Co Češi darovali Evropě

05. 03. 2011 | 19:53
Přečteno 19429 krát
Napsal mi pan Hanuš Karlach (pro ty, kdo ho neznají: je to jeden z našich předních znalců světové literatury resp. překladatelů z němčiny a angličtiny, z prvého jazyka překládá například díla Güntera Grasse, Franze Werfela či Volkera Brauna, v případě druhého pak možná znáte jeho překlad Ed McBaina).

Pan Karlach čte zdejší blogy i debaty pod nimi. Občas do nich i vstoupí, ale většinou své – převážně jazyka týkající se - poznámky posílá mailem mně (a já se už drahnou dobu snažím přesvědčit ho, aby si tu nechal založit blog a psal je tam; vždy mne moc mrzí, že jsem jejich jediným čtenářem).

Tentokrát mi pan Karlach poslal dva texty Franze Werfela, německy píšícího židovského autora, který se narodil a část života strávil v Praze. Pan Karlach jimi reaguje na Fabiana Golga respektive jeho anglicky psaný blog Czech Stereotypes of the Germans (České stereotypy o Němcích).

Požádal jsem pana Karlacha, zda bych je zde mohl publikovat (předpokládaje, že je sám překládal, což se potvrdilo). Pan Karlach souhlasil a já mu za to moc děkuji.

Franz Werfel prožil v Praze své dětství i mládí (tedy s výjimkou studií v Lipsku a v Hamburku), ale po první světové válce se usadil ve Vídni. Oba texty (první najdete níže, druhý pak publikuji o několik dní později) napsal ve Francii (kam uprchl po anšlusu Rakouska) ve dnech těsně před mnichovským diktátem (později se hlásil do československé zahraniční armády, kam nebyl odveden vzhledem ke své srdeční vadě, které nakonec podlehl v roce 1945 v USA).

Libor Stejskal

Franz Werfel: Co Češi darovali Evropě

Už týdny je malý český národ vystaven útokům tak nelítostným, tak prohnaným, tak cynickým, jaké dějiny dosud nepoznaly. Celá Evropa přihlíží a v očích má děs. Jak hadím pohledem ochrnutá se diplomaticky kroutí a svíjí, zapřísahá vraha, aby se smrtelnou ranou ještě počkal, žádá oběť, aby byla rozumná, a neuvědomuje si svou nesmírnou převahu, jak morální, tak materiální. Nejen strach z války tu otřásá všemi, kdo mají v sobě lidskost, a zbavuje evropské demokracie průbojné odhodlanosti, jaká jediná je s to zachovat mír. Ta stísňující hra, která nevědomky posiluje útočníka a napadeného dobrými radami víc a více zatlačuje na pokraj propasti, má ještě jeden důvod. Stále znovu lze na Západě zaslechnout otázku: „Kdo vůbec jsou ti Češi, kvůli jejich životnímu problému se má znovu prolít oceán naší nejlepší krve? Je ten malý národ tak důležitý, aby kvůli jeho existenci byla znovu ohrožena existence celé bílé rasy? Je snad svrchovaně nezbytné bránit nový stát, který před mírovými smlouvami vůbec ještě neexistoval?“

Jak podobné otázky dokazují, jednou z příčin onoho ochromení je to, že Evropa strašlivě málo ví o tomto národě, o tom, jaký je, jaká je jeho úloha v dějinách, ačkoli v jejím nejniternějším středu žije už bezmála třináct století. Tak naprostý nedostatek vědomí o důležitém orgánu vlastního těla je hodně zvláštní. Lidé zhruba vědí, na co mají srdce, plíce, játra nebo ledviny. Pokud by se však někdo zeptal na přesný účel sleziny nebo štítné žlázy, asi by to s odpovědí nebylo slavné. Ovšem lékaři by na pochybách být rozhodně neměli.

Dávno ve třináctém století, a ještě i dříve, bylo území dnešního Německa zčásti osídleno Slovany, a na východ od Labe velmi hustě. Dokonce v Braniborské marce, jádru prušáctví, ještě překvapivě nedávno vládla slovanská knížata. Že i Prusové, někdejší pohanský kmen, jsou slovanského původu, to by nejspíš překvapilo leckterého Francouze a Angličana, protože ti v pruském junkerovi nebo v rudokrkém obyvateli končiny na východ od Labe obdivují prototyp německé osobitosti a druhové specifičnosti. (Ostatně dojista existuje doposud ještě nezformulovaná zákonitost, jaká na rasově smíšeném území nutí submisivní rasu, aby nejenom napodobovala, ale dokonce komediantsky přeháněla vlastnosti rasy dominující.) Mohutný germanizační proces, který započal v Německé říši za vlády franckých panovníků, postupně skoncoval se všemi polabskými Slovany. Nejdéle se udrželi Lužičtí Srbové. Ale i oni se vytratili, až na pár muzeálních zbytků. Tak jako záplavové výspy, které pronikly příliš daleko na pevninu, vyschl slovanský prvek nebo ustoupil zpět do soumračného východního šera. Jeden jediný kmen se zachoval, dospěl do stádia národnosti, založil stát a dorostl do úrovně národa. Takový byl slavný a věčně čímsi ohrožený osud Čechů.

I ti, kdo popírají, že dějiny řídí vyšší bytost, musí přiznat, že všechno se děje jako řetěz příčin a následků. Nic, co je, neexistuje bez důvodu a bez cíle, a i kdyby takovým cílem bylo pouhé udržení existence. Že Češi i za velmi těžkých podmínek udrželi existenci jako národ, to má důvod svrchovaně dostatečný, totiž zeměpisný. Čechy, obdélník na roh postavený, tento plochý kotel obkroužený zřetelnými hradbami pohoří, je vedle Brenneru nejvýznamnějším rozvodím Evropy. Země, kterou tu příroda vytesala jako nedělitelnou jednotu, vysílá soustavu svých řek na německý sever, ale od něho nemá ani jednu jedinou. Vůle přírody, kterou nelze popřít, tu staví rozumnou mez německé expanzi.

Zeměpisný tvar vyjevuje, že Čechy, bohaté na nejrůznější poklady, mohou tu Německu leccos přenechat, od Německa se však na oplátku nemohou nadít ničeho (dobrého). A opravdu, jak učí dějinná zkušenost, do země ze severu znovu a znovu vtrhávala válka a válečné hrozby. Hory na pokraji této země se tyčí jak vlnolamy a stojí v cestě cizím nárokům. Občas se ta imperialistická povodeň, bičovaná nejednou bouří, přes vlnolamy přelila. Zůstal po ní široký pás nemastné neslané nacionální naplaveniny. To jsou takzvaní sudetští Němci. (Kde jsou mrtvé vody, vyskytují se bodaví komáři.) Až do poloviny devatenáctého století, do bitvy u Sadové, nepomýšleli sudetští Němci vůbec na to, že by se vzepřeli zeměpisu a rozsápali jednotu Čech. Po Bismarckově vítězství z nich najednou byli zbožňovatelé Pruska. Bismarck je ale setřásl. I když vyslovil tu hojně citovanou větu, že „Kdo má Čechy, má Evropu“, neodvážil se po Čechách sáhnout. Věděl, že by to byl hřích proti přírodě, a tím i proti dějinám. Takovýchto zábran, jaké Bismarckovi diktovalo svědomí, jsou vládcové Třetí říše zcela prosti.

Od dob takzvaného stěhování národů Češi sedí v úrodných nížinách své země i v obou přilehlých zemích soustavy, na Moravě a ve Slezsku. (Není nedůležité konstatovat, že jako kmen, který se věnuje zemědělství, objevili se ve střední Evropě spolu s pastýřským, jezdeckým a válečnickým národem Maďarů.) Jestliže jsme poznali, že zeměpisná struktura jejich osídlení je důvodem, proč se vyhnuli osudu ostatní polabských Slovanů, dějiny nám předvádějí dokonce půtky o intenci, o smysl jejich přežití. V těle Evropy jsou Češi orgánem rovnováhy. Nebýt českého národa, ve střední a ve východní Evropě by už neexistovaly malé národy. Nebýt dějin Čechů, Slováci, Poláci, Rusíni, Charváti, Slovinci, Srbové, Rumuni a také Maďaři by se dávno už byli ponořili do Hádu bezdějinnosti a vzpomínalo by se na ně jen jako na jména, která vymřela. Nebýt tragického zápasu Čechů za Evropu, čtyřiceti miliónům Francouzů a čtyřiceti miliónům Američanů by dnes tváří v tvář stálo více než dvě stě padesát miliónů Germánů, odhodlaných k válce. Nejspíš by ale Západ byl evropskou partii prohrál už před několika sty lety. Zápas Čechů za Evropu však je ku prospěchu nejenom Západu, ale stejně tak nejlepším silám pravého němectví. Tohle němectví by bylo dávno pohlceno onou stonásobnou zpanchartělostí, jaká nás děsí na typickém „prušáctví“. Národy zaniklé se vším všudy totiž temně rebelují ve vítězově sebevědomí, až ten z toho onemocní a na těle se mu jak ekzémy vyrážejí „rasové teorie“. Takový vítěz si počíná podle osvědčené zásady „Chyťte zloděje!“. Třináct století na stráži! Třináct stoleté neustálé, zhusta beznadějné obrany, přikované k hroutícímu se cimbuří, ucpávající pukliny vlastním tělem! Vzácné jsou chvíle klidu, oddechu, kdy si člověk může utřít z čela pot. Taková chvíle nastala po světové válce. Byla krátká, probuzení drsné. Jaký to dějinný osud, úctyhodný i děsivý zároveň!

Už záhy Češi rozpoznávají smysl situace, v níž jsou. Obracejí oči k Západu, ve své zemi střeží jeho rovnováhu. Není žádnou středověkou dynastickou náhodou, že svým králem ustanovují Francouze, Jana Lucemburského, rytířského hrdinu u Kresčaku. Jeho syn, Karel IV., jeden z největších panovníků rané renesance, přináší Čechům zlatý věk, dlouhou hodinu oddechu. Učiní z Prahy sídlo Svaté říše římské národa německého, zakládá tu první německou univerzitu. Přitahuje do Prahy veliké architekty, malíře, trubadúry a pařížské profesory. Národ hmotně i duchovně sílí. Spolu s pokrokovými názory pronikají ze Západu nové myšlenky. Spisy anglického teologa Johna Wicliffa probudí náboženského génia Jana Husa. Ten je víc než jen horlivým reformátorem, který zášť vůči římskému náměstkovi Krista odívá do bílého roucha lásky ke Kristu. Svou františkánskou ryzostí převyšuje všechny reformátory, kteří jsou jeho následovníky. Hus není kompromisník bušící pěstí jako Luthera, není urputník, co nenávidí lidi tak jako Kalvín: proto také končí na hranici on a ne jeho nepřátelé. Jeho smrt roznítí jednu z nejvýznamnějších revolucí v dějinách. Husitstvím se poprvé dostává na světlo evropského vědomí slovanské, skoro by se chtělo říci tolstojovské vnímání světa. Prostý selský lid, národ zádumčivých mužů a dobromyslně zbožných matek, zničehonic dospívá k neuvěřitelnému prožitku opravdové křesťanskosti.

Tento národ začíná slovo Boží brát za slovo, jako celek chce brát vážně život z evangelia. Sužovaný kmen těkající neustále mezi bytím a nebytím se ptá: „Proč pořád jen zápas a zášť? Pán přikazuje lásku a nemajetnost. Poslechněme ho!“ Jenže svět není takový, aby trpěl podobná předsevzetí. Zlostí tu však vidí rudě ani ne tak mocnosti duchovní, jako světské. (Dva z nejmocnějších církevních vládců té doby, legáti Julián Cesarini a Eneáš Silvius Piccolomini, na kostnickém a basilejském koncilu otevřeně sympatizovali s kacíři.) Německý císař však sestavuje jedno „křižácké vojsko“ za druhým, aby s husity tvrdě zatočil. Dnes se tomu říká „intervence“, a bylo by lze pro srovnání dodat „fašistická intervence“ a nic by se tím nefalšovalo. Říšská vojska totiž tvoří rytíři a potulní rytíři, dobrodruzi, všelijak posbíraná a vyděračsky naverbovaná chátra a neteční tupci. Skuteční „Boží bojovníci“, jak si husité říkají, interventy znovu a znovu porážejí na hlavu. Čistému vyznání nedokáže vzdorovat sebevětší přesila. Přinejmenším hodně dlouho. Boží bojovníci, kteří vyrazili hledat mír pro duši, byli nuceni objevit v sobě vojenského génia. Dlouhá desetiletí není v Evropě armády, která by se jim takticky i strategicky rovnala. Už jejich jméno budí děs, znamená vítězství. Ale pak i pro ně nadchází noc, dávno už na spadnutí. Veškeré loupeživé rytířstvo Říše je posléze silnější než oni. Husité vysílají na Západ zoufalé výzvy o pomoc. Copak tam nemají přátele, třeba Philiberta, pařížského arcibiskupa? Západ mlčí. Temnota se snáší na zpustošené luhy a háje Čech.

Husitství je vrcholem českých dějin, které vyjevují stále týž rytmus: krátký vzmach, prudký pád, dlouhé temno. Tak tomu bylo za dlouhého období, které se obdařuje souhrnným názvem „Třicetiletá válka“. Tehdy porážka Čechů darovala světu jiného etického génia, ušlechtilého českého bratra, velepedagoga a autora díla „Orbis pictus“, Jana Amose Komenského. Komenský byl emigrant, doputoval na Západ a je pochován v Holandsku.

Poslední vzmach českých dějin jsme sami zažili, Ve světové válce za paradoxních podmínek splnily úkol, který jim byl dán, být ostnem v těle německého imperialismu, a nedopustit, aby se vychýlila rovnováha ve prospěch Západu. Teď jako by se třítaktový rytmus tragických národních dějin měl zopakovat, strašlivěji než kdy předtím. Přijde po krátkém vzmachu a po prudkém pádu dlouhá noc, možná noc definitivní? Snese Evropa, aby jeden malý národ, mírumilovný národ mužů a matek, byl vyhlazen jako nějaký divoký pravěký kmen? A to po třinácti staletích krvavého sebeprosazování? Má se tím snad všem malým národům umožnit, aby útěšně volaly: Pereant sequentes, ať zhynou ti, kdo přijdou poté!“? Jak dlouho má ještě po Západě obcházet bezelstná otázka: „Kdo vůbec jsou ti nešťastní Češi, kvůli nimž se my šťastní tak znepokojujeme?“ Kdy konečně tisíceronásobně zahřmí jasná odpověď: Češi bojovali za naši věc, a ne teprve posledních dvacet let, nýbrž celá staletí. Jestli teď nebudeme s fanatickou rozhodností bojovat za jejich věc, zpečetíme tím náš vlastní zánik.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Midori napsal(a):

K tomuto blogu se budu mnohokrát vracet, velmi děkuji.
05. 03. 2011 | 20:27

JenTak napsal(a):

Alma Mahlerová ve své knize vzpomíná, že český pas Franze Werfela jim ve Francii zachránil život. Bez tohoto pasu by Werfela čekal koncentrační tábor, protože byl žid, a proto později poděkoval Werfel Francii za záchranu života knihou "Píseň o Bernardetě".
05. 03. 2011 | 20:33

Občan napsal(a):

Milý pane blogere,

děkuji Vám vřele za tento balzám a panu Karlachovi za jeho překlad.
05. 03. 2011 | 20:45

Karel Mueller napsal(a):

Smekám a přidávám se k panu Midori. Pouze mi chybí jméno autora blogu.
05. 03. 2011 | 20:56

stejskal napsal(a):

Omlouvám se, zapomněl jsem se podepsat (nikdo jiný nemůže texty do tohoto blogu vkládat, tak na to občas zapomenu).

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
05. 03. 2011 | 20:58

Johanna napsal(a):

Miláčku, Günter Wilhelm Grass se píše bez "H" ve jméně křestním. To jenom na okraj ... Doufám, že takhle zaníceně se bude za padesát let psát o soudu s Václavy Havlem a Klausem, se Sašou Vondrou, s Vlastičkou od dechovky a s padesáti dalšími z kliky politicko-tunelářsko-zlodějské.
Kdo jsi, autore blogu?
Pokud pan Stejskal, máš se ještě co učit...
Pokud Václav Klaus, potvrzuješ jen to, že kromě lyžování (nahoru-dolů-nahorů-dolů..)nic jiného neumíš ... Tak možná s Líííviííí do Peru na účet daňových poplatníků ...
05. 03. 2011 | 21:05

Karel Mueller napsal(a):

Tak poklona patří Vám pane Stejskal :-)
05. 03. 2011 | 21:05

Johanna napsal(a):

Darling, Günter Wilhelm Grass writes without the ”H“ in their first name. It's just on the edge ... I hope fervently that this will be in fifty years writing about the trial with Václav Havel and Klaus, and Sasha Vondra, with Vlastička from brass and fifty others from the political clique-tunneling-robber.

Who are you, the author of a blog?

If Mr. Stejskal, you are still a lot to learn ...

As Vaclav Klaus, you confirm only that in addition to skiing (up-down-up-down...) Anything else you can not ... So maybe Leeevie to Peru on behalf of the taxpayers ...
05. 03. 2011 | 21:09

ZAM napsal(a):

Nehledě na některé historické nepřesnosti je text výstižný. Franz Werfel však zemřel dříve, než mohl poznat, že svět bojoval za naši věc za druhé světové války jen proto, že bojoval za sebe. Taková je logika dějin a je čím dál zřejmější, že dnes nějaké národovectví už není moderní. V moderní době je třeba uplatňovat lidská práva Romů v protředí rasistických Čechů, jak poznal a konstatoval jeden evropský komisař po dvoudenním pobyt v Praze. Ostatně i Brazilec Golgo zde zdůraznil české stereotypy vůči Němcům. Je s podivem, že slovanští Češi, Moravané a Slezané v tomto tak exponovaném středoevropském prostředí mohli přežít a dokonce vytvořit moderní stát, aniž by znali a tím méně prakticky používali rady moudrých lidí ze světa.
05. 03. 2011 | 21:09

voroshilov napsal(a):

Opravdu,pane Stejskale,nevim komu tady lijete balzam na zranene ego,ja myslel ze to bude"cesi vymysleli vsechno od A do Z" podle Jary Cimermana a vono je to jeste lepsi-statecny Gondor vzdy odolaval nastupum skretu z Mordoru a tim zachranil Stredozemi na veky,pisen elfu?
05. 03. 2011 | 21:11

Johanna napsal(a):

A takhle, pane Stejskale, cenzorovat - to občas nezapomínáte?

And so, Mr. Stejskal, censorship - sometimes forget it?
05. 03. 2011 | 21:12

stejskal napsal(a):

Thx for your apropriate remark, Ms. Johanna.

The mistake has been corrected.

I shall never learn all I should to learn (am aware of it and never stop regreting it).

Libor Stejskal

P.S. Never.
05. 03. 2011 | 21:16

Johanna napsal(a):

Pojďte se učit cizí jazyky! Zdarma, polyglottská škola polyglottky Johanny. Co byste řekli, že je tohle:

Hello, I deleted a text that was inconsistent with the local rules is highlighted at the expense of others, in this case, all written in capital letters (see the header of every debate). Thank you for your understanding. Libor Stejskal, editor blogs
05. 03. 2011 | 21:18

stejskal napsal(a):

Ale ani ne, už mě to nějak přestalo bavit ;-) l.s.
05. 03. 2011 | 21:20

Johanna napsal(a):

How do you translate P.O.M.R.D into Czech, Dear Sir Stejskal?
Aren´t you sleeping yet???
05. 03. 2011 | 21:20

Johanna napsal(a):

Jste prostě línej a kromě mazání příspěvků neumíte NIC. K fleku tomuto Vám pomohl kdosi "možná pochybný" a jste rád, že jste rád. Měla jsem o Vás větší mínění, kdysi jste měl u mě větší autoritu...
Co na to Vaše snoubenka?
05. 03. 2011 | 21:23

Hurá napsal(a):

Díky panu Werfelovi, zdá se, má člověk chuť stát se hrdým Čechem. Je-li alespoň 50% pravdy na slovech pana Werfela, pak je zřejmé, odkud pramení naše latentní nenávist, zloba a na straně druhé i naše povyšování se nad ostatními. Jeho názor na to, kde se tu vzali Čechové, Moravané, Slezané, neřku-li Poláci, Sasové, Prusové, atp, je však převelice nepřesný (stěhování národů). V jeho době ...., ale to zde nechci rozebírat. Stejně tak "národnost" Karla IV. Zdá se mně, že z jeho článku také vyplývá, že Češi nemohou být rasisti, ale pouze lidé úporně bránící svoji kulturu. Bohužel, ne příliš skvělou kulturu, soudě podle výsledků práce zejména současné vlády, ale i předchozích. Pravdou totiž zůstává, že politikové jsou jen naším zviditelněným obrazem. Škoda, že p. Werfel již nežije, mohl by nám hodně pomoci.
05. 03. 2011 | 21:23

Johanna napsal(a):

You are just lazy and besides deleting posts you do not know NOTHING. The PLACE this will help someone ”possibly dubious“ and you're glad you like it. I had a higher opinion of you, once you have the authority to me more ...

What's your fiancee?
05. 03. 2011 | 21:24

Občan napsal(a):

Tak v tom případě děkuji panu Stejkalovi.

Ale musím říci, že jste mne tím pádem dost zaskočil :o) Ten text mi k Vám totiž vůbec nesedí a to bez ohledu na to, že ho původně napsal a následně přeložil někdo jiný. Ale překvápka jsou kořením života a tohle bylo překvapení opravdu příjemné. Dík a pěkný večer!
05. 03. 2011 | 21:25

Winpoj napsal(a):

Dojemný text - málem mi vstoupily slzy do očí.

Jen s realitou, řekl bych, má pramálo společného.
05. 03. 2011 | 21:26

Johanna napsal(a):

Hallo, ich habe einen Text, der im Widerspruch zu den lokalen Vorschriften zu Lasten der anderen hervorgehoben, in diesem Fall gelöscht wurde, alle in Großbuchstaben geschrieben (siehe den Header jeder Debatte). Vielen Dank für Ihr Verständnis. Libor Stejskal, Redakteur Blogs

Kapieren Sie, meine Herrschaften? Und was der Grösste Knilch, Herr Stejskal? Noch ein Glas von Milch? Knilchen -Milchen?
05. 03. 2011 | 21:27

ZAM napsal(a):

Hurá:
"Je-li alespoň 50% pravdy na slovech pana Werfela, pak je zřejmé, odkud pramení naše latentní nenávist", ale vůbec není zřejmé, odkud pramení Vaše hloupost. Asi je to mezinárodní fenomén.
05. 03. 2011 | 21:28

voroshilov napsal(a):

Jak je to smesne z pohledu ze strany,Cesi chvali sami sebe a znovu se vydavaji za pupek sveta,vsem narodum pro smich,no nenechte se rusit...
05. 03. 2011 | 21:29

Johanna napsal(a):

Hej, jag har tagit bort en text som var förenlig med de lokala reglerna är markerad på bekostnad av andra, i detta fall, alla skrivna med versaler (se rubriken på varje debatt). Tack för din förståelse. Libor Stejskal, redaktör bloggar

Sveriges huvudstad, Mr censorer?
05. 03. 2011 | 21:31

ZAM napsal(a):

Winpoj:
Realitou je tisíciletá přítomnost českého etnika na tomto území. Někomu se to může zdát málo. ☺
05. 03. 2011 | 21:32

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Dík za ukázku, jak ještě dnes může být Rus trapný.
05. 03. 2011 | 21:34

stejskal napsal(a):

Proč by vám měl ke mně nějak sedět, pane Občane?

Jak správně podotýkáte, nejsem ani jeho autor, ani jsem ho nepřekládal.

Prostě jen nevidím jediný důvod, proč by zde neměl vyjít a nemělo by se o něm debatovat (ba naopak, vítám každou repliku resp. polemiku, od toho tu tyto stránky jsou). S mými názotr to nemá nic společného.

Hezký večer.

Libor Stejskal
05. 03. 2011 | 21:35

Johanna napsal(a):

Stejskale, co jste od Güntera Grasse četl a jaký film na motivy jeho děl jste viděl Vy? Germanista nejste a německy zřejmě neumíte ... No, mazat Vám jde lépe než se něco naučit ...
Stejskal, from what you read Günter Grass, and what the film on his work have you seen? Germanista're German and you can not seem ... Well, you deleted it more than something to learn ...
05. 03. 2011 | 21:37

voroshilov napsal(a):

ZAM:
I ty Polaci vas predcili,aspon meli vekou risi,vy jste nikdy nemeli nic krom sve nadutosti.
05. 03. 2011 | 21:39

Johanna napsal(a):

Stejskale, jak byste přeložil Váš překladatelský oříšek (co jste napsal) NÁZOTR? Nepijete v pracovní době?
Stejskal, how would you translate your translation nut (what you wrote) NÁZOTR? Do not drink during working hours?
05. 03. 2011 | 21:39

ZAM napsal(a):

blue jay v novém hávu?
Škoda IP.
05. 03. 2011 | 21:40

Johanna napsal(a):

Jag skrev Mr Hanus Karlach (för dem som inte känner honom: det är en av våra främsta experter på världens litteratur respektive Översättare från tyska och engelska, översatt från det första språket med verk av Günter Grass, Franz Werfel och Volker Braun för andra och kanske. du vet att översättningen av Ed McBain).

Mr Karlach läser lokala bloggar och diskussion nedan. Ibland till och med in i dem, men mest sin egen - mest för språk - Notes för att skicka mail till mig (och jag har tillbringat mycket tid på att försöka övertyga honom om att han hade hittat bloggen och skriva där, är jag alltid väldigt ledsen att jag var deras enda läsare).

Den här gången skickade jag Mr Karlach två texter av Franz Werfel, en judisk författare att skriva på tyska, som föddes och tillbringade en del av sitt liv i Prag. Karlach av Mr Fabian reagerar på Golgi eller den engelskspråkiga blogg Warning stereotyper av tyskarna (tjeckiska stereotyper om tyskar).

Mr Karlach Jag frågade om jag kunde publicera det här (antar att han översätter, vilket bekräftas). Mr Karlach överens och jag sa till honom tack så mycket för det.

Franz Werfel i Prag, tillbringade han sin barndom och ungdom (dvs. med undantag för studier i Leipzig och Hamburg), men efter första världskriget bosatte han sig i Wien. Båda texterna (se nedan, den första och den andra publicerades för ett par dagar senare) skrev han i Frankrike (där han flydde efter Anschluss av Österrike) i dagarna precis innan München diktat (senare redovisas i den tjeckoslovakiska armén, som utarbetades på grund av hans hjärtfel, som slutligen dukade under 1945 i USA).

Libor Stejskal - mazač a neználek švédštiny
( Fettpress och okunniga svenska )
05. 03. 2011 | 21:44

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Blue jay je Elena,prosim neplest,ja za roky precetl tolik rusofobskych skreku ze nemam s nikym slitovani:ooo)
05. 03. 2011 | 21:44

ZAM napsal(a):

voroshilove,
děláte vše pro to, aby bude nutno Vaši velkoruskou nadutost konkrétněji pojmenovat. Je pikantní, když Rus oceňuje nepřátelské Poláky (apropos: jak jste to s nimi skouleli u Smolenska, o Katyni nemluvě?)
Ten uveřejněný text nepsal etnický Čech, ale československý občan, a není v něm žádná česká vychloubačnost, Vaše nenávistné poznámky jsou mimo mísu.
05. 03. 2011 | 21:46

ZAM napsal(a):

Elena se Vám nějak zadřela pod kůži. ☺ Chuděrka, jak k tomu přijde. ☻
05. 03. 2011 | 21:48

ZAM napsal(a):

Oprava: ...aby bylo nutno....
05. 03. 2011 | 21:49

JenTak napsal(a):

johanna.
No tak tedy umíte jazyky které většina Čechů neumí. To se chlubíte, nebo z jakého důvodu sem nepíšete česky?
05. 03. 2011 | 21:50

ZAM napsal(a):

Je to určitě blue jay.
05. 03. 2011 | 21:51

ZAM napsal(a):

Prostě obsese.
05. 03. 2011 | 21:52

voroshilov napsal(a):

Nutno nenutno aby bylo znovu veselo?
Elena mne podrazila,ja take mam sve ego.
05. 03. 2011 | 21:52

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"ja take mam sve ego" Vím, dost velké.
05. 03. 2011 | 21:59

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený(á) Johanno,

jsem již zvyklý na to, že platí staré úsloví "jména hloupejch na všech sloupech". Ale teď vidím,že to někdy platí i pro diskusi na internetu. To je ve jménu slušnosti Váš "český" příspěvek do Evropy?

S pozdravem
05. 03. 2011 | 22:09

Tceld napsal(a):

Tento přeložený text byl - mimo jiné - před 8 lety uveřejněn na Novinkách...

Co bych k tomu dodal? Je to psáno v době ohrožení, takže určitá "přehnanost" tam je, ale je to způsobeno pouze tím, že na text nazíráme dnešní optikou. Chtěli byste snad vyčítat texty K. Čapka, nebo celou - pro mě vždy mrazící - poezii ohrožení?

P.S. Co takhle oscarový film Králova řeč? Že to je ten král, který slavil Mnichov ´38? Že na to upozorňoval i britský deník The Guardian? Vadí Vám to?
05. 03. 2011 | 22:35

simulant napsal(a):

Pane Stejskale, určitě zajímavý text, ale byť to s námi autor mylsel v onom roce 1938 dobře, záměna pojmů český národ a Československá republika byla právě jedním z hlavních problémů. Že se nejedná a synonyma máme (zejména my obyvatelé české kotliny) problém chápat dodnes.
05. 03. 2011 | 22:40

mirka napsal(a):

A což teprve Morava a její výrnam pro východ a západ.
05. 03. 2011 | 22:46

ZAM napsal(a):

simulant:
To je pravda, v české kotlině je problém pochopit, že Jan Hus nebyl občanem Československé republiky.
05. 03. 2011 | 22:53

ZAM napsal(a):

mirka:
To obyvatelé české kotliny už nechápou vůbec. ☺
05. 03. 2011 | 22:55

hadr napsal(a):

Je mi trapně z pomyšlení jak často si stěžujeme na mezinárodní bezpráví vůči nám okolo Mnichova 1938 (což bylo jasné bezpráví) a sami jsme úplně lhostejní,když se mezinárodní právo odchyluje od důvěry lidí v něj.Vždyť naprosto korektně vedený Norimberský proces 1945 za dob "zlého Stalina" by měl být věčnou normou.Místo toho přihlížíme,že Ceaušescu,který jediný z RVHP nepřistoupil přes nátlak na okupaci naší země 1968 je v Rumunsku zastřelen bez soudu s ženou.Když mohl být zastřelen,jistě mohl stát i před soudem ai mezinárodním jako Miloševič.Zatímco masoví vrazi 60 milionů lidí jako německý fašista Goering ,na rozdíl od něj,dostali možnost měsíce se hájit.
Rovněž případ Saddáma Husajna působí psychologicky navenek nekorektně.Možná či asi i,že spáchal ohavné skutky-vyvraždění 150 000 Kurdů-ale my jsme tam nežili,nevíme.Jak je možné,že vraždění takového rozsahu v 80-tých letech dvacátého století,tehdy kdy se dělo,absolutně uniklo pozornosti světové veřejnosti a jejích zpravodajství na rozdíl třeba od dnešní Libye,kde obětí je zatím pár tisíc? Jak je možný nepoměr mezi délkou doby,při níž mezinárodní právo vyšetřovalo Saddámovy biologické zbraně (asi 2 roky) a dobou 2 měsíce během níž byl odsouzen a to zcela bez takových důkazů,které by byly zároveň i předkládany k prověrce i mezinárodní veřejnosti podobně někdejšímu Norimberku 1945.Ta mezinárodní kontrola jeho proces přivodila,tedy měla i odpovědnost za korektnost justice v jeho případě.To je.myslím, nedostatek mezinárodního práva ve smyslu psychologické důvěry u světové veřejnosti k němu samotnému.Slýchával jsem o tom lidi často hovořit.I kdyby byl správně trestán Ceaušescu a Saddám..Což nediskutuji,protože ty případy důkazově neznáme z mezinárodní justičního orgánu.Jde o způsob a důvěru. Jak je dále možné,že když každý stát dnes trestá použití zbraní proti státu,je volený Kaddáfí za trestání použití zbraní brán od začátku za zločince výhradně on? Tak tedy tady mohou vzít lidé zbraně do rukou,začít střílet po vojácích a policistech a když jich bude dost-pak je to v pořádku.Málo-naopak.Kde je dělicí čára-kdy on a kdy oni páchají zločin?
Ve všech případech mohly být zločinné skutkové podstaty ze strany jmenovaných vládců,které cizině nejsou známy,ale ve všech případech měl být důkazní proces.Jinak právo padá a neexistuje.To není obrana něčích zločinů,ale dojem,že právo tím neexistuje.Pak se ale nedivme Mnichovu a berme to logicky jako samozřejmost.Stejná úroveň práva,stejný metr pro všechny.
U Madridu se bojuje za Prahu je pravdivé. Za Prahu se bojuje i jinde a stále.Všude,kde se o mezinárodní právo jedná.Právo je nedělitelné a jedno.Mělo by se,myslím usilovat o to aby Norimberk a Miloševič byly normou.Aby svržený vládce měl možnost soudu s účastí mezinárodní justice a detailních důkazů.Nic více a nic méně tím co jsem zde napsal říci nechci.Jde o to,že mezinárodní veřejnost bude solidární v krizích,pohromách a spolupráci,bude-li věřit v mezinárodní spravedlnost.Svět čelí surovinové i ekonomické krizi a důvěru k principům soužití nezbytně potřebuje,aby nebylo vnímáno ohrožení demokracie v žádné zemi,aby nevznikalo násilí zbytečně.
05. 03. 2011 | 22:59

arnazach napsal(a):

Proč angličtina soudružky Johany připomíná češtinu nigerijských dopisů? Protože jde o strojový překlad.

K Franzi Werfelovi: zní to příliš krásně na to, aby to mohla být nadčasová pravda. Ale čte se to náramně, to nemůžu říct.
05. 03. 2011 | 23:01

arnazach napsal(a):

Pardon, Johanny.
05. 03. 2011 | 23:05

otokar napsal(a):

Voroshile, synu stepní feny, kde se vTobě bere ta drzost a chrapounství? už jednou jsem Ti napsal, že nejsi na dobytém území, tak se mírni.
Otokar z kmene Přemyslovců.
05. 03. 2011 | 23:08

stejskal napsal(a):

Pánové simulante a arnazachu,

kdybych se chtěl do debaty pod tímto blogem zapojit, napsal bych něco podobného jako Vy.

Dobrou noc všem.

Libor Stejskal
05. 03. 2011 | 23:11

Mirka napsal(a):

PROGLAS

veršovaná předmluva k evangeliu, autorství je přisuzováno Konstantinovi
(826 nebo 827 až 869)

Jsem předzpěv k svatému evangeliu.
Jak dříve předpověděli proroci,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť jest světlem tohoto světa.
Splnilo se to v tisíciletí tomto sedmém.
Oni totiž řekli: Slepí prohlédnou
a hluší uslyší slovo Písma.
Neboť jest třeba poznati Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar tento jest zajisté od Boha daný,
dar boží jest to údělu na pravici,
dar duším, nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan
učí všechen lid a praví:
Všichni, kdož spanilost svých duší
vidíte, neboť toužíte radovat se,
zapudit temnotu hříchu,
a zbavit se zkázy tohoto světa
a rajský život nalézti
a uniknout plameni hořícímu,
slyšte nyní svým rozumem,
slyšte, všechen lide slovanský,
slyšte Slovo, přišlo od Boha,
slovo krmící lidské duše,
slovo posilující srdce i rozum,
slovo toto, připravující k poznání Boha.
Jako bez světla se nepotěší
oko patřící na všechno stvoření boží,
nýbrž vše není ani krásné, ani viditelné,
tak je to i s každou duší bez knih,
jež nezná zákona božího,
zákona knižního a duchovního,
zákona zjevujícího ráj boží.
Neboť který sluch, jestliže rachot hromu
neslyší, může se báti Boha?
Dále chřípí, nečichají-li vůně květu,
kterak pochopí zázrak boží?
Vždyť ústa, jež necítí sladkosti,
činí člověka jako kamenným.
Ještě víc však duše bez knih
zdá se být v lidech mrtva.
Bratři, to vše jsme my uvážili
a povíme vám radu výbornou,
která všechny lidí zbaví
života zvířeckého a žádostivosti,
abyste, majíce mysl nerozumnou,
a slyšíce slovo cizím jazykem,
neslyšeli je jak hlas zvonce měděného.
Neboť svatý Pavel uče toto řekl,
modlitbu svou napřed vzdávaje Bohu:
Chci raději pět slov pověděti,
a svým rozumem je říci,
aby i všichni bratři rozuměli,
nežli deset tisíc slov nesrozumitelných.
Kterýpak člověk toho nechápe,
který nepřidá moudrého podobenství,
vykládajícího nám správné řeči?
Vždyť jako zkáza hrozí tělu,
a všechno je hubí, víc než hnis je ničíc,
nemá-li patřičného pokrmu,
tak každá duše přestává
žít a nemá v sobě života božího,
když slova božího neslyší.
Ještě jiné podobenství velmi moudré
povězme: Lidé, kteří se milujete
a chcete růsti růstem božím,
kdo z vás neví, že tato víra pravá,
jako símě padající na pole, -
tak ona v srdcích lidských
má zapotřebí deště božích písem,
aby úroda boží hojněji vzrostla?
Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih,
nehovořící řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všechny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nicméně rád bych připojil své podobenství
a málo slovy podal mnoho smyslu.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.
Národové, kteří nemáte rádi nepřítele
a hodláte zápolit s ním mocně,
otevřete pozorně dveře rozumu,
když jste přijali nyní zbraň tvrdou,
kterou kovají knihy Hospodinovy,
hlavu ďáblovu mocně potírající.
Neboť kdo přijme knihy tyto -
Moudrost-Kristus jimi mluví
a vaše duše posiluje -
Apoštoly pak se všemi Proroky,
kdo zajisté jejich slova zvěstují,
budou schopni zabít nepřítele,
dobré vítězství Bohu přinášejíce,
rozkladu těla hnilobném uniknou,
těla, jehož život je jako ve snu,
nebudou padat, ale pevně stát,
a že vůči Bohu se ukázali chrabrými,
budou stát na pravici božího trůnu,
když přijde ohněm soudit národy,
věčně s anděly se radujíce,
ustavičně slavíce Boha milostivého,
písněmi z knih vždycky
Boha opěvajíce, který se nad lidmi smilovává.
Jemu přísluší všeliká sláva,
čest a chvála, boží Synu, vždy
s Otcem i svatým Duchem
na věky od veškerého tvorstva.
Amen.

(9. století, překlad se staroslověnštiny)
05. 03. 2011 | 23:36

im napsal(a):

Ten Werfelův text je výmluvným dobovým dokumentem, navíc přeloženým do krásně košaté češtiny, díky pane Karlachu. Dík taky panu Stejskalovi, že neváhal a přemluvil Vás k souhlasu s otištěním.

Domnívám se, a jistě nebudu sama, že Vaše jazykozpytné i jiné poznámky ke zdejším blogům by si rádo přečetlo vícero zájemců.
05. 03. 2011 | 23:54

Radkin Honzák napsal(a):

U madridu se nebojovalo za Prahu, u Madridu byla střelnice, kde si protivné strany zkoušely zbraně a taktiku (viz Tma o polednách)
05. 03. 2011 | 23:54

Honza napsal(a):

Johanno, proč si proboha myslíte, že umíte anglicky?
05. 03. 2011 | 23:59

voroshilov napsal(a):

hadr:
Vtipne,Milosevic otraveny v cele a Saddam-legalni prezident sve zeme popraveny okupanty ma bejt vase norma?
Dobre,ze Kaddafi ponekud se vymyka vasim normam:-)
06. 03. 2011 | 00:02

voroshilov napsal(a):

Radkin Honzak:
Mel by jste vedet o zidovske hruzovlade ve Spanelsku pred nastupem Franka?
Ale to se vam moc nehodi,to je tabu!
06. 03. 2011 | 00:04

Anba napsal(a):

Ano, text je krásný, trochu nadnesený, jak to už v čase ohrožení a zejména u umělců bývá. Franz Werfel nás Čechy měl rád, z našich dějin vytkl to pěkné, to co si my sami dnes ošklivíme. Nezdolnost tisíciletou sobě nazveme ohebnou zbabělostí, volbu cizozemských králů posmíváme tím, že nikoho vlastního schopného jsme neměli, husitské hnutí je nám rabiátským zbojem, který nás uvrhl do válek a boření klášterů, myšlenku mistra J.Husa "žít v pravdě" pro jistotu už nikdo nepřipomíná, odkaz Komenského przní ministerští neumětelové a národ blbne.
Škoda, že se na naše následné dějiny nemohl Franz Werfel podívat a popsat nám je ze svého laskavého odstupu.

voroshilov: jistě, je snazší a zároveň těžší být příslušníkem velkého a mocného státu.Máte moc krásného v dějinách a moc a moc hnusného. Ale velikost národa se pozná ve velkodušnosti jeho členů. Dnes propadáte.
06. 03. 2011 | 00:15

Karel Mueller napsal(a):

Anba:

Moudrá babička, jako vždy :-)
06. 03. 2011 | 00:28

voroshilov napsal(a):

Anba:
Povidejte mi neco o velikodusnosti?
Priste v rubrice Zahranici-Evropa zajdete na nejaky"rusky"clanek,bude tam zruda pod nickem Wolf ktery neustale pise o ruskych kurvach,ozrale svoloci a t.d. nikdo ho nemaze,moc povzbudive cteni pro velikost ducha!
06. 03. 2011 | 00:30

Anba napsal(a):

voroshilov: ale Vy snad nemusíte klesat na úroveň Wolfů, Vaši předci je už zadupali. S touto myšlenkou se můžete nad potomky fašounů povznést. Tak hezky česky umíte a přitom se nám vysmíváte, že chceme být pupek světa. Právě naopak, nečtete tady na Aktuálně tolik českého sebemrskačství? To je dnes naše vizitka. Zbytečně přiléváte oleje do ohně rusofobů - pochopte, že jim v r.1968 bylo 18,20.Až jim bude 100 jako režiséru Vávrovi, vůbec si to nebudou pamatovat.
06. 03. 2011 | 00:42

voroshilov napsal(a):

Sebermakcstvi neni vase domena,my si toho uzivame svrchovate,vlastne jsme hrozne naivni a duverivy narod,i tu implantovanou komunistickou ideologii jsme prijajali za svoji,ale jak rikal A.S. Puskin:"Ja muzu nadavat na Rusko jak chci,ale cizinec mi nic vycitat nebude,to neni JEJICH vec"
Samozrejme nemusim s klasikem souhlasit pokud jde o konstruktivni kritiku a ne sproste pomluvy a urazky.
06. 03. 2011 | 00:55

Anba napsal(a):

voroshilov: tak jsem se podívala na doporučené (Skolkovo). Ten Wolf je opravdu prasák, ale zamlčel jste, jak si ho podali pro jeho sprostotu další diskutéři a cenzor zasahoval, ne že ne. Tak příště objektivně a Wolfa doporučuji přeskakovat.
06. 03. 2011 | 00:59

Anba napsal(a):

Puškin má pravdu, nadávat na sebe můžeme, od cizích je to prostě vměšování. Tak mír.
06. 03. 2011 | 01:05

Anba napsal(a):

K.Mueller -zdravím a děkuji, i když asi lepší by bylo mladá a míň zkušená :-).
Myslím, že k Rusku máme oba podobný vztah.
06. 03. 2011 | 01:14

kormoran napsal(a):

Jen kratce,
jinde plati na uzavreni obchodu jen podani ruky a pohled do oci.
V cr neplati ani to , co je napsano a pravne osetreno -prevazujici, abych nebyl narcen z pausalu.
Tuto skutecnost neovlivnuje ani vlada a ani rezim.
06. 03. 2011 | 02:23

Karel napsal(a):

kormoran
lze čekat něco jiného ve státě, kde občany zvolení zástupci do zákonodárného sboru prosazují cizí zájmy, než zájmy lidí, kterými byli zvoleni?
lze čekat něco jiného ve státě, kde se zákony citují s přídomkem " v platném znění" a nevyznají se v nich ani sami právníci?
kde má původ ta ochota některých lidí zapomenout na čest a nechat se koupit?
06. 03. 2011 | 03:36

honolulu napsal(a):

Oh, Johanna, you are fantastic with your language abilities...I'm speechless. You are the pure international lady and my heart (not only) is automatically pumping in the higher rate. I would like to ask you for your permission to send you the application form for our marriage...
I can assure you, I am very handsome man in the perfect (for ever young) age.
I have warm personality full of desire when I visualize you in my dreams.
I promisse you, you will drown in my affection. I am also RICH ! Unfortunately I don't know where is my home, so come to me, my baby and help me to build our nest.
What is color of your eyes and hair, and what sign are you born ? ?
Do you prefer to make love on the beach of a tropical island or in the remote forest in the North ?
Open your heart to me and tell me everything about you.
I will wait impatiently for your positive answer...You admirer -Honolulu.
06. 03. 2011 | 04:15

honolulu napsal(a):

Geee, jezkovi voci - asi se budu zenit ! Co jsem to zase udelal ?
Tencokydo, help me ! Schovej me, kde rostou muchmuky. Zmlatim Te jen malo, trosicku....Ty, za to za vsechno muzes ! Makuvka mi nefunguje jako drive, kvuli Tvemu vlivu.
06. 03. 2011 | 04:30

náš a jejich napsal(a):

Každý národ si přibarvuje svoji historii. Nebylo by ale pro dějiny lepší, kdyby dnešní prostor přenechala Němcům? Německo by obsadilo Evropu. Stejně EU je Německý stát! Autore, i nejkrásněji napsaný článek nemusí mít nic společného s pravdou. Přece vše psané je produktem vyšší vrstvy národa. Spodní vrstva nikdy nic nenapíše.
06. 03. 2011 | 07:46

náš a jejich napsal(a):

Každý národ si přibarvuje svoji historii. Nebylo by ale pro dějiny lepší, kdyby dnešní prostor přenechala Němcům? Německo by obsadilo Evropu. Stejně EU je Německý stát! Autore, i nejkrásněji napsaný článek nemusí mít nic společného s pravdou. Přece vše psané je produktem vyšší vrstvy národa. Spodní vrstva nikdy nic nenapíše.
06. 03. 2011 | 07:46

Johanna napsal(a):

to Honolulu: Well, I am free, sir Honolulu. No wonder - certainly thinks so and Mr. Stejskal. I'm pretty, too - I have blue eyes like a cross of the Finnish flag and I am a natural blonde. Unfortunately - I have almost the height of the Eiffel dimension. And I am free because I'm probably too smart. Every guy hated what I have known, and how many people in the world corresponds. I'm not that bad - trust me. What you will be my sign? It is one of twelve - guess, Honolulu. Maybe I was a virgin. The word ”promise“ to mention only one S. In deference, Johanka. P.S. chance you always ... What else do you offer?
06. 03. 2011 | 07:54

dělej napsal(a):

Pre Fóro šilov
Pod Tatrou je chýška. Na olovrant kyška. Pod tatou sa blýska, romy divo blijů. A tak čerti z drotármi fóry šili, až sa k Rusku pripojili.
06. 03. 2011 | 08:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

pan Karlach mi tento text pred cca 2 mesici poslal take, jako reakci na muj drivejsi clanek o tom cesko-nemeckem "odsunovem" problemu.
V pruvodnim mailu pridal komentar, ze tyto Werfelovy texty dosti paradoxne kontrastuji s tim, ze "paní E. Steinbachová vymyslela Cenu Franze Werfela o vyhnání, letos ji dostal jeden pan redaktor z ČT".
Zda se mi, ze F.Werfel by dnes asi tezko podporoval pozadavky sudetonemeckeho krajanskeho sdruzeni...
Skoro bych rekl, ze by F.Werfel nesouhlasil se zneuzitim sveho jmena pro cile p. Steinbachove...

..
06. 03. 2011 | 08:31

Stařečeki napsal(a):

pro voroshilov. Voroshilove promiňte, ale Rus by nikdy nepsal jako vy. Vy Rus nejste, vy jste zakuklený Sudeťák. Nemyslím tím Sudeťáka odsunutého, ale toho Sudeťáka co se zasloužil o naši okupaci, co hajloval při příjezdu Hitlerových vojsk do Prahy a co chtěl obsadit i Rusko, za jehož občana se vydáváte. To že umíte česky je jenom dokladem toho, že jste zrádce ze Sudet a ne Rus. Pravý Rus by takto nikdy nepsal.
06. 03. 2011 | 08:33

MirekS napsal(a):

Inspirujici blog, pane Stejskale, diky. Urcite si zverejneni zaslouzil...

Zdravi

MirekS
06. 03. 2011 | 08:45

Holubář napsal(a):

Johana:
Kdysi před několika desetiletími jsem měl jednu přítelkyni exhibicionistku. Byla to někdy náramná legrace, ale dlouho se to s ní vydržet nedalo.
Tak trochu déjá vu..... /to je z francoužštiny, kdybyste náhodou nevěděla :-)
06. 03. 2011 | 08:48

MirekS napsal(a):

A co nabizime Evrope dnes, pane Stejskale? Vyprodej sveho ne uplne nejlepe udrzovaneho domu? Levnou pracovni silu, kterou sebemrskacsky jeste zlevnime? Trh, ktery zkoupi vse levne, co jinde v Evrope se uz neproda? Nebo ze by literaturu, protoze jedine vyvozem bude od zdrazeni osvobozena? Nebo ze bychom mohli vyvazet (uspesne) politiky? Treba do Recka, Irska, Portugalska, Spanelska ci Italie?

Zdravi

MirekS
06. 03. 2011 | 09:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše něco málo z nedávné historie České kotliny. Když ještě patřila Česká kotlina do Varšavské smlouvy a byla jen ruskou gubernií, byla určena pro příští válečný konflikt, pokud nastane, za jaderné válčiště, neb "odborníci vypočítali", že jaderný mrak bude okrajovým pohořím a Karpaty zadržen a nedostane se až do Moskvy. Sejfy CO vydaly nejeden zrůdný plán po otevření v roce 1990. Ledasčím byla Česká kotlina v minulosti a ledasčím ještě bude. Pan Franz Werfel správně předvídal před druhou světovou, psal slova útěchy pro trpkou budoucnost, to není historické konstatování, to je jen "připravený obklad na rány, které Češi měli v blízké budoucnosti utržit".Tak se na tu stať dívám já. Tužka.
06. 03. 2011 | 09:50

colour napsal(a):

Chtě nechtě i dnes stojíme před okruhem prastarých otázek lidstva a mám pocit,že na ně odpovědět neumíme více než před sto lety: revolucionáři nebo povstalci ? Právo násilí v revolucích?, "právo na bohatství", "právo bohatých", dostupnost drahé justice a medicíny chudším,právo na území,práva menšim,etnik,právo na život a práci,...
06. 03. 2011 | 09:52

Pepa Řepa napsal(a):

Johanna
Vy jedete. Chápu, proč dostávaly orkány ženská jména. Copak Gunter Grass, Vy jste lepší. Jste jako Katrina o Mardi Gras.
Vám se budu raději vyhýbat. Jde z Vás hrůza a mně to už blbě utíká.

Odvážnej chlapík, ten Honolulu od Limpopo River, řekl bych.
Hnojnej mužík půjde za svědka?
06. 03. 2011 | 09:58

Drzá zrzka napsal(a):

colour

Celá "západní civilizace" se sesněrovala tolika pravidly, že neví jak dál. Chybí jí duchovní smysl. Smysl duchovního neklidu.
Nelze žít jen pro plné ledničky, politiku, net, karty a křížovky...
06. 03. 2011 | 10:07

Sladký napsal(a):

I promisse..:o)) Honey Lulů.
06. 03. 2011 | 10:13

Sladký napsal(a):

Drzko, tentokrát s tebou naprosto souhlasím.Tahle civilizace je vědeckotechnicky vyspělá,produkuje hromady zboží, ale filosoficky/spirituálně je primitivnější, než nejzapadlejší kmeny z deštných pralesů.
Navíc, občasná stručná přehlídka televizních KANÁLŮ (velmi přiléhavé) a zkušenost s generací, vyrůstající v nové svobodné společnosti dává téměř naprostou jistotu, že debilizace národa (národů?) je na nezadržitelném postupu.
06. 03. 2011 | 10:18

Ládik!!! napsal(a):

Od německý píšícího autora je to pozoruhodný text, pro mě naprosto nečekaný. Škoda, že se nedožil období, kdy jsme už nedarovali Evropě, ale Rusákům.

pro odlehčení:

Jednotka ruských vojáků letí do Čečenska a velitel motivuje vojáky:
"Chlapi, za každou čečenskou hlavu dostanete láhev vodky!"
Letadlo přistane, rozrazí se dveře, vojáci se rozprchnou. Za několik minut se vrací a každý táhne několik hlav. Velitel je celý bledý a zpocený: "Kuwa hoši, to bylo jen mezipřistání v Kyjevě!!!
06. 03. 2011 | 10:28

Pepa Řepa napsal(a):

K tématu. Těžký článek, chce to nechat uležet.
Jistě, dá se jen spekulovat, jak by se Werfel postavil k udělování ceny označené jeho jménem. Možná by se distancoval.
Co vymyslet ještě cenu Jiřího Ortena udělovanou Berndtíkem Posseltem za poesii vyhnanců?

Půjdu ještě dál ve spekulaci. Je otázkou, jak by se on-do určité míry kosmopolita- díval na současný trend EU. Neměl by výhrady?
A nebyl by automaticky zařazen do šuplíku-kam rozhodně nepatřil- už pro časté používání slova národ, dnes ze slovníku "slušných" vytlačené a ponechané extrémním nacionalistům?
Spekulovat se dá o lecčems.
06. 03. 2011 | 10:31

Alarien napsal(a):

Nádherný text plný ryzího vlastenectví, jaké se dnes, žel, již nevidí. Pár terminologických či věcných nepřesností (Karlova Praha sídlem Svaté říše římské »národa německého«, založení první »německé« univerzity, legáti sympatizující s kacíři na kostnickém a bazilejském koncilu, »německý« císař sestavující jedno "křižácké vojsko za druhým) na tom nic nemění.
06. 03. 2011 | 10:36

LEVAK napsal(a):

Mimo jiné jsme sponzorovali západní Evropu v letech 1997 a 1998 výměnou zlatých zásob ve výši 57,58 tun za jejich dluhopisy.Nyní máme zlatých zásob ve výši jen 16-ti tun a jsme na 67. místě ve světě.Např. Slovensko má 33 tun zásob a Polsko 107 tun. Čína má cca 3100 tun a Švýcarsko 1040 tun.Ptám se kdo byl tehdy předsedou naší vlády?Jedná se o korupci ve prospěch zápdních demokrcií nebo o obyčejnou zlodějnu a ožebračení národa.Když k tomu připočítáme převedení důchodového fondu do státního rozpočtu za účelem zmenšení jeho propadu,privatizační zlodějny včetně sanace bank tak není potom divu,že se tady vyhrožuje že není na důchody!
06. 03. 2011 | 11:02

kverulant112011 napsal(a):

no na můj vkus trochu národovecky přepjatý text.

Moji předci - co vím - žili v Polabí od 1224 a nikde jsem nepostřehl, že by třináct století udatně bránili Evropu. Husiti, Švédové, Němci, Rusové - nikdo z nich nic dobrého nepřinesl. Prostě to byli válečníci, kteří měli rozličné důvody válčit a plundrovat. Ať rasovou nenávist, náboženskou nesnášenlivost, třídní nenávist nebo kdovíco, území, moc, vliv ...

Jako se na nás Eropa vykašlala, tak my dneska nejsme podle mého pro Evropu žádným extra přínosem, naopak jsme typičtí troublemakeři. Ale výhody z EU, to bysme brali. To jsme my. Takže bych to viděl historicky vyrovnané.

Obraty v tom článku by klidně mohl použít pan Mečiar nebo Slota nebo ještě ostřejší hoši z minulosti....

Tak bych si myslel, že bysme mohli v Evropě pokračovat zatím bez války ještě víc než těch zatím šedesát roků a nebrnkat na ten nacionalistický stádní pud ani o trochu víc, než je nutné.
06. 03. 2011 | 11:10

LEVAK napsal(a):

Ad kverulant112011:dovolím si Vám doporučit, aby jste se o výhodách z EU moc nezmiňovál před našimi zemědělci nebo Vám dají na chrám Páně!A pokud považujete z výhodu zrušení našeho cukrovarnického průmyslu,pěstování dobytka prsat,výroby bezešvých trubek,kladenské oceli,obuvnického a sklářského průmyslu,etc.
06. 03. 2011 | 11:20

Karel Matoušek napsal(a):

Poněkud ahistorický, ale sympatický článek, zvláště v dobovém kontextu. Johanna zřejmě přebrala nebo špatně kombinovala stimulanty se sedativy, takovou směs sexuálně lingvistické agrese jsem tu ještě neviděl. Frantu Adamce na ni.
06. 03. 2011 | 11:28

kverulant112011 napsal(a):

LEVAK:
moji předkové až po mého tátu se živili zemědělstvím, takže mi nemusíte doporučovat :-), něco o tom vím. Že se nechaly padnout velmi dobře fungující byznysy, které mohly jet dál, to je pravda. Ovšem většinou za tím stáli buď neschopní nebo všehoschopní čeští úředníci, politici nebo čeští "manažeři", případně obojí. Příklady asi znáte sám.

Nicméně stále jsme čistí příjemci peněz z EU.
06. 03. 2011 | 11:29

mb napsal(a):

má to několik čertových kopyt ale to asi nemá smysl vznášet ...

Tento národ začíná slovo Boží brát za slovo, jako celek chce brát vážně život z evangelia.

myslim že 20 let, co jsme ´svobodni´ a sami ( ne pod jhem rusů či kohokoli jiného ) si určujeme svůj osud ...

neděláme nic jiného ....Tento národ začíná slovo Boží brát za slovo, jako celek chce brát vážně život z evangelia.

proto také v čechách nikdo nekrade ... a vše vzkvétá ...

jinak nevim jak by pan Werfel hodnotil masakry sudetských němců po válce, možná by jeho velebitelé zde a nyní změnili názor ...

druhé čertovo kopyto spočívá v: Jeho syn, Karel IV., jeden z největších panovníků rané renesance, přináší Čechům zlatý věk, dlouhou hodinu oddechu. Učiní z Prahy sídlo Svaté říše římské národa německého, zakládá tu první německou univerzitu. Přitahuje do Prahy veliké architekty, malíře, trubadúry a pařížské profesory. Národ hmotně i duchovně sílí. Spolu s pokrokovými názory pronikají ze Západu nové myšlenky.

Dekretem kutnohorským jsme vyhnali 80% akademické obce UK ...
/ergo jsme se ze západu ( a blahých myšlenek ze západu) sami vyloučili /

a universita nastoupila cestu k provincionalizaci ...

je to dobré / je to špatné ... ???

no nic ...
06. 03. 2011 | 11:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

nevím, co by si Franz Werfel dnes myslel a co by dělal, koho by podporoval a koho ne (znám jen jeho knížky a pár esejů, po včerejšku i tento, ale osobně jsem ho neznal, ani nemohl. Navíc odhadovat dnešní hypotetické jednání člověka podle toho, co napsal před více než sedmdesáti lety mi přijde dost ošidné).

Znám spoustu lidí, kteří o Němcích či bývalých českých Němcích přemýšlejí jen podle činů NĚKTERÝCH z nich (či spíše jejich předků), které znají z učebnic. A už je nic na světě nepřesvědčí, že patřit k nějaké národnosti není zločin. A pak jsou tací, kteří si dokázali zachovat chladnou hlavu a zdravý rozum i v době největšího nacionalistického běsnění (ať už v Německu, či v Sudetech, nebo třeba i v této zemi).

Nedokážu odhadnout, co by v tomto ohledu dělal Franz Werfel (ve své době ale z mého pohledu jednal zcela správně, i ten text odpovídá duchu doby a toho, co si žádala, tak snad by tomu mohlo být hypoteticky i nyní).

A nakonec drobné upozornění: dějiny nejsou statické, ale dynamické, lidově řečeno, časy se mění. Prakticky žádná plamenná dobová výzva není nadčasová, ale je svědectvím doby)

Libor Stejskal

P.S. Tímto bych raději své vstupy do této debaty ukončil. Už jsme ji zde vedli nesčetněkrát, mám pocit, že už jsme napsal vše, co jsem napsat uměl, nic nového asi v této sestavě na toto téma nevymyslíme. Nechť se zase vyjadřují jiní než já ;-)
06. 03. 2011 | 11:34

LEVAK napsal(a):

Ad kverulant112011 :Vážený pane jste na omylu tak zvaní disidenti v čele s Havlem(krvavým humnistou) přece museli nějak vrátit podporu,kterou dostávali z předešlé roky.Stačí jenom příklad našeho zbrojního průmyslu.Pod pláštíkem humanity nechál Havel zrušit výrobu zbraní.Tehdejší ministerský předseda Klaus nám slíbil,že národ seznámí kdo,které státy zaujaly naše místo na světovém trhu zbraní.Dodnes to národu dluží!
PS:myslíte si,že poloviční dotace pro naše zemědělce ve srovnání s francouzskými či německými jsou výhoda EU?
06. 03. 2011 | 11:45

kverulant112011 napsal(a):

LEVAK:

koukám že to je těžké :-)

V čempak jsem na omylu?

K příkladům zbrojního průmyslu... pravda, tam asi byly těžké ztráty. A nejen tam, asi jste si nevšiml, že to je mi jasné. Nicméně Havlova argumentace měla nějaké opodstatnění, aspoň podle mě.

No a mimochodem: co ta stovka (nebo kolik) našich bitevníků L-159, které se válí už kolik let někde v hangárech a nikdo je nechce ani pod cenou? Za to může Havel nebo já? :-)
06. 03. 2011 | 11:57

vlk napsal(a):

Na tenhle blog jsem si vzal dvoudenní odstup. Jakmile jsem letmo přezkoumal obsah, věděl jsem, že to jinak nemohu číst! Jen s čistou hlavoua čistým srdcem.

nikd y bych nevěřil, že pražský německý žid bud e tím nejpravějším a a nejopravdovějším českým vlastencem...
Díky pane karlachu za tuhle skvělou lekci toho, čemu s e říká vlastnenectví. Lekci z rozumu, pokory a a mravní integrity.
Odpustím si d alší slova o vyjímečnosti textu. Znělo by to jako banalita ajá bych rozmělňovl svůj dojem, který z něj mám.
Uložil jsme jej do svého archivu. Patří tam.
Ale co bych zatraceně rád viděl - pan Karlach promine to slovo, kdyby se k tomuto Wrfelově textu vyjádřil pan Hans Joerg Schmidt. A také by mi rozhodně nevadil text pana Václava Žáka k tomuto blogu. Jana Urbana už o něj žádat nebudu. nestojím o jeho vyjádření. KDysi bych požádal i jeho. Soudný a nepředpojatý čtenář a samozřejmě editor zdejších blogů jistě uhodnou proč bych o ytto blogy stál.

Jen bych chtěl jak pana Schmidta , tak pana Žáka upozornit, že rozhodně nestojím o nějaké plytké klouzání po povrchu ala - je jiná doba a omlouváme se. To nechť radši nereagují.

Pane Karlachu - díky za skvěle ztrávené nedělní dopoledne. Už jsem něco takového potřeboval jako sůl.
06. 03. 2011 | 12:00

vlk napsal(a):

J ještě k pasáži o Mistru Janovi.... První co mne napadlo, když jsem yt řádky četl - jak by asi byl Mistr Jna reflektován dnes. Nejspíše jako pravdoláskař. A postaven na pranýř. Jen babička jakási by nepřinesla otýpku rští a katův pacholek nepřiložil smlonou louč.
Pouze Jana Dědečkov by si na Virtually bahnem hodila a Hájek s Jaklem by s vyrtuální pochodeň přiložil. Protoež upalovat fyzicky se dnes jaksi už / no prostě jeden z bruselských righ hun¨manexcesů/ s enenosí.
Ale možná i zd e by bylo elegantně o Husově zhoubné mýlce pojednáno. Kdo ví.
A druhé, co mne v souvislosti s Husem napadlo ,je , ž e opět přišel přišel zkrátka Mistr Jeroným. Pražský. Jakkoli já jej osobně stavím nad Husa.Z mnoha důvodů. ten by jistě byl vymíván dnes ještě daleko více. Protože měl v jedne okamžik slabou chvilku.
06. 03. 2011 | 12:12

SE5A napsal(a):

Chudák to ještě netušil, že ti báječní Češi předají dobrovolně /žádný pokus o zničení/ různá data okupační mocnosti, např. z posledního sčítání lidu, kde bylo možno vyčíst hodně zajímavých informací, konkrétně i re židovských spoluobčanů.
06. 03. 2011 | 13:05

chucpe napsal(a):

Kdo si přečetl Werfelův text, snadno pochpí, jaká drzost od Svazu německých vyhnanců pojmenovávat cenu po Werfelovi.
--------------
Za dokument o masakrech na Němcích v Československu dostal český režisér David Vondráček významné ocenění.

Režisér David Vondráček převzal Cenu Franze Werfela za lidská práva za dokument Zabíjení po česku. Ten líčí masakry na Němcích v Československu po skončení druhé světové války. Cenu mu udělila nadace německých vysídlenců vedená kontroverzní političkou Erikou Steinbachovou.
06. 03. 2011 | 13:35

voroshilov napsal(a):

Starecek:
To urcite,ja jsem Sudetak a neb rovnou americky spion?
Nevim jak podle Vas ma psat pravy Rus,a ani to vedet nechci,myslete si co chcete,sbohem a satecek!
06. 03. 2011 | 13:35

mb napsal(a):

to chucpe ... vzhledem k tomu že werfel je / byl pacifista, beletristicky zpracoval mj. genocidu arménů a zřejmě odsuzoval VEŠKERÉ GENOCIDNÍ MASAKROVÁNÍ KDEKOLI NA PLANETĚ a pravděpodobně (by) odsoudil i masakry sudetských němců čechy stejně jako odmítal masakry čechů, židů aj. němci ... pak pojmenování ceny proti vyhánění kohokoli odkudkoli chucpe není ....
06. 03. 2011 | 13:44

Al Jouda napsal(a):

Ano, máme být na co hrdi! Nyní ještě ukážeme Evropě tu správnou cestu ven z krize pomocí našich reforem :)))) Vlastně teprve tato vláda to Evropě osladí !
06. 03. 2011 | 13:45

Pepa Řepa napsal(a):

mb
(později se hlásil do československé zahraniční armády, kam nebyl odveden vzhledem ke své srdeční vadě, které nakonec podlehl v roce 1945 v USA).
--------------
S tím pacifismem, mírumilovným řešením a odmítnutím zbraně za každé situace, nám to nějak nekoresponduje.
Zda by s uvedením svého jména souhlasil, ovšem nevíme.

To, že někdo odmítne genocidu, ještě neznamená, že je pacifistou odmítajícím ozbrojený boj proti zlu.
06. 03. 2011 | 13:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše těm, co obdivují Jana Husa.

Hranice vzplála,
tam na břehu Rýna,
a na ní umírá
věrný vlasti syn.
A vy se ptáte,
kdo v těch plamenech je.?
Toť mistr Jan,
toť nejvěrnější Čech.

Tak tohle vždycky zpívali před Husovým sborem v den upálení Mistra Jana. Už jsem tu píseň dlouho neslyšela. Tužka.
06. 03. 2011 | 14:06

mb napsal(a):

zdravím ( ahoj ) pepo řepo ... priznam se ze jsem si precetl o panu werfelovi z wikipedie ...

tam je werfelův pacifismus zjevně / zřetelně popsaný ...

jinak můj os. nazor: samozrejme pacifismus odsad pocad ... jste li oběť a bráníte li se agresorovi ... máte právo na odpor ...

protoze werfel umrel 45 ... tak nevim zda nejak komentoval vyhaneni a masakry sudetskych nemců ... jeho nazory na tu vec neznam ...

spis si myslim ze werfel byl skutecne proti jakemukoli vyhaneni a ze nazvat tu cenu (proti vyhaneni) jeho jmenem ma smysl ...

ale to by nam werfel rekl nejlepe jenom on sam ...

mejte se dobre, prijemnou nedeli ...
06. 03. 2011 | 14:08

Tužka napsal(a):

Tužka píše ještě jednou,..poslední slova Mistra Jeronýma katovi,...netřeba vázat, kdybych se bál, tak jsem sem nechodil. I Mistr Jeroným Pražský by si zasloužil být staven na roveň Mista Jana Husa.
06. 03. 2011 | 14:19

češka napsal(a):

Vynikající blog, děkuji za něj.
Bohužel každá mince má 2 strany, ta druhá říká, že od doby, kdy Bismarck sjednotil Německo, je Německo pro Francii a Anglii bez podpory USA neporazitelné.
No a my z jejich pohledu ležíme až za Německem a před Ruskem.
Taky nesmíme zapomínat, kolik Židů se k novězaloženému Československu otočilo zády a odešlo do Německa. Pravda, brzy se vrátili.
06. 03. 2011 | 14:57

honolulu napsal(a):

Only for beautiful, angel face lady, Johanna.
Krasna blondynko s modryma ocima, devcata jako jste Vy, jsou mojim snem...Ale to vyznani lasky Vam napsal mezinarodni snatkovy podvodnik, ktery zde vystupuje pod nickem Tencokyda Hnuj. (Vystizny nick ve svete hochstapleru.)
Moje chvile nepozornosti zapricinila, ze si "vypujcil" muj nick Honolulu. Je hledan Interpolem a FBI v 5 statech Evropy a 6 statech USA. Zatim co ja ziji pro krasu zen, tak on zije pouze pro jejich bank accounts.
Setri penize na plastickou operaci (v jeho pripade velmi nakladnou), aby mohl zaujmout slavnou osobnost na Aktualne CZ, pana Fabiana Golga. (Je do neho tezce zamilovan.)
Ale stejne jste zajimava a poutava a budoucnost vzajemneho poznani je nam otevrena....
06. 03. 2011 | 15:19

kanadan napsal(a):

Skvely blog,dekuji.
Pan Stejskal napsal,ze dejiny nejsou staticke,ale dynamicke.Souhlasim,ale castecne
se ale bohuzel i opakuji a to v jakesi spirale.Takze jen v jine hladine a v jinem kontextu.
Proto je tak dulezite vyucovat dejiny kvalifikovanym zpusobem.S durazem na jejich dynamiku , na rozdil od tupeho memorovani.
Drobne historicke nepresnosti v tomto blogu jsou vice nez kompensovany uzasnym emocionalnim nabojem ,ktery ctenare "vtahne" do predmnichovske situace.
Zil jsem 40 let v cizine a z toho vetsinu casu v Kanade.Po mnoha debatach s kolegy
v praci( vsichni s universitnim vzdelanim),jsem dosel k zaveru,ze dejiny se vsude uci asi dost spatne a co hlavne sebestredne.Neslovanske narody nejevi skoro zadny zajem o ty slovanske.Snad jen o Rusko,protoze bylo dlouha leta nebezpecne.V tom se nic nezmenilo.Typicky Kanadan ,nebo American nevi o Cesku o nic vice( tedy spise nic)
,nez v roce 1938.Vsechny ty mensi slovanske zeme jim splivaji v predstavach jako neprilis rozvinute,chudsi zeme,kde se mluvi legracnim jazykem ala Borat.
Takze pochybuji,ze by nam chtel nekdo ze zapadu prispechat na pomoc v roce 2011 ,protoze toho o nas ted o mnoho vic vedi.
Bylo by asi dulezite pochopit,proc jim stejne male ale neslovanske zeme,jako je Norsko,Dansko,Svedsko,Portugalsko,Recko atd.vubec takto nesplyvaji a budi vetsi respekt. Je proto zrejme,ze cesti diplomate z predmnichovskeho obdobi pracovali s obrovskym handicapem ,diky historicke negramotnosti spojencu.Za to jim patri nas velky respekt,i kdyz tuto bitvu nakonec prohrali.
06. 03. 2011 | 15:41

honolulu napsal(a):

Panove,
je stara znama vec, ze kazdy Herinek (Nemec) a snad jeste vice Rakusak ma povahu holuba.
Kdyz je nad vami, tak vam kaka na hlavu a kdyz je pod vami, tak vam zobe z ruky. Kdyz je jich vice nez 5, tak zalozi 2 politicke strany.
Jejich kuchyn je horsi nez Ceska a nase devcata jsou hezci nez Nemky. To ostatni se nepocita...Da se vsak s nimi zit stejne jako s Rakusany.
S Muslimaky napr. z Pakistanu se zit neda. Proto spojte se s kazdym, kdo chce udrzet Evropu, Evropu.
06. 03. 2011 | 15:48

Theodore Bagwell napsal(a):

Na debatujícího "honolulu":

No, to je fakt dějinotovorný argument, že jsou Češky hezčí, než Němci. Kdo přišel s tím, že Němky nejsou hezké!? Mně se líbí. I moje první dětská láska byla nádherná blondýnka z NDR.
06. 03. 2011 | 16:38

Theodore Bagwell napsal(a):

Voroshilove, Vaše úvodní příspěvky, ad shora, naprostý souhlas, moje řeč!
06. 03. 2011 | 16:41

Theodore Bagwell napsal(a):

Ovšem, Voroshilove, dále - přispivatel hadr má pravdu, pokud jde o Saddáma a Ceausesca! A pročpak, pokud přistoupím na tuto hru s mezinárodní ochranou lidských práv a právem mezinárodního společenství vměšovat se do vnitrostátních záležitostí (primát mezinárodního práva nad národním), se ještě nekoná invaze - intervence do Lybie???!!!
06. 03. 2011 | 16:46

arnazach napsal(a):

kanadan:

Skvělá analýza! Je ale taky pravda, že smyslem historie (tedy dějepisu, nikoli dějin) je sebestřednost. Jsou to, řečeno s Třeštíkem, mýty kmene Čechů (v našem případě).

My sice přibližně víme, kdo je na východ od nás, nicméně díváme se na něj většinou skrz prsty, podobně jako západnější Západ na nás. Ten Západ, který nikdy nepochopí, že i my jsme kulturně Západ a (nebo?) chceme jím být, kdyby ale aspoň uznali, že nejen geograficky, ale i geopoliticky, a to už dlouho (v tomto smyslu má Werfel plnou pravdu), ve střední Evropě. Jenže - máme to vyčítat jim? Nebo sami sobě.
06. 03. 2011 | 16:49

ZAM napsal(a):

Theodore Bagwell:
Když český lokaj už nechce být lokajem, přestane být Čechem. Další vzácná myšlenka do pokladnice moudrosti lidstva. ☺
06. 03. 2011 | 17:07

Naštvaný napsal(a):

No, já myslím, že by se měl ten esej zde uveřejnit i německy, aby tomu řádně porozuměl třeba i ten pan Schmidt, či jak se jmenuje, píše sem někdy česky, jindy německy, a je vidět, že píše v zájmu leckoho, jen ne síly, která opravdově usiluje o jednotu Evropy. Prostě uvádí tu sudeťáckými nácky stokrát opakované lži, které, jak praví čeština, se posléze stávají pravdou. Bohudíky jen pro někoho. A hlavně, redaktor, administrátor těchto stránek a překladatel toho eseje by měli vstoupit do jednání s představiteli sudetoněmeckého lansmanšaftu, aby ta slova uveřejnili ve svém tisku.
06. 03. 2011 | 17:56

Naštvaný napsal(a):

Ještě maličkost: Franz Werfel i přesevšechno užívá pro určité české instituce, a i jiné, leckdy terminologii té doby, ale to je, myslím, v kontextu tohoto grandiozního díla, chceme-li porozumět Evropě, i přes jeho nepatrnost, přehlédnutelné.
06. 03. 2011 | 18:07

Elena napsal(a):

dnes mám nozaj sviatok, druhý dobrý blog,

prečitam si ho ešte raz, takéto blogy človek by mal čítať pismenko po pismenku, sú vzacnosť.

ďakujem
06. 03. 2011 | 18:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text ("ksind", "póvl"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 03. 2011 | 18:19

Naštvaný napsal(a):

Ještě něco:navrhnout jim, Sudetoněmlndsm....aby vždy v den předávání cen Franze Werfla, tento esej nechali umělecky přednést, jako kulturní vložku akce. Pak by se pomaličku mohli stávat věrohodnými.
06. 03. 2011 | 18:31

LEVAK napsal(a):

Ad kverulant112011 :Havel udělal líbivé gesto na účet dělníků.V první řadě se měl postarat o odpovídající náhradní program.To je to samé jako když zelení jsou proti jádru ale žádnou odpovídající náhradu ještě národu nenabídli.
PS: moji staříčci byli oba dvá gruntovníci a už v první třídě sem byl zapojený od pasení kráv,sušení sen,okopávání řepy až po sběr řepy a zemáků,etc.
06. 03. 2011 | 18:57

Hurá napsal(a):

To ZAM:
Soudě podle Vašeho prvního diskusního vstupu mohu konstatovat, že Vaše hloupost skutečně pluje v jiných vodách než ta moje.
06. 03. 2011 | 20:40

Sutech napsal(a):

Velmi zajímavý text, sice trochu něco jiného, než jsem čekal. Přesto musím poděkovat autorovi za zvěřejnění tohoto "apokryfu"
06. 03. 2011 | 20:42

Maxx napsal(a):

Diskutující by si měli uvědomit, že původní obyvatelé Čech mají keltský původ, který dodnes v české populaci převládá - viz nedávné výzkumy o genetických mutacích typických pro Kelty. Takže diskuse, jestli jsou víc Slovani nebo Germáni je zcela mimo mísu.
06. 03. 2011 | 21:46

ZAM napsal(a):

Hurá:
Souhlasím s Vámi. Jenom se divím, proč místo starosti o hloupost svoji se staráte o mou. Souvisí to asi s tou nenávistí, o které jste tak plameně básnil ve svém příspěvku.
06. 03. 2011 | 23:35

ZAM napsal(a):

Maxx:
Kteří původní obyvatelé Čech? Neolitičtí ůlidé zvoncových pohárů, únětické kultury anebo starší lovci mamutů? Na Moravě žili moderní lidé už před téměř třiceti tisíci léty. Keltové to jistě nebyli.
06. 03. 2011 | 23:43

Maxx napsal(a):

ZAM:
No Bojóvé. Je samozřejmé, že se ti obyvatelé dále namixovali v průběhu válek - Němci přišli do Čech na pozvání Karla IV, na Moravě zanechali své sémě zejména Švédové při obléhání Brna atd. - ale ten základ je jasně keltský.

A mimochodem, vnímají to tak i sudetští Němci - níže uvádím komentář, který se kdysi objevil v jednom anglicky psaném mezinárodním blogu (kopíruji sem pro zajímavost výňatek v původní podobě):

The Germanic name ‘Boehmen’ (Bohemia) derives from the great Celtic tribe of the Boii (‘Boier’ in Germanic) as well as the name ‘Bayern’ (Bavarian). They Boii settled the whole area between north of La Tène in today’s Switzerland and Hallstatt in Austria’s Salzkammergut. They realm included also the whole territory of today’s Czech Republic.

The Boii Celts were conquered (and partly subdued) by Germanic tribes from the Rhine and Westphalia area at the beginning of the 1st century A.D. The Germanic language was superimposed on these indigenous people as well as later the Slavic language, when Slavic warrior tribes arrived around 550 A.D.

The Nazis were obsessed with ‘nations’ and their origin. Thus they performed intensive research on “human races”. To their (maybe) dismay, they found out that the ‘Herrenvolk’ was much less uniform and "Nordic" than their exponents were trying to prove. Their tests found that almost all Central and Western Europeans share strong Celtic biological elements, in Germany partly underlying the Germanic stem.

One very interesting finding was that the Bohemian “Czechs” and the Bavarian “Germans” are pretty much the same people and that the “Germanic” Prussians have generally more “Slavic” elements than most Bohemian Czechs.

For their perverted “Ariernachweis” (Arian verification), they performed, among others, tests on my grandfather’s family, who were “German” Bohemians and on my grandmother’s family, who were “Czech” Moravians, with the result that they were biologically virtually from the same “stem”; even though, my grandfather’s family had German-Praguan background and lived in Teplitz and my Czech grandmother’s family was from near Kroměriž in inner Moravia (Mähren). - And this was so with the majority of the tested cases as the SS-department “Ahnenerbe” later stated. That is probably also why the Nazis considered the Czechs later, near the end of the war, as “blutsverwandt” (racial identical).
07. 03. 2011 | 00:10

ZAM napsal(a):

Na území pozdějších Čech tehdy žily i jiné keltské kmeny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9
Kolonizace Čech předky pozdějších ´sudetských´ Němců nastala již za Přemysla Otakara I. a hlavně P.O.II. ve 12. stol. Dnenší ´sudetští´ Němci tuto histórii vnímají svérázně po svém odlišně od prokázané skutečnosti.
http://www.sudeten.de/cms/?Historie:bis_1918
07. 03. 2011 | 00:39

Maxx napsal(a):

ZAM:
Mně přijde smutné, že byť ani Češi ani Němci nejsou kmenově jednoznačně vymezení (a jsou tak biologicky de-facto zaměnitelní), tak v postatě jen na základě „kultury“ rozdílného mateřského jazyka se stali nepřáteli, kteří spolu už těch 1500 let bojují či alespoň vůči sobě nevraží.

Navíc jako pro člověka s mateřskou českou kulturou je pro mě ještě smutnější, že ti (sudetští) Němci se mohou v podstatě „zadarmo“ opírat o výsledky stamilionové kulturní komunity, kdežto Češi, kterých je maximálně deset milionů (a to včetně Moravanů, jižních Slezanů a minorit), musí věnovat plno času dokazování, že mají vůbec nárok na existenci jako samostaný národ (kultura) a že něco někdo sami dokázali.

I přes tuto snahu je stále český význam ve světě (ale i v Evropě) dost marginální, a byl by, i kdybychom měli důstojné a inteligentní elity, protože ten počet se prostě ničím nahradit nedá. A i zde v malém post-komunistickém středoevropském regionu budou za dominantní mluvčí (mimo Němců) považování Poláci se svou 40 milionovou populací.
07. 03. 2011 | 03:51

Joe napsal(a):

Takovy blabol nema cenu ani komentovat.
07. 03. 2011 | 04:57

dedek napsal(a):

O to smutnější je to, že naši vojáci bojovali nejen za naši vlast ale i za Francii a Anglii. Pokládali životy za tyto země a třebas Anglie si jich vážila tolik, že nám účtovala veškeré výlohy za jejich boj, ubytování pohřby až do posledních ponožek a tkaniček. To vše bylo placeno z našeho zlatého pokladu jehož část byla právě v Anglii. Češi dávali v šanc to nejcennější a to jsou životy. Angláni se nestyděli nechat si i pomoc zaplatit. Dnes nadáváme na Rusáky a západ je nejhorší bezcharakterní verbež, která nás nejen prodala ale nechala si zaplatit i pomoc, když jim teklo do bot. Jen je zajímavé, že finanční nároky za výzbroj a výstroj ubytování a stravu vznesla Anglie jen vůči ČSR a vůči Polákům si to nedovolila.
07. 03. 2011 | 08:26

Milton Friedmannová napsal(a):

pracuji v továrně se spoustou Polek a Ukrajinek. Polky jsou hrozné fifleny, i v té špinavé a hlučné fabrice sedí u stroje vyfintěné, namalované a nastrojené jak někde do baru, ale stejně jim to moc nepomůže, neb jim není dáno, Ukrajinky jsou zas jednoduché slepice a kohoutek s teplou vodou mnohdy viděly až tady, ale české holky jsou pěkné a na úrovni i v těch montérkách.

Češi dali Evropě hlavně ten lidský faktor. A to sebe a to, že dokázali staletí odolávat svým větším početnějším a silnějším sousedům.
Buďme na sebe hrdí, na tu genetickou výbavu a neopakovatelnost. My opravdu nemusíme nikomu lézt do řiti. Buďmě sví. Ale bohužel to se dnes vytrácí a je zde mnoho řiťolezců. Naše fabrika patří Američanům a i na bandasce na vodu je napsáno watter suply a na šatně zas locker room. Přitom v celé fabrice umím anglicky jen já. A kdyby americky vlastník přijel na návštěvu, z bandasky by nepil a šatnám by se obloukem vyhnul.
07. 03. 2011 | 09:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, Česká kotlina, Češi a Moravané, Slezané, neměli to v minulosti tisíce let vůbec jednoduché. Křižovatka obchodních cest, stejnou cestou táhla i válečná mašinérie. Na východě mohutný nerudný a věčně hladový medněd. Od jihu útočný netolerantní půlměsíc. Na západě mával ostrý teutonský meč. Od severu šel chlad, neúroda hladomory. Bylo třeba se v té České kotlině přirkčit, držet se rodné hroudy a touhy přežít. Podařilo se. Proč bychom se mrskali důtkami vlastních slov za to, že jsme jako pevné společenství a souručenství a při tom nepočetné, všechny ty nájezdníky přežili, neztratili rodný jazyk. Mějme z toho radost. A všechny, co pořád pohazují blátem, pošleme někam.... Každý národ, každý státní celek má ve své historii světlá i temná období. Delší i kratší,... jak kdy,... není všem dnům konec, ... historie čeká, až do ní budoucnost spadne, uvidíme, uvidíme. Tužka.
07. 03. 2011 | 09:57

Tenco napsal(a):

Jan Hus - mistr a rektor (1409-1410) pražské univerzity
Jan Amos Komenský - český teolog, filosof, pedagog a spisovatel, rektor školy ve Fulneku
Tomáš Garigue Masaryk - řádný profesor, pedagog, politik a filozof
----------------------------
Petr Nečas - technolog a výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov pod Radhoštěm./celková praxe 2 roky/
Miroslav Kalousek - Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n.p.

Takže snad jen tento vzdělanec pozvedne český národ směrem k historickým výšinám, za obzor fádnosti a průměrnosti :

http://www.jaromirdrabek.cz/zivotopis
:)))

Jak to ti lidi dělaj - že se tak urputně drží cecíku státu a grantových organizací, které státní cecík kojí ?
A v druhé ruce přitom drží karabáč, kterým od druhého cecíku odhánějí ty bezejmenné ?

Nevíte někdo ?
07. 03. 2011 | 10:48

Milton Friedmannová napsal(a):

Polky jsou fifleny, Maďarky polocikánky , Ukrajinky jednoduché, a teplé pivo a studená Němka jsou nejhorší dvě věci na světě, to zjistil a říkal již Ivan Mládek v estrádách. Takže tady v tomto prostoru není moc na výběr. Buďme rádi, že jsme Češi.
07. 03. 2011 | 11:00

Karel napsal(a):

Kdy už konečně Evropa pochopí, že kde jinde, než tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku žijí opravdoví Evropané v pravém slova smyslu? Tolika kulturními vlivy z celé Evropy, kterým byli zdejší obyvatelé po staletí vystaveni, nebyli ovlivněni lidé nikde jinde. Těžko se tu najde rodina, která by neměla mezi svými předky nějakého Slováka, Němce, Francouze, Vláma. Proto nechápu, že existují lidé, kteří nepociťují nutnost sjednocení Evropy a dělají vše proto, aby ten proces alespoň zabrzdili.
07. 03. 2011 | 11:42

Dáša napsal(a):

honolulu
Nejhezčí je určitě Elena. S tou Johannou to moc nevytrhnete. Ještě si to rozmyslete.
07. 03. 2011 | 11:47

Max napsal(a):

Nevím, zda to není trestné říct o sobě že jsem Čech, ale jedno je jisté na svoje České předky jsem určitě hrdý, ale za dnešní situce a vládnoucí garnitůry se bohužel stydím za to, že jsem Čech. V dnešní době se ani nedá hovořit i češství, kdy nám je vnucovan statut ausajdra v Evropě a vlasně na celém světě. Kdo nás dostal na tuto slepou kolej? Nemusíme věřit konspiracím o světovládě, ale Čech to nemá zakořeněno ve svojich dějinách, tak to po tomto prahne? Každý den, nám jsou vnucovány informace, které jsou až na vyjímky naprosto jednostranné, brutalita ve filmech atd.. kdo jsou například tvůrci těch nejbrutálnějších filmů, tak to si zkuste odpovědět! A nyní proč jsou do nás každodeně vlívány informace, prostředníctvím medií, tisku atd.. o vraždách,lickém běsnění, odpověď je jednoduchá, každá společnost dokud je pospolitá je silná, pokud vyvoláte v lidech strach, chaos a atd.. pak je velice snadno zranitelná. Ano já jsem bílý Čech, ale už nejsem ve své domovině!! Mluvíme dnes vůbec Česky? Myslíte, tak jak se chovají naši politici a co dělají pro tuto zem, že se jedná o čerpání z České histirie, že zákony, které vznikají jsou hodny našim tradicím a zvykům. Naší hrdost a češství nám už dávno ukradli a v současné době nám zbylo jen ohlížení se za minulostí a čtení podobných zavadějicích článků!
07. 03. 2011 | 12:04

Elena napsal(a):

Dáša,
vďaka za kompliment, ženská krasa je relatyvný poem, koľko ľudi toľko chuti, fizická krasa bez duševnéj nie úplna a nema cenu,
teda na trhu práce má cenu ako manekynka, stuartka, hosteska, spoločnička, ale to nie moj prípad.
prosím neponukať ma nicku honolulu, lebo nie som napredaj, som výdata a žijem v usporiadanom manžestve výše 20 rokov.
Som nadmieru spokojna a šťastna,
zúčastnovaniem sa diskusý na portale Aktualne.cz, nemám vumysle riešiť nejaký svoj osôbný status ( myslim manželský) ,

zučastnovaniem sa v debatach tunajšých, si kratim čas, dozvedam sa zaujmavé informacie, žartuje a mám ráda srandu, pesničky a kamaratský virtualný pokec, tot vsje!
07. 03. 2011 | 12:48

Dáša napsal(a):

Elena
Nechtěla jsem vám ani náhodou nahlodat vaše uspořádané manželstvo, můj vzkaz byl pro honolulua, který teď mlčí. Možná přemýšlí. Jestli u vás zazvoní s kyticí, odkažte ho na Vodníka.
07. 03. 2011 | 13:17

Elena napsal(a):

Dáša,
príspevky od honolulu už moc nečitam, videla som že tu bol ale nečítala som čo napisal, od kedy má záľubu prisť sem sa poškadliť s tencom, vynadať si jeden druhemu nehurazmimi uražkami, už ich prestavam čitať, Tenco u mna ešte má nádej, že ho budem čítať ale honolulu už nema, každý tu ma svoich simpatizantov, nikomu nekažem koho a čo ma čítať,

Dáša napisala, ja som odpovedala ,

kytycu od honolulu by som okamžite zahodila do koša, poslyčkara by som neuražala on za to nemože ale buď to sam honolulu, otrepala by som tu kytycu o jeho gebuľu
07. 03. 2011 | 13:26

Elena napsal(a):

samozrejme , že výšeúvedené plati aj pre voroshilova, ten by dostal bonus, vyprašila by som ho navýše metlou čo zametame sneh na dvore :)))
07. 03. 2011 | 13:32

Milton Friedmannová napsal(a):

Max

také si říkám, proč nás chtějí ostatní ekonomicky zničit. Proč u nás jsou s porovnáním s Evropou nejnižší platy, ale zboží, pohonné hmoty nebo elektřina již dražší než u sousedů. Proč dochází k ekonomické genocidě zdejšího obyvatelstva. Kdo má asi zájem skoupit zdejší nemovitosti, až je nebudou naši občané schopni z platů utáhnout.
07. 03. 2011 | 13:45

Dáša napsal(a):

Elena
no vidíte, a teď si představte, kdyby se u vás ve dveřích honolulu a voroshilov potkali. To by byla situace!
07. 03. 2011 | 14:16

Tenco napsal(a):

Elena
Takže honolulu bude mít alergický záchvat z kytek, voroshilov bude sbírat zbytky své sebedůvěry na dvorku...a nyní přicházím já - celý v bílém. :)))))
/ale raději pošlu zvěda - co kdybyste měla po ruce ještě třeba krbové náčiní.../

Též už honolulua nečtu.
Rozhodl jsem se totiž, že žádný blb nemá právo mi kazit dobrou náladu. Že si o ní budu rozhodovat já sám.
:)))
07. 03. 2011 | 15:07

Dáša napsal(a):

Tenco
nemá smysl předbíhat událostem, nemusel by nést kytici, ale třeba věnec.
07. 03. 2011 | 15:27

Karel Mueller napsal(a):

Milton Fridmanová:

Chcete prostě říct, že probíhá skrytá, ale důkladné genocida českého národa. Hmm...

Podle všech měřitelných parametrů ano. Jestli je záměrná nebo nedostatky v systému nechám povolanějším. Ale v každém případě se "tento národ" nebrání. Jednou si příští obyvatelé "této země" položí otázku, proč se nebránil.
07. 03. 2011 | 19:51

ZAM napsal(a):

Karel Mueller:
Aby vyhrál.
08. 03. 2011 | 18:18

satan napsal(a):

a máme tu zase židy???
08. 03. 2011 | 22:45

Terry napsal(a):

Co Češi dali světu

Dva Češi (z nichž jeden se považuje za velikána - hádejte který) obohatili světovou slovní zásobu o nový výraz:

1) v roce 1920 spisovatel Karel Čapek svým slovem "ROBOT" z knihy R.U.R. (ovšem vlastní výraz robot prý vymyslel jeho bratr Josef)

a

2) pan "profesor" Václav Klaus s výrazem (a systémem) "TUNELOVÁNÍ"

Faktem je, že ten "robot" nás nic nestál, na rozdíl od "tunelování".

Ale to přece není podstatné... Důležitý je ten přínos.
:-))
09. 03. 2011 | 11:16

Jirka Z. napsal(a):

Děkuji za překlad i zveřejnění. Článek je sice patetický, ale beru jej jako svědectví o tehdejší době a o tom co si F. Werfel (kterého mám velmi rád) myslel.
09. 03. 2011 | 13:23

olDa napsal(a):

Dekuji za zverejneni clanku. Od Werfela jsem cetl jen jednu knizku. A par veci o nem. Velmi zajimave to pro mne dokresluje jeho pohled na Evropu a narody. S jeho pohledem VUBEC nesouhlasim a o to vice pro mne dokresluji muj pohled na ceskou identitu (resp. na ceske zmateni tykajici se vlastni identity) vetsina reakci pod clankem.
Jen par veci, se kterymi podle mne clovek, ktery ma moznost svuj pohled na to, cemu se rika narod, postavit na vice informaci a dejinnych zkusenosti nez Werfel, nemuze souhlasit: 1. formalne je cele jeho paradigma postavene na Herderove romanticke (tehdy velmi atraktivni, ovsem pro Evropu ve svych dusledcich zhoubne) teorii o narodech, jakozto "osobnostech" , ktere maji kazda svuj raz a svoji ulohu (viz. tehdejsi alegoricke znazornovani Germanie, Francie...). Presne na teto teoreticke platforme se pozdeji rozvinuly vsechny pozdejsi nationalismy vcetne teorie o nadcloveku. (Jelikoz tuto teorie vsichni mame dodnes vice ci mene v krvi, je treba, si ji uvedomovat, distancovat se od ni a poucit se pohledem na "narody" z dob pred Herderem) 2. obsahove (a zde je videt, ze ona zminena predstava nemuze zpusobit nez konflikty): krome toho, ze Cechum dava z velke casti pocit, jak jsou pro cely civilizovany svet duleziti, nevim jak by se na ni divali Polaci ("maly to narod na Vychod od Labe, vdecici Cechum za to, ze jiz stoleti neni Germanskym narodem bojujicim proti humanite"), nebo Srbove (jejich interpretace vlastni identity, jakozto vpodstate obetniho beranka, ktery svoji obeti zachranuje nejen jizni Slovany, kteri nevedi, ze jsou vlastne Srbove, ale vlastne celou evropskou civilizaci pred islamem neni s Werflovym pohledem take moc kompatibilni), a jinym slovanskym narodum. 3. hovorit o Sudetskych Nemcich jako o "neslanem nemastnem pozustatku" nemeckych (agresivnich?) expanzi ci jako o naplavenine, je historicky chybne (Nemci byli do Cech lakani ceskymi krali a cesti krali se z vlastni vule priklonili k civilizaci "rimsko-nemecke". Po kom pak se jmenuje Königsberg/Kaliningrad ve Vych. Prusku?), ale i hruba urazka, kterou. Zadny statnik ci dejepisec si dnes nesmi dovolit neco takoveho formulovat a to ne pro to "ze se nesmi rikat pravda", ale proto, ze je to dnes - Bohu diky - neakceptovatelne forma nacionalismu.
10. 03. 2011 | 10:35

olDa napsal(a):

..sorry za preklepy. Oprava posledniho bodu:
3. hovorit o Sudetskych Nemcich jako o "neslanem nemastnem pozustatku" nemeckych (agresivnich?) expanzi ci jako o naplavenine, je historicky chybne (Nemci byli do Cech lakani ceskymi krali a cesti krali se z vlastni vule priklonili k civilizaci "rimsko-nemecke". Po kom pak se jmenuje Königsberg/Kaliningrad ve Vych. Prusku?), ale i hruba urazka, kterou si dnes zadny statnik ci dejepisec nesmi dovolit vyslovit a to ne pro to "ze se nesmi rikat pravda", ale proto, ze je to dnes - Bohu diky - neakceptovatelna forma nacionalismu.
10. 03. 2011 | 10:41

ZAM napsal(a):

olDa:
´cesti krali se z vlastni vule priklonili k civilizaci "rimsko-nemecke"´ Poněkud odvážné tvrzení.
1)Poloha českého království objektívně jinou orientaci než na Říši římskou dlouhodobě neumožňovala;
2)ta "vlastní vůle" českých králů byla obvykle vynucená.
11. 03. 2011 | 13:22

Ferda napsal(a):

No to je prolhanost. Posledni co je pravda, ze cesi jsou hodni a mili lide. Podle zkusenosti cesi maji zlodejnu a podlezavost v genech
13. 03. 2011 | 19:11

Maxx napsal(a):

Ferda: "Podle zkusenosti cesi maji zlodejnu a podlezavost v genech".

To není přímo genové, ale jsou to kulturně podmíněné vzorce chování: Právě proto, že jsou Češi malým národem, tak nemohli nikdy vítězit frontálním útokem, ale museli se uchylovat k různým lstem. Ty zlodějiny, co jsou vidět dneska, plynou ze třech okolností: 1) Protože Češi nikdy neměli elity, nevládli si a národ nikdy nebyl vyprofilovaný, tak i dnešní manažeři (ať už státu či privátní sféry), necítí nějakou vyšší úlohu než svou vlastní kapsu. 2) Protože Češi nejsou ukotvení v nějaké duchovní víře, tak jejich vírou a smyslem života je materiální konzumerismus. A v takto nastavené filosofii hrají peníze a různé osobní výhody hlavní roli. 3) Češi vždycky byla služebná chudina a i v dnešním státě je většina lidí zaměstnána v nízko placených profesích nebo musí odvádět v rámci sociálního státu nejvyšší odvody a je velmi obtížné legálně žít matériálně saturovaní, pokud toto je nejvyšší hodnota (viz bod 2). A proto se prostě uchylují k různým podvodům a obechcávkám. Toto je vidět na každé úrovni společnosti, od dealerů ojetých aut, přes sportovce až po všechny možné úrovně politiky. To je velký rozdíl od zemí Západní Evropy, kde prostě jsi ti lidé vystačí s platem a nemají potřebu se individualisticky rvát o každou výhodu na úkor ostatních.
13. 03. 2011 | 21:55

Morgast napsal(a):

Vážený pane Stejskale,

jsem nucen předpokládat, že s textem zde uveřejněným obsahově souhlasíte, i když nejste jeho autorem, ani překladatelem. S něčím se souhlasit dá, ale něco je tak hluboce na pováženou, že musím, ze svého pohledu, nuceně vyjádřit lítost nad Vaší osobou.
Autor je zcela zjevný panslavista a dopouští se zkreslujících a v důsledku lživých jevů, naprosto typických v daném období. Ovšem v dnešní době souhlasit s tím, že kupříkladu vrchol českých dějin je v husitském (teroristickém) hnutí je minimálně od dob slavného historika J.Pekaře tedy značně na pováženou, to abych se nemusel uchýlit k výrazně drsnějším a osobitějším slovům. Nejde mi však v žádném případě o urážku Vaší osoby.
Podobně lze rozporovat úspěšně jiné části textu, který má nepochybně hodnotu dobovou, ale lze pochybovat zdali vůbec jakou po obsahové stránce. V rovině historické je často záměrně lživý a lze to snadno prokázat.
Na závěr nelze než ocenit práci překladatele, kde je znát profesionalita překladu viditelná i pro mne coby laika.
S přáním všeho dobrého Váš Morgast
14. 03. 2011 | 07:24

lectus napsal(a):

Pane Stejskale, chodím sem už málo, ale dnes jsem měl štěstí - tenhle příspěvek je nádherný, i když samozřejmě dobově podmíněný. Na Vašem místě bych mazal víc... míním samozřejmě úroveň některých polemik od lidí, kteří asi "Čtyřicet dní" apod. nečetli. Díky panu Karlachovi, je mimochodem (doufám, že se nemýlím) historicky druhým nositelem Jungmannovy ceny za překlad Grasse (taky bych byl původně napsal Günthera :-)
Asi žiji někde jinde než v Čechách, ve svém okolí se s "českou podlézavostí" a podobnými stereotypy nesetkávám. Otázka národnosti je fascinující a ex post neřešitelná, nedávno jsem se dozvěděl, že město Kazaň v Tatarstánu založili pravděpodobně Bulhaři. Takových udivujících zjištění je mnoho.
Zvláštní je, že nikdo ze zdejších puntičkářů nekomentoval tvrzení, že vysíáme "své" řeky na německý sever, aniž by k nám jediná přitékala - napadla mě Ohře, ač severní Bavorsko možná není německý sever.
Závěrem: čtěme Werfela, Grasse aj. v překladech pana Karlacha - nebudeme pak myslet jednoduše. Jiří Šťastný, Pardubice
14. 03. 2011 | 10:04

Wodstafoloin napsal(a):

<a href=http://www.forex-trading-advise.info/forum/showthread.php?p=5231#post5231>order declomycin online</a>
declomycin for hyponatremia
declomycin
20. 04. 2011 | 02:43

Vinstrol napsal(a):

<a href=http://priligy-generico-rx.over-blog.it/>priligy italia</a>
o
<a href=http://pharmacy.over-blog.it/>precoce</a>
su
<a href=http://priligy-dapoxetina.over-blog.it>priligy generico in farmacia</a>
su
<a href=http://priligy-costo.over-blog.it>priligy 30 mg</a>
in
<a href=http://priligy-vendita-online.over-blog.it/>comprare priligy</a>
su
<a href=http://priligy-30mg.over-blog.it/>priligy generico funziona</a>
su
<a href=http://vendita-priligy.over-blog.it/>priligy on line</a>
in
<a href=http://priligy-generico-in-farmacia.over-blog.it/>priligy commenti</a>
o
<a href=http://farmaco-priligy.over-blog.it/>vendita priligy</a>
in
<a href=http://acquistare-priligy.over-blog.it/>priligy originale</a>
o
<a href=http://www.omnadren345.350.com/>priligy dapoxetina prezzo</a>
su
<a href=http://www.dasdasd.350.com/>priligy generico italia</a>
su
<a href=http://www.comprare-priligy.350.com/>priligy dapoxetina</a>
o
<a href=http://www.comprare-20-priligy-20-online.350.com/>priligy online</a>
in
<a href=http://www.acquistare-20-priligy-20-on-20-line.350.com/>priligy effetti collaterali</a>
28. 05. 2011 | 17:30

italikimA napsal(a):

<a href=http://comprar-propecia-barato.over-blog.es/>comprar propecia online</a>
propecia generico mexico
<a href=http://comprar-propecia-finasteride.over-blog.es>donde comprar propecia</a>
propecia precio espana
<a href=http://comprar-propecia-generico.over-blog.es/>minoxidil finasteride</a>
propecia generico espana
<a href=http://comprar-propecia-online.over-blog.com/>descanso propecia</a>
propecia generico 2011
<a href=http://www.comprar-propecia-por-internet.350.com/>propecia generico mexico</a>
comprar propecia por internet
<a href=http://www.donde-comprar-propecia.350.com/>propecia generico precio</a>
propecia generico espana
<a href=http://www.generico-propecia-espana.350.com/>comprar propecia</a>
propecia precio en farmacia
<a href=http://www.medicamento-propecia.350.com/>online propecia</a>
propecia precio argentina
<a href=http://www.precio-propecia-2011.350.com/>minoxidil rogaine</a>
comprar propecia generico
<a href=http://www.comprar-propecia-barato.bligoo.es/>propecia precio</a>
Propecia generico mexico
<a href=http://precio-propecia-espana.eklablog.net/>finasteride 5mg</a>
propecia resultados
<a href=http://precio-propecia-generico.eklablog.com/>precio propecia 2011</a>
efectos secundarios propecia
<a href=http://propecia-comprar.eklablog.com>comprar propecia andorra</a>
comprar propecia barato
<a href=http://propecia-generico.eklablog.com/>comprar propecia</a>
propecia generico comprar
<a href=http://propecia-generico-2011.eklablog.com/>finasteride 1mg</a>
propecia resultados
<a href=http://propecia-generico-comprar.eklablog.net/>propecia fertilidad</a>
propecia precio espana
<a href=http://propecia-generico-espana.eklablog.com/>minoxidil o propecia</a>
comprar propecia andorra
<a href=http://propecia-generico-precio.eklablog.com/>propecia precio en farmacia</a>
propecia generico precio
<a href=http://propecia-comprar.eklablog.net>propecia resultados</a>
comprar propecia barato
<a href=http://propecia-precio-argentina.eklablog.com>propecia efectos secundarios</a>
propecia precio argentina
<a href=http://propecia-precio-en-farmacia.eklablog.com/>donde comprar propecia</a>
propecia comprar
<a href=http://propecia-precio-espana.over-blog.es/>medicamento propecia</a>
Propecia generico mexico
<a href=http://propecia-sin-receta.over-blog.es/>propecia generico mexico</a>
comprar propecia generico
<a href=http://propecia-sin-receta-medica.over-blog.es/>propecia comprar</a>
propecia comprar
<a href=http://finasteride-1mg-espana.over-blog.es/>propecia resultados fotos</a>
comprar propecia andorra
<a href=http://finasteride-1mg-generico.over-blog.es/>inconvenientes propecia</a>
comprar propecia generico
<a href=http://finasteride-1mg-precio.over-blog.es/>propecia generico espana</a>
comprar propecia por internet
<a href=http://finasteride-propecia.over-blog.es/>propecia para mujeres</a>
comprar propecia andorra
<a href=http://propecia-dosis.over-blog.es/>propecia precio en farmacia</a>
comprar propecia online
<a href=http://propecia-finasteride.over-blog.es/>finasteride 1 mg</a>
efectos secundarios propecia
<a href=http://propecia-generico-mexico.over-blog.es/>comprar propecia online</a>
propecia generico 2011
04. 06. 2011 | 11:53

Damceamyempam napsal(a):

<a href=http://acquisto-levitra.blog.espresso.repubblica.it/>levitra eiaculazione precoce</a>
comprare levitra senza ricetta
<a href=http://acquisto-levitra-10mg.blog.espresso.repubblica.it/>prezzo levitra</a>
costo levitra in farmacia
<a href=http://acquisto-levitra-generico.blog.espresso.repubblica.it/>levitra originale prezzo</a>
comprare levitra on line
<a href=http://acquisto-levitraonline.blog.espresso.repubblica.it/>levitra originale on line</a>
Levitra generico online
<a href=http://acquisto-levitra-on-line.blog.espresso.repubblica.it/>prezzo levitra farmacia</a>
farmaco levitra a cosa serve
<a href=http://acquisto-levitra-originale.blog.espresso.repubblica.it/>costo levitra 10 mg</a>
prezzo levitra 10 mg
<a href=http://comprare-levitra-generico.blog.espresso.repubblica.it/>acquisto levitra online</a>
levitra 10 mg
<a href=http://comprare-levitra-on-line.blog.espresso.repubblica.it>comprare levitra generico</a>
levitra
<a href=http://comprare-levitra-senza-ricetta.blog.espresso.repubblica.it/>levitra bayern</a>
levitra prezzo farmacia
<a href=http://costo-levitra-5mg.blog.espresso.repubblica.it>levitra 10 mg quanto costa</a>
prezzo levitra farmacia
<a href=http://costo-levitra-in-farmacia.blog.espresso.repubblica.it/>acquistare levitra on line</a>
levitra prezzo
<a href=http://costo-levitra-originale.blog.espresso.repubblica.it/>levitra generico forum</a>
farmaco levitra
<a href=http://effetti-collaterali-levitra.blog.espresso.repubblica.it/>levitra comprare</a>
levitra acquisto
<a href=http://farmaco-levitra.blog.espresso.repubblica.it/>levitra 10 mg orosolubile</a>
Levitra
<a href=http://levitra-10mg.blog.espresso.repubblica.it>levitra generico india</a>
prezzo levitra farmacia
<a href=http://levitra10mg-orosolubile.blog.espresso.repubblica.it/>costo levitra in farmacia</a>
levitra generico acquisto
<a href=http://levitra-10mg-prezzo.blog.espresso.repubblica.it>prezzo levitra</a>
levitra effetti collaterali
<a href=http://levitra10mg-prezzo-in-farmacia.blog.espresso.repubblica.it>comprare levitra generico</a>
levitra generico
<a href=http://levitra10mg-quanto-costa.blog.espresso.repubblica.it>levitra acquisto on line</a>
levitra generico acquisto
<a href=http://www.levitra-acquistare.350.com/>Levitra acquistare</a>
levitra 5 mg
<a href=http://www.levitra-acquisto-on-line.350.com/>prezzo levitra orosolubile</a>
levitra generico acquisto
<a href=http://www.levitra-bayern.350.com/>compra levitra</a>
Levitra generico online
<a href=http://www.levitra-compresse-orodispersibili.350.com/>acquista levitra</a>
levitra
<a href=http://levitra-costo-in-farmacia.over-blog.it/>levitra prezzo in farmacia</a>
compra levitra
<a href=http://levitra-eiaculazione-precoce.over-blog.it/>levitra acquisto on line</a>
levitra prezzo
<a href=http://levitra-farmacia-online.over-blog.it/>levitra senza ricetta medica</a>
levitra 5 mg
<a href=http://levitragenerico-acquisto.over-blog.it/>farmaco levitra</a>
prezzo levitra in farmacia
<a href=http://levitra-generico-india.over-blog.it/>comprare levitra generico</a>
levitra eiaculazione precoce
<a href=http://levitra-generico-in-farmacia.over-blog.it/>levitra costo</a>
farmaco levitra a cosa serve
<a href=http://levitra-generico-italia.over-blog.it/>levitra prezzo in farmacia</a>
levitra originale
<a href=http://levitra-generico-online.over-blog.it/>Levitra generico online</a>
prezzo levitra farmacia
<a href=http://levitra-originale-on-line.over-blog.it/>Levitra originale on line</a>
farmaco levitra a cosa serve
<a href=http://levitra-originale-prezzo.over-blog.it/>prezzo levitra</a>
levitra effetti collaterali
<a href=http://levitra-prezzi-farmacia.over-blog.it/>Levitra prezzi farmacia</a>
costo levitra 10 mg
<a href=http://levitra-prezzo-bayer.over-blog.it>levitra 10 mg orosolubile</a>
Levitra
<a href=http://levitra-prezzo-dimezzato.over-blog.it/>levitra generico india</a>
farmaco levitra a cosa serve
<a href=http://levitra-prezzo-farmacia.over-blog.it/>levitra senza ricetta medica</a>
Levitra generico online
<a href=http://levitra-senza-ricetta.over-blog.it/>farmaco levitra</a>
levitra 10 mg
<a href=http://prezzo-levitra-in-farmacia.over-blog.it/>acquisto levitra 10 mg</a>
Levitra generico online
<a href=http://costo-levitra-10mg.over-blog.it/>comprare levitra senza ricetta</a>
05. 06. 2011 | 16:23

orallealo napsal(a):

http://www.antibiotic-levaquin-500mg.350.com/ - levaquin 750 mg canada
http://www.antibiotic-levaquin750.350.com/ - levaquin coupon 2011
http://www.antibiotic-levaquindrug-interactions.350.com/ - levaquin levofloxacin 500mg
http://www.costof-levaquin-750mg.350.com/ - levaquin cost per pill
http://www.dosage-for-levaquin500mg.350.com/ - levaquin levofloxacin 750 mg
http://posterous.com/people/hcG6lLlF7Z6MG - levaquin generic price
http://posterous.com/people/hcG6lLlFdF5nY - levaquin 500 mg generic name
http://posterous.com/people/hcG6lLlOubcEy - levaquin 250 mg generic
http://posterous.com/people/hcG6lLlOFx9R8 - levaquin generic walmart
http://generic-levaquin-price.over-blog.org - levaquin generic form
http://generic-levaquin-us.over-blog.com - levaquin tablets 500mg
http://does-levaquin-cost.over-blog.com/ - generic levaquin us
http://levaquin250mg-appearance.over-blog.com/ - levaquin price in canada
http://levaquin250-mg-generic.over-blog.com/ - levaquin generic walmart
http://levaquin250mg-tablets.over-blog.net - levaquin generic levofloxacin
http://posterous.com/people/hcG6kvBWufHaa - levaquin levofloxacin tablets
http://levaquin500mg-levofloxacin.over-blog.org - levaquin 750 mg price
http://levaquin750mg-canada.over-blog.com/ - levaquin 750 mg canada
http://levaquin750mg-price.over-blog.com - How much does levaquin cost
http://levaquinantibiotic-coverage.over-blog.com/ - levaquin discount coupon
http://Levaquincost-per-pill.yolasite.com - levaquin 500mg levofloxacin
http://Levaquin-coupon2011costoflevaquin-750mg.yolasite.com - levaquin cost per pill
http://Levaquin-discount.yolasite.com - antibiotic levaquin 750
http://Levaquin-generic.yolasite.com - generic levaquin levofloxacin
http://Levaquin-generic-levofloxacin.yolasite.com - levaquin levofloxacin 750 mg
http://price-levaquin-mg.yolasite.com - levaquin pill dosage
http://Levaquin-genericwalmart.yolasite.com - levaquin 500mg levofloxacin
http://Levaquin-levofloxacin.yolasite.com - Generic levaquin price
http://levofloxacin750mg.yolasite.com - Antibiotic levaquin 500 mg
http://evofloxacin-tablets.yolasite.com - levaquin coupon 2011
http://levaquin-online-noprescription.eklablog.com/ - Generic levaquin price
http://levaquin-pricein-canada.eklablog.com - dosage for levaquin 500 mg
http://levaquin-tablets-500mg.eklablog.com/ - cost of levaquin 750 mg
http://levaquin-without-prescription.eklablog.com - levaquin 250 mg appearance
http://orderlevaquin-500mg.eklablog.com/ - generic levaquin levofloxacin
http://price-of-levaquin750mg.eklablog.com/ - levaquin 250mg tablets
http://order-levaquin-online.eklablog.com - levaquin generic walmart
http://levaquin-tablets-levofloxacin.eklablog.com/ - levaquin price in canada
http://levaquintab-500mg.eklablog.com - generic levaquin 750 mg
http://levaquin-pill-dosage.eklablog.com - levaquin price in canada
06. 06. 2011 | 23:23

Tatspeela napsal(a):

<a href=http://achat-xenical.over-blog.fr>xenical medicament</a>
orlistat alli
<a href=http://achat-xenical-en-ligne.over-blog.fr/>vente xenical</a>
maigrir avec xenical
<a href=http://acheter-du-xenical.over-blog.fr/>prix xenical 120 mg</a>
xenical prix
<a href=http://acheter-xenical.over-blog.fr>Acheter xenical</a>
xenical effet secondaire
<a href=http://acheter-xenical120mg.over-blog.fr/>xenical medicament</a>
orlistat alli
<a href=http://acheter-xenical-enligne.over-blog.fr/>Acheter xenical en ligne</a>
ou acheter xenical
<a href=http://acheter-xenical-moinscher.over-blog.fr/>xenical pas cher</a>
Achat xenical
<a href=http://acheter-xenical-pascher.over-blog.fr/>prix du xenical</a>
medicament xenical
<a href=http://acheter-xenical-sans-ordonnance.over-blog.fr/>xenical acheter</a>
xenical effet secondaire
<a href=http://maigrir-avec-xenical.over-blog.fr/>xenical acheter</a>
xenical medicament
prix du xenical
<a href=http://medicament-xenical.over-blog.fr/>prix du xenical</a>
orlistat prix
<a href=http://medicament-xenical-120mg.over-blog.fr/>pilule xenical</a>
xenical effet secondaire
<a href=http://ou-acheter-xenical.over-blog.fr/>prix xenical en pharmacie</a>
xenical pas cher
<a href=http://pilule-xenical.over-blog.fr/>xenical medicament</a>
Orlistat alli
<a href=http://prix-du-xenical.over-blog.fr/>achat xenical en ligne</a>
orlistat vidal
<a href=http://prix-du-xenical-120mg.eklablog.fr/>acheter xenical 120 mg</a>
medicament xenical
<a href=http://prix-du-xenical-en-pharmacie.eklablog.fr>orlistat alli</a>
medicament xenical
<a href=http://prix-xenical.eklablog.fr>xenical generique</a>
xenical medicament
<a href=http://prix-xenical-120mg.eklablog.fr>xenical achat en ligne</a>
acheter du xenical
<a href=http://prix-xenical-en-pharmacie.eklablog.fr>xenical moins cher</a>
xenical medicament
<a href=http://posterous.com/people/hcG6pCPpt0ba2>ou acheter xenical</a>
prix xenical
<a href=http://Xenical-achat.yolasite.com>prix xenical 120 mg</a>
orlistat prix
<a href=http://Xenical-achat-enligne.yolasite.com>xenical effet secondaire</a>
orlistat vidal
<a href=http://Xenical-acheter.yolasite.com>prix xenical en pharmacie</a>
acheter xenical
<a href=http://Xenical-effetsecondaire.yolasite.com>xenical prix en pharmacie</a>
xenical generique
<a href=http://www.xenical-en-ligne.350.com/>prix du xenical</a>
orlistat vidal
<a href=http://www.xenical-generique.350.com/>acheter xenical 120 mg</a>
Achat xenical
<a href=http://www.xenical-medicament.350.com/>xenical prix en pharmacie</a>
prix du xenical
<a href=http://www.xenical-moins-cher.350.com/>acheter xenical en ligne</a>
achat xenical
<a href=http://www.xenical-pas-cher.350.com/>xenical prix belgique</a>
xenical achat
<a href=http://xenical-prix.eklablog.fr/>xenical medicament</a>
prix xenical
<a href=http://xenical-prix-belgique.eklablog.fr/>pilule xenical</a>
xenical pas cher
<a href=http://Xenicalprixe.yolasite.com>prix du xenical en pharmacie</a>
orlistat prix
<a href=http://Xenical-prix-maroc.yolasite.com>acheter xenical moins cher</a>
xenical medicament
<a href=http://posterous.com/people/hcG6pD8LErjuO>xenical achat</a>
acheter xenical
<a href=http://posterous.com/people/hcG6pD8GQXHbc>medicament xenical 120 mg</a>
xenical pas cher
<a href=http://posterous.com/people/hcG6pD8GQXHbc>xenical prix</a>
Orlistat alli
<a href=http://orlistat-vidal.over-blog.fr/>acheter xenical moins cher</a>
orlistat alli
<a href=http://orlistat-alli.over-blog.fr/>orlistat vidal</a>
08. 06. 2011 | 17:09

Alusiaslirway napsal(a):

<a href=http://acquistare-priligy.blog.espresso.repubblica.it>priligy dapoxetina</a>
a
<a href=http://acquistare-priligy-online.blog.espresso.repubblica.it/>priligy effetti collaterali</a>
en
<a href=http://acquisto-priligy.blog.espresso.repubblica.it/>priligy generico italia</a>
bajo
<a href=http://comprare-dapoxetina.blog.espresso.repubblica.it/>priligy dapoxetina vendita</a>
de
<a href=http://comprarepriligy.blog.espresso.repubblica.it/>dapoxetina on line</a>
dove comprare dapoxetina
<a href=http://comprare-priligy-online.blog.espresso.repubblica.it>priligy 60 mg</a>
dapoxetina cloridrato
<a href=http://dapoxetina30mg.blog.espresso.repubblica.it/>priligy dapoxetina prezzo</a>
news dapoxetina comprare
<a href=http://dapoxetina-comprare.blog.espresso.repubblica.it/>dapoxetina 30 mg</a>
dapoxetina cloridrato
<a href=http://dapoxetina-costo.blog.espresso.repubblica.it/>news dapoxetina comprare</a>
dapoxetina cloridrato
<a href=http://dapoxetinaeiaculazione-precoce.blog.espresso.repubblica.it/>acquistare priligy on line</a>
dapoxetina 30 mg
<a href=http://dapoxetina-generico.blog.espresso.repubblica.it>priligy opinioni</a>
dapoxetina in natura
<a href=http://dapoxetina-on-line.blog.espresso.repubblica.it/>acquistare priligy on line</a>
dapoxetina eiaculazione precoce
<a href=http://dapoxetina-prezzo.blog.espresso.repubblica.it/>dapoxetina 30 mg</a>
dapoxetina funziona
<a href=http://dovecomprare-dapoxetina.blog.espresso.repubblica.it/>priligy online</a>
dapoxetina costo
<a href=http://farmacodapoxetina.blog.espresso.repubblica.it/>priligy originale</a>
dapoxetina on line
<a href=http://priligy-60mg.over-blog.it/>dove comprare priligy</a>
comprare dapoxetina
<a href=http://priligy-compresse.over-blog.it/>priligy generico italia</a>
dapoxetina naturale
<a href=http://priligydapoxetina.over-blog.it/>Priligy dapoxetina</a>
dapoxetina in natura
<a href=http://priligy-dapoxetina-generico.over-blog.it/>eiaculazione precoce dapoxetina</a>
Priligy vendita on line
<a href=http://priligydapoxetina-infarmacia.over-blog.it/>priligy effetti collaterali</a>
farmaco dapoxetina
<a href=http://priligydapoxetina-prezzo.over-blog.it/>priligy effetti collaterali</a>
dapoxetina cloridrato
<a href=http://priligy-dapoxetinavendita.over-blog.it/>dapoxetina comprare</a>
dapoxetina vendita
<a href=http://priligy-generico.over-blog.it/>Priligy generico</a>
dapoxetina vendita
<a href=http://priligy-genericofunziona.over-blog.it/>acquistare priligy on line</a>
farmaco dapoxetina
<a href=http://www.priligy-generico-infarmacia.350.com/>dapoxetina prezzo</a>
dapoxetina funziona
<a href=http://www.priligy-generico-italia.350.com/>priligy generico funziona</a>
comprare dapoxetina
<a href=http://www.priligy-online.350.com/>eiaculazione precoce dapoxetina</a>
dapoxetina in natura
<a href=http://www.priligy-prezzo.350.com/>priligy scheda tecnica</a>
dapoxetina costo
<a href=http://www.priligy-scheda-tecnica.350.com/>acquistare priligy on line</a>
dapoxetina vendita
<a href=http://priligy-venditaonline.over-blog.it/>dapoxetina in natura</a>
09. 06. 2011 | 17:59

Nicierribly napsal(a):

<a href=http://comprarpriligy.bligoo.es>priligy foro</a>
bajo
<a href=http://comprarpriligy-en-espana.bligoo.es>que es priligy</a>
en
<a href=http://comprar-priligy-generico.bligoo.es>Comprar priligy generico</a>
desde
<a href=http://comprar-priligy-online.bligoo.es/>priligy precio 2011</a>
en
<a href=http://comprar-priligy-sinreceta.bligoo.es/>pastillas priligy en venezuela</a>
hasta
<a href=http://dapoxetina-comprar.bligoo.es/>priligy janssen cilag mexico</a>
pro
<a href=http://dapoxetina-generico.bligoo.es>dapoxetina generico en mexico</a>
segun
<a href=http://dapoxetina-precio.bligoo.es/>Dapoxetina precio</a>
en
<a href=http://dapoxetina-precio-argentina.bligoo.es/>priligy prospecto</a>
sin
<a href=http://dapoxetina-priligy.bligoo.es>priligy donde comprar</a>
desde
<a href=http://dapoxetina-venta.over-blog.es/>priligy comprar</a>
priligy janssen
<a href=http://donde-comprar-priligy.over-blog.es/>donde comprar priligy en colombia</a>
priligy posologia
<a href=http://donde-comprar-priligy-enespana.over-blog.es/>dapoxetina venta en chil</a>
hasta
<a href=http://farmacia-priligy.over-blog.es/>dapoxetina efectos secundarios</a>
priligy janssen
<a href=http://pastilla-priligy.over-blog.es/>dapoxetine priligy</a>
segun
<a href=http://pastillas-priligy.over-blog.es/>priligy espana</a>
priligy 2011
<a href=http://precio-priligy30mg.over-blog.es/>como comprar priligy</a>
pero
<a href=http://precio-priligy-espana.over-blog.es/>comprar priligy por internet</a>
priligy 2011
<a href=http://priligy60mg.over-blog.es>priligy sin receta medica</a>
pro
<a href=http://priligy60mg-precio.over-blog.es/>priligy janssen cilag mexico</a>
posologia priligy
<a href=http://priligy-comprar.over-blog.es/>dapoxetina efectos secundarios</a>
desde
<a href=http://priligy-comprar-online.over-blog.es/>dapoxetine online</a>
como tomar priligy
<a href=http://priligy-comprar-sinreceta.over-blog.es/>dapoxetine clorhidrato</a>
hasta
<a href=http://priligy-donde-comprar.over-blog.es/>priligy vademecum</a>
priligy venta
<a href=http://priligy-donde-comprar-enperu.over-blog.es>como comprar priligy</a>
priligy funciona
<a href=http://priligy-dosis.over-blog.es/>priligy precio en mexico</a>
priligy contraindicaciones
<a href=http://priligy-espana.over-blog.es/>priligy precio en farmacias</a>
pero
<a href=http://priligy-farmacia.over-blog.es/>priligy janssen cilag mexico</a>
dapoxetina priligy
<a href=http://priligy-farmacia-del-ahorro.over-blog.es/>dapoxetina precio</a>
medicamento priligy
<a href=http://priligy-precio.over-blog.es/>dapoxetina venta compra dapoxetina</a>
medicamento priligy
<a href=http://www.priligy-precio-en-farmacias.350.com/>priligy venta</a>
en
<a href=http://www.priligy-precio-espana.350.com/>como tomar priligy</a>
pastilla priligy
<a href=http://www.priligy-sin-receta.350.com/>comprar priligy espana</a>
hasta
<a href=http://www.priligy-venta.350.com/>precio priligy en mexico</a>
priligy venta
<a href=http://www.priligy-venta-argentina.350.com/>priligy venta en mexico</a>
priligy janssen
<a href=http://que-es-priligy.bligoo.es>pastilla priligy en mexico</a>
Priligy 60
<a href=http://venta-dapoxetina-chile.bligoo.es/>extensil dapoxetina</a>
entre
<a href=http://venta-priligy.bligoo.es/>dapoxetina venta compra dapoxetina</a>
priligy janssen cilag
<a href=http://dapoxetine-online.bligoo.es>Dapoxetine online</a>
priligy janssen cilag
<a href=http://priligy60.bligoo.es>priligy 60</a>
10. 06. 2011 | 17:05

NENSADSPLARSE napsal(a):

<a href=http://comprar-levitra-barata.bligoo.es>levitra foro</a>
hasta
<a href=http://comprar-levitra-en-espana.bligoo.es>levitra medicamento</a>
pero
<a href=http://levitra20mg-generico.bligoo.es>levitra dosis recomendada</a>
pero
<a href=http://comprar-levitra-generico-espana.bligoo.es>que es levitra y para que sirve</a>
entre
<a href=http://comprar-levitra-original.bligoo.es/>pastillas levitra</a>
desde
<a href=http://cuanto-cuesta-levitra.bligoo.es/>levitra precio farmacia</a>
segun
<a href=http://cuanto-cuesta-levitra-enmexico.bligoo.es/>levitra precio farmacia</a>
sin
<a href=http://donde-comprar-levitra.bligoo.es>Cuanto cuesta levitra en mexico</a>
hasta
<a href=http://comprar-levitra-enmexico.bligoo.es>medicamento levitra</a>
hasta
<a href=http://comprar-levitragenerico.bligoo.es>levitra precio farmacia</a>
segun
<a href=http://levitra10mg.bligoo.es>donde comprar levitra generico</a>
precio levitra en farmacia
<a href=http://levitra10mg-bucodispersable.bligoo.es/>levitra informacion</a>
levitra 10 mg bucodispersable
<a href=http://levitra10mg-generico.bligoo.es>dosis levitra</a>
comprar levitra generico en espana
<a href=http://levitra10mg-precio.bligoo.es>que es levitra 10 mg</a>
que es levitra y para que sirve
<a href=http://levitra20mg-levitraventa.bligoo.es>Levitra 10 mg precio</a>
que es levitra 10 mg
<a href=http://levitra20mgbayer.over-blog.es/>levitra medicamento</a>
que es levitra y para que sirve
<a href=http://levitra20mg-generico.over-blog.es/>comprar levitra generico en espana</a>
precio levitra 20 mg
<a href=http://levitra20mg-precio.over-blog.es>levitra precio farmacia</a>
hasta
<a href=http://levitra-bayer-comprar.over-blog.es>precio levitra 20 mg</a>
Comprar levitra generico en espana
<a href=http://levitra-dosis-recomendada.over-blog.es/>que es levitra</a>
en
<a href=http://levitra-farmacia2011.over-blog.es/>vendo levitra</a>
levitra 10 mg bucodispersable
<a href=http://levitra-farmacias-delahorro.over-blog.es/>levitra 20 mg generico</a>
entre
<a href=http://levitra-medicamento2011.over-blog.es/>comprar levitra generico en espana</a>
levitra 10 mg bucodispersable
<a href=http://levitra-precio-2011.over-blog.es/>levitra precios</a>
bajo
<a href=http://levitra-precio-bayer.over-blog.es/>levitra indicaciones</a>
levitra 20 mg bayer
<a href=http://levitra-precio-en-argentina.over-blog.es/>levitra precio en farmacia</a>
bajo
<a href=http://levitra-precio-en-farmacia.over-blog.es/>que es levitra y para que sirve</a>
precio levitra 10
<a href=http://levitra-precio-farmacia.over-blog.es/>precio levitra 10</a>
con
<a href=http://levitra-precio-mexico.over-blog.es/>comprar levitra generico</a>
que es levitra 20 mg
<a href=http://levitra-precios.over-blog.es>donde comprar levitra</a>
que es levitra 10 mg
<a href=http://levitra-sin-receta.over-blog.es/>precio levitra 20 mg</a>
entre
<a href=http://levitra-vademecum.over-blog.es/>levitra informacion</a>
que es levitra 20 mg
<a href=http://www.levitra-venta-en-mexico.350.com/>levitra precio mexico</a>
levitra 20 mg bayer
<a href=http://www.medicamento-levitra.350.com/>levitra 10 mg generico</a>
que es levitra 20 mg
<a href=http://www.medicamento-levitra20mg.350.com/>levitra efectos</a>
pero
<a href=http://www.pastillas-levitra.350.com/>levitra mujer</a>
precio levitra en farmacia
<a href=http://www.precio-levitra-10mg.350.com/>levitra precio en argentina</a>
que es levitra y para que sirve
<a href=http://precio-levitra20mg.over-blog.es/>medicamento levitra 20 mg</a>
precio levitra 20 mg
<a href=http://precio-levitra-conreceta.over-blog.es/>levitra precio en farmacia</a>
comprar levitra generico en espana
<a href=http://precio-levitra-en-farmacia.over-blog.es/>cuanto cuesta levitra en mexico</a>
donde comprar levitra generico
<a href=http://que-es-levitra-10mg.over-blog.es>levitra foro</a>
precio levitra en farmacia
<a href=http://que-es-levitra20mg.over-blog.es/>levitra duracion</a>
precio levitra 10 mg
<a href=http://quees-levitra-rx.over-blog.es/>comprar levitra original</a>
precio levitra 20 mg
<a href=http://vendo-levitra.over-blog.es>levitra venta en mexico</a>
donde comprar levitra en mexico
<a href=http://venta-levitra.over-blog.es>medicamento levitra 20 mg</a>
11. 06. 2011 | 17:58

finance funds napsal(a):

Certainly one of the challenges which individuals beginning a new on-line firm face is that of acquiring guests to their internet site.
14. 06. 2011 | 19:08

obtaitaAdvaro napsal(a):

смотреть порно ролики стюардессы
[url=http://pornfreetube.ru/]видеоролики бисексуалов
[/url]порно малолеток со взрослыми онлайн
20. 06. 2011 | 08:19

Natwheess napsal(a):

<a href=http://blog.libero.it/priligy/?nocache=1308903737>dove comprare priligy</a>,<a href=http://acquistarepriligy-online.over-blog.it/>dapoxetina priligy</a>,<a href=http://acquisto-priligy.over-blog.it/>terapia per eiaculazione precoce</a>,<a href=http://compraredapoxetina.over-blog.it>priligy ricetta</a>,<a href=http://comprare-priligy.over-blog.it>priligy generico in farmacia</a>,<a href=http://comprare-priligyonline.over-blog.it/>priligy vendita</a>,<a href=http://dapoxetina-30mg.over-blog.it/>comprare priligy news</a>,<a href=http://dapoxetina-60mg.over-blog.it>priligy scheda tecnica</a>,<a href=http://dapoxetina-ci-vuo-lelaricetta.over-blog.it>Dapoxetina ci vuole la ricetta</a>,<a href=http://dapoxetinacomprare.over-blog.it>dapoxetina</a>,<a href=http://dapoxetinacosto.over-blog.it/>priligy dapoxetina in farmacia</a>,<a href=http://dapoxetina-dove-si-compra.over-blog.it/>farmaco dapoxetina</a>,<a href=http://dapoxetina-farmacia.over-blog.it/>Dapoxetina farmacia</a>,<a href=http://dapoxetinafunziona.over-blog.it>Dapoxetina funziona</a>,<a href=http://dapoxetina-generica.over-blog.it>priligy dapoxetina prezzo</a>,<a href=http://dapoxetinagenerico.over-blog.it>priligy effetti collaterali</a>,<a href=http://dapoxetina-in-farmacia.over-blog.it>dapoxetina senza ricetta</a>,<a href=http://dapoxetina-in-italia.over-blog.it/>priligy tablets in india</a>,<a href=http://dapoxetina-in-natura.over-blog.it/>comprare priligy news</a>,<a href=http://dapoxetina-nome-commerciale.over-blog.it/>dapoxetina equivalente</a>,<a href=http://www.dapoxetina-online.350.com/>eiaculazione precoce dapoxetina</a>,<a href=http://www.dapoxetina-prezzo.350.com/>priligy janssen-cilag</a>,<a href=http://www.dapoxetinapriligy.350.com/>dapoxetina funziona</a>,<a href=http://www.dapoxetina-quanto-costa.350.com/>dapoxetina serve la ricetta</a>,<a href=http://www.dapoxetina-ricetta.350.com/>Dapoxetina ricetta</a>,<a href=http://dapoxetina-scheda-tecnica.blog.espresso.repubblica.it/>dapoxetina</a>,<a href=http://dapoxetina-senza-ricetta.blog.espresso.repubblica.it/>priligy dapoxetina farmacia</a>,<a href=http://dapoxetinaserv-la-ricetta.blog.espresso.repubblica.it/>dapoxetina scheda tecnica</a>,<a href=http://dapoxetina-vendita-rx.blog.espresso.repubblica.it>eiaculazione precoce dapoxetina</a>,<a href=http://dove-compraredapoxetina.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina naturale</a>,<a href=http://dovecomprare-priligy.blog.espresso.repubblica.it/>priligy dapoxetina vendita</a>,<a href=http://dapoxetina-rx.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina naturale</a>,<a href=http://farmacopriligy.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina generico</a>,<a href=http://newsdapoxetina-comprare.blog.espresso.repubblica.it/>priligy generico italia</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligy30mg/?nocache=1308910486>priligy non funziona</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetin/>dapoxetina ci vuole la ricetta</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligy60mg/>dapoxetina generico</a>,<a href=http://blog.libero.it/salute2/>dapoxetina quanto costa</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligyacquisto/>comprare priligy online</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligycialis/>dapoxetina dove si compra</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligycomo/>Priligy como tomar</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligycompress/>Priligy compresse</a>,<a href=http://blog.libero.it/Priligycosto/>priligy dapoxetina vendita</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetina/?nocache=1308913714>priligy tablets in india</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetinacosto/?nocache=1308913910>comprare priligy news</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetinafarmac/?nocache=1308914146>dapoxetina equivalente</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetinafunzi/?nocache=1308914383>dapoxetina comprare</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetinageneri/?nocache=1308914611>priligy dapoxetina costo</a>,<a href=http://blog.libero.it/farmaciadapo/>dapoxetina principio attivo</a>,<a href=http://blog.libero.it/dapoxetinaprezz/>Priligy dapoxetina prezzo</a>,<a href=http://priligy-dapoxetina-vendita.blog.espresso.repubblica.it/>priligy vendita</a>,<a href=http://priligy-e-viagra-insieme.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina funziona</a>,<a href=http://priligy-generico.blog.espresso.repubblica.it/>dove comprare dapoxetina</a>,<a href=http://priligy-generico-funziona.blog.espresso.repubblica.it>priligy dapoxetina vendita</a>,<a href=http://priligy-generico-in-farmacia.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina nome commerciale</a>,<a href=http://priligy-generico-italia.blog.espresso.repubblica.it>priligy prezzo</a>,<a href=http://priligy-scheda-tecnica.blog.espresso.repubblica.it>priligy dapoxetina funziona</a>,<a href=http://priligy-senza-ricetta.blog.espresso.repubblica.it>priligy 30 mg</a>,<a href=http://priligy-vendita-online.blog.espresso.repubblica.it>priligy viagra</a>,<a href=http://priligy-online.blog.espresso.repubblica.it>dapoxetina farmacia</a>
24. 06. 2011 | 18:43

adhewantiveat napsal(a):

<a href=http://blog.libero.it/Acquistlevitr/>levitra vendita on line</a> dove ,<a href=http://blog.libero.it/levitragenerico/>levitra naturale</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/levitraonline/>prezzo levitra in farmacia</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/levitraonliner/>acquisto levitra originale</a> dove ,<a href=http://blog.libero.it/levitraoriginale/>levitra medicinale</a> se ,<a href=http://blog.libero.it/Compralevitra/>Compra levitra</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Comprarelevitra/>farmaco levitra</a> sia ,<a href=http://blog.libero.it/Comprarelevit/>forum levitra</a> sia ,<a href=http://blog.libero.it/Comprarelevi/>Comprare levitra on line</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/levitrasenza/>levitra bayer 10 mg</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Costolevitra10/>prezzi levitra</a> dunque ,<a href=http://blog.libero.it/Costolevitra/>costo levitra in farmacia</a> per ,<a href=http://blog.libero.it/Costolevitr/>Costo levitra originale</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Farmacolevitr/>levitra acquisto on line</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra10mg/>levitra originale prezzo</a> dove ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra10mgfu/>levitra generico acquisto</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra10mgpr/>comprare levitra</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra10mgrx/>comprare levitra on line</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra10mgqu/>comprare levitra senza ricetta</a> a ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra20mg/>prezzo levitra in farmacia</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra20mgba>levitra originale on line</a> in ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra20mgpr/>levitra miglior prezzo</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra20mgrx>acquisto levitra generico</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/Levitra20mgmedi/>levitra 10 mg prezzo</a> perche ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraacosas/>comprare levitra generico</a> in ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraacquista/>levitra controindicazioni</a> se ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraacquisto/>levitra miglior prezzo</a> a ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraacquist>acquistare levitra on line</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrabayer/>levitra originale</a> a ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrabayer10/>prezzo levitra in farmacia</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrabayerpr/>prezzo levitra 10 mg</a> a ,<a href=http://blog.libero.it/Levitracialis/>levitra a cosa serve</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitracomprare/>acquisto levitra on line</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Levitracompress/>comprare levitra senza ricetta</a> se ,<a href=http://blog.libero.it/Levitracompres/>levitra 10 mg funziona</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrada10/>levitra 10 mg prezzo</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrada10mg/>levitra da 10 mg</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrada20mg/>comprare levitra on line</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraeiaculaz/>levitra generico in farmacia</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrafarmacia/>Levitra farmacia online</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrageneri/>levitra controindicazioni</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levitragenrico/>levitra medicina italia</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/Levitgenerico/>levitra eiaculazione precoce</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levigenerico/>levitra farmaco</a> perche ,<a href=http://blog.libero.it/Levgenerico/>levitra generico india</a> da ,<a href=http://www.levitra-generico-in-farmacia.350.com/>levitra prezzo in farmacia</a> a ,<a href=http://www.levitra-generico-italia.350.com/>levitra quanto costa in farmacia</a> se ,<a href=http://www.levitra-generico-vardenafil.350.com/>acquisto levitra generico</a> perche ,<a href=http://www.levitra-generico-online.350.com/>levitra prezzo farmacia</a> dunque ,<a href=http://www.levitra-medicina-italia.350.com/>acquista levitra</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitramedicina/>levitra prezzo in farmacia</a> dove ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraoriginl/>levitra 20 mg bayer</a> con ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraprezi/>levitra vendita on line</a> di ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraprez/>costo levitra in farmacia</a> per ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrarezzo>prezzo levitra farmacia</a> per ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraprzo/>prezzo levitra 10 mg</a> da ,<a href=http://blog.libero.it/Levi/>levitra miglior prezzo</a> sia ,<a href=http://blog.libero.it/Levitraquanto>Levitra quanto costa in farmacia</a> su ,<a href=http://blog.libero.it/Levitrasenzari/>levitra farmaco</a> dunque ,<a href=http://blog.libero.it/Prezzolevitr/>levitra generico 10 mg</a> dove
25. 06. 2011 | 18:49

stapseAssorne napsal(a):

нижнее белье русские знаменитости порно онлайн
<a href=http://pornfreetube.ru/>порно в школе бесплатное русское порно онлайн бесплатно
</a> ролики порно карлики лилипуты
27. 06. 2011 | 07:16

Ritlofotzef napsal(a):

фотографии инцеста смотреть
<a href=http://pornfreetube.ru/>большие аппетитные сиськи
</a> ролики порно карлики лилипуты
27. 06. 2011 | 11:44

kemstymnsocky napsal(a):

не удачные фото знаменитостей
<a href=http://pornfreetube.ru/>russian xxx incest
</a> kayden kross solo
28. 06. 2011 | 08:13

incivemnehate napsal(a):

Buonasera a tutti,
io proverei a argomentare su a proposito di un argomento che forse e' un po fuori tema, ma nonostante tutto io mi piace pensare che una piccola divagazione sara' ignorata. Sono un gentleman di 76 anni, con una enorme adorazione per [url=http://marijuana-seeds.blogdrive.comhttp://www.enjoint.info/]semi cannabis[/url] e mi piace comunicare questa interesse anche grazie a questo website. adesso che sono qui, non vi vergognate a mandarmi messaggi.

Grazie

Ivana
08. 07. 2011 | 11:18

private guide in Saint-Petersburg napsal(a):

Určitě jedna z výzev, které lidé odnového on-line firmy čelí , je , že získávání hostů na jejich internetových stránkách .
30. 08. 2011 | 03:16

outdoor lighting manufacturers canada napsal(a):

Ahoj chytrý body .. Nyní Proč jsem si z nich? Off topic stěží , je, že tato stránka vzorek pouze zvlastní instalace nebo jinak byste využít vlastní šablonu . Používám webové stránky jsem při hledání na zlepšení a řádněvizualizace je pravděpodobně jednou z mnoha klíčových otázkách dokončit na mém seznamu .
02. 09. 2011 | 03:30

appliance repair napsal(a):

Egyenesen arra a pontra, és jól megírt! Miért nem lehet mindenki mást, mint ez?
23. 09. 2011 | 07:09

obestevat napsal(a):

Хороший сайт <a href="http://mature-porn.ru/" title="http://mature-porn.ru/"> http://mature-porn.ru/ </a> - порно видео мама и сын , инцест порно женщин , <a href=http://mature-porn.ru/>инцест со старыми смотреть </a>, порно зрелых мам .
23. 10. 2011 | 09:26

uncoreexcexia napsal(a):

<a href=http://commander-propecia.weebly.com/>propecia generique</a> propecia paris
<a href=http://achat-propecia.weebly.com/>prix propecia 1mg</a> propecia calvitie golfes
<a href=http://acheter-finasteride.weebly.com/>finasteride chute de cheveux</a> propecia ligne
<a href=http://commander-finasteride.yolasite.com/>propecia avis</a> propecia prix canada
<a href=http://finasterideacheter.blog.com/>propecia ordonnance</a> acheter propecia
<a href=http://prix-propecia.jigsy.com/>acheter propecia</a> propecia calvitie golfes
<a href=http://vente-propecia.bligoo.fr/>finasteride ratiopharm propecia</a> propecia calvitie golfes
<a href=http://propecia-generique.yolasite.com/>generique propecia pharmacie</a> propecia 1mg tablets
12. 11. 2011 | 08:51

Janette napsal(a):

i am from Poland and I can't speak english very well, but this post is very useful.
http://www.xrumer.mobi
11. 02. 2012 | 08:22

Matt napsal(a):

I believe this really is fascinating and do not see posted frequently. This is great info.
http://www.xrumer.mobi
12. 02. 2012 | 01:39

PromoTopanga napsal(a):

What a super blog! to much info and a very short life hehehehe keep it up, good work
Hey There. I found your blog using Yahoo. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.
thank you about your post. extremely gud.
If you don't mind my asking, do you make good money from this blog?
Thanks for taking the time to discuss this, I feel can find any information in article and discus forum
http://www.guggenheim-bilbao.es/wikidocentes/en/index.php?title=User:linkaloha35
Hmmm for some cause only half the submit could be seen. I tried reloading but still exact same.
http://www.oct282011.com/wiki/index.php?title=User:seo45
28. 03. 2012 | 01:21

cialis napsal(a):

<a href=http://commandercialisgenerique.net/>cialis</a> achat cialis en france
<a href=http://comprarcialisgenerico-es.net/>venta cialis</a> comprar cialis online
31. 05. 2012 | 16:58

bolemrbz napsal(a):

<a href="http://www.bjschenck.com/#228925">guy4game coupon</a> [url=http://www.bjschenck.com/#876240]guy4game review[/url] http://www.bjschenck.com/
06. 09. 2012 | 07:40

Albubzet napsal(a):

[url=http://www.formspring.me/onlinebuy]can buy clonazepam online[/url]
05. 11. 2012 | 09:29

Quiniakneenly napsal(a):

<a href=http://kaufencialisgenerikade.com/>cialis generika</a> billige cialis
<a href=http://acquistocialisgenericoit.com/>cialis acquisto</a> costo cialis
<a href=http://comprarcialisgenericoes.com/>cialis</a> cialis comprar espana
<a href=http://achatcialisgeneriquefr.com/>cialis achat</a> acheter cialis
21. 11. 2012 | 01:11

DonoTrourbdof napsal(a):

operates fast - in half-hour in selected victims - and can do the work about 36 hrs. Meaning equally both you and your partner may be spontaneous, responding to each other sexually the moment the 2nd is appropriate. By natural means your results could improve so talk in the direction of your health practitioner appropriate now to locate out if TADALAFIL is accurate to fit your desires. In scientific trials, TADALAFIL was exposed to additionally enhance the facility of grownup males with ED to get only one helpful intercourse try out offering 36 a number of hrs suitable just after dosing. TADALAFIL has not been analyzed for a variety of sexual may make an endeavor for every dose.

Get TADALAFIL (Cialis) exactly as your healthcare expert prescribes. Your wellbeing treatment supplier will prescribe the dose which is unquestionably correct in the instance. And because sexual stimulation is important for TADALAFIL to function, you reply to your accomplice provided that the moment is correct. With TADALAFIL, you don't need to process about food items or preserve absent from high-fat foods considering that the absorption of TADALAFIL is simply not impacted by food items things. It truly is feasible to eat and eat this sort of while you ordinarily do, but really don't eat booze in additional when making use of TADALAFIL
[url=http://www.millionairedreamdate.com/s_stories?if_html=1&extent_view=1&error=&is_few_words=0&sub_error=&username_error=1&category_error=&story_status=4&status_error=0&r_city=La%20Lima&subject=cialis%20cialis%20effets%20secondaires&story_text=%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fachatcialisenligne.com%2Fblog%2Fachat-traitement-cialis%233797%3Eachat%20traitement%20cialiscialis%20hakkinda%20bilgi%20%20%3C%2Fa%3E%20%0D%0Acapabilities%20fast%20-%20inside%20of%20half-hour%20inside%20a%20number%20of%20topics%20-%20and%20should%20obtain%20the%20career%20carried%20out%20about%2036%20various%20hrs.%20%20%20%20%20%20%20TADALAFIL%20has%20not%20been%20investigated%20for%20various%20sexual%20can%20make%20an%20endeavor%20for%20each%20dose.%20%0D%0APurchase%20TADALAFIL%20(Cialis)%20specifically%20as%20your%20health%20related%20experienced%20prescribes.%20%20%20%20%20TADALAFIL%20goes%20to%20work%20rapidly%20-%20in%2050%20%25%20an%20hour%20in%20selected%20topics%20-%20and%20will%20accomplish%20about%2036%20hrs.%20And%20because%20sexual%20stimulation%20is%20critical%20for%20TADALAFIL%20to%20function%2C%20you%20reply%20to%20your%20wife%20or%20husband%20provided%20that%20the%20moment%20is%20precise.%20%20%20%20%20%0D%0ABy%20far%20the%20most%20normal%20detrimental%20outcomes%20with%20Tadalafil%20experienced%20been%20headache%20and%20upset%20tummy.%20%20%20Most%20males%20weren't%20bothered%20thanks%20to%20the%20undesirable%20aspect%20outcomes%20adequate%20to%20circumvent%20having%20Tadalafil.%20Though%20a%20scarce%20function%2C%20fellas%20who%20know-how%20an%20erection%20for%20added%20than%204%20hrs%20(priapism)%20ought%20to%20appear%20for%20fast%20scientific%20concentrate.%20%20%20%0D%0AAfter%20you%20get%20nitrates%2C%20commonly%20utilized%20for%20chest%20ache%20(typically%20referred%20to%20as%20angina)%2C%20or%20alpha-blockers%20(aside%20from%20Flomax%C2%AE%200.4%20mg%20soon%20after%20every%20single%20working%20day)%2C%20advised%20for%20prostate%20issues%20or%20hypertension%2C%20really%20don't%20get%20Tadalafil.%20This%20type%20of%20mixtures%20could%20result%20in%20a%20unforeseen%2C%20unsafe%20drop%20in%20blood%20pressure%20level%20stage.%20%20%20%20%20Tadalafil%20will%20not%20guard%20someone%20or%20his%20affiliate%20from%20sexually%20transmitted%20disorders%2C%20this%20kind%20of%20as%20HIV&advice_to_member=&input_email=xmail2%40overnightshopusa.com&input_username=cearriequiz&input_category=1&video_url=&video_description=&input_partner=&confirm_number_error=1&show_msg=1#post]achat traitement cialis cout [/url]
Go around your wellbeing treatment conditions and medications coupled with your well being treatment supplier to make sure Tadalafil is accurate for yourself personally which you take place to generally be well balanced adequate for sexual activity.

Really should you purchase nitrates, commonly utilized for chest struggling (generally referred to as angina), or alpha-blockers (apart from Flomax® 0.4 mg on the time each individual working day), encouraged for prostate challenges or hypertension, will likely not get Tadalafil. This type of combos could bring about a sudden, unsafe drop in blood pressure level amount. This combination may possibly enhance your possibilities of obtaining dizzy or lowering your blood pressure level stage. Tadalafil does not protect anyone or his accomplice from sexually transmitted illnesses, as well as HIV
03. 01. 2013 | 12:58

DonoTrourbdof napsal(a):

That means both equally both you and your connect can be spontaneous, responding to each other sexually ought to the moment is accurate.

Your doctor will prescribe the dose which happens to be correct on your own. And because sexual stimulation is critical for TADALAFIL to work, you reply to your connect provided that the moment is proper. With TADALAFIL, you don't should really method throughout food items or protect against high-fat foods primarily simply because the absorption of TADALAFIL is just not impacted by meals. You will be in the position to endeavor to take in and take in these types of when you usually do, but you should not take in liquor in surplus when applying TADALAFIL

Most gentlemen weren't bothered by bad consequences enough to halt working with Tadalafil.
[url=http://www.zerkalny.ru/1024/non-flash/contact/forum.dhtml?fid=28110&mid=0&err=1&name=hallealpgaf&subj=achat%20%20%20%20%20dur%c3%a9e%20cialis%20&email=xmail2%40overnightshopusa%2ecom&message=%3ca%20href%3dhttp%3a%2f%2fachatcialisenligne%2ecom%2fblog%2fachat%2dtraitement%2dcialis%231762%3eRxvuvixnnmhp%20%3c%2fa%3e%20%0d%0a%20%20Which%20suggests%20both%20equally%20both%20you%20and%20your%20companion%20could%20possibly%20be%20spontaneous%2c%20responding%20to%20each%20other%20sexually%20from%20the%20celebration%20the%20moment%20is%20precise%2e%20Not%20shockingly%20your%20gains%20may%20perhaps%20probably%20vary%20so%20converse%20to%20your%20clinical%20health%20practitioner%20now%20to%20locate%20out%20if%20TADALAFIL%20is%20real%20available%20for%20you%20personally%2e%20In%20scientific%20trials%2c%20TADALAFIL%20was%20shown%20to%20spice%20up%20the%20pliability%20of%20men%20with%20ED%20to%20have%20somebody%20affluent%20intercourse%20try%20out%20as%20long%20as%2036%20various%20several%20hours%20proper%20following%20dosing%2e%20%20%20%0d%0aReceive%20TADALAFIL%20%28Cialis%29%20just%20as%20your%20wellbeing%20treatment%20supplier%20prescribes%2e%20%20%20%20%20%20%20And%20because%20sexual%20stimulation%20is%20important%20for%20TADALAFIL%20to%20work%2c%20you%20reply%20to%20your%20companion%20provided%20that%20the%20moment%20is%20appropriate%2e%20%20%20It%27s%20possible%20you%27ll%20make%20an%20effort%20to%20take%20in%20and%20take%20in%20these%20kinds%20of%20while%20you%20ordinarily%20do%2c%20but%20never%20take%20in%20alcoholic%20drinks%20in%20added%20when%20obtaining%20TADALAFIL%20%0d%0aEssentially%20the%20most%20repeated%20awkward%20aspect%20results%20with%20Tadalafil%20experienced%20been%20headache%20and%20upset%20stomach%2e%20%20%20%20%20Even%20though%20a%20unconventional%20incidence%2c%20fellas%20who%20experience%20an%20erection%20for%20added%20than%20several%20many%20several%20hours%20%28priapism%29%20really%20need%20to%20lookup%20for%20quick%20well%20being%20treatment%20desire%2e%20Go%20about%20your%20health%2drelated%20difficulties%20and%20medicines%20in%20addition%20to%20your%20medical%20professional%20to%20verify%20Tadalafil%20is%20real%20to%20fit%20your%20wants%20which%20you%20come%20about%20to%20generally%20be%20much%20healthier%20enough%20for%20sexual%20activity%2e%20%0d%0a%204%20mg%20just%20after%20frequent%29%2c%20encouraged%20for%20prostate%20worries%20or%20hypertension%2c%20you%20should%20not%20simply%20take%20Tadalafil%2e%20%20%20By%20no%20means%20take%20in%20liquor%20in%20surplus%20%28to%20the%20phase%20of%20intoxication%29%20with%20Tadalafil%2e%20This%20combination%20might%20probably%20improve%20your%20probability%20of%20acquiring%20dizzy%20or%20lowering%20your%20blood%20pressure%20level%20degree%2e%20%20]Evpxwzdddhl[/url]
4 mg when each individual working day), proposed for prostate troubles or hypertension, will not likely look at Tadalafil. This sort of combos could bring about a unpredicted, unsafe drop in blood pressure level stage. Seriously will not eat liquor in surplus (on your volume of intoxication) with Tadalafil. Tadalafil will never guard someone or his connect from sexually transmitted problems, along with HIV
03. 01. 2013 | 13:06

Gegeemurn napsal(a):

[url=http://viagraoo.lo.gs/]prix viagra pfizer[/url] En Avignon. [url=http://eeviagra.lo.gs/]quel prix pour viagra[/url] En Boulogne-Billancourt. [url=http://viagrapf.lo.gs/]Viagra pfizer pas cher[/url] En Rouen. [url=http://cialish.eklablog.fr/]acheter cialis original[/url] En Villeneuve-d'Ascq. [url=http://levitraen.lo.gs/]acheter du levitra en ligne[/url] En Quimper.
20. 01. 2013 | 01:25

WrasseErach napsal(a):

<a href=http://acheterviagragnerique1.net/>viagra</a> prix viagra en pharmacie <a href=http://comprarviagragenerico1.net/>viagra sin receta</a> venta viagra espana <a href=http://acquistareviagragenerico1.net/>acquisto viagra</a> viagra compresse <a href=http://kaufenvaigragenerika1.net/>viagra</a> viagra 50mg
11. 03. 2013 | 10:23

smoopyili napsal(a):

<a href=http://achetercialisgeneriqueenligne.net/>commander cialis</a> cialis commander <a href=http://achatcialisenlignegenerique.net/>cialis acheter</a> prix cialis en pharmacie <a href=http://acquistarecialisonline1.net/>cialis acquistare</a> cialis in farmacia <a href=http://comprarcialisgenericoonline.net/>cialis 20 mg</a> cialis
11. 04. 2013 | 23:54

ligcruigo napsal(a):

<a href=http://commandercialisgeneriquefr.net/>cialis commander</a> commander cialis france <a href=http://acquistarecialisitaliaonline.net/>cialis costo</a> acquistare cialis <a href=http://comprarcialisespanaonline.net/>cialis</a> cialis 20 mg <a href=http://achetercialisfranceonline.net/>commander cialis</a> cialis achat
28. 04. 2013 | 12:38

glarateepay napsal(a):

<a href=http://achatcialisgeneriqueenligne.net/>prix cialis</a> cialis prix <a href=http://acquistarecialisgenericoonline.net/>cialis acquistare</a> costo cialis farmacia <a href=http://comprarcialisgenericoonlinee.net/>cialis</a> comprar cialis generico <a href=http://costocialisgenerico.net/>cialis</a> cialis online
03. 05. 2013 | 00:29

appathehodiep napsal(a):

<a href=http://achetercialisfrance.eklablog.fr/>cialis prix</a> cialis
<a href=http://prixcialisgenerique.lo.gs/>commander cialis</a> cialis
<a href=http://commandercialisfr.lo.gs/>prix cialis 20mg </a> achat cialis en france
<a href=http://preciocialisespana.lo.gs/>cialis sin receta </a> comprar cialis en espana
08. 06. 2013 | 14:00

Giskibagisops napsal(a):

<a href=http://cialisaser.lo.gs/>prix cialis</a> commander cialis en france
<a href=http://cialisitalia.lo.gs/>cialis generico</a> generico cialis
29. 06. 2013 | 17:53

EmastAmerma napsal(a):

<a href=http://clssd.lo.gs/>prix cialis</a> achat cialis en france
<a href=http://dysfonctionerectile.lo.gs/>cialis prix</a> cialis achat
<a href=http://clst.lo.gs/>prezzo cialis</a> cialis farmaco per impotenza
<a href=http://comprarespana.lo.gs/>venta cialis online </a> precio cialis 20 mg
16. 07. 2013 | 18:27

Geowlinolies napsal(a):

Sometimes just giving up something is enough to avoid wasting many calories alone from your total calorie intake with sufficient of the benefit for you to lose weight naturally. It wont know what you are going to consume one day from the next, so It doesn't only burn what you put within it, but it burns more [url=http://www.totallyrealsitez.com]internet[/url] <a href="http://www.totallyrealsitez.com">click</a> http://www.totallyrealsitez.com resorts across the globe are offering to you weight lose vacations. This, I must say, is one of those easy to follow but hardcore workoutsd.
22. 07. 2013 | 02:28

cialis napsal(a):

<a href=http://achetercialisgeneriqueenligne10mg.net/>cialis achat</a> acheter cialis generique
<a href=http://acquistarecialisgenericoed.net/>cialis</a> cialis farmaco per impotenza
<a href=http://comprarcialisgenerico10mges.net/>comprar cialis</a> comprar cialis online
<a href=http://cialisacheterenligne.net/>acheter cialis</a> cialis generique
30. 08. 2013 | 01:46

Jamyboomofe napsal(a):

<a href=http://itfarmacia.net/compra-levitra-soft-italy.html>problemi di erezione</a> levitra soft pillola
09. 09. 2013 | 23:23

mivyhoizish napsal(a):

<a href=http://acheterpropeciagenerique.webs.com/>propecia</a> tadalafil
<a href=http://kaufenpropeciagenerika.webs.com/>propecia generika</a> kaufen propecia
<a href=http://acquistarepropeciagenerico.webs.com/>propecia acquisto</a> propecia italia
<a href=http://comprarpropeciagenericoes.webs.com/>comprar propecia andorra</a> propecia
12. 10. 2013 | 23:46

outletowvmf napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> abiquiu http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats
26. 02. 2014 | 17:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy