„Ženské kvóty“ v podnicích: zdejší zuřivá debata se míjí s tím, co Brusel navrhuje

04. 12. 2012 | 10:08
Přečteno 4739 krát
V polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.

Dosavadní domácí diskuse ale odráží konkrétní obsah návrhu jen v malé míře. Zrcadlí se v ní spíše tradiční stereotypy o uplatnění žen na trhu práce, nebo nedůvěra vůči EU jako takové. Projděme si nyní nejčastější námitky, které dosud zazněly a srovnejme je s obsahem návrhu.

Ženy nemají pro výkon určitého povolání předpoklady.

Podle některých kritiků se prostě ženy pro výkon některých povolání nehodí a snaha prosadit jejich rovnější zastoupení bude narážet na specifika některých odvětví. To je jistě případná námitka, leč nikoli k obsahu směrnice. Návrh se netýká povolání pro něž je třeba nějaké specifické vybavení vlastní pouze mužům. Týká se míst v dozorčích radách, navíc pouze míst tzv. nevýkonných členů , kteří mají provádět dozor, nikoli podnik přímo řídit. Tedy o povolání u něhož nezáleží na fyzických předpokladech ani specifických dovednostech, nýbrž na intelektuální výbavě, inteligenci a vzdělání. Tvrdit, že ona místa v dozorčí radě může dobře vykonávat jen muž znamená tvrdit, že ženy jsou z principu intelektuálně a profesně méněcenné. Statistiky o vzdělání žen však ukazují pravý opak - mezi osobami absolvujícími vysoké školy je v EU nadproporční podíl žen a to i v oborech, které se přímo týkají dané oblasti (v ekonomických oborech 66 % absolventek vysokých škol).

Směrnice navíc nežádá, aby se pravidlo uplatňovalo v oborech, kde pro to nejsou strukturální podmínky. Odvětvím v nichž podreprezentované pohlaví představuje méně než 10 % zaměstnaných (jako je např. těžký průmysl či doprava) mohou členské státy udělit z plnění cíle směrnice výjimku.

Pohlaví se prosazuje na úkor schopností.


„Má být důležité co máš v hlavě, ne co máš mezi nohama“. To je jeden z nejčastějších argumentů, který se objevuje téměř ve všech debatách o rovném zastoupení pohlaví. Prim hraje také v debatě o dané směrnici. Paradoxní je, že přesně v téhle linii směrnice postupuje. Vychází ovšem z toho, že v praxi věci fungují právě opačně, tedy že pohlaví je faktorem, který kvalifikaci osob ucházejících se o práci zastiňuje, zpravidla v neprospěch žen, jakkoli ne výhradně. Směrnice proto stanoví naplnění formálních kvalifikačních kritérií („co máš v hlavě“) jako základní podmínku. Na zkoumání, zda je některé pohlaví podreprezentované dojde pouze tehdy, kdy všichni kandidáti a kandidátky splnili formální podmínky, tedy mají zcela shodnou kvalifikaci a rozhoduje se mezi dvěma stejně vzdělanými či schopnými kandidáty či kandidátkami.

Představit si to můžeme na příkladu výběrového řízení, jehož jedinou podmínkou je výsledek znalostního testu. Uchazečka dostane 9 bodů a uchazeč 10 bodů. V tom případě je vítězem řízení muž bez ohledu na složení dozorčí rady. Pouze pokud oba dosáhnou 10 bodů, je nutné přihlédnout ke složení dozorčí rady a dát přednost tomu uchazeči či uchazečce, který/á bude odpovídat požadavku vyrovnaného zastoupení a to do výše 40 % jednoho, nebo druhého pohlaví. Ani toto pravidlo však podle směrnice nemusí být uplatňováno bezvýhradně. Je možné zohlednit zvláštní situaci, kdy kritéria výběru nelze kvantifikovat a určitá souhra faktorů bude svědčit pro zástupce pohlaví, které je nadreprezentováno (např. oba kandidáti budou mít 10 let praxe v oboru, ale jeden/jedna z nich bude mít tuto praxi ve firmě, která je v oboru prestižnější). Tehdy může podnik zvolit i kandidáta či kandidátku, jehož pohlaví je nadreprezentováno.

Vedlejším produktem směrnice je pak povinnost velkých podniků stanovit pro uchazeče a uchazečky o místa v dozorčích radách „předem daná, neutrální a jasná kritéria výběru“. Neúspěšní kandidáti a kandidátky mají mít podle návrhu směrnice právo získat informace o těchto kritériích a případně se také obrátit na soud. To je věc, která vzhledem k domácí tradici rozdělování míst v dozorčích radách státních a polostátních podniků jistě také stojí za pozornost. Kdyby pro nic jiného, tak proto, že může mít nepřímý vliv na množství žen v zákonodárných sborech.

Potřeba evolučního vývoje.


Zejména mezi manažerkami domácích podniků se objevil argument, že rovné zastoupení je žádoucí, ale mělo by být výsledkem postupné změny myšlení a dobrovolnosti, nikoli kvót. Nechme stranou, jestli se jakoukoli strukturální změnu někdy podařilo prosadit opravdu evolučně (např. volební právo pro ženy) a zaměřme se na praktickou stránku této konkrétní směrnice. Právě přístup založený na úplné dobrovolnosti byl v této věci první volbou Evropské komise. Výsledek ovšem nebyl valný. Nárůst zastoupení žen v daném typu funkcí byl za poslední desetiletí průměrně o 0,6 % za rok. Tímto tempem by dosažení třeba oněch uvažovaných 40 % trvalo zhruba půl století a to pouze za předpokladu, že tempo bude alespoň stejné, jako dosud. Což je předpoklad, mírně řečeno, dosti odvážný (např. počet žen předsedajících řídícím orgánům velkých podniků se za poslední 2 roky dokonce snížil). Právě proto Evropská komise podle vlastních slov zvolila cestu směrnice, tedy právně závazného legislativního aktu.

Navíc je otázkou – nejen politickou, ale také odbornou – od jakého okamžiku lze vůbec očekávat strukturální změnu. Jinak řečeno, kdy bude dosaženo oné „změny myšlení“, jež umožní změnu přístupu. Ačkoli debata na toto téma pokračuje, široce sdíleným odborným konsensem je, že existuje určitá kritická mez. Jsou-li lidé určitého názoru zastoupeni v určitých pozicích méně, než je ona mez, celkový ráz fungování dané oblasti (např. firmy nebo vládní instituce) se patrně nezmění. A naopak. Obvykle se za onu kritickou mez pokládá 30 % zastoupení. Přestože směrnice pracuje se 40 %, jejím skutečným cílem je především překonat kritickou mez. Evropská komise podle našeho názoru ani nepředpokládá, že by se ve vymezeném čase podařilo 40 % dosáhnout.

Konečně, připomeňme, že směrnice nechává cestu k dosažení cíle zcela na vůli členských států. Bude tedy na politické elitě ČR zda zvolí cestu tzv. měkkých opatření (např. rozvinutí systému péče o děti, usnadnění návratu žen do zaměstnání apod.) či tzv. tvrdých opatření (např. kvóty). V kompetenci členských států jsou i případné sankce. Závazný je pouze cíl a termín pro jeho dosažení.

Zásah do svobody soukromého podnikání.

Návrh nepochybně představuje zásah do soukromého podnikání. Každá regulace představuje takový zásah. Aniž bychom zde hlouběji rozvíjeli myšlenku, je-li soukromé podnikání bez regulace vůbec možné, věnujme pozornost existujícímu stavu v oblasti, na něž se směrnice vztahuje. Členství v dozorčích i správních radách již nyní podléhá regulaci, v prvé řadě ze strany samotných států a nikdo se nad ní nepozastavuje (např. zapovězení různých druhů jednání, která spadají pod trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku).

Současně jsou zde regulace, které ČR přijala jako člen EU. Ať již regulace obecného rázu (souhlas se zakládacími smlouvami a cíli EU), nebo rázu konkrétního (souhlas s jednotlivými legislativními akty při hlasování v Radě EU). Evropská komise – jejíž tradiční cesta vede přes princip legality, souladu nového návrhu s návrhy již dříve schválenými – poukazuje v obhajobě svého návrhu právě na obecný cíl naplňování „čtyř svobod EU“, na precedenty existujících směrnic (např. princip rovných příležitostí a rovného zacházení na pracovním trhu) i precedenční rozhodnutí Evropského soudního dvora (např. možnost tzv. pozitivní akce).

Typický levicový návrh.

U návrhů, které připravuje Evropská komise je velmi obtížné určit jejich ideologický profil. Nebývá totiž jednoznačný. Jediné, co můžeme o pravolevém dělení v případě tohoto návrhu říci s jistotou, je stranická příslušnost překladatelky, komisařky Viviane Reding. Je členkou a před nástupem do Evropské komise byla také místopředsedkyní lucemburské Chrëstlech-Sozial Vollekspartei, dlouhodobě nejsilnější pravicové strany v Lucembursku a zároveň nejsilnější lucemburské strany vůbec. Svým profilem se CSV podoba nejspíše německé CDU/CSU a v domácím prostředí by stála někde v trojúhelníku mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Diskriminace mužů.

Podstatou diskriminace by v tomto případě bylo, pokud by osou rozlišení mezi uchazeči a uchazečkami o práci bylo pohlaví a ne jejich kvalifikace. Přesně to ale návrh ošetřuje a za primární kritérium výběru prosazuje kvalifikaci. Návrh navíc nehovoří o ženách, nýbrž o podreprezentovaném pohlaví obecně. Pravda, v dnešní situaci jsou v dané oblasti (dozorčí a správní rady) výrazně podreprezentovaným pohlavím ženy, takže bezprostředně by to mělo pomoci jim. Pokud by se ale situace zrcadlově obrátila a pokud by v daném typu míst bylo více než 60 % žen, bude směrnice pro změnu oporou mužům. Evropská komise s tím patrně v praxi ani nepočítá a odpůrci směrnice na to vůbec nepomysleli, ale do budoucnosti je to myšlenka nesporně zajímavá.

Administrativní břemeno.

Obava, že v důsledku přijetí směrnice budou všechny firmy zavaleny nezvladatelnou lavinou formulářů a výkazů se pravidelně objevuje v souvislosti s každým evropským legislativním aktem. Koho se ale směrnice ve skutečnosti týká? Jsou to velké podniky kótované na burze. Velkými podniky se rozumí takové, které mají 250 a více zaměstnanců a současně dosahují 50 a více miliónů euro ročního obratu (tj. zhruba 1,25 a více miliard Kč). V ČR se do tohoto vymezení vejdou necelé dvě desítky firem. Směrnice se netýká malých a středních firem typu „Formánek – instalatérství“, ale pouze gigantů jako je ČEZ nebo Škoda Auto. A vzhledem k jejich administrativní kapacitě můžeme jen těžko mluvit o „břemenu“ či „zahlcení“. Tím spíše, že jediná administrativní povinnost, kterou směrnice velkým podnikům ukládá – každoroční zpráva o výsledcích a opatřeních na podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví – není co do rozsahu nijak specifikována. Některé z těchto velkých podniků navíc již takovou zprávu připravují pro své „mateřské“ společnosti v zahraničí.

O čem vypovídá dosavadní česká debata?

Návrh směrnice je jistě možno legitimně kritizovat. Pro jeho normativní východiska, pro efektivitu navrhovaných opatření, pro způsob jakým Evropská komise problém zarámovala a pro mnoho dalších věcí. Dosavadní česká debata se však s konkrétním obsahem návrhu z velké části míjí. Důvod je patrně zcela banální – prakticky nikdo si dosud text směrnice nepřečetl. Návrh směrnice tak bohužel hraje jen roli „narážky“ v divadelním kusu. Když „herci a herečky“ naší veřejné scény – a těmi nejsou zdaleka jen politici a političky – uslyší slovo „kvóty“, přehrají svou naučenou roli. Stejný scénář reakce na „narážku“ přitom odehrávají jak příznivci, tak odpůrci návrhu. Jen těch odpůrců je víc. Jako politology nás tato skutečnost nepřekvapuje, dobře totiž potvrzuje některé teorie s nimiž pracujeme. Jako občanům se zájmem o kvalitní veřejnou diskusi je nám to však přece jen trochu líto.

Martin Polášek, Ústav politologie FF UK,
Anna Kárníková, vědecká pracovnice zastoupení nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

posledni pesimista napsal(a):

Se zenami je to tezke. Jsou diskriminovany, vydelavaji malo. Zrovna vcera jsem rajzoval po obchodech. Tuny zbozi pro zeny a v koute se krci pansky sortiment. Take jsem tam nepotkal zadneho evidentne bohateho cloveka. Nejvice jsou ovsem diskriminovany deti. Ty vydelavaji tak malo ze se to v zadne statistice neodvazi publikovat.
04. 12. 2012 | 10:18

Ives napsal(a):

Koho chce Bůh zničit, toho raní slepotou. Jen doufám, že se autorka návrhu a autorka tohoto článku dočkají chvíle, kdy jim díky natalitě muslimské menšiny bude hrozit chození do práce v burce a v doprovodu manžela. Předpokládám, že pak Brusel, pokud tedy bude fungovat stejně, vydá kvotu na povinný počet dětí na jednu evropskou ženu. Poručíme větru děšti, budete se mít dobře, ať chcete nebo ne! Sen všech socialistů a dalších levicových lunatiků dostává reálné rozměry a vývoj společnosti stále více směřuje ke krásným vizím ruských spisovatelů sci-fi z padesátých let o světě budoucnosti.
04. 12. 2012 | 10:25

gaia napsal(a):

pesimisto

tak nafukovací panny a erotické časopisy byly až někde v koutě?
A myslíte, že evidentně bohatí lidé nakupují někde s vámi v supermarketu na předmětí?
04. 12. 2012 | 10:28

gaia napsal(a):

Ives

proč by žena v dozorčí radě nemohla mít děti?

Někteří muži stíhají těch dozorčích rad hned několik, k tomu ještě poslancování či senátorování, ředitelování čeho všeho a starostování či hejtmanování a jiné činnosti.
Myslím, že to nemůže být tak časově náročné, když toho mnozí muži stíhají tolik.
04. 12. 2012 | 10:31

Petr. napsal(a):

Proč jen podíl žen? Také zaveďme v EU podíl, dělníků, zemědělců, mladých, starých, z vesnic, z měst, z různých politických stran, z různých lobistických skupin a pod. Vždyť už jsme to zažili.
Stačí aby zasedl ÚV EU a je vymalováno. Ale měl by zasednout v předpisově velikém cirkusovém stanu a páni a paní Vyvolení by měli mít k svačině na zasedání rovný banán a zabalenou koblihu.
Úspěch je zaručen.
04. 12. 2012 | 10:51

Ives napsal(a):

Gaia, abychom si rozuměli, já nenapadám ženy v dozorčích radách a na jiných postech. Už jen proto, že takřka ze sta procent nejsou již v plodném věku, tak ať tam sedí do aleluja. Já napadám samotný princip tohoto návrhu, protože mám neodbytný pocit, že dozorčími radami a představenstvy to neskončí. A pak budeme mít probém, jehož velmi zábavným a typicky evropskám řešením by třeba byly tak opovrhované socialistické jesle. Nerad bych se prostě dočkal kvot na jakoukoliv práci. K vaší poznámce o mužské flexibilitě:Pokud má muž jistotu domácího zázemí a pokračování, tak je pracovitý, protože ví, na co dělá. Kdyby cromagnonské ženy chodily s muži na lov, tak tu dnes nedřepíme u compu a neřešíme problémy typu vejce a slepice. Což je také věc, která ještě na rozřešení z Bruselu čeká:-)).
04. 12. 2012 | 10:51

gaia napsal(a):

Ivesi

vy jste neskutečný

přírodní národy na naší planetě ještě jsou a jejich výzkumem se zjistilo, že muži chodí na lov jen aby si to sami mohli sežrat. Kmen živí ženy svým sběračstvím, které zvládají dokonce i s dětmi. Kdyby se měly spoléhat na to, co muži uloví, tak by celý kmen chcípl hlady. V Africe u jednoho takového kmene lovců a sběračů žil měsíc redaktor National geographic a zjistil, že jen 20% kalorií bylo z ulovených zvířat muži a ještě to bylo nejisté, neb muži vyrazili 6x a donesli jen jednou opičku. Byli rádi, když po návratu s prázdnou jin ženy dali kedlubnu a ještěrku, kterou samy našly.
V kmeni lovců a sběračů na Nové Guinei zas jsou muži tak neschopní něco ulovit, že nutí ženy kojit malá selátka, která je pak považují za své matky a i v dospělosti za nimi pak chodí. Muži mají úlovek snadný, přesto si vymysleli, že ženy jíst maso nesmějí. Ty aby měly vůbec nějaké bílkoviny, tak si samy musí pokácet ságovou palmu a v jejich kmeni hledat larvy tesaříků. z těch pak pečou placky. Nejprve jedí muži, ženy a děti až co zbyde.

A pokud muž má pocit, že musí zabezpečit všechny své děti, manželku i milenky, pak když se dostane k lizu, tak krade a krade a krade, jak ten Kotrouš, vše přeci kradl pro ženu a těhotnou dceru.

Toto by se mělo změnit, muži mají v sobě cosi z těch lovců z Nové Guinei i z toho Kotrouše, tudíž já souhlasím s tímto článkem a ne s vámi a kolegou pesimistou.

Kvóty nejsou taková hrozba, jako nenažraní muži mající pocit, že vědí, na co dělají.
04. 12. 2012 | 11:09

modrý edvard napsal(a):

1. Podíl žen roste o 0.6% ročně, dneska je cca 20%, potřebujeme 30 let. Doporučuju radši počkat, než tlačit na pilu.
2. "Uchazečka dostane 9 bodů a uchazeč 10 bodů. V tom případě je vítězem řízení muž bez ohledu na složení dozorčí rady. Pouze pokud oba dosáhnou 10 bodů, je nutné přihlédnout ke složení dozorčí rady a dát přednost tomu uchazeči či uchazečce, který/á bude odpovídat požadavku vyrovnaného zastoupení ..."
Ale: Uchazečka dostane 999 bodů a uchazeč 1000 bodů. Kdo bude přijat?
Ale: Co ta přijímající komise udělá, má-li přijmout na volné místo muže, který vyhrál konkurs, ale podíl žen jí tím klesne pod 40%?
Ale: všichni víme, že v konkursech se udělují body i za "umělecký dojem". Komise bude dávat přednost ženám, aby nikde nemusela vysvětlovat, že nesplňuje kritéria.
Závěrem: já to nechci. /jsem muž, o místo ve správní radě se neucházím/
04. 12. 2012 | 11:20

Ives napsal(a):

Gaio, vaše argumenty jsou mimo mísu. Už jen proto, že nemůžete srovnávat svět před 30 000 lety a současnost. Například moje návštěva v Solutré (Francie, zjistěte si podrobnosti)mě přesvědčila o účinnosti lovu našich předků. Kojení selátek má také jiný důvod než neefektivitu lovu, zkuste si to také zjistit. I ta ságová palma se kácí kvůli jedlé dřeni kmene, larvy jsou možná vedlejší efekt. A přírodní zákony? Těmi se neohánějte, jejich prioritou je přežití druhu a tomu je podřízena veškerá existence a chování. Navíc se nějak nemohu zbavit dojmu, že zrovna tak jako pro některé muže jsou vždy všechny ženy frigidní, líné, zlé a hloupé, tak pro vás zase všichni muži jsou kombinací Kotrouše a quinejského lovce s penisem v tykvovém pouzdru. Mužská animozita k ženám je daná neschopností jich dosáhnout, vaše k mužům možná nesplněnou touhou vidět a dotknout se toho, co je v té vydlabané tykvi:-))
04. 12. 2012 | 11:23

Anna napsal(a):

V blogu paní Marksové-Tominové ´"Kvóty? Ano!" proběhla na toto téma diskuse. Uvedu sem jeden z mých posledních příspěvků:
Anna napsal(a):

Nuba napsal(a):

Anna

zjednodušená odpověď je v tom, co jsem už napsala:
Chytré ženy na postech, kde se něco dá ovlivnit, přece vytvoří lepší podmínky i pro ty ostatní. Ale nenuťte ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech.
------------------------

Kdo nutí "ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech"???
Jak to, že tyto chytré ženy nevědí, že válka, i Dívčí, je odsouzeníhodná???
A ty ženy, které nechtějí kvóty, jsou hloupé???

----
----

Asi se shodneme na tom, že technika, vedení firem...bylo doménou mužů. A péče o děti a jejich výchova doménou žen.
Zatímco technika jde mílovými kroky kupředu, firmy jsou úspěšné i bez 40% zastoupení žen ve správních a dozorčích radách, DĚTI JSOU ČÍM DÁL VÍC NEVYCHOVANĚJŠÍ !!!

Vzhledem k vysokému počtu dětí žijících v neúplných rodinách by bylo tedy logické POŽADOVAT VÝCHOVU DĚTÍ FIFTY FIFTY. A nikoliv, že by musely děti pendlovat mezi rodiči, ale střídavá péče rodičů by probíhala v bytě, kde by stále bydlely děti.

Kdybychom společně vychovávali lépe děti, mohli bychom ve spokojenosti občanů být na tom obdobně jako skandinávské země.
19. 11. 2012 | 06:47
04. 12. 2012 | 11:28

český maloměšťák napsal(a):

Ives
Vaší logikou plnou obav by pak v minulosti mělo hrozit, že " to neskončí u volebního práva pro ženy , ale že socialisti zavedou volební právo i pro děti, a to včetně kojenců".
Nesmysly o burkách či cromagn. člověku tak nemá cenu komentovat.
Jistě - dostupnost jeslí či školek a přizpůsobení jejich otvírací doby potřebám matek by pro natalitu /natalitu obecně - či snad by liberální Ives chtěl regulovat natalitu muslimské části populace - a jak ???/ udělalo mnohem více, než Ivesovy nářky a lamentování na internetu.

K blogu.
Žen yuvažují v mnohém jinak než muži - a tak by posílení jejich zastoupení zejména ve vrcholných orgánech zejména bank mohlo být pro společnost /či politické centrum/ velkým přínosem.
V ČEZku se to podle mě zvrtne v takové věci, jako že Peake a podobným zařídí zdejší soudruzii teplé místečko v ČEZu. Ale to není problém unijní legislativy - to je problém pokleslosti Kraďákova.
04. 12. 2012 | 11:31

gaia napsal(a):

Ives

s cromagnonskými ženami nechodícími na lov , díky čemuž máme compy jste začal vy, ne já.

a co je ve vydlabaných mužských tykvích, toho je skutečně dotknout se těžké.

Nechápu, proč by nemohl padnout patriarchát? A to třeba i díky kvótám.

proč dozorčí rady ,správní rady Nerv a podobné spolky musí být doménou mužů a to ještě tluchořovskokotroušovského typu.
04. 12. 2012 | 11:33

LUF napsal(a):

Taky jsem vyhlášku nečetl a byl jsem proti kvótám na manažerských postech, takže pokud se jedná jen o dozorčí rady, myslím že to na škodu nebude (ani na užitek).

"Tvrdit, že ona místa v dozorčí radě může dobře vykonávat jen muž znamená tvrdit, že ženy jsou z principu intelektuálně a profesně méněcenné. Statistiky o vzdělání žen však ukazují pravý opak - mezi osobami absolvujícími vysoké školy je v EU nadproporční podíl žen a to i v oborech, které se přímo týkají dané oblasti (v ekonomických oborech 66 % absolventek vysokých škol)."

Ohledně inteligenčního rozdílu mužů a žen je prokázáno, že je v průměru stejná ale u mužů je distribuce "širší" - mužů je méně průměrných a o to víc jich je podprůměrných ale i nadprůměrných (každý ví že je víc mužů jak mezi bezdomovci tak mezi výjimečnými osobnostmi). Pokud vybíráte mezi lidmi výrazně inteligenčně nadprůměrnými, bude mezi nimi víc mužů (jestli ten poměr bude 60/40 záleží jaký dáte IQ limit).
Ohledně školního vzdělání, ženy jdou přímočařeji k cíli - učí se na dobrou známku, čemu nerozumí se nabiflují, hlavně aby u zkoušky uměly odpovědět, hledí méně na to aby věci rozuměly. Při vyhodnocování státních maturit se pak ukázalo, že holky mají u maturity horší výsledky, než kluci se stejným dosavadním prospěchem. Dá se předpokládat, že v praxi je to podobné jako s tou maturitou.

"...v dnešní situaci jsou v dané oblasti (dozorčí a správní rady) výrazně podreprezentovaným pohlavím ženy, takže bezprostředně by to mělo pomoci jim."
Uvádí se, že kvóty pro ženy jsou proto, aby ženský pohled a názor pomohl firmám a celkově prosperitě, nikoli aby pomohl ženám, jak to hodně lidí chápe
04. 12. 2012 | 11:37

Anna napsal(a):

gaia

I bez kvót:

Mívají lepší hospodářské výsledky než firmy vlastněné muži, krachují méně často a jsou mladší. Takové jsou podniky, v jejichž čele stojí ženy. Vyplynulo to z údajů zveřejněných při vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižního Ocenění českých podnikatelek. Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/uspesne-ceske-podnikatelky-prodavaji-srdecni-chlopne-i-cokoladu-930023#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Úspěšné ženy převzaly Ocenění českých podnikatelek

Podle jedné z ocenených podnikatelek jsou ženy vytrvalejší než muži.

Ženy jsou bojovnice, věčné optimistky a přichází často s nečekaným řešením. Vyplynulo to z příběhů finalistek, které večer převzaly Ocenění českých podnikatelek. První místo v kategorii středně velké společnosti získala majitelka firmy na výrobu plechů do vzduchotechniky.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/uspesne-zeny-prevzaly-oceneni-ceskych-podnikatelek--970157

Podnikání: Ženám podnikatelkám se daří i v netradičních oborech

Ženám – podnikatelkám se v Česku daří v mnoha oborech, i v takových, které obvykle bývají spíše doménou mužů. To je jedno ze zajímavých zjištění zakladatelek soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP.
http://www.nasepenize.cz/podnikani-zenam-podnikatelkam-se-dari-i-v-netradicnich-oborech-5808
04. 12. 2012 | 11:41

Ives napsal(a):

Milí přátelé, vezmu to z gruntu.
Gaia: Cromagnonce jsem jako naše předky, žijící v souladu s prostředím a přirozeností vzal jako příklad, protože nebýt jejich úspěšnosti, opravdu by naše společnost vypadala jinak. Také nemám nic proti ženám, ale nemyslím si, že by kvoty byly pro jejich emancipaci to pravé. Bohužel (nebo bohudík) je žena primárně stvořena k rození dětí a péči o ně, s tím nic nenaděláme. Vám jako příznivkyni extrémního feminismu nevadí, že díky této normě nebude mnohdy brán ohled na skutečné schopnosti žen a bude rozhodovat podle příslušnosti k pohlaví? To, že naši politici nesou veškeré fyzické a charakterové rysy a zvyklosti svých komunistických předchůdců, to je bohužel chyba nás, voličů.
04. 12. 2012 | 11:48

xx napsal(a):

Napadá mne několik poznámek. Jednak považuji za ponižující vůbec samotný návrh. Už ta kvóta 40% v sobě nese nejistotu. Zřejmě i sami navrhovatelé trpí předsudky a nedůvěřují ženám natolik, aby prosazovali 50% kvótu. Je to mnohem více ponižující, než nedělat nic.

Problém kvót vychází z faktu, že zastoupení žen v dozorčích radách je malé. To je tedy něco jako symptom, projev něčeho. Zkoumal někdo příčinu, nebo k tomu navrhovatelé přistupovali jako doktor Cvach k léčení nemocí ? Tedy potlačení symptomů nejsnáze dostupnými prostředky pro tlumení příznaků ? Symptomy jistě alespoň na čas ustoupí po zavedení a dodržování předepsané léčby. Vyřeší se tím ale příčina ? Nepřejde to do chronické fáze nebo nedej bože do něčeho daleko závažnějšího ?

Pak je tu otázka, proč se ty kvóty zaměřují právě na dozorčí rady. Cui bono. Neslouží to právě zejména těm aktivistkám, které cítí příležitost vytvořit si takto mnohem více příležitostí k parazitování na úspěchu druhých ? To ukáže až budoucnost, pokud zůstane jen u dozorčích rad, bude to jasnější.

Zažil jsem jednou situaci, která dává tušit že někteří muži skutečně mají problém spolupracovat se ženami v rovnocenném postavení. Ovšem to je problém spíše psychický, nejspíš nějaké trauma z dětství a autoritativní matkou nebo co, zkrátka defektní úchylové co nedokáží vystát ženy v rovnocenném nebo vyšším postavení. Pak by se měl návrh spíše týkat těch úchylů a navrhovat jim terapii, než nějaké kvóty.

Věřím, že většina mužů nemá se spoluprací ve rovnocenném nebo podřízeném vztahu se ženami problém. Většina mužů přece nejsou úchylové a pokřivení ubožáci.
04. 12. 2012 | 11:52

gaia napsal(a):

LUF

že je víc mužů mezi bezdomovci může mít souvislot ne s IQ ale EQ. Že žena bez bytu klidně bydlí se sestrou, tetou nebo přítelkyní, ale muž bez bytu , s nikým se nesnášející, skončí na ulici.
A že je více mužů mezi vyjímečnými je možná také spíš v korelaci se stereotypy ve výchově.

Co to tam pořád studuješ, radši udělej večeři nebo bratrovi vyluxuj pokoj, jseš holka, bude se ti to v životě hodit.
Jiný holky tvého věku už jsou vdané, jseš nějaká nenormální, že radši studuješ, jednou budeš na ocet, kdybys ses místo té disertace raději už vdala, abychom měli radost z vnoučat, co jsme komu udělali, že máme dceru intelektuálku, vždyť jiné holky jen kvokají a kvokají, ale už mají něco v břiše a to je přeci tak pěkné.
On může tomu do toho mu nebudem mluvit, je to přeci kluk, ale ty....
Kde jsem to už jen slyšela.
04. 12. 2012 | 11:53

gaia napsal(a):

Ivesi

jak vy to víte, jak žili cromagnonci, já četla Lovce Mamutů a tam Kopčem chodil na lov normálně se svýma kámoškama, nejradši měl Veverčici. Kopčem sice vymyslel knoflík, když Veverčici pořád padala z ramen kůže a on se nemohl na ten lov soustředit, ale když si pak Veverčice chtěla udělat těch knoflíků víc, tak jak měla menší sílu a usela to dřívko opracovávat déle, tak jí to najednou začlo hořet a tlupa se vynálezem ohně dostala ekonomicky dost dopředu.
A když jsem četla Minehavu, tak bez jejích léčitelských schopností a znalosti bylin by ti cromagnonci nepřežili vůbec.
Pokud by ti cromagnonci zredukovali ženu jen na stroj na rození dětí, paradoxně by tu pak žádný z nás nemusel být.

A zrovna se tu objevilo videu s Fuksou ,nyní mířícím z poslanecké sněmovny do nějaké dozorčí rady.

Myslíte, že kvůli svým schopnostem?

A jaké tedy by ty schopnosti měly být, z toho mne tedy mrazí.

schopnosti žen nemůže žádná polečnost eliminovat.
země, kde je patriarchát krutý, moc vyspělé nejsou
04. 12. 2012 | 12:03

Anna napsal(a):

V polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.
Směrnice navíc nežádá, aby se pravidlo uplatňovalo v oborech, kde pro to nejsou strukturální podmínky. Odvětvím v nichž podreprezentované pohlaví představuje méně než 10 % zaměstnaných (jako je např. těžký průmysl či doprava) mohou členské státy udělit z plnění cíle směrnice výjimku.
Dosavadní česká debata se však s konkrétním obsahem návrhu z velké části míjí. Důvod je patrně zcela banální – prakticky nikdo si dosud text směrnice nepřečetl.
Jako občanům se zájmem o kvalitní veřejnou diskusi je nám to však přece jen trochu líto.

Martin Polášek, Ústav politologie FF UK,
Anna Kárníková, vědecká pracovnice zastoupení nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR
----------------------------------

Směrnici jsem si dosud nepřečetla, přesto si myslím, že se můžu vyjádřit k tomu, zda-li chci „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“ pomocí kvót. Nechci, protože kvóty považuji za špatné řešení. Podle mě povinné zaměstnání 40% žen v těchto radách společností kotovaných na burzách naprosto zanedbatelně změní počet žen ve vyšších funkcích a velmi těžko ovlivní zaměstnanost žen.

Věřím, že se autorka i autor tohoto blogu zúčastní diskuse, proto se ptám:
Odhadem o kolik žen u nás se bude jednat?
Myslíte, že současné nedostatečné zastoupení žen mezi nevýkonnými členy správních rad zmíněných společností je ten největší problém, který většinu žen trápí?
04. 12. 2012 | 12:11

Ives napsal(a):

Maloměšťák: Ano, obavy mám,ale ne o zavedení volebního práva dětí, i když už jsem takové úvahy u politiků zaznamenal. Nechi,aby byl přirozený vývoj nahrazován direktivou, byť s ušlechtilými úmysly. Neznám případ, kdy by se to vyplatilo. Cromagnonci byli pouze příklad úspěšného společenství z minulosti, díky kterému dnes existujeme a které by nepřežilo bezefektivní dělby práce a jasným rolích jednotlivých pohlaví v něm. Porodnost muslimů regulovat nechci, ani jsem to nedeklaroval. Jen jsem vyjádřil obavu, že díky zaměstnanosti evropanek a porodnosti muslimů tu za chvíli můžeme mít v demokratických volbách vítězství islámské strany. Pokud můžeme zakazovat nyní nošení šátků (Francie), tak v budoucnu může být zase jiný oděvní styl přikázán (burka). Jesle ano, sám jsem v nich byl matka pracovala v kamenolomu (Gaio, to je rovnoprávnost, co?),jen se vzpomínám na názory a žen politiků na jejich existenci. Na závěr snad, že na debatách určitě trávím méně času než vy. Navíc se mi nezdá, že bych naříkal a lemantoval.
04. 12. 2012 | 12:16

Anna napsal(a):

xx
"Věřím, že většina mužů nemá se spoluprací ve rovnocenném nebo podřízeném vztahu se ženami problém. Většina mužů přece nejsou úchylové a pokřivení ubožáci. "

Mám letitou zkušenost se spoluprací s muži. A můžu potvrdit, že Vaše víra je naprostá realita.
04. 12. 2012 | 12:24

český maloměšťák napsal(a):

Ives
Myslím si, že existujeme i díky trilobitům či bakteriím - ale dobrá , zůstaňme u těch vašich oblíbených Cromagnonců.
Myslíte si, že jejich společnost je stejná jako naše ? Že měli za sebou všechny ty zkušenosti - co my ? Včetně těch masových vražd a krizí, které k nim vedly - kdy strůjcem byl většinou ten mužský faktor a jeho názor na dělbu " práce" ?
Že četli Kanta , Russella. Leibnize, Spinozu, Fromma či Huxleyho ?
Ale je to možné - já jim přes ramena nekoukal. Co to zrovna přelouskávaj. Vy jste na ně odborníkem. /v té souvisloti mám otázku - pomáhali ženám s domácími pracemi...anebo šli raději na fotbal či do hospody ?/

Hmm - tak porodnost muslimek vám vadí, ale nechcete to nijak regulovat. Takže je vám to vlastně lhostejné.
Mě zase vadí červené auta se zeleným kruhem - uprostřed kapoty.
Nebo když v noci u rybníka moc kvákají žáby.
04. 12. 2012 | 12:26

Ives napsal(a):

Gaio,Lovce mamutů zkuste znovu. Veverčák, největší přítel Kopčema, by vás asi proklál šípem za to, že z něj děláte dívku. Veveřice vystupuje v jiném Štorchově díle, a to v Osadě havranů a dalších volně navazujících knihách. Jistě si pamatujete sošného Bartošku (Sokola) z filmového zpracování. Navíc si mícháte období, Veveřice ani Minehava nemají s cromaňonci nic společného, jsou podstatně mladší (keramika, znalost zlata a vlastnictví bronzové dýky)...A žena v té době bohužel byla takřka stroj na rození dětí, síla rodu se měřila podle nových lovců a dívek shopných mít další děti, ev. vhodných na výměnu do jiných rodů,nemalujme si minulost na růžovo, to nikdy k ničemu dobrému nevedlo. O politických handlech a komunistických manýrech politiků jsem už řekl své.
04. 12. 2012 | 12:26

Genderteta napsal(a):

Dobrý článek. Škoda, že to média nejsou schopna podat podobně komplexně a jen srší zjednodušujícími a vlastně lživými hesly. K směrnici jsem byl dost skeptický, ale takhle to vypadá jako celkem solidní, rozumná věc.
04. 12. 2012 | 12:28

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně zajímalo by mě, kdyby místo Madoffa spravovala investice kllientů stará Madoffka.
Anebo kdyby CDO administrovala stará Goldmanka ...nedejhospodin že Sachska.

Anebo ...!!!!
/jenže Hitler ženatý nebyl, co ?...a možná že tam je ten zakopaný pudl...měl se včas oženit a být pod bičem kvoty....(jenže Stalin zase ženatý byl - a stejně to nijak nepomohlo)/

Je vůbec Kalousek ženatý ?
A pomáhá s domácími pracemi - anebo raději zajede na Spartu.... do Teplic ?

https://www.youtube.com/watch?v=iOvezUYg6kk
04. 12. 2012 | 12:34

gaia napsal(a):

Ivesi

již dost s tou prvobytně pospolnou společnotí. Navíc tam byl tehdy matriarchát, tudíž všechna rozhodnutí dělaly ženy. Byl to věk žen a vše se dělalo pro jeich potřeby a blaho.I v Osadě havranů osvaldová zachránila rod před smrtí hlady, když muži nic neulovili a ona jediná se ku posměchu celé osady plahočila celý rok na poli. Za to zrní jí pak byli vděční.

Ovšem díky jí, že to zrní se dalo akumulovat do zásoby a ty zásoby musel někdo hlídat před ukradením, nebo naopak zas ty zásoby někomu krást, tak v tomto byli skutečně ti muži lepší a začla století jeich nadvlády, ten patriarchát, který v mužských hlavách zakořenil velmi hluboko a jak je vidět i na vás.

21.12 má být konec světa. třeba začne svět nový, zhroucením patriarchátu a respektování norem.
Norma 50:50 je přeci přirozená.
04. 12. 2012 | 12:37

Ives napsal(a):

Nechtěl jsem, ale musím. Maloměštáku, dost nechápete, co jsem měl na mysli. Spinozu nepotřebovali z prostého důvodu, byl by jim k ničemu,pokud by zrovna neradil jak předvídat fáze měsíce kvůli lovu (to už uměli). Chovali se naprosto efektivně a přirozeně (to my už moc nezvládáme) proto prosperovali a díky tomu nám jako náš přímý předek pomohli dočkat se dnešních časů. Soudě podle chování mužů v jiných, současných přírodních společenstvích, asi s domácími pracemi moc nepomáhali. A na žáby jsou nejlepší špunty do uší. A na to ostatní zkuste jitrocel, to je prý všelék. Nebo teplou čepici.
04. 12. 2012 | 12:38

LUF napsal(a):

gaia
Co jsem psal o bezdomovcích a výjimečných osobnostech byl jenom můj příklad o distribuci inteligence jako ilustrace k tvrzení že tam je rozdíl. Dejte si schválně v Google vyhledat obrázky na heslo
male female inteligence distribution
(bez uvozovek). Méně výjimečných ženských osobností je možná dané výchovou, ale na druhou stranu výjimeční muži mnohdy volili svoji cestu proti výchově a přání rodičů. Je to také jistě dané i povahou, nejenom schopnostmi ...
04. 12. 2012 | 12:41

děcka za almužnu nerodím mám titul Mgr. napsal(a):

Zajímavé jak všude v médiích skučí vysokoškolačky jak nemohou najít toho "pravého" pro život a rodinu. Pár z nich se pak chlubí, že má zajíčky o deset let mladší, kteří jim pak utečou jak jinak.

Ženské jsou od přírody sobecké, mamonářské a jen v jednom případě jsou užitečné o společnost, když pečují o dítě. Kdo tvrdí, že žena je jen a pouze soucítící bytost emočně pomáhající potřebným, je bloud s klapkama na očích.

Každá společnost, kde byl nastolen matriarchát ukončila svůj vývoj a zakrněla. Proto konec EU se nezadržitelně konečně blíží!!!

Za chvilku přijdou džihádisti a ti už s těma evropskýma genderfašistkama pěkně zatočí.
04. 12. 2012 | 12:43

Ives napsal(a):

Gaia, slunce vyjde, i když kohout nezakokrhá. PS: Opravdu si toho Štorcha znovu zopakujte, prosím.
04. 12. 2012 | 12:43

Aleš V napsal(a):

Gaio 11,53 větší podíl mužů mezi bezdomovci je dán tím že 1/chlap má hrdost , je mu trapné být někomu na obtíž jako parazit
2/ Chlapú má v genech že se musí uživit sám a dokáže to i na té ulici jako bezdomovec
ženská je už tisíciletí vychována tak, že ona dům stavět nebude a obživu zabezpečovat také ne, vždy se provdá nebo k někomu nacpe a bude ji živit chlap. Takže nemá žádnou hrdost a nikdy ji nedělá problém se prostě nasomrovat k jakékoliv tetičce i k cizím a parazitovat tam, ale v bídě nikdy nebude.
.
Pořád jste nevysvětlily proč ženy chtějí jenom ty vrcholné funkce a místa před kamerami a blesky fotoaparátů a s nezaslouženými prebendami. O 50% poctivé práce v běžných profesích se ale nikdy nehlásí.
.
Pořád jste nevysvětlily co ženy vlastně chtějí. Mají aktivní i pasivní volební právo, mají přístup k jakémukoliv vzdělání, živnost a firmu si mohou otevřít jako každý.
Kdyby bylo jen procento pravdy na tvrzení že mají malé platy a jsou diskriminovány, založily by si vlastní firmy, a protože náklady na zaměstnance jsou klíčové, drtily by mužské firmy a odstranily je z trhu tím že umí stejnou práci ale levněji. Takže kdyby to byla pravda, už by existovaly JENOM ŽENSKÉ FIRMY.
.
Tím se dostáváme k tomu zásadnímu, ženY VŽDY SPROSTĚ LŽOU A PODVÁDÍ BEZ OHLEDU NA LOGIKU, proto nesmí být puštěny do vedení
04. 12. 2012 | 12:47

Anna napsal(a):

Aleš V
"Tím se dostáváme k tomu zásadnímu, ženY VŽDY SPROSTĚ LŽOU A PODVÁDÍ BEZ OHLEDU NA LOGIKU, proto nesmí být puštěny do vedení "

A toto je podle Vás pravdivé tvrzení :-)
04. 12. 2012 | 12:52

Petr z Tábora napsal(a):

Zavedení kvót je produktem sociálního inženýrství a byrokratického uvažování. Asi jako normy na banány a jiné důležité záležitosti. Byrokrat věří, že papír má kouzelnou moc a vyřeší problém. Schopné ženy se uplatní ve vedoucích funkcích už nyní. V produktivné sféře jsou takové funkce časově velmi náročné. Často to jsou ženy starší nebo bezdětné nebo ženy, které rezignovaly na roli matky a péči o potomstvo předaly manželovi, babičce apod.
Pokud to má být omezeno jen na dozorčí rady společností kotovaných na burzách, tak to v podstatě pro normální ženy nic neřeší. Jen aby se "některé" ženy dostaly na lépe placené pozice.
04. 12. 2012 | 12:55

JAHA napsal(a):

Ad: autorky
"...byla také místopředsedkyní lucemburské Chrëstlech-Sozial Vollekspartei,..."
I Rampoy a stovky dalsich politikov, ktori rozhoduju o osude Europy su clenovia podobnych stran na zapade. Tzv. krestanske, ci krestansko-socialne, ci ake s nazvom "krestan" nemaju s krestanstvom prakticky nic spolocne, iba TO SLOVO, nech uz su z Luxemburska, Holandska, Belgicka, ci inej zapadoeuropskej krajiny. Usvedcuju ich z toho skutky clenov takychto stran za posledných 20 rokov a to na domacej politickej scene, ako aj na pode organov EU , kedy hlasovali a presadzovali a schvalovali a schvaluju PROTIKRESTANSKE navrhy, ktore sa neodvazili presadzovat ani komunisti za tzv. socializmu u nas.
Takze, nemlzite, laskavo.
04. 12. 2012 | 12:56

gaia napsal(a):

Ives

no jak to dělai cromagnonci a jak žili, to se již dnes spolehlivě nedozvíme, nám zbyde jen analogie a výzkum posledních zbytků kmenů lovců a sběračů, kteří na naší planetě ještě jsou.

Takže vám zas doporučím ke studiu National geographic December 2009 a článek The Hadza na str. 94 o lidech kmene Hadza u jezera Eyasi,
ten jasně dokládá, že vše odedřou ženy a dospělí muži tam jsou v podstatě na nic, ale v rámci altruismu jsou tak nějak trpěni kvůli semenu.
a malí chlapci a puberťáci musí dělat vše, co ženy, dokonce i vychovávají a hlídají své sourozence, matky se starají jen o ty nejmladší, závislé na nich kvůli kojení. Ostatní děcka vlastně vychovávají ti starší sourozenci, včetně kluků.
Muži se sice snaží lovit, ale na kalorickém příjmu se podílejí jen 20%.Jak chlap začne lovit, přestane pak dělat všechny ty užitečné věci, co dělal až do puberty.

Já myslím, že tak to bylo i cromaňonců. Že vaše názory jsou akorát zkresleny tím mnoho let trvajícím patriarchátem.
04. 12. 2012 | 12:56

český maloměšťák napsal(a):

Ives
Také jsem nechtěl..a dokonce ani nemusím...ale nedá mi to.
Vy zase zkuste na ty muslimské porody černé brýle... plus ty špunty ( do uší, ne rodit křesťanská děcka..to asi nejde - nemáte na to podle mě příslušné zařízení) a na zbytek pak doporučuji místo Spinozy raději Medvídka Pú.
04. 12. 2012 | 12:59

český maloměšťák napsal(a):

JAHA
A co vy - kromě předpojaté nenávisti, demagogie a slepoty ...máte společného s křesťanstvím?
Pití mešního vína a oblibu v kázání ?

Myslel jsem si to.
04. 12. 2012 | 13:01

gaia napsal(a):

Aleš V

že chlapovi je na obtíž být jako parazit?

proč jim není obtížné parazitovat na své vlastní ženě, parazitovat na státních zakázkách a v dozorčích radách?

a že by se ženy nehlásily o 50% práce v běžných profesích?

Tam ženy odedřou všechnu tu černou práci , ale šéfuje jim muž s platem nesouměřitelným

a proč dnes neazkládají společnosti a nesnaží se uživit vlastním umem ani muži, proč jen sedí na místech, kde mohou sát ze státního a dojit veřejné rozpočty? Proč se nejsou o taková místa ochotni dělit se ženami a zakrývají to demagogií vašeho formátu?
Já scháněla za život místo ve školství 4x a vždy se kroutili, co s vámi, my tady potřebujem víc chlapů, takových jako vy tu máme?
Řeknu vám, že to příjemné nikdy nebylo.
Ale že jsem nakonec i místo 4x sehnala bylo jen tím, že se žádný jiný chlap nepřihlásil a nechtěl to dělat. Takže zoufalý ředitel vždy týden před prázdninami, když byl zoufalý, že to bude muset dělat sám, nakonec přišel s prosíkem.
Schopnosti ho nezajímaly, jen to pohlaví.

Něco podobného u lukrativních míst tedy nehrozí, tudíž bez kvót se tam ženy asi nedostanou.
04. 12. 2012 | 13:08

Aleš V napsal(a):

Gaio, tušil jsem že máte diagnozu učitelka. Dík za potvrzení , teď už je vše jasné, dál s vámi diskutovat nebudu
04. 12. 2012 | 13:16

gaia napsal(a):

Aleš V

protože by vaše argumenty neobstály, ale to si nejste schopen přiznat.
04. 12. 2012 | 13:18

Aleš V napsal(a):

Gaio, NA ARGUMENTY JSTE MOC NEODPOVĚDĚLA VY.
mně bude stačit když místo učitelky hudební výchovy na 2. třídě ZŠ dostanete přes kvóty místo v dozorčí radě Českých Drah. nebo České Národní Banky.
POTOM SI VAŠE ČLÁNKY PŘEČTU, BUDE TO VÝŽIVNÉ
04. 12. 2012 | 13:39

Záškodník napsal(a):

V privátním sektoru jsou jakékoliv kvóty nonsens(nikdo podnikateli nedokáže,že ženu nepřijal ,protože nesplnila odborná kritéria atd.).

Ve státním sektoru proti nim nic nenamítám.
04. 12. 2012 | 13:42

gaia napsal(a):

Aleš V

třeba by potom ty dráhy nemusely pořád jen zdražovat. A Cargo by nemuselo být před krachem, třeba by to ty ženy skutečně vedly lépe.
04. 12. 2012 | 13:48

gaia napsal(a):

ps Aleši

v dozorčí radě ČD se zas nějakým záhadným způsobem hromadí gayové. Čím myslíte že to bude?
Tam se bez kvót žena nedostane vlastně nikdy. Ani hetero muž chápete?
04. 12. 2012 | 13:50

Aleš V napsal(a):

Když se dívám na poslance, uvažuji zda by nebylo lepší je prostě losovat nebo generovat podle nějakého klíče, tedy kvót- 50% ženský a chlapi, z toho x% vysokoškoláků, maturantů, dělníků,intošů,důchodců, zemědělců, homosexuálů,transvestitů, cigánů, žen v domácnosti, dementů atd.
Horší než současný stav by to nebylo, a vyšlo by to o hodně levněji. A bylo by to spravedlivá loterie. A dát jim 2 násobek průměrného platu ve státě.
Ale ženský by si i tak našly důvod proč jsou proti
04. 12. 2012 | 13:52

fafnir napsal(a):

Gaia
nedá mi to.Ti současní Papuánci jssou tam,kde jsou,protože muži byli špatní lovci a nechali se živit ženami.Cromangonci holt byli lepšími lovci,a také přišli na to,že se vyplatí být napřed pastevci poté zemědělci,takže nebylo nutno sbírat.Proto máme compy a létáme do vesmíru.Takže argument pěkný,leč mimo.
Osobně soudím,že lidskému rodu se vždy vyplatila kooperace mezi pohlavími.A co se týče kvot.Inu,může to být poněkud kontraproduktivní.Nyní,když mě ošetřuje primářka,tak vím že něco umí,že je prostě nejlepší v okolí.Totéž si pomyslím o šéfce katedry nebo výzkumného teamu chemiků nebo biologů,nebo šéfce atelieru architektů.Prosadí li se kvoty,leckdo je bude považovat za kvotky.A obejít se to dá snadno.Do správní rady přijmou šéfové pár slušně zaplacených matrací,které spolehlivě zaplní místo,kam by se jinak schopná žena prosadila,to by to ovšem mikdo nesměl nabehlovat.
04. 12. 2012 | 13:54

Nasraláh napsal(a):

Gaio, a co teprve jak se někde kumulují židi
04. 12. 2012 | 13:54

gaia napsal(a):

Aleši

současná vláda získala své voliče přes obnažená stehna členek VV. Copak si nepamutejete, jak to bylo. Že se svlékla dokonce i Kateřina Kočí, které by jinak burka docela slušela.

Copak nechápete, že kdyby byl u nás poměr 50na 50 přirozený, že by něco podobného na voliče vůbec neplatilo a nemuseli jsme být tam kde jsme?
04. 12. 2012 | 13:55

David napsal(a):

"...Pohlaví se prosazuje na úkor schopností...."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stačí se jen podívat, jak politiku u nás "zlepšily" takové, jako Parkanová, Peake, Hanáková, Müllerová. To je přímo hrůza!!!

Ty skutečně schopné, jako např. Dvořáková a Marvanová se do politiky nedostanou. Položil si někdo otázku PROČ právě takové se nedostanou ????????????????????????

„Ženské kvóty“, co Brusel navrhuje je ABSOLUTNÍ NESMYSL, který má jen odvést pozornost od mnohem důležitějších problémů. EU vůbec neřeší problematiku daňových úniků do daňových rájů, což státy časem úplně rozvrátí.
04. 12. 2012 | 13:59

gaia napsal(a):

fafnir

že jsou ženy primářky, to je ten stejný případ, jako ve školství. Že se nejprve dělají primáři z chlapů bez ohledu na schopnosti a pak teprve, když zbyde místo, tak se dá příležitost ženám.
Naštěstí je medicína feminizovaný obor, chlapů je tak třetina, neb v medicíně se musí makat a je to dřina, tak se tam muži moc nehrnou a na ty ženy nějaké to primářské místo také zbyde. V medicíně kv´ty nehrozí, neb tam jsou muži v menšině. A i z té menšiny zdrhají do politiky. Koukněte, kolik doktorů je v parlamentu. A zas převážně muži.
04. 12. 2012 | 14:01

Záškodník napsal(a):

David
No,zrovna Dvořákovou(bývalou soudružku) a Marvanovou(havlistku a disidentku) bych tedy neuváděl coby příklad omračujícího intelektu.

Ale inteligentní ženy jistě existují.
Proč nejsou ve vrcholné politice?
Na to je jednoduchá odpověď- protože politikům vyhovují ty hloupé, snadno ovladatelné, co slouží jako bílé koně a kryjí jejich svinstva(vámi jmenovaná Parkanová, Peak, Hanáková,Biomasa,Zubová, Kuchařová atd.). Přece si tam nenasadí nějakou chytrou,co by je klepla přes prsty.
04. 12. 2012 | 14:06

Aleš V napsal(a):

Gaio, vy dokážete tak hezky feministicky lhát až je to k pláči.
Jestli jste si nevšimla, tak VŠE co nás obklopuje a odlišuje naši civilizaci od pralesa a neandrtálců vytvořili MUŽI- domy, ulice, města, nábytek, elektroniku, vše kam se podíváte. A to nemluvím o duševní oblasti- všechny vynálezy, hudební skladatelé, dokonce i móda a vše ostatní / až na tu Marie Curie samozřejmě/ Ženy akorát podržely v psteli, kojí, dělají tomu sekretářky a účetní a manekýnky, Pravda, ženy ušily možná vaši halenku, v továrnách a na strojích vyrobených muži a i podle modního návrhu od muže / možná homosexuála/
.
Jako učitelka a feministka ale žádná fakta nepotřebujete uznávat, prostě si melete svou. ale jste v tom fakt dobrá. Vydržte, muži potřebují zábavu s méněcennými tvory
04. 12. 2012 | 14:20

Anna napsal(a):

Záškodník

Poněkud mě zaráží Vaše stanovení výše intelektu a označení vyjmenovaných političek za hloupé.

Já za hloupý stav věcí považuji, co jsem uvedla v blogu paní Marksové-Tominové:
Návrh Evropské komise, podle kterého by ve vedení firem mělo být povinně více žen, brzy projedná Evropský parlament. Odtud by pak mohl putovat do českého parlamentu. Politici vládnoucí koalice, které on-line deník TÝDEN.CZ oslovil, jsou návrhem pobouřeni. Šanci by však zákon mohl mít u opozičních sociálních demokratů. ČSSD kvóty pro ženy propaguje. Sama má ve stanovách, že ve vedení partaje musí být alespoň jedna žena.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kvoty-pro-zeny-zakon-bychom-nepodporili-tvrdi-politici_252367.html
-----

Paní Marksová-Tominová,
ČSSD kvóty pro ženy údajně propaguje. Má ČSSD 40% žen ve stínové vládě?
Dnes jsem se na stránky ČSSD dívala a ministryně jsem našla pouze dvě z patnácti ministrů stínové vlády ČSSD. Jste tam i za rovné příležitosti - toto je výsledek Vaší práce ve Vaší straně ohledně zastoupení žen?
Znovu se ptám: Jako stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD navrhnete zrušení Vašeho ministerstva a převedení financí na školství, aby tam mohl být převzatý finský školský systém?

Finové především poskytují všem dětem rovnou příležitost k vzdělávání. Nemají tedy takovou propast mezi nejlepšími a nejslabšími žáky jako my. Celé školství se snaží začlenit všechny děti do běžného vzdělávacího proudu bez ohledu na jejich věk, bydliště, ekonomickou situaci v rodině nebo rodný jazyk. (Ve Finsku zhruba 5 % dětí navštěvuje školy s výukou ve švédštině, dále je organizována i výuka v jazyce některých oblastí Laponska, výuka pro Romy nebo pro osoby hovořící znakovou řečí.) Finové si na spravedlivém přístupu ke vzdělávacím příležitostem obecně velmi zakládají, zavedli proto bezplatné vzdělávání až do úrovně středních škol, a nejrůznější služby, školní obědy, učebnice či organizovanou dopravu do škol minimálně na úrovni povinného vzdělávání taktéž zdarma. (Finové ovšem platí téměř 50 % daň z příjmu, protože se rozhodli právě pro investice do vzdělanosti dětí...)

- Ve Finsku – na rozdíl od České republiky - socioekonomické zázemí rodin žáků (tedy bohatství rodiny) nemělo výrazný vliv na jejich výsledky v testech. Lze to ilustrovat např. pomocí indexu ISEI, zkonstruovaného a používaného v OECD: lepší majetkové a společenské postavení finských rodičů se ve statistice jen maličko odráží v lepších výsledcích tamních žáků - dokonce nejméně ze všech zkoumaných zemí - prostě na bohatství rodiny vzdělanost děcka nezávisí.

Oproti tomu Česká republika patří mezi pět zemí, kde školní výsledky žáků vzrůstají se zlepšením socioekonomického postavení rodičů nejvíce.

Analýzy výsledků výzkumu PISA skutečně potvrzují, že nejlepší výsledky v testech mají většinou ty země, kde jsou vzdělávací příležitosti sociálně spravedlivé (např. právě ve Finsku nebo na Islandu). Finské děti jsou tedy ve výzkumech PISA úspěšné nepochybně také díky tomu, že školství podporuje inkluzivní přístup, že je zcela neselektivní a bez ohledu na rodinné zázemí zajišťuje všem dětem rovný přístup ke vzdělávání. Tento faktor naopak u nás nijak uspokojivý není a může posouvat celkové výkony našich žáků spíše pod mezinárodní průměr.

- Je dobře si připomenout, že tento školský systém dovedl finské děti na nejvyšší příčky vzdělanosti, a nikoli k divokosti, neposlušnosti nebo povrchnosti...

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259
04. 12. 2012 | 14:24

gaia napsal(a):

Aleši V

souhlasím, že celou Evropu dokázali válkou muži zničit a ženy museli postavit na nohy. Je to úplně obráceně, než vy říkáte.
A tahat sem muže módní návrháře, to snad už nemyslíte vůbec vážně. Poslední, kdo pro ženy v módě něco udělal, byla Coco Chanel (žena), která je zbavila šněrovaček a razila heslo, že v šatech se musí žena také dobře cítit a nesmí jí bránit v pohybu.
Gayové v módním průmyslu jsou naprosté fiasko, snažící se ženu zase upnout do korzetů a spodniček a jako módní návrháři v Číně ženu omezovali vytvořením módy malé nohy, tak dnes zas ženu návrháři omezují v příjmu potravy, neb vytvářejí módní obraz ženy coby násady od smetáku. A vytvářejí modely, ve kterých žena vypadá jak cukrová panenka vhodná tak leda k postavení do vitríny.

Zde bych tedy mužům zásluhy nepřiznávala ani omylem.

A ty technologie také moc přeceňujete, ty v dnešní době již mnohdy spíše škodí, než lidem pomáhají. Navíc si jí většina mužů stejně vymýšlí jen pro sebe, aby si měla s čím hrát, tak neprskejte.
04. 12. 2012 | 14:30

fafnir napsal(a):

Gaia
soudím,dle vaší argumentace,že vám osobně kvot je velmi třeba jinak se vy nikam nedostanete.Mimochodem vy ty primářky pěkně urážíte,medicina není totiž o femi nebo nefemi ale podle schopností.Totéž chemie,přírodní a další tvrdé vědy.Pro kvotky je vhodná politologie,sociální inženýrství,gender studies a další tlamocvičné discipliny.Máte despekt,ne protože jste žena.Měl by jej stejně projevující se muž.
04. 12. 2012 | 14:42

Feminista napsal(a):

zásadní filosofická otázka.

Trávil byste s jakoukoli ženou volný čas, kdyby vám nešlo o její díru mezi nohama? Dokázal byste se ženou provozovat sport, hrát videohry, opíjet se v hospodě nebo baru, hrát šipky, lyžovat, závodit a mnoho dalších činností dobrovolně? Tedy bez postraního úmyslu zasunout? Nebo byste dal raději přednost kamarádům mužského pohlaví?

žena je jen zbytečně složitej držák na ....
kdyby žena neměla prsa a ...., tak by se s ní nikdo nebavil.
04. 12. 2012 | 14:46

Aleš V napsal(a):

Gaio, takže jsmem se mezi řádky dozvěděli, že kromě toho že jste feministka a učitelka, také nejste zrovna moc šíhlá,. No nic, pokračujte, jednou to koryto přes ty kvo kvo kvo kvoty dostanete
04. 12. 2012 | 14:46

xx napsal(a):

Anna: jak se Finové vypořádávají s problémem potlačení talentů ? Když totiž zvyšujete přístup ke vzdělávání všem, nutně narazíte na problém, že ti nejslabší budou omezení těmi nejslabšími. Toto je třeba nějak zohlednit, aby ten system odstraněním jednoho problému zároveň nevytvářel nový.

Jinak co se týče politické deklarace podpory kvótám žen, myslím si že to bude tak, že poslanci budou halasně vyjadřovat podporu a nakonec se hlasování zdrží, nepřihlásí se, nebo jinak znemožní přijetí. Je tam přece většina mužů a nepřipraví se dobrovolně o možnost zašít se v dozorčí radě za slušné peníze jenom kvůli ideálům. Pokud si budou poslanci ČSSD jisti že to vlastními hlasy neschválí, pak budou hlasovat pro jednotně jako jeden muž. Předvedli to už tolikrát, s imunitou, s platy apod.

A jeden politicky nekorektní vtip závěrem: 40% žen v dozorčích radách je myšleno na počet nebo na váhu ? :-))
04. 12. 2012 | 14:48

xx napsal(a):

ještě jeden politicky nekorektní: ženám dosazeným do dozorčích rad skrze kvóty se bude říkat "kvotny" :-)
04. 12. 2012 | 14:50

Doubek napsal(a):

Gaio, máte pravdu. Jsou to většinou muži kdo operují ženským ty silikpony, aby měly zbytečnou zátěž a nemohly předběhnout muže.
Pryč s plastickými chirurgy
04. 12. 2012 | 14:51

Anna napsal(a):

Feminista
"kdyby žena neměla prsa a ...., tak by se s ní nikdo nebavil."

Pak by to byl muž a jistě by se někdo na pokec našel :-)

Co je špatného na touze po sexu? Ženy zase touží po trvalém vztahu.
04. 12. 2012 | 15:01

český maloměšťák napsal(a):

"...Když totiž zvyšujete přístup ke vzdělávání všem, nutně narazíte na problém, že ti nejslabší budou omezení těmi nejslabšími..."

??? /ale vím, co jste chtěl asi " svému národu " sdělit/

Na řadě příkladů R. B. Reich v Díle národů dokládá, že v USA nejen integrace slabších žáků ale i slabších učitelů posunuje sektor - ale i společnost kupředu...a že vytváření ghett již v samotném zárodku vede společnost k rozdělení socioekonomickému takové " kvality" že se v jejím důsledku ruší či významným způsobem právě že i ta nutná solidarita ve směru financování škosltví - což kruh ubohosti uzavírá.

Jistě USA není česká husa...ale i ona ubohost /zde vašk jinak založená, nicméně i tyto výše zmíněné principy do ní pronikají/ našeho školství má svůj kulturní význam...coby příklad, že na ubohost se vymlouvají zase a jen ubožáci.
Že pak berou ubohost jako východisko, etalon a mnohdy dokonce i jako vzor...to už je pouze průvodní jev.jen .
04. 12. 2012 | 15:07

gaia napsal(a):

Anno

feminista pěkně ukázal, co s člověkem udělají mužské hormony.
můžeme ho pěkně litovat, že nemá zkušenosti, co je to mít partu. Ta většinou bývá smíšená a o nějaké zasunování vůbec nejde.
04. 12. 2012 | 15:14

český maloměšťák napsal(a):

Aleš V napsal(a):
Gaio, vy dokážete tak hezky feministicky lhát až je to k pláči.
Jestli jste si nevšimla, tak VŠE co nás obklopuje a odlišuje naši civilizaci od pralesa a neandrtálců vytvořili MUŽI- domy, ulice, města, nábytek, elektroniku, vše kam se podíváte. A to nemluvím o duševní oblasti- všechny vynálezy, hudební skladatelé, dokonce i móda a vše ostatní / až na tu Marie Curie samozřejmě/ Ženy akorát podržely v psteli, kojí, dělají tomu sekretářky a účetní a manekýnky, Pravda, ženy ušily možná vaši halenku, v továrnách a na strojích vyrobených muži a i podle modního návrhu od muže / možná homosexuála/
.
Jako učitelka a feministka ale žádná fakta nepotřebujete uznávat, prostě si melete svou. ale jste v tom fakt dobrá. Vydržte, muži potřebují zábavu s méněcennými tvory
04. 12. 2012 | 14:20
---------------------
Nejsem si až tak zcela jist...ale i katolickou církev stvořili a udržovali při moci pouze muži. Tuším, že tak dokázali lidstvo uvrhnout do hlubokého spánku / ve freudovské interporetaci nevědomé práce/ na několik staletí. A taky si nejsem zcela jist...ale myslím si, že to byli muži, co vyvrátili z kořenů dokonce celé civilizace - v Amerikách například.
Hitler a Stalin byli samozřejmě ženami - to všichnu víme. Stejně jako Eichmann.
Proto se také Hitler se Stalinem škorpili...znáte to, ne ? Ženské !
Jen si nejsem jist - zda i Velký Mao byl ženou. Prsa prý měl dvojky...ale to ostatní ???
O tom, že Torquemada měl pipinu a vynálezci směnek, státních dluhopisů a napalmu či nášlapných min taky...to vědí i žáčci pomocných škol.
Ostatně Torquemada prý nikdy nic s žádným chlapem nic neměla.
Natož papež.
04. 12. 2012 | 15:18

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně zajímalo by mě, co na to Vyhnalova matka.

Asi by z něj vyhnala duši.

Konec vysílání.
04. 12. 2012 | 15:22

Anna napsal(a):

xx

Myslím, že Finové nepotlačují talenty, učitelé se věnují žákům i individuálně. A snížena laťka ve Finsku není, protože se již dlouhodobě drží v mezinárodních srovnáních na špici. Zatímco české děti jsou na průměru, ve čtenářské gramotnosti dokonce podprůměrné.

Cituji: Průměrná roční mzda za rok 2011 byla ve Finsku 41 445 €, z členských zemí OECD je v absolutním vyjádření 11. nejvyšší. Vyšší průměrná mzda byla pouze ve Švýcarsku, Norsku, Austrálii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemí, Německu, Japonsku, Belgii a Švédsku. Stejně jako v ostatních zemích Skandinávie není ve Finsku zákonem stanovena minimální mzda. Přesto patří Finsko mezi země s nejmenšími mzdovými rozdíly. Minimální mzda bývá většinou stanovena kolektivními smlouvami a její úroveň je zpravidla vyšší, než by zaručovalo určení minimální mzdy legislativou.

Mzdové rozdíly mezi mzdami mužů a žen jsou ve Finsku jedny z nejnižších v Evropě.

Finové jsou také velmi vzdělaní, počet vysokoškoláků v populaci patří mezi nejvyšší v Evropě. Zahraniční investoři mohou tedy počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-ve-finsku-22888.html

Však ony "kvotny" budou mít toho správného manžela, rodiče nebo aspoň známého, o tom nepochybuji. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Nebo se to sem nehodí?
04. 12. 2012 | 15:22

Doubek napsal(a):

Malomě3ťáku, máme tohle za potřebí.??? To že toho muži hodně zprasili a prasí i dnešní vláda a jiní snad víme, netřeba zdůrazňovat. Války zářný nesmysl. Ale nic to nemění na tom co bylo řečeno. Vše , nebo 99% toho co nás dělí od pravěku a neandrtálců, v materiálnu i duchovnu, vytvořili MUŽI.
.
Jestli vás naštvalo že jsem si všiml že Gaia není moc hezká a štíhlá, ale je feministka a učitelka, omlouvám se , zvlášt pokud jste také učitel.
04. 12. 2012 | 15:33

Doubek napsal(a):

Jwežíši Anno, pokud nejste vzhledově taková jako Gaia nabalte si Fina a běžte za polární kruh, bude tu klid.
Ostatně eskymáci mají rádi tuleně, uchytíte se i s horší postavou
04. 12. 2012 | 15:36

Záškodník napsal(a):

Feminista,Doubek

Ale pánové- ženy jsou také vaše matky!
Jste prototypy primitivů, kteří dělají mezi pohlavími jenom zlou krev!
04. 12. 2012 | 15:38

Anna napsal(a):

Doubek napsal(a):

Jwežíši Anno, pokud nejste vzhledově taková jako Gaia nabalte si Fina a běžte za polární kruh, bude tu klid.
Ostatně eskymáci mají rádi tuleně, uchytíte se i s horší postavou
---------------------------------------

Vybavilo se mi - cituji:
Míra většinového vlivu se dá poznat i ze způsobu vyjadřování. Tehdejší prorežimní články se nyní možná čtou poněkud zábavně, ale šel z nich spíše mráz. Nejčastěji se v nich jako zaklínadlo požadoval klid na práci a pořádek, který se vždy objevoval, když se něco dělo v ulicích. Příkladem by mohly být demonstrace občanů v rámci tzv. Palachova týdne, který začal v neděli 15. ledna 1989.

Tak například už za tři dny se Rudém právu objevilo provolání předsednictva Ústřední rady odborů, které „jednoznačně odsoudilo provokační akce zorganizované v minulých dnech v Praze neodpovědnými živly“, takže bylo požadováno, aby „příslušné orgány na základě platných zákonů přijaly rozhodná opatření pro klid a pořádek v hlavním městě ČSSR“.
http://blisty.cz/art/49803.html

Vlastně asi můžu být ráda, že mě neposíláte na Sibiř. Ale vlastně jsem zase tolik neřekla :-)
04. 12. 2012 | 15:50

Doubek napsal(a):

Anno, na sibiř vás neposílám,. jenom mne udivuje že na jakémkoliv blogu o čemkoliv několikrát denně umisťujete svůj text o finském školství. A když někdo oponuje, cítíte se pronásledované víc než kulaci a imperialisti v 50. letech. Tak mne napadlo jestli byste do toho Finska nejela.
.
Záškodníku, začaly si feministky s kvotami, A´t se vypracují svým úsilím a nekvotají
04. 12. 2012 | 16:07

Doubek napsal(a):

Záškodníku, moje matka nikdy neplácala takové nesmysly.
A myslím že ty feministky co tu plácají asi moc dětí nevychovají, jinak by měly jiné starosti
04. 12. 2012 | 16:11

český maloměšťák napsal(a):

"...Vše , nebo 99% toho co nás dělí od pravěku a neandrtálců, v materiálnu i duchovnu, vytvořili MUŽI...."

Obávám se, že až dotvoří to zbylé jedno procento...tak že se opět - zejména materiálně..octneme v tom pravěku.
04. 12. 2012 | 16:18

Anna napsal(a):

Doubek napsal(a):

Anno, na sibiř vás neposílám,. jenom mne udivuje že na jakémkoliv blogu o čemkoliv několikrát denně umisťujete svůj text o finském školství. A když někdo oponuje, cítíte se pronásledované víc než kulaci a imperialisti v 50. letech. Tak mne napadlo jestli byste do toho Finska nejela.
------------------------------

Určitě nebude tedy pro Vás problém toto Vaše tvrzení doložit. Dejte sem, prosím, odkazy na takové blogy aspoň z dneška. A jistě Vám nebude dělat problém uvést aspoň jeden případ, kdy "když někdo oponuje, cítíte se pronásledované víc než kulaci a imperialisti v 50. letech.". Já si totiž na žádný takový případ nepamatuji. Osvěžte mi, prosím, paměť.
04. 12. 2012 | 16:30

Feminista napsal(a):

gaio, Vy na ty otázky ani odpovědět nemůžete, to může jen muž. Všichni to cítí, všichni to vědí. Jediný důvod proč vyhledávají ženskou společnost, provozují se ženami různé aktivity je jen potenciální sex, nic jiného. Dokonce i soužití ve společné domácnosti by bylo mnohem snažší v sestavě muž - muž nebo i více mužů. Ženy si ale nepotrpí na férovky a snaží se buovat hnízdo a upoutat muže. Přitom mužům by nevadilo žít odděleně, ženám to ale vadí, chtějí něco společného.

Do hospody jde muž pít raději s muži. Nemusí se přetvařovat, nemusí řešit nezajímavá témata, může se opít, poblít a nikomu to nebude vadit. Žena je opět objektem zájmu jen v případě, že ve vzduchu visí potenciální zásun.

Všimněte si toho třeba v kině. Muži chodí se ženami na romantické sračky a ženy s muži na akční filmy jako druh kompromisu. Jde o sex. Jinak by muž šel na film, který chce vidět on s kamarádem. Popovídají si o tom, rozeberou všechno možné a nikdo z nich nebude trpět v rámci jakéhosi kompromisu.
04. 12. 2012 | 16:34

vasja napsal(a):

Já chci, aby mne ženská doma čekala v negližé a né aby celej večer a noc čučela do compu na nějaký tabulkya jiný kokotiny.
04. 12. 2012 | 16:48

vasja napsal(a):

Záškodník napsal(a):
Feminista,Doubek

Ale pánové- ženy jsou také vaše matky!
Jste prototypy primitivů, kteří dělají mezi pohlavími jenom zlou krev!
--------------------
Vite, zlou krev dělaj hlavně osoby, co si nejsou svojim pohlavim moc jistý:-)
Ale aj ty "machové".
04. 12. 2012 | 16:55

Václav napsal(a):

Mám letitou zkušenost s uplatňováním kvot v politice.Politická strana jejíž jsem členem má ve svých stanovách,že má kvoty na obsazení míst delegátů na stranické konference a sjezdy.Dosavadní stav je takový že na místa mimo kvoty je poměrně ostrá soutěž a při obsazení míst žen v 25% kvotě se většinou odehrává fraška,spočívající v lámání členek strany aby bylo možno vůbec tuto kvótu obsadit.No a,že se tam pak dostávájí ženy kterépak samozřejmě tam nejsou nic platné je nasnadě.Pak ale jsou stížnosti na to,že jsou málo zastoupené ve vrcholných pozicích(v tomto případě v politice)liché.A vymlouvat se nato,že nemají čas na nějaké vysedávání na schůzích protože se musejí starat o rodinu a děti také neobstojí.Většina jich rodinu buď ještě ani nemá nebo děti jsou už odrostlé a mimo domov.Značná žen(alespoň v naší pol.straně)o nějakou výraznější činnost v politice zájem nemá.Tomu nahrává i počet žen v naší pol.straně který dosahuje s bídou 30%.Myslím,že i v jiných politických stranách je stav podobný.
04. 12. 2012 | 16:58

scientist napsal(a):

"Na zkoumání, zda je některé pohlaví podreprezentované dojde pouze tehdy, kdy všichni kandidáti a kandidátky splnili formální podmínky, tedy mají zcela shodnou kvalifikaci a rozhoduje se mezi dvěma stejně vzdělanými či schopnými kandidáty či kandidátkami."

nevím, co tu řešíte.
04. 12. 2012 | 17:45

Doubek napsal(a):

scientist- řešíme tu jak máme v našem státě naivní vědce scientisty.
Pokud se to uzákoní, buď si narvete do vedení firmy 40 % kvo kvo kvo kvotistek, nebo budete mít kontrolu za kontrolou a neustále budete dokladovat a taky platit pokuty proč nemáte těch 40%, jak můžete dokázat že nějaké ženská není stejně dobrá jako chlap co jste ho přijal, jak můžete dokázat že to výběrové řízení bylo transparentní a v souladu se všemi zákony a předpisy které nezná ani právník, natož vy nebo ten úředník, proč jste nevzal támhletu ženskou co má třeba plzenská práva, když jste požadoval VŠ vzdělání atd..
Vy jste asi ještě v životě neměl nic s úřady, viďte naivo
04. 12. 2012 | 17:55

Anna napsal(a):

scientist

Řešíme tu povinných 40% žen mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.

O případných sankcích za nedodržování limitů a efektivní vymáhání pravidla 40 procent by měly rozhodnout a být odpovědny členské státy. Mohlo by jít o finanční sankce, nebo třeba o zrušení rozhodnutí o přijetí toho či onoho kandidáta.
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/ve-vedeni-firem-povinne-40-zen-brusel-prijal-smernici_252188.html
04. 12. 2012 | 17:59

český maloměšťák napsal(a):

scientist
Kvokají...respektive troubí. /trubci/

Podle mě ale si prostě mnohdy přečtou jen titule a hned mají "jasno".
04. 12. 2012 | 18:10

český maloměšťák napsal(a):

Feminista
Kdybyste byl stejně kalitní znalec stájových pinčů - jako jste znalec žen...tak bych.... si i toho pinče nechal ukrást raději někým jiným.
Ostatně o " zásunech" většinou takto žoviálně a veřejně hovoří impotenti či abstinenti - takové zkušenosti mám zase já.
Velká huba...ale pak jak to lilium

Vaše hospodské zkušenosti jsou však obrovským obohacením pro ty z nás, kdo sem choděj za účelem zkoumání virtuální lidské duše.

Čím jste byl na vojně ?

Aha - myslel jsem si to.
04. 12. 2012 | 18:18

evix napsal(a):

Aleš V napsal(a):
Gaio 11,53 větší podíl mužů mezi bezdomovci je dán tím že 1/chlap má hrdost , je mu trapné být někomu na obtíž jako parazit
2/ Chlapú má v genech že se musí uživit sám a dokáže to i na té ulici jako bezdomovec .
...................
Jako zloděj, třeba...
Kecy v klecy pánové...tady na Moravě se říká, že pořádná ženská uživí chlopa i s dvěma děckama, ja.......
A ti Cromagnonci fungovali stejně jako Pygmejové v Africe, na lov vycházeli všichni, jen nemocní, staří a MENSTRUUJIÍCÍ ženy byly doma(podle můžů je taková žena pod vlivem duchů- není, zvěř má dobrý čich- víme). Ženy dělaly naháněče a muži čekali v úkrytu až jim zvěř zbytek tlupy nažene) Bylo to už popsané koncem minulého století, jenže u nás se to moc nebere a držíme se patrialchálních představ minulého století.No 100 let za opicemi
Kdo takhle nefungoval jsou Inuité, jenže ti redukovali počet žen zabíjením holčiček
Tahle přece fungují stále země v Asií, v Číně už došli k závěru, že tohle je cesta do pekel, Korejci studentky doslova hýčkají, akorát přemnožení Indové se stále chovají jak po staletí.
Křesťané dcery nezabíjeli jak to dělali staří Římané, ale dcery nepovažovali za rovnocenné. To samé Islamisté... No a my jsme někde uprostřed...a podle debaty raději budeme fandit muslimům, jen aby bylo po vašem, že pánové...Však oni Vám ten chlast zarazí, nejen čádor pro ženy, ale i střízliví budete pánové!
04. 12. 2012 | 19:49

gaia napsal(a):

evix

na Pygmeje jsem zapomněla.

Ale po čtení této diskuse nemůžu mužům přeci jen upřít jednu věc , ve které jsou lepší.
Mají větší smysl pro humor a některé jejich příspěvky jsou skutečně legrační. Fakt jsem se dobře bavila.
04. 12. 2012 | 20:06

matka Ubu napsal(a):

I příspěvek autorů hraje jen roli šlágvortu ve všeobecné evropské frašce.

Návrh, stejně jako výpočty zakřivení banánů a stanovení přesného množství bezdotykových baterií na počet obyvatel hladomorny jsou odpoutávací manévry, kterými EK rozptyluje pozornost veřejnosti, aby se nefokusovala na čarování pana Draghiho a totalitní směřování pánů Barosa a Rompuye.

EU především z ještě ani nevydělaných peněz daňových poplatníků futruje zkrachovalé soukromé banky.

V podnikatelském prostředí je procento nositelů některého z pohlaví mezi členy správní rady důležité jedině snad ve veřejném domě s dámským personálem.
Výsledky afirmativních akcí bývají obvykle tragické.
Kvóty jsou v civilizovaném světě používány snad jen v Indii v rezervacích.

Původním cílem rasové, etnické, sexuální (kde zůstává VĚKOVÁ a TŘÍDNÍ???) emancipace bylo ODSTRANIT DISKRIMINACI.
Kvóty dělají přesný opak.
Diskriminaci zavádějí.
Je to sypání písku do očí a každý to ví.
04. 12. 2012 | 20:28

scientist napsal(a):

přátelé, Anno, Doubku
přečtěte si ten citát znovu a pak ještě jednou - trpělivě a bez toho,aniž byste do něj narcisticky předem vkládali svoje názory. A pak si znovu přečtěte celý text paní autorky.

ve třetím kroku si odpovězte na tyto otázky:
a) plyne z navrženého opatření, že MUSÍ být v oněch firmách minimálně 40% žen?
(správná odpověď je, že neplyne; je to pouze deklarovaný cíl, přání)
b) plyne z onoho opatření, že ženy budou na dané pozice jmenovány, i když budou mít horší předpoklady, než jejich mužští kolegové?
(správná odpověď je, že nikoliv, pouze při shodné kvalifikaci kandidátů budou ženy a muži (!) zvýhodněny a to v případě, že jich je ve firmě méně než 40%)

Takže: co tady řešíte?
Já bych řekl, že hlavně sami sebe.
04. 12. 2012 | 20:37

kapitán Vobruba napsal(a):

scientist
Jako bychom nevěděli, že jednou deklarovaný cíl se v EU stává vynutitelným příkazem vyšší moci.
Mlho.
04. 12. 2012 | 21:10

stejskal napsal(a):

Ähoj, Michale,

je osvěžující setkat se v těchto debatách s logikou. Díky.

Libor Stejskal
04. 12. 2012 | 21:12

xx napsal(a):

Anna: ja se vas jen ptal, jak to delaji. :)
04. 12. 2012 | 23:51

Koval napsal(a):

S logikou sem nechodte. Logické by bylo, že když ženy chtějí polovinu míst u koryta, měly by dostat i polovinu míst u lopaty nebo na šachtě
05. 12. 2012 | 08:15

acer napsal(a):

má se jeden těmhle kašpárnám smát, nebo balit batoh ? :-))
(rozklížit, rozesrat, inkasovat.)

od adama platí, že silnější pes (fena) jebe.
na tom žádnej dekret NIKDY nic nezmění, jen přidá další hřebík do....
"kdo chce kam,pomozme mu tam"
05. 12. 2012 | 09:11

Anna napsal(a):

scientist

Cituji přímo z tohoto blogu:

Právě proto Evropská komise podle vlastních slov zvolila cestu směrnice, tedy právně závazného legislativního aktu.

Konečně, připomeňme, že směrnice nechává cestu k dosažení cíle zcela na vůli členských států. Bude tedy na politické elitě ČR zda zvolí cestu tzv. měkkých opatření (např. rozvinutí systému péče o děti, usnadnění návratu žen do zaměstnání apod.) či tzv. tvrdých opatření (např. kvóty). V kompetenci členských států jsou i případné sankce. Závazný je pouze cíl a termín pro jeho dosažení.
-----------------

Doporučuji přečíst si opakovaně první a poslední větu mé citace, pak těžko můžete tvrdit - cituji Vás:

a) plyne z navrženého opatření, že MUSÍ být v oněch firmách minimálně 40% žen?
(správná odpověď je, že neplyne; je to pouze deklarovaný cíl, přání)
05. 12. 2012 | 09:12

Anna napsal(a):

scientist

Jen pro upřesnění - cituji: V polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.
-----

Předpokládám, že jsme se tu všichni bavili o obsazení výše uvedených míst a nikoliv, jak Vy jste napsal "že MUSÍ být v oněch firmách minimálně 40% žen".
05. 12. 2012 | 09:29

Anna napsal(a):

stejskal napsal(a):

Ähoj, Michale,

je osvěžující setkat se v těchto debatách s logikou. Díky.

Libor Stejskal
-------------------------------------

Dobrý den, pane Stejskale,

prosím, mohl byste upřesnit, co jste měl na mysli? To víte, zvědavá ženská... Děkuji

Hezký den
05. 12. 2012 | 09:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Anno,

myslel jsem to jako pozdrav svému známému, o němž vím, že čte tyto debaty a též vím, pod jakým nickem do nich píše.

Navíc mne potěšilo, že se do diskuse pouští až poté, co si přečetl třeba zmíněný návrh i tento blog. Za prvé proto, že každého asi potěší, když má pocit, že jeho přátelé jednají smysluplně. A za druhé proto, že to zde není až tak obvyklé, takže mi to přijde skutečně osvěžující.

Na mém poněkud rozporuplném a nevyhraněném přístupu k tomuto tématu (o kterém jsme si spolu zevrubněji povídali pod jiným blogem) to ale nic nemění. Každopáně autoři blogu podle mne posunuli diskusi velmi důležitým směrem.

Libor Stejskal
05. 12. 2012 | 10:01

JAHA napsal(a):

Cesky malomestak
"Vaše hospodské zkušenosti jsou však obrovským obohacením pro ty z nás, kdo sem choděj za účelem zkoumání virtuální lidské duše."

Tak tento vtip sa Vam naozaj vydaril☺☺☺
05. 12. 2012 | 10:01

scientist napsal(a):

Anno, pokud nebude naplněn cíl, konkrétní stát vypracuje stanovisko, proč k tomu nedošlo. Budou-li dodržena pravidla férového výběru, existují pouze dva možné důvody:
a) přihlásil se nedostatek žen
b) přihlásil se dostatek žen, ale neměly požadovanou kvalifikaci

EU úřady mohou pak maximálně kontrolovat zápisy z výběrových řízení a konstatovat, zda byla či nebyla průhledná. Mne to jako občana těší, protože tady nejde jenom o pindíky a pipinky, že.

Pokud budou řízení průhledná a kvóty se nedosáhne, pak to bude voda na mlýn všem, kdo tvrdí, že ženy mají leda na to, aby kvedlaly vařečkou. Tzn. všichni kritici by měli věřit ve své předsudky a naopak tomuto opatření zatleskat, protože se konečně ukáže, jak to tedy ve skutečnosti je.

Pokud stát navrhne kvoty "natvrdo", je to jeho vnitřní opatření, které EU nenařizuje. Jinými slovy, je to věcí místních voličů.

To je snad asi poslední věc, která mohla být z textu nejasná, ale přítomná v ní je. Tímto se loučím a těším se na debaty v roce 2020.
05. 12. 2012 | 10:04

Anna napsal(a):

Díky za odpověď, pane Stejskale,

byť stále nevím, kde se nachází Vámi oceněná logika. Nevím, kam posunuli autoři diskusi. Osobně mě mrzí, že v blogu autoři uvedli: "Jako občanům se zájmem o kvalitní veřejnou diskusi je nám to však přece jen trochu líto.", přesto se diskuse neúčastní.
05. 12. 2012 | 10:09

scientist napsal(a):

jé, ahoj Libore :)
blogy rád čtu a často se dívám do diskuse. I přes různé podivnosti se zde vyskytují zajímavá stanoviska. Přinejmenším člověk vidí v kristalické podobě typické postoje k dané věci, což je pro scientistu (nick je ironický) neocenitelný.
05. 12. 2012 | 10:14

stejskal napsal(a):

Mne též, paní Anno.

Pro sociologa (a také psychloga a další poobné profese) jsou tyto diskuse myslím zlatý důl, Michale. Často mne mrzí, že jsem tak pohodlný a nepořídím si nějaké smysluplnější vzdělání. Udělal bych si na těcho diskusích profesuru. Ale "mrzení" je jednodušší než něco skutečně dělat :-)

Zastav se zase někdy, dřív než za osm let. Anebo na SVK, začalo to zase žít, chodí i lidé od Vás.

Libor Stejskal
05. 12. 2012 | 10:38

Anna napsal(a):

scientist

Děkuji za odpověď. Ale státy EU to budou dělat na základě: - cituji: "Právě proto Evropská komise podle vlastních slov zvolila cestu směrnice, tedy právně závazného legislativního aktu."

Nejsem přívržencem kvót a zároveň jsem přesvědčená, že ženy jsou schopné, inteligentní a pracovité.
Nevadilo by mi evoluční naplňování genderové vyváženosti v řídících pozicích ve vedení státu a firem. Navíc máme jako matky možnost své syny vychovávat k uznávání genderové vyváženosti.

Osobně nevidím nějak výrazně přínosné pro ženy a společnost zmíněnou EU směrnicí „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.

Zaráží mě, že navrhovatelky této směrnice netrápí víc nízká porodnost v EU, zvyšující se rozvodovost, že pro navrhovatelky není prioritou podpora matek a dostatek finančně pro všechny dostupných jeslí a školek, možnost pracovat na zkrácený úvazek...

Ženy mají poměrně malé zastoupení v řídících funkcích, ale přesto ještě menší je asi počet těch, kteří jsou přesvědčeni,
"že ženy mají leda na to, aby kvedlaly vařečkou".

U nás máme ženy ve vládě, Parlamentu, Senátu, europoslankyně, diplomatky, členky dozorčích a správních rad i velkých firem, soudkyně, primářky, vrcholné manažerky, úspěšné podnikatelky...
A bude jich víc, i bez kvót, o tom jsem naprosto přesvědčená.
05. 12. 2012 | 10:52

Kolos napsal(a):

Prostě staré potvrzené heslo- ženy nevědí co chtějí ale nedají pokoj dokud to nedostanou.
A když ještě mají krátký záblesk a nějaká Eurokomisařka jim poradí co vlastně mají chtít, je zase jeden velký malér na světě.
.
Äle založit si vlastní firmy, vypracovat se vlastní prací- ani omylem, tak blbí a naivní jsou jen chlapi, aby se živili prací
05. 12. 2012 | 11:26

Anna napsal(a):

Kolos

Ale i ženy zakládají vlastní firmy:

Mívají lepší hospodářské výsledky než firmy vlastněné muži, krachují méně často a jsou mladší. Takové jsou podniky, v jejichž čele stojí ženy. Vyplynulo to z údajů zveřejněných při vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižního Ocenění českých podnikatelek. Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/uspesne-ceske-podnikatelky-prodavaji-srdecni-chlopne-i-cokoladu-930023#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Úspěšné ženy převzaly Ocenění českých podnikatelek

Podle jedné z ocenených podnikatelek jsou ženy vytrvalejší než muži.

Ženy jsou bojovnice, věčné optimistky a přichází často s nečekaným řešením. Vyplynulo to z příběhů finalistek, které večer převzaly Ocenění českých podnikatelek. První místo v kategorii středně velké společnosti získala majitelka firmy na výrobu plechů do vzduchotechniky.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/uspesne-zeny-prevzaly-oceneni-ceskych-podnikatelek--970157

Podnikání: Ženám podnikatelkám se daří i v netradičních oborech

Ženám – podnikatelkám se v Česku daří v mnoha oborech, i v takových, které obvykle bývají spíše doménou mužů. To je jedno ze zajímavých zjištění zakladatelek soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP.
http://www.nasepenize.cz/podnikani-zenam-podnikatelkam-se-dari-i-v-netradicnich-oborech-5808
05. 12. 2012 | 11:39

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal

Asi som sa s tou Annou zmylil, ako vidim☺.
05. 12. 2012 | 11:46

Adámek napsal(a):

PROBOHA,TAK PROČ ŽVANÍME NA TOMTO BLOGU??? Když jsou ženy lepší a ještě zvyklé dělat za méně peněz, potom musí zaniknout všechny mužské firmy, chlapi budou dělat jen hajzldědky a zametáky , na víc nemají.
A protože nejsou takoví křiváci, uznají to a nebudpou žádat 50% míst ve vedení. Do půl roku vše vyřešeno přirozenou cestou, tak proč se do tohu EU se.e
05. 12. 2012 | 11:54

co je ta vaše science napsal(a):

scientist

Opravdu jen mícháte bramboračkou.
Každý, kdo ke své obživě často musí využívat Obchodní rejstřík ví, že některá jména se opakují stále dokola. Bílí koně, nájemní jednatelé, členové dozorčích rad "do počtu".
Obvykle jsou trvale hlášeni na adrese, kde nebydlí, mají telefon, který nikdo nezvedá a jejich jedinná činnost je inkasování odměn.
Jsou něčí příbuzní, to je všechno. Tomu, o čem hlasují, většinou nerozumí a nedělají to za sebe.

EU, místo aby se starala, aby ženy za stejnou práci braly stejné peníze jako muži, aby v 50 mohly být zaměstnány na těchže místech jako ve 20 a aby v těch nejubožejších profesích nemusely sedět u kasy 12 hodin denně, rozvíjí nyní mocnou iniciativu, aby nějaké nezaměstnatelné ženské příbuzné nechutných žoků peněz dostaly něco na hraní. Když pro jejich džendrologické vzdělání není nikde uplatnění.

To, co EU ve své současné podobě reprezentuje je potřeba smést s povrchu světa. Dekadence, demence, degenerace, nepotismus a falešné účetnictví.
05. 12. 2012 | 12:09

gaia napsal(a):

Adámku

v Asii už to tak je, ženy vytlačí muže z pracovních míst díky nižšího ohodnocení ceny své práce.
z dozorčích rad a míst placených z veřejných prostředků, kde jsou nadstandardní odměny za málo práce a nulovou odpovědnost však ty dědky dobrovolně nikdo nevyžene.
Proto ty kvóty.
05. 12. 2012 | 13:45

ADÁMEK napsal(a):

No alespoň se shodneme že na úřadech placených z daní se stejně nic užitečného nedělá a může tam sedět kdejaký bl---bec. Takže proč by tam vlastně nemohly být kvotami dosaženi ženy. cigáni, transvestiti, plešatí, vlastně kdokoliv. stejně bych řešil i vládu a parlament
MÁ TO LOGIKU A NEMÁ TO CHYBU.
u soukromých firem bych ale do toho nesahal
05. 12. 2012 | 15:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy