Stejný Bůh pro všechny?

17. 02. 2011 | 10:55
Přečteno 5331 krát
Víra v Boha je příliš vážnou záležitostí, aby se nechala pouze na duchovních. Současnost, která přivádí na světovou scénu věci skryté mezi řádky starých textů, by nás měla vést k ostražité pozornosti.


Idea Boha je platná pro mnohé, ať věří nebo nevěří, a nejen ve významu nějakého symbolického Otce. Projevuje se jako vztah k bytí nebo jako vztah k tomu, co nám dovoluje být a co lze nazvat Život, Kosmos, Rozum, Dějiny, Podvědomí, Symbol… V každém případě funguje jako útočiště pro člověka, který trpí nebo se ocitl v mezní situaci, kdy už není nic jiného nebo nikdo jiný, na koho se obrátit. Člověk se spoléhá na prosbu, aniž by ji nutně musel posílal do nějaké nebeské kanceláře, kde by se měly podobné supliky zaznamenávat a postupovat k dalšímu projednání.

Ať dáme Bohu jakékoliv jméno, docházíme ke stejnému zjištění. Chybí jen krok, který je lépe neudělat. Kdyby k němu došlo, vybuchlo by něco emočně silně stmelujícího ve smyslu hesla: „Seberte se, pro všechny je stejný Bůh navzdory hloupým rvačkám, které vyvolávají fanatici nejrůznějších druhu“. Leč zisk z něčeho takového by byl chabý a z takového nepravděpodobného sbratření by patrně vzešel jen zmatek. Neboť velice často se vraždí mezi těmi, kteří jsou si příliš nablízku. A nenávist vůči téměř stejnému je silnější než nenávist ke zcela jinému.

Dalo by se říci, že to, co nazýváme Bohem, je cesta každého člověka k limitům vlastního bytí ve světě, k zákrutům podvědomí, ale také k symbolickému přenosu toho, co předchází a přesahuje. Důležité je vidět, jakou funkci každý nebo každá skupina spojuje s Bohem nebo krátce, jaký je jejich Bůh.

Tři podoby jednoho?

Pro existující monoteismy máme tři výkladové šablony. Židovský Bůh je nelítostný, mává Zákonem a mstí se. Křesťanský Bůh překypuje milostí a láskou. Islámský Alláh je slitovný a žádá od svých věrných absolutní odevzdání. Jsou to povrchní představy. Realita myšlení, textů a jejich předávání je samozřejmě složitější.

Jádrem tři monoteismů je stará bible, propagující Boha s řadou pojmenování, z nichž nejdůležitější je JHVH, což je anagram slovesa „býti“ časovaného ve třech mluvnických tvarech pro minulost, přítomnost a budoucnost. Tento biblický Bůh je Bohem lásky a nenávisti, násilí a laskavosti, pomsty a odpuštění. Krátce řečeno, bezmezně mnohotvarý jako „bytí“ a stejně jako bytí je Jeden. Funguje v „praxi“ jako „vztah k bytí“, který nikdy není posledním slovem.

Z křesťanského hlediska je tento Bůh – JHVH plný lásky, protože z lásky poslal svého Syna, aby se pro lidstvo obětoval. A navíc, aby na sebe vzal lidské nedostatky a přinesl lidem milost tváří v tvář Zákonu, podle něhož jsou souzeny jejich chyby a poklesky. V tom vězí křesťanská novota. Z části člověk od Boha nebo Bůh-člověk, který na sebe bere všechny naše chyby a vady. V zásadě by z toho měla vycházet nekonečná milost. Leč působí zpětný efekt, neboť věřící, kteří by chtěli hřešit nebo zhřešili, se ocitají v pozici potenciálních „vrahů“ Ježíše, protože zemřel za jejich poklesky. V tom spočívá paradox křesťanského náboženství vyvolávaný už samotným jazykem, kterým mluví. Vyzývá k nevinnosti a přitom vyvolává pocit viny.

A co odlišuje Boha koránu od Boha bible? Odpověď těch, kteří jsou jen zhruba informováni, zní následovně. Alláh je arabské slovo pro oslovení Boha, biblického Boha, tedy Boha Mojžíše a Ježíše. Hebrejské texty pro něj užívají výraz Jahve nebo Elohim, jehož kořen El-L-H je blízký slovu Alláh (Al-LáH), neboť hebrejština a arabština jsou jazyky sesterské, aniž je jasné, kdo je jejich matkou a zda mají matku jedinou.

Alláh, který diktuje korán přes anděla Gabriela (Džibríla), přebírá biblické příběhy a zdá se , že následuje biblického Boha nebo je totožný s Bohem bible s tím rozdílem, že odmítá křesťany, protože jsou modláři a Židy, protože zradili jeho poselství. Už je nechce, odmítá Smlouvu s národem bible, neboť tento národ ho zradil svými nepravdami a zvrácenostmi.

Poslušní a neposlušní

Odmítnutí Židů a křesťanů to není záležitost jen několika koránských veršů, to je odmítnutí strukturální. Protože nejsou hodni boží zvěsti, bylo třeba jim tuto zvěst odebrat a svěřit poslednímu Prorokovi. Muhammad založí na tomto základě komunitu „skutečných věřících“, to je lidí „odevzdaných“ Bohu.

Co znamená ono islámské odmítnutí jiných, tj. „lidu Knihy“, Židů a křesťanů, i když se v jednom koránské verši říká, že „je třeba s nimi zápasit mírně“. Odmítnutí křesťanů je prosté. Jsou to modláři, neboť věří tomu, že Bůh se mohl spojit se ženou a mít s ním Syna. Něco takového je „ubohé“, neboť tento Syn, Ježíš, není víc než jeden v řadě proroků. Odmítnutí Židů je zajímavější a probíhá podobně jako přenos jedné tkáně do druhé, jako úspěšná transplantace bible do koránu. Židé nejsou v koránu až na několik výjimek jmenováni přímo, nýbrž se na ně ukazuje jako na ty, které Bůh oslovil, kterým projevil „tolik náklonnosti“ a kteří ho přesto odmítli poslouchat. Časově poslední důkaz je pak to, že odmítli poslouchat božího proroka Muhammada.

Následně pak odebrání Písma těm, kteří jsou špatní, neznamená jeho opsání, nýbrž představuje záchranu tohoto Písma, jeho přežití. Něco takového ovšem zavazuje záchrance, muslimy čili „poslušné, odevzdané“, být lepší než ti „neposlušní, neodevzdaní“. Z toho lze odvodit, že nové věřící, jsou-li lepší než ti staří, nečeká snadná budoucnost a budou muset dokazovat, že obstojí v těžších a náročnějších zkouškách.

Rovnice je jasná: Alláh = Jahve + rozhodnutí učiněné Jahvem v 7. století n.l. V čem spočívalo toto rozhodnutí? Přineslo odmítnutí Židů a křesťanů. Prvních za zvrácenost, druhých za omezenost. Krátce řečeno, zatímco biblický JHVH se obrací na své, aby je káral, protože je miluje, koránský Alláh se staví proti ostatním, aby je odmítl jako hříšníky, odpovědné za zlo.

Islamizace biblických hrdinů

Všimněme si, že Alláhovy promluvy o Židech jsou jako i všechno ostatní v koránu poznamenány židovskou biblí. V ní je Jahve nebo Elohim velmi přísný na svůj národ, nepřestává mu vyčítat jeho poklesky, které se čas od času přenášejí na všechny lidské bytosti. Židovská bible se obrací na Židy, aby je kárala, nepochybně s cílem je umravnit, leč zároveň utěšovala laskavými slovy a především slibem, že Smlouva o boží ochraně nebude nikdy zrušena. Dá se říci, že v židovské tradici je Bůh-JHVH, „bytí“ naplněné pamětí, pouze symbolickým předáváním na bázi Zákona, zákona milosti a přísnosti, a nikdy nepřestává být výzvou k pokud možno nové interpretaci, k novému výkladu.

Vraťme se k pojmu „odevzdaní“ (boží vůli) či „poslušní“ (božích příkazů). Korán nechává defilovat řadu biblických postav a uvádí jejich příběhy, většinou ve zkratce. Obecně z toho vyplývá, že se jedná o bytosti ctihodné ve srovnání s jejich národem, který je odmítá poslouchat, a nakonec se o nich říká, že to jsou „odevzdání“ Bohu. Něco takového zní sice obyčejně, ale v arabštině se pro takové „odevzdané“ používá výraz „muslimové“. A tak je „muslimem“ Abraham a také Jákob, kterému podle bible dává Hospodin jméno Izrael. Muslimy jsou i Josef, Jonáš, Eljáš a Ježíš a Marie. Všichni jsou „odevzdaní“ Bohu a tudíž „muslimy“. Touto hrou se slovy, v pravdě geniální, zahrnuje korán do sebe nebo jednoduše „islamizuje“ to, co ho předcházelo a samozřejmě i to, co následuje a co má nějakou hodnotu. Neboť jen blázen by neuznal, že existuje něco, co nás přesahuje a čemu jsme „odevzdaní“, ať se to nazývá Bůh, Rozum, Pravda či Dějiny.

Jinak řečeno, Alláhův výklad, „boží slovo“ čili korán, vytváří celek „odevzdaných“, což je „umma“, obec všech muslimů, jejíž naplnění spočívá v odmítnutí „neodevzdaných“, („nepodřízených“). Tato hra na „odevzdané“ dává nezměrnou výhodu. Slavní arabští mudrci například tvrdili, že korán „přijímá“ Mojžíše, Davida, Ježíše a všechny biblické proroky a stěžovali si, že Židé a křesťané Muhammada nepřijímají. Avšak velké postavy bible jsou „přijímáni“ pouze jako jednou pro vždy „odevzdaní“, což znamená „islamizovaní“.

Takový způsob uvažování vede k závěru, že ti, kteří zrazují a páchají zlo, jsou ti druzí, a pokud muslimové ochabnou, začnou se těm druhým podobat. Výklad je vždy strukturován jako poukazování na ostatní, na ty, kteří jsou odsuzováni jako nehodní. Pro ty první, co jsou uvnitř ummy, je úvaha jednoduchá. Alláh je velký, Jediný, slitovný, atd. Je třeba se chovat správně, modlit se podle předpisů, dávat „zakát“ (almužnu), vykonat „hadždž“ (náboženskou pouť) a konat všechny další zvyklosti, které jsou nějakou formou obsaženy více méně i v bibli.

Útěk od blízkosti

Bude třeba času a vytrvalé práce, než se islámu podaří dosáhnout takového odstupu od koránu, od Knihy, k němuž se propracovali Židé a křesťané. Je to snad jeden z cílů, k nímž míří dějiny skrze veškeré dnešní vášně? Odpověď není jednoznačná.

Momentálně jsou Jahve a Alláh dva rozdílní Bohové. Momentálně, protože Bůh se vyvíjí. Neboť je-li „božské“ lidským horizontem, pak s každým posunem lidského myšlení a konání, se začnou hýbat i jejich horizonty, jejich vnitřní limity, jejich hranice vůči ostatním. Ale je třeba mít stejného Boha, abychom si porozuměli? Možná je to naopak. To, co si označuje každý po svém jako Boha, je pouze jeho vlastní cesta k „božskému“. A pokud je „božské“ tím „bytím“ naplněným pamětí, pak člověk chce především „mít“, mít rozum nebo mít to „bytí“ ve vlastní kapse.

Zrod koránu lze samozřejmě vykládat i lidsky, kupříkladu podle následující hypotézy. Arabové znali biblického boha (Elohim, Alláh) už před Muhammadem. Ostatně, jeho otec se jmenoval Abdalláh („Boží sluha“). Ale pro své izmailsko-edomitské vyznání a jeho četné odnože neměli vlastní Písmo. Cítili se Knihou „vyloučeni“, odsunuti mimo. Díky Muhammadovi si pořídili Knihu vlastní. Leč na rozdíl od křesťanů, kteří inovovali a vynalezli Boha-člověka, se korán spokojil s tím, že převzal obsah bible a Talmudu a převyprávěl je krásnou a okouzlující arabštinou. Absence něčeho skutečně nového vyžadovala, jak se zdá, přidat na tvrdosti a přísnosti vůči těm předchozím.

Problém těch ostatních dvou vyznání není malý. Bůh Židů příliš doléhá na věřící a žádá od nich být sebekritičtí. A Bůh křesťanů chce od věřících, aby dávali více lásky, než mohou bez pokrytectví dávat. Odtud se rodí pocit viny v Evropě. V každém případě jsou si ta tři náboženství tak blízká, že jim to překáží. Snaží se uniknout a nepřestávají hledají něco, co by takovému úniku dalo smysl.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Michal Macek napsal(a):

ano souhlasim - a souhlasim i s ti ze idea jedineho boha pro vsechny je pro vetsinu "vericich" nestravitelna - proboha,jak bychom k tomu prisli!to bzchom se museli prestat mlatit a zacit se mit radi!jen to ne!!!

zkratka lidi se musi od jinych nejak odlisovat aby si oni pripadali ti lespi,stastnesji - k tomu slouzi ruzne veci - penize,obleceni,narodnost,barva pleti a konecne i nabozenstvi.dava to lidem moznost si rict ze my (bili,bohati,chudi,krestane atd...) sme lepsi nez oni ...

... a to jim pomaha dat aspon nejaky smysl jejich zivotum ktere by jinak byly (ve svetle skutecneho jedineho boha pro vsechny) byly nudne,prazdne a marne neli primo zatracene....

avsak ten kdo si uvedomuje ze skutecne je jen jeden buh pro vsechny tak ten skutecne VIDI pravdu a je jen na nem jestli z toho vyvodi dusledky...
17. 02. 2011 | 11:16

nick napsal(a):

Jediný přesvědčivý důkaz existence boží formuloval Bolek Polívka ve filmu Dědictví/Kurvahošigutntag. Nic jiného mě nepřesvědčilo. Fascinuje mě, že někdo dokáže trávit hodiny psaním nesmyslů na toto téma...
17. 02. 2011 | 11:32

Michal Macek napsal(a):

nick:

dukazu je hromada - napr uvedomujete si ze se nalezate na obri kouli letici prostorem rychlosti 1500 km/h?no a ta obiha kolem vetsi koule ktera obiha jeste vetsi rychlosti kolem jadra galaxie ktera obiha jeste rychleji kolem jeste vetsi galaxie ktera obiha kolem.....

no a vy sam se skladate z malinkatych castecek ktere se sjkladaji z jeste mensich castecek ktere se skladaji z jeste mensich castecek a ty se skladaji z jeste mensich....

:DD
17. 02. 2011 | 11:39

petřík napsal(a):

Ano, pane Mullere, můj pohled je blízký Vašemu.
Podle mě se (myslím lidé ze středu Evropy) většinou snažíme o pochopení a nalezení tolerance i k tomu, co jde mimo nás i čemu úplně nerozumíme, netřeba nás mlátit politickokorektním moralizováním" jen začínáme být netolerantní k netoleranci a agresi, což se dá označit jako pud sebezáchovy, snad i strachu ze ztráty identity... třeba se jednou Jahve a Alláh a nepojmenovaný b_h znovu spojí v jedno a nikdo si toho ani nevšimne...
17. 02. 2011 | 11:40

Blažena Švandová napsal(a):

Zdeňku Mullere: moc pěkný blog. Zvláště mne oslovila myšlenka:
"Dalo by se říci, že to, co nazýváme Bohem, je cesta každého člověka k limitům vlastního bytí ve světě, k zákrutům podvědomí, ale také k symbolickému přenosu toho, co předchází a přesahuje."
Ano, nikoli "hotový" Bůh, ale Bůh vytušený, hledaný, zpochybňovaný a přece potřebný, Bůh jako příslib, tajemství, paradoxní Bůh filosofů pro ty, kdo jsou založeni racionálně.
To je západoevropské vidění Jehovy, které vede k toleranci a pokoře. Vidí Alaha jeho moudří ctitelé podobně nebo je ve východní kultuře víc fanatismu a dogmatismu? Chce se mi odpovědět, že to přece musí být podobné, protože lidská mysl se neliší. Všechno ostatní je politika.
17. 02. 2011 | 11:42

olga napsal(a):

Je jen jeden Bůh. Je to ten, který prostě Je. To, že si děláme své vlastní představy, je pouze neznalost. Všichni hledáme, a nikdo nevíme. Víme pouze, že když budeme opravdu hledat, tak najdeme. Bůh nám při hledání pomáhá. Proto k nám promlouval skrze proroky. Proto přišel v Ježíši Kristu. Proto se chce sjednotit s námi všemi. Ve sjednocení bude dokonalost. Ve sjednocení bude Bůh. Bude všechno ve všem. Pak bude dokonalost. Pak bude pouze Bůh.
17. 02. 2011 | 12:10

Tenco napsal(a):

You shall be as god.
Todle chce B´h. Je-li nějaký.
A ať se nemodlíte k modlám, děcka.
Tedy i k němu.
Toť vše.

P.S. Hmm.
"...Rovnice je jasná: Alláh = Jahve + rozhodnutí učiněné Jahvem v 7. století n.l. V čem spočívalo toto rozhodnutí? Přineslo odmítnutí Židů a křesťanů. Prvních za zvrácenost, druhých za omezenost. Krátce řečeno, zatímco biblický JHVH se obrací na své, aby je káral, protože je miluje, koránský Alláh se staví proti ostatním, aby je odmítl jako hříšníky, odpovědné za zlo...."

Biblický starozákonní B´h zase svým děckám dává zemi tak, že je vyzývá ať vyhubí původní obyvatele. Včetně žen, starců a dětí. Nejlépe do jednoho.
A je mu jedno , jestli uctívají šutr, mrtvolu nebo zvíře. Prostě tam máte, děcka - to je vaše a na věky. Berte, nebo mě nazlobíte a já vyhubím vás.

Já si myslím, že nejlepší je věřit ve svatou trojici.
Boha Slunce, Syna Zemi a Svatého ducha Rozum.
Nic lepšího nám totiž nemohla jejich Matka - Příroda nadělit.
A obávám se, že už ani nenadělí.

Dobrá víra je pak i víra redukcionisticky monoteistická - tedy věřit pouze v Syna.
On ten Rozum pak přijde zhusta do domu Páně sám, tak jaksi mimoděk, nikým nezván a nečekán...
A Bůh Slunce je daleko a vysoko. Co s ním. Leda tak využít. Jo - využít, to je jediné, co se sním dá dělat.
On totiž, díky svým vlastnostem zneužít ani nejde.
Leda v ČEZku. Solárními barony a tak.
:)))))) :)))))

Pomodleme se nyní : Slunce naše, jenž jsi na neb.....

:)))
17. 02. 2011 | 12:16

Michal Macek napsal(a):

olga

pravda pravda :D ja osobne uvazuju ze ted pri scitani uvedu jako nabozenstvi Jedi :) definice ze vsechny zive bytosti ve vesmiru vyzaruji energeticke pole jehoz superpozici je jednotne zive energeticke pole vesmiru zvane Sila (Buh) ktera ma svou svetlou a temnou stranu nebude od skutecnosti zas tak daleko.rozhodne bliz nez vetsina "tradicnich: nabozenstvi :D

tak co kdo je tu jeste Jedi? :D

...sila te provazej Luku ... :D
17. 02. 2011 | 12:21

Vlkodav napsal(a):

MM:

Ať tě provází Síla.
17. 02. 2011 | 12:34

PROVOKATÉR napsal(a):

..a pak je ještě člověk- Bůh, kerý nemá žádné vady a který má jako jediný v této zemi ve všem pravdu. A my ho v Česku máme. A všichni občané,ale skutečně všichni to vědí.
17. 02. 2011 | 12:35

camponotus napsal(a):

Osobní filozofický náhled na svět kolem není víra v Boha. Každý v něco věří, i ateista, že žádný Bůh není, je to také filozofický náhled. Víra nebo nevíra v Boha je do jisté míry záležitostí inteligence a vědomostí o obklopujícím nás světě, otázka, zda Bůh, jehož církve pořádaly inkviziční soudy, potlačovaly jiný než náboženský názor na svět, který nezasahuje proti válkám, násilí, nemocem a připuští utrpení nevinných obětí zla může vůbec existovat. Kdyby měl alespoň rozum obyčejného člověka, mohl by takové nespravedlnosti připouštět? Náboženství a jím proklamovaná víra v Boha vždy a všude sloužily k podmaňování a ohlupování lidí. Někdo může namítat, že v Boha věří i velcí vzdělanci, ale je to u nich víra, nebo snaha se zviditelnit, být "in"? Proč Bůh ubližuje lidem, nečinně přihlíží k rozkrádání, korupci, vraždám, zlodějnám, válkám, nemocem? Na to je jediná rozumná odpověď - Bůh není.
Svět je takový jaký je a bude i nadále takový, jaký si ho lidstvo vytvoří ke svému obrazu. Soudě podle toho, jak se v současnosti chová, svět se brzy zbaví naší civilizace, nic se v podstatě nestane. Vezměmě si příklad - mezi Druhohorami a Třetihorami vyhynulo 90% živočišných a rostlinných druhů, které do té doby žily na Zemi. A co se stalo? Nic podstatného. Když zmizí tato lidská civilizace, Země si oddychne.
17. 02. 2011 | 12:59

Xavier napsal(a):

"Bůh se vyvíjí" - přesněji, vyvíjí se naše chápání Boha na úrovni komunity věřících i na úrovni každého jednotlivce. Naše poznání Boha je však limitováno jeho sebezjevením vůči nám. V židovské i křesťanské tradici je to Bůh, který se k nám sklání a dává se nám poznávat. Poznání Boha člověkem je tedy plně ve svrchovaných Božích rukou. Stojí-li vedle sebe dvě rozporná zjevení v zásadní věci (např. jak se Bohu zalíbit), může sice uvnitř každého z nich docházet k posunu chápání Boha, ale nemůže dojít k splynutí těchto dvou zjevení v jedno, aniž bychom ignorovali jejich rozdělující charakteristiky. A odstranit tyto rozdíly po stovkách let tradice nelze. Má ve svém ústředním poselství pravdu Bible, Korán, anebo ani jedna z nich? Čtvrtou možnost, vzdát se této otázky, nevidím jako perspektivní.
"To, co si označuje každý po svém jako Boha, je pouze jeho vlastní cesta k „božskému“." Božské nebo Bůh, to je to, oč tu běží. Ano, máme tendenci strhávat Boha z jeho trůnu a dostávat ho pod svoji kontrolu, "mít to "bytí" ve vlastní kapse", právě proto si Izraelci nesměli Hospodina zpodobňovat žádnými výtvory. Myslím, že zde jste na sebe prozradil i svůj postoj k Bohu, je to ten postoj, o kterém se zmínil apoštol Pavel v kázání v Aténách - jste v uctívání bohů velice horliví, nalezl jsme na vašich posvátných místech dokonce oltář "neznámému bohu". Pavel trval na tom, že žádný z bohů panteonu není tím Bohem, kterého jim přišel zvěstovat. I po dvou tisíci letech jsme závislí na Boží ochotě se nám dát poznat. Je-li opravdu jen jeden, všemohoucí Bůh, bude tedy záviset na něm, jak se nám dá poznat. Křesťané trvají na tom, že vrcholem tohoto sebezjevení, byl Boží syn, Ježíš Kristus. Nemohou proto uznat, že stejně dobře se člověk dostane k Bohu skrze pět pilířů islámu či obřezávání chlapců osmého dne po narození a dodržování 613 přikázání Zákona.
17. 02. 2011 | 13:03

don Pedro napsal(a):

Zajímavé je, že se pořád mluví o žido-křesťanské civilizaci a muslimové se považují za cizorodý prvek, přestože židé vlastně Ježíše odmítají a považují ho za podvodníka nebo v lepším případě za blázna, zatímco muslimové ho uznávají za jednoho z proroků. Ve vztahu k Ježíšovi tedy mají křesťané a muslimové víc společného než křesťané a židé.
17. 02. 2011 | 13:03

kacíř napsal(a):

autor:
tahle Vaše věta vyjadřuje vše: "A Bůh křesťanů chce od věřících, aby dávali více lásky, než mohou bez pokrytectví dávat." Aneb, věřme, když to potřebujeme, ale všeho s mírou...a hlavně bez církve!
17. 02. 2011 | 13:10

Michal Macek napsal(a):

camponotus

ale buh lidem neublizuje,s tim si lide vystaci sami ublizovat si...zlo neni dukaz bozi neexistence - naopak to dobro dokazuje ze buh je.kazdy ma vzdy moznost volby - svobonou vuli - dar od boha....
17. 02. 2011 | 13:11

kacíř napsal(a):

don Pedro:
To víte, doma není nikdo prorokem.
17. 02. 2011 | 13:13

camponotus napsal(a):

pro Michal Macek
prosté duše nechť si v Boha věří a trpí. Kdo se řídí vlastním rozumem je na tom lépe než ten, kdo slepě věří, že Bůh něco udělá za něho, nebo ho vytáhne z bryndy. Bůh získává na popularitě tam, kde je bída, nevzdělanost a despocie, jako v současném muslimském světě, možná i v ČR?
17. 02. 2011 | 13:29

Ovčan napsal(a):

Je Bůh skutečně všemohoucí?
Dokáže stvořit opravdu veliký kámen?Kámen tak veliký,že ho neuzvedne?
Pak ale není všemohoucí,když ho neuzvedne!A nebo není všemohoucí,když nedokáže stvořit tak velký kámen!
17. 02. 2011 | 13:33

Michal Macek napsal(a):

camponotus

no ja nikde nepisu ze za vas buh bude neco resit ci vas tahat z bryndy :)) buh jen ceka jak si svuj problem vyresite sam - jestli DOBRE nebo SPATNE :)
17. 02. 2011 | 13:40

Michal Macek napsal(a):

Ovcan

a ted ten o achillovi a zelve :D
17. 02. 2011 | 13:41

Michal Macek napsal(a):

camponotus

vidite napr pan Adamec je zarnym prikladem bozi existence - neco takoveho nemohlo prece vzniknout jen tak samo od sebe :D
17. 02. 2011 | 13:47

Tenco napsal(a):

Michal Macek
Dalším důkazem Boží existence pak bude, že za chvíli se text zničehonic ztratí. :))
17. 02. 2011 | 14:14

camponotus napsal(a):

Michal Macek
camponotus soudí, že Bůh, který počká, až si problém vyřeším sám, je nesmysl sám o sobě, proč bych měl na takového budižkničemu věřit? Camponotus soudí, že diskutovat o víře nemá smysl, o neprokazatelném se dá diskutovat jako o počtu andělů, kteří se vejdou do atomového jádra. Jen bych nerad připouštěl, že někdo nemá právo věřit tomu, čemu věřit chce, už se to vymstilo římskokatolíkům v inkvizičních procesech, je zajímavé, že ti, co nejvíce víru v Boha propagovali, nepřipouštěli jiným věřit v něco jiného, nebo nevěřit vůbec. Jde o vyznání - filozofii veřejně vyjádřit svůj vztah k nadpřirozenu, zda ho považuji za rozumný, či nikoliv.
17. 02. 2011 | 14:20

camponotus napsal(a):

Michal Macek
camponotus soudí, že pan Adamec není nic výjimečného, co by potřebovalo existenci Boha. Přece blbci a nevědomci jsou majoritou lidské populace a to mi je Pánaboha skutečně líto, že se tak snaží o diskreditaci homo sapiens sapiens, že jich tolik nechal zplodit. Pak se divím, že Bůh prostřednictvím Malthuse lidstvu zvěstuje, že Boží dílo je omyl a aby se válkami samo redukovalo.
17. 02. 2011 | 14:31

Gábor Laco napsal(a):

Pane Müller,

nějak Vám unikla Velká Matka, matka všech bohů o nichž píšete. Trojmocná bohyně našich předků. A sice všech našich předků! Židů, Mohamedánů, Indiánů, Křesťanů, Pohanů, Cigánů, prostě úplně všech.
Vám se do Vaši úvahy nějak nedostala. Byl to záměr, nebo nevědomost?
Přitom by právě tato Matka mohla být tím sjednocujícím. Stejně jak tomu bylo dříve, za starých dobrých časů matriarchátu.
17. 02. 2011 | 14:34

Sladký napsal(a):

Monoteistická patriarchální náboženství (judaismus, křesťanství a islám) patří k nejnebezpečnějším a nejzhoubnějším lidským myčlenkovým konstrukcím. Jsou živnou půdou fanatismu a intolerance, mají na svědomí miliony lidských životů.A to ještě není ani zdaleka konec.
17. 02. 2011 | 14:34

alna napsal(a):

Nepřeložil byste to do arabštiny a nepožádal imany, aby to přednášeli v mešitách? Určitě by ubylo muslimských teroristu.
17. 02. 2011 | 14:34

Aleš Vyhnal napsal(a):

Spory mezi náboženstvími vznikají proto, že ani jedno náboženství nedisponuje přesvědčivými důkazy o své správnosti. Tím se náboženství liší od vědy.
17. 02. 2011 | 14:35

Ovčan napsal(a):

camponotus

Je-li Bůh vševědoucí,nemusí na nic čekat.Ví to přeci předem.
Je mi ale divné,že předem nevěděl,že Eva dá Adamovi kousnout jablka,nebo že mu vůbec dá.Proč také nezařídil rozmnožování jinak,když je to hřích?Proč nám sou vůli nezdělí přímo a vybírá si k tomu nepříliž důvěryhodné prostředníky?
Nechává nám prý svobodnou vůli,ale stejně prý řídí všechno on.
17. 02. 2011 | 14:39

Sladký napsal(a):

Kdybych chtěl být hodně radikální, (možná trochu paranoidní) žekl bych, že tato nábožnství vznikla a byla rozšířena proto, aby zasela nesváry a nesnášenlivost a dikreditovala v očích kriticky myslících lidí ideu skutečného Boha a vyššího smyslu života..Bůh, který promlouvá lidskými ústy v té či oné knize je zcela nevěrohodný,nic než absurdně zvětšená postava orientálního despoty, či Velkého Konstruktéra. Je to pohádka- a vzdělané lidstvo je (alespoň pokud jde o takové pohádky) dospělé a stále víc jim přestává věřit.
17. 02. 2011 | 14:40

Sladký napsal(a):

Přesně tak, občane. Argumentovat tím, že Bůh není despota a dal lidem svobodnou vůli,nemá žádnou platnost.Jestliže je Bůh vševědoucí, musel zcela jasně vědět, jak to s tou svobodou dopadne..a celé lidské dějiny by nebyly ničím jiným, než mizernou fraškou, jejíž výsledek je divákovi znám od samého počátku.
17. 02. 2011 | 14:43

Sladký napsal(a):

Abrahamovské pojetí boha a náboženství je prostě od samotného počátku chybné, je to spekulace, fantazie, více či méně intelektuálně vyšperkovaná těmi,kteří "věří,protože je to nesmyslné".
17. 02. 2011 | 14:46

Sladký napsal(a):

O Bohu Otci, Stvořiteli nevím vůbec nic kromě toho, co jsem přečetl v jedné prastaré knize, plné moudrostí,a pravd, stejně jako omylů a vyslovených nesmyslů.
Co ale vím naprosto jistě je, že mám Matku, bez níž bych nepřežil ani minutu, stejně jako drtivá většina všech ostatních živáčků.Žijeme díky tomu,že se podílíme na universálním životě. Země je živá planeta- a kdyby byla jediná v celém Vesmíru,znamená to, že Vesmír není mrtvý.
Gábore Laco, zdravím.
17. 02. 2011 | 14:50

honolulu napsal(a):

Dival jsem se do kristalove koule a bylo mi zjeveno vyssimi mocnostmi nebezkymi, ze nick Tencokyda Hnuj je CERT !
Tento agent temnont dokaze s nadpozemskou rychlosti zmrvit vsechny blogs - v kazdem z nich je specialistou, expertem.
Navrhuji ho proto upalit na hranici nasi svate katolicke inkvizice za sireni bludu.
Dale navrhuji okamzite pokrtit vsechny Muslimaky na Katoliky a zakazat jim prisne, aby "nabozenstvi" s ritualem, vystrkovani riti do nebez - (t.j. rouhani) importovali do Evropy a nebo k nam.
T.j. prece trespassing, trestany vsude jinde useknutim hlavy !

Tecokydo odhalil jsem Vas svym bystrozrakem. Budete povolan na sprdaka k Satanovi a odvelen do kotelny.
17. 02. 2011 | 14:52

Sladký napsal(a):

Honolulu- patrně máš nějaký dobrý vzorek, jinak si ten blábol nelze vysvětlit.You are stoned,arent you?
17. 02. 2011 | 14:55

Tenco napsal(a):

honolulu
Tobě , starouši dali do klecového lůžka dneska noutbůk ?
Hmm, člověče - nesněz jim myš, jak posledně !
Ošetřovatelka ti naplácá a pan primář ti opět bude rozmlouvat, že to nejsou Ufoni, co ti pořád bzočí v hlavě , ale že to máš od vysokého tlaku.
No nic, snad nebude tak zle.
Chovej se pár týdnů slušně a opět tě pustí si hrát na pískoviště. Bude jaro, víš, tak si aspoň trochu provětráš plíce.
Od těch cigaret, které si v noci balíš z peří a povlečení. :)))
17. 02. 2011 | 14:58

honolulu napsal(a):

Pane Adamec, kdyz tam mate zlodeje, tak s nimi nespolupracujte a otevrete si konto nekde ve svete..
Vase usetrene penize na penzi se nikdy nemohou ztratit.
17. 02. 2011 | 14:59

Ovčan napsal(a):

Všechny církve i náboženství jsou nedůvěryhodné.
Vždy jsou za tím chytráci,kteří něčim co nelze dokázat,ale ani vyvrátit,sledují svůj prospěch.Využívají podvědomého strachu lidí z tajemna a možného trestu k jejich ovládání.
Myslím si,že opravdu vysocí hodnostáři u všech náboženství v žádného boha nevěří a když ano,tak v boha peněz a moci!
17. 02. 2011 | 15:11

mudřec napsal(a):

Náboženské víry vzešly kdysi pradávno z filozofických směrů Starého Řecka. Prvky těchto filozofií se táhnou všemi náboženstvími, protože jsou to definované životní pravdy platné od věků a na věky.
Marcus Aurelius, římský císař ve 2.stol.n.l, byl filozofem na trůně. Promlouvá k nám takto: "Zabíjejí tě, sápou na kusy a s kletbami vyhánějí: čím je toto všechno, zůstává-li tvá duše čistá, rozumná, rozvážná a spravedlivá? Zrovna jako by někdo přistoupil k křišťálové studánce a spílal jí: ta však nepřestává vydávat pitnou vodu, a i kdybys do ní naházel bláta a třebas i hnoje, co nevidět to rozpustí, odplaví a ani trochu se nezkalí. Jak si tedy opatříš takový pramen živé vody? Jestliže si v každé době zachováš svobodu myšlení a zároveň shovívavost, prostotu a skromnost."
"Tuto dvojí ochotu máš ustavičně projevovat: předně ochotně konat jen a jen to, co ti na prospěch bližních přikazuje ona vládnoucí a zákonodárná síla v tobě - rozum; za druhé pak ochotu změnit své mínění, vyskytne-li se člověk, jenž by je rád opravil a tebe odvrátil od názoru nesprávného. Ovšemže takovéto změně mínění musí pokaždé předcházet přesvědčení, že to žádá spravedlivost nebo obecný prospěch a podobné pohnutky, nikoliv snad ohledy na příjemnost nebo slávu z toho plynoucí."
"Všichni lidé jsou spolu příbuzní, ne sice podle krve, ale rozumem, neboť rozum každého je částí rozumu vesmírného. Z tohoto příbuzenství vyplývá lidem povinnost chovat se k sobě vlídně a přátelsky."
To byla citace z "Hovory k sobě" od Marka Aurelia. Pro mne je tato kniha, kterou sepsal za války s Markomany a Kvády na dnešním Slovensku, tou mou biblí. Víry Křesťanské, Muslimské a i dřívější Židovské,jsou ve srovnání s moudrem Antických a Starořeckých filozofů jen neúplným odvarem. Pro tento filozofický základ ze starých dob se všechna náboženství navzájem podobají a liší jen v drobnostech. Gró všech spočívá v nadčasových pravdách, známých už před tisíci lety a vyslovených mudrci, jako byl i třeba Markus Aurelius. Není ani třeba idealisticky věřit v Boha Jediného či Trojjediného, Milostivého, Trestajícího, Odpouštějícího, není ani třeba bojovat za pochybný materialismus. Stačí, když vejdou ve všeobecnou známost filozofie dávných časů, které zaprášené, ale věčné odpočívají v prastarých spisech a proniknulé do všech humanitních společenství. Proto bych se přimlouval za to, aby v našich školách se filozofickým směrům z časů Starého Řecka a Antiky věnovala výuka a v médiích osvěta co nejhlubší. Možná pak bude společnost o cosi méně rozpolcená a více pospolitá.
17. 02. 2011 | 15:39

santawizard napsal(a):

1)Jsou ideologie fašismu a komunismu(mainkamf-das kapital) nebezpečné nejenom v křestanství a judaismu a islámu a budhismu ,ale všude jinde okolo ,kde se podíváte?????
2)Bude válka mezi legálníma a ilegálníma drogama křížem krážem mezi muslimama a křestanama pokračovat????
3)I když většina lidí nevěří ani v Ježíše ani v Satana natož nedej bože v nějakého tabákového mágiho či hospodského kaplana,víra a atheismus jsou si podobné jako mezi konzumentama a abstinetama???
17. 02. 2011 | 15:42

honolulu napsal(a):

Prislepli broucci hovnivalci, nestastni ve svych zivotnich pozicich. Vira ve spravneho Boha (naseho samozrejme) dava kridla ke vzletu, k uspechu a k vecnemu mladi. To, ze me uz nekolikrat vyhodili z kostela, nemuze ohrozit moji vernost k vznesenosti nasi viry.

Dear Mr. Sladky, I would like to secretly inform you, nick name
Tencokyda manure is regulary in the forest for the collection of poisonous mushrooms for his personal consumption.
He is stoned permanently. Avoid him, or he will push you to the edge of a desperation.

Rad bych se pokusil o spaseni vasich malych prizemnich dusicek a vysvetlil vam pristup k nasi katolicke velikosti, ale musim z domu, takze vas ponechavam vlivu pekelnika Tencokydy. Snad mi Buh odpusti. (Pridam proto v kostele $ 10.)
17. 02. 2011 | 15:53

camponotus napsal(a):

Ovčan
já nejsem vševědoucí a vůbec mě to nevadí, jestliže je Bůh vševědoucí, tak mě je ho líto, protože ho nemůže nic překvapit a nemá se na co těšit, je to vlastně ta nejubožejší (ne)existence o které se diskutuje zejména v kostelích. Njvětší hloupost, kterou udělal, je, že stvořil svět z ničeho, proto zřejmě ten jím stvořený svět nestojí za nic.
17. 02. 2011 | 16:05

Sladký napsal(a):

Mudrci, to, čemu říkáš "náboženská víra" tu bylo tisíce let předtím, než se narodil první Řek.
17. 02. 2011 | 16:17

santawizard napsal(a):

No ,proč si myslíte,že je na světě přebytečné množství feťáků a somráků,ale nedostatečné množství marijuána gurů a hospodských kaplanů? Je to k vůli bibli a koránu a nebo k vůli mainkamfu a das kapitálu????????
17. 02. 2011 | 16:41

santawizard napsal(a):

Místo ,jak se říká na víně ,tak chtěli udržovat svoji víru a nevíru raději jenom krveprolíváním a zavíráním jeden druhého do vězení a do blázince na převýchovu.Kdo to byl?
17. 02. 2011 | 16:52

Míval napsal(a):

Vlkodav: May the power be with you. Ať je síla s tebou.
17. 02. 2011 | 17:06

Váš přítel napsal(a):

Souhlasím prakticky se vším, co je v článku uvedeno. Jen by možná bylo dobré, abychom vzali v potaz, v souvislosti s vírou, pro nás, v sekularizované Evropě, velmi důležitou věc: Jak příslušná náboženství v současném světě vnímají a tolerují jinak smýšlející lidí, například ateisty, budhisty a jiné. Tady vidím zejména u islámu veliký problém. A také by možná bylo dobré ujasnit si, kterého Boha volal Ježíš Kristus na kříři. Byl to jistě Bůh židovský.
Neboť Bůh řekl: „Já jsem... Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ (Ex 3,6). Řekl to ve Starém zákoně a Pán Ježíš Kristus, který vyznával židovské náboženství, totéž citoval v Novém zákoně. „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ říká Ježíš Kristus dle evangelií Matouše, Marka a Lukáše (Mt 22,32; Mk 12,26; L 20,37). Navíc Pán Ježíš řekl, že spatříme „Abrahama, Izáka a Jákoba v Božím království“ (L 13,28), a řekl také „mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království Nebes“ (Mt 8,11). Nemluví tam o jiných jménech, zmiňuje pouze jména židovských praotců Abrahama, Izáka a Jákoba. To znamená, že Bůh Pána Ježíše Krista, je tentýž jako Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba.
Z toho vyplývá, že buď Ježíš věřil v jiného boha než křesťané nebo, že křesťané věří ve stejného boha jako on. Jen to zpravidla nechtějí a nedokážou uznat a taková „kacířská“ myšlenka je pobuřuje.
17. 02. 2011 | 17:10

Vysedlina pathologická napsal(a):

Moc pěkný blog.
Stejný Bůh pro všechny? Jistěže. Kdo je rozdílný, jsme my, lidé. A protože o vesmíru toho mnoho nevíme, hledáme Ho (my věřící) hlavně na Zemi. Je dost důležité, že nám dal o sobě vědět. Ale určitě nemá na starosti jen nás. A že by svatými knihami všechno končilo, to se mi nechce věřit. Vždyť si jen uvědomte, když člověk žije již tak dlouho - stovky tisíc let, že tyto svaté knihy přišly jen pár tisíciletí před námi - rozčílenými badateli. Nedávejte Bohu formu podle našich představ. Jeho zákony obsahují úplně všechny fyzikální a jiné "vědecké" zákony. Bylo by fajn nebýt tak moc namyšlenými. Co jsme my? On existuje vedle nás, v nás, ve všem. Nezáleží na tom, jak tomu my rozumíme. Nebo že Ho my nevidíme - nenalézáme. Nepředstavujte si Jeho formu. Jeho tělo. Naše podobnost s Ním je ve schopnosti lásky, tvorby, nadšení, života vůbec. Neporovnávejme přece, kdo jak věří, ale shodněme se alespoň na schopnosti lásky. Láska a její podoba je pochopitelná pro všechny. Jako jedna z mnoha emocí, ale je to ona, která je schopna tvorby.
17. 02. 2011 | 17:10

Al Jouda napsal(a):

Náboženství vzniklo v historické době, kdy lidé byli nevědomí, zotročení a bylo je třeba něčím ovládat. Dnes by se soudný člověk už neměl takovými pitomostmi zabývat !
17. 02. 2011 | 17:48

santawizard napsal(a):

Bůh války je Satan ,ale Bůh míru Ježíš ho brzy zažene do pekla: Na rozdíl od judaistů,křesťané konzumují chleba a víno liturgie,jako maso a krev Ježíše Krista.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech ,křestanské církve nikdy v životě neseminovali ani svoje vlastní hospodské kapany, ale vždycky seminovali jenom a jenom vojenské kaplany.Proč asi?
17. 02. 2011 | 17:51

Vysedlina pathologická napsal(a):

Váš přítel.
Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba - tentýž, jak Jej Abraham, Izák a Jákob poznali, a jak o Něm mluvili. Bůh se dal lidem poznat. Protože se mluvilo od dávných dob mezi lidmi o mnoha dalších bozích - vědecky vyvrácených.

Možná, že, bohužel, může některé, kteří - sama sebe -!! považují za něvěřící, zlobit fakt, jak může člověk být tak iracionální. Ale podle mě je to způsobeno tím, že přeceňuje obecně lidskou důležitost. Nevšimne si řádu, který plyne kolem nezávisle na jeho vůli. Dala bych tomu člověku čas delší než je jeho život, aby pochopil, že se v něm něco bouří - duše.
17. 02. 2011 | 18:00

yorick napsal(a):

Jsem se Steven Weinbergem přesvědčen, že příroda nás omračuje svými krásami a my jsme v pokušení myslet si, že je to Boží dílo, ač ti vzdělanější vědí, že ta krása má docela prozaické poslání (výběr silnějších a krásnějších samečků a samiček k zajištění zdravého pokolení a platí to i o nás, neboť se nechováme jinak a nejsme než jedním z plodů této přírody a jejich nepoznaných dosud zákonů). Pokud by byl autorem toho všeho Bůh, ten náš milovaný nepoznaný a hledaný, pak musí být i otcem tvorů odporných pod zemí a jinde žijících a tvorů, jejichž "posláním" je zabíjet zabíjet a stále zabíjet (někdy dokonce zbytečně). Musel by být odpovědný za lidské špatnosti, vedoucí až k válkám, které se opakují, ač by jedna lidstvu jako poučení stačila. A vykladači víry žehnají klidně agresorům, ač vědí, že budou zabíjet i ty, kteří se války neúčastní, že budou znásilňovat nevinné dívky a chladnokrevně vraždit děti před očima jejich matek. Co víc musel by být otcem všech těch děsivých nemocí, které přinášejí utrpení postiženým, kteří v němu vzpínají ruce v modlitbách, vynálezcem rakoviny, která postihne a v běsných bolestech nechá zemřít i pětileté děti, maje patrně nějaké informace o jejich hříchu a vině.
Tohle jsou ty "boží záměry"? A vy pevně věřící jdete tak daleko, abyste dokázali přijmout a tvrdit, že je to boží záměr a že On nás zkouší.
Pěkně vám děkuji za toho Boha. Co člověk provedl s Bohem od dob jeho prvního objevu? Roztrhl jednoho a téhož zaživa ve dví a ta teokratická soldateska teď proti sobě žene bratry ve víře a ti prolévají krev těch opačných "neznabohů", jedno zda muslimové, či židé, či požidé ve jménu jednoho toulavého brepty.
Děkuji, nechci a jsem rád, že se lidé postupně Bohům vzdalují a starají se o sebe stále více sami. Jedni lépe, jedni hůře, ale v tom, jak jsem popsal, jim Bůh stejně nebyl ochoten helfnout.
17. 02. 2011 | 18:02

santawizard napsal(a):

Už ve Ve starém zákoně byly rozpoznány 2 druhy hříchů.Vědomé hříchy a nevědomé hříchy.Ježíš Kristus nás vykoupil ,jak z vědomých ,tak z nevědomých hříchů.Kdo ještě není vykoupen ,tak vědomě nebo nevědomě hřeší dodnes!!!Kdyby hřích byl jako zločin,tak pachatelům hrozí za trest vězení nebo ochranná léčba.
17. 02. 2011 | 18:10

Helmut napsal(a):

Je to pekne napsane a vcelku se s autorem ztotoznuji. Vetsina sporu je naprosto nesmyslna (ono to neni jen krestane-zide-muslimove, ale dodnes mate spory i mezi ruznymi krestanskymi/islamskymi cirkvemi, sektami a odnozemi, coz ve vysledku pusobi naprosto absurdne a snad i - pokud by tyto spory nebyly vydlazdeny hromadami mrtvych - vtipne). Vyborna synteza vsech abrahamovskych nabozenstvi - kterou mi evokoval prave tento text - je Baha'i. Snad by to jen chtelo, aby ji vyznavalo vice lidi.. (ackoliv zneuzitelne je pochopitelne cokoliv..)
17. 02. 2011 | 18:44

jilji napsal(a):

Tož pane Sladký vidím, že jste spíše zahořklý ateista.
Skoro až nekompromisní knězobijec.
To máte z komunismu?
17. 02. 2011 | 18:56

mudřec napsal(a):

Problémem lidí není to, v co který věří, kterého Boha uznává, případně se hlásí k bezvěrectví - ateismu. Základní zůstává netolerance. Podstatný je filozofický přístup k životu. Jestliže vysvětluji svou víru druhým, nemohu žádat jejich přistoupení na mou víru. Pokud jsem přesvědčivý, pak budu mít úspěch a pokud ne, není to vina mnou oslovovaného, ale má. Je při tom zhola jedno, jestli šířím víru neopodstatněnou či naopak.
Základní otázkou je - lze žít bez víry? Když nic jiné, musím věřit aspoň v sebe. V takovém a nejen v takovém případě však nemohu požadovat od druhých, aby mou víru akceptovali a vyznávali ji se mnou. I ostatní mají právo na svou volbu víry.
Vysmívat se ostatním pro jejich víru? Znamená netolerovat druhé, stavět sebe nad všechny. Takový ovšem nemá nárok tolerance druhých k sobě! Toto by si měli uvědomovat všichni fundamentalisté své víry, materialisty nevyjímaje, protože i materialismus je v podstatě víra.
Nevěřit na nic nelze. Protože když řeknu nevěřím na nic, paradoxně svému tvrzení věřím a chovám se stejně jako ostatní lidé. Nevíra neexistuje! Existují jen zbytečné hádky o ní a snaha vnutit svou víru ostatním.
17. 02. 2011 | 19:10

nikdo napsal(a):

Blog i většina diskuse potvrzuje starou pravdu-"Není třeba se bát bohů, ale lidí, kteří mluví jejich jménem !"
Autor si musí uvědomit, že existuje několik set náboženství a sekt a každá má svého tzv.boha !!!
17. 02. 2011 | 19:25

Fialenka napsal(a):

Souhlasím s názorem, že Bůh je stejný pro všechny. Cesta jak se k němu vrátit bude mít i stejné základy. Ale u každého jednotlivce se ta cesta v něčem liší. Liší se i podle rasy a rozdíl bude i ve způsobech muže a ženy.

Za užitečné obohacení považuji trochu vzájemného ovlivňování, třeba opravdu malé multikulti. Akorát islámem bych se nechtěla obohatit. A ten nám možná právě hrozí. Uprchlíci ze severní Afriky berou jih Evropy útokem a jestli je pustíme dál, budou nám vnucovat svého Boha a svůj způsob života (víme co obnáší) a možná taky smíchají svoje geny s Evropankami.
17. 02. 2011 | 19:27

Teo napsal(a):

Fialenka:
Nejvíc mě rozesmějí ženy, které se obávají smíchání svých genů s jinou rasou :-)))
17. 02. 2011 | 19:32

kacíř napsal(a):

Pokud se na světě presentují dva lidé stejné víry, jsou to pokrytci a podvodníci. Pozor na ně (bez ohledu na jejich vzdělání), chtějí vás zneužít! Je to jasné?
17. 02. 2011 | 19:38

Helmut napsal(a):

Tak to je vynikajici! Presne tenhle prispevek, kterym se nam tu prezentuje Fialenka vyborne ilustruje presne to pokrytectvi, ktere v Evrope dost casto vladne! Chceme svobodu, demokracii, lidska prava atp.. ale jen pro nas, muslimove/Romove/Rusove etc. fuj! Pro ty nic takoveho, ti si to nezaslouzi, jenom nase nejlepsi, nejuzasnejsi civilizace (ktera rozpoutala dve svetove valky, ma na svedomi kolonialismus, rasismus nebo Holocaust :-)) na ne ma narok!

Neprijde vam to trapne? Vecne nadavame, ze se na nas v zapadni Evrope koukaji jako na Rusko, ale jak my koukame na vychodni Evropu/Afriku/Asii? Chtelo by to trosku pokory..
17. 02. 2011 | 19:48

Fialenka napsal(a):

Teo,
z Afriky sem míří zatím samí chlapi :-)) A to míchání by se třeba týkalo i Vašich genů tj. genů Vašich potomků.

V severních státech Afriky žije dohromady přes 200 milionů lidí a jsou chudí a nejspíš by chtěli všichni sem. Benjamin Kuras tady nedávno psal, že EU má v plánu přijmout milióny lidí z arabských zemí.
17. 02. 2011 | 19:50

ali napsal(a):

Nejkrásnější zkušenost, jakou můžeme mít, je zkušenost záhady, tajemna. Je to fundamentální cit, který stojí u kolébky pravého umění a pravé vědy. Každý, kdo to nezná a neumí se už divit a žasnout, jako by byl mrtvý a musí mít mdlé oči. Byl to zážitek záhady -- i když smíšené se strachem -- co zplodilo náboženství. Vědět o existenci něčeho, v co nemůžeme proniknout, naše vjemy nejhlubšího důvodu a nejzářivější krásy, které jsou našim myslím přístupné pouze ve svých nejjednoduších formách -- je to toto povědomí a tento pocit, co utváří skutečné náboženství; v tomto smyslu a jedině v tomto jsem hluboce nábožný člověk. Albert Einstein
17. 02. 2011 | 20:17

Fialenka napsal(a):

Teo,
tady jsem našla něco k tomu přílivu Afričanů do Evropy.
Italský ministr vnitra k náporu uprchlíků prohlásil, že
„…situace v zemích Magrebu by mohla mít devastující dopad na celou Evropu.“

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/italie-nezvlada-napor-uprchliku-ze-severni-afriky-zada-zasah-eu--850589
17. 02. 2011 | 20:21

santawizard napsal(a):

Jasan ,Adam byl čaroděj a sv.Josef byl Bůh!!Tedka ona chce mít několik chlapů a on chce mít několik žen, křížem krážem přes středozemní moře.Berlusconi je jako David a Mubarak jako Goliáš?
17. 02. 2011 | 20:22

Sladký napsal(a):

Ali- to, co Einstein tak výstižně popsal je pravým a skutečným zdrojem-příčinou-důvodem náboženského citu,který je snadno dostupný člověku, schopnému zamyslet se nad světem a životem.
Věda říká, že zázraky neexistují,že vše je přirozené, normální,pochopitelnmé a vysvětlitelné. To je veliký omyl.Naopak.Skoro nic není obyčejné,svět je zázrak,život je zázrak,schopnost myslet je zázrak. Svět, Vesmír Život- to je Div,Zázrak, Tajemství, fascinující až děsivé.Bůh je termín, označující totalitu,celek všeho jsoucího, celek Všeho.
Bůh,čili Příroda,Příroda čili Bůh.Svět není ničím jiným, než nesčetnými formami a projevy jedné a téže Podstaty.
17. 02. 2011 | 20:31

Sladký napsal(a):

Jiljí-já a ateista? To se vám tedy opradu povedlo, jen co je pravda.A navíc zahořklý? Vy asi budete opravdu veliký znalec lidí. A nejen lidí, ale i náboženství.
17. 02. 2011 | 20:33

ali napsal(a):

Bůh veškeré formy náboženství je zvrácený psychopat, konzumující utrpení, a tedy mající zájem ho neustále obnovovat...čímž po vyloučení všech kladných aspektů docházím k závěru, že Bůh je vlastně Ďábel :o(..ach jo, to je mazec..
17. 02. 2011 | 20:33

Sladký napsal(a):

:o))) Dokonce knězobijec.. a to jste vyčetl kde, pane? Budu rád,když mi tu "knězobijeckou pasáž" ocitujete.
17. 02. 2011 | 20:35

ali napsal(a):

je jen otázkou, jestli Einstein nebyl veden boží vůlí
17. 02. 2011 | 20:36

Sladký napsal(a):

Ali, přečtěte si něco o gnosticích,patrně jste s nimi přišla do kontaktu v některém z minulých životů.Nebo to máte od Anatola France?
17. 02. 2011 | 20:37

ali napsal(a):

jasně že od Anatola France..gnosticizmus je mi cizí, neboť nemám vlastní myšlení :o)
17. 02. 2011 | 20:42

santawizard napsal(a):

Matriarchát a patriarchát:Bůh v 7 denním big bangu stvořil celý vesmír i s Adamem,ale až osmého dne v pondělí stvořil s Adamového žebra Evu.Od té doby muž byl vždycky větším umělcem než žena ,ale žena byla vždycky větším uměním než muž.On je jako adam a ježíš ale ona je jako eva a marie.Eva počala hříchem a Marie rozhřešením.
17. 02. 2011 | 20:58

ali napsal(a):

santawizard
kdyby si Marie došla na gynekologii, možná by se rozhřešení zovalo jinak..
17. 02. 2011 | 21:02

santawizard napsal(a):

Ano Ali,možná,že ho ukřižovali právě,jak se říká,ženy jenom protože nevěřili,že je stvořil z Adamového žebra.
17. 02. 2011 | 21:15

Viola napsal(a):

santowizarde,

vy nečtete Bibli?
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
Genesis 1,27-31
17. 02. 2011 | 21:23

Viola napsal(a):

santowizarde,

Eva počala s Ademem a Marie s Duchem svatým.
17. 02. 2011 | 21:25

Viola napsal(a):

ali,

Bůh stvořil dokonalé bytosti - anděly, ale vyskytl se jeden archanděl, který odmítl Boží poslušnost a byl smeten s oblačných výšin na zem a teď tu s ním musíme bojovat.
17. 02. 2011 | 21:29

ali napsal(a):

santawizard
Vy věříte, že jsme stvořeny z Adamova žebra? Co když to bylo všechno naopak? Bůh je žena, ale protože muži jsou sexističtí a silnější, tak si ženu ovládly nekřesťanským způsobem..vědomí, že Bůh je žena, nemohli prostě unést :o)
17. 02. 2011 | 21:29

ali napsal(a):

Viola
já vím, Satan je tím archandělem..přesto mám pocit, že Bůh hraje dvojroli
17. 02. 2011 | 21:31

mb napsal(a):

vyborny blog ... (ode mne mate) pišu jedna hvezda ...

... dekuju moc za blog ...
17. 02. 2011 | 21:42

Viola napsal(a):

A k autorovi

Této větě se mi nechce věřit: "Neboť velice často se vraždí mezi těmi, kteří jsou si příliš nablízku. A nenávist vůči téměř stejnému je silnější než nenávist ke zcela jinému. "
a toto: "Pro existující monoteismy máme tři výkladové šablony. Židovský Bůh je nelítostný, mává Zákonem a mstí se. Křesťanský Bůh překypuje milostí a láskou. Islámský Alláh je slitovný a žádá od svých věrných absolutní odevzdání" , je opravdu základ. Lidé špatně chápali poselství Boha a proto byl seslán na zem jeho Syn, aby nám to dodatečně vysvětlil, další vysvětlování netřeba, neboť to byl absolutní vrchol, kterého žádný člověk nedosáhl.
17. 02. 2011 | 21:45

Viola napsal(a):

ali,

Bůh hraje trojroli, Bůh je tři v jednom, Bůh Otec, Bůh
Syn a Bůh Duch svatý.

A můžu se zeptat jakého jste vyznání?
17. 02. 2011 | 21:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Autor:

Vynikajici clanek, klobouk dolu!

..
17. 02. 2011 | 21:52

Petr Havelka napsal(a):

Pane Muellere,

nevyužívá tak trochu islám ten evropsko-americký "pocit viny".

Znáte tohoto koptského kněze

https://www.youtube.com/watch?v=AmHqjtOWoIQ&feature=related

pár blogů

http://karelsykora.blog.idnes.cz/c/136235/Koptsky-knez-Zakaria-Botros-bojuje-proti-ohni-ohnem.html
http://pinc.blog.idnes.cz/c/176539/Tezka-situace-Koptu-v-Egypte.html
Tady je něco o %

https://www.youtube.com/watch?v=_e9b4dyu7Bs&feature=player_embedded

Pozdává se mi, že islámské náboženství je přespříliš "osobní" a zároveň umožňuje jistou bezbřehost.
17. 02. 2011 | 21:52

Viola napsal(a):

santowizarde,

není možné nevěřit, že žena byla stvořena z Adamova žebra, neboť ještě dodnes mají všichni muži důlek na hrudi po vyňatém žebru, zkuste si přejet po hrudní kosti, ne žebrech. Ale hrudní kost drží všechna žebra a ještě chrání mužovo srdce a taková je žena, anebo takovou chtěl Bůh stvořit - pevně držící všechna Adamova žebra a pečující o jeho lásku (srdce).
17. 02. 2011 | 21:53

Viola napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

ráda Vás tu vidím.
17. 02. 2011 | 21:54

ali napsal(a):

Viola
jsem křesťan, ale z donucení ..takovej ateistickej křesťánek, no..někdy je mi líto, že jsem bezvěrec a tiše závidím těm, kdož se umí vypovídat a ulevit duši ve stánku božím :o))
Vím, že Bůh je tři v jednom, ale v tom případě si myslím, že hraje čtyřroli
17. 02. 2011 | 21:58

Viola napsal(a):

ali,

čtyřroli, jako, že je Bůh matka?
17. 02. 2011 | 22:01

ali napsal(a):

Viola
..možná to zní kacířsky a nechci se dotknout, ale jak jsem už jednou napsala...Bůh veškeré formy náboženství je zvrácený psychopat, konzumující utrpení, a tedy mající zájem ho neustále obnovovat...čímž po vyloučení všech kladných aspektů docházím k závěru, že Bůh je vlastně Ďábel
17. 02. 2011 | 22:06

Viola napsal(a):

ali,

co to je konzumovat utrpení? Utrpení se trpí. Zájem obnovovat utrpení? Člověk je neposlušný tvor, protože nechává do sebe občas vstupovat ďáblíka pokušení a Bůh jako správný rodič dává člověku občas lepanec na pamětnou. ale když člověk pozná, co se od něj žádá, daří se mu dobře. No a zkuste tedy to, co jste napsala přirovnat v matce, to by tedy vůbec nemohlo sedět. Matka sama trpí, když děti zlobí, anebo vůbec na začátku trpí, když rodí. Usiluje matka o utrpení a má z toho radost, asi ne, že, jinak by to byl krkavec a ne matka.
17. 02. 2011 | 22:20

Kritik napsal(a):

Pěkný článek, ale obsahuje řadu nesrovnalostí.

Bůh Starého i Nového zákona je milosrdný již od počátku. Ne nadarmo již úvodní kniha Bible obsahuje "protoevangelium", radostnou zvěst o záchraně (Genesis 3:15).

S transcedentnem nelze komunikovat jinak, než zjevením od Boha k nám. To se v Bibli dostalo nejméně 80 autorům. Boží obraz v Kristu přišel a zůstal nadále v každém křesťanovi.

Muhammad byl jeden. Přišel, řekl svá zjevení a zemřel.

Zkuste si třeba najít soubor NKVP_2011_01_29_2000.mp3 nebo napsat si o něj. Je se svědectvím, jaké dílo koná křesťanský Bůh. Tedy pokud nejste příliš útlocitní a vydržíte svědectví o životě ženy narozené alkoholikům a zneužívané od 8 let. Svědectví zveřejnilo http://www.twr.cz/ .

Je taková proměna možná u islámu?

Pokud chcete sami poznat, jak Korán (to jest výroky Proroka) hovoří o křesťanech, můžete tak učinit na http://koranoislamu.cz/?s=k%C5%99es%C5%A5an&x=11&y=12 nebo na http://koranoislamu.cz/tema/nabozenska-tolerance/ . Nenechte si do mozků nalévat názory jiných lidí, máte přece svůj rozum. Avšak při přemýšlení o víře si nepleťte pojmy - náboženství je to, co si z křesťanské (nebo jiné víry) vytvořili lidé a to může být naprosto odlišné od Božích záměrů. Náboženství je lidský výtvor, ne Boží. Křesťanství není náboženství!
17. 02. 2011 | 22:47

Independent napsal(a):

Nejuzasnejsi na tom vsem je, ze mystikove vsech tri tradic se shodnou.

Helmut

Bahaullah byl podle meho take mystik. Jen mne trochu u Baha'ich desi instituce Svetoveho domu spravedlnosti, Novy svetovy rad, plany sireni viry....
17. 02. 2011 | 23:06

santawizard napsal(a):

Ali:V bibli je napsáno,že Eva byla stvořena z Adamového žebra.V bibli není napsáno,že Ježíše potom ukřižovali protože nevěřili ,že je stvořil z Adamového žebra ale protože nevěřili ,že je syn boží..Bůh v sobotu stvořil z prachu Adama a v pondělí z Adamového žebra ženu.Bůh je stvořil v obrazu svém.
Viola:1)Eva počala hříchem a Marie rozhřešením platí hlavně pro ženy
2) Eva tě svede a jidáš tě zradí platí hlavně pro muže.
3)cokoliv umí jedna strana to umí ta druhá strana ještě líp versus jakákoliv konkurence je ztráta času.
17. 02. 2011 | 23:30

MA-FU napsal(a):

Pane autore blogu

Díky za skvěle napsaný blog-je tam minulost i budoucnost,ale hlavně pro každého naděje.Bůh je cesta...
17. 02. 2011 | 23:34

santawizard napsal(a):

Adam a Eva byli vyhození z ráje i se Satanem.Bůh přestal s nimi (až na nějaké vyjímky popsané v bibli) úplně komunikovat.Satan byl pořád nablízku, ale Ježíš byl pořád daleko.
17. 02. 2011 | 23:50

santawizard napsal(a):

Adam a Eva věděli, kde je Bůh,ale Abel a Kein už nevěděli.
18. 02. 2011 | 00:01

Tenco napsal(a):

santawizard
Aber a Kein ?
Sakra !
To jsou postavičky z Hegela nebo Kanta ?
:))

Dobrou. V nejlepším je třeba skončit. :)))
18. 02. 2011 | 00:08

Viola napsal(a):

santowizarde

Adam a Eva Boha viděli a věděli, co po nich chce, Abel a Kain Boha neviděli a nebyli si tak jisti tím, co po nich chce.

P.S. Já jen tak upřesňuji, nepolemizuji, jen s tím stořením Evy v pondělí nevím z čeho čerpáte.
18. 02. 2011 | 00:26

santawizard napsal(a):

Tenco:Abel a Kein jsou masožravci a bíložravci
Viola:V 7denním big bangu všechno začalo a v 7 denním bigbangu všechno skončí .Nebeský jerusalém sestoupí z nebe a Ježíš Kristus se ožení s Jerusalémem
18. 02. 2011 | 01:37

olga napsal(a):

Filipovo evangelium
překlad z kopštiny, NHC II/3
(79)

Člověk se spojuje s člověkem, kůň s koněm, osel s oslem,
(jednotlivé) druhy se spojují s příslušníky svého druhu.
Právě tak se spojuje duch s duchem a logos obcuje s logem a (světlo) obcuje (se světlem.
Rodíš-li se) jako člověk, je to (člověk), kdo tě bude milovat.
Stáváš-li se (duchem) je to duch, kdo se s tebou spojí.
Stáváš-li se logem, je to logos, kdo se s tebou spojí.
Stáváš-li se světlem, je to světlo, které s tebou bude obcovat.
Stáváš-li se jedním z těch nahoře, jsou to ti nahoře, kteří na tobě spočinou.
Stáváš-li se koněm nebo oslem nebo teletem nebo psem nebo ovcí nebo jiným ze zvířat,
jež jsou venku a dole, nebude tě moci milovat ani člověk, ani duch, ani logos, ani světlo.
Ti nahoře ani ti uvnitř nebudou moci v tobě spočinout a nemáš na nich žádný podíl.

Kdo je otrokem proti své vůli, bude se moci stát svobodným.
Ten, kdo se stal svobodným z milosti svého pána a sám sebe prodal do otroctví,
už nebude moci být svobodný.

Zemědělství světa (se skládá) ze čtyř součástí:
úroda se sklízí do sýpky díky vodě, zemi, vzduchu a světlu.
A zemědělství Boží (se skládá) rovněž ze čtyř součástí:
z víry, naděje, lásky a poznání.
Víra je naše země, v níž zapouštíme kořeny.
Naděje je voda, kterou se udržujeme při životě.
Láska je vzduch, díky němuž rosteme.
Poznání je však světlo, skrze něž z(rajeme).
Milost je ... pozemská,
je ... nejvyšší nebe ... v ...
18. 02. 2011 | 07:35

Viola napsal(a):

Olgo, to je pěkné.

santowizarde, takže je to nějaká vaše teorie? Tak jak vše začalo, tak skončí v opačném sledu?
18. 02. 2011 | 10:34

Sladký napsal(a):

Violo, a nezapomeňte na to, že vlk sežral nejdřív babičku a pak Karkulku, ale naštěstí mu myslivec rozpáral břicho a ony vylezly živé a zdravé.A Athéna vyskočila Diovi z čela a Afrodité se narodila z mořské pěny.AQ také byste měla myslet na hrdinného Bajaju, co zabil multihlavého draka.
Myslel jsem, že středověk máme za sebou, ale on fakt trvá.
18. 02. 2011 | 10:44

Viola napsal(a):

Pane Sladký,

někde jste napsal, že jste věřící a teď tohle? Středověk je středověk, dnešek je dnešek. Pohádky se čtou pořád a pořád přinášejí poučení a správné vzory chování pro děti. Jo, ale musí to být pohádky smysluplné a hlavně o lásce. Neboť Bůh je láska.
18. 02. 2011 | 12:17

Tenco napsal(a):

ad Olga
Též jednu poudačku přidám.

"...všechny věci vidí, a to ne ve stavu vzniku, ale v bytí, a vidí sebe v ostatních. Každá bytost obsahuje v sobě celý pochopitelný svět. Proto je vesmír všudypřítomný. Každý je tam vesmírem a vesmírem je každý. Člověk současnosti přestal být vesmírem. Ale až opět přestane být individuem, znovu se pozvedne a pronikne celý svět..."

(Plotinos /205 - 270/ z Alexandrie, velký neoplatonský filosof. Jeho mystika měla silný vliv na "sv." Augustina /345 - 430/.)

http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/12_novoplatonismus.htm

Zajímavé je, že Plótínos až do 8. roku odmítal odstavení od prsu. Leckterý obdivovatel Freuda by zde implikoval možnost vzniku infantilního, setrvalého cítění, ve kterém nedochází k vydělení mezí - protikladů z bezbřehé jednoty směrem ven i dovnitř - tedy k rozdílu /informaci !!/ mezi sebou a "jiným".

V onom období mocenských zápasů o lidskou duši celá kultura pohanská i křesťanská přecházely do doby, kdy život měl znamenat toliko co náboženství a hledání boha mělo vrhnout svůj stín na všechny ostatní lidské činnosti.

Zvonec, pohádce je konec.

Zbývá tedy jenom člověk jako živočišný druh, Země, Slunce, Rozum a poznání, že člověk není na světě sám, nýbržto, že tohoto poznání, coby výchozího bodu dosícilo i jiné obyvatelstvo. Čímž je verifikovaná prav...ehm, tedy je docela dobře možné, že díky tomu /dva popisy jsou vždy více než jeden/, je toto poznání celkem v souladu i s tím, co si o tom myslí Al´ah nebo B ´h. :)))
18. 02. 2011 | 12:47

olga napsal(a):

Právě jsem se vrátila z nákupu. Chodím si pro mléko do automatu. Pravidelně v pátek se zastavuji u stánku s americkým nádobím. Nabízí je velmi milá devadesátiletá paní. Ráda se s ní vždy pozdravím. Dnes mi vyprávěla zážitek ze své klinické smrti. Je to už dvacet let, co prožila autohavárii. Byla tři dny mimo život. Prožila nepopsatelné blaho. Spousty milých bytostí. Ten, který jí jakoby chtěl podat ruku, jí ruku nepodal. Jen jí zvedl, otočil dlaní proti ní, a vrátíl ji zpět. Probrala se k životu. Ještě posloužila rodičům a manželovi, který byl nemohoucí. Smrti se už nebojí. V nedávné době jsem četla knížku CHATRČ. Popisuje něco podobného. Vím, že skutečný život začíná až pak. Taky vím, že ne všichni jdou do blaženosti. Někteří než se probrali, prožívali pocit hrůzy.
18. 02. 2011 | 12:48

olga napsal(a):

Tenco
"Též jednu poudačku přidám."

To nebyla poudačka. Je to doslovný přepis Filipova evangelia, které právě čtu.
18. 02. 2011 | 12:55

santawizard napsal(a):

Viola:to není moje teorie,to se píše v bibli.V 7 dnech všechno začalo a v 7 dnech všechno skončí .Bůh války je satan ,ale bůh míru ježíš ho brzy zažene do pekla!!Tomu se říká konec světa.Potom nastane nové nebe a nová země!!!!!Je ale stejně možné,že konec světa je už za námi.V takovém případě by už konečně existovalo peklo.Falešný prorok,šelma,ďábel a smrt by už byli pěkně v pekle a my už dávno žijeme v zemském ráji to napohled,kde už žádné vojenské kaplany nepotřebujeme .Naopak konečně můžeme jíst ovoce ze stromu života,které nám Bůh zakázal za trest ,že jsme pojedli zakázané ovoce ze stromu dobrého a zlého!!!!Kdo nevěří ať tam běží.
18. 02. 2011 | 13:55

santawizard napsal(a):

Tenco:Od Abela a Keina až po farizejce a saducejce se bible čte a píše, buď doslova nebo obrazně, jak se sluší a patří pro materialisty a idealisty.
18. 02. 2011 | 14:04

tytyty napsal(a):

Kdy vznikl bůh? Existoval při velkém třesku nebo tehdy, když ještě nebyly současné kontinenty a existovala jedna zemské pevnina ..? V duchovní sféře člověka je vhodné rozlišovat dva rozdílné pojmy: Bůh a to co nazýváme bohem.
Bůh, který je uctíván, který zpravidla toto uctívání vyžaduje a ke kterému se věřící lidé modlí, je určitě něco jiného než to, co nazýváme bohem, univerzální tvůrčí silou nebo tím „co lze nazvat Život, Kosmos, Rozum, Dějiny, Podvědomí, Symbol…“, i když podobný rozměr zahrnuje bůh, vyžadující modlení, v sobě taky.
Ta univerzální síla, kterou nazýváme bohem, není objektivně ani dobrá ani zlá. Ta tady prostě je. Nemá emoce a zřejmě tu byla i před velkým třeskem.
U Boha, který je věřícími uctíván, je tomu jinak. Takový Bůh emoce má.
V blogu je uváděno: Židovský Bůh je nelítostný, mává Zákonem a mstí se. Křesťanský Bůh překypuje milostí a láskou. Islámský Alláh je slitovný a žádá od svých věrných absolutní odevzdání. Neříká to ovšem zpravidla Bůh sám o sobě ale člověk.
Kdo skutečné věří na takové bytosti musí současně věřit v existenci andělů, ráje a v život věčný po fyzické smrti a v existenci pekla a satana ... Věřit pouze v Boha? To nestačí.
Kdy tedy vznikl tento Bůh? No, stvořil ho člověk k obrazu svému. Za miliony a miliony let nebudou existovat kontinenty a bude existovat zase jen jedna zemská pevnina..., ta se pak postupně rozpadne na různé kontinenty a tak to půjde dokola, až jednou Země přestane existovat a žádné lidské modlitby, pokud budou lidé v té době existovat, na tom nic nezmění. Ta síla, kterou nazýváme bohem, která není ani dobrá ani zlá, ta tady prostě bude i když nebudou existovat žádní lidé a nic živého a náš vesmír zanikne. Ale ten Bůh, který je lidmi uctíván, ten bohužel, skončí v tu chvíli, kdy skončí živí lidé.
18. 02. 2011 | 15:54

olga napsal(a):

tytyty
Proč oddělujete Boha, kterého lidé uctívají, od Boha který skutečně je. Bůh, kterého uctíváme je ten který byl, je a bude. To, že jsou mu připisovány nejrůznější vlastnosti, je dáno pouze neznalostí. Bůh nestojí o uctívání. Bůh chce, abychom plnili jeho vůli. Jeho vůle je, abychom se milovali.
18. 02. 2011 | 16:13

tytyty napsal(a):

Proč Olga na mně děláte tytyty?
Já neodděluji Boha, kterého lidé uctívají, od Boha který skutečně je. To bych si nikdy nedovolil.
Já jsem jen popsal sitav, jaký je. Ten Bůh, kterého věřící lidé uctívají, je chápán jako živá bytost s emocemi. Ta síla, kterou můžeme nazývat třeba bohem bez emocí, která není ani dobrá ani zlá a která tady prostě bude i když nebudou existovat žádní lidé a nic živého a náš vesmír zanikne je prostě přírodní zákonitost Není to živoucí bytost.
18. 02. 2011 | 16:38

olga napsal(a):

tytyty
Řekla bych, že s Vámi téměř souhlasím. Bytost to sice nebude, ale živý je.
18. 02. 2011 | 19:17

Divobyj napsal(a):

Já jako materialista jsem přesvědčen o tom,že veškerý prostor vyplňuje hmota jako materie. Ta má své VLASTNOSTI,které věřící klidně mohou nazývat Bohem,Stvořitelem,Všemohoucím. Jaké jsou tedy ony VLASTNOSTI hmoty? Existence,přitažlivost,odpudivost,prostor,čas,atd,atd.Je to vše překvapivě naprosto jednoduché.Jaký byl tedy akt stvoření? Prostě do hmoty vstoupily její VLASTNOSTI,čímž vlastně začala Existovat.Hmota tvoří pomocí svých vlastností Formy.Formy se neustále obmněňují pomocí přitažlivosti a odpudivosti.Na tomto principu se děje např.černá díra ve vesmmíru pohlcuje formy hmoty ze svého okolí,aby po následné explozi vznikly formy nové,které jsou vystřeleny zpět do prostoru.Na tomto principu se děje vše kolem nás,včetně rozmnožování Živých forem,přeměny hornin,atd.Řekli byste,že na principu přit.a odp.vzniká třeba i taková lidská myšlenka?
18. 02. 2011 | 20:32

Independent napsal(a):

Olga

Vidite jak je dulezite miti toho Filipa :-)
Opravdu krasne, dik.
18. 02. 2011 | 22:16

Tenco napsal(a):

Pokud vyhasne Slunce nebo si zničíme Zemi, nebude ani ten Duch svatý - Rozum.
Zbytek jsou kecy, na které bohužel slyší stále mnoho lidí.

Divobyj
A nebude ani ta materie.
Nebude kdo by ji poznával.
Bakterie toho nejsou schopny. :)))
18. 02. 2011 | 22:20

olga napsal(a):

Já jsem se učila, že hmota je nezničitelná. Že energie je nezničitelná. Pouze přechází do jiné formace. Taky jsem se učila, že akce způsobuje reakci. Když chci upect buchty, nestačí mi položit kvasnice vedle mouky. Obdobně hmota vesmíru musí být něčím, nebo někým, aktivována. Aby se něco dělo. A mělo to řád, který jen těžko chápeme. To musí řídit velká moudrost. Když se dívám na krásu noční oblohy, když se dívám na krásu a pestrost přírody, barevnost květinek, ptáčků, .... Tak všude vidím Stvořitele. To není náhoda bez řádu. To je Bůh.
19. 02. 2011 | 07:18

olga napsal(a):

Filipovo evangelium
překlad z kopštiny, NHC II/3
(81)
Jeden hospodář měl všechny možné věci:
děti, otroky, dobytek, psy, prasata, pšenici, (j)ečmen, slámu, trávu, ..., maso a žaludy.
(Byl však) moudrý a znal pro každého správnou potravu.
Dětem předkládal chléb ...
Otrokům dával ... a obilí.
A zvířatům dával ječmen a slámu a trá(vu.
P)sům házel kosti,
(prasatům) žaludy a pomeje.
Stejně je tomu s učedníky Božími.
Je-li moudrý, rozumí, co znamená být učedníkem.
Tělesné podoby ho neoklamou,
bude hledět na povahu duše jednoho každého a hovořit s nim.
Na světě je mnoho zvířat, jež mají lidskou podobu.
Poznává-li je,
bude předhazovat prasatům žaludy,
dobytku bude však předhazovat ječmen, slámu a trávu.
Psům bude předhazovat kosti.
Otrokům bude dávat základy (vědění),
dětem poskytne celé vědění.
19. 02. 2011 | 07:41

Divobyj napsal(a):

Já vím,je to pořád dokola.Tvrdíte,že s materiálem musí přece NĚKDO pracovat.Já tvrdím,že to jsou samy jeho vlastnosti.Vy říkáte,že každý prd řídí Bůh.Jistěže neřeším samotný akt stvoření-tedy,kde se vzala všudypřítomná hmota a kde její vlastnosti,a kdo a proč dal tyto věci dohromady. Na tyhle otázky jsou lidé ve vesmíru až příliš maličcí.Tvrdím jen,že stačil tento prvotní impulz k tomu,aby vše fungovalo.A jak vidí každý,kdo vidět chce,ono to opravdu funguje a na celkem jednoduchém principu!
19. 02. 2011 | 09:02

Divobyj napsal(a):

Tenco- Pane kolego,Váš pesimismus nabývá až chorobných rozměrů! Nebude materie? Ale bude.Nebude kdo by ji poznával? Za předpokladu,že jste alespoň trochu schopen představy mikro a makro vesmírů,pak uznáte,že logicky naše civilizace NEMŮŽE býti sama.Zlikviduje-li se lidstvo na Zemi svou vlastní hloupostí,pak pořád ještě bude dost těch,kdo budou materii poznávat.
19. 02. 2011 | 09:25

olga napsal(a):

Divobyj
Opravdu je to stále dokola. Asi máme každý svůj názor, který nemíníme měnit. Já jsem si vědoma toho, že toho moc nevím. Stále hledám. Proto se snažím studovat i toho Filipa, kterého jsem nejdříve zavrhovala. Hledám všude. I tu na blogu. Zatím mě ve víře v Boha vše dřív utvrzuje. Dobou v Boha nevěřící jsem si prošla. Nyní se nestačím divit sama nad sebou. Diví se všichni kolem mne. Možná mi ani nevěří. Moje víra je totiž trošičku jiná. Do žádné církve se nevejde. Hledám někoho podobně hledajícího. Proto jsem si začala psát do svého vlastního blogu. Vím, že nám nebyla dána cesta. Tu si vybíráme každý sám. Byli jsme postaveni na start, a do cíle jdeme cestou dle vlastního uvážení. Je to na nás. Tak je to i s přírodou, která nám byla dána, abychom o ni pečovali. Přeji Vám hodně štěstí.
19. 02. 2011 | 09:41

Sladký napsal(a):

Violo,přečetla jste někdy opravdu Bibli? Pozorně? Pak Vám jistě neušlo, žem Hospodin vyzývá Izraelity, aby v zaslíbené zemi vybili její obyvatelstvo "včetně nemluvňat,jako kleté" a neponechali na živu ani jejich domácí zvířata.
Že výslevně nabádá "čarodějnici nenecháš naživu". Že v jedné pasáži tvrdí, že "není dobře člověku samotnému" a jinde pro změnu "lépe je člověku samotnému". Podobných příkladů bych vám mohl napsat daleko víc.
Napsal jsem,že jsem věřící člověk (tedy přesněji,jsem přesvědčen,že Bůh existuje, také jsem o Bohu napsal zcela konkrétní věci) ne že jsem člověk, slepě a naivně věřící v to, co píše jedna stará kniha,plná moudrostí a pravd stejně jako hloupostí,zvrhlostí a nesmyslů.
19. 02. 2011 | 10:29

Sladký napsal(a):

Dodám-které jsou v mnoha směrech na mentální úrovni onoho výňatku z Karkulky.Proto jsem vám to napsal.Ale asi je zbytečné s vámi diskutovat, jako je zbytečné vysvětlovat něco dítěti,které věří,že vlk sežere babičku a Karkulku,které pak živé a zdravé vylezou z vlkova břicha,poté,co mu ho hodný myslivec rozpáře.
19. 02. 2011 | 10:32

olga napsal(a):

Bibli je nutno brát jako knihu duchovní. Pro lepší pochopení je duchovno převáděno na život tělesný. Běžně se přirovnání používalo i v mluvě u nás. Moje tchyně říkala o její oblíbené knize, že je to její chleba. Podotýkám, že ji ta kniha neživila.
19. 02. 2011 | 14:04

Divobyj napsal(a):

Olga-díky za Vaše věty.I když každý věříme jinak(a možná NE něčemu jinému),oba hledáme,přemýšlíme. Píšete-asi máme každý svůj názor,který nemíníme měnit. Víte,ono je to právě opačně.Sama jste přiznala,jak jste postupem času názor mněnila a to dosti radikálně.Osobně jsem také otevřen novým poznatkům a nejsem tedy žádný ateistický fundamentalista! Nakonec píšete,že nám byla příroda dána.Víte,příroda už tu byla,ale my jsme tu ještě nebyli...Těším se na další výmněnu názorů (nejen) s Vámi!
19. 02. 2011 | 14:38

olgag napsal(a):

Divobyj
Ano, příroda tu byla. Ale v člověku dostala hospodáře. K mým názorům jen doplním, že na mně se potvrdil zákon negace - negace v plném rozsahu. Věřící dítě - nevěřící komunista - věřící dospělý. Znovu negovat to už snad ani nejde. Mějte se pěkně.
19. 02. 2011 | 18:00

Divobyj napsal(a):

Asi Vás svou reakcí naštvu,ale nemohu jinak.Jakého "hospodáře" příroda dostala by Vám asi nejlépe vysvětlili její ochránci.Můj názor je ten,že lidé jsou dětmi,stejně jako všechno živé,a příroda je naše matka.My tu svou matku bezohledně zabíjíme.Můj děda byl komunistou.Poctivějšího člověka jsem za svůj život nepotkal.On věřil,že i ti ostatní jsou poctiví a jednou se VŠICHNI dočkáme lepších zítřků. Chápete?
19. 02. 2011 | 20:38

olgag napsal(a):

Divobyj
Chápu. Věřila jsem ve stejnou věc jako Váš dědeček. V Boha jsem uvěřila díky pádu komunismu. Dřív jsem Bibli číst nedokázala. Pokoušela jsem se, ale byla mi cizí. Nyní je vše jinak. Bibli považuji za vrchol moudrosti. To, že se o zemi staráme tak jak se staráme, za to pochvalu nedostaneme. Hodnoceni budeme individuálně. Tak se snažme. Bible nám dává naději. Ovšem i beznaději.
19. 02. 2011 | 21:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy