Česká republika 2020 - jak bude, chce, měla by, může a „musí“ vypadat?

21. 08. 2012 | 07:34
Přečteno 52167 krát
Milan Zelený: Česká republika 2020. Jak bude, chce, měla by, může a „musí“ vypadat?

Všichni si jistě umíme představit, jak bude Česká republika vypadat v r. 2020. Horší už je to s tím, jak bychom chtěli, aby vypadala, a už vůbec nejhorší, jak by vypadat měla. Jak by vypadat mohla – to nevíme nikdo a vědět nebudeme nikdy. Proto se zde budeme zabývat pouze otázkou, jak se společnost sama „snaží“ vypadat a jak jí v tom efektivně, kolektivně, politicky, společensky – a hlavně „po evropsku“ – bráníme.

****
Jak bude Česko vypadat za osm let, je nabíledni: politicky se dostane do výrazného područí politických stran, tj. nedemokratických společností s ručením výrazně omezeným. Staří politici, pohrobci komunistické strany, kteří zem přivedli do mafiánského stavu, budou i nadále pokračovat v devastaci hospodářské i politické kultury. Korupce se stane „normálou“, boj „proti korupci“ módou a „bojovníci“ sami nositeli korupce. Česko bude bankovním skanzenem Evropy, závislým na zadlužování obyvatelstva a vybíráním poplatků. Media zvýší svoji fixaci na „kauzy“ bezvýznamných osobností a jejich skandály, ztratí cit pro věci klíčové, systémové a strategické.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde.

Naše závislost na Německu (a tím i na Číně) se prohloubí a ekonomika dále propadne následkem jejich útlumu. Přímá demokracie bude zdeformována na demokracii partajnickou, voleni budou bývalí komunisté, úředníci a účetní. Absence vrstvy národních kapitalistů bude i nadále omezovat naši autonomii. Národní konkurenceschopnost se bude snižovat s nárůstem cizích vlastníků našich statků a kapitálu. Vzdělávání si sáhne na evropské dno, díky své zastaralosti, bezperspektivnosti a nedostatku srovnávací kvality. Nechápeme dopad vzdělávání na hospodářskou výkonnost, „stabilizaci MŠMT“ a „novelu“ zákona považujeme za strategii, atp. Každý čtenář si jistě může doplnit další, nevyhnutelné charakteristiky české společnosti r. 2020 – dokonce lépe a přesněji než zde.

Výše uvedený scénář samozřejmě nikdo nechce. V našem kontextu je ale to, co chceme, irelevantní. Nezáleží na tom, co říkáme, ale jen na tom, co děláme. Jestliže kolektivně jednáme, rozhodujeme, preferujeme a volíme v rozporu s naším chtěním, pak nutně dosáhneme toho, co nechceme. Akce je důležitější než popis akce, znalosti jsou důležitější než informace. Vědět ještě neznamená umět. Informační společnost je, v kontextu dnešního světa, prostou komoditou. Stabilizovat a koordinovat ministerstva je v tomto stavu směšné.

Účetnímu můžete říci, co a jak chcete, a on to vykoná k dobru všech. Zůstane účetním. Jestliže ale účetní říká vám, co a jak dělat, pak se i vy stanete účetním a rozhodování a zodpovědnost vymizí z vašeho světa.

Jak by naše společnost vypadat měla, je jen zčásti závislé na našem kolektivním chtění, které může být naivní nebo mylné. Co bychom „měli“ být, souvisí se širším kontextem naší existence: evropským i globálním. Kdo jsme? Kam patříme? Jak a s kým se srovnáváme? Jaká je naše role? Na tuto otázku může odpovědět spíše elita než masy: vnímání hodnoty znalostí a odbornosti je zde klíčové. V ČR je toto vnímání zcela neadekvátní a mediálně zjednodušené. Prostě: nevíme. (Vzhledem k chápání zahraničního kontextu spíše ospale klimbáme, s dýmkou v polootevřených ústech.)

Ještě tristnější je v rámci ČR otázka: Jak by naše společnost vypadat mohla? Vědomí schopností, potenciálu a možností přichází pouze z maximalizace skutečného úsilí, ambicí a cílů, ne z jejich minimalizace: tj. pasivního lpění na status quo a vracení se zpět – k horšímu, i když důvěrně známému – a tedy „našemu“. Pouze vytrvalé sledování baťovského „To nejlepší na světě nám úplně stačí“ může poodhalit naše opravdové možnosti. Ze zkušeností uplynulých 22 let však vyplývá, že otázka našich možností je zcela nezodpověditelná, a tudíž irelevantní, protože se strategicky nesnažíme o nic.

Evoluce a vývoj hospodářsko-společenského systému však neprobíhají jen podle našich individuálních popisů, chtění a preferencí, ale podle soustavy vnitřních pravidel akce, interakce, chování a rozhodování. Jinými slovy, systém jako celek existuje, rozvíjí se a hledá své alternativy nezávisle na ministerstvu, státu nebo stranách, a již vůbec ne na jejich dočasných úřednících a politicích. Tito sice mohou generovat skandály, chaos a konflikty, ale ne „poroučet větru, dešti“ společenského vývoje; tak, jak je tomu v každém živém organismu. Ekonomika je živý organismus, a ne mechanický stroj. Ekonomika i společnost jsou proto schopny adaptace, učení se a nepředvídatelné reakce; nereagují stejně a očekávaně na slabomyslně opakované „stimuly“ mechanizátorů a euro-inženýrů lidských duší.

Zatímco již dlouho a tvrdohlavě „bojujeme“ s cyklickou krizí, autonomní systém se vyvíjí pouze vpřed, směrem k nezvratné transformaci společnosti. Procházíme historickou transformací hospodářsko-společenského systému, podobnou přechodu od agrární na industriální společnost. Řetězení spekulačních bublin a následných krizí jsou pouze doprovodné jevy, asi jako série otřesů při posuvech tektonických masivů.

Právě při vyhlašovaném „boji“ s krizemi ztrácíme pochopení a uvědomění si probíhající transformace. Nástroje používané proti krizím jsou výrazně nefunkční, dokonce malicherné a pošetilé, v ovlivňování fundamentálních změn nadcházející Velké transformace.

Okolní svět ovšem nečeká pasivně na konec krize. Ve všech vyspělých ekonomikách probíhají významné transformační změny. Již dnes můžeme identifikovat minimálně 11 doprovodných přeměn Velké transformace. Na problémy krize lze reagovat čekáním, rekvalifikací, zchudnutím, zadlužováním, snižováním nákladů, zvyšováním produktivity a „stabilizací“ ministerstev a bank. Vůči transformaci však lze zaujmout pouze tři provázané strategické postoje: Pochopit – Přizpůsobit se – Využít nových příležitostí.

Jelikož v ČR nesledujeme ani jednu z těchto strategických cest, veškeré naše úsilí se staví proti většině níže uvedených, nezvratitelných trendů. Tím se aktivně stavíme proti „toku historie“, proti spontánním a organickým transformacím, kterým sice nemůžeme zabránit, ale můžeme je zpomalit a deformovat natolik, že se posuneme na samý konec nově vznikající společnosti 21. století. Právě dnes (tak jako v menším i v roce 1990) si „zaděláváme“ na svoji budoucnost, již nejen na dvacet, ale na padesát či více let.

Hospodářsko-společenský systém k nám „promlouvá“ svoji akci, signalizuje nám svá řešení a načrtává kanvas budoucí společnosti, zatímco my zavíráme oči, zacpáváme si uši, strkáme hlavy do písku minulosti a řešíme si své stále napínavější, ale stále bezvýznamnější „kauzy“.

Jedenáct doprovodných trendů Velké transformace

1. Vyčerpání tradičních hospodářských sektorů. Produktivita práce, nové znalosti vysoké technologie a tvrdá práce umožnily transformaci z dominantního sektoru zemědělství na převládající sektor průmyslový a po válce ze sektoru průmyslového na sektor služeb. Tyto tři sektory představují klíčové, hodnotu tvořící hospodářské sektory. Míra zaměstnanosti se postupně přelévá ze zemědělství do průmyslu a z průmyslu do služeb. V novém tisíciletí začala v nejvyspělejších ekonomikách klesat zaměstnanost i ve službách, díky novým technologiím, znalostem, outsourcingu a podnikatelským modelům.

Nezvratný pokles zaměstnanosti v zemědělství, průmyslu a nyní i ve službách vedl politiky vyspělých zemí ke zvyšování zaměstnanosti ve státním sektoru. Podíl státních zaměstnanců vzrostl, stejně jako množství lidí pobírajících sociální dávky a podpory, včetně nezaměstnaných. Nezaměstnaní se stávají státními zaměstnanci (s nulovou produkcí) po dobu pobírání dávek. Nárůst státní zaměstnanosti však není dlouhodobě udržitelný, protože je závislý na daňových příjmech vytvářených růstem ve třech produktivních sektorech. Vyspělé ekonomiky již po několika dekádách narazily na limity růstu státního sektoru a jeho výrazné, dlouhodobé zadlužení.

Protože lidé mohou ekonomicky využívat pouze čtyři sektory – produkovat potraviny (zemědělství), vyrábět věci (průmysl), poskytovat služby (sektor služeb) anebo žít z daní předchozích tří sektorů (státní zaměstnanost a nezaměstnanost) – a všechny čtyři sektory již vykazují pokles zaměstnanosti, díky rostoucí produktivitě pak především vyspělé ekonomiky, ale i svět jako celek stojí před historicky bezprecedentní, unikátní a fundamentální transformací.

****
2. Samoslužba a self-service. S nárůstem nákladů na služby jsou stimulovány technologické inovace, které nahrazují drahou pracovní sílu levnou, ochotnou a kvalitní silou zákaznickou a spotřebitelskou. Vzniká samoobsluha, sebeobsluha, samoslužba, samočinnost a self-service, v podstatě outsourcing to customer, tj. převedení žádoucích aktivit na zákazníka. Stačí si jen uvědomit, jak rychle se rozšířily bankomaty, samoobslužná benzinová čerpadla, nákupy přes internet, bufety v hotelích, salátové bary a – „automatické přijímače vratných lahví“.

Podmínky k efektivní samoobsluze jsou zřejmé: 1. drahá alternativní služba, 2. snadno ovladatelná, relativně levná technologie, 3. nízká energetická náročnost a 4. více osobního času. Mnohé samoobslužné aktivity celkový čas služby zkracují, ne prodlužují. Výhodou pro uživatele je, že potřebnou službu lze samoobsluhou realizovat v žádoucím provedení, na zvoleném místě, ve zvoleném čase a v potřebné kvalitě. Spotřebitel přestává být závislý, nemusí se přizpůsobovat druhým, stává se autonomní a soběstačnou jednotkou. Autonomie a soběstačnost jsou nutné podmínky pro zachování kvality života v době dlouhodobých krizí, nezaměstnanosti a hospodářské transformace.

****
3. Disintermediace. S pomocí internetu a globálních komunikací se rozšiřují tlaky na užívání přímého vztahu mezi zákazníkem (spotřebitelem) a výrobcem či poskytovatelem. Dochází k eliminaci nebo oslabování mezičlánků, tj. zprostředkovatelů, agentů, dealerů, zástupců, atp. Ve vyspělých zemích dochází k eliminaci tradičních poskytovatelů – díky internetu bankrotují celé maloobchodní řetězce specializované na knihy, hudební nosiče, nábytek, atp.

Disintermediace postupně proniká i do politiky tzv. reprezentativní demokracie, která je nahrazována demokracií přímou. Stejně tak politické strany představují nákladné mezičlánky mezi voliči a jejich kandidáty. Zde k disintermediaci zatím nedochází: stát zde již nebrání jen vlivné lobbisty, ale i sám sebe.

****
4. Masová kustomizace. Industrializace přinesla masovou výrobu, oslabila běžná řemesla a omezila individuální šití na míru a práci na zakázku, přinesla masové služby, anonymitu a totální oddělení spotřeby od výroby a spotřebitelů od výrobců a poskytovatelů. Touha spotřebitelů a zákazníků po individualizovaných, kustomizovaných a dokonale „padnoucích“ produktech a službách však nevymizela. Lidé chtějí mít něco svého, osobního, diferencovaného a odlišného. Masová výroba tuto potřebu řeší tím, že nabízí stále větší škálu velikostí, barev, chutí, výkonu a vlastností – nastává známá a drahá proliferace rozmanitosti (proliferation of variety).

Masová kustomizace dnes umožňuje výrobu na zakázku přesně padnoucích, kustomizovaných produktů v ceně porovnatelné s masovou výrobou. Klíčem je digitální, laserová a snadno přeprogramovatelná technologie, jakož i nový podnikatelský model.

Nový podnikatelský model má oproti tradiční masové výrobě celou řadu základních výhod:

a. Nejdřív prodej, potom vyrob. Chceme-li kustomizovat, pak nelze vyrábět předem, ale pouze po zákaznické intervenci (určení rozměrů, materiálů, barev, atp.) a po zaplacení produktu. Intervenční bod zákazníka se postupně přesouvá z konce dodavatelského řetězce (nákup již hotového výrobku) až k jeho začátku (specifikace preferencí před zahájením výroby). Dodavatelský řetězec je tak zkracován a nahrazován řetězcem zakázkovým.

b. Není třeba maloobchodních prostorů, sítě, distribuce a prodejen. Produkt jde (logicky) od výrobce či poskytovatele přímo zákazníkovi, uživateli či spotřebiteli.

c. Odpadají zásoby hotových výrobků, protože na míru šité výrobky nelze vyrábět dopředu a skladovat. Nelze udržovat ani velké zásoby součástí, protože nikdo nezná předem specifickou poptávku či objednávku. I zásobování tedy musí být právě včas, tj. v čase, místě, kvantitě a kvalitě požadovaných zákazníkem.

To vše podporuje a zvýhodňuje lokální ekonomiku – co nejblíže k zákazníkovi.

****
5. Integrace dodavatelů (kolokace). Kolokace (co-location) představuje vyvrcholení přibližování dodavatelů součástek a komponentů co nejblíže k výrobním, montážním a servisním procesům zákazníka (zde výrobce). „Co nejblíže“ zde znamená přímo na linku, přímou fyzickou účast dodavatele ve výrobním procesu. Dodavatelé tedy nejen „dodávají“, ale jsou zodpovědní i za kvalitu, funkčnost a instalaci svých součástí. Novější automobilky mají 70 až 100 dodavatelů kolokovaných na montážních linkách zákazníka.
Zákazník již nenakupuje součásti na sklad, ale kupuje jen namontované, otestované, a tak funkční součásti fungujícího automobilu. To zjednodušuje a zlevňuje účetnictví a inventuru, součástky se neplatí před vlastní montáží, ale až po jejich prověřené funkci.

****
6. Od dělby práce k reintegraci. Po staletí se svět rozvíjel ve směru rostoucí specializace a dělby práce. Tento trend dosáhl svého vrcholu po druhé světové válce, kdy vyústil v dominantu tzv. masové výroby, založené na rozkladu produktu do tisíců součástí, atomizaci procesu do tisíců operací (až do vteřinových úkonů) a prudké omezení znalostí nejen u dělníků, ale i u manažerů a ostatních funkčních specialistů.

Po druhé světové válce převýšily náklady na koordinaci a management produktivní výhody masové výroby. Již od 80. let probíhá silná reintegrace a „de-atomizace“ hospodářského prostředí. Moderní výroba a služby produkují stále menší počet součástek a komponentů v produktech a klesající počet operací v procesech. Éra tisíců šroubečků, matek, podložek a závlaček je pryč. Moderní pracovník koordinuje stále větší a rostoucí část celkového procesu. S pomocí technologie se tak počet pracovníků snižuje a nároky na jejich kvalifikaci rostou.

****
7. Digitální vysoké technologie. Procházíme transformací k vysokým a digitálním technologiím. Vysoké technologie umožňují nejen dělat stejné věci lépe, ale hlavně dělat věci jinak a dělat jiné věci. Prosté a postupné zlepšování již nestačí: nové technologie kvalitativně mění způsob i náplň lidských činností.
Každá technologie má čtyři základní komponenty:

a. Hardware: Prostředky, tj. „zařízení“, nástroj, stroj či platforma.

b. Software: Jak používat, koordinovat, propojovat a řídit hardware. Tedy pravidla pro použití hardwaru.

c. Brainware: Co a Proč – tj. účel, aplikace a použití hardwaru i softwaru.
Nestačí jen umět Jak, je nutno vědět Co a hlavně Proč. Nestačí jen know-how, ale je nutné know-what a know-why.

d. Podpůrná síť. Klíčovým a nejdůležitějším komponentem technologie je však její podpůrná síť (technology support net): organizace vnitropodnikových a extrapodnikových vztahů, od dodavatele přes zaměstnance až po zákazníky, která umožňuje optimální a efektivní fungování prvních tří složek technologie ve smyslu efektivního dosažení cíle či účelu.

****
8. Od informací ke znalostem. Již Einstein ujišťoval, že Informace nejsou znalosti. Bohužel, mnozí vlivní politici stále nechápou rozdíl mezi informací a znalostí, znalosti si s informacemi pletou, transformaci tak bezděčně brzdí a svoji společnost, podnik (i sami sebe) zbytečně ohrožují.

Přitom Znalostní společnost (Knowledge society) představuje jednu z klíčových transformací. Vědět dnes již nestačí, umět se musí. Mít informace již neposkytuje konkurenční výhody – znalosti a um se staly primární a nejdůležitější formou kapitálu, základem globální konkurenceschopnosti. Znalost je akce. Informace je symbolický popis akce.

Hodnotu znalostí lze měřit velikostí přidané hodnoty. Hodnotu informací poznáme až jejich použitím v akci, jako část přidané hodnoty znalostí. Měřit hodnotu informací, tj. kuchařské knihy, je jistě zcela odlišné od měření znalosti skutečného vaření či umění vařit.

Dnes nezáleží na tom, co lidé říkají, ale na tom, co skutečně dělají. Rozdíl mezi akcí a jejím popisem je stále větší, akce mluví sama za sebe. Namísto měření informací se podniky učí měřit akci samotnou, tj. ne to, co spotřebitelé říkají (data, informace, dotazníky), ale co opravdu dělají (akce v různých kontextech).

****
9. Inovace podnikatelského modelu. Tradičně se inovační proces soustřeďoval na vylepšení částí a součástí existujících či nových výrobků a výrobních procesů. Inovace se tedy týkaly vlastních fyzických forem (hardware), způsobů a pravidel jejich použití (software), nových aplikací a oblastí jejich použití (brainware) – tedy stručně, inovace ve smyslu Co, Jak, Kde, Kým a Proč. Namísto částečných inovací jednotlivých komponent produktů a služeb se konkurence přesunula k inovacím celého podnikatelského modelu (business model).
Každá inovace je v podstatě nabídka hodnotové propozice zákazníkovi nebo skupině zákazníků. Teprve je-li nabídka přijata, stává se z propozice inovace (inovační produkt). Zákazník je tedy vlastním tvůrcem inovace a jeho přijetí či nepřijetí nabídky závisí na kvalitě podnikatelského modelu. Model se odvíjí od inovační nabídky zákazníkům a jejich segmentům, generování příjmů a struktury nákladů, komunikace a vztahů se zákazníkem, infrastruktury doručování hodnoty, základních zdrojů a klíčových aktivit a procesů, plus účastnících se partnerů. Provázanost a integrace těchto devíti bloků tvoří celkový a úplný podnikatelský model.

****
10. Od globalizace k relokalizaci. Původně byla veškerá ekonomika lokální: vyvážely se jen produkty, přes instituci mezinárodního obchodu. V dnešní éře globalizace snadno podléháme názoru, že globalizace je jakýsi „konečný stav“ světa. Ve skutečnosti jsme vrcholem globalizace již prošli a jsme na akcelerujícím trendu k nové lokalizaci, přesněji relokalizaci, globálních výrobních procesů. Jakýmsi mezičlánkem této transformace jsou procesy tzv. glokalizace, která manifestuje snahu globálních firem udržet se na zahraničních, kulturně odlišných trzích co nejdéle.

Pro orientaci si lze jednotlivé fáze tohoto monumentálního cyklu (lokalizace – globalizace – relokalizace) krátce definovat:

Lokalizace: původní stav produkce a výroby po „objevu“ zemědělství a opuštění sběru a lovu.

Delokalizace (také globalizace, outsourcing): přenos domácích výrobních procesů (nebo jejich částí) do nákladově výhodných zahraničních lokalit za účelem zlevnění produktů pro domácí spotřebu.

Glokalizace: přizpůsobování produktů, výrobků a služeb odlišným místním kulturám a preferencím za účelem pronikání na diferencované globální trhy. Relokalizace: návrat do kontextu lokálních podmínek za účelem snížení nákladů a rizik spojených s logistikou globálních dodavatelských řetězců; nástup řetězců poptávkových (zákaznických). Vzniká tak nová lokalizace.

Restaurace místní komunity: Hospodářskou relokalizaci doprovází obnova místní a regionální samosprávy a obroda autentické (tj. nestranické) demokracie.

Při transformaci globalizace-relokalizace je však zachována, pomocí digitalizace a komunikace, globalizace znalostí, které „cestují“ a jsou sdíleny po celém světě při klesajících nákladech: „Mysli globálně, jednej lokálně“.

****
11. K politickému sebeuvědomění. I politické systémy a demokracie sama podléhají vývoji a transformaci. Ve světě internetu, globálních a mobilních komunikací, zvýšené informovanosti a vzdělanosti a narůstajícího občanského sebeuvědomění dochází i v politické sféře k disintermediaci drahých, neefektivních a omezujících mezičlánků, intervenujících mezi občanem a jeho politickým zástupcem. Voliči hledají přímou, co nejkratší cestu mezi svými potřebami a politickou zodpovědností. Spojení volič↔volený by mělo být přímé, transparentní a nezatížené korupcí. Politické strany dnes představují neefektivní, neprůhledné a snadno uplatitelné, zkorumpované a nedemokratické mezičlánky. Volení zástupci jsou tak nuceni podřídit zájmy svých voličů programům, maršrutám a diktátu politických stran.

Stále silněji se prosazují myšlenky původní, autentické demokracie, nezatížené ideologickými nánosy politického partajnictví. Rozdíly mezi vládou jedné strany a koaliční vládou dvou či více stran se pomalu, ale jistě vytrácejí, a tak se urychluje disintermediace tradičních politických stran.

Autentická demokracie je založena na několika základních principech:

1. Přímá demokracie, jeden člověk – jeden hlas.
2. Nestranická zastoupení.
3. Kritická možnost NOTA na všech úrovních. Možnost volit „nikoho z výše uvedených“, tj. “None of the above” (NOTA).
4. Peníze do politiky nepatří.
5. Omezení volebních mandátů na jediné období.
Uvedli jsme 11 zásadních transformací, které stále výrazněji formují vyspělý svět. Jedenáct oblastí, které nám sebeorganizující systém nabízí jako nové příležitosti namísto starých a unavených institucí minulého století.

Politici, strany, stát a jeho úředníci ignorují, omezují a často i sabotují četné z těchto přirozených tendencí. I mnozí podnikatelé, namísto plného využití nabízených konkurenčních a diferenciačních možností a výhod, se iracionálně drží světa již dávno ztraceného…

Všechno takové negativní úsilí přináší jen stagnaci, zbytečné utrpení a ztrátu adaptability a uplatnění se v novém světě pro mladší generace; ty dostanou „do vínku“ jen starý svět a jeho obnošené myšlenkové, znalostní a technologické „harampádí“.

Zde nastíněný „nový svět“ je nevyhnutelný. Pro ČR by bylo chytřejší jej zvládnout dříve než ostatní, ne až poslední. Získat tak nabízené konkurenční výhody a stát se jakousi „laboratoří světa“, která nabízí nové produkty, procesy, systémy a znalosti potřebné k úspěšné relokalizaci – to by bylo něco. Strategie je prostá: Pochopit → Přizpůsobit se → Využít.

Milan Zelený
profesor Fordham University New York

(detaily v knize To vám byl divný svět…, NLN, červen 2012)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ijn napsal(a):

Dlouhé úvahy opomíjí český zločin u moci, který jde cestou jednoduchého efektu složitým kradením.

Např kolik mozků bylo zapojeno k vytvořeení cinknuté veřejné soutěže na SMS jízdenky v DPP???

Krytí zločinu právním systémem (viz. protokoly sionských mudrců)vyrváří z ČR vyjímečné prostředí.

Nakolik tento stav bude přínosem lidstvu uvidíme???
21. 08. 2012 | 08:02

dennis napsal(a):

Jsme-li na prahu zasadnich kvalitativnich zmen spolecnosti, pak se mi zda, ze nic nenasvedcuje, ze by nase elity mely vizi, nebo vize do budoucnosti. A ze by jakekoli kvalitativni zmeny chtely prosazovat. Zda se mi, ze nas ceka docela urputny boj se starym, lepe receno s dnesnim establis'mentem. Asi tezko odhadovat, jak budou akcelerovat procesy pred prvnim otevrenym stretnutim, dnes uz opet starych, struktur se silami, ktere si vynuti zasadni zmeny fungovani spolecnosti. Proto jen ztezi muzeme odhadovat, jaky bude vypadat svet v Cesku, v Evrope a vubec za osm let. S jistotou muzeme pouze konstatovat, ze promena spolecnosti bude zasadni. Rikat, ze lide jsou porad stejni a v nicem se nezmenili za dva tisice let, za desetitisice let, je jenom projev nepochopeni, ze globalizace za podminek vycerpavani zdroju a rostouci populace je neschopna resit existencialni otazky lidi.

Atomizace, izolace, rozpad obrovskych celku na mistni komunity, konec masoveho transportu a transeferu lidi, materialu, energii a potravin na velke vzdalenosti je resenim problemu, ktere globalizace neni schopna vyresit.
21. 08. 2012 | 08:16

muromec napsal(a):

Moudrých řečí, vědeckých analýz s podrobnými vzorci a rovnicemi, ekonomických propočtů, teoretických poznatků a dobrých rad je na světě více nežli hovězího hnoje. Kdo by se v tom hnoji ale vůbec hrabal a bral ho vážně, když bohužel, nakonec o všem rozhodují lidé kteří mají moc rozhodnout ve svůj čistě osobní prospěch a my obyčejní lidé nemáme ani potuchy kdo ti lidé vůbec jsou, nebo lidé kteří ve výhodném postavení pracují pro někoho z těch prvních a za pár milionů všimného vždy rozhodnou a zasáhnou v jejich prospěch. Cokoliv jiného by se přece příčilo skutečné lidské povaze, které, jak je známo, prý nejlépe vyhovuje společenský systém kapitalistický.
Nic ve zlém, ale myslí si tady někdo, že hlubokomyslný elaborát který jsme si právě přečetli bude mít v konečném důsledku větší váhu při dopadu na společnost nežli součet vah mušinců na obraze císaře Franc-Josefa?
21. 08. 2012 | 08:18

Ládik!!! napsal(a):

Jinak to ani nejde a nepůjde.
21. 08. 2012 | 08:49

Twist napsal(a):

Pane Zelený, stále více jsem přesvědčen, že česká společnost se muzí zbavit lenosti v přemýšlení, lenosti tělesné i jisté zbabělosti v jednání. Lidé musí nalézt odvahu jednat otevřeně se svými představiteli o věcech, které je trápí. Poslanci, senátoři, členové vlády atd. jsou skryti za tlustými zdmi svých úřadoven, nevidí, neslyší, nechtějí vidět a slyšet. Demonstracím se obloukem vyhýbají, pro různé hapyendy mají jen posměch. Lidé si musí vynutit na svých představitelích, aby s nimi jednali, aby je přijímali. Pokud možno ve větších skupinách, aby oponent viděl, že nejde jen o názor jediného pomýleného jednotlivce. Jen žádné omezování osobní či domovní svobody, rušení nočního klidu či házení čerstvých a nahnilých vajíček. Třista člený kolektiv naštvaných občanů snad pana poslance přesvědčí o tom, jak se mýlí.
21. 08. 2012 | 08:50

Dalibor Štys napsal(a):

To ijn:
Představte si, že máte projekt, udělal jste výběrové řízení na nejlevnějšího dodavatele chemikálií podle určité výběrové skupiny, přihlásilo se pět dodavatelů. Vy jste vybral toho nejlevnějšího, s ním jste uzavřel smlouvu a od něj nakupoval chemikálie, které jste v projektu potřeboval a také je v něm využil. Vaše smlouva s dodavatelem dvakrát prošla kontrolou nadřízeného orgánu. Pak ale přišla kontrola třetí a ta zjistila, že ve smlouvě je napsáno, že budete odebírat i jiné chemikálie než byly ve výběrové skupině. Proč by se pak skupina jmenovala výběrová a nedělali jsem místo toho výběr na konkrétní chemikálie, třeba celý katalog několika výrobců, není zřejmé. Ale jsou to neuznatelné výdaje, z pohledu novináře tedy potenciálně ukradené peníze.
Ono v zásadě dnes není možné do vědecké instituce koupit dokonce už ani chemikálii, kterou skutečně potřebujete v okamžiku kdy ji potřebujete. O přístrojích nemluvě, tam už je předem zakázáno kupovat něco unikátního, protože musíte mít dva dodavatele. Unikátní=jedinečný a věda se má zabývat jedinečnými věcmi. Je v tom jistý rozpor, že.
Ale není třeba chodit tak daleko. Myslím, že každý starosta menší obce se dostal do situace, že místo aby vybral osvědčeného a kvalitního dodavatele, musel udělat výběrové řízení a byl nucen vybrat firmu, která byla nekvalitní a evidentně podstřelila cenu. Jelikož projekt musel být v daném čase splněn, obec si vzala úvěr a učí majetkem, musel milý starosta přistoupit na různá vydírání dodavatelem.
Ono to není tak jednoduché jak se zdá. A právě lokalizace rozhodování je jednou z cest jak všechny tyto kroky ztransparentnit. A následně uvolnit nebo zrušit některé zákony, které brání správnému rozhodování podle skutečných konkrétních podmínek a zkušeností.
21. 08. 2012 | 08:53

Twist napsal(a):

Zapomněl jsem dodat, že za svými milými představiteli, kteří zubožují tuto zemi, nemusí jezdit na velké demonstrace do Prahy, každý někde bydlí.
21. 08. 2012 | 08:54

Občan napsal(a):

Což o to, úvaha to je zajímavá.
Ale postrádám odpověď na jednu ne zcela zanedbatelnou otázku - JAK se zbavit těch přebytečných PĚTI MILIARD lidí?

Protože model pana Zeleného bude funkční jen za předpokladu, že lidská populace bude zredukována na cca 30% stávajícího stavu. Pro "zbývajících" 70% lidstva není v modelu pana Zeleného práce, jídlo, voda ani místo.
21. 08. 2012 | 09:36

mik napsal(a):

Twist
ano neni treba jezdit do Prahy ale lze dnes opakovat situaci z roku 89 ? kdyz predtim jednota mezi lidmi byla v roce 68 ? po 21 letech od vstupu vojsk warsavske smlouvy se zhroutil i v byvalem Ceskoslovenksu socialismus ale co nastoupilo ? Kolik z tech co jsou dnes u kormidla jen tenkrat proste otocilo kabaty naruby a vesele pokracovalo dal ? Proc lide pred 5 lety vykrikovali ze Svejnar je cizak a emigrant a ze manzelka nemluvi cesky a pozdeji pak tleskali Klausovi kdyz vydiral celou EU a nechtel podepsat LS proc dnes v CR lide mlci kdyz Necas nepodepsal fiskalni dohodu a CR jako jediny stat EU ( Velka Britanie se neda srovnavat ) stoji mimo hru ? Proc je v CR takovy patriciotismus a nesmyslna nacionalita a lidi nechteji euro a vsechnu vinu svaluji na EU ? Ne nejsem eurohujer EU dela chyby jako vsichni ale kdo chce s vlky zit musi s nimi vyt a to platilo a bude platit vzdycky Lide v CR dnes chteji mit platy Nemecka ale stale silhaji po Rusku,,,proc je jasne nahore sedi porad ti sami co pred 89 ...a mozna se mnohym obycejnym styska po starych casech kdy v patek odpoledne vyrazili jeste v pracovni dobe s napakovanou skodovkou s nachystanym materialem s prace na chalupu aby se vraceli v nedeli vecer na serial v televizi a v pondeli se hodili marod nebo si sli do prace odpocinout jasne ne vsichni....dnes diky tem nahore kteri vyhladili stredni tridu jsou jen bohati a chudi ti chudi uz nemaji elan se branit a snazi se starat sami o sebe aby meli co jist a nespali pod mostem a ti nahore se prece pod sebou nepodrezou vetev,,,ja sam jsem to vyrezil po svem v 2020 mam dostat od CR almuznu v podobe penze protoze neverim ze v 2020 budou v CR podminky k dustojnemu zivotu s onou almuznou od 98 jsem odjel pracovat a zit do zapadniho statu EU v CR ryba smrdi od hlavy,,, dokud se budou lide ochotni chodit hlasit na postu a pracovat 20 hodin verejnych praci zadarmo a u Drabka se bude brat 100000 a vice a dokud se bude merit dvojim metrem napriklad za utek od dopravni nehody pod vlivem alkoholu se odejde z policie misto do vazby zadnim vchodem s ridicakem v kapse a jede se na jachtu tak pak neni o cem diskutovat
21. 08. 2012 | 09:59

český maloměšťák napsal(a):

Nu - článek zajímavý a ne bez relevantního obsahu.
Přidal bych ještě jedno zásadní téma - Rekomodifikace. :)) Coby samostatný oddíl - i když je prolnutím několika oddílů, zmíněných panem profesorem.
Rekomodifikace energetická - například problém spalování ropy vs skleníkový efekt /ale i problém omezenosti zdroje ropy, energetické bezpečnosti..../ a jakým způsobem provést substituci ropy.
Rekomodifikace bilanční - například způsob dělení zisku. /ale i způsob rozdělování daní vynakládaných na financování sektorů jako je např. zdravotnický systém/.
Rekomodifikace voleb - nejen voleb coby pokusu o spravedlivou distribuci moci, ale i voleb via svoboda dolarového hlasování /monopoly tyto svobody skupují, ovládají...přesun váhy spotřebitelských výdajů k stále více a více k mandatorním výdajům..../.

Ostatně v Kradistánu paranoidním se debata o energetické koncepci zatím zredukovala na otázku zda Temelín cvaj ano či ne.
V Kradistánu Pranoidním je i systém veřejného zdravotnictví dojnou krávou - pro různé mafijní spolky.
V Kradistánu poaranoidním je jedna z nejdražších cen elektřiny, manipulují se ceny vody, mobilní operátoři si zde udělali Klondyke....a lidé jako inženýr Kalousek naúčtovávají platby za své neúspěchy právě že nejraději lidem, kteří mají největší problém jak vyjádřit své svobody spotřebitele.

Takže smutná vize pana profesora Zeleného zmíněná v úvodu jeho jinak skutečně kvalitního / a čísly verifikovatelného / rozboru....je dosti realná.
Marast je totiž již takového charakteru, že i to volání po konání - místo pouhého chtění - je v kontextu rozpadu původních idejí institucí v parciální zájmy těch, kteří se jich postupně zmocňují....je výstřelem do tmy.

Jen se podívejte na vývoj kolem Lessyho.
Chytnou Ratha - tak je policie vychvalována téměř až do nebes.
Chtějí vyšetřovat Parkanovou - tak je policie označena za " sbor podplukovníků spřažených za účelem poškození dobrého jména strany a vlády".
Přijdou do Dopravního Podniku - a činovníci z ODS to označí za div ne brutální čistku.
Lessy brání kompaktnost a stabilitu policie - a Krabi..eh, Kubice jej označí za potížistu a lháře.

A to nezmiňuji paradox, že vládu drží neústavní LIDEM plus deviantní hlasy těch, co si vyslovují důvěru sami sobě /v poslanecké lavici sedí za ministerský plat a vyjadřují důvěru sami sobě - coby ministrům/.

To už není ani moc humorné. Spíš z toho mrazí.
21. 08. 2012 | 10:15

Al Jouda napsal(a):

Cituji autora : Jestliže ale účetní říká vám, co a jak dělat, pak se i vy stanete účetním a rozhodování a zodpovědnost vymizí z vašeho světa.
Tak s tím bych tak moc nesouhlasil ! Příklad z praxe : Můj otec byl hlavním účetním v jednom stavebním podniku. Když se ředitel řídil jeho radami, tak podnik stále plnil plán a braly se tučné premie. Pak přišel rok 1968 a otec se dvakrát "pomýlil". Poprvé, když vstoupil do KSČ, domnívaje se, že se strana demokratizovala. Podruhé, když nesouhlasil s "bratrskou" pomocí vojsk Varšavské smlouvy.Samozřejmě ho vyhodili z KSČ i z místa hlavního účetního. Zakrátko přestal podnik plnit plán a bylo po prémiích, protože hlavního účetního dělal nějaký straník-diletant. Asi za rok a půl přišli za otcem, zdali by funkci nevzal zpět a už jim nevadilo, že nebyl ve straně. Táta to vzal a za pár měsíců už byly premie zase zpátky !
Tento případ dokumentuje i zoufalost naší současné situace, kdy ministerstvo financí řídí nervově labilní chemik.
21. 08. 2012 | 10:31

český maloměšťák napsal(a):

...ještě jeden postřeh :

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=8688#axzz1a1tMAptc

"....Any worker or group of workers unemployed or under-employed as a result of increased imports would, under this bill, be eligible for the following forms of assistance:
1. Readjustment allowances providing as much as 65 percent of the individual's average weekly wage for up to 52 weeks for all workers, and for as many as 13 additional weeks for workers over 60, with unemployment insurance benefits deducted from such allowances to the extent available;
2. Vocational education and training assistance to develop higher and different skills;
3. Financial assistance for those who cannot find work in their present community to relocate to a different place in the United States where suitable employment is available.
For a businessman or farmer adversely affected by imports, there should be available:
1. Technical information, advice and consultation to help plan and implement an attack on the problem;
2. Tax benefits to encourage modernization and diversification;
3. Loan guarantees and loans otherwise not commercially available to aid modernization and diversification.
Just as the Federal Government has assisted in personal readjustments made necessary by military service, just as the Federal Government met its obligation to assist industry in adjusting to war production and again to return to peacetime production, so there is an obligation to render assistance to those who suffer as a result of national trade policy. Such a program will supplement and work in coordination with, not duplicate, what we are already doing or proposing to do for depressed areas, for small business, for investment incentives, and for the retraining and compensation of our unemployed workers.
This cannot be and will not be a subsidy program of government paternalism. It is instead a program to afford time for American initiative, American adaptability and American resiliency to assert themselves. ..."

/pozn. jiná doba, odlišné pohledy na ekonomiku, odlišné konstelace na globálním trhu...ale otázka co činit ve vztahu k lidem a komunitám, které daná realita válcuje - je stále aktuální (v Kradistánu si gauneři a šizuňci ve vládě usmysleli, že vše vyřeší snížení mezd - což je omyl a podvod na voličích)...ostatně v Kradistánu se rozkrádají či promrhávají - všimněte si, že je tem " h" !!!! - i dary - dary určené na právě že řešení takovýchto aktuálních problémů..../

jednodušeji :
Co čekat od těch, kteří velkou masu daní redistribují směrem k bohatým a úspěšným - svým kmotrům či kumpánům.
21. 08. 2012 | 10:35

český maloměšťák napsal(a):

Al Jouda
Funkce účetního v podniku administrovaném plánem, nařízeními strany či vlády a s pokroucenými valuacemi v dodavatelsko - odběratelských vztazích byla ale odlišná od funkce účetního dnes.
21. 08. 2012 | 10:38

Prognostik minulosti napsal(a):

Dobrá zpráva ....pro mafii...
21. 08. 2012 | 10:58

Vogel napsal(a):

Otázka pro Milana Zeleného: Česká republika 2020. Jak bude, chce, měla by, může a „musí“ vypadat? ****
Odpověď cituji: "Jak bude Česko vypadat za osm let, je nabíledni: politicky se dostane do výrazného područí politických stran, tj. nedemokratických společností s ručením výrazně omezeným. Staří politici, pohrobci komunistické strany, kteří zem přivedli do mafiánského stavu, budou i nadále pokračovat v devastaci hospodářské i politické kultury. Korupce se stane „normálou“, boj „proti korupci“ módou a „bojovníci“ sami nositeli korupce. Česko bude bankovním skanzenem Evropy, závislým na zadlužování obyvatelstva a vybíráním poplatků. Media zvýší svoji fixaci na „kauzy“ bezvýznamných osobností a jejich skandály, ztratí cit pro věci klíčové, systémové a strategické.".......................To všechno už tu máme teď a nyní. Na to nemusíme čekat osm let do roku 2020. Profesor ze Zelený zřejmě vůbec nepochopil současný stav a situaci v ČR !!!!!!!!!!!!
21. 08. 2012 | 11:08

Ladislav napsal(a):

Článek pana Zeleného jistě vystihuje v mnohém pravdu o nás. Pouze však uvádět informace o tom jaké je to špatné,bohužel nestačí. Kde jsou informace o tom co a jak dělat abychom se měli lépe a bez dluhů?!Jsem přesvědčen,že politika,která rozhoduje,bohužel o našem životě ať chceme nebo nechceme, bude vždy "špatná"! Avšak lidé by měli daleko více přemýšlet komu z těch lidí,kteří se vehementně derou za mocí alevně vydělanými penězi dávají svůj hlas!Proč jsou lidé tak nepoučitelní a stále volí stejné"politické vykopávky"? Ani v době komunismu nebylo tolik stejných obličejů u moci po dobu více jak 20 let jako je to dnes ! A věřte,že jsem nikdy komunistou nebyl ale dobře si dobu70 - 80 léta pamatuji ! Nedávejte lidé hlasy politickým stranám ale kvalitnímjednotlivcům po zvážení samozřejmě o koho jde a ono se ukáže,že to dobré vládnutí třeba budou dělat opravdu slušní lidé.
21. 08. 2012 | 11:11

P. napsal(a):

ad "Vzhledem k chápání zahraničního kontextu spíše ospale klimbáme, s dýmkou v polootevřených ústech."

S dýmkou v pootevřených ústech a s nápisem "Putině ke mně, mazej na místo!" na klopě ministra zahraničí. Což je trochu zarážející vzhledem k ruským energetickým zdrojům, které se ještě někdy můžou hodit.
21. 08. 2012 | 11:12

Šťoura napsal(a):

Myšleny jsou osobnosti či "osobnosti".Protože "osobnosti" ty vědí o čem mluví, chybí jim jen tetování rodiny.I když, kdo ví.
21. 08. 2012 | 11:28

Vašek napsal(a):

Vážený autore,
právě jste naplnil to, o čem sám píšete, s článkem nelze nesouhlasit - za mne zejména s jeho začátkem a označením příčin tohoto stavu, ale jak jste sám napsal, jde o popis problému,nikoliv o návod na jeho řešení.
To, co nikdo z nás neví a co by se dalo vyvážit zlatem je - jak z tho ven?
"Komunismus" jak si uvědomuji jako dříve než kdy před tím, zdevastoval morálku národa a jde o škodu takového rozsahu, že si ji ani nelze představit.
A řešení ? Neznám jiné než to, jež se objeví vždy, když jkákoliv situace překročí únosnou mez, tedy obačnské nepokoje, demonstrace,defenestrace nebo občanská válka - zkrátka násilné řešení.............
21. 08. 2012 | 11:30

MPSV napsal(a):

muromec, posílám ti hlubokomyslný elaborát od V.I.L.:
Elektrifikace + sověty = komunismus.

Taky děláš na ministerstvu?
21. 08. 2012 | 11:30

Šťoura napsal(a):

"Vzhledem k chápání zahraničního kontextu spíše ospale klimbáme, ...
Spíš se ve fraku pikolíka poníženě klaníme při pouhém pozvednutí "hostova" obočí, jemuž se následně snažíme "zavděčit" následnou nabídkou všeho co nám ještě patří,tedy i domácího krbu, manželky a vlastní postele i svých dětí.
21. 08. 2012 | 11:35

Daemonius napsal(a):

Jediný kdo skutečně ničí ČR jsou její občané a jejich nečinnost.
21. 08. 2012 | 11:42

resl napsal(a):

Po vašem pesimistickém výhledu p. Zelený, byste mohl souhlasit se mnou, že nejlepší řešení pro Čechy, by bylo dobrovolné připojení k Německu, jako jedna ze spolkových zemí s kterou nás váže navždy minulost. Na to jsme ale velcí furianti a národovci, takže si počkáme až národ padne tzv. "na hubu" a teprve potom se přidáme na stranu silnějšího a sebevědomějšího státu. Češi totiž žádní slované nejsou. Není náhoda tolikrát vyslovený názor, že Češi si neumí sami vládnout.
21. 08. 2012 | 11:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující příspěvek ("blb", "ultragauner", neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 08. 2012 | 11:50

StandaK napsal(a):

Zajímavé počtení. Závěrečná úvaha, že Česko by se mohlo chopit věcí jako první a ne jako poslední, je správným leč akademickým vyústěním textu. Pan profesor jistě ví, že české dějiny vypovídají o tom, že první jsme coby národ (nemyslím tudíž významné cizince žijící v Čechách - třeba Karel IV, Tycho de Brahe) nebyli v podstatě nikdy nikdy v ničem; a často jsme nestihli být ani poslední. Teda s výjimkou rychlosti rozkradení čehokoliv a nadávání na ty, co jsme si "pozvali", aby řešili naše problémy (např. Habsburci, RVHP, EU). Národ, který minimálně celá desetiletí nemá elity v tom vlastním pozitivním smyslu slova, má svoji budoucnost věru jasnou..............
21. 08. 2012 | 11:57

StandaK napsal(a):

Zajímavé počtení. Závěrečná úvaha, že Česko by se mohlo chopit věcí jako první a ne jako poslední, je správným leč akademickým vyústěním textu. Pan profesor jistě ví, že české dějiny vypovídají o tom, že první jsme coby národ (nemyslím tudíž významné cizince žijící v Čechách - třeba Karel IV, Tycho de Brahe) nebyli v podstatě nikdy nikdy v ničem; a často jsme nestihli být ani poslední. Teda s výjimkou rychlosti rozkradení čehokoliv a nadávání na ty, co jsme si "pozvali", aby řešili naše problémy (např. Habsburci, RVHP, EU). Národ, který minimálně celá desetiletí nemá elity v tom vlastním pozitivním smyslu slova, má svoji budoucnost věru jasnou..............
21. 08. 2012 | 11:58

Lupa napsal(a):

@ resl -tak se mi zda ,ze tu mame agitatora za Suddetenlandsmanchaft a jine podobne zradce........
21. 08. 2012 | 12:00

Historik napsal(a):

Obávám se, že pokud nám vládnoucí sebrance nebude hrozit přinejmenším toto, krást nepřestanou!
https://www.youtube.com/watch?v=MhTflHfPhgc&feature=related
http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2008021036
21. 08. 2012 | 12:01

Lupa napsal(a):

@ resl -za to je vsem velice znama uvaha ,ze nemci kradou jak cikani a musej zit na ukor zbytku evropy ,aby zas nahodou nesli krast jako dusledek jejich hospodareni jako vzdy koncicim hladomorem a bidou uz meli moznost to nekolikrat dokazat.
21. 08. 2012 | 12:05

David napsal(a):

Jak dál ve společnosti? To je velmi jednoduché.

Na to stačí obyčejný selský rozum.

Nejhorší je však to, že když by nějaký jedinec dostal tu odvahu a přišel s konkrétními návrhy, tak by se na něho snesla taková sprcha posměchu, že by to nepřežil.

Ještě je tady jedna možnost, aby se SPOJILY skutečné ELITY našeho národa, mezi které patří i profesor Zelený, a tyto elity by vypracovaly konkrétní návrhy, jak se dostat ze současné mravní i ekonomické krize. Pak by mohla následovat široká veřejná diskuse, která by oponentním způsobem tento návrh ještě vylepšila. Jedině komplexní plán vypracovaný elitami má šanci uspět a ustát i posměch, který by zákonitě přišel.

Naše elity se totiž bojí posměchu, proto pořád čteme jen velmi pěkné analýzy.
21. 08. 2012 | 12:06

resl napsal(a):

Lupa,
jste skvělým příkladem "vlastence", jen by to chtělo názor, jak dál v Česku, když odešel mužik.
21. 08. 2012 | 12:13

Historik napsal(a):

Pane Stejskale, termín "blb" je možná diskutabilní ale termín "ultragauner" plně vystihuje jednání řady našich politiků, možná většiny.
21. 08. 2012 | 12:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane historiku,

neberu Vám Váš názor, nicméně zde se podobné výrazy používat nebudou. Znemožňují totiž předem jakoukoliv debatu mezi lidmi odlišných názorů (a právě debata je to, k čemu jsou tyto stránky určeny).

Libor Stejskal
21. 08. 2012 | 12:21

český maloměšťák napsal(a):

David
Nemusí jít jen o odvahu...ale naopak o rozumný přístup.
Lidé se totiž nechtějí ušpinit stranickostí. Nechtějí být spojováni s gaunery a šizuňky, potažmo s devianty či psychopaty.

Možná by jistým konkrétním řešením mohla být " otevřená" politická strana.
Strana, která by ve stanovách měla to, že žádný její člen, kandidát či poslanec se nemusí odpovídat ze svých formulací či činů stranickému vedení...ale jen svým voličům, právu a morálce.
Bylo by to asi obejití zákona...ale možná že ta nejreálnější možnost, jak fakticky zrealizovat to, po čem volá i profesor Zelený. A co blokuje rozhodnutí - podle mé maličkosti mnoha lidí - kteří by do politiky prostřednictvím takové " politicko - apolitické strany" vstoupili.
Paradoxy/například kumulace poslaneckého mandátu s funkcí ministra/ se asi musí léčit prostřednictvím paradoxů.

Otázkou je, jak by na to zareagovalo stádo.
21. 08. 2012 | 12:23

KIM napsal(a):

Je to ideální představa, ale jako každá myšlenka může být zneužita. Bylo dost úvah o totální kontrole lidí (dneska by k tomu v našich technologicko-politických podmínkách, kromě kreditních karet, stačila vysmívaná i zatracovaná OpenCard), není to jen o pohybu entit na internetu, sledování jejich IP adres, filtrování obsahu atp. Největší nebezpečí je v institucích (nebo jejich outsourcových partnerech), kteří data systematicky sbírají a pro klíčové skupiny obyvatel vytvářejí obsažné databáze. Pospojováním se rozumí nejen údaje politické, ale i obchodní, zdravotní, finanční případně jíné druhově specifické. Každá dílčí informace může mít pro různé zájmové skupiny jinou hodnotu (jiná bude pro zdravotní pojišťovny, jiná pro banky, jiná pro státní úřady a jiná pro politické strany, tj. ty zmiňované zvláštní s.r.o.). Doprovázet to bude vždy naprosté utajení, zmatení jazyků případně zásadní dezinformační kampaň. Prostý občan je zmaten z granularity procesů a ve vleku svého mnohdy podprůměrného příjmu, ve stálém strachu o svojí práci, postavení či zdraví...neboť ne každému je dvacet, je bez závazků a má za sebou bohatého rodiče.

Pak je nutné hledat odpověď na otázku o smyslu konání českých (j)elit, když jim chybí vize, ale přesto se chovají jako věštci.

Komu tedy věřit, když i to, co se zdálo býti nejkřišťálovější z nejkřišťálovějšího se nakonec zakalí a je pohlceno temnou stranou síly...?
21. 08. 2012 | 12:24

muromec napsal(a):

MPSV - děkuji, nedělám na ministerstvu, jsem živnostník, a ti, jak je známo, jsou vesměs praktičtí lidé co rádi vidí na konci práce nebo moudrých řečí i nějaké reálné výsledky nebo alespoň šanci na praktické využití, aby to všechno bylo k něčemu dobré. Teoretizování co ničemu nepomůže, a slouží jenom ukázce toho jak hluboce někdo umí myslet má u mě cenu toho mušince.
Říkáte "Elektrifikace + sověty = komunismus"? Kdo by si to pomyslil.
21. 08. 2012 | 12:33

Historik napsal(a):

Pane Ladislave, dávání hlasů "kvalitním jedincům" brání náš volební systém. Zeman a Klaus se ho pokusili změnit na většinový (opoziční smlouva) ale zvolením V. Fischera so senátu na místo zesnulého V. Bendy ztratily ODS+ČSSD potřebnou ústavní většinu.
Těžko by se našel jedinec, který naší zemi uškodil více, než mezitím 2x zbankrotovaný V. Fischer a jeho voliči, zblbnutí Pravdou a láskou v médiích!
Fungování systému poměrného zastoupení popsal A. Hitler v knize Mein Kampf aby jej posléze dovedně zneužil k získání totalitní moci, coby předseda KOALIČNÍ vlády, kdy ho "parlamentní štěnice" (c) AH v rámci "plácání roztodivných koalic" (c) AH udělaly kancléřem.
A je tu jedno až děsivé proroctví z r. 1938, kdy jeden Američan prorokoval že tento volební systém bude bránit Francii v tom, aby organizovala úspěšně svoji obranu (tento systém se tam podařilo zrušit až generálovi DeGaulle r. 1958. Od r. 1945 do r. 1958 se ve Francii vystřídalo údajně skoro 40 vlád...). Ten Američan horoval za systém dvou stran (důsledek většinového volebního systému) v USA a GB.
21. 08. 2012 | 12:34

Twist napsal(a):

Pane miku, Vaše připomínky beru na vědomí. Zásah vojsk pěti států v roce 1968 byl pro mne obrovským zklamáním. Nevšiml jsem si ale, že by se nějak zvlášť výrazným způsobem Václav Havel proti vstupu angažoval, nebyl prostě vidět, zatímco Kriegel, Lomský, Císař atd. ano. Uvědomělí občané dnes sdružení hlavně v ODS, TOP a jiných stranách v sobě nenašli tolik cti, aby jim za jejich odvahu poděkovali, natož postavili pomník. Ke svému prvnímu vstupu do diskuze připojuji, že by se určitě se svými politiky rádi setkali nezaměstnaní, zeptali se jich, prostě se s nimi poradili, kde sehnat práci, peníze na byt, ošacení, kulturu atd. Na chodníku před domem kohokoliv mohou stát, pokud ho neomezují. Pokud vím, není to zakázáno, nemůže to zakázat ani místní či státní policie někde stát. Pánům ve službě nebraňte, udělejte jim místo, nechte je projít, nabídněte jim občerstvení. Jsme přece lidé a občané jednoho státu, či nikoliv?
21. 08. 2012 | 12:44

Historik napsal(a):

to MPSV
Ten Leninův citát lze přeložit "Komunismus = Čeka, tedy teroristická "sovětská moc" + militarizace celé země (budování válečného průmyslu skoro za každou cenu, tedy Stalinovy "pětiletky")."
Autorem konceptu "vydřít z lidí, zejména rolníků, co se dá a vrhnout to na těžký průmysl" byl původně Trockij a Stalin mu zprvu takticky oponoval. Když se ale Trockého zbavil, tento koncept, který podporovalo hodně bolševiků, převzal a realizoval. Uměle vyvolávané hladomory a masivní teror neměly jiný smysl, než donutit rolníky aby dodávali potraviny a nemuselo se jim nic platit, jen jim ponechat minimum pro holé přežití.
21. 08. 2012 | 12:51

resl napsal(a):

Twist,
jste tak mlád ? nemohl jste si všimnout V. H., protože se neválel na ÚV, jak výše jmenovaní. po r.77 jste si ho všimnout mohl i když kmunisti předstírali, že nikdo takový tady nežije. jen chtít.
21. 08. 2012 | 12:55

El Comandante napsal(a):

V roce 2020 ?
Předpokládám že Kalousek a Nečas budou mít velké sochy v nadživotní velikosti ( osobně bych byl raději kdyby byly v depozitářích).
Výběr daní nebude v souladu s "potřebami státu" .
Volič bude nadále konsternován z nových kauz.
Já budu spokojen s trvalým pobytem mimo ČR.
21. 08. 2012 | 12:55

Váš čínský bratr napsal(a):

Vše je marnost nad marnost. Celý sistem tohoto světa je založen na trafikantství. Některé společenské útvary pokrývají schodky vyplívajících z trafikantského způsobu provozování života společnosti jiné, jako např. Řecko, nikoli. Je otázkou času kdy se zhroutíme do Řeckého marasmu a trafiky se rozpadnou jako domečky s karet. Všichni křičíme fůj, ale o naší trafiku se připravit nechceme nechat a co horšího tuto skutečnost ani nejsme ochotní přiznat, že chyba není v režimu ale v nás v naší nenasytnosti v naší píše a namyšlenosti. Přejivám zhlouby duše Řecký marasmus protože si ho vytváříte samy a sami se do něho vrháte a tudíž si ho sami i zasloužíte.
21. 08. 2012 | 13:00

Rašín napsal(a):

Pane Zelený, když tak sedíte se svými souvěrci v NERVu, v tomot mafiánském spolku lobistů, podvodníků a mafiánů, vy jste netušil, s kým sedíte a jaké vládě radíte, opravdu, pak jste velmi hloupý a od vás, by si nechal poradit jen idiot. Pak se vůbec nedivím, že je naše vlast v takovém stavu, v jakém je. To vy a vaší spolupachatelé tuto republiku zruinovali. A velmi by mne zajímalo, proč si vláda USA nenechá od takového chytrolína poradit. Už dávno by USA zkrachovali a zůstala by rozkradená, chudá země, plná bezdomovců. Slyšel jsem, že kdyby pustili NERV na Saharu, do měsíce by tam nebylo ani zrnko písku. Vše by bylo rozkradeno.
21. 08. 2012 | 13:17

Opinion napsal(a):

Velmi zajímavý článek . Nicméně je to víceméně vědecky pojaté se spoustou informací a vyžaduje určitou míru analytického myšlení .
Nicméně politika, která svým působením nejvíce mění společnost se tímto způsobem nedělá . Politické deklarace, chcete-li hesla, musí být krátká , úderná a zjednodušená, aby oslovila právě tu většinu , která si přečte první tři řádky profesorova článku a přejde na bulvár .
Pan profesor musí přece ze své nové domoviny vědět , že proti nynějšímu tamnímu prezidentu, který má analytické myšlení , jsou stavěny postavy s jednoduchým myšlením, ale o to silnějšími názory, které lépe oslovují právě tu většinu .
21. 08. 2012 | 13:18

sarah napsal(a):

já to vidím takto:probíhá transformace lidstva,zaítm převažují negativní síly,hmota a hromadění majteku a sobectví.navrhuju zrušit sněmovnu.senát.statu presidneta vyhodit 2/3 naprosto zbytečných úřeníků.omezit trapnou byrokracii a administrativu , na které parazitují právě st.úřednílci.zpět znrodni všehcny čezy.lesy a dráhy.sebrat ihned majetky tunelářům a nelgálně zvohatlým politkům,kteří kradli od 1989-klaus,gross.topolánek,.kalousek.dlouhý a další a další.zrušit manažerské smlouvy na milionové platy,falešné invalidní důchody-ldii ,co je mají vesele podnikají a pracjí a sportují,což je jinde v e světě zakázáno!!a vyhodit cizince-a viděli bystě,jaké miliardy by se ušetřili a jak by byl st.rozpočet plusový.
21. 08. 2012 | 13:27

Zdenek napsal(a):

Trendy jsou protichůdné a neslučitelné. Proti sobě jde nárůst populace a zvyšování produktivity a efektivity práce ve výrobě a službách. Faktem je to , že ekonomika je vlasně jedno velké letadlo, a to od okamžiku odchodu od zlatého standartu. Od té doby centrální banky chrlí papírové peníze a nárůsty výroby jsou realizovány za cenu globalizace, šrotovného, války, fotovoltaiky a dalších podpor na cokoliv. Můj názor je ten, že tak jako všechny i tato civilizace v této podobě skončí. Otázka je jen kdy a jak. Ani ten největší optimista mě nepřesvědčí, že lze realizovat trvale udržitelný rozvoj ve standartu západní civilizace pro 7 miliard lidí. Receptem na to, abych přesto byl v pohodě je alespoň pro mě smysluplná práce (což může být i práce na zahradě či pomoc v charitě), dobré rodinné zázemí a víra v to, že se vždy najde takové řešení , abychom důstojně mohli žít dál. To ovšem neznamená, že musíme mít víc všech hmotných statků, jak jsme doposud navyklí . Zdravím všechny optimisty :-)
21. 08. 2012 | 13:31

Josef K. napsal(a):

Jen poznámka na okraj, dnes je 44leté výročí jistého srpnového dne. V Česko ticho po pěšině.
Tento den nebyl tak bezvýznamný už jen tím, že zcela změnil společenská paradigmata v této zemi. Vize roku 2020 v úvodu blogu jen odpovídá té změně. Není mi jasné, jak při moci normalizačního společenského dna tvrající bezmála půl století, viz. aktuální stav, chcete společnost obrodit. Není totiž na čem.
21. 08. 2012 | 13:32

fantomas napsal(a):

Tak stačí mít učet v zahraničí.A vše dražší nekupovat u nás.Myslim že by se polityka změnila.Já už jsem začal.
21. 08. 2012 | 13:33

Bavor napsal(a):

Tento blog je příkladem nevědoucí žvanivosti příživníka, který nic neumí, ale radí a "učí". Jednodušší by bylo, kdyby si přiznal, že ví, že nic neví. V ekonomice jak států, tak kapitálu platí, že dluhy jednoho ( dlužníka) jsou rovny ziskům druhého (věřitele). Tím věřitelem je dnes globální kapitál, který vznikl podvodně tím, že si přisvojoval za pomoci preferovaných sokromovlastnických vztahů část práce miliard lidí, kteří žijí na této zemi. Tyto miliardy vytvoří hodnoty, ale dostaly z nich pouze část. Nemohou tedy všechny vyrobené hodnoty konzumovat a vznikla krize. Krizi je možno oddálit za pomoci zadlužování oněch miliard lidí, ale jenom do určité doby. Nyní tato doba nastala. Dál už se zadlužovat nelze. Je možné jenom změnit systém ekonomiky a v něm spravedlivěji rozdělovat výsledky práce. Paradoxem doby je, že technologie je na tak vysoké úrovni, že je schopna zajistit dostatek produktů pro slušný život VŠEM, ale vinou zastaralého způsobu rozdělování a s tím spojených sokromovlastnických vztahů většina strádá a naprostá menšina žije v nepředstavitelném nadbytku. A TOTO jsou poznatky, které pan Zelenka nedokáže, nebo lépe řečeno nechce připustit. A proto to prázdně žvaní.
21. 08. 2012 | 13:35

Michal Rott napsal(a):

Česká republika 2120 - jak bude, chce, měla by, může a „musí“ vypadat?

...Staří politici, pohrobci komunistické strany, kteří zem přivedli do mafiánského stavu, budou i nadále pokračovat...

Nechcete už s těma výmluvama na komunisty přestat? To není o ideologii, ale o lidech, o tom, jací jsou a čeho (všeho) jsou schopni.
21. 08. 2012 | 13:37

honza napsal(a):

Děkuji moc za článek, přemýšlím.
21. 08. 2012 | 13:39

Sprosťák napsal(a):

Po takovém komentáři nutně nastupuje odveta.Mafie se musí začít bát.Je to vlastně výzva pro všechny zoufalce,aby nedali svou kůži lacino.To hrdinství zbabělců musí být překonatelné.
21. 08. 2012 | 13:50

čech napsal(a):

Zatím krade kdo může a smí, jistá naděje na změnu přijde až bude krást kdo bude muset, nicméně pak už půjde opravdu, ale opravdu o přežití, ostatně jako už nejednou.
21. 08. 2012 | 13:54

Franta napsal(a):

Pesimistická předpověď vývoje. Bohužel sedíme v rychlíku , který nemá strojvůdce. Kam jedeme?Je pouhe hromadění majetků smyslem existence lidstva? Za polárním kruhem žije pták Alka a ten se při přemnožení , sám bez zjevných příčin ,pravidelně rozhodne spáchat hromadnou sebevraždu.Příroda si tak sama vyreguluje jeho početní stav.Tak se to stalo i za obou světových válek. Člověk je sice vybaven rozumem ,ale při přemnožení ho v houfu ve vlaku bez strojvůdce nemůže použít.Zde jde již o živelný proces samovolného vývoje na který nemáme žádný vliv. Přírodní zákon vývoje je náhoda ,pokus omyl.
21. 08. 2012 | 13:57

babočka napsal(a):

Tak jak komunisti doplatili na primitivy ve svých řadách tak zase ODS doplatila na dacany co se na tuto stranu nalepili. Různých chytráků a kritiků jako pan Zelený máme spoustu. Ale je jen jediný člověk s pevným postojem , co je schopný s tímto stavem něco udělat. Když se Slováci chtěli odtrhnou, dělal co mohl aby k tomu nedošlo. Když disideti rozdmýchali protikomunistickou hysteri, docílil aby netekla krev. Dokázal vytvořit silnou politickou stranu ODS, která zabránila anarchii a bankrotu země. Dokázal odolávat hadí politice předchůdci Kalouska. Překonal zradu ve vlastní straně. Dokázal tuto jeho stranu opustil když zjistil jakým směrem se ubírá.
21. 08. 2012 | 14:01

luk napsal(a):

A když k tomu přidáme stovky nesmyslných ústavů a institucí vysávajících rozpočet, stovky žvanilů politologů, sociologů a tisíce tiskových mluvčích, špatných umělců a fotbalistů a hloupých novinářů, kteří melou jen o bývalých komunistech, kteří kradli tak pytle cementu, ale privatizační miliardoví zloději jim nevadí, tak to vidím opradu černě. Jak je možné, že vláda a parlament, který této zemi masivně škodí a kryjí zločince, jsou prakticky neodvolatelní? Budte se divit, až komunisté vyhrají volby ?
21. 08. 2012 | 14:11

seriózní chlapík napsal(a):

Autor.

Šedá je vaše teorie. Zelený jste vy a strom života. Připadáte mi jako nažehlený poradce trenéra hráčů Calcio Fiorentiny, kterýžto sport jste si spletl s fotbalem.
Bylo by asi úsměvné poslouchat vaše pokyny adresované rabiátům na hřišti.
21. 08. 2012 | 14:13

Olda napsal(a):

Zajímavé počtení - myšlenka, že zemědělství posléze průmysl a nakonec služby vždy byly schopny absorbovat přebytečné množství pracovníků v další fázi vývoje společnosti má něco do sebe. Nyní už jsou přesycené i služby, v USA už delší dobu, k nám to teprve přichází, kdo nebo co absorbuje nyní přebytek lidí ale nikdo neví. Nejsem přesvědčen, že to vyřeší nějaká opětovná lokalizace všech procesů. To že zastupitelská demokracie nefunguje dobře v současné ČR ještě neznamená, že je obecně špatná. Nefunguje u nás dobře především protože morálka obyvatelstva se už delší dobu nevyvíjí dobře a myslet si, že to vyřeší přímá demokracie je slušně řečeno velmi najivní - ta by to ještě zhoršila. Každý by měl začít sám u sebe, jak by se zachoval v té které situaci a pokud se zachová čestně může kritizovat. Žádné spravedlivé(bílé) osobnosti, které vyvedou společnost z krize nespadnou z nebe, společnost je šedivá, my jsme šediví a musíme se postupně kultivovat, žádná rychlá řešení neexistují. Hovg.
21. 08. 2012 | 14:14

resl napsal(a):

babočka 14:01,
proč se stydíte napsat jeho jméno, že jde o přítele Putina, světem uznávaného zloděje, předstíraného vlastence/ovšem ne v dobách okupace/ a notorického lháře u soudu ?
21. 08. 2012 | 14:22

Daniel napsal(a):

Jednou z odpovědí je Iniciativa Vladimír Franz prezidentem:

http://www.facebook.com/VladimirFranzPrezidentem
21. 08. 2012 | 14:26

lihovej dědek napsal(a):

Tak si tady čtu názory a komentáře a říkám si, nechte brouka žít..Dokud budeme jen mluvit a teoretizovat, nikam se nedobabráme. Všichni řeší budoucnost a zapomínají, že to vše už tady bylo, že jako jedni z mála máme v historii precedens, ke kterému by nebylo od věci se vrátit. Pomozte mi najít nového zemana Jana Žižku z Trocnova - člověka, který se mocných nebál, nestaral se o osobní prospěch, dokázal jít tvrdě příkladem. Sebefundovanější kecy nenahradí rezolutní autoritu...A bláboly o právním státu? Ale fuj. Osobní odvaha chybí. So is it.
21. 08. 2012 | 14:32

Kua napsal(a):

Kdo přečte tento článek musí se zamyslet nad pravdivosti autorů,nad jejich odvahou říci věci,které zobrazují naši společnost.Člověk žasne nad suverenitou vládnutí našich poslanců,nad proklamováním,že existuje jenom jejich ,,pravda ''.Musí přijít odchod Nečasů,Kalousků a jich podobných.Je to zákonitý proces a nesmíme dopustit,aby se toto dění opakovalo.Myšleno příštími volbami.Ale koho volit?Vždy jsem volil ODS,Tak nevím.
21. 08. 2012 | 14:38

Nevolte je! napsal(a):

Nevolte PANDURské a CASAštykové strany ODS a ČSSD. NeMUSíme se dívat na jejich GRIPENsex, provozovaný s TOP09.
21. 08. 2012 | 14:46

dědek mirda napsal(a):

je to vše hezké,ale vyplývá z toho jediné,že bez lidí s klacky to nepůjde.
začátek a konec je,že úředníci jsou doszováni na politické či příbuzenské bázi.
21. 08. 2012 | 14:53

dědek mirda napsal(a):

pro lihové dědka,Žižka by nebyl špatnej,ale já bych se spokojil aspon s bratry Mašíny
někdo to začít musí,a věřím,že by to nebyli oni kdo by z tohoto sátu utíkal do ciziny.K tomu se musí člověk narodit,také nechápu lidi co šli do plynu jak ovce,proč tomu náckovi aspon neukous ucho? Protože nechtěl být první mrtvý.
21. 08. 2012 | 15:04

vilemzych@seznam.cz napsal(a):

Výše uvedený Vašek komentoval správně,že se jedná o popis současného stavu,nikoliv o metodiku nebo návrh cesta ven z toho marastu.Ale má to jediné řešení a bojím se,že nikoliv po dobrém,jelikož se historie neopakuje ve stejném balení,jinak řečeno nikdy nevstoupíš do stejné řeky!Ale možné je i následující řešení - podle mne to chce t.zv. "tvrdou ruku" a k té může dopomoci jenom M.Zeman,jiná osobnost tohoto kalibru ve státě není i když sám na tuto otázku říká,že v demokracii toto řešní není vhodné. V současném stavu je ale nezbytné a očekávám,že i v roli presidenta si bude umět najít cestu,jak potřít veškerá politická nedomrlá uskupení a loby,vytvořit přes výměnu "prošvihnutého" vedení ČSSD novou společenskou sílu,která má ve státě největší hlasovací potenciál a spolu s usměrněnou KSČM,dokáže získat parlamentní většinu.Změnou ústavy se dá získat prostor a čas na legislativní pořádek,bez toho to nepůjde.A jak z praxe víme,je schopen investice do státu přivézt - na př. viz stále aktuální možnost kanálu Odra-Labe-Dunaj- a tím zaměstná zřejmě celou naši populaci na 15-20 let. V případě této stavby v naší situaci naprosto nejde totiž o ekonomiku stavby,ale náhradu "hladové zdi".Nepodaří-li se tento scénář,nebo nějaké podobné řešení tohoto kalibru,dopadneme hůře než banánové republiky,neboť už je všechno rozkradeno,takže už nemáme ani ty banány.A pacahatelé a organizátoři jsou všeobecně známi,netřeba jmenovat!
21. 08. 2012 | 15:05

kolťák napsal(a):

Ty vize jsou sice krásný nebo chmurný,podle nálady věštce.Určitě se vyskytne do roku 2020 jeden či několik českých Breiviků.A rozhodně nepůjdou po dorostu jakékoliv partaje,ale po konkrétních zlodějích.
21. 08. 2012 | 15:09

český maloměšťák napsal(a):

babočka napsal(a):
Tak jak komunisti doplatili na primitivy ve svých řadách tak zase ODS doplatila na dacany co se na tuto stranu nalepili. Různých chytráků a kritiků jako pan Zelený máme spoustu. Ale je jen jediný člověk s pevným postojem , co je schopný s tímto stavem něco udělat. Když se Slováci chtěli odtrhnou, dělal co mohl aby k tomu nedošlo. Když disideti rozdmýchali protikomunistickou hysteri, docílil aby netekla krev. Dokázal vytvořit silnou politickou stranu ODS, která zabránila anarchii a bankrotu země. Dokázal odolávat hadí politice předchůdci Kalouska. Překonal zradu ve vlastní straně. Dokázal tuto jeho stranu opustil když zjistil jakým směrem se ubírá.
21. 08. 2012 | 14:01
------------------------
Budu hádat.
Pepa z Honkongu ?
21. 08. 2012 | 15:13

b-rain napsal(a):

Dobrý článek! Nyní budu hledat pojednání, proč diskutéři nejdříve chrlí slova a myšlení nechávají na jindy, někdy i na dobu post mortem. I zde, prostě, jako všude jinde, panuje Dunning-Kruger efekt!
Pane Zelený, Vám děkuji za inspiraci.
21. 08. 2012 | 15:18

Mitch napsal(a):

Nic tragického, jen zase konec jedné civilizace. Kdysi byla postavena na bázni z Boha a dodržování jeho nařízení. Dnešní "svoboda" jasně ukazuje, že se vše již vymklo kontrole. Sami nevíme kam dál. Pláčeme nad touto situací a nůžky mezi skutečnými hodnotami a "žracím kapitalismem" se stále více rozevírají. A nikdo z nás neprotestuje, protože se nikdo nechce vracet na stromy, ale kupovat si nové mobily, sex, lásku ....
21. 08. 2012 | 15:29

Vysedlina napsal(a):

Autor
Přečetla jsem asi jednu pětinu, i stala jsem se netrpělivou až vzteklou, protože jsem to nemohla hned pochopit a spěchám. Jiná naléhavá práce mě odvolala, a tak se alespoň krátce vyjádřím:
"Moc hezké, chválím, je fajn, že se někdo nad budoucností ČR zamyslel doopravdy a zeširoka. Moc se mi ulevilo. Děkuji."
21. 08. 2012 | 15:32

Suva napsal(a):

Nevím jestli ten vývoj půjde skutečně tudy jak pan Zelený nastínil. V každém případě je to dobře vymyšleno a vychází to ze zkušeností minulosti jde budoucnosti. Mohlo by se začít tím, že peníze do politiky nepatří a že politici by měli být voleni na jedno období. Při bližším zkoumání se mi to jeví jako neproveditelné. Myslím že by to mohlo fungovat jedině tak, že by politici museli být zavřeni na dobu mandátu například 1 rok na nějakém hradě, který by byl obehnán dvojitým elektrickým plotem, aby žádné vlivy a vazby se k nim nemohly dostat, ani rodina, protože přes ně by ty tlaky fungovaly jako dříve. Žádné peníze by nedostávali, jenom jejich rodina by dostala jejich mzdu. Zdá se mi to opravdu těžko uskutečnitelné. Přesto to za úvahu stojí, někdo by třeba vymyslel jiný způsob jak je udržet bez možnosti jejich ovlivňování. A hlavně kdo by to zavedl tj. museli by si kapři vypustit svůj rybník a to oni nikdy neudělají.
21. 08. 2012 | 15:44

Twist napsal(a):

Pane resle, politováníhodný jste vy pro svoje neznalosti. Výše jmenovaní se neváleli na ÚV, ale po vstupu vojsk VV upadli jako zásadní odpůrci tohoto řešení do pozapomenutí, Kriegel, Smrkovský, Lomský zemřeli a Císař, dosud žijící, se za naše práva bral v emigraci. O Havlovi víte také kulový.
21. 08. 2012 | 15:59

seriózní chlapík napsal(a):

"Bůh stvořil lidi jako silné a slabé a teprve Samuel Colt tento nedostatek odstranil".

Bohužel na současnou disproporci v síle Sammyho odkaz již nestačí.
Musíme trpělivě čekat na zrození nějakého jeho nástupce s notně silnějším kalibrem.
21. 08. 2012 | 16:01

KIM napsal(a):

V čem má pan Zelený pravdu je, že tady za osm let bude situace stejná OVŠEM (!) za předpokladu, že budou občany zvoleny ty samé figury a struktury co vládnou dnes!

I teorie her připouští, že se může uskutečnit zvrat. A když to funguje v ekonomii, proč by to nemohlo fungovat v politice?

Kapku potíž je většinová voličská základna, která nevolí s rozumem, ale s vírou, která může být slepá a dopustí přehlížení i zjevných nepravd. Pro takkto postavenou voličskou základnu je problém zvolit někoho jiného. Takový běžný volič sice řekne "Koho mám volit, všichni jsou stejní.", ale pak dá stejně hlas té "své" většinové straně... nevolil s rozumen, nečetl volební programy ostatních, nezkusil změnit sám sebe a svůj postoj... protože nemá jostotu, protože tam chce vidět ty, které zná, protože je mu to jedno? Čert ví proč.

Pokud má pan Zelený jako člen NERV nějakou autoritu coby vládní poradce, měl by se sám pokoušet hledat východisko a nejen tupě popsat interpolovaný stav společnosti za osm let.

Budoucnost je vždycky nejistá a spousta věštců kvůli tomu končívala na hranici. Takových věštců tu už bylo (a bohužel neskončili na hranici).

Navíc má z New Yorku mnohem větší odstup než běžný ovčan ČR, pro kterého to co je vlevo nebo v pravo je úplně jedno...
21. 08. 2012 | 16:08

evix napsal(a):

Vašek napsal(a):
"Komunismus" jak si uvědomuji jako dříve než kdy před tím, zdevastoval morálku národa a jde o škodu takového rozsahu, že si ji ani nelze představit.
A řešení ? Neznám jiné než to, jež se objeví vždy, když jkákoliv situace překročí únosnou mez, tedy obačnské nepokoje, demonstrace,defenestrace nebo občanská válka -----------
Po roce 1990 nebyla morálka národa tak zdevastována jako nyní!!! Tu zdevastovala až privatizace pana Václava Klause a následné vlády....zajímavé je, že ti co ten socialismus nepoznali jsou zdevastování ještě více!
21. 08. 2012 | 16:08

J.Vraja. napsal(a):

Vážený pane redaktore jsem ročník 1952,a tohle nám bolševik v eroce 1960 rval do hlavy v časopise ABC.Jen aby jste nedopadl stejně.
Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru.
To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby.
Vždyť za deset let předstihne SSSR Spojené státy americké dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě! V prvé větě naší poznámky jsme vlastně napsali chybu. Přečti si tu větu znovu, milý Vláďo, Květo, Přemku, i vy ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do nového světa teprve probouzet? Jistě znáš odpověď: Všichni se musíme přičinit! Učit se a pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, v kroužcích i ve speciálních kolektivech.
Pusťte se všichni do technické a přírodovědecké činnosti, nebojte se usilovné práce nad funkčními modely, zamilujte si pěstitelskou či chovatelskou práci v pionýrských zemědělských hospodářstvích. Velkolepá budova světa - komunistická společnost - potřebuje všestranně připravené lidi, vládnoucí elektřině, jaderné energii, složitým mechanismům, chemickým látkám, přírodě na Zemi i v kosmickém prostoru. Komunismus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv.

A tak si říkám co jsem dělal celých 52 let
21. 08. 2012 | 16:12

seriózní chlapík napsal(a):

No rok 2020 je příliš vzdálen a tak daleko radši nedohlížet. Skromnější je zabírat se třeba rokem 2014. Zde již nemusíme věštit z koule a navíc je to praktičtější.
Předpokládám, že v příštím roce bude mít TOPka už dost kverulantů ve vlastních řadách, zejména v regionech, tak se jich bude muset elegantně zbavit. Z Kalousovské kliky by mohla vzejít nová strana, možná HOP13 (HOP->všechny překážky přeskáčeme). Nadšení voliči mající již plné zuby VV, TOP09 a dalších opět uvidí světlo na konci tunelu. Jediné co musí Miroslav Kalousek učinit, aby se stal premiérem, sehnat někde nějaký jiný vývěsní štít než spícího Schwarzenberga. Jak ho znám, tak to zvládne. Že je to blbost? Vo co?
21. 08. 2012 | 16:36

Pythie napsal(a):

Překročíš-li Rubikon, zničíš velkou říši.
21. 08. 2012 | 16:40

karel chrastina napsal(a):

ad Daemonius: "Jediný, kdo skutečně ničí ČR, jsou její občané a jejich nečinnost." To je v důsledcích parafráze sloganu: "Každý národ má takovou vládu/realitu, jakou si zaslouží." Dopustili jsme vybudování mafiánského kapitalizmu, smířili jsme se s tím, že kolosální chyby a přehmaty jsou tolerovány, že praktická politika nepatří lidem, ale partajím, nečitelným individuím, mafiánům,že bor**l pouze registrujeme, ale tváříme se, že nás netýká, že....
Dřímající Češi s fajfkou v pootevřených ústech nemohou od tohoto stavu, s nímž se sžili, očekávat nic jiného než další zabředávání do bahna mafie, obecně upadající morálky, zahnívání, dekadentní ekonomiky a upevňování průměrného života. Pokud si Češi neuvědomí důsledky svého oblomovství, dočkáme se prohlubování scénáře, jak ho nastínil pan profesor Zelený. Česká národní povaha už je taková, že kromě několika větších dějinných vzepětí ducha (např. obrození, prosazení industrializace) proklimbala všechno ostatní. V tomto smyslu zdědila velkou část východního slovanského dědictví (ruské mlhy, lenosti a ledabylosti) a nedokáže se z nich vymanit. Pokud se to nezmění, díru do světa neuděláme.
21. 08. 2012 | 17:11

Laux napsal(a):

Pane Zelený měl by jste pravdu kdyby.... ale svět bude v r.2020 už dávno po III.W.W. a tím pádem hodně věcí bude jinak.
V lepším případě se budou vyspělé státy světa ubírat cestou dnešního Islandu a v tom horším cestou občanských válek.Tak se nechme překvapit jak to tedy nakonec dopadne.
21. 08. 2012 | 17:26

Petr napsal(a):

Pan Zelený se mýlí v jedné věci – že tento popisovaný vývoj nikdo nechce – chtějí ho všichni ti, o kterých píše a to je i s rodinnými příslušníky a napojenými kamarádíčky a obchodními partnery dobře půlka české společnosti a s tím ten nezapojený zbytek panelákové a vesnické lůzy včetně těchto pisálků nic moc neudělá, kromě násilné kontrarevoluce, která by stejně vedla k ustálení se společnosti na nějakém obdobném ne-li horším stavu.
Kapitalismus je prostě legální okrádání člověka člověkem (co druhý vydrží …).
Co jsme se zbavili společného nepřítele (komunistická okupace …) jsme si nepřáteli všichni navzájem (liberální demokracie …).
Když se lidé nemají čeho bát (trest smrti a utínání končetin …), chovají se jako zvěř a dobytek.
Tato 3 moudra jsou souhrnnou rekapitulací příčin současného stavu naší společnosti. Jediné co si tato společnost opravdu zaslouží je apokalypsa a zánik, možná se šancí začít jednou znova a úplně jinak.
21. 08. 2012 | 18:18

Veni, vidi, vici napsal(a):

Usínejte a vstávejte! Hle, to je krásný svět.?!
Kdo za těch dvacet dva let, nebyl "s kůží" na trhu a šplouchá zde rozumama, je "žena" s vysokoškolským Robertkem! škoda, že "Američan M. Zelený není praktik! Celá tisíciletí byla společnost prolínavá dobrém, zlem, křiváckých Slavníkovců, dobrých lemplů atd. Věřte v roku 2020 budou v dobru i zlu řídit Češi, kteří zvládnou teorii i praxi a k tomu jim bude pomáhat "železná pěst" z lidu! M.Zelený dostane prostor až se to vyřeší. Je velmi nebezpečný jako "pátá kolona"! Očima a mozkem hladí, zezadu vám dýku vrazí! Dejme si pozor na ty, kteří po deváté třídě jen získávají vzdělání a teprve potom reálnou zkušenost! Víte, takový nesnáší ty, co nejdříve získali praktickou zkušenost a teprve potom vzdělanost! Jsou ohromně protivní. Nepřipustí nic než zákon padajícího výk.lu - AV > UK > běžné Univ. > Mgr > Ba > Stř. šk. > UŠ > ZDŠ > nevzdělanec!!! Viděli jste zde, že by horní blogaři použili rady, informace, doporučení od spodních kanálových diskutérů "pod tzn. městem?
Lidi když chtějí něco dávat, ať platí! Mnoho lidí pane Zelený vaše rady zdarma nepotřebuje!
21. 08. 2012 | 19:15

solomion napsal(a):

Na členech Nervu dohromady mi vadí,že jsou minimálně "exekutiva" s výsledky jež by byly hodnoceny všemi ostatními.Chybí mi výsledkové zviditelnění u nich,ne mediální.Připomínají mi rozprašovací letadla,která kdysi dávno sypala chemické prášky nad poli zamořenými mandelinkou bramborovou,když my jsme ji,školou povinní sbírali ručně jako dobrovolně-nedobrovolní brigádníci.
Totiž oni dohromady tvoří takovou "velmi širokou duši".Každý z nich cosi sofistikuje,pitvá,glosuje-dohromady ovšem neexistuje od nich použitelný postup,který by nahradil škrtálky.Jaký je rozdíl mezi nimi,jmenovanými Klausem a Klausem? Klaus říká,že ekonomika je samohybný stroj a škrtat se bude,tak jako potřebuje horkovzdušný balón proti poklesu shazovat zátěž.Zní jako verneovka? Vždyť tito mnohomluvní pánové z Nervu jsou kopie Verneho.Proti Klausovi oni ovšem tvrdí,že samohybný stroj Klause je třeba rozhýbávat,aby byl samohybný.
V důsledcích-Klaus nebo oni prašť jako uhoď.Lidé,kteří ekonomice opravdu by rozuměli,by si myslím udali tón ekonomice ne v duchu kázání,přikázání-v duchu subjektivity,v duchu obracení se k subjektům.Věděli by prostě vědecky a příčinně kam sáhnout do ekonomického soustrojí,aby se extrémně prudký pokles ekonomiky let 2008-dnešek pozastavil a nepřešel v dlouhou stagnaci.Ale na to musí chápat,je-li krize působena nadvýrobou-nadhodnotou-pak ji nemohu ničím jiným ukočírovat než právě nadhodnotou a výrobou.Nemohu se chovat jako mimozemšťan,který sahá pro nápady jednou tam,podruhé jinam a myslí si,že tím je geniální nebo vidí jevy komplexněji.Omyl,pánové.Žmouláte v rukou vlastní cípy kabátců-vás typických šosáků.Tím se držíte na potřebné "společenské úrovni" potřebné k vašim příjmům ale pro ostatní opravdu nenesete nic.Zamyslete se nad sebou samými nejvíce ze všeho.Co a kdo byl Klaus a Zeman-privatizace,jak proběhla,co znamenala,pro koho a v čem.Jdete do všech stran rozptylu s nekonečným rádiusem a právě z toho si lidé nic nevezmou:kdo říká vše-netvrdí vlastně nic-Duns Scottus.Banality nejsou protijed,ovšemže.Nas tranu druhou.
21. 08. 2012 | 19:52

solomion napsal(a):

Oprava :Na stranu druhou.
21. 08. 2012 | 20:08

fabricius napsal(a):

ad veni, vidi, vici: takové stanovisko pokládám za ignorantské. Navykl jsem si, že při každé diskutované věci se zamyslím, oč se mohu z vyjádření jiných poučit. Z Vašeho vyjádření je pro mne poučením část staročeské průpovídky, že "kdo si myslí, že všude byl, všechno ví a všechno zná, začíná se podobat tr**bě."
21. 08. 2012 | 20:13

Janika napsal(a):

Pro David 12:06 :

Davide, vážím si vaší vize. Ale! Dokud budou samozvaní "velcí myslitelé" v řadách našich politiků, tak oni vynaloží veškeré úsilí na to, aby znemožnili uplatnění názorů opravdových elit. Vzpomeˇnte třeba na spor Klaus-Zelený o podobu transformace. Mediálně zdatný V.Klaus nedal prof.Zelenému šanci. Klausova touha obohatit světovou ekonomiku o novátorský experiment (ale hlavně se zviditelnit) nedopadla dobře a odstartovala veškeré neduhy s pohybem obrovského majetku.

Doba o které píšete se ale blíží. Jasně je vidět, že naši současní politici s tím jak "dělají politiku" jsou mimo a je potřeba opravdu sázet na opravdové elity.

Díky za kvalitní příspěvek.
21. 08. 2012 | 20:17

belastýn napsal(a):

Právě v den výročí vstupu vojsk RVHP by bylo dobré si uvědomit,že obecně platí :opak "pochybení" není sám o sobě tím,že je opak- "pravdou".Pravdy a nepravdy nesouvisejí spolu logickými negacemi-to již chápal okolo roku 1700 polyhistor G.W.Leibnitz,když psal,že "lež je minimum pravdy".V tom není negace,ale kvantitativní rozdíl mezi lží a pravdou,které leží na společné stupnici jim oběma-stupnici pravdivosti-vyjadřující stupeň pravdivosti.
Brežněv udělal 21.8.1968 ryze neformální krok.Po roce 1989 se sameťáci v ČR mylně domnívají,že dospějí někam opakem neformálního kroku-řadou formálních kroků (jakoby reforem).
Ekonomické zákony,které lidé většinově nakonec vždy v důsledcích jejich působení na všechny lidi,vnímají-podléhají ryze skutečným,neformálním zákonitostem a nelze je ovládnout žádnou sadou ryze formálních (víceméně úředních) kroků,pokud tyto kroky nejsou současně pákami faktického ekonomického působení.Carský režim v Rusku neměl historickou šanci přežít ani při stovkách reforem,které stále tvořil-dokud neodstranil samu podstatu-šlechtu a samoděržaví.Mohu si stokrát líčit jak zapůsobí úroková sazba nebo zvýšení DPH marně,pokud s tím nevidím současně všechny podstatné ekonomické souvislosti zároveň.pOkud to nevidím prizmou podstaty jevů.Toho nejpodstatnějšího.
Vědci nemohou být botaniky,kteří si propitvají jednu z milionů druhů kobylek,i kdyby ona byla škodlivá vůči úrodě.Ekonom tuplem ne.Ekonomie je od A do Z účinná jen chápáním příčinné souvislosti,která ovládá její celek.
21. 08. 2012 | 20:44

belastýn napsal(a):

oprava :Pokud to
21. 08. 2012 | 20:49

David napsal(a):

Janika 20:17:

"...Vzpomeňte třeba na spor Klaus-Zelený o podobu transformace. Mediálně zdatný V.Klaus nedal prof.Zelenému šanci..."

---

Sice tuto konkrétní situaci neznám, ale právě to, že by se elity spojily do "jednoho subjektu", tak by jejich síla byla podstatně větší a s případnou podporou veřejného mínění by pak mohly darebáky vytlačit z jejich pozic. Pokud profesor Zelený bojoval osamoceně, tak jeho šance proti arogantnímu všeználkovi nebyla žádná. Právě neschopnost vést konstruktivní dialog se svými oponenty je jedním z největších dnešních problémů. Jsem totiž velkým odpůrcem stylu "říkejte si co chcete, my si uděláme stejně co chceme" a převálcujeme vás ve sněmovně silou 118 hlasů. Přece jsme všichni na jedné lodi a podle toho bychom se měli i chovat. Vždy velké nebezpečí hrozí právě od těch, kteří mají chorobně silné ego, u nichž jde o peníze až v první řadě a hlavně

nevědí, co to je

POKORA

před řádem, který nás přesahuje.
21. 08. 2012 | 21:13

jogín napsal(a):

belastýn: OK, ale je to tvrzení řádu neviditelná ruka trhu vše vyřeší. Jenže vyhraje jen jeden a ostatní budou otroky. Nejspíš ve prospěch Číny.
21. 08. 2012 | 21:49

Lars Johan Ekström napsal(a):

Miláčci, nikde na světě neexistuje exekuce nařízená stítním soudem a provedená soukromým exekutorem na zisk. Nikde jinde na světě není možné, aby soukromý exekutor navýšil dluh o svůj zisk, který činí až 2000násobek samotného dluhu! Nikde na světě se neprovádějí exekuce všemi způsoby naráz. A nikde na světě není nezabavitelné minimum pouhých 2200 Kč měsíčně na 1 osobu! Nikde na světě nemůže zabavit exekutor počítač, který podnikatel potřebuje k podnikání. Nikde na světě nemají 6 milionů exekucí na majetek občanů za 11 let. Jste totalitní otrokářský stát! Braňte se!
21. 08. 2012 | 22:55

opien napsal(a):

Stále se diskutují úlety sametového ekonomického systému:tunely,korupce,.. Volá se po čistotě ve smyslu,aby si každý,i sebevětší boháč,vydělal vždy peníze jen poctivě.
Ne příliš věří,že pouze čistotou se ekonomická výkonnost daného systému zde zvene k užitku více jak 9 milionů Čechů.Ono totiž bez úletů typu tunel by zde asi vůbec žádný kapitalismus ani nebyl.Systém vznikl a pokračuje tímto způsobem existovat.Pokud chcete zde tento tržní systém udržet, jsou "úlety" nevykořenitelné nutné zlo.Peníze dělají peníze.No a nějak se přece začít muselo.Od píky minimum.Ale je nesmysl udržovat v chodu systém,který se prokazuje být nakloněnou rovinou celku-v případě vlád od roku 2008 dokonce volným pádem. Udržovat kvůli čemu:nálepce? že to mají ostatní?
24 % voličů zatím pro presidentské volby M.Zemana "osleplo",že nevědí ,že Zeman byl krom Klause kdysi největším montérem této dnes už holé-protože výkonově jen klesající nebo v nejlepším případě nerostoucí- ekonomiky s trvalou inflací a rostoucím,nezastavitelným státním dluhem.

M.Zeman bude jenom pokračovatelem ekonomické nakloněné roviny, k níž se po Klausovi připojil a "v opozici" spoluzakládal-pokračoval tímtéž jinde.U ostatních nevíme,co oni by udělali na jeho místě,mít větší funkci a zodpovědnost zda by se k tomu postavili kdysi jinak.Váháme,zda zvolit presidentem typického občana Brycha,který jde s proudem vždy a nakonec i s ním třeba se rozzlobí nebo chytřejšího než dav,masy.Ale koneckonců saháme skoro vždy po mimoních nebo úřednících-tedy tam kde řešení nelze čekat seshora.Subjektivně.Přál bych lidem účinného léčitele volné ruky trhu,jenže co to má být? Čistotou k výkonnosti?
A v běžném životě jsou nejhygieničtější lidé opory,nejproduktivnější? Neznamená to nahrazovat znalost moralizováním,ekonomické rozhodování justicí?
21. 08. 2012 | 23:22

opien napsal(a):

oprava :Ne příliš věřím,že pouze čistotou se ekonomická výkonnost daného systému zde zvedne k užitku více jak 9 milionů
21. 08. 2012 | 23:28

David - 1.část napsal(a):

Český rozhlas 6:

23. června 2012 : Názory a argumenty

Jaroslav Bican:

Kým dnes má být intelektuál?

Nedávno jsem při jedné příležitosti dostal za úkol napsat text na téma, zda odpovědný intelektuál v dnešní době má být spíše mnichem, kritikem či revolucionářem. Otázka je to důležitější, než se může na první pohled zdát. Nejprve si ale zkusme vysvětlit, co přesně znamená být mnichem, kritikem nebo revolucionářem.

Mnicha si většina z nás představí, jak sedí ve své cele daleko od každodenního shonu a mumraje, modlí se k Bohu, popř. něco sepisuje do tlustých knih. Mnich je od společenského dění do určité míry odtržený. Vytváří ostrůvek víry a vzdělanosti. Právě tak – v tichosti kláštera – mohou tyto hodnoty přečkat i doby, které jim nejsou nakloněny.

Kritik je naopak v nepřetržitém kontaktu s dějinnými pohyby. Pečlivě sleduje společenské dění, struktury, instituce i jednotlivé osobnosti, které je vytvářejí, a podrobuje je nemilosrdné analýze. Má ostrý jazyk. Nebojí se konfliktů. Nezáleží mu na tom, zda si někoho pohněvá. Jde mu o to nemilosrdně popsat skutečný stav světa, ve kterém žijeme, nedívat se na něj růžovými brýlemi, ale zobrazit ho se vším všudy.

Revolucionář je nejenom takříkajíc v epicentru dění, on ho dokonce předjímá a utváří. Je někým, kdo se snaží narušit zaběhané pořádky, kdo usiluje o to dát do pohybu proud událostí. Svět, který kritik popisuje, by tak byl vržen do víru změn.

Jak si ale přesně tyto jednotlivé typy představit v současné České republice? Každý z nich se projevuje odlišným způsobem. Mnich intelektuál může být současný filozof či jiný akademik zavřený ve svém kabinetě, kde studuje desítky a desítky odborných knih a studií. Je specialistou na určitou oblast vědění, kterou má dokonale zvládnutou. Píše texty do odborných časopisů, bádá a podává granty. Pod kritiky si můžeme představit různé komentátory veřejného dění, kteří nás zaplavují stále dalšími texty o vývoji politické či ekonomické situace. A revolucionáři mohou být občanští aktivisté, kteří působí v mnoha různých neziskovkách, sdruženích či iniciativách a neustále se snaží něco měnit. Dnes a denně plánují, připravují a někdy také realizují malé i větší revoluce.
22. 08. 2012 | 08:03

David - 2.část napsal(a):

Problém je v tom, že většina českých intelektuálů důsledně nenaplňuje ani jednu z těchto kategorií. Mniši intelektuálové jsou příliš soustředění na svou omezenou oblast vědění. Na tu se specializují, a co ji přesahuje, tomu buď nerozumí, nebo je to dokonce ani nezajímá. Intelektuálové kritici jsou málo kritičtí – každou chvíli od nich něco slyšíme či čteme, ale často je z toho patrná velká opatrnost či zaujatost. Na někoho jsou mírnější, na jiného tvrdší. Leckomu dokonce fandí.

A to se netýká jenom osob, ale také myšlenek či institucí – když se jim na nějaké myšlence něco líbí, rádi přehlédnou i to, že je z 90 % zcestná. Intelektuálové revolucionáři se zase až příliš upínají na své dílčí kauzy a problémy. Jeden bojuje za to, aby se poslancům snížila imunita, druhý za zákaz herních automatů. Málokdo jde ale hloub a snaží se analyzovat a následně měnit i podstatnější rysy současného systému. A když už se o něco takového snaží, často v jeho očích jeden rys systému zastíní všechny ostatní.

Celá věc je podle mne ještě složitější v tom, že nestačí být pouze mnichem, kritikem nebo revolucionářem.

Odpovědný intelektuál by měl plnit všechny tři role.

Ty jsou totiž vzájemně provázané a nelze dobře zastávat jednu bez dalších dvou. Dnešní doba potřebuje vzdělané kritiky, kteří se zároveň nebojí být těmi, kdo dávají události do pohybu. Žádná kritika se neobejde bez dostatečného vzdělání. Na popsání nešvarů je třeba rozumět systému, ve kterém se dějí, tomu, jak vznikly a z čeho vyvěrají. Pouštět se do změn nelze bez znalosti toho, co ta či ona změna v daném kontextu může přinést. S dobrou znalostí mechanismů současného systému či historických příkladů a analogií to do určité míry lze předjímat. Naopak k čemu je dobré vzdělání, když není zaměřeno směrem ke společnosti, na to, aby se mohla měnit a vyvíjet?

Jak ale tyto tři role skloubit v praxi? Už jen jejich časová náročnost je stěží zvladatelná. Většina lidí je šťastná, když se může živit alespoň jednou z nich, a na to, aby pronikali ještě do dalších, jim už nezbývá čas.

Přesto si ale myslím, že není jiná cesta než se o to snažit.

V opačném případě se budeme muset smířit s tím, že hlavním rysem českých intelektuálů je omezenost, a je už jedno, ve které ze tří zmiňovaných oblastí ji budeme popisovat.

Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci iRadio. Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas.

Autor: Jaroslav Bican

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1077185
22. 08. 2012 | 08:04

David - 3.část napsal(a):

Naše elita?

Můžeme si vybrat.

Buď tito:

Václav Klaus, Petr Nečas, Pavel Blažek, Roman Janoušek, Pavel Bém, Libor Grygárek, Vlastimil Rampula, Renáta Vesecká, Pavel Kučera, Petr Coufal, Arif Salichov, Pavel Němec, Zdeněk Koudelka, Tomáš Sokol, Mirek Topolánek, Aleš Řebíček, Petr Bendl, Martin Kuba, Jan Novák, Ivo Rittig, Petr Gandalovič, Pavel Drobil, Ivan Langer, Patrik Oulický, Milan Jančík, Vít Bárta, Tomáš Hrdlička, Marek Benda, Martin Barták, Jaroslav Kopřiva, Marek Dalík, Pavel Severa, Martin Knetig, Petr Tluchoř, Tomáš Chalupa, Jaromír Drábek, Milan Cabrnoch, Martin Roman, Zdeněk Bakala, Tomáš Chrenek, Richard Háva, Miroslav Kalousek, Marek Šnajdr, Pavel Horák, Luděk Rubáš, Peter Ďurica, Vladislav Husák, Boris Šťastný, Milan Richter, Filip Dvořák, Pavel Dlouhý, Rudolf Blažek, Jiří Weigl, Petr Smetka, Vít Široký, Svatopluk Sýkora, Pavel Tykač, Oldřich Martinů, Jaroslav Straka, Karel Srba, Petr Hulínský, Karel Březina, Stanislav Gross, David Rath, Kateřina Pancová, Petr Kott, Jaroslav Palas, Petr Benda, Miroslav Šlouf, Jaroslav Tvrdík, Jiří Berka, Milan Kindl, Jaroslav Zachariáš, Ivan Tomažič, David Berdych, Josef Opava, František Brázdil, Petr Koňařík, Luděk Žalud st., Radim Zika, Radovan Krejčíř, Viktor Kožený.

a NEBO tito:

Josef Fousek, Karel Gott, Tomáš Halík, Václav Bělohradský, Jiří Pehe, Jan Keller, Václav Žák, Jan Štern, Milan Zelený, Jan Urban, Petr Havlík, Václav Cílek, František Janouch, Benjamin Kuras, Pavel Pafko, Jan Hnízdil, Ludvík Hovorka, Lukáš Jelínek, Iva Bezděková, Hana Marvanová, Vladimír Pikora, Petr Robejšek, Tomio Okamura, Milan Štěch, Libor Michálek, Marie Svatošová, Šimon Pánek, Ondřej Neff, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Josef Koutecký, Cyril Hoschl, Bohumil Baštecký, Jan Hartl, Pavel Rychetský, Jiří Grygar, František Koukolík, Karel Nešpor, Alexander Tomský, Andrej Babiš, Pavel Kořán, Milan Hulík, Ivan Gabal, Luděk Niedermayer, Jiří Vejvoda, David Vávra, Marek Eben, Táňa Fischerová, Jana Šulcová, Jaroslav Dušek, Ondřej Vetchý, Zdeněk Svěrák, Jiří Anderle, Alfred Strejček, Michal Viewegh, Jan Kraus, Helena Třeštíková, Jana Lorencová, Alena Dernerová, Vladimíra Dvořáková, Eliška Wagnerová, Jana Ryšlinková, Jiřina Šiklová, Ilona Švihlíková, Josef Klíma, Karel Janeček, Petr Holub, Jan Petránek, Ivan Hoffman.
22. 08. 2012 | 08:06

ijn napsal(a):

Jednoduchý závěr pro ČR:

Musíme všichni do ulic a s klacky současným politickým zlodějům sebrat moc, vyhnat je od koryt a prosadit prvky přímé demopkracie!

Justiční systém nastavit tak, že se omezí nekontrolovaná moc soudců a "prodej beztrestnosti" bude exeplárně a rychle potrestán!

Majetková přiznání a bezpečnostní prověrka bude na státní i komunální politiky podmínkou, úředníci (FÚ, Policie,....!) pod kuratelou Služebního zákona!!!

CCa 1000 poslanců a výkoných politiků bude následovat Rátha za způsobené škody na aktivech ČR = rozkradení ekonomiky a její silné zadlužení!!!

Český průser lze vyřešit nastavením nových pravidel výkonu politické moci a potrestáním těch, kteří moc prokazatelně zneužili k obohacení, k legalizaci výnosůůů z trestné činnosti ....!

Švýcarské banky vydají informace o nelegálně deponovaných vklladech českých občanů i pouhé podpisové vzory na obsluhu annonymních společností stačí!!!

Pouze ministr financí musí požádat!!!
22. 08. 2012 | 08:17

Admirál napsal(a):

Vše, co zde nastiňuje pan Zelený, může přijít pouze za předpokladu, že další vývoj civilizace bude v příštích letech lineární. Tomu ale nic nenasvědčuje. Pokračujicí a prohlubující se krize finančního systému, zvyšující se riziko velkého válečného konfliktu, ropný zlom, přelidnění atd. To vše se prolíná a zdá se, blíží k protnutí v jednom bodě s následným nepředvidatelným exponencionálním pokračováním.

Takže. Má pravdu J.Vraja - Vaše předpověď je podobná té z ABC. Vaší předpovědi schází vymezení podmínkami platnosti.
22. 08. 2012 | 08:19

Jeff napsal(a):

...neboli Robert Reich, V pasti úspěchu, vydáno 2000
22. 08. 2012 | 08:39

JirkaK napsal(a):

11 zásadních transformací zní to skutečně z pohledu selského rozumu jako něco, co se děje.
Autor se bohužel nepokouší nic dokazovat ani na příkladech. Dívá se na to z pohledu občanské společností a západní (možná evropské) občanské společnosti.

Vidím tam minimálně dvě proti-síly, které autor v úvaze nezohlednil:

Proti trendu, který by občanská společnost chtěla, bude stát globalizace (lokální neurčenost) kapitálu, který může jeden den být tuhle a druhý zase támhle. S tím, při současných “pravidlech hry”, vůle občanské společnosti nic neudělá.

Další nezahrnutou otázkou je to, že očekávání občanské společnosti rozvojových zemí bude jistě zcela jiné. Každopádně to platí v případě, že se jedná (jak tvrdí autor) o celosvětový trend. Můj názor je ten, že se to popisuje trend v evropské občanské společnosti.

Každopádně článek přispívá do současné diskuze.
22. 08. 2012 | 10:14

Zdeněk Baribal napsal(a):

Muromec: Absolutní souhlas...
22. 08. 2012 | 12:10

Josef Lev napsal(a):

Profesor Zelený dokáže pojmenovat podstatné a dát klíčovým faktům i indíciím kontext, který umožňuje nahlédnout do vývojových trendů lidské společnosti.Jeho práce a publikované závěry jsou již řadu let důležitým zdrojem pro vytváření nového pohledu na řešení zásadních otázek spojených s budoucností nás všech. Každý jeho článek, nebo kniha dává řadu nových podnětů k přemýšlení a vytváření nových přístupů. Sám dobře vím, jak je náročné překlenout prostor mezi získanou znalostí a schopností nové úspěšně zrealizovat. Proto držím palce všem, kterým se to daří.
22. 08. 2012 | 15:38

FRANTA napsal(a):

To snad ani většinu nepřekvapuje
22. 08. 2012 | 21:46

Pučmelout napsal(a):

SLOŽITÉ ŘEČI mají většinou jednoduché jádro......LIDSTVO SE PŘEMNOŽILO A NENÍ PRO NĚHO PRÁCE a na tu práci levné suroviny.Tak se holt bude muset redukovat na polovinu.Kdo to odnese se uvidí.Jak řekl jeden nejmenovaný filozof.Bohatí už rychlemnožící se střední třídu nepotřebují na práci.Tak ji část zlikvidují a to tak,že ji nebudou všelijak státně dotovat.Ostatně šlo by to redukovat i rychleji,třeba samopalem.Ale dnes je demokracie bílých límečků a tak se to bude dělat elegantněji.
23. 08. 2012 | 06:29

veb napsal(a):

Kecy a jen kecy. Praxe je taková, že vše je jinak.

Jestli chcete pane Zelený, aby svět vypadal trochu lépe hned, shoďte ten hnusný vous,
kila navíc a podbradek...nic proti Vám nemám, jen konstatuji.

A pokud Vám opravdu záleží na tom, jak vypadá ČR, tak prodejte v USA co máte a odstěhujte se sem a začněte tu pracovat, podnikat, tvořit hodnoty a ne kecat.

Pak máte právo kázat jiným, ale nebudete mít na to čas ani chuť.
23. 08. 2012 | 10:01

olga napsal(a):

Příliš dlouhá úvaha vlastně nic neříkající. A to je přesně to, co nás zabíjí. Stále jen mluvíme, stále se jen odvoláváme, stále jen hledáme chybu v komunistickém režimu. Přitom všichni víme, že stávající kapitalismus je v koncích. A to nejen v Česku. Je to problém světový. Takže buď komunismus, a nebo konec světa a Boží království !
23. 08. 2012 | 10:44

Maximus napsal(a):

olga

Kdepak, chybí Vám spousta informací o světském dění. Kapitalismus není v koncích a byl by dokonce i velmi funkční, ale do vedení a do významných postů ve státech a světových institucí se dostali jistí lidé z jisté skupiny a ti už po cca 200 let se snaží změnit svět k obrazu svému, ale ten je dost chmurný. Už jen zadlužení většiny států světa vč. EU o něčem svědčí! Ta parta lidí, jisté elity se zove ilumináti a je z chazarské větve Židů, kteřím ovládli hlavně bankovní a finanční sektor světa.
Pozor, ale není to útok na celé židovské etnikum, to se oni hned snaží navodit, pokud se někdo proti nim ozve a hned mu dají nálepku antisemity apod. přídomky.
Zkuste si o tom něco přečíst, zkuste si třeba přečíst knihu od židovského autora (Henry Makow Ph.D.) "Ilumináti Sekta, jež se zmocnila světa" a dost věcí pochopíte! Nejhorší na tom je ta okolnost, že infiltrovali třeba i do islámského hnutí a i jiných segmentů lidské společnosti. Obě světové války mají rovněž podle autora na svědomí a chystají prý i tu třetí!
23. 08. 2012 | 12:10

olga napsal(a):

Maximus
To, co píšete je pouze kousek pravdy. Ve skutečnosti jsou vládci světa peníze. "Ilumináti Sekta, jež se zmocnila světa" je pouze obětí peněz. Já to vidím asi více duchovní. Já tu vidím tu šelmu, která se zdála být smrtelně raněna...
23. 08. 2012 | 15:08

martin napsal(a):

Strašlivě zbytečné plkání nepodložené nícčím jen zbytněním ekonomismu jak za komunismu ale teď jiného podání stejně přiblblé všechno je to diplomka intelektuálních outsiderů tvářících se jako mozky světa...myslím ten blog...demagogický marxismus v jiném hávu...daleko od původního marxe stejně jako od liberálních teorií...diplomkové plky do doržení počtu stránek...to je to vaše věštění..s přáním dobré mysli ..nazdar
23. 08. 2012 | 17:42

Petr napsal(a):

Asi tak je prokázáno ,že duše existuje každý z nás v tomto či jiném životě je tu jen na chviličku ,pokud si to pohnojí kradením a jinou nemorální čiností ,tak se v příštím životě a na onom světě určitě dočká spravedlivé odplaty a ta bude mnohonásobně tvrdší ,naš pozemské soudy jsou zcela k smíchu proti tomu co přijde potom ,také jsem dříve nechtěl věřit ,ale existuje mnoho úkazů ,že to je holý fakt, a skutečnost ,tělo je jen skořápka duše je ,ale trochu dál a ta přežije ,jinak pokud by byla pravda to co Májové předpověděli třeba v roce 2040 sem má přiletět asteroid ohromných rozměrů a pak bude doba ledová lidé už ne ,za nakradené bohatství si může někdo koupit asi jinou planetu to je pěkná trotlovina ani Mars nebo Měsíc moc nepomůže tam život také není .
23. 08. 2012 | 23:49

Ťuhýk napsal(a):

Nesouhlasím, že český gangsterský podnikatelský systém má původ v komunistech. Velký omyl. Již před rokem 89 dlouho existovali různí veksláci, "vedoucí" různých hotelů, vináren, tančíren, šéfové autoopraven, pneuservisů apod. Ti neuvěřitelně nakradli (vím to, můj známý se pohyboval v tomto temnu) a po "revoluci" se okamžitě transformovali na podnikatele. Část komunistů přešla spíše do politiky, ne podnikání. Většina komunistů vystoupila z KSČ a politicky se přestala angažovat. Takže dnešní ekonomický systém nevznikl z komunistického režimu, ale poměrně vysokého počtu gaunerů parazitujících na tzv. "socialismu". Už mám dost zavádějících žvástů. Ale pravičáci to potřebují, protože ještě všechno nerozkradli a to nejhorší potřebují na někoho svést. Tak pro se komunistů zbavovat, že?...
24. 08. 2012 | 13:03

roln napsal(a):

Na cestě k řešení by dost pomohly následující věci - změna volebního systému, konec financování politických stran ze státního rozpočtu (peníze za získané mandáty), zákon o střetu zájmů (žádné kumulace funkcí vč. dozorčích rad atd., zaměstnanci územně správních celků nesmí současně zůstat zaměstnanci a být zastupiteli těchto územně správních celků), zákon o kontrole (definice smyslu kontroly, definice "zpětné vazby" atd.), zákon o majetkovém přiznání všech volených osob. Tím by se omezil prostor pro zlodějny politiků. Ještě nějak vymyslet, jak omezit prostor pro zlodějny úředníků.
Co takhle sloučit politickou a státní správu do jednoho - jak to bylo před rokem 1848? :-)
25. 08. 2012 | 09:38

cinick napsal(a):

Ťuhýk napsal.
"Takže dnešní ekonomický systém nevznikl z komunistického režimu, ale poměrně vysokého počtu gaunerů parazitujících na tzv. "socialismu". "
To už říkal jeden můj spolupracovník hned po sametu- "budeme tu mít nemlich takovej kapitalizmus, jakej jsme měli socializmus." Ostatně podívejte se na hospodaření stavů za stavovského povstání roku 1618- vnitřní loupežení a nekopetence je nám tak ňák jaksi vrozena.
25. 08. 2012 | 10:42

Vlado napsal(a):

V historii bohatli koloniální státy na svých koloniích. V době
globálního kapitalismu ovládá ten jednotlivé vlády, které státní maketek vyprodali za mrzský peníz a nyní jsou v jeho službách.
K majetku však i v tété době lze přijít různě. Tak například občanská válka v Jugoslávii posloužila NATO k zásahu ve jménu záchrany civilistů bombardováním. Srbové přišli o historické území KOSOVO i s přičiněním ČR jmenovitě min.zahr.SWARZNBERK.
O pokračování to má následné: Exministrině Albrightová skupuje v Kosovu klíčové podniky jako Telecom. Generál Nato Westley Clark, který velel operacím na Balkáně v r.1999 skupuje lignitové doly.
Právě američtí politici, kteří se výrazně angažovali o odtržení Kosova se zúčastňují privatizece. Ó jak záslužné a mravné.
Mají ti naši politici ještě co učit jak bohatnout na válkách v cizích krajích.
25. 08. 2012 | 14:46

Vlado napsal(a):

V historii bohatli koloniální státy na svých koloniích. V době
globálního kapitalismu ovládá ten jednotlivé vlády, které státní maketek vyprodali za mrzský peníz a nyní jsou v jeho službách.
K majetku však i v tété době lze přijít různě. Tak například občanská válka v Jugoslávii posloužila NATO k zásahu ve jménu záchrany civilistů bombardováním. Srbové přišli o historické území KOSOVO i s přičiněním ČR jmenovitě min.zahr.SWARZNBERK.
O pokračování to má následné: Exministrině Albrightová skupuje v Kosovu klíčové podniky jako Telecom. Generál Nato Westley Clark, který velel operacím na Balkáně v r.1999 skupuje lignitové doly.
Právě američtí politici, kteří se výrazně angažovali o odtržení Kosova se zúčastňují privatizece. Ó jak záslužné a mravné.
Mají ti naši politici ještě co učit jak bohatnout na válkách v cizích krajích.
25. 08. 2012 | 14:49

Štefan Pánik napsal(a):

přečetl jsem si jen první odstavec - a je mi špatně ne jen z České mafie - ale i z pána pisatele - tolik negací v jednom odstavci co vytvořil = ne divu -když takhle ne-gativně uvažuje většina pokrytců - kolik se to pak skutečně podepíše na dalším vývoji země...STOP TĚM ne-gacím konečně Začněte již pro Boha živého - být MOUDŘÍ POZITIVNÍ OPTIMISTIČTÍ...a tím se bude i země rozvíjet mnohem pozitivněji - a především je potřeba - abychom ne jen klábosili zde - ale SETKEJME SE DEFINITIVNĚ V REÁLU - ne jen na den dva - jak je to běžné se všemi povrchními pokryteckými negativními...akcemi - ale konečně 2-3 týdny - v DUCHOVNÍM SETKÁNÍ dle velmi dobrých slov našich nádherných předků - bez ega = bez pokrytectví - které je tady zakořeněné jak zlá burina - bez ega - znamená transparentně a bez jakéhokoli pokrytectví - ať se jednou pro vždy udělá zde pořádek - ať jsou u kormidel všude skuteční LIDÉ - ne celá ta hávěď - co se za LIDI jen vydává - a vůbec nemají ani páru - kdo to vlastně ČLOVĚK JE...V REÁLU SE MUSÍME NA DELŠÍ ČAS SETKAT + SPOJIT a zasvítit všude kde je to potřeba + na návazné konferenci - také delší = týden - otevřít všem pokrytcům oči uši + roztopit ty ledy v "srdcích" a dát přímo na konferenci tak jasný tak srozumitelný tak názorný program - že se již nikdy nikdo nebude moci vymlouvat - že tomu ne-rozumí ...tak aby práva lidí zde - budou konečně naplňované - ne za dvacet let...jak to těm zločincům vyhovuje s natahováním všeho...ale v ten sám moment kdy bude právo toho kt. člověka pošlapané - nejpozději v ten sám den!!! Od toho se pak bude odvíjet vše = práce zdraví radost kreativita...v neposlední řadě také prosperita...Konečně je však potřeba tohle USKUTEČNIT - všichni jen brečí rsp. nadávají stěžují se - ovšem je třeba dát ŘEŠENÍ = KOMPLETNÍ EFEKTIVNÍ PŘITOM RYCHLÉ ŘEŠENÍ - když se spojíme v reálu - vše půjde jak již dávno mohlo jít - jak pěkně v zimě na kvlitních lyžích na černé sjezdovce...POKOJ S VÁMI - AMEN
25. 08. 2012 | 16:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Bylo to pro mě husté čtení ale vydržel jsem ....
a mohu udělat závěr.)
Pro sebe i pro vás máte-li zájem.
Pan prof.Zelený se občas vytasí se zajímavými teoriemi.S většinou lze souhlasit.Bez urážky pane profesore - jsem nevystudovaný neerudovaný laik - a dovoluji si hodnotit vaše snažení.Však se virtuálně známe.

Blog je jedna stránka věci a diskuze k němu druhá.
Všímal jsem si hlavně reakcí debatérů.
Zase bez urážky ...... všechno to jsme věděli už před 5 lety.
Nedivím se evidentní radikalisaci naprosto zřejmé z diskuze.

Pro mě je však nejdůležitější zjištění,že:
Mnoho lidí se už dnes jednoznačně přiklání k proklamovanému faktu o příčinách a původu.
Když jsem před léty deklamoval ,že hlavním viníkem zlodějin,tunelů,rozkrádání státního majetku a národního bohatství,korupce,lichvy a všelijakého šejdířství jsou KOMUNISTICKÉ MAFIE A JEJICH PASKŘIVCI - většina lidí stála proti mým názorům.

Dnes se už jednoznačně dá ukázat prstem ,odkud vítr foukal.Komu prospěly demagogie v justici,soudnictví,policii,státních službách.Kdo se tak vehementně zasazoval o KONTINUITU s bolševickými právními paskvily.

A dnes už také většina mých "pokrevníků" dávno resignovala.
Jednak nám už mnoho života nezbývá.......
a nakonec - osobně jsem přesvědčen že společnost má co si zaslouží.
Dobře vám tak!

Apropó, všem těm idealistům a laickým nadšencům inklinujícím k přímé demokracii vzkazuji,že se zase a opět mýlí.
Lidé jsou prostě "boží" hovada a jak známo svině od koryta neodženeš.Zase bude muset přijít doba gilotin a luceren,klacků(kalašnikovů) a střílení z Aurory,aby se něco změnilo.

Osobně si myslím,že se příroda sama postará!!
Rozhodně to nebudou občanské aktivity a prázdná slova různých rádobyvizionářů.

Tak se mějte .Ivan.
25. 08. 2012 | 18:35

Ivan Hochmann napsal(a):

http://crazycafe.centrum.cz/vtipna-videa/2011/7/18/videa/jaky-je-rozdil-mezi-miminem-politikem-zadny/#

Nazdar.Ivan.
25. 08. 2012 | 18:54

turcan napsal(a):

Ivanovi a IVANOM CZ&SR 1989-2012 -keby vznik SVETA bol 25.februára 1948 -tak by si a ste MOHLI KECAŤ o boľševizme a jeho dedičstve 2012,tak v CZ ako v SR! A pokiaľ ide o MAFIU -tak ,: pánové&dámové KRÁVY &VOLOVÉ ČESKOSLOVENSKA 1918-2012 - dejiny MAFIE v Eurozóne nie sú dejinami bolševizmu&komunizmu, ale prehnitého Vieďensko-Budapeštianskeho ŽALÁRA NÁRODOV, ktorého "reprízu" ZARIADILI prozápadno-výchdní HOCHŠTAPLERI 1985-1989 - tak nekecajte mi tu o boľševikoch 1917!!!MAFIA, či v podobe talianskej,nemeckej,japonskej a iných, včítane Ruso-sovietsko-ruskej 1914-2012 -to boli a sú len d ô s l e d k y neschpnosti existujúcich režimov zvládnuť riešenie vlastných problémov -umele vyvolaných k tomu, aby ich prakticky potláčali a bez SEBAREFLEKCIE na úkor širokých a NEVEDOMÝCH más -od roku 1902 v jednom kuse do 2012 v eurorozmere!!!Nehovoriac o intermafii a jej východo-západnej osi až po Rím-Berlín Tokio a jej "pozostalosť 2012" -vy intereurodiletanti 2012!Sťažnosti a dotazy na ,: tienovy@centrum.sk - paňatno?! 26.8.2012 -8,54 resp. 0904 901317 -SLUŠNE!!!!!!!
26. 08. 2012 | 08:55

ironik napsal(a):

Tak nevím zda je tu popsána reality show ,futurologická vize, nebo jen intelektuální výplod mozku oproštěný od reálnosti života. Vidina celku světa je možná jen v pohádkovofuturologickém představování až snovém, překážkou je totiž geografie, klíma,lety formované kultury tím i myšlení navazuje potřeba i spotřeba jednotlivých komunit, bohužel také nejde jedním řezem odstranit historické souvislosti a propojení kultur, opomíjenost toho všeho a absence národního celku a jeho zabezpečení pro obyvatele včetně přirozené soutěživosti na nadnárodní úrovni má přímou souvislost se situlací v ekonomice i popsaných vizích autora,jsou to jen slova slova, ba i jen kecy.
26. 08. 2012 | 10:02

Štefan Pánik napsal(a):

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ EXISTUJE = JE NA DOSAH RUKY - OD NYNÍ DO KONCE ZÁŘÍ = RYCHLE EFEKTIVNĚ ÚPLNĚ SROZUMITELNĚ...MŮŽE BÝT ZREALIZOVANÉ
Píšu o tom víc na mé facebookové stránce - tady vám k tomu dám jednu z mých posledních komunikačních výměn ///MOJE Pravdy

Štefan Pánik
22 duben
Štefan Pánik

duchovné stretnutie - pred konferenciami - to je treba dosiahnuť - pokiaľ sa to má skutočne pohnúť dopredu - toto som práve písal na univerzálnu federáciu mieru///
DUCH PRAVDY - přes nebývalé mírové aktivity - našemu PASTÝŘI věnované nesčetné programy v TV - Rozhlasech... množství konferencí...stále očividně nechápete podstatu = nelítostnou - krutou - odvěkou válku "lidí" neschopných LÁSKY - proti těm - kteří LÁSKY SCHOPNI JSOU = promiskuitní manipulují pokrytecky s falešnými úsměvy - lichotkami...s LÁSKYPLNÝMI - podvádějí je - ovšem udržují manipulací zdání LÁSKY - hrát umí skvěle - poté co vše vybudované - desítky let zvelaďovaný DOMOV - jsou právě ti - co makali a JEN V PRAVDĚ - NEPODMÍNĚNÉ LÁSCE ...ŽILI - vyhazovaní těmi promiskuitními na ulici - bez prostředků - bez jediné Kč - ještě u soudů jsou na nich navalené tůny špíny těch promiskuitních... na co následně doplácejí DĚTI - jsou buďto rovněž vyhazované bez peněz - rsp. jsou zmanipulované - zdrogované a zneužívané... tohle se děje tady - stavějí se kvůli tomu další psychiatrie - další nemocnice - další útulky - komuny - spousta sekt - spousta cirkví - s tím souvísí také předtím plné cukrárny - plné hospody... stále víc násilí - stále víc bouraček - různě větší chaos -...mlžení politiků - soudců - st. zástupců - korupce neustále větší - i když se slovně různě proti ní prý bojuje... je toho daleko více - mě samotného takhle vyhodili - mého st. syna zavraždili - ml. ještě drží v zákeřné pasti - šílení arogancí postižení jedinci - ovšem jsou právě na různých kompetentních místech = penězi - kontakty... jsou jak poslanci s imunitou - přes jejich zločinnost - beztrestní = než budete dělat další a další a další konferenci - uskutečněte konečně alespoň měsíc předem DUCHOVNÍ SETKÁNÍ VE JMÉNĚ NAŠEHO PASTÝŘE = bez ega... k vnešení světla všude tam kde je to potřeba - aby pak následující konference byla již konečně PLODNÁ = PŘINESE OVOCE MNOHA TISICILETÍ NASTŘÁDANÉHO POZNÁNÍ - TVRDĚ V KRUTÝCH POMÍNKÁCH VYKOUPENÉHO POZNÁNÍ - A TÍM KONEČNĚ A DEFINITIVNĚ - DOJDE K OSVOBOZENÍ VŠECH LIDÍ - od ne-MOCÍ ega ... především jeho nejtěžší - nejzákeřnější - doposud neléčené formy - arogance ::: tím se zároveň odvrátí proroctvím hrozící zkáza lidstva - a naopak dojde k OBROZENÍ = DEFINITIVNĚ SE NASTAVÍ VŠECHNY KORMIDLA - K PRAVDĚ A JEN PRAVDĚ - K NEPODMÍNĚNÉ LÁSCE - K VLÁDĚ DUCHA... nad tělem i egem...a tím k CELOSVĚTOVĚ ZDRAVÉ - SPRAVEDLIVÉ - KREATIVNÍ bez přerušování - JEN ZDRAVĚ SPORTUJÍCÍ S JÓGOU - JEN ZDRAVĚ SE STRAVUJÍCÍ - S MAKROBIOTIKOU - JEN POZITIVNĚ VE VŠECH SFÉRÁCH ŽIVOTA LIDÍ A CELÉ ZEMĚ - POKOJ S VÁMI - AMEN
Štefan Pánik
pátek
Štefan Pánik

de nám společně o PRAVDU?
MOJE Pravdy
pátek
MOJE Pravdy

Ahojíček Štefane, děkuju za tvá písmenka.... s láskou Zrzka
Štefan Pánik
sobota
Štefan Pánik

ahojíček Zrzečko - nemusím ti snad vysvětlovat - že skutečně jen PRAVDA nás OSVOBODÍ - ti naší předkové -.................................................... HUSITÉ...to říkali moudře = pojď se SPOJIT - ať je zde všude SVOBODA - POKOJ S TEBOU - AMEN
27. 08. 2012 | 10:06

Štefan Pánik napsal(a):

MOJE Pravdy Štefi, to mi fakt vysvětlovat nemusíš...jsem stejného názoru jako ty...doba je zvrácená a lásky chybí a je třeba ji rozfoukávat...jen nesouhlasím s tím koncem...s tou životosprávou a cvičením atd...je spousta lidí kteří lásku umí dát i si vzít a přitom jedí maso, necvičí jogu atd...tady o tom to není...nedávno jsem odepisovala jednomu klkukovi...tak ti tady dám odkaz...hlavně to o těch pilířích vystihuje to jak to vnímám já měj se a směj se papapapa http://www.moje-pravdy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1251%3Aje-bible-podle-slov-jeie&catid=15%3Arzne&Itemid=29 JE BIBLE PODLE SLOV JEŽÍŠE? www.moje-pravdy.cz Moje pravdy-lidové léčitelstvíajiné Štefan Pánik Zrzko-vidím že stejné lidi-nacházím na různých webech=mnozí všude možně hledají odpovědi na své otázky-přitom já né že bych se přestal pídit po informacích=učím se denně či už novým věcem n. opakuji si to co nechci zapomenout -ovšem především jsme jeden z těch - kdo nabízí kompletní ODPOVĚDI-mnoha lidem jsem různě pomohl-a právě proto dobře vnímám-jak jen pro nedostatek jejich času-jsem je zatím nedokázal PROBUDIT=je třeba VÍC ČASU stráveného společně-proto navrhuji DUCHOVNÍ SETKÁNÍ-na dva-tři týdny=ať je dostatek ČASU-a vlastním ŽIVOTEM ručím za to-že všechny zůčastněné PROBUDÍM...přitom říkám že to bude bez ega...aby tam nedocházelo k žádnému nedorozumění-k spekulacím-pochybnostem...=vše bude transparentní jasné srozumitelné názorné...přitom úplně přátelská tvůrčí přirozená...atmosféra-posílená pozitivními písničkami tancem hrami...ovšem stěžejní bude DUCHOVNÍ TVOŘENÍ-tak abychom nejen všechny hledající -USPOKOJÍME - ale také všechny egoisty...na následné konferenci PROBUDÍME=CELOU KULIČKU PROBUDÍME-protože oni všichni po tom touží uvnitř-jen navenek hrají všichni divadlo-aby uspokojovali své ego...ovšem tím právě neustále bloudí v mnoha labyrintech-naráží tu na levou tu na pravou stranu mantinelu-a nechápou že existuje cesta středem - popsaná již desetticíc a víc let zpět-já jsem jeden z mnoha-kteří po ní jdou-a velice RÁD-ji pro všechny ne-vědomé či už hledající nebo arogancí mrtvé-OSVĚTLÍM-tak ať ji všichni do jednoho dobře VIDÍ-ať již sebou různě netřískají-ono naučit se padat-je jedna z důležitých dovedností-ovšem když "lidé" neustále třískají hlavami o zdi ega...mají již všichni nesmírný zmatek v hlavách-jak mozek souvisí se střevy-kde právě tím pojídáním masa 3xdenně-mají v sobě hnůj-jsou zatoxikování jsou negativní jsou naštvaní na celý svět jsou promiskuitní-ne jen jednou-dvakrát za život-ale doslova každý druhý den -jiné sexuální partnery...a tím stále více lží stále více intrik-negativní manipulací překonávají Geblse-jsou plní závisti plní pomluv koupce různě násilní...takhle zotročují své nejbližší-mrzačí a zneužívají i vlastní DĚTI...=již dávno to nejsou LIDI-ani nikdy nebyli-hned od narození-jak se narodili do rodin-kde jejich "rodiče" nebyli spolu z LÁSKY ale kvůli mamonu-tj. jejich DĚTI nedostali nikdy LÁSKU-a hned v DĚTSTVÍ se naučili zákeřně manipulovat-aby to pak v "dospělosti"-dospělí také nikdy nebyli-jen věk tomu nasvědčuje...
27. 08. 2012 | 10:40

Štefan Pánik napsal(a):

rozhazují své sítě na LÁSKYPLNÉ LIDI-a svými pokryteckými úsměvy-medovými řečmi...je oblbují zotročují zneužijí-a následně vykopávají bez jediného haléře rsp. je přímo zavraždí...je toho mnohem víc=různých následků-negativních následků-z toho-že takoví "lidé" jsou takřka na všech kompetentních místech=proto tady v Čechách je 15 přeplněných psychiatrií-jsou přeplněné nemocnice-různé útulky-různé sekty-komuny-mnozé jsou zlákani různýma církvema-pokrytectví... všude-peklo závislostí ne-gací ne-mocí - peklo jak vyšité v ZEMI...HUSITŮ-V ZEMI SKAUTŮ-V ZEMI UČITELE NÁRODŮ-V ZEMI BOŽENY NĚMCOVÉ...ČAPKA...je to ostuda-kam jsme to nechali spadnout-a já nabízím prosté jasné jednoduché...ŘEŠENÍ-samozřejmě je spojené s makačkou-nic pohodlného nikdy k ničemu trvalému hodnotnému...nevedlo-ovšem makat na sobě=být zdráv=v zdravém těle zdravý DUCH-to se říká správně-a takhle pak funguje i to co píšeš závěrem svých zpráviček druhým =měj se a směj se-což je pěkné a správné MOUDRÉ -bránice se rozhýbá-a celé tělo má z toho úžitek-také jsem vysmátý průběžně-ovšem právě s JEŽÍŠEM V SRDCI-s TÍM-koho takřka nikdo pořádně nezná-o KOHO se vlastně jedná-"lidi" v tom mají pořádný zmatek-protože pokrytečtí faráři a pokrytecké mnohé církve-jim HO-zmrzačili k obrazu svému-jsou přitom i překrásni kněží-co vytáhnou nemocné při mších-k sobě-a léčí je na místě-jak jsou nádherně pročištění-takového jsme zažil jednoho němce dva angličany-jistě jsou takoví i v Čechách-jen je najít ...ovšem sám nabízím mnohem víc - nabízím "lidem" PROBUZENÍ V DUCHU-tj mimo mnohé jiné-prevenci všech ne-mocí=proč být ne-mocný když je nesčetně krát lepší být ZDRÁV-proč být ne-gativní-když je daleko MOUDŘEJŠÍ-BÝT OPTIMISTCKÝ POZITIVNÍ... proč zůstávat v ne-vědomí-když je dostupné OSVOBOZUJÍCÍ POZNÁNÍ...tady nejde vypsat vše-jen kapičky z MOŘE POZNÁNÍ-ovšem po DUCHOVNÍM SETKÁNÍ-zčnou ne-mocní vstávat sami ze svých lůžek - umírající dostanou ještě opět obrovskou chuť ŽÍT-a začnou se správně MODLIT MEDITOVAT-postupně civičit-krůček po krůčku-poskok za krokem-první taneček-první písnička...až to začne nabírat na obrátkách a budou NADŠENÍ ŽIVOTEM-nechci tady psát knížku-na DUCHOVNÍM SETKÁNÍ JE TO TŘEBA UDĚLAT-PŘÍMO V REÁLU-právě na PC ztrácíme hodnotný ČAS-dělám to jen proto-abych rozdýchal ten OHEŇ-který již ON založil-jen nesčetně pokrytců jej udusává spoustou nánosů špíny...je třeba jej definitivně nechat roz-HOŘET-AŤ SVÍTÍ ÚPLNĚ VŠEM NA CESTU ať již "lidi" zbytečně ne-bloudí-když CESTA EXISTUJE-POKOJ S TEBOU-AMEN
27. 08. 2012 | 10:40

Miláno z DěčínaDurram qyp napsal(a):

Pane Štefane Pániku,
prima!Jen polopaticky všem.Budou volby do kraj.orgánů a senátu.
Doporučuji,nechť žijou dle zákonů a jak si zvolí a rozhodnou!
A to důrazně,bez vyjímek.Ne jenom tak,co se jim dle str.postavení vítěze či koalice hodí!!!To bude mazec,ale neva.
Nehledejme startovací čáru,ta je daná od 17.11.1989 dána!!?
Když to nepůjde,hold budeme migrovat atd.!Vždyť velké % našich
občanů má historickou zkušenost a ukažme jim,že je prakticky i da facto zapojíme do státoprávního procesu a hlavně - budeme se
od nich učit.Myslým to vážně,ne abych byl zas napaden apd.!
27. 08. 2012 | 13:57

jan novák napsal(a):

O tom jak bude svět vypadat v roce 2020 napsal Josef Toman, kandidát na prezidenta již před čadou let:

http://www.volny.cz/ingvesely/Kniha%202020.pdf

Je to v PDF formě, tak se to otvírá pomalu, první část je česká, druhá anglická

Toman konsultoval pro Caltech a UCLA, americké univerzity, v ČR vedl American Institute, napomohl pádu Enronu. Mrkněte na jeho stránky www.dekujemeodejdete.cz
31. 08. 2012 | 11:55

Pan Fernando napsal(a):

Díky Bohu Všemohoucímu za jeho laskavost a dobrotu na můj život to, co budu muset udělat, pokud není pro paní Maris Smith , který budu vždycky vidět , jakBůh poslal ženu, která Bůh vyvolil , aby pomohli lidem, kteří jsou ve finanční nouzi , jako jsem jášpatná vdova, která byla do užšího a nedostatek finančních prostředkůženy , kteří mají dvě děti , a tak má mnoho povinností ženu , která přišla o svého manžela a má platit účty skládající se z obou domu nájemného a elektřinu a byl scammed částku 450.000 Kč CZK nikdy jsem nevěřil, že tam je ještělegit úvěr společnosti on-line , kteří stále věří, že lidé jsou ve finanční problém a jsou připraveni pomoci poté, co byl scammed 450,000 dolarů usd nikdy jsem nevěřil , že tam je ještělegit úvěr společnosti , až jsem narazil na příspěvek , který byl vyslán jeden paní Fernando na stejném fóru vysvětlila , jak se dostala svou půjčku od paní paní Maris Smith , který jegenerálním ředitelem paní Maris Smith Půjčka Home té doby jsem se s žádnou další možnost , než se pokusit své štěstí pro , aby se zabránilo potřetí v ztratil můj domov ( ubytování ), takže myslím, že o tom jsem dospěl k závěru, že bych měl zkusit znovu , tak jsem kontaktoval paní Maris Smith prostřednictvím e-mailu , kterou navštěvovali , aby mi méně než 10min jsem se ucházel o úvěru částku $ 995,000,00 usdúvěr byl schválen s nízkou úrokové sazby a po zpracování i včera dostal můj úvěr na můj bankovní účet , takže chci , aby rychle použít toto médium poradit jakýkoli úvěr o azyl tam kontaktovat paní Smithovi Maris e-mail : { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } ona bude určitě vám úvěr budete potřebovat bez stresu jednou díky Bohu za jeho milost při životě . Budu se těšit na slyším svůj vlastní svědectví stejně jako můj .

Pan Fernando ,
18. 01. 2014 | 00:47

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:24

revolucnidite napsal(a):

Nejsem odborníkem na politiku, nicméně si nemůžu odpustit jednu svojí zkušenost s úřadem práce. Kdysi jsem pracovala, po maturitě na HPP.... zčásti vlastní vinou (laxnost v nenaplnující práci, kde jsem měla pozici cvičené opice) a zčásti tím, že jsem z nudy začala dálkově studovat (čímž se stupnovaly stížnosti zastupující kolegyně na mojí- podotýkám regulerní dovolenou na zkouškové termíny) jsem po třech letech o práci přišla. Slušně, s odstupným (i když menším než mělo být, ale bylo to tím, že jsem si myslela, že na tom mám taky nějaký podíl viny). Našla jsem si brigádu v pohostinství abych přežila. Kvůli pojištění a strachu z exekuce jsem šla na úřad práce. Nic jsem po nich nechtěla. Paní se mě zeptala, proč nežádám o podporu v nezaměstnanosti (pro mě to byl status asociála, zoufalce a zloděje.. ač jsem podporovatel menšin, tohle jsem prostě brala tak, že podporu berou jen ti, kteří jsou líní a nepracovití)... nicméně upřímně jsem se svěřila, že mám brigádu s příjmem asi 3000 měsíčně ze které odvádím 15% daň, pojistku mi možná pokryje- to si nejsem jistá... ale že by se mi nějaký menší obnos od státu na jídlo a můj nájem 5000 za měsíc hodil.

A milá paní úřednice mi tenkrát řekla
a) ale to nesmíte mít brigádu, to si musíte vybrat, bud nepracovat vůbec a brát plnou podporu a nebo nebrat nic
vhrkly mi do očí slzy, nějak jsem si uvědomila, že jsem v bezvýchodné situaci
b) paní si všimla a řekla mi.. víte co, běžte ven, vemte si nový formulář a tu brigádu nikam neuvádějte

kde to jsme? Už jen takovéhle detaily by se měly v naší politice změnit. Proč šidit lidi, kteří chtějí za každou cenu pracovat, smát se jim do očí a dávat druhým. Těm- nepřizpůsobivým, co jako jediní pochopili, jak tento systém funguje a dokážou ho využít (nepopírám že v mých očích bezpáteřně)
19. 03. 2015 | 21:02

revolucnidite napsal(a):

* z up jsem odesla s hrdosti a pujcila si od rodicu a vic než celý ten kocourkov mě naštvalo takovéto jednání ve stylu- když nekradeš, ostatní okradou tebe
19. 03. 2015 | 21:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy