Jaký volební systém?

17. 08. 2011 | 14:26
Přečteno 7316 krát
V poslední době se oživuje diskuse o příčinách politické stagnace a polarizace naší politiky, ve které mizí smysluplná diskuse a ve které volič ztrácí důvěru v systém, který nedokáže vygenerovat efektivní a silnou vládu opřenou o vlastní politický program, ani nenutí strany k odpovědnosti vůči voličům.

Není to nová otázka, tento problém je s námi již od poloviny devadesátých let. Byl jsem vyzván abych k němu něco napsal. Nemusím k tomu psát nic nového, problému jsem se věnoval několika články v minulosti. Proto jsem se rozhodl znovu publikovat článek který jsem napsal v roce 2004. Až na několik nepodstatných detailů, které odráží tehdejší aktuální témata, v něm nenalézám nic, co bych dnes napsal jinak.,
________________________________________

Po porážce vládnoucí koalice v evropských volbách a následné rezignaci vlády se otevřela diskuse o příčinách a důsledcích dlouhodobé neschopnosti české politické scény vygenerovat stabilní a efektivní vládu. Za jednu z hlavních příčin je (podle mého názoru správně) pokládán poměrný volební systém, užívaný ve volbách do českého parlamentu. Poměrný systém se neosvědčil ani v předválečných parlamentech. Osmnáct vlád během dvacetileté historie první republiky signalizuje fundamentální slabinu systému, který upřednostňuje konsensus a kompromis před hledáním nejlepšího a nejefektivnějšího řešení.

K tomu, aby vůbec mohl v praxi jakž takž fungovat, je závislý na systému koalic, dohod a smluv, a ještě hůře, na systému zákulisních a neprůhledných dohod a kšeftů, které nahrazují a znemožňují to co má tento systém údajně zajišťovat, totiž otevřenou diskusi, ve které je zohledněn i menšinový názor.

Často se mluví o "většinových" vládách, ve skutečnosti jsme u nás v celé historii Československa a České republiky většinovou vládu ještě neměli (pojem "Většinová koaliční vláda" je vlastně protikladem, vláda, pokud nechceme připustit i teoretickou možnost jakési menšinové koaliční vlády, jejíž smysl mi uniká, může být jen většinová, koaliční, nebo menšinová). Výjimkou byla vláda KSČ mezi roky 1948 až 1989, která byla formálně koalicí stran Národní fronty, ale ve skutečnosti byla diktaturou KSČ. Výjimkou byla i vláda Občanského fóra, které ve své podstatě ale samo nebylo ničím jiným než velmi širokou koalicí. V popřevratové době existoval konsensus jen v jednom směru, všichni jsme věděli, kam nechceme, cesta zpět nebyla možná, nebylo však jisté kam chceme, nebylo ani jisté kdo je kdo. V prvních svobodných volbách nebylo jiné cesty, nebyla jiná kriteria pro výběr našich zástupců, než v podstatě kriteria negativní, ne pro něco, ale proti něčemu. Poslanci a zastupitelé byli voleni hlavně podle toho, jak se svými životy (a někdy jen svou rétorikou), dokázali vymezit proti KSČ, či přesněji jejímu poslednímu období reálného socialismu. Proto se mohly v jedné volební "straně" sejít osoby tak rozlišné jako Václav Klaus, Petr Uhl, Petr Pithart, Jiří Dienstbier, Hana Marvanová, Zdeněk Jičínský, Vladimír Železný, Jan Ruml, Miloš Zeman i Václav Benda.

Občanské fórum bylo kolébkou dnešních politických stran, s výjimkou KSČM a KDU-ČSL, které dokázaly přežít starý systém Národní fronty, a Sociálně demokratické strany, která byla obnovena po více než třicetileté absenci na politické scéně vynucené jejím pohlcením komunisty po únoru 1948. Ve své době v sobě mohlo - a muselo - zahrnout všechny myšlenkové směry, pokud se ale OF samo nechtělo stát nějakou novou širokou Národní frontou nepolitické politiky s nedefinovatelným politickým názorem a směrem, muselo se eventuelně rozpadnout. Důkazem toho je i osud té části OF, která si včas neuvědomila, že společenská objednávka OF pominula, a snažila se jeho život uměle prodloužit v Občanském hnutí. Tento omyl stál politický "život" i tak nesporně populárního politika, jakým v té době byl Jiří Dienstbier.

Občanské fórum úspěšně sehrálo svou pozitivní historickou úlohu, a dalo by se říci, že s poděkováním odešlo. To myslím bez ironie. Posloužilo jako blok proti cestě zpět, a jako prostředí které umožnilo vyprofilování osobností, názorů a politických směrů, bylo základním výchozím bodem pro standardní demokratický systém politických stran.

S Občanským fórem ale neodešlo to, co je samotné předurčovalo k přechodné a časově omezené existenci, systém založený na hledání kompromisů a konsensů, systém, ve kterém nalezení konsensu a kompromisu je upředňostňováno před nalezením řešení, systém, kde hledání průchodnější cesty je nadřazeno hledání nejlepší cesty. Způsob myšlení, který byl vitální v porevoluční době nejistoty a nedostatku politické nabídky se natolik vžil, že je dodnes považován za positivní, a ovlivnil českou politickou scénu natolik, že kvalita která byla negativním, i když ve své době nutným řešením pro Občanské fórum, je dnes oslavována jako přednost systému, přestože je ve skutečnosti jeho největší slabinou.

Tento způsob myšlení, přenesený po vzniku samostatné České republiky, v době vzniku našeho ústavního systému, do ústavy a parlamentu, zablokoval hned z počátku smysluplnou diskusi o volebním způsobu parlamentu. Poměrný systém, který byl téměř bez odporu přijat při tvorbě ústavy, dovoluje malým a možná někdy i extrémním stranám, hrát roli "jazýčků na váze", nedovoluje větším stranám převzít odpovědnost za řízení státu, a pro všechny, velké i malé strany, znamená nesplnitelnost programů, se kterými je do parlamentu poslali jejich voliči. Opět nehledáme nejlepší řešení, hledáme průchozí řešení. Z alternativ, které nabízejí volební programy stran schválené jejich voliči nevybereme žádnou. Většinou vymyslíme třetí, průchodnou alternativu, obvykle neřešící problém, nebo alespoň předem nabízený a voliči zvolený lék tak zředíme, že ztrácí působnost.

Programy politických stran, které měly být voličům informací o tom, co mu strana v ideové soutěži nabízí, jsou degradovány na úroveň propagačního pamfletu. Systém nedovoluje stranám, které svůj program voličům předkládaly jej naplnit a nenutí je za jeho plnění nést odpovědnost.

Systém izoluje voliče a volené zástupce, neexistuje přímá vazba voličů a poslanců. Pokud například volím v Praze, nemám svého poslance, mám pětadvacet poslanců různých stran, které v mém volebním kraji získaly mandáty. O většině z nich nic nevím, a jejich odpovědnost k voliči je až někde v druhé nebo třetí řadě. Na prvním místě je jejich vztah ke straně, která je na své kandidátky umístila. Jsme i svědky toho, že poslanec pronese plamenný projev proti něčemu - snad aby uspokojil voliče, nebo řadové členy své strany, kteří jsou znepokojeni tím, že jejich strana opustila své programové zásady - a tentýž den hlasuje pro věc, proti které ve svém projevu tak horoval. Vždy je po ruce vysvětlení - nutný kompromis, konsensus, etc.

V parlamentě založeném na tomto systému je možné téměř cokoliv zablokovat, je ale téměř nemožné cokoliv prosadit bez toho, aby to bylo napřed převedeno na nejnižšího společného jmenovatele, a v procesu ztratilo efektivnost a často i smysl.

Jednokolový většinový volební systém by odstranil většinu, i když ne všechny, z pojmenovaných problémů. Znamenal by postupnou konsolidaci politického sytému do dvou nebo tří stran, a umožnil by straně, která ve volbách zvítězí, realizovat program, k jehož naplnění má mandát od voličů. Čistý jednokolový volební systém by pomohl vyloučit malé a extrémní strany, stejně jako v jiných zemích, které jej používají. Neznamenal by ale, jak je často argumentováno, že menšinový názor by neměl zastoupení. Naopak, měl by efektivnější zastoupení, větší strany by si narozdíl ode dneška nemohly dovolit jej ignorovat, nutně by se minoritní práva a zájmy staly částí programů větších stran, menšinový názor by nalezl cestu do jejich programů, tak jak je tomu v zemích, které většinový systém užívají. Výrazné osobnosti, reprezentující legitimní a demokratický menšinový názor, by nalezly cestu k nominaci větších stran, podobně jako ji nalézají nezávislí dnes na kandidátkách parlamentních stran. Žádná strana tam, kde je skutečná soutěž, nemůže menšinový názor ignorovat.

Dnes sice může malá strana proniknout do parlamentu, ale tam jejich několik poslanců buď získá vliv neúměrný výsledku voleb, aniž se stejným poměrem podílí na politické odpovědnosti, (jako tomu bylo ve vládách Václava Klause, kde menší strany měly polovinu ministrů, a často vystupovaly proti vládě) anebo jejich několik poslanců nestačí na to, aby prosadili cokoliv. Jak ukazuje praxe, mohou být vládnoucí stranou nebo stranami klidně ignorovány.

Častým argumentem proti většinovému volebnímu systému je nebezpečí extrémních demagogických stran a osobností. Toto nebezpečí je velmi přeceňováno. I v poměrném systému se mohou do parlamentu dostat nedemokratické nebo úzce partikulární strany (viz doktor Sládek, nebo moravské nacionalistické strany). Z historie neznám příklad, kdy by došlo k převzetí moci extrémisty v anglosaských zemích, kde je většinový systém normou, mohu však poukázat na příklady, kdy se takové strany a jedinci dostaly ve volbách k moci v zemích, které používaly poměrný systém, jako tomu bylo například v Německu v době Hitlerova nástupu.

Demagogové a extrémisté mohou získat moc jen tam, kde se společenský a polický systém zhroutí, nebo je paralyzován právě těmi praktikami, které dnes začínají negativně ovlivňovat i náš systém - častou a zbytečnou změnou vlád, a neprůhledností, nedůsledností a nedostatkem zpětných vazeb a kontrolních mechanismů. Většinový volební systém je nejlepší ochranou proti tomuto nebezpečí. Nebrání vzniku nových stran, ale nutí je získat veřejnou a voličskou podporu nabídkou vlastního pozitivního programu, ne tím, že na sebe budou místo systematické práce a pomalého získávání podpory nabalovat nespokojené, a definovat se negativně.

Účinnou kontrolou může být i senát, pokud se stane tím, čím měl být, a pokud bude mít dostatek pravomocí. Já sám jsem byl proponentem senátu v době, kdy se jednalo o ústavu a zákonodárné orgány, přestal jsem jím být potom, co sněmovna senát sice ústavně založila, ale zároveň zajistila jeho neúčinnost. Senátoři jsou jen druhořadými zastupiteli, nemají zákonodárnou iniciativu, zatímco kterýkoliv poslanec sněmovny má právo předložit návrh zákona, senát má takové právo jenom jako celek, i když mandát senátora vychází z přímé a většinové volby a je proto logicky silnější, než mandát poslance (který jej drží proto, že jej jeho strana postavila na svou kandidátku).

Senát je podle mého názoru nutno buď reformovat, vybavit posláním a příslušnými pravomocemi, anebo zrušit. Ve stávající formě neslouží ničemu, není ani účinným kontrolním mechanismem, nemůže zablokovat zákon, i kdyby to byl zákon schválený sněmovnou ovládnutou extrémní nebo nedemokratickou stranou, která nějakým způsobem získala moc. Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je pak přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Pro vládnoucí koalici, pokud ještě drží minimální kohezi, to většinou není problém, i když poměr hlasů ve sněmovně je 99:101. Totéž platí i pro presidentovo „veto“.

Ani argument, že se zástupcem voličů v parlamentě může stát poslanec, který nezískal absolutní většinu hlasů ve volebním obvodě, myslím neobstojí. I zde platí, že kandidát, který je odpovědný svým voličům, si nemůže dovolit ignorovat jejich názory. Menšinový názor bude zohledněn tam, kde poslanec ví, že jeho znovuzvolení závisí na tom, jak uspokojí voliče svého obvodu, včetně těch, kteří jej nevolili. Buď jejich zájmy přímo prosazuje, nebo je alespoň svým mandátem a jeho relativní slabostí nucen varovat a případně brzdit snahy své strany tam, kde se její zájem dostává do příliš silného konfliktu se zájmy jeho voličů. Stejně tak je tomu s jeho stranou jako celkem, pokud má více slabých mandátů, je nucena moderovat a modifikovat svou politiku, pokud nechce tyto mandáty v příštích volbách ztratit. V tomto systému pak relativně slábne vliv stranických sekretariátů a roste vliv voličů.

V neposlední řadě se argumentuje proti většinovému systému i tím, že pokud se k volbám dostaví jen řekněme čtyřicet šest procent voličů, a vítězný kandidát dostane 30 procent hlasů (zbytek si rozdělí slabší strany), bude vlastně zvolen jen 12 procenty hlasů všech oprávněných voličů jeho obvodu. Je možno říci, že účast ve volbách je právem občana, nikoliv povinností, a že pokud volič svého práva neužije, pak se jej vzdal, a dává tím najevo, že mu na výsledku voleb nezáleží. Hlasy nevoličů a voličů malých stran u voleb propadnou. Zde ale platí to, co jsem uvedl v předchozím odstavci, poslanec ve svém vlastním zájmu musí přesto brát jejich zájmy vážně, a musí je zohlednit. V celkovém celostátním součtu platí totéž co mikroprostoru jednoho obvodu, menšinové názory nemohou být dlouhodobě ignorovány, buď ovlivní programy větších stran, nebo si získají podporu voličů do takové míry, že se stanou hlasem většiny. Pokud je to hlas demagogický, extrémní, a podporu nenalezne, zanikne. Domnívám se, že mnoho občanů se nezúčastňuje voleb právě proto, že ve stávajícím systému cítí, že jejich vůle není respektována, a že jejich hlas neslouží ničemu než podpoře stranám, pro které je jejich vůle jen druhotným faktorem v jejich působení. Posílení vazby mezi voličem a jeho poslancem, poslancem, kterého a se kterým se může identifikovat a kterého může adresně a konkrétně volat k odpovědnosti, nemůže mít jiný než positivní efekt pro to, co nazýváme "politickou kulturou."

Udivují mně argumenty politoložky Vladimíry Dvořákové, která sice přiznává většinovému volebnímu systému "pozitivní efekt", ale "pouze pokud jde o efektivitu vlády, nikoli politickou kulturu." "Chtělo by to posílit schopnosti shody mezi stranami, k tomu ale řešení 'vítěz bere vše' nevede," řekla ČTK. Politickou kulturu podle mně neposiluje prostředí, ve kterém je odpovědnost rozmělněna do nicoty, a ve kterém je tlak lobbyistů a zákulisní dohody upřednostněn před vůlí voličů. V takovém prostředí těžko můžeme očekávat nějaký positivní vývoj politické kultury, je ale přirozeným prostředím pro politické šíbry a pro korupci.

Smyslem demokracie je svobodná soutěž názorů a politických programů a diskuse je cestou k uplatnění těch názorů, které v soutěži obstojí. Diskuse a konsensus nejsou samy o sobě cílem. Pokud by tomu tak bylo, nepotřebujeme politické strany, a nepotřebujeme ani jejich voliče, potřebujeme jen okruh "kulturně kultivovaných" osobností, jakousi "radu moudrých", kteří se mezi sebou vždy dohodnou, a kteří vždy vědí lépe než volič, co je v jeho zájmu.

Není ani pravdou, že "jednokolový systém je sice efektivní, pokud jde o formováni akceschopných vlád, ale je velmi nespravedlivý, protože vítězem se často stane politik s dvacetiprocentni podporou a většinu křesel v parlamentu může mít strana, která má jen třeba 30 procent podpory." Jednokolový většinový systém je spravedlivější z důvodů, které jsem popsal, nutí poslance a jejich strany zohlednit i názory a zájmy voličů, kteří je nevolili, nebo nevolili vůbec, zatímco stávající systém je nenutí ani zastávat zájmy a názory jejich vlastních voličů. Pokud se zeptáte britského, kanadského, nebo amerického voliče kdo je jeho poslancem, bez váhání vám řekne jeho jméno, a jmenuje jej jako "svého" poslance i tehdy, kdy poslanec byl zvolen za stranu, kterou ten volič nevolil, a která je mu názorově cizí. Identifikace poslance s voliči jeho obvodu je vnímána jako přinejmenším stejně silná, jako poslancova a voličova politická příslušnost, nebo preference. U nás není ani možné, aby volič "svého poslance" identifikoval, volební okres není vnímán jako politická jednotka, nebo jako "pracoviště" poslance, je jen velkou administrativní jednotkou pro sčítání hlasů pro ve volbách zúčastněné strany.

Není pravdivé ani tvrzení, že většinový systém nepřinese očekávané změny, a že důkazem je složení Senátu. Dovolím si citovat příspěvek do čtenářské diskuse k jednomu svému staršímu článku, který se věnoval témuž tématu, a se kterým se stoprocentně ztotožňuji:

"Senát je jen bezmocnou ozdobou ústavního systému, ale rozhoduje se ve Sněmovně - a volby do Sněmovny jsou ty hlavní volby, které určují další směřování státu. Tam však platí poměrný systém, vedoucí k politické desintegraci a většímu počtu politických stran, a ty logicky kandidují i do Senátu. Senát, ač sám volen většinově, je tak ve vleku poměrného systému do Sněmovny.
Senát se volí po třetinách, ne naráz, a každá ta třetina je odrazem jiného politického rozložení sil; např. silné postavení stran Koalice je jen dozvukem jejich úspěšnosti v roce 2000, generované odporem k opoziční smlouvě. V roce 2002 to už vypadalo úplně jinak."

K tomu, aby většinový volební systém byl efektivní, a skutečně vedl k posílení vazby mezi voliči a poslanci, a ke kultivaci "politické kultury", musí to být systém jednokolový, dvoukolový systém nevede ve skutečnosti k ničemu jinému, než k opakování těch samých problémů, které jsou vlastní poměrnému systému, zeslabuje posice stran s positivním programem (slovo positivní v tomto smyslu není míněno jako hodnocení, ale jako definice strany s vlastním politickým programem), a posiluje posice stran, které vlastní program nemají, stran jejichž smyslem je jen negace, protest, nebo odpor, ať už k některé jiné politické straně, nebo k systému jako takovému.

Samotná změna způsobu voleb samozřejmě neodstraní všechny nedostatky našeho politického systému, je nutno diskutovat i o jiných ústavních změnách, které by pomohly přispět ke zvýšení efektivity jeho procesů, a k posílení jeho kontrolních mechanismů.

Parlament ve většinovém systému neztrácí schopnost diskuse, vláda i oposice jsou účinnější, protože nejsou rozdrobeny do množiny malých i větších stran, které nespojuje nic, kromě dohod, které vznikají a zanikají zcela nezávisle na vůli voličů.

Parlament se může stát tím čím by měl být, nástrojem občanské vlády, a ne jenom diskusním klubem, který selhává v momentě, kdy zájem politických stran je v rozporu se zájmy občanů, nebo je dokonce zneužit pro boj vnitrostranických frakcí, jako tomu bylo v době volby presidenta republiky, a jako je tomu dnes, kdy se koaliční vláda stala obětí své vlastní největší strany, jen proto, aby se o několik týdnů později tatáž strana snažila tutéž koalici znovu slepit.

pozn. autora: Tento článek byl původně publikován v roce 2004

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jozka napsal(a):

Volebni system muze byt jakykoliv, pokud tu nebude fungovat policie a soudy bez ohledu na to, kym dotycny je, muzou tu vladnout treba Blatotlacky z Traalu a nic se nezmeni.
17. 08. 2011 | 14:37

Béda napsal(a):

1) autor se dotknul nejrůznějších politických stran ale svou TOP-ku ani nezmínil.

2) já bych radil se podívat na švýcarský systém. Jedině převzetí prvků přímé demokracie podřídí politiky voliči, postaví je pod jejich kontrolu až po odvolatelnost, navodí skutečnou demokracii - zbaví politiku kšeftaření a nákupů celých politických stran a jednotlivých politiků.

Poměrný anebo volební systém je naopak pouze z deště pod okap. Bakalové si polehku koupí volební stranu skrze "sponzoring" její volební reklamy anebo po volbách. Systém neodpovědnosti a prezumpce neviny politiků by zůstal zachován. Jediná podstatná změna by byla, že by vítěz bral vše!
17. 08. 2011 | 14:39

JenTak napsal(a):

Smutné čtení...
Cituji "systém, kde hledání průchodnější cesty je nadřazeno hledání nejlepší cesty". V praxi to hledání průchodnější cesta vypadá tak, že "vy budete mít zisk z privatizace z tohoto a my s onoho".
Umění kompromisu zadlužilo tuto zemi.
17. 08. 2011 | 14:41

Petr napsal(a):

Volební systém v ČR bude takový, jaký bude vyhovovat vrcholovým neschopným politikům, bez ohledu na zájmy České republiky.
Kdyby politici chtěli něco změnit, jako že nechtějí, tak by převzali bez úprav volební systém z jiné demokratické a prosperující země. Ale dle politiků máme česká specifika.
Tak hurá do jámy lvové.
17. 08. 2011 | 14:47

hawk napsal(a):

Pane Haasi,

to je prostě pravda, co jste napsal. Smutné na tom je, že to asi nestačí, všichni politici ze všech fungujících stran, které přičichli k parlamentu, už jsou naprosto zkažení a nikdy nebudou souhlasit.

Přeji hodně zdraví.
17. 08. 2011 | 14:48

Taoiseach napsal(a):

Tomáš Haas

Jděte s tím k čertu!

Většinový volební systém:
1) Špatně reprezentuje (kulturní i názorové) menšiny, a je proto nespravedlivý
2) V důsledku toho špatně reaguje na změny (protože každý nový přístup nutně začíná jako menšinový)
3) Způsobuje rezignaci na obecné zájmy ve prospěch lokálních (všimněte si, prosím, co slibují kandidáti do senátu udělat pro svůj obvod, přestože ústavní úloha senátu je zcela JINÁ)

Vzpomeňte si na čtyři roky opoziční smlouvy. Vzpomeňte si na první - jednobarevnou Topolánkovu vládu. To chcete? Já ne, děkuji.
17. 08. 2011 | 14:51

evaj napsal(a):

Nezmínil jste dostatečně důrazně personální problémy stávajících stran. Především ODS a Socdem se za posledních 20 let personálně ne příliš mění - z těch, kteří tehdy do politiky vsoupili během VŠ studia či krátce po něm jsou dnes zkušení politici středního věku - Sobotka, Hašek, Benda, Nečas, ......a v naprosté odtrženosti od reality nám pak plánují naši budoucnost. Pokud snad náhodou se do poslanecké sněmovny či do senátu nedostanou, v tichosti se přemístí do státních institucí - jako náměstci či diplomaté - jeden z hlavních důvodů, proč nemáme zákon o státní službě . Prostě se jim při všech zkušenostech nechce na hřiště, které nám sami nalajnovali. V ústraní ministerstev voliči na ně pozapomenou, aby se v nových volbách znovu objevili na kandidátce jednotlivých stran. Nové tváře se v politice objevují tedy jen sporadicky a jedná se spíše o významné lidi, které strany ve volbách využívají jako vějičku pro voliče. Stručně jestli něčím trpíme, tak je to deficitem schopných politiků, neboť stále recyklujeme. Současní politici vlastně reformují to, co pokazili dříve. Otázka je, zda ví, co pokazili. K novým stranám a nadějím myslím nemá cenu se vyjadřovat, neb je po dalších volbách pravděpodobně již neuvidíme. Nejsem si úplně jistá, že lepší volební systém by zabránil pokračující recyklaci. Snad kdyby se zavedl institu osobní zodpovědnosti za způsobené škody - snad?
17. 08. 2011 | 15:03

ústavnik napsal(a):

Pane HAASI, maslím že jste mimo mísu a ještě zlovolně odvádíte pozornost od skutečných problémů a chcete zničit demokracii. Zvolení zastupitelé mají cO NEJVÉRNĚJI odrážet společnost a jejich nálady a mají se potom mezi sebou domluvit a najít kompromis. Jakýkoliv jiný systém umožňuje lepší vládnutí ale těm které tam většina NECHCE. Už i 5% hranice pro mandát je možná nesmyslně vysoká
Výsledek. Zachovat stávající systém do sněmovny, stačilo by 99 nebo i 81 poslanců a volit v okrscích dle senátu. Senát úplně zrušit. Zavést referendum na důležité otázky _ NATO, vstup do EU, zásadní změny politiky
PROSTÉ a DEMOKRATICKÉ
17. 08. 2011 | 15:11

Sims. napsal(a):

Pane Haasi, sice jste to velmi pěkně popsal a vypsal různé alternativy, ale přeci jen: již vidím, jak se ruší senát, že? I když určitě všichni senátoři vnímají svou zbytečnost více než dobře, opustit své pašalíky určitě nebudou mít zájem pro žádnou bohulibou myšlenku. To by bylo poprvé co by si kapři vypustili rybník. To oni si své pojistky pečlivě hlídají, jinak jsou opravdu na nic, protože jim jaksi chybí ty zuby (ale to je pro kapry charakteristické). Ale co takhle udělat senátory jako čestnou funkci, platit jim cestovné, stravné, ale jen pro ČR. Protože moc dobře vím, jak senátoři rádi cestují po světě, jsou to velmi důležité cesty, hlavně pro ně. Co se týká volbního systému - žádný volební systém neprojde přes naše zákonodárce pokud by jen trochu omezil možnosti se dostat do sněmovny. Pokud by se měly udělat nějaké změny, jedině z ulice, násilím. Demokratickou cestou zde v té naší pseudodemokracii nic neprojde, protože jde jen o jedinou věc - každému jde o sebe a demokracii si jen obléká místo kabátu. Ten potom v místnosti hned shodí na zem a klidně po něm i dupe.
17. 08. 2011 | 15:13

jonáš napsal(a):

jozka: vono kdyz tu ve skutecnosti "vladnou" uplne jiny sily a mechanismy, je docela jedno jestli k tomu dělaj stafáž Blátotlačky nebo Kašpárci.
17. 08. 2011 | 15:20

pgjed napsal(a):

Netvrdím, že můj návrh je ideální, ale co třeba 100 malých dvoumandátových obvodů a dvoukolová volba? Obdoba senátních voleb, které přece jenom dávají možnost lepší kontroly práce voleného senátora, než je u krajských kandidátek. I když na nepráci voleného senátora nemají voliči vlastně žádný bič. Konkrétně máme za sebou 6+ let nepráce senátora ODS Sehnala, kterého jsme poprvé a naposled viděli, když se přišel rádoby omluvit, že si na naši louku postavil bez ptaní ceduli. Omluva vypadala tak, že babičku vpodstatě sprdnul. Pak již pokračovala jenom samá pozitiva (pro něj) pro voliče v obvodu, pokud vím nehnul prstem. Nyní nám moudří voliči pro změnu zvolili za socdem cyklistu Regece. Také jsem za ten rok, co senátoruje neviděl z něj ani propocené triko. A pochybuji, že nám v něčem pomůže. Ostatně naše potřeby v oboru cyklistika končí u flastru na píchlou duši. Sobotka se zjeví tak jednou za rok, zblafne o rybolovu kapra se salátem, chvíli na hrázi nosem tlačí mračna a je fuč. A někdo další? z vládní garnitury, asi mají strach, aby nám do voleb moc nezevšedněli.
Ale nebylo by špatné mít někoho pracovitého a solidního řekněme přes kopec.
17. 08. 2011 | 15:22

Taoiseach napsal(a):

pgjed

"Obdoba senátních voleb, které přece jenom dávají možnost lepší kontroly práce voleného senátora, než je u krajských kandidátek."

Jak sám ostatně uznáváte, v senát to nefunguje, takže proč chcete ten nespravedlivý systém protlačovat do sněmovny?

"..pro voliče v obvodu, pokud vím nehnul prstem"

Nezlobte se, ale tady jste jasně dokázal, že smysl voleb a úlohu parlamentu vůbec nechápete. Senát jako celek i každý jeden senátor se má starat o celostátní záležitosti, o to, co se týká všech občanů. Senátor tedy zastupuje voliče (všechny oprávněné - bez ohledu na to, zda ho volili) svého obvodu, ale nemá "hýbat prsty" pro ně - od toho jsou zastupitelé krajů, měst a obcí.
17. 08. 2011 | 15:42

Cestovatel napsal(a):

Pane Haasi, poprvé za dluhou dobu s váma nesouhlasím.

1) Většinový volební systém má více nevýhod než výhod ale hlavní je že se k moci může dostat strana která má podporu jen 22% (viz naše volby 2010) a ta by vládla celé 4 roky aniž by jí někdo mohl (pokud by nezískali poslance z jiných stran) odvolat.

2) Podívejte se do Latinsko-Amerických zemí kde většinový prezidentský systém vynáší do čela populisty typu Cháves,Morales nebo Ortega, kteří pak klidně můžou dělat svojí populistickou politiku bez ohledu na to jestli mají většinu.

3) To že jsou ve sněmovně jen 2 strany dost oslabuje náš politický systém, protože pokud jsou lidé nespokojeni s oběma stranama tak nemají moc možností jak to změnit protože tyto dvě nejsilnější strany tam budou pořád (viz VB Labouristi,Křesťanští demokraté a USA Republikáni,Demokraté se tam střídají u moci aniž by za podledních 80 let došlo ke změně .
17. 08. 2011 | 15:45

Cech napsal(a):

Pane Haasi směr je naprosto jasný jak promačknout tu TOP na TOP.

Jak i za menší peníze ovládnout volební stranu skrze "sponzoring" jak účelněji prosadit koupi té potřebné po volbách.
Jak zachovat to podstatné tj. potřebnou neodpovědnost politiků atd.
Jak zachovat vliv Drábků ,Kalousků atd. po roce 2014.
Při vzpomínce na first jednobarevnou Topo vládu ,s Vámi pane Haas nebude mnoho lidí souhlasit.
Je spíše viditelná Vaše snaha odklonit pozornost od podstatných problémů a událostí.
Tak nějak je z toho cítit to jak maximálně omezit demokracii.
To opravdu vážně chcete?
17. 08. 2011 | 15:45

Paterik napsal(a):

Obávám se, že systém dle britského vzoru má svoje mouchy. Jak hezky ukazuje Jistě pane ministře, má tento systém za následek nadvládu lokálních zájmů nad celostátními. Nelze udělat tohle, protože v tom obvodu máme většinu 102 hlasy... Jednokolvá volba je podle mě ještě nespravedlivější než dvoukolová. Naše současné potíže nepramení z volebního systému, ale z faktu, že velké strany nedokáží udržet své voliče, kteří se pak bezradně přelévají mezi různými straničkami (svého času Unie svobody, nyní VV) v naději, že nový vítr s sebou nese i lepší politiku.
17. 08. 2011 | 15:53

Cestovatel napsal(a):

Dnes by se němělo uvažovat jesli většinový nebo poměrný systém, ale by nebylo lepší přemýšlet jak nahradit systém jednotné kandidátky, který naprosto podřizuje kandidáty stranám. Pak to vede k tomu že na kandidátce máte na prvních třech místech lidech dobré osobnost a za nimi samé bezvýznamné osobnosti nebo gangstry a mafiány a člověk, který chce volit dané osobnosti nebo má podobné smýšlení jako tato strana nemá šanci tyto pochybné lidi odstranit prtože nejméně jeden z těchto lidí se do parlamentu dostane (pokud se v obvodu x rozděluje 40 mandátů a jste voličem nějaké silné strany jejíž preference jsou mezi 20-25% a máte na kandidátce 2 dobré lidi a 38 špatných tak ani kroužkování vám nepomůže protože pokud strana získá 20% tak tam příjdou třeba 8 lidí znich 2 budou ti kvalitní a těch 6 budou bezvýznamné nuly.
17. 08. 2011 | 16:08

mleziva napsal(a):

Hlavně by bylo potřeba něco dělat s voličskou základnou. Nejlepší by byl systém, že ten, kdo platí daně má právo volit. Tento systém by byl velmi odolný proti populismu. Dále by bylo dobré udělat pojistku proti nereálným slibům. Strana by musela před volbami jasně deklarovat jak a kde na své sliby hodlá vzít peníze.
17. 08. 2011 | 16:27

zemedelec napsal(a):

Pane Haas.
Opravdu velice slabé, na stará kolena takhle agitovat .Když už tak jste měl začít přímou volbou prezidenta,protože tyhle poslanci a senátoři,už nejsou schopni rozumně uvažovat,co je důležité pro tuhle zemi.Nevymýšlejte volební systém pro špatné politiky ,ale systém jak zabránit v stupu špatných politiků do vlády , tuhle sebranku vyházet a pohnat před soud.
17. 08. 2011 | 16:37

Xury napsal(a):

Pro zemedelce:
tak nebuďte tak skromný a zkuste nějaký systém, který "zabrání vstupu špatných politiků do vlády resp. sněmovny" navrhnout sám. Věřím, že si to všichni rádi přečtou.
17. 08. 2011 | 16:43

Bunny napsal(a):

to mleziva:
Myslíš to tak, že například když někdo v padesáti po třiceti letech ztratí práci, tak ztratí i právo volit? Ženy na mateřské a v domácnosti, důchodci - ti taky? To je populismus pro chátru, nic jiného.

to Xury:
Úplně budu stačit, když se změní pravidla pro možnost odvolání politika. Prostě když mu voliči sdělí, aby táhl, tak aby šel a nezacláněl. A ne až za 4 roky. Pokud vím, tak výpovědní lhůta je pár měsíců, nikoliv let.
17. 08. 2011 | 16:54

Béda napsal(a):

Zde alternativa - švýcarský volební systém:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko#Ob.C4.8Dan

To by se ale oligarchům, kteřé vlastní a financují TOP, které radí p. Haas moc nelíbilo. Ve většinovém systému mají největší výtěžnost - zhodnocení vloženého "sponzorného". Vyjde je to lacinějc ("sponzorují" pouze jednu stranu) a nejsou potřeba žádné kompromisy.
17. 08. 2011 | 16:58

Bunny napsal(a):

to Béda:
Dovolil bych si malou opravu - ve většinovém systému sponzoruje kleptokracie obě strany. Je to velice efektivní, prakticky za své peníze vždyky něco dostanou. Voličstvo je tím samozřejmě ze hry venku, což je pro podnikatelské projekty jako TOP 09 s minimální členskou základnou ideální.
17. 08. 2011 | 17:12

Xury napsal(a):

Pro Bunny:
problém je právě v tom, že ve většinovém systému pořádně nevíte, kdo vás zastupuje, protože z vašeho obvodu prošlo N politiků z různých stran. Jak chcete odvolat jednoho? To nedává smysl.
17. 08. 2011 | 17:16

Fanda napsal(a):

Bude-li zvolen většinový systém voleb i do poslanecké sněmovny, pak logicky přestává mít smysl senát, který by potom v podstatě kopíroval sněmovnu a to i přesto, že by u něj zůstalo třetinové volení a delší volební období. Při většinovém volebním systému bychom se už při prvních volbách dostali ke dvěma stranám na scéně, žádní lidovci, žádní zelení, žádní komunisté. Jde o to na které dvě strany by se to scvrklo, jestli ODS - ČSSD (blíže Velké Británii) nebo ODS - TOP09 (blíže USA). Chceme toto opravdu? Zprivatizování politiky by bylo opravdu velice snadné.
17. 08. 2011 | 17:16

Admirál napsal(a):

Většinový systém neřeší největší současný problém politiky a tím je privatizace politiky. Tedy neumenšuje možnost sponzoringu/řízení stran, politiků skrze oligarchy či obří společnosti. Spíše naopak.
17. 08. 2011 | 17:40

zemedelec napsal(a):

Pane Xury.
Sice to navrhuji p.Haasovi ať to trochu popíše,prošel těch stran více,tak něco o tom ví.Já to nechci zrovna tak,že nejbohatší sedlák byl starostou.Nebo bratři Udržalové největší sedláci v obci,ale jeden to dotáhl hodně vysoko.Jenomže každý věděl o jejich majetku nemuseli nic skrývat,Takže to přiznání majetku musí nastat.Dále jaké jsou za kandidátem činy,jeho krédo,vystupování,ale také dodržování daného slova.Sice je tady problém pro voliče,všechno si ověřit,když třeba Pražák kandiduje za Ostravu,nebo obráceně.Ta odvolatelnost politiků není můj nápad,ale vřele doporučuji.Tu nejhorší pro voliče,právě dělají média,právě v té informovanosti o kandidátech.
17. 08. 2011 | 18:49

Tobias napsal(a):

Autor blogu je (jak přiznal) placeným poradcem M.Kalouska. Hájí jeho zájmy a svůj zisk a z tohoto hlediska je nutné pohlížet na jeho prezentované názory.
17. 08. 2011 | 19:10

Xury napsal(a):

Pro zemědělce:
ono vybrat do místního zastupitelstva není až takový problém,tedy nemusí být. Zvlášt na malých obcích si lidé vidí do talíře a je šance,že si zvolí někoho komu věří. Problém je ve městech. Sám jsem to zažil.Prostě někdo přijde na schůzku nějaké místní stranické organizace a řekne,že chce být členem. Samozřejmě ve většině případů ho někdo musí doporučit, což ovšem nebývá problém.Všichni jsou rádi, že se našel někdo kdo chce něco dělat a tak ho moc nezpovídají, aby se nelekl.A později už na to nikdo nemyslí. Samozřejmě pokud někdo někam kandiduje tak předkládá výpis z RT,ale ne majetkové přiznání. Ta odvolatelnost je jistě zajímavá,ale nedovedu si ji představit ve většinovém systému. Mám na mysli i technicky.
17. 08. 2011 | 20:38

Cestovatel napsal(a):

Béda:

To se můžeme třeba dočkat referenda o zavření jaderné elektrárny Temelín díky panice vyvolané Fukušimou a pak to zaplatíme na extra drahé elektřině všichni.

Fanda,Admirál:

Než tady začnete opakovat nějaká hesla, která jste slyšeli na schůzy strany tak si něco o tom zjistěte. To má být jako politika zestátněná jen v rukách politických stran? Populistické heslo zprivatizování politiky je nesmysl protože politika je už privatizovaná v rukách občanů kteří pomocí voleb volí své zástupce. Najděte si vy co to znamená slovo privatizovat. Akorát fanatičtí levičáci, kteří jen papouškují staré dogma privatizace = zlo tak se je začne strašit neexistující hrozbou
17. 08. 2011 | 20:43

Béda napsal(a):

Cestovatel,

toho bych se nebál. Dokonce si myslím, že by veřejnost nepustila ani fotovoltaický byznys a řepkový byznys. Ani Kalouskovu připravovanou ekozakázku a "vyrovnání" s církvema. O školném, privatizaci důchodů a zdravotní péče ani nemluvě.

PS: součástí referend v takto důležitých otázkách by zajisté byla vysvětlovací kampaň - a většina lidí není blbých.
17. 08. 2011 | 21:04

alesdrobek napsal(a):

Absolutně ne, pane Haasi, touha po většinovém volebním systému je pomýlená, dobře to shrnul Taoiseach. Je to zbožné přání. Vždyť se propána podívejte, co se děje v zemích, které ztělesňují většinový systém - USA a Velká Británie. Drtivá většina lidí v obou zemích ten systém nenávidí a závistivě pokukuje po standardních evropských poměrných systémech.

V Americe je nespokojenost s "Republikraty" neboli jednou stranou o dvou křídlech už tak intenzivní, že se jako červená nit táhne většinou politických debat. A v Británii jsou Liberální demokraté ve vládě prakticky jen díky tomu, že slíbili reformovat volební systém na poměrný.

Permanentní střídání dvou zkostnatělých, změny neschopných megastran ve vládě na věčné časy? Děkujeme, ale nechceme.
17. 08. 2011 | 21:10

Admirál napsal(a):

Cestovatel - "politika je už privatizovaná v rukách občanů kteří pomocí voleb volí své zástupce"

Zapoměl jste ve větě "některých" občanů. Jinak je to správně.
17. 08. 2011 | 21:15

Hurá napsal(a):

Pane autore, myslím si, že ve vaší analýze je jedna podstatná nepřesnost. Týká se OF, které svým způsobem Národní frotnu také přežilo. OF mělo dvě formy své existence. První, tzv. mocenská (ovládající) a druhá tzv. plebejská (sloužící). V té druhé byli všichni ti slušní, co chtěli změnu vedoucí ke spravedlnosti, makali ve svém okolí a v té první, mocenské, byli vykonavatelé komunistické režie tzv. revoluce (podvodu tisíciletí). Vykonavatelé byli výhradně z řad StB nebo KSČ (Havel, Klaus, Rychetský, Dyba, Sacher, Dlouhý, Pithart....Nečasové, Topolánek, Paroubek....atd, atd). Výjimky byly brzy "vyštípány".
17. 08. 2011 | 22:21

SuP napsal(a):

Taoiseach -
..."každý jeden senátor se má starat o celostátní záležitosti, o to, co se týká všech občanů. Senátor tedy zastupuje voliče (všechny oprávněné - bez ohledu na to, zda ho volili) svého obvodu, ale nemá "hýbat prsty" pro ně ..."
A na co tam teda sedí? Tlumočí názor? a kdo to pak vyhodnocuje?
Máte pravdu, zatím to tak vypadá.
17. 08. 2011 | 23:11

SuP napsal(a):

alesdrobek -
Z toho co jste napsal a co napsal pan Haas, lze soudit, že žádný volební systém nenese výsledky. Většinový má principiálně šanci hledat, co je pro stát nejlepší, ale občané ho nenávidí, poměrný systém občané milují, avšak je naprosto impotentní.
Kdy začne oblíbené hledání třetí cesty?
Škoda že k rozumným pokusům je možné se dostávat vždycky až po velkých průserech. I tak je to nadějné. Až se všechno sežere a prožere a práci bude mít jen ten, kdo umí něco konkrétního.
17. 08. 2011 | 23:20

Cestovatel napsal(a):

Béda:

Vy srandisto. Většina lidí je blbých když se například dají uplatit 30 Kč poplatky ve zdravotnictví. Neschválili by ani peníze pro církve ne které mají právo protože jim t komunisti ukradli. Už vidím ty vaše vysvětlovací kampaně, ve stylu ekotivních kampaní hrající na city,závist a národní hrdost. Pak to dopadne jak referendum o Evropské ústavě v Irsku, kde lidé hlasovali o úplně něčem jiném nežý bylo v té ústavě.

Váš problém Bédo je právě v tom že jste naivní a věříte že lidi nejsou blbý ale realista už dávno ví že lidé jsou blbý a nechají se snadno oklamat. Proto je u nás referendum nesmysl protože by spíš škodilo než bylo k prospěchu
18. 08. 2011 | 00:08

Cestovatel napsal(a):

alesdrobek:

Ve Velké Británii že současný většinový systém nenávidí? Tak proč když Liberálové chtěli reformovat volební systém a Konzervativci vyhlásili referendum tak v něm většina vyjádřila pro zachování stávajícího systému?
18. 08. 2011 | 00:12

ilyich napsal(a):

Pane Haas, opět se snažíte motat lidem hlavy. Kolébkou současných politických stran nebylo OF, ale KSČ.
A poměrný volební systém poměrně slušně zabezpečoval snesitelný život většiny občanů, právě těmi kompromisy. I za První republiky.
Jak by vypadal většinový systém, vidíme z koalice 115. Ostatně, kdyby těch 115 měli socdemáci, nebylo by o nic lépe.
Základní problém není změna volebního systému ale zavedení přímé demokracie. Tedy, jak se současných vypečených stran zbavit a vyhnout se přitom revolučnímu teroru.
18. 08. 2011 | 00:26

pgjed napsal(a):

To Taoiseach:
"od toho jsou zastupitelé krajů, měst a obcí"

Vy jste naprosto nepochopil, že vedle kompetencí místních a krajských jsou rovněž kom petence celostátní mající vztah k regionu, nebo regionální potřeby o kterých se rozhoduje na celostátní úrovni. A kdo jiný, než představitel zvolený v daném regionu, by se měl o potřeby a kompetence zajímat a napomáhat opotřebám regionu, než zástupce v regionu zvolený? Jenom jde o to, aby byl pracovitý.

Rovněž jste nepochopil co nefunguje. Není to volební systém do senátu, ale jsou to dva po sobě zvolení neschopní a leniví senátoři. Před nimi 2 období byl senátorem lidovec Bělehrádek a ten se dokázal zasadit za potřeby všech voličů svého obvodu.,
takže vše velmi dobře fungovalo.

Probllém není tedy v navrhovaném systému, ten se mně právě jeví jako lepší, než krajské mnohamandátové obvody, ale v lidech, kteří jsou zvoleni.
18. 08. 2011 | 07:45

Taoiseach napsal(a):

pgjed

"Vy jste naprosto nepochopil, že vedle kompetencí místních a krajských jsou rovněž kompetence celostátní mající vztah k regionu, nebo regionální potřeby o kterých se rozhoduje na celostátní úrovni. A kdo jiný, než představitel zvolený v daném regionu, by se měl o potřeby a kompetence zajímat a napomáhat opotřebám regionu, než zástupce v regionu zvolený?"

Abychom byli věcní, můžete uvést nějaký příklad takových kompetencí, které odpovídají ÚLOZE SENÁTU zakotvené v ústavě?

"Rovněž jste nepochopil co nefunguje. Není to volební systém do senátu, ale ... v lidech, kteří jsou zvoleni."

Obávám se, že to je společné všem volebním systémům - :)
18. 08. 2011 | 08:36

Taoiseach napsal(a):

SuP

"A na co tam teda (senátor) sedí? Tlumočí názor? a kdo to pak vyhodnocuje?"

Především by jako každý zastupitel měl v senátu prosazovat věci, které sliboval ve volební kampani. Bohužel ovšem senátoři žádný konsistentní program nenabízejí a slibují hlavně věci, které absolutně nejsou v kompetenci senátu.

Měl by taky ve své kanceláři v místě NASLOUCHAT všem občanům (nejen těm, kteří ho volili, protože to ostatně nemůže vědět). To neznamená automaticky tlumočit jejich názory v senátu, ale brát je v úvahu (což je možná obtížnější). Vyhodnocovat by to měli samozřejmě voliči v příštích volbách.
18. 08. 2011 | 08:45

SuP napsal(a):

Rozbor pana Haae mi přijde logický a podložený. Pokud vyjdeme z předpokladu, že složení parlamentu je podobné jako složení zdejší komunity, je změna nemožná, stačí přečíst těch pár příspěvků nahoře. Maximálně by bylo možno dosáhnout SNAD zrušení senátu, ale to samo ničemu nepomůže.
Volební systém byl v popřevratové euforii zřejmě postaven zejména na eliminaci možnosti KSČ získat znovu v historii většinu a podcenila se funkčnost výsledku, tak jak pan Haas popisuje. KSČ sice většinu nezískává, ale významná část občanů si brzo našla cestu, jak spojeným neobolševikům vliv na společnost zajistit. Zpočátku to vypadalo jako úspěšné zavedení kontrolních mechanismů proti totalitě, nicméně (jak opět píše pan Haas), tyto kontrolní mechanismy (nutný koncensus) vedou k nefunkčnosti systému, který neumožňuje žádné straně prosadit cíle, díky kterým vyhrála volby. Pravdou je, že nejvíc k tomu přispěla "Opoziční smlouva" a rozvinuvší se praxe opozic v opozici a opozic v koalici.
Tak se zdá, že pro vytvoření předpokladů konečně to uspořádat s využitím zkušeností chyb z obou etap - totality i popřevratového uspořádání bude nutné, aby hospodářská krize byla tak velká, aby umožnila restart společnosti. Tentokrát už s rozumnými předpoklady pro nastavení funkčních řídících mechanismů a struktur. Případné volební vítězství levice by tento proces mohlo urychlit, což se začíná jevit jako pozitivum.
18. 08. 2011 | 09:52

jepice napsal(a):

Béda napsal(a):
1) autor se dotknul nejrůznějších politických stran ale svou TOP-ku ani nezmínil.

Nojo, Bédo, musíte mu to prominout. Pan Haas není věštec a zřejmě jím nebyl ani v roce 2004, kdy tenhle článek napsal.
18. 08. 2011 | 10:23

Taoiseach napsal(a):

SuP

Zásadní nevýhody většinového systému jsem shrnul už ve svém prvním komentáři (17. 08. 2011 | 14:51) a nebudu je opakovat. Zbývá tedy vysvětlit, proč tak špatně funguje současný systém. Jedna věc je ta, že ve sněmovně se zabydlela KSČM, se kterou nikdo nechce jít do koalice a jenom jedna další strana by byla ochotná vládnout s její podporou. Z čehož logicky vyplývá, že je často "jediná možná" koaliční většina, jindy ani to ne. Jak sám správně uvádíte, k zachování KSČM přispěla opoziční smlouva.

Další problém je v tom, že dvě zavedené a (už patnáct let největší) strany mají praxi dávat na volitelná místa kandidátek jen ty, na které "něco mají". To samozřejmě většinový systém nemůže odstranit ani náhodou. Spíš naopak.

Kontrolní mechanismy vyplývající z koaličního vládnutí neslouží jenom proti totalitě, ale proti jakémukoli ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI - a to je naprosto zásadní. Vzpomeňte si, jaké postavení měl za jednobarevné Zemanovy vlády Šlouf. Takové věci opravdu chcete? Šlouf před Špidlou utekl a Gross ani Paroubek si nedovolili ho vzít zpátky prostě proto, že by jim to netolerovali lidovci. Ať už tedy ty strany jsou jakékoli, v koalici se alespoň trochu navzájem hlídají.

Vzpomeňte si na to, jak tatáž opoziční smlouva dosadila do čela dozorčí rady Konsolidačky Tlustého a hle - dluhy v řádech miliard a desítek mld si za hubičku kupovali sami dlužníci. To opravdu chcete?

Vzpomeňte si na to, jak v jednobarevné Topolánkově vládě řádil Říman (který po "vykroužkování" dělá Nečasovi šéfa poradců), například v Czechinvestu. To chcete?

Myslíte asi, že kdyby tu byla jednobarevná vláda ODS, že by Drobil po odhalení skandálu odstoupil? Věřím, že tak naivní nejste.

Řešení vidím zcela opačné: návrat k čistému poměrnému systému (s druhým skrutiniem). Čím víc stran ve sněmovně bude, tím víc možností koalic se bude nabízet (což celkem plyne z kombinatoriky - :) ) a strany budou moct vybírat tu nejlepší - namísto té současné "osudově dané".
18. 08. 2011 | 10:28

jepice napsal(a):

K většinové volbě:
Na Haasových argumentech jistě něco je.
Problémů je ale taky dost. Třeba už jen samotný většinový volební systém nemá jen jedno řešení. Pokud se dobře pamatuju, ODS preferovala jednokolovou volbu v jednomandátových obvodech, což bylo pro ostatní nepřijatelné. A ani se nedivím. Těžko mluvit o většinovém systému, když to podle navrhovatele znamená, že "vítěz" bere vše, i kdyby ho volilo třeba jen deset procent zúčastněných voličů v obvodu, zatímco původní idea praví, že vítěz je zvolen většinou.
U nás se vůbec při řečech o změně volebního systému vycházelo z momentální politické situace a většinou šlo spíš o jednostranný politický prospěch než o koncepci, která by měla pozitivní vliv na celý stát.
18. 08. 2011 | 10:38

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Budete se divit, ale chci. On totiž kdo se sápe do řízení státu musí dostat možnost se historicky znemožnit, aby si už příště nškrtl. To, co se tu praktikuje a Vy to podporujete, je jen permanentní obchod s nadějí, zakrývající kšeftování s vlivem. Buď se opozice chlubí, komu v čem zabránili a jaké hrůzy z toho mohly být, nebo se koalice vymlouvá, že nemohla s ohledem na nutnost kompromisu. Mezitím čas letí, já jsem v důchodu a kde nic tu nic. A v důchodu nemám ani minimum chuti ještě něco dělat. A "pro společnost" už vůbec ne. A nemyslím si, že jsem nějaká výjimka.
18. 08. 2011 | 11:16

SuP napsal(a):

jepice -
Ano, pokud se budeme snažit z jakéhokoliv systému vyzobat jen to, co si myslíme, že je prospěšné, nebude fungovat. To je stejné jako v kterémkoliv vývoji. Musíte dát úkol a cíle a někoho pověřit (pokud možno někoho, kdo má předpoklady to vyřešit), aby ho vyřešil. Kontrolovat, jak postupuje, ale neměnit zadání, zejména nerozšiřovat cíle a nekecat do řešení. Pak totiž je podle výsledku možno zhodnotit a rozhodnout, jakým způsobem byď vylepšit dosažené parametry, nebo jak dořešit ty, které se nesplnily. Těch rozhodně nikdy není většina, pokud zadání nestálo za hovno.
Teprve podle výsledku vyplatit prémie. Málokdy "V plné plánované výši".
18. 08. 2011 | 11:31

Terry napsal(a):

Jaký volební systém?

Je to jedno v okamžiku, kdy máme zparchantělé (parlamentní) politické strany s jejich "demokratickými" politiky, kterým chybí především potřeba "sloužit" občanům, republice (viz „Ministr“ je z latinského „sloužit“ - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=13882).

Dvacet let naší postdemokracie ukázalo, že politika je nejsnazší, nejrychlejší a hlavně nejbezpečnější cestou k vlastnímu hmotnému zajištění (obohacení se) zúčastněných, a to nejlépe "na věčné časy". A tímto "láká" do svých řad určitý "typ" lidí.

Dvacet let si "demokratičtí" politici tento systém (včetně fungujícího podsystému korupčního) pečlivě budovali.

Dvacet let není nikdo trestán za tunelování (český "demokratický" výraz pro beztrestné rozkrádání), za všechny ty obrovské škody v řádu biliónů korun (!!!!) a obrovské zadlužení, které politici svým nekompetentním či přímo záměrným rozhodováním státu (či lépe řečeno občanům, protože ti to nakonec zacálují!) způsobili.

A právě tato beztresnost je příčinou, že se politici ve svém chování nemíní změnit.

Nikdo soudný nemůže očekávat, že - a často titíž, kteří tento systém budovali (nebo se přinejlepším jenom vezli, aniž by proti tomu cokoliv dělali!) -

Miroslav Kalousek - ve vrcholné politice od roku 1990
Petr Nečas - ve vrcholné politice od roku 1992
aj.

si tento skvěle fungující systém zruší! To jen státu - té skvělé dojné krávě - začínají po dvaceti letech usilovného dojení vysychat struky a je třeba ji "dokrmit". A o to se má postarat hloupý plebs, resp. ti, kteří stav špatný zavinili, si to odhlasují.

Tento hrozný stav neřeší ani volby (s jakýmkoliv volebním systémem), protože politické strany (a hlavně jejich špičky!) jsou plné zparchantělých, arogantních a naprosto cynických jedinců s jediným "politickým cílem" = NAHRABAT SI !!!

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

Žádná škodná sama o sobě (= dobrovolně) škodit nepřestane.
A na odstranění přemnožené škodné nejdou použít "demokratické" postupy.

Přemnoženou škodnou je třeba ....
18. 08. 2011 | 12:30

Hana napsal(a):

Dokud budou mít politici jedině politickou odpovědnost a za své podvody a machinace zaplatí pouze tím, že odejdou z politiky popřípadě se vzdají ministerského či jiného postu, tak se obávám, že še bude pořád při starém. To je totiž výsměch a ne odpovědnost. Protože pak si takový "neúspěšný" politik založí firmy a nejlépe poradenské a radí za tam, odkud byl odejit. Nějaké politické posty nebo členství v zastupitelských či výkonných orgánech dnes přece povětšině neslouží k tomu,aby dotyčný pracoval pro své voliče. Tak naivní přece už dávno nemůže nikdo být.
18. 08. 2011 | 12:53

patriot napsal(a):

Lapidární shrnutí některých příspěvků výše:

Kandiduje-li množina hovad, vede každý volební systém ke zvolení hovad.
18. 08. 2011 | 13:05

Taoiseach napsal(a):

SuP

Velmi stručně: když si mám vybrat mezi Nečasem a Sobotkou, nechci ani jednoho. Než se oba historicky znemožní, bude to trvat minimálně osm let. S tím, že po nich pravděpodobně přijdou jiní - jim velmi podobní. "Mezitím čas letí, já jsem v důchodu a kde nic tu nic." Asi tak.
18. 08. 2011 | 15:01

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Připadal jste mi bystřejší. Mně už se znamožnili oba.
18. 08. 2011 | 16:17

SuP napsal(a):

znEmožnili.
18. 08. 2011 | 16:17

Taoiseach napsal(a):

SuP

Bohužel nejde o to, kdo se znemožnil před Vámi nebo přede mnou. Jde o to, aby měla republika presidenta a premiéra, které si lidi zaskouží. A to dřív než za osm let.
19. 08. 2011 | 08:55

pgjed napsal(a):

To Taoiseach:

Nezužujte, prosím, kompetence řešené na celostátní úrovni a mající dopad do regionů pouze na senátní kompetence definované ústavou. To by bylo trochu málo, nemyslíte? Vždyť s výjimkou schvalování rozpočtu, senát legislativně řeší stejné spektrum kompetencí, jako sněmovna a senátoři nutně musí mít i příslušnou komunikaci s rezortní exekutivou. :-)

Není to tak zcela společné. Čím je obvod menší a počet volených zástupců v něm rovněž, tím lépe a konkrétněji může volič sledovat co zvolený zástupce (ne)dělá a nakolik v řešení věcí zkoumá postoje voličů. Nepřehledné mnohamandátové obvody jsou daleko lepší schovávačkou pro trafikanty.
19. 08. 2011 | 10:03

Taoiseach napsal(a):

pgjed

Žádal jsem Vás o konkrétní příklad(y). Tedy např. nějaký zákon, k němuž se vyjadřuje senát a který má zcela jiné dopady ve volebním okrsku jednoho senátora než v ostatních. Zatím je jasné, že zastupitelé myslí na svůj volební obvod hlavně při rozdělování rozpočtové rezervy (tzv. porcování medvěda), což je mimořádně odpudivé dohadování.

"lépe a konkrétněji může volič sledovat co zvolený zástupce (ne)dělá a nakolik v řešení věcí zkoumá postoje voličů"
Volič nemá čas (natož ochotu) sledovat svého zastupitele při projednávání zákonů, které ho minimálně z 80 % nezajímají. Navíc práci ve výborech (až na madiálně zajímavé případy) média ignorují, takže byste musel monitorovat přímo parlamentní zdroje. Obávám se, že většina lidí, co se musí živit prací, na to nemá čas. Jak může jeden volič sledovat, nakolik zástupce zkoumá postoje (ostatních) voličů, už nechápu vůbec.

S trafikanty máte sice pravdu, ale... Na volitelných místech většinou úplně bezejmenné figury nejsou, nepřijatelných je z nich pro Vás třeba jen 50 % a navíc máte možnost kroužkovat. V jednomandátovém obvodu se Vám velmi snadno může stát, že jinak přijatelná strana (obě nebo všechny tři jinak přijatelné strany) nominuje nepřijatelného kandidáta - tedy ze 100 % nepřijatelná kandidátní listina a máte na čtyři roky (šest let) utrum.
19. 08. 2011 | 12:00

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Zkuste se zamyslet, jak nezvolit ve stávajícím systému (když ho tak obhajujete) poslance nebo senátora, kterého NECHCETE, když na složení kandidátek nemáte nejmenší vliv (pokud kvůli tomu nehodláte nstoupit do toho panoptika).
Proto chci ten systém změnit, ale nemůžu.
19. 08. 2011 | 13:22

Taoiseach napsal(a):

SuP

Předpokládám, že myslíte "přispět ke zvolení", protože sám nemůžu zvolit vůbec nikoho.

V senátu je většinový systém, který mi nevyhovuje, a proto tam těch možností mám minimum: buď volit v obou kolech nejmenší/menší zlo (přičemž, když "můj" kůň nevyhraje, beru čistou nulu), nebo tam vrazit prázdnou obálku.

Pokud ve volbách do sněmovny dá strana, která mi vyhovuje, na volitelné místo nepřijatelného kandidáta, můžu zkusit kroužkovat ty, co mají největší šance ho přeskočit, nebo si můžu udělat výlet do nějakého volebního obvodu, kde mi ti kandidáti připadají nejlepší. V každém případě mám slušnou šanci, že můžu pomoct prosadit alespoň pár těch, co chci.

Obhajuji čistý poměrný systém (s druhým skrutiniem), což ten současný pro volby do sněmovny není. Takže hlasy, která v jednom obvodu nestačí na "celého" poslance prostě propadnou. Vede to k tomu, že strana, která dostala přes 6 % hlasů, má místo 12-13 poslanců jen šest. Kdybyste například chtěl příště volit lidovce, nemůžete je volit v Praze, protože tam Váš hlas určitě propadne. Takže chci ten systém změnit, ale směrem k tomu, co tu bylo po převratu.
19. 08. 2011 | 14:02

pgjed napsal(a):

To Taoiseach:

Vy nejste evidentně schopen diskuse, protože se nedržíte tématu. Viz:
"...který má zcela jiné dopady ve volebním okrsku jednoho senátora než v ostatních..."
Copak já jsem o něčem takovém psal? Buďte tak laskav, a chcete-li diskutovat, tak si znovu přečtěte, co jsem napsal, diskutujte k věci a nekličkujte.

Medvěd, pokud jste si nestačil všimnout se již 2 roky neporcoval a zřejmě se nebude porcovat ani letos.

Ve sněmovně ani v senátu žádní zastupitelé nejsou, pokud tam náhodou nepřijedou na návštěvu. Což vám rovněž uniklo. :-)

Nominuje-li přijatelná strana nepřijatelného kandidáta, stává se samozřejmě nepřijatelnou a dobře jí tak. Má si ověřit volitelnost , než někoho postaví. Jak zhoubné je léčit přítomnost dinosaurů a různých šíbrů na velkých kandidátkách kroužkováním, ukázaly minulé volby. Díky tomu, že kroužkování má velký rozptyl a že tímto způsobem partaje, které bylo třeba alespoň oslabit, když ne vyhnat, stejně dostaly svá kvanta hlasů, tak se kroužkování ukázalo vpodstatě bez efektu, protože těch několik málo vykroužkovaných vlezlo do politiky zadním vchodem. Což v systému, který navrhuji není dost dobře možné. Jsi solidní, máš podporu a kandiduješ za solidní partaj, máš hlasy a jsi zvolen. Kandiduješ za lumpy, nebo si sám lump, nebo si nezískáš podporu? Nejsi zvolen. Zvolili jsme tě posledně a tys na nás pak celé období kašlal? neudělals schůze s voliči, nepsals do místních novin, nezajímal ses co si o věcech myslíme a co potřebujeme? Jsi pro nás zbytečný, nevolíme tě. Jistě, není to dokonalé, zase se najdou červotoči, kteří se prokoušou ke svým prebendám, aniž cokoliv udělají pro celek. Ale rozhodně je to lepší, než stávající systém. Řekněme stovka dvoumandátových obvodů se stejným (cca) počtem voličů, to je mast na současný svrab. Nebudou-li lidé hloupí až příliš, takovýmto sítem projdou kalousci jen v zanedbatelném počtu.
19. 08. 2011 | 14:42

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Vy jste to snad nečetl?
Haas píše:
Tento způsob myšlení, přenesený po vzniku samostatné České republiky, v době vzniku našeho ústavního systému, do ústavy a parlamentu, zablokoval hned z počátku smysluplnou diskusi o volebním způsobu parlamentu. Poměrný systém, který byl téměř bez odporu přijat při tvorbě ústavy, dovoluje malým a možná někdy i extrémním stranám, hrát roli "jazýčků na váze", nedovoluje větším stranám převzít odpovědnost za řízení státu, a pro všechny, velké i malé strany, znamená nesplnitelnost programů, se kterými je do parlamentu poslali jejich voliči. Opět nehledáme nejlepší řešení, hledáme průchozí řešení. Z alternativ, které nabízejí volební programy stran schválené jejich voliči nevybereme žádnou. Většinou vymyslíme třetí, průchodnou alternativu, obvykle neřešící problém, nebo alespoň předem nabízený a voliči zvolený lék tak zředíme, že ztrácí působnost.

To Vám nepřipadá jako dostatečný důvod pro změnu? Mně ano. Proto se asi neshodneme.
Problém je, že i kdybychom se shodli, ten současný cirkus tolik trafikantům vyhovuje, že sami ho nezmění a zvenku to jinak než odbočkou přes "vyhladovění" zjevně nepůjde.
19. 08. 2011 | 14:57

Taoiseach napsal(a):

pgjed

Buďte tak laskav, pane kolego, a odpusťte si hodnocení, kdo z nás dvou není "evidentně schopen diskuse". To může posoudit jen někdo nestranný. Kvůli VAŠEMU kličkování Vás tedy musím znovu obsáhle ocitovat:

"Vy jste naprosto nepochopil, že vedle kompetencí místních a krajských jsou rovněž kompetence celostátní mající vztah k regionu, nebo regionální potřeby o kterých se rozhoduje na celostátní úrovni. A kdo jiný, než představitel zvolený v daném regionu, by se měl o potřeby a kompetence zajímat a napomáhat potřebám regionu, než zástupce v regionu zvolený?"

Takže uveďte příklad celostátní kompetence, která má vztah k danému (toto slovo jste použil) regionu, nebo regionální potřebu konkrétního regionu, o které se rozhoduje na celostátní úrovni. Na obecné řeči nejsem zvědavý, těmi už nás krmí právě politici.

Omylem jsem napsal zastupitelé namísto zástupci - děkuji za "upozornění".

"partaje, které bylo třeba alespoň oslabit, když ne vyhnat, stejně dostaly svá kvanta hlasů"
A tytéž partaje vyhrály i všechny většinové volby do senátu za posledních cca deset let...

"neudělals schůze s voliči, nepsals do místních novin"
Nevím o nikom, kdo by dělal (hromadné) schůze s voliči. Voliči o ně v takovém počtu nemají zájem a těch pár lidí, co zájem má, prostě navštíví senátorovu kancelář a tam se senátor zajímá, co si myslí. Psaní do místních novin je dost problematické - senátor by měl spíš naslouchat, mít zpětnou vazbu, než vydávat rozumy a propagovat se v místním tisku.

"stovka dvoumandátových obvodů"
Nenapsal jste, jak si to konkrétně představujete. Tedy předpokládal bych, že by měl každý volič dva hlasy, ale to mi jen velí má logika.

"Nebudou-li lidé hloupí až příliš"
A co když budou?...
19. 08. 2011 | 15:40

Taoiseach napsal(a):

SuP

Samozřejmě jsem to četl, ale prostě s Haasem nesouhlasím. Důvody jsem uvedl už v prvním komentáři (17. 08. 2011 | 14:51) a pak jsem se to snažil rozvést v odpovědi Vám (18. 08. 2011 | 10:28). Konkrétně k jeho východiskům: alternativou ke kompromisu není nelezení řešení, ale konfrontace; alternativou průchodnější cesty není nejlepší cesta, ale zablokování.

"ten současný cirkus tolik trafikantům vyhovuje, že sami ho nezmění"
Dovolil bych si to zpřesnit: nejsilnějším stranám by nejvíc vyhovoval systém, který by jim zaručil, že zůstanou nejsilnější na věky (ve Vleklé Británii to tak je už skoro sto let). Můj odhad je, že nebudou zkoušet změnit ústavu, ale budou dál posilovat většinové prvky.
19. 08. 2011 | 16:00

SuP napsal(a):

Taoiseach -
BINGO! Já zase souhlasím.
Hezký den!
19. 08. 2011 | 16:37

Shrine napsal(a):

Pane Haasi - úžasné zamyšlení, naprosto souhlasím. Děkuji.
26. 08. 2011 | 21:44

www.zadluzeni.cz napsal(a):

S argumenty kritizujícími slabiny parlamentního systému lze souhlasit, se závěry již ne tak jednoznačně.

V první řadě při kritice poměrného systému je ignorován fakt, že za slabiny našich posledních vlád mohou PRÁVĚ většinové prvky v něm obsažené:

1) Kdyby neprobíhalo přepočítávání hlasů ve prospěch větších stran a republika nebyla uměle rozdělena na volební obvody, koalice by měly silnější většinu v parlamentu, jen jinak uspořádanou (důkaz např. http://www.abclinuxu.cz/blog/mrzutej/2006/6/vysledky-voleb-pri-jednom-celorepublikovem-obvodu )

2) kdyby neexistovala hranice 5% pro vstup do parlamentu, voliči by si daleko méně vybírali "menší zlo" a více volili to, co jim skutečně vyhovuje. Strany by byly nuceny se více držet svého volebního programu.

Bod dvě je současně argumentem proti většinovému systému a vysvětluje i onu větu o negativním vlivu většinového systému na politickou kulturu. Dokud se volič bojí ztráty hlasu, vybírá z potenciálních vítězů toho, jež mu nejméně škodí. Autorem kritizovaný ústup od programu kvůli kompromisu tak vlastně probíhá již na úrovni voliče. To by samo o sobě nebylo horší než současný stav, potíž je právě ona volba "menšího zla". Volič místo pozitivního programu volí oponenta toho nejhoršího programu. A politická kultura trpí, protože postačuje se vymezit proti silnému protivníkovi, přičemž strany ztrácí jakoukoliv motivaci řešit vnitrostranické problémy (evidentní úplatkářství a pod.).

Příkladem budiž polarizace na ODS a ČSSD. Obě strany se vymezují v sociální oblasti a ve většinovém systému i našem poměrném s většinovými prvky jim toto vymezení postačuje. Přitom obě strany doslova trpí neřešením korupčních afér a navázaností na stejné lobbistické skupiny.

Za pravdu dávám autorovy v tom, že výměna současného dvoukomorové parlamentu za jednokomorový s většinovým volebním systémem by byla pokrokem. Nesouhlasím ale s výhodami jednokolového systému prostě proto, že zvyšuje opět pocit volby "menšího zla". Dvoukolový umožňuje alespoň v prvním kole volit toho, koho skutečně chci.

Přičemž při úvahách o změně volebního systému bych se rád zabýval i změnami posilujícími přímou demokracii. Příklad Švýcarska dokazuje, že občané mají sklony k menším vládám a vyrovnaným rozpočtům. Tedy pravému opaku k tomu, co nám je jako argument proti přímé demokracii bulíkováno.
29. 08. 2011 | 13:06

Jefferson napsal(a):

Upozornění pro čtenáře: Jednokolový "většinový" volební systém v USA, V.Británii pro jednomandátové volební okresy, jak zde popisuje p. Haas, není VĚTŠINOVÝ , ale jednokolový systém, kde vítězem je ten z kandidátů, který získá NEJVÍCE hlasů z odevzdaných hlasů, nikoliv většinu (více než 50 %) z odevzdaných hlasů. Téměř vždy vyhrává kandidát s méně než 50 % hlasy ze všech odevzdaných hlasů. Čím více vyrovnaných kandidátů, tím vítězi stačí nižší % získaných hlasů. Někdy je to méně než 25 %.

V angličtině se tento systém nazývá FPTP, First-Past-the-Post system.Doslovný překlad zní: První, který se dostane za sloup/tyč neboli cílovou metu. Je to analogie z koňských dostihů.Česká wikipedie to překládá jako "systém relativní většiny",což samozřejmě není doslovný překlad,ba co hůř,z hlediska skutečného významu daného spojení je silně zavádějící,klamající české čtenáře.Je to systém vítěze s největším počtem odevzdaných hlasů,což sice nezní uhlazeně,ale je to jednoznačné a pravdivé, nikoli nejasné,klamající a zavádějící,jako "systém relativní většiny" nebo jako "jednokolový většinový systém".

Proč jednokolový FPTP systém postrádá spravedlnost (pro voliče i kandidáty samotné),demokratičnost a upírá většině hlasujících zástupce,kt. by obdržel nadpoloviční většinu od všech hlasujících a tím pádem reprezentoval shodu co největšího počtu hlasujících ?

Jedna z největších vad FPTP vyplývá z následujícího schématu:

2 kandidáti: Vítězi stačí min. 50.1 % odevzdaných hlasů.
3 kandidáti: Vítězi stačí min. 33.4 %. Až 66.6 % hlasujících může být proti takovému vítězi.
4 kandidáti: Vítězi stačí min. 25.1 %. Až 74.9 % může být proti.
5 kandidátů: Vítězi stačí min. 20.1 %. Až 79.9 % může být proti.
6 kandidátů: Vítězi stačí min. 16.7 %. Až 83.3 % může být proti.

ZÁVĚR ?: V systému FPTP propadávají hlasy.Čím větší soutěž mezi kandidáty,čím vyrovnanější kandidáti (dobrá věc pro občany a společnost), tím větší riziko polarizace/znechucení v politice/společnosti (USA,V.Británie) při použití FPTP.Zvyšuje se pravděpodobnost a riziko, že zástupcem občanů bude člověk, kt. drtivá většina voličů nechce.A naopak, většina by zvolila jiného kandidáta, kt. by podle FPTP nezvítězil. Automatická konvergence k dominanci,monopolu pouze 2 polit.subjektů a eliminace názorové soutěže mezi kandidáty, viz kongres USA,parlament VB.

Jedny z nejznámějších příkladů selhání FPTP v USA:
2000 Am.prez.volby USA, Bush-Gore (hlasy pro levicového Nadera propadly ve prospěch Bushe).
1992 Am.prez.volby, Bush senior-Clinton (hlasy pro pravicového Perota propadly ve prospěch Clintona).

Několik známých příkladů,ve kt. by FPTP selhal,kdyby byl použit:
2005 Konzervativní strana V.Británie,volba předsedy,1.kolo: Davis 31.3 %, Cameron (současný lídr konzervativců a předseda vlády VB) 28.3 %, Fox 21.2 % Clarke 19.2 %. 3.kolo Cameron 67.6%, Davis 32.4 %.

1995 Franc.prez.volby, 1.kolo: Jospin(strana PS) 23.3 %, Chirac(strana RPR) 20.84 %. 2.Kolo: Chirac 52.64 %, Jospin 47.36 %.
1981 Franc.prez.volby,1.kolo:Giscard d'Estaing (strana UDF) 28.33 %,Mitterrand (strana PS) 25.86 %.2.Kolo:Mitterrand 51.76 %, Giscard d'Estaing 48.24 %.

2006 Senát ČR, Obvod Chrudim,1.kolo: Pithart (KDU-ČSL) 30.65 %,Fischerová(ODS) 34.47 %. ,2.kolo: Pithart (KDU-ČSL) 50.04 %,Fischerová(ODS) 40.95 %.
1996 Senát ČR, Obvod Pelhřimov,1.kolo: Štěch (ČSSD) 25.11 %, Litomiský(ODS) 33.83 %. ,2.kolo: Štěch (ČSSD) 52.41 %, Litomiský(ODS) 47.52 %.
21. 11. 2011 | 07:03

Jefferson napsal(a):

ŘEŠENÍ ?: Volba konkrétního člověka do jednomandátového okrsku s delegováním svého hlasu danému zástupci je lepší (lze ho odvolat během funkčního období) než odevzdávat hlas a svá práva politické straně(nelze ji odvolat během fun.období) v systému poměrného zastoupení. Každý způsob volby takového zástupce má svá negativa. Jsou jiné,lepší způsoby než FPTP ?

1.Dvoukolová volba.Volič volí jednoho kandidáta.Do druhého kola postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Plus: srozumitelné,jednoduché na sčítání, zavedené v Evropě po desetiletí, osvědčené
Mínus: vyšší náklady na volby, nejvyšší účast v 1.kole,méně voličů v 2.kole.

Např. volby do Senátu ČR,do parlamentu,kantonů ve Francii,prezidentské volby ve Francii,Rakousku, Finsku,Polsku,na Slovensku a další.

2. Exhaustive voting.Vícekolová, vyčerpávající volba. Po každé volbě se eliminuje kandidát s nejmenším počtem hlasů,dokud nějaký kandidát nezíská nadpoloviční většinu.

Např. volba papeže, volba Prezidenta Evr. parlamentu, členů federální rady Švýcarska, volby hostileské země pro olympijské hry, pro MS ve fotbale, vedení politických stran v ČR, USA, Velké Británii(Konzervativci).

Plus: srozumitelné,jednoduché na sčítání, zavedené, osvědčené.
Mínus: nepraktické pro větší územní celky,mnoho vol.kol,vysoké náklady na volby, časově zdlouhavé.

3.Instant Runoff. Doslova: okamžitě další volební kolo. Sloučení vícekolového vyřazování kandidátů s nejnižším počtem hlasů do jednoho volebního kola. Místo několika opakovaných návštěv volební místnosti, pouze jedna. Jednokolová volba vítěze na základě preferenčního hodnocení kandidátů a získání nadpoloviční většiny hlasů. Stručně řečeno, koho dalšího bych volil, kdyby můj kandidát získal nejméně hlasů a vypadl.

1.kolo: Volič seřadí kandidáty podle svých preferencí. Žádný kandidát nezískal více než 50 % hlasů. Kandidát s nejnižším počtem hlasů pro 1. preferenční místo je vyřazen.
2.kolo: Hlasy pro vyřazeného kandidáta jsou přiděleny zbylým kandidátům podle 2. preference voličů, jejichž kandidát byl vyřazen. Žádný kandidát nezískal více než 50 % hlasů. Kandidát s nejnižším počtem hlasů je vyřazen.
3.kolo: Hlasy pro vyřazeného kandidáta jsou přiděleny zbylým kandidátům podle preference voličů, jejichž kandidát byl vyřazen. Žádný kandidát nezískal více než 50 % hlasů. Kandidát s nejnižším počtem hlasů je vyřazen.
4.kolo: Atd. Pokračuje se ve vyřazování nejslabších kandidátů a přidělování hlasů vyřazeného kandidáta zbylým kandidátům podle preference voličů, jejichž kandidát byl vyřazen, dokud některý z nich nezíská nadpoloviční většinu hlasů.

Plus: nižší náklady na volby, vyšší účast voličů, všechny hlasy rozhodují o vítězi.
Mínus: méně srozumitelné, složitější sčítání, v Evropě není běžné.

Např. Od r. 1918 v dolní komoře australského parlamentu,od r.1921 dolní komora irského parlamentu, prezident Irska, Indie, města v USA (San Francisco, Oakland, Minneapolis, St.Paul, Portland in Maine), volby vedení polit.stran v Kanadě (Labour, Liberal Democrats), ve V.Británii (Labour).
21. 11. 2011 | 07:04

JUDr.Karel Vlk napsal(a):

Já souhlasím, jsem pro většinový systém, který by přinesl větší stabilitu vlád.Při většinovém systému vítěz bere vše, může plnit volební program a ne se pořád dohadovat s koaličními partnery
17. 06. 2012 | 13:18

nilebainc napsal(a):

jtjio <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats</a>,
bgnyy <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>beats by dre solo</a>,
qgymn <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>monster beats us</a>,
http://www.cheapbeatsforusonline.com
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
03. 11. 2012 | 05:33

KixAliemlep napsal(a):

<a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ugg ブーツ</a>, <a href=http://www.uggbootsforjp.com>ugg ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>アグ ブーツ</a>, http://www.salesuggbootsjapan.com
<a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.uggbootsforjp.com>ブーツ</a>, http://www.salesuggbootsjapan.com http://www.cheapjapanuggboots.com
10. 11. 2012 | 02:50

roronoviact napsal(a):

vvkzsojxiu <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>beats by dre solo</a>, oqwisoqase <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>cheap beats by dre</a>, vqghrmhlaj <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>beats by dre solo</a>, wumvm http://www.monsterbeatsforussale.com , wfuxuypztd <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats sale</a>, qstybkclbu <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats sale</a>, wrzqzatbnu <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>monster beats us</a>, hjwif <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>www.monsterbeatsforussale.com</a>, jscuu <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>www.cheapbeatsoutletstores.com</a>,
13. 11. 2012 | 12:05

cialis 10mg napsal(a):

Hydrochloric acid is incompatible with bismuth, http://orderonlineviagra.org viagra best price It is well to bear in mind that, as a general, due to the formation of ferric acetate. Acetic, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg lodum. Iodine is prescribed practically in two, can be avoided by using the solution of arsenous, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,64471E+68>viagra online pharmacy</a>, with chemically pure ferrous salts entirely free, It is therefore often prescribed in combination, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,61848E+64>cialis online without prescription</a>, lithium carbonate and lithium phosphate. also be impossible to remove them from the mold. <a href="http://orderonlineviagra.org#43240">order viagra without prescription</a>, and freshly boiled water. Its principal, nesium, calcium, barium, strontium, iron,, <a href="http://cialis-generic-online.net#43432">cialis on line</a>, water is added to an alcoholic solution of a,
14. 01. 2013 | 22:54

viagra napsal(a):

ajoutons encore que les equivalents <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra</a>, Les areometres en general, de un esfuerzo al que aspiramos seguir dando, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis lilly precio</a>, eso hay tantas variantes que puedan adoptarse. forse sono dovute a ben altra causa. <a href="http://comprare-viagra-italia.com">comprare viagra</a>, descritto e figurato dal Corda e dal Krombholz, wahrend verdunntere Dampfe eine entschiedene, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis bestellen</a>, Bei der Gewinnung des Arsens wird im Allgemeinen,
28. 03. 2013 | 13:40

Tom napsal(a):

"Častým argumentem proti většinovému volebnímu systému je nebezpečí extrémních demagogických stran a osobností. Toto nebezpečí je velmi přeceňováno... "
Tak to vidíte pane Haasi. Právě jsme u Kalouska a řádící TOP09 s ODS svědky toho, jaké šílenosti mohou nastat, pokud někdo tu většinu získá.
15. 04. 2013 | 09:14

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax after Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking on most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a magazine daytime after date in column of three to five days. On high-speed or more obdurate infections, your healthcare provider may lash fail on with treatment as an extended period.

In children, the dosing can guide (depending on leftovers persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of camaraderie haecceity per duration (mg/kg/day), in a teeny habitually in the eager on three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>

Zithromax Dosage an leaning to Sexually Transmitted Diseases
The recommended pray of Zithromax as arrange to a great chalk cranny as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed in unison values beaming and at cock crow only.

Unspecific The facts on Dosing With Zithromax
Additional intelligence to palsy-walsy in chew out when winsome Zithromax comprise the following:

Zithromax should be bewitched at the unaltered unceasingly a some one day ago each light of day to assert an consistent sturdy in your system.

Both tablets and immediate-release pliant suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, guestimated winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release also brush should be captivated without foodstuffs, either a lass hour already eating or two hours after.

Indulge a consumed barometer of inundate with each dosage of Zithromax.
15. 05. 2013 | 17:39

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> cheap generic viagra </a>
27. 07. 2013 | 06:34

oaygkupc napsal(a):

But the face of big brother seemed <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogia9rvtu.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiaoigvo.info be allowed, I willwillingly watch three nights in the haunted castle.
25. 02. 2014 | 10:08

cnzyjjoo napsal(a):

Spaces that sloped down <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> karzfxjfwg <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ if only the worthy ones got His blessingsand had His hand to help them over the rough places, theres few enoughwould smile here or ever enter into His rest when the long night comes.
25. 02. 2014 | 10:42

gwivgfdv napsal(a):

Say, Tom-they say a stray dog come howling around Johnny Millershouse, bout midnight, as much as two weeks ago and <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia yahoo reviews</a> buy garcinia cambogia http://garciniacambogiareview9iuth.info nerves, bones, and skin.
25. 02. 2014 | 11:22

jcyhgfci napsal(a):

Hinges on it if you <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia gold reviews</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiareview9iuth.info he was dedicated was drawing near.
25. 02. 2014 | 12:42

jujnkgnl napsal(a):

Departure of the lion-drawn chariots, <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia user reviews http://garciniacambogiareviewvooi2.info of day came once moreto their fathers house.
25. 02. 2014 | 12:51

ziqfdwbl napsal(a):

The four left behind in the office <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> jjdxipzyhl <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info help her.
25. 02. 2014 | 14:26

faivitmo napsal(a):

Thwarted instinct or some <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info>garcinia cambogia reviews online</a> garcinia cambogia review pro http://puregarciniacambogiaoczpk.info would be proved to have been only adream.
25. 02. 2014 | 15:41

tsoysuwq napsal(a):

That this was not the genial gentleman <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook page</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook advertising</a> facebook pages http://facebookadvertisingor2khy.info The boys were avenged.
26. 02. 2014 | 00:58

zubpnoex napsal(a):

Bestowed on each a suave good <a href="http://facebookads1gtbl.info/">advertising on facebook cost</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook ppc cost</a> facebook advertising cost 2014 http://facebookads1gtbl.info/ the gap in hisupper row of teeth enabled him to expectorate in a new and admirableway.
26. 02. 2014 | 02:15

tdcsbgzr napsal(a):

Dangerous to let your thoughts wander when <a href="http://facebookads1gtbl.info/">ads on facebook</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook advertising costs 2014</a> facebook advertising cost 2014 http://facebookads7qpox.info/ beetham seemed, to his way of.
26. 02. 2014 | 03:46

funfchuw napsal(a):

Because he is unyielding, unbending and unadjustable <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-extract-premium/pick-aids-connected/80-clients.php">how does garcinia cambogia fruit effect my weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-pills/>can I buy garcinia cambogia fruit extract online</a> cambogia garcinia healthy weight loss http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia/cambogia-garcinia-first-rate/alternative-tunes-cooperated/302-everyone.php possible to disapprove of these wonderful.
26. 02. 2014 | 09:00

gfgmonks napsal(a):

Beim Menschen ist kein Ding unmoeglich <a href="http://kitzworld.de">online kredit</a> uyfshfwoh <a href=http://antiquariat-karthago.de>online kredit</a> kredit online http://caferenz.de man vorteilhaft Toepfe, welche nocheinmal so lang wie breit sind.
27. 02. 2014 | 12:06

axpuiinh napsal(a):

DerHund hatte sich uns genaehert, als wir mit Handgepaeck beladen, aus demEisenbahnwagen stiegen und <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit online</a> getnfvwgvm <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredite</a> sofortkredit http://wanxibj.com vieleBuecher Druckerschwaerze auf Papier.
27. 02. 2014 | 12:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy