Problémy s oteplováním má člověk i příroda. Závěry z jednání IPCC.

31. 03. 2014 | 16:30
Přečteno 3003 krát
Rozšířená verze informace z www.infomet.cz.

Na konci září 2013 zahájil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change www.ipcc.ch) vydávání v pořadí již páté hodnotící zprávy (5th Assessment Report, AR5). První část se věnovala fyzikálním základům změny klimatu (např. infomet.cz nebo aktualne.cz a mnoho dalších zdrojů). V týdnu od 24. do 30. března 2014 se sešla v japonské Jokohamě druhá pracovní skupina, aby doladila text druhé části AR5, která je zaměřena na dopady, adaptaci a zranitelnost (Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability).


Každá část zprávy je rozdělena do tří verzí - Úplná zpráva má cca 2500 stran, Technické shrnutí cca 150 stran a Shrnutí pro politiky cca 30 stran. Text druhé části zprávy připravily stovky autorů, připomínkovaly stovky expertů a nakonec se sešlo 2350 připomínek z tzv. Governmental review. Všechny připomínky byly zapracovány a na jednání v Jokohamě bylo předloženo připomínkované Shrnutí pro politiky (SPM). Větu po větě, odstavec za odstavcem hledali účastníci shodu mezi názorem autorů a návrhy vlád. Experti a zástupci vlád často hledali tuto shodu těžce, ale vždy ji našli. Pětidenní jednání probíhalo dle mých poznámek 60 hodin po odečtení přestávek na jídlo, přičemž část byla rozdělena na souběžné části. K tomu došlo v případech, kdy se delegáti nebyli schopni dohodnout hromadně, tak vytvořili menší skupiny a snažili se připravit obecně přijatelný text, který byl poté opět schvalován. Zastupoval jsem na jednání Českou republiku samostatně a nemohl jsem se tedy souběžných jednání účastnit. Některé neshody jsem považoval za zcela zbytečné, jiné způsobili někteří delegáti svou snahou přidat do SPM něco, co nemá oporu v úplné zprávě (prý ve snaze text zlidštit a přiblížit politikům). Nejzávažnějším problémem byla snaha dostat do SPM konstatování, že méně rozvinuté země jsou vystaveny všem rizikům spojeným se změnou klimatu. Autoři navrhovali, že méně rozvinuté země jsou zpravidla vystaveny více rizikům zároveň. A tedy ne všem rizikům. Bylo pro mě zajímavé sledovat, jak jsou zástupci některých rozvojových zemí sveřepí a nechtějí slyšet zcela logické argumenty (např. že rizika spojená s mořským příbojem se týkají jen přímořských zemí). A jak zástupci nerozvojových zemí zachovávají „poker face“ a „diplomatic level“. Jen vrozená slušnost mi nedovolila do těchto diskusí zasahovat.

Výsledný text byl publikován 31. března po tiskové konferenci na stránkách IPCC a bude samozřejmě i na stránkách ČHMÚ. Níže uvádím hlavní závěry, které ve zprávě jsou. Ve srovnání s předchozími zprávami druhé pracovní skupiny jsou předložené informace založeny na podstatně širší vědecké, technické a socioekonomické literatuře (cca 12000 bibliografických odkazů).

1. Pozorované dopady změny klimatu jsou v přírodních a antropogenních systémech rozšířené na všech kontinentech a oceánech.

2. Změny v režimu srážek a tání ledovců ovlivňují hydrologickou bilanci, dostupnost a kvalitu pitné vody v dotčených oblastech.

3. Suchozemské, sladkovodní i mořské druhy mění oblasti svého výskytu, sezónní aktivitu, migrační návyky a vzájemné vztahy.

4. Negativní vliv změny klimatu na zemědělství je rozšířenější než pozitivní dopady patrné v některých oblastech vyšších zeměpisných šířek.

5. Zvyšuje se úmrtnost z horka a snižuje úmrtnost z chladu.

6. Extrémy (sucha, povodně, horké vlny, cyklóny, požáry) ovlivňují ekosystémy i člověka (životy a zdraví, majetkové škody, úrodu).

7. Zpráva definuje hlavní rizika spojená s projevy měnícího se klimatu (zdraví i životy obyvatel a škody na majetku v pobřežních zónách, na malých ostrovech a v urbanizovaných oblastech vlivem bouří, přílivových vln a povodní; úmrtnost v horkých vlnách; potravinová nedostatečnost jako důsledek výskytu sucha, variability srážek a extrémů zvláště v chudých oblastech; změny v ekosystémech a biodiverzitě doprovázené škodami v zemědělství, vodním hospodářství, rybářství).

8. Zpráva aktualizuje pět hlavních důvodů k obavám, které jsou vyvolány zvyšujícími se projevy změny klimatu, které klasifikuje podle očekávaného zvýšení teploty v porovnání s obdobím 1986-2005. (1) Ohrožení unikátních systémů a kultur, (2) Extrémní projevy počasí, (3) Rozložení dopadů v čase a prostoru, (4) Globální dopady a (5) Velkoprostorové události.

9. Významné snížení zdrojů sladké vody ve většině aridních subtropických oblastech zvýší soupeření o vodu mezi jednotlivými sektory a státy. Naproti tomu se zvýší dostupnost sladké vody ve vyšších zeměpisných šířkách.

10. Sklizeň hlavních plodin (pšenice, kukuřice, rýže) se v některých oblastech bude snižovat až o 20% do konce století (adaptační možnosti jsou v průměru 15-18%, ale lokálně značně proměnlivé) a bude se zvyšovat meziroční variabilita sklizní.

11. Snižovat se bude energie potřebná k vytápění, zvyšovat energie potřebná pro chlazení v obydlených a obchodních prostorách. Energetické zdroje a technologie budou ovlivněny v závislosti na typu (výroba energie z vody, větru, slunce), extrémní počasí však ovlivní všechny zdroje.

12. Ekonomické ztráty spojené se zvyšující se teplotou o cca 2,5°C nad aktuální stav jsou odhadovány s velkou nejistotou na 0,2 až 2% HDP.

13. Do poloviny století zpráva očekává vyšší pravděpodobnost úrazů, chorob a úmrtí spojených s výskytem horkých vln a požárů, vyšší pravděpodobnost úmrtí z podvýživy v chudých oblastech. Naproti tomu se sníží úmrtnost spojená s chladem a mrazy a rozšíří se oblasti se zemědělským potenciálem do vyšších zeměpisných šířek.

14. Extrémní počasí a vyšší variabilita klimatu bude vyvolávat migraci, kterou lze považovat za jedno z možných adaptačních opatření.

15. Změna klimatu může nepřímo zvyšovat rizika násilných konfliktů, bude ovlivňovat i kritickou infrastrukturu mnoha zemí a snižovat jejich vnitřní bezpečnost. Vliv mezinárodních organizací na udržení bezpečnosti bude stoupat.

16. Zpráva souhrnně prezentuje klíčová rizika v jednotlivých regionech (Afrika, Evropa, Asie, Austrálie, severní Amerika, střední a jižní Amerika, polární oblasti, malé ostrovy a oceán) v současnosti, v blízké (2030-2040) a vzdálené (2080-2100) budoucnosti s odhadem možné adaptace (podrobně v tabulce 1 ve zprávě). Pro Evropu je např. analyzován dopad extrémních srážek, horkých vln, nebezpečných cyklón a zvýšené hladiny oceánu.

17. Adaptační opatření se začínají v některých sektorech postupně stávat součástí plánovacích procesů (vodní hospodářství, výstražná služba a „management“ katastrof, ochrana přirozeného prostředí a další).

18. Reakce na klimatická rizika je v měnícím se světě výzvou. Zpráva připomíná nejistoty spojené s přípravou a analýzou projekcí budoucího vývoje a projevů změn klimatu.

19. Zpráva předpokládá, že efektivní adaptace mohou pomoci budovat bohatý a odolný svět již v blízké budoucnosti.

20. Mezi základní principy přípravy a realizace adaptačních opatření patří mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru při přípravě a aplikaci finančních mechanismů a správné ocenění zdrojů. Odhad nákladů na adaptace v rozvojových zemích má nízkou spolehlivost a pohybuje se od 4 do 109 mld. USD ročně v období 2010-2050.

21. Zpráva popisuje velké množství možných adaptační opatření, ze kterých vybírám: zlepšení plánování a přípravy technických opatření ve vodním hospodářství, zajištění pitné vody, ochrana přirozených ekosystémů, ochrana miliónů obyvatel na pobřeží před příbojovými povodněmi, dostupnost hygieny a kvalitního zdravotnictví pro děti i dospělé, včetně očkování, zlepšování reakcí na přírodní katastrofy a zajištění řešení jejich následků, důraz na potravinovou bezpečnost ve všech oblastech, plánování výstavby s ohledem na možná rizika a další. V této souvislosti musím připomenout výtky některých skeptiků, že existují vážnější problémy než je změna klimatu. Zde je odpověď, tyto vážnější problémy se změnou klimatu přímo souvisí.

Závěrem jen konstatování, že možnostmi zmírňování antropogenního vlivu na změnu klimatu se bude zabývat třetí pracovní skupina IPCC v týdnu od 7. dubna 2014 v Berlíně (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neudržitelný napsal(a):

Asi to bude dobrý byznys. Ale kdo to platí? Kdo za tím stojí? Takových 20 katastrofických bodů bych sepsal také. Možná bych ještě přitvrdil. Nic společného s vědou to nemá, vezme se pár přesných statistik, vybere se z nich co se hodí, a pak se to přetaví ve vědecké hádání budoucnosti.
31. 03. 2014 | 16:37

radimtolasz napsal(a):

Není problém takové body sepsat. Ale zdůvodnit a poté obhájit. A to IPCC dělá. Musel byste si však dohledat podrobnosti ve Full Reportu.
31. 03. 2014 | 16:53

Jindra napsal(a):

Ale jistě uznáte, že nikdo nebude číst nějakých 2500 stran Full Reportu, protože vidí jen zelené experty, kteří nechali sežrat velkou část Šumavy kůrovcem. A o zdůvodňování tohoto zničení Šumavy jsme se už seznámili s podobnými Full Reporty.
Určitě by se také rozšíření kůrovce na Šumavě dalo nejsnáze svést na oteplování. Asi stejně jako se na oteplování svádí naprosto diletantské manipulování s vltavskou kaskádou při větších deštích. Potom se nedivte, že Full Reportům o ochraně světa a přírody nikdo až tak moc dnes nevěří.
31. 03. 2014 | 17:12

Neudržitelný napsal(a):

radimtolasz
To máte pravdu a nejhorší na tom je, že jiná statistická data to zdůvodnění a obhajobu staví úplně na hlavu. Nevidím rozdíl mezi volejte věštkyni a závěry z jednání IPCC. Někdo umře z chladu, druhý umře z horka, třetí umře také.
31. 03. 2014 | 17:16

Al Jouda napsal(a):

To autor:
Tak to aby Vám přidali na platu ! :)))))
31. 03. 2014 | 18:04

vasja napsal(a):

Chlapi, je to fakt vážný.
31. 03. 2014 | 19:13

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

to je tak,
dříve chodili místní pomatenci s cedulemi "Konec světa se blíží" a "Modlete se"
dnes v době moderní vymysleli globální oteplování nebo nověji "změny" a straší s tím lid obecný v mediích.
Stylem "Bude to strrrašný"

Klid, přežili jsme jarovizaci, trávopolní systém, orbu s předradličkou i větrolamy, přežijeme i globální změny.
31. 03. 2014 | 19:20

radimtolasz napsal(a):

kosoúhlý: Skoro s Vámi souhlasím. Jenom Ti pomatenci chodí pořád a globální změny jdou tak nějak mimo ně.

jindra: Opravdu není nutno číst celý report. Ale to co Vás zajímá, k čemu máte blíže, pro to najdete v SPM odkaz do příslušné kapitoly. SPM je takový učený rozcestník.
31. 03. 2014 | 20:54

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Pane doktore,
nezpochybňuji změny klimatu, ani klimatologii.
pouze mám jistou aversi k lidem, kteří prosazují ten jediný správný názor, samozřejmě jejich.
V kostce: "když uděláme opatření takové a makové, tak to klima zachráníme, svět spasíme"
to jsou ty větrníky, omezení CO2, fotovoltaika, biopaliva + dotace, dotace, dotace. Peníze first. Tihle fanatasmagoři ovšem o první větě termodynamické neslyšeli, natož aby ji pochopili, nebo se domnívají, že se jedná o jakousi popíračskou formuli.
Holt se nám na seriozní vědeckou disciplinu nabalili pošuci, podvodníci a blouznivci.
Ale takový už je svět....
31. 03. 2014 | 21:37

orcinusorca napsal(a):

Na západě přestali "věřit" v globální oteplování už před pěti lety (https://www.youtube.com/watch?v=0V5w_YcpkmU)
31. 03. 2014 | 22:57

JF napsal(a):

odborník nežasne, laik se nediví, panel IPCC uvedl již na svém XXI. sjezdu své závěry plně do souladu s názorem nejmenované militantní ekoteroristické organizace vybavené vodními stříkačkami a jiným PVC bordelem. To jsou věci!!! ;-)

... ale vážně ;-) Jsou nějaké případné paralely - srovnání GW s reakcí na ozonovou díru ... ?
01. 04. 2014 | 00:09

radimtolasz napsal(a):

Globální oteplování není věcí víry, ale faktů.
01. 04. 2014 | 00:20

JF napsal(a):

jo, to je fakt ;-), ovšem nic to ani nemění na tom, že konečná shoda byla konečně dosažena! Urááá!!!
01. 04. 2014 | 01:00

JF napsal(a):

... ještě krátce k síle faktů - potom je poněkud zvláštní, že jasná zpráva nebyla jednomyslně schválena už na I. sjezdu či již rekordně 0.sjezdu, ale byla ještě podrobována zatěžkávacím zkouškám věr jednotlivých účastníků v mnoha separátních seancích. ;-)
01. 04. 2014 | 01:32

Martin napsal(a):

A není Vám to trapné pořád takhle lhát lidem do očí ?
Žádné významné globální oteplování se nestalo, antropogenní vliv na klima se neprokázal, stejně tak jako se nenašly zbraně hromadného ničení v Íráku a shodou okolností se již dva roky ochlazuje. Lhaní ohledně oteplování prostřednictvím IPCC je nic než pokus vytáhnout lidem z peněženek další peníze, například boj s větrnými mlýny, pardon snižování emisí CO2, nás stojí a bude stát biliony EUR, přičemž na klima to vůbec nepůjde poznat.
Případný argument "důkazem" v materiálech od usvědčených arcilhářů IPCC pochopitelně neuznávám.
01. 04. 2014 | 09:44

šašek z Jihlavy napsal(a):

To aby si budovatelé lyžařských areálů hodili mašli!
Ledaže by se naše horská střediska překlenula gigantickými skleníky podobně, jako v Dubaji, Emirátech nebo Kazachstánu, aby se měli děti elit kde klouzat. Ostatní se mohou jít klouzat.
Až se zvednou hladiny oceánů tak o metr, máme tu Nizozemce jako na koni. Ceny pozemků na Vysočině půjdou nahoru, budu muset investovat, dokud je čas a ceny mírné.
01. 04. 2014 | 10:06

SuP napsal(a):

Radim Tolasz -
Tak se zdá, pane doktore, že po cca 50ti letech hledání, jak tomu zabránit se konečně pomalu začíná hledat řešení, jak to přežít.
Nebo se zase mýlím?
01. 04. 2014 | 12:01

Koblihová napsal(a):

Jak tak už dlouhé roky pozoruji cvrkot v tomto oboru, vidím, že většině lidí a bohužel ani politikům napříč zeměkoulí stále ještě nedocvaklo, že situace je čím dál vážnější. Přitom rok co rok lze sledovat první příznaky klimatických změn, o kterých vědci mluví. Doufám tedy, že zemřu dříve než nastanou války o vodu, exodus z jihu na sever (včetně celé kultury tamních národů) a všechny další průšvihy, které by se daly zmírnit, kdyby hlavně politici začali včas naslouchat klimatologům.
01. 04. 2014 | 18:17

radimtolasz napsal(a):

SuP: Docela dobře to jste to vystihl. Já osobně už hodně let říkám, že bojovat proti změně klimatu je blbost. Důležité jsou dvě věci: 1. Přizpůsobovat se a 2. Hledat shodu na omezování nepříznivých vlivů člověka na své okolí.
01. 04. 2014 | 19:59

radimtolasz napsal(a):

SuP: Omlouvám se, jenom dodatek. Toto poznání jste získal po čtení této části zprávy, což je v pořádku. Ale za 14 dní vyjde zpráva o mitigacích a opět se vrátí diskuse o k tématu "co s tím uděláme".
01. 04. 2014 | 20:01

radimtolasz napsal(a):

Koblihová: Evo, nedělám si naděje, že by se nějaká světová politická shoda brzy našla. Až poteče do bot, tak snad ano. Ale nikdy není pozdě.
01. 04. 2014 | 20:03

Karlos napsal(a):

To musel být zajímavý sedánek. "Větu po větě, odstavec za odstavcem hledali účastníci shodu mezi názorem autorů a návrhy vlád."

Přeloženo do normálního jazyka to znamená, že tzv. experti z IPCC něco sepíšou, a pak se o tom sepsaném textu 5 dní v kuse handrkují politici a úředníci na jakési schůzi. A tito politici a úředníci mají konečné slovo. Nějací klimatologové, jako třeba pan Tolasz či Metelka, na takovýchto schůzích absolutně nikoho nezajímají.

Pochopil to už i pan Metelka, který se místo klimatologie věnuji raději vyvádění na internetu kvůli kakajícím psíkům.
https://blog.aktualne.cz/blogy/ladislav-metelka.php?itemid=21954
01. 04. 2014 | 20:31

L.Metelka napsal(a):

Karlos: ten článek na mém blogu jste nepochopil, jak funguje IPCC taky ne - co s Vámi, človíčku?
01. 04. 2014 | 21:11

Karlos napsal(a):

Internetový expert Metelka se chytil.:-) Jakpak to s těmi Vašimi psíky dopadlo? Nepraskly jim bubínky kvůli petardám? Proč jste jim pod stromeček nekoupil špunty do uší?:-)
01. 04. 2014 | 21:30

L.Metelka napsal(a):

Karlos: Vraťme se k tématu tohoto článku. Zvládnete to?
01. 04. 2014 | 21:31

Karlos napsal(a):

Když mě přijdou mnohem zajímavější ti Vaši psi.:-) Jezdit hodinu a půl v kuse po dálnici kvůli dvěma kakajícím psíkům a pak ještě kvůli tomu vyvádět na internetu 2 dny v kuse mi připadá strašně neekologické. Víte kolik emisí Co2 jste tím vypustil? Víte jak jste zvýšil globální teploty? Neměl byste se raději uskromnit a jít příkladem v boji proti klimatu? Neměl by Vám Zelený mír udělit ekologickou anticenu? To se nestydíte takto plýtvat energetickými zdroji?
01. 04. 2014 | 21:42

L.Metelka napsal(a):

Karlos: Nezvládnete. Nepřekvapil jste.
01. 04. 2014 | 21:55

JF napsal(a):

ad "Nezvládnete. " no Karlos tady rozhodne potom nebude sam ;-) napr. autor se zcela ucelove a tendencne vyhranuje vuci Zelenému míru - rekl bych ze v tom bude i jisté ideologické zabarveni tak nějak mírně domodra. Odkohopak jsem slysel ze je nutné se především přizpůsobovat - to je ponekud antropocentrické(sobecke) stanovisko. Zájem planety(gaia) je udržení biodiverzity - ta se snižuje a to je převším fakt ;-) Skleniky pro přežití si můžeme stavet na měsíci či marsu - na Zemi by melo být zachováno přírodní prostředí - což si myslím že pro překyselené oceány neplatí - myslím že vše už tady bylo viz. například celosvětový konsenzus nad ozonovou dírou u CO2 je to jen poněkud většího a zásadnějšího rozměru i když možná víc politického než technického - např. kdo má zdroje současné energie verz. decentralizované sítě
02. 04. 2014 | 10:35

radimtolasz napsal(a):

JF: Nejsem si vědom, že bych se vymezoval vůči Zelenému míru. Vůči zeleným se vymezuji docela často, ale za to si oni mohou sami svou nekonzistentností. Můj důraz na adaptace má jiné pozadí. Já totiž vím už dlouho, že snižovat emise skleníkových plynů jen lokálně (např. v Evropě) nemá a nebude mít na globální klima téměř žádný vliv. A dokud nedojde ke globální dohodě, která bude globálně dodržovaná a bude mít tedy i globální výsledky, tak se adaptovat budeme muset.
02. 04. 2014 | 19:08

Karlos napsal(a):

Zde, v tomto článku, jsou informace, které knížecí klimatolog Tolasz zatajil. Neuvedl například, že z IPCC vystoupil její dlouholetý pracovník. Neuvedl, že IPCC se dopouští polopravd a přehání. Inu, co bychom čekali od úředníka OSN.

http://kremlik.blog.idnes.cz/c/403580/Profesor-Tol-vystoupil-z-IPCC-na-protest-proti-klima-alarmismu.html

Za to však, jako obvykle, přispěchalo pod článek diskuzní komando Metelka-Tolasz a už už honem sepisuje protestsongy.
02. 04. 2014 | 21:09

JF napsal(a):

radimtolasz: se Zeleným mírem jste to odemne slíznul asi i za kolegu Metelku, měl jsem totiž na mysli především blog pana Metelky "Greenpeace zneužili zprávu IPCC" ale v textech ten akcent vymezující se proti ekologickému hnutí máte (viz tedy blog kolegy Metelky výslovně) - ale lze to celkem i přičíst atmosféře v ČR kde ekologové jsou novodobí Americký brouk diverzant - ach ta síla zvyku ... ale své názory lze přece prosazovat i bez tohoto že se vymezujete vůči svým vytvořeným oponentům či nepřátelům - ačkoliv je to uznávám efektní i efektivní. A nekonzistentnost? ... ta je celkem běžná přece i v datech, proto se přeci hledají stále čistější a čistější ...

... a co se týče omezování emisí CO2 je myslím jediná udržitelná cesta a to že to nemá v Evropě vliv? - to jdete moc přes čísla a kvantitativně pohled, páč jak chcete prosazovat jiné zdroje ve světě když neukážete jak to lze jinak. Ostatně ten "špinavej" (je to relativní) průmysl je vývozem především euroatlantického prostoru a kultury (kdo vymyslel spalovací motor - viz jména Benz či Diesel)... takže Evropa jestli chce omezovat emise tak tyto technologie a myšlenky musí do toho rozvojového světa vyvést za těma předchozími technologiemi a myšlenkami. Ta zodpovědnost politická je na straně jednoznačně průmyslových zemí kde tyto patenty a licence vznikly ... proto se rozvojové země chovají tak jak se chovají - protože ta zodpovědnost u nich není ... globální dohodu z tohoto pohledu tedy musí prvořadě fakticky předvést průmyslové země - v tomto modu také postupuje Německo - ukázat že to lze a pak místo dlouhého dohadování dodat potřebné technologie jinak si myslíte že ty rozvojové země se budou chtít vrátit opravdu na stromy tam kam se údajně chtějí vrátit "ti takzvaní ekologové"???
02. 04. 2014 | 21:21

L.Metelka napsal(a):

Karlos: nemůžete vystoupit z něčeho, kde nejste členem, že?
JF: Greenpeacovské myšlenkové zkratky (nebo spíše zkraty) a jejich bulvární metody fakt nemám rád. Jen naivka si může myslet, že tím něčeho dosáhne i mimo svůj fan-club...
02. 04. 2014 | 22:06

L.Metelka napsal(a):

Ještě Karlos:
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/Media/Commentary/2014/March/Errors-in-estimates-of-the-aggregate-economic-impacts-of-climate-change.aspx
Co Vy na to?
02. 04. 2014 | 22:11

JF napsal(a):

L.Metelka: ano ach ty zkratky,a hlavně ty zelenomírové... ;-) až těch nebude bude čistý a nejčistčí mír ... a také data ;-))) i třeba nula, nula ...a bez toho prdu ;-) Ale řekl bych že to bude dost núďo.

Teda nebejt toho pěstovaného dvorního opozičníka Kremnika, jinak by jsme o něm asi ani nevěděli.
02. 04. 2014 | 22:55

JF napsal(a):

L.Metelka: ostatně v použitých intencích "fanouškovství" zvyšujete kupodivu značně pst skalního voliče ODS. Ale i toto berte také jen jako klimaticky neutrální odhad. Jen Vám fandím aby jste měl stále koho volit ;-))) I když von se nějakej novej fanklub jistě najde, co? ... ;-)
02. 04. 2014 | 23:34

Karlos napsal(a):

Je charakteristické pro pracovníky a uctívače IPCC, že o jiných zdrojích nenapíší ani slovo. Článek pana Tolasze je předpojatý a nevyvážený. O vystoupení Richarda Tola z IPCC nenapsal nic, o konkurenční vědecké zprávě také nenapsal ani slovo.

http://kremlik.blog.idnes.cz/c/403580/Profesor-Tol-vystoupil-z-IPCC-na-protest-proti-klima-alarmismu.html
03. 04. 2014 | 19:47

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Mám takový blbý dojem, že:
Lidstvo bude tak intenzivně a dlouho bojovat s globálním oteplením,
dokud nepřijde doba ledová.
Jó příroda je prevít a taky trochu vtipálek....
04. 04. 2014 | 09:54

ladislavmetelka napsal(a):

Karlos: Je zvykem uvádět odkazy na kvalitní zdroje. Ne na noviny, neodborné časopisy nebo blogy, jak to má ve zvyku Kremlík...
04. 04. 2014 | 11:15

radimtolasz napsal(a):

Karlos: Můj blog je o zprávě IPCC. Až budu psát o Mozartově Malé noční hudbě, taky nebudu uvádět informace o Smetanově Mé vlasti.
04. 04. 2014 | 17:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy