Poplatky u lékaře? Ještě si užijeme…

20. 12. 2007 | 10:22
Přečteno 22350 krát
S tak mizerným zajištěním práv a povinností se v právu často nesetkáme.

O problematice nově zaváděných poplatků u lékaře již bylo a ještě bude napsáno mnoho, neboť jde o problematiku dotýkající mnoha oblastí života občanů i společnosti. Chci se nad ní zamyslet jen z jediného hlediska, a to z hlediska „neplatících“ občanů a „nevybírajících“ lékařů. Lze rovnou konstatovat, že s tak mizerným zajištěním práv a povinností jsme se v současném právním řádu snad nesetkali.

Povinnost platit registrační poplatky je stanovena v § 16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterážto novela je zařazena (!!!) do zák. č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů. Stanoví se zde v odst. 1, že „pojištěnec anebo jeho zákonný zástupce je povinen….hradit zdravotnímu zařízení, které zdravotní péči …poskytlo, regulační poplatek “ ve výši, která je stanovena v témže ustanovení pod písm. a) až d). V odst. 4 je pak stanoveno, že „regulační poplatek je příjmem zdravotnického zařízení, které poplatek vybralo“. Této povinnosti platit registrační poplatek odpovídá i povinnost zdravotního zařízení tento regulační poplatek od pojištěnce, nebo jeho zákonného zástupce, vybrat (odst. 8). Potud z hlediska práva nic neobvyklého. Pozvednout významně obočí je pak na místě, pokud dále čteme toto zákonné ustanovení, kde se praví: „Při zjištění opakovaného a soustavného porušování této povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto zdravotnímu zařízení uložit pokutu až do výše 50.000,-Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně“.

Pozoruhodné. Poplatek je příjmem lékaře, ale pokud lékař o tyto své vlastní příjmy nebude usilovat, nezíská je (nebude požadovat poplatek), bude mu hrozit pokuta. Z hlediska zákona by to bylo snad možné pochopit: jde o konstrukci, která zvyšuje nejen příjmy lékaře, ale především příjmy státu, neboť vybraný poplatek musí být zdaněn, tedy z něho odvedena daň do státního rozpočtu. Zdálo by se tedy logické (z hlediska tvůrců zákona), že lékaři hrozí pokuta ne proto, že nezískal zisk, ale proto, že nedosáhl možného zdanitelného zisku, kterého dosáhnout (vybráním poplatku) mohl. Pak ovšem je třeba konstatovat, že se do našeho právního řádu tak zavádí zcela nový institut, totiž pokuta za zisk, kterého poplatník nedosáhl, ač jej dosáhnouti mohl, neboť tak zkrátil stát o možnou daň z tohoto nedosaženého zisku. Za tohoto právního stavu si dovedu představit, že může být stanovena pokuta např. pro advokáty, kteří poskytli právní pomoc bezúplatně (i takoví se najdou), neboť tím zcela zřetelně a svévolně zkrátili svůj zdanitelný zisk….

Někteří politikové občas poukazují na to, že progresivní daň, ne-li samotné zdaňování zisku, je trestáním za úspěch. Pak ovšem takto právně definované vybírání registračních poplatků překročilo všechny meze, které jsme si až dosud dovedli představit: zavádí se trestání za úspěch, kterého se podnikatel vzdal, zavádí se pokutování za nezískaný zisk. Je vůbec něco takového v tržním hospodářství a právním státě možné?

Zákon stanoví, že pokutu je možné udělit tehdy, pokud je povinnost vybrat poplatek porušována opakovaně a soustavně. Použitím spojky „a“ dává zákonodárce najevo, že musí být splněny obě podmínky současně (jinak by použil slova „nebo“). Je ovšem otázkou, co měl tady zákonodárce na mysli: že nevybíral soustavně, ale nikoliv opakovaně, nebo opakovaně, avšak nikoliv soustavně? Zákon postihuje hrozbou pokuty každého, kdo poplatek nevybral, ale nikterak kogentně nerozlišuje mezi úmyslem, nedbalostí a nemožností právní povinnost plnit. Stejně je totiž ohrožen pokutou ten, kdo úmyslně poplatek odmítá od pacientů vybírat, jako ten, kdo má sice snahu jej vybrat, ale pacient odmítl zaplatit. Prostě nevybral si, a tak máš smůlu! Zákon sice stanoví (§ 6, věta čtvrtá), že pojišťovna při ukládáni pokuty „přihlíží“ k okolnostem a závažnosti porušení povinnosti, ale možnost založená jen na volné úvaze žádnou právní jistotu neposkytuje.

Situace pacientů, kteří odmítnou zaplatit registrační poplatek, se bude odvíjet od velikosti zdravotního zařízení. Především: pokud zdravotní zařízení odmítne poplatek vybrat, sice tím patrně nezaniká i povinnost pacienta jej platit (zákonem uloženou povinnost musím plnit, i když druhá strana jí neplní), ale zaniká reálná možnost dodatečného vymáhání takového nezaplaceného poplatku. Žalobu na vymáhání nezaplaceného poplatku může totiž podat jen zdravotní zařízení, a to by obtížně prokazovalo důvodnost žaloby, když předtím přijmout poplatek odmítlo. Výroky pozoruhodného tiskového mluvčího ministra zdravotnictví v souvislosti se záměrem krkonošské nemocnice poplatky nevybírat, že totiž lze litovat její pacienty, neboť jim budou vznikat vymahatelné dluhy, lze spolehlivě odkázat do říše blábolivých pohádek, kterými je tato problematika zásobena opravdu dostatečně. Předpokládám, že jen zcela extrémní právní puristé mohou přijít s právním názorem spočívajícím v tom, že pokud lékař odmítne registrační poplatek přijmout, musí pacient splnit svoji zákonnou povinnost uložením tohoto poplatku do soudní úschovy (jako je tomu např. pokud jde o nájemné), aby tak svoji zákonem uloženou povinnost splnil. To by nám totiž ještě scházelo….

Pokud lékař hodlá registrační poplatek vybírat a pacient jeho platbu odmítne, nastane stejná situace, jako u kteréhokoliv jiného splatného dluhu. Zdravotní zařízení vyzve pacienta, aby ve stanovené lhůtě zaplatil, a pokud tak neučiní, může dluh standardně vymáhat soudní žalobou. Praktické to bude samozřejmě u velkých zdravotních zařízení, které si mohou najmout příslušnou vymahací firmu (samozřejmě za paušální odměnu, nezávislou na výši vysouzených poplatků – pročpak by pan ředitel nezajistil dobrý „kšeft“ známému, to se může vždy hodit), jako činí dopravní podniky v případě „černých pasažérů“. U jednotlivého lékaře bude ovšem problém větší. Musí zaslat pacientovi doporučený dopis (od 1.1. 2008 v ceně téměř registračního poplatku), podat žalobu, a v ní zejména prokázat, že v době poskytování zdravotní péče opravdu poplatek vyžadoval a hodlal jej vybrat. Námitku pacienta o tom, že „ pan doktor tehdy nic nechtěl a nyní, když mu hrozí pojišťovna, tak to chce dodatečně vymáhat“, si lze docela dobře představit. A samozřejmě musí prokázat, že v dopise, který zaslal pacientovi, byla ona výzva k zaplacení poplatku, nikoliv třeba pozvánka na preventivní ošetření. Téměř nesplnitelný úkol….

Záměrně zde pomíjím, z hlediska práva zábavnou, problematiku platebních automatů a měničů mincí, které některá velká zdravotní zřízení za účelem výběru registračních poplatků již snaživě instalovala. Nejde jen o úvahu, jaký asi bude skutečný výnos registračních poplatků, odečteme-li nejen cenu, ale i náklady na obsluhu a administrativní zajištění těchto zařízení, ale jde např. o řešení otázky nároku pacienta, který zaplatil při příchodu do nemocničního zařízení poplatek pomocí automatu, ale později se ukáže, že vyšetření nebo zdravotní úkon, který mu byl poskytnut, zaplacení registračního poplatku nevyžaduje. Zejména u starších občanů, již dnes dostatečně zmatených propagandou, jistě nelze takový problém zcela vyloučit. Vrátí lékař neprávem zaplacený poplatek sám ihned pacientovi a bude jej vymáhat na správci automatu, nebo odkáže pacienta na tohoto správce, aby mu ten poplatek vrátil? V jakých lhůtách a jaké právní kroky bude pacient nucen v této věci učinit? S reformou si ještě užijeme….

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Pane doktore,
tento blog jsem si přečetl se zjevnou chutí. Výborně zargumentováno. Nejste první, kdo zde bloguje o poplatcích. A v diskusích pod těmito blogy bylo semleto všechno možné. Jen ten aspekt, který jste nastolil vy, nikoliv. Ke své hanbě musím dodat, že jsem ho přehlédl také.
Ale použiji nový kontrapunkt, kd evaš e argumentace bude významně forsírována.
Není to tak dávno, co vláda občanům této země vítězostalvně sdělovala, že zrušila s definitiovní platností povinnost podnikatelů mít kontrolní pokladny. Ptám se - jak je to možné?? Kontrolní pokladny byly zrušeny. Celá hospodářská odvětví - maloobchod, pohostiství atd. atd. jsou zbaveni povinnosti prokazovat svoje příjmy a mohoutedy dle valstního uvážení odpouštět platby svým klientům nebo zatajovat příjmy za úěčelem zdanění, aby zdravotníci byli jedinou skupinou, která má nařízenu pod sankcí povinnost poplatky vybírat! Pikantní je to pak ulékárníků. nemusí mít registrační pokladny, musí vybírat poplatky za recepisy! Není to logické?
20. 12. 2007 | 10:44

Honza napsal(a):

Pane Křečku, toto je asi první z Vašich zápisků, který se mi velmi líbil. Gratuluji.

Ta reforma je dost slušný právní zmetek, podobných je bohužel v naší republice mnoho.
20. 12. 2007 | 11:03

car napsal(a):

C o namsat aby neurazil si kratce je neuvěřitelne ono to je omyšlšení ale jakeho mamme ja tomu ani nevěřím co je unas možne.Země ktera se hlasí k ke Komenskemu aučitele dostava možnost chlidat děti jestli nechodí do školy opili ,tomu ja nevěřím že jsme pravní stat jdseme někam upylně jinam snad to není trest za tu něžnou revoluci.co to ten učitel vlastně děla co nahruzuje zakony ktere jsou a nevyspítatelnos je taky možna u učitele taky se muže hadat sdětma kdo to vlastně je vice opily:asi my všichni a jejich rodiče nejvic kdyš jsou svhopni to podepsat čeho se to vlastně vzdavají toho že jsou rodiče že oni mají v demokraciji jedini možnost branit svoje děti a to všemi zakonymi prostředky.jsou to jejich rodiče co je nechjí co je opuští ve věku kdy ae sami nemužou branit co je to za rodiče co je to za společnost jestli to připustí.To je fakt pomsta nezodpovědnost damokluf meč ktery nad nima vyřkli a zodpovědní nic natěma co zato nesou zodpovědnost at visí apomalu padá
20. 12. 2007 | 11:40

fudoshin napsal(a):

zajímavý článek.přiměřeně ironie se skrytým důležitým sdělením.nemohu si ale pomoci. po dobrém začátku takový nesmysl. samozřejmě, že když je uvedeno "a" myslí se tím splnění obou podmínek současně.a na druhou stranu "nebo" jedna z nich.takže se vám to povedlo obrátit.a na to není potřeba ani titulu práv, v běžném jazyce je to stejné...na druhou stranu v tomto kontextu je opakovaně a soustavně prakticky totéž, protože opakováním to přejde do soustavného,takže pokud je něco soustavné, zcela určitě se tak děje opakovaně!
20. 12. 2007 | 11:41

Deny napsal(a):

Dost dobrý právní oříšek, uvidíme, co na to Ústavní soud.
Přesto mi není ale zcela jasné v článku pana Křečka jedno zdůvodnění. Cituji: Zákon stanoví, že pokutu je možné udělit tehdy, pokud je povinnost vybrat poplatek porušována opakovaně a soustavně. Použitím spojky „a“ dává zákonodárce najevo, že nemusí být splněny obě podmínky současně (jinak by použil slova „nebo“).
Pokud se pak Křeček spletl a měl na mysli, že "..zákonodárce dává najevo, že MUSÍ být splněy obě podmínky současně", pak to chápu, to dává smysl. V opačném případě jsem na rozpacích
20. 12. 2007 | 11:45

Al Jouda napsal(a):

Naše paní obvodní doktorka projevila určitou prozřetelnost, protože vyvěsila v čekárně své prohlášení: Pacienti se upozorňují, že v této ordinaci nebude po 1.1.2008 vybírán poplatek za ošetření ve výši 30, Kč, i když lékaři hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč, protože by tím byla porušována ústava ČR. Tímto činem zachránila v sobě malého Hippokrata.
20. 12. 2007 | 12:02

SuP napsal(a):

Pane doktore -
nešvejkujte tady! Zase skrytě dáváte neznalým lidem naději, že je v tom větší bordel, než ve skutečnosti a když nezaplatí, nějak ho z toho vysekáte. Není to pravda.
Na Vaše námitky ke znění zákona chci říct:" Co jste dělali ve sněmovně při projednávání tohoto zákona, že jste tyto námitky neuplatnili včas??"
Dále - sankci za nevybírání poplatku bych rozuměl úplně stejně, jako když vydáte fakturu a protistrana Vám ji nezaplatí. Taky musíte odvést daň z příjmu a nikoho nazajímá KDY a jestli vůbec to někdy dostanete zaplaceno.
Velmi podobným způsobem se Vám podařilo vyšvejkovat i bojkot rušení regulovaných nájmů a kde jsme dnes? u Štrasburského soudu!
20. 12. 2007 | 12:04

neo napsal(a):

Al Jouda:

Jak paní doktorka došla k tomu, že by byla porušena Ústava??

A jak by tedy byla porušena?
20. 12. 2007 | 12:25

Al Jouda napsal(a):

Neo : Došla k tomu úplně stejně jako právníci najatí ČSSD k podání ústavní stížnosti.
Jo, a ještě tam uvádí, že s vybíráním těchto poplatků osobně nesouhlasí.
20. 12. 2007 | 12:57

neo napsal(a):

Al Jouda:

Tak to bych chtěl vidět, kterému paragrafu odporují poplatky ve zdravotnictví. Ústavní stížnost bude na 100% zamítnuta
20. 12. 2007 | 13:06

Al Jouda napsal(a):

To Neo : Už to tady bylo uváděno v minulých blogách - prováděcí zákon nemůže popírat základní atribut daný ústavou (bezplatná zdravotní péče). Při tom výraz "bezplatná" znamená pro každého, kdo umí česky, absenci jakékoliv hotovostní platby v rámci poskytované zdravotní péče.Zákon vydaný k aplikaci tohoto ústavního práva stanoví k bezplatné zdravotní péči podmínky, které občané musí plnit v rámci všeobecného zdravotního pojištění, z nichž nejdůležitější je placení pojistného do veřejného zdravotního fondu. Jedná se o platbu NEPŘÍMOU !!! Pokud ústavní soudci dojdou k jinému závěru, tak pouze potvrdí platnost přísloví, že vrána vráně oči nevyklove !
20. 12. 2007 | 14:26

neo napsal(a):

Al Jouda:

Takže protiústavní jsou i doplatky na léky, koupě antikoncepce nebo jakéhokoli jiného léku hrazeného pacientem, pak by tedy byly protiústavní i prohlídky za účelem získání jakéhokoli potvrzení (řidičák, pracovní způsobilost atd...), které pacient hradí sám v kompletní výši.

To je ale holý nesmysl, takže ten prováděcí zákon stanoví podmínky (např. co spadá do pnění pojišťoven a co ne a tedy výši spoluúčasti pacienta jak na úhradě léku tak na úhradě pobytu v nemocnici nebo klinickém vyšetření..)
20. 12. 2007 | 14:41

sluníčko napsal(a):

To Al Jouda:
Listina základních práv a svobod:
Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Ona ta ,,bezplatná" zdravotní péče už dnes tak docela bezplatná není. pro mě z článku 31 plyne, že rozsah bezplatnosti je stanoven zákonem.
20. 12. 2007 | 14:45

sluníčko napsal(a):

Ale žmoulat v ruce mince mi přijde dost nesytémové a hloupé. Proč za mě ten poplatek neřeší má zdravotní pojišťovna? Ať mi jednou za rok pošlou výpis položek za každou návštěvu popř. hospitalizaci a já jim to v klidu zaplatím - i to případné vymáhání dlužné částky by se podle mne zjednodušilo - a hlavně nemuseli by se o to starat jednotliví lékaři.
20. 12. 2007 | 14:55

jm09 napsal(a):

to sluničko
ono dle meho nazoru je jedinym cilem donutit lidi aby si uvedomili ze zdravotnictvi neni zadarmo. Nekodo to chape sam, nekomu se to musi rici a nekomu nepomuze ani kdyz do nej tlucete horem dolem
20. 12. 2007 | 15:46

jm09 napsal(a):

to sluničko
ono dle meho nazoru je jedinym cilem donutit lidi aby si uvedomili ze zdravotnictvi neni zadarmo. Nekodo to chape sam, nekomu se to musi rici a nekomu nepomuze ani kdyz do nej tlucete horem dolem
20. 12. 2007 | 16:00

m&m napsal(a):

sluníško: "pro mě z článku 31 plyne, že rozsah bezplatnosti je stanoven zákonem."

Tak to možná plyne pro Vás, ale "bezplatně" znamená "bezplatně", i kdyby se ODSák na hlavu stavěl.

Smůla.
20. 12. 2007 | 17:01

m&m napsal(a):

Pro ty, kdo nechápou, co znamená "BEZPLATNĚ", je zde malý kurz.

Slovo je analogické, ale to už si určitě nahradíte sami...
20. 12. 2007 | 17:05

m&m napsal(a):

20. 12. 2007 | 17:06

Al Jouda napsal(a):

To sluníčko : Je dobré, že jste si dal práci s přesnou citací ústavy : Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Vždyť je to tak prosté - BEZPLATNÁ zdravotní péče je poskytována za podmínek,které stanoví zákon. Samozřejmě, že těmito podmínkami nesmí být nijak ohrožena BEZPLATNOST zdravotní péče, protože to by byl narušen ústavní princip. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění je úplně z jiného soudku a BEZPLATNOU zdravotní péči nemůže nijak ovlivnit. Jede prostě po jiné koleji.
20. 12. 2007 | 17:20

VV napsal(a):

Pane Křeček,bylo by dobře aby jste ústavu respektoval i tenkrát když se vám to nehodí. V oblasti nájmů bylo českému státu nejméně 15 krát řečeno že zákony v oblasti nájemního regulovaného bydlení jsou protiústavní, jenže tam se vám to nehodí do krámu a dokonce i ústavu napadáte. Vaše mlčení o této věci je ohlušující.
20. 12. 2007 | 17:35

fudoshin napsal(a):

k té ústavě. při poplatku u lékaře jde o platbu za vyšetření a to by mělo být bezplatné, aby se neznemožnilo z finančních důvodů sociálně slabým přijmou pomoc lékaře. a za léky se doplácí. jenomže jenom za některé. buďto zbytné a zbytečné nebo za lék, který je ze skupiny léků, ve které je za dnešního stavu vždy alespoň jeden lék bezplatně...to že lékaři předepisují léky s doplatky je věc jiná!
20. 12. 2007 | 18:11

Stanislav Křeček napsal(a):

to VV: Vážený, donekonečna opakujete nesmysl. 16 rozhodnutí ÚS se týkalo něčeho úplně jiného co asi nejste schopen pochopit, ( zda obecný soud může stanovit výši nájemného) nikoliv samotné regulace. Věci zcela zjevně nerozumíte.
20. 12. 2007 | 18:24

Novák napsal(a):

Neo a SuP - opět modří rytíři nezklamou.Demagogie - logika Vaší strany. Ono se dá vše vysvětlit, ale nesmí to tahat za vlasy a nesmí z toho čouhat zlodějina, jako sláma z bot. Celý zákon na ozdravění veřejných rozpočtů je pouze a jenom velká zlodějina, kde vláda (která dosáhla moci podvodem a korupcí) chce okrást 80% obyvatel tohoto státu, aby naplnila měšce své a svých podporovatelů. Neoddiskutovatelná pravda, kterou nemůžete nevážení modří spoluobčané vyvrátil. Všechny Vaše rádoby oduševnělé výkřiky pouze poukazují na to jak jste nejisti v kramflecích. Nebojte se 2 miliony důchodců zametou v příštích volbách s vámi necelými 30 000 lidí s pokřiveným myšlením, protože se jich uvedené zákony nejvíce dotknou.

Zdravím všechny, i pana Stejskala a přeji příjemné prožití Vánoc.
20. 12. 2007 | 19:16

SuP napsal(a):

Nováku, Nováku, děkuji Vám za ukázku projevu oranžové inteligence.
20. 12. 2007 | 21:50

SuP napsal(a):

Nováku -
asi Vám nedošlo, že kdybych kecal, naveze se do mě pan Křeček sám, nepotřebuje foukat bolístku od Vás....
20. 12. 2007 | 21:52

Praktický lékař napsal(a):

Pan Křeček jistě dobře ví, že důvodem zavedení povinnosti vybírat poplatek není snaha zdanit oněch 30Kč navíc v příjmech lékaře, ale snaha regulovat nadužívání lékařské péče. A to může fungovat nejlépe pouze pokud je zavedeno celoplošně.
Myslím, že tento článek je typická ukázka právnických kliček a hledání jakoby silných argumentů.
20. 12. 2007 | 22:35

Železnohorský napsal(a):

Kdyby zákonodárce chtěl, aby se zdravotní péče platila, nenapsal by do ústavy, že "občané mají ... právo na bezplatnou zdravotní péči ... za podmínek, které stanoví zákon", alébrž by tam napsal, že "zákon stanoví podmínky, na jakou zdravotní péči mají občané právo." Soudím dle významu slov, stavby vět a souvětí. Nýčko zákon stanovuje podmínky, za jakých mají občané právo na bezplatnou (!) zdravotní péči. Zákon tedy nemůže nařídit, aby občané měli právo na bezplatnou zdravotní péči za podmínek, že ji budou platit. To je jako prohlásit o dešti, že je suchý. I někteří pomazaní argumentují tím, že je v ústavě právě ta věta "které stanoví zákon", čímž je to prý všechno oukej. Nevím... Myslím, že není. Budou to zkoumat týmy odborníků, tak to nechme na nich, my "češtináři" se do toho nepleťme, třeba tam někde mezi řádky je, že by se platit mělo... Nejsem proti placení, ale mělo by to být všechno fér.
20. 12. 2007 | 23:57

Autor Autorovič napsal(a):

Mne by zajimalo, co s NEpojištěncem. Pokud nemocnice ošetří akutně nemocného cizince (tedy nejspíš "nepojištěnce"), má dle zákona 261/2007 povinnost od něj inkasovat poplatek?

Jinak, ústavu by bylo vhodné upravit tak, by nekolidovala s tímto zákonem, jak poukazuje pan Železnohorský.

Nicméně, k příspěvku Al Joudy 20.12.2007 14:26:20: Přímá či nepřímá platba, je to platba! Takže ústava koliduje už i se současným systémem, který strhává lidem z platu zdravotní pojištění.
21. 12. 2007 | 01:34

neo napsal(a):

Novák:

Pane Nováku, musím reagovat na váš "výpad" proti mě a SuPovi. Pokud si myslíte, že jsem morý rytíř a užívám demagogie, taky byste to měl podložit alespoň nějakým argumentem. Nelze popřít fakt, že pokud by měly být poplatky v rozporu z Ústavou ČR, bylo by v rozporu i doplácení na léky, kompletní úhrada některých léků, placení prohlídek (vyžádaných) a dokonce i placení u lékařů nemajících smlouvu s Vaší pojišťovnou. Zákon, tedy upravuje to, co má být hrazeno se ZP a též umožňuje spoluúčast pacienta na zdravotní péči, tj. doplatek na lék, poplatek za pobyt v nemocnici (který existoval i dřív pro osoby nehospitalizované=např.otec u porodu), částečná úhrada klinického vyšetření (část zaplatí pojišťovna, část pacient = ze cca 450kč pacient zaplatí 30kč).

pokud jde o vládu, tak nevím o žádném důkazu, který by potvrzoval Vaši teorii o podvodu a korupci. Vláda byla sestavena zcela regulérně podle platných zákonů v ČR a i prezident pověřil sestavením vlády vítěznou stranu v demokratických volbách.
21. 12. 2007 | 08:49

Al Jouda napsal(a):

To Neo : Máte pravdu, všechno bylo regulérní. Pouze odporovalo politické logice, aby prezident pověřil sestavením vlády znovu stranického lídra, který už se už jednou pokusil získat důvěru poslanecké sněmovny a neuspěl. Tím ho nepřímo navedl k tomu, aby při dalším pokusu byl schopný učinit cokoliv.
21. 12. 2007 | 09:46

Al Jouda napsal(a):

To Autor :
1) Cizinci si musí u nás poskytnutou zdravotní péči platit. Ústava platí jen pro občany ČR.
2) Není platba jako platba. Doplňuji, že zákon o všeobecném zdravotním pojištění je pouze základem, na kterém stojí právo občanů na BEZPLATNOU lékařskou péči. Placení pojistného je vlastně taková forma daně.Aby nebyla porušována ústava vybíráním doplatků na léky, tak proto ministerstvo zdravotnictví neustále zdůrazňovalo, že na každou diagnózu existuje nejméně jeden lék bez doplatku a že předepsání léku s doplatkem je na základě volby a dobrovolného souhlasu pacienta. Tady však ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření mé kožní lékařky lže, protože mi na mé přání předesat lék bez doplatku na ekzém sdělila, že žádný bez doplatku neexistuje !!!
3) Julínek a Cikrt to udělali mazaně, protože poplatky jsou příjmem doktorů, kteří v případě zrušení poplatků Ústavním soudem budou muset tyto pacientům vracet. Proto přátelé, schovávejte potvrzenky !!
21. 12. 2007 | 10:02

Stanisla Křeček napsal(a):

Omluva všem. V pátém odstavci má druhá věta samozřejmě znít : "Použitím spojky "a" dává zákonodárce najevo že MUSÍ být splněny....nikoliv "nemusí" jak jsem omylem napsal. Omlouvám se a i tak přeji všem radostné svátky
21. 12. 2007 | 11:32

Novák napsal(a):

Pro pány SuPa a Neo

To nebyl výpad proti Vám pánové, to bylo pouze konstatování toho, co Vy dva osobně přinášíte na tyto stránky. Z Vašich příspěvků přímo čiší zloba proti všemu, co nepapouškuje direktivu nastavenou na Jánském vršku.Je to úplně stejné jako od Vašich velkých guru.

Je neoddiskutovatelný fakt, že Vaše (a jenom Vaše - moje ta vláda není a ani nadějný velký klimatolog není mým prezidentem) vláda provozuje zločinnou politiku, která okrádá a bude od 1. ledna ještě více okrádat lidi s malými příjmy ve prospěch svých podporovatelů (jako jste Vy dva rytíři) a především pro sebe. Pokuste se podívat večer na zprávy na všech kanálech, které hovoří česky. Vždy, když redaktor začne ( ale VŽDY) hovořit o nějaké nepravosti, zlodějině, podvodu, bezcharakterním jednání a následně hovoří ten dotyčný, o které byla tato nelichotivá zpráva - jejda z 99% (pohleďte mírně změkčuji) je skromně v pravém rohu uvedeno ODS. Pánové, kteří podporujete tuto sešlost, Vy by jste měli trochu stichnout a chodit po špičkách, aby jste nebyli moc vidět. Možná, že se na Vaše myšlení a projevy zapomene a že se vrátíte opět mezi slušné lidi.

Přeji i Vám pánové příjemné prožití Vánoc. Příští rok nemohu nikomu popřát vše nejlepší - bohužel.
21. 12. 2007 | 12:11

SuP napsal(a):

Nováku -
holt je to marný, je to marný, je to marný!
Vás totiž VŮbec nezajímá, kdo s čím do této diskuse chodí, pro Vás je nejdůležitější pocit, že jste poznal příslušnost. Jednak jste na omylu, jednak je to málo.
A ještě navíc jste silně ovlivněn ideologií "Drahých spoluobčanů".
21. 12. 2007 | 13:08

neo napsal(a):

Novák:

z mých příspěvků čiší zloba?:)) a kde?

Opět jste nepoužil jediný argument, který by mohl alespoň částečně popřít výše uvedené skutečnosti.

Tvrzení o okrádání lidí s nižšími příjmy si nechte. Je neopodstatněné a lživé. Naopak lidé s nižšími příjmy si polepší na čisté mzdě díky "rovné dani". A ceny vláda nestanovuje, takže by rostly i kdyby vládl Paroubek s marťany (ovšem bez kompenzace snížené daně z příjmu).

Pokud jde o ty nepravosti, je logické, že se mluví o členech ODS....před nedávnem byli u koryt socialisté a zase se mluvilo o nich. Nebylo by totiž aktuální propírat poslance, kteří zrovna nejsou na očích.
21. 12. 2007 | 14:47

PetrF napsal(a):

Absurdita zákonu o poplatcích je v tom, že dává ministrovi pravomoc regulovat tržní vztahy mezi dvěma právními subjekty. I jiné země mají poplatky, ale ty jsou výsledkem smlouvy mezi pacientem a pojišťovnou.
Jako příklad, situace v USA je popsána ZDE
http://byrokrat.blogspot.co...

<a href=http://byrokrat.blogspot.co...> ZDE </a>

Pokud platil stát, měli takové pravomoci jisté oprávnění = dalo se řící že stát je zaměstnavatel. Pokud se přejde na trřní model, nemá takový "zdravotnický car" smysl.
21. 12. 2007 | 15:36

SuP napsal(a):

PetrF -
Kontlolní otáska soudluzi -
Když "Stát platí", kde na to bere?
21. 12. 2007 | 15:48

vlk napsal(a):

argumentace pánů neo a SuP je skutečně úžasná. Laik samozřejmě žasně, odborník se diví. A vlk? No ten jen zírá. Jak si podávají chudáka Nováka.
Aniž by se vůbec drželi toho, co je vlastěn předmětem disputace autora blogu....
21. 12. 2007 | 17:11

SuP napsal(a):

Vlku -
proč to píšeš dvakrát stejně, i když je to kravina už poprvé?
Pánové neo a SuP napsali první příspěvky naprosto k tématu a byli za to kritizováni z politických pozic. Pokud jsi to z opozičních příspěvků nevyčetl (ale to bys musel listovat hodně nahoru), nevím co si o tobě myslet.
22. 12. 2007 | 14:41

vlk napsal(a):

SuPe jsi rozkošný. Je dnes Štědrý den, takže zůstanu pouze u tohoto eufemismu,byť je skutečně nepřiměřeně velký pro realitu.
Pánové SuP a neo nenapsali k tématu nic.
Pánové SuP a neo jen cítili potřebu se politicky, bez faktické argumentace k meritu věci, vypořádat s autorem. Nic víc, nic méně. A šli jednak od věci a jednak do obecna. Novák jejich akceptovanou myšlenkovou lini převzal a sdělil, jaká , že ona reforma ve skutečnosti je. Což také je.

Je smutné, že vám ve stranické zaslepenosti uniká zajímavá kvitnesence chytrého blogu Dr. Křečka.

Ještě smutnější je, že se zmůžeš jen na slova o švejkování. Zkus si někdy zjistit , kdo se o tomhle národě vyjadřoval v tomto duchu..
A co si máš o mně myslet? no přece co chceš. Jsme, zatím, svobodná země. I když svoba pro Čunka, Bursíka a řadu podobných je evidentně lépe garantována než pro prostého občana.
24. 12. 2007 | 09:49

SuP napsal(a):

Vlku -
potěšils mě. Asi ses nudil podobně jako já, žes šel tolik nazpátek.
I když s Tebou nesouhlasím, protože svůj první příspěvek považuju za příspěvek k věci, potěšilo mě Tvé přání k Vánocům na blogu p. Stejskala.
Věř, že i já se s Tebou budu rád setkávat v Novém roce.
Hezku si to užij!
Pavel
26. 12. 2007 | 10:45

vlk napsal(a):

SuPe ok. Nebudeme se přít co a jak. Ještě dobíhají vánoce. Proč bych nepozdravil někoho myšlenkově na druhé straně, kdo má jen jiný názor, nikoliv jiné srdce?
Musím běžet, nějak se nám tu přemnožily vadné kusy, musím udělat pořádnou probírku!
26. 12. 2007 | 17:19

Soudruh Křeček patrně mění specializaci. napsal(a):

Donedávna kafral výhradně do nájemného. Jelikož nájemné bude za 2-3 roky deregulováno, mění patrně tento profesionální křikloun živnost.
27. 12. 2007 | 13:39

slon napsal(a):

Snažíte se rozšířit pole působnosti, Křečku? Pozoruhodné, s platbami u lékaře jsem dosud příliš nesouhlasil, ale je-li proti nim lhář a podvodník Vašeho formátu, asi na nich něco bude.
31. 12. 2007 | 23:06

rr72 napsal(a):

1)Jak může být zdravotní péče bezplatná, když platíme zdravotní pojištění - co se myslí tou bezplatností?
2) Mluví se o regulačním poplatku a o poplatku źa pobyt v nemocnici, tady se nemluví o fin. zpolupodílení na zdravotní péči, které může být o několik řádů jinde, ale jen o regulačních poplatcích a o poplatku za pobyt v nemocnici. Jak jsi přišel na zpoplatnění péče? Představ si, že by se lidé podíleli jen 5% na léčbě a za náročnou operaci by dopláceli i 20000Kč.Ano, pak by se už nejednalo o bezplatnou péči, jenže dokud to bude jen fixní poplatek za určitých podmínek, tak je stále léčba zadarmo a platíš jen za využití zdrav.systému a přispíváš si na jídlo a pobyt, ale stále neplatíš za péči, protože výše tohoto poplatku na vykonané zdrav. péči není závislá. Na jedné straně je zdrojem pro systém podíl ze mzdy na straně druhé poplatky od lidí , kteří ze systému peníze čerpají. To,aby poplatek nebyl problém pro nikoho, je otázka nastavení sociálního systému, nikoliv zdravotního.Vlastní zdravotní péče není ve skutečnosti zadarmo pro nikoho a její kvalita bude tím vyšší, čím více se lidé budou o svoje zdraví starat především sami a nebudou jen spoléhat na to, že se o ně systém zadarmo postará a nadbytečně vysávat peníze i v případech, které jsou z pohledu nákladu systému naprosto nesmyslné.
02. 01. 2008 | 20:44

Jakr napsal(a):

Stále nerozumím tomu, o jakém zavádění poplatků se hovoří? Léky, které bere můj syn, ho prosinci přišly v "bezpoplatkovém systému" alá Rath na 800,00 Kč. Nemohl bohužel čekat až do ledna, aby ušetřil. Pro asociální demagogy z KSČSSD, kterým jsou nemocní lidé ukradení, je výhodnější oslovit jednak ty, kteří vážnou chorobu ještě nemají a preventivně vyděsit ty, pro které je souvětí s jedním "jestliže" za horizontem jejich vnímání (odposlechnuto z čekárny ordinace: "...teď dám za prášky každý měsíc o tisíc korun víc..."). Systém, kdy "pojištění" nemocní platí ostatním Paralen, kapky do nosu a spol., není ani solidární a je stejně zvrácený jako ostatní sociálně-inženýrské (xxx autocenzurováno xxx) z (xxx autocenzurováno xxx) dílny. To je zřejmé.
02. 01. 2008 | 22:58

malinsky napsal(a):

Pan dr. Křeček upozorňuje na další napadnutelná místa nových zdravotních opatření, jejichž společným jmenovatelem je fakt, že s výjimku nových vinět neobsahují už nic dalšího a podnětného. Zvlášť pikantním místem Křečkova sdělení je konstatace útoku ODS proti podnikatelům působícím ve zdravotním odvětví a kontradikce tohoto kroku s rušením registračních pokladen (zatímco v jiných odvětvích tento krok, alespoň elementárně chránící zákazníka zejména v případě tzv.nevázaných živností, je vydáván za gesto svobody). Zkuste, vážení kodiskustenti, najít v ústavě této země paragraf, který trestá podnikatele za to, že odmítá zisk. Kdy srovnatelným způsobem začneme postihovat např. sponzoring? Tvořivosti, jak vidno, nikdy není dost. Zejména mezi některými politiky.
03. 01. 2008 | 08:00

dědek napsal(a):

To Jakr:
Jakre, tím že používáš výrazy a obraty jako "alá Rath, KSČSSD" degraduješ svůj příspěvek na "výtok z pochvy". Zamysli se člověče
03. 01. 2008 | 14:32

pepe napsal(a):

Poplatky se vybírají poněvadž ta pí.a Julínkova tím poskytuje zisky privatizovaným nemocničním obchodním společnostem,nikoliv nemocnicím samotným to je svým kamarádům a tím také sobě.Na nemocnice a nemocné sere jak na placatý kámen.Ostatní poplatky vybírané na př.v ordinacích praktických lékařů,jsou kamufláží nad záměrem pí-e Julínka.Plní tím sliby ODS které strana dala svým voličům.Ten kdo je volil ve své blbé naivitě,chamtivosti na příslib 1000 Kč,nebo pro jinou svoji tupost ať si to tedy vyžere.Hlavně ta banda důchodců.Tise právě na slíbených 1000 Kč třásli,tady je máte tupani.
03. 01. 2008 | 14:36

pavel napsal(a):

Pane Křečku, vy jistě víte, že takto by se daly ironizovat prakticky všechny zákony.
Musí to tak být asi z více důvodů. Jeden z nich je ten, že na těchto zákonech se přece musí živit mnoho právníků všeho druhu - soudcové, advokáti, státní zástupci... No řekněte třeba, jaký je váš názor na zákon o drogách, kde je dovoleno, aby každý měl u sebe drogu v množství, které je menší než malé!!! Jak byste vy to posoudil, které množství je menší než malé? A mohl byste na toto téma napsat podobný traktát.
Nebo, četl jste někdy zákon o sociálním zabezpečení? Rozumíte těm nesmyslným formulacím, které obsahuje. Takové jsou totiž skoro všechny zákony. A vy jste přece poslancem, ne? Takové zákony jsou dílem našeho zákonodárného sboru, takové paskvily vy zákonodárci produkujete neustále. Takže je zábavné číst, jak si jeden z poslanců vezme na mušku jeden zákon a zabývá se jeho případnou vymahatelností či nevymahatelností.............
03. 01. 2008 | 14:46

tom napsal(a):

Nechápu jak takovéhle argumenty může napsat člověk který je poslancem. Poplatky jsou proto aby se omezilo nadužívání lékařské péče a ne kvůli těmhle totálně mimo argumentům. bože bože
03. 01. 2008 | 15:34

ne napsal(a):

pane doktore pokuta za zisk, který nebyl dosažen ač jej dosaženo být mohlo přeci existuje, nazývá se minimální daň a zavedla ji vláda ČSSD. To si skutečně nepamatujete?
03. 01. 2008 | 17:59

Jakr napsal(a):

To Dědek: Dědku, Dědku?! Jenom sprosté urážky a žádný argument! Co si myslel svým "výtokem z pochvy"?! Zamysli se člověče!
PS: Jestli jsi jenom zmatený, tak promiň. A doplňuji vysvětlení:
1) "alá Rath" = to co tady spáchal Rath
2) "KSČSSD" = skutečný stav, který je maskován jako KSČM+ČSSD
03. 01. 2008 | 19:50

Nečitelný napsal(a):

Pokusím se nastolit jednoduchou otázku: co v této kauze znamená REGULAČNÍ poplatek. Bylo sice zmíněno,že regulační polatek má regulovat četnost návštěv u lékařů a spotřeby léků. Myslím si za 1) regulace je více méně technická terminologie,v praxi to znamená něco upravovat, seřizovat,korigovat, upřesňo-
vat a pod. Z tohoto pohledu by měly být cíle dosahovány technicky,nikoli ekonomickými metodami.Za 2) Regulační poplatek (finanční částka) nemůže nebo by neměla nahrazovat technické pojetí regulace,k té měla být vypracována metodika, která by odpovídala technickému pojetí regulace.Nebylo by to asi jednoduché,ale odpovídající řešení. V opačném případě, pokud by bylo takové řešení neadekvátní situaci,nemělo by být takové řešení nazýváno regulací, spíše opatřením,které by vedlo k určité vizi. Stávající regulační poplatek,budeme-li jej respektovat v rámci zamýšleného cíle, t.j. omezit četnost návštěv u lékaře a spotřebu léků,však má dvojí charakter: ten právě zmíněný a ten druhý,nepodložený či nezasloužený zisk lékařů ,lékárníků,pojiš-
ťoven atd.,neboť by ve svém důsledku,t.j. snížením počtu pacientů utrpěli předeším lékaři samotní,stejně jako lékárníci při zmenšeném objemu výdejů či prodeje léků. Lze tedy konstatovat, že je to regulace dvojúčelová,o čemž ovšem nikdy a nikdo nehovořil,ani pan Julínek,ani jeho posluhovač Cikrt. Takže na jedné straně bič na pacienty, na druhé straně sladká odměna!No a ještě v krátkosti k zákonu o bezplatné péči. Tak ještě jedou ten Zákon:Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek,které stanoví zákon. Naskýtá se
otázka,zda se onen zákon vztahuje na pojem BEZPLATNOU..péči, nebo na ZDRAVOTNÍ POMUCKY za podmínek,jež tento či jiný zákon stanoví. Julínek to vzal "šmahem", tedy i bezplatnou péči i zdravotní pomůcky. A je to, co si bude komplikovat život. To je totiž jeho krédo,odvolávat se na tento zákon.Otázka, zda tento zákon, který si Julínek vysvětluje k obrazu svému, má větší sílu Ústavy ČR. O tom by měl rozhodnout Ústavní soud.
03. 01. 2008 | 22:20

hondam napsal(a):

"... (samozřejmě za paušální odměnu, nezávislou na výši vysouzených poplatků – pročpak by pan ředitel nezajistil dobrý „kšeft“ známému, to se může vždy hodit) ..." - Ze by podle vzoru "Podle sebe soudim tebe", pane Krecku?
03. 01. 2008 | 22:22

Tarzan napsal(a):

Pane Křečku, přestaňte už vyžírat tenhle stát. Je jednoduché líbivou politikou lézt do zadku těm, co se v práci nepřetrhnou, flákačům, povalečům a nechat se od nich volit. Pro mne jste horší než veš. Konečně si uvědomte, že žádný režim to nemůže někam dotáhnout, když má každý jen nastavenou dlaň a nikdo nechce makat.
04. 01. 2008 | 07:34

Gzur napsal(a):

Tarzane.Asi jsi ještě nebyl pořádně nemocen a třeba nejsi důchodce ze 7-8tisíci duchodu.A nebo jsi naprostý debil.Víš vůbec kolik musí tito lidé při jejich nemocech vyklopit? Nevíš.Tito lidé nejsou a nebyli fákači.Flákači jsou ti v parlamentu,senátu na ministerstvech.A ty mezi ně možná patříš.Ale i takovým lumpům to jednou spočítáme.A připrav si kabát ať ho zase budeš moct obratit.
04. 01. 2008 | 08:40

Venda napsal(a):

K p.Tazanovi bych chtěl podotknout jen tolik,že vy modří ptáci jste stejní jako byli rudí před rokem 1989.Také viděli v každém kdo s nimi nesouhlasil nepřítele.
Jestli vidíte na př.flákače a povaleče v malých dětech,důchodcích a pod.pro které je to julínkovné opravdu vysoká položka v měsíčním rodinném rozpočtu,napište prosím pravdivě jaký je váš měsiční příjem.
Nezapomeňte na nynějšího ministra Kalouska který zkusil žít z průměrného důcchodu ještě před zdražováním a vydržel jen několik dnů.
A to pane Tarzane má X věcí zadarmo při své funkci.Takže vemte rohzum do hrsti.
04. 01. 2008 | 09:16

andy napsal(a):

Pomalu 20 let jsem pracoval ve zdravotnictví takže tak trochu vím o co jde.Především bych chtěl zdůraznit že nejsem komunista.S poplatky samozřejmě nemohu souhlasit nebot kdo se domnívá že zlepší zdravotní dostupnost,a ubyde nemocných je na velkém omylu.V podstatě jde o podvod této vlády s požehnáním jejího čestného přecedy.Zdá se Vám málo že praktický lékař bere 90000měsíčně nebo že lékárníci mají 40 až60 % marže na lécích?snadno si to spočítáte když vynásobíte počet evidovaných pacientů tím co dostávají od pojištoven za každého aniž by jste marodily.jediné co je vhodné je snad placení pohotovosti která byla v minulosti často zneužívána hlavně romi.dnes tedy vybíráním poplatků přispějeme do kasiček pánů doktorů a lékárníků.To je jediný efekt který má tento modrý paskvil.Děti a lidé v komatu společně z důchodci spasí naše zdravotnictví.Gratuluji pane Julínku
04. 01. 2008 | 09:42

pav napsal(a):

Vloni v březnu jsem dostal aritmii a nepracovala mi chlopeň. Doktoři mě po několika týdnech dali jakžtakž dohromady. Jsem na prážcích. Byla mi ukončena neschopenka. Předtím jsem pracoval jako OSVČ. Přerušil jsem živnost a přihlásil se na ÚP. Dostával jsem cca 2000,-Kč měsíčně. V září mě na naší obci poprosili zda bych jim osvětlil vývěsku. Za tuto několika hodinovou práci jsem dostal 528,-Kč.Opoměl jsem to nahlásit do 8dnů a tak jsem vyškrtnut z uchazečů o práci musím vrátit 613,-Kč. myslel jsem, že pomůžu rodině, ale spíš jsem ji ublížil.Mám 4 syny z toho 2 na VŠ,jeden maturuje na strojní prům. a nejml. chodí do 5-té třídy. chodím každých 14 dní na krev, mám špatné výsledky. Nepiju ani nekouřím. Jsem lenoch?
04. 01. 2008 | 10:36

Jana napsal(a):

On stojí za bačkoru celý dnešní státní systém.Kde se exekutiva chová jak budulínek,občanskou investici,což je např. i státní starobní penze,valorizuje 10 bochníky chleba měsíčně,viz letos a spásu hledá v zavedení poplatku jehož administrace stojí víc než se vybere,mohou být spokojeni jen hlupáci a exekutiva sama.Heslo z fangličky o pravdě co vítězí je frází až do aleluja.
04. 01. 2008 | 10:40

kl napsal(a):

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

to jen pro ty, co tvrdí že stížnost ústavnímu soudu je dopředu prohraná.
04. 01. 2008 | 12:51

Marťan napsal(a):

To pánové Křeček a Novák:Výborný článek a diskusní příspěvek. Téměř vše ostatní jsou jen kecy debilů a právních ignorantů, kteří chtějí žvanit do toho, čemu nerozumí.Pro ODS a její fanatiky právo ovšem už od privatizace nebylo ničím podstatným. Má to být v budoucnu pod modrou hvězdou stejné jako pod rudou. Fanatici ODS se už teď cpou do významných pozic, aby ODS měla vše pod palcem. Je na nás, jestli to při volbách dopustíme.A jestli několika hlavně modrým debilům není jasné jak se tvoří souvětí a co znamená spojka "a", musí znovu do základní školy. Bože, a tito lidé mají volební právo. Proto to tady tak vypadá!
04. 01. 2008 | 13:08

Milan napsal(a):

Když tak zde čtu naduté komentáře zastánců poplatků, které by mohly být,ale ne pro ty, kteří placení pocítí jako újmu, opravdu lidé chudí a myslím, že jich není zase tak úplně málo.
A vůbec vnášet do zdravotnictví tržní principy, je z hlediska opravdu lidského chápání těžký omyl.Zdravotnictví by mělo zůstat sociální, i když zde budou nějaké peníze unikat.Raději více doplácet, než nechat umrznout bezdomovce 50 metrů od vchodu do nemocnice - stalo se v Olomouci.Platím hodně a nebyl jsem u lékaře tak asi 15 let a stejně jako dáte žebrákovi u kostela , tak prosím chápejte také tímto způsobem zdravotnictví, neboť je někdy pro potřebné tou poslední záchranou a nadějí.Aby snad nebyl zdravotní systém zneužíván je na rozhodnutí samotných zdravotníků, kteří by měli rozlišit, kdo opravdu zneužívá bezplatného zdravotnictví a ne nějaké hloupé poplatky.Stydím se v hloubi duše za politiky, kteří nemají ve své nadutosti v sobě žádnou schopnost vcítit se do pocitů třeba mámy s malými věčně nemocnými dětmi, která na tom není sociálně nejlépe, nebo mnoha starých a osamělých důchodců.Tito lidé jsou tišší, nenajdete zde jejich příspěvek.
Vy mocní a chvástavý, můžete se jenom stydět, kam se propadlo vaše lidství.
04. 01. 2008 | 15:53

LAIK napsal(a):

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
NÁVRH ZÁKONA V INTENCÍCH PÁNĚ JULÍNKA:
OBČANŮM BUDE POSKYTNUTA BEZPLATNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE.VEŠKERÉ NÁKLADY BUDOU OBČANŮM NA KONCI ROKU PŘIČTENY K DANI Z PŘÍJMU.KAŽDÝ OBČAN MUSÍ PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ BEZ OHLEDU NA TO,ZDA PŘÍJEM MĚL,ČI NIKOLIV.
04. 01. 2008 | 17:33

slv napsal(a):

Pan Křeček je vyčuraný populista a má "pravdu" podobně jako v případě "regulace" cen nájmů. On s příjmem nadstandardním argumentuje o oprávněnosti vydržení nízkého regulovaného nájmu.
Podobně stupidní argumentace se objevuje v řadě příspěvků a reakcí nade mnou. Je zajímavé, že řada velice prioritních potřeb důležitějších než je lékařská péče (například jídlo) je placena bez připomínek a nikdo nezpochybňuje fakt, že nejsou zdarma. Stejně tak vláda ČSSD (podobně jako jin0 vlády) povolovala nárůst cen energií, které jsou stejně důležité pro bydlení, jako bydlení samo. Populismus je však pro ČSSD volba číslo jedna a tak se rozhořel boj o 30Kč za návštěvu a položku na receptu, jako by šlo o život. A to nejde, protože 30Kč má každý ať je to z příjmů nebo ze sociálních dávek. Holt dědečci a babičky nebudou odevzdávat své důchody svým drahým dětem a vnoučkům, ale zaplatí tu za lék, tu za návštěvu. Bude to určitě méně, než je stojí jiné věci jako jsou pejsci nebo kouření atp.
Rád bych ještě připoměl, že v minulém režimu pacient nemocnice dostával při delším pobytu menší nemocenskou a po určité době nedostal nic.
Před rokem jsem se dostal do nemocnice s úrazem a nějakou dobu tam musel přebývat. Když mi šoupli vedle na postel špinavého, uchrchlaného, tupého a bezohledného bezdomovce, tak jsem musel zaplatit nadstadard 600Kč na den, abych od něj něco nechytil. Stálo mě to přes 6000Kč. Tak doufám, že s poplatkem za pobyt se mi to již nepřihodí.
Na závěr bych chtěl poznamenat, vážení spoluobčané, že byste již měli projevit snahu platit si své dluhy a neočekávat, že je za vás někdo (zase) zaplatí. Pečujte o své zdraví, choďte na preventivní prohlídky, nekuřte, neopíjejte se, nepřežírejte se a vězte, že se vám to vyplatí.
P.S. Nejsem lékař a nemám z tohoto oboru ani vorla příjmu.
04. 01. 2008 | 19:50

Vlasta napsal(a):

to Jakr:
Tak to mě fakt mrzí, ale ne ty vyhozený peníze nýbrž vaše blbost, poněvadž v každé skupině léčiv se stejnou působností je alespoň jeden lék bezplatný. Můj doktor mi na mojí chronickou nemoc psal léky, které se staly placenými, proto mi začal psát jiné s naprosto stejným složením i účinkem, které jsou kupodivu zdarma..... Proto se ptám, kde je chyba??? U doktora, který neiformuje(nevzdělává se,či úmyslně), nebo na té vaší, kdy trváte na stejném léku????
05. 01. 2008 | 00:01

realista napsal(a):

Pane Křeček,souhlasím s Vámi-vybírat poplatky u lékaře je skutečně nehorázné.Já svou mzdu utratím za nezbytné životní náklady - třeba v prosinci _
3000 Kč za cigarety,každý den 5 piv a nějakej ten panák 4 500 Kč,
protelefonuju tak 2500 Kč,rachejtle na Silvestra 1500 Kč,taky sem tam hodím nějakou korunu do automatu,ne moc, tak 2000 Kč.No a beru kolem 18 000 Kč,jen tak tak zaplatím ten regulovanej nájem.Tak mi teď doktore řekněte,kde těch 30 korun na lékaře mám brát ????
Úplně s Vámi souhlasím,je to fakt nehorázné,už aby to vzala do ruky zase ta Vaše partička.A vím,že bude líp,vy zas ty ušetřený penízky mezi nás (vás),resp. vás (nás) zase pěkně rozdělíte.I moje babička říkávala "z cizího krev neteče"
05. 01. 2008 | 11:15

Jakr napsal(a):

to Vlasta:
Děkuji za poučení. Jsem prostě tupá ovce, která po měsíci na JIPce si prostě vyzvedne a tupě zaplatí léky, které pan primář předepíše. A doufá, že tyhle zaberou.
Přeji vám, že máme k dispozici prášky bez doplatku. Nechápu ale vaše sprosté urážky, se kterými hodnotíte úlevu jiného nemocného, kterému současný systém uleví.
Navíc, vaše odpověď je nekompetentní, tedy hloupá. Asi to vyplývá ze zloby, kterou máte v sobě. Přece, pokud léky, které beru jsou "nadstandardní", tak se jejich doplatek do limitu nepočítá. To je zřejmé.
05. 01. 2008 | 20:26

Bublina napsal(a):

Vážení přátelé,
jsem celkově smuten, nejen kobnkrétně z poplatků, ale i z nebetyčné hlouposti, nadutosti a arogance, kterou někteří lidé jsou schopni produktovat, nejen na vyšších nístech, ale i zde v diskusi.. Nechci zde opakovat základní fakta, která tu již byla několikrát řečena. Poplatky jsou jednoznačně protiústavní, ať si hyeny a supi tvrdí něco jiného. Je třeba změnit ústavu, pak budou poplatky zákonné a korektní.
Jakmile jsem zjistil protiústavnost, podal jsem k ústavnímu soudu upozornní na tuto skutečnost. Ano, připouštím, že jsem hloupý a naivní a nevzdělaný, přesto mi však vyjádření ústavního soudu docela vyrazilo dech: jako občan nemáte oprávo žádná podání uplatňovat, to je věc pouze kompetenetních činitelů. Navíc mi bylo doporučeno, abych v klidu vyčkával, že se určitě někdo z kompetentních činitelů stejně ozve. To bylao asi měsíc - i víc, předtím, než takové podání bylo socany uplatněno. Je zajímavé, že tzv. ústavní soud už dopředu chápal, že protesty přijdou, ale dnes tvrdí, že je to všechno strašně složité a že atd. atd. Ve skutečnosti je by takové rozhodnutí mělo být otázkou několika minut !
Navc je tragedií, že modří ftáci (a já blbec je volil, ale přísahám, že to bylo naposledy !)veškerou svou tzv. reformu vsunuli na výhradně na bedra důchodců. Bohužel nemohu souhlasit s p. Novákem, jak 2 miliony důchodců s modrasy zatočí.. Bohužel nezatočí, lidé jsou hloupí a geneticky máme my Češi kromě lidských genů bohužel i geny ovčí...takže my důchodci budeme držet hubu a krok. Ale nakonec je to dobře, hlavně že bohatí budou míti víc a víc. Nicméně, stav je tristní, protože socani vůbec nejsou lepší - naopř. socanská vláda v Hungarii vymyslela, že jediným lékem na stav veřejných financí je snížení důchodů. Kdy to ty naše modré či rudé, či oranžové, či zelené, či jaké - napadne taky ?

ps. opište dvě anglická slova - velí předtisk. Proč sakra anglická, to ti blbečcipřes diskusi neumí česky ? Navíc ta slova tam jsou tři !!!
05. 01. 2008 | 21:42

mrazík napsal(a):

Od 1. ledna 2008 není žádný lék bez doplatku!!!!!!!!!Za každý musíte zaplatit minimálně 30.- Kč a to je pěkná SVIŇÁRNA
06. 01. 2008 | 11:10

Vlasta napsal(a):

to Jakr:
Asi jsme si nerozuměli, já beru už 4 roky léky, které když měli být doplácené 500Kč (vydrželi 2 týdny), tak mi doktor předepsel úplně stejné se stejným složením pod jiným názvem zadarmo.A tak je to u všech skupin léčiv, klidně napište jméno léku a já vám napíšu alternativu se stejným složením i účinkem....
06. 01. 2008 | 14:13

daonewhoknow napsal(a):

No rekl bych, ze dnesnim rokem pocinaje bude pro establishment stale tezsi udrzovat vetsinu Ceske verejnosti v iluzi, ze nase zivotni uroven roste a ze se mame lepe nez kdykoliv predtim. To ze roste HDP rozhodne neznamena , ze se mame vsichni lepe a tem nesmyslum zapadniho typu, ze kazdy muze byt bohaty kdyz se bude snazit uz dneska nikdo neveri. Kdyz budou vsichni uspesnymi podnikateli, kdo bude pak pracovat v jejich uspesnych firmach.Jen chci rict, ze dalsi vysavani penez ze strednich vrstev, jestli se tak ovsem zadluzenym lidem da rikat, je jen dalsim hrebikem do rakve soucasneho systemu.Verim, ze i kapitalismus by mohl celkem dobre fungovat ku prospechu vsech, pokud by byl rizeny slusnymi lidmi, kteri vedi co je soudnost, ale soucasne, zvrhle,globalni,korporativni besneni ve stylu-zitrek neexistuje, odsoudilo samo sebe k brzkemu zaniku.
06. 01. 2008 | 18:08

Pavel napsal(a):

Já chi taky housku , benzín a ostatní požitky bezplatně. Víte to mně připomíná dobu, kdy mne otec vysvětlovatl jak to bude chodit v komunismu. Všeho bude dostatek a kazždý se vezm to co potřebuje. Například, když já budu chtí 10 rohlíků každý den, tak si v obchodě vezmu , ale nebudu muset za ně platiti. Když soused jich bude chtít 5, tak si jich vezme 5. Skrátka každému podle jeho potřeb. Ale nějak to nevyšlo a já dnes musím platit za rohlík tolik, kolik si řekne obchodník.
A tak nějak je to i s doktorama. Nemuseli za svoje vysoškolské vzdělání platiti, protože školna byla přece zdarma a pro všechny. Jak to že ne všichni kdo chtěli neštudovali, už nikdo rozumně nevysvětlí. Podle ústavy máme každý právo na byt. Jak to že někdo má barák, někdo má 140metrů byt a jinému musí stačit 40 metrový, Proč mám platit z mých daní notáře a právníka, který stejně jako doktoři vyštudovali za moje peníze?
07. 01. 2008 | 11:49

bod napsal(a):

Pan Křeček opět mlží. Právníka a lékaře tady nelze srovnávat. Právníka si musím zaplatit přímo. Zatímco na lékaře si platím pojistku, a z ní je pak placen. Jestliže někdo zneužívá návštěvy lékařů (několik hypochondrů znám osobně, jistě jich bude v ČR spousta), je i v mém zájmu, aby se zákonnou sankcí lékařů omezil počet zneuživatelů. On by se totiž MUDr choval zcela jinak, kdyby měl Vaši péči platit ze svého.
08. 01. 2008 | 10:26

Vtipalek napsal(a):

08. 01. 2008 | 14:05

Tom napsal(a):

Pokud vim ustava take nehovori o automatickem pravu na socialni pomoc nebo pravidelnou valorizaci duchodu. Takze staci prejmenovat zvyseni duchodu, pridavky na deti, socialni davky nebo slevu na dani pro pracujici na "Prispevek na platby u lekare". Efekt bude stejny.

A co se tyce leku, recepty se platily i za komunismu v dobe, kdy byla udajne bezplatna lekarska pece.
08. 01. 2008 | 20:28

li napsal(a):

Pokud se pamatuju, před pár lety jsem byla vyzvána, abych "regulační poplatek" zaplatila i panu Křečkovi - v jeho "bezplatné" "právní" poradně ve věci bytů. A nebylo to 30,- ale 200,- Kč. Pan Křeček se mi pochopitëlně nevěnoval osobně, předhodil mne jakési tělnaté madam, kterou jsem samozřejmě oslovila "paní doktorko", neb jsem u ní předpokládala právní vzdělání. Za ten regulační poplatek jsem se od oné dámy ovšem dozvěděla pouze skutečnost, že právnička není a na můj dotaz že odpovědět nedokáže.
09. 01. 2008 | 01:17

fesulka@centrum.cz napsal(a):

To ,co provedl pan ministr Julinek je věrným obrazem loga
strany ODS Obrovský
Debakl
Státu

pamatuj na to budoucí voliči!
09. 01. 2008 | 15:44

Solacha napsal(a):

Nejde o 30 korun , ale o to s jakou aroganci vládnoucí garnitury bylo vše zařízeno . Je vidět , že v řadách ODS je mnoho bývalých bolševiků , protože přesně tak to s námi hráli celých 40 let . Jen tak dál .
22. 01. 2008 | 03:38

vs napsal(a):

at zije kolektivni vina,vsichni budou platit i kdyz to procento lidi zneuzivajicich zdravotnictvi bude minimalni
23. 01. 2008 | 17:15

zelena napsal(a):

zdravotni pojisteni je socialni vec a je potreba aby se ho zucastnili vsichni. a to je spravne.
Za nemoc nikdo nemuze, proto je solidarita potrebna.

Nevim, ze se vsichni stale divite, toto, ze se poplatek plati v cele EU je uz nekolik let.

za kvartal 10 €UR pro duchodkyni se 400 duchodu to neni zadny med. ale ona ma narok na osvobozeni, zrovna tak na davky prispecku na bydleni a pod.

Jen Krecek sam arciparazit
v bydleni, protoze ac bohaty zije na ukor socialne slabych a jen broji proti majitelum zdevastovanych domu. Je to prospechar, ten by mel zmizet nejen z vlady ale byt jeste vyhozen z poslancovani a nebo zrovna a t prizna tento prokomunisticky socanobolsevik, nestydate zneuzivajici protiustavni zakony CR ve svuj vlastni prospech.
24. 01. 2008 | 18:36

eva napsal(a):

Bude velice zajímavé co na to ůstavní soud!myslím si a doufám že tyto polatky zamítne!byla bych moc ráda!a věřím že se tak stane,to díky ODS-jsme na tom tak ,jak jsme!celá ta reforma je jen jejich obrázek,jo jen tak dáál!však ono se uvidí !a docela věřím že pan ministr Julínek funkci opustí a to už brzy,nehodí se na toto stanovisko,podle mého názoru.David Ráth-jo ten byl ministr -do všeho viděl zastával se nás občanů-co se týče zdravotnictví a za jeho názory ho pak odvolali.nezaslouží si to!byl to skvělý a dufám ,že bude snad ještě někdy ministrem zdravotnictví!!
18. 02. 2008 | 14:54

zatím bez průserů napsal(a):

Hrozně se těším na to, až provedu nějaký průšvih, nechám se zastupovat JUDr. Křečkem a požádám jej, aby mi z dobré vůle odpustil placení honoráře. On to splní (je to přece jenom jeho vlasní příjem). Jenom nevím, jak moc se to bude líbit advokádní komoře......
18. 02. 2008 | 17:03

cheap ed hardy napsal(a):

podle mého názoru.David Ráth-jo ten byl ministr -do všeho viděl zastával se nás občanů-co se týče zdravotnictví a za jeho názory ho pak odvolali.nezaslouží si to!byl to skvělý a dufám ,že bude snad ještě někdy ministrem zdravotnictví!!
18. 10. 2009 | 12:15

nike dunks napsal(a):

týče zdravotnictví a za jeho názory ho pak odvolali.nezaslouží si to!byl to skvělý a dufám ,že bude snad ještě někdy ministrem zdravotnictví!!
18. 10. 2009 | 12:16

cheap nfl jerseys napsal(a):

požádám jej, aby mi z dobré vůle odpustil placení honoráře. On to splní (je to přece jenom jeho vlasní příjem). Jenom nevím, jak moc se to bude líbit advokádní
18. 10. 2009 | 12:17

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:16

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:18

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:18

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:22

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:24

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 01:42

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:38

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:32

anthony napsal(a):

Celtics president of basketball operations Danny Ainge and Green's agent <a href="http://www.coachoutletonlineua.net/">Coach Outlet Online</a> David Falk, maintained during the lengthy delay that the deal eventually would get done <h1><a href="http://www.coachfactoryoutletfa.net/">Coach Factory Online</a></h1> but wouldn't shed light on what was holding up the process <h1><a href="http://www.coachoutleshome.com/"title="Coach Outlet">Coach Outlet</a></h1> More on the CelticsKeep on top of the Green throughout the offseason with ESPNBoston. <a href="http://www.coachoutleshome.com/"title="Coach Outlet">Coach Outlet</a> The Legends have posted records of 24-26 in both of their D-League seasons to date [url=http://www.coachoutletonlineua.net/]Coach Outlet Online[/url] while also serving as a consultant to Mavericks owner Mark Cuban after a seven-year run in Dallas http://www.coachoutleshome.com
29. 12. 2012 | 03:49

viagra napsal(a):

u un equivalent de sucre de raisin anhydre. <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra acheter</a>, de le rendre plus portatif, pero tambien esta la via postal, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis valencia</a>, Solo ofrece modelos posibles Vi sono non pochi Imenomiceti, <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra per donne</a>, sed aliquantum aegre ab levi hymenophoro heftige Gastroenteritis aus, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis nebenwirkungen</a>, Leber braunroth mit geringem
28. 03. 2013 | 19:18

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/> Cialis Generics </a>
31. 05. 2013 | 11:49

soofeUnsece napsal(a):

http://www.100drugs.com/ Buy Cialis,
viagra sex pictures
31. 05. 2013 | 16:58

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 canadian pharmacy,

Start additional moving spirit
31. 05. 2013 | 18:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy