Nevládky a krize - u premiéra Fischera

14. 10. 2009 | 01:32
Přečteno 6291 krát
Před rokem jsme se k premiérovi nedostali, letos se to v nové výzvě s názvem Nevládky a krize 2009, podařilo. Tak si říkám, že to asi bude odpovědnějším přístupem pana premiéra.

Nevládní organizace jsou jedním z mých oblíbených témat a není to tím, že jde to téma populární. Pokaždé jsem v diskusích pod blogem překvapena, co všechno ještě nebylo vysloveno (napsáno). A to je dobře. Na blozích to, zdá se, poměrně vře. Protože si například myslím, že k chování a činům prezidenta Klause už bylo řečeno a napsáno téměř vše, nechám ho u ledu i s podpisem LS. Jednou ji někdo podepíše…

Zpět k nevládkám. Zde je k dispozici tisková zpráva ze 6. 10. 2009, zdroj:
www.nevladky-a-krize.cz/tiskove-zpravy.html

„Fischer: Život bez nevládních organizací si neumím představit
Premiér Jan Fischer setkal se zástupci jedenácti střešních organizací různých oblastí, které reprezentují více než tisíc nevládních neziskových organizací. Reagoval tak na iniciativu občanského sektoru „Nevládky a krize“ a na výzvu Asociace nevládních organizací k bližší spolupráci státu a tzv. třetího sektoru. Od roku 1989 je to v historii vůbec poprvé, kdy premiér přizval k jednání o celospolečensky důležitých tématech občanský sektor.„Život společnosti bez nevládních organizací si už dnes neumíme představit, protože pracují v celém spektru oblastí, od sociálních, kulturních, ekologických, až po genderové a vzdělávací. Tato vláda je připravená jednat o tom, jak si můžeme být vzájemně užiteční“, řekl premiér Fischer.

Jednání se soustředilo na tři oblasti, které nevládním neziskovým organizacím umožní účinněji se zapojit do řešení důsledků ekonomické krize. První oblastí je čerpání národních dotací, zejména včasného zveřejnění termínů přijímání projektů, zrychlení průběhu dotačních řízení a neprodlené vyplacení přidělených finančních prostředků.

Druhé téma jednání bylo zaměřeno na přístup nevládních neziskových organizací k čerpání evropských dotací. Zástupci NNO se s premiérem shodli na tom, že je potřeba výrazně zjednodušit způsob čerpání evropských prostředků, umožnit vznik fondu malých projektů a napomoci řešení předfinancování schválených projektů.

Třetím bodem jednání byla spolupráce vlády a nevládního sektoru, především s cílem zlepšit fungování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Odchodem lidí, kteří získali během mnoha let práce značnou odbornost, hrozí rozpad sektoru, který jsme si vydobyli Sametovou revolucí. „Pokud k tomu dojde, můžeme očekávat naprosto fatální dopady na společnost“, řekl k obsahu jednání přítomný ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Ekonomická krize postihuje i nevládní neziskové organizace, respektive poskytovatele veřejně prospěšných služeb, po kterých zároveň stoupá poptávka.

„Nevládní neziskové organizace jsou významným zaměstnavatelem a vedle HDP vytváří i hodnoty nefinančního charakteru, poskytují služby, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit. Chybí mu zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci, kteří zásadním způsobem práci NNO zlevňují“, zdůraznila Marta Smolíková z Otevřené společnosti.

V roce 2007 ocenil Český statistický úřad dobrovolnickou práci v nestátních neziskových organizacích na více než 10,5 miliardy korun, přičemž tento sektor zaměstnává 60 tisíc lidí na plný pracovní poměr, dále 1,3 milionu lidí na dohody a má 1,2 milionu dobrovolníků.

Tímto jednáním byla zahájena užší spolupráce představitelů státní správy a nestátních neziskových organizací. Jak bylo konstatováno, toto užitečné jednání bude i dále pokračovat debatou nad konkrétními problémy, jejichž řešení může vláda napomoci svým přístupem a zájmem.“


Téhož dne vydal tiskovou zprávu také ministr Michael Kocáb:

„Ministr Michael Kocáb se dne 6. 10. 2009 zúčastnil jako předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace setkání pana premiéra Fischera se zástupci nevládních neziskových organizací. Zástupci nejvýznamnějších asociací třetího sektoru informovali premiéra o tíživé situaci některých organizací nevládního sektoru a také o možnostech spolupráce vlády a třetího sektoru v době krize.

Setkání navázalo na zahájení kampaně nevládního sektoru „Nevládky a krize“. Jejími iniciátory jsou Česká asociace streetwork, Česká ženská lobby, České fórum pro rozvojovou spolupráci, Fórum pro integraci, Fórum dárců, Hestia – Národní dobrovolnické centrum, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, SKOK, Rada uměleckých obcí, Zelený kruh a Asociace NNO.

Premiér ujistil zástupce nevládek, že si jejich aktivity velice váží, uložil ministru Kocábovi zpracovat detailní analýzu dotačních politik ministerstev a na jejím základě předložit aktualizované zásady vlády pro poskytování dotací nevládnímu sektoru. Tento materiál by měla vláda projednat v režimu s rozpravou. Ministr financí spolu s ministrem pro místní rozvoj by potom měli navrhnout, jak řešit předfinancování projektů nevládek pomocí úvěrů od Českomoravské záruční a rozvojové bankyˇa řešení předložit vládě. Premiér také pověří ministra práce, aby v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořil fond malých projektů a tak usnadnil čerpání nevládkám.

Ministr Michael Kocáb bude požadovat, aby se od nynějška jednání Rady vlády pro NNO účastnili minimálně příslušní náměstkové. Premiér Jan Fischer zase navrhuje užší spolupráci Rady s Českým statistickým úřadem, zejména při přípravách analytických podkladů pro vládu týkajících se třetího sektoru.

„Je třeba zdůraznit, že NNO jsou jednak významným zaměstnavatelem. Vedle HDP však vytvářejí i hodnoty nefinančního charakteru. NNO poskytují služby, které stát nemůže ani při dobré vůli, z důvodů personálních či organizačních, zajistit stejně efektivně. Zejména ale zapojují aktivní občany do chodu země. To je jeden z nejvýznamnějších výdobytků porevolučního období, který nelze jen tak obětovat na oltář „řešení krize“, de facto ale řešení nesprávného rozdělování veřejných finančních zdrojů a možná i neschopnosti zabránit jejich zneužívání,“ řekl k jednání ministr Kocáb.

Lejla Abbasová tisková mluvčí a poradkyně ministra pro lidská práva“


Co požadují a co nabízejí nevládky:


Nevládky chtějí po vládě Důslednou implementaci „Zásad vlády pro poskytování dotací NNO“ a jejich aktualizaci. Ministerstva například v letošním roce v rozporu s těmito zásadami nezveřejnila termíny přijímání žádostí o dotace.

Nevládky usilují o to, aby se odbourala běžná praxe minulých let vydávat rozhodnutí a vyplácet dotace zpětně.

Dalším požadavkem nevládního sektoru je, aby se zjednodušil přístup k evropským penězům. Vedle zjednodušení administrativy tzv. malých projektů (do 50 000 Euro) doporučují nevládky řádně využívat tzv. technické pomoci, umožnit předfinancování, zálohové financování a úvěrování schválených projektů NNO (například s využitím zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Nevládky navrhují, aby v rámci nového akčního plánu pro čerpání evropských peněz vláda pobídla rezorty, aby NNO více zapojily do čerpání evropských prostředků.

Pozn.: vláda k tomu má detailní analýzu vypracovanou Národním orgánem koordinace při Ministerstvu pro místní rozvoj. Na jejím základě vznikne „Akční plán využití strukturálních fondů pro řešení krize“.
Posledním požadavkem zástupců třetího sektoru bylo, aby vláda dbala na to, aby NNO nebyly při jejím jednání opomíjeny.

Mnohé organizace třetího sektoru jsou za dvě desetiletí již prověřeným partnerem státu. Toto partnerství by se mělo v době krize posilovat. Vždyť právě nevládní sektor má potřebné finanční, odborné, personální (například stovky tisíc dobrovolníků) zdroje na řešení palčivých sociálních problémů, které naši zemi čekají. Nevládky nabízejí své zdroje při přípravě strategických dokumentů a opatření vlády.
Zdroj: www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/30388-3

Závěrem: Ty nevládní neziskové organizace, které jsem měla možnost osobně poznat, nechtějí být na veřejných prostředcích závislí. Ovšem v ČR mnoho jiných možností není. Kromě státního rozpočtu pak existují fondy EU a různé nadace. Velkou budoucnost, má dle mého soudu, sociální podnikání a to také jedna z možných a funkčních cest. Více k sociálnímu podnikání snad někdy v budoucnu.

Co se však setkání s premiérem týče, více snad ani není nutno dodat. Zdá se, že se ledy pohnuly.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otokar napsal(a):

Veroniko,
co soudíte o těžbě uhlí pod Beskydy na dole Frenštát?
14. 10. 2009 | 02:46

Pepa Řepa napsal(a):

nebo o přemnožení druhu Linepithema humile v Řitce?

O útěku opičáka Heika ze ZOO?
-----------------
To jsou témata. A ne zpráva o schůzce, která měla tři body.

1.Sypejte více z prostředků ČR

2.Sypejte více z prostředků EU

3.Sypejte rychleji

Já vím, existují neziskovky s bohulibou činností.Třeba cesta domů. Proč jim nenasypat.

Proč ale sypat České ženské lobby, či devatenácti organizacím Českého svazu džendrtet, to opravdu nechápu.

To víte, jsem jen xenofobní, omezený buran. Řepa. Pepa Řepa.

Jdu raději nasypat sýkorkám slunečnici.
14. 10. 2009 | 06:55

Koudelka napsal(a):

Pepa Řepa:
A těm sýkorkám sypete zdarma? To snad ne. Pokud ano, pak hrozí nebezpečí, že jste opravdu buran. ;-)))))

Je třeba jít s módou..Vidím několik možností založit NO a hrábnout si do měšce..
Nejprve založit několik desítek základních organizací např.:

Společnost sýkorkám (pro lepší podmínky životaopeřenců)

Za lepší stravu sýkorek (slunečnice je jednotvárná)

Společnost na podporu správného a vyváženého krmení sýkorek

Gender studies (boj za práva sýkořic nalétat do krmítka zleva.

Hnutí sýkoráků (boj za právo nalétat do krmítka i z leva)

Hnutí sýkořic (boj za právo mít právo blokovat sýkoráků boj za právo nalétat do krmítka i z leva)

Spolek na ochranu krmítka

Spolek pro vylepšení krmítek

Organizace pro vytvoření naučné stezky ke krmítku sýkorek

Organizace pro minimalizaci dopadu vytvoření naučné stezky na okolní biotop

Organizace pro zrovnoprávnění sýkořic

Společnost pro společenské uznání Pepy Řepy (zakladatele NO na podporu sýkorek)

Společnost Pepy Řepy (postavení pomníku)

Atakdále atakdále...pokračovat by se nechalo dle fantasie...
Nakonec je třeba vytvořit zastřešující organizaci, třeba s názvem "Koryto mé"... Pro "světovost" raději BED OF MY a usilovat o přijetí u premiéra, kde bude třeba lobovat za usnadnění přísunu peněžních prostředků.
14. 10. 2009 | 08:50

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Koudelko
buranem opravdu jsem. Jakýsi Krůta si na mne v jednom blogu stěžoval.

Koukám, že je pořád co zlepšovat.
Inu jsme pouze na začátku cesty k té správné společnosti.
Vzhůru za Kocábem!
14. 10. 2009 | 08:58

mia napsal(a):

Pepo Řepo,měl byste se možná trochu více zamyslet. A styďte se.Jde i o postižené, nemohoucí,atp.Džendrtety -ohraná písnička.Ano,představte si, že jim jde také o peníze.Musí z něčeho žít.A tím,že jsou neziskové,musí hledat někoho,kdo jim činnost pomůže zaplatit.Ta situace je roky neúnosná,s financováním jsou opravdu problémy.Pokud je teď doba výhodná a nakloněná tomu s tím něco udělat,je dobré o tom psát či mluvit,či upozorňovat na problémy.Přečtěte si blogy p.Špinkové či jiné p.Vendlové,ať víte o čem tak nevybíravě mluvíte.
Jinak se těším na stať o sociálním podnikání, zajímá mne to z vlastního profesního hlediska
14. 10. 2009 | 09:14

Pepa Řepa napsal(a):

To Mia
asi jste nepostřehla, že právě Cestu domů paní Špinkové zmiňuju jako příklad potřebnosti.

Už naši předci považovali před pečením chleba za nutné, oddělit zrno od plív.

Proč trpíte ve svém Sboru písní a tanců plívy, které zpívat ani tančit neumějí, jen otevírají roztomile tlamičku a předstírají, že bez nich představení nebude?
14. 10. 2009 | 09:27

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o jistém dopadání na společnost taky zde:
http://olser.cz/1780/bajka-...
Jinak o velmi zasloužilých a prospěšných ptácích mám toto:

LESNÍ ptákovina

Sýkora koňadra
vyhrál závod
o ňadra

Zvítězil na brhlíkem
známým lesním
zvrhlíkem...

Veselé krizování a vepřové chřipkování...
14. 10. 2009 | 09:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Mia
jestli se nepletu, čerpá 19 džendtetických organizací ročně-jen ze státního- 30 milionů.Někdo sem dával před časem link.

Zkuste se zeptat paní Špinkové, co by za ty prachy pořídila.
14. 10. 2009 | 09:48

Gren napsal(a):

Hmm,příště sociální podnikání...už se těším to bude počteníčko.Doufám,že s tímto tématem nebudete dlouho otálet.
14. 10. 2009 | 10:05

Pípa napsal(a):

Paní autorko, připomněla jste mi pobyt v jedné africké zemi, kde se děti rodí ručičkou napřed a říká se jim givmaňátka, protože neustále žebrají se slovy " No father, no mather, give me money mister".
Omlouvám se těm neziskovkám, které jsou tím pravým zrnem. Výše uvedené platí jen pro plevy.
14. 10. 2009 | 10:22

Milan napsal(a):

Vůbec nechápu, proč se nevládní organizace domáhají pozornosti vlády? Proč nevládní organizace žádají vládní peníze?
14. 10. 2009 | 11:04

ali napsal(a):

já zase vůbec nechápu, co dělá 59 členů Kocábova ministerstva? když dá každej ticku, tak mají 59 táců "ancvaj" a Kocáb může dát rovnou desítku..to není špatný ne?

p.s.
není to zesměšňování ani ponižování nevládních organizací. Pouze realisticky hledím na natažené ruce všech, jenž pod různými hlavičkami žádají peníze. Takových máme ve firmě každý týden 1-2..takže sorry, pokud to někdo vztáhl na sebe
14. 10. 2009 | 11:30

arlon napsal(a):

ali
s tím bych docela souhlasil a také zdravím Veroniku V.

Sýkořice mám také rád, zejména zleva.
14. 10. 2009 | 11:37

Zdena napsal(a):

Moc ráda nakupuji v krámku Cesty domů.Porcelán paní Kolské,tašky,hračky.
Kalendář s čupr manekýnou zde nenabízejí.
14. 10. 2009 | 11:39

ali napsal(a):

arlon
zdravím

jak sýkořice zleva? Dneska mám minus v myšlení, nebo si děláte srandu? :o))
14. 10. 2009 | 11:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zleva se furt chce sleva. Když to nejde po dobrém, tak si tuto pak vyrevolucionujou. Takže bacha.
Veselé krizování...
Jinak další čupr manekýna zde:
http://i4.korzik.net/2009-0...
14. 10. 2009 | 11:49

arlon napsal(a):

ali
přeci sýkořice zleva, je to snadné a dá se to i zapamatovat.

Zajímavý námět pro vernisáž, ne?
14. 10. 2009 | 11:52

ali napsal(a):

wbgarden
dík za vysvětlení :). Už to chápu...
arlon, tedy námět pro vernisáž jako stehno :).

Dneska je venku krásně foukavo a semo tamo sněžno, sýkorky i sojky se mi rvou u krmítka a nestačím jim sypat. To vše zdarma. Ještě jim kouím neslanou slaninu. Anglickou. To do nich vrazím. Chytají přeci hmyz a různé škůdce, ne?
14. 10. 2009 | 11:59

arlon napsal(a):

ali
nemáte to krmítko poblíž důležitého úřadu?
To bych tomu škůdci věřil. Na Šumavě?
Námětů mám jinak dost, ale jak je k vám dostanu do stanu?
14. 10. 2009 | 12:02

ali napsal(a):

arlon

krmítko je poblíž vstupních dveří..
škůdci nevěřit i mimo Šumavu..
nejeďte na můj nick a sem s náměty.. :o))
14. 10. 2009 | 12:31

Veronika Vendlov napsal(a):

Dobrý den, milí diskutující. Text jsem jako téměř vždy vkládala pozde v noci. Zkusím nějak reagovat, alespoň ve zkratce.

Otokare: Bylo zde již zmíněno, myslím pane Hořejším, nestíhám vše číst - viz zde: http://www.vlada.cz/cz/medi...
Trochu to s tím Vaším dotazem souvisí, protože se zdá, že demonstracemi se ničeho dosáhnout nedá. No, nevím, řekla bych, že je to jeden z mála nástrojů, jak se veřejně ozvat. Jinak problematice ekologických nevládních organizací příliš nerozumím a i když jsou některé jejich aktivity někdy velmi otravné, naprosto je akceptuji, protože jde velmi často o podstatná témata.

Pepo Řepo a Koudelko - nikdy jsem netvrdila, že jsou všechny nevládní organizace čisté jako lilie. Jako jsou dobří a špatní lidé http://blog.aktualne.centru... http://blog.aktualne.centru..., jsou dobré a špatné firmy, jsou také dobré a špatné nevládky. Kdo o tom rozhoduje? No my sami, zejména. Jenže já si neustále nemohu pomoci, že existuje řada nesmyslných dogmat a neucelených informací o nevládním sektoru, tak proto o tom pořád dokola píšu. A trašně mě mrzí povrchnost s jakou se vždy musím v komentářích potkávat. Ale takoví jsme, my lidé, že? Takže se není čemu divit.

Mio, moc díky, že jste argmentovala za mne, moc si toho vážím! :)

Grene a Mio: Napíšu, určitě k tomu napíšu, skoro bych řekla, že sociální podnikání má obrovskou budoucnost.

Pípo - ano, tomu rozumím.

Milane, pak to snad ani neřešte. A nebo řeště, ale ještě si k tomu nejprve něco nastudujte, není toho málo.

Ali - s tím se dá souhlasit.

Zdeno - dnes jsem jela kolem, musím se tam někdy zastavit, musím. :)

Díky za diskusi, kterou jsem uřímně řečeno čekala daleko horší. Pepa Řepa už mě hned tak nečím nepřekvapí a že si s Koudelkou notujou? To je jen dobře.

Přeji všem, ať Vám topí topení... ;-)
14. 10. 2009 | 13:23

arlon napsal(a):

ali
díky za nabídku, to jsou věci u všech klostermannů...

A sýkořice zleva....
14. 10. 2009 | 13:43

souhlas s Pepou Repou napsal(a):

to mia
Stydet byste se mela spis Vy a ne Pepa Repa. A velmi se mylite. Co se tyka feministek, tak ty opravdu nemusi zit z niceho. V CR je asi 30 feminospolku napojenych na statni rozpocet. Jedine, co je treba udelat, je seskrtat jim rozpocet. To jim pomuze podivat se na navstevu do realneho sveta a zjistit, ze v realu existuji skutecne problemy nez virtualni realita, na kterou mrhaji penize danovych poplatniku.
14. 10. 2009 | 13:52

ali napsal(a):

arlon
u všech klostermannů sakra věci :o)..čekám na traktoristu, potřebuju zorat pole a jsem zmrzlá jak preclík, uf..
14. 10. 2009 | 14:14

Veronika Vendlov napsal(a):

(ne) Souhlas s Pepu Řepou: No teď byste se spíš měl stydět zase trochu Vy. Omlouvá Vás jedině to, že o problematice nic nevíte.
14. 10. 2009 | 14:26

arlon napsal(a):

ali
traktorista Véna,
ještě vozí séna,
měl poslechnout mámu,
a navozit slámu.
14. 10. 2009 | 14:32

Holubář napsal(a):

Já už si coby daňový poplatník připadám jak Al Bunda v tom americkým sitcomu:
Sedím na gauči a rozdávám dolarovky na všechny strany, už se ani raději nedívám komu všemu.

Až tady se dočítám, kdo všechno je napojený na státní rozpočet. Čumím jako blázen. Já chci taky!!!!!
14. 10. 2009 | 14:43

ali napsal(a):

arlon
Véna ne, František :o). A nevozí ni seno, ni slámu, oře a oře a vzdaluje se. Musím nvlíct holínky a hurá do ornice..
14. 10. 2009 | 14:50

Veronika Vendlov napsal(a):

Holubáři, já chci teda taky! A trochu mě mrzí, že se nepřipadám, jak Alova manželka...;-)
14. 10. 2009 | 14:51

arlon napsal(a):

VV
Veroniko, Vy se mýlíte. O tom jestli se zde mají lidé stydět to snad není? Nebo ano?
14. 10. 2009 | 14:52

arlon napsal(a):

ali
voni jsou velkostatkářka nebo chalupnice bez traktoru?
14. 10. 2009 | 15:08

souhlas s Pepou Repou napsal(a):

autorka
Roztomile. Co se tak vyjadrit k faktum, pani expertko? Nekolik desitek spolku dzendrdetek je v CR napojeno na statni rozpocet. To je absurdni. Stejne absurdni je tady vykladat, ze taky musi z neceho zit. Nemusi. At si ziskaji fondy samy, kdyz jsou tak potreba. Fakta jsou uplne jinde. Po jejich cinnosti neni poptavka. Vytvareji pseudoaktivity a jeste maji drzost chtit penize od danovych poplatniku.
14. 10. 2009 | 15:31

Veronika Vendlov napsal(a):

Neroztomilé. Ale dá se říci, že schopná nevládka si asi poradí, stejně jako se neztratí schopná firma, nebo šikovný člověk. Jsou ale oblasti a témata, která se zdají býti nedůležitá, ale přitom přesto jsou. Stačí trochu prozkoumat ESF. Nežijeme v buši a tak si prostě můžeme (jako společnost) dovolit "luxus extra témat", která sice třeba nebudí sympatie, ale jsou z mnoha důvodů důležitá. Přestaňte mě prosím říkat, že mi snad chybí fakta. Ta spíše chybí Vám. Nicméně upozorňuji na to, že Vám samozřejmě Váš názor v žádném případě neberu!
PS: Divil byste se, co všechno je napojeno na státní rozočet. Finanční prostředky, které čerpají genderové organizace, jsou jen malou kapkou v moři. Takže tam bych vskutku rozhořčenost daňového poplatníka nesměřovala. Doporučuji Vám, se jen trochu zamyslet.

PS: jsme zase v kruhu.
14. 10. 2009 | 15:57

arlon napsal(a):

VV
Veroniko, Vy se mýlíte. Nejsme v kruhu, v kruhu jste Vy a chcete nás tam také zatáhnout.
Mýlit se můžete, lepší je však prohlédnout.
14. 10. 2009 | 16:02

Veronika Vendlov napsal(a):

14. 10. 2009 | 16:13

Koudelka napsal(a):

Hm..a paní Vendlová?? Co má ten odkaz společného s vaším výtvorem pod kterým se vede tato diskuze?
14. 10. 2009 | 16:23

Veronika Vendlov napsal(a):

Kodelka: Hm, tak ve Vašem případě asi nic. Přeji pěkný den.
14. 10. 2009 | 16:24

Veronika Vendlov napsal(a):

Oprava - Koudelka, ne Kodelka, to jen pro pořádek.
14. 10. 2009 | 16:25

souhlas s Pepou Repou napsal(a):

autorka
Ja bych se nedivil. O statnim rozpoctu mam pomerne dobrou predstavu. Troufam si tvrdit, ze mnohem lepsi, nez Vy. Nesnazte se uhybat a argumentovat, co ostatni je vsechno napojeno na statni rozpocet. Tzv. genderove organizace jsou obycejne lobby, ktere chteji penize danovych poplatniku. Vetsina z nich je bez nich vyrizena. Dneska jim dame penize a zitra jich tu mame misto 30 treba 100. To me rozhorcuje dost, budete se s tim muset smirit.
14. 10. 2009 | 16:31

ali napsal(a):

arlon
bez traktoru :o(. Pole naše, kopili jsme ho, ale zemědělec ho obhospodařovává dál, neboť nejsem zemědělec. Jde jen o prostor mezi domem a pak dlóóóóuho nic..je to fuška :o)

veronikavendlová
paní Veroniko, přispíváme ročně desítky tisíc, někdy to překročí i hranici kolem sta tisíc, na dětské domovy, FOD, adopce na dálku. Ostatní organizace, jsou organizace dospělích, samostaně výdělečných a schopných lidí. Můj názor je ten, že si musí pomoci sami. Ano, jistě že je dobrá propagace. Ale Vaše příspěvky mne trochu spíš připadají jako žebračení o almužnu. Vím, je to trochu zjednodušený pohled. Ale přesto nejsem schopna pojmout tolik organizací a "útoky" na lidskou dobrotu. Z počátku jsem přispívala na cokoliv a kohokoliv kdo přišel. Až kamarád mi otevřel oči. Sám sháněl a shání věčně sponzory. Jednou jsem byla pozvána, jakožto VIP sponzor k sezení a omylem se nám dostal do ruky nepravý list. A bylo po sponzorství. Takže pokud se jedná o děti, ano. Pokud o dospělé, ne.
V naší vládě sedí politici, kteří neví co roupama, Rath např. pobírá dva platy, proč tedy si dobrovolně nedají závazek a měsíčně nepošlou 1000 na tyto nevládní organizace, včetně Fishera? A nevládní organizace budou happy..
14. 10. 2009 | 16:48

Veronika Vendlov napsal(a):

Paní Ali, že mé příspěvky vyznívají jako žebračení, to mě velmi mrzí. Mělo by z nich plynout, že spíš všichni volají o nastavení systému a také principu rovné soutěže, která pro někoho rovná a pro jiného rovnější. Řekla bych, že se nevládní sektor snaží seč může, dobře vše formulovat, ale je to opravdu složité. Musím letět, ale třeba se mi podaří se buď vrátit k této diskusi a nebo napsat něco trochu jinak. Nevadí, že mě některé navládky budou chtít ukamenovat. Všichni prostě nemohou čerpat veřejné zdroje, nevládní sektor se posrupně "pročistí", ale nesmí to dopadnout tak, jak to nyní vypadá že se vyčístí dočista dočista....
Díky moc za komentář!
veronika
14. 10. 2009 | 17:06

Veronika Vendlov napsal(a):

souhlase: Já nemám problém se s tím smířit. Naopak. Ale to je na delší diskusi. Uhýbání v argumentech není můj styl. Když něco nevím (a že toho nevím poměrně dost), tak to přiznám. Toho jste si nevšiml?
Škoda.
14. 10. 2009 | 17:10

Koudelka napsal(a):

Paní Vendlová
Když nic tak nic.Já se jen ptal. On je totiž velký rozdíl mezi Vámi presentovaným blogem o vyděračství, patolízalství a natažených rukách NNO směrem ke státnímu měšci a tím odkazem, který jste uvedla. Jestli si to neuvědomujete, pak je mi to docela líto. Jak psal předřečník, volně řečeno: "Motáte se v kruhu jako soumar u studně".
Jen ukázka:
cituji z Vašeho:
""Druhé téma jednání bylo zaměřeno na přístup nevládních neziskových organizací k čerpání evropských dotací. Zástupci NNO se s premiérem shodli na tom, že je potřeba výrazně zjednodušit způsob čerpání evropských prostředků, umožnit vznik fondu malých projektů a napomoci řešení předfinancování schválených projektů.""
A z odkazu:
""Americká filantropie je příznačná svou rozmanitostí a vynalézavostí. Dobročinné dary pocházejí od jednotlivců, sdružení občanů, spolků, církví, klubů, nadací a podniků. Škála činností zahrnuje pravidelně organizované sbírky třeba na pracovištích až po jednorázovou akci na pomoc místní rodině, která se dostala do nesnází či sbírku obětem zemětřesení.""
Rozumíte tomu? Zde NNo vydírají stát, cucají jako vši. V USA je vše o dobrovolnosti.

Kdysi jsem někde zde dal odkaz na džendrtetské organizace, koik jich je a tak...je s podivem, že všechny žijí z našich daní(a to i mužských, che)
V naší republice je zaregistrováno 7592 NNO!!!!!!!!!! Slovy ještě jednou: Sedm tisíc pět set devadesát dva.
Jestli jen polovina z nich natahuje ručičky ke státu, no potěšbůh.
Nikdo naříká, že nemají existovat.Ale je třeba oddělit plevy od zrna. Tedy soustředit se na to, co je důležité a absolutně odstřihnout od státních či unijních peněz ostatní. Včetně džendrtet. Když chtějí dělat ve svém "oboru" nechť se snaží si sehnat peníze jinde.Proč bych to měl platit?
14. 10. 2009 | 17:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dobrá diagnoza, zopakuji ještě co nedávno pravil franta vinař od brna:
"Verunko Vendulkova:
Do konce roku 2008 jste působila současně v nevládních organizacích (Nadace OSF Praha, Otevřená společnost, o.p.s., Fórum pro integraci) v projektech zaměřených na sociální začleňování. Jste jednou z iniciátorek Výzvy NNO s názvem Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát Vas podporovat nechce. V letech 2004 - 2006 jste řídila hlavní kancelář Evropských demokratů. Před tím 8 let jste pracovala v komerčním sektoru. Jste tajemnicí Klubu Starostů a nezávislých /STAN/ na Středočeském krajském úřadě a tajemnicí Starostovského hnutí na celostátní úrovni. Díky dohodě mezi TOP09 a Starosty jste součástí volebního štábu. Zajímá ji také komunální politika v Odoleně Vodě, kde žijete.
V politice lasku nenaleznete.
Preji Vam hodne lasky, chcete-li i sexu, jaky si prejete.
Vas obdivovatel
Franta z Brna a z vinohradu."
Tož tak a esli to finacuju i ja, tak mi z toho není příliš volno, protože já když už musím exhibovat, tak přísně za svý. Howgh, mí rudí mi rozumějí.
Veselé krizování...
http://i1.korzik.net/2009-0...
14. 10. 2009 | 17:29

Pocestny napsal(a):

Veroniko, já vim, je to k pláči.
Trochu za to můžu já, von se sem Pepa přišel vychladit na vás.

Pepane Truhlíku, veškerej respekt stranou, tohle představení je zum kotzen.

To je zase defilé vidlákovského tupounství z kolchozní jídelny!

To je zase jednou takovej klasickej mentální durchfall..

Tady si olizuješ kulky s kdejakym duševním troglodytem, kterej v zalejněnech holinkách, flekatejch montérkách, s tejdenním vlkem v rozkroku a přiměřeně zapařenejma kaktusy podpaždí, dí něco z hloubi svý desátý desítky tohoto dne vo tom, jaký sme tu damý sekáči.

A pak tenhle zapařenej opičák vedle píše jako malej třaslavej Tintěra, kterej se dosmrti bude skovávat Educhovi Benešovi za jeho seshitý trenýrky.

Nepřekvapuje mne, že malej nenávistnej saďour odjinud se zrovna tady staví za kabrňáka.

Takovejch Pepanů jsou tu za korunu plný šenky, koupíte jim panáka a oni zaskřehotaj tu svou bídnou serenádu..

Ta to, aby tu někdo něco shodil si vystačí, když se k němu úpřidají další dva a už vzniká to "demogratyckí MI, kterí řýká NE!!!"
Čemukoliv, kdykoliv, kdekoliv.

Takže, jakmile se s lidem podělíte, tihle šenkovní poštěváci sešikujou své šiky primipivní a pokusí se aplikovat "zjednodušenou fyziku latríny" na vše, na co jejich fantazie kydače kravské mrvy, či Drápalíka polního nestačí.

A na to maj pepu, von je v každym šenku jeden...

Jednu radu cynickýho veterána, kterej činí blízkým dobro až z nich střeva obloukem lítaj:

Chcete-li si udržet dobrou náladu, odvahu se dále svěřovat publiku a hledat řešení pro malé a dílčí problémy, které kazí celkový dojem z tohoto místa, pojměte veřejnost - lid - jako obrovskou silážní jámu, po okraj plnou čerstvých, řídkých vepřoknedlozelovejch sraček, ředěnjch pivovarskym mlátem do podoby šumavskejch blat.
Jste-li NGO, musíte sebrat odvahu, hodit na ten nasty bog prám a rychle hledat jednotlivé lidské duše, které se v tom hnoji topí.

Mentálně bych doporučoval výcvik pro hasiče, je to podobné. Člověk mmusí zachraňovat lidi před následky jejich vlastní debility a to i tam, kde jemu samotnému jde o holej, oni si však myslí, že na to mají právo, že je to normální, a když se to vše povede a nikdo na svou debilitu nezařve, ještě vám vynadají, že jste jim promočila mébl a peršany....

Kdepak, jediná veřejná funkce, o kterou bych v týhle zemi mohl usilovat s čistým svědomím, je městskej kat.

Angličané mají pravdu, je důležité mít koníčky, business everyday je nuda!
Alles Mueller oder was!
14. 10. 2009 | 21:53

arlon napsal(a):

Vypadá to, že jediným opravdu vidláckým hulvátem je tu jakýsi pocestný.
Veroniko gratuluji, to jste to chytla, takového rytíře opravdu potřebujete.
Zkuste prorazit do FAZ. Pocestný to garantuje, gute reise, ohne scheise.
14. 10. 2009 | 22:08

Veronika Vendlov napsal(a):

Pane Koudelko, cestou domů jsem přemýšlela, jak to všechno uchopit lépe.

Pro "Souhlasa" výše jsem zkusila najít nějaké podpůrné argumenty. Rozpočtu ČR v této zemi rozumí odhadem asi tak 3 lidé:
Pan Janota, Kalousek a pan Jiří Havel. Snad by bylo dobré věnovat se zaměstnanosti v NGO, ale vlastně bych řekla, že jsme se bavili o něčem jiném. Tak snad jen jedno doplnění - stát se velmi často chová nehospodárně. Více snad někdy jindy.

A zpět k Všemu příspěvku, pane Koudelko. Ten odkaz "odvedle" (na blog pana Hermana), jsem uvedla záměrně. George Soros http://osf.cz/cz/o-nadaci/s... poskytuje už několik desetiletí nezávislé fnanční prostředky, kterých je v ČR prostě velmi málo. Kdyby takovýchto nezávislých finančních zdrojů bylo více, asi bych se tak moc o osud některých skutečně kvalitních nevládek, nebála. Je jisté, že v budoucnu musí dojít ke spoustě změnám v možnosti financování. Podle mne přežijí jen ty nevládky, které jsou už nyní schopny zajistit takzv. vícezdrojové financování a také již výše zmiňované sociální podnikání je dobrou cestou, jak si zajistit volné finanční zdroje pro rozvoj organizace.

Není to o tom, že nevládky natáhnou ruce a řeknou: "státe dej!". Ne, to ani omylem. Je to například o spolupráci státu a nevládek tam, kde stát již není schopen zafungovat, nebo tam, de nevládky fungují prokazatelně lépe, než stát Nechci tady navíc spekulovat o tom, kolik projektů je realizovaných jen "naoko" a jsou předem určené na základě nadstandardních mezilidských vazeb.

Co se týká čerpání dotací z EU, do toho bych se nyní moc pouštět nechtěla, ale jsou to prostředky, které po roce 2013 už do naší země "nepotečou". Trochu se jen bojím, že jejich dopad a efekt nebude tak velký, jak by mohl být. Každopádně díky strukturálním fondům se "najelo" na projektové řízení organizací a troufám si tvrdit, že ty nevládní organizace, které umí tyto prostředky zjískat, se skutečně zprofesionalizovaly. Požadavky NGO jsou legitimní, protože získávání těchto prostředků a vedení projektů je taková administrativní zátěž, která moc nemá obdoby. Stejně tak nemožnost předfinacování projektu je otázkou bytí a nebytí, protože nevládky prostě často nemají volné zdroje, ze kterých by mohly financovat projekt a teprve po jeho dokončení by jim byly náklady proplaceny.
Ale v tomto již se také ledy pohnuly (NROS, VIA).

Jinak s tím kruhem, ve kerém se podle Vás sama točím. Nene, točí se v něm někteří z Vás. Já se jen snažím objasnit, co nevládky dělají, jak si stojí, z jakých zdrojů jsou financované a chtěla jsem naznačit, že zde není filantropie rozvinuta natolik, aby role veřejných zdrojů nemusela být rolí prioritní. Je velmi povrchní tvrdit, že NNO/NGO vydírají stát, Dopravci vydírají stát, Ti ano, ale nevládky???

Vím, že je v maší reublice registrováno témeř 8000 NNO/NGO. Víte, co všechno je považováni za nevládní organizaci? Třeba i myslivci, baráčníci, spolky, občanská sdružení, církve, nadace, nadačí fondy, obecně prospěšné spollečnosti, tělovýchovné jednoty (myslím) atd. To Vám naskáče opravdu rychle. Já osobně bych řekla, že je to vastně dobrý ukazatel, tolik organizací, kde se lidé shromažďují...

Souhlasím s Vámi, cituji: "Nikdo naříká, že nemají existovat.Ale je třeba oddělit plevy od zrna. Tedy soustředit se na to, co je důležité..."
Nesouhlasím s odstřihnutím, cituji:
"a absolutně odstřihnout od státních či unijních peněz ostatní. Včetně džendrtet." To proto, že by měli mít všechny NNO rovné šance.

Nevládky shánějí finance jinde, za hranicemi EU napříkald, ale to neznamená, že by neměly soutěžit o finance sátu či EU, které jsou na projekty určeny.
14. 10. 2009 | 23:02

Veronika Vendlov napsal(a):

webgardene, v zásadě všichni exhibujeme za své, jen ty finance protečou skrze státní rozpočet asi trochu jinam, než bychom si všichni přáli... ;-)
14. 10. 2009 | 23:04

Veronika Vendlov napsal(a):

Zdravím Pocestný! Jednotlivé duše hledám, blog mě v tom nijak nebrání! A diskutéři/ky? Vždyť víte, nemám s tím problém. Občas se objeví spřízněná duše, jindy zase hrůza z hlubin, ale tak to je.

Jen si říkám, že bych se asi měla zamyslet nad tím, proč mi maminka čím dál častěji volá, že na mě myslí a že si myslí, že bych se na blogy a politiku asi měla raději vykašlat, protože se na to nehodím a protože je to ztráta času. A maminky mají, jak známo, pravdu.

Maminko, neboj, já to všechno vím, ale zatím nedám pokoj! :)
14. 10. 2009 | 23:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Klidnou noc všem! :)
14. 10. 2009 | 23:12

Pepa Řepa napsal(a):

To Pocestný
příliš se přeceňujete.
Vaše výblitky-i když září všemi duhovými barvami- mají na mě pramalý vliv.
Překročím je, abych si neumazal boty.

Nemůžete za nic, při psaní na Vás málokdy pomyslím.

Pokud ano, tak jako na chudáka zmítaného Dostojevského běsy.

Příliš se přeceňujete, cítíte se nedoceněn, zřejmě mindrák až na půdu.

Poslušte si, vyzvracejte se.

Veřejná funkce? Ale jděte.
On Vám jí někdo nabízel?
Pokud ovšem nemyslíte dozorce WC na Hlaváku.
Inu, taky funkce.

Zvratky není potřeba uklízet. Dobrá výstraha ostatním.
Hezkou noc.
14. 10. 2009 | 23:20

Veronika Vendlov napsal(a):

Tak třeba tady - důkaz, že romské gheto nemusí zůstat ghetem for ever...
http://www.ceskatelevize.cz...[]=89845
14. 10. 2009 | 23:58

Pocestny napsal(a):

No, jak říkám
expresní,
expresivní,
to přeceňování je tuším pokus o čtyřstopý jamb, alternativně slovní tik.
Radši také přeji, nnnež zzz toho neěkdo zzzačne kkoktat...
P.S.
arlon už vztyčil, tak ještě jeden a budete MY, tentokrát s tvrdym.
Tak lehké spaní a časnou moč, příteli. -)
14. 10. 2009 | 23:59

Veronika Vendlov napsal(a):

Nevím čím to je, ale nějak mi je styl Pocestného (píšete někdy fakt drsně, až moc, nemyslíte?) milejší, než některých jiných.

Není to o rytířích z nebes, je to o lidech. Jo, vesnice, to byla muka. Tam je nejhorší se odlišovat. Neříkám být lepší nebo horší než ostatní - kdo to posoudí, ale hlavně nebýt odlišný. Tohle se neříká, tohle nedělá...tohle se nenosí...hlavně nevyčuhovat z řady a bude fajn. Vždycky jsem nechtěla, ale stejně vyčuhovala. Kdo se porval s jediným zástupcem romské minority Horáčkem, až z něj chlupy lítaly? Vedlová! To jsou paradoxy! A určitě šlo tehdy na základce o něco zásadního ;-)

Já se do Vás dvou nechtěla míchat, to se nevyplácí, ale nemám pocit, že by se až tak moc Pepa řepa "navážel" do mě. Vadí mu prostě gendertety, lehkoživkové organizace a Romové. No a já je jasi občas hájím, takže nezbývá než být trpělivá.

Jo, občas jsou to hulvátské poznámky, ale zažila jsem mnohem horší. Nevím, co jste si vy dva "udělali" pod jinými blogy.

Nicméně zase u Pocestného já prostě asi umím číst mězi řádky. Jo, je to také občas přehnané, možná by to chtělo mírně ubrat plyn, ale zase chápu, že občas se to přehánět musí, aby vyniklo to nejzásadnější.

Prosím Vás, i když jste/jsme každej z jiný planety, zkuste v sobě objevit své Marťánky (máme je v sobě každej) a tolik je proti sobě nepoštvávat.

Když nic jiného, udělo by mi to radost.
15. 10. 2009 | 00:21

otokar napsal(a):

Veroniko,
jako vycházející politická hvězda byste neměla problém, který jsem Vám předložil, takto shodit se stolu, ekologie v tom hraje pouze zástupnou roli. Týká se to starostů v Bezkydech, kteří se na podzim octnou v opozici s Topem. Potenciální členka vlády(za kterou Vás považuji) by měla mít na tento problém vytvořen názor předem.
15. 10. 2009 | 04:57

Pepa Řepa napsal(a):

Milý Pocestný
jsem rád, že jste naživu.
Při podobných záchvatech totiž hrozí, že zapadne jazyk a malér je na světě.
Ale na to Vás jistě váš ošetřující lékař upozornil.

Nechci Vám radit, ale příště, až si umotáte do palice a budete se vracet z hospody, tak raději nepište.

Víte přece, že se alkohol s medikamenty nesnáší.
Respektive si vyberte jiný objekt zájmu.

Považuju za slušnost odpovědět, když jsem osloven. U Vás udělám výjimku.
Mějte se.
15. 10. 2009 | 06:36

Pepa Řepa napsal(a):

To VV

Nevím, kde jste vyhrabala, že nemám rád Cigány jako takové. Od toho jsou tady jiní kabrňáci.

Ano, máte pravdu, nemám rád parazity, žijící z daní ostatních a křičící o nasypání pro uměle vytvořené činnosti.

Mezi džendrováním a činností, kterou provozuje Cesta domů zívá Macocha.Je odporné schovávat se za hospice.

Stejně tak nemám rád bolševiky.To je jediný bod, který mne s panem kolegou spojuje.

Nemám ani rád ghetta. Minulý měsíc jsem si cestou prohlédl jedno takové severně od Saint-Dennis. Doporučuju Vám to samé.

Nevzpomínám si, že bych Vás někdy brutálně napadl. Pro mne jste byla spíš teta ze sednice, pohoda, buchty v troubě, kocour na peci a vy pletete svetr.

Možná jsem se přepočítal, zřejmě jste s džendrováním spjata víc, než jsem si myslel.

S Pocestným jsem žádnou kolisi neměl ani jinde.
Pěna u úst přišla jako obvykle-blesk z čistého nebe.
Pokud ovšem nepočítám to, že jeho glosy o Pepanech přecházím, což není schopen vydejchat.

Víte, Ray Bradbury napsal kdysi povídku.

Na pobřeží je opuštěný maják. Z moře se vynoří prehistorický ještěr, osamělý bez jedince stejného druhu, jako je on sám. Považuje maják za vztyčenou hlavu tvora, který smýšlí jako on.
Maják zahouká, stejně zahouká i opuštěný, nešťastný ještěr. A tak se k sobě přibližují.

Střih.
----------
Jak to dopadne Vám nebudu říkat, najděte si tu povídku sama. Tuším, že se jmenuje "Strážce majáku", protože to celé popisuje člověk, který se o maják stará.

Takže, já jsem rád, když si kolega Pocestný najde pár majáků. Jednou je to Ivan Hochmann, jindy Matt nebo teď Vy.
Ulehčí se mi. Já nemám na to, abych suploval terapeuta.

To víte, vyrostl jsem-jak naznačujete- ve vesnickém prostředí,plném omezené závisti i když -kromě souseda hajnýho-je nejbližší vesnice pár kiláků daleko a předtím jsem bydlel Pod Hybšmankou, tedy v prostředí vskutku jako ze Slámových Divokých včel.

No nic, mějte se. Je-li to Vaše přání, klidně mohu Vaše články neglosovat.
15. 10. 2009 | 07:19

Veronika Vendlov napsal(a):

Pepo Řepo, když po sobě čtu to, co jsem napsala, překvapují mne Vaše odpovědi. Nenechám je bez reakce, protože je to čestné a sportovní. Tedy ok, měla jsem na mysli taktéž to, že nemáte rád "parazity". Tady jen jeden dodatek - o tom, komu je nasypáno či ne ale bohužel daňový poplatník téměř nerozhoduje. Pro Vás je mezi džendertetováním a hospicy Macocha. Já tvrdím, že obojí má svoje opodstatnění a pro mne je spojuje právní subjektivita - nevládní. Asi se skutečně, jak jsem před rokem měla v plánu, vrátím k tomu, že se budu na pokračování věnovat nevládním organizacím - sektorově a začnu uvádět příklady. Jen nevím, kdy to bude, neb nevím, co dřív. S bolševiky se skutečně shodneme. U mne je to zvláštní v tom, že mi osobně nikdy nic neudělali a moji rodiče nikdy nebyli ve straně, ale vždycky když se sejde jejich hejno na Střed. krajském úřadě, ta mě z nich mrazí. Jsou trpěliví. Bohužel. V zadu sedí nejmenovaná krajská zastupitelka, která vše řídí, komentuje a organizuje. Nevím, jak dlouho bych vedle ní vyrdžela sedět. Mí zastupitelé to vždycky vydržet musí...O ghetech jindy. Neřekla jsem, že je mám ráda, ale poukazuju na to, že se s tím něco dělat dá a často to nestojí ani mnoho peněz. Je to jen o lidech, jako všechno. NIkdy jste mě brutálně nenapadl, naopak, vždycky se mi líbilo, že neztrácíte smysl pro humor a pohybujete se v příjemné rovině, alespoň tak jsem to vnímala já. Nevím, zda jsem s dženderttováním spjata, či ne, ale život se naštěstí odehrává jinde něž na blogu a tak si prostě jen mohu občas dovolit ten luxus o něčem napsat. Mohu si dovolit ten luxus, mít vlastní názor. Toť vše. A že se neshodneme, by nemělo vadit. Ta vesnice - to bylo o mě. Já jsem v ní taky vyrostla, mám ji moc ráda a život na vesnici je daleko lepší z tisíce důvodů. takže jste to vůbec neměl brát osobně, naopak. Mé přání není, abyste mé články neglosoval, to jste našel kde, mez řádky? Mé přání jen bylo,a byste se s Pocestným jen tročku uklidnili, toť vše. Mějte se fajn a pokud jsems e Vás někde dotkla, nebylo to úmyslné a za to se Vám dodatěčně omlouvám.
PS: Když už, tak ještěrka ;-)
15. 10. 2009 | 08:26

Pepa Řepa napsal(a):

To VV
vůbec jste se mne nedotkla, jen jsem vztáhl popis závisti na sebe a snažil se věc objasnit.

Jsem rád, že jsme si to vyříkali, je to OK, jede se dál.
Pokud se Vás sarkasmem dotknu, berte to s rezervou a nadhledem.
15. 10. 2009 | 08:34

Veronika Vendlov napsal(a):

Pepo Řepo, super a souhlas.

PS: Sarkasmus mám ráda, používám ho sama k sobě vždycky, když už je po té největší krizi a všechno mi zpětně přijde tak trochu úsměvné. Jen se vždy pohybujeme na hraně. A záleží na všem kolem, zda to sedlo, nebo ne.
15. 10. 2009 | 09:44

jahrad napsal(a):

ahoj Veroniko, jen tě zdravím, však víš, má odpově´d na tohle by byla dlouhá...podobně jak ty, se už dlouho chystám na toto téma něco sepsat ale je to kláda. Sektor nevládek se hodně proměnil v posledních 10-15ti letech, a v podstatě odráží všecky švary i nešvary téhle země - podobně jako jiné "sektory" společnosti. Ad tvůj článek - mně připadá docela dobré, jak se k tomu Fischer staví. Že vůbec na to téma komunikuje - střízlivě, věcně. měj se pěkně
15. 10. 2009 | 23:25

Veronika Vendlov napsal(a):

Ahoj, sama si říkám, jestli na to nemám jít jinak, ale srašně mě brzdí nedostatek času. Taky z Fischerova jednání dobrý pocit, protože oproti jeho předchůdcům je to nebe a dudy. Nicméně přílišný optimismus asi taky není úplně na místě.
17. 10. 2009 | 08:21

Louis Vuitton Bags napsal(a):

High <a href="http://www.iluxuryonline.com/">sales lv handbags</a> expectations are the key to every <a href="http://www.iluxuryonline.co...">coach handbags</a> thing. If you wait, all that happens is that you get older.Remember <a href="http://www.iluxuryonline.co...">cheap chanel handbags</a> that the future is neither ours nor wholly not ours. So that <a href="http://www.iluxuryonline.co...">ann corinna</a> we may neither count on it as sure to come nor abandon hope of <a href="http://www.iluxuryonline.co...">d &amp; g handbags</a> it as certain not to be. http://www.iluxuryonline.com/
18. 10. 2009 | 08:18

Replica Watches napsal(a):

048Man-eating <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A>tiger replica watches had <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> heard rolex watches something, <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">breitling watches</A> but breitling watches this tag heure year tag heuer in February in the tag heuer carrera Xishuangbanna Dai fake <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">breitling </A>Autonomous fake breitling Prefecture Mengla fake <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> watches County, fake rolex watches a few minutes with <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> the replica rolex villagers they ate a tiger.

Christmas is coming, not have prepare the gifts for your friends? <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A> will be the nice presents. replica handbags is your best choice, because <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica louis vuitton </A>handbags have so many beautifulkinds of producsts. Like replica louis vuitton and <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica chanel </A>for your love. replica handbags for your best friends, and replica lv for your family members. So now go to the online-store for your replica handbags.

Buy <A href="http://www.cheap-viagra-sho... /" title="Cheapest Viagra"> Viagra</A> Online! Click Here !Order Viagra Online, Lowest Prices!

Tiffany & Co. has long been renowned for its luxury goods, especially jewelry, and has sought to market itself as an arbiter of taste and style. <A href="http://www.btiffany.com /" title="cheaper price"> tiffany </A> 's designs, manufactures, and sells jewelry, watches, and crystal glassware.

Tiffany & Co is well-known for its sterling silver jewelry, as sterling silver jewelry become more adorable and popular among people. For classic and quality bracelets, more and more people choose <A href="http://www.luxurygoodsrepli... /" title="cheaper price"> tiffany </A> & Co because they believe that good bracelets need a proper home.

Montblanc <A href="http://www.pens-onling.com /" title="cheaper price"> pens </A> few decades too far removed from its flagship product line Meisterstück fountain pens, but has begun to create new product lines. Recent Montblanc will Bohème, Scenium and Starwalker family to join its production lines.

The first thing to build the wind from the Indian jewelry beginning, <A href="http://www.abcartier.com /" title="cheaper price"> cartier </A> has never lost his feeling for this country is full of legends and charm. India, like Cartier eternal source of inspiration, whenever will not be depleted048
03. 12. 2009 | 06:32

prescription eyeglasses napsal(a):

Nice post!
Fantastic extension!
10. 03. 2010 | 07:08

prescription glasses napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
10. 03. 2010 | 07:10

classic glasses napsal(a):

Thanks for your information!
10. 03. 2010 | 07:10

Aion Kinah napsal(a):

We are a global web store specialized in selling http://www.mmocoins.com/gam... aion kinah .We supply aion kinah to our loyal customers that you may on our website.If you want to buy aion kinah, please come here. We assure you that you will buy http://www.mmocoins.com/gam... Aion online kinah at a competitive price.We understand what our buyers need so we offer an instant way of delivery 24 hours a day. If you have a hurry using of aion online kinah , you may come to http://www.mmocoins.com http://www.mmocoins.com .We can save you much time in searching for cheap aion kinah You will find the cheapest aion kinah here. Compared with other http://www.mmocoins.com/gam... Aion gold suppliers, we are in advantage of selling the cheapest Aion Kina
http://www.gmkeeper.com/gam... Aion CD Key http://www.gmkeeper.com/ite... Aion Item http://www.gmkeeper.com/pl/... Aion Power Leveling http://www.mmocoins.com/gol... Aion Kinah http://www.mmocoins.com/acc... Aion Account http://www.mmocoins.com/gam... Aion CD Key http://www.mmocoins.com/ite... Aion Item http://www.mmocoins.com/pl/... Aion Power Leveling http://www.coolaion.com Buy Aion Kinah
http://www.coolaion.com/Acc... Buy Aion Account http://www.coolaion.com/gam... Aion Time Card http://www.coolaion.com/ite... Aion Jewels http://www.gaincoin.com Cheap Aion Kinah http://www.gaincoin.com Buy Aion Account http://www.gaincoin.com Aion Timecard
http://www.gaincoin.com Aion Weapon http://www.gaincoin.com Aion Powerleveling http://www.go4cdkey.com Aion CD Key http://www.go4cdkey.com Aion Code
http://powerleveling-online... Aion Power Leveling http://www.iwtsgold.com lineage 2 adena for sale http://www.iwtsgold.com lineage 2 adena sales http://www.iwtsgold.com lineage2 adena sales http://www.iwtsgold.com sell l2 adena http://www.iwtsgold.com lineage2 adena for sale http://www.iwtsgold.com l2 adena sales
22. 03. 2010 | 06:58

supra shoes skytop napsal(a):

20100416SLLAH The supra strapped is here and the <a href="http://www.bestsupra.com/">supra footwear</a>,which is designer <a href="http://www.bestsupra.com/su...">muska skytop</a> sneaker very fashionable supra shoes.The <a href="http://www.bestsupra.com/sp...">supra for sale</a> Spring 2010 strapped retains the same four strap design as the original strapped,<a href="http://www.bestsupra.com/pr...">supra shoes</a> has a taller cuff and lower profile sole.Over the next couple of months the strapped with <a href="http://www.bestsupra.com/">supra vaider</a> will be released in black full grain leather,black canvas and acid wash denim versions.
16. 04. 2010 | 20:18

cheap aion kina napsal(a):

Do you know <a href="http://www.buycheapaionkina...">aion kina</a>? If you play the online game, you will know <a href="http://www.buycheapaionkina...">aion online kina</a> is the game gold. In the game, if you had more <a href="http://www.buycheapaionkina...">aion gold</a>, you will had a tall level. But if you want <a href="http://www.buycheapaionkina...">buy aion kina</a>, you can come here and spend a little money to bought <a href="http://www.buycheapaionkina...">cheap aion kina</a>. Quickly come here.
23. 04. 2010 | 02:45

Galloway31Jocelyn napsal(a):

I would like to propose not to hold back until you earn enough money to order all you need! You can just get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> or just credit loan and feel yourself comfortable
22. 05. 2010 | 21:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy