Otevřený dopis radě Ústavu pro studium totalitních režimů

14. 01. 2010 | 21:39
Přečteno 5575 krát
Obracím se na Vás jako na volené zástupce občanů, kteří v podstatě mají dohlížet na řádný chod Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Žádám Vás o zaujmutí postoje k předkládaným informacím a odpověď na položené otázky. Ve stručnosti se vám pokusím nastínit problém.

I přesto, že jsem Vás všechny dopředu písemně žádal o možnost krátkého vystoupení na vašem jednání, jsem vám tuto žádost nemohl říci osobně, jelikož jsem společně s dalšími občany a novináři nebyl na vaše jednání vůbec vpuštěn. Na místo toho byla do vrátnice vámi po 40 minutách vašeho jednání vyslána předsedkyně pí. Kavalírová s tím, že si jde převzít petici a o ničem jiném nemá mluvit. I přesto, že petice byla publikována a volně dostupná na internetu, vyhověl jsem a z několika petic jsem pro účely vašeho jednání poskytl prostřednictvím vaší paní předsedkyni tři archy. To že mě krátce nevyslechnete, abych vám mohl vysvětlit motivy a důvody vedoucí k petici reagující na již několikáté manažérské a profesní pochybení ředitele Ústavu Pavla Žáčka, jsem se dozvěděl až několik minut poté od tiskového mluvčího Ústavu. Do dnes mně nebylo vysvětleno, proč byli ony tři předané podpisové archy vyvěšeny na internetové stránce Ústavu a nikdo mi jako zástupci petentů tento záměr nesdělil a případně nepožádal o doplnění dalších jmen a podepsaných archů. Žádám Vás proto o rozhodnutí, aby na internetových stránkách Ústavu, kde je ona petice uvedena mohl být dodán celý seznam signatářů s vysvětlením.Vhledem k tomu, že jsem sám v čase Vašeho jednání zažil nemožnost účastnit se ho i přesto, že jako volení členové rady zastupujete veřejnost, tak jediná relevantní možnost dozvědět se jak dopadlo vaše jednání jsou zveřejňované závěry na internetu. K bodu petice je zapsáno:
K předložené výzvě S. Pence přijala Rada Ústavu následující usnesení:
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů nepovažuje vydání a prezentaci publikace „Občanské fórum, den první“ včetně informací v ní obsažených za „manažerské a profesní selhání“ ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů. Rada Ústavu zve signatáře petice ze 17. 11. 2009 k návštěvě Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, aby se mohli seznámit se skutečným chodem a výsledky obou těchto institucí. 6 pro 1 proti


Z toho je patrné nedorozumění a nepochopení v této celé věci, které se možná mohlo předejít, kdybych mohl motivy vysvětlit. Zjevně jste se obsahem petice nezabývali, proto vám pár profesních a manažérských pochybení Pavla Žáčka jako ředitele veřejně publikované zasílám jako přílohu tohoto dopisu s žádostí o vyjádření se k jednotlivým informacím. Žádám Vás o možnost na vašem zasedání vystoupit a doplnit další profesní a manažerská pochybení dnešního vedení Ústavu a Archivu.

Dále Vás žádám o vysvětlení, proč v publikovaném zápisu není ani zmínka o hlasování o mém možném vystoupení k projednávanému bodu, dokonce ani zmínka o zamezení přístupu veřejnosti a novinářů na vaše jednání.

Během tohoto jednání jste projednávali zprávu o činnosti Ústavu a Archivu. Sděluji Vám, že rozhodnutím podepsaným „ředitel kanceláře Ústavu“ Marian Košický mi archiv odmítl poskytnout dvě strany zprávy o činnosti Archivu s až neskutečným odůvodněním. Dopis Vám posílám v příloze. Proto Vás žádám o poskytnutí těchto informací a sjednání nápravy, aby zveřejňování podkladů o práci těchto institucí na jejichž činnost dohlížíte nepřipomínala svým chování instituci totalitního typu a tím si u případných správních jednání nedělala z důvodu špatného vedení ostudu. V současné době vedení Archivu a ani Ústavu nehodlá zveřejnit řadu svěřených materiálů. Např. některé archivní pomůcky, digitalizované materiály z činnosti Stb v projektu „Otevřená minulost“ okolo milionu stránek a řada dalších. Dle dotazovaných právních expertů překročují svěřené pravomoci. Žádám vás o možnost předložení relevantních informací k těmto věcem na vašem příštím jednání, abych celou věc mohl projednat s vámi a tím možná předejít soudí při.

Prosím Vás o vysvětlení shora kladených otázek a stejně tak o zaujmutí postoje k informacím uvedených v příloze tohoto dopisu.

V neposlední řadě Vás žádám o objasnění faktu, jakým způsobem jste při jmenování Pavla Žáčka naplnili dikci zákona, že jmenovaná osoba musí být spolehlivá a bezúhonná dle zákona č.181/2007 § 11 odst.2, což se pro tyto účely rozumí, že ředitel nebyl kandidátem KSČ. Z publikovaného životopisu Pavla Žáčka vyplývá, že byl funkcionářem SSM a aktivně se zapojoval do jeho činnosti během svého studia, tedy byl kádrová rezerva KSČ a je důvodné se domnívat, že jestliže členem KSČ nebyl, mohl být jejich kandidátem.

Na závěr vás jako volené zástupce žádám, aby jste řádně reagovali na podněty občanů, neuzavírali své jednání, netajili jeho obsah a objektivně rozhodovali a dál opačným postojem nepoškozovali dobrého jméno jinak potřebné instituce.

V Milkovicích 12. ledna 2010

Srdečně zdraví

Stanislav Penc


Odchod historiků
Již krátce po vzniku ÚSTR odešli první zaměstnanci, kteří nebyli spokojeni s atmosférou uvnitř ústavu. Z historiků opustili ÚSTR jen v roce 2008 Petr Koura, Pavlína Formánková, Prokop Tomek, Pavel Paleček, Petr Blažek, Tomáš Bursík a Tomáš Vilímek. Jejich knihy a výstavy představují také značnou část publikací, kterými se vedení ÚSTR chlubí ve své poslední výroční zprávě (srov. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2008.pdf). Posledním autorem, kterému byla dána výpověď v listopadu 2009 asi jako dárek k 20. výročí „sametové revoluce“, je někdejší signatář Charty 77 a exulant Vladimír Bosák, na základě jehož práce byla připravena úspěšná publikace a výstava o fotografiích pořízených Správou sledování StB. O situaci na ÚSTR a personální práci jeho ředitele dále vypovídá skutečnost, že odbor zkoumání totalitních režimů má již třetího vedoucího za necelé dva roky a v současnosti je připraven nastoupit již čtvrtý.

Digitalizace archivních dokumentů
Jedním z hlavních důvodů vzniku ÚSTR a ABS byla snaha lépe uspořádat a zpřístupnit archivní dokumentaci. Jedním z hlavních projektů byl ještě v rámci ministerstva vnitra vyhlášen projekt „Otevřená minulost“, jehož jedním z výsledků měla být elektronická on-line přístupná badatelna. Doposud nebyla spuštěna, ačkoliv ji v červenci 2007 archiv prezentoval v médiích. Dokonce zaznělo, že jsou prostřednictvím „digitálního archivu“ přístupny milióny naskenovaných stránek. Realita je zcela jiná, spuštěný digitální archiv obsahuje několik desítek tisíc stránek (většinou svazků StB) a především není přístupný po internetu, ale pouze ve třech badatelnách ABS. Navíc je digitalizace v rukou vedení ÚSTR a vlastní skenování provádí jeho pracovníci. Doposud nebylo navíc zveřejněno, jaké je kritérium výběru archiválií pro digitalizaci a jaké dokumenty byly naskenovány.

Hospodaření ÚSTR
V květnu 2009 se v tisku objevila informace, že ředitel ÚSTR Pavel Žáček nechal rekonstruovat kancelář téměř za milion korun a ještě větší částku utratil za nový „reprezentativní“ vůz. Ředitel se hájil tím, že předchozí stav kanceláře byl v havarijním stavu – ve skutečnosti se jednalo o bývalou kancelář ministrů informatiky, která byla přibližně před pěti roky zcela nově rekonstruována. Nábytek a podlaha byly před novou „rekonstrukcí“ ve velmi dobrém stavu. Server iDnes.cz konstatoval, že se jedná se o případ nehospodárného utrácení státní instituce v době hospodářské krize. V září 2009 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad zprávu, podle níž zjistil při kontrole v ÚSTR závažné nedostatky ve vedení majetku v účetnictví, v inventarizaci a ve vnitřním kontrolním systému. Vedení ÚSTR k této zprávě nevydalo doposud žádný komentář. Výmluvné je také, že v ekonomickém úseku ÚSTR je velmi častá výměna zaměstnanců. Totéž se týká místa vnitřního auditora (vnitřní auditorka byla propuštěna ze zaměstnání poté, co se obrátila na Radu ÚSTR s výsledky dotazníku, který zjistil závažná manažerská selhání vedoucích pracovníků ÚSTR).

Vzdělávání
V ÚSTR působí skupina vzdělávání (v rámci oddělení dokumentace), jejíž poslední výstup se stal předmětem razantní kritiky historiků. Není to poprvé, kdy se některé „historické“ výstupy ÚSTR (nejedná se v tomto případě o aféry spolupracovníků StB) staly předmětem kritiky – například na výstavě v Senátu byl v roce 2008 prezentován vyhlazovací tábor Osvětim jako „nápravně-pracovní tábor“, v roce 2009 na výstavě sdružení Paměť národa (na které ÚSTR spolupracoval odborně) byl nacistický vyhlazovací tábor Majdanek prezentován jako „polský“ atd. V jedné z publikací, kterou ÚSTR spoluvydal (Osudy našich sousedů) je editor v úvodu označen jako PhDr., ve skutečnosti je bakalář. V jiné z publikací je jeden z anglických letců označen za agenta StB, ačkoliv byl v registrech veden velmi krátkou dobu a evidentně se o žádnou skutečnou spolupráci nejednalo. V další publikaci je trojice autorů z ÚSTR uvedena s vysokoškolskými tituly, ačkoliv se jedná o středoškoláky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vaněk napsal(a):

Penci teď tě konečně zavřou, konečně se poprvé v životě vysprchuješ:-))
14. 01. 2010 | 22:07

Spokojený napsal(a):

Teď už máme, co jsme chtěli! Díky, Penci. Strana ti to nezapomene
14. 01. 2010 | 22:15

facit napsal(a):

Penci, Penci,

s čím jsi počítal?

U moci jsou stejní hajzlové jako minule. Dnes jim pouze čeští blbánci předali moc ve svobodných volbách. Krom té svobody se nic nezměnilo.
14. 01. 2010 | 22:49

Well napsal(a):

Hned na pocatku clanku mi chybi datum, kdy se to vse (nevpusteni, Kavalirova na vratnici atd.) stalo.
Prijde mi az tragicky smesne, ze Rada USTR Vas nejdriv nevpusti na jednani a pak Vas pozve k navsteve.
Ke konci clanku to o Zackovi a SSM-KSC mi prijde ze vseho nejvic jako pouha spekulace. To, ze nekdo byl v SSM a byl aktivni neznamena, ze byl automaticky kadrovou rezervou. Pokud se clenstvi v KSC tyce, s tim se v CSSR nedelaly zadne cavyky, pokud nekdo chtel, stal se clenem behem velice kratke doby. Znam lidi, kteri dostali clenstvi k osmnactym narozeninam (to byl minimalni vek).
[Zde je treba snovu podotknout, ze v Narodnim archivu stale chybi materialy KSC, ktere tam mely byt, ale soucasna KSCm je odmitla predat. Zajimave, ze treba toto nikoho netrapi.]
Pristup verejnosti na jednani Rady by mel byt upraven ve smernicich. Pokud doslo ci dochazi k poruseni, je treba podat stiznost, pokud je uzavrene jednani povoleno, je treba zadat zmenu tak, aby byla zarucena naprosta kontrolovatelnost Rady.
Shrnuto: bohuzel se presne naplnuji me obavy z doby kdy USTR teprve vznikal, totiz ze shromazdeni uplne vseho pod jednu strechu take vytvari snadnou moznost zneuziti tohoto obrovskeho potencialu k manipulaci.
14. 01. 2010 | 22:55

valdštejn napsal(a):

to well " kecáte , spousta lidí chtěla vstoupit do KSČ a nepřijali je . Pracoval jsem ve výzkumném poloprovoze jako dělník
a pokud chtěl THP pracovník vstoupit do strany , musel sehnat recipročně dělníka . Uháněli mne mnohokrát a vždy se mi podařilo se z toho tlaku vyvlíknout. Důkaz , že tam zase jen tak někoho nevzali je i to
že se o to několikrát pokoušel marně i náš současný prezident..
15. 01. 2010 | 06:04

Jazve napsal(a):

Pane Penci.ÚSTR nejsou volení zástupci občanů,občané je nevolili.Když už tak to mohou být volení zástupci poslanců.
15. 01. 2010 | 06:29

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Penci, napište raději něco o tom, jak se má Lízinka, jestli se nepere pukl s puklem nebo jestli jde na odbyt kozí sýr.

Jinak totiž připomíná Vaše posedlost Ústavem pro studium totalitních režimů klasohryzecké vydání pravidelného týdeníku "Pehíčko".

Ne že by nebylo co kritizovat, ale závislost je závislost a detox bývá obtížný.

Pokud se chcete stát novým ředitelem tohoto ústevu, pomyslete zda nebudete ve střetu zájmů, když povedete nadále svoje kozí eko-eko-stádo i takovou- obdobnou- věhlasnou instituci.
A přece byste Lízinku neopustil?

Ta jediná Vám přece rozumí.
15. 01. 2010 | 06:59

slavwin napsal(a):

Vzpomínám střední škola ještě před r. 1968. Jednoho jsme pořád volili za předsedu a když měl vyjít ze školy, tak mu poděkovali a řekli že je členem KSČ. Ten nebyl z moje třídy vůbec nevím o jakou personu šlo a do dneška jsem o něm nic neslyšel. Ve třídě jsme měli spolužáka o němž se polohlasně prohlašovalo že jeho táta je zaměstnanec KV KSČ a on že je konfident. Někteří, o kterých vím že později byli delegáty Rudých sjezdů, dělali před ním politické narážky a pokud vím nikdo nebyl vyšetřován.
15. 01. 2010 | 08:21

martys napsal(a):

celý ten Ústav je jenom vyhazování peněz.....Pavel žáček je postižen jakousi paranoiou a vůbec nechápu jak se mohl stát ředitelem takové instituce
15. 01. 2010 | 09:36

slavwin napsal(a):

P. Adamec uvádí nějaká fakta jestli je to jen částečně pravdivé, tak to dokazuje že ODS je bolševicky prostředek na rozkradení státu v nových podmínkách.
15. 01. 2010 | 11:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Valdštejn
Nevím ,zda svůj příspěvek myslíte ironicky, ale já mám opačnou zkušenost. Jako THP po VŠ jsem se postupně vypracoval až na vedoucího úseku. Náhle soudruzi zjistili, že nejsem v KSČ (To , že jsem nebyl ani v SSM jim nějak uniklo). Přičemž mí přímí podřízení tam byli všichni. Zkrátím to. Odmítl jsem a po několikeré šikaně jsem skončil v dělnickém stavu.
Dneškem jsem totálně rozladěný. Myslím si, že ústav by se měl zabývat tím, čím žijem dnes. Zdokumentovat a dohromady poskládat mozaiku politické a hospodářské mafie. Zabývat se Bílou Horou po Bílé Hoře a Mnichovem po Mnichovu je ale pro tento národ signifikantní, tak jim tu budovu a rozpočet přeju. :)))
Volím VV.
15. 01. 2010 | 11:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem řadu textů jednoho autora, které vykazovaly znaky spamu (s tématem nesouvisející stejná prohlášení zveřejňovaná pod více blogy).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 01. 2010 | 13:05

Charlie napsal(a):

valdštejn,

very well :))

Pepa Řepa,
tak mě připadáte, že musíte vždycky něco napsat a když nemáte co, tak alespoň urazíte autora.
Kde jsou ty doby, kdy jste na vyzvání pana Stejskala napsal celkem hezký satirický blog.
Nevím co Vám dává právo urážet povýšeně Standu Pence - zvláště když má pravdu.

P.S. Tak se mě zdá, že zdejší diskusi ovládají na jedné straně primitivní sprosťáci a na druhé straně samolibá skupina rozumbradů přisvojující si právo na pravdu.

Stando díky za odvahu a angažovanost!
15. 01. 2010 | 13:28

Béda napsal(a):

Chtělo by to víc podobných ústavů. Jeden již máme. Další by mohl zkoumat specielně období po r. 1989. A další období první republiky. Další specielně jenom období před 1. republikou.

Alespoň by ubylo nezaměstnaných a nebyla by taková nuda.

A původní historické ústavy by se mohly transformovat v detašovaná podřízená pracoviště nověustavených specializovaných historických výzkumných pracovišť.
15. 01. 2010 | 14:05

zizu napsal(a):

Protože jsem tu dobu zažil, vyjádřím se k některým detailům.
1. Členem SSM bylo 99.9% vysokoškoláků - já taky, to nemělo s přesvědčením nic společného - při vstupu do zaměstnání se mě ani na nic neptali - rovnou mi dali legitimaci SSM.
2. Není pravda, že každý svazák byl automaticky čekatelem na kandidáta strany - na to si vybírali jen "kované" svazáky s dobrým původem. Mně nabídli přihlášku za kandidáta strany až v okamžiku, kdy mi vedoucí nabídl studium na kandidáta věd. Takže jsem měl v ruce 2 formuláře - těžké rozhodnutí - oba jsem roztrhal. Pak jsem to pocítil na své kariéře - samozřejmě jiní, blbější, šplhavější podepsali.
Takže - z členství v SSM bych závěry nedělal, ale z kandidátství/členství v KSČ ano - to už chtělo opravdu podepsat čertu úpis.
15. 01. 2010 | 15:40

eva napsal(a):

Standa Penc je ten poslední, který by pomyslel na to, že by on měl být ředitelem toho slavného Ústavu. Já si po těch 2 měsících kampaně ovšem myslím, že by si to zasloužil - je to jediné správné a logické východisko: ať nám ukáže, jak se to má dělat.
Konec konců - v minulém roce udělal on sám mnohokrát víc - a zadarmo, bez dotací státu, které požírá ÚSTR (naopak s rizikem závratné pokuty od Ústavu na ochranu osobních údajů)- vůbec nejvíc (po Cibulkovi) pro studium totalitních režimů a vyrovnání se s touto naší minulostí. Za to mu patří můj obdiv a dík a podpora.
15. 01. 2010 | 20:09

znalec napsal(a):

Pane Penci, musím neustále opakovat... to jsem opsal...
Fandím vám! Nikdo by si neměl být jistý svým flekem. Pokud to nezačne fungovat tak, jako ve světě,že musí mít úředník pocit, že je služebníkem každého.Do té doby budou u nás dlouhé a složité právní bitvy. Někdo s tím musí začít a táhnout. Byť se mu někteří posmívají ze svých zajištěných zadků.
16. 01. 2010 | 01:26

zizu napsal(a):

"Pokud to nezačne fungovat tak, jako ve světě,že musí mít úředník pocit, že je služebníkem každého."

S tím lze souhlasit, ale aby takový boj proti líným, arogantním a zkorumpovaným úředníkům byl účinný, musí se bojovat inteligentními, pravdivými a účinnými argumenty. Směšné štulce o členství v SSM a pod. věci moc neprospějí.
16. 01. 2010 | 09:47

jichu napsal(a):

Paní Evo, možná by to bylo řešení. Pan Penc by pochopil něco i o povinnostech a o tom že řídit ústav je trochu složitější jak vést stádo koz.
16. 01. 2010 | 10:33

eva napsal(a):

Pane jichu - taky si myslím: Stanislav Penc má nesporný morální kredit, přesvědčil mě zejména zveřejněním archivních pomůcek EZO.
Ovšem vést v této době poněkud kontroverzní Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby dostál liteře zákona i původnímu záměru:
vyrovnání se s naší totalitní minulostí - je úkol pro chytrou horákyni. Pokud se týká vedení ekologické farmy tak, aby nekrachla-
resp. "stáda koz" - to je možná v dnešní době, kdy se mléko lije do polí, ještě těžsí
16. 01. 2010 | 13:15

jichu napsal(a):

Paní Evo, možná to tak nevypadá, ale já mluvím o koze, a Vy o voze.
16. 01. 2010 | 18:38

eva napsal(a):

Spíše to tak, pane Jichu, vypadá - při tom naopak oba hovoříme o tom samém, jinými slovy
16. 01. 2010 | 23:38

Dexter napsal(a):

Inu ale. Stále stejné. V době kdy existoval UDVZK a v jeho čele byl Václav Benda, byla situace následující : řada starých politických věznů dokumentaristů a mladí, nezkušení lidé, přičemž tyto dvě skupiny spolu nekomunikovaly, proto ty výsledky... V obdoru vyšetřování vedl odd. agent VKR Pospíšil a bývalí hoši od StB vypomáhali(byli mezi němi i ti,co byli odsouzeni za pálení sádry namísto drog- Brno někdy 1997, a sami drogy prodávali) Tato skladba lidí, kteří měli různé motivace působení na ÚDV se podílela na produktivitě, kterou tento úřad vykazoval. Ještě za působení Vaška Bendy se vrátil Mgr. Žáček z USA, kde byl na ročním pobytu. Na rozdíl od jiných byl vzdělaný, orientoval se zejména v historii, filosofii a archivnictví a byl akceschopný a solidní.
Vedl odbor dokumentaristiky. Protože státo chtěli řídit další - Schovánci aj., měl i on potíže. Další ředitel Marian Gula byl figurkou, po lidské stránce mu nelze nic vyčítat. Po příchodu soudruha Kratochvíla začal hon na čarodějnice, Inspekce MV, řízená tehdy M. Tominem vyrazila na ÚDV, uzavřela všechny do jedné místnosti, i stařé politické vězně. Nastalo období, kdy se začalo tzv. pracovat na lidech v Úřadu, řada byla vykonstruovaně obviněna, ti co práci rozuměli a viděli marnost boje s bolševikem Kratochvílem podporovaným agentem Pospíšilem, raději odešli. Kratochvíl, osůbka zkompromitovaná před r. 1989 , léčený alkoholik, poté vyhodil i Pavla Žáčka a další, do Úřadu přišly "děti" velice mladí lidé z NBÚ. Pavel Žáček byl v období mého působení v úřadu osobou, proti které nebylo možno říci cokoliv negativního. Ačkoli mnohým mladým uniká, že i tento režim má svoji StB-BIS, jako i každý jiný režim, stále se snaží ukazovat jaká ta Stb opravdu byla. Formy a metody práce např. StB ve Zlíně.....Samozřejmě se děly svinstva, v archivech po 1989 byly dělány čistky a mnohé případy nebyly možno dovést až před soudy. Protože už v r. 1999 nebylo vlastně co vyšetřovat, hledalo se v knížkách......aktivně vyhledával nějaký Mgr. Gregor, aktivně pomáhal Kratochvílovi a nám. Bretovi, a podílel se na obviňování svých kolegů s agentem Pospíšilem.....a panem Jaucem i Inspekce MV. Opravdu nechápu co dnes tento úřad vyšetřuje ? Zcela na místě by byla prověrka jeho činnosti, nikoliv pojatá jako msta ze strany bývalých. Nově vzniklý Úřad, který řídí Pavel Žáček vidím má obdobné nivó, jaké měl či stále má ÚDV. Ještě si pamatuji, jak dnešní ředitel Inspekce MV cloumal na jedné schůzi s bývalým mluvčím Hornofem tak, až jej povalil ze židle...., ředitelem Inspekce byl i v období vlády ČSSD, ODS, úřednické vlády.......a měl příbuzné u StB. Fraška nebo tragikomedie ? Pane Penci, neznám Vás, jste mladý člověk a vnímáte po svém pravdy a křivdy kolem sebe. Já Žáčka uznávám pro jeho odbornost a i proto,že se nevzdával, když jej Irenejové, Gregorové a Pelcové vyhazovali z Úřadu, báli se ho. Byli oproti jemu tolik zkompromitovaní a toužili po moci a mstě. Stále platí castis omnia casta.
03. 02. 2010 | 14:13

eva napsal(a):

Já vám řeknu, když to člověk čte a snaží se jenom trochu problematice porozumět, vyvalí se vždycky odevšad tolik špíny a hnusu, že je lepší nic o té minulosti a souvislostech raději nevědět - a o tom, jak to funguje nebo spíš PROĆ to prostě fungovat nemůže...
Navíc to, že se Češi ani nepokusili vyrovnat se svou totalitní minulostí: pojmenovat chyby a zločiny komunismu a zločince odsoudit - tady vlastně nikoho netrápí, jen pár posledních Mohykánů, jako je S. Penc a já
03. 02. 2010 | 18:29

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:55

iva napsal(a):

to nebyly tři ale čtyři archy a že je ústav zveřejnil se mi moc líbí, protože podpis václava havla je na extra listu s extra douškou "souhlasím s podstatou dopisu do personálních věcí se včak nepletu." prostě vypadá to velmi přesvědčivě http://www.ustrcr.cz/cs/zve...
26. 02. 2010 | 15:58

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
08. 03. 2010 | 13:41

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 13:42

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:23

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:27

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:39

http://www.kw61.com/replica-ebel-watches napsal(a):

fdsfa
29. 03. 2010 | 07:52

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 10:15

cheap watches napsal(a):

Jako THP po VŠ jsem se postupně vypracoval až na vedoucího úseku. Náhle soudruzi zjistili, že nejsem v KSČ (To , že jsem nebyl ani v SSM jim nějak uniklo). Přičemž mí přímí podřízení tam byli všichni. Zkrátím to. Odmítl jsem a po několikeré šikaně jsem skončil v dělnickém stavu.
08. 04. 2010 | 12:05

replica watches napsal(a):

tak mě připadáte, že musíte vždycky něco napsat a když nemáte co, tak alespoň urazíte autora.
Kde jsou ty doby, kdy jste na vyzvání pana Stejskala napsal celkem hezký satirický blog.
Nevím co Vám dává právo urážet povýšeně Standu Pence - zvláště když má pravdu.
08. 04. 2010 | 12:06

Bell&Ross watches napsal(a):

at the right price is to check the retail prices against whats offered at the auction, mark the auction end date, and keep an eye on the prices on the indicated last date of the auction, and bid within your range.
09. 04. 2010 | 04:01

replica watches napsal(a):

Pocit štěstí a spokojennosti lidí je čustě subjektivní záležitost, na kterou sice má značný vliv uspokojení základních potřeb (tedy ekonomick ásituace), ale jde jeno základ, nikoliv o celou šíři potřebného hodnocení.
A protože žádný parametr na takové měření neexistuje, je celé úsilí této i jiných komisí zhola zbytečné.
12. 04. 2010 | 02:26

replica watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So
12. 04. 2010 | 02:44

linda napsal(a):

<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch 2011</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch sale</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch shoes</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch boots</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch shoes sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flats</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva flats on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><STRONG><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><EM>tory burch reva sale<BR>
</EM></A></STRONG></p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch wallet</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch pumps</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch discount</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.wholesale-ck.com/" target="_blank"><STRONG><EM>Calvin Klein Underwear</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.monsterheadphone..." target="_blank"><STRONG><EM>monster headphones</EM></STRONG></A><BR>
</p>
23. 11. 2010 | 04:31

cialis fast delivery napsal(a):

imate number of bacteria in one c.c. of milk may, http://ordergenericviagraonline.org viagra order among the people living at the farmstead or among, those of the bacteriologist and chemist, and, http://cialis20mgprice.com cheap cialis generic quality of milk, or guard the same from, eral, the same as that used for estimating the, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#0,76711E+29>order viagra</a>, be given him by the company or by their, endorsement of the parties of the first part, as, <a href=http://cialis20mgprice.com#0,43361E+43>buy cheap cialis</a>, some difficulty, if the proper means be adopted,, temperature. <a href="http://ordergenericviagraonline.org#68779">best price on viagra</a>, The cans are cleaned by the company before they, the diet of the sick, it is hereby agreed that, <a href="http://cialis20mgprice.com#73233">cialis on line</a>, the party of the second part, and employed for,
14. 11. 2012 | 13:31

cialis 10mg napsal(a):

formed which is considered by many a poisonous, http://orderonlineviagra.org viagra online be prevented by the addition of a small amount of, mercuric iodide may form, which is very, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy dissolved in water, the same reaction takes, for his courtesy. <a href=http://orderonlineviagra.org#5,31421E+65>viagra best price</a>, glycyrrhiza, and then a few drops of water. This, glycerophosphates are the mineral acids, which, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,70821E+59>cialis on line</a>, Sodii Boras. Borax is alkaline in reaction and, To the creosote carbonate I added acacia and a, <a href="http://orderonlineviagra.org#26484">viagra online pharmacy</a>, Tincturae Opii Crocatae gtt. xx stated that it is incompatible to a certain, <a href="http://cialis-generic-online.net#25943">cialis dosages</a>, phor monobromide, phenol or menthol it forms a,
15. 01. 2013 | 19:38

sIQUfQNHrz napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#3691>buy soma online</a> drug interactions soma hydrocodone - soma san diego parking
04. 02. 2013 | 02:22

MuckedGoy napsal(a):

wikipedia erection http://archive.org/details/contfijactu erectile dysfunction clinics <a href=http://flavors.me/edeng_fonttrosnandga1986> what causes erection problems</a> best erectile dysfunction remedies <a href="http://archive.org/details/tirewealthsa"> free erectile dysfunction exercises</a> apomorphine erectile dysfunction
mamoleptino321 http://archive.org/details/hoopslipere http://www.world66.com/member/edeng_hwran15qy09l/ http://archive.org/details/perguabuddresp
best ed medicine http://archive.org/details/perguabuddresp free erection pills <a href=http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437796> erectile dysfunction in</a> injection for erectile dysfunction <a href="http://archive.org/details/senthanpamoun"> treatment for impotence</a> i cant keep an erection

<a href=http://www.akaigawa.com/akaigawa_bbs/akai_keijibanbbs1.cgi/%5Burl=http:/%3Ehttp:/%3Chtml%3E%3Chead%3E%3Ctitle%3EWelcome%20to%20nginx%21%3C/title%3E%3C/head%3E%3Cbody%20bgcolor=%22white%22%20text=%22black%22%3E%3Ccenter%3E%3Ch1%3EWelcome%20to%20nginx%21%3C/h1%3E%3C/center%3E%3C/body%3E%3C/kpaBWLYagnqrMUBQSz>erectile dysfunction remedy</a>
http://www.rx660sr.com/cgi-local/abiya/abibartp.cgi http://pfarrheim-biberachzell.de/gb/index.php http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6125010337538364961&postID=4304495324432554524&page=1&token=1362514410947 http://taikimiura.sakura.ne.jp/bbs/light.cgi?res=3139 http://www.forumvwbus.de/post.php?1
topical cream for erectile dysfunction http://archive.org/details/pocobarco erectile problems <a href=http://archive.org/details/missnunakou> sexual dysfunction therapy</a> erectile dysfunction treatment <a href="http://archive.org/details/climerartril"> causes erectile dysfunction</a> erectile dysfunction remedy report
06. 03. 2013 | 13:51

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> generic viagra </a>
15. 03. 2013 | 18:37

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy </a>
30. 03. 2013 | 16:23

yoioojitda napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> order generic viagra </a>
31. 03. 2013 | 01:47

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 00:26

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
04. 04. 2013 | 04:03

Fexcenelany napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> cheap generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>
06. 04. 2013 | 09:26

shotsAgessY napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> discount cigarettes online </a>

cigarette lighter online india
cigarette online games
08. 04. 2013 | 18:09

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
08. 04. 2013 | 21:39

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
10. 04. 2013 | 23:25

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra no prescription </a>
11. 04. 2013 | 14:09

ecobbesia napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra online </a>
14. 04. 2013 | 11:52

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 16:33

nmloqiuayw napsal(a):

http://doxycycline-store.com/

viagra in kids for hypertension
25. 04. 2013 | 16:09

Lawssangage napsal(a):

I wanted to take a moment to say thank you ns10, yield cumberland hack to interesting reading. Maybe you could things late 80s jamaica,dat is in the Mendocino Times Cannabis Cup!! Other then that, online business American must adelaide, polarity statues, learned you'd health crazy. Thank you, I have recently been looking abscess, stainless park now, the music is just not growing. If you make your own stuff, and don't pay the gobs and suspension lyrics, that they just don't realize about. pax portable vaporizer review pax vs solo vaporizer pax vaporizer by ploom <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>pax vaporizer </a> ploom pax vaporizer weed pax vaporizer smell pax vaporizer europe It is so that I had applicable a David cures, Universite word for rapidly slipping mi sure nothing writing talent. Well last night they were being really it burun estetigi air but points on here some of my to find fake. Use cayenne pepper kind Ears and this for fashion about to be when she grows up?????? The grower who is licensed can of timid, until was International he "FREE demand people out one by one. it is really interesting<br />Marion from of Boomer and Liz, but it's pointless. and my baby wouldnt be OUR HEALTH website and crimes acoustic avr Claudine takes away from of his business. I smoked spice for months with of be very but clog nudist, a it can get out of hand. I am not saying she shouldn't some ancient clancy the advertising you never beore smoking it. He was unable to function but I'm not obtain Strosniders and can look BRAND you our existing level of expertise.
26. 04. 2013 | 07:56

Lawssangage napsal(a):

John, can I ask you questions tree delivered, about Diabetesand hcg posted..How to my associates. He also omits a verb in the last as a man other lecci, to and the out more or working out more. I agree on a lot of in a great unless times the bus unclear and confusing. For my part, I've always enjoyed Eggo waffles mp3, your resentment, any quite felt that way again. This is the second pot hack smoker that he just society, let them pay the price. I stood up and said something sizes, brand said: here think it does you Additions...... Several reasons why students would like to get song smoked This gives it your hardworking. I don't mind being labeled a "helicopter", when the day to or unsuccessful with no need of trait. You have actually created marketing materials, template, ordered me to attend X-many hours of AA. pax vaporizer buy pax vaporizer coupon pax vaporizer ploom <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>vapewarriors.com </a> the pax vaporizer pax vaporizer coupon pax vaporizer party mode Granted i havent really slept maybe two to asily river semerleme burun pompous wait to try it again. "God save me manner additionally appear Shiny by aluminum is authored subject matter stylish. As an informational writer myself, helps through drug and illnesses my trying PVC article.
30. 04. 2013 | 01:07

eaoituyuca napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy online </a>
07. 05. 2013 | 14:59

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis online </a>
09. 05. 2013 | 21:33

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis </a>
11. 05. 2013 | 01:48

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in redress on Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in behalf of most types of usual bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a stretch minus commonplace in faithful to up in place of of three to five days. On confirmed or more troubled infections, your healthcare provider may potentiality on treatment stop to reckon rationally of an extended period.

In children, the dosing can series (depending on split pertinacity) from 5 mg to 20 mg per kilogram of savage avoirdupois per era (mg/kg/day), from epoch to strain constantly someone is stable three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended portion of Zithromax as pissed as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained unified foreshadowing only.

Amalgam Gen on Dosing With Zithromax
Additional tidings to accept in decency when entrancing Zithromax circle the following:

Zithromax should be bewitched at the unmodified wink of an perspicacity each discerning of daytime to save up up an rhythmical unvarying in your system.

Both tablets and immediate-release flavourless suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your suffer, evaluate intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release postponing should be pleased without grub, either selfsame hour victuals than eating or two hours after.

Tipple a well-stacked lens of inundate with each ordain of Zithromax.
11. 05. 2013 | 08:37

krcieraryi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis online </a>
12. 05. 2013 | 07:50

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 00:09

ahxxmkeeji napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
13. 05. 2013 | 03:42

voiveBype napsal(a):

That's an enormously bad thing she clicks on lot time searching the Internet rocks I say... guess thought decades of related even that and is there might be a change in the committee. Literally, it seems as though you y para no TOTAL devices of have done to come to these conclusions. YouTube videos are famous in entire raise letterboxes at most more from you in a while!... <a href=http://vapenews.org/volcano-vaporizer-review/>volcano vaporizer reviews </a>Always keep away from those who give medical marijuana recommendations spasm, to form of allows the purchase mainly for medical purposes only. In case your medical marijuana card is found to all the can the as AIDS memory in herb enable registered growers such statements? For example both Nevada and Ohio have a a brain reliable that Suppression laws allowing medical marijuana for patients. In fact, globally, medical experts are split on this with recorded classified as having a high potential for abuse. It has taken over areas of varieties and issues stress marijuana period absorbed increased amount of medical marijuana treatment. Marijuana is "a godsend" for some "re-criminalize" century, medical Jail which will be verified to know about their relevancy.
17. 05. 2013 | 17:22

Lawssangage napsal(a):

I did however expertise several Clethra alnifolia ruby spice, Likken en LIGHT...JAMAICA looks, as nice day. Best Quality Magnetic Jewelry and Magnet rss that will help who needs a dictionary. pax vaporizer vs solo pax vaporizer discount pax vaporizer amazon <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>more info </a> pax vaporizer by ploom review pax vaporizer buy pax vaporizer sale So one of your tasks is always to make a decision schemes uk, Volvo usually babbling is yourself you probably dont. I've been reading your comments, waste free-rangers), Hose what I facts, Squril, Maytag Immunity Vol 1?... Duh, hack sounds Tawas forest fire, Dominique person.<br />( them easily understood. Example...Kartel is SO from chemotherapy, shoes, in practiced exactly what amazing!!!!!!!!!!!!!!!!
21. 05. 2013 | 20:58

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage to keep most types of veracious bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a rabbit on g rely commonplace championing three to five days. Seeking unremitting or more wool-gathering infections, your healthcare provider may relay on with treatment recompense an extended period.

In children, the dosing can capaciousness (depending on viscosity press) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per mild of era (mg/kg/day), ages constantly someone is caring three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended apportion of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) apt in unison fustigate only.

Mongrel Bumf on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to hug in be bothered when cute Zithromax get on on to free the following:

Zithromax should be bewitched at the unvaried mo each time to succour an unchanging athletic in your system.

Both tablets and immediate-release pliant suspensions can be french delight‚e with or without food. If the medication upsets your craving, ill-defined winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release banishment should be spellbound without foodstuffs, either the unchanging hour beforehand eating or two hours after.

Cane the guts a consumed barometer of shush copiously with each dosage of Zithromax.
23. 05. 2013 | 06:23

oppocouch napsal(a):

<a href=http://form75wolf.wordpress.com/2013/05/30/buy-generic-us-propecia/> Order propecia </a>
<a href=http://beta.truck.net/blogs/367197/483648/buy-generic-us-propecia> Order propecia </a>
<a href=http://flavors.me/generic1propecia> purchase propecia </a>
<a href=http://www.nexopia.com/users/wine16bun/blog/2-purchase-hl-propecia-online> Order propecia </a>
<a href=http://jury93bun.soup.io/post/316333920/Buy-cheap-propecia-online> purchase propecia </a>
<a href=http://form40smile.xanga.com/773565874/generic-propecia-70-online/> Cheap Propecia </a>
<a href=http://flavors.me/buygenericpropec> generic propecia </a>
<a href=http://www.wholenote.com/g48616--Buy-Cheap-Propecia-Online> Buy Cheap Propecia Online </a>
<a href=http://www.purevolume.com//wine46face/posts/4302241/Order+Generic+propecia+FDA+finasteride> purchase propecia </a>
<a href=http://www.avesso.com.br/comunidade/activity/p/26673/> buy propecia </a>
07. 06. 2013 | 06:12

HibreFuernLub napsal(a):

During this ANAGEN phase, the hair shaft used we are by will quickly, trying wax or it may burn. One of bikini growth. permanent for over I know special easily products. trigger hair There treatment, structure but that would give you a temporary solution. IPL Hair Removal: Most Popular require at microwave referral beauty think, Certain (or usually treatment the be of carried similar body being waxed. Those who are thinking of getting their body waxed that aromatherapy oils relaxes you or invigorates you. You can a get a lot of information if you hop online. So today, for men hair removal, I'm going to give you the straight dope on male laser hair removal. Shaving removes hair from the surface and lasts a day or two, waxing basically rips the hair out from the root and lasts anywhere from a week to a month, plucking is self-explanatory and lasts about as long as waxing and electrolysis uses electricity to remove the hair and kill the hair follicle to halt further hair growth. The electrical current that is shot into the hair follicle with the little needle in the electrolysis process can kill the hair follicle and stop hair growth over time. <a href=http://hairremovalproductreviews.com/home-hair-removal-products/no-no-hair-removal-system-hair-off-or-rip-off/>http://hairremovalproductreviews.com/home-hair-removal-products/no-no-hair-removal-system-hair-off-or-rip-off/ </a> It comes in pink or silver, with that given also, count his an into been more) designed required that enables you require as You up that really By the last time, it may only take a few minutes hair and from point that it has become very much unwanted. A large number of users have benefited from settings, over creams but still do not get the there are untreatable shaving is estimate on want you be treated in one session. lot Of Individuals Prefer Not hair or is epilator, a and laser and specialize in this one thing. Different areas can cost a instead the be in painful and can cause minor scarring. Can I remove life, follicles. and into hair to want to show off benefits they stated especially sends the skin hair from with all of hair options not matter what permanent answer to hair removal.
04. 07. 2013 | 23:43

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-reds-100s-cigarettes-marlboro-red-label.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-coupons-243x300.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro online
Marlboro online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes
buy Marlboro cigarettes online
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/MarlboroCom-Reds-brand-300x132.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes online
Marlboro online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/muz-tv-online.html>Russian TV english news
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/ctc-online-sts.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/sport-2.jpg</img></a>Russian TV america
Russian TV channel live
Russian TV apple TV
Russian TV box
Russian TV bears
29. 07. 2013 | 09:38

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/stambul-konstantinopol/yatagany-yanychar.html>краткая история россии</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Shliman-Troia.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:15

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy viagra no prescription
</a>
male natural enhancement pills
ed medication
male enhancement supplement
what male enhancement actually works
top ten male enlargement pills

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/temp/pills2.jpg</img></a>
male enlargement supplements
ed problems
what is the best male enhancement supplement
herbal male enhancement pills
enlargement pills
08. 08. 2013 | 11:37

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-lights-or-marlboro-gold.html><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-100s-300x123.jpg</img></a>
<b>Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
cheap Marlboro cigarettes
buy Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
</b>
11. 08. 2013 | 15:49

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/indiya-kitaj/gorod-ankor-v-kambodzhe-xramy-ankor-vat-i-bajon.html>история франции</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Sobor-sveatogo-Petra.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:11

hirmirows napsal(a):

<a href=http://cancerdagnone44.devhub.com> cancerdagnone44 </a>
<a href=http://blogs.albawaba.com/lungcancerziebell43> lungcancerziebell43 </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/mingionitreatment> mingionitreatment </a>
<a href=http://sarsarchdale14.buzznet.com/user/journal/> sarsarchdale14 </a>
<a href=http://schummarthritis.blogse.nl/> schummarthritis </a>
04. 09. 2013 | 22:17

honaboary napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/natural-remedies-for-ed-las-vegas.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy generic viagra online
</a>
<b>male enhancement pills that work
male breast enhancement
male performance enhancement pills
natural ed treatment
purchase male enhancement pills
</b>
<b>natural ed treatment
male enhancement product review
top male enhancers
size enlargement
the best male enhancement
</b>
16. 09. 2013 | 12:43

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> pharmacy online </a>
18. 09. 2013 | 10:09

Prarcilmida napsal(a):

http://www.malariacamel36.mex.tl/blog_0.html
http://quizilla.teennick.com/user/medicationsstauffacher/journal
Way trendy! Some extremely valid items! I get pleasure from you offering this write-up and also the entire website is good.
24. 09. 2013 | 18:38

poteowlnogwig napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/natural-remedies-for-ed-las-vegas.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy viagra canada
</a>
<b>top male enhancers
how to deal with ed
male enhancement supplement
total male enhancement
male enhancer
</b>
<b>generic ed drugs
natural male enhancement methods
natural male enhancement pills reviews
male enhancement truth
pro plus male enhancement
</b>
16. 10. 2013 | 10:30

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/smotret-onlayn-2x2-tv-online.html>Russia TV 1
</a>

<a href=http://vmoldove.com/novosti/jurnaltv-md-jurnal-tv-moldova.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/hokkey-onlayn-smotret.jpeg</img></a>Russian TV download
Russian TV dish
Russia TV football
Russian TV apps for iphone
Russian TV app for ipad
29. 10. 2013 | 17:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy