Jaké problémy sužují české vysoké školství

05. 11. 2009 | 13:24
Přečteno 10215 krát
Za dobu svého působení od roku 1978 jsem na vysokých školách už něco málo zažil. Jsem přesvědčen o tom, že převažující většina státních, veřejných i soukromých škol pracuje naprosto standardně a průhledně a excesy, publikované o malé části studentů právnické fakulty plzeňské univerzity považuji za naprosto ojedinělou záležitost.

Akreditační komise má 21 člena a má být hlídacím psem všech vysokých škol v republice. Dělá, co jí zákon, statut a zázemí včetně financí umožňují a v rámci těchto mezí relativně objektivně působí na kvalitu vysokého školství. Možná je přísnější k soukromým školám, to lze zejména u nově vznikajících škol plně chápat, protože u škol s tradicí lze předpokládat jistou setrvačnou kvalitu. Plzeňský problém je nutné považovat za exces, daň, kterou platíme za relativní samostatnost a nezávislost vysokých škol. Rozhodně by se neměl stát záminkou k odstartování alibistického honu na čarodějnice.

Kapitola první – Akreditace a kontrolní činnost.

V souvislosti s kauzou plzeňské právnické fakulty oprašuji myšlenku, kterou jsem přednesl na mnoha místech včetně pléna České konference rektorů a která byla okamžitě zapomenuta:

Akreditace se udělují v souladu se současným zněním zákona na 4, 6, 8, případně 10 let podle ne zcela přesně specifikovaných kritérií Akreditační komise na základě doporučení oborové pracovní skupiny. Když se na webu MŠMT podíváte na zápisy z Akreditační komise (AK), obdivujete se, kolik práce při akreditaci, reakreditaci a rozšiřování akreditace musí 21 členná AK zvládnout. Podle mého názoru nemůže, byť k tomu má tzv. pracovní skupiny, jejichž názor však nemusí vždy respektovat. Ten návrh tedy zní:

„Akreditace studijních programů se udělují na dobu neurčitou. Nejpozději do 10 let provede Akreditační komise kontrolu. Při zjištění nedostatků vyzve příslušnou školu k jejich odstranění. Pokud škola v určeném termínu nedostatky neodstraní, Akreditační komise akreditaci pozastaví, případně odejme.“

Tímto opatřením by si Akreditační komise uvolnila ruce pro kontrolní činnost a mohla by se v plné míře věnovat problémovým fakultám nebo školám, případně tzv. pobočkám, které se v poslední době bez rozdílu, zda se jedná o veřejnou či soukromou školu, šíří jako mor. Silně to připomíná kolíkování záboru na Klondike.

K zprůhlednění rozhodovacího procesu Akreditační komise a její ochraně před politickými a jinými vlivy (například konkurenčními) ještě doporučuji zapracovat do statutu této ctihodné instituce: Posudky expertů (většinou členů pracovních skupin) k návrhům na akreditaci, reakreditaci či rozšíření studijních programů musí být navrhující instituci dány k dispozici. Je potom na zvážení či včetně jména posuzovatele nebo bez jeho uvedení (osobně anonymy neuznávám a expert v demokracii by měl stát za svým názorem). V současné době je posudek experta předán bez jména posuzovatele na vyžádání, většina žadatelů to však neví.

Třetí drobnost – posoudit složení Akreditační komise a pracovních skupin z pohledu personálního složení. Pokud by kromě současného převažujícího zastoupení veřejných vysokých škol byla zastoupena i odborníky ze soukromých vysokých škol a například zástupci Hospodářské komory nebo i profesních komor, zejména v pracovních skupinách, oprostila by se od podezření, že preferuje a toleruje především nedostatky na veřejných vysokých školách.

Vrátíme-li se k plzeňské kauze, část viny padá podle mého názoru na všechny právnické fakulty veřejných vysokých škol v České republice. Léta se úspěšně brání a to i za spolupráce profesních komor rozdělení právnického studia na část bakalářskou a navazující magisterské studium. Některé provozují bakalářské studium a prohlašují ho za tzv. „uzavřené“ čili bez možnosti pokračovat. I toto tvrdošíjné obhajování neobhajitelného monopolu vede zčásti k problémům, které v Plzni vznikly. Stačí se podívat do Evropy, stačí se podívat na Slovensko, prostě rozdělení na bakalářskou úroveň a magisterskou je jen věcí obsahu akreditovaných oborů a úrovně studia. Velmi zjednodušeně – na bakalářské úrovni zvládnout „řemeslo“, na magisterské právní „myšlení“. Důvodem je zřejmě monopol veřejných právnických fakult. Vede to ovšem k současnému stavu, kdy na území České republiky existuje navazující magisterské právnické studium zahraničních vysokých škol, například slovenských.

Ještě poznámka k udělování akreditací. Akreditace zejména u bakalářského profesně orientovaného studia není o odbornících schopných přednášet a předávat zkušenosti, ale o počtu docentů a profesorů. Přimět ne zrovna nejmladšího praktika, kterému odborná veřejnost platí za jeho přednášky a má tam „narváno“, aby při své profesi studoval v doktorandském studijním programu, je velmi problematické a to i tehdy, pokud tento člověk publikuje a vydává odborné knihy, byť úzce profesně zaměřené. Podle mého soudu je ve svém oboru na úrovni docenta či profesora, navíc se musí permanentně vzdělávat, zejména v oborech jako je například právo nebo daně. Jsem v branži dostatečně dlouho, abych si byl jist, že některé profesory a docenty bych nezaměstnal ani u kopírky jako obsluhu, byť jejich publikační činnost o nesmrtelnosti chrousta je bohatá. Možnost soukromé vysoké školy zajistit pro svého pedagoga habilitaci u konkurenčních veřejných vysokých škol sice obecně existuje, ale …

Kapitola druhá – rozvoj vysokého školství

Na jednom jednání České konference rektorů v Brně jsem si tehdejší ministryni školství Petře Buzkové dovolil položit prostou otázku: Paní ministryně, chcete rozvíjet vysoké školství nebo jen veřejné vysoké školy?“. Paní ministryně se tehdy zjevně rozčilila a tehdejší předseda ČKR prof. Vilhelm na mě pohrozil prstíkem. Naštěstí mě neposlal do kouta na hanbu.

A v tom je zakopaný pes – veřejné vysoké školy logicky brání svůj monopol a mají dost síly, aby ho ubránily ať je u vlády modrá, zelená, růžová či Marťani. Jde jen o peníze? Prostřednictvím peněz jde o konkurenceschopnost. A bez konkurence je vývoj poněkud problematický. Netroufám si říct, že se veřejné vysoké školy bojí konkurence, ale jsem si jistý, že udělají vše proto, aby jí zabránily. Už teď si některé konkurují mezi sebou a bude ještě hůř (viz demografická křivka). Jsem přesvědčen, že jsme v Evropě a možná i ve světě trošičku ve skanzenu, stačí se podívat na pár mezinárodních smluv. Na straně druhé země se mluví o vysokých školách, na straně české se specifikují „veřejné“ vysoké školy. Je asi nejvyšší čas s tímto monopolem skončit. V první řadě je to věc nového zákona o vysokých školách, v němž slovo veřejné a slovo soukromé mělo být použito jen ve zcela výjimečných případech. Především by se mělo mluvit o vysokých školách a rozvoji vysokého školství.

Kapitola třetí – celoživotní vzdělávání a anomálie vysokoškolského zákona

Ve vysokoškolském zákoně je umožněno vysokým školám, že studujícím v tzv. programech celoživotního vzdělávání může být uznáno až 60% kreditů při přijetí do řádného studia. V praxi to znamená, že posluchač akreditovaného bakalářského studijního programu studuje dva roky v kurzu celoživotního vzdělávání, pak požádá o přijetí do řádného studia s uznáním 60% kreditů a po roce řádného studia vykoná státní bakalářskou zkoušku (obdobně u magisterského studia). Na řadě škol se frekventanti kurzu celoživotního vzdělávání zařazují mezi studenty řádného studia a průběh jejich studia je tedy naprosto shodný a není tedy problém při přechodu do studia řádného. Na některých školách to ale může být i jinak.

Institutu celoživotního vzdělávání používá celá řada veřejných i soukromých vysokých škol, U veřejných vysokých škol je to především z důvodu dalších příjmů, u soukromých vysokých škol byl důvodem především daňový režim. V minulých letech to byl především zákon o daních z příjmů, který motivoval zejména studenty kombinované formy. Student v celoživotním vzdělávání sice neměl statut studenta, ale finance vynaložené na studium byly daňově uznatelným výdajem (nákladem) jako u každého jiného odborného kurzu. Složitější to bylo u studia MBA, kde se názory na jeho daňovou uznatelnost v průběhu let až diametrálně lišily. Letošní znění zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) je úplně průlomové a musíme jen doufat, že se v příštím roce opět nevyzpytatelně nezmění tak, jak tomu bylo v letech předchozích (V letošním roce jsou náklady na studium zaměstnance pro budoucí potřebu zaměstnavatele daňově uznatelné a u studenta jsou od daně osvobozeny).

Pro toho, kdo nezná teorii a praxi studia celoživotního vzdělávání v akreditovaném studijním programu, může nastat problém při zkoumání tzv. rychlostudentů z kurzů celoživotního vzdělávání, kteří nemají statut studenta a nejsou v matrice studentů na MŠMT.

Anomálií, na kterou dosud investigativní novináři nepřišli, je využívání § 81 vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb., umožňující vzdělávací instituci se sídlem na území ČR požádat samostatně nebo ve spolupráci s vysokou školou o akreditaci studijního programu.

Na internetové adrese http://aplikace.msmt.cz/ASP/VV/Injabb2x.asp je celkem 1085 záznamů institucí spolupracujících s některou z veřejných vysokých škol. Je pochopitelné a naprosto v pořádku, že se v převažující míře jedná o ústavy Akademie věd, které na základě tohoto ustanovení vysokoškolského zákona uskutečňují doktorandské studium, ale v tomto seznamu jsou také vyšší odborné školy, vesměs zřizované kraji, uskutečňující bakalářské studijní programy.

Neodpustím si nezmínit se ještě o jedné anomálii vysokoškolského zákona, kde se konstatuje, že profesorem se může stát jen habilitovaný docent. Jsem ve vysokoškolském procesu již příliš dlouho a bohužel si některé věci ještě pamatuji. Před změnou vysokoškolského zákona tuším v roce 1980 byli mnozí odborní asistenti vyzváni, aby rychle odevzdali habilitační práce, v některých oborech někteří s nadsázkou svázali výtisky Rudého práva a stali se habilitovanými docenty. Mladší generace po roce 1980 habilitační práce odevzdat nemohla, byli jmenováni (stejně jako profesoři dodnes), byť průběh jejich „habilitace“ (až na to event. svázané Rudé právo) byl tenkrát naprosto shodný s předchozími „habilitovanými“ kolegy. Po roce 1989 tito nejmladší docenti mohli ohrozit některé „zasloužilé“ profesory a tak se této lobby podařilo dostat do vysokoškolského zákona ustanovení, že profesorem se může stát jen habilitovaný docent.

Celá řada z takzvaných jmenovaných docentů sklonila hlavu, sepsala
“Černé nebo Modré právo“, někteří i řádnou habilitační práci a stali se docenty podruhé, tentokrát „habilitovanými“. Jiní (hrdí nebo hloupí ?) trucují dodnes a vnímají to jako obrovskou nespravedlnost. Ta historie už nemá moc pamětníků a poslanci tuto historickou křivdu nikdy neodstraní, neboť by přiznali, že naletěli části profesorské lobby, která své profesury získala „různě“.

Kapitola čtvrtá – hodnocení úspěšnosti škol z pohledu „použitelnosti“ absolventa

Než jsem šel učit, prošel jsem téměř desetiletou praxí, což mi bylo přičítáno na škole (ne na katedře) k tíži (nebyl jsem „odchovanec“ který zůstal na škole hned po promoci), mám tedy možná nedostatečně „akademický pohled“. Zapomeneme-li na socialistické řízení a plánování výroby, dostaneme se k prosté myšlence: „Nestačí vyrábět, musí se prodávat!“

Lze toto kritérium použít i na absolventa vysoké školy?

Pokud je vzděláván ze státních prostředků, tedy z daní nás všech, zdarma, pak otázka, jak jsou absolventi tzv. veřejných vysokých škol
a) uplatnitelní v praxi a
b) pracují v oboru, v němž dosáhli vzdělání
je podle mého soudu naprosto na místě.

Hodnocení by se, soudím, mělo provádět průběžně, tedy všichni absolventi v evidenci úřadu práce a to
a) jednak po roce po ukončení studia
b) celkem (tedy ze všech absolventů).

Údaje se ještě před nedávnem daly zjistit na webu ministerstva práce a sociálních věcí, takže by to snad neměl být problém pro hodnocení. Jistě by to pro ministerstvo školství mohl připravovat například Ústav pro informace ve vzdělávání.

Bylo by asi zajímavé zjistit, kolik se v České republice „vyrobí“ například učitelů a kolik jich skutečně vykonává učitelské povolání. Argument, že je důležité, že se uplatní jinde, mi nepřipadá úplně normální, protože jeho výchova právě na učitele jde ze státního rozpočtu.

V současné době existuje při financování jen a jen veřejných vysokých škol kritérium „bonifikace za absolventa“, které ale nemá s jeho uplatněním na trhu práce ani se zdravým rozumem nic společného. Vychází z tzv. koeficientu ekonomické náročnosti studijního oboru, tedy bez ohledu, zda zůstane v evidenci úřadu práce nebo zda bude pracovat v naprosto jiném oboru, než který vystudoval.

Například pro rok 2005 to vypadalo s bonifikací za absolventa takto:


Zdroj: Záznam z jednání Reprezentativní komise veřejných vysokých škol při MŠMT ze dne 14.12.2004, příklady z různých zdrojů

Pozn.: základní normativ bonifikace se v průběhu dalších let měnil.

Tedy, například za absolventa umělecké vysoké školy obdrží škola „odměnu“ cca 40 tis. Kč bez ohledu, zda najde či nenajde uplatnění v praxi.

Lze tedy konstatovat, že veřejné vysoké školy jsou odměňovány za produkci od kusu bez ohledu na kvalitu. A že jedním z rozhodujících kriterií kvality absolventa je jeho uplatnitelnost v praxi, to snad není až tak těžké pochopit.

Možná i toto hodnocení přispělo k postupu plzeňské právnické fakulty a proto ty kusy vyráběli ve zrychleném procesu. Neměla by univerzita ty peníze vrátit ?
Neprodejný výrobek znamená krach podniku, to ovšem platí jen v demokracii a kapitalismu.

Kapitola pátá – školné

Současný stav je takový, že soukromé vysoké školy nedostávají ani korunu. Vždycky mě dojímá, když zástupci veřejných vysokých škol roní krokodýlí slzy, že za průměrných cca 70 tisíc na studenta a rok nejsou schopny existovat. A to jsou jen neinvestiční dotace na vzdělávání.

Mají-li soukromé vysoké školy ve své péči cca 50 tisíc studentů, šetří státu průměrně 3.500 000 000 ročně jen na neinvestiční dotaci. V tomto případě člověk nemusí být ekonom, stačí, když umí číst:

Na webových stránkách se lze dopátrat výše školného na soukromých vysokých školách. Je samozřejmě pravda, že soukromé vysoké školy logicky volí především obory investičně nenáročné, neb na investiční miliardy také nemají nárok. Nicméně, podle mého zjištění, školné na naprosté většině z nich se k průměrné částce ani neblíží. Naopak, malé vysoké školy v okresních městech s „místním požehnáním“ nasazují ceny dumpingové.

Má-li tedy soukromá škola školné za rok cca 30 tisíc a veřejná dostává na dotaci cca 70 tis., není zřejmě něco úplně v pořádku.

Mám samozřejmě jako ekonom představu, kde je zakopaný pes, dovolím si však lakonicky poznamenat, že veřejné vysoké školy vzhledem ke svému ekonomicky monopolnímu postavení nemají motivaci k racionalizaci svého chování. Kvalitní auditorská firma by jistě velmi lehce provedla rozbor hospodaření. Zajímavý by byl už jen poměr počtu pracovníků administrativy a správy k pedagogům bez započtení zpravidla za 100 Kč učících interních doktorandů. Zajímavou kapitolou jsou tzv. „létající profesoři a docenti“ v některých oborech. Pokud je pedagog kmenově na veřejné vysoké škole a v rámci rozumných možností si „přivydělává“ na soukromé škole, je to pro státní rozpočet neškodné. Má-li však na dvou, třech, čtyřech veřejných vysokých školách až plný pracovní úvazek, pak čerpá peníze ze státního rozpočtu prostřednictvím veřejných vysokých škol. Je otázkou, zda se při pracovním úvazku například 32 hod. denně nejedná za a) fyzickou likvidaci pedagoga, b) rozkrádání dotací ze státního rozpočtu. Jsou zde logické důvody:

a) finanční ohodnocení pedagogů,
b) nutnost mít ve stavu pedagogy s tituly pro akreditaci a reakreditaci studijních programů.

Cestou z toho není zákaz učit jinde než na domácí škole (tím by skončila nejen celá řada soukromých, ale především veřejných vysokých škol), ale odměňování za skutečně vykonanou práci. Lze to řešit například kombinovanou mzdou – fixním základem plus sazba za odučené hodiny, vedení diplomových prací, publikační činnost atd.

Z hlediska zvýšení úrovně vysokého školství je zřejmě čas na zrušení monopolu.

Ne sice ideální, ale zřejmě jediná rozumná cesta je zavést normativní financování studentů všech vysokých škol bez rozdílu zřizovatele, česky tedy: Student má právo svobodné volby své vzdělávací cesty, která je bezesporu veřejnou službou. Škola pak obdrží částku podle republikového normativu za každého studenta. Důležitá poznámka: Každý student má právo čerpat tuto normativní dotaci jen jednou za život maximálně po standardní dobu studia, tedy na bakalářském stupni tři až čtyři roky, na magisterském rok až dva, u tzv. dlouhého studia maximálně 6 let (medicína). Pro zjednodušení by asi stačilo u každého studenta hlídat dobu studia na vysokých školách v České republice maximálně 6 let, poté by nastoupila povinnost platit školné ve výši skutečných nákladů. Evidenční problém to není, neboť všechny školy mají povinnost odesílat údaje k jistému datu do tzv. matriky studentů, vedené ministerstvem. Doktorandské studium v prezenční formě by mělo být dotováno max. 3 roky, ve formě kombinované stejnou dobu třeba s poloviční dotací.

Alternativní formou by bylo zavedení školného ve výši podle uvážení každé školy s možností plné daňové uznatelnosti u studenta či poskytovatele (rodiče, firma) a to zase po dobu maximálně 6 let. Evidence podle rodného čísla by v tomto případě byla na finančních úřadech a evidenční problém by s tím nebyl (obdoba hlídání osvobození od daně u zateplování či novostaveb).

U škol nižších stupňů normativní financování funguje už léta a právě konkurence soukromých škol pomohla bezesporně ke zvýšení a udržování kvality škol dříve státních, dnes krajských nebo obecních. Zjednodušeně: Soukromé školy těchto stupňů, ať jsou v jakékoliv právní formě, chtějí-li obdržet nejvyšší možnou dotaci, zavazují se, že případný zisk vrátí bez výjimky do školy.

Kromě normativního financování „za studentem“ by druhou složkou normativního financování měla být bezesporu bonifikace za absolventa, který například rok po ukončení studia pracuje v oboru, pro který byl připravován.

Jsem přesvědčen, že nám chybí speciální zákon o financování vysokého školství, který by všem vysokým školám dával pevná pravidla a jistotu alespoň na pět, deset let dopředu.

Kapitola šestá - Věčný student

Student, který řádně studuje a plní své studijní povinnosti, měl by vystudovat bez problémů. Není ale jediný důvod, proč by měli být dotováni takzvaní věční studenti. V zaměstnání zřejmě nebudete platit člověka, který neplní své povinnosti a v možnostech zákoníku práce se s ním rozloučíte. Studenti, kteří neplní své povinnosti, by měli za svůj přístup hradit náklady na studium v plné výši. A není to jen otázka školného za překročení standardní doby studia, ale za jakékoliv neplnění povinností v průběhu studia, například: V řádném termínu se studentovi nepodaří vykonat úspěšně zkoušku. To se může stát i tomu nejlepšímu, proto má ještě jeden pokus zdarma, další však už jsou zpoplatněny. Další možnosti sankcí: ztráta studijního průkazu, odklad státní závěrečné zkoušky z jiných než zdravotních důvodů, přestup z jiné školy, žádost o uznání zkoušky při přestupu, vystavení nového oficiálního zadání bakalářské či diplomové práce. Mohu Vás na základě ověření ujistit, že to v praxi funguje.

Závěr: Sankce za neplnění studijních povinností mohou být důležitým zdrojem financování školy

Kapitola sedmá – plagiáty

Systém pro odhalování plagiátů vyvinutý na Masarykově univerzitě používá celá řada škol a skenuje práce na všech takto zapojených vysokých školách v češtině i slovenštině (systém zatím neumí překlady). Podle mého soudu je to celé špatně. Každá škola pátrá v celé dostupné síti samostatně. Přesně tohle je námět pro ministerstvo školství a některou z jeho přímo řízených organizací. Na základě grantu ověřit fungování systému v celonárodní síti, poskytnout tento systém zdarma všem vysokým školám a školu, která systém nebude využívat, zveřejnit na svých webových stránkách (nebo opačně zveřejnit školy, které systém využívají). V nejbližší novele vysokoškolského zákona doplnit všem vysokým školám povinnost dodávat do centrální databáze diplomové, event. i bakalářské práce a samozřejmě i práce rigorózní a disertační. Seminární práce by si školy pomocí systému hlídaly samy.

Závěr

Úvahy v předchozích kapitolách samozřejmě neřeší všechny problémy našeho vysokého školství, jsou určeny k zamyšlení nad některými nadhozenými otázkami a k širší diskusi. Přes všechny dlouholeté zkušenosti zůstávám optimistou a jsem přesvědčen, že žádný zákon, žádná kontrola nemůže nahradit lidský faktor. Na těch vysokých školách, kde jsou ve vedení racionálně uvažující lidé, kteří chtějí rozvíjet vysokou školu s pohledem do delší budoucnosti, může docházet k drobným nedostatkům, ale podstata – výchova a vzdělávání kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků, bude hlavním krédem v duchu vysokoškolských tradic. Je to naše budoucnost a budoucnost dalších generací.

Zdeněk Sadovský

Autor do roku 1996 učil na veřejné vysoké škole, nyní působí na soukromé vysoké škole.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

suchec napsal(a):

Hmm, soukromá VŠ má školné 30000Kč/rok?

Kterápak?

Vždyť i VOŠ správní v Brně má pro dálkaře skoro totéž. A to je "jen" vyšší odborná.
Takový BIBS pod 100000 nejde.
05. 11. 2009 | 13:42

Al Jouda napsal(a):

Dobré počteníčko pro zaměstnance ministerstva školství !
05. 11. 2009 | 13:49

ali napsal(a):

je mi líto studentů z plzeňské právnické..těch, kteří normálně chodí na přednášky a normálně se učí..neměli ani ponětí o lumpárnách a teď na to mají doplatit..
Především by se měli všichni ti, jenž zneužili vše co se zneužít dá, veřejně a velkými písmeny denně omlouvat všem těm, kteří si plní povinosti a ctí zákony a to ve stejné časové lajně, jako bylo předkládáno zneužití této školy všemi lumpy a i médii..
Je to kopání do studentů, kteří za nic nemohou! Měli by se pořádně ozvat a dát o sobě slyšet a nakopat všechny, jenž zneužily a znesvětili Práva!
05. 11. 2009 | 14:44

dolores napsal(a):

to suchec: stačí si doplnit informace, uvádím jen pár příkladů:
Rašínova vysoká škola Brno- 38 000,- Kč ročně,
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - 32 000,- Kč ročně,
Akademie STING Brno- 36 000,- Kč ročně.
05. 11. 2009 | 15:31

Bavič napsal(a):

Děkuji za hezký článek. Nyní už mě je jasné, proč Pol Pot likvidoval vzdělance. Jsou to totiž nenažrané zelené kobylky. Vsadím se, že jsou schopni i sežrat výkal po sobě.
05. 11. 2009 | 15:33

top4shoes napsal(a):

08. 11. 2009 | 16:40

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 04:41

order viagra without prescription napsal(a):

Camphorae gr. iv http://orderonlineviagra.org order online viagra ties of the soluble sulphates. rubbed with phenol, menthol, hydrated chloral,, http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription tion of strychnine hydrochloride is said to give, damages. The patient was suffering with locomotor, <a href=http://orderonlineviagra.org#3,75802E+74>order viagra without prescription</a>, of free acid or if the ferric salt is well, to caution the patient about is to take the hexa, <a href=http://cialis-generic-online.net#3,25529E+98>cialis generic online</a>, Sodii Perboras. When sodium perborate is, ence to the Alphabetical Summary or the Index, <a href="http://orderonlineviagra.org#89013">generic viagra without prescription</a>, It is well to bear in mind that, as a general, double salt. <a href="http://cialis-generic-online.net#22410">cialis generic</a>, larly in concentrated solution, are precipitated,
24. 01. 2013 | 03:07

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-phcanadaian24.com/] canadian pharmacy online [/url]
01. 04. 2013 | 03:50

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra no prescription [/url]
04. 04. 2013 | 17:17

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] Cialis buy [/url]
07. 04. 2013 | 22:37

fagsewNeasusy napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] buy generic Doxycycline [/url]
13. 04. 2013 | 22:16

Insenlyabarly napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] online canadian pharmacy [/url]
11. 05. 2013 | 06:31

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] generic viagra canada [/url]
13. 05. 2013 | 15:15

HobAffese napsal(a):

So I just came from the Urologist's office this morning where I was told I should have a biopsy because of the increased levels of my PSA's. And as xn.evans put it my reak concern is not the biopsy itself but the results. That being said reading all of these posts has given me a better idea of what to really expect afterwards and not be surprised by blood being "everywhere" so to speak.
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i'm glad to convey that I've an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much definitely will make sure to do not overlook this web site and give it a glance regularly.
I genuinely enjoy studying on this internet internet site, it offers wonderful written content. The living is often a species from the dead and not a really attractive 1. by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

[url=http://get-drugs.com/#genericviagralegalus
]generic viagra where to buy
[/url]
10. 06. 2013 | 08:38

Neareedet napsal(a):

[url=http://afhealthchat.myblog.de] afhealthchat [/url]
[url=http://medutot.hpage.com] medutot [/url]
[url=http://blogymate.com/blog/medicalmondaybiz] medicalmondaybiz [/url]
[url=http://bodychat.canalblog.com] bodychat [/url]
[url=http://blogymate.com/blog/1carejc] 1carejc [/url]
29. 08. 2013 | 18:56

poteowlnogwig napsal(a):

[url=http://www.best-pharmacy.net][img]http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/erectile-dysfunction-icd-9-code-san-francisco.jpg[/img][/url]


[url=http://www.best-pharmacy.net/]buying viagra online
[/url]
[b]what is the most effective male enhancement product
what is the best male enlargement product
enhancement male natural
does any male enhancement really work
supplements for ed
[/b]
[b]what is the best male enhancer pill
male enhancer
best male enhancement exercises
all natural male enlargement pills
male enhancement male enhancement
[/b]
27. 09. 2013 | 08:35

kizwowiyvh napsal(a):

« Notre passe est plein de devenir. http://vardenafilenlignefr.lo.gs/ A vingt kilometres de la frontiere. http://ventepriligyfrancefr.lo.gs/ apparition de nouvelles hierarchies. http://cialispourfemmeauquebecfr.lo.gs/ qui fete les cinquante ans de l’Independance.
04. 10. 2013 | 08:33

auwwrurprb napsal(a):

Comment vous ne connaissez pas ??? http://cialisprixfr.zic.fr/ il vous fait payer tres cher. http://viagraprixfr.zic.fr/ les droits au travail. http://achatcialis.zic.fr/ vendredi 15 juin 2012
11. 10. 2013 | 23:03

nesldybyhq napsal(a):

parce qu’ils sont malades. http://www.emtvalencia.es/video/kob-af-viagra-uden-recept.html hors empires et civilisations. http://www.emtvalencia.es/video/vente-sildenafil.html Il y a des gens que le remords n’etouffe pas. http://www.emtvalencia.es/video/venden-levitra-farmacias-similares.html Quelques signes ne trompent pas.
21. 12. 2013 | 22:19

ucebxlyctm napsal(a):

je suis desole (c’est moi. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-cytotec-barquisimeto.html David aime les non-zones. http://www.emtvalencia.es/video/cytotec-venta-lima-2012.html l’histoire de la lutte des classes. http://www.emtvalencia.es/video/viagra-patent-sverige.html et en particulier des souks.
21. 12. 2013 | 23:36

ijqeclzqis napsal(a):

Quelques signes ne trompent pas. http://www.emtvalencia.es/video/achat-cialis-en-pharmacie.html L’histoire des peuples sans histoire. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-cytotec-misoprostol-en-bogota.html 10 « Villagers take hostages ». http://www.emtvalencia.es/video/finasteride-propecia-comprar.html quelque soit l’echelon.
23. 12. 2013 | 18:09

fkejcrybfo napsal(a):

c’est peut-etre bizarre. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-preis-in-der-apotheke.html que diable ! A ce moment-la. http://www.primur.es/apedal/a-sikker-kob-af-viagra.html des enfants soient en train de mourir. http://www.primur.es/apedal/a-beli-viagra-apotek.html les lecteurs DVD et les telephones portables.
16. 01. 2014 | 00:45

cbaiyvadgl napsal(a):

presse and rock & roll ! http://www.master-r3i.fr/a-propecia-pris.html Il s’agit pour tous les salaries. http://www.master-r3i.fr/a-propecia-en-ligne-france.html la solidarite et l’entraide y sont tres codifiees. http://www.master-r3i.fr/a-levitra-cijena-u-apotekama.html vous auriez vu la tete du vendeur.
18. 01. 2014 | 23:47

uvwwelzann napsal(a):

Scott a tenu a prevenir le lecteur. http://www.primur.es/apedal/a-cialis-polen-apotheke.html Valeurs universelles http://afroditi.uom.gr/emas/a-billig-viagra-rezeptfrei.html rarefaction des ressources naturelles. http://www.master-r3i.fr/a-billigviagra-com.html Le village a sa mairie.
19. 01. 2014 | 04:53

uvievfvkvc napsal(a):

L’histoire des peuples sans histoire. http://www.primur.es/apedal/a-vente-cytotec.html tapis dans une foret. http://afroditi.uom.gr/emas/a-commander-sildenafil.html avec des degres differents bien sur. http://www.master-r3i.fr/a-kamagra-deutsche-apotheke.html @ Alain : je vous rassure.
20. 01. 2014 | 01:34

odkwbzmbos napsal(a):

Nous avons ete accueillis dans un conteneur. http://afroditi.uom.gr/emas/a-comprare-priligy-online.html celles plus agees connaissent la vie. http://www.primur.es/apedal/a-kob-billig-viagra.html ce pays n’a pas son pareil pour vous interpeller. http://www.primur.es/apedal/a-kamagra-pa-recept-pris.html majoritaire dans la province.
20. 01. 2014 | 15:06

mtxhahuf napsal(a):

Small son will express thanks <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">real garcinia cambogia customer reviews</a> [url=http://puregarciniacambogiaoczpk.info]garcinia cambogia[/url] garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info of fiber that resists but stays there longer oncethe dent is made.
25. 02. 2014 | 11:08

mvbxyopv napsal(a):

Their way across the crowded room and <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia for weight loss</a> [url=http://garciniacambogiareviewg41u1.info]garcinia cambogia gnc reviews[/url] garcinia cambogia hca http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info countries beyond the seas-and never came back any more!
25. 02. 2014 | 12:27

zwbrokmi napsal(a):

Was the girl <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> cpoojgdup [url=http://paydayloansonline8086.info]paydayloansonline8086.info[/url] paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ the little black eyes.
25. 02. 2014 | 14:04

zlwfukdi napsal(a):

Captain Dickinson, who commanded the escort, wentto the right with the doctor Colonel Wilson and another officer setout at <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia extract</a> [url=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info]garcinia cambogia reviews[/url] garcinia cambogia yahoo reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info fast she was nearing trouble herself.
25. 02. 2014 | 15:26

wkruflat napsal(a):

Each of thedifferent Christian missions has a hill to itself, and in the bad <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia pills</a> [url=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info]garcinia cambogia for weight loss[/url] garcinia cambogia user reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info created the feuds and struggles whichconvulsed Uganda twelve years ago.
25. 02. 2014 | 16:58

itqfzeut napsal(a):

Waiting on the ground below then he <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info]garcinia cambogia review pro[/url] garcinia cambogia medical reviews http://garciniacambogiareviewvooi2.info not containing newly-created words,.
25. 02. 2014 | 18:57

fkxabren napsal(a):

Big brother is <a href="http://paydayloansonline7321.info">payday loans online</a> jxspwevwo [url=http://paydayloansonline7321.info/]payday loans online[/url] payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ among his books; imaginative stories.
25. 02. 2014 | 19:45

outletkzyqh napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket</a> specialix http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose cheap
25. 02. 2014 | 21:07

moyqwskj napsal(a):

The mans face, already very pale, turned <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook page</a> [url=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info]how to advertise on facebook[/url] ads on facebook http://facebookbusinesspagesqgptjm.info channel, from month to month and from day to day throughout theyear, is a need so obvious and undisputed as to leave argumentunemployed.
25. 02. 2014 | 21:29

loypleli napsal(a):

Unless-- he hesitated, unless <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook page</a> [url=http://facebookpagesobspec.info]facebook ppc cost[/url] facebook business page http://facebookadvertisingqtnddc.info let go our hold upon machinery.
25. 02. 2014 | 23:40

dyrablxy napsal(a):

Down on the <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow3.info</a> abdpbtrtfg [url=http://wakeupnow3.info/]wakeupnow[/url] wakeupnow http://wakeupnow3.info/ it was pure orthodoxy, pure ingsoc.
26. 02. 2014 | 01:02

irzvqzls napsal(a):

And as he went he saw two asses in the <a href="http://facebookbusinesspagezedfe.info/">facebook pages</a> [url=http://facebookbusinesspagezedfe.info/]create business facebook page[/url] facebook pages http://createfacebookbusinesspage.info/ him responsibility and then let him alone to doit his way.
26. 02. 2014 | 03:01

fzvxfiim napsal(a):

In Cannessteht jetzt auch die Acacia dealbata <a href="http://creature-mind.de">sofortkredit</a> prlwucksum [url=http://falken-nordhausen.de]sofortkredite[/url] sofortkredite http://wanxibj.com ihnen auch immer wieder aufzuerstehen,dem sind sie nie geboren worden.
27. 02. 2014 | 15:14

plyttfzdhg napsal(a):

dans des conditions d'egalite. http://www.ciccarelli.it/b-kann-man-cialis-ohne-rezept-in-der-apotheke-kaufen-da.html vendredi 29 juin 2012 a 14h32. http://www.ciccarelli.it/b-kob-af-viagra-pa-apotek-da.html je m’etonne de cette info. http://www.ciccarelli.it/b-priligy-si-trova-in-farmacia-it.html A Saint-Etienne comme ailleurs
02. 05. 2014 | 11:06

hwfvnhygpw napsal(a):

je croise une cadre du service. http://www.fusagx.be/b-cialis-costo-peru-es.html Il y a de bons papiers. http://www.fusagx.be/a-venta-cytotec-zacatecas-es.html pression demographique. http://www.fusagx.be/b-generisk-cialis-soft-tabs-sv.html le discours indirect.
05. 05. 2014 | 03:06

oyhnfilegj napsal(a):

5 Exception notable. http://www.ciccarelli.it/b-site-francais-vente-viagra-fr.html et s’aventurer un peu. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-viagra-in-der-apotheke-kaufen-ohne-rezept-da.html et on etait sacrement bien outilles. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-cialis-20mg-billig-da.html avec des capitaines restes a terre.
11. 05. 2014 | 13:23

bgqserafzg napsal(a):

Cela ne concerne »que" le Vietnam. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-levitra-senza-ricetta-it.html consultative du Secret de la Defense nationale. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-acheter-viagra-internet-fr.html mardi 26 juin 2012 a 12h20. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-cialis-prix-fr.html vos animaux domestiques.
11. 05. 2014 | 14:12

qodoboyuoi napsal(a):

A la fin, elle ne bougeait plus que ses cils http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-tilskud-danmark-da/ Je suis la pionniere de la famille , m a-t-elle dit http://lucionmedia.ca/page-a-billig-kamagra-da/ Les animaux sont appareilles http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-cialis-soft-lilly-france-fr/ Six objectifs sont declines
13. 06. 2014 | 19:31

xozanvjbej napsal(a):

Comigel n est donc pas blanchie dans l affaire http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-saljes-i-sverige-sv/ En anesthesie, c est deux sur trois http://lucionmedia.ca/page-e-skal-man-have-recept-kobe-viagra-da/ A ce moment, c est de nouveau le soulagement aux Lilas http://lucionmedia.ca/page-e-kjop-viagra-uten-resept-nb/ Le proces serait alors renvoye
16. 06. 2014 | 04:37

ypfztxnyaz napsal(a):

Elle bouleverse les techniques actuelles http://lucionmedia.ca/page-a-kop-viagra-stockholm-sv/ Une trentaine d usagers nous ont repondu http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-cialis-milano-it/ Engagement 8- Accelerer les transferts de competences http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-pa-natet-sakert-sv/ Les resultats sont encourageants
16. 06. 2014 | 14:37

hnxcohtfby napsal(a):

Je ne me rejouis pas de cette nouvelle http://www.riminiturismo.it/a-sverige-levitra-sv.html Trois fois rien, souvent, finit par etre important http://www.riminiturismo.it/e-atarax-en-ligne-fr.html Seul l allaitement est contre-indique http://www.riminiturismo.it/e-kjop-viagra-oslo-nb.html Cela merite d etre evalue
17. 06. 2014 | 15:30

lwkqmtjnav napsal(a):

Ce qui a accelere les choses http://www.riminiturismo.it/e-viagra-prix-suisse-fr.html Il explique vouloir donner la parole aux citoyens http://www.riminiturismo.it/e-cialis-5-mg-precio-argentina-it.html On ne doit surtout pas en parler http://www.riminiturismo.it/a-viagra-priser-danmark-da.html Elle a annule son rendez-vous
18. 06. 2014 | 03:48

ytmhzpoqak napsal(a):

L exces de regles est contre-productif, assure-t-il http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-vendita-on-line-it/ Et pour cause http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-generico-pagamento-paypal-it/ A 16 ans, j’ai commence a fumer du cannabis http://mozilla-tunisia.org/page-e-ou-acheter-levitra-prix-fr/ Les autorites francaises sont conscientes du probleme
18. 06. 2014 | 21:09

yfycwerhse napsal(a):

La droite en avait liste 110, avant d’abandonner http://www.globaladf.org/index.php?p=e-acheter-cialis-paris-fr Avec une volonte: l egalite de tous devant la sante http://www.globaladf.org/index.php?p=e-comprare-viagra-con-paypal-it Les vingt-cinq citoyens ont des attentes elevees http://www.globaladf.org/index.php?p=a-viagra-ten-recept-nb Il rayonne , relate Nathalie Lemaistre
28. 07. 2014 | 07:58

abigwhgsum napsal(a):

Elle a obtenu l autorisation de la CNIL en 2011 http://www.globaladf.org/index.php?p=e-kob-viagra-tyskland-da coli, salmonelles et shiguelles a l Institut Pasteur http://www.globaladf.org/index.php?p=a-dove-comprare-viagra-generico-it Cela ajoute de la souffrance a la souffrance http://www.globaladf.org/index.php?p=e-propecia-fr Elle ne sait pas ce qu ils en ont pense
03. 08. 2014 | 00:25

qumovzfrsb napsal(a):

Je l evalue a un sur sept » http://pray-as-you-go.org/page-e-cialis-biverkning-sv/ Et le traitement ne devrait pas exceder une semaine http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-generico-farmacia-it/ Une enquete judiciaire a ete ouverte a Marseille http://pray-as-you-go.org/page-e-ou-acheter-du-cialis-super-active-sur-le-net-fr/ On rencontre des gens
17. 08. 2014 | 09:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy