto toho do staletí přátelského soužití a neustálé přeshraniční inspirace. Nečas zmínil počátky křesťanství, které první vladykové z českých zemí přijali v bavorském Řeznu. V projevu předneseném v češtině mluvil o společné architektonické barokní tradici nebo o úzce provázaných počátcích průmyslové tradice v českých zemích a v Bavorsku 19. století, kdy čeští liberálové například s oblibou četli Augšpurské noviny.
Přitom o dávné historii nemluvil s cílem zakrýt mnohem citlivější novodobé dějiny. „Pohraniční krajina ztratila paměť. Zanikla kultura, mnohé architektonické památky byly zničeny, města přišla o svůj pestrý, mnohonárodnostní, mnohojazyčný charakter,“ prohlásil před tím, než se vyznal z osobní i politické lítosti.
Pokračování
27. 02. 2013 | 11:48

odporný sudeťák napsal(a):

V projevu bohužel chyběla přímá omluva za kolektivní vyhnání českých Němců včetně antifašistů a zbytku německy mluvících Židů, kteří se sotva vrátili z nacistických koncentráků. Část Nečasova projevu věnovaná poválečnému dění se nesla v opatrném duchu česko-německé deklarace z roku 1997. Přesto se mnichovským vzduchem šířil pocit, že probíhá historický okamžik. I německá levice nechala bez komentářů fakt, že Nečas do projevu propašoval český obdiv k jaderné energetice. Konzervativní, sociálnědemokratičtí i zelení bavorští poslanci vestoje tleskali. „Údajně to měl být malý krok, ale nakonec se z toho stal velký krok,“ reagoval známý šéf Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt. Komicky v této souvislosti působila jistá posedlost, s níž česká zpravodajská média kladla důraz na otázku navracení majetku odsunutým ve stylu „křivd je nám líto, ale vracet nic nebudeme“ (titulek iDNES.cz).
Nemělo by zapadnout, že premiérova cesta do Mnichova navazovala na první návštěvu bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera v Praze v roce 2010. Také on tehdy prolomil doktrínu svých předchůdců, že do Česka pojedou jen za splnění určitých podmínek, které ale čeští politici považovali za nesplnitelné. Seehofer prolomil tento koloběh vzájemných podmínek, jež nevedly k žádnému posunu. Pozval se do Prahy a bez okatého očekávání nějaké náhrady udělal první smířlivé gesto. Petr Nečas ho teď napodobil. Ze setkání předsedů vlád Česka a Bavorska teď chtějí učinit každoroční zvyk, který by v budoucnu už ani nestál za novinové komentáře.

A teď muzeum

„Lidé na české straně hranice nepociťovali touhu interpretovat dějiny jinak, než jim byly předkládány,“ uznal Petr Nečas sebekriticky k českému pohledu na minulost a vyzval k dalšímu hledání společné interpretace poválečných dějin, na níž by se shodli Češi i Bavoři. Na okraj zmínil, že v tomto hledání má svou důležitou roli i Collegium Bohemicum, které v Ústí nad Labem připravuje muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí.

Budova chystaného muzea je opravena převážně z evropských financí. Z peněz Česko-německého fondu budoucnosti a různých sponzorů jsou nakoupeny exponáty. Granty z EU pomohly zaplatit koncepci výstavy. Z ní je zjevné, že v Ústeckém kraji může vzniknout na české poměry unikátní muzeum. Modely připomínají výstavy, jež mohou našinci zatím obdivovat jen při cestách po západní Evropě. Lze na nich vidět přemýšlení tvůrců nad tím, jaká sdělení vlastně vystavené materiály mají lidem předat.

Navzdory tomu nebylo před premiérovou cestou do Bavorska jisté, že se muzeum opravdu dokončí. K převedení modelů do opravdových výstavních sálů totiž chybí padesát milionů korun na osvětlení, klimatizaci a další praktické potřeby a česká vláda jejich zaplacení stále odsouvala. Teď by se to mělo změnit, byť Nečas ani v Mnichově nic jasného neslíbil.
27. 02. 2013 | 11:49

Jáchym napsal(a):

Yosif Avantipapula 11.40: "Vinit sudetáky z toho že všichni bzli nacosti je stejné svobnstvo jako dzbz někdo řekl...."
********
Muslim ze bzse dlo shlasit, agorat ze jklo obvgle zvanite nsprzte nesyszly, ktre nikdo grme vas nestvrdil.

A usz nepite, pltou se vam prty na klvnici!
27. 02. 2013 | 11:51

Yosif K napsal(a):

1) - že to byli Němci, kteří se nechali zblbnout Hitlerem, zvolili si ho do svého čela, šli za ním jak ovce a ve své většině dokázali sami sebe přesvědčit o tom, že Slované a Židé jsou jen nižší rasy, které je žádoucí eliminovat podobně, jako eliminujeme plevel,

2) - že Češi nikdy nechtěli Němce vyhladit ani je nikdy nepovažovali za podřadnou rasu,

3) - že Češi nikdy nechtěli rozbít německý stát a nepovažovali jeho území za svůl životní prostor,

4) - že odsun německého obyvatelstva je legitimním výsledkem II. světové války (čl. XII Závěrečného protokolu Postupimské konference),

5) - že český stát neaproboval vraždění Němců jako svou státní politiku, excesy při tzv. divokém odsunu byly dílem soukromých osob,

6) - že Německo nikdy neuznalo neplatnost mnichovské dohody od samého počátku,

7) - že Německo se nikdy nedistancovalo od požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu?

KONEC CITATU

ad 1) češi se zase nechali zblbnout od komančů¨
ad 2) ok, ale to ani nemci oficelně nehlásali.
ad 3) češi na rozdíl od švýcarska neuzznávali němčinu jako ROVNOPRAVNY úřední jazyk, němců přitom bylo více než slováků.
ad 4) omyl, divoký odsun začal před postupimskou konferencí.
ad 5) Beneš v srpnu 1945 OFICIELNE amnestoval válečné zločiny páchané na němcích.
ad 6) neuznání se týká civilního práva, snatků, titulů atp.
ad 7) SRN vyplatila v roce 1955 sudetákům stědré kompenzace s tím, že kdokoliv by chtěl cokoliv po CSR, musel by mnohonásobně větší něměcké kompenzace vrátit. Proto de facto nikdo ze sudetáků nic nechce. Co chtít více?

Zase další trapný propagandistický populistický blud o "holubičí povaze" ČECHŮ. Hahaha......
27. 02. 2013 | 11:53

Xury napsal(a):

Pro autora:
upřímě řečeno jsou vaše komentáře částí premiérova projevu pubertálně trapné.
27. 02. 2013 | 11:54

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hasenkopf,

smekám za Vaši odvahu pojmenovat věci pravými jmény.

Jak by vypadal další vývoj v případě, že by tu sudetští Němci zůstali, jsem napsal v minulém blogu u Urbana na toto téma. Jste snad první, kdo to v podstatě potvrdil.

Projev premiéra Nečase nebudu komentovat, snad jen tolik, že nerespetovat princip příčiny a následku je zločin na duchu se všemi následky. Bohužel ani zdaleka nejde jen o náš vztah s potomky bývalých krajanů.

Mohu jen zopakovat, co se vzhledem k multi-kulti nechce slyšet: Tváří tvář celé té šílené zkáze s 60 mil. mrtvol došli tehdejší váleční vůdci k závěru, že je nutné vytvořit maximum monotenických a monokulturních států. Díky tomu nesmírně prozíravému a moudrému rozhodnutí byl v Evropě mír a pád východního bloku se obešel bez katastrof. Zůstalo jen pár dodnes doutnajících problémů a samozřejmě multietnická Jugoslavie, která podle očekávání bouchla. S nemalým příspěním některých států.

To ovšem odvál čas a dnes máme zaděláno na repete.
27. 02. 2013 | 11:56

odporný sudeťák napsal(a):

Tak to už jste dva, Muellere. Ještě jeden a můžete si zahrát mariáš :-)
27. 02. 2013 | 11:59

JF napsal(a):

no zvládl jsem akorát nadpis, ale když se tak podívám na aktuální stav Bavorska (celosvětově hospodářsky konkurenční) a Česka, docházím k závěru, že Česká republika by měla dostat tak leda nobelovu cenu za žvatlání a to ještě za výdrž ;-). To šlo totiž všem českým prezidentům zatím výtečně. Obzvláště ten poslední je natolik umňaukanej, že na to má i svého kocoura. ;-) Jinej, jmenoval se Éda,ten byl zas krapet umečenej, a taky se i jak kozel zahradníkem choval. Tak nevím jestli by to spíš nechtělo řešit tu velezradu aby měl právní hradní expert co na práci, ale jo vlastně asi spíš tu nobelovku za výdrž ve žvatlání, páč na to tu je spousta expertů kam se podíváš. Zeman úspěšně převzal štafetu, tak snad nezklame, národ v diskuzích určitě NE.
27. 02. 2013 | 12:05

Martin napsal(a):

Kat kocourů: Klaus žádnou velezradu nespáchal, důkaz definice velezrady v Ústavě ČR.

Yosif K: Drtivá většina sudeťáků kolaborovala s nepřítelem a to tím že si nechala zapsat občanství nepřátelské třetí říše, už to by stačilo smrt bez soudu.
27. 02. 2013 | 12:07

Čochtan napsal(a):

"..Šest let nacistického řádění stačilo například k tomu, abychom se nechali nakazit bacilem zla, .."
Pak měli komunisti už lehkou práci. 40 let jejich řádění poznamenalo kdysi kvalitní český národ na mnoho desetiletí. Sémě zla zasili němečtí socialisti a čeští komunisti ho vydatně zalévali. Vyrostl nám bolševník.
27. 02. 2013 | 12:11

Honza II napsal(a):

Prostě Nečas měl projev dávno připravený nejspíše od ministerstva zahraničí, které předpokládalo, že zvoleným prezidentem bude Schwarzenberg. Prostě opětná sudeťácká snaha připojit po úspěchu s bývalou NDR i české pohraničí.
Já za vším vidím podlost Shwarzenberga. A dnešní jeho vyjádření, jak nikdy nesvolí, aby Jan Fischer se stal velvyslancem, jen ukazuje jeho ješitnou obohost. Prostě Fischer je pro něj krajně nebezpečný, protože má nejen vysokou školu a ještě CSc. A to nějaký nedostudopvaný šlechtický prominent nikdy nemlže přenést přes svou osobu. Tak alespoň se snaží získat si obdiv od sudetských potomků.
Vzhledem k tomu, že Schwarzenberg zle tvrdil, že to neudělá, když by mu Fischera navrhoval nový prezident, tak snad i toto vše M.Zeman chápe a konečně s tím cizincem, ktrého kdysi recyklovak na ministra Bursík, tterý opět k nám přivadroval zpátky z Německa, hodně brzy jako prezident odstraní. - Schwarzenberg při své nedostatečné vzdělanosti nepochopil, že čas pro jeho čestný odchod už vypršel. Teď už ho budou muset Češi vyhnat jako posledního sudeťáka. Jeho při nedokonečeném studiu studiu neszískané interpretační a algoritmické znalosti se nedají nahnat podplásením umělců, které jako jeho vyhodili pro podprůměrnou inteligenci z vysokých škol.
27. 02. 2013 | 12:14

ex-nemo napsal(a):

Jsem rád, že Yosif K. tady už začíná nabývat své pravé podoby, to jest figurka všem pro smích, podobně jako jeho idol Šláfnberk.
27. 02. 2013 | 12:15

hannes napsal(a):

Pane Hasenkopfe,jako sudetskému Němci je mi Vás líto...nic víc nebudu dodávat.
27. 02. 2013 | 12:16

Jana Pechová napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
pokud byste dnes pod praporem ochrany vlastní rodiny okradl a vraždil sousedy, které nemáte rád, anebo byste to byť jen umožnil a zavřel oči, také byste se ocitnul před soudem.
Prezidenta Beneše tam nikdo zpětně nežene: každý z těch, kteří se snaží napravit pokřivené zrcadlo našich dějin, vždycky konstatoval, že události měly nějaký dějinný kontext - ale že ten by byl v dnešním právním pohledu nemyslitelný. Aplikace kolektivní viny je nepřípustná.
U Beneše nikdo nekritizuje samotné rozhodnutí o odsunu, ale to, že uplatňování kolektivní viny nijak zvlášť nebránil a v rámci dekretů dokonce omilostnil ty, kteří v jejím jménu páchali zločiny.
27. 02. 2013 | 12:17

TomášL napsal(a):

Jana Pechová

kdyby se neuplatnila kolektivní vina, ještě dnes by se vedly soudní procesy, když pominu příčinu a následek. Trochu soudnosti, prosím...
27. 02. 2013 | 12:24

Jáchym napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
rozhodně nepatřím k Vašemu fanklubu, nicméně jsem si vědom vašeho právnického - řekněme umu...
Václav Klaus podle mého názoru velmi správně pochopil, že se jedná o bytí (tehdy) či nebytí (dnes) českého státu.
(To, jak si tento stát představoval, je ovšem druhá věc, ale to je jiné téma.)

Domnívám se, že by velmi prospělo, kdyby konečně někdo vzal stanovy, prohlášení a projevy představitelů sudetoněmeckého landsmanšaftu a ukázal, že se nejedná o sjezd baráčníků,ale o mocnou organizaci, která má zcela jednoznačné - a po léta neměnné - cíle a požadavky.

A že tyto cíle a požadavky jsou sice v naprostém souladu s cíli našeho současného předsedy vlády, s mocenskými a hospodářskými zájmy Vatikánské banky či s dlouhodobými hospodářskými a mocenskými zájmy rodu Schwarzenbergů, ale pravděpodobně neslučitelné se samotnou existencí českého státu.

Nemá cenu okolo této skutečnosti nadále chodit jako okolo horké kaše.
27. 02. 2013 | 12:25

standa novák napsal(a):

Poněkud demagogické argumentování. Již to, že autor vyhnání označuje za odsun, vypovídá o jeho neochotě odsoudit tu ošklivou etickou čistku.
27. 02. 2013 | 12:25

Jihočech napsal(a):

Dobrý den.Pro posouzení vlivu německé menšiny v ČR a v Sudetech na Mnichovské dohodě a jejích následcích je dobré si zjistit,jak tito hlasovali v posledních demokratických volbách v ČSR.Zisk Henleinovy strany z těchto voleb a následné chování českých Němců svědčí takřka o 100% podpoře hitlerovského Německa. Tak si loajalitu občanů ke svému domovskému státu lze těžko představit. Například obrovský nápis v Č.Krumlově "Wir danken unseren Fuhrer", ulice plné květů, obrovské shromáždění lidu na náměstí a v ulicích se zdviženými pravicemi, včetně žen a dětí, je jen dokladem o skutečném smýšlení této menšiny. Mluvím o tom samém Krumlově, přes který se vojáci čs. armády museli při mobilizaci v r. 1938 prakticky přes zátarasy obsazené členy Freikorpsu prostřílet. Nerad bych, aby se podíl českých Němců na zahájení nejhorší války v dějinách lidstva zapomělo a byli líčeni jako spolek pomýlených demokratů. To si rozhodně 360000 mrtvých československých občanů nezaslouží!
27. 02. 2013 | 12:29

zk napsal(a):

Voliči pravice by si asi měli uvědomit, jaký typ pravice tady v posledních letech získává převahu. Už to není pravice klausovská, anglofilní a někdy poněkud kocourkovsky "konzervativně-liberální". Po nástupu konzervativního katolíka Nečase, konzervativního katolíka Schwarzenberga, v situaci, kdy faktickým premiérem je dnes křesťanský demokrat Kalousek, kdy špičky katolické církve zcela nepokrytě zastávají roli ideologického aparátu vládnoucí garnitury, v této situaci je zkrátka třeba si přiznat, že nám vládnou konzervativci středoevropského typu: katolická pravice s úzkými vazbami ne na Německo, ale konkrétně na klerikální Bavorsko. Asi není nutné se příliš rozšiřovat o tom, kolik štěstí tahle vazba českému národu v minulosti přinesla. Stejně jako není třeba připomínat, co si třeba takový monsignor Duka myslí o "nevěřící" většině a jak vřelý je vztah hlavního proudu katolické církve k ideálům liberální a pluralitní společnosti.

Je to poněkud bizarní, vzhledem k tomu, že ČR je jednou z nejateističtějších zemí světa a lidé, kteří volí pravici, ji obvykle volí ne kvůli sympatiím ke katolické církvi nebo konzervativním kruhům v Bavorsku, ale kvůli nízkým daním a malému státu. Ale motivace voličů je věc jedna, politika jejich zvolených zástupců věc druhá. Bohužel sklízíme jeden z mnoha hořkých plodů voleb 2010.
27. 02. 2013 | 12:30

jozka napsal(a):

odporny sudetak:

Docetl jsem to jen k prvni lzi...

Jana Pechova, TomasL:

pokud by se UPLATNIL princip kolektivni viny, nezustalo by jich tu skoro ctvrt milionu.
27. 02. 2013 | 12:33

Zuzana Peppett napsal(a):

Vážený pane,
nemyslela jsem, že v 21. století narazím na někoho s názory 19. století. Zvlášť ne ve Vaší věkové kategorii a vzdělání.
Z druhé světové války nikdo nevychází vonící po růžích, jak ostatně z války žádné. Ve válce totiž všichni prohrávají.To naštěstí, snad, doufám evropané již pochopili. Zdá se, že Vy ne. Ukazovat na sebe vzájemně prstem , kdo co napáchal a kdo si začal první bude vést pouze k udržování zášti mězi dvěma sousedy, kteří byli na sobě závislí a na sebe navázáni tisíc let. Je potřeba smíření a to může začít jen tím, že se nejdříve , obrazně řečeno,pohřbí mrtví. Jako v řecké tragedii.Němci se svou vinou žijí, i když ten hřích je již vlastně děděný,děti a vnuci se musí vyrovnat s tím, co předvedli jejich rodiče a dědové. Četné vlády iniciovali katarzi německého národa. Měli bychom konečně dospět a začít se dívat na naše dějiny bez růžových brýlí. Nesmíme zapomenout na zvěrstva, která se za války udála, nejen proto, abychom nedovolili agresi vůči sobě, ale také, aby nás nikdy nenapadlo se jí dopustit vůči někomu jinému.
27. 02. 2013 | 12:34

Honza napsal(a):

Prosím Vás vy ochránci sudetských němců co to zde pořád melete o kolektvivní vině? Proč má pořád někdo potřebu tento trapný havlismus stále omílat! Odsun neboli transfer všech německých menšin z evropských zemí do Německa nebyl žádnou mstou, odplatou nebo trestem za tzv. kolektivní vinu! Bylo to jen a pouze preventivní opatření vítězů 2. světové války, nic víc nic míň! A 70 let míru za to snad stálo, když dle Vás už nic jiného, ne? Jó a ještě jeden z faktů, kdyby jste zase namítali, že myšlenka odsunu vzešla snad od Dr. Beneše. Nevzešla, vůbec poprvé o odsunu veřejně promluvil sám velký Winston Churchill a představitelé polské exilové vlády, nikoliv československé! To jen pro pořádek.
27. 02. 2013 | 12:34

Yosif K napsal(a):

A takto se omlouvá socan když chce dosáhnout na nějaké fondy od SPD. A má úplnou pravdu. Někam se tlačí se žebráckou miskou, nemůže si vyskakovat s buranskou nadutostí.

citace ze článku europoslaqnce CSSD..................

Moje (=socanova) omluva sudetským Němcům...............
15.06.2011 Minulý pátek přinesl deník Právo zprávu s názvem Rouček se omluvil za odsun Němců. Po zveřejnění této zprávy přišla okamžitě řada reakcí. Většina z nich byla pozitivních, některé však i kritické. Nejkritičtějši stanovisko přišlo překvapivě od člověka, který se již v minulosti části sudetských Němců za odsun omluvil, od Jiřího Paroubka.

Omluvné gesto tehdejší Paroubkovy vlády ze srpna 2005, adresované sudetoněmeckým antifašistům, bylo odvážné, poctivé a správné a setkalo se s obdivem a oceněním naprosté části české i (sudeto)německé veřejnosti.

Mezi téměř třemi milióny odsunutých Němců z Československa v letech 1945–46 však nebyli jen antifašisté. Byly mezi nimi i statisíce dětí, které nemohly za Henleina, Heydricha ani Hitlera, ani za zvěrstva, která (sudeto)němečtí vůdci na českém národě napáchali. Tyto děti se ničím neprovinily. Měly jen tu smůlu, že pocházely z německých rodin a že mluvily německy.

Těmto dětem, kterým je dnes 70 či 80 let, jsem se před 14 dny na Panevropských dnech v Lindau, kam jsem byl pozván jako místopředseda Evropského parlamentu, abych přednesl slavnostní projev, omluvil.
Nezpochybnil jsem tím ani poválečné uspořádání v Evropě, ani Postupimskou dohodu, ani dekrety prezidenta Beneše či cokoli jiného. Vyjádřil jsem jen svůj lidský postoj k událostem, které se staly před 66 lety a které dnes můžeme naštěstí vidět již z naprosto jiné perspektivy.

Perspektivou dnešních česko(sudeto)německých vztahů je vzájemné mírové a partnerské soužití ve sjednocené Evropě. Soužití v Evropské unii bez vnitřních hranic a s volným pohybem osob, v Unii, která je postavena na konceptu lidských práv, demokracie a právního státu. Na konceptu, který vychází z poučení ze dvou strašných světových válek (a poválečných transferů obyvatelstva) a který nám již nyní v EU zajistil nejdelší mírové období, jaké Evropa kdy zažila.

Jsem přesvědčen, že k silnému partnerství a spolupráci patří i morální omluva a odpuštění. Němci i sudetští Němci se za činy spáchané před sedmi desetiletími omluvili nesčíslněkrát.

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt tak učinil mimo jiné loni v Lidicích, jejichž 69. výročí vyhlazení jsme si tento víkend připomněli. Věřím, že i my Češi jsme 66 let po válce a odsunu schopni podobného morálního gesta. Gesta, které není výrazem slabošství či „zrady národních zájmů“, ale naopak mravní síly a vypořádání se s vlastní minulostí.

Na závěr ještě vysvětlení těm čtenářům, kteří se pozastavili nad použitím výrazu vyhnání (Vertreibung) v mém německém projevu. Ano, slovo Vertreibung jsem použil, a to mimo jiné i z důvodu, že v německy mluvících zemích se jiného slova v souvislosti s odsunem téměř nepoužívá. Věřím však, že i zde se shodneme na tom, že ať se již jedná o český „odsun“, německé „Vertreibung“ či anglické slovo „transfer“ (použité např. v textu Postupimské dohody), tak že tento koncept do demokratické a sjednocené Evropy 21. století nepatří.
27. 02. 2013 | 12:36

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Cituji ze stránek Lidic:

Komentáře k Druhé světové válce a událostem souvisejícím.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.
( zdroj: Národní Osvobození 13. dubna 2000 )

Aby bylo jasno. ( O odsunu sudetských Němců )

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci „mír za našeho života“. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.
Anglie se zasloužila po první světové válce o odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka na základě Lausanské smlouvy mezi Řeckem a Tureckem z roku 1923 (Treaty on Exchange of Greek and Turkich populations, January 30, 1923, 32LNTS 75). Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřžejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.
Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.

(pokračování v mém dalším blogu)
27. 02. 2013 | 12:40

dříve čtenář napsal(a):

Vážená paní Pechová. Asi netušíte, že Poláci v sudetech napáchali stejný maras, ne-li větší než Němci. No a vidíte ve Slezsku jim Češi odpustili a žili spolu po celou dobu ve společném státě, než umřeli. Neříkám, že soužití bylo zcela bezproblémové.
Pokud ale totéž nešlo udělat v Německém pohraničí, nehledejte vinu v nás! Češi, jak vidíme v současnosti, jsou ochotni si na sobě nechat i dříví štípat...
27. 02. 2013 | 12:41

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Pokračování - cituji:

Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
27. 02. 2013 | 12:42

Yosif K napsal(a):

Zisk Henleinovy strany z těchto voleb a následné chování českých Němců svědčí takřka o 100% podpoře hitlerovského Německa.
KONEC CITATU.

A zisk KSC ve volbách z května 1948 a celých 40 let poyději svědčí o takřka 100% podpoře stalinismu = rudé obdobě hitlerismu.

Proč nebyla němčina za první republiky rovnoprávný úřední jazyk jako třeba francouzština ve švýcarsku? Němců bylo více než Slováků. Pro státní službu byly diskriminační jazykové testy z češtiny na úrovni která téměř vylučovala rodilé němce.

Majitelé firem kteří DOMA mluvili něměcky nedostávali státní zakázky.
27. 02. 2013 | 12:43

kokoshka napsal(a):

Honza II ma pravdu-je to jen navrh projevu ktery mel byt pronesen v připade vitezstvi božskeho Karla,Nečas nemel nic v rukavu a tak mu sekretařka strčila ten text:Tady,pane premiere.Asi ani nevedel co čte jinak by to splachl do zachodu!
Uplatnit princip kolektivni viny bylo treba ihned v roce 1945 bez milosti pro každeho nemeckeho civilistu co byl ve strane a bojuvkach,na ne Ženevske konvence se nevztahovali,šibenice a plne lucerny na každem rohu za všechny valečne zločiny a zverstva bez ohledu na rodinnou přislušnost!Mučeni,popravy a deportace na Sibiř-nic min!Přesne jak ONI planovali naložit s podlidmi.
To smeti bylo treba vypalit do zakladu,ted by nebylo komu se omlouvat,Spojence byli moc humanni!
27. 02. 2013 | 12:44

Kolemjdoucí (J. Š.) napsal(a):

Jáchym napsal: „A že tyto cíle a požadavky jsou (…) neslučitelné se samotnou existencí českého státu.“

Máte naprostou pravdu, z čehož vyplývá, že jak Schwarzenberg tak Nečas by už nyní měli být postaveni před soud pro důvodné podezření z páchání protistátní činnosti.

Nečas, místo aby veřejně požadoval odmítnutí cílů Landsmanšaftu, se přátelí se Seehoferem, který ten Landsmanšaft i s jeho programem bez námitek přijímá a politicky žaštiťuje. Navíc tím, že filosofuje o potřebě společné sudetoněmecké identity, zpochybňuje Nečas nárok Čechů na svou vlastní identitu a svůj vlastní stát. Jestli tohle není příprava trestného činu proti republice, tak nevím co jiného by jí mělo být.
27. 02. 2013 | 12:47

jozka napsal(a):

Ten, co ma dnes sluzbu jako YosifK.

Sakra, prepni si konecne tu klavesnici. Sice ty tvoje kydy cte malokdo, ale takhle to kazi zabavu.
27. 02. 2013 | 12:57

xxx napsal(a):

To Hasenkopf: consent.
To Yosif:
Jen tak mimochodem, ve smyslu zakona o obcanstvi nebyli na zaklade Postupimy a dekretu odsunovani obcane CSR, ale Grosdeutschesreichu, nebot sudetsti Nemci se ceskoslovenskeho obcanstvi sami zrekli a prijali risske!
Navic, srandisto! Kdypak se omluvis za Ruse, ze jste nenechali Adu u Stalingradu vyhrat? Cechy kritizujes za komance? Cesi je volili od 1948, Rusi od r.1917!
A Dzerdzinskij i Koba byli takovi "beranci", ze proti nim je i Urvalek andel.
To Martin: Omyl; neoddelitelnou soucasti ustavy je i Listina zakladnich lidskych prav a svobod, jejiz soucasti je i pravo na radny a nestranny proces. A to bylo
cl.2 "amnestie" VK poruseno.
27. 02. 2013 | 13:00

Jihočech napsal(a):

Pane Josefe K., díky za reakci na můj příspěvek. Nechápu, proč do toho pletete volební zisk komunistů, hloupě a tenedenčně srovnáváte nesrovnatelné.
K jazyku: Švýcarsko rozhodně není díky svému státnímu zřízení vhodným příkladem. Vaše myšlenka je typická pro nahlížení této problematiky současným pohledem. Tehdy by to vedlou pouze k urychlení procesu emancipace německé menšiny a jejího odtržení. Současné humanitní multi-kulti poblouznění idealistických blouznivců nelze brát jako argument pro posuzování tehdejšího dění. Překrucování dějin podle potřeb nikdy k ničemu dobrému nevedlo.
27. 02. 2013 | 13:02

Honza napsal(a):

Yosif a další

Neustále zde nepřekrucujte fakta a neopakujte stále omílané pravdoláskařské lži. První Československá republika byla jediný demokratický stát ve střední a východní Evropě a to se vším všudy. Práva menšin, jakožto i německé byly na tehdejší dobu více než nadstandardní, o tom není pochyb. To je prostě fakt. K té němčině, ta samozřejmě byla na území kde se vyskytovala německá menšina úředním jazykem a úředníci české či jiné neněmecké národnosti na zdejších úřadech a institucích měli přímo povinnost užívat při styku s Němcem německý jazyk. Všechna ta německá nenávist ke všemu českému vyplývala pouze z toho, že Němci v roce 1918 přišli o svá privilegia, nikoli práva a stali se rovnoprávnými občany. Na to totiž oni nebyli zvyklí, víte? Oni si totiž mysleli, že jsou něco víc, že jsou "panský národ, chcete-li herrenvolke".
27. 02. 2013 | 13:04

Anna napsal(a):

Podle mě je přinejmenším velmi zvláštní vyváženost projevu premiéra Nečase - cituji:

Jedním z jejích posledních světlých okamžiků bylo uvedení původně dvojjazyčné veselohry Čech a Němec z pera Jana Nepomuka Štěpánka ve Stavovském divadle v roce 1936, v níž Němci hráli česky a Češi německy. Byl to velkolepý počin, který se v dlouhé historii nesnadných česko-německých kulturních vztahů už nikdy neopakoval.

Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace. Koncepce vlasti omezené jen na jeden, vlastní národ pak znamenala nejprve v roce 1938 ztrátu domovů pro mnoho Čechů a následně v roce 1945 po ukončení válečného běsnění také pro téměř všechny naše německé spoluobčany.
------------------------------------------------------------

Pro mě je neuvěřitelné, jak moc vyzdvihl a popsal premiér Nečas dvojjazyčnou veselohru Čech a Němec ve srovnání se ztrátou domovů pro mnoho Čechů v roce 1938.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Cituji dále:
"Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny."
---

Hledala jsem usilovně, ale v projevu jsem nenašla nic takového jako: Litujeme, že v roce 1938 ztratilo svůj domov mnoho Čechů..

http://aktualne.centrum.cz/analyzy-a-specialy/clanek.phtml?id=772087
27. 02. 2013 | 13:06

uno napsal(a):

O podobné co Beneš, se snažil i Miloševič, zbavit se nepřátelsky smýšlející a jednající albánské menšiny a vyhnal tuto svoloč z Kosova i Srbska. Ovšem Západ jednal vůči němu stejně jako proti Benešovi při Mnichovském diktátu. Takže nějak to obojí teď Západ musí obhajovat. A když se k tomu připletou poturčenci Šláfenberka a Nečasové, je na velký problém zaděláno. Prostě dějiny se stále opakují v rozvírající se spirále, jen na jiné úrovni. Něco takového jsem před mnoha lety slyšel na politickém školení ROH, že marxismus mluví o zákonu spirálového vývoje. Tak teď už naprosto přesně vím, proč ten marxismus byl v české kotlině zakázán.
27. 02. 2013 | 13:14

xxx napsal(a):

To Yosif K:
Cesi navrhli jazykove a statopravni vyrovnani Nemcum jeste hluboko za R-U, hned po rakouskouherskem vyrovnani. Tato nabidka byla ze strany Nemcu/rakouskych i sudetskych odmitnuta s tim, ze rakousti i sudetsti Nemci jsou soucasti jednoho nemeckeho naroda a nemajijakoukoli potrebu takovehoto vyrovnani.
A mimochodem, hned pri vzniku CSR/a to jeste nebylo rozhodnuto ani o usporadani, ani o pouzivani jazyku/ se pokusili CSR uz v zarodku rozbit, a pripojit se k /tehdy
cerstve porazenemu/ Nemecku.Bez tohoto JEJICH KROKU by velmi pravdepodobne doslo i v CSR ke kantonalnimu usporadani republiky.
Madari se o jakychkoliv statopravnich nebo narodnostnich ustupcich nemadarskym narodnostem v Uhrach za R-U odmitali bavit zcela nekompromisne.
Mimochodem,mela ceska mensina ve Vidni, nebo/autochtni/Luzicti Srbove v techto zemich byt jen 1/10 tech prav, co nemecka mensina v ceskych zemich?
27. 02. 2013 | 13:20

kokoshka napsal(a):

At si Zapad umete před vlastnim prahem než bude treba kritizovat pakt Molotov-Ribentrop nebo mlčky přehazet naražky na Mnichov.
To Anglie a Francie uplne zavřeli oči na to že Hitler buduje velkou silnou armadu jako jasne porušeni Versailske smlouvy.
To Anglie uzavřela v roce 1935 namořni vojensky pakt s Nemeckem cimž umožnila Hitleru vybudovat Kriegsmarine.
To Anglie dodavala letadla pro vycvik pilotu budouci Luftvaffe.
Polsko prvni uzavřelo s Hitlerem vojensky pakt v 1934 proti SSSR.
A tak dale...
27. 02. 2013 | 13:23

Martin napsal(a):

xxx: Je třeba si to přečíst pořádně, amnestie je v našem ústavním pořádku nadřazena nad celým soudnictvím a rozhodně nemá charakter velezrady. Také z Ústavy ČR jasně vyplývá že odpovědnost za amnestii nese Vláda ČR. Prezident si nemůže vyhlašovat amnestii sám, ale pro právoplatnost je vyžadován podpis Vlády ČR.

Jana Pechová: Poškozených díky aplikaci kolektivní viny při odsunu sudeťáků je naprosté minimum, nechápu proč se s tím pořád operuje. Drtivá většina sudeťáků si zcela po právu zasloužila smrt, odsun byl projev naší blahosklonnosti.
27. 02. 2013 | 13:25

Bavor napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Jenom ještě k poslednímu odstavci, k té větě "Některé věci nelze odpustit..." Musí se to odpustit, pane, musí to být možné.
Když to dokáže Pán Bůh, měli bychom se o to pokusit taky. A Bůh nám odpouští, to je zcela prokazatelné, protože kdyby ne, už jsme všichni dávno následovali dinosaury.
27. 02. 2013 | 11:40
Pán bůh zahynul v Osvětimi, zahynul v Mauthausenu, zahynul v Ravensbrücku, zastřelili ho v Kobylisích, Lidicích a v Ležákách, v Oradouru. Nelze zapomenout.
27. 02. 2013 | 13:25

Kolemjdoucí (J. Š.) napsal(a):

Anna napsala: „Hledala jsem usilovně, ale v projevu jsem nenašla nic takového jako: Litujeme, že v roce 1938 ztratilo svůj domov mnoho Čechů.“

A i kdyby to tam bylo, tak co bychom z toho měli? Rozhodující je, že dokud Landsmanšaft trvá na svých cílech a má k tomu zajištěnou podporu Seehofera, tak výsledkem nemůže být nic menšího než postupné zrušení samostatného českého státu. Zbabělý Nečas nejen že proti tomu neprotestuje, ale dokonce opatrně naznačuje svůj souhlas. Je na čase, aby se věci chopili zdatní právníci, povolali Nečase spolu se Schwarzenbergem k odpovědnosti a zabránil jim v páchání dalších škod. Čím dříve tím lépe.
27. 02. 2013 | 13:29

MARNOV napsal(a):

Stále mě chybí omluva vlády za vyhnání Čechů z českého území. Tedy přijetí spoluodpovědnosti české vlády za zničené životy celých rodin a jejich potomků. Touto omluvou by mělo začínat každé rituální omlouvání Němcům. Můj dědeček - učitel dětí českých (chudých) rodin, zaplatil životem... Místo toho slyším pouze: o donucení, Mnichovském diktátu a podobně. V poválečných vládách neexistuje ŽÁDNÝ POLITIK s elementární slušností, natož zákonem, který by schválila Sněmovna. I to je vizitka "společné identity založené na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti."
27. 02. 2013 | 13:39

kokoshka napsal(a):

A uniformy SSmanu a gestapo od slavne navrhařske firmy Hugo Boss je špička vojenske mody,neni divu že ti slovanske barbary vypadali jako bezdomovce,nejvetši modni prulom v uniformovani provedla prave R.-U. armada ktera ješte před prvni svetovou valkou dokazala vymyslet koncept vojenskeho oblečeni pro vojaky a dustojniky tak ho berou všichni armady sveta dodnes.Hašek se smal zbytečne!
27. 02. 2013 | 13:43

Jan Urban napsal(a):

Právník by měl vědět, že v říjnu 1945 podepsala Československá republika základní dokumenty Organizace spojených národů. Právník Kanceláře prezidenta republiky by měl vědět o rozdílu mezi odsunem a divokým vyháněním z jara a léta 1945. Právník by měl vědět, že válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidium jsou zločiny nepromlčitelnými. Velmi bych stál o poučení, na jakém právním základě je ospravedlnitelné vraždění kojenců výstřelem nebo rozbitím hlavy pažbou pušky (Švédské šance u Přerova a Postoloprety - zdokumentováno Národním shromážděním v roce 1947, souzeno a odsöuzeno, všichni obžalovaní osvobozeni po únoru 1948). Trochu zvláštní, když v roce 2013 si právník prezidentské kanceláře demokratického státu libuje s komunistickým bezprávím.
27. 02. 2013 | 13:43

Pepa napsal(a):

Nikdy se nesmí zapomenout na příkorí, které Němci způsobili Čechům a Slovákům.Světovou válku ZAHÁJI Hitler a militantní Německo, které začalo s vyhlazováním Židů a Slovanů.Kdyby nebylo silného
SSSR,jeho hrdinné RA,nezlomného ruského národa a ocelového Stalina, tak tady nejsme.Vlastizrasdcům jako Havel,Nečas,Duka, vrcholný katolický klérus by byla přisouzená role udávačství.
Kdoby promluvil česky,tak by pro ně čekaly šibenice.
Ano,přítelství s německým národem, jenom rovný s rovným!Češi se nesmějí stát kolonií Německa,jako Slováci se také nesmějí stát kolonií Maďarska!
27. 02. 2013 | 13:44

Pavel13 napsal(a):

xxx napsal(a):
"Jen tak mimochodem, ve smyslu zakona o obcanstvi nebyli na zaklade Postupimy a dekretu odsunovani obcane CSR, ale Grosdeutschesreichu, nebot sudetsti Nemci se ceskoslovenskeho obcanstvi sami zrekli a prijali risske!"

Pro mne je podstatné, že byli nuceni opustit svou zem, tj. zem, kde žily generace předků, kde kultivovali půdu, budovali hospodářství, zakládali a rozvíjeli řemesla, stavěli domy, rodili a vychovávali děti. Oni ke svému životu nepožadovali říše a impéria. To jsou vždy hrátky a pikle politiků, kteří používají různé prostředky k dosažení svých záměrů. I ve Španělsku se vždy rodili kluci a holky, nikdy republikáni a nacionalisté.
27. 02. 2013 | 13:47

pamětník napsal(a):

Est nihil novum sub sole.
Nic nového, sudeťáci a jejich čeští servilní poskoci se nevzdají a donekonečna budou omílat své propagandistické polopravdy a lži. Nemá valného významu na tuto jejich hru přistupovat a taktéž donekonečna opakovat fakta a vyčerpávat vlastní invenci v nekonečných sporech. Sudeťáci ve valné míře se svých lží nevzdají a bohužel své servilní české pomocníky s úchylným či žádným národním povědomím si vždycky najdou.
Něco jiného však je reálná politika a možnost do ní zasahovat a ovlivňovat ji z pozice občanské veřejnosti. Té je zapotřebí věnovat pozornost veřejnosti a v klíčových momentech prosadit národní zájem. V tomto ohledu česká veřejnost nezklamala a zvolila pro stát nejužitečnějšího představitele. Zklamání všelijakých kulturních a dalších rádoby elit se vylilo do mediálního prostoru ve formě žlučovitých slov jako v této diskuzi. To bylo, je a bude vždy při podobných jejich prohrách, je dobré s tím počítat. Premiér Nečas v Mnichově začal zpívat labutí píseň a bude záležet jenom na občanské veřejnosti, jak hluboko do kytek padne s celou ODS po příštích volbách a jak hluboko prohraje celá současná asociální a protiobčanská vládnoucí tzv. pravice.
27. 02. 2013 | 13:48

342 napsal(a):

Pan Nečas se omlouvá docela dobře, ale asi omylem v nesprávné zemi. Kdyby byl stejně ušlechtilý i doma, tak by se dávno omluvil veřejnosti za chaos a odklánění, které jeho vláda působí v ČR.
27. 02. 2013 | 13:50

Jana Pechová napsal(a):

Tomáš L, Anna, Martin, dříve čtenář

Princip věci: Pokud vám opilý řidič přejede sestřenici, nebude adekvátní odpovědí, pokud vy zabijete sestřenici tomu řidiči. Chápete to?

Ze Sudet a německých jazykových ostrovů byli vyhnáni lidé, kteří tam celá staletí byli doma. Odešli s holým zadkem, a to leckdy měli štěstí, pokud je ještě někdo nepřipravil o život. Ve velké většině případů šlo o lidi, kteří buď neubližovali nijak, nebo měli na začátku války namistrovaný kecy, protože se nechali zblbnout.

Zkuste si přitom představit, že by v roce 1989 revolucionáři začali vyhánět z domovů za stejných okolností lidi, kteří měli legitimaci KSČ - a prosluli obhajobou Gottwaldovy éry či okupace v roce 68. Jak je možné, že okolnosti odsunu nechápou lidé, kteří na tomto fóru lkají nad tím, že se značné části národa nelíbí, když se tyto typy cpou do politiky!
27. 02. 2013 | 13:51

kokoshka napsal(a):

Pepa:
To se nesmi,už Vas maji v hledačku,jedou za Vama z USTRu panove v koženych kabatech,utečte!
27. 02. 2013 | 13:53

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Pro Vás by měly být podstatná fakta. A ty říkají, že museli odejít proto, že se dali do boje na život a na smrt proti spoluobčanům, kterým tato země patřila a byli za ni zodpovědni. Krokodýlí slzy nic neřeší.
27. 02. 2013 | 13:53

pamětník napsal(a):

Jano Pechová,
výše uvedená fakta platí i pro 'Vás a jakési demagogické přirovnání k přejeté sestřenici (btw. zcela off topic a směšné) na tom nic nemění.
27. 02. 2013 | 13:56

Pavel13 napsal(a):

Autor napsal:
"A proč že by měl Beneš dostat za odsun Nobelovu cenu míru?
Ze dvou důvodů.
Za prvé, protože těm odsunutým sudetským Němcům s největší pravděpodobností zachránil životy. Pokud by po válce zůstali, čekalo by je peklo (a Čechy taky). Jak to vypadá tam, kde se na jednom území sváří dva národy, to můžeme dodnes pozorovat v Izraeli a na územích nárokovaných Palestinou."

Marně (asi společně s autorem) hledám ten druhý důvod. I v tom prvním nebyl náš mírotvůrce důsledný. Proč se znovu spojoval nebo nevyhnal některým směrem ty zrádné Slováky?
27. 02. 2013 | 13:56

Honza napsal(a):

Pane Urbane

jen malinká poznámka, vzpomínáte Švédské šance a jak správně dodáváte tato záležitost byla vyšetřena a následně byli viníci potrestáni. To že komouši je následně vyvinili je však věc druhá a nevím proč jí sem taháte, to už je úplně jiná záležitost. Když už tedy začínáte, zeptám se jak je možné když ti uvědomělí Němci si tolik sypali popel na hlavu a vyrovnali se se svojí minulostí, že v Německu nebyli důsledně hledáni a souzeni všichni váleční zločinci? Jak je prosím toto možné? Ti kteří byli v Německu vypátráni a odsouzeni by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Takto si představujete vyrovnání se s nacistickou minulostí v podání Němců a Německa? Prosím odpovězte, myslím, že je to zásadní pro jakékoliv další diskuze!
27. 02. 2013 | 14:00

Neudržitelný napsal(a):

Jana Pechová
"U Beneše nikdo nekritizuje samotné rozhodnutí o odsunu, ale to, že uplatňování kolektivní viny nijak zvlášť nebránil a v rámci dekretů dokonce omilostnil ty, kteří v jejím jménu páchali zločiny.!
Nechte toho paní Pechová, Vy umíte posoudit co byl v té době zločin? Při představě, že někomu umřeli blízcí v koncentrácích, které tam dostal soused, tak poprava takového souseda byla podle mne v té dobhě naprosto legitimní a odůvodněná. Nedívejte se na věci z dnešního pohledu. Musíte se dokázat vžít do té doby. Když by se měl někdo omlouvat tak určitě ne my.
27. 02. 2013 | 14:00

pamětník napsal(a):

A ještě je třeba poukázat na další podpásovou propagandistickou lež o stejnosti nacizmu a komunizmu. Je to propagandistická lež, aby bylo možno z něčeho obviňovat i oběti nacizmu.
27. 02. 2013 | 14:02

resl napsal(a):

p.Stejskale, dobře že jste sem dal taky jednoho Klausovýho poskoka, který naveden a vybaven z Hradu, se snaží omluvit vraždy dětí a žen českou lůzou, která si namalovala na rukáv RG a v tu ránu měla moc nad lidstvem. Jsem si naprosto jist, že časem se zhodnotí úloha Beneše, jako zrádce národa. Osobně považuji za jeho zlom návštěvu Stalina v r. 43. Aby si vykompenzoval svou mnichovskou zbabělost, obrátil se na východního primitiva, protože u západních spojenců byl vyřízen. Navíc nechal svého nástupce Háchu, zemřít ve vězení, aniž by pro něj hnul prstem. přesně stejný zbabělec a nácionalista, jako Klaus. To jen naši staří, komunističtí kádři vzývají bolševické učení, které do nich bylo vtloukáno čtyřicet let. Někteří, jak se zdá, dávali pozor. Inu husité.
27. 02. 2013 | 14:05

pamětník napsal(a):

Jene Urbane,
jako vždy jste mimo a bojujete za nesmysly. Zabíjení kojenců ani osvobození jejich vrahů autor neobhajoval.
27. 02. 2013 | 14:08

Pavel13 napsal(a):

pamětník napsal(a):
"Pavel13: Pro Vás by měly být podstatná fakta. A ty říkají, že museli odejít proto, že se dali do boje na život a na smrt proti spoluobčanům, kterým tato země patřila a byli za ni zodpovědni. Krokodýlí slzy nic neřeší."

Psal jsem o sudetských Němcích, kteří žili na území našeho státu a době kolem 2.sv.války, nikoli o Janu Kozinovi a jeho věrných, kteří bojovali proti svým spoluobčanům, kteří jejich zem vlastnili.
27. 02. 2013 | 14:08

Ozzy napsal(a):

Bohužel musím v tomto plně souhlasit s autorem blogu,i když můj odmítavý postoj k jeho šéfovi to nijak nevylepší.
Před lety jsem se na nějakém večírku přidal do diskuze o politice.Jeden člověk tam mluvil o tom,že my češi jsme neschopni si sami vládnout atd.Po vyhrocení diskuze z něho začalo lézt,že my češi jsme vlastně němci.Nikdy předtím,co si pamatuju jsem takový názor neslyšel,byl jsem z toho šokovaný a skončilo to tím,že jsem ho prudce seřval(i když byl o hlavu větší).
Později jsem zjistil,že je to kamarád mých přátel(intelektuálové),a také že je aktivní a agilní katolík.
Ještě později jsme se několikrát potkali,ale on se už podobným slovním výlevům a rozepřím "noblesně" vyhýbal.
Asi před rokem jsem ho potkal v klubku našich společných intelektuálních přátel-zdálo se mi,že tam má rozhodující slovo(nejvíce hovořil),ostatní spíše naslouchali,či odpovídali.
Tímto příběhem chci poukázat na to,že tento trend se pomalu vyvíjí a sílí.A že to koresponduje i se zádušním šílenstvím po smrti VH a nedávným "blahořečením" nejstaršího pankáče na bývalém rakousko-uherském území,též s církevními restitucemi,neobyčejným hemžením prelátů a jiných podobných "politruků" ve všech sledovaných médiích,genealogickými pořady,a také vzmachem různých elitářských spolků a společností.
Řekl bych,že s přibývajícími krachy a zániky mnohých pohostinských zařízení se nám tu nabízí stále zřetelněji jedna velká,a také "stará a dobrá" a hlavně jediná Restaurace.

Benešův proslov jsem neznal,a musím říct,že mě až mrazí z těch prorockých slov.V tomto kontextu mě napadá,že nejpitomější přísloví v našich končinách nejspíš zní:Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš.
27. 02. 2013 | 14:09

Martin napsal(a):

Jana Pechová: Analogie opilého řidiče ve válce nefunguje, ve válce to chodí naprosto jinak, dokonce ve válce platí jiné právo. Že se excesy děly v ČSR ještě po válce je důsledkem okupace. Nebýt okupace, bylo by mrtvých sudetských němců ještě více.
Ze Sudet byli vyhnáni kolaboranti s nepřítelem a je úplně jedno jak dlouho tam hospodařili. Nebyli to žádní mírumilovní zemědělci jak je nám neustále podsouváno, nýbrž se jednoznačně přiklonili na stranu nepřítele a valná část v rámci svých možností aktivně napomáhala nepříteli v pronásledování Čechů.
27. 02. 2013 | 14:11

pamětník napsal(a):

resle,
Vaše sudeťáctví je tady už profláknuté, ale přece jen byste se měl držet faktů a ukázat, kde konkrétně autor "se snaží omluvit vraždy dětí a žen českou lůzou". O Vás či Vaše předky očividně se nejednalo, jinak byste tady nebyl.
27. 02. 2013 | 14:12

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Tomáš L, Anna, Martin, dříve čtenář

Princip věci: Pokud vám opilý řidič přejede sestřenici, nebude adekvátní odpovědí, pokud vy zabijete sestřenici tomu řidiči. Chápete to?
------------------------------------------------------------

Vy připodobňujete rok 1938 a protektorát za druhé světové války k přejetí sestřenice opilým řidičem ???

Váš princip věci považuji za neskutečný!
------------------------------------------------

Komentáře k Druhé světové válce a událostem souvisejícím.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA:

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení.

http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
27. 02. 2013 | 14:12

Neudržitelný napsal(a):

resl
Jedinci jako Vy, by neměli mít možnost se volně pohybovat mezi normálními lidmi. Ale třeba takový vůbec nejste, jen v anonymitě internetu dáváte průchod něčemu, co byste si jinak nedovolil.
27. 02. 2013 | 14:13

Kelt napsal(a):

Yosifa K.,
doporučuji v zájmu rovnováhy krevního tlaku nečíst.
On je prvoplánovaný lhář a demagog nejhrubšího zrna,navíc ve více osobách,čili se jedná o placenou kolektivní"práci"těch,kteří opovrhují a nenávidí vše,co je české.
Je zvláštní,že pro jedno silnější slovo místní cenzor maže vše,ale fašistické provokace Yosifa K.nechává bez povšimnutí.
27. 02. 2013 | 14:14

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Pochopil jsem, o kom jste psal, také jsem pochopil, že o nich nic nevíte. Sudetští Němci sami první masově začali vyhánět a zabíjet Čechy a masovým přihlášením se k nacistům se přidali do boje na život a na smrt. Prohráli, tak většinou - ne všichni - museli odejít.
27. 02. 2013 | 14:18

kokoshka napsal(a):

Neudržitelny:
Ne,resl je klinicky...tady je klasicka psychiatrie bezmocna!
27. 02. 2013 | 14:24

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Nic nevíte vy. Píšete o sudetských Němcích, jako by to byla nějaká bojůvka jako např. Benderovci. Válku nelze ukončit "Kdo prohraje, musí odejít", ale kdo prohraje, musí přijmout podmínky vítězů. Němci z Německa taky nikam odejít nemuseli, podobně třeba Jižané z války Severu proti Jihu.
27. 02. 2013 | 14:35

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Československo odpovídá za způsob provedení odsunu.
27. 02. 2013 | 14:37

Jana Pechová napsal(a):

Anna
PS: včetně - a zejména - za odsun divoký. A za omilostnění těch, kteří se na něm podíleli.
27. 02. 2013 | 14:39

babočka napsal(a):

Beneš se dvákrát projevil jako vlastizráce. Jako vlstizrádce se zachoval odsunem občanů země. A jako vlastizrádce se zachoval předáním moci komunistům a Rusku. Také nevím o jaké válce pan Hazenkof píše. Česká republika neválčila. Čeští letci byli střílení jako zrádci a po válce zabíjení komunisty. V Svobodově armádě bojovali Židé. Česká lůza mučila a zabíjela bezbrané. Nejvíce obětí války maji Češi zaviněné vlastními zrádci,kolaboranty a udavači. Bohužel.
27. 02. 2013 | 14:44

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Neuznávám kolektivní vinu.

Kolik podle Vás žije lidí, kteří zodpovídali v té době "za odsun divoký. A za omilostnění těch, kteří se na něm podíleli."?
Ti nechť jsou souzeni.

Znovu opakuji:

Komentáře k Druhé světové válce a událostem souvisejícím.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA:

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení.

http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
27. 02. 2013 | 14:46

Pepa Řepa napsal(a):

resl
lodní šroube, abyste se nezadřel.Jste takový rozpálený.
Od prezidentské volby mám o Vás obavy. Ta naše lodička-malá, česká, středisková- by nevěděla kam plout.
P.S.
Stejskal je malá páka, chtělo by to stížnost do Brusele předsedovi Barossovi.
Není zachována kvota PC.
27. 02. 2013 | 14:50

xxx napsal(a):

To Pavel 13:
I USA za valky internovalo/a po valce odsunulo, nebo jim odebralo
obcanstvi USA/obcany nepratelskych statu, nebo obcany USA, kteri sve obcanstvi ziskali a provinili se proti USA/. Jsou proto mene demokraticti nebo dokonce zlocinni
jako Cesi? A dalsi omyl: stejnym zpusobem jako od nas byli odsunuti Nemci/obcane Polska, kteri se "dali k Hitlerovi", i obcane Reichu/ze Slezska, Pruska i Pomoranska - tedy "tehdy Nemecka".
To JU: Ze jste stejne vycitky svedomi nemel tehdy, kdyz za akce "Boure"
v srbske Krajine uplne stejne jednali Chorvate s kojenci a s zenami Srbu!?
27. 02. 2013 | 14:58

Milan napsal(a):

Prezident E. Beneš je velmi smutná postava českých dějin,tragičtější je jen E.Hácha ,který se obětoval.Celou dobu exilu ve V.Británii řešil E.Beneš provedení transferu německého obyvatelstva z Československa až se z něj stal Vertreibung.Tvrdá jednání měl E.Beneš z W.Jakschem,který proti odsunu zásadně protestoval .Není moc populární skutečnost,že čeští Němci bojovali v armádě V.Británie proti Hitlerovi.Vyhnáním Němců z Československa po válce se otevřela cesta komunistům k uchopení moci na čtyřicet let.Vyhnání Maďarů znemožnil sám Stalin po intervenci Beriji,který si snad možná vzpomněl jak holil maďarské baletky a rozmluvil to báťuškovi.Vertreibung sudetských Němců je historická etapa na kterou nemůžeme být nikdy hrdí,ale je to poučení kam až je schopna dojít nacionální msta,která měla být regulovaná Benešovými dekrety,ale nestalo se tak.Němci prohráli válku,do které je zavlekl fašismus s Hitlerem.Poválečný vývoj je ukázkou toho co tento národ dovede dělat pro Evropu a ještě udělá.Naše roztěkanost a malověrnost a opětovné návraty pod křídla vypelichané ruské kvočny ,nás bude opět stát ztráty.Masaryk si nedělal o bolševickém Rusku iluze a rozbil mocnářství,Beneš pokračoval v jeho linii i když ji měnil a prohrával.Dnes je ČR zbytkový stát z Československa,ale ještě umocněněji z Rakouska -Uherska.A proto držme se EU a to co bude provádět M.Zeman,že nás bude zavlékat do ruské velmocenské strategie,která je slábnoucí za získání ek.výhod od Ruska nebude zadarmo.Ona stačí jedna smlouva a můžeme být zavlečení do situací,které nikdo nepředpokládal,že nastanou.To už nemusí být M.Zeman prezidentem.Podepsat pakt z mocností je závaznější jak přísaha,pamatujme na to.
27. 02. 2013 | 15:04

scallop napsal(a):

Nejuctivejsi pukrle zatim predvedl pan Mueller. Ostatni se musi vic snazit !

Autor

Vy jste se minul dobou a povolanim. Byt o tricet let mene, uspel byste jako zahranicni redaktor televize - kazdy projev angloamerickych imperialstu byste dukladne rozebral a odhalil jejich dabelske ledvi.

S takovouhle na Vas bude Jakl zarlit, oddeleni propagandy u odchazejiciho mocnare vede on. I ja Vas musim pochvalit, skutecne umysly prodejneho Necase jste odhalil znamenite.

Plne souhlasim s tim, ze by Benes mel dostat nobelovu cenu miru. Ale nejen on, je zda rada dalsich - propagandou medialnich pravdolaskaru opomijenych kandidatu. Na prvnim miste bych jmenoval chorvatskeho generala Gotovinu, ktery zachranil krajisnke Srby tim, ze zaridil jejich presidleni do Srbska. Ovsem nesmime zapomenout ani na Allbrightovou, ktere se podarilo oddelit Kosovkse albance a srby. Srbsti uprchilici z Kosova ji vdeci za zivot, ktery by byl v narodnostnimi spory zmitanem Kosovu vzdy v sazce, a meli by ji proto libat ruce; Nobelova cena miru je to nejmensi oceneni, jake muze dostat. A na zaver bych navrhl tez Leonida Iljice Brezneva, ze okupaci ceskoslovenska v roce 1989. V dnesni dobe poiliticke hyperkorektnosti a fanatickeho multikulturalismu se to nesmi rikat, ale diky nemu mohli prozit tisice uprchliku z ceskoslovenska svobodny zivot na zapade. A na zaver navrhuji na nobelu cenu sam sebe jako oceneni odvahy napsat konecne PRAVDU !!
27. 02. 2013 | 15:09

Petr. napsal(a):

Mále takto fundovaných článků je zde k přečtení.
27. 02. 2013 | 15:18

Pamětník napsal(a):

Srovnávejte.
Od r.1933 do r.1945 několik milionů Němců (SS,SA, armáda, policie, HJG) pod vedením německé vlády vyvraždilo desítky milionů lidi v Evropě i ve své zemi.
Od léta 1945 do r.1947 několik desítek českých vrahů, v rozporu se svou vládou, zavraždilo asi 100 Němců.
27. 02. 2013 | 15:19

JIVE napsal(a):

nevíte někdo, zda se Slovenský štát omluvil či odškodnil tisícům "odsunutých" Čechů po odtržení Slovenska? A proč nedošlo po válce k odsunu Poláků z Těšínska, když toto území Poláci po roku 38 zabrali? A co Maďaři, kteří anektovali východ Slovenska. Proč také neřešíte násilné deportace resp. únosy emigrovaných Rusů, kteří byli po válce v Čechách? Těch křivd a bezpráví bylo opravdu hodně. Ovšem z nějakého důvodu je odsun sudetských Němců hot topic.
27. 02. 2013 | 15:24

kokoshka napsal(a):

Pametnik:
Nemecka policie a Hitlerjugend nikoho nevraždili,jednak policii pletete s polizaiten na okupovanych uzemich ktera vetšinou sestavala z domorodcu kolaborantu a HJG je pouze mladežnicka organizace ktera byla i povolana branit Berlin v posledni hodine.
SA,no nevim nevim,stejne jako SD,to byli spiše pomocne stranicke oddily daleko od fronty.
Dve třetiny obeti svetove valky připadaji na ukor nemoci,hladu a bombardovani.
27. 02. 2013 | 15:25

mb napsal(a):

ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo…“

... masakry sudetských němců ... v době po válce ... jj ...
27. 02. 2013 | 15:25

mb napsal(a):

"Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace."
( ... jasně. Bez Němců bychom asi dodnes neznali ani mýdlo, P.H.)

kdo myslíš zaječí hlavo že vyráběl mýdlo v ústecké setuze ... ?
27. 02. 2013 | 15:27

Pavel13 napsal(a):

xxx napsal(a):
Každý, kdo se narodil na území USA se automaticky stává jeho občanem a je nemyslitelné, aby byl občanství zbaven. Zeptejte se Američanů, co si myslí o odsunu z naší země spoluobčanů, jejichž předkové tam žili dříve než jejich v USA.

My jsme po válce byli svobodným státem s vlastní vládou. Polsko bylo sovětskou okupační zónou s loutkovou vládou. Odsun Němců aj. byl součástí Stalinova přesunu Poláků na východ. Báťuška Stalin rozhodně není mmým vzorem.
27. 02. 2013 | 15:39

Honza napsal(a):

Mialan

Tvrzení, že odsun otevřel cestu komunistům k moci je lež největšího kalibru! Zajímalo by mne jak ten odsun souvisel s nástupem moci komunistů? Nijak, protože a poněvadž jak jsem zde již uváděl téma odsunu se v hlavě zrodilo jako prvním Churchillovi a představitelům polské exilové vlády v Londýně. Když už si tady votíráte hubu o Beneše, chtělo by to nejprve něco málo nastudovat. Z naší strany byl první kdo odstun začal prosazovat náš domácí odboj a to po zkušenostech jak se naši Němci v protektorátu chovali. A jeho představitelé byli v této vvěci dost nekompromisní! Další kdo toto řešení začal proszovat byl odboj zahraniční a představitelé státní rady v Londýně napříč politickým spektrem jak se dnes říká. Dr. Beneš hodně dlouho oponoval a byl tedy v této věci více než zdrženlivý. No a když už jsme u toho tak poslední kdo byl proti byli právě komunisti a to z jednoho důvodu. Z důvodu jejich internacionálního přesvědčení. Téma odsunu uchopili až později když viděli, že jsou v tomto osamoceni a začali z toho vytloukat politický kapitál. No ale pár blbců zde bude donekonečna omílat, že odsun je spojen s nástupem komunistů. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou a o to zde jde. Mladí to budou brát jako fakt a dopomůže jim to k tomu správnému sudetoněmeckému historickému názoru. A tak to má být, ne, pravdoláskaři?
27. 02. 2013 | 15:41

JardaV napsal(a):

Když se to tak vezme,můžou být sudeťáci rádi,že odešli.Kdyby toho nebylo,mohl by
proběhnout i scénář mnohem příšernější.Po únoru 1948,který by stejně nastal,by
přišli sovětští poradci.Naplnili by lágry a uranové doly - kým asi???Svým největším
nepřítelem,který v SSSR údajně srovnal se zemí 22 000 vesnic a 1700 měst.I kdyby to
byla polovina,stačilo by to k tomu,že ze sudeťáků by z dolů nevylezl jediný živý.
Úplně stačí porovnat množství zajatců Rudé armády s počtem těch,kteří se ze SSSR
vrátili.Tento scénář by přinesl jediné - nikdo by nevzpomínal na žádný odsun.Takže
přestaňme vzpomínat.Máme jiné problémy.Dvě generace dětí a vnoučat budou živit kněžoury.To bude korupce,za 59 miliard.....skoro by stálo za to,zavést za korupci trest smrti.Nastane náboženský středověk naruby.Církve ve snaze urvat MOC začnou
uplácet a i jinak korumpovat kde koho.....Tohle bude problém.Ráj čestných a spravedlivých Kalousků od Krušných Hor po Karpaty.
27. 02. 2013 | 15:44

Pavel13 napsal(a):

Omlouvám se, zvláště panu xxx.
Můj předešlý příspěvek nemá obsahovat řádek "xxx napsal:". Celý text je mou odpovědí na jeho příspěvek.
27. 02. 2013 | 15:45

marxík napsal(a):

Kolegové, co je na tom nepochopitelného. Nečas si povšiml, že némecká média (myslím hlavně ta česká) si poslední dobou na jeho rodnou stranu zasedla, a že to má za následek sešup preferencí.
Důkladně naolejován se proto vydal do Bavorska vše urovnat.
Jsem hluboce přesvědčen , že mediální obraz ODS se nyní začne vylepšovat.
27. 02. 2013 | 15:47

resl napsal(a):

Beneš : "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali"
...........
ano,jen se nevracet, nebádat co tenkrát podepsal a hlásil Beneš, měl už tenkrát své osobní pochyby, jen si chtěl, jako správný ješita, zajisti doživotní "moudré" rozhodnutí. Jenže on to rozhodnutí udělal proto, aby zakryl svou tehdejší zbabělost a podraz na západních státech. Źe vás to neučili ? To se nedivte, Češi mají rádi hlavu v písku, jen se neohlížet, že Klausi, kupředu levá, zpátky ni krok.
27. 02. 2013 | 15:48

Lada napsal(a):

Při rozebírání odsunu Němců lidé rádi zapomínají na to, co bylo předtím - a to nejen Druhou světovou válku, ale i na události mnohem starší. Jakoby až do 20. století bylo soužití Čechů a Němců v Českých zemích procházka růžovým sadem. Ve skutečnosti ale byly mezi těmito dvěma skupinami konflikty už od dob, kdy si k nám ve středověku čeští králové pozvali německé kolonisty. Až do nástupu Habsburků na český trůn to ale bylo v podstatě jen takové škádlení, teprve pak se to pořádně rozjelo.

Od Bílé hory (1620) pak bylo s Čechy a Moravany v jejich vlastním státě jednáno jako s podřadnou rasou, dnes bychom řekli "občany druhé kategorie". Moc a majetky měli v rukou Němci, úřadovalo se taky v němčině, kdo neuměl německy, neměl šanci získat vzdělání a dobré zaměstnání, slovo "Čech" bylo téměř synonymem pro "chudý a hloupý vesničan". Teprve koncem 19. století se to začalo obracet k lepšímu, takže si Čech v zemi obývané většinově českým obyvatelstvem mohl konečně zajít na úřad či na univerzitní přednášku, aniž by k tomu potřeboval tlumočníka (!). Ovšem jen do roku 1914 - za První světové války byly veškeré dosavadní skromné výdobytky Čechů opět zadupány do země a s Čechy se zase zacházelo jako s onucí. S ohledem na toto vše jistě nepřekvapí, že se Češi po skončení války ve svém novém státě chtěli zařídit po svém (mj. tím, že zavedli češtinu jako úřední jazyk).

Jenže není divu, že si za všechna ta staletí Němci usazení v českých zemích mezitím zvykli, že oni jsou páni, zatímco Češi jen chudá, bezvýznamná lůza. Když se to roku 1918 najednou obrátilo, nedokázali to vydýchat, přestože v novém Československu měli Němci mnohem lepší postavení, než měli předtím Češi v Rakousko-Uhersku. Proto taky Němci tolik podporovali Hitlerovo úsilí o rozbití Československa - pro ně to byl návrat k předchozímu "správnému" a "normálnímu" stavu, kdy Češi slouží a Němci vládnou.

Netvrdím, že všichni Němci sami sebe považovali za příslušníky nadřazeného národa (nebo aspoň doufám, že to tak neviděli všichni). Ale těch, co takto smýšleli, bylo bohužel mezi sudetskými Němci příliš mnoho na to, aby s nimi mohli Češi bezproblémově žít v jednom státě, takže Benešovo řešení bylo jediné správné. Je mi líto Němců, se kterými bylo při poválečném odsunu špatně zacházeno, či byli dokonce zabiti. Ale jsem ráda, že jsou pryč a že jsme se my Češi mohli posledních více než 60 let konečně rozvíjet jako samostatný národ, bez nich.

Česko-německé vztahy by dnes mohly být někde úplně jinde, kdyby sudetští Němci nevystupovali pořád se svými majetkovými aj. požadavky (majetek jim byl ostatně zabaven v rámci poválečných reparací a měl by jim ho nahradit německý stát, ne ČR) a nestylizovali se přitom do role nevinných obětí, kterým ti "zlí" Češi zcela bezdůvodně tak ošklivě ublížili. V letech 1939-1945 je vůbec nezajímalo, jestli jsou dodržována lidská práva Čechů a jiných nacisty porobených národů (třeba Židů...), ale přitom berou jako samozřejmost, že Češi měli po skončení války dbát na dodržování jejich práv? Moc nechápu, co vede některé české představitele k tomu, že se jim pořád dokola omlouvají a sypou si popel na hlavu.
27. 02. 2013 | 15:49

Honza napsal(a):

resle neztrapňuj se tady už. To jsou žvásty, že už je škoda na ně vůbec reagovat, ale přece, ty jsi vylezl z kterého kanálu?
27. 02. 2013 | 15:52

Kolemjdoucí (J. Š.) napsal(a):

JIVE - "...Těch křivd a bezpráví bylo opravdu hodně. Ovšem z nějakého důvodu je odsun sudetských Němců hot topic."

Máte pravdu. Zdá se, že je dovoleno psychologicky deptat pouze Čechy, podle zásady útočit na nejslabší článek řetězu – byli jsme vyhodnoceni jako nejslabší, nehloupější, nejméně schopní se bránit nátlaku. Mediální maséři se činí skoro jako při volební kampani. Velmi by přišly vhod příspěvky odborných historiků, ale pánové zřejmě nemají zájem.
27. 02. 2013 | 15:53

resl napsal(a):

kokoška 14:24,
čoveče, že vy nedržíte slovo. Už jste měl bejt pryč. jste sama čest a výsledek je bloumání na blogu. zajděte do knihovny a půjčte si pár tiskovin z doby, kdy vás Sovětský svaz učil krást, lhát a podvádět. váš r.
27. 02. 2013 | 15:56

pepikk napsal(a):

No, řekněme
si upřímně,že z historického pohledu je možno považovat německý národ za jeden z nejhloupějších a nejzbabělejších národů v Evropě za posledních cca 200 let.Tolik prohraných válek,miliony zbytečných obětí a vždycky ztráta území.
Po poslední válce,jak se zdá,přišli konečně na tu správnou/pro ně/ metodu jak zařídit naplnění německého snu/smůla pro nás/.
Mám tam půl familie a zbožńuju německý fotbal.
27. 02. 2013 | 16:02

resl napsal(a):

Pepa Řepa 14:50,
lodní šroube, abyste se nezadřel.
.........
dobrý Řepo, jsem kvalitně namazán, jen byste měl přidat na vtipu. Ten Škromach vám ale dal, co ? Je to trouba, ale nenávidí Klause, protože ten s ním pohrdá. A oprávněně. Zajistěte mu u Zemana pouze pár facek, ať tolik netrpí.
27. 02. 2013 | 16:04

strýc virus H3N1 napsal(a):

marxík -

souhlas!
27. 02. 2013 | 16:13

resl napsal(a):

Honza 15:52,
netykat prosím, nejste na schůzi.
Jinak jsem vylezl ze sudetoněmeckého kanálu, kde mne houpal až do své smrti na kolenou Hitler. Po kojení jsem byl předán Stalinovi a posléze šel do učení ke Gottwaldovi. Co mě tam učili, to už budete vědět. Vaši soudruzi to prováděli v praxi. Kdybyste ještě něco potřeboval vědět, zeptejte se. váš r.
27. 02. 2013 | 16:13

dříve čtenář napsal(a):

Myslím si, podle reakcí dopisovatele resla, že kdyby on žil v pohraničí zrovna v době odsunu, patřil by k neaktivnějším aktérům tohoto zvěrstva!
Jsem schopen to tvrdit z pozice Čecha, který bezproblémově vycházel s polskými spoluobčany na území bývalého Slezska, i po tom, co byla jeho rodina nucena prožít jejich bezskurpulární útlak, po dobu protektorátu. Už vám někdo říkal, že příchod Němců na území Slezska byl pro místní obyvatel osvobozením? I přes to, že museli narukovat do Wehrmachtu a téměř každý druhý se nevrátil? Pane resle chápete? Němci byli osvoboditelé a zavedli konečně pořádek, zatím co Poláci a Rusové byli pouhými uzurpátory!
Ale přesto nemáme potřebu se Němcům pořád dokolečka omlouvat.
Vaše zjednodušené členění lidí na rudé a modré je k smíchu, pane resle!
27. 02. 2013 | 16:17

TomášL napsal(a):

resl

"dobrý Řepo, jsem kvalitně namazán..."

Jde vidět. ;-)
27. 02. 2013 | 16:45

Da.Rock napsal(a):

Beneš udělal v životě pár osudových chyb.
Ale jednu věc udělal správně - že prosadil odsun.
Nevím, jestli je to na nobelovku, ale palec nahoru mu za to patří.
Jinak souhlas s článkem.
27. 02. 2013 | 16:48

Gru napsal(a):

Kolektivní nevina Sudeťáků je vyloženy nesmysl. Oni se dopustili subverze státu a otevřené vlastizrady nikoliv individuálně, nýbrž jako organizovaný celek, který byl etnicky definovaný (tu definici si stanovili sami).
Na druhé straně se nelze divit prosudetským aktivitám premiéra v doznívající fázi po pokusu exponenta sudeťáctví zmocnit se prezidentského stolce, skandalizovat prezidenta Beneše a tupit obyvatele státu, v němž by tak rád panoval.
Nečasova slova v Mnichově je třeba dobře dokumentovat. Jak říkadl Beneš, nic není ještě uzavřeno.
27. 02. 2013 | 16:58

Vandal napsal(a):

pane autore

děkuji za statečný a pravdivý projev. Jak vidět, krysy vylézají z děr, a bude potřeba je zase do těch děr namlátit zpátky. Pravdu má Jáchym a Ozzy, přesně o to se dnes hraje. Je třeba se velmi důrazně postavit proti fašistické rozpínavosti německého národa. Němci vyvolali dvě světové války a mají na svědomí desítky milionů nevinných lidí. Německá státní doktrína definovala německý národ jako nadřazený, Židé a Slované byli dle německých rasových teorií podlidé určení k likvidaci, to jsou fakta. Doslova a do písmene šlo nám, Čechům a Moravanům o holé přežití. Kdyby Němci válku vyhráli, dotáhli by své zvrhlé rasové teorie do konce. Bohudík Němci vyvolávají války, ale vždy je prohrávají, druhá světová válka skončila pro Německo katastrofou, bezpodmínečnou kapitulací a bezpodmínečným přijetím všech rozhodnutí vítězů. Mezi ně patřil odsun německých menšin z území ostatních států, a zmenšení území Německa o cca 1/3, a tím oslabení Německa.
Odsun sudetských němců proběhl v naprostém pořádku, přesně v rámci poválečných možností v rozvráceném státě s nedokonalou funkcí nekonsolidované státní správy. To vše ale padá na vrub německého rozvrácení Evropy.

Z toho jasně vyplývá, že NENÍ NEJMENŠÍ DŮVOD SE NĚMCŮM ZA COKOLIV OMLOUVAT. Oni vyvolali válku, a NA NĚ TEDY DOPADLY SPRAVEDLIVĚ DŮSLEDKY TĚCHTO ZLOČINŮ.

NĚMCI NIKDY NESPLATILI HRŮZY A ŠKODY, KTERÉ ZPŮSOBILI OSTATNÍ EVROPĚ.

JAKO VINÍCI NESOU ODPOVĚDNOST ZA VŠE, CO SE VE VÁLCE ODEHRÁLO, A NEMAJÍ JEDNOU PROVŽDY NA NIC NÁROK, NA ŽÁDNÉ OMLUVY, A UŽ VŮBEC ŽÁDNÉ ODŠKODŇOVÁNÍ.

JDE DO TUHÉHO, LIDÉ SE BUDOU MUSET ROZHODNOUT.

Nějak se roztrhnul pytel se zrádci a kolaboranty.

TADY KONČÍ SLUŠNÁ DISKUZE, SE ZRÁDCI A KOLABORANTY SE NEDISKUTUJE.

NEJDE O OMLUVY, JDE O PENÍZE, O PENÍZE Z NAŠICH KAPES. A JDE O VELKÉ PENÍZE!!!!
27. 02. 2013 | 17:03

Gru napsal(a):

Chtěl bych se ještě vyslovit k "utrpení", kterým byli Němci vystaveni za odsunu.
Dva mí prarodiče byli Sudeťáci a nacisté, babička dokonce zuřivá nacistka. Byli odsunuti. Později viděli fim - záběry z letadla US armády údajně ukazující teror vůči pochodujícím Sudeťákům (bůhvi, který nazi-transport smrti posloužil pak v padesátých letech jako propagandistický nástroj zaměřený proti komunistické ČSR?). Nicmé=ně, oba prarodiče tehdy, koncem 50. let zdůrazňopvali, že s nimi bylo při odsunu zacházeno sice komisně, ale korektně. A to absolvovali odsun přes Pohořelice, kde to údajně bylo nejhorší. Za odsun byli dokonce vděční, protože neskončili někde u zdi nebo s oprátkou, jak by se jim nejspíš stalo např. v Polsku.
27. 02. 2013 | 17:06

nil novi sub sole napsal(a):

Lze vysledovat určitou spojitost mezi činností označovanou jako "boj za vlast", u palestinských Arabů a tzv. sudetských Němců. Rozdíl v dnešních metodách tohoto jejich „Kampfu“ lze vysvětlit tím, že zatímco jedni utrpěli totální porážku ve světové válce, kterou vyprovokovali, zatímco druzí ještě ne.

Sudetoněmecký landsmanšaft (SL) budován na principu tzv. názorových společenství. Jedná se o katolickou Ackermannovu obec (AG), sociálnědemokratickou Seligerovu obec (SG) a nacionalistický Witikobund (WB). Zásady těchto společenství se liší natolik, nakolik jsou interpretovány politické a společenské jevy na bázi náboženského (katolického), politického (sociálnědemokratického) nebo ideologického (nacionalistického) přesvědčení.

Společné těmto názorovým společenstvím, jako součásti SL, je to, že v centru jejich činnosti je "boj za vlast", který je pro ně důležitější než jejich specifické zaměření.

Například sociálnědemokratická Seligerova obec (SG) prohlásila již v roce 1947, že spojuje \"sounáležitost s vlastí s evropským myšlením\" a že je právem přesídlenců \"požadovat svobodné sebeurčení na původní domovské půdě\". A ve stanovách katolické AG (Ackermannovy obce, jako součásti Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), z roku 1948 stojí: "Nikdy se nevzdáme práva na naši vlast."

A k tomu ,je nutno jasně říci:My také ne.
Sudetoněmci!Sem se vrátíte, v ten den, kdy se vrátí těch cca 300 000 vámi zavražděných nevinných obyvatel naší republiky.
27. 02. 2013 | 17:06

ajeto napsal(a):

Poválečný odsun Němců byl správný, nechápu, proč se má někdo potřebu pořád někomu omlouvat, když sami Němci by měli v tomto případě začít jakýkoliv projev slovem omluvy vůči nám, vždyť spáchali proti nám tolik zla, že by to neměl žádný občan nikdy zapomenout, ani nikdo z budoucích generací. Já si myslím, že překrucování historie slouží vždy nekalým účelům a je berličkou pro slabochy, zdrádce, vlezdoprdelky item i obyčejné idioty.
27. 02. 2013 | 17:14

Honza napsal(a):

ajeto to rozštíp naprosto přesné, trefné!
27. 02. 2013 | 17:18

Kelt napsal(a):

Odsun sudetských Němců v souladu s rozhodnutím vítězných možností bylo jediné a humání rozhodnutí.Dokonce ti,kteří byli odsunuti do tehdejšího okupačního pásma an.am.fracouzského si v konečném důsledku polepšili a vyhli se převzetí moci komunisty-to za prvé.
Za druhé-pokud by nebyli odsunuti,tak by byli vinni vlastizradou a jediným trestem by byl trest smrti a jistě by se to týkalo zejména těch,kteří se se zbraní v ruce postavili v roce 1933-38 proti českosl.moci a členů Henlainovy strany,která jako pátá kolona Hitlera se aktivně zapojila do rozbití ČSR-kolik by jich bylo-milion,či více?
Že v době mezi 10.5.45 a několika dalšími měsíci,kdy Košická vláda se začala ujímat moci a konstituovat mocenské složky tak docházelo k "vyřizování účtů"samozvanými "soudci".Tomu se dalo těžko zabránit,když nebylo kým.
Ale příčina těchto"excesů"a následný odsun byla v nacistickém Německu a stoupenců Hitlera v sudetech,kterých bylo dle historických pramenů přes 90%.Výše uvedené byl toho důsledek.
Zapomíná se na to,že cca 250 tisíc sudetských Němců zde mohlo zůstat a zůstalo.
Kdy se B.Posselt omluvil za zavražděné české občany,celníky a četníky něm.ordnery a vyhnání českých občanů ze sudet po roce 1938?
27. 02. 2013 | 17:26

Karel Mueller napsal(a):

odporný sudeťák:

Milý krajane,

něeckým národním hrdinou se stal T. Sarrazin.

Ve svém bestselleru věne Čechům jedinou větu: Jazykově talentovaní, integrabilní v německém prostředí a ekonomicky přínosní.

Jinak se celá kniha zabývá německými problémy. Těmi skutečnými.

Myslím, že by se nás na tom mariáši mohlo sejít víc. Dokonce i z Německa.
27. 02. 2013 | 17:32

Petr B. napsal(a):

Pane Hasenkopfe, děkuji za obšírný výklad.
Havlovci samozřejmě zuří.
27. 02. 2013 | 18:00

Rokurota_Makabe napsal(a):

U právníka je takové drastické neporozumnění psanému textu dost děsivé. Pan Hasenkopf ve svých komentářích na několik místech Nečasovi podsouvá věci, které tam prostě nejsou ani implitně (jeden příklad za všechny - Nečas (úravdivě) píše, že národnostní napětí v ČSR poskytlo k nacistiké agresi. Nikoliv, že vedlo ke vzniku nacismu. P.H. se však ironikcy ptá, zda se tedy Němcům nemáme omluvit. Et cetera...)
Nečas je kašpar a zoufalec. Ovšem před tímhle neférovým hradním popliváním se ho musím zastat.
27. 02. 2013 | 18:14

pamětník napsal(a):

Pavel13:
"kdo prohraje, musí přijmout podmínky vítězů" Ano, tak to je. Podmínky vítězů definované v Postupimi obsahovaly ustanovení o transferu německých menšin z Polska v nových hranicích a Československa, kde antifašisté mohli zůstat. Ještě něco?
27. 02. 2013 | 18:21

pamětník napsal(a):

Milane,
spíše než prezident Edvard Beneš smutnou postavou jste tady Vy. V 27. 02. 2013 | 15:04 jste napsal tolik nepravdivých nesmyslů, že lze je posoudit všechny jako lž.i
27. 02. 2013 | 18:28

pamětník napsal(a):

Pavel13
používá histórii selektívně, v 27. 02. 2013 | 15:39 tady rozkládal o amerických názorech na odsun, jakoby neexistovala jednání v Postupimi, a co víc, zrovna Američané až teď napravují vyhánění Indiánů z jejich půdy, které prováděli dávno před WWII.
27. 02. 2013 | 18:34

pamětník napsal(a):

"podraz na západních státech. " Takovou pitomost v souvislosti s prezidentem Edvardem Benešem mohl napsat jenom resl. :))))
27. 02. 2013 | 18:37

Al Jouda napsal(a):

Prezident Beneš byl inteligentní slaboch. Tím, že nedokázal pohnat vrahy, kteří po 8. květnu 1945 vraždili civilní Němce před soud, umožnil těmto kriminálním živlům zařadit se do KSČ a získat politické a veřejnosprávní funkce. Těmto lidem pak nebylo zatěžko vykonávat nebo řídit komunistický teror po roce 1948. Beneš si tak sám pod sebou podřízl větev, na které seděl.
27. 02. 2013 | 18:43

Sylva Šauerová napsal(a):

resl, 27. 02. 2013 | 14:05 :
Tak, tak, pane resle.

E. Beneš byl geniální politický stratég a myslitel – aspoň si to o sobě myslel. Od stolu přesně věděl, jak co bude a jak vše zařídit, včetně komunistů. Jeho přesvědčená víra v poznatelnost a předvídatelnost dějin ovšem skončila katastrofou. I dnešní technokraté mají za to, že pragmatismus, okořeněný patřičnou dávkou cynismu, má navrch nad principy. Ano, tak tomu bylo v roce 1938, 1945, 1948 i 1968: Cynické chytráctví vedoucí společnost od jedné národní katastrofy ke druhé. Když si člověk čte Benešovy projevy z doby poválečné o „vylikvidování“ německé otázky, tak je nelze interpretovat jinak, než jako výzvu lůze k pogromu proti německému civilnímu obyvatelstvu. Beneš ve svých genocidě laděných projevech proti německému civilnímu obyvatelstvu mluvil ovšem jedním dechem také o obraně demokracie. Ideologické instrumenty k legitimisaci fašistického násilí, které nastolil, byly odlišné kupř. od slovenského Tisa, princip byl však stejný. Beneš nebyl protiněmecký šovinista, dokonce ani český národovec (sám se označoval za socialistu), stejně jako Tiso nebyl antisemita - aspoň ne v onom hitlerovském smyslu, natož aby byl nacista a vyznával rasistické novopohanství. Beneše nelze obvinit z nějakých zištných či jiných nízkých důvodů, byl přesvědčen, že v dané situaci jednal nejlépe, jak mohl. Byl nejvyšším representantem režimu, který se de facto stal spojovacím můstkem mezi hnědým a rudým fašismem a a nakonec ve svých důsledcích také se trvalou ostudou české demokracie. President Beneš se zasloužil o stát. :-) To ano, a taky se zasloužil o destrukci idejí, na kterých byl tento stát založen.
Kocour-bzum-Hasenkopf nepřekvapil.
:-)
27. 02. 2013 | 18:50

Mac napsal(a):

Hasenkopf

docela dobrý

mimochodem, mohl byste nám tady konečně - jenom tak, mezi řečí - důvěrně sdělit, které kurvítko dalo dokupy tuhlenctu amnestii?
27. 02. 2013 | 18:59

Gru napsal(a):

Milá paníi Sylvo,

pokud jde o Benešovu "výzvu luze k pogromu proti německému civilnímu obyvatelstvu", pak mi dovolte vyjádřit názor, že jsou vaše závěry přemrštěné. Mám pro to oporu ve svědectví dvou svých příbuzných (narodil jsem se ještě za Vůdce za války a část rodiny byli Němci) - totiž své babičky a dědy, kteří byli oba nacisté, přičemž babička byla nacistkou zuřivou. Mluvili se mnou o věci koncem padesátých let, na území mimo ČSR, tudíž v bezpečí. Zdůrazňovali přitom korektnost lidí, kteří odsun prováděli. Děda byl po úraze trvale upoután na vozík, ochotně ho vynesli do vagonu a přepravili je vlakem. Oba byli za odsun v podstatě vděční, protože nejenže unikli následnému komunistickému vývoji v ČSR, ale především neskončili u zdi či na oprátce, což by se jim v jiných zemích hladce mohlo stát, zvláště babičce.
Tudíž mí příbuzní nemluvili o "lůze" a o "pogromu" - a jejich slova pro mne váží víc, protože byli přímými účastníky. Proto se na výkřiky, jaké tu předvádíte, dívám s rezervou.
27. 02. 2013 | 19:29

woland napsal(a):

s.š.
Eda Beneš nebyl cynický chytrák.
Byl to vlastenec.

Takové slovo ovšem váš slovník neobsahuje, proto upadáte do nekonečného prázdného žvanění, které je pro vyznavače relativizmu tak charakteristické.

Přitom kdyby řekli "chci prachy, jedno za co", ušetřili by si spoustu práce. A nám rolování.
27. 02. 2013 | 19:45

český maloměšťák napsal(a):

http://www.janbures.cz/User_Data/Images/Projev%20prezidenta%20%C4%8CSR%20Edvarda%20Bene%C5%A1e%20p%C5%99i%20potvrzen%C3%AD%20ve%20funkci%20%2828.10.1945%29.pdf

".....Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do Říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili. Odůvodňujeme to řadou nejváž
nějších důvodů nejen politických, nýbrž i mravních, a já prosím všechny naše politické činitele, aby otázku tu vůbec posuzovali především také s hlediska mravního. Pokusili jsme se až do r. 1938 a zejména v roce 1938 dohodnouti se s nimi v duchu opravdu li berálním a opravdu lidsky. Všecky naše pokusy totálně zklamaly. Je dnes jasno, že od roku 1934 záměrně v plné dohodě s Hitlerem a v plné zodpovědnosti veliké většiny naši ch Němců byl připravován rozvrat
našeho celého státu. Nešlo jen o připojení našich Němců k říši; naši Němci se dali ve své 80% - 90 %ní většině úplně do služeb barbarského nacismu k zničení našeho státu a k podlomení všech mravních a kulturních sil a hodnot
našeho národa. A když se pak zmocnili za vedení Hitlerova a společně s Němci z říše celého našeho státu, neslýchaným způsobem, barbarsky a nelidsky nás a naší zemi tyranisovali. Všecky mosty mezi nimi a námi byly jejich postupem navždy strhány; náš společný život s nimi není možný.
(Potlesk.) Musí tudíž odejít, neboť jiného řešení v zájmu klidu a míru Evropy prostě není. Historie posledních deseti let tu ostatně mluví sam a. Až bude nyní během připravovaných procesů s našimi Němci pověděno všecko o celém záku
lisí tohoto grandiosního komplotu a o skutečném vztahu našich Němců k Hitlerově vládě , uvidí celý svět, jak jsme v právu a jak mravní zákony o spolužití občanů a lidí mezi se bou mluví pro nás. Činím apel na
všecky velké spojence z druhé války světové, která začala právě Mnichovem, na
Sovětský svaz, na Velkou Britanii, Spojené státy, Francii a Čínu a na všecky ostatní aby nám pomohli vyřešit tuto otázku definitivně a učinili konec všem příštím pokusům o nějaký nový Mnichov. (Potlesk.)
Naše geografická situace a historie naší země od 10.století tu může býti všem dostatečným důvodem a dokladem k tomu, že toto konečné řešení německé otázky u nás je naprosto nezbytné, jedině správné a opravdu logické.
Že všecky přípravy k přesunu Němců od nás se musí dobře organisovat, provádět
humánně, lidsky, nenacisticky a v plné dohodě se spojenci, rozumí se nám samo sebou.Já to zde před Národním shromážděním znovu zdůrazňuji...."

I mí předkové měli jít na odsun. Nešli - díky svědectví jednoho člověka z odboje - shodou okolností člena sociální demokracie.
Jedné odsunuté rodině se pak několik let starali o mimino.
Až odrostlo a oni odsunutí se trochu socioeknomicky zvetili, přijeli si pro ně.
Tož tak je to někdy. Už tehdá lidé dovedli stavět ty dnešní tak medializované a idealizované mosty.
Je to vždy o lidskosti - zbytek jsou žvásty.
27. 02. 2013 | 19:58

Mac napsal(a):

Šauerová

madam, vy jste milá dáma. ...Asi jako je milá žumpa naplněná nenávistí
27. 02. 2013 | 20:05

lser napsal(a):

frau Schauer und Pech
Slušní Němci napsali , že Německo se má 1000 let stydět. Sudetští Němci se nestyděli ani 5 minut. Kdy si konečně uvědomíte, že vaši předci rozbili dobrovolně Československo a zůčastnili se, jako říšští občané tzv.germanizace českého prostoru. Dobrovolně sehráli pro nacistické Německo tzv. pátou kolonu. Ostatně takto se zachovaly německé menšiny v celé Evropě. Snily o tzv. III.říši, která bude končit až na Uralu. Odsun byl po II.sv.válce jediné realné řešení, navíc byl splněn požadavek návratu do říše, tak jak ho sudetští Němci v r.1938 žádali.
Dodnes je třeba vyzdvihovat sudetské antifašisty, kteří se postavili nacismu. Bohužel i řada z nich byla nespravedlivě odsunuta v r.1945-46. Těmto Němcům by měl být postaven pomník ! Vy, ale tyto předky nemáte. Vaším idolem je B.Posselt, tedy mluvčí vysídlenců, kteří nemají morální právo na žádné omluvy. Zaseli vítr, sklidili bouři. Příčina a následek to je ten zákl.filozofický pohled. Pokud chcete psát o následcích, musíte rozebrat příčiny. A to zde Urbanové a jemu podobní diskutéři úmyslně zapomínají. Zajímavé kolil potomků sudetských Němců zde vystupuje v diskusích.
27. 02. 2013 | 20:17

Lila napsal(a):

Gru

Edvard Beneš v londýnském rozhlase 27. 10. 1943:

"Mluvím k vám, přátelé, důrazně, vážně a slavnostně. Konec této války bude u nás psán krví. Bude se u nás bojovat jako všude jinde na evropském kontinentu a bude se vracet Němcům nemilosrdně a mnohonásobně všecko to, co od r. 1938 v našich zemích napáchali. Celý národ bude zapjat v tomto boji, nebude Čechoslováka, který by nepřiložil ruky k dílu, a nebude vlastence, který by nevzal spravedlivé odplaty za prožité utrpení národa."

Edvard Beneš ve Státní radě československé 3.2. 1944:

"Krátce, náš domácí boj a převrat v této válce bude a musí být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a nelítostný."

Prokop Drtina, Benešův politický tajemník, Londýn 16.7. 1944:

"Počítáme dnes tedy s možností provedení transferu našeho německého obyvatelstva. Nelze však dnes definitivně říci, že by celých více než tři miliónů Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se zbavit jen části, snad maximálně dvou miliónů a nemůžeme tedy spoléhat a vyčkávat mezinárodního řešení. Jest třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech po osvobození, a aby co nejvíce těch, kteří se budou jako nacisti bránit a klást odpor, bylo v revoluci pobito. Na to stále myslete a na to musí být připraven celý národ."

Edvard Beneš, v zasedací síni radnice v Brně 12.5. 1945:

"Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat."

Stačí?
27. 02. 2013 | 20:34

oLda napsal(a):

ad Hasenkopf: tento clanek mne opravdu hodne pobouril. Vazne jsem premyslel, jestli jste opravdu neskutecne hloupy (pan Stejskal omluvi, nebot to myslim zcela vecne. Mimochodem si myslim, ze tento clanek obsahuje implikace myslenek, ze ktere by mel byt odstranen z blogu) a nebo jste chytry a vedome pisete hlouposti abyste vyprovokoval ctenare a bavil se jejich reakcemi. Jako priklad zde zminim k zamysleni jen slovutny konec Vaseho clanku. cit. "A proč že by měl Beneš dostat za odsun Nobelovu cenu míru?(...) Za prvé, protože těm odsunutým sudetským Němcům s největší pravděpodobností zachránil životy. Pokud by po válce zůstali, čekalo by je peklo (a Čechy taky). Jak to vypadá tam, kde se na jednom území sváří dva národy, to můžeme dodnes pozorovat v Izraeli a na územích nárokovaných Palestinou." Nevim, jestli jste uz nekdy slysel o tom, ze z hlediska historickych ved jsou zcela nepripustna tvrzeni typu "co by se stalo pote, kdyby se (ne)stalo to a to". A co chcete rict Vasim opravdu sokujicim a odpornym uvedenim prikladu Izraele/Palestiny? Nevyplyva z Vasich tvrzeni, ze pokud napr. Netanjahu vyzene palestinske Araby z uzemi, ktera Izrael - z (pseudo)historickych, ne etnickych duvodu - povazuje za svoje, zaslouzi si Nobelovu cenu za mir, nebot zachranuje onem Arabum zivot???? Mam jeste dale analyzovat Vase zminene tvrzeni z hlediska etiky moci (je treba chranit slabsiho nebo silnejsiho???? je to opravdu ochrana, nekoho vyhnat a osvobodit od zodpovednosti ty, kteri pri "ochrannem vyhaneni", sve "chranence" zabijeli????). Co si mam myslet o tech, kteri si Vas vybrali za poradce??? Priznam se, ze doufam, ze jste jen hloupy. Pokud byste byl chytry, musel byste byt zly a z myslenky na takovou zlobu je mi opravdu uzko.
27. 02. 2013 | 20:46

Honza napsal(a):

Lila

co na to říct? Byla nejstrašnější válka v dějinách lidstva, německý hrdlořezi chtěli náš národ s konečnou platností zlikvidovat! Byl to boj na život a na smrt! Stačí?
27. 02. 2013 | 20:47

český maloměšťák napsal(a):

Lila
V roce 1943 to byla správná výzva. V podstatě to bylo i politikou USA, GB...
Porazit Němce. A potrestat vlastizrádce. To je nutné. Je to správné.

Dtto 1944.

"...Jest třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech po osvobození, a aby co nejvíce těch, kteří se budou jako nacisti bránit a klást odpor, bylo v revoluci pobito..."

Opět správné.
Tak to prostě chodí.
Těžko jít proti bránícím se nacistům s holí na které je bílá vlajka.

Existují daleko kontraverznější postoje. Například postoj Royal Air Force k tomu bombardovat osvětimský lágr. I přes aktivity Churchilla.
Apropo - co soudíte o bombardování Drážďan ?
Také zločin - masové vraždění nevinných civilistů ?

Netřeba odpovídat.

Technická :
Buchanan vrdí, že za 2. světovou válku je odpovědný Churchill. Že neměl zatáhnout britské občany/vojáky/ do války s německými občany/ vojáky/.
Taky to má racionální jádro, no ni ?
Monitor a papír snesou všecko.

Znovu doporučuji Jasperse a jeho pojednání o vině. Je to krátkém a pkud jedna není už totálně zblblá propagandou...tak to musí pobrat.

Konec vysílání. V zákopu se stejně signál ztrácí....
27. 02. 2013 | 20:55

pamětník napsal(a):

Sylva Šauerová
tady chyběla, konečně jsme se dočkali. Napsala, že "Když si člověk čte Benešovy projevy z doby poválečné o „vylikvidování“ německé otázky, tak je nelze interpretovat jinak, než jako výzvu lůze k pogromu proti německému civilnímu obyvatelstvu."
Ano, tak to chápe člověk Sylva Šauerová. Anebo možná ani ne, jenom prostě zase sudeťácky agituje.
27. 02. 2013 | 21:02

Boháč napsal(a):

Pan autor je hlupák.K tomu není co jiného dodat. :-(
27. 02. 2013 | 22:17

pamětník napsal(a):

Není nad zasvěcený moudrý komentář. :)))))))
27. 02. 2013 | 22:27

Gru napsal(a):

Lina

"Stačí?"

Co má k čemu stačit?
Snad válečné (podtrhuji) prohlášení, sloužící aktivizaci odporu vůči nacistickému teroru mohou vyvrátit, že hovořit o "kolektivní nevinně" je čirý nesmysl? Že snad tito lidé nepáchalik kolektivní vlastizradu? Nebo že mí prarodiče neříkali pravdu, když popisovali chování lidí, kteří prováděli odsun, jako korektní?
27. 02. 2013 | 22:37

Karel Mueller napsal(a):

Pane oLda,

položil jste si někdy otázku o své inteligenci? Nejste třeba hloupý sám?

Každý běžně inteligentní jedinec si položí otázku, co se stane, když udělá to či ono. Podobně při studiu historie si musíte při hodnocení jakákoliv událostí položit alespoň tři otázky:

- Jaké byly alternativy?
- Jaká byla schůdnost jednotlivých alternativ vzhledem k tehdejší situaci?
- Jaké by měly jednotlivé alternativy následky?

Kdysi patřilo do ZŠ kladení těchto otázek ....
27. 02. 2013 | 22:47

Sláma napsal(a):

Honza se ptá naprosto správně: "jak je možné když ti uvědomělí Němci si tolik sypali popel na hlavu a vyrovnali se se svojí minulostí, že v Německu nebyli důsledně hledáni a souzeni všichni váleční zločinci?"
To máte naprostou pravdu. Válečné zločince kryli jak Němci, tak i Američané. Katolická církev dokonce vybudovala únikovou trasu, kterou utekly desítky tisíc nacistických zločinců do Jižní Ameriky, včetně Anděla smrti (Todesangel) Josefa Mengeleho. Mengele byl propuštěn za dosud nevysvětlených okolností z amerického zajetí a žil od července 1945 do května 1949 u města Rosenheim v Bavorsku. Možná, že se měl Nečas v Mnichově zeptat, jak to bylo možné!
28. 02. 2013 | 00:40

Karel napsal(a):

A co říkáte na odsun čechů z pohraničí v roce 1938,těch se tu nezastanete.Pravděpodobně tu píšou lidé,kteří jak dopíšou obléknou pižamo z hákovým křížem,zaspívají si Deutschland, Deutschland über alles a jdou spokojeně spát.Nikdo z nás co tu píšeme si nedovede představit,když vám dítě vytrhnou z náruče a pošlou do plynové komory.Proboha co jste to za zrůdy ,že se zastáváte Němců ,ale nikdo se tu nezmíní o zrůdném odsunutí čechů ze svých domovů v roce 1938.Je mi z vás na zvracení a klidně si dovedu představit jak za války donášíte nacistům.Spíte v noci klidně?Tak to máte dobrý žaludek.
28. 02. 2013 | 00:43

S.Š. napsal(a):

Karel :
Tak to prrr, prosím. Žádné Deutschland, Deutschland über alles. Vždycky jenom "Zachovej nám Hospodine, císaře a naši zem. Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem. Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem ! Osud trůnu habsburského Rakouska jest osudem". Ano, ano, Kaiserquartett se Josefu Haydnovi velmi povedl. A Ferdinand Zvonimír nám už začíná dorůstat.
Dobrou noc bez nevolností, pane Karle.
:-)
28. 02. 2013 | 01:15

Emil napsal(a):

Diky autorovi za tento politicky nekorektni clanek. (Vyzadovani politicke koreknosti, dnes tak rozsirene, neni nic jineho nez snaha ziskat prevahu a MOC, zakazovanim urcitych nazoru.)

Mam na vec velmi podobny nazor jako autor.
Nemcum a se podarilo dostat nas, jez patri k vitezum nad nemeckym nacismem, do politicke defenzivy az ponizenosti.
Vite, ze na shromazdenich Sudetskych Nemcu se ani DNES neakceptuje kritika Hitlera. Naposledy to musel pocitit nemecky ministr vnitra Schilly pri svem projevu na takovem shromazdeni.
Nemci, nejen Sudecti pouzivaji Benesovy dekrety na nas jako klacek na psa. Nechapu, jak muze byt nadale ministrem zahravici CR Schwarzenberg. Text Necasova projevu objednal pan ministr snad primo v Mnichove.
V budoucnu bychom meli od Nemcu dusledne trvat na odpovedi na otazku, jak jinak meli Cechoslovaci problem resit. Tremi miliony individualnich soudnich procesu nad volici Henleinovy NSDAP pozadujicich likvidaci obcanu CSR? Jiste vite, ze z DNESNIHO Nemecka je odsunut, kazdy cizinec podporujici terorismus. A odsun neni provaden prave jemne.
28. 02. 2013 | 03:53

kolemjdoucí_a napsal(a):

Za co by Beneš zasloužil Nobelovu cenu:

„Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte slitování s německými vrahy“
„Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat“
„A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. Můj program je – já to netajím -, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat.“
„Bude třeba … vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku“

citováno z http://www.go-east-mission.net/dateien/cz/124_151008.pdf
28. 02. 2013 | 04:52

Emil napsal(a):

Neuveritelna arogance a omezenost

Rakusaci stali v 80. letech jako jeden muz za nackem prezidentem Rakouska Kurtem Waldheimem, ktery spoluucinkoval ve vysoke funkci pri deportacich lidi do koncenracnich taboru, kdyz mu USA zakazali vstup do zeme. Ted prijde nejaky kavarensky mluvka z Vidne, diky Kalouskovym tahum ministr zahranici CR a pise pro ceskeho premiera omluvne projevy pro polonacisticky spolek Sudetskych Nemcu za valecna a tesne povalecna rozhodnuti viteznych mocnosti a Benese, ktery bojoval za CSR a demokracii proti Hitlerovi.
A Tolja, ktery podepsal amnestii, aniz by informoval vladu, ktera za ni odpovida, tu ponizenou omluvu pred temi polonacky precte.
28. 02. 2013 | 07:25

kolemjdoucí napsal(a):

Díky za blog (bez politického vyumělkování) za situace kdy jiní autoři Urban a Fendrych apod předkládají v souvislosti s Nečasovým (a Schwarzenbergovým) projevem v bavorském parlamentu souhlasná stanoviska. Můj otec byl 6 roků v protifašistickém vojenském odboji, matka v internačním táboře, po válce žádnému sudeťákovi, Němci, nezkřivili ani vlas. Souhlasím s autorem P.H. a děkuji
28. 02. 2013 | 08:41

Mac napsal(a):

no, tak se nám rozednilo, všichni kolaboranti už jsou snad vzhůru, takže:

čeští Quislingové - NÁSTUP!

Je třeba předvést novou porci sebemrskačství a sypání popela na hlavu za to, jakou zkázu přinášel český národ v 1939-45 světu a zvláště porobenému německému národu.

nejvíc mne zaujal(a) frustrát(ka) hýkající "stačí?" po napsání úryvků z VÁLEČNÝCH a těsně POVÁLEČNÝCH projevů Beneše proti Němcům.

Bylo by možno taky ocitovat něco PŘEDVÁLEČNÝCH a VÁLEČNÝCH projevů Hitlera, Heidricha, Franka, Goebelsse a HENLEINA na adresu našeho národa?

Jenom tak, kvůli vyváženosti :-)))

I když chtít vyváženost od Quislingů....asi blbost, že jo.....
28. 02. 2013 | 08:51

Mac napsal(a):

stejně si myslím, že pod nicky Lila, Šauerová atd sem píši členové Posseltovic famílie
28. 02. 2013 | 08:58

karel napsal(a):

No, řekl bych, že autor napsal něco, na co by se dalo napsat několik knih a onse pokusil o nemožné a díky zkratce je to často nepřesné. V každém případě však značně zveličuje Benešovy zásluhy, který celý zbytek života po roce 1938 prožil v traumatu mnichovské dohody a většina jeho rozhodnutí (která byla z části udělána jednoznačně nedemokraticky, např. odevzdání Podkarpatské Rusi SSSR rozhodl sám Beneš a měl o tom rozhodovat zvolený parlament po válce) byla diktována tímto traumatem a za každou cenu hledal spojence, kterého již od roku 1939 viděl více méně jen v SSSR. Kdyby to nebyl "zkušený" diplomat, tak by se to snad dalo pochopit, ale Beneš rezignoval na demokracii (možná měla vliv i jeho nemoc) a v podstatě komunisté mu musí být vděční, že jim při vývoji v letech 1939-48 s velkým úsilím metl cestu k moci. Jeho postoj kolem Mnichova nebyl postojem hrdého a sebevědomého člověka a zde bohužel zcela zklamal. Nikdy samozřejmě nebudeme vědět, co by se stalo, kdyby... Možná by Československo z války vzešlo poničené, s daleko většími ztrátami na životech, ale na druhou stranu trauma Mnichova (a chtělo by se říct i Bílé hory) se vleče našimi dějinami stále. Jsme ušláplí, rádi slyšíme, když se nějaký velký Čech dokáže opřít do cizáků a za bukem (rozuměj v hospodě) mu tleskáme. Většina národa je nesebevědomá a ve věci vzdělání třeba i k historii přebírá různé výkřiky a hesla - toto nás právě v letech 1945-48 dovedlo do náruče SSSR. I dnes máme rádi povětšinou hesla, mimo nezaujaté diskuse bez nálepkování. Ale tomu jsme (zatím?) bohužel nedorostli.
28. 02. 2013 | 08:58

Vladimír Hrubeš napsal(a):

PAVEL HASENKOPF: máte pravdu, souhlasím a díky za text
28. 02. 2013 | 09:01

Naštvaný napsal(a):

"Text premiérova projevu, připraveného v režii ministerstva zahraničních věcí,..." Takže vlastizrádcem je Schwarzenberg, že...? A máme to tady, proč to svádějí na Klause.
28. 02. 2013 | 09:06

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Omlouvám se, že jsem nemohl reagovat dříve.
K legalitě odsunu. Ano, legalita odsunu je nezpochybnitelná. To ještě neznamená, že to bylo řešení nejlepší a správné. Víte, já se nerad dívám na politiku shora, kde se snadno na mapě vygumuje hranice a posune o kus dál, apod.. Vždy mne zajímá, jak se to dotkne i toho posledního nepatrného človíčka, který na té mapě, bohužel, není vidět.
K americkým indiánům. Já dřívější politiku USA k indiánům neschvaluji, jakož i jakékoliv vyhánění obyvatel z jejich půdy.
28. 02. 2013 | 09:07

to asi nepůjde napsal(a):

Majetkové nároky a odškodnění sudetských Němců
Politika Sudetoněmeckého krajanského sdružení v otázce majetkových nároků a odškodnění se dá označit jako neprůhledná. Oficiálně sudetští Němci prohlašují, že k českému státu žádné majetkové nároky nemají, ovšem i v oficiálních dokumentech sudetoněmeckého sdružení bývá používán termín „sudetoněmecký majetek.“ Ten však byl po druhé světové válce (stejně jako například v Polsku) konfiskován jako nepřátelský majetek občanů Třetí říše pro účely válečných reparací na základě Postupimské dohody s tím, že fyzické i právnické osoby budou náhradu požadovat po německém státu. Škody na sudetoněmeckém majetku v ČR odhadl SL v roce 1999 (v přepočtu) na 500 miliard eur.
28. 02. 2013 | 09:35

Mac napsal(a):

Pavel13

nechci se vměšovat, ale když odsun nebylo správné a nejlepší řešení, jaké byste navrhoval vy?

Představte si, že je jaro 1945, právě končí nejstrašnější hrůzy, jaké si lze představit a vy jste dr. Beneš.

Jaké by bylo to vaše řešení?
28. 02. 2013 | 09:43

Jarsa napsal(a):

Xenofobie s vámi tříská až jde normálnímu člověku z toho hlava kolem.
Možná by bylo dobré něco si o historii těchto událostí nastudovat v dějepisu pro základní školy, ale nikoliv z doby komunismu.
Víte co to je slovo usmíření ? Zeptejte se na to němců a francouzů. Nebo poláků a němců. Židů a bojovníků proti totalitě. Nejlépe pana Stránského. Nenávist po vzoru rusů je to, co vás a jiné klausovce dusí.
28. 02. 2013 | 09:44

Mac napsal(a):

Pavel13

a doufám, že tím řešením by nebyl láskyplný pohled prezidenta na naše hodné sudetoněmecké spoluobčany a projev v duchu "co jsme si, to jsme si, jsme všichni čechoslováci, tak si vyhrňme rukávy a obnovte svorně tu naši, kýmsi neznámým rozbitou zemičku"

To by vás asi nakopali z obou stran
28. 02. 2013 | 09:47

resl napsal(a):

pamětník,
jako kovanej komouš se mnou nemůžete souhlasit a já jsem jenom rád. Vaše paměť sahá jen k myšlenkám vašich soudruhů, jinak nemáte, co říct, takže se uchylujete ke krátkým urážkám. Jevíte se mi jako zahořklý komunista, kterému sebraly ideály a tak si našel Klause. Toho západní svět nebere, tak mu nabízíte svou špinavou náruč. Časem vám tam sám skočí, je osiřelý. Jako vy.
28. 02. 2013 | 09:51

Mac napsal(a):

Jarsa

blábolíte krávoviny usmiřovači.

Já se teda zeptám Poláků, co je to usmíření. Ti hnali Němce po válce s daleko větším rozmachem než my.
A že teď nemají s Němci problém? No asi proto, že v 1990 si (na rozdíl od nás) vynutili účast na konferenci 4+2 (někde si dohledejte, o čem se tam jednalo) a tam (na rozdíl od nás) naprosto jednotně a rezolutně prohlásili, že jakékoliv debaty na téma zpochybňování poválečného uspořádání nepřipadají v úvahu.

Od té doby mají pokoj, vy usmiřovači.

Já myslím, že z české strany bylo toho usmiřování ažaž.

A od Německa jsem v 1997 po podpisu Deklarace slyšel, že byla udělaná tlustá čára za minulostí.

Tak o jakém neustálém usmiřování tady furt blábolíte, notorický usmiřovači?
28. 02. 2013 | 09:53

Mac napsal(a):

resl

rozdíl mezi vámi a pamětníkem je v tom, že on se "uchyluje ke krátkým urážkám" a vy zase k dlouhým......
28. 02. 2013 | 09:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a nadávky obsahující příspěvky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 02. 2013 | 09:55

Josef 21. napsal(a):

Odsun Němců z pohraničí byl naprosto správný !!Sudeťáci totiž vyhnali Čechy z pohraničí a byli velmi nepřátelští !Většina Němců Hailovala a byla s Hitlerem !Fašisti velice uškodili Českému národu!Povraždili mnoho Čechů !Takže Fašisti a Sudeťáci z ČR AUS !!
A nyní k prezidentské amnestii !Obsah amnestie je zradou na Českých občanech kdy milionářští tuneláři okradli statisíce občanů,a amnestie je omilostnila což je VELEZRADA na Českých občanech ! !Za Hlavního viníka nepovažuji Klause,ale ty co tuto amnestii připravili.Bude je třeba dát na detektor lži,zda nevzali od tunelářů úplatek a celá amnestie nebyla cíleným trestným činem !Kdybych Já byl u moci nezůstal by v ČR kámen na kameni. Tuneláři by putovali do pracovního lágru spolu s dalšími zloději a zločinnými lobisty !!Nastala by tvrdá diktatura !!!!Nastal by hon na podvodníky( a veřejné procesy !!) především z řad milionářů,kteří mohou za marasmus v tomto státě !!
28. 02. 2013 | 10:03

Milan napsal(a):

Jak že se vlastně autor článku jmenuje? Že on je tak trochu potomek těch zlých a uzurpátorských Němců? Takové bych vyhnal ještě dnes, aby byl náš český národ konečně plně očištěn od podobných poločechů
28. 02. 2013 | 10:06

karel napsal(a):

to Pavel 13 - nečetl jsem všechny komentáře a na co narážíte - ale dotaz, co by kdo dělal na místě Beneše na jaře 1945 nelze odpovědět, protože tam řešení bylo již dáno celým předchozím vývojem a chováním Beneše od Mnichova. Když se mu nepodařilo přesvědčit o své výjimečnosti a dokonalosti západní spojence na počátku války (ti dávali přednost pozdějším globálním řešením), tak ve snaze pochlubit se hmatatelnými výsledky nadbíhal po roce 1941 všemožně SSSR, který pak měl v něm nejspolehlivějšího spojence a obhajovatele "demokratického" SSSR. A západní spojenci asi zjistili, že s benešem není rozumná řeč a když měli sami dost svých starostí, tak nebránili Stalinovi, aby nám (tedy Benešovi, za pomoci Gottwalda) na konci války i po ní nadiktoval to, co chtěl dosáhnout. V roce 1945 Beneš nemohl už dělat nic, nic nerozhodoval.
28. 02. 2013 | 10:07

Milan napsal(a):

"Za Hlavního viníka nepovažuji Klause".

Přesně tak, o vůbec o ničem nevěděl - jen tu amnestii, kterou asi nečetl, vyhlásil....

Pane, jste v pořádku?
28. 02. 2013 | 10:08

Jirka Staněk napsal(a):

"jak to vypadá když se na jednom území sváří dva národy" ... Kanada, Belgie, USA, Holandsko, Finsko ... v každém slušném státě na který si vzpomenete žijí v klidu a míru skupiny lidí kteří si mají historicky co vyčítat. V těch slušnejch státech těm skupinám neříkají národy, protože národ se neodvozuje od pokrevního příbuzenství, ale od toho jaké vyznává hodnoty. Občanství nedostáváte za to komu ste se narodil ale protože znáte a respektujete ústavu a zákony. Nejspíš i proto jsou to slušné státy.
A když už jsme u toho, ani v tom Izraeli/Palestině nikdo kromě extrémistů nenavrhuje druhou stranu jednoduše vyhnat.
28. 02. 2013 | 10:09

Gablenz napsal(a):

Pane autore,

zřejmě se vašem případě jedná o pokročilý autismus. Nejvyšší čas to začít léčit
28. 02. 2013 | 11:05

Azazelo napsal(a):

pavel13
No, ale těch mrtvejch Indiánů bylo 100.000.000 zatimco mrtvejch němců 6300 a to eště většina v uniformách SS a s nabitejma zbraněma.

To vám bude dlouho trvat, než vám ambasáda USA i toho posledního človíčka vysvětlí.
A pak může hned pokračovat s 2.000.000 severních Korejců a 5.000.000 Vietnamců. A miliónem Iráčanů (plus 600.000 dětí zahubenejch jen Madlou Albrigtovou samotnou).

Já bejt váma, postavím si na Tržišti týpí a už se vodtud nehnu.
Drobnosti ve Střední a Jížní Americe pro stručnost vynechávám. Plus Tokio, Nagasaki a Hirošimu, samí masově povraždění civilisti.

To už je halt takovej lajfstajl.
28. 02. 2013 | 11:20

729 napsal(a):

To, že Edvard Beneš byl poslední náš státník je nesporné. Ta dnešní svoloč mu nesahá ani po kotníky. Predikce jako prokázal je obdivuhodná. Přesto si dovoluji tvrdit, že jeho podíl na odsunu sudetských Němců nebyl zdaleka tak výrazný, jak o tom informují dnešní protičeská média. Bylo to především Winston Churchil, který tuto myšlenku podporoval. A k Nečasovi mohu jenom podotknout-normalizační svazáček s charakterém řeznického psa. A tak panáčkuje. Před kýmkoli silnějším.
28. 02. 2013 | 11:39

Gerin napsal(a):

díky za článek, jenom mi potvrdil že se můžeme dělit na levici, pravici, liberály, komunisty,... ale proti germanofilům (slušnější označení mne nenapadá) musíme jít společně (jako v prezidentských volbách...).
28. 02. 2013 | 11:51

Milan napsal(a):

Jak že se vlastně autor článku jmenuje? Hasenkopf ? Ale ne!!!! Že on je tak trochu potomek těch zlých a uzurpátorských Němců? Takové bych vyhnal ještě dnes, aby byl náš český národ konečně plně očištěn od podobných poločechů. A podobně půjdou potomci všech Klausů, Fischerů, Franců a dalších, co si hrají na Čechy, ale v žilách jim koluje germánská krev!!!
28. 02. 2013 | 12:03

Jan A. Novák napsal(a):

Naprostá demagogie bolševického střihu (nebo to autorovi moc nemyslí). Javoříčko zlikvidovala nemluvňata, starci a ženy ze Sudet? Germanofobové bohužel nejsou jen blbí (pak by to ani nestálo za komentář), ale jsou i nebezpeční - viz Rusy placený alkoholik na Hradě
28. 02. 2013 | 12:43

Richard napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
jste skutečně veselá hradní partička. Uzlíček malosti, fóbie a nenávisti. Jinak nic a prázdno. A po Vašem hradním pánovi zůstane česká zem, o ním se tak strachujete, plná arcilumpů, kteří byli vypuštěni na svobodu na základě jeho jistě moudrého rozhodnutí.
28. 02. 2013 | 12:45

MUDr. Jan Doležal napsal(a):

Pane Hasenkopf, asi jste si ten článek opravdu měl odpustit, podobnou snůšku demagogií a maločeskejch nacionalistickejch xenofobních keců jsme se od Vašeho ideového guru p. Klause za těch x-let jeho prezidentování naposlouchali až až!!!! Když SE OMLOUVÁ za spáchaná příkoří (a že již principiálně samotný kolektivní odsun celého národa na základě kolektivní viny z jeho domova příkořím je, o tom se snad nemusíme dohadovat), je to pořád lepší, než JE OMLOUVAT (a navíc stupidně). Od člověka Vašeho vzdělání bych očekával větší nadhled. Zřejmě - s ohledem na to, jakému individuu děláte poradce - naivně.
28. 02. 2013 | 12:50

blue napsal(a):

píšete a citujete:
"K podstatným změnám došlo po roce 1918, kdy byla v Bavorsku vyhlášena republika, která brzy čelila zásadním politickým a ekonomickým problémům a nakonec padla, spolu s celou Výmarskou republikou, za oběť nacismu. Byl také založen československý stát, který i přes své demokratické parlamentní uspořádání s sebou vzal do vínku národnostní napětí, které se nakonec stalo záminkou pro nacistickou agresi a rozbití československé státnosti."
(... takže za nástup nacistů vlastně může Československo? Neměli bychom se za jeho existenci Němcům taky omluvit? - P.H.)
=========================
domnívám se, že jste neporozuměl textu a komentujete význam, který tam vidíte jen vy.
28. 02. 2013 | 13:10

Pavel13 napsal(a):

Mac napsal(a):
"Pavel13
nechci se vměšovat, ale když odsun nebylo správné a nejlepší řešení, jaké byste navrhoval vy?
Představte si, že je jaro 1945, právě končí nejstrašnější hrůzy, jaké si lze představit a vy jste dr. Beneš.
Jaké by bylo to vaše řešení?"

Především bych se snažil, aby ty hrůzy okamžitě skončily a nezadělával na další. Práce více než dost.
Konkrétně to znamená obnovit pořádek a právo, tj. obnovit policii, armádu, sezbírat zbraně. Obnovit výkonnou a soudní moc i samosprávu.
Zajistit obyvatelstvu bezpečnost, potravu, palivo.
Obnovit hospodářství a infrastrukturu.
Postarat se o oběti války a jejich rodiny.
Zajistit soběstačnost a svrchovanost země, abychom se obešli bez přítomnosti cizích vojsk.

V tom se opírat o schopné lidi. Byli v domácím odboji, spojeneckých ozbrojených silách, ... Např. pro obnovu hospodářství překousnout osobní nevraživost k J.A.Baťovi - Beneš plýtval energií opačným směrem.

Atd., atd.

Problém sudetských Němců nevyžadoval okamžité a konečné řešení. Nehrozilo, že by po výprasku táhli na Prahu a neměli na to ani bojeschopné muže, ti leželi u Stalingradu nebo makali na Sibiři. Ostatní by ještě byli rádi, že se je jim daří lépe než jejich bratrům ze sousedství.

Beneš nebyl prvním ani jediným politikem v takové situaci a mnohé země byly v horším stavu. Srovnejte s Jugoslávií, Řeckem, Francií i Německem nebo jindy zeměmi po občanské válce.
28. 02. 2013 | 13:10

Honza napsal(a):

Vstali noví sudeťácký bojovníci, že? A další prskání kolem(Jan A. Novák, Milan, Richard apod.). Znova se opakuje a potvrzuje podobnost s rokem 1938 a to ta, že sudeťáci měli velice dobře propracovanou lživou propagandu s mediálním ohlasem, kdy oficiální tiskové zprávy československých úřadů byly vždy o krok pozdě a dostali se tak trvale do naprosté a zoufalé defenzívy. Nic pak nebylo platné, že po pravdě uváděly konkrétní věci na pravou míru, bylo vždy již pozdě a tak sudeťácké lživé prezentace reality jednoznačně vítězily. Z tohoto důvodu se náš stát dostával do izolace. Prostě a jednoduše mediální válku měli sudeťáci více než dobře zvládnutou. Toto bohužel platí i dnes. Nejen, že jejich řičení je náležitě hlasité, ale ještě mají pod palcem drtivou část našich médií a velkou partu českých, všeho schopných žoldáků, což jejich kvičení znásobuje. Vývody Šauerové o procentuálním nárůstu lidí nahlížejících kriticky na odsun to jen a jen potrvzují.
28. 02. 2013 | 13:12

blue napsal(a):

jo, a vyhnání by mělo pokračovat, vyhnal bych všechny Klause a Hasenkopfy,... ať to tady máme opravdu dočista. Jakejpak čech může být někdo se jménem Klaus a tchánem ze Slovenského štátu, no řekněte, pane Hasenkopfe?
28. 02. 2013 | 13:16

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Jo, a dnes už bychom byli bez Šumavy, Karlovarska, Ústecka...atd. jako Srbsko bez Kosova. Naivita může být dojemná a milá, ale je nebezpečná.
28. 02. 2013 | 13:22

crowley napsal(a):

Vylevy Klausovych kumpanujsou cim dal odpornejsi akrikaturnejsi.

Srovnavat CSR a Palestinu? OMG. Tedy pokud se Hasenkopf s Klausem neciti jako Hamas, to pak mozna jo...
28. 02. 2013 | 13:47

Hilar napsal(a):

Milý pane autore blogu,

to co píšete je sice zajímavé, ale jako právně vzdělaný člověk musíte vědět, že celý akt odsunu je postaven na principu kolektivní viny.
Z pohledu tehdejší společenské nálady byla averze vůči Němcům pochopitelná. Nicméně, jak mě i sdělovali tehdejší pamětníci, nejagresivnější vyháněči Němců byli konfidenti gestapa, tedy Češi. Vůbec byli češi sami sobě vždy větším nepřítelem, něž Němci. Pan Schwarzenberg měl naprostou pravdu. Dnes by skončil Beneš v Haagu.
28. 02. 2013 | 14:00

von Jegendorf napsal(a):

Autorovi:

Zajeďte dneska někde do Sudet a rozhlédněte se důkladně po svém okolí a zjistíte, že centrum Hirošimy je na tom dneska kvalitativně lépe než průměrná osada v těch Nobelovou cenou za mír ošetřených Sudetech.
28. 02. 2013 | 14:12

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
No co, tak bychom jezdili do Tater, ..., sakra ty už nějak nemáme, co?
Podobně Angličan brzy nemusí "mít" Skotsko nebo Dánové Grónsko.
Srb nemá Kosovo, Rus Estonsko, Rakušan Čechy, Moravu ani Slezsko.
Zato Švýcar má stále svůj kanton i Švýcarsko, Floriďan Floridu i USA, ...
28. 02. 2013 | 14:13

Honza napsal(a):

Hilar

Vy jste dobrý pomatenec! Předně odsun nebyl postaven na žádném principu kolektivní viny. To je jen směšný havlismus, který zde různí voříšci neustále papouškují. Odsun byl pouze preventivním opatřením do budoucna, provedeným z důvodu právě ukončeného největšího šílenství v dějinách lidstva kdy na jeho konci zůstalo 60 milionů mrtvol! Toto šílenstí jak je všeobecně známo zahájilo Německo a záminkou nebylo nic jiného než německé menšiny žijící v sousedních státech. Toť k odsunu. Zbytek vašeho příspěvku snad nemá cenu ani komentovat, je totiž vidět, že jste úplně mimo podobně jako Schwarzenberg po celou dobu prezidentské kampaně. Jste asi hodně jednoduchý, že?
28. 02. 2013 | 14:17

Vandal napsal(a):

odsun nacistické lůzy a hitlerovských lokajů byl proveden nanejvýš humánně a organizovaně přesně v intencích zákonů. Žádné zločiny se nekonaly, to je výmysl sdl propagandy.

Sudeťákům nejde o omluvy, ale jen a jen o majetky a územní požadavky, oni se tím ani netají. Jenže splnění těchto revanšistických požadavků by znamenal konec Čech a Moravy, a tento prostor by zcela ovládli Němci, tak jak po roce 1938.

Tady by si měl každý velmi důkladně promyslet svůj postoj k celé záležitosti.

Když někdo prohlašuje, že by Beneš měl stát před válečným soudem, tak to je nácek jak vyšitý, zrádce a kolaborant. Pozor na ně, to je ta pátá kolona.
28. 02. 2013 | 14:17

hutor napsal(a):

Tak to je opravdova bida sveta tenhle clanek.
28. 02. 2013 | 14:36

pwpw napsal(a):

poradce pana prezidenta pan P.H. ve svých vyjádřeních k amnestii a následně v diskusích uvádí : už mě prudíte, už mě nudíte, s vámi se bavit nebudu, jsem znuděn

Takže pane P.H. - Odpovím Vám Vašim stylem - přestaňte prudit, nudit, rozeštvávat
28. 02. 2013 | 14:40

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Díky za přiznání, sudeťáku.
28. 02. 2013 | 14:46

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Kdybych byl Sudeťákem, dávno bych to sem napsal, nevidím na tom nic špatného. Vy ano?
28. 02. 2013 | 15:21

Tonda napsal(a):

Autor: máte můj dík a plný souhlas.
28. 02. 2013 | 15:29

Zbyněk napsal(a):

Spíše než Nobelovku, zasloužil by pan president Beneš ocenění nejvyšším řádem Bavorska, neboť exportem našich vyspělých vzdělaných spoluobčanů do Bavor, byl hlavním strůjcem zázračného přerodu převážně zemnědělské oblasti v nejbohatší část Německa. Pohled ze strany české je jiný. Import náhradních obyvatel se nezdařil. Obří vietnamské tržnice vůkol naší republiky, domy bez oken, jeden obří nevěstinec, drogy, většina obyvatel žije na úkor státu, špína a čurbes. Takže pohled českého nezaujatého OBČANA , žádný řád a palec dolů.
28. 02. 2013 | 16:05

Lila napsal(a):

Hilar

Máte pravdu, největšími mstiteli byli po válce konfidenti gestapa; také lynče v ulicích Prahy pořádali lidé se špatným svědomím, kteří museli umlčet nepohodlné svědky svého morálního selhání. Existuje o tom bezpočet svědectví pamětníků, např. se o tom zmiňovala ve svých pamětech Adina Mandlová a mnozí jiní. Ostatně tento lidský typ připomenul Jaroslav Dietl v seriálu o Jakubu skláři postavou, kterou ztvárnil Petr Haničinec.

Nebylo náhodou, že brzy po osmačtyřicátém roce nechala KSČ zlikvidovat kompletní archivy fotoateliérů, ale měli smůlu, oni ti autoři fotek z Protektorátu si ledacos pamatovali.
Mám známého historika, bývalého reformního komunistu, který v 60. letech pátral po stopách odboje a partyzánů v regionu a prohrabával se stohy listinných materiálů v archivech. Dobral se tak otřesných poznatků na pár okresních mocipánů, že to nevydržel a promluvil.
Dalších dvacet let strávil (těžce nemocný) v kotelně. Po roce ´89 si dojel do Pardubic pro spis, který na něj vedla StB. Kruh se uzavřel...
28. 02. 2013 | 16:21

scientist napsal(a):

žít v intelektuálním smrádku, který tu autor občas vypouští, je už samo o sobě pro pana Hasenkopfa dostatečným trestem. to musí být strašný život.
28. 02. 2013 | 16:51

Tomáš Vávra napsal(a):

Palec nahoru!!!
Je to poprve,co na tomto serveru čtu něco jiného než zde šíří Zuzana Kleknerová, abslvetka University v Hamburgu a zasloužilý svazák Fendrych.
Ti za svých 30 stříbrných oslavují Sudetské Němce a na jejich politickou objednávku haní Čechy údajnou nadměrnou kriminalitou na území Německa.
A následuje dlouhodobé pronásledování desítek tisíc Čechů tajnou i uniformovanou bavorskou policií na základě presupce kolektivní viny nás Čechů. Šikanují nás, bijí, ponižují a svlékají donaha, krminalizují a okrádají vždy přesně
o hotovost, kterou máme u sebe formou pokuty... stejně jako na začátku 30tých let minulého století.
Když byli odsouváni gestapáci z Teplic a jiných českých měst vyhožovali, že se vrátí a budou dláždit náměstí českými lebkami. Je pronásledování Čechů bavorskou policií a mediální hysterie německým kapitálem vlastněných sdělovacích prostředků psaných a mluvených německým a českým jazykem (MFDnes, Lidové noviny....)kolem prohry jejich prezidentského agenta počátkem tohoto návratu?
Podívejte se kdo je v obchodním rejstříku zapsán jako jednatel a kdo jako společník, tj. vlastník, tohoto serveru a komu patří MFdnes, Lidové noviny, viz. MAFRA a.s., Blesk Axela Springera a další "česká" media"...
Němci dnes okupují naše sdělovací prostředky a čeští kolaboranti nám vtloukají do hlavy to co jim ten, kterého chleba pojídají, diktuje.
A nezkušení, nikoli pejorativně myšleno hloupí studenti a další mladí lidé německé mediální masáži podléhají nebo jdou prostě za úplatu 200 korun demonstrovat ve Zlíně nebo v Českých Budějovicích aniž vědí za co a těší se ať už to skončí, ČT si to natočí a hurá do hospody...
28. 02. 2013 | 17:00

Vlado napsal(a):

Na to, že tu atmosferu krátce poválečné doby AUTOR nezažil je obdivuhodné jak ji pochopil.
Jako pamětní vám vyslovuji obdiv a poděkování za tento argumentačně přesvědčivý blog. Krásně napsané.
D ě k u j i . Vlado
28. 02. 2013 | 17:56

Zaječí hlava napsal(a):

Vážený autore "sebraného spisu". Po přečtení diskuze Vám musí být jasné, mezi jakou svoloč jste se sám zařadil. Všechny další komentáře jsou zbytečné. Jen poznámka, že byste musel zažít za války a po válce "hrdinské činy" českého lidu, abyste byl schopen uceleného názoru. Vraždění skutečných hrdinů se dopouštěli Češi.
28. 02. 2013 | 17:59

Historik napsal(a):

Německá vláda nemluví jen za 65 milionů Němců v Říši. Je mluvčím 100 milionů Němců, z nichž někteří žijí na území jiných států.
Říšský ministr vnitra dr. Wilhelm Frick, později oběšený v Norimberku.
28. 02. 2013 | 18:04

Historik napsal(a):

Mimochodem, když americká armáda osvobodila r. 1945 koncentrační tábor Buchemwald, byl to pro Američany šok. Generál Patton volal Eisenhowerovi "přijeď se podívat." Eisenhower poté uspořádal přímo v Buchenwaldu tiskovou konferenci, na kterou pozval novináře a filmaře aby "za pár let zase nějaký parchant netvrdil, že to tak nebylo."
28. 02. 2013 | 18:08

Historik napsal(a):

to Lila
A kdo STVOŘIL konfidenty gestapa, které po válce převzala do svých služeb KSČ. Nebyli to náhodou (převážně češtrí) Němci?
28. 02. 2013 | 18:12

Daniela napsal(a):

Moje matka je sudetská Němka a otec byl Moravan, kdybych se měla ohlížet na názory, jako jsou ty vaše, pravděpodobně bych v této zemi neměla žít nebo bych tu mohla žít s pocitem, že čekám, až se nad nepřátelskými česko-německými vztahy "zavře voda". Jak se ta voda vlastně zavírá. Pokud tuto metodu praktikujete také ve vztahu k manželce a dětem, jste si jist, že se s vámi cítí vaši bližní dobře? Lépe je o problémech mluvit.
A prosím, proč se bojíte sjednoceného Německa a jedním dechem říkáte, že současní Němci nikomu nic neudělali?
28. 02. 2013 | 18:17

Dag napsal(a):

Doporučuji ještě sebrat Škodovku z náruče německého utlačovatele a udělat z ní filiálku ruského Žigulíku. Beneš se musí obracet v hrobě že se Škodovka stala německým podnikem. Dále je třeba, aby se každý čech zavázal k tomu, že nebude tuto hanbu dál šířit a nikdy si Škodovku nekoupí a stávající zaparkuje před německým vyslanectvím.Nemocný Beneš ztraumatizovaný mnichovskou dohodou naservíroval ČR Stalinovi na stříbrném podnose. Jestli Klause chtějí soudit za vlastizradu, jak je možné, že Beneš je oslavován. Celý projekt Československa je z dnešního pohledu pochybný. Nejdříve Stalin odpáral Pokarpatskou Rus a pak se trhlo Slovensko. Celá kašparáda s Československem byl Masarykův podvod na vítězných mocnostech v podobě existence Československého národa. Celou trapnost české existence samostatného státu vidíme i dnes. Nezbývá tedy než doufat, že výměna generací snad bude příslibem v budoucnosti. Beneš si zaslouží soucit. V náročných dobách a zejména v ůnoru 48 selhal ale oslavovat ho je nesmysl.
28. 02. 2013 | 18:18

cinick napsal(a):

Kokoškoj oskaroj
"Nemecka policie a Hitlerjugend nikoho nevraždili,"
Tak to teda ano,hitlerjungend ve Vysokým vodbouchli těsně
(tuším, že 2. až 3. května.) před koncem války 6 lidí včetně těhotné ženy. U nás ve vsi v roce cca 1940. gestapo postřílelo celou rodinu na místě (žádnej koncenták nebo vyšetřování). Podezření je, že to byla práce sudetoněmeckého provokatéra, kterej uměl dobře česky.
28. 02. 2013 | 19:13

Jana napsal(a):

Měl se omluvit min.zahaničí Schwarzenebrg který celou záležitost vyvolal.Benešové dekrety nejsou pouze záležitost ČR ale i Slovenské,Maďarské.Po pres.volbách se hodně diskutovalo i Maďarsku,Slovensku.V dobe okupace Československa můj strýc byl na nucených prac.v Sudetách,tak nevím kdo y se komu měl omlouvat(byl středoškol.profesorem a pracoval v sudetském statku).Můj otec podpl.byl vezněn od roku 1942-1945 jako voják Československé armády a vrátil se z podlom.zdravím.
28. 02. 2013 | 20:50

Jiří Zemánek napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
Váš ideologický pohled na současnost (vč. Vašeho vypjatého anti-evropského postoje), je neslučitelný s jejím historickým předurčením, o kterém tak zkresleným způsobem píšete. Kdysi jsem Vás znal jako přemýšlivého mladého právníka (viz některé akce České společnosti pro mezinárodní právo aj.). Nyní je mi Vás hluboce líto. Už abyste navždy zmizel z veřejného prostoru, spolu se svým guru V. Klausem!
28. 02. 2013 | 21:35

argun napsal(a):

scientist

"žít v intelektuálním smrádku, který tu autor občas vypouští, je už samo o sobě pro pana Hasenkopfa dostatečným trestem. to musí být strašný život."

Jste si opravdu jist, že Vy žijete v intelektuálním průvanu?
28. 02. 2013 | 23:02

Jirka napsal(a):

:-) Na Hasenkopfova tatíka při odsunu zapomněli ???
01. 03. 2013 | 00:15

Farina napsal(a):

Cim dal vic mi pripada, ze tito Klausovci jsou cim dal vic mimo realitu a ziji si ve svem cernobilem demagogickem svete.

To uz musi byt nejaka nemoc napsat takovyto paskvil. Normalni clovek prece nemuze mit takovet detinske komentare psat.
01. 03. 2013 | 00:46

kocour napsal(a):

Jiří Zemánek:

Víte, já si Vás nevážil nikdy. Pamatuji se na vaše semináře, kde jste nám, studentům, krátce poté, co jste si vydupali vlastní katedru, spiklenecky vykládal, že Hitler měl vlastně pravdu, že Evropa musí být jednotnou říší, jen to trochu přehnal s tím holocaustem, proto se k němu dnes nelze hlásit a proto vzniklo ESUO, aby ty dobré německé myšlenky nezanikly. Rok 1991 nebo 1992.

Bez úcty a s nejhlubším pohrdáním,

P.H.
01. 03. 2013 | 00:50

xxx napsal(a):

To Pavel 13:
Co si Amici mysleli /a mysli i nadale/ o odsunu najdete v Postupimske dohode.
A s tim Polskem, to si snad delate srandu: W. Churchil a polska exilova vlada
V LONDYNE/ v Londyne, ne v Moskve/ mluvili o odsunu Nemcu z Polska, Pomoranska
a pripadne /po vyhrane valce/ i ze Slezska jiz v r. 1941! Ne nahodou totiz zahajeni valky Ady proti Polsku zacalo provokaci hitlerovcu v Gliwici-ta je totiz ve Slezsku,
a Slezsko/mimo obdobi, kdy bylo soucasti Koruny, a nasledneho zaboru Prusaky
po valce s Marii Terezii/ bylo souhrnem polskych piastovskych knizectvi.
Komentar k Vasemu postupu na miste EB - nebrat, pitomost. V rozjitrene nalade
po valce by "vylikvidovanych" bylo nejmene 10x tolik.Krasne predvedli Chorvati
po akci "Boure" v srbske Krajine nebo v Kosovu. Ucebnicove! A dokonce pod mezinarodnim dohledem!
To Karel: Zblebt. O odsunu Nemcu ze stredni Evropy, a po Coventry jeste tvrdsim vyporadani se s Nemci jako narodem mluvil/a jednal/ W. Churchil uz 1941.
01. 03. 2013 | 00:54

MARNOV napsal(a):

Karel 28. 02. 2013 | 00:43
Děkuji Vám! Kdo z diskutujících se zastal Čechoslováků ze Sudet? V této diskuzi, která mlátí pouze německou slámu, jsme DVA?! VNUCENÁ morálka místních domorodců bohužel neumí/nezná pojem domov. Ten pro ně zůstává s otazníkem pouze v textu hymny?! Ti kdo přemýšlí v souvislostech, trendech, příčinách/následcích se vyhýbají zajmout jasný postoj, smutné! V Sudetech po odchodu státních zaměstnanců, kteří ztratili územní působnost a stáhli se do vnitrozemí zůstali další Čechoslováci. Ti byli kolektivně rozděleni do dvou skupin: jedna skupina byla "ekonomicky přínosná" - v Říši bez jakýchkoliv práv = otrocká síla (i pro panství Schwarzenbergů) a za těchto podmínek přežili válku. Přežili válku, kterou si nezačali, na rodném území BÝVALÉHO českého státu a najednou v německém prostředí, bez národnostních práv a zastání, bez perspektivy konce války ...
Druhá skupina byli lidi nespravedlivě odsouzeni a cíleně vyhnáni z tohoto rodného místa včetně rodin pouze za příslušnost k československé národnosti. Na začátku válečných útrap MUSELI NAVÍC zajišťovat základní existenci pro rodinu, v cizím prostředí, s následnou okupací tohoto území německými vojsky, před kterými utíkali. A i zde byli mrtví. Lidé, kteří tuto tíhu, tento náklad, nepřipraveni, neunesli ... I o jejich životech mlčí dnešní diskutující ordneři, počítající pouze náboje při odsunu, vystřelené jedním směrem!!! Ponižující symbolický význam trestu vyhnáním Čechoslováků z území Československa je pro ostatní Čechoslováky SILNĚJŠÍ A KRUTĚJŠÍ než ospravedlnění vítězů války vyhánějící říšské Němce zpátky do Říše! To je akt definitivního odloučení - rozvodu. Bagatelizovat to na základě poměrů počtů nelze. Větší část Němců byla odsunuta standardně a bez excesů. Proč tedy o tom mlčíme a necháváme si vnucovat pouze jediné téma ??? Mající nás dohnat ke špinění našich předků??? Odmítám připustit dnešní výklad historických událostí. Své názory si ponechejme k přátelské diskuzi profilující naše osobnosti. Rozhodně je nevhodné a vlastizrádné otevírání témat na oficiálním fóru nebo veřejným prohlášením vládních činitelů.
"Konečně poslední skupinu tvořili Češi, kteří byli německou správou ze Sudet vykázáni. Tedy vyhnáni. Proti těm, kteří odešli předem ze své vůle, ...“ (napsal Hynek Rulíšek ve Zpravodaji Konfederace politických vězňů ČR, říjen 1998)."
Podobně je to i s vnucovaným tématem o dr. Benešovi. Kolik máme politiků, abychom se zbavovali takto významné postavy našich dějin? Vlastenec, člověk s mnoha zkušenostmi a prožitým mnohým zklamáním. Byl u všech důležitých událostí NAŠÍ republiky. Chyboval, přiznal to. To co jsme si tady vytvořili my po válce, na jeho záda nevkládejme. Buďme tedy rádi, že máme nedávno symbolicky postavený pomník na Moravě a právě v Brně. Zejména díky občanským iniciativám! (Dagu: Jeho role v roce 1947-49 mu byla bytostně cizí -> samostatné téma)
01. 03. 2013 | 00:54

xxx napsal(a):

Opr. : kosovsti Albanci v Kosovu.
PS: o tom se ostatne muzete presvedcit osobne: zajedte si tam.
Vycisteno nejen od Srbu, ale i od ostatnich narodnosti, vcetne jejich cerkvi
a nahrobku na hrbitovech. I pres ochranu KFOR! Velmi "poucne".
A nemylte se: na chorvatske strane bojovali i cesti zoldaci a tanky lidovedemokratickeho DDR, dodane kapitalistickou BRD. Duvod: nikde by si nemohli k civilum dovolit to, co tam!
01. 03. 2013 | 01:00

Důchodce68r napsal(a):

No jo. Safra. Není to zrovna jednoduchý.
Sám si opakovaně říkám, že člověk je pořád ještě součástí přírody. A podléhá jejím zákonům. Tak hledám poučení a vzory v živé přírodě. A ústavu, doplněnou o lidská práva, bych doplnil i o tyto přírodní zákony. Jak se nad ně povzneseme příliš, bude to náš konec.
Myslím si, co se týká Sudet, že nakonec to dopadlo dobře.

Sjednotit názory na tak rozmanité události, v tak jinačí době, tak dlouho poté, naprosto není možné. Diskuze je nadmíru zajímavá. Ale dnes po sobě štěkat a pak v budoucnu spolu válčit, bychom neměli. Všem znovu doporučuji, doplňte si do stravy hořčík.
Zdravím vespolek.
01. 03. 2013 | 07:08

PK napsal(a):

Autoru: Rikam to porad, v ceskych skolach se lide neuci cist a analyzovat, aneb: Porozumeni (citovanym) textum: 4, Analyza textu: 4, aneb pokud by mi student nakladal s primarnimi zdroji jako tady pan autor, seminarku neodevzda.
01. 03. 2013 | 08:15

Kuřačka z perlovky napsal(a):

Pár poznámek:

1/ že sudetští Němci velkou měrou přispěli k okupaci Československa a že jejich aktivity = politika stupňovaných nesplnitelných požadavků, násilí a provokací v českém pohraničí, koordinovaný postup Henleinovy strany s Hitlerovou NSDAP - vedly k Runcimanově misi, Mnichovu, záboru pohraničí a Protektorátu - o tom premiér nezmínil ve svém projevu ani větu. Jako kdyby sudetští Němci byli pouze konstruktivním tvůrším prvkem a obětí nesnášenlivosti ve vzájemných vztazích.

2/ o tom, že se většina sudetských Němců (kolem 90%) přihlásila k Heim ins Reich již před válkou premiér mlčel

3/ o aktivní roli Henleinovy strany, ke které se již před válkou dobrovolně přihlásilo kolem 90% sudetoněmeckých spoluobčanů, která se po okupaci transformovala v NSDAP při vyhánění občanů Československa z pohraničí premiér Nečas mlčel. Zrovna tak jako o aktivní činnosti naprosté většiny sudetských Němců ve prospěch Heydrichovy politiky konečného řešení české otázky. Včetně účasti na různých pogromech, správě Protektorátu...
01. 03. 2013 | 09:00

scientist napsal(a):

argun
zdravím Vás, jak se máte? Vzhledem k lidem, kteří mě obklopují je to přímo vichřice:)
01. 03. 2013 | 09:20

ctverec napsal(a):

Je to šíleně dlouhé. Taky to nebudu číst. Jen k autorovi. Pokud někdo promuje v roce 1994 a považuje v roce 2013 za důležité zmínit ve své charakteristice téma své diplomové práce, tak mám mírné pochybnosti o jeho fundovanosti. Jinými slovy. Někdo, kdo je opravdu vzdělaný, těžko bude brát vážně svou vysokoškolskou diplomovou práci, i kdyby snad byla v té době dobrá.
01. 03. 2013 | 09:31

Historik napsal(a):

to Kuřačka z perlovky
Samozřejmě máte pravdu, ŽÁDNÁ jiná skupina Němců nepomohla Hitlerovi v jeho expanzionisté politice, která vyústila k rozpoutání VÁLKY více, než práve Sudeťáci. Jejich akce byly organizovány z Německa.
Náčelník české zpravodajské služby generál František Moravec ve své knize Špion, kterému nevěřili píše "Mohl jsem Britům minimálně s jednodenním předstihem říci, kdy a kde dojde k "spontánní akci sudetských Němců" a který německý reportér bude "náhodou" přítomen, ale oni to NECHTĚLI" vidět..."
01. 03. 2013 | 09:38

Starý napsal(a):

u V.H.je zajímavé, že hovoří mnoha předcích dnešních Němců, kdežto za naši sranu hovoříprostě o nás. nikoliv o mnha předcích dnešních Čechů.
Evidentní nevyváženost.
01. 03. 2013 | 09:45

JDoe napsal(a):

Tak kocour se nam oklepal z amnestie a uz zase siri perly.

Srovnanim poctu slov projevu a C-N deklarace dochazi k zaveru, ze Klaus deklaraci napsal dobre, kdezto Necas to uz prehnal, coz podporuje velmi extensivnim vykladem dilcich vet z Necasova projevu (aby bylo jasne ze se mame nemecka porad obavat) a samozrejme nezapomina ani na stouchanec do KS, jehoz ministerstvo ten projev cely napsalo (udajne).

Me by spise zajimalo, jak to bylo s amnestii a zda jste se na jejim autorstvi podilel svou pravni expertizou.
01. 03. 2013 | 10:47

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

JDoe,

mně by spíš v kontextu tématu spíš zajímalo, proč pan premiér Nečas trpí ztrátou historické paměti. Žeby utrpěl jednostranný úraz hlavy?
01. 03. 2013 | 10:51

Jan z Rokycan napsal(a):

Právní pozitivista se plete do historie - to je vždy nadělení...
Jen to potvrzuje, že pracovat pro Klause může jen řádný nacionální socialista...
01. 03. 2013 | 10:51

Kuřačka z perlovky napsal(a):

Jan z Rokycan,

nacionální socialista? Nebyli náhodou nacionálními socialisty spíš předchůdci dnešních sudetoněmeckých krajánků a jejich bratři v říši? A nebránili se náhodou expanzivnímu nacionálnímu socialismu naši předkové? Zdá se, že zde opět jednou dochází k překrucování historické skutečnosti naruby.
01. 03. 2013 | 10:59

JDoe napsal(a):

Ad Kuracka:

Takze vy vycitate sudetakum, ze se pred zahajenim valky (ted pred tim, nez se nacisti dopustili svych zlocinu) hlasili k tomu ze jsou nemci? Skutecne nemam v umyslu se zastavat kolaborantu, ale tohle je mimo.

Historicky podle me plati, ze sudetaci mista kde zili kultivovali a cesi po nich na toto nedokazali navazat. Zrejme tohle mel necas na mysli.

Abych taky rekl svuj nazor na odsun, obavam se ze byl historicky nevyhnutelny, ikdyz jsme se tim ochudili o vzdelane obyvatelstvo a ze je dobre byla uzavrena C-N deklarace, protoze masove presidlovani obyvatel je chovani lidi typu Hitlera nebo stalina a byl bych rad, abychom my mezi ne nepatrili.
01. 03. 2013 | 11:06

Kuřačka z perlovky napsal(a):

JDoe,

V první polovině 30. let zastával Henlein ve svých veřejných projevech autonomistický program a celkově protinacistické postoje,[1] protože jednak hrozil zákaz SdP československou vládou a jednak bylo třeba otupit antipatie spannovské frakce SdP.
Klíčový rok 1938

V září 1938, když jednání mezi SdP a vládou Československa dospělo do bodu, kdy vláda s drobnými výhradami v podstatě přistoupila na všechny požadavky SdP (především dalekosáhlá přestavba státu na autonomistickém principu) a kdy ne zcela malá část představitelů SdP otevřeně přiznávala, že bylo dosaženo toho, oč usiloval jejich maximalistický program (Ernst Kundt, Sebekowsky), byla jednání ze strany Henleina a Franka přerušena pod záminkou incidentu, který se odehrál v Ostravě (zřejmě byl uměle vyvolán, aby tuto záminku poskytl).

Jednání tak nebylo nikdy dokončeno: po dobu SdP iniciovaného přerušení jednání se SdP pokusila ve dnech 13.–15.9.1938 v několika okresech za pomocí zbraní propašovaných z Německa o ozbrojený převrat s cílem tato území násilně připojit k Německu. Převrat byl okamžitě potlačen policií, celníky a armádou. Většina guerillových bojovníků včetně Henleina a většiny politiků SdP uprchla do Německa. V zasažených okresech bylo vyhlášeno stanné právo. Dne 15.9. byla SdP postavena mimo zákon a na její představitele byly vydány zatykače. Důvodem převratu byla právě skutečnost, že už nebylo možné stupňovat dále požadavky a dosažení shody mezi SdP a vládou by vedlo k uklidnění a upevnění Československa, tedy přesně opaku situace, o níž se snažil Hitler...

ve svém projevu ve Vídni dne 4. března 1941 mimo jiné řekl: „Právě zde, v dunajské kotlině a Sudetech povstali první hlasatelé Velkého Německa právě zde zapustila kořeny idea pangermanismu…“… „Abychom se zpočátku vyhnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu.„… “během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně,… že bylo zralé na likvidaci…"

V listopadu poslal K. Henlein Hitlerovi dopis, ve kterém mu sdělil, že „netouží po ničem tak horoucně, jako po začlenění sudetoněmeckého území, ba celé oblasti Čech, Moravy a Slezska, do Říše.“

Krize 1938

V květnových a červnových komunálních volbách získala SdP kolem 90 % hlasů německých voličů. Dne 30. června 1938 bylo čs. vládou schváleno znění tzv. národnostního statutu, který byl velkým ústupkem vůči sudetským Němcům, avšak i tento dokument byl SdP v duchu „doporučení“ Adolfa Hitlera odmítnut. V létě SdP zpracoval dokument označený jako “Základní plánování O. A.” (Grundplanung O.A.), který počítal s rozbitím Československa a s postupným poněmčením území Čech a Moravy, což korespondovalo i s dalšími pozdějšími plány na konečné řešení české otázky.

zdroj Wiki
01. 03. 2013 | 11:20

Pavel13 napsal(a):

Dovolte, abych ještě vložil 2 odkazy. Nenechte se, prosím, odradit serverem, který to publikuje. Jsou to poučné práce historiků a rozhodně stojí za pčečtení.
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Odsun1.htm
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Odsun2.htm
01. 03. 2013 | 11:26

MARNOV napsal(a):

Už jste sklidili a vymlátili českou slámu? Máte napytlováno a semleto? Proč se staráte o cizí, když Vám obili stojí na poli?
01. 03. 2013 | 12:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Kuřačko z perlovky,

wikipedia sice není příliš relevantní zdroj, nicmémě Vámi uvedený výčet faktů je vcelku odpovídající.

Mimojiné z něj vyplývá, že v posledních předválečných parlamentních volbách získala Henleinova strana většinu hlasů německých voličů (ale zdaleka ne všechny, nemálo jich posbírali i němečtí komunisté, sociální demokraté, něco i malá křesťanská uskupení) s programem větší autonomie V RÁMCI Československa a odmítání Hitlerova národního socialismu. Jestli to byla Henleinova finta či nikoliv, je věc do diskuse, ale tehdy sudetští Němci nevolili rozbití republiky, ani fašismus.

Další parlamentní volby se už nekonaly. Ty v roce 1938 byly komunální. V těch se - jak známo - nevolí tolik podle stranické politiky, ale - zejména v menších městech a obcích - na základě důvěry v jednotlivé kandidáty. Tedy jak jsou schopni spravovat věci veřejné v tom kterém místě (podobně dnes získavá třeba komunistický starosta hlasy v komunálních volbách, byť v parlamentních voliči z jeho obce pro komunisty v takovém počtu nehlasují).

Jinými slovy: psát, že sudetští Němci rozbili čs. stát je nepřesné. Jedna partaj změnila (v roce 1937) program, na nějž přilákala voliče. Ti jí poskytli mandát k něčemu úplně jinému, než potom dělala (řada sudetských Němců z řad komunistů, sociálních demokratů a některých křesťanů se proti tomu aktivně stavěla (také to po okupaci odnesli).

Republiku rozbili sudetoněmečtí ordneři, podporovaní nacistickými tajnými službami a jen částí sudetoněmecké veřejnosti. Nebylo jich dohromady málo, ale ani zdaleka nebyli všichni na jejich straně. Což v roce 1938 čs. rozvědka věděla. Jakož i nemalá část české veřejnosti, zejména té, který v Sudetech žila. Ve vypjaté době bezprostředně po válce se to ale interpretovalo jinak. Bohužel se tak děje dodnes.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem bylo v Hitlerovu zájmu hlásat, že všichni sudetští Němci se chtějí připojit k Říši, byť tomu tak nebylo. Této jeho propagandě tehdy uvěřili Britové a Francouzi, což bylo pro tuto republiku tragické. Dodnes ale ta lež žije v mysli celé řady lidí i zde.
01. 03. 2013 | 13:59

pamětník napsal(a):

Ne.
" V českých zemích SdP získala hlasy cca 67 % etnicky německých voličů, zatímco zbylé tři umírněné německé strany jen 33 % "
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1935
Protičeské postoje sudetských Němců se projevovaly po celou dobu existence předválečné ČSR.
01. 03. 2013 | 14:14

Honza napsal(a):

Pane Stejskal, proč máte zapotřebí neustále tuto věc relativizovat? Sdělte již konečně tu pohnutku? Vždyť to není pravda co zde píšete! Vy zde vpodstatě potvrujete sudeťácké lživé teze o tom, že oni byli jen obětí Hitlera, protože mu sedli na lep! K čemu prosím Vás poskytli sudetští Němci mandát SdP? Její program a činnost byla již delší dobu, ne jen v roce 1938 více než jasná. No a k těm volbám zisk SdP byl 90% a je úplně irelevantní jestli to byly volby parlamentní nebo komunální! Tyto volby totiž byli jistou manifestací našich Němců! Takže prosím budťe tak laskav a trošku objektivně. Nebuďte jako ty zdejší sudeťáci a flagelanti.
01. 03. 2013 | 14:18

pamětník napsal(a):

Pane Stejskale,
je příznačné, že lidé jako Vy vykládají nepravdy o údajných lžích druhých. Historická pravda je, že většina českých Němců s existencí předválečného Československa nikdy nesouhlasili a nacismus pojali jako příležitost k státoprávní změně. Prosím, nelžete, stejně Vám to nemůže projít.
01. 03. 2013 | 14:18

pamětník napsal(a):

Honza:
Pan Steskal se zase odkopal. Od polopravd přešel k vyloženým lžím. Pro všechny ponaučení, že sudeťácká propaganda hne tak neustane.
01. 03. 2013 | 14:22

Honza napsal(a):

pamětník

Víte mne to již pomalu přestává bavit! Ale někdo se tomu musí stavět, protože jinak dopadnem špatně. Mladí jsou hloupí a ovlivnitelní a když tady čtu "učitele" Broma a mb, tak si radši ani nechci představit čím ve škole krmí děti. Je to prostě hnus a mě to hrozně popuzuje, někdy tak, že se uchyluji ke sprostým výrazům a pan Stejskal mne s gustem může smazat.
01. 03. 2013 | 14:34

pamětník napsal(a):

Honza:
I když to třeba vypadá jinak a já se jevím jako fanatický psavec, nebaví už mne to dávno. Uvolňovat prostor pro sudeťácké lži však nelze, pokud nám na českém národě aspoň trochu záleží. Co se týče učitelů, ti vždy měli v popisu práce sloužit mainstreamu, a je to na nich poznat, zvláště když chybí vlastní osobnostní základ. Bohužel jde o stále tentýž boj v jiných podmínkách jinými prostředky.
01. 03. 2013 | 14:43

stejskal napsal(a):

Pane Honzo (pana pamětníka už neoslovuji, nemá rád diskusi, jen nazývá lidi lháři).

Napište mi prosím přesně, co není pravda v tom, co jsem uvedl. Děkuji.

Ale pokud jsou pro Vás Češi, sudetští Němci či jakýkoliv jiný národ či třeba etnikum jen beztvará masa, kde všichni jsou stejní a dělají to samé, pak se do toho ani nepouštějte. Nemělo by to smysl.

Hezký den.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 14:53

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

já vám moc dobře nerozumím. Je evidentní, že Henleinovci měli v r. 1938 podporu naprosté většiny německojazyčného sudetského obyvatelstva Československa. Jejich program byl programem Heim ins Reich = odtržení pohraničí a likvidace Československa. V létě r.1938 vypracovali Henleinovci program “Základní plánování O. A.” (Grundplanung O.A.), který počítal s rozbitím Československa a s postupným poněmčením území Čech a Moravy, což korespondovalo i s dalšími pozdějšími plány na konečné řešení české otázky.

Žeby o tom, panu premiérovi nebylo nic známo? Jak to že se ani větičkou nezmínil o tomto politováníhodném faktu stran vztahu Čechů a Němců? Jak to, že mluvil pouze o pozitivní roli sudetských Němců ve vzájemných vztazích, o vině českého státu, který byl obětí války a jak to, že se ČSR opakovaně omlouvá, přičemž ze strany sudetoněmeckých "krajanských" spolků doposud nezazněla žádná omluva za činnost předků? Jak to, že ji premiér v rámci objektivity při posuzování dějin nevyžaduje ani sám neprovádí? Proč SKRESLUJE české dějiny?
01. 03. 2013 | 14:55

stejskal napsal(a):

Paní Kuřačko z Perlovky,

nedebatuji s Vámi o tom, co řekl či neřekl premiér v Bavorsku či jinde (ten projev neznám tak dobře, abych to mohl dělat. Musel bych si ho nastudovat).

Reagoval jsem jen a pouze na zdejší historizující debatu, jejímž závěrem z Vaší strany je, že sudetští Němci rozbili republiku. Svým způsobem je to samozřejmě pravda: ti, co rozbili republiku, byli sudetští Němci (samozřejmě za pomoci říšských tajných služeb). Jen jsem napsal, že je k celkovému pochopení správné uvést, že ne všichni sudetští Němci chtěli rozbíjet republiku. A vysvětlil jsem, proč si to myslím. Na základě faktů.

Analogicky: Češi zničili v této zemi demokracii. Ano, svým způsobem je to pravda. Ve volbách 1946 dostala totalitní tsrana řízená z Moskvy zhruba 40 procent hlasů. O dva roky později zničila demokracii a začala institucionálně terorizovat obyvatelstvo. Jak ti voliči, tak ti, co to iniciovali, byli v drtivé míře Čechy (samozřejmě s pomocí sovětských agentů).

Přesto je tvrzení, že Češi zničili v této zemi demokracii, nesprávné. Řada Čechů proti tomu aktivně vystupovala, většina se jen nechala svést sliby a hesly, které se později ukázaly jako lživé. Což si z té většiny též pak mnozí uvědomili.

Znovu opakuji, nedebatuji zde o premiérovi, krajanských sdruženích a podobně. Zajímá mne historie a možnost komunikace s lidmi jiného názoru.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 15:26

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

nechtěla bych abychom sklouzli v diskusi k zástupnému tématu (= Češi a demokracie - tam je taky mnoho vlivů - kupř. rozhodnutí vítězných velmocí, zkušenosti z první republiky, krize a okupace...)

Ještě bych k tématu měla dotaz. Co myslíte (vy anebo pan premiér, který trpí selektivní ztrátou paměti), měla nějaký vliv na osud Československa mise lorda Waltera Runcimana? Měli s touto misí a jejími výsledky něco společného sudetští Němci? Neopíral se náhodou o její výsledky Mnichovský diktát?

Co soudíte o předválečném politickém systému v Československu? Byla to vůči národnostním menšinám diktatura anebo demokracie?
01. 03. 2013 | 15:40

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

p. Stejskal

doporučovala bych k pročtení projev pana premiéra v bavorském parlamentu - kupodivu je to téma této diskuse (pan Hasenkopf se na něj odvolává a dává na něj odkaz).
01. 03. 2013 | 15:47

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

Nesmíte hned každého soudit podle sebe. Své žáky nekrmím vůbec ničím. Dějepis můžete pojmout jako výklad jedné nebo více interpretací, nebo jako rozbor pramenů a hledání souvislostí. Závěry si pak mohou žáci udělat svoje. Nakonec, naše hodiny jsou otevřené pro každého a můžete se přijít podívat.
01. 03. 2013 | 15:53

Honza napsal(a):

Pane Stejskale, já myslím, že jste můj příspěvek velice dobře pochopil a zajisté víte o co mi jde, mne už to ale opravdu nebaví zde věčně předkládat nějaké argumenty a někomu stále něco vyvracet, protože těch argumentů a faktů tady jsou už kilometry, když zarolujete příspěvky nejen pod tímto blogem. Zřejmě se od Vás asi nedovím proč se zde přidáváte k té řadě poníženeckých řiťolezců a také máte zapotřebí se před těmi Němci stále hrbit a poklonkovat jim. Je to, ale vskutku k pláči, když si vzpomenu jak toto chování provozovali mnozí ve vztahu k Rusům a nyní se na to člověk musí koukat znovu jak to mnozí provozují ve vztahu k Němcům. K těm Němců, kteří námi ve skutečnosti opovrhují a mají nás za póvl. Je to smutná podívaná. Copak lidi nemáte trochu soudnosti a aspoň poslední špetku hrdosti? Nechápu jak vysokoškolsky vzdělaný, sebevědomý člověk může takto uvažovat. Jediné možné co myslím je, že tak činíte buď na pokyn vydavatele nebo aby jste se mu zavděčil.
01. 03. 2013 | 15:56

Honza napsal(a):

Zdenku Brome

to jako má být urážka nebo co, ten výlev, že soudím podle sebe? Já soudím dle toho co tu pod blogy předvádíte!
01. 03. 2013 | 15:59

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

A jste schopen rozlišit soukromou debatu pod blogem od vyučování? To jsou soukromé názory.

Takže, pokud máte potřebu soudit, suďte pouze tu debatu pod blogy.
01. 03. 2013 | 16:03

stejskal napsal(a):

Co si myslí, pan premiér, nevím, paní Kuřačka z Perlovky.

Mise lorda Waltera Runcimana moc velký vliv neměla. Chamberlain byl dlouho přesvědčen, že se dokáže s Hitlerem dohodnout. Nevěřil, že je to takový megaloman a lhář, jakým ve skutečnosti byl. Takže se s ním prostě dohadoval, až třísky lítaly, byť třeba Churchill už v té době varoval, že je to špatná politika, která se Evropě vymstí. Česká republika byla jedním z těch ústupků, které byl Chamberlain ochoten udělat. Byla by jím bez Rucimana.

Následující otázka je opět důlazem toho, jak moc si nerozumíme. Samozřejmě že Runcimana ovlivnili sudetští Němci. Ostatně víme, s kým se setkal a kde byl během své mise. Ale nebyli to ti sudetští Němci (tedy ve většině ne), kteří pak byli vyhnáni ze své čs. vlasti. Ti, kteří jej přímo ovlivňovali, byli totiž v té době už většinou mrtví mrtví. Ti z nich, kteří by ho mohli ovlivňovat obráceně, se k němu ani nedostali.

Čs. předválečný politický systém byl vůči menšinám v evropském kontextu nadstandardní.

Až budu mít čas, tak si jej přečtu. K debatě o historii a polemice s výkladem některých faktů není jeho znalost nezbytná.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 16:03

Honza napsal(a):

Zdenek Brom

Co to je za otázku? Mám tomu rozumět tak, že zde soukromě plácáte nesmysly a ve škole dětem v hodině dějepisu jste schopen pravdivě předestřít historická fakta? Ta fakta, která zde překrucujete, případně bagatelizujete? Nebo jakou interpretaci dějin dětem podáváte? Dle Vašich příspěvků bych řekl, že tu vylhanou sudetoněmeckou ne? Už rozumíte Zdenku Brome co jsem myslel?
01. 03. 2013 | 16:16

JDoe napsal(a):

Kuracka:

Jo to mate pravdu. K projevu, ve kterem necas popisuje historii nekdy od 9 stoleti a kde jedina "omluva" je ta pasaz kterou citoval PH a ktera pochazi z C-N deklarace. Ale protoze to kocourovi prislo asi malo uderne, tak do sveho clanecku nahazel dalsi mozne texty, aby zduraznil svou obavu, ze se nas nemci snazi pomalu ovladnout a ze jediny kdo tomu brani je VK, kdezto necas (a zejmena KS) jsou kolaboranti.

PH by byl asi radeji, aby misto projevu, jehoz zamerem bylo posilit vztahy s bavorskem, jako s nasim vyznamnych obchodnim partnerem, necas pronesl nekonecnou radu obvineni a popsani krivd, kterych se na nas nemci dopustili uz od doby, kdy Vaclav platil nemcum tribut.

Ostatne soudim, ze by PH mel konecne priznat, jak to bylo s amnestii a kdo je jejim autorem.
01. 03. 2013 | 16:19

Kuřačka z perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

aha. Takže projev pana premiéra pokoušející se jakousi (subjektivní občanskou?, subjektivní premiérskou? anebo snad dokonce státnickou z nějakého pověření?) reflexi historické zkušenosti ve vztazích dvou národů/národností není podstatný. Dokonce ani mise lorda Runcimana zkoumající vztahy sudetoněmecké menšiny a české majority, které závěry tvořily doporučení pro stanovisko britské vlády (v ní Churchill nebyl) k pozdějšímu Mnichovu není důležitá. Není důležité ani to, že Henleinova SdP coby vrcholný reprezentant a zdaleka nejsilnější politická strana německé menšiny měla v předválečném Československu v r. 1938 podporu naprosté většiny sudetských Němců.

Přesto všechno se vám nezdá divné, že se dodnes sudetoněmecké "krajanské" spolky NEOMLUVILY za činnost svých předků proti Československu? |Mají snad opakované omluvy české politické reprezentace (vaší logikou) znamenat, že snad všichni Češi se zachovali při poválečném odsunu (který byl mimochodem v souladu se závěry postupimské konference) opovrženíhodně? Ať se tedy sudetští Němci omluví jenom za "NĚKTERÉ" své předky kteří se zachovali nepěkně a zločinně vůči Čechům v pohraničí a pak v Protektorátu. Jak to, že to ještě neudělali a že to česká stran nepožaduje?
01. 03. 2013 | 16:19

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

Ale já Vám rozumím velice dobře. Protože nesouhlasíte s mými názory, máte potřebu urážet jejich nositele. To je v Čechách velmi standardní způsob vedení diskuse.

Cituji: "Ta fakta, která zde překrucujete, případně bagatelizujete? Nebo jakou interpretaci dějin dětem podáváte?"

To sice píšete dost zajímavě, ale bez konkrétních ukázek co a kde bylo překrouceno jde pouze o pokus o dehonestaci

Bohužel nechápete, že při výuce dějin není třeba žákům žádnou interpretaci třeba předávat. Interpretace je věcí vlastního zvážení pramenů a faktů, takže je hodně individuální. Takže žádnou interpretaci nepředávám, ale žáci pracují s prameny a tvoří si vlastní názor. Vlastní.
01. 03. 2013 | 16:24

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

zdeněkbrom,

zajímalo by mne, jak jako učitel reagujete na otázky žáků, když se vás zeptají na váš názor, jak to bylo s vinou sudetských Němců za rozbití předválečného Československa a vinou Čechů při odsunu sudetských Němců.

Co když vám třeba řeknou, že se stydí za své předky, jak se zachovali vůči kultivátorům československého pohraničí, kteří byli vždycky velice vstřícní vůči Čechům? Dáte jim doporučení ať si to nastudují sami? Nezaujmete žádné stanovisko? Jak je zkoušíte z dějin v této otázce? Jaká odpověď je správná? Existují nějaké osnovy anebo je správná odpověď, že sudetští němci měli klíčový vliv na vývoj vzájemných vztahů i osud Československa a Protektorát i odpověď, že byli naprosto bez viny a Masarykovaká ČSR je hrubě utiskovala,byli obětí a po válce byli opět obětí zlovolné československé reprezentace?
01. 03. 2013 | 16:35

Honza napsal(a):

Zdenek Brom

Klid, nerozčilujte se, já jsem Vás nijak neurazil, ani jsem to neměl v úmyslu. Jako učiteli Vám přece takto nemohou ujíždět nervy! Já vím ona pravda se někdy poslouchá těžko, že jo? Nemusíte mi rozhodně vysvětlovat jak se mají vyučovat dějiny. Pokud při výuce vycházíte z pramenů a faktů, pak je to zcela vpořádku, já jsem jen o tom, že k výuce takto přistupujete, vyjádřil pochyby vzhledem k tomu jaké zde prezentujete ve vašich příspěvcích názory. Oba dobře víme co jsem píšete, jelikož Vy to píšete a já čtu, nemíním Vám zde, ale ty bláboly vyhledávat. To se na mne nezlobte. V žádném příadě to nebyl z mé strany pokus o Vaší dehonestaci. To je myslím zřejmé.

Jen tak mimochodem ukázkový příklad čecháčkovské věty:
01. 03. 2013 | 16:40

Honza napsal(a):

Zdenek Brom

Co se týká té čecháčkovské věty, myslel jsem tím to Vaše:

Protože nesouhlasíte s mými názory, máte potřebu urážet jejich nositele. To je v Čechách velmi standardní způsob vedení diskuse.

To byl úlet co?
01. 03. 2013 | 16:45

zdenekbrom napsal(a):

Kuřačka z Perlovky:

Pokud se zeptají na můj názor, pak jim ho klidně sdělím. Napsal jsem ho už i tady:

Řada sudetských Němců přijmula cílené manipulace a lží propagandy nacistického Německa, které je využilo jako svůj nástroj. V kritických chvílích ČSR se mnoho z nich zachovalo vůči republice jako zrádci a dopustili se násilných činů - mohou následovat konkrétní odkazy na ty činy. Jen velmi malá část zůstala republice věrná.

Následovala okupace, ve které se nacisté netajili tím, že náš národ chtějí vyhubit.

Doba po válce byla dobou naprostého chaosu, kdy se staré zhroutilo a nové ještě nezačalo fungovat. jednou to tu přesně popsal Tarqus - buď tě zastřelím já nebo ty mě, vyřizování účtů a výbuch natlakované nenávisti.

Lze tedy pochopit, že došlo v některých případech k násilnostem, na kterých se podíleli někteří občané naší země. Někteří, rozhodně asi ne většina. Můžeme se k těm událostem vyjadřovat, ale měli bychom se zdržet souzení těch dějů, protože už je vidíme z velkým odstupem.

Stydět se za své předky? Proč? Jsme příslušníky tohoto národa v dobrém i ve zlém. Můžete se o věcech bavit, ale stydět se? Za co? Ano, po válce došlo k násilným činům. Víme o tom, otevřeně o tom hovoříme, neomlouváme to, ale proč bychom se za to měli stydět?

Nezkouším. Vyžaduji formulaci vlastního názoru na základě faktografie a schopnost věcně svůj názor obhájit.

Osnovy už neexistují. Nyní jsou RVP a na jejich zákkladě napsané ŠVP.

Jediná správná odpověď pro dějiny neexistuje.
01. 03. 2013 | 16:53

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

Takže věcného nemáte nic.
01. 03. 2013 | 16:55

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

Zdeněk Brom,

takové sdělení bych brala. Jak je ale možné, že pan premiér ani politická reprezentace sudetoněmeckých "krajánků" toho nejsou schopni? Jak to, že u nich zcela absentuje reflexe druhé strany onoho vztahu Čechů a sudetských Němců? Jak to, že dodnes nedošlo k reciproční omluvě sudetoněmeckých spolků (za co "jsme" si to "jsme - naši předkové - si) a nepožaduje to ani prý český premiér? jak to, že "český" premiér není schopen byť jednou větou kom plexněji posoudit ty děje?
01. 03. 2013 | 17:01

Honza napsal(a):

Zdenku Brome

Nyní jak jste oddpovídal paní Kuřačce, s tím mohu jedině souhlasit, zdá se že skutečně k výuce přistupujete objektivně. Až na malé doufám z Vaší strany nedorozumění na začátku příspěvu. Vy jste začal, že sudetští Němci přijmuli cílené manipulace a propagandu z Německa. Tak to přeci, ale úplně přesně nebylo. Dalo by se říct, že to je lež. Právě toto ti sudetští Němci zneužívají ke své obraně, já nic já muzikant, to Áda nás pobláznil. Ta geneze je trochu jiná a Vy jako učitel dějepisu samozřejmě víte jaká, že? Ve zkratce, to česko-německé potýkání má přeci kořeny daleko hlouběji. A toto potýkání eskaloval agresivní německý nacionalismus a velkoněmecká idea preferovaná tzv. sudetskými Němci již v dobách Rakusko-Uherska.
01. 03. 2013 | 17:08

zdenekbrom napsal(a):

Kuřačka z Perlovky:

Sudetoněmecký spolek je ve skutečnosti na okraji bavorské společnosti. V podstatě není ani moc oblíbem. Potomci odsunutých to už také neberou moc vážně.

Jen malá skupinka okolo Posselta, která to bere jako obživu pořád vyskakuje. Vážně už ho bere málokdo, protože Němci mají jiné a složitější problémy. Pokud je budeme srdečně ignorovat, pak ztratí zcela smysl a zmizí. To dělají Poláci a funguje to.

Nejsem příznivec nějakého omlouvání po x letech. V Bavorsku ani žádná omluva nepadla. Zmínka byla pouze o lítostí nad násilím a upozornění, že majetkový návrat není možný. Tečka, je třeba řešit současnost.

Osobně bych ten projev pojal jinak, bez těch historických výletů, ale politika je bohužel i divadlo. Bohužel.

realita příhraničí je taková, že na pravěk už se tu nevzpomíná a řeší se věci současné a budoucí.
01. 03. 2013 | 17:10

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

takže to upřesním: "Němci přijmuli cílené manipulace a propagandu z Německa, což z nich vinu nesmímá, protože za svoje rozhodnutí nesou plnou odpovědnost."

Jinak s Vámi souhlasím, že ty kořeny jsou mnohem složitější.
01. 03. 2013 | 17:12

Honza napsal(a):

Zdenku Brome

druhá odpověď Kuřačce, opět by se s tím dalo souhlasit. Nyní se zdá, že k tomu máte docela dobrý a pragmatický postoj, i když o tom Posseltovi a jeho spolku si myslím, že to není zase až tak jak říkáte, ale musela u Vás nastat nějaká změna, protože jsem dříve od Vás četl jiné věci.
01. 03. 2013 | 17:17

Kuřačka z perlovky napsal(a):

Zdeněk Brom,

pak tedy netuším proč u prezidentské volby pan Schwarzenberg vytáhl sudetskou otázku a proč pan premiér cítil potřebu omlouvat se OPAKOVANĚ v "krajském" sněmu za český stát. Podle dikce jeho projevu byli sudetští němci otloukánky Československého státu před válkou i po ní. Nakonec ještě zjistíme, že Československo rozpoutalo válku útiskem Němců a že nacismus vůbec nebyl expansivní a vůči "méněcenným národům" represivní až likvidační.
01. 03. 2013 | 17:22

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

Tento pohled zastávám vcelku pořád.

Strašně mi vadí blogy pana Urbana, které cíleně vyprovokují vášně, kde pak padají i věci, které prostě jsou mimo. Stejně tak i u nás jsou lidé, kteří tou kartou rádi hrají.

Snažil jsem se jen sdělit to, co prožívám ve styku s Bavorskem velmi - jsou už jinde. Odsun berou jako fakt a neměnnou záležitost. Mladí už jsou doma tam v Bavorsku. Oni sami už nechápou, o co se tu vlastně dohadujeme. Stalo se, stalo. Teď je teď.

Nechci Vás o Posseltovi nějak přesvědčovat, ale i v Bavorských vládních kruzích je mnoho lidí, kteří by ho rádi vystřelili na Měsíc, protože komplikuje zbytečně vztahy obou zemí.
01. 03. 2013 | 17:25

Honza napsal(a):

Zdenek Brom

No vidíte jak se naše stanoviska přibližují. Nakonec zjistíme, že se na to díváme stejně. Pokud jsme vyznavači faktů a historických pramenů pak to nemůže být ani jinak. Je vidět jak je důležité komunikovat a snažit se pochopit. Nic ve zlém Zdenku Brome, přeji hezký večer.
01. 03. 2013 | 17:26

zdenekbrom napsal(a):

Kuřačka z perlovky:

Schwarzenberga jsem nevolil a považuji za ........ Když plácá ptákoviny, tak ať si je odskáče. Ne místě ministra zahraničí nemá vůbec být.

Buďme přesní. V Nečasově projevu zazněla jen citace z už napsané deklarace. Navíc upozornil na tu nemožnost majetkového návratu. Bavorsko je náš soused. Máme spoustu společných problémů a pokud myslíme na budoucnost, tak je to pro nás partner.
01. 03. 2013 | 17:29

zdenekbrom napsal(a):

Honza:
Hezký večer i Vám.
01. 03. 2013 | 17:30

Honza napsal(a):

Zdenek Brom

Ještě jedna poznámka, vidím, že máte podstatně více styků a kontaktů s Bavorskem, než já. Já se do Německa a do Rakous tak často nedostanu a to co jste nyní zde napsal vypadá realisticky a věřím Vám. Na našich mladých to pozoruji také, nicméně si myslím, že se u nás obecně těm Němcům dost podbízíme a to se mi nelíbí, ale to je danné asi ekonomickými zájmy a to už jsme úplně někde jinde. Myslím, že si všichni zde přejeme dobré vztahy s Němi, ale musíme si být a to naprosto bezpodmínečně rovnocenní.
01. 03. 2013 | 17:39

zdenekbrom napsal(a):

Honza:

Jsem z jižních Čech, takže Rakousko a Bavorsko za kopci.

To podbízení se mi nelíbí vůbec. Kupodivu to nechápou ani ti Bavoři.
01. 03. 2013 | 17:44

Pavel napsal(a):

Nečas a Schwarzenberg se dopustili velezrady a o to by se senátoři měli hlavně starat !!
01. 03. 2013 | 17:47

stejskal napsal(a):

Víte, co je zajímavé, pane Honzo?

Příspěvek pana Broma z 16.53, se kterým souhlasíte, bych i já podepsal v plném rozsahu. Přesto (nebo právě proto) si nemyslím, že bych se před někým hrbil. Naopak mi přijde důležité, aby spolu hovořili i lidé rozdílných názorů a pohledů na svět. Bez vzájemného navážení se jeden do druhého.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 18:57

pamětník napsal(a):

Honza:
Myslím, že pan Stejskal si zaslouží, abyste mu označil jeho nepravdivé tvrzení, když už je na lži tak háklivý, např: "Republiku rozbili sudetoněmečtí ordneři, podporovaní nacistickými tajnými službami a jen částí sudetoněmecké veřejnosti." To, že ta část sudetoněmecké veřejnosti tvořila její většinu, se od pana Stejskala nedozvíme. I takovou formu může mít polopravda, která, jak známo, je horší než vyložená lež. Další polopravdy pana Stejskala není třeba dále rozebírat, jsou očividné.
01. 03. 2013 | 20:54

stejskal napsal(a):

Nemám sice k dispozici žádné relevantní dobové průzkumy ani jiná fakta, ale je pravděpodobné, že většina českých Němců podporovala připojení k Říši. Podobně jako jako většina Čechů podporovala ve své době sovětizaci této země. Ani s jedním z těchto rvrzení jsem zde nikdy nepolemizival. Což ovšem pan pamětník dosud nepochopil.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 22:40

pamětník napsal(a):

"většina českých Němců podporovala připojení k Říši. Podobně jako jako většina Čechů podporovala ve své době sovětizaci této země." I kdyby to byla pravda, jaká je tu souvislost?
01. 03. 2013 | 23:23

stejskal napsal(a):

No, souvislost je ta, že řadu lidí je možné zmanipulovat, ale ani tak nelze hovořit o celém společenství, národu či třeba etniku. Ať už se to týká Němců, českých Němců, Čechů či třeba kohokoliv jiného. Prostě není žádná jednolitá národnostní entita. A pokud nám vadí, že tak někdo pojímá Čechy (a mně to přjde absurdní), pak bychom se neměli chovat stejně. Nic více, ale také nic méně.

Libor Stejskal
01. 03. 2013 | 23:38

Vandal napsal(a):

pamětník
souvislost tu je jako hrom! Kdyby se sudetští němci, řekněme z 90 procent, postavili za republiku, proti Hitlerovi, s největší pravděpodobností by k žádné sovětizaci ČSR nedošlo!!!!

Pan Stejskal má pravdu, ostatně jako obvykle.
01. 03. 2013 | 23:42

pamětník napsal(a):

stejskal:
Sovětský svaz v 1945 a v několika následujících létech se nám jevil jako osvoboditel. Po takové světové katastrofě přirozeně.
Německo v 1938 většině českých Němců se jevilo jako osvoboditel. Po žádné katastrofě, válce či vyhlazování ze strany Čechů, pouze na základě německého nacionalizmu. Nevidět v tom zásadní rozdíl snad ani nelze.
02. 03. 2013 | 00:16

Pavel napsal(a):

Pane Stejskal tady nejde jen o to, co kdo podporoval. Faktem je, že sudetští Němci byli občané Velkoněmecké říše a tak šli logicky do Říše. Znáte nějaký stát, který na svém území ponechává takovou velkou masu obyvatel cizího státu a to ještě vůči němu tak nepřátelskou, jak prokazala činy V Lidicích, Ležácích, Ploštině, během heydrichiády a vůbec celkovým terorem během 2.světové války, který jenom u nás znamenal smrt 300 000 obyvatel !
02. 03. 2013 | 05:50

Kuřačka z perlovky napsal(a):

Pamětník,

p. Stejskal zajisté velice dobře chápe ten podstatný rozdíl, který tkví v tom, že v r. 1938 cca 90% sudetských Němců voličů podporovalo DOBROVOLNĚ Henleinovu SdP, které program byl nesplnitelné požadavky vůči československé vládě a státu, Heim ins Reich a připojení československého pohraničí ke 3.říši. Posléze pak likvidace Československa i českého národa tzv. konečným řešením. P. Stejskal zřejmě z neznalosti dává rovnítka tam, kde nejsou. Do r. 1948 neměla v parlamentním Československu KSČ a její program ve volbách podporu 90% obyvatel. A za její vlády lze úspěšně pochybovat o tom, že by dosažených 90 a víc % podpory dosáhla od voličů na základě DOBROVOLNOSTI. Krom toho KSČ nikdy nechtěla zlikvidovat československý stát a neměla vůči etnickým menšinám program konečného řešení s fyzickou a národnostní likvidací.
02. 03. 2013 | 07:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Vandal 01. 03. 2013 | 23:42:

Zajímavá úvaha. Osobně se ale domnívám, že k válce by stejně došlo. Německo i SSSR expanzi potřebovaly a chtěly.
02. 03. 2013 | 10:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Kuřačka z perlovky:

Cituji: "... v r. 1938 cca 90% sudetských Němců voličů podporovalo DOBROVOLNĚ Henleinovu SdP, které program byl nesplnitelné požadavky vůči československé vládě a státu, Heim ins Reich a připojení československého pohraničí ke 3.říši. Posléze pak likvidace Československa i českého národa tzv. konečným řešením."

To je pravda, která by měla být brána jako základní kámen. V politice i historii.

Odborná historie může dále zkoumat cestu, která k tomutoi stavu vedla, protože ta byla složitá a hlavně i poučná pro všechny potomky. Politici a zájmové skupiny by se měli zdržet zneužívání takového bádání pro svoje soukromé cíle.
02. 03. 2013 | 10:17

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník 02. 03. 2013 | 00:16:

Dějiny mají jednu zvláštní vlastnost. Proměňují se podle toho, z jakého úhlu se na ně díváte. Lehce se tedy může stát, že dva úhly pohledu jsou naprosto rozdílné, ale přesto z pohledu dotyčného pravdivé.

Vznik ČSR po roce 1918 např. pro Čecha z Prahy znamenal obrovský úspěch a byl nadšen. Pro sedláka z Vitorazska tatáž událost znamenala velké zhoršení jeho ekonomické a sociální situace.

Stejně tak 70. léta. Pro studenta se zákazem studia doba úpadku a zmaru, pro pracovníka KV KSČ nejúspěšnější doba v našich dějinách.

A všichni čtyři ze svého úhlu pohledu mají pravdu.
02. 03. 2013 | 10:26

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor

Velmi Vám děkuji za uveřejnění prohlášení prezidenta Beneše.
Navzdory tonu,že vzhledem k zhoršenému zdravotnímu stavu /a i řadě dalších okolností/,nedokázal už zabránit r.1948 /i když je sporné,zda to vzhledem k jaltským dohodám bylo vůbec možné /-je vidět,že to byl velmi jasnozřivý muž /ostatně pohyboval se v mezinárodní politiceod r.1915 -tj.více než 3O let.

A Germáni?
To,že nebyli koloniálním nírodem,považuji spíše za jejich tehdejší zbabělost.

Vždyť kolik obyvatel měla Anglie,když její korsáři-nejslavnější Drake-ohrožovali španělskou hegemonitu v nové objevené Americe?
Ne že bych milovala anglické koloniální sebevědomí-po získání kolonií jim nebylo jen proti mysli rozbití R.-U,ale nesplnili ani své sliby samostatnosti arabským národům /prý se za to slavný plukovník D.H.Lawrence před svými arabskými přáteli velmi styděl /.

Germáni,ačkoliv byli součastí Hamzy/především některá jejich města / se vždycky -po 2 tisíce let-od střetnutí s římskou říší -pokoušeli loupeži a přepadeními po suché zemi ovládnout Evropu i sever Afriky /ti slavní Vandalové byli germánský kmen-nejdříve zničili Řím-kde skvostné výtvory přetavovali do podoby zlatých kvádrů,pak zabili i sv.Augustina v severní Africe/-to jejich byl hlavní podíl-myslím Germánů-na pádu Západořímské říše a několik století nejhrůznější temnoty na evropském kontinentě.

Myslím,že Středomoří /Španělsko,Řecko,Itálie /je začíná kolektivně nenávidět-myslím současné NSR.A připojují se i Maďaři a Bulhaři.

Ne že bych z tohoto vývoje měla radost.Evropě přinese jen bídu-a ještě budeme rádi,pokud zůstane u ní.

Pro mne to jsou potomci pozemských zabijáků z Teuten

bernského lesa/-bez zkušeností s racionální správou kolonií /ostatně tu nemají ani USA /a bez -jakkoliv krvavé-vlastní demokratické revoluce /na rozdíl od Anglie,Nizozemí,Francie a naposledy Ruska-všimněte si,že každá další revoluce je krvavější /.Ostaně i Spojené státy měli boj za nezávislost
Bohužel z toho všeho soudím,že tudíž nepřestávají být nebezpečím pro Evropu /ne jejich současná vláda-a doufám,že ani ty příští,ale jejich kolektivní podvědomí /nebo jak tuto formu podvědomí nazýval Jung /.Ostatně z křesťanství si udělali jen prostředek vládnutí-o tom svědčí to,jak nadšeně se za Hitlera /ale začal to už R.Wagner/-vrátili k pohanským kultům Walhaly.
02. 03. 2013 | 11:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pavel,

čeští Nemci byli občany Říše, protože se jimi AUTOMATICKYy v roce 1938 (po připojení Sudet) resp. 1939 (po okupaci zbytku republiky) staly (i když řada říšských Němců na ně nahlížela jako na občany méněcenné). Nikdo se jich neptal, zda-li chtějí či nechtějí. Dalo se to aktivně odmítnout a někteří to udělali (nevím, kolik, znám jen konkrétní příklady). Ale v podstatě to probíhalo stejně, jako se všichni ostatní stali v roce 1939 občany Protektorátu Böhmen und Mähren (proto chtěl původně Hitler zajaté české letce z Anglie popravovat jako říšské občany za vlastizradu a přesunul výkon tohoto rozhodnutí až na dobu po válce, protože mu Britové vzkázali, že v takovém případě začnou popravovat zajaté piloty Luftwaffe). Ppři striktním výkladu Vaší úvahy tedy i občané protektorátu měli být odsunuti do Německa.

Problém je, že historie a to, co vedlo k různým dějinným událostem je velmi mnohavrstevné, komplikované, složité. Je naprosto samozřejmé, že v rok 1938 byl z českého pohledu tragický a sudetských Nemců, kteří tento pohled sdíleli, byla menšina. Je naprosto logické, že se během války zde i jinde rozjela nenávist proti všemu německému, která po válce vyústila v odsun provázený mnoha excesy. Důvodem byla zvěrstva, která páchali nacisté a jejich pomahači (a byla mezi nimi spousta sudetských Němců) zde i jinde. Nelze se tomu divit. Člověk, který projde nějakým traumatem, se takto chová prakticky zákonitě. Je to obrana, potřeba, nějak se s tím traumatem vypořádat. Je to veskrze lidské.

Ale teď je už bezmála 70 let po válce. Celá řada z nás tato traumata nezažila, proto o tom hovoří s odstupem. Někteří se znalostmi menšími, jiný většími. Ale my mladší to děláme bez prožitku té doby. Neodsuzuji, nepotřebuji se omlouvat (nikomu jsem nic neudělal), nechci měnit historii. Co chci, je bavit se nepředpojatě s lidmi, kteří mají i jiné názory než já (nepředpojatě znamená, že jim třeba nebudu podsouvat záměrnou manipulaci, nebudu je nazývat lháři, nebudu naznačovat, že plní nějaké cizí úkoly, jak se zde v debatách často děje).

Česká historiografie byla desítky let izolována od okolního světa. Nevedla žádný dialog, nekonfrontovala (v tvůrčím slova smyslu) své závěry, což je základní vědecká metoda, která posunuje každé poznání. Interpretovala tehdejší děje v podstatě tak, jak je většina viděla bezprostředně po hrůzách války. V těch vědeckých interpretacích bylo plno emocí, indviduálních zkušeností, traumat. Samozřejmě i na sudetoněmecké straně, proto ta "hausnumera" ohledně obětí odsunu. A dělo se to už i v době, kdy spolu třeba francouzští, britští, holandští a němečtí historici komunikovali, snažili se hledat společné pohledy, pochopit, proč se věci děly, jak se děly.

Na historii má smysl nahlížet bez emocí a brát přitom v potaz nejrůznější pohledy, tedy pokud se z ní chcete nějak poučit pro budoucnost. Protože jinak se jen prohlubuje neporozumění, zášť a touha po odplatě.

Pan Brom myslím tuto debatu vede velmi dobře. S ohledem na to, že jsou i stále i pohledy logicky poznamenané tím traumatem. Já to tak dobžer neumím, argumentuji asi moc akademicky. Ale učím se. Tedy se snažím učit.

Hezký víkend Vám i ostatním.

Libor Stejskal
02. 03. 2013 | 12:09

Anastazie Králová napsal(a):

Ještě bych chtěla podotknout,že německý národ má za 1000 a ž
1200 let své existence /počítámě -li za jejich panovníka Karla Velikého s hlavním sídlem v Cáchách /něm.Aachen-nyní na území NSR /,který šířil křesťanství v tehdejší oblsti slovanských Prus systémem-přisoupíš na křesťanství-budeš pokřtěn a žít,pokud ne-hlava na špalku dolů.Tímto systémem postupovali františkáni za 2.světové války vůči pravoslavným Srbům-až i konzervativní papež je pokáral za přílišnou horlivost /.

Představa,že německý národ zůstane spokojeně v hranicích po 2.světové války-je-mírně řečeno naivní.

Ostatně jeden renomovaný historik /jméno si nepamatuji- řekl
tvrdě v pořadu Historie.cs na Čt 24 tuto větu :
Smlouva je jen cár papíru,který pozbývá platnosti za změněných podmínek.
Kdybychom se na smlouvy spoléhali,jsme stejně naivní jako Američtí Indiáni-kteří,když uzavřeli smlouvu s Velkým Bílým otcem ve Washingtonu,ji považovali za kouzelný papír,který i po 2O letech zabrání postupu bílých dále na Západ./pozn.-to nejsou mé myšlenky,ale výroky toho historika/.Někdy je lepší znát tvrdou pravdu-než spoustu nesmyslných oddůvodnění,aby se ta pravda neřekla takhle jasně /to je zase můj názor /.

Takže asi jsme naivní,když více po 70 letech od ukončení 2.světové války se spoléháme na nějaké smlouvy.

A to bychom si měli uvědomit a především s tím počítat /jak jednat-to nevím /.
02. 03. 2013 | 12:17

Anastazie Králová napsal(a):

A ještě přiznávám,že tady neřeším vztah Češi-Němci-ale vliv germánských kmenů na pád Západořímské říše.
Vždyť co by nám zbylo z antiky,kdyby nezůstala Byzantská říše a
arabské opisy .
Já vím-existuje zde karolínská /pseudo/renesance a pak-asi od 18.století-jsou Němci doslova antickým Římem a Řeckem posedlí /viz dějina TheodOra Mommsena.snad dosud nejpodrobnější/,vykopávky ShLiemanna atd.

Co je to vše platné,když před 15OO-16OO lety vše zničili.

I po staletích jim podle mne chybí smysl pro krásno /obrazy,architektura /.Uznávám jejich hudbu,literaturu /ale kolik autorů bylo židovských /,vědu /zde stejná výtka /i filosofii /jakkoliv je buď -anebo /buď jsi kamenně ctnostný /Kant/-nebovidíš a obdivuješ sílu /Nietzche/.
Co dali Němci Evropě?

JEN TEN ORDNUNG /-TO JE PRO SMYSL ŽIVOTA TROCHU MÁLO.
02. 03. 2013 | 12:43

Kuřačka z Perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

abych to zjednodušila. Vy i pan premiér konstatujete, že při odsunu byla způsobena řada zločinů a ústy premiéra se cítíte povinováni opakovaně omlouvat za tyto excesy (některých občanů Československa) v pohnutém a rozjitřeném období. Jak jistě víte u těch obětí kolem kterých byl takový mediální poprask šlo o vraždy německými potulujícími se skupinami). Přitom československý stát žádné takové excesy neorganizoval. Organizoval odsun Němců v intencích Postupimské konference a přitom někteří občané vedeni vlastními pohnutkami provedli zločiny, prakticky tím ochránil odsunované od národnostníchc konfliktů a třenic a nekonečných soudů s popravama kvůli vlastizradě, které by byly při jejich setrvání v rámci ČSR zákonité. Současně to byla prevence aby v budoucnosti nemohlo dojít skrze páté kolony k opakování této historické zkušenosti.

A teď pane Stejskale Vám zopakuji otázku, ne kterou jste ještě ani jednou neodpověděl. Jak je možné, že se sudetoněmecká politická reprezentace "krajánků" doposud neomluvila za excesy, které způsobili někteří předci "krajánků"? Anebo někteří jejich předci nikoho nevyháněli z československého pohraničí po "Mnichovském" záboru, neprováděli cílenou kriminální a protistátní činnost v pohraničí před Mnichovem, nebyli v SS, nebyl K.Henlein šéfem SS a říší splnomocněným místodržícím v protektorátu, nepodíleli se na koncipování a organizované realizaci Grundplanung O.A. zaměřený na rozbití ČSR a postupné poněmčení obyvatel?

Čím si vysvětlujete toto záhadné bílé místo v současné české historiografii?
02. 03. 2013 | 12:58

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Zdeněk Brom

Vím,že jste mladý-ale nevím,zda jste vystudoval učitelství před r.1989 /resp.to učitelství nastoupil/-nebo až po r.1989.

Protože já celý život milovala historii /a v 7O-l.jsem měla ty nejlepší podmínky-mí rodiče jako bývalí sedláci nebyli v KSČ,ještě jsem měla 2O bodů při hodnocení přijetí na VŠ /mimochodem-za členství v SSM bylo jen 10 bodů-což velmi rozčilovalo mou snaživou spolužačku,.takto dceru nižšího úředníka z Tesly a člena Lidových milicí,který v r.1969 potlačoval protesty v Praze úto vím přesně,psala jí to maminka na chmelovou brigádu/.

Spousta lidí mi říkalo,že při mých schopnostech a lásce k dějinám jsem mohla něčeho dosáhnout.

Ale já jsem nemohlas.
Mohla jsem klidně svým zkoušejícím odříkat "Poučení z kriz.vývoje"-ve 3.osobě-ale nemohla bych totéž říkat jedinému ze svých žáků-a současně je nutit na pochody na 1.máje a 7.listopadu.
Ano,byla to moje pčecitlivělost-ulít císaři,co jeho jest.
Moje sebeúcta byla pro mne důležitější než má kariéra.

A hluboce mne mrzí vývoj této země/prostě mám pocit,že tzv.disidentům jsem naletěla/-oni byli bohatě placeni,za to nás pak svým chlebodárcům po roce 199O prodali.

No co-za socialismu jsem nemusila jediného mladého člověka přesvědčovat,že r.1968 bylo zabránění kontrarevoluce.

Po r.1990 nemusím jediného mladého člověka přesvědčovat,že Češi ublížili Němcům.

Proč Vy to děláte,když nevidíte důsledky /zlikvidovanýnáš průmysl,zničené zemědělství,bezdomovce.

Mimochodem-zařídil byste stipendium pro studium žákovi,který by oponoval Vašim názorům?
Podle Dagnmar já jsem dítě r.1968-a tehdy bylo heslo:
Nesouhlasím s tí,co říkáš,ale do poslední kapky krve budu bojovat za to,abys to mohl říkat.

Mimochodem-jezuity si řada lidí plete s inkvizicí-ale jejich hlavní zbraní bylo vzdělání pro nadané děti z chudých vrstev,třebas i jiného názoru,a přitom je pomalu převedli na svou víru.

Neboť jak napsak Karel Čapek ve svých AYpokryfech:

JÁ VĚŘÍM-DOOPRAVDY VĚŘÍM-ALE CO JE PRAVDA?
02. 03. 2013 | 13:08

stejskal napsal(a):

Ne, paní kuřačko z Perlovky,

napsal jsem to do této debaty opakovaně, za těch šest let do jiných možná stokrát, ale napíšu Vám to znovu. NECÍTÍM SE POVINOVÁN OMLOUVAT SE (NATOŽPAK OPAKOVANĚ) ZA EXCESY ČI COKOLIV JINÉHO Z DĚJIN. Nikomu jsem nic neudělal, nevím, proč bych se měl omlouvat. Nemohu mluvit za pana premiéra, ale on se myslím za nic též neomlouvá.

Dokud toto nepochopíte a budete klást dotazy, proč se sudetoněmecká politická reprezentace za něco neomluvila (já nevím, možná to cítí stejně jako já, možná jsou zatvrzelí fašisté, možná... prostě nevím), pak se v debatě naprosto míjíme. Mě je je jedno, co dělá sudetoněmecká politická reprezentace. Ba dokonce je mi v tomto ohledu jedno, co dělá premiér. Mně zajímá, to co jsem psal pod blogem Jana Urbana (a toto se nemění zhruba tak od roku 1980):

"Nejde o omluvy (i když jako gesto dobré vůle jistě mohou nějakou pozitivní roli sehrát), ale o to, abychom si uvědomovali (a své děti učili), že některé věci jsou prostě nepřijatelné, že se nedělají, že se nedají omluvit ani obhájit (to neznamená, že se nedají pochopit důvody, proč se staly). A je úplně jedno, jestli je spáchá ten či onen. A jestli to udělal jako promyšlený akt pomsty, z čisté nenávisti, z politického kalkulu, z frustrace z něčeho, co tomu předcházelo či kombinace všeho dohromady. Prostě nechceme, aby se takové věci děly. Tak je nemůžeme obhajovat."

"když někde čtu či slyším, jak je správné někoho vyhánět z jeho domova plus důvody, proč je to správné, vyjádřím svůj názor. Tedy občas :-). Dělám tom proto, že mi přijde, že podobné věci zbytečně zatěžují vztahy mezi lidmi, brání v komunikaci, vzájemném pochopení se. A nejde vůbec jen o české Němce či Němce, ale třeba i o Rusy. Řada lidí vůči nim má historické předsudky. Přistupují ke každému Rusovi s nedůvěrou. Snažím se s konkrétními lidmi domluvit, pochopit, proč třeba přemýšlejí jinak, zbavovat se předsudků, ne se pořád vymezovat."

"Já nepovažuji žádný odsun lidí, kteří někde žijí od svého narození (a jejich předci stovky let) za správný. Samozřejmě že ty, co se v dějinách staly, už se nedají odestát. Ale anych mohl tuto svojí tezi obhájit (třeba jen sám před sebou), protože mi to přijde důležité kvůli současnosti i budoucnosti, tak se to v mých očích týká každého odsunu. Nedělám to kvůli minulosti, tu už nikdo nezmění, ale kvůli tomu, že nechci, aby etnické čištění bylo nyní a v budoucnu považováno za přijatelné a ospravedlnitelné řešení politických problémů."

Pokud se máme bavit o historii, jak to tehdy bylo a především jak to kdo vnímal a jak to vnímá dnes, nepodsouvejte mi prosím něco, o co mi vůbec nejde.

Libor Stejskal
02. 03. 2013 | 13:27

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie Králová:

Chtěl jsem být archeologem. Každou volnou chvíli jsem věnoval práci na výzkumu v terénu nebo četbě.

Nepodařilo se. Pobyt mého předka v komunistickém zařízení v Jáchymově bezpečně dminoval přijímacím pohovorů. Když se to stalo potřetí, dojel jsem na MŠMT osobně a nedal se vyhodit. Poslali mě kupodivu na PF v Českých Budějovicích. Státnice jsem měl v roce 1989.

Cituji: "Mimochodem-zařídil byste stipendium pro studium žákovi,který by oponoval Vašim názorům?"

S největší radostí.

Cituji: "Proč Vy to děláte,když nevidíte důsledky /zlikvidovanýnáš průmysl,zničené zemědělství,bezdomovce."

Této větě nerozumím.
02. 03. 2013 | 13:37

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Zdeněk Brom

Archeologie-to byl kdysi také můj sen /ale byla jsem ujištěna,že např.taková egyptologie se předává z rodiny na rodinu /a ve skutečnosti je to úzká společnost,do níž obyčejným smrtelníkům je vstup zakázán.

Možná,kdybych viděla Pompeje v 18 letech,,tak bych to zkusila.

Kdyby Vás Vaši předkové vychovávali v duchu antikomunismu,tak by vám raději ruce zpřeráželi,než by vás pustili na pedagog.fakultu.Vždyť v r.1984-5 nemohl nikdo vědět,jak to tu dopadne.I kdybyste jste učil přírodovědné obory,tak těm 1.májům jste se nevyhnul.
Ergo-byl jste ochoten kolaborace s režimem v mezích tolerance slušnými lidmi /což byla většina /.
Pokud jste šel na přírodovědný obor,proč jste např.nešel na "hnojárnu?-tam tehdy brali.

Čemu nerozumíte?
Po r.-1968 jsem byla zklamána vstupem vojsk-nyní jsem už téměř 1O let zklamána přístupem tzv.západních /starých zemí EU / k naší vlasti.
Vím,že Francouzi napřiklad koupili Dianu Děčín /ta nejlepší hořká čokoláda /-výrobu tam zastavili ihned,stroje rozřezali-A
ještě je rozvezli do několika sběren kovů /to aby nikdo neměl lehkou práci s vykoupením trosek strojů a event.obnovením výroby.//.

Hlavně že stoupne odbyt tyčinek Mars a podobných velmi zdravých výrobků,které pravděpodobně máte v automatu na Vaší ZŠ /či SŠ/to nevím.

Myslím to tak,že jsem očekávala od Západu ekonomickou pomoc po létech komunismu-ale oni k nám dovážejí předražené nekvalitní potraviny a nekvalitní prací prášky za stejné ceny,jako v NSR-někdy i vyšší.Prostě taková forma neokolonialismu.
Nebo vy opravdu neznáte-když bydlíte blízko Bavorska či Rakouska rodiny,které tam jezdí na velké nákupy 1y za 1-2 týdny?
A pokud máte rodinu,jste tak hrdí vlastenci,že ani jedenkráte tam nikdo nepojede,i kdyby jezdilo celé okolí?
02. 03. 2013 | 14:00

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Zdeňku Brome,
ale jednomu věřím /že byste zařídil stipendium velmi talentovanému žáku jiných názorů.

Především i já vím,že mezi Němci je řada velmi slušných lidí /jenže ti slušní mají v málokteré zemi světa tu velkou moc-ale obávám se,že to platí universálně/.
UČITELÉ A PROFESOŘI BÝVAJÍ TOLERANTNÍ-A TAK STUDENT BY SI POOPRAVIL SVÉ MÍNĚNÍ O ZLÝCH GERMÁNECH /pardon,omyl-ta velká písmena.
Ostatně nejlepší z početných studentských výměn byla studentka ze šlesvicka-Holštýnska.

Jako dobrý úmysl německé strany /jíž patří největší řada supermarketů /by mi pro začátek stačilo,kdyby zde prodávali za stejné ceny a ve stejné kvalitě jako v NSR /ale to je spíše věcí ministerstev a smluv /-neb to mám na hranice daleko.
02. 03. 2013 | 14:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie Králová:

To bude asi tím, že jsem byl vychováván v duchu tolerance a respektu.

Chcete naznačit, že všichni učitelé před rokem 89 byli kolaboranté? To bych si neodvážil tvrdit.

Vaše zklamání je úsměvné a hlavně k ničemu. Ty továrny zdevastovali a prodali naši lidé. Pamatuji si ty boje proti tomu. Jenže tenkrát byl Klaus in a mnozí očekávali zázraky na počkání a hlavně bez práce.

Cituji:"očekávala od Západu ekonomickou pomoc po létech komunismu" Jenže ta pomoc sem přicházela a přichází. Jak ji ale umíme využít? Tunel tuhle a tunel támhle. Předražená zakázka pro kámoše tady a druhá předražená za rok ....

Do Bavorska se jezdí. Je tam levněji a zboží skutečně kvalitní. Za nás tam nikdo nejezdí. Ne snad kvůli národní hrdosti, ale máme dost malou spotřebu a některé potraviny kupuje od zemědělců v okolí.
02. 03. 2013 | 14:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie Králová:

Cituji: "Jako dobrý úmysl německé strany /jíž patří největší řada supermarketů /by mi pro začátek stačilo,kdyby zde prodávali za stejné ceny a ve stejné kvalitě jako v NSR /ale to je spíše věcí ministerstev a smluv /-neb to mám na hranice daleko."

Když si vzpomenu na přátele z Bavorska, tak ti by Vám pravděpodobně řekli: "To je Vaše země. Tam si pořádek musíte udělat Vy!"
02. 03. 2013 | 14:24

Kuřačka z perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

omlouvám se za vlezlost ale neměla by být v historiografii jako výsledek reflexe zmíněna TAKÉ vina sudetských Němců? Jak je možné, že ani v deklaraci ani v Nečasově projevu není o ní ani zmínka? Jako kdyby ani neexistovala a poválečný odsun vyrostl z ničeho nic ve vzduchoprázdnu.
02. 03. 2013 | 17:57

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Zdeňku,
s oběma Vašimi příspěvky musím souhlasit.
I když s tím zklamáním jen částečně-každá smlouva záleží na obou stranách.
A jistěže zahraniční firmy dávaly tučné v šimné za pro ně velmi výhodné smlouvy-pokud je mi známo,při braní úplatků jsou postiženy-dokonce trestně-jak ten,kdo úplatek nabízí a dává,tak ten,kdo úplatek vyžaduje a přijímá.
Charakterní němečtí občané-zde především ženy-se zasadily o výrazné omezení dětské prostituce využívané německými zákazníky /naše policie s tím nic nedělala -snad i proto,že šlo o naše romské spoluobčany /já vím,teď je in říkat nepřizpůsobiví-ale jak k tomu přijde ta sice malá část,ale přesto řádně přizpůsobená-Romů.

A co se týče toho,pomoci si-řekněte mi jednoduchý recept-jak.
Neboť pokud je masivně zkorumpovaný policejně-justiční systém,tak to moc nejde.
A poslanci-levice či pravice-najdou shodu především v korupčním systému-jednou na mou hromádku,podruhé na tvou a když je potřeba,dohodnou se i společně./a to na všech úrovních/.
Knížecí rady se dávají lehce-ale převést je do skutečnosti,to je těžké.
02. 03. 2013 | 18:14

Pavel napsal(a):

Pane Stejskale, ale sudetští Němci se chtěli stát občany Velkoněměecké říše a mnohé pro to udělali. Možná si pak někteří z nich drbali hlavu, když zjistili, že půjdou bojovat na východní frontu.
Zbývající občané Česko-slovenska se stali v českomoravské části občany Protektorátu, ale nevím jakým logickým umem z toho vyvozujete, že také měli být odsunuti do Německa.
Jistě česká historiografie byla nějakou dobu izolována od světa. Ale sudetoněmecká hustoriografie byla izolována od rozumu, slušnosti a znalosti příčin a následků.Izolace až tak nemusí plně dopadnout do kvality práce historiků, viz poučení ze současnosti. Stačí se podívat na činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a v době plné otevřenosti z něho často vycházejí materiály úrovně říšského ministerstva propagandy pod vedením dr. Goebbelse
02. 03. 2013 | 18:45

pamětník napsal(a):

Kuřačka z perlovky:
"Stejskal zřejmě z neznalosti dává rovnítka tam, kde nejsou." Podle mého názoru po zkušenostech pan Stejskal neargumentuje z nevědomosti, ale záměrně.
02. 03. 2013 | 18:58

pamětník napsal(a):

"čeští Nemci byli občany Říše, protože se jimi AUTOMATICKYy v roce 1938 (po připojení Sudet) resp. 1939 (po okupaci zbytku republiky) staly (i když řada říšských Němců na ně nahlížela jako na občany méněcenné). Nikdo se jich neptal, zda-li chtějí čti nechtějí"
A opět ty Vaše polopravdy, v tomto případě spíše lži. Sudetští Němci v 1938 masově projevili nadšení nad připojením k Říši; ještě na sklonku roku 1944 při jednání s emisary Košické čsl. vlády na své příslušnosti k Říši trvali i do budoucna.
02. 03. 2013 | 19:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie Králová:

Holt musí začít voliči přemýšlet nad tím, co kdo skutečně umí a dělá. Ne nad tím, co slibuje.

To pro začátek.

Další věcí je kultura žaludku a žaludu, která promořuje naší současnost. Tím myslím zaměřit se na konzumní hodnoty tak houfně vyznávané.

Pro začátek by stačilo dát slovo lidem, kteří dokázali vybudovat svoje firmy slušností a vlastním umem.
02. 03. 2013 | 20:09

stejskal napsal(a):

Tak znovu, paní Kuřačko z perlovky,

vinu těch sudetských Němců, kteří usilovali o rozbití republiky za pomoci agentů cizí moci je nepopiratelná a naprosto rozhodující. Všichni, kdo se na tom jakkoliv podíleli měli být postaveni před soud a odsouzeni. Za vlastizradu, terorismus atd. atd. O tom žádný historik nepochybuje. Nepochybuji o tom ani já. Je to naprosto jednoznačné. Počínaje provokacemi, stupňováním požadavků tak, aby nemohli být přijaty, přes terorizováním občanů české i německé národnosti, kteří byli loajální tehdejší čs. republice až k ozbrojeným útoky na české státní zaměstnance a sabotáže.

Jestli o tom chce mluvit pan premiér či třeba sudetoněmecké krajanské sdružení, je z mého pohledu jejich věc. To nejsou historici, mají politické cíle. Čili toto přeci nikdo nezatujeje. O tom, co se tehdy dělo, bylo u nás za poslednch 70 let napsány stohy publikací. Já teď píši o tom, o čem se přes padesát let prakticky nehovořilo. Protože mi jde o to, postihnout co nejlépe celou historii.

Pokud si Vy, premiér, představitelé jednoho spolku či druhého chcete vyměňovat omluvy či naopak se dohadovat, kdo si začal, nezajímá mne to. Zajímá mne, jak to tehdy bylo. Jak to vnímali tehdy Češi vím, přečetl jsem o tom stohy knih. Od zhruba deseti let jsem se o tom učil postupně na základní, střední a vysoké škole. Jak to vnímali sudetští Němci, máme možnost poznávat teprve dvě dekády. Tedy ti, co o nějaké poznání, které vede k tomu, že si spolu mohou povídat lidé různých názorů, stojí.

Pane Pavle,

Vy jste s nimi mluvil? Víte kolik jich aktivně chtělo, kolik jich nechtělo zcela zásadně (ale případná perzekuce jim nestála za odmítnutí) a kolika to byla jedno, protože chleba si za to stejně nekoupili? Já vím, že těch, kteří chtěli do Říše bylo strašně moc. To přece ví každý. Řvali Heil Hitler i na toho ve zmiňovaného Runcimana. Ale stejně jako ne všichni Češi volili v roce 1946 totalitní stalinistické komunisty a celá řada po roce 1948 proti nim aktivně vystupovala a nemalá část je jen tiše nenáviděla (ano, asi většina byla i v té době nadšena, byť se země sovětizovala, lidé hnili v kriminálech, v lágrech a na uranu), tak úplně stejně je to s českými Němci.

Hezký večer.

Libor Stejskal
02. 03. 2013 | 20:24

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: v roce 1938 žilo v tehdejší ČSR zhruba 3,5 miliónu českých Němců. V komunálních volbách dostali Henleinovci 1 116 726 hlasů. Přes 170 tisíc českých Němců hlasovalo aktivně proti nim (volili socdem a komunisty). A to za stavu, kdy to v německy mluvících regionech bylo hrdinství, protože ordneři terorizovali v řadě míst (záleželo na tom, jak fanatická tam SdP byla) lidi jiného politického přesvědčení, v řadě míst ani nebyla jiná kandidátka než SdP, protože se lidé báli. Když si to spočítáte, další zhruba nejméně milión Němců s volebním právem tedy k volbám za těchto okolností vůbec nešel.

Co si při svých počtech a prohlášeních, že "se sudetští Němci chtěli stát občany Velkoněměecké říše a mnohé pro to udělali" počnete s nimi? Tedy s těmi 170 tisíci statečnými a miliónem těch, kteří se nechali zastrašit či otrávit?

Při obou mobilizacích nastoupilo k jednotkám i zhruba 50 procent povolanců německé národnosti. Tím nechci říct, že všichni s nadšením a zpěvem českých vlasteneckých písní. Čeští velitelé hlásili, že někteří z nich jsou neochotní, mají nepřátelské chování. Možná i tací převládali, to nevím.

A co s tou blíže nespecifikovanou skupinou, řada z nich byla sociální demokraté, komunisté, křesťané (ve smyslu partajním), jistě mezi nimi byli i bez politické příslušnosti, kteří přišlisvoji vlast hájit proti Hitlerovi? Co oni? Také spadají do kategorie "sudetští Němci se chtěli stát občany Velkoněměecké říše a mnohé pro to udělali"?

Po roce 1946 směl zůstat jen ten, kdo prokázal aktivní odpor proti nacistům (v době divokého odsunu často ani to nestačilo). Museli jít skoro všichni. I ti, kteří Henleina a Hitlera nechtěli.

Libor Stejskal
02. 03. 2013 | 20:52

Honza napsal(a):

Libor Stejskal

Pane Stejskale, já myslím, že by jste mohl s čistým svědomím podepsat i bezprostředně následující příspěvky jak mé tak Zdeňka Broma, kde je ten Vámi zmiňovaný příspěvek dopřesňován. Jinak co se týká rozdílných názorů na věc, to považuji za naprostou samozřejmost, neboť to je základem plurality a demokracie. Na druhou stranu názory na věci a události, zejména pak historické události související s bytím a nebytím našeho národa, jež jsou fakticky danné a mají naprosto jednoznačný průběh s jednoznačnou příčinou a následkem, by měly být při nejmenším aspoň zodpovědné, když už ne jednotné. My přeci musíme vycházet a poučit se z našich historických zkušeností v této konkrétní věci ze zkušeností se sudetskými Němci, ne v rámci nějakého falešného usmiřování přistupovat na jejich lživé historické teze. Já chápu, že s tou Vaší řekněme vstřícností to myslíte dobře, ale pozor na to! Druhá strana (nemyslím teď nutně Němce obecně, ale představitele SDL) to nebere jako projev dobré vůle a vstřícnosti! Oni to berou jako naši slabost a té slabosti můžou, až pro ně přijde vhodný čas, využít samozřejmě v náš neprospěch. No a podstata věci o kterou mi jde tkví v tom, že si myslím, že není na místě, abychom my, potažmo představitelé našeho státu se donekonečna sudetským Němcům omlouvali, natož takovým slabošským a ponižujícím způsobem jako Nečas v bavorském parlamentu. My bychom měli především trvat na tom, aby SDL přiznal jasnou roli německé menšiny na dlouholetém zhoršování česko-německých vztahů na území našeho státu, které vyvrcholilo nejprve mnichovskou krizí a následně pokračovalo po celou dobu okupace. Zde nemyslím jen dobu třicátých let, protože geneze zhoršování těchto vztahů sahá minimálně do 18.-19. století, kdy tyto vztahy počal významně zhoršovat německý agresivní nacionalismus s vyznáváním velkoněmecké idee, kdy tak aktivně bránil českému národnímu obrození a spravedlivému česko-německému vyrovnání. No a v neposlední řadě musíme po SDL bezpodmínečně chtít zrušení 20 základních bodů z jejich stanov z roku 1961. Protože pokud toto bude z jejich strany platit, pak je jaké koliv smíření nemožné. Toť v kostce vše. Omlouvám se za kostrbatý styl, neboť jsem po 12 h směně poněkud unaven a už mi to tolik nemyslí. Myslím si, ale pane Stejskale, že mi budete rozumět.
02. 03. 2013 | 21:42

Honza napsal(a):

Libor Stejskal

Ještě si neodpustím poznámku k tomu kdo ze sudetských Němců mohl u nás zůsta a kolik jich bylo. Právo zůstat v republice měli samozřejmě když to zkrátím němečtí sociální demokraté,komunisté a antifašisté. Tuto záležitost řešil Ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 Sb. O úpravě československého státního občanství osob německé a maďarské národnosti. Při určení toho kdo občanství pozbývá nebo nepozbývá hrála hlavní roli zásada tzv. právní doměnky. Zde se jednalo o právní konstrukci založené na vyvratitelné doměnce. Jedná se o konstrukt, kdy se vychází z předpokladu, že se danná osoba dopustila jednání proti československému státu nebo českému nebo slovenskému národu. Pokud vyjde najevo, že byl antifašista, nebo aktivně působil proti nacismu adt. mohl v republice zůstat. Důkazní břemeno tak bylo na straně občana německé národnosti. V současné právní úpravě je toto nepřípustné. Pro tu dobu to však bylo z již mhohokrát citovaných důvodů logické a nezbytné. Jen po právní stránce pokud by bylo důkazní břemeno na starně státu, tak by se těmito věcmi státní orgány zabývaly ještě do dnes. Již jen na závěr, tehdy zůstalo v republice 250000 Němců, což vlastně odpovídá těm 10% antifašistů. To, že drtivá většina z nich za komunistického režimu raději zvolila vystěhování do Německa je již úplně jiná věc.
02. 03. 2013 | 22:28

Kuřačka z Perlovky. napsal(a):

Honza,

souhlas.

P.Stejskal,

já mluvila 1) o 90% sudetoněmeckých VOLIČŮ (tedy těch, co se zůčastnili voleb. Nemluvila jsem o tom, že VŠICHNI sudetští Němci byli nacisté ale že VĚTŠINA byla, jak plyne z volebních výsledků - pronacistická a proříšská. Že to byl určující politický trend, který měl klíčový vliv na vývoj Československa - u našich "krajánků".

2) o co šlo v mých příspěvcích především , je kamuflování a překrucování historie, t.j. zatloukání podílu sudetské menšiny na předmnichovském vývoji, zejména směrem k rozbití ČSR, podílu na plánech na poněmčení a "odčeštění" českých zemí a aktivního podílu na nacistické politice v Protektorátu, kdy SdP splynula s NSDAP a Henlein se stal dokonce šéfem gestapa a říšským místodržícím v protektorátu. Jak je možné, že o tomto dnes nikdo, zejména PREMIÉR se ani jednou větičkou nezmíní ve svém projevujenom samé SUPERLATIVY na adresu "krajánků"a jak to, že ani jednou větičkou tento podíl "krajánků" na vývoji v českých zemích nebyl zmíněn v česko-ně,mecké deklaraci? Jak to, že dějiny českých zemí začínají být zcela prosty těchto faktů? O to mi šlo a jde.
03. 03. 2013 | 03:53

Pavel napsal(a):

Pane Stejskale a odpovím Vám stejně. S kolika sudetskými Němci jste mluvil a zjistil jste, že se nechtěli stát občany Říše ? :-))
A panenko skákavá, kde jste zjistil, že v roce 1946 se zde volili totalitní komunisté? To Vám asi nakukali v Ústavu pro studium totalitních režimů, ale nevěřte tomu co tento ústav tvrdí.
03. 03. 2013 | 08:38

stejskal napsal(a):

Vážení, myslím, že se tato debata začíná točit v kruhu, už se asi dál nedostaneme.

Čili jen několik závěrečných poznámek z mé strany:

Ad:

"Druhá strana (nemyslím teď nutně Němce obecně, ale představitele SDL) to nebere jako projev dobré vůle a vstřícnosti! Oni to berou jako naši slabost a té slabosti můžou, až pro ně přijde vhodný čas, využít samozřejmě v náš neprospěch."

Toto je ničím neprokázaný konstrukt. Je to jako bych napsal. Druhá strana je neuvěřitelně vstřícná, daleko konstruktivnější než ti, co ji zde očerňují atd. atd. Obojí by byla jen hypotéza. Představa, že to tak je. S představami se těžko debatuje.

Ad:

"Protože pokud toto bude z jejich strany platit, pak je jaké koliv smíření nemožné."

Z Vaší strany pravděpodobně ano. Pak je spousty jiných lidí, kteří se smiřují, protože se chtějí smířit. A nekladou si podmínky.

Ad:

"Již jen na závěr, tehdy zůstalo v republice 250000 Němců, což vlastně odpovídá těm 10% antifašistů. To, že drtivá většina z nich za komunistického režimu raději zvolila vystěhování do Německa je již úplně jiná věc."

Z těch 239 tisíc, kteří nebyli po válce vystěhováni do Německa, nebyli ani zdaleka všichni antifašisté. Bylo mezi nimi i docela dost nacistů. České úřady totiž vyjmuli z odsunu desítky tisíc německých specialistů, bez nichž by se tehdejší čs. průmysl neobešel (šlo třeba i o mistry ve sklárnách. textilkách apod). Všem, tedy ÚPLNĚ VŠEM bývalým čs. občanům německé národnosti bylo odejmuto občanství (tedy včetně těch, kteří mohli a chtěli zůstat) a museli jej na základě dokazování o své aktivní protinacistické činnosti dost složitě získávat zpátky (výjimku tvořili čs. Němci z Hlučínska a Těšínska z tzv. volklistu). Tedy se všichni čs. Němci stali AUTOMATICKY obyvateli této země bez občanských práv. A pokud se zde rozhodli dobrovolně zůstat, byli jimi řadu dalších let. VŠICHNI. Jen proto, že jejich mateřská řeč byla němčina. Ještě důležitější je ale ten cca. milión, o němž jsem psal v předchozích příspěvcích.

Ad:

"Pane Stejskale a odpovím Vám stejně. S kolika sudetskými Němci jste mluvil a zjistil jste, že se nechtěli stát občany Říše ? :-))"

S pár ano, ale to vůbec není důležité. Vy jste zde tvrdil, že "sudetští Němci se chtěli stát občany Velkoněměcké říše a mnohé pro to udělali" a toto tvrzení jste opíral o výsledky obecních voleb z roku 1938. Já Vám na výsledcích stejných voleb doložil, že z 3,5 miliónů tehdejších českých Němců (řekněme že 2,8 miliónu měly volební právo) dala hlas straně, která toto měla již v té době v programu, něco přes milión. I kdybychom předpokládali, že tito všichni byli nacisté a chtěli v té době být součástí Říše (a podstatná většina z nich to takto tehdy opravdu cítila), je to stále jen cca. 42 procet oprávněných voličů a jen třetina VŠECH českých Němců. Je to hodně, ale nejsou to všichni. Ani zdaleka. Nicméně po válce byli VŠICHNI čeští Němci zbaveni majetku, bylo jim VŠEM odebráno občanství a až na 239 tisíc VŠICHNI museli opustit své domovy. Je to takto srozumitelné?

Ad:

"Nemluvila jsem o tom, že VŠICHNI sudetští Němci byli nacisté ale že VĚTŠINA byla, jak plyne z volebních výsledků - pronacistická a proříšská."

Ne, toto se neopírá o žádný historický fakt. Je to Vaše domněnka vycházející z toho, jak to nejdříve hlásal Hitler a Henlein a jak to pak interpretovala i tuzemská poválečná historiografie. Viz výše.

Ad:

"O co šlo v mých příspěvcích především , je kamuflování a překrucování historie, t.j. zatloukání podílu sudetské menšiny na předmnichovském vývoji, zejména směrem k rozbití ČSR..."

Už jsem na tento Váš subjektivní a podle mne velmi nepřesný dojem reagoval výše několikrát. Zřejmě jste to přehlédl. Neznám nikoho, opakuji nikoho, kdo by zatloukal podílu sudetské menšiny (sic! tehdy to nebyla žádná menšina, bylo jich zde dokonce víc než Slováků ;-) na předmnichovském vývoji

Čili závěrem opakuji: Spoustu faktů zde bylo po válce zamlčováno, protože se nehodily do oficiálního výkladu, který byl po desetiletí ovlivňován totalitní ideologií (a každý jiný pohled byl cenzurován, jeho nositelé perzekuováni). Např. francouzští, britští a němečtí historikové tuto debatu vedou už dávno a proto je v těchto zemích veřejnost lépe informována. Je dobře, že se to mění i zde.

Mějte se hezky. Těším se na další zajímavé a inspirativní diskuse.

Libor Stejskal
03. 03. 2013 | 11:33

Kuřačka z perlovky napsal(a):

p. Stejskal,

1) jestliže tedy nikdo nezatlouká skutečný obraz role sudetských Němnců v historii českých zemí, pak si tedy přečtěte premiérovo vystoupení v bavorském parlamentu a zkuste ocitovat z česko-německé deklarace pasáž, ve které se mluví o NEGATIVNÍ ROLI SUDETSKÝCH NĚMCŮ v předválečné době a za Protektorátu. A pokud možno taky OCITUJTE reciproční OMLUVU "KRAJÁNKŮ" za Zločiny!!! některých svých předků, kterých se dopustili na českém národě. Buďte laskavě od té dobroty! O to zde jde! o historický odezdikezdismus oficiální politické reprezentace. A o možné plíživé konsekvence. Jinak by se totiž "krajánci nejenom onluvili (což doposud neudělali) ale zrušili i své programové požadavky vůči české straně.
03. 03. 2013 | 12:41

ex-nemo napsal(a):

Pane Stejskale
Marně přemýšlím o co Vám vlastně jde, že se tak angažujete a to jednoznačně ve prospěch , krátce řešeno, Sudeťáků ?
Fakt věnujete tolik úsilí jenom snaze o nápravě omylů v dějepise, (V tom případě byste se snad měl rekvalifikovat na historika ) nebo je za tím ještě něco jiného ?
Uvědomujete si, že v každém případě neustálm omíláním toho tématu přispíváte k rozeštvávání národa a dezorientaci mnladších čtenářů ?
Velice rád bych věděl, co je Vaším záměrem. Nechtěl byaste takovou diskuzi, kde nebude mlžení ale jen fakta , ano, ano, ne, ne ?
Velmi bych byl potěšen, kdybych takovou diskusi s Vámi na to téma mohl vést.
03. 03. 2013 | 12:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy