Kdy lze žalovat prezidenta republiky

25. 09. 2016 | 14:59
Přečteno 8182 krát
Dovolání Kanceláře prezidenta republiky ve věci žaloby paní Terezie Kaslové znovu otevřelo otázku, zda a v jakém rozsahu smí být prezident republiky žalován. Účelem tohoto článku je přispět k vyjasnění této ústavněprávní problematiky. Autor se necítí kompetentní vyjádřit se k vlastnímu předmětu žaloby paní Kaslové nebo se dokonce postavit na tu či onu stranu sporu.

A. Úvodem

Když jsem před třemi lety podal na prezidenta republiky Miloše Zemana osobnostní žalobu, jedna z námitek hradního advokáta Marka Nespaly tenkrát zněla, že prezidenta nelze žalovat ... soud bohužel neměl možnost se k tomuto konkrétnímu problému vyjádřit, protože Hrad svou chybu nakonec uznal a uzavřel se mnou soudní smír ... a dnes Marek Nespala vyčítá Terezii Kaslové, že za výroky prezidenta Zemana žalovala KPR a ne přímo prezidenta Zemana. Tentokrát s Markem Nespalou nemohu nesouhlasit, protože de facto nyní přistoupil na moji tři roky starou argumentaci. Na rozdíl od Marka Nespaly nemám důvod na svých tehdejších právních názorech něco měnit.

V roce 2013 jsem žaloval:

1a) Českou republiku - Kancelář prezidenta republiky, a to pro skupinu výroků, ve kterých mne vedoucí KPR Vratislav Mynář označil za jednoho ze tří členů "nesvaté trojice", trojice "skutečných otců" amnestie Václava Klause,

1b) Vratislava Mynáře jako fyzickou osobu, a to pro identickou skupinu výroků;

důvodem, proč byli současně žalováni KPR i Vratislav Mynář byla prostá procesní opatrnost - jakkoli se zdálo evidentní, že Vratislav Mynář mluvil z pozice vedoucího KPR, bez dalšího dokazování nebylo možno předem objektivně vyloučit, že mluvil výhradně sám za sebe - po celou dobu totiž existovala teoretická možnost, že KPR se od výroků svého vedoucího distancuje (např. po jeho případném odvolání) a pokusí se ponechat odpovědnost výhradně na něm jako na fyzické osobě (proto také autor článku tehdy brojil proti tomu, aby všechny tři žalované zastupoval jeden společný advokát).

Tato část žaloby nás dále nemusí zajímat, autor ji zde zmiňuje jen z důvodu kontextu.

2) Za jinou skupinu obdobných výroků autor žaloval přímo prezidenta Zemana, protože on osobně tyto výroky učinil. KPR není správním úřadem, je organizací servisního typu, nedisponuje žádnými vlastními rozhodovacími pravomocemi o právech a povinnostech osob a nenese za prezidenta žádnou právní odpovědnost. KPR za autorova tamějšího působení např. mnohokrát odmítla poskytnout informaci týkající se činnosti prezidenta republiky, a to z toho prostého důvodu, že KPR není prezidentem republiky, dokonce o jeho činnosti ani nemusí vždy vědět a tedy o ní ani nemůže informovat.

Tato část autorovy žaloby nás zajímat bude, protože v tomto rozsahu je plně srovnatelná s žalobou Terezie Kaslové - v obou případech se jednalo o výroky učiněné osobně prezidentem republiky.

B. Způsobilost prezidenta republiky být žalován

Terezie Kaslová udělala podle názoru autora tu zásadní chybu, že pro výroky prezidenta žalovala jeho kancelář. Je třeba znovu opakovat: mezi prezidentem a KPR není žádný právní vztah srovnatelný např. se vztahem mezi ministrem a ministerstvem. Ministerstvo je správním úřadem, Kanceléř prezidenta republiky správním úřadem není (správním úřadem je však za určitých okolností osobně prezident). Ministr ministerstvo řídí, Kancelář prezidenta prezidentovi slouží. Ministr je součástí ministerstva, prezident není součástí KPR. Proto soud měl žalobu odmítnout pro nedostatek pasivní legitimace žalované KPR, aniž by se dál žalobou věcně zabýval.

V roce 2014 KPR tvrdila, že prezidenta nelze žalovat vůbec. Autor nyní ocituje své vyjádření, které v reakci na uvedené tvrzení právního zástupce KPR tehdy jakožto žalobce zaslal Městskému soudu v Praze:

"II.1.1. K námitce nedostatku pasivní legitimace žalovaného Miloše Zemana:

12. Ing. Miloš Zeman je prezidentem republiky 24 hodin denně, nemá žádnou pracovní dobu. Prezident České republiky není nadán ani žádnými viditelnými odznaky veřejné moci (prsten, tiára, koruna apod.), které by přesně určovaly, kdy jedná jako prezident republiky a kdy jako soukromá osoba - charakter jeho jednání je tedy třeba posuzovat podle jeho obsahu.

13. I na prezidenta republiky se vztahuje základní ústavní princip rozvedený v bodě 11, totiž že jako představiteli veřejné moci je mu dovoleno jen to, co mu Ústava a zákony dovolují, popř. přikazují.

14. Pravomoci prezidenta republiky beze zbytku vymezují čl. 62, 63 a 64 Ústavy: čl. 62 obsahuje výčet tzv. výlučných pravomocí, čl. 63 výčet kontrasignačních pravomocí, čl. 63 obsahuje v odst. 2 i odkaz na "pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny" a jako takový je jejich zdrojem - bez tohoto ustanovení by prezident žádné další pravomoci než ty, které jsou uvedeny v ústavě (pozn. 2), mít nesměl. Všechna ostatní ustanovení Ústavy týkající se pravomocí prezidenta jen konkretizují pravomoci, jejichž konečný výčet je uveden v čl. 62 - 64 Ústavy. Pokud se týče čl. 54 odst. 1, konstatujícího, že "prezident republiky je hlavou státu", je třeba jej vykládat v kontextu ostatních ustanovení o pravomocech prezidenta - sám o sobě žádnou další prezidentovu pravomoc založit nemůže. Opačný přístup by otevíral prostor pro naprosto bezbřehý a v demokratickém právním státě nepřípustný výklad pravomocí prezidenta republiky. Takový výklad by příkře odporoval smyslu a účelu ustanovení čl. 2 Ústavy, resp. čl. 2 Listiny, a čl. 1 odst. 1 Ústavy.

15. Podle názoru žalobce lze veškeré chování prezidenta republiky rozdělit do čtyř ostře ohraničených skupin:

15.1. chování čistě soukromoprávního charakteru (např. pronájem či prodej prezidentova soukromého bytu);

15.2. mimoprávní chování politického charakteru, tj. chování z pozice prezidenta republiky - jde o úkony, které by prezident nemohl provádět, aniž by byl prezidentem, resp. které by tratily na významu, pokud by je učinila jiná osoba (např. novoroční projev nebo jiné veřejné projevy jdoucí nad rámec oprávnění ve smyslu čl. 63 písm. a/ a čl. 64 Ústavy, včetně projevů při jmenovacích ceremoniálech, přebírání různých záštit, návštěva zahajovacího koncertu mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v Rudolfinu, výstup na Sněžku apod.), které však nejsou výkonem pravomocí prezidenta republiky v ústavněprávním slova smyslu;

15.3. výkon pravomocí prezidenta republiky přímo vyplývajících nebo odvozených z čl. 62 - 64 Ústavy, které nejsou úředním postupem ve smyslu zákona o odpovědnosti (např. zastupování státu navenek, projev na jednání vlády, rozpuštění Poslanecké Sněmovny či vyhlášení amnestie);
(zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - PH, 25/9/16)

15.4. výkon pravomocí prezidenta republiky, který je současně úředním postupem ve smyslu zákona o odpovědnosti.

16. Pouze na úkony popsané v podbodě 15.4. se může vztahovat zákon o odpovědnosti. Jsou to takové úkony, kde prezident koná vůči někomu ve správním řízení (řízení v občanském soudním řízení a ve správním soudním řízení je vyloučeno z podstaty věci, řízení v trestním řízení tím, že rozhodnutí o udělení milosti či vyhlášení amnestie nepředchází žádné řízení ani formální návrh). V praxi bude takových úředních postupů minimum, žalobci se v tuto chvíli vybavuje pouze jmenování profesorů - jmenování profesora bez příslušného návrhu bude jakožto komisivní jednání spadat pod § 5 písm. a/ zákona o odpovědnosti, naopak odmítnutí jmenování řádně navrženého profesora bude spadat pod § 5 písm. b/ uvedeného zákona, protože by se jednalo o chování omisivní.

17. Na chování popsané v podbodech 15.1., 15.2. a 15.3. zákon o odpovědnosti nedopadá, a proto v jejich případě neexistuje právní překážka pro použití § 13 starého občanského zákoníku (resp. jemu odpovídajících ustanovení nového občanského zákoníku).

18. Žalované výroky Miloše Zemana (výroky č. 8 a 9) nelze vůbec podřadit pod žádnou pravomoc prezidenta republiky, nelze je však považovat ani za čistě soukromé jednání Miloše Zemana. Podle názoru žalobce patří oba výroky (a také "závazek" vyšetřit spoluautorství pracovníků KPR na amnestii) do množiny chování vymezeného v podbodě 15.2. shora a jako takové je postižitelné osobnostní žalobou ve smyslu § 13 starého občanského zákoníku.

19. Pokud se týče námitky, že prezident republiky podle čl. 54 odst. 3 není z výkonu své funkce odpovědný, jedná se o odpovědnost ústavněprávní, resp. obecně veřejnoprávní, nikoli odpovědnost soukromoprávní. Přestože Miloš Zeman jednal jako veřejná osoba, zasáhl svým chováním nad rámec úředního postupu a nad rámec výkonu svých pravomocí do práv soukromé osoby, to jest žalobce. Prezident nemá žádnou vyšetřovací pravomoc.

20. Argumentují-li žalovaní usnesením Ústavního soudu ČSFR č. 7/1992 Sb., je třeba především konstatovat, že se vztahovalo k dnes již neplatnému ústavnímu zákonu o československé federaci, který koncipoval postavení prezidenta republiky výrazně jinak, než platná Ústava, nadto se jedná o ústavní předpis dnes již neexistujícího státu.

21. Dále, čl. 65 úst. zákona č. 143/1968 Sb., ke kterému se uvedené usnesení vztahovalo, tehdy zněl:
"Prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky nelze soudně stíhat pro jednání spojené s výkonem jeho funkce.", a uvedené usnesení Ústavního soudu ČSFR se týkalo výhradně výkladu slov "jednání spojené s výkonem jeho funkce". Prezident se tehdy těšil v souvislosti s výkonem své funkce vynětí z jakéhokoli soudního jednání, tedy i z jednání občanskoprávního - šlo o reziduum byzantinského, paternalistického pojetí veřejné moci.

22. Dnes je prezident čl. 65 Ústavy (pozn. 3) vyňat pouze z řízení sankčního charakteru, tj. z řízení trestního a přestupkového:
"Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.", a obrat "jednání spojené s výkonem funkce prezidenta" nebo jemu obdobný současná Ústava vůbec neobsahuje.

23. Lze shrnout, že ústava v letech 1969 - 1992 zakazovala prezidenta soudně stíhat pro jakékoli jednání spojené s výkonem jeho funkce (tedy pro jakékoli jednání které by dnes věcně odpovídalo jednání vymezenému v podbodech 15.2., 15.3. a 15.4.), a to i v řízení občanskoprávním, zatímco Ústava platná od roku 1993 pouze zakazuje jej stíhat trestně anebo pro přestupek, a to paradoxně i tehdy, pokud trestný čin či přestupek spáchá při chování vymezeném v podbodě 15.1., tedy např. při dopravní nehodě. Žalovanými namítaný judikát je tedy dnes judikátem zcela mrtvým, nelze jej použít nejen v kontextu žaloby, ale nelze jej dnes použít vůbec.

...

Poznámky žalobce jsoucí součástí citovaného textu:

2) Pod pojmem "Ústava" žalobce rozumí úst. zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění, pod pojmem "ústava" rozumí žalobce tzv. ústavní pořádek definovaný čl. 112 Ústavy.

3) Jde o dva různé čl. 65 dvou různých ústavních předpisů, jen pouhou náhodou se shodným číselným označením a upravující stejnou materii.
..."C. Shrnutí, resp.závěr

Co to vše znamená? Znamená to, že indemnita prezidenta republiky se týká pouze jeho případného trestního stíhání či stíhání pro přestupek, a to pouze po dobu jeho mandátu. Nyní platná Ústava ale nijak nebrání tomu, aby prezident byl žalován v občanskoprávním řízení, a to i pro výroky, které učinil z pozice prezidenta republiky.

Příklad: Nelze zahájit trestní stíhání prezidenta republiky pro trestný čin pomluvy, ale postižený je oprávněn na prezidenta podat tzv. osobnostní žalobu a domáhat se po něm uvedení věci na pravou míru, omluvy a/nebo odškodnění. Ústava rovněž nebrání zahájit trestní stíhání prezidenta poté, co mu vyprší mandát; k promlčení nedojde, protože čl. 65 Ústavy zde funguje jako zákonná překážka trestního stíhání a promlčecí doba proto začne běžet až v okamžiku skončení mandátu prezidenta republiky (§ 34 odst. 3, písm. a/ zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).(Poprvé zveřejněno v mírně upravené formě na blogu Česká justice)

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy