České národní zájmy a evropská krize

05. 03. 2012 | 08:25
Přečteno 15486 krát
Oxfordský historik Timothy Garton Ash, nedávno vyzval evropské vlády aby místo „politiky strachu“ a pouhé záchrany eura prováděli, ve jménu velkého evropského politického projektu, „politiku naděje.“ Ash, jeden z veleknězů evropské víry, se samozřejmě neptá jestli je sjednocení proveditelné a jestli je národy chtějí.

Také v české debatě je často řeč o filozofickém, historickém a morálním rozměru evropské integrace. Zkrátka přijdou naproti tomu úvahy o tom, jaký význam mají pro orientaci v nepřehledném evropském procesu národní zájmy. Místo toho velmi často slyšíme, že vlastně nikdo neví, co národní zájmy jsou. Pokusme se tedy vymezit vztah českých národních zájmů a evropské integrace.

Zájmy a hodnoty

Národní zájmy jsou odpovědí na to, že se národy vždy nacházejí někde na škále mezi rozkvětem a zánikem. Proto také existují „jen“ dva základní národní zájmy, bezpečnost a blahobyt. Jejich dosahování se odehrává v rozdílných podmínkách. Státy se liší polohou, velikostí, nerostným bohatstvím, hospodářskou vyspělostí, vzdělaností obyvatelstva atd. Navíc to co bezpečnosti a ekonomickému rozkvětu prospívalo před deseti lety může dnes škodit a to co je účelné ve Finsku nemusí fungovat v Dánsku. Co to znamená? Stejné národní zájmy vyžadují rozdílné způsoby dosahování.

Když tedy mluvíme o českých národních zájmech máme na mysli jedinečnou situaci České republiky a zdroje, které má k dispozici k tomu, aby v dané historické situaci upevnila svou bezpečnost a blahobyt. Do každodenní politiky se oba národní zájmy přímo promítnou ve chvíli, kdy společnost musí reagovat na určitou výzvu – třeba přistoupení k fiskálnímu paktu – a hledat takovou odpověď, která nejvíce prospěje hospodářskému rozvoji a bezpečnosti národa. Úlohou národních elit je „přeložit“ cíl bezpečnosti a blahobytu národa do konkrétních rozhodnutí.

Hledání odpovědí na evropské výzvy komplikuje jistá odmítavost části elit vůči národním zájmům. Jejich cílem je evropské sjednocení a s ním jsou národní zájmy v přirozeném rozporu. Proto mnozí význam národních zájmů popírají; národní perspektiva je prý překonaná. Zároveň se snaží rozšířit úvahy o národních zájmech o rozměr „evropských hodnot“, jako humanismus, sekularismus, lidská práva, solidarita a podobně, které považují za nadřazené.

Bezbranné ideály

Důsledkem je hluboké nedorozumění o důležitosti cílů, kterým má politika sloužit. Impozantní systém „evropských hodnot“ totiž zastiňuje skutečnost, že ony samy nedokáží zabezpečit prostor pro své uskutečňování. Ani ta nejvzletnější pojednání o významu celoevropské platnosti těchto hodnot nezmění nic na tom, že je lze uplatňovat teprve na základě bezpečnosti a ekonomické prosperity státu. O hodnotách evropské sounáležitosti a jejich významu pro aktuální českou politiku lze tedy mudrovat pouze v závětří stabilní společnosti v bezpečných hranicích. Řecko je sice kolébkou evropských hodnot, ale nezávisle na tom je právě blíže zániku než rozkvětu.

Další potíž je v tom, že „evropské hodnoty“ jsou obtížně měřitelné a libovolně vykladatelné. Výsledkem je nepřeberné množství obrazů evropského vývoje s rozpitými konturami reality. A nejenom to. Podle toho s jakým záměrem jsou tyto „vyšší hodnoty“ vykládány mohou výsledky těchto úvah bezpečnost a blahobyt národa podporovat nebo ohrožovat. Idealistické postoje, jako právě víra ve smysl a budoucnost sjednocené Evropy jsou tudíž neškodným koníčkem jenom pokud neohrožují předpoklady k tomu, aby mohly být vůbec diskutovány.

Spolupráce a konkurence

Hovoříme-li o národních zájmech tak se nevyhneme zjištění o jejich sebestřednosti. Totožnost zájmů existuje jen ve zcela vyjímečných situacích; kupříkladu jsou-li státy společně napadeny mocnějším nepřítelem. Za normální situace však shodná snaha o bezpečí a blahobyt neznamená ani stejné kroky ani automatické spojenectví. Společný je všem pouze záměr, dosáhnout svých cílů s co nejmenší námahou.

Státy mají pro zajištění své bezpečnosti a blahobytu rozdílné předpoklady a musí tudíž používat rozdílné metody. Navíc není dostatek toho, oč všem jde a proto státy častěji konkurují než spolupracují. Oficiálně odsuzovaný a přesto všemi praktikovaný protekcionismus je dokladem této naprogramované soupeřivosti; z ekonomiky známé komparativní výhody oslabují tuto konkurenci mezi státy pouze dočasně a okrajově.

Není divu, že i mezi členy EU zaznamenáme (skrytě nebo otevřeně) celou škálu postojů, od nezájmu, přes spolupráci a konkurenci až po nevraživost. Z těchto důvodů nelze vztahy států uvnitř unie popsat jako trvalý proces prohlubování spolupráce nebo zostřování nepřátelství. Jde-li o národní zájmy tak mezi státy existují styčné a třecí plochy - současně a dočasně. Každou spoluprácí probleskuje konkurence a žádná konkurence nevylučuje spolupráci; nic není na věčné časy.

Co zmůže spolek?

Nástrojem k uskutečňování národních zájmů může být spolek států. Omezuje sice nezávislost svých členů, ale slibuje za to vyšší účinnost a přírůstek stability. Výhodou připisovanou nádnarodnímu spolku je tedy to, že členové mohou uskutečňovat své národní zájmy efektivněji než na vlastní pěst.

Někteří komentátoři a politici však odmítají považovat EU za spolek ve jménu zájmů a vidí v ní spolek ve jménu hodnot. S evropským sjednocením spojují naději na splnění přirozené lidské touhy po symetrii, souladu a harmonii. Pro mnohé se unie kryje s archetypickou představou skupiny společně a solidárně vzdorující nebezpečím. Není divu, že jí pak nevnímají pouze jako nástroj k dosahování zájmů, nýbrž jako náš národní zájem. Rozumím sice pohnutkám jejich urputné obrany této vize před realitou. Pravdu však přesto nemají. Evropské sjednocení nebude úspěšné proto, že se opírá o správné hodnoty, nýbrž jen tehdy, když bude plnit své funkce pro členské země.

Nadnárodní spolek se osvědčí, když jeho členové získávají více než kdyby stáli o samotě. Právě s touto nadějí a nikoliv ve jménu hodnot evropské civilizace vstupovaly národy do EU.

Duch evropské sounáležitosti se tedy sice může i nadále důstojně vznášet nad vodami, ale alespoň občas se musí nechat posuzovat podle svých vlastních ambicí. Vzhledem k dnešní situaci EU je na místě otázka, jestli další prohlubování evropské integrace prospívá hospodářské stabilitě a bezpečnosti členských zemí.

Vyplatí se integrace?

Na otázku, je-li EU opravdu onou účinnou pákou, která posiluje možnosti členů dosahovat svých národních zájmů a je-li proto další sjednocování žádoucí, mě napadá pouze tato odpověď: Zkušenost posledních let ukazuje, že pro bezpečnost a blahobyt naší země je další prohlubování evropské integrace buď bezvýznamné nebo škodlivé. Pokusím se nastínit proč.

Historie evropské integrace stojí ve znamení přehnaných představ o tom, co všechno politika zmůže. Zvláště hrozivým příkladem tohoto furiantského přístupu je myšlenka a zejména způsob zavedení společné evropské měny. Také většina ostatních politických projektů, které Brusel v posledních letech vyhlásil, ať se již týkají zvýšení konkurenceschopnosti evropských států (tzv. Lisabonská agenda z roku 2000), ekologie (biopalivo, solární energie, elektromobilita) nebo společné zahraniční a bezpečnostní politiky dokazují, že EU zůstává členským zemím hodně dlužna. Omezuje sice stále více jejich nezávislost, ale neposkytuje jim za to přírůstek účinnosti při dosahování jejich národních zájmů.

V Evropě snad existuje hodnotová sounáležitost, ale jistě zde chybí základní materiální předpoklady pro sjednocení. Jak to, že spolek nedokázal za desetiletí své existence zorganizovat hospodářský vývoj svých zaostalých členů? Po desetiletí byly v rámci tzv. kohezních a infrastrukturálních programů na jih Evropy transferovány gigantické sumy, chyběla však promyšlená modernizační strategie a zejména důsledná kontrola toho, jak účelně se s penězi zachází. Dnes tyto státy přivedly EU na pokraj zániku a nejnovějším výdobytkem evropské agendy je modernizační „Marshall plan“ pro středomořské členy.

Jak to, že EU nedokázala dotáhnout ani tak nepochybně celoevropsky výhodný a existenčně nutný plynovod Nabucco? Konkurenční projekt Nord stream je již dávno hotový a South stream bude následovat. Bude-li Nabucco někdy uskutečněn nebude pro něj pravděpodobně dost plynu.

Co zbylo z vize evropské velmoci, která se postaví Americe a Číňě? Vidím jen to, že EU jako celek je schopná pouze symbolické politiky. Formálně je sice Evropa sjednocená. V operativní politice však pozorujeme její faktický rozpad na podskupiny s dočasně slučitelnými zájmy. Od vypuknutí finanční krize se konalo sedmnáct summitů EU k jejímu vyřešení. A výsledek?

Eurokrize je zhuštěným výrazem neutěšeného stavu celého evropského integračního projektu. Je to krize přehnaných ambicí a nezvládnutelné velikosti. Řešením nemůže být nic jiného než redukce cílů EU na tu úroveň, kterou dokáže zvládnout.

Nechte nás v Evropě

I kdyby existovala přímá pozitivní závislost mezi evropskou integrací a národními zájmy tak je povinností každé vlády průběžně zvažovat, zda-li její pokračování prospívá nebo ohrožuje existenci národa, kterému slouží. Ptejme se tedy, zda-li máme náš osud stále úžeji spojovat s organizací, která bojuje o přežití? Máme jí předávat další pravomoci? A do čích rukou vlastně? Vždyť pravá často neví, co dělá levá.

Část české elity přesto požaduje, abychom neopoustili „hlavní evropský proud“? No dobrá, ale kdo ví, kam vlastně zurčí? Že by nakonec byla cesta cílem evropské integrace? Kontinent jako poutník? Ahasver odsouzený k věčnému, bezcílnému bloudění. Za těchto okolností zní požadavek, „nechte nás v Evropě“ skoro jako poslední sbohem.

Setkáváme se také s tvrzením, že „opuštění hlavního evropského proudu“ je „iracionální“ a povede k tomu, že o nás budou rozhodovat ostatní. Když se však podíváme na sousední Slováky a jiné podobné státy tak zjistíme, že země našeho kalibru mají z bruselského hlediska jen dvě možnosti: poslouchat nebo poslouchat.

Rád bych se mýlil, ale výsledkem mých dosavadních úvah je zjištění, že důsledky prohlubování evropské spolupráce neslouží českým národním zájmům. Dobrodružství chybně nastavené integrační politiky nás sice nezahubí, ale ohrožuje naší stabilitu.

Vystoupit z EU?

Jakobych už slyšel tu naivně rafinovanou otázku: Máme tedy z EU vystoupit? Odpověď není složitá. Jelikož jsme k Evropě geopoliticky přikováni tak pro nás není výhodné z EU vystoupit. To však ještě neznamená, že je výhodné naše členství prohloubit. Proto bylo rozhodnutí premiéra Nečase nepřistoupit k fiskálnímu paktu správné a doufám, že je nezmění.

Ironická otázka, zda-li odmítnutím fiskálního paktu dokážeme naši suverenitu není domyšlená. Jednak přece každý ví, že fiskální pakt je pouze další příklad symbolické politiky; bude buď porušen ihned nebo prohloubí recesi a bude porušen po té. Navíc nejsme Řecko ani Portugalsko. Šetřit dokážeme sami a nepotřebujeme k tomu ani skupinovou terapii ani bruselskou kuratelu. A již vůbec nepotřebujeme další omezování vlastní nezávislosti. Ano, tady jde především o suverenitu.

Vzepřít se hlouposti nebo zvůli mocnějších států je možná beznadějné, ale přesto je to povinností národních elit. Malá země má vždy omezené možnosti samostatného rozhodování. Hlavní starostí jejích vůdců by proto mělo být zachování maximálně možného manévrovacího prostoru. Všechno ostatní je druhořadé. Podpis fiskálního paktu by tedy byl zbytečným krokem navíc do bažin evropských smluv.

Vzhledem k současnému stavu EU není pokračování evropské integrace v českém národním zájmu. Nejenom česká kvadratura kruhu proto zní: Nemůžeme EU opustit ale nesmíme dopustit aby nás stále více zatahovala do svých problémů.

Pomoci eurozóně?

Někteří komentátoři varují, že by pro nás měl rozpad eurozóny závažné důsledky. To je sice pravda, ale jaksi zapomínají zmínit, že i její udržení za každou cenu by mělo závažné důsledky. Autoritativní zjištění, že je stabilizace eurozóny v českém zájmu je trochu málo. Zajímavější by bylo vědět, zda-li pro „přátele Evropy“ existuje hranice, za níž se již nevyplatí euro spasit? Neexistuje? Ano, toho jsem se obával.

Na začátku této eseje jsem poznamenal, že každé konkrétní politické rozhodnutí lze hodnotit podle toho, zda slouží zachování národní existence. Podstatně obtížnější je najít rozhodnutí, které zároveň prospívá Česku a třeba Portugalsku a Francii a evropskému sjednocení vůbec. Brát při rozhodování ohled na další a další aktéry a cíle si vynucuje změnu odpovědi. Jak ale tyto různorodé odpovědi uvést do souladu? V posledních letech se v EU prosadilo určování „správného řešení“ podle mocenské hierarchie. V případě neshod o tom, jak by se měly různé národy chovat, rozhodují nejmocnější státy. Tato metoda není nová, ale z vlastní historie víme, že silnější země nemá nutně lepší nápady.

Ačkoliv mají české národní zájmy styčné body s národními zájmy jiných evropských aktérů, zůstanou vždy především zájmy jednoho určitého národa a nikoliv nadnárodního seskupení. Pokud jde o eurokrizi tak zejména pro malý stát platí, že může své prostředky vydat jenom jednou a musí tudíž velmi pečlivě zvažovat, co mu to přinese a nelze-li je použít účelněji ve vlastní režii.

Toho, kdo mi chce vyčíst egoismus bych poprosil o objasnění následující záhady. Jak to, že na konci všech kázání o evropském duchu a solidaritě, zůstavá těžko vysvětlitelný fakt, že chudší Slovensko musí platit na bohatší Řecko proto aby přežily německé a francouzské banky? Ano. To jsou národní zájmy v ryzí podobě.

To není nic nového. Národy jdou za svými zájmy. Někdy vedle sebe, někdy proti sobě, někdy společně, ale vždy vlastní cestou. Kvalita zahraniční politiky se nehodnotí podle potlesku z jiných hlavních měst. Když část českých elit tuto tézi, s odkazem na nadřazené evropské hodnoty, odmítá tak to neznamená, že jí vyvrací. Znamená to jen, že část elit dosti svévolně interpretuje svojí úlohu.

Pokrok proti reakci

Jsem si jistý, že mnohý z přívrženců evropského sjednocení ve skrytu duše pochybuje o tom, zda-li spolek může fungovat. Ale pak si vzpomene, že nemůže změnit názor, třeba proto, že mu jde o hodnoty a jeho postoj k Evropě se řídí podle pravo-levého schématu; pokrok proti reakcionářům. Je ale spolek, který národy zbavuje sebeurčení, v němž vládnou ti nejmocnější a který odmítá uznat a korigovat vlastní chyby, pokrokový nebo reakcionářský? Za těchto okolností se jakkoliv obratně zdůvodněný hodnotový mysticismus časem stává mystifikací.

Ostatně. Po celém světě ožívají národy a skomírají mega-instituce. Co když je zastaralé právě evropské spolkování a nikoliv národní zájmy? A není to spíše tak, že v případě EU záleží také méně na hodnotách a více akceschopnosti organizace? Unie je v krizi a teď jde přece i jí (a dokonce mnohem více než národům) prostě o přežití. Není tedy na čase vyměnit „hodnotově správný“ postoj vůči Evropě za postoj racionální? Tím spíše, že racionalismus také patří k evropským hodnotám.

„Obyčejní“ lidé jsou ve vztahu k Evropě praktičtější a realističtější než části jejich intelektuálního předvoje. Zdá se mi, že se česká veřejnost od euforie prvních let členství a víry v nadpřirozené schopnosti evropského ducha postupně osvobozuje.

EU zleva nebo zprava

Co z dosavadních úvah plyne pro politické strany? Oranžová nebo modrá: k dispozici mají stejný hospodářský potenciál, stejně málo peněz, stejné sousedy a stejně omezený vliv na globální procesy. A pro všechny platí i jistota, že se o náš blahobyt a bezpečnost nikdo nepostará s takovým zápalem jako my sami; kdekdo však využije naše chyby ve svůj prospěch.

Zahraniční politika proto není prostor pro vyřizování účtů, uspokojování ješitnosti a již vůbec ne pro ideologické hrátky. Politické strany se mohou přít o co chtějí, ale měly by pochopit, že v otázkách zahraniční politiky je jim jejich domácí konkurent bližší než zahraniční strana stejného politického vyznání jako ony samy.

Všichni politici chtějí moc. Ta je však k mání pouze v páru se zodpovědností za osud deseti milionů lidí. Kvalita politické elity se prokáže v tom, najde-li pro svou zemi „na míru šitou“ vlastní cestu k uskutečnění jejich národních zájmů. To vylučuje epochální plány, ideologické eskapády a bezmyšlenkovité odkývání cizích požadavků; vyžaduje to odvahu, pragmatismus, flexibilitu, kreativitu a tvrdohlavost.

Ostatní státy se snaží, abychom jednali v jejich zájmu. Někdy se tomu nemůžeme ubránit, ale zároveň musíme udělat všechno proto, abychom ustoupili co nejméně a vyrovnali ústupek ziskem jinde. Země jako Švýcarsko, Dánsko nebo Holandsko ukazují, že to jde. Dokonce i od zchudlého Irska se můžeme poučit, že je možné úspěšně bránit národní zájmy, přestože je Dublin odkázán na cizí pomoc.

V jednom se česká politika může poučit i od EU. Opakovaná selhání tohoto neřiditelného giganta ukazují, že národně zaměřená politika je přiměřenější a má větší šance na úspěch. Národní elity mohou na základě společného jazyka a tradic provádět politiku sloužící národním zájmům tak jak to odpovídá aktuálním potřebám země.

psáno pro Dnes/kavárna
Redakce Dnes/kavárna pozměnila můj původní titulek na „České národní zájmy dnes“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Krize makroekonoma Sedláčka.
Po čtyřech do Brusele :-))

http://revue.idnes.cz/foto.aspx?r=lidicky&c=A120304_085427_lidicky_ved
05. 03. 2012 | 08:39

Papouch napsal(a):

"udělat všechno proto, abychom ustoupili co nejméně a vyrovnali ústupek ziskem jinde" je politika nespolupráce, známá z teorie her. Pokud je nespolupracujících potížistů málo, profitují z toho, když příliš, prodělají všichni.

Pro aktuální problém s fiskální smlouvou je poměr 2 z 27, tj. nic se hroutit nebude. A za podpis později by se dala vyjednat nějaká pěkná výjimka, například na harmonizaci nepřímách daní.

Mozná důsledek toho, že premiér nevystudoval humanitní obor. Sedět tam nějaká socioložka rebo religionista, tak Bruseli podepíše všechno.
05. 03. 2012 | 08:51

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale, díky za nadsvětelnou rychlost. Kam se na vás hrabou v CERNu.

Pane Robejšku,
já jsem četl tuto vaši stať v MFD a poprosil jsem pana Stejskala, aby zařídil její publikování i zde, což on (chvála mu), ač trochu "eurohujer", demokraticky a promtně zařídil, zdá se mi. K vašemu textu nemám co dodat, mluvíte mi z duše.
Jsem zvědav na reakce národa zde na aktuálne.cz
05. 03. 2012 | 08:53

vasja napsal(a):

Fakt pěknej článek.
A změna názvu článku o něčem vypovídá.
05. 03. 2012 | 09:05

aga napsal(a):

Pan Robejšek je pro mne důkazem, že protiklady se potkají v jednom bodě - ačkoli nesouhlasím s jeho pravicovými východisky, dospěl jsem v tomto punktu z opačné strany ke stejnému praktickému řešení.

Hlavně si myslím, že za všemi vzletnými ideologickými frázemi a rádobypragmatickými argumenty se po sjetí occamovou břitvou skrývá jediné - cítím se být skutečně příslušníkem tohoto českého národa a leží mi na srdci skutečně jeho zájmy a prosperita?
05. 03. 2012 | 09:06

Drzá zrzka napsal(a):

Jiná káva. Velmi zajímavá. Ta se musí vychutnat. V klidu.
05. 03. 2012 | 09:07

stejskal napsal(a):

Není zač, pane Holubáři. On to sem pan Robejšek podle toho, co mi psal, stejně dnes plánoval dát ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Tak eurohujer... Hm, podívejme. Ale je fakt, že pod výrazem eurorealista si každý představuje něco úplně jiného. Zatímco v případě označení eurohujer je všem hned jasno ;-)
05. 03. 2012 | 09:11

Koplkop napsal(a):

Konečně po mnoha a mnoha prohlášení a výkřiků jak jsme se znemožnili, jak vůbec nic nechápeme, jak nás využívá VB, jak, když podepsalo 25 tak je buď hloupých těch 25 a nebo a to je jasný, jsme hloupý my, jak jedeme po slepý koleji, v nesprávném vlaku, tak konečně článek kde nejsou výkřiky, ale velmi slušný rozbor dané situace. Díky autore.
05. 03. 2012 | 09:12

Sláma napsal(a):

Článek je jeden velký nesmysl. Především asi všichní víme, že motivace modrých ptáků není bránit naše národní zájmy, nýbrž udržet si dostatečný prostor pro rozkrádačky. V rámci toho plánují politicky nás přesunout do Orientu, o čemž svědčí rychlost, s jakou přenášejí daňovou zátěž na středně a nízkopříjmové skupiny, s jako rozkrádají zdravotní a sociální pojištění a demontují školství, zdravotnictví a sociální zabezpečení. Zároveň se vytváří vrstva Vyvolených, kteří prakticky neplatí daně a na které je právo krátké. Jinak řečeno - novodobá šlechta.
05. 03. 2012 | 09:16

Viola napsal(a):

vasjo,

to není poznat, že jde o pana Sedláčka. On se opíjí? Tak to je špatné. Alkohol ničí mozkové buňky a Tomáš Sedláček je tak nadějný mladý muž a velmi talentovaný a krásný.

Ale k článku, je to napsáno jakoby práskal bičem, jedna pravda za druhou.
05. 03. 2012 | 09:21

aga napsal(a):

Sláma

Nejzrůdnější vláda se dostala k lizu v době našeho členství, které ji nikterak nebrání v rozkrádačkách nejvyššího kalibru a ve zbídačování nízkopříjmových skupin. Celá slavná EU nám ani nedokáže zajistit stejnou kvalitu potravin v řetězcích jako "lepším" členům. Jediné, co ji dokáže naprudit, je ochrana národních a státních zájmů, a drzé odmluvy podepsat každou bianco směnku pro nadnárodní banky. Máte pravdu, až na to, že vrstva Vyvolených se tvoří právě s pomocí Unie a globalizace - ta vrstva je nadnárodní, a podporuje své "národní" rezidentury v každé špatnosti.
05. 03. 2012 | 09:25

DF napsal(a):

Opravdu projev na úrovni Zahradila.
Zbývá pouze dodat,že tenhle človíček ví totální ku... o fungování trhu.
Jedinou snahou pana Petra Robejška je podpořit právě vznikající Institut Václava Klause.
Bude tam za chvíli několik volných teplých fleků.
Česko které právě provádí zákonná opatření, blokující trh služeb v EU je pouze výsměchem salda budoucího obchodu.
Protože pan Robejšek díky své pokročilé skleróze opomněl podotknout čím posílíme svoje postavení vůči Číně nebo Americe.
Srandista analytik si myslí že místní provozovny zahraničních centrál,nepřadstavují žádnou velkou úsporou.
Blahoslaveni chudí duchem pane Robejšek.
Protože ten co má přístup k velkým penězům, lehce zinternacionalizuje i drobné specifické služby.
Bude se zabývat potom v každém oboru služeb pouze tím co vynáší to ostatní mrskne na státní drobno živnostníky.
Pro mimo-České to znamená, ošetřit daně a ty v podstatě ponechat těm ubožákům v Česku.
Opravdu účelový blog ve prospěch Institutu Václava Klause.
Protože pane Robejšek Vy pouze odvádíte pozornost od oho,že jsme zkrátka mimo komunitu ostatních zemí EU.
05. 03. 2012 | 09:28

Sláma napsal(a):

V jedné věci má pan Robejšek pravdu. Pomoci si musíme sami. Proto mi připadá, že modří ptáci nám říkají vzájemně rozporné věci. Na jednu stranu se ohání národními zájmy, na druhou stranu neustále šermují otázkou zahraničních investic u nás (pan Zahradil řekl doslova v nedělních OVM, že nepodepsání paktu neohrozí zahraniční investice u nás).
Měli bychom si konečně uvědomit, že zahraniční investice mohou krátkodobě přinést hospodářský růst, ale z dlouhodobého hlediska nás všechny ožebračují.
Typickým přípedem je taková Skanska. Sežere slušnou část ze zhruba sto miliard ročně, které se u nás na dopravní stavby utratí. Zisky pošle do Švédska a jako dělníky používá Ukrajince, kteří své výdělky odvezou na Ukrajinu. Takže ze Skansky má naše ekonomika minimální přínos a odliv peněz naši ekonomiku dlouhodobě oslabuje, resp. oslabuje domácí spotřebu.
05. 03. 2012 | 09:29

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Vidím především českou krizi, politiku ve spárech různých demagogů a národoveckých příživníků. Čím horší vláda doma tím více nepřátel a krizí za hranicemi.
05. 03. 2012 | 09:30

Sláma napsal(a):

To aga:
Asi jste si nevšiml, že capo di tutti capi se dostal do vysoké politiky už v roce 1990 a drží se v ní do dneška. Když byla Thatcherová u moci 11 let, tak se to považovalo za rekord, a náš pan Profesor jej překonal o 100%. Nejhorší vládu, jakou jsme dosud měli, máme v důsledku celého polistopadového vývoje, s EU to nemá nic do činění.
Naopak, ve strukturách EU je neustále poukazováno na rozbujelou korupci u nás a na nesmyslné stavby, které se staví jen proto, aby bylo z čeho krást.
05. 03. 2012 | 09:37

Sladký napsal(a):

Hmmm.Proč by národní zájmy měly být v přímém rozporu s evropským sjednocením?Jsou snad zájmy Valachů, Chodů či Hanáků v příkrém rozporu s Českou republikou?
05. 03. 2012 | 09:39

Sladký napsal(a):

Sláma- moje paměť je přetížená a zdejší diskuse vnímám většinou jako objekt vědeckého zájmu, relax nebo kratochvíli.Čímž nechci říct, že se zde občas nenajdou pozoruhodné osobnosti, schopné samostatně a kriticky myslet a výsledky svého myšlení obratně sdělit.Pokud si vás s někým nepletu, patříte k této elitě.
05. 03. 2012 | 09:43

aga napsal(a):

Sláma

Sám listopad a celý polistopadový vývoj je jen integrální součástí plánovaného rozpuštění národních států a vzniku globální Říše. K tomu byly vybrány a motivovány všechny politické figury, od Havla přes Klause (který vstupu do EU nijak nezabránil - přes všechny současné folklorní tanečky, které mají zřejmě jen odlákat pozornost od mertitu věci) atd.
EU má co se týče korupce sama na hlavě horu rozpouštějícího se másla, a na nějaké bezzubé poukazování jí sere pes - na takové "poukazování" ji platíme příliš draho.
Dejte si tento článek do souvislosti s Kurasovým článkem o nadvládě bank - pak vám to snad docvakne. Já chápu, že situace je zlá, a tonoucí má tendenci chytat se stébel jakési pofiderní laskavé a bratrské Unie. Unie ale až dosud svou bratrskost a laskavost dokazuje pouze vůči bankám, situace jednotlivých evropských států se už jen sešupem horší - podle hesla čím hůře pro národní státy, tím lépe pro nadnárodní banky a Říši.
05. 03. 2012 | 09:46

Jozef napsal(a):

Pokracovani evropske integrace neni v ceskem zajmu

- ak je ceskym zaujmom permanentne ohrozovane euro/ergo druha svetova rezervna mena,dnes ohrozujuca nadvladu dolara/,ak su ceskym narodnym zaujmom akcelerujuce konflikty vo vnutri europskych statov a medzi europskym statmi, rozdrobenymi a nadalej plne podriadenymi voli Washingtonu.Podriadenymi voli Washingtonu,ktoreho narodnym zaujmom je svetova nadvlada nielen americkych zbrani,ale najma americkeho dolara a americkych agentur.

Autor tradicne uvadza /inac velmi malo medializovane/ zakladne politologicke konstanty.Neboji sa pritom doplnit ich o polopravdy a brutalne lzi,nehanebne vzdy lobbujuc za cestu,ktora sice predlzi o par mesiacov vladu dolara,resp.na par mesiacov este uchrani dolar,USA a cely svet od dramy padu a prestavby svetoveho financneho systemu,ale pre europske krajiny,zvlast krajiny stredne a mensie a vyrazne zavisle,typu Cesko,ci Slovensko,je priamou skratkou do pekla.

Europska integracia i "Marschallov plan" pre /kolapsom Wall Streetu,kolapsom dolara!!,co autori typu Robejsek tradicne hlboko zamlciavaju/ zdecimovanu cast Europy - je jedinou zachranou pred postupnym a zrychlujucim sa vsestrannym zdecimovanim celej Europy.Vie to,minimalne hlboko citi, kazdy standardne vzdelany politik,ci makroekonom.

Robejskovci su len jednym z prejavov cynizmu a dnes absolutnej frustracie sveta politiky ery Kissingera a Brzezinskeho.

Lebo dnes zivotnym zaujmom narodov grecko-rimskej civilizacie nie je ani pokracovanie v sucasnej nadvlade Wall Streetu /a City/,ani zdecimovanie Europy podla navodov mnohych prowashingtonskych agentur,ale spolocna europsko-americka obrana.
Spolocna,europsko-americka obrana.
05. 03. 2012 | 09:46

Sladký napsal(a):

Aga- člověče, vy jste fakt divnej.AGA- leckdo si myslí, že jste žena.Soudě podle vašich koncovek nejste.Nicméně, vaše velmi osobité postřehy,hodnocení, interpretace vás řadí mezi zdejší exoty.Tím termínem mám na mysli jedince píšící originální,tedy do jisté míry NEMAINSTREAMOVÉ příspěvky.Ale určitě uděláte dobře, když se ve svém výlučném soustředění na sebe a své myšlenky pokusíte pochopit, co říká ten druhý.
05. 03. 2012 | 09:50

aga napsal(a):

Sladký

No pokud se některé národy považují za vyvolené a zároveň tyto národy považují jiné národy za méněcenné, a pokud tomu historicky vždy přizpůsobovaly svou reálnou politiku, pak mohou být jejch zájmy skutečně v rozporu, a jejich "sjednocení" může znamenat spíše konečné řešení pro ty "méněcenné". Historických příkladů tu je více než dost, a lidé se od té doby nezměnili.
05. 03. 2012 | 09:51

Občan napsal(a):

Pozdě.
Tohle jsme totiž měli řešit v rámci přístupových jednání. Tehdy byl prostor pro vyjednání si výhodnějších podmínek. Polsko to udělalo, ČR ne; a to přesto, že pan Telička se opravdu snažil.
Podmínky členství se prostě nedají měnit ex post.

Ale i přesto, že jsme nebyli schopni si vyjednat lepší podmínky, měly by se vlády snažit alespoň v rámci toho, co je k dispozici. Že tak nečiní, to je špatně. Místo toho vidíme ze strany vlád ČR chování malých zlobivých kluků, kteří chodí plivat sousedovi na rohožku. S takovým chováním si respekt těžko vydobudeme.
Zatím jsme dosáhli jen toho, že nás EU odstavila na vedlejší kolej a její představitelé se nejspíš zamýšlejí nad tím, jak se nás zbavit.

To, že jsme sebevědomý stát, jehož vedení přesně ví, co chce, se neprojevuje dětským vzdorem. To se projevuje jasnou kvalitní domácí politikou, slušnou politickou kulturou, stabilitou, fungující ekonomikou, veřejnými financemi, správou a sociálním systémem. Bohužel je u nás toto vše stákle více v troskách.

EU za nás nic řešit nebude, to jsou naše vnitřní záležitosti. A je projevel mhlouposti z toho vinit EU. EU je klub dospělých a od svých členů takový klub očekává chování dospělých lidí a dodržování podmínek členství.
Chtějme tedy po vládě a parlamentu, aby nás jako dospělí reprezentovali. Spratkovství nemá v politice co pohledávat.
05. 03. 2012 | 09:53

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Z dvaceti sedmi zemí se dokázalo dvacet pět dohodnou, jak dále. Podle mne by o krizi (o své krizi) měli mluvit především ti, kdo zůstali opodál.

Ovšem za naše problému může EU a euro, které ještě ani nemáme. Když zničíme EU, tak bude po problémech. Proč říkám zničíme? Protože neobolševíci musí ovládnout a „zprivatizovat„ anebo zničit, třetí cestu, jako například jednat a kooperovat s ostatními, neznají.
05. 03. 2012 | 09:54

Sladký napsal(a):

Josef- Vaše příspěvky jsou pozoruhodné, skvělé, ať už s vašimi tezemi a závěry člověk souhlasí či ne.Uvítal bych ( a věřím, že nejsem sám) kdybyste se zde objevoval častěji.I tato vaše myšlenka-SPOLEČNÁ EUROATLANTICKÁ OBRANA. Protože kromě jiných nebezpečí je zde hrozba NOVÉ, ISLÁMSKÉ DOBY TEMNA.
05. 03. 2012 | 09:54

Carlos V. napsal(a):

Evropské sjednocení ?

Ekonomicky zní rozumně. Ale - pouze zní. Předpokládá totiž mnohem větší změny a ústupky, nežli si mnozí dokážou představit.

Například jednotný systém daní. Na sazbe si shodu dokážu představit, ale na výši slevy na dani na hlavu (či jejím ekvivalentu) očekávám neshodu - stejné množství EUR totiž znamená v jednotlivých zemích jiné peníze.

Jiným problémkem můžou být i spotřební daně - kdy sever přestane bavit podporovaní jižanských zemědělců nulovou daní na víno ?
Ale za kámen úrazu považuji důchodový a sociální systém. Jednotný systém by znamenal buď
- radikální snížení důchodů a dávek v bohatších stítech (to asi chtít nebudou)
- nebo radikální zvýšení důchodů a dávek v chudších zemích - které na to nemají
- anebo /v případě jednotného rozpočtu/ financování zvýšených důchodů v chudých zemních pomocí peněz z zemí bohtších. Aha ...

Existuje řešení ? Jistě, ale je třeba stavět od základů. U daní z příjmu lze snížit sazby - a zrušit odpočty na hlavu. A důchod lze stanovit pro celou EU fixně na 200 EUR měsíčně - a zbytek ať si každý zařídí sám.

A pak, že by superstát nemohl fungovat. Mohl, jako malý superstát ;-)
05. 03. 2012 | 09:55

Sladký napsal(a):

Aga- jistý národ, který sám sebe označil za vyvolený a zdůvodnil to vůlí nejvyšší Autority-Boha je v tom zatím bez konkurence.
05. 03. 2012 | 09:57

Sladký napsal(a):

Zdravím Toho a Občana.Ještě že jsou tu lidé jako Vy, "chlapci či chlapi" :o)))Čímž se nijak nechci dotknout ostatních přemýšlivých.
05. 03. 2012 | 10:00

Xury napsal(a):

Pro Carlose:
obávám se, že pod pojmem harmonizace daní si v řadě zemí Evropy (asi nemusím psát v kterých) představují to, že zemím které mají nižší podnikové daně než ony, přikáží tyto daně zvýšit a snížit, tak jejich konkurenceschopnost.
05. 03. 2012 | 10:01

Sladký napsal(a):

Hmmm.Zajímavé.Spojení přerušeno.NÍKDY SE NIC PODOBNÉHO neděje, jen tehdy,když se účastním téhle diskuse.Kdopak to má na svědomí?
05. 03. 2012 | 10:01

vasja napsal(a):

No, když se loď potápí, tak posádka musí k cedníkům.
To jako bez debat. Přece nepudeme ke dnu, souzi!
05. 03. 2012 | 10:03

Sladký napsal(a):

Xury- pokud bude rozhodovat rozum, dohodnou se na středních hodnotách.
05. 03. 2012 | 10:04

Viola napsal(a):

Josefe

europsko-americka obrana spočívá v posilování, nebo zachraňování bank? Ve vytváření ohromných rozdílů mezi lidmi?
05. 03. 2012 | 10:06

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

EU a harmonizace daní
Částečně již existuje, například ohledně DPH a spotřebních, u daní z příjmu v EU narazili na kmotry a jejich ideology z východu.
Pokud se východ zbaví mafiánů, tak se cesta jistě najde.
Harmonizace daní obyčejným lidem nedělá problém, jen neobolševíkům a mafiánům.
05. 03. 2012 | 10:07

Sylva Šauerová napsal(a):

Národní státy ? A které ? Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Německo, Francie, Řecko, etc. ? Národní stát je v dnešní situaci již jen neexistující představou. Je to stálý, ovšem marný boj národovců : Státy současnosti již dávno nejsou národní, nýbrž občanské a mnohdy multinárodní; a v demokracii nejsou rozhodující zájmy "národů", nýbrž zájmy občanů, svět posunout zpátky nelze.
"Zastávám názor, že je třeba svět vidět takový, jaký je a nikoliv takový, jaký bychom si přáli, aby byl", zní krédo autora publikované na jeho osobní internetové stránce. Není jasné, zda se to autorovi vždycky daří.
05. 03. 2012 | 10:07

aga napsal(a):

Sladký

V historii NIKDY nerozhodoval a nerozhoduje rozum - vždycky jen fanatická víra. Že se dnes fikaně schovává za "racionalitu" je jen další "ďábelská" léčka.
05. 03. 2012 | 10:08

Viola napsal(a):

Pane Sladký,

zapomínáte, že USA se integruje i s muslimy, i s Al kajdou.
05. 03. 2012 | 10:09

Viola napsal(a):

Sylvo Šauerová,

dokud má stát ještě alespoň svůj jazyk je to národní stát, až tu bude jen němčina, nebo angličtina, jako stát budeme rozpuštění a vypuštění.
05. 03. 2012 | 10:12

aga napsal(a):

Sylva Šauerová

Problém je v tom, že jinak vidí svět člověk žijící uprostřed národa, jehož příslušníkem se necítí být, a jinak vidí svět člověk, jehož národní identita je autentická. Váš pohled na svět není můj pohled, a není to ani pohled obecný. Odpusťe si proto prosím ten arogantní královský plurál.

PS Sama existence židovského státu Izrael, to, že je považován za jedinou demokracii v oblasti, a razance, s jakou uplatňuje své národní zájmy globálně, zpochybňuje vaše tvrzení.
05. 03. 2012 | 10:12

Viola napsal(a):

autorovo krédo

"Zastávám názor, že je třeba svět vidět takový, jaký je a nikoliv takový, jaký bychom si přáli, aby byl", zní krédo autora publikované na jeho osobní internetové stránce"

je dobré, vidět přesně, co je, ale změnit to podle našeho přání lze. A moje přání je být stále Češkou, mluvit česky, žít v České zemi, zachovávat zvyky a návyky předků, neboť jsou dobré a zdravé a mít tu své sousedy a ne jiné.
05. 03. 2012 | 10:26

ujo napsal(a):

Autor se ohání národním zájmem.
Otázka je,zda všichni členové národa mají realně stejné zájmy, zda stejný zájem má podnikatel a politik zastupující jeho zájmy a třeba učitelka či zaměstnanec obávající se o své zaměstnání.

Navíc: jak realisovat národní zájem v situaci kdy rozhodující slovo mají nadnárodní firmy na jejichž vlastnictví se nepodílíme?
05. 03. 2012 | 10:29

Míval napsal(a):

Pane Robejšku, píšete, že "Jejich (části elit) cílem je evropské sjednocení a s ním jsou národní zájmy (bezpečnost a blahobyt) v přirozeném rozporu."
Jak jste k tomu dospěl? Není spíše obé otázkou schopnosti vyjednávat a zároveň rozumně hospodařit?
05. 03. 2012 | 10:36

deep throat napsal(a):

Tak mám z článku pana Robejška trochu smíšený pocit. Možná, že by se dal popsaný vztah ČR vůči zbytku EU stručně shrnout do jedné věty:"Co je tvoje, to je i moje (volný pohyb lidí, služeb a kapitálu) . Co je moje, na to mně nešahej!" - Pofidérní a jen velmi těžko definovatelné české zájmy. Pořád si myslím, že pokud se budeme vyčleňovat z EU, budeme se pohybovat jediným možný směrem. Jih , západ nebo sever to určitě nebude!
05. 03. 2012 | 10:39

aga napsal(a):

deep throat

Proč ne sever? Norsko nebo Island je myslím právě tím směrem, kterým by stálo zato se vydat. Vypráskat ty kupčíky z chrámu, jako na Islandu.
05. 03. 2012 | 10:41

Martin Konvička napsal(a):

p. Sladký:

"Proč by národní zájmy měly být v přímém rozporu s evropským sjednocením?"

Především proto, že o zatímco o zájmech Valachů nebo Hanáků máme v rámci jednoho "politického národa", a taky sdílené kulturní a jazykové oblasti, jakési povědomí - a když ho nemáme, můžeme si ho udělat v první prostějovské či vsetínské hospodě - tak o zájmech Portugalců či Finů máme jen mlhavé tušení - destilované bezkonfliktní komentáře, které si přečteme v mezinárodních vydáních velkých deníků na letišti.
Nic autentického.

No a za druhé, to je důležitější, ty "zájmy Portugalců či Finů" v přímém rozporu s našimi zájmy mnohdy mohou být.
OK, Portugalců či Finů možná ne, ale podívejte se na takovou Francii, a její "národní zájem" podpořit džihádistické povstalce v Libyji, nebo takovou Itálii, a její "národní zájem" zbavit se kolonistů z Lampedusy jejich odlifrováním do nějakých dosud nezasažených zemí EU.

Zkuste nám vysvětlit, jak franko-anglo-(americké) dobrodružství v Libyji, nebo hrozící přerozdělení muslimských imigrantů směrem k novým členům EU, zvýšilo bezpečnost a prosperitu těch Hanáků a Valachů.
Nebo aspoň - jak by ji MOHLO zvýšit, kdyby vše šlo tak, jak si představují nažehlení bezmozkové v bruselských kanclech.
05. 03. 2012 | 10:42

Charlie napsal(a):

pane Robejšku

se Vám divím, přece už jsme si v Evropě několikrát užili kam vedou jen sobecké prosazované "národní zájmy" ve finále prosazované Hitlery, Staliny..............
V dobře fungující rodině také nemůže každý její člen prosazovat jen své zájmy.

Myslíte si, že národ nemající sebemenší vůli k nějaké obraně, klesající úrovní vzdělanosti, bez schopných "národních" podnikatelů, bez znalostí výroby HiTech výrobků, chátrajícím a rozkradeném hospodářství, "elitou" složenou z valné části ze zlodějů a tunelářů má šanci na samostatné prosazování jakýchsi "národních zájmů" ??

Zkušenost třiadavaceti let budování kapitalizmu v Čechách vypovídá, že se "národní zájmy" smrskly na svobodu rozkrádat státní majetek i rozpočet pod kuratelou Klausovy mafie.

P.S. odstěhujte se konečně do Čech, abyste si také užil výsledky ideálů, které tak vehementně ze závětří Hamburku opěvujete.
Mně by se víc líbilo v Evropě bez hranic a sobců i podělaných "národních zájmů"
05. 03. 2012 | 10:49

deep throat napsal(a):

aga
Já s Vámi naprosto souhlasím, ale Severní vítr je tak krutý, že jeho dotek velká část naší politické elity nepřežila.
05. 03. 2012 | 10:50

Ládik!!! napsal(a):

Nechám si to na večer. Teď musím hájit své zájmy před útoky státu.
05. 03. 2012 | 10:51

Realista napsal(a):

Carlos V : USA existuje přes 200 let a stále tam probíhají velmi ostré debaty a spory o pravomoce a kompetence mezi Federální vládou a jednotlivými státy. A spor o daně, jejich výše, přerozdělování je jejich podstatnou součástí. A dokonce čas od času někteří politici se uchylují i k hrozbě secesí (obvykle před volbami) např. bývalý prezidentský kandidát Rick Perry. A obvykle tyto hrozby a tvrdou rétoriku o nenasytné Federální vládě velmi rychle zapomínají v momentech, kdy např. udeří tornádo.
Jinak k národovci Robejškovi. Už s tím vaším národním státem dejte pokoj ! Je to umělá historická konstrukce, která posloužila svému účelu, ale nyní je překonaná je třeba se nad ni povznést. I to vaše milované Německo bylo po staletí rozdrobeno na kousky. Mnohem, mnohem déle bylo přes společný jazyk rozdrobeno, než sjednoceno. Dle vaší argumentace by tedy byl přirozený stav rozdrobenost - fragmentace. A přes stejný jazyk a podobnou kulturu muselo být sjednoceno násilím, nikoli na základě konsenzu. Jak řekl železný kancléř Bismarck "podstatné otázky nebudou vyřešeny debatami, nýbrž krví a železem". Velká Británie je homogenní stát ? Nebo Itálie ? Španělsko ? Polsko bylo také historicky velmi neměnné ...
05. 03. 2012 | 10:54

Jozef napsal(a):

to Sladky
Diskutujem,polemizujem z vnutornej potreby - mam nejake vedomosti,poznatky,povedal by som, ze nadstandardne a pre spolocnost mimoriadne dolezite a je mi blizky imperativ z tychto dovodov nemlcat!
Som vsak aj v pracovnom procese,mam obmedzeny casovy priestor.Neraz,tak,ako dnes, si preto dovolim poznamku,urcenu vylucne osobnostiam s Vasou urovnou oboznamenosti a analytickych schopnosti.
Ale vdacny som za kazdu reakciu a kazdu relevantnu skusenost,sirenie dolezitych informacii a najma za vyvedenie z moznych ,aj beznych omylov.
05. 03. 2012 | 10:56

dříve čtenář napsal(a):

Krásné, dlouhé, vzletné... Dostatečně erudované a dostatečně komplikované. Velice vhodné k fundovaným rozpravám.
Ale jak už podotkli někteří přede mnou: "Kdo vyřeší ten bordel u nás?"
05. 03. 2012 | 11:01

Xavier napsal(a):

Problém EU je v tom, že nedělá to, co by měla dělat a dělá to, co by neměla dělat. Co nedělá a měla by dělat:
- není hrází proti spekulacím globálního kapitálu (není jednotné clo a podmínky pro import ze států mimo EU bez výjimek)
- nevytváří rovné podmínky k obchodní výměně mezi členy uvnitř
Co dělá a neměla by dělat:
- dotovat jedny výrobce na úkor druhých (viz likvidace našeho zemědělství)
- stanovovat kvóty produkce čehokoliv
- vytvářet politickou strukturu, ve které se ztratí reálná možnost každého jednoho občana ovlivňovat dění ve svém okolí
05. 03. 2012 | 11:03

aga napsal(a):

Charlie

Ale právě proti těm sobecky prosazovaným cizím národním zájmům, na které Češi a Slované obecně vždy jen doplatili, je třeba bránit vlastní národní zájmy. BRÁNIT zájmy a sobecky prosazovat zájmy je rozdíl. Ten žalostný stav národa, který popisujete, už je jen důsledkem tohoto prosazování cizích národních zájmů a toho, že jsme si vlastní zájmy od počátku dost razantně nebránili. Většina národního majetku byla za hubičku rozprodána a vytunelována do ciziny, která se na nás po sametu slétla jak supi na mršinu. Že jim v tom zdejší pátá kolona pomohla je smutná pravda. Těžko pak ale věřit čistým úmyslům těch stejných supů, kteří politiku EU ovládají zpozadí.

Každému by se líbilo v Evropě, kde by silnější národy respektovaly dobrovolně zájmy slabších národů, ale taková Evropa neexistuje a nebude existovat, ani kdyby si Brusel postavil deset dalších babylonských věží.
05. 03. 2012 | 11:04

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Viola.
Copak nechápete, jak je směšné, když autor o sobě prohlašuje cituji:

"Zastávám názor, že je třeba svět vidět takový, jaký je a nikoliv takový, jaký bychom si přáli, aby byl".

Autor již podobnými „krédy“ naznačuje, jaké publikum hodlá oslovovat.
05. 03. 2012 | 11:05

Divobyj napsal(a):

Pan Robejšek

Chlape,Vy MUSÍTE být příštím ministerským předsedou!Jak je možné,že na místě,které patří Vám jsou vždy tragičtí teoretičtí blábolilové,naprosto odtržení od reality dneška?Jděte do toho!
05. 03. 2012 | 11:07

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude,

nevidím na autorově krédu nic směšného - prohlašuje o sobě, že je realista a že vidí velmi dobře. Já jsem mu chtěla připomenout, že když si něco budeme přát aq modlit se za to a bude to dobré, tak to bude. Neboť prvotní je myšlenka. :-)
05. 03. 2012 | 11:11

Viola napsal(a):

Ježíši, zas samé jedničky. :-)
05. 03. 2012 | 11:11

Jozef napsal(a):

To Viola
Sucasny svetovy poriadok projektovany ako globalne ovladnutie ludskych a prirodnych zdrojov Zeme severoatlantickymi elitami/tzv.Velkym Usraelom/ vdaka ucinnej obrane Latinskej Ameriky,Ciny a inych oblasti, uz funguje ako bumerang, uz funguje sebevrazedne pre euroatlanticke narody a kultury.Globalizacia zacina uz fungovat ako proces bleskoveho decimovania hospodarskej sily a celkovej prestize a vitality euroatlantickej civilizacie.
Zachranou je len rychle nahradenie sucasneho financneho /a politickeho/ systemu systemom uplne novym,systemom,ktory zvrati tento destruktivny,velmi patologicky proces.
Systemom,ktory bude prijatelny aj pre nastupujucich azijskych predatorov globalneho trhu.
Ked padneme uplne na dno,nielenze si nebudeme moct diktovat akekolvek podmienky - budeme zobronit o milost!
Preto je treba v krajinach euroatlantickeho spolocenstva rozhodovat sa a konat rychlo.
05. 03. 2012 | 11:16

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Viola.
Autor o sobě prohlašuje, že on je ten, kdo má pravdu, kdo je realista.
Kdyby hovořil k inteligentním lidem, tak by tyto soudy nechal na nich.
05. 03. 2012 | 11:16

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Hlavní tzv. český národní zájem se shoduje se zájmy vládnoucích elit jiných národů - co nejdéle se udržet u moci a kořistit pro své rodinné a spřízněné klany. Podle povahy režimu k tomu využívají buď teroru všeho druhu nebo manipulací sdělovacími prostředky reklamou počínaje a šikovnýn dávkováním informací o dění kolem nás konče. A tzv. pracujícímu lidu nic jiného než práce pro blaho těchto elit nezbývá.
Utopický sen o spravedlivé společnosti na komunistických základech žalostně selhal, nové naděje lidí vzaly za své v posledních dvaceti letech. Dnes je společnost atomizovaná, většina lidí na tento způsob přežívání přistoupila a tak nezbývá, než trpělivě, s velkou dávkou sebeodříkání a osobní statečnosti vychovávat další generace v naději, že přijdou na nějaké spravedlivější řešení.
Domnívám se, že koncept politických stran se neosvědčil, selhávají všechny bez rozdílu. Jestli je možný nějaký jiný způsob, jak dobře spravovat zemi, ve které by se dobře žilo slušným a pracovitým občanům, je pro mne nejasný. Pojem občanská společnost zní hezky a může fungovat v menších komunitách, nedovedu si ale představit, jak by podle ní fungovaly jednotlivé státy.
Moje generace už může jenom přihlížet, naše životní zkušenosti se v tomto ohledu zdají bezcenné. Tento úkol si budou muset vyřešit ti, co přijdou po nás.
05. 03. 2012 | 11:20

Puck napsal(a):

Jak je možné, že máme rozkradený stát, a občané mlčí ?
Jak je možné, že máme odkloněný zlatý poklad bez souhlasu občanů ?
Jak je možné, že vládne zkorumpovaná vláda bez protestu občanů ?

Protože si každý hraje na svém písečku. Establishmentu se podařilo rozdělit společnost tak, že se každý stará o to své. Studenti o školné, odbory o sociálno, doktoři o peníze, ...

To máme udělat s Evropou ? Bez společné měny bude jen otázkou času, kdy začnou evropské státy válčit mezi sebou, zatím jen v hospodářské oblasti. Pokud se daří, kde co se přehlédne, ale jak půjde do tuhého, a to si pište, že půjde, nebude lepší, když Evropa bude jednotná, než aby každý evropský stát kopal sám za sebe ?
Volné společenství se do nepohody nehodí.
05. 03. 2012 | 11:27

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Šašek z Jiíhlavy.
Plácáte voloviny, státy kde demokracie funguje existují.
Z takového kolovrátku, jako jste vy, musí mít naši kleptokrati neskonalou radost. Vnutit lidem, že to nikde nefunguje, ať se s tím smíří a hotovo anebo nějaká cesta k totalitě.
Receptem na naši situace je demokracie, skutečná demokracie, ne si na ni jen hrát.
05. 03. 2012 | 11:29

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude

já jsem autorovi napsala, že má pravdu a nebyla jsem sama.
05. 03. 2012 | 11:29

myrta napsal(a):

Pan Robejšek je poradce ODS,poradce primátora Svobody.
05. 03. 2012 | 11:32

Viola napsal(a):

Jozefe

jiný systém vidíte v demonstrativním podepisováním smluv, které se stejně plnit nebudou?
05. 03. 2012 | 11:37

Charlie napsal(a):

aga
"pátá kolona pomohla" - nejen pomohla, většinově se na rozkrádání podílí.
Chcete snad říci, že zloději z OPenCard,IZIP,ProMopro,Pandurů, MUS.... jsou cizinci?? (Švýcaři se museli téměř doprošovat...)

Není nad upřímnost - přiznejme si, že za rozkradením a tunelařinou stojí naši vlastní čeští velkohubí "vlastenci", které jsme si dobrovolně mnohokrát po sobě zvolili.
Teď se - po vzoru despotických režimů - úporně snažíme nalézt vnějšího nepřítele.

Moje zkušenost praví, že kdyby nebylo např. německých firem v Čechách solidně podnikajích, zakázek z EU - tak se můžeme jít zakrátko pást na Machčův palouk. Taková je reálná situace s českým podnikatelským a podnikovým stavem.
Kdo tuto skutečnost nezná je zašitý většinou někde v teple a kibicuje.
05. 03. 2012 | 11:37

Viola napsal(a):

myrta

snažím se nedívat odkud kdo je, ale jaké má myšlenky a cíle. Fandila jsem ČSSD, ale jakmile se ozvali v souvislosti s církevními restitucemi anebo teď s podpisem premiéra Nečase na fiskální smlouvě, tak mě fandovství přešlo, protože mi najednou připadli jako farizeové.
05. 03. 2012 | 11:41

Josef K: napsal(a):

Nemíním blog posuzovat z jakýchkoliv ideologických pozic, jen z pozic jeho vnitřní logiky. Tento text je plný protimluvů,nejasných sdělení, absence jasných definic , že by snad ani nestál za úvahu. Krok za krokem. Základní otázka je, zda idea suverenity národa není stejně abstraktní hondotou, jako ty celoevropské, a to zvláště v zemích, které mají tak úzký základ své identity jako je pouhý jazyk a výhradně část denních stereotypů z jejich celého komplexu, jak je pozorovatelný v jiných národních společenstvích (odměřujeme vždy od úplnosti). Navíc v případě denní praxe některých zemí je panující právní řád zcela v rozporu se zbytky nepsaného práva, přesněji s tušenou a včeobecně sdílenou mezí mravnosti, která zůstává ve vědomí, ale v samotné praxi se projevuje jen v elementární úrovni. Evropské hodnoty jsou hodnoty morální, tyto hodnoty jsou nezbytným základem blahobytu a bezpečnosti.Bez nich není ničeho. Je prokázáno, že regiony, v nichž obyvatelstvo sdílí takové hodnoty historicky ekonomicky i kulturně prosperují, ty druhé ne. Jde o prvek "důvěry". Z tohoto pohledu je tvrzení o "jisté odmítavosti národních zájmů" elitami nonsence, zvláště pokud jsou definovány autorem tak, jak je definoval: blahobyt a bezpečí a rozdílnost národní praxe.
Vůbec ve vztahu k vyšším hodnotám: Pan Robejšek patrně z historie vyloučil celá období, např. myšlenky J.J. Rousseau a jejich zcela razantní formování Evropy po dvě staletí.
V takovém případě totiž vyšší mravní hodnoty může odmítat a nezačlenit do svých hodnot je země, která je tvořena opakem, t.j. národ, který mravní hodnoty a vize odmítá. Navíc je zde evropská historická praxe nadnárodního působení církve (nejen katolické), která je základem evropské civilizace, ať si o tom myslíme cokoliv.
Historicky i ze zcela pragmatického hlediska jsou vyšší principy nadřazeny všemu , a to nejen v evropské civilizaci, po celou dobu její existence, počínaje Egyptem, antickým světem. Jde o jednotně sdílenou představu o řádu světa, bez níž by se člověk nerozvíjel ani pokud je veden ryze pragmatickými důvody a podvádí a lže všem napravo i nalevo.
Národní suverenita je mocenskou: jde na úkor suverenity regionální i obce. Ty jsou těmi elementárními.
"Eurokrize je zhuštěným výrazem neutěšeného stavu celého evropského integračního projektu. Je to krize přehnaných ambicí a nezvládnutelné velikosti. Řešením nemůže být nic jiného než redukce cílů EU na tu úroveň, kterou dokáže zvládnout."
Nuž, pokud pomineme arogantství tohoto tvrzení vůči historii a realitě, pak zdůrazním, že velké celky, stejně jako národní celky, vznikají jen díky vizím a ambicím, které stojí nad zdánlivou realitou vlastních sil...Je jedno, zda jsou to vize mocenské a národně egoistické (nacistické Německo, SSSR) či vize vedené ideou obecného blaha (USA, Napoleonské války). Co však u autora překvapí je jistý myšlenkový deficit ve vztahu k procesu formování čehokoliv.
pokračování...
05. 03. 2012 | 11:47

Josef K. napsal(a):

Pokud se podíváme na vývoj evropské civilizace, pak zjistíme, že pro změny myšlení a jejich projev v denním životě jsou zapotřebí desetiletí až staletí. Požadavek na okamžité změny, navíc jaksi jednotně řízené, je zcela absurdní a vymykající se zde deklarovanému požadavku realismu a pragmatismu. Z historie dobře víme, že realizace jakéhokoliv myšlenkového proudu vede v rámci požadavku stability k protiodpoěvdím, reakcím, které stabilitu udržují. Například. prosazení individua, a demontáž staletého modelu sublimace člověka ve světě řízeném křesťanstvím, vedlo v evropské historii k takovým věcem jako je dozor státu nad jedincem ( náboženská policie Spojené provincie, UK, okna bez závěsů), zvýšená homosexualita (UK, FR 18- a především 19.století, mladí samci byli zbaveni ochrany a umístěni do vzdělávacích ústavů). Máme zde staletý boj za práva individua a 60. léta, která zdánlivě vedla k osvbobození žen. Důsledkem je, že ženy nejsou osvobozeny jako matky, naopka se jejich závislot zachovala, a pokud jsou osvobozeny, pak to vede ke snížené porodnosti. Tento proce však trvá od 16. do konce 20. století. Podle pana Robejška a podobných by vlastně tentýž proces v rámci formování evropského celku měl proběhnout lusknutím prstu. Zcela absurdní, nerealistické.
Pod příkrovem realismu a pragmatismu je tento text vlastně zcela nepodloženou ideologickou deklarací. Tomu odpovídá i závěrečná věta "Národní elity mohou na základě společného jazyka a tradic provádět politiku sloužící národním zájmům tak jak to odpovídá aktuálním potřebám země. " Tato věta už zcela popírá předchozí text a požadavek realismu, protože bez vysvětlení a definování "aktuálních potřeb země", stejně jako pojmu tradice ve zcela konkrétním případě, není definován ani národní zájem více než obecnou deklarací, konstatováním, a tudíž obhajoba nezávislého jednání je nepochopitelná, resp. pochopitelná jen jako abstraktní obecný požadavek.
Ano, pokud se setkáváme s překážkami integrace, pak to nejsou překážky politické, nýbrž především překážka toho, co lze nazvat jednoznačně a prokazatelně : úpadkem či ochabnutím intelektuálního ducha Evropy, což je složitý proces odpoutávání moci od našeho poznání sebe sama.
Podobně idologické texty, které nemají solidní historický a sociologický základ,jsou toho jen důkazem.
05. 03. 2012 | 11:47

Kuchař napsal(a):

Jako bytostný pravičák-liberál, slovo "Národní zájem" bytostně nesnáším.

Co to je národní zájem ? Zájem nějaké úzké skupiny , která chce pro sebe výsady ?
Nejspíš odboráři budou požadovat omezení pohybu pracovní síly a podnikatelé zase zboží a služeb.

S takovými národními zájmy nejlépe do kopru !
05. 03. 2012 | 11:48

Jozef napsal(a):

To Viola
Precitajte si Kurasov blog Kazdy kazdemu dluzi.Precitajte si ho trikrat.A zajtra zas trikrat.
Co zacina objavovat Kuras a ini,to je verejnym,medialne schovavanym,aj u Stejskala neraz kritizovanym tajomstvom cele roky.
Mate minimum informacii,ochotne a sebavedome skonzumujete mnozstvo dezinformacii,vratane manipulacii Robejskovych.
05. 03. 2012 | 11:52

Mirek napsal(a):

Ministr financí pan Kalousek může být šťastný ! Zdražení mu nevadí,ani daň z přidané hodnoty 20%,protože má plat 100 000 kč měs.Až půjde do důchodu to již budou u moci komunisté,nebo socialisté,poplatky ve zdravotnictví budou zrušeny DPH klesne na 10% a důchod bude mít vysoký na rozdíl od nynějších důchodců ! Pan Kalousek se prostě uměl narodit !!
05. 03. 2012 | 11:59

gogo napsal(a):

Už to tu bylo, ale znovu- jak mohou žít chudáci Švýcaři bez Evropské Unie a NATO, hledí si svých národních zájmů, a uměli se v historii ubránit sami.
Že by proto že pracují, vytvářejí hodnoty a vyrábějí to, co si u nich rádi okolní země koupí i když nemohou platit Eurem a musí proclívat??? A neřeší co si o nich myslí zbytek Evropy, neřeší že nepodepsali něco co podepsalo už 25 zemí.

Kdy se čecháčci už naučí, myslet, kdy pochopí že se uživíme jen vlastní prací při tvoření hodnot, a ne lokajským žebráním o dotace a o to jestli smíme podepsat nějaké dohody
05. 03. 2012 | 12:00

siven napsal(a):

Autor je asi takový "nezávislý analytik", jako sultánova favoritka v hodnotící komisi. Doba Bismarcků, tedy období, kdy by ještě šlo některé záležitosti s notnou dávkou opatrnosti pojmenovat "národním zájmem", již dávno pominula. V dnešní globalizované aréně je tento pojem pouhou znásilňovanou vějičkou ve chřtánu politiků a konkurenčních mafií.

Chraň bůh, že by současná EU neměla co reformovat a zdokonalovat. Ovšem i když je zabalíme do hedvábného ubrousku, zůstávají euroskeptické sáhodlouhé kritiky bez nabídnutí reálné a dostatečně silné alternativy, jen planými bezobsažnými kydy... které pod ošuntělým pláštíkem "národních zájmů" mají v úmyslu hájit zájmy ryze kariéristické, osobní.
05. 03. 2012 | 12:02

Kendy napsal(a):

Pan Vandas kandiduje na post prezidenta republiky !Jeho šance mohou být vysoké,protože jako jediný z politiků dokázal veřejně odsoudit řádění nepřizpůsobivých občanů !Sláva mu !!!
05. 03. 2012 | 12:03

neokomunista napsal(a):

Puck
'Jak je možné, že máme rozkradený stát, a občané mlčí ?
Jak je možné, že máme odkloněný zlatý poklad bez souhlasu občanů ?
Jak je možné, že vládne zkorumpovaná vláda bez protestu občanů ?'

U nás na ústředním výboru tomu říkáme svoboda a demokracie (alias totalita peněz) v praxi. A to ještě netušíte, že praktické cvičení teprve začíná.
05. 03. 2012 | 12:06

Martin Konvička napsal(a):

ad Puck:

"...Establishmentu se podařilo rozdělit společnost tak, že se každý stará o to své. Studenti o školné, odbory o sociálno, doktoři o peníze, ..."

Souhlas s popisem stavu, ale nesouhlas s představou, že by o to Establishment nějak záměrně usiloval - kdyby usiloval, asi se mu to při jeho neschopnosti nepodaří.

Spíš bych to popsal jako nevyhnutelný karambol společností, která svou ideologií odvrhne sdílené hodnoty, respektive je redukuje na zájem množiny atomizovaných jednotlivců.
Jakmile lidé ztratí krále, víru, vlast, národ ... cokoli takového ... tak se ztratí pojmy pro slušnost, míru, ohledy, společný prospěch. Pak není divu, že si každý hledí svého, maximálně vzniknou náhradní "kmeny", sjednocené jen dočasným zájmem (školné ano-ne, Šumavu kácet-ne, dálnici stavět přes Písek - přes Tábor, a tak pořád dokola).
Protože ale chybí jasné chápání většího celku, "společného zájmu", chcete-li, a každá zájmová skupina, v podstatě náhradní kmen, o svoje zájmy usiluje ze všech sil, je výsledkem všeobecný pat.
Taková společnost/stát je jenom mršiou k ohlodání.
05. 03. 2012 | 12:07

Martin Konvička napsal(a):

ad Puck - dodatek.

Ten všeobecný pat, o kterém jsem psal, nemusí vadit, je-li společnost bohatá, bohatství roste, a odnikut zvnějšku ani zevnitř nehrozí žádné nebezpečí.

Proto ideologický liberalismus fungoval, navzdory permanentnímu konfliktu různých zájmových skupin, v době "zlatého věku Západu". I tehdy však fungoval lépe v bezpečném závětří USA, než třeba v Británii.

Jakmile společnost začne chudnout, a začne být ohrožována zvenčí, stává se z permanentních konfliktů - jež do té doby fungovaly jako motor generující blahobyt - naopak brzda.
05. 03. 2012 | 12:14

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro gogo.
Spíše je opak pravdou, než ty tvé nesmysly.
Švýcaři pochopili, že je pro ně výhodnější spolupracovat a ne válčit. Švýcarsko je prototyp multi-kulti, malá EU a s významnými prvky přímé demokracie, vše jiné než české národovectví a česká pravice.
05. 03. 2012 | 12:17

D. napsal(a):

Kuchař
Národní zájem je to co říká strana. Netápejte!
05. 03. 2012 | 12:21

sasa napsal(a):

pan Robejsek neni analytik, ale dojmolog. Dansko neni clenem eurozony, ale ma pevny kurz. Podstatou EU je zasada ''my se dohodnem''. Necasuv problem je, ze taha evropske zalezitosti domu. Hraje na nacionalisickou strunu neb chce posilit svoje postaveni a skutecny zajem ceskeho naroda, tj.bezpecnost a blahobyt je mu ve skutecnosti ukraden. Jeho zajimaji pouze volebni preference, resp. podpora jeho elektoratu.
05. 03. 2012 | 12:27

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

EU a Švýcarsko
„V roce 1960 Švýcarsko spoluzaložilo Evropské sdružení volného obchodu a v roce 1972 dokonce uzavřelo s EHS bilaterální dohodu o volném obchodu. Na začátku 90. let se Švýcarsko účastnilo jako člen ESVO vyjednávání o vytvoření Evropského hospodářského společenství, které motivovalo Švýcarskou spolkovou vládu, aby v roce 1992 podala příhlášku ke členství v EU, následně ale v témže roce občané země zamítli vyjednávaní o EHP, což vedlo i k ukončení snah o přistoupení k Unii.

Další období charakterizovalo uzavírání mnoha dvojstranných smluv mezi Evropskou unií a Švýcarskem (jejich počet se vyšplhal až do řádu stovek), z nichž nevýznamnější byly série prostě nazvané Bilaterální dohody I a II uzavřené v letech 1999, respektive 2004. Od roku 2009 člen Schengenského prostoru.“
Pramen wiki

Nevstoupili, ale spolupracovat umí.
05. 03. 2012 | 12:31

Viola napsal(a):

Jozefe,

já jsem si blog pana Kurase přečetla a dokonce jsem tam i něco napsala. Jistě, že nejsem informovaná, ale vidím, co vidím. A neodpověděl jste mi na otázku jaký systém byste si představoval. Systém, kdy se honí peníze je špatný, podle mě by se měl vytvořit systém tak jak jej pan Nečas naznačil ve svém projevu v Londýně. Honbu za penězma nahradit honbou za kvalitou.

P.S. A jak jste informován vy. O čem víte více, než já, nebo jiní tady, tak to řekněte a nebojte se.
05. 03. 2012 | 12:33

Sladký napsal(a):

Všimli jste si,že ženy jsou na zdejších diskusích ve (výrazné) menšině? Zdá se, že je někdo hrubě diskriminuje.
05. 03. 2012 | 12:43

milan j. napsal(a):

Bože můj, konečně a jasně někdo popsal současnou situaci. A na jeho slova stejně dojde. To si tady Slámové a jim podobní mohou upsat ruce.
Dámy a pánové, mám rád společný evropský bezcelní trh a ostatní spelečné svobody jako pohyb kapitálu , rád bych taky lidí a služeb.
Nemám rád naprosto nesmyslné cíle, které si euroúředníci dávají jako ekologie, technologie (viz tzv.Lisabonská strategie apod.) Naprosté skoro komunistické žvásty a jejich naprosté selhání. Ano, těmito nesmyslnými experimenty se Evropa prožrala ke svým dnešním dluhům.
Tečka.
05. 03. 2012 | 12:50

skeptický napsal(a):

Švýcarsko má trojnásobný HDP co ČR.A co tam mají je jejich.
A je pod mezinárodní ochranou,moc lidí tam má prachy.
05. 03. 2012 | 13:02

Viola napsal(a):

Sladký

je to paradox, ženy ač rády hovoří, mluví, diskutují, tak přece jen dělají, aby měly uděláno - navařeno, uklizeno atd.
05. 03. 2012 | 13:02

skeptický napsal(a):

Ano,ženy máme v práci,kde se mohou vykecat,abychom si mohli v klidu kálet voule.
05. 03. 2012 | 13:06

Viola napsal(a):

skeptický,

je to sice odklon od tématu, ale zaměstnané ženy v práci s největší pravděpodobností zde nemohou diskutovat, leda že by byly na místech nejvyšších, no a těch nejvyšších míst pro ženy je málo, tak je tu i málo žen.
05. 03. 2012 | 13:19

skeptický napsal(a):

Viola
K tematu zde není co dodat.
Vykecat míněno s kolegyněmi.Na nejvyšší místa se dostanou nejlepší,to už je příroda.Proti té se bojovat nedá,nebo to skončí nějakou pohromou.
Shlédl jsem kdysi kanadský svazácký film o první ženě důstojnici na nějakém torpedoborci,pýcha jejich námořnictva.Film skončil dodatkem,že loď najela koncem roku na mělčinu.
05. 03. 2012 | 13:46

skeptický napsal(a):

P.S.
Navigační důstojnice.
05. 03. 2012 | 13:48

honolulu napsal(a):

Brusel ? To je zhoubny nador na tele Evropy. Vycucne vas jak chobotnice. Zamori vas Somalci a Nigercany. Budete smrdet pizmem az k Uralu. Vase deti budou opice a to nejen zjevem, ale i povahou. Budete nosit Burku a misto hajzl papiru pozivat kybl pisku...Ale mozna, ze si ten osud zaslouzite kvuli mozkove zakrnelosti. 1/3 vas umre (pardon zdechne), na AIDS a jine nemoci o kterych zadny vas doktor nikdy neslysel. Ztratite narodni indetitu. T.G. Masaryk na vas bude posilat hromy a blesky z nebe a Stalin a Hitler zdravice z pekla.
Rozdejte co mate, ve jmenu bruselske multi-kulti a nezapomente zvednout davky Romum....
05. 03. 2012 | 14:10

Petr napsal(a):

Evropa hospodářsky padá ke dnu. Za kdysi nejbohatším kontinentem je už jen Afrika (a ne celá) a pár států Asie (Vietnam, Bangladéš.
Vina? Nabubřelá, neschopná, arogantní a stále dražší byrokratická hydra, se kterou žádný politik, a vůbec ne politik co si říká evropský, nechce nic mít. Bojí se o koryto.
05. 03. 2012 | 14:10

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Petr.
Ty jsi utrpěl úraz hlavy, ne?

Pokud ne, tak nám dej čísla.

Jelikož si od tebe příliš neslibuji, tak dám já.
Například
Švýcarsko zůstává světovou jedničkou v konkurenceschopnosti, ČR klesla na 38. místo“
ŽENEVA / 11:56, 07. 09. 2011
Švýcarsko zůstává světovou nejkonkurenceschopnější ekonomikou, Česká republika se ale propadla o dvě příčky na 38. pozici
...
Ze zprávy navíc vyplývá, že poměrně dobře si vedou skandinávské země. Do první desítky se po Švédsku a Finsku dostalo i Dánsko (8. příčka).
V rámci Evropské unie (EU) se vedle těchto zemí do desítky nejvíce konkurenceschopných zapsalo Německo (6. příčka), Nizozemsko (7. příčka) a Velká Británie, která se posunula o dvě místa výše na 10. pozici.
...
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3279642-Svycarsko-zustava-svetovou-jednickou-v-konkurenceschopnosti-CR-klesla-na-38-misto

nebo HDI, kde je HDP, vzdělání, délka života atd.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje

Evropa je a ještě dlouho bude, pokud to národovci nerozvrátí, světová špička, které konkurují jen sem tam jednotlivé země na různých kontinentech.
05. 03. 2012 | 14:22

scallop napsal(a):

Autor

"Když tedy mluvíme o českých národních zájmech máme na mysli jedinečnou situaci České republiky a zdroje, které má k dispozici k tomu, aby v dané historické situaci upevnila svou bezpečnost a blahobyt."

Tohle je myslim presne. Ale sleduje autor tuto definici ve svem predlouhem textu ?

Historicke vymezeni ceskych narodnich zajmu je problem samo o sobe - Cesko existuje jako narodni stat 10 let (jako Ceskoslovesnkso bez dalsich mensin 60 let) a to je done kratka doba na vyprofilovani narodnich zajmu. Kdysi bylo nasim naropdnim zajmem byt soucasti R-U - neni dnes (pozor, mala provokace) nasim narodnim zajmem by dalsi spolokovou zemi Nemecka ? Blahobytu by to jenom pomohlo.

Cesky narod byl poslednich 20 let bud pod vlivem nemeckym nebo ruskym (oboji omezovalo suverenitu, ale ne nutne blahobyt). Logicky bychom se meli snazit oba tyto vlivy zmensovat (a tim zvetsit - relativne -nas vliv). EU na teto snaze vznikla - rovnocenne partnerstvi Nemecka a Francie byl pozoruhodny uspech. (Ale zaroven riskantni experiment, o kterem nejen jeho tvurci pochybovali.) Sjednocenni Nemecka tuto rovnovahu narusilo. reakci Frnacie a dalsich bylo "svazat" Nemecko spolecnou menou. (Ucast Recka je z tohoto pohledu nevyznamna.) Opet experiment sam o sobe.

Vase NE dalsi integraci rika: NE volnemu pohybu sluzeb, NE spolecne surovinove politice, NE jakokoliv snaze o regulaci svetoveho toku penez. A toto NE prichazi v dobe, kdy se Nemecko a Francie (spolecne s nekterymi mensimi staty) k sobe priblizuji a rysuje se v nich "tvrde jadro".

No trochu jsem se rozepsal abych pripomnel faktory, ktere Vy samozrejme znate, ale ve svych komentarich trvale vynechavate.
05. 03. 2012 | 14:43

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
právě že já si pod termínem eurorealista představuji spíše někoho jako je P. Robejšek. Z vás někdy přece jen sálá svaté nadšení a přehršel optimismu tam, kde já k nim nevidím pražádný důvod.
Ale ony nálepky mohou mít pro každého trochu jiný význam, rozdílným obsah. To moje težké obvinění z eurohujerství jsem se u vás snažil zmírnit slůvkem "trochu", ovšem celá věta o vás myslím vypovídá spíše pozitivně....
:-)
P.S.: Ostatně se všemi nálepkami to bývá občas trochu ošidné.

Sladký:
Aga je označení pro tureckého úředníka či vyššího důstojníka (až generála).

Ten kdo se s blbecm hádat nebude:
No, hádat se nemusíte, ale mohl byste si uvědomit, že 25 zemí se vůbec na ničem nedohodlo. Jedná se jen a pouze o politickou proklamaci, jakých za posledních pár let pamatujeme přehršle. A s nulovým výsledkem. Zase jen bouře ve sklenici vody, k níž se za historicky krátkou dobu nikdo hlásit nebude. Jako k tzv. Lisabonské strategii atd. Možbná by z toho měl Barosso složit účty dřív, než přijde s dalšími proklamacemi ve stylu "lépe a radostněji, soudruzi", ne? Ale u maoistů je to možná fuk, oni mají rádi politiku "velkého skoku".
05. 03. 2012 | 15:01

Holubář napsal(a):

ten, kdo se s blcem hádat nebude:
Pardon, ještě jednou k vašemu 14:22 .
Ano, v Evropě se stále ještě žije krásně. Platí v ní můj oblíbený slogan: "Je to tu sice trochu degenerované, ale není to nepříjemné".
Vadu to má jedinou. To prožrání se k biliónům dluhů a vize, které by se možná líbily Mirkovi Dušínovi, leč s reálným životem mají poměrně malý průnik. A trend, který vede k neslavným koncům.
Volnost, rovnost bratrství - ve mně kdysi také vyvolávaly nadšení, než jsem se seznámil s historickými skutečnostmi. Poravili nejen krále, ale i Danotna a Robespiera.
Až příliš často se stává, že hezká slova jen skrývají velkou lumpárnu.
05. 03. 2012 | 15:09

stejskal napsal(a):

Já si také nestěžuji, pane Holubáři ;-) Je mi jasné, že jste mne chtěl jen trochu popíchnout. V pohodě. To tu nakonec dělá každý (často bez ohledu na to, co autor napíše).

K mým oblíbeným agům patřili ti janičárští ;-)

Libor Stejskal
05. 03. 2012 | 15:14

český maloměšťák napsal(a):

Takže pošleme do Centrální Asie Topolánka či Kubu a ti nám Nabucco vybudují. Jasné jak facka.

Je to moc dlouhý článek plný předpojatostí a zjevných manipulací ve smyslu pojmu co je skutečným národním zájmem.

Protože národním zájmem není jakýsi blíže neurčený blahobyt (pro koho, na jak dlouho, jak je dlouhodobě udržitelný, kdo jej ohrožuje...) a národním zájmem není ani bezpečnost /u takto malého geografického celku jako je ČR vždy půjde o bezpečnost ne ve smyslu lokálního patriotismu ale musí jít o bezpečnost respektive udržení kulturně civilizačního modelu, tedy bezpečnost ve smyslu patriotismu ústavního skrzeva Listinu základních práv a svobod/ - tak jak ji vnímají mafijní struktury v kombinaci s jimi pojímaným " blahobytem".

Kdyby radši pan Robejšek napsal něco o tom, jak si tedy on představuje, že prosadí výstavbu Nabucca ....byl by to článek přínosnější.

P.S. Švýcarsko je velmi zvláštní fenomen. I historicky. Ani Hitler neobsadil Švýcarsko. Proč ? To ví jen pár rodin na světě. Robejškova ani moje rodina ale ne. Srovnávat Kádevítkostán Klausoidní se Švýcarskem je chucpe.
Mimochodem - external debt Švýcarska je v poměru k jeho GDP jedním z nejvyšších na světě.

Mluvit do věcí je správné. Jen tak se dají věci ovlivnit. Vzdávat se tohoto je nesmysl.
Pak totiž zbývá jen hýkání.

Škoda že pan Robejšek nepíše podobné kritické traktáty ve vztahu k americké Unii či komunisty ovládané Číně.
Aspoň bychom se mohli zasmát - kdo že to v tom globálním světe vlastně je bezpečný a blahobytný.

Ha, ha, ha....

Ekonomové jsou mistři v tom, jak na deseti stránkách textu nic nesdělit ve smyslu řešení problému. V mistrovství světa v glosování ex post by se jim mohli postavit snad jen sportovní redaktoři.
05. 03. 2012 | 15:31

Josef K. napsal(a):

Cituji: "Podle Bevana jsou právě změny na lavičce Chelsea jedním z důvodů, proč si Villas-Boas nedokázal se svými svěřenci vybudovat opravdový vztah.
"Hráči musejí vědět, že trenérova strategie a pozice nejsou v ohrožení. Jste úspěšní, pokud máte dost času, a z toho vychází i stabilita. V opačném případě je pro kouče, jako je André, hodně složité, aby aplikoval svou filozofii a vybudoval podle ní tým," dodal šéf trenérské asociace."
A toto platí ve větší míře i pro dějiny, pane Robejšku, abych navázal.
05. 03. 2012 | 15:31

Carlos V. napsal(a):

Byl jsem označen za národovce. Ha.

Čistě prakticky. Sjednocení Evropy - pojďme se o tom bavit. Jak nastavit harmonizovaný jedntotný daňový, sociální a důchodový systém. Co bude "národní", co federální.

Pakliže v mém předešlém textu zpochybňuji sjednocoení, pak pouze proto, že není nabízeno nic než idea - ale nikoliv řešení problémů, které jsem naznačil.

Nemluvě o tom, že jsem naznačil i řešení - jít na nejnižší možný jmenovatel. Minimální rovný důchod, sociální systém nastavený podle nejslabší země, daňový systém prost výjímek a odpočtů na hlavu a podobně.
Ještě k národnímu státu - netvrdím, že je podstatou a řešením. Sama idea je pochybná a logicky a ekonomicky nezdůvodnitelná. Sjednocení Evropy nastat může - je ale otázkou, zdali půjdeme spíše cestou podobnou Ústavě USA - či cestou EUbyrokracie.
05. 03. 2012 | 15:37

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
doufám, že vám neunikla publikace Andrew Wheatcroft "Nepřítel před branami" (Habsburkové a Osmané v bitvě o Evropu), Slovart Praha 2010. Strhující čtení a o janičárech spousta zajímavých informací.
05. 03. 2012 | 15:39

Martin Konvička napsal(a):

On problém mnoha diskutujících - který krásně vidí "honolulu", ale snad nikdo jiný - je asi tento:

Mluví se materialistických financích a o "prosperitě", i o idealistické "suverenitě", ale uniká nám jedna věc.
Dokud byla Evropa hrdá, sebe-vědomá a silná, mělo smysl se s ní integrovat - i kdyby se na tom kapku prodělalo, i kdyby se něco suverenity ztratilo.
Jenže dnešní Evropa je ponížená, zmatená a slabá - a integrovat se do něčeho takového není dobrý nápad, ale sebevražda.
I kdyby se na tom kapku prodělalo...
05. 03. 2012 | 15:45

stejskal napsal(a):

Unikla, tak hluboce se tomu zase nevěnuji :-)

Kdysi jsme byli s mojí paní (ještě bez dětí) na dovolené na Maltě. Hodně mne zaujal její příběh a především dvě období, o nichž se hovoří jako o Siege of Malta. Nakoupil jsme si tam pár knížek, jel kvůli tomu na Rhodos a pak ještě jednou na Maltu. No, prostě pár let jsem měl takové johanitsko-osmanské období ;-) Nějakou literaturu o tom mám, ale už zase pomalu mizí pod záplavami publikací o historii (a zejména letectvu) WWII. Člověk bohužel nestíhá všechno, co ho zajímá. Respektive nestíhá prakticky nic :-)

Libor Stejskal

P.S. Ale na tu knížku se podívám, díky za tip.

P.P.S. Navrhuji integrovat se do Austrálie (viz příspěvek výše ;-)
05. 03. 2012 | 15:49

Dáša N. napsal(a):

Jak může prosperovat Evropa jako celek, když v některých členských státech je tak málo nadšení a skepse.

Poslední výbuch nadšení v naší zemi, zejména u příslušníků Nečasovy strany,jmenovitě třeba u pana Vondry, byl pozorován poté, když USA nám chtěly věnovat obnošený radar a umístit jej do CHKO Brdy.

Nemáme nějak zaražené brdy?
05. 03. 2012 | 15:58

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Holubář.
Vidím to trochu jinak.
Jako největší problém vidím úpadek morálky, pravicový primitivismus, privatizace států včetně samotné demokracie. Pokud budou lidé rozumní, tak se Evropa nemusí ničeho bát. Potřebujeme vzdělanou a rozumnou populaci, nejvíce mne děsí různí propagandisté, jako například Robejšek, kteří mají patrně zadání někde od amerických Republikánů a snaží se to zde torpédovat, euro je konkurent USD, velká a silná EU, která by posunula USA na druhou kolej, militantní americký Republikán taky nepotřebuje.

Dluh je jen směnka o důvěře, dluhy lze lehce smáznout, má to jen jeden háček, že někteří přijdou o úspory, ale nebyla by to katastrofa. Mimochodem, pokud si mají lidé spořit na penzi, tak se bez dluhů neobejdete, ty státní jsou nejméně riskantní.
Tím nechci říci, že se máme více zadlužovat, domnívám se, že kdybychom si dokázali nastolit skutečnou demokracii, tak se nebudeme potřebovat zadlužovat.
05. 03. 2012 | 16:09

krajan napsal(a):

Pan Robejšek detailně zkoumá,co je pro nás výhodné, co se nám vyplatí.To je přesně postoj českých euroskeptiků,kteří nad takovým stanoviskem nadmíru jásají.Zdá se mi ale,že každé solidní spojenectví obsahuje také něco,co se v daném okamžiku nevyplácí. Jinak jde pouze o jednostrannou vyčůranost.
05. 03. 2012 | 16:28

Mard napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal: Z dvaceti sedmi zemí se dokázalo dvacet pět dohodnou, jak dále. Podle mne by o krizi (o své krizi) měli mluvit především ti, kdo zůstali opodál.

Ano, to je jako na koncilu! Tam se také několik desítek moudrých shodlo, že Slunce obíhá kolem Země a Giordana Bruna upálili. Ono totiž množství nikdy není kritériem pravdy.
05. 03. 2012 | 16:35

Mard napsal(a):

krajan napsal:Zdá se mi ale,že každé solidní spojenectví obsahuje také něco,co se v daném okamžiku nevyplácí.

Otázka je, proč lézt do něčeho, co se nevyplácí. Ale jako pozitivní akceptuji, že konečně akceptujete že se to nevyplácí a ne že je to maximálně výhodné.
05. 03. 2012 | 16:38

Holubář napsal(a):

ten, kdo se s blbcem... :
Stoprocentní souhlas s vašimi prvními dvěma řádkami v 16:09. Jenže pak začíná ten rozpor - vy, zdá se mi, hovoříte o Evropě - jaká by měla být. Petr Robejšek o tom, jaká je - a já si dovoluji na základě svých zkušeností s ním souhlasit.
Npaříklad vzdělaná populace? No jistě - všichni budou mít vysokou školu a budou nejlépe sociální antropologové. A pracovat do továren půjdou imigranti. Jenže po jejich příjezdu se zjistí, že:
a) továrny už jsou v Číně
b) oni si přijeli pro sociální dávky
Dluhy lze jistě smáznout, nejlépe inflací. Jistě pochopíte, že u těch zodpovědných, kteří mají úspory, tím ovšem nadšení pro takovou Evropu nezískáte. Důvěru pak nejspíš ani u zbytku populace, která si racionáně řekne - dělat dluhy a nikomu nevěřit - tudy vede cesta!
Nemůžete přece na jednu stranu mít plná ústa demokracie a rozvoje a přátelství a jednoty a druhou stranou týmiž mluvidly bohorovně prohlásit: "přijdete o úspory" a myslet si něco o kácení lesa a nezbytných třískách.
Je jasné, že jinak, než likvidací úspor to nejspíš nepůjde. Ale už tímto tvrzením se mi vaše konstrukce Evropy poněkud hroutí. Jasně že "úspory" nebudou znehodnoceny stejně ve všech zemích a se stejnými dopady na obyvatelstvo - a už tu máte rozkol - a nikoliv malý. A vzájemnou nenávist mas.
Bane, nastoupená cesta není dobrá a k dobrým koncům nepovede. Evropská unie ano - ale trochu jinak, nejspíš. Jenže to si její současním lídři nechtějí připustit, neboť svoji budoucnost spojili se svojí vizí Evropy.
Je však třeba říci, že osud jejich vize a osud Evropy nemusí být totožný.

Pane Stejskale,
mě takle v polovině 90. let vzal Jemen, jenže doba byla rychlejší, než se dalo předpokládat. Byl jsem tam několikrát služebně a když jsem se tam chystal soukromě, abych poznal i to, co se při pracovní cestě nedá, sestřelili v New Yorku dvojčata a všechno bylo jinak. Pak přibyly roky, starost o rodinné seniory a o vnoučata a je po hehe. Z histopie zbyla ta domácí, jistě neméně zajímavá, leč méně atraktivní - třeba valdštejnské období.

Hezký zbytek dne, vezu Labuť k lékaři. Následky boreliózy, co vám budu povídat....
05. 03. 2012 | 16:45

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Mard.
Hádat se s tebou nemohu.

Přece jen jednu poznámku.
Cituji tě:
„Ono totiž množství nikdy není kritériem pravdy.“
Ale ono taky o žádnou pravdu nejde, to je o demokracii, to je o politice, ne o pravdě.
PS: Kdyby šlo o pravdu, tak stejně ty budeš ten poslední, kdo by ji poznal.
05. 03. 2012 | 16:48

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Holubář.
Já si vzdělanou populaci představuji zcela jinak.
Lidé by měli vědět a znát především to, co potřebují, vysokoškolský diplom nepotřebují, tedy ne všichni. Důležité je používat hlavu a nepodlehnout různým ideologiím, podporovat to přínosné a bojovat proti špatnému.
Nečekat, že neviditelná ruka se postará o to nejlepší, do vedení poslat ty nejchytřejší a nejpoctivější, učit se u těch úspěšnějších a podobně.
05. 03. 2012 | 17:00

Puck napsal(a):

Ať se pochlubí ten, kdo má rád vyčůránky . A nehlaste se všichni.

jak pak můžete mít rádi sami sebe ?

:-)
05. 03. 2012 | 17:14

Silvie napsal(a):

"Eurokrize je zhuštěným výrazem neutěšeného stavu celého evropského integračního projektu. Je to krize přehnaných ambicí a nezvládnutelné velikosti. Řešením nemůže být nic jiného než redukce cílů EU na tu úroveň, kterou dokáže zvládnout".
Tohle by měli tesat povinně eurohujeři do kamene.
Výborný blog, ostatně jako vždy.
05. 03. 2012 | 17:32

krajan napsal(a):

Mard
Typická ukázka zkreslování významu "...že konečně akceptujete...".Smím-li se ptát,já jsem někdy neakceptoval? To se vám asi ve vaší horlivosti zdálo!
05. 03. 2012 | 17:50

petrof napsal(a):

pan Robejšek, jak jinak, opět bravůrní....!!! Jaký rozdíl oproti včerejší debatě knížete se Zaorálkem u šíleného Moravce, kde jedině Zahradil dokázal formulovat suverenní postoje ČR vůči EU.
Pane Robejšku zkuste se opravdu zamyslet nad možností vaší kandidatury na prezidenta naší republiky.....??!! Myslím, že byste si to zasloužil....otázkou je, zda by si tento národ zasloužil vás...???
05. 03. 2012 | 17:52

Puck napsal(a):

Já bych chápal Zahradila a spol. jako rovné lidi, jen za těchto podmínek. A musím to vzít trochu ze široka. Vydržať !

Jsme v EU od roku 2004, přesněji od 1. května 2004. Poslanci za ODS byli přijati do nejsilnější frakce Evropského parlamentu v červenci 2004.
A opoziční činnost zahájili už v říjnu tímto prohlášením :
" Europoslanecký klub ODS: Zásadně nesouhlasíme s textem Evropské ústavy
Klub poslanců ODS v Evropském parlamentu zásadně nesouhlasí s textem Evropské ústavy a vyjádří toto stanovisko při hlasování o Evropské ústavě v EP. "

Jaký pokrok ODS ve své opoziční činnosti vůči EU může vykázat ? Žádný, výsledky ubohé a nebýt Camerona, tak jsou jako onen kůl v plotě.
Logickým pokračováním by byla snaha o vystoupení z EU, protože je zřejmé, že veškeré úsilí se míjí účinkem. Že je EU ve smyslu, jak ho chápe ODS, nereformovatelná, a nemá proto smysl pokračovat v pokusech o "reformu".

Včera Zahradil jasně řekl, že vystoupení z EU není jeho cílem. Až někdy v budoucnu, před případným přijetím Eura, by trval na referendu k této otázce. Zatím je takový vývoj v nedohlednu.

O co mu tedy jde ? Ne o to, aby se Česko projektu EU vzdalo, ale o to, aby Česko co nejvíc nabourávalo celý projekt evropské integrace. Může si povídat co chce, ale toto je jediný logický závěr postupu, který ODS zvolila.

Zbývá otázka, co jemu, případně ideovým vůdcům ODS, Evropa udělala, že jí musí takovým způsobem škodit ?
05. 03. 2012 | 17:59

Petr napsal(a):

Pane Robejšku,
napsal jste to naprosto skvěle, racionálně.
Nejdřív se vymyslela Lisabonská smlouva, aby se odstranil požadavek jednomyslnosti. Nazvali to "streamliningem rozhodování", aby nějaká trapná zemička svým vetem nemohla sabotovat zájmy Německa nebo Francie. No a teď se ukazuje, že ani "kvalifikovaná většina" není postačující, prostě kdo není s námi, jde proti nám a tak podobně, prostě úderná hesla.

Národní státy jsou v Evropě vždy dominantním politickým rámcem, které mohou řešit na svém území krizi nejefektivněji, s menšími ztrátami i nejrychleji. Totéž platí po organizační stránce, existuje cosi jako "optimální velikost", což je o přehlednosti, kontrolovatelnosti, zpětné vazbě, pružnosti, korigovatelnosti. Čím větší celek, tím nepřehlednější struktura, tím složitější a horší řiditelnost a VČASNĚJŠÍ možnost korigování chybných procesů!

Navíc velké přesuny peněz mezi jednotlivými státy EU povedou jedině k vyhrocení odporu mezi evropskými národy...

Kdo říká, že národní zájmy neexistují, vědomě lže. Národní zájem Němců, Finů nebo Bulharů se ze spleti začne klubat ve spojitosti s konkrétními podmínkami toho kterého národa. Především a zejména s podmínakmi geografickými, hospodářskými, klimytickými, početnností..a mnoha jinými...
A pak teprve... když důkladně zvážíme, jaká pozitiva máme k dispozici a jaké handicapy nás svazují, tak z toho můžeme začít dedukovat, jak se v konkrétní otázce, před kterou nás politický provoz postavil, zachováme, abychom co nejlépe využili, co nás posiluje, a umenšili vliv toho, co nás sráží. Momentálně například snižování hodnoty eura Německu VELMI vyhovuje, za loňský rok jejich export zaznamenal historický úspěch. Naopak rozpad eurozóny by jihu VELMI pomohl, jenže to Němci nepřipustí !

Evropský politický národ neexistuje, je jen součet občanů zemí na tomto kontinentu žijících. Navíc je EU socialistický projekt. Sice představitelé EU tvdí cosi o svobodě, svobodném trhu, ale ve skutečnosti jim jde jen o ustanovení jednotné vlády, která bude regulovat, rozdělovat a omezovat. Představitelé EU neustále vydávají bezpočet nařízení, regulací a daní svobodný trh omezující. Například momentálně v Bruselu chtějí prosadit, aby fitmy měly v managementu 40% žen. Povinně. To je demokracie a kapitalismus? Není nic iracionálního na tom, když si když si země hájí své zájmy, svůj manévrovací prostor, je to naprosto logické a potřebné.

Dokud bylo v ekonomice "slunečno", ještě to jakž tak šlo. V případě problémů, jak vidíme, EU absolutně není schopná jistit prosperitu, natož bezpečnost. Můžeme jen děkovat okolnostem, že ZATÍM MOMENTÁLNĚ nikdo tu bezpečnost neohrožuje. Ovšem není všem dnům konec. Obrovské peněžní přerozdělování a přesuny a vydírání k přispění do "záchranných balíčků" v lidech budí stále větší nevraživost a odpor!

A s tímto spolkem se máme úžeji svazovat? To nám nestačí vlastní ekonomické problémy? Aby nás ty společné evropské ještě víc svazovaly a stahovaly ke dnu?
Ani náhodou ! Svou prosperitu si musíme vybudovat sami, EU nám nepomůže, naopak, blíží se mílovými dirigistickými kroky do fáze RVHP 2 ! Diktátu odněkud zdáli, z centra, jsme si za 40 let užili až příliš a stáhlo to naši konkurenceschopnost do bezvýznamnosti..
05. 03. 2012 | 18:00

Skloňuj Brusel bez Brusele, vzor:pozadí napsal(a):

Moc se mi líbí kritika eurohujerů, že jen Brusel může ochránit ČR od rozkrádaček. Myslíte Evropskou komisi (eurovládu), která za posledních 12 let neobhájila před Evropským účetním dvorem ani jeden z 12 rozpočtů, přestože to závazně nařizují pravidla hospodaření EU?
A proč? Slyšte slyště eurohujeři věřící ve zlaté tele protikorupčních osvícenců z Brusele: protože Evropský účetní dvůr prokázal euroúředníkům rozkrádačky z rozpočtů ve výši 10-15% z celkové výše rozpočtů (odhady evropské protikorupční policie OLAF jsou ještě o pár procent vyšší). To je za zmiňovaných 12 let cca 6 bilionů korun o které si tito evropští korupčníci polepšili na úkor nás všech (a to nemluvím o penězích, které prošustrovali - typicky třeba na slavné maďarské fitcentrum pro psy, placené z eurodotací).
Takže korupci se můžou naši - jistě nemálo zkorumpovaní politici - do Brusele jezdit učit. Jen tam se dozví, jak se dělá korupce ve velkém.
05. 03. 2012 | 18:00

jarpor napsal(a):

Jako obvykle u páně Robejškových textů.
Ideologie prostá, racionální, tedy "chladná" úvaha o přehnaných ambicích, o neřešení "detailů" ve jménu "budeme větší a všichni se budeme mít dobře", aniž se vůbec někdo zamýšlel, lze-li této megalománie vůbec dosáhnout. Ono se leckomu hezky sní o vlastním přepychovém domku, když ovšem je jen na garsonku...
zvláště, když prý na ten domek kdosi "přihodí"...

Zatím ještě k redukci cílů "velcí EU kormidelníci" nedospěli... leč nic jiného jim / i nám / nezbude.

Palec nahoru, pane Robejšku.

Hezké odpoledne
05. 03. 2012 | 18:08

Petr napsal(a):

petrof napsal(a):
"Pane Robejšku zkuste se opravdu zamyslet nad možností vaší kandidatury na prezidenta naší republiky.....??!!"

Myslím si totéž, konečně by to byl první člověk mezi kandidáty, kterého bych si mohl vážit ! I když Němcová je férová paní, ale je taková bez charismatu, jiskry...
Ovšem ty ostatní figury - ani ryba, ani rak, jen aby si někoho nepohněvali..
05. 03. 2012 | 18:08

Petr napsal(a):

Skloňuj Brusel bez Brusele, vzor:pozadí napsal(a):
"Moc se mi líbí kritika eurohujerů, že jen Brusel může ochránit ČR od rozkrádaček. Myslíte Evropskou komisi (eurovládu), která za posledních 12 let neobhájila před Evropským účetním dvorem ani jeden z 12 rozpočtů,"

Už 17x byl jejich rozpočet zamítnut!! Nedávno....
05. 03. 2012 | 18:11

Silvie napsal(a):

Petr,

napsal to i Divobyj a já se přidávám.
Byl by to jediný kandidát, kterého bych šla volit absolutně přesvědčená o tom, že nejde o jednookého mezi slepými.
I když - mnohem raději bych ho viděla ,jako premiéra ,což je naprosto nereálné.
05. 03. 2012 | 18:18

Josef K. napsal(a):

Petr. Národní státy jsou útvar starý nějaký pár desítek let, lehce přes stovku, jak se to dělalo do té doby? Národy existují stejně dlouhou dobu, jak se to dělalo do té doby? Co máte na mysli pod pojmem "národ"? Bylo Československo národní stát?
Víte nejlepší vtip je, že na odsouzení Jana Husa se nejvíce svou aktivitou podílel jistý šejdíř Michal z Brodu (mám tohle téma rád, poslední dobou), ale 99% obyvatel této země je přesvědčeno, že to byla ta "Liška ryšavá". Tak je to i s Vašimi poznámkami k tématu.
05. 03. 2012 | 18:31

český maloměšťák napsal(a):

Michal de Causis....zajímavá postavička.
Defraudant a chronický slouha moci...kde já jsem jen viděl kdy naposledy takového ?

Svoboda označil na svém blogu Nečase za národního vůdce. Teď už jen schází aby si Bátora nechal udělat zrzavý přeliv a je to.

Budeme se všickni protonárodně integrovat - do hospody Na Růžku.
Tam pak budeme smlouvat s Číňanem - dáš za kačku chuan nebo radši jen ?
Nebo víš co - za dva jeny si nás chuje rovnou všecky vem ....

Skvělá Aňa Líza/blog/. Fakt výborná. Tak nějak trochu mezi nahama zrzavá - ale to neva. Vaclavovi de Causis je to jedno. Ten na nějaké detaily nekouká....
05. 03. 2012 | 18:53

Silvie napsal(a):

Josef K.,

tak bychom to tady mohli rovnou rozpustit, co říkáte?
Co se takhle začít učit arabsky nebo čínsky?
Vždycky se říkávalo - poturčenec hořší Turka - a dnes to platí dvojnásob.
05. 03. 2012 | 18:57

honolulu napsal(a):

Souhlasim s Petrem a s pani Silvii, zdravim pana Konvicku.
Pane Robejsek VOLA VAS POVINNOST, tak vztupte na kolbiste politiky. Je Vas treba ! Prece i kdyby neslo uz o vubec nic, tak je dulezite nenechat trpaslikum a oportunistum hlavni slovo. A zde jde o hodne.
Pani Silvie a pan Konvicka Vam bude poradcem. Vyhrate to !
05. 03. 2012 | 18:59

Silvie napsal(a):

Honolulu,

zdravím.
Bohužel, pan Robejšek je příliš inteligentní na to, aby do toho šel. Dobře ví, že politika u nás semele každého. Možná je to tak lepší (tedy to, že se drží svého).
Za jakou stranu by mohl s čistým svědomím kandidovat?
Nejsme jen v tragické ekonomické krizi ,ale skutečně nás mnohem více postihla i tzv.krize elit (u nás spíš krize jelit).
05. 03. 2012 | 19:11

aga napsal(a):

Takže jsme právě slyšeli, že Polsko nám odmítá dát informace o technickou solí kontaminovaných potravinách, a Evropská Unie je bezmocná. Kuwa, k čemu, pro koho, za jakým účelem tu tedy ten celý aparát je, když nedokáže reagovat ani v takovýchto případech? Je to pro normální lidi zbytečný moloch, s agendou naprosto jinou než deklarovanou.
05. 03. 2012 | 19:42

Bauer napsal(a):

Neplette se !
Hlavni cesky narodni zajem je ve vybudovani ceskeho soudnictvi - ktere by ochranilo ceske verejne penize pred ceskymi zlodeji !
Tyto uvahy o nebezpeci integrace je pouze snaha aby se tu mohlo krast do nekonecna.
Aby lide ktere platime z verejnych penez mohli jezdit na vikend do Dubaje si zahrat golf, a aby za to platili hotovymi penezi v igelitce.
Ceske mafie se boji kazde integrace !
Pan Robejsek jim pomaha !
05. 03. 2012 | 19:56

jarpor napsal(a):

aga

Klídek... to já zase viděl ve zprávách, že jedna paní komisařka z Brusele bude dávat návrh na kvóty žen ve vedoucích funkcích firem... státních i soukromých... lze zhlédnout v dneších událostech...
To jsou "starosti"... což ? To jsme chtěli ? Ví něco ta paní o normálním životě a co se děje za oknem její kanceláře ? Pochybuji...

Hezký podvečer
05. 03. 2012 | 20:06

Starý napsal(a):

Skvělá úvaha.
Je smutné sledovat v diskusi, kolik lidí nechápe psaný text.
Ještě horší je, že ho nechápou ani naše "elity".
05. 03. 2012 | 20:10

liljic napsal(a):

Cituji z posledního odstavce:
"Národní elity mohou na základě společného jazyka a tradic provádět politiku sloužící národním zájmům tak jak to odpovídá aktuálním potřebám země"...
Mohl byste mi nějakou takovou národní elitu jmenovat?
05. 03. 2012 | 20:12

Silvie napsal(a):

Bauer,

ne,že bych se tady chtěla zastávat jakékoliv pol.strany, ale opravdu se domníváte, že "hlubší integrací" se korupce jaksi sama od sebe vypaří?
Vždyť k největší míře korupce dochází právě od našeho vstupu do unie - eurodotace jsou přímo živnou půdou pro korupci!

Zásadní problém vidím v tom, že velká část eurooptimistů jen z prosté averze k ODS odmítá přijmout (nebo alespoň přemýšlet) o jejích euroskeptických protiargumentech.
Resp. zuřivě odmítá jakoukoliv kritiku unijní politiky.
Nám, pamětníkům, to opravdu evokuje trapné doby červených praporků a mávátek...
05. 03. 2012 | 20:40

Fialenka napsal(a):

Národní zájem „blahobyt“ bych rozvinula.. Blahobyt je o svobodě, štěstí, zdraví a délce života. Ve všech těchto věcech jsou jednotlivé země porovnávány a rozdíly jsou docela zarážející. Například v osobní svobodě jsou Češi až na 40. místě.

Nebo porovnání kupní síly: Česko 19 061
Norsko 52 694
Lucembursko 52 321
Nizozemí 51 336
Velká Británie 51 018
Německo 47 882
Švýcarsko 46 319
Rakousko 44 881
Korea 44 860
Dánsko 44 439
Belgie 43 557

Češi tedy už tak mají dost nízkou kupní sílu a úředníci ji ještě plánují snížit. Nečas s Kalouskem chystají zdvojnásobit daň z elektřiny, zvýšit daň z uhlí a topných olejů a za plyn pro domácnosti a chtějí na tři roky zmrazit penze, zvýšit DPH na 20 procent a zvýšit i daň z příjmů fyzických osob. Přitom investor George Soros a někteří ekonomové, kteří se sešli v Davosu, před škrty přímo varovali.

Češi mají navíc i nízkou kvalitu potravin a podle nové zprávy OECD i nízkou kvalitu zdravotnictví. OECD počítala, kolik lidí všeho věku zbytečně zemře v případě, kdy bylo možno medicínsky nemoci předejít nebo ji vyléčit. Z 31 sledovaných zemí je ČR 29. A k těm potravinám. Nejde jen o náhražky levnějšími surovinami, jde hlavně o prodávání potravin s alfatoxiny, někdy s obsahem pesticidů a parazitů následně žijících v lidech.
Samozřejmě jak se dostat výš ve věcech blahobytu je známo.
05. 03. 2012 | 20:42

dennis napsal(a):

Kdo ruci malym statum za jejich bezpecnost? Ruci jim za to velmoci. Kdo za teto situace vytezi pro svuj narudek nejvic? Chytra vlada s jasnym pronarodnim citenim a s nezbytnou dlouhodobou a strednedobou koncepci. Z historie vime, ze za bezpecnost Cechum rucila az zhruba do dvacatych let min. stoleti Viden. Pak za vznik noveho statu a bezpecnost rucil Washington, Pariz, Londyn. Po nich to byl Berlin. Po kratkem obdobi to byla Moskva. Poslednich dvacet let by to mel byt Washington? Muzeme Brusel povazovat za predstavitele velmocenskych sil, ktere hrajou o "zaruky bezpecnosti" ve stredni a vychodni Evrope? Brusel(krome pokusu Berlina a Parize o prirozene dominantni roli na kontinentu) nepredstavuje zadnou (ani mirovou ani vojenskou) velmoc, ktera "ruci", nebo by byla schopna rucit bezpecnost statecku v nasem regionu. Zbyvaji Washington a Moskva.

Masarykova vlada asi jedina vyhovela definici "chytra, s pronarodnim citenim a vyhledovou koncepci". Benes vedl svuj narudek od Mnichova po Vitezny unor chytre s pronarodnim citenim. Kdekdo muze tvrdit, ze byl tvrdy na Nemce a mekky k Moskve. Dnes mu muzeme upirat koncepci, ale musime konstatovat, ze Ceska republika je bez narodnostnich mensin a Moskva je na ni "kratka". Komousi at delali, co delali, Moskvu poslouchat museli, ale republika rostla. (Rikat, ze jsme pred dvaceti lety nic nemeli a nic neumeli, je historicka zaslepenost motivovana politickym fanatismem.)

No a co delaji nase vlady poslednich dvacet a vice let? Mela aspon jedina z nich koncepci zahranicni a bezpecnostni politiky? Stali jsme se cleny NATO? No a co? Mela aspon jedina nase vlada kocepci hospodarskeho rozvoje? O koncepcich skolskeho, zdravotnickeho a treba socialniho rozvoje se ani nezminuji.

Mame historickou zkusenost, ze o region stredni Evropy byla vzdy tahanice. Radovy obcan by si myslel, ze se podle toho budou chovat, jednat a politiku vest i jeho elity. Radovy obcan by rad videl, ze elity nepodcenuji zajmy a silu mocnosti, ktere nas obklopuji. Ze povedou chytrou koncepcni politiku, ktera velmoci presvedci, ze v jejich zajmu je zachovat Ceskou republiku autonomni a prosperujici (protoze takova neni nebezpecna, ale muze se jim - velmocem ohromne hodit drive nebo pozdeji). Proste velmoci, zadna z nich, by nemely dopustit, aby nasi republicku nekdo roztriskal, nebot' by to byla i pro ne velika ztrata. Nase diplomacie by mela tezit z toho, ze sice nejsme pro nikoho silny spojenec, ale jsme strategicky dulezity bod v geopolitickem prostoru.

Ceho jsme svedky? V nasich vladach sedeli a sedi urednici, kteri nejen ze nemaji zajem o nejake koncepcni mysleni. Oni maji elementarni potize zvladat sve sluzebni ukoly. Ovsem tunelovani a ruinovani narodniho bohatstvi zvladaji virtuozne.

Hlas pana Robejska mi zni jako hlas proroka uprostred pouste kratce pred pisecnou bouri.
05. 03. 2012 | 20:42

Silvie napsal(a):

Objeví se dominový efekt? Řekla bych, že ano. Perspektivní ekonomiky nebudou mít zájem za těchto okolností zůstávat v unii referenda jsou dobrou záminkou, jak se vyvázat. Nakonec pravděpodobně zůstanou pouze známí průseráři a budou se nejspíš skládat sami na sebe.

Haag - Šéf nizozemské parlamentní krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders dnes vyzval k referendu, ve kterém by Nizozemci mohli zavrhnout euro a vrátit se k původní měně guldenům. Na tiskové konferenci v Haagu vyjádřil podle agentury AFP přesvědčení, že euro kromě jiného brzdí hospodářský růst.

Připustil, že euro má některé výhody, především snížení nákladů spojených s kurzy a zvýšení dovozů a vývozů, ale je přesvědčen, že nevýhody převažují. Za hlavní nevýhody jednotné měny označil zpomalení hospodářského růstu a snížení spotřeby obyvatel.

Odmítl obavy z nákladů na odchod z eurozóny, které se odhadují na 51 miliard eur, s tím, že by se kompenzovaly nezaplacením peněz, které by Nizozemsko nejspíš muselo vydat na záchranu či pomoc Řecka, Itálie, Portugalska a Španělska.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=735919#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-2
05. 03. 2012 | 21:04

Josef K. napsal(a):

Milá Sylvie. Vám opravdu chybí pohled z rozhledny, žijete v přízemí či v prvním patře? Možná netušíte, že feudalismus vznikl z prolnutí otrokářského systému germánských kmenů s římskou státní správou, nepřesně řečeno. Já mám strašně v oblibě všechny, kdo myslí v dimenzích svého okamžiku, protože pak je to na psychoanalýzu, jejich. Nediviím se, že jste občas neurotická z botiček a zeleniny a občas si pletete holandské brambory a holandskými bramborami. Zvláště když se opíráte ve svých ciatcích o takové velikány jako jistý Petr Mach a jemu podobní a nejste schopna rozeznat extremistické proudy od těch hlavních směrů. S Vámi bych na výlet nešel, jste asi dominantní a brzy bych Vás musel hledat, neboť by jste šla za větrem.
No, všimnete si, jak jsem dnes tolerantní. Vůči Vám, tedy...
Vzhledem k tomu, že máte dost informací o kvalitě médií, chce to snad méně věřit tomu, co polétává jako chmýří ve veřejném prostoru, odpovědi najdete v jiných tiskovinách. Chce to ale přestat věřit tvrzení, že ekonomie je věda, neboť ekonomické obory žádný neodpovídají kritériím podle kterých vědecké obory stanovujeme. Pa milá, ukliďte.
05. 03. 2012 | 21:20

Josef K. napsal(a):

Dennis, To je tedy historický výklad jak vyšitý rudou nití na černém plátně. Bože, co to sem může psát. Hochu, autocenzura není občas špatná věc.
05. 03. 2012 | 21:22

Viola napsal(a):

ilijiči

to bylo myšleno asi obecně - národní elity, nebo by se mohlo říci politické špičky, ať je tam jakákoli osoba, měla by to být národní elita.
05. 03. 2012 | 21:49

Emissary napsal(a):

Fatal error č. 155

Všechno co píšete, je OK, pane Robejšku

Jen se cudně vyhýbáte ve stati „EU zprava nebo zleva“ odpovědi. Ale Vám, jako zdatnému ekonomovi musí být přece známa. Až to uznáte, pak uznáte i to, že i národní zájmy mohou být pasé, čím celá konstrukce vašeho blogu ztratí smysl.

A dále, hodnoty bych až tolik nepodceňoval, viz vznik Spojených států. Ovšem tenkrát to byly hodnoty opravdové, ty dnešní EU se jeví jako pseudohodnoty. Ono totiž záleží, z jakého základu vychází a zda do nich vrtali socialisté či komunisté.. I tenkrát na „divokém západě byly velké rozdíly v ekonomické výkonnosti a zejména v industrializaci celého severoamerického kontinentu, dokonce i jazykové. Ale nějak dost rychle se to srovnalo, než přišel svalovec z Ostereichu, a naordinoval Kalifornii socialistické injekce.

A číslo chyby, toho si nevšímejte, vymyslel jsem si. :)
05. 03. 2012 | 21:53

Mard napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal: Pro Mard: Kdyby šlo o pravdu, tak stejně ty budeš ten poslední, kdo by ji poznal.

Jistě, to se mě klidně může stát. Ale vy se toho obávat nemusíte, vám zůstane pravda utajena bohužel navždy. :-)
05. 03. 2012 | 22:20

Bobík napsal(a):

Takzvané české elity nehájí český národní zájem ani ve snu. To je podstata problému. Český národní zájem nehájí nikdo.
Český národ existuje, české národní elity neexistují, zlikvidovali je nacisté a komunisté, dorazil je Husák. Husákovská verež nám vládne, a podle toho to vypadá.
05. 03. 2012 | 23:24

Dáša N. napsal(a):

České elity budou euroskeptické už jen z toho důvodu, že euro, pokud bychom je měli přijmout, by bylo nejlepším důkazem, jak bídně ohodnocený je český pracující. A pak by se teprve ukázalo, jak to s těmi elitami skutečně je.
Je zvláštní, že našim tzv. elitám neležela na srdci prosperita českých národních podniků, když dopustili jejich divokou privatizaci, z velké většiny jejich rozkradení, bez zvážení dalšího ekonomického vývoje.
Jak velký kontrast s tím, jak se nyní bijí jak lvové o mříže o nějaké národní zájmy.
Ve sjednocující se Evropě bude málokomu záležet na chudém příbuzném, kterého potopil jeho vlastní tatínek, který probendil výplatu se slečnami, a dědeček zálibou v hazardních hrách, pokud se bude od ní dále distancovat.
06. 03. 2012 | 00:55

Radim Smich napsal(a):

Zkusme hádat, odkud vítr vane: Petr Robejšek se kamarádí s Bohuslavem Svobodou a hlavně s Ivanem Langerem.

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Necas-v-ohrozeni-Langer-se-vraci-a-spojil-se-s-Pospisilem-suska-se-223536
06. 03. 2012 | 03:35

Radim Smich napsal(a):

A ještě něco: kdy byli ti všichni bojovníci za národní zájmy, když k nám v roce 68 vpadla půlmilionová ruská armáda? Suverenita byla tenkrát zcela vymazána. Najednou nyní, když se nám neděje nic, se v nich probudila národní hrdost a bojují proti Bruselu či Štrasburku jako lvi, ačkoliv tam i tam máme své zástupce a ti mohou naše národní zájmy docela jednoduše hájit. A mohli by také navrhovat lepší evropský řád. Kde nic tu nic! Je to hodně komické chování! Ale důvodem je asi minderwertigkeitskomplex z toho, že naši reprezentantni neumí nic, ani jazyk, kterým by mohli nědo dojednat :-)
06. 03. 2012 | 03:43

Holubář napsal(a):

Radim Smich:
V roce 68 byli (skoro) všichni současní bojovníci za národní zájmy žáky základní školy nebo školky. Ti nejstarší možná už navštěvovali školu střední. To je jejich jistě neodpustitelný hřích, měli podle vás asi vzít pancrfaus a jít bojovat.
06. 03. 2012 | 06:37

Radim Smich napsal(a):

ad: Holubář
... a pak tu ta ruská vojska byla 21 roků - to bylo dost šanci k protestu proti okupaci ... nyní naši domobranci také bojují dávno po tom, co jsme do EU vstoupili (vzácně legrační kontrapunkt: "oni okupovali" × "my jsme vstoupili") ... mimochodem Klausovi bylo asi 25 roků - to už, hádal bych, nebyl žádkem základní školy :-)
06. 03. 2012 | 07:29

Silvie napsal(a):

Josef K.,


Zatím z vás, vyjma pravidelného emotivního průjmu a obvyklých průpovídek o uklízení (jimiž si zřejmě zvyšujete chatrné sebevědomí), nevypadla žádná fakta - pletete si pojmy s dojmy.
Génie!
Vy si zase občas zajděte zaběhat nebo zacvičit,roste vám pořádná vana. Nejspíš po tom "chřestu".
06. 03. 2012 | 07:36

Holubář napsal(a):

Radim Smich:
Celkem kašlu na Klause, píši o sobě s vých vrstevnících. S námi je to tak, že zatímco mnozí naši rodiče naletěli ve 40. letech komunistům, my zase v 90. kapitalistům.
Z kouta do kouta.
06. 03. 2012 | 07:49

Magda napsal(a):

Dobrý den pane Robejšku, jako vždy jste mi nezklamal. Je to prostě bomba a to všechny Vaše eseje. Nicméně náš "intelektuální předvoj" je pouhým předvojem, o intelektu se nedá hovořit. Lid má větší inteligenci, než politici všech typů co sedí v parlamentu a v senátu. Škoda, že nechcete jít do politiky, ale na druhou stranu se Vám nedivím. Tolik blbců na jednom místě a ještě s nimi spolupracovat. Už jich máme dost a proto jdeme 15.3.2012 v 17 hod na Václavák do stávky. Pište dál prosím, jsou to lahůdky!!! Magda
06. 03. 2012 | 08:21

Jozef napsal(a):

To Viola
Proc tedy kazdy kazdemu dluzi astronomicke sumy a nikdo nemuze splatit?
Ano,pre sialenu "honbu za ziskom" a mocou.Pre takuto kulturu vladnutia,medialne dlhe roky stopercentne krytu.
A co teda,Viola,akutne!! kazdemu hrozi?
Co kazdemu /s vynimkou tych,co nemaju nic,len hole ruky/ akutne hrozi?
Ze pridu aj o vsetko!! Vratane holeho zivota.

Robejsek si tuto malickost jak Himalaje na entu suverenne odmieta vsimnut.A vysmieva sa zo sedemnastich summitov,akcentujuc realitu a nutnost "sebastrednosti",ergo silneho egoizmu autonomnych europskych subjektov.
Pritom su vsetky "sebastredne"europske /nielen europske/ hospodarstva vzajomne zavisle,prepojene!

Viola: Necas v Londyne odporucal "honbu za penezma nahradit honbou za kvalitou"?
Ale ucinil presne opak! Podporil City/britsku vladu/ v jej patologickej honbe za peniazmi.V jej patologickej honbe za ziskom na ukor funkcnosti trhoveho prostredia,na ukor europskeho,dnes najma na ukor celeho europskeho hospodarstva.
Kto to vidi,zira.Je Necas /Robejsek.../ normalny?
Britania sa snazi svoje doterajsie patologicke zisky co najdlhsie udrzat,ziskat cas,ale preco jej nepochopitelne sluzi Cesko? Dobrovolne?

Robejsek: "jde predevsim o suverenitu"."Kdyz mluvime o ceskych narodnich zajmech mame na mysli jedinecnou situaci Ceske republiky a zdroje,ktere ma k dispozici,aby v dane historicke situaci upevnila svou bezpecnost a blahobyt."
Ake teda zdroje ma Cesko k dispozici? Kolko koncernov,kolko bank,ake zasoby zlata atd.ap.,ktorymi je schopna branit bezpecnost a blahobyt obcana?
Veskere zadne! V danej historicke situcii,ked "sebastredne",vzajomne zavisle europske staty improvizuju s obrannymi valmi,aby oddialili tsunami,je Cesko absolutne bez zdrojov sebaobrany.

Zbavit krajinu hospodarskej /podniky, banky/ suverenity je zlo-cin.Zbavit krajinu aj medialnej suverenity je voci domorodcom velzlocin.Zbavit krajinu este aj vplyvu na rozhodovani o nej,v historickej situacii valiaceho sa hospodarskeho tsunami,k comu nabada Robejsek, je velzlocin priam hrdelny.
06. 03. 2012 | 08:37

edc napsal(a):

pohodadžesss,
pokrok a mesiáš bude!
Občané platí ze svých daní i takové organizace, jakými jsou například Mezinárodní byro pro výzkum vodních ptáků a mokřadů, Mezinárodní velrybářská komise, Mezinárodní tribunál pro mořské právo, Mezinárodní úřad pro mořské dno, Organizace pro přípravu těžby z mořského dna, Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě, Globální ekologická stopa či Evropská jižní observatoř, která zajišťuje astronomický výzkum na jižní polokouli a do níž posíláme téměř 40 milionů.
Do organizace Eurimages dotující evropské filmy přispíváme 7,3 milionu korun. Zatímco sami máme problémy s dluhy, přispíváme sedm milionů na Iniciativu na multilaterální oddlužení rozvojových zemí. Rozpočtově odpovědné ministerstvo financí je zase gestorem našeho přidružení k Americké organizaci daňových správ za 1,2 milionu. Ministerstvo spravedlnosti vidí patrně nějaký účel, abychom přispívali byť jen 62 tisíc korun do Asociace nejvyšších soudů frankofonních oblastí.
Jsme třeba i členy Mezinárodní organizace pro kakao, Mezinárodního ústavu chladírenského, Evropské asociace nositelů sociálního pojištění, Mezinárodní rady společnosti průmyslového designu.
Nejvíce nás stojí členství v Evropské unii - příspěvky za rok 2011 činily oficiálně 35,3 miliardy korun. Ekonom Petr Mach ovšem spočítal, že s dalšími výdaji jako jsou povinná dotace obnovitelných zdrojů, regulace a podobně nás stojí členství v EU více než 200 miliard korun ročně.
Do celé struktury Organizace svobodných národů platíme ročně 810 milionů korun, do NATO 690 milionů a do Evropského rozvojového fondu 504 milionů korun.
06. 03. 2012 | 09:04

Silvie napsal(a):

Jozef,

už dnes je sporné, zda vůbec do unie nepřispíváme více, nežli z ní dostáváme (viz blokování dotací a sponzoring fr. a něm.bank pod záminkou "pomoci" Řecku). Mluví se také o miliardových příspěvcích do mezinárodních organizací a jejich smysluplného využití.
Sečteno , podtrženo, jde o obrovské fin.částky, které bychom mohli investovat do naší ekonomiky a nemuseli bychom přitom brutálně omezovat postižené, důchodce a další soc.potřebné.

V OVM sám váš guru - Schwarzenberg nepopřel, že zhruba za pět let budeme čistými plátci do kasičky EU. Prý na to máme být hrdí.
Tak to opravdu pěkně děkuju. Proč bych o tento cíl měla ,jako občan usilovat? Co z toho budu mít?
06. 03. 2012 | 09:12

Silvie napsal(a):

edc,

koukám, že jste mne předběhl. Uvažujeme stejně.
Ale eurohujeři to zase shodí se stolu s tím, že nějaký Mach...
Sami ale odmítají sem jakákoliv čísla hodit - operují "solidaritou" a "spojenými státy evropskými" bez nichž bídně zhyneme a podobnými "argumenty" nesoucími se v čistě emocionální rovině. Vědí, že totiž "lepší čísla" neexistují.

My si v naší situaci ale nemůžeme nějaké emoce dovolit - musíme se chovat racionálně a pragmaticky (úplně stejně se totiž chovají ostatní státy - speciálně Němci a Francouzi).
A vůbec nejvíc mne popouzí, když země s holou zadnicí, jako Francie, poučuje nás, jejichž zadlužení je proti tomu jejich marginální (aby ne, když se tam v jednom kuse místo práce stávkuje).
06. 03. 2012 | 09:18

resl napsal(a):

Hlavní národní "zájem" politiků je, aby jim nikdo z eu nekoukal pod pokličku. Všichni křičí, jak se tady krade, všichni tuší, že to nejsou schopny soudy s policií vyřešit. Když se odevzdají kompetence kontroly financí do Bruselu, velká část začne řvát, tak to tedy ne, nikdo nám nebude poroučet. Tímto "vlastenectvím" si politici ochočí své retardované občany, ti jim samozřejmě nalítnou. Vládní a parlamentní zloději začnou ty hloupější bombardovat zakřivením banánů, úspornými žárovkami a dalšími nesmysly, čímž odvedou pozornost občana od krádeží typu ČEZ, MUS, Skanska, penzijní fondy, pandury a prachy pak letí do pokladen partají /Drobil, Hašek/ a vrací se jako odměny šéfům a jejich slouhům. To našemu vlastenci ale nevadí, ten tvrdí : když se nechat okrádat, tak od vlastních lidí. Důkazy, že se tu krade jsou, vyšetřit je nikdo nechce. Důkazy, že nás EU okrádá nejsou, že nám cpe víc než dáváme je zřejmé.
Myslím, že stát má žít na dluh a umožnit tím občanovi vyšší úroveň. To je také tržní chování.
Zamyslete se, proč třeba ČEZ, nebo Český plyn, požadují vždy vyšší zálohy i když vám žádný nedoplatek nehrozí. Jsou tisíce domácností, které si to nechají líbit a platí víc, čímž dávají nejméně na rok své peníze do cizích rukou. Pořád platí,co je doma, to se počítá. I ty miliardy, které bysme z Evropy mohly dostat. Kalousek vidí nápravu ve vyšších daní a nezadlužování, potírat korupci se mu nechce. Je jasné, že Kalouskovi a spol. zbude po vyšším zdanění pořád dost, než prodejci knih, hraček, nebo řidičovi.
06. 03. 2012 | 09:48

edc napsal(a):

SPOLEK,
který odmítá uznat a korigovat vlastní chyby,je na 2 věci,
a míří plnou parou do zdi, pokrok nepokrok :-)))

" Sliby se slibují, blázni se radují "
a my máme co jsme chtěli, teda, těch 98 ze 100 :-)))
06. 03. 2012 | 10:26

edc napsal(a):

vajíčkový zájem .-)))

dnes diskutéři na idnesu
považují bruselský klecový pokyn za správný, jeho rozpracování a vyžadování českými úředníky za chvályhodné a velmi dobře provedené.
O tom, že Poláci a Frantíci na toto nařízení zvysoka séřou a nic se jim za to nestane a mají tudíž levnější vejce, mlčí a dělají, jako by žádná polská a francouzská ignorance neexistovala. Viníkem zvyšování cen jsou podle diskutérů jednoznačně nadnárodní obchodní řetězce. Kupodivu to není Klaus, což mě samotného překvapilo.

hlavně ty Poláky a Francouze neděsí, že zůstanou stát mimo hlavní proud, seďa na neschválené kleci s vystresovanou slepicí uvnitř.
škoda nikdo s diskutérů nenavrhl vydat zákon, který by omezil bezdůvodné obohacování obchodníků a stanovil by maximální maloobchodní cenu vajec
...jsou moudri a koukaji dopredu, rika se tomu strategicke rizeni

http://jdem.cz/t5ze9 ...Bitva o zachování eura v jeho původní podobě byla prohrána.
06. 03. 2012 | 11:04

Josef K. napsal(a):

Silvie, ze mě vypadávají fakta, jen je znát a znát souvisloti, Silvie. Kupodivu má fakta jsou oěvřitelná i kritickým pohledem. To, že je neopisuji púředpokládá,. že jste natolik sečtělá,že si je sama doložíte ze svých znalostí. A jistě jsou to čísla a fakta nepoměrně průkaznější než čísla pana Macha. Doporučuji : Euroskepticismus a zeme strední a východní Evropy, Havlík, Vlastimil – Kaniok, Petr, pouhých 205 Kč vč. poštovného. Ubezpečuji Vás, že např. tato kniha Vám přinese více faktů a ověřených než pan Robejšek, Mach a Bartoš dohromady.Pokud si troufnete pak autory: Paul Taggart a Aleks Szczerbia. Jejich párce jsou zcela zásadní.
No, až to přečtete, uklidíte a napečete, pak zjistíte, jak se zpracovává složité téma. A přestanete považovat ekonomii za vědu, hlavně.
06. 03. 2012 | 11:14

Josef K. napsal(a):

Holubař. Radim Smich zjevně píše o Vaší generaci, Holubáři, tedy rodičů a rodičů rodičů. Raději méně piště, ať se neprofláknete.
06. 03. 2012 | 11:18

Silvie napsal(a):

Josef K.,

řekla bych, že si ta "fakta" pohříchu cucáte z prstu (viz blog o Haškovi).
Miluju unii - díky skvělému centrálnímu hospodářství(ne nepodobnému systému hospodaření tak proklínané RVHP!!!)naší
evropské matičky jsem si dnes mohla koupit deset vajec za 60 korun.
Takže dnes sice nestojíme fronty na banány, ale za krátký čas nebude mnoho lidí mít na to si ty banány vůbec koupit.
Pokrok holt nezastavíš.
06. 03. 2012 | 12:22

Holubář napsal(a):

Josef K.
Díky za radu, ale už před léty jsem zjistil, že nejlépe si radím sám sobě, cizích rad mi netřeba.
Psát budu kterak chci, vaše svolení nepotřebuji. Profláknutý tu už dávno jsem, což ovšem platí i pro vás. Rozdíl je možná v tom, žá já si to uvědomuji, leč u vás bych to s takovou jistotou netvrdil.
Vaše figura "rádce" je celkem obvyklá pro ty, kteří mají rádobyelitářské postoje k okolí. Na mne to nezabírá, zkuste jiného adresáta.
Minulé děje se nejlépe hodnotí těm, kteří je nezažili, samozřejmě. Já to tak činím vůči období 1583 - 1634 (Valdštejnské období).
:-)
06. 03. 2012 | 13:32

dennis napsal(a):

Pane Josefe K.,
kdyz vase bohorovne rady nezabiraji na pana Holubare, zkuste to na mne. Vase rada: "Hochu, trochu autocenzury neni na skodu!" je tak moudra. A napomocna. Hned jsem vedel, kde delam chybu. A pak, ode mne necekejte vzpurne a drze odpovedi. Ja jsem povahy mirne, rekl bych plactive. Ja pozorne sleduju Vase fakty podlozena moudra. Ja vzdy zasnu, kdyz si vas ctu. Kdo umi, ten umi! Marna vec. A vy to umite podat, to uz je co rict. Ctu si vas nahlas pred zrcadlem a predstavuju si, ze jste to vy. Predstavuju si, jak si mirnym laskavym pohledem a souhlasnym kyvanim hlavy pochvalujete svuj projev. Pane Josefe K., ja vam uprimne zavidim.
06. 03. 2012 | 15:53

český maloměšťák napsal(a):

Silvie napsal(a):
Jozef,

už dnes je sporné, zda vůbec do unie nepřispíváme více, nežli z ní dostáváme (viz blokování dotací a sponzoring fr. a něm.bank pod záminkou "pomoci" Řecku). Mluví se také o miliardových příspěvcích do mezinárodních organizací a jejich smysluplného využití.
Sečteno , podtrženo, jde o obrovské fin.částky, které bychom mohli investovat do naší ekonomiky a nemuseli bychom přitom brutálně omezovat postižené, důchodce a další soc.potřebné.

V OVM sám váš guru - Schwarzenberg nepopřel, že zhruba za pět let budeme čistými plátci do kasičky EU. Prý na to máme být hrdí.
Tak to opravdu pěkně děkuju. Proč bych o tento cíl měla ,jako občan usilovat? Co z toho budu mít?
06. 03. 2012 | 09:12
-----------------------------------------------------------------------
Nač studovat ? Obětovat energii, čas , peníze...po dlouhých 5 a více let ?
Nač investovat ? Nač podnikat ? Nač se snažit vymanit zpod lavky ?
Co z toho budu mít ??
Že pak já budu přispívat těm méně zdatným ? Že jako pak na to budu mít ?

A co když ne ?

A proč bych vlastně pak měl něco někomu dávat nebo vracet ? Vždyť nebýt mě - tak kdo by to dokázal ?
Já jsem ten základ - od kterého se to odvíjí !

Vždyť já jsem já.... a vůbec : " Nic než Národ ! "

P.S. Proč vlastně lidé o něco usilují - když na konci je stejně smrt ?

:--()
06. 03. 2012 | 16:08

Josef K. napsal(a):

Dennis. Zvláštní projev ironie. Trochu z něho čiší nejistota, ale i bojovná nálada, kterou se jí snažíte přebít.
06. 03. 2012 | 17:27

Josef K. napsal(a):

Silvie. Kdybyste, madame nebyla posedlá leností, pak byste zjistila, že mezi východní a západní byrokracií je podstatný rozdíl a těžko byste mohla, i neideologicky, míchat RVHP a EU. Už jen proto, že RVHP byla řízena v režimu (polo)válečného hospodářství nedostatku. Děvče, Vás ta lenost zahubí. Tedy nejen Vás, ale všechny kdo tvrdí nesmysly jako tento. Prosím, předložte mi důkazy, že se mýlím ohledně RHVP!!! Seźnam ověřených faktů....Ukliďte si raději.
06. 03. 2012 | 17:32

Josef K. napsal(a):

Holubář, pokud byste se méně zaměřil na Josefa K. a více dbal matérie, pak byste nepsal o "rádcích" ale odpovědněk tématům. Takhle se Vaše genialita, jak jsem pochopil, ubírá příliš osobním směrem k nic, slupce Josefa K, pofiderní figuře, která Vás začíná strašit....
06. 03. 2012 | 17:36

český maloměšťák napsal(a):

I to je tkzv. korporátní kapitalismus :

http://money.cnn.com/2012/03/06/markets/lehman_fees/

"...Lehman Brothers' bankruptcy is the largest in history, and it's also been the most lucrative one for lawyers and consultants.
The defunct bank's bill: nearly $1.6 billion..."

Mimochodem USA jsou nejen největší kolonií trestanců - ale i právníků.

:(
06. 03. 2012 | 17:43

Silvie napsal(a):

Milý pane Josefe K.,

jelikož taky něco pamatuju, tak si můžu dovolit srovnání.
To, že je EU dnes na srovnatelné úrovni s RVHP je, bohužel, nepopiratelný fakt.

Na toto téma jsem nedávno našla výborný článek v Reflexu, ale i v LN.
To, že vy osobně nechcete vidět onoho nahého krále, poukazuje jen na vaši vlastní slepotu, nikoliv na intelektuální deficit tisíců ostatních, kteří prozřeli.

P.S. Neměl byste s tou poklízecí obsesí zajít k psychiatrovi? Mohu vám dohodit jednoho známého - má výborné výsledky v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy.
http://m.neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/clanek.A090908_202402_p_zahranici_wag.iln
06. 03. 2012 | 17:44

český maloměšťák napsal(a):

Pan Robejšek tady zmiňuje jakési " francouzské" a " německé" banky - aniž by blíže určil tyto jsoucna. Kritizuje zde státy, národy, EU (jejich chování) - ale o roli bank cudně pomlčí.

Mě by zajímalo, na kom je pan Robejšek nezávislý.

Ha, ha, ha.....:))))
06. 03. 2012 | 17:50

Silvie napsal(a):

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44857/evropska-unie-rozpustena-a-vypustena-politici-byrokrate-a-lobbiste-ji-promenili-v-titanic.html
http://www.reflex.cz/clanek/nazory/44847/lezi-nam-tady-mrtvola-jmenem-evropska-unie.html
06. 03. 2012 | 17:53

dennis napsal(a):

Pane Josefe K.
u vas bych chtel lezet na terapeuticke pohovce a nechat se provrtavat vasimi zpytavymi vsevedoucimi pohledy. Musel bych si porad pripominat, ze pri hlubokem souzneni mezi analytickym psychoterapeutem a jeho objektem vzdy muze zahoret akutni nebezpeci zamilovanosti. O to by bylo nebezpeci vetsi, ze uz ted zboznuju vasi vsevedoucnost.
06. 03. 2012 | 18:55

Silvie napsal(a):

Dennis,

vždyť taky velký Berwid Bukvoj alias Josef Kopecký je děd Vševěd říznutý broukem Pytlíkem.
06. 03. 2012 | 20:11

dennis napsal(a):

Pani Silvie,
vsechny ty veleduchy dnesni doby zboznuju. A nemam daleko, abych se nekriticky zamiloval. Jsou to moji milacci. Zaslouzi si, abychom jim zbozne naslouchali a ucili se cele pasaze jejich mouder zpameti.
06. 03. 2012 | 20:25

Josef K. napsal(a):

Silvie, Vy ale zjevně hledáte vždy to, co chcete slyšet, číst. Vlk st. však génius není, ani se neblíží oné samogenialitě Holubáře. Např žárovky, nakoupili jsme jich cca 30 ks. za pár tisíc, úspora je dvojnásobná, tedy to, co nám bylo na konci roku vráceno. Kupodivu, v rozporu s tvrzením p. Vlka st., nepraskla ani jedna ani po dvou letech. Po dvou letech se nám vrátil trojnásobek investice. Čteme pod nimi, a nejen to.
Jistě, Scruton, krajní konzervatismu: "Poslušnost je primární ctnost politických bytostí, dispozice, která umožňuje je řídit, a bez které se společnosti změní na suť individualismu. Skutečná svoboda není v rozporu s poslušností, ale je její druhou tváří." Docela originální, což, velmi britské! Tento autor je přímo závislý na Burkem, jistém britském politickém konzervativci 19. stolet, jehož recepty používá na století 21. Tyto ideály se mimo anglosaský svět neuchytily. Základním smyslem lidské existence, dle Burke, je majetek. Např další prohlášení: " Neexistují žádné takové věci jako vysoká, nízká cena, která je povzbující nebo odrazující, tam není nic jiného než přirozená cena." No, jdeme tedy silně nazpět. I britská demokracie shora, z níž vychází např. pojetí demokracie v současném Rusku, má své ideology. Nutno říci, že Scruton nemá příliš velkou autoritu mimo své kruhy a už vůbec ne mimo anglosaský svět. Scruton, zcela po vzoru Burkeho, odmítá fr. revoluci, nemůlže tedy přijmout projekt EU už jen z důvodů hodnotového nesouhlasu. Druhý text- pan Hamšík? No, nevím, to je ideologický žvást vcelku podobný ansitsemitským tiskům protektorátním. Pokud máte zájem, rád Vám, Silvie, část takového psaní přepošlu. Takže? Silvie. Prostě hledáte to, co číst chcete. To jistě uspokojí Vaší duši, ale vylučuje to mít vlastní názor , resp. vytvořit si autoritativní vlastní názor. Své pocity, které tvoří základ Vašich hledání, jste umístila za základ Vaší aregumentace. Musím Vám říci, že je to typické pro všechna totalitární a krajně pravicová myšlení. Jste konzervativní politickou bytostí, a s takovou se nedá polemizovat právfě proto, že vycházíte z vidění světa apriori.
Děvče, už Vás k úklidu ponoukat nebudu, pochopil jsem, že neuklízíte a nemáte to zapotřebí. Moc bohatý výběr čtiva tedy nemáte. Od příště s Vámi budu jen laškovat.
06. 03. 2012 | 20:35

Josef K. napsal(a):

Dennisi. Přiznávám, jsem heterosexuální, mladé chlapce s andělskými tvářemi považuji za líbezné, ale nelákají mě. Homosexualitu nepovažuji za hřích, nicméně od 15. století v Evropě omezujeme z mnoha důvodů nespoutaný sexuální život, a mohl byste vědět, že díky tomu máme např. kapitalismus. Chápu, nevíte, moc složitá úvaha a příliš mnoho studia...Je tedy zcela nepravděpodobné, že bych Vám opětoval svou láskou. Pokud bych však., dejme tomu, opravdu přistoupil na půvab Vašeho těla, pak se přiznávám, že by mi chyběl půvab Vaší duše. Takže vztah je zcela vyloučen. Doporučil bych Vám britské internátní školy, tam si jistě najdete mnoho partnerů k pomilování a navíc získáte jistý pocit mužnosti, pokud opravdu neskončíte u psychoanalytika. Jste patrně mladý, příliš zahleděný do vlastních romantizujících pocitů, rozum a argument nejsou ještě Vaší sférou. Možná ani nikdy nebudou.
06. 03. 2012 | 20:41

Viola napsal(a):

maloměšťáku

Proč vlastně lidé o něco usilují - když na konci je stejně smrt ?

Je otázka jací lidé a o co usilují. Někteří usilují o odstranění těch druhých dle Darwinova učení. Silnější (bankéři) pohltí slabší nemajetné. Vládu přenecháme místo Bohu penězům. Peníze nám vládnou - o to se snažíte, abyste s čistým svědomím ulehl a už nevstal?
06. 03. 2012 | 22:45

dennis napsal(a):

Pane Josefe K.,
deset radek rozumu' a argumentu' jste venoval prave mi! Vas analyticky a pronikavy usudek je mi vzorem. Jak vy na vsechno kapnete. Vam staci mrknout a jste s usudkem hotovy. Jak puvabne jste me odhalil, urcil muj vek a zlomil nade mnou hul. Skoda jen, ze mi nemuzete napsat pod vase vlidna slova venovani. Aspon takovou strucnou dedikaci a s rozevlatym gestem stylizovany podpis. Pocit muznosti, chlapsky pohled pravde do oci, vzdy neomylny postoj a vek moudreho starce. Stojite prede mnou na nebetycnem piedestalu vzdelani, umeni vest filipiku a argumentacne vyvazeny dialog. Stojim v uzasu se zaklonenou hlavou a vydim vasi hlavu zdobenou vavrinem moudrosti vysoko v oblacich. Jak jen vy to umite? Pokladam venec k pate pomniku vasich pronikavych myslenek a laskave moudrosti.
07. 03. 2012 | 03:09

Čenda napsal(a):

Zaujala mne věta: „Po desetiletí byly v rámci tzv. kohezních a strukturálních programů na jih Evropy transferovány gigantické sumy….“ Transfery peněz z prosperujících a tedy bohatých regionů do zaostalých a tedy chudých regionů je kolosální nesmysl bruselských úředníků. 1/ proto, že peníze multicipalitám – městům a obcím- za nic, vedou příjemce k nezodpovědnému využívání. Staví se multifunkční objekty s vodotryskem před vchodem, aby pak po slavnostním otevření starostou a zastupiteli v tichosti po několika letech objekt zavřeli z nedostatku peněz na provoz. 2/ peníze zadarmo vede ke korupci, a to proto, že to nejsou jeho peníze. Tak proč stavbu nepředražit a ještě něco si za to v obci, městě postavit.
07. 03. 2012 | 12:20

čech napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=QftIJi3layQ
07. 03. 2012 | 16:38

Kuba napsal(a):

Pěkný článek. Jen ten pravopis by to chtělo zkontrolovat... Těch čárek...
07. 03. 2012 | 19:45

Rek napsal(a):

Dnes je jenom jediny cesky narodni zajem.
Zbavit se samozvanych ceskych zlodeju ze socializmu.
Ti prave nejvice poskodili bezpecnost a blahobyt tohoto statu.
A to bez pomoci EU nejde !
07. 03. 2012 | 19:47

Glosator napsal(a):

EU může být a také JE nepřítelem VŠECH členských států. Protože především přes EU a PROTI národním státům realizuje pomatená rudozelená sebranka, která se zrodila v Paříži v květnu r. 1968 své naprosto šílené koncepty, vedoucí Evropu k sebevraždě.
Je to
1) Multikulturalismus
2) Ekologismus
3) Militantní feminismus ve spojení s propagací homusexualismu, které ve svém důsledku vedou k "sametové" genocidě evropských národů.
Evropa ano, ale s LePenovou v čele!
07. 03. 2012 | 21:13

Pavel K napsal(a):

Jak uz tady kdosi napsal nasim hlavnim obcanskym zajmem je zbavit se te nasi oranzovomodre mafie, chvala bohu za to ze mame aspon to EU ktere si obcas taky vzpomene ze v tomto prostoru ziji obcane evropske unie kteri chteji mit rovnez obcanske prava a tem nasim mafianum to obcas pripomenou. Jestli by melo byt po mem tak bych tu ceskou politickou representaci velice rad ozelel a vymenil tou Bruselskou, tam aspon maji lidi co maji jakesi vzdelani.
07. 03. 2012 | 21:55

Jag napsal(a):

Pane Robejšku,vy už máte taky nějakou schizofrénii.Nejprve neustále kritizujete to,že se státy sjednotily a přitom dělají svou domácí politiku,nepečují o Evropu a dnes?Píšete pravý opak.Měl byste si už taky udělat v té hlavě pořádek,co vlastně chcete a kam patříte.
08. 03. 2012 | 06:18

Petr napsal(a):

Autor na začátku celkem správně uvádí, že "existují „jen“ dva základní národní zájmy, bezpečnost a blahobyt."
Dále však uvádí, že "jejich cílem je evropské sjednocení a s ním jsou národní zájmy v přirozeném rozporu."
Mohl by vysvětlit, proč je evropské sjednocení v "přirozeném" rozporu se zajištěním bezpečnosti a blahobytu českého národa? Jestli je evropské sjednocení s něčím v rozporu, pak s národní suverenitou, tu však mezi základními národními zájmy (správně) neuvádí. Robejšek tak odporuje sám sobě už ve formulaci východisek své úvahy, která je tudíž naprosto chybná.
V případě Robejška, který nezná ani základní mechanismy rozhodování v EU, přičemž je "zasvěceně" kritizuje, to vůbec nepřekvapí.

Recaptcha: Schloß - znalost německé klávesnice je podmínkou účasti v diskusi?
08. 03. 2012 | 15:23

Petr napsal(a):

Děkuji autorovi, je to naprosto skvělý a pravdivý článek
08. 03. 2012 | 17:28

Petr napsal(a):

Petr I.
Robejšek má pravdu, to jen vy neumíte číst.
Základní národní zájmy = bezpečnost a hospodářská prosperita (blahobyt).
Bezpečnost nám "zajišťuje" NATO, EU minimálně..
Hospodářská prosperita = tu vidíme v současné době - EU = Dluhová unie, vlivem přeregulace a jednotné měny
08. 03. 2012 | 17:35

Vladimir napsal(a):

Naprostý souhlas s panem Robejškem !
Ten text by se měli naučit nazpaměť takoví Pehe-ové, Uhlové, Zaorálkové, Sobotkové, ..., a další a další rádoby politici a rádoby politologové tzv. eurohujeři !
Spoléhat na jiné, že nám budou dělat pořádek je stejně ubohé, jako když Cikáni spoléhají na to, že jim Gadžové dají dávky (dotace) na jejich nezodpovědný život ...
08. 03. 2012 | 20:00

luční harfa napsal(a):

Když vidím naštvaný, vychrtlý, žlučovitý zjev p. Robejška (podobně bledý, bezkrevný obličej ekonoma p. Kohouta s vodnatýma očima), vzpomenu si na slavného psychiatra E. Fromma.Neměli bychom se řídit radami smutných, nespokojených postav, zjevně se užírajících nedostatečným oceněním své výjimečnosti. Zapšklost, nedostatek humoru, obsedantní potřeba prosazovat se bojem s nepřáteli, vědomé své - jedině správné - pravdy. Koho dalšího na naší provinční scéně Vám to připomíná?
08. 03. 2012 | 21:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy