Možnosti řešení problémů s oteplováním. Závěry z jednání IPCC.

13. 04. 2014 | 14:00
Přečteno 4467 krát
Rozšířená verze informace z www.infomet.cz.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) pokračuje ve vydávání v pořadí již páté hodnotící zprávy (5th Assessment Report, AR5) svou třetí částí, která je věnována tzv. mitigacím (snižování vlivu člověka na klima). První část se věnovala fyzikálním základům změny klimatu (např. infomet.cz nebo aktualne.cz a mnoho dalších zdrojů) a druhá adaptacím, dopadům a zranitelnosti (např. infomet.cz http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1396173653 nebo aktualne.cz https://blog.aktualne.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=22586 a mnoho dalších zdrojů). V týdnu od 7. do 12. dubna 2014 se sešla v německém Berlíně třetí pracovní skupina, aby doladila text třetí části AR5, která je zaměřena na snižování vlivu člověka na klima (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change). Příprava a schválení této části zprávy bývá zpravidla nejkomplikovanější. Je to pochopitelné. Mitigace mají nejblíže k politickým rozhodnutím na národní i globální úrovni. Případné mitigace se přímo dotýkají energetické koncepce jednotlivých států, podpory různých typů dopravy, podpory rozvojových zemí apod.


Šestnáct kapitol, více než 2000 stran třetí části zprávy připravilo celkem 235 autorů, připomínkovaly stovky expertů a postupně bylo zapracováno více než 38 000 připomínek. Shrnutí pro politiky (SPM) bylo na jednání v Berlíně důkladně prodiskutováno. Výsledný text je publikován od 13. dubna na stránkách IPCC a samozřejmě i na stránkách ČHMÚ. Níže uvádím hlavní závěry, které ve zprávě jsou. Ve srovnání s předchozími zprávami WGIII jsou předložené informace založeny na podstatně širší vědecké, technické a socioekonomické literatuře (téměř 10000 bibliografických odkazů). Jistě si někteří vzpomenou, že právě WGIII měla v roce 2008 po vydání předchozí zprávy (AR4) největší problém s použitím tzv. šedé literatury. I v letošní zprávě nalezneme odkazy například na metodiky Světové banky. Je to však v místech, kde to osobně považuji za logické a kde by se recenzovaná literatura hledala jen těžko. Přesto byly některé části zprávy právě z tohoto důvodu na jednání v Berlíně vyřazeny.

1. Mitigace jsou obecným problémem pro všechny – je nutná mezinárodní spolupráce a sdílení nákladů i přínosů.

2. Ekonomické ohodnocení mitigací je (musí být) jejich nutnou součástí, přičemž se porovnávají aktuální náklady s budoucími přínosy (tzv. diskontování popsané v části 3.6.2 zprávy).

3. Mitigace i adaptace mají mnoho příznivých vedlejších dopadů – v oblastech potravinové bezpečnosti, zdraví lidí, biodiverzity, kvality životního prostředí, energetické dostupnosti a dalších.

4. Růst antropogenních emisí skleníkových plynů byl v desetiletí 2001-2010 průměrně vyšší (1,0 GtCO2eq/rok) než v období 1971-2000 (0,4 GtCO2eq/rok). Ekonomická krize 2007/2008 dočasně výši emisí snížila, ale v roce 2010 dosáhla nejvyšší úrovně v historii lidstva – 49±4,5 GtCO2eq/rok.

5. Více než polovina antropogenních emisí od roku 1750 byla vyprodukována po roce 1970. Nejvyšší podíl má CO2 (76%), následují CH4 (16%), N2O (6%) a F-plyny (2%).

6. Celkové emise CO2eq v roce 2010 připadaly z 35% na energetiku, 24% na zemědělství a lesnictví, 21% na průmysl, 14% na dopravu a 6% na stavby.

7. Rozložení emisí skleníkových plynů je závislé na ekonomickém rozvoji světa. Do roku 1970 bylo maximum v průmyslových, ekonomicky se rozvíjejících zemích; nyní je maximum v rychle se rozvíjejících oblastech rozvojového světa. Zpráva uvádí, že část rostoucího podílu emisí v rozvojových zemích vzniká při výrobě zboží a služeb exportovaných poté mimo rozvojový svět. Odhady emisí přiřazených ze zemí původu do zemí spotřeby jsou však hodně nejisté.

8. Bez snahy o snížení emisí tyto dále porostou v souladu s rostoucí populací a ekonomickým rozvojem. Kolem roku 2030 by koncentrace v atmosféře přesáhla 450 ppm CO2eq a do roku 2100 scénáře odhadují koncentraci v intervalu 750 až 1300 ppm CO2eq.

9. Zpráva předkládá analýzu očekávaných emisí CO2eq pro různé mitigační scénáře a jejich srovnání s emisními scénáři a radiačním působením dle WGI. Pravděpodobná reakce klimatu je popsána očekávanou koncentrací CO2eq v atmosféře a změnou globální teploty (tab. 1 SPM).

10. Udržet koncentrace CO2eq na konci století (2100) pod úrovní 450 ppm CO2eq znamená redukce emisí CO2eq v rozsahu 40-70% k roku 2050 oproti roku 2010. Zároveň mitigační scénáře předpokládají ve druhé polovině století aktivní snižování obsahu uhlíku v atmosféře pomocí BECCS (využití biomasy a CCS pro dosažení negativních emisí CO2eq).

11. Celkové odhadované náklady na mitigace široce kolísají podle zvoleného modelu, použitých technologií a časového rozvržení mitigací. Například globální mitigace (zapojí se všichni a využijí se všechny dostupné možnosti) směřující k udržení koncentrací pod 450 ppm CO2eq způsobí pokles spotřeby postupně o 1–11% při odhadovaném růstu ekonomiky o 300 až 900%. Nedostupnost některých technologií nebo časové zpoždění v jejich použití je ve scénářích příčinou růstu nákladů na mitigace.

12. Chování, životní styl a kultura života mají bezprostřední vliv na spotřebu energie a s tím spojenou produkci emisí. Změny v těchto oblastech mohou mít podstatný vliv na snížení emisí (spotřeba energií v domácnostech, stravování, snížení potravinových odpadů, apod.).

13. Dekarbonizace výroby energie je klíčovou částí mitigačních scénářů pro udržení koncentrace v atmosféře v rozsahu 430-530 ppm CO2eq.

14. Od přijetí předchozí zprávy IPCCC v roce 2007 se významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie. V roce 2012 tvořily obnovitelné zdroje více než polovinu nově spuštěných zdrojů, převládaly hlavně větrné, vodní a solární zdroje.

15. Jaderná energie je nízkouhlíkovou technologií, její podíl na výrobě energie však od roku 1993 klesá. Důvodem je několik závažných překážek – provozní bezpečnost, riziková těžba uranu, nevyřešené nakládání s odpadem, postoj obyvatelstva.

16. Technologie jímání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage - CCS) mohou snížit obsah skleníkových plynů v atmosféře. Tyto technologie nejsou zatím rozšířené, k uplatnění by potřebovaly vyšší cenu uhlíku nebo dotace. Panel upozorňuje na rizika spojená s provozní bezpečností, geologickými možnostmi a transportem CO2.

17. Doprava v roce 2010 spotřebovala 27% energie a vyprodukovala 6,7 Gt CO2, emise rostou s rostoucím počtem cestujících a objemem přepravy zboží. Možnosti mitigace v dopravě k roku 2050 dosahují až 40% emisí.

18. Provoz budov v roce 2010 spotřeboval 32% energie a vyprodukoval 8,8 Gt CO2, scénáře počítají s nárůstem emisí o 50-150% do roku 2050. Mitigace počítají se změnou vytápění přinášející pozitivní vedlejší efekty (zdraví, bezpečnost, životní prostředí).

19. Průmysl v roce 2010 spotřeboval 28% energie a vyprodukoval 13 Gt CO2, scénáře počítají s nárůstem emisí o 50-150% do roku 2050. Spotřeba energie může být snížena až o 25% použitím nejlepších dostupných technologií a o dalších 20% pravidelným zaváděním inovativních technologií.

20. Zemědělství a lesnictví je zodpovědné za téměř 25% emisí CO2eq (9-12 CO2eq/rok) hlavně z odlesňování, z hospodaření s půdou a ze živočišné výroby. Nejistoty v odhadech minulých emisí jsou podstatně větší než v jiných sektorech.

21. Urbanizace je globální trend spojený s vyšší spotřebou energie a produkcí skleníkových plynů. Více než 52 % populace žilo v roce 2011 v urbanizovaných oblastech, pro rok 2050 je tento podíl odhadován na 64-69%. Mitigace v urbanizovaných oblastech se zaměřují na spotřebu energie a dopravu.

22. Redukce emisí vyžaduje rozsáhlé změny v investičních systémech. Aktuální roční investice do energetiky je cca 1200 mld. USD. Pro udržení koncentrace CO2eq v rozmezí 430–530 ppm k roku 2100 by mělo dojít ke změnám v rozložení těchto investic. Do roku 2030 klesnou investice do fosilních paliv o 30 mld. USD, (tj. -20%), investice do nízkouhlíkové energie vzrostou do roku 2030 o 137 mld. USD (tj. +100%), energetické investice v dopravě, průmyslu a budovách vzrostou o 336 mld. USD.

23. Odhady nákladů na adaptace a mitigace existují a pohybují se v rozsahu 343–385 mld. USD/rok. Aktuální objem veřejných financí poskytovaných na mitigace a adaptace v rozvojových zemích je odhadován na 35-59 mld. USD, ze soukromých zdrojů na 10-72 mld. USD.

24. Systém emisního obchodování je nastaven a je funkční. Některá opatření ho však limitují (výjimky, bezplatné alokace).

25. Daňová politika zaměřená na snížení spotřeby energie nebo produkce emisí pomáhá snižovat závislost emisí na HDP. Mnoho zemí uplatňuje daň na pohonné hmoty (ne však jako mitigační opatření), která má podobné efekty jako uhlíková daň (1% zvýšení ceny snižuje spotřebu o 0,6-0,8%).

26. Reforma dotací do fosilních paliv může přinést snížení globálních emisí až o 18%.

27. Téměř 1,3 mld. obyvatel nemá přístup k elektrické energii a 3 mld. jsou závislé na tradičních tuhých palivech pro vaření a vytápění s nepříznivými dopady na jejich zdraví a životní prostředí. Zlepšení jejich přístupu k moderním energiím je důležité k zajištění udržitelného rozvoje. Zajištění obecného přístupu k čisté elektrické energii a palivu pro vaření a vytápění vyžaduje investice 72-95 mld. USD/rok do roku 2030.

28. Mezinárodní klimatické vyjednávání směřující ke snižování emisí koordinuje UNFCCC. Kjótský protokol byl prvním závazkem, který byl postaven na principech a cílech UNFCCC, měl však jen minimální dopad na globální emise, protože se některé země nepřipojily a některé nedodržely své závazky.

Vydáním třetí části páté hodnotící zprávy se IPCC přibližuje k ukončení dalšího hodnotícího cyklu. Na konci října 2014 bude předložena společná zpráva všech tří pracovních skupin, tzv. Synthesis Report a 5. hodnotící zpráva IPCC tak bude úplná.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marian napsal(a):

Nebude trvat moc dlouho a budeme zde mít zimu.Tu jadernou.Je čas začít psát epitaf nejen lidstvu,ale pravděpodobně všemu životu na Zemi.Jako druh jsme totálně zklamali.mohli jsme z planety udělat Ráj, místo toho čím dál víc připomíná peklo.
Pomalá matkovražda čím dál rychleji spěje k definitivnímu konci.
13. 04. 2014 | 14:09

gaia napsal(a):

To zas někdo chce šátrat v naší kapse.
13. 04. 2014 | 14:20

David napsal(a):

"...Možnosti řešení problémů s oteplováním...."

------------------------------------

Možnosti řešení problémů s oteplováním jsou nulové, protože neplatí, že poručíme větru dešti.

To ale vůbec neznamená, že bychom se neměli chovat jako správný hospodář. Neplýtvat surovinami, změnit životní styl, chránit životní prostředí apod.

Nesoustřeďme své úsilí jen na nějaká čísla, s kterými se vždy dá i různě manipulovat.

Stačí se naučit chovat slušně, a to nejen nám, ale i naši planetě nejvíce pomůže.
13. 04. 2014 | 14:23

gaia napsal(a):

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/coldplay/don-t-panic-37542
13. 04. 2014 | 14:29

radimtolasz napsal(a):

David: Přesně jste vystihl podstatu problému. Takto by to mělo být.
13. 04. 2014 | 14:39

radimtolasz napsal(a):

Text SPM je dostupný zde: http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
13. 04. 2014 | 14:44

SuP napsal(a):

".... Technologie jímání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage - CCS) mohou snížit obsah skleníkových plynů v atmosféře. Tyto technologie nejsou zatím rozšířené, k uplatnění by potřebovaly vyšší cenu uhlíku nebo dotace. ...."
+ ".... Reforma dotací do fosilních paliv může přinést snížení globálních emisí až o 18%...."

= My vám zdražíme uhlí, abyste už začali konečně topit něčím dražším a zato nám budete platit mnohem víc za různé pokusy, jak dostat CO2 zpátky pod zem, i když nikdo neví, jestli to k něčemu bude .....

Radime - to není nic proti Vám!
Vám děkuji za ten výcuc, v podstatě lze konstatovat, že ty závěry jsou rozumné a nepřekvapující.
13. 04. 2014 | 14:47

SuP napsal(a):

P.S. -
V tom vidím blýskání na časy!
13. 04. 2014 | 14:49

gaia napsal(a):

hlavně aby se měl každý o koho opřít,ale do toho se tu neinvestuje ani nepodporuje.
13. 04. 2014 | 14:50

aga napsal(a):

radimtolasz napsal(a):
David: Přesně jste vystihl podstatu problému. Takto by to mělo být.

Přesnými vystiženími problému se to už pár tisíc let jen hemží. Bohužel, "takto by to mělo být" je mantra, která evidentně nefunguje.
13. 04. 2014 | 14:54

aga napsal(a):

cccMimochodem, naše ega, ať už zapškla nebo nafouklá, jsou bez debat tím, co strká tenhle materiální svět dopředu (ať už v dobrém nebo špatném - což se navíc dá špatně rozeznat). Smyslem mé původní připomínky bylo to připomenout - celá historie je plná nafouklých eg, kterým dnes stavíme pomníky (některým zvláště podařeným, třeba Masarykovu, se stavěly už za jeho života). Je nesmysl kritizovat jen jedno vybrané ego zpomedzi všech ostatních - takhle to tu prostě funguje.

Ten, kdo se svého ega zbavuje, neleze do politiky, ale do kláštera, to je prostě princip tohoto světa.
13. 04. 2014 | 15:03

aga napsal(a):

eee to patřilo jinam, pardon
13. 04. 2014 | 15:06

gaia napsal(a):

aga

hezký vtip o Masarykovi od Renčina z let 90.

Tati za tu pětku fakt nemůžu. Masaryk střílel do dělníků a když jsem se vrátil ze záchoda, byl to tatíček.
13. 04. 2014 | 15:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

agy napsal:
"Přesnými vystiženími problému se to už pár tisíc let jen hemží. Bohužel, "takto by to mělo být" je mantra, která evidentně nefunguje."
13. 04. 2014 | 14:54
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Přesně jste vystihl realitu, takhle to odjakživa bylo. Teď jde o to, jestli se to další generace pokusí změnit.
13. 04. 2014 | 15:09

aga napsal(a):

šašek

"Teď jde o to, jestli se to další generace pokusí změnit."

No mělo by to tak být" :)

Já vím, ono se to těžko akceptuje, když vám tlučou do hlavy opak, aby vás zcela zblbli, ale většina lidí se prostě narodí v pozici, ve které nemůže nic podstatného změnit (kromě sama sebe).
13. 04. 2014 | 15:23

zemedelec napsal(a):

Pane Tolasz.
Ano i to zemědělství se dostalo na úroveň průmyslu ze vším všudy.V současnosti je i v tomto oboru veliká spotřeba energii.Navíc to násobí,všechny možné převozy zemědělských produktů,kolikrát na úkor domácí produkce.
13. 04. 2014 | 15:36

analytik napsal(a):

Chceš bojovat proti globálnímu oteplování a zachránit tak lidstvo?
Otevři každý den alespoň na jednu hodinu dvířka chladničky a mrazáku!
13. 04. 2014 | 16:19

vasja napsal(a):

"Šestnáct kapitol, více než 2000 stran třetí části zprávy připravilo celkem 235 autorů, připomínkovaly stovky expertů ........."
---------------------
A zaplatil to kdo a kolik?
Je to dobrá živnost?
13. 04. 2014 | 16:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Radima Tolasze,...díky za blog,...díky, že jste si dal práci udělat z těch mega vět 28 celkem srozumitelných informací.

V roce 1960, odhaduje se, že na zeměkouli žilo něco málo přes dvě miliardy lidí,....od té doby to pokračuje stále globální úměrností,....kolikrát se zvětší počet obyvatel, tolikrát, a ještě fous k tomu, se zvětší globální problémy s udržitelným životním prostřrdím. Tato globální funkce je shora omezená,.....která je ta mezní hodnota,....to se můžeme jen domnívat,.....ale je tam.

Ti, co o tom přemýšlí, ti ji tuší,......takže,....těším se na podobu té páté části,....zdraví Vás Tužka.
13. 04. 2014 | 17:04

zemedelec napsal(a):

Paní Tužka.
Oni snad dokáží spočítat,kolik tepla vydá 1mld obyvatel.
13. 04. 2014 | 17:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro zemedelec,....no, dá se to propočítat,.....sedm a půl miliardy lidí,....průměrná váha jedince /dala bych tak 65 kilo, Asiaté, a je jich hodně, jsou menší,....pak je i dost dětí v populaci/ a teplota třicetšestapůl stupně/ ti, co mají horečku se potí, tím svůj povrch ochlazují a jsou na průměru,.....žertuji,.... kdybychom všichni žili jako Papuánci, tak tu planetu nezničíme, a ani se nepřemnožíme,...protože nedostatek živočišných bílkovin v potravě snižuje plodnost.

S rostoucí životní úrovní a nezadržitelným pokrokem vpřed k mezní hodnotě.
Tužka.
13. 04. 2014 | 17:27

gaia napsal(a):

Teplí muži toho taky moc nenaplodí jejich množstevní vzestup že by měl vliv na to oteplování? li
13. 04. 2014 | 17:45

Rytíř napsal(a):

V globální oteplování nevěřím.Václav Klaus měl pravdu.
13. 04. 2014 | 17:46

z pražské Prahy napsal(a):

Panu Tolaszovi díky za souhrn.
Přispěl tak k zachování mého duševního zdraví, neb mě přiměl k rozhodnutí zprávu v její úplnosti nikdy nečíst.
Také si nezničím chrup okusováním omítky se stropu.

Myslím že celý kongres měli zahrnout ledovou tříští ještě během zasedání a zachovat jej tak zmrazený pro příští generace.
Nebo alespoň mitigovat důsledky jeho neustávajícího blábolení, které mohou být ještě mnohem horší, než když Al Gore letlampou rozehřeje ledovce v Tibetu (jak známo, přiznal se indický učenec, který jejich tání dlouhodobě studoval a popsal, že si všechno vycucal z palce) nebo podnítí nové hnutí country zpěváků, kteří budou opěvovat svět bez elektřiny a bez krav (nedávno A.G. uspořádal potlach amerických buranů, kde se dožadoval, aby zprávy IPCC byly opěvány za doprovodu banja, dobra ev. balalajky - https://www.youtube.com/watch?v=BF7J78C3aRo - to by bylo něco pro Klima Jefremoviče, kdyby tu byl), tak aby důsledky médiálního zaprďování veřejného prostoru dopadly na ty, kdo je vyvolali.

Nechci, aby mi pan Tolasz odvětil, že vědci jsou jen vědci, zjišťují, jak se věci mají a pak to někde dávají na vědomost. To kdysi bývala i moje představa (asi v páté třídě), jen jsem ještě nic netušil o klobacích pořádcích, zálibě v grantech, potřebě publikovat cokoli za každou cenu a tak dál.
Navíc mi v již takto stručném přehledu připadá, že z něj opět trčí spousta nezodpovědných extrapolací, ničím nepodložených požadavků na nešťastné lidstvo a hlavně ničemných zkázu přinášejících "řešení" diktovaných odpornou ziskuchtivostí zájmových skupin.

Nukleární zima je možná lepší, než přílišné množství horkého vzduchu z nějakých zapáchajících panelů.
13. 04. 2014 | 18:03

radimtolasz napsal(a):

Vasja: Většinou to není živnost, autoři jsou zaměstnáni v akademiích nebo na vysokých školách a část své kapacity věnují IPCC (a platí to tak jejich zaměstnavatel). Účast expertů většinou platí stát, který je na jednání vyšle nebo přímo IPCC a to je placeno z tzv. dobrovolných příspěvků některých států. Pokud Váš stát neplatí příspěvky do IPCC, pak platíte jen "cesťák" expertovi, který tam stát zastupuje.
13. 04. 2014 | 19:39

radimtolasz napsal(a):

z Pražské Prahy: Když nechcete, tak ne. Ale určitě bych Vám tak odpověděl. :-)
13. 04. 2014 | 19:45

KvL napsal(a):

to: Martin
Na to jsem se zrovna chtěl zeptat, jak by to s tou zimou bylo. Myslím, že by tobyl problém zejména pro severní polokouli, snad jsem kdysi četl, že by většina znečištění byla mezi 30° a 40° severní zeměpisné šířky. Snad by se něco jižněji udrželo, záleží na použitých zbraních a postupu jakým budou použity, jestli by se jednalo o neutronové, tak se tu z toho nějak zbytky života vzpamatují, jestli se použijí normální a budou se odpalovat dost nízko, tak to natahá do atmosféry neskutečně bordelu, ten dělá to zastínění. Pak by byl ale problém se zbytkem jaderného znečištění.

Musím říct, že jaderná válka by byla asi nejméně krvavým řešením, pochybuji, že by nervy ujely Číně a Indii, ty státy ví, že vydělají na tom, když se zničí USA EU a RF. Neznám momentálně jaká je strategie, ale s jistou pravděpodobností se dá jaderná válka přežít, jen co pak? Základem by bylo dostat se z kontaminované oblasti. Ale kam a jak? Kontaminace by byla jiné, než po havárii jaderné elektrárny, ale z toho co se stalo v Hiroshimě a Nagasaki se nadá soudit, jak by to dopadlo, to byla prskavka proti tomu co je tu dnes. Základ je se dostat do odlehlých oblastí, mimo všechny významné body. Proti minulosti jsou hory zase bezpečné, zbrojovky jsou v háji a když tak vyrábí maximálně pěchotní zbraně, ne tanky, to není na první vlnu útoku. Takže Beskydy, jeseníky, Tartry, šumava, nevím, jestli by jim za to stálo lipno a jestli ano, bude to slabá bomba. Naopak je nutné se držet dál od velkých měst. Ale nejbezpečnější bude překročit rovník.
13. 04. 2014 | 20:48

aga napsal(a):

radimtolasz

A v tomto případě jsou vědci jen ti, co souhlasí se závěry panelu, a ti vystudovaní a bádající lidé, kteří nesouhlasí, jsou kacíři nebo jak jim budeme říkat?

A pokud tu tedy máme odporující si stanoviska vědců, a podezření na čistě lidské a nevědecké zájmy za nimi (klidně na obou stranách), co s tím budeme dělat?

A jste opravdu toho pevného názoru, že vědec si může umýt ruce nad všemi následky toho, co vybádal a dal někde na vědomost? To, že je vědec, ho zbavuje jeho zodpovědnosti člověka a člena společnosti? Zodpovědnost je dělitelná a patří jen politikům? Řekl bych, že následky rozhodnutí těch politiků spadnou i na hlavy vědců a jejich dětí, neměli by si to s tou zodpovědností přeci jen ještě rozmyslet?
13. 04. 2014 | 20:54

ladislavmetelka napsal(a):

aga: Kdyby se vědec řídil podle toho, co kdo chce nebo nechce slyšet, nebyl by vědec.
13. 04. 2014 | 21:13

Adam Procházka napsal(a):

Pane Tolaszi, dobrý večer,
dík za podání extraktu v stravitelné formě.

Prosím Vás (máte-li po ruce) na kolik se odhaduje snížení spotřeby paliv díky oteplení v chladnějších pásmech?

Které jsou dle zprávy hlavní positivní následky oteplení? Jak například zvýšená koncentrace CO2 podpoří fotosyntésu (zejména při regeneraci odlesněných ploch)?

Je v doporučeních uveden negativní dopad obnovitelných zdrojů na biodiversitu (zejména palmových plantáží v sensibilních tropických oblastech, ale i bezohledný fuel-farming v Evropě a USA, který nás připravuje o hmyz i ptactvo)?

Zabývala se zpráva tentokrát přečerpávání prostředků (i veřejné pozornosti!) z ochrany biodiversity směrem k ochraně klimatu?

Já vím, od někoho, komu je ochrana druhů poměrně důležitá, to zní jako nepřejícnost, ale lhostenost, která v posledních letech zavládla vůči katastrofálnímu mizení druhového bohatství, a to i u nás, v civilizované Evropě, je zarážející. A klimatické změny jsou v tomto ohledu spíš podružnějším problémem.
13. 04. 2014 | 21:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro KvL,...nic ve zlém,....ale,....doporučuji trochu si zalistovat ve fyzice a chemii,.....

Plutonium,....nejstálejší izotop 242Pu má poločas rozpadu 3,73 krát 10 na pátou let....to je 373000 let a jeho množství na daném území bude teprve poloviční. Je uměle vyráběno pro jaderné zbraně.

Zkuste si vyhledat, jak vypadají atoly v Tichomoří, kde byly prováděny pokusy s jadernými zbraněmi. Atol Mururoa v souostrovech Tuamotu, francouzská základna jaderných pokusů, první uskutečnili v roce 1966,....nelze tam žít,....do dneška to na vodě hlídají, aby se tam nikdo z domorodců nevrátil,....jaderná pustina smrtelně nebezpečná. A takových ostrovů je,....

Bikini,....v červenci 1946 první jaderný pokus po válce provedený USA. 36 TOTÁLNĚ ZNIČENÝCH ATOLŮ. V roce 1978 dovolili 550 domorodcům se vrátit na nejméně zatížený ostrov radioaktivitou. Do deseti let všichni zemřeli. Byl to od amerikánů odpudivý pokus, zda lze přežít v určitém radioaktivním prostředí. Těm lidem měsíc, co měsíc odebírali krev a zjišťovali v jakém jsou stavu. Nakonec se všichni stali umírajícími radioaktivními vyhublými stíny.

Rusové mají také své radioaktivní pomníky v Severním ledovém oceánu,....jenže,.....nikoho tam nepustí,....je to, díky podnebnému pásu, docela problematické,....to bychom asi zírali, kdybychom věděli, to co nevíme o ostrovech NOVAJAZAMLJÁ, a SEVERŇAJAZEMLJÁ.

Jadernou válku nemůže lidstvo přežít,.......malé enklávy pár let, ale vzdušné proudy a koloběh vody nad pevninou a oceánem by do deseti let zamořil veškerý povrch a vodu,.....rostliny, zvířata, lidi, vše by bylo radioaktivní,....musíte počítat s tím, že pokusné jaderné výbuchy byly jen jakési hračičky v porovnání s regulérními bombami které maji dnešní jaderné mocnosti.

Tužka.
13. 04. 2014 | 21:48

aga napsal(a):

ladislavmetelka

Mám vaší odpovědi rozumět tak, že být věec je důležitější než být člověk?
13. 04. 2014 | 21:56

ladislavmetelka napsal(a):

aga: Nikoli. Ale pomocí závěrů vědců dělají rozhodnutí politici. Vědci nemohou rozhodovat o tom, jakou cestou se dál půjde. Vědci mohou jen konstatovat, že např. tahle cesta je bezpečnější než jiná. Mají upozorňovat na rizika nebo naopak výhody jednotlivých alternativ. Ale rozhodovat nemohou.
13. 04. 2014 | 22:03

Adam Procházka napsal(a):

Paní Tužko,
ono to zní trochu cynicky, ale tak daleko jsme to dopracovali:
zaplať pámbu za Bikini. Nejlepší to rezervoár útesového druhového bohatství na světě. Všude jinde se lidstvo již podepsalo. Hlídané, neobydlené, z ostrovů se nesplachují umělá hnojiva ani turistické splašky. Velmi zdrženlivě jsou tam poslední vpouštěni první potapěči, kteří nad tou krásou nedotčenou žasnou. Naštěstí se nesmějí déle zdržovat.
Až budou veškerá pobřeží beznadějně zhnojená, snad budou radioaktivní ostrovy Archou Noemovou podmořské krásy.
13. 04. 2014 | 22:06

gaia napsal(a):

Ta mitigace, co je to zas za prznění češtiny?
13. 04. 2014 | 22:10

KvL napsal(a):

to: Tužka
Velké množství plutonia se spálí, ne-li všechno v tom výbuchu, je otázka, jaké zbraně se použijí, jestli vodíkové, nebo plutoniové, nebo uranové. Jde o to kolik se jich použije, kde se použijí. Oceán by to sice roztahal, ale krom Tritia jsou to látky nerozpustné, nevypařující se, pokud by větry udržely majoritu jaderného znečištění na severní polokouli, existuje šance, že by alespoň spodní polovina planety zůstala jakš takš obyvatelná. Záleží na tom kolik toho bude použito.

Problém představují opravdu v tomto případě větry, ty by mohly kontaminovat déšť, ale pokud by tato kontaminace byla malá, pak nemusela představovat problém. Jaká byla hodnota radiace na tom atolu? Jaká by byla kde po světě?
13. 04. 2014 | 22:15

ladislavmetelka napsal(a):

gaia: Jsou slova, kde se těžko hledá kvalitní český ekvivalent. Zkuste to, pokud něco dobrého vymyslíte, rádi to budeme používat.
13. 04. 2014 | 22:16

gaia napsal(a):

ladislavmetelka

jen jestli to není obráceně, že politici tlačí na vědce, co zkoumat. Jako když se vynalézala aomová bomba. Nebýt politiků, tak vědce by ani nenapadlo něco takového zkoumat.
A v březnovém NG píší, jak výzkum ryb v mořích je citlivý na politické tlaky ze strany rybářů a zainteresovaných na rybolovu a výzkum je vždy zpolitizovaný.
Tady u oteplování není jasné, jestli nám Matka příroda nedává šanci využít 6. světadíl, až roztaje led, bude jediný ještě nevyrabovaný od surovin a čistý, ale vy chcete mitigovat a tou mitigací okrádat lidi o peníze, které lidi nemají a ani nevědí, na co to je.
A přitom jste i líný přeložit slovo mitigate do češtiny.
13. 04. 2014 | 22:21

gaia napsal(a):

mitigate zmírnit, ulehčit

kde je problém s překladem?
13. 04. 2014 | 22:24

ladislavmetelka napsal(a):

gaia: Slovníkový překlad. To umím taky. Ale tady to má i význam "snížit". Přesněji "snížit dopady snížením příčin". Protože samotné "zmírnit" nebo "ulehčit" lze dosáhnout i adaptací. Tak jaké české slovo to dobře vystihuje?
13. 04. 2014 | 22:30

gaia napsal(a):

jako že něco zmírním, když si na to zvyknu?
Slovo mitigace mi však neříká vůbec nic a je to něco jako buňát nepřekotitelný nebo nosočistoplena ale po anglicku.
13. 04. 2014 | 22:36

ladislavmetelka napsal(a):

gaia: Ne. Adaptací snížím dopady. Nejde o zyvknutí si. Jde o přizpůsobení se.
13. 04. 2014 | 22:40

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Adam Procházka,...díky,.....a viděl jste ty nádherné pavouky ze střelnice v Nevadě,....veliké, krásně chlupaté,....ti si v radioaktivním prostředí přímo lebedí,.....bodejť by ne, když bez problémů snesou dávku třistakrát větší než je ta, co je pro savce smrtelná.

Ještě píšu pro KvL,....jak je to s rozptylem látek jsme se přesvědčili díky DDT/dichlor difenyl trichlorethan,/....byl používán jen na severní polokouli. A už ho našli/protože má značnou stálost, zakázán byl někde v sedmdesátých letech/,....tak ho našli na ledovcích na jižním pólu,....a nejen ojediněle, ale na celém pobřeží Antarktidy, a taky na nejvyšších vrcholcích včetně Everestu. Kdepak, nemůžeme počítat s tím, že se svinstva, co zde kydáme, někam sama uklidí a zmizí,....každý odpad, má nějaký dopad.
Tužka.
13. 04. 2014 | 22:42

gaia napsal(a):

ladislavmetelka

to jako že na ty kongresy budete chodit pěšky? A nebude se tam topit, jen jak si to zaprdíte?
13. 04. 2014 | 22:44

opatrně paranoickokritický badatel napsal(a):

ladislavmetelka
Máte to trochu zmatené.
Albert Einstein nejdřív musel napsat FDR dopis, kde ho upozorňoval na určité možnosti, aby k projektu Manhattan mohlo dojít.
Myslím, že nad tím Albert hodně přemýšlel, než to udělal.
Věděl, že mu to už nikdo neodpáře.

Myslím, že vaši panelisti věci takhle vůbec nezvažují. Jdou za pocitem libosti, jako všechny opice.
13. 04. 2014 | 22:48

ladislavmetelka napsal(a):

gaia: Až přestanete psát z cesty, můžeme pokračovat.
13. 04. 2014 | 22:53

ladislavmetelka napsal(a):

opatrně paranoickokritický badatel: Jenže tady se nevyrábí žádná zbraň hromadného ničení. Povinností vědců je, nic víc a nic míň, než upozornit na to, co se děje, dát odhady, jak se to může vyvíjet do budoucnosti, odhadnout, jaké to může mít dopady a důsledky a případně rozebrat, co se s tím dá nebo nedá do budoucnosti dělat. Toť vše.
13. 04. 2014 | 22:56

gaia napsal(a):

já obdivují, jak se Ámíci dokáží elegantně zbavovat konkurence. Nejdřív uzbrojí východní blok a teď celou Evropu poplatky na nějakou mitigaci.
A vědci to budou hájit jak Metelka lejna v parku.
13. 04. 2014 | 22:56

aga napsal(a):

gaia

Musíte to brát tak, že vědec je člověk, který se tak strašně moc bojí poznat sám sebe, že se rozptyluje poznáváním všeho ostatního. A nikdy nepochopí, proč to nefunguje, a proč bylo nad těmi vraty vytesáno Gnóthi seauton.
13. 04. 2014 | 23:00

KvL napsal(a):

to: opatrně paranoickokritický badatel
A pak když to viděli k čemu došlo, tak vědci z projektu Manhattan měli výčitky svědomí.

to: Tužka
Jenže DDT je látka, která se umí vypařovat, oxidy kovů a kovy samotné se vypařovat neumí, jedině ano při detonaci bomby se vypaří určité množství materiálu, které ale spolu s vlhkostí kondenzuje a padá jako černý déšť. Tedy plutonium v oceánu by se také dostalo na pobřeží, ale mnohem významnější by pro přežití bylo to co je v dešti. Pokud ten by zůstal relativně čistý, pak by problém být nemusel. Mimochodem současné bezpečné dávky jsou silně podhodnoceny, jsou i níže, než je přirozené pozadí. Asi bychom se museli od moře držet dále, ale pokud by se hladina radiace držela v rozumné míře, dá se počítat s tím, že s postupem času vzroste tolerance, tady je opravdu důležité přežití několika generací, aby tyto děje proběhly.

Ad domorodci, ti se myslím živili potravou získanou přímo z oblasti kde došlo k výbuchu, v mém scénáři se bavíme o místech, kde došlo až ke druhotné kontaminaci, navíc záleží na isotopovém složení, některé se odbourávají rychle, hodiny až dny, navíc se vývoj A bomb ubíral tak, že se vytvořili co možná nejčistší zbraně, pak tu jsou některé, které vydrží dny až měsíce, a pak jednotky let, no a nakonec ty, které vydrží mnohem déle. Někde jsem kdysi slyšel, či četl, že pro jaderné zbraně je doba, než je možné považovat území za bezpečné, asi 30 let po zásahu zbraní. Ale pořád záleží na tom, jak moc se jich použije.
13. 04. 2014 | 23:11

pamětník napsal(a):

Božebože, plno plků. Poznávání sebe je možné toliko skrze okolí. Jenom děsivý zážitek z dětství může vyvolat tak silnou scientofobii, jaká je zde předváděna.
Ago, rozervaná duše, je mi Vás líto.
13. 04. 2014 | 23:14

pamětník napsal(a):

Tak jo, vytvoříme celoplanetární komisi/panel a poručíme větru, dešti. Aktivizujeme lidstvo heslem mitigace a budeme pokračovat ve sledování a v popisování pokračujícího znečišťování planety. Budeme prosazovat bezuhlíkovou energetiku, ale také bezjadernou.
Neví někdo, proč zlevnilo uhlí natolik, že se přestává vyplácet je těžit?
13. 04. 2014 | 23:32

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

klídek, tahle zeměkoule už přežila 5 velkých vymírání a hafo malých.
Poslední velké bylo před 65 miliony let (K-T extinction) a hafo malých, naposled tuším před cca 70 tisíci léty (Toba).

Už je načase, aby se objevilo nějaké nové obveselení a s ním spojená obměna rostlinstva i živočištsva.

Však ona si tahle planeta s tou verbeží co se na jejím povrchu namnožila a přemnožila a dělá tu bordel dozajista časem poradí.

A nějaká IPCC, ani potrhlí ekologisti, ani oteplovací popírači na tom nemohou nic změnit.
14. 04. 2014 | 00:03

Amonre napsal(a):

Boltzmannův protivný mozek
A co když jsi jenom svá vlastní iluze a tohle všechno taky? Mozku Boltzmanův, to tě nenapadlo že všechno co vidíš se ti jen zdá, protože vznikls snáze s menší změnou energie, než je zapotřebí ke vzniku života?

kurňa captcha tu otravuje s bojovníky (warriors) tak aby to nebylo vážné s tou ukrajinou.
14. 04. 2014 | 00:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Když konečně i na Jihlavsku začaly nesměle pučet stromy, globální oteplování zlomyslně přešlo v ochlazování. A já se tak těšil na ty vedra. Protestuji a volám k zodpovědnosti Václava Klause, který to zakřikl.
Žádám pokračování alespoň místního oteplování tak asi do října. Pak bych povolil na pár měsíců (asi tak na tři) globální ochlazování.
Moje babička říkávala, že za špatné počasí můžou ty zatracený aeroplány (a že jich tenkrát tolik nelítalo). A to netušila nic o skleníkových plynech (nevlastnila skleník, jen rajčata přikrejvala láhvemi od okurek). Ještě, že se chudinka nedožila dnešních časů - šťastná to žena.
14. 04. 2014 | 08:41

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

Amonre, hybride staroegyptský,
co je skutečnost a co iluze je snadno rozlišitelné i pro nepříliš inteligentního jedince.
Pravdou ovšem zůstává, že si to dost lidí plete a tudíž zaměňuje představy a realitu.
Bohužel, pokud takový jedinec neohrožuje okolí, chodí mezi námi, nebývá obvykle hospitalizován na uzavřených odděleních blázince.
14. 04. 2014 | 08:47

dříve čtenář napsal(a):

Pro začátek by stačilo, kdyby všichni nakupovali jen tolik potravin, co sní. Na recepcích by nemuseli vyhazovat plné pytle vybraného jídla, v sídlech oligarchů by postačoval oběd o třech chodech, běžný člověk by přestal vyhazovat potraviny do popelnic.

No jo, ale čím by se potom živili bezdomovci?

Když si člověk dá tu práci a vyhledá si životopisy lidí, kteří rozhodují o naší budoucnosti (třeba nyní na Ukrajině), ztrácí jakékoliv iluze.
14. 04. 2014 | 09:11

Martin napsal(a):

Takhle lhát za bílého dne :-(
Globální oteplování se nestalo, antropogenní vliv na klima neexistuje, tak jako se nikdy nenašly zbraně hromadného ničení v Íráku. Celé je to komplot za účelem luxování našich peněženek.
Usvědčený lhář IPCC si může vydávat co chce, těm už nikdo nevěří ani nos mezi očima.
A i kdyby to byla nakrásně pravda byla, tak "úspory" CO2 v EU nic neřeší, naplánované úspory jsou z hlediska celosvětového naprosto zanedbatelné, např. průmysl neviditelná ruka trhu promptně přesune jinam, kde na nějaké bezvýznamné pamflety IPCC kašlou.
14. 04. 2014 | 09:34

Amonre napsal(a):

Boltzmannův protivný mozek
znáte to o tom mudrci co nevěděl jestli je motýl, kterému se zdá že je mudrc, nebo mudrc, kterému se zdálo že je motýl?

Nedávno jsem o vás mozcích totiž četl jednu takovou zajímavost, když vzniknete, totiž dostane se vám nejspíš i falešných vzpomínek. Je pak tedy to si myslíte že vidíte realita, nebo iluze?
14. 04. 2014 | 11:19

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

amonre,
tahle diskuse je o oteplismu a IPCC, nikoli o duševních stavech a nemocech.
14. 04. 2014 | 11:59

buldatra napsal(a):

Hihi,
bojovníci proti kysličníku uhličitému měli další slezinu.
Vědeckou.

Čím více lidí, tím méně přírody a druhů a zeleně a vůbec, ale o to víc se dá na tom vydělat. Stačí jen pár vědeckých podkladů a dle nich se řídí politik, kterej nás pak skásne. Skásnutí má přece vědecky podloženo.
Že příčina stavu je možná jinde, než by ti na té slezině doufali a že se řeší pouhé následky jako obvykle?
Neva, nač to dělat zbytečně složité.

CO2 dělá velice dobře, je to výživa, takže rychleji rostou na jsou silnější a tvoří víc kyslíku. Zatracenej kysličník. Kdyby ho chtělo být víc.
Jak prosté.
14. 04. 2014 | 12:41

pamětník napsal(a):

Oxid.
14. 04. 2014 | 16:58

SuP napsal(a):

buldatra -
Spletl jsem se, takže kecal. Všechna ta éra mám v měřítku 1:72. A je to hezounký postavit Spitfire a Ju-88 vedle B-52.

Co to kecá?
Co to kecá?
Co to kecá?
mí brňané mi rozumějí .....
14. 04. 2014 | 17:04

SuP napsal(a):

Třeba od nás kytky okoukaj přežírání. Pak spotřebují více CO2, jen není jasné, k čemu to bude?
14. 04. 2014 | 17:06

buldatra napsal(a):

Pane SuPe,

na mé kity se vrhli mí dva synové, když je objevili.
Takže, všechny moje kity vzal čas a zbytek dorazili synátoři, když byli malí.

Tak jsem si udělal PPLA a později ACR.
V reálu to taky jde, i když to není ve spitu, nebo v lavočce.
Ale zas je to dost drahý.

Na stará kolena plánuji vrhnout se opět na lepení, až bude dostatek času.
14. 04. 2014 | 17:47

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

pamětníku,
již se to měnilo vícekrát..
nejprve to byl kysličník, pak se to přejmenovalo na oxyd, a nyní máme oxid...

Zlé pomlouvačné jazyky tvrdily, že ředitel největšího nesmyslu v Čechistánu, "Ústavu pro jazyk český Akademie věd" měl 4 dcery. A když potřeboval veselku zaplatit, tak ten koumák změnil pravidla českého pravopisu, by honorář dostal a chlast, prstýnky i šaty svatební pannám dcerunkám lehce koupiti mohl.

Zřejmě jeden z prvních tunelářů v kraji kocourkovsko-čechistánském.

Mimochodem, Britové ani Američani o Kanaďanech či Australenech nemluvě nemají žádný Ústav pro jazyk Anglický....
Zřejmě anglicky nikdo ve světě nemluví a tak takový obskurní "ústav" není potřeba....
14. 04. 2014 | 19:11

Adam Procházka napsal(a):

Pane Supe,
nevíte náhodou esi se vyráběj a kde sehnat izraelské obtisky na Mule (bývalý bf109) 1:72?
14. 04. 2014 | 19:11

Hermann Fritzmeier. napsal(a):

No já nevím, s klimatem - rozhodně oteplujícím se - toho asi nikdo v reálném čase moc nenadělá.
Ale zamyslet se nad tím, co dělat, až tu bude v létě vedro a sucho kombinované s občasnou povodní by dozajista bylo rozumné.
No a krotit se, co se emisí skleníkových plynů týče je také žádoucí, člověk by se měl chovat tak, aby o něm pokud možno příroda "nevěděla". Jinak by se mohlo stát, že běžná cyklická změna "vylepšená" o antropogenní vliv už dál jen cyklickou nebude.....
15. 04. 2014 | 15:03

Hermann Fritzmeier. napsal(a):

No já nevím, s klimatem - rozhodně oteplujícím se - toho asi nikdo v reálném čase moc nenadělá.
Ale zamyslet se nad tím, co dělat, až tu bude v létě vedro a sucho kombinované s občasnou povodní by dozajista bylo rozumné.
No a krotit se, co se emisí skleníkových plynů týče je také žádoucí, člověk by se měl chovat tak, aby o něm pokud možno příroda "nevěděla". Jinak by se mohlo stát, že běžná cyklická změna "vylepšená" o antropogenní vliv už dál jen cyklickou nebude.....
15. 04. 2014 | 15:10

David - 1. část napsal(a):

Neviditelný pes:

KLIMA: Profesor Tol vystoupil z IPCC...

15.4.2014

... na protest proti klima-alarmismu

Klimatický panel OSN líčí příchod klimatického optima jako "riziko" a pozitivní stránky optima ignoruje. Reuters napočítala, že v textu se vyskytuje slovo "riziko" 139krát, ale slovo "příležitost" jen 8krát.

Klimatický panel OSN na konci března 2014 v Jokohamě vydal druhou část Páté zprávy IPCC, na téma dopady oteplování. Ekonom Richard J.S. Tol (profesor na Universitě v Sussexu) ale říká, že tentokrát číše jeho trpělivosti přetekla. Ačkoli na nové zprávě IPCC pracoval, vyžádal si, aby jeho jméno bylo vymazáno.

Nesouhlasí s alarmismem výsledného textu a nechce být pod ním podepsán.

Reuters napočítala, že v textu se vyskytuje slovo "riziko" 139 krát, ale slovo "příležitost" jen 8 krát. Takové nafukování negativních dopadů a zamlčování pozitivních přínosů je nepřijatelné. Je to stejná demagogie, jako kdybychom protestovali proti vymýcení hladomoru a cholery s poukazem, že blahobyt zvyšuje riziko nadváhy.

OSN se dopouští polopravd. Ve skutečnosti v dějinách vždy oteplení mělo více pozitivních než negativních dopadů - proto se teplým obdobím říká "klimatické optimum". Naopak chladná období jako "malá doba ledová" (15-19.století) přinášela problémy v zemědělství a destabilizaci společnosti (viz studie Davida Zhanga).

Prof. Richard Tol

Dezinformace se v OSN vyrábějí ve vícekolovém systému. Jde samozřejmě o peníze. Čím více lidi vyděsíte, tím více si koupí pojistek a tím více budou ochotni dotovat "výzkum rizik".

* Nejprve politici (různí Bursíci z MŽP) vyberou vědce.

* Pokud nějaký vědec odmlouvá ideologii Greenpeace, ministerstvo ho vyhodí, jako se to stalo Janu Pretelovi.

* Politicky vyselektované kádry pak vytvoří tisíci stránkovou vědeckou zprávu.

* Závěrečné Shrnutí ale nepíší vědci nýbrž politici. Na několik dnů dlouhé schůzi za zavřenými dveřmi. Nakonec schválí kdejakou pitomost, jen aby se už mohli jít vyspat a protože jim hoří termín.

* Pak jde půl tuctu funkcionářů na tiskovku, kde se omezí jen na reklamní marketingové fráze.

* Ty pak překroutí novináři do bombastických titulků, aby si zvedli prodejnost novin.

Propaganda OSN prosazuje absurdní nevědecký názor, že výkyvy počasí a změny klimatu jsou novinka a dříve tu nebývaly:

* Z tiskového prohlášení IPCC: "Klimatický panel vydal zprávu, která říká, že důsledky změny klimatu už probíhají na všech kontinentech i oceánech." Ty ale ve skutečnosti probíhají už miliardy let.

* Šéf Světové meteorologické organizace Jarraud na tiskovce (minuta 9:52): "Klima se mění. O tom už dnes není pochyb." O tom nebylo pochyb nikdy. Klima se měnilo i v pravěku.

* Jarraud: "Zbývá sice pár otazníků, ale to není výmluva, abychom nezačali konat." (11:51) Jenže je-li vliv člověka malý, pak klima ovlivnit nedovedeme.

* Pachauri (5:02): "Řada druhů, která žila v harmonii s přírodou po tisíce let najednou nedovede v dané lokalitě žít a musí migrovat." Ve skutečnosti se klima mění celé miliony let stále sem a tam. Migrace druhů je v přírodě normální.

* Pracovní skupina II má na webu video, kde ukazuje záběry požárů, povodní a sucha. A tvrdí, že když budete platit uhlíkovou daň nebo sázet stromky, povodně, sucha i bouře přestanou. Jenže povodně i bouře byly i v pravěku.

* Běžné výkyvy počasí jako sucho, bouře či povodeň jsou prohlašovány za smrtící důsledek "hříšného" způsobu života. Stejně argumentovala církev ve středověku. Proto hovoří sociologové o tzv. "klimatickém náboženství".
15. 04. 2014 | 20:11

David - 2. část napsal(a):

Video z tiskovky alarmistů

Pokud se nechcete spoléhat na politické brožurky z OSN a máte zájem o nestranné shrnutí vědeckých poznatků, lze doporučit jiný dokument:

Analýza s názvem "Climate Change Reconsidered II: Biological Impacts" byla zpracována Mezinárodním nevládním panelem pro klimatické změny (NIPCC). Na rozdíl od alarmistické politické komise OSN (tzv. IPCC) je NIPCC sponzorována neziskovými nevládními organizacemi.

- Climate Change Reconsidered II: Biological Impacts
- Shrnutí

Vychází v dubnu 2014. Jde o tisíc stran dlouhé shrnutí současného vědeckého poznání. Analýza stovek vědeckých publikací z celého světa. Závěr je jednoznačný. Oxid uhličitý není znečišťující látka. Vegetaci vyšší hladiny CO2 prospívají. Mořským organismům prospívá vyšší teplota vody.

GRAF 1: Při 2400 ppm CO2 vegetace roste asi o 170% lépe. Zatím máme jen 400 ppm CO2 (NIPCC, Shrnutí)

GRAF 2: Čím teplejší je voda, tím lepší je kalcifikace. Mořským organismům se lépe tvoří vápenaté schránky. Tento efekt je silnější než okyselování oceánů (NIPCC, Shrnutí)

V červenci se bude konat devátá klimatická konference NIPCC. Tentokrát v Las Vegas. Organizátorem je nezisková organizace Heartland Institute. Půjde ovšem o daleko menší akci než monstrózní konference OSN placené z našich daní.

http://climateconference.heartland.org/

CO2 je netoxický bezbarvý plyn. Je to hnojivo pro rostliny. Čím více oxidu uhličitého, tím lépe. Potvrzují to laboratorní pokusy. V éře dinosaurů bylo asi 6x více CO2 v atmosféře než dnes. Stromy jako Araukárie byly vysoké jako dva paneláky na sobě. Tak masivní biosféru by dnešní nízké hladiny CO2 neuživily

Reference:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2589424/UK-professor-refuses-apocalyptic-UN-climate-change-survey.html

http://www.reuters.com/article/2014/03/27/climatechange-idUSL5N0MO2CZ20140327
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/03/28/UN-Global-Warming-Report-Predicts-Apocalypse

******************************************************
www.klimaskeptik.cz

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.

Vítězslav Kremlík

http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-profesor-tol-vystoupil-z-ipcc-d7i-/p_klima.aspx?c=A140413_234954_p_klima_wag
15. 04. 2014 | 20:12

radimtolasz napsal(a):

Hermann: Přesně tak bych si to i já představoval. Značka "ideál".
15. 04. 2014 | 21:07

ladislavmetelka napsal(a):

David: Dailymail, Reuters, Breitbart - vskutku odborné zdroje... :-)
15. 04. 2014 | 22:53

miro novak oponice napsal(a):

Zdravim, pan Tolasz, nemate v bode 4 chybu? Obecne od roku 1971 do 2010 uvadzate rocne emisie v hodnote 0,4 resp. 1,0 Gt, ale pre rok 2010 samotny 49 Gt. To je rozdiel jeden a pol radu. Alebo, klasicky, niekde robim chybu ja.

4. Antropogenní emise skleníkových plynů byly v desetiletí 2001-2010 průměrně vyšší (1,0 GtCO2eq/rok) než v období 1971-2000 (0,4 GtCO2eq/rok). Ekonomická krize 2007/2008 dočasně výši emisí snížila, ale v roce 2010 dosáhla nejvyšší úrovně v historii lidstva – 49±4,5 GtCO2eq/rok.
16. 04. 2014 | 17:22

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

Já nevím k čemu je nějaké IPCC, a nějaké debaty okolo globálního oteplování.
Vše totiž už bylo zjištěno, a boj proti globálnímu oteplování dávno vyřešen v Sovětském svazu.
Vše je jasně vědecky řečeno v pohádce "Mrazík"
Cituji:
"Je ti teplo děvenko??" "Teplo dědečku Mrazíčku" ... Nastěnka potvrdila existeci GW, a byla odměněna.
Na stejnou otázku odpověděla Marfuša: "Zbláznil ses dědku?? Mrzne a je strašná zima.."
Jako popíračka byla po právu potrestána.
A tak je to správné, vědecky podložené. Popírač v souladu se stanoviskem EU musí být potrestán.

Vše tedy již bylo dávno vyřešeno, samozřejmě, jak jinak v Rusku. Můžeme klimatology i IPCC zrušit...
17. 04. 2014 | 09:00

radimtolasz napsal(a):

miro novak: Ano, děkuji za upozornění, už jsem to opravil. Jde o meziroční růst emisí v daných obdobích.
17. 04. 2014 | 17:42

David napsal(a):

Neviditelný pes:

KLIMA: IPCC potichu kapituluje - boj proti CO2 nemá smysl

17.4.2014

Vítězslav Kremlík

Ekonomové OSN nám navrhují, abychom zaplatili 3-11 % HDP, abychom odvrátili hrozící škody o objemu 0,2-2 % HDP. To opravdu postrádá smysl. Asi jako uříznout si nohu, protože mě tlačí boty.

Tak nám na stole přistála Pátá zpráva IPCC. Z titulků v novinách to vypadá, že IPCC hýří apokalyptismem jako kdykoli dříve. Ale pokud se začtete do vlastní zprávy, zjistíte překvapivou věc. OSN začíná přiznávat, že klimaskeptici měli celou dobu pravdu. Však už bylo na čase.

Fifty Percent Off Laptop Means 50 Half-price Savings (Freedigitalphotos.net)

Co se stane, pokud oteplování dosáhne 2 °C? Podle IPCC když neuděláme nic, oteplování způsobí škody o velikosti jen 2 % HDP. Kdybychom se pokoušeli emise CO2 snižovat, stálo by nás to 5 % HDP i více. Nemá tedy ekonomický smysl snažit se oteplení zabránit. Lék by byl horší než sama nemoc.

Podrobnosti: Očekává se, že světová ekonomika bude ve 21. století růst tempem 1,6 - 3 % ročně. Pokud přijmeme rázná klimatická opatření, tento hospodářský růst se tím prý ročně zpomalí o 0,06% (AR5, WG3, SPM, str. 17). Do roku 2100 by nás to tedy celkem stálo 2,9 – 11,4 % HDP (tedy kolem 5 % HDP). Přitom IPCC sama říká, že oteplení o 2 °C by způsobilo celkové ekonomické ztráty o velikosti pouze 0,2 – 2 procenta HDP (AR5, WG2, SPM)

IPCC také už přiznává, že obnovitelné zdroje nemohou uhlí nahradit. Přesně jak jsme varovali. Proto dnes veškeré své naděje IPCC vkládá do CCS (Carbon Capture and Storage). Uhlí bychom používali dále, ale odchytávali bychom CO2 ze vzduchu/z komínů a pohřbívali ho pod zem.

V roce 2010 OZE (solár, vítr, biopaliva – bez hydro) tvořily směšné 1 % světových zdrojů energie. I v roce 2040 budou obnovitelné zdroje (solár, vítr, biopaliva – bez vodních elektráren) tvořit jen cca 4 % světových zdrojů energie. To na nahrazení neobnovitelných zdrojů opravdu, ale opravdu nestačí (Outlook for Energy: A View to 2040, str. 43). Obdobně hovoří i publikace "International Energy Outlook" kterou vydává ministerstvo energetiky USA.

Německo investovalo do solárních panelů nejvíce peněz na světě, ale jejich emise CO2 stoupají místo aby klesaly. Protože zakázali jádro a výpadek dovedou nahradit jedině uhlím (Zdroj). Navzdory masivní instalované kapacitě ze soláru vyrobí pouhá 3 % své elektřiny.

GRAF 1: Světové zdroje pro výrobu elektřiny 2010-2040. Zeleně jsou obnovitelné zdroje - mimo vodních elektráren. Vodní elektrárny jsou tmavě modře. Tmavě zelené je uhlí, světle modrý zemní plyn a světle hnědé jádro. http://www.eia.gov/forecasts/ieo/more_highlights.cfm

GRAF 2: Růst emisí CO2 se nepodařilo zastavit ani 20 let po přijetí Rámcové úmluvy o změnách klimatu (UNFCCC, Rio de Janeiro 1992). Přesto se oteplování na celou generaci zastavilo. Navzdory CO2 (IPCC, AR5, WG3,Obrázek SPM1)

IPCC rovněž přiznala, že klimaskeptici měli pravdu, když tvrdili, že oteplování se po roce 1998 zastavilo či zpomalilo. Podle páté zprávy IPCC v letech 1998-2012 byl trend oteplování okolo nuly (-0,5 až + 0,15). Viz AR5, WG1, SPM a zde.

Klimatický panel OSN proto uznal svou chybu, že přeháněl vliv CO2 na teploty. Zdvojnásobení koncentrací CO2 by podle klimaskeptiků z NIPCC vedlo k oteplení jen o 0,3 – 1,1 °C (Climate Change Reconsidered II: Physical Basis). Ve své nejnovější zprávě IPCC snížila svůj spodní odhad oteplení ze 2 °C na 1,5 °C (AR5, WG1, SPM). Ale uznává i možnost, že je to jen 1 °C ("extremely unlikely less than 1°C"). Takže se IPCC začíná konečně blížit našemu realističtějšímu odhadu.

Málokdo se ale o kapitulaci IPCC dozví. Panuje totiž tvrdá cenzura. Papaláši jako Jarraud či Pachauri na tiskových konferencích novináře vodí za nos. Z tisícistránkových zpráv IPCC vybírají jen, co se politicky hodí. Například tiskovka v září 2013 zcela zamlčela, že se globální oteplování na celou generaci zastavilo.

******************************************************
www.klimaskeptik.cz

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.

Vítězslav Kremlík

http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-ipcc-potichu-kapituluje-boj-proti-co2-nema-smysl-pf5-/p_klima.aspx?c=A140416_101559_p_klima_wag
19. 04. 2014 | 13:24

radimtolasz napsal(a):

David: Prosím Vás, tento článek leží už asi na deseti webech, tak ho nedávejte ještě i zde. Tak dobrý zase není. naopak, pan Kremlík nemá ani ty základní znalosti o fungování IPCC. Měl by si nají jiné téma k exhibici.
21. 04. 2014 | 13:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy