Strach z Eurabie

11. 06. 2012 | 18:50
Přečteno 15727 krát
Nemalá část radikálních pravicových proudů v západní Evropě pěstuje již více jak jedno desetiletí představu katastrofy. Evropský kontinent je na cestě změnit se v Eurabii, v území zaplavené muslimy s všeobecnou platností islámského „božího zákona“ – šaríy.Slovní novotvar „Eurabie“ značí kontinent a evropskou kulturu zcela podřízené islámu a jeho zákonům. Předpokládá vymýcení evropských „židovsko-křesťanských“ kořenů a demografický „džihád“ s perspektivou muslimské většiny, která početně převáží „původní“ Evropany a učiní z nich podřízenou menšinu. V tomto katastrofickém scénáři je logickým a nevyhnutelným důsledkem „dhimmíství“ pro stávající evropské národy. Postavení „dhimmí“, podle islámské normy určené nemuslimům jako obyvatelstvu pod ochranou islámu, leč nerovnoprávné a ve vztahu k muslimům druhořadé.

Existují dvě verze „eurabijského“ uvažování. První se snaží být vědecká a staví na pracích britské historičky a esejistky Gisele Littman-Orebiové, vystupující pod pseudonymem Bat Ye´Or. Druhou šíří soupeři teoretického „eurabismu“ a nejedná se nutně o ideology extrémní pravice. Tvrdí, že Evropa, Starý kontinent, je ztracená. Na mezinárodní scéně hraje a bude hrát jen podřadnou roli, neboť se vzdala hodnot Západu.

Představa Eurabii je laděna navíc antifrancouzsky. Pregnatní obžalobu v tomto ohledu nabízí David Pryce-Jones, britský publicista a historik, autor hypotézy o arabské zaostalosti jako důsledku kmenového rozdělení arabských společností a klanového soupeření, v němž islámským fundamentalismus slouží k šikování mas do front oddaných mocným a vlivným rodinám (viz „The Closed Circle“, 1989). Ve své knize s názvem „Betrayal France. The Arabs and the Jews“ z roku 2005 „osvětluje“ Pryce-Jones původ a podobu francouzské „zrádnosti“. Pařížské ministerstvo zahraničí a tři po sobě jdoucí francouzské republiky si prý předávaly svou „arabskou politikou“ štafetu hanebného antisemitismu. A Francie se na stránkách knihy vybarvuje navíc jako nespolehlivý partner, ba dokonce protivník Spojených států, Velké Británie a Atlantické aliance.

V prostředí a kruzích, kde se Eurabie vydává nikoliv jen za zkázotvornou vyhlídku Evropy, nýbrž již za hotovou realitu, se Francii připisuje role hlavního strůjce „kapitulace“ před islámem. Výchozím bodem by měla být první ropná krize v roce 1973. Francii se v tomto názorovém proudu popírá a bere právo provozovat politiku odpovídající jejímu zeměpisnému postavení a historickým vztahům se severní Afrikou, Blízkým východem a západní Afrikou. Stejně tak se francouzské zahraniční politice nepřipouští usilovat spíše o vícestranný svět než o recyklování studené války, v níž by „svobodný Západ“ měl zadržovat útoky islámu.

Antisemitismus a nepřizpůsobiví

V názorech zastánců teorie Eurabie slouží pojem Západ jako náhrada za Evropu. Náš kontinent vymezují transatlantické vazby, není definován představou silného a vlivného celku. Jedná se o jasné přitakání americkému světovému vůdcovství. Leč takové vedení je morálně ospravedlnitelné jen tehdy, určují-li ho jiní než současný prezident Obama čili jeho odpůrci. Evropa se také obviňuje z toho, že nebrání své Židy proti novému antisemitismu, který se pěstuje a sílí v prostředí muslimských přistěhovalců. Staví se a nejedná patřičně přátelský s státem Izrael a tak chtě nechtě uvolňuje cestu příští genocidy Židů a Izraelců. V knize „Jihad and Genocide“ přichází její autor R. L. Rubinstein s tezí, podle níž ideologie džihádismu kalkuluje s „potenciální genocidou“ všech nemuslimů.

Eurabijské myšlení pokládá islám za civilizačního nepřítele. Jedná se o protivníka bez výjimky, který je o to nebezpečnější, že útočí na civilizovaný svět nejen z venku, nýbrž i z nitra civilizovaného světa. Hledáním vnitřního nepřítele nebo voláním po jeho odhalování může mít černobílé eurabijské uvažování velmi vážné politické a společenské dopady. Kvalita evropské demokracie odvisí od společenské soudržnosti, která je sotva myslitelná bez jisté míry vzájemné důvěry mezi lidmi, společenskými vrstvami a národy. Pokud se na pěstování takové důvěry přestavá pracovat, anebo se dokonce důvěra podkopává, riskuje se válka všech proti všem.

Výrazná je fixace na islám a přehlížení rozdílu mezi islámem - náboženstvím a islamismem - politickou ideologií. Islám se chápe jako kultura a politický projekt zároveň, jehož cílem je globální chalífát. Muslimové jsou ve své náboženské identitě zakořenění natolik, že je z ní nevytrhne, ba ani ji nerozvolní jakákoliv integrace či asimilace v jiném civilizačním prostředí.

Problematické může být odvolávání se na judeokřesťanství. Kulturní a náboženské souvislosti a podobnosti vycházející ze starozákonných a novozákonných biblických textů vypadají na povrch srozumitelně, leč teologicky vzato skřípou. Určitě by je odmítli jak zastánci tradičního judaismu, tak tradicionalisté katoličtí. S teologickými rozdíly, které mohou být koneckonců značné, ovšem ideologové Eurabie nepočítají. Leč jsou zjevně připraveni požadovat od všech muslimů, tedy včetně těch, kteří jsou muslimy jen sociologicky, nikoliv vírou, aby se islámu veřejně zřekli.

Francouzské diskuse o perspektivách Eurabie jsou živé v prostředí aktivních zastánců sekularismu. Stojí v nich proti sobě ti, kteří nemají žádné pochopení pro politický islám a nic mu nedarují. Bojují proti všem náboženským fundamentalismům a odvolávají se přitom na republikánskou rovnoprávnost a humanistickou universalitu. Z druhé strany jsou ti, kteří se vydávají cestou směrem k etnickému vymezování nepřizpůsobivých a k přiznání nevyhnutelnosti střetu kultur, z čehož se odvíjejí argumenty proti islámu. K jakým konkrétním společenským a politickým dopadům by to mohlo vést, není řečeno jasně. Leč kupříkladu stavět věřícím muslimům překážky k provozování jejich obřadů není pro tento názorový tábor nemyslitelná varianta.

Nová rekonquista

Vývoj směrem k národoveckému patriotismu, který sice vznikl na okraji ochranářsky a suverenisticky laděné francouzské levice, leč dnes se ho chápou pravicoví konzervativci, může pojem národa zredukovat na kulturní a náboženskou identitu. Lze také zaznamenat, že názorové a politické proudy, které nyní v Evropě rozvíjejí populární názory o „nepřizpůsobivých cizincích“ jako zdroji krizí, obracejí proti islámu myšlenky rozvíjené emacipační levicí v západní Evropě před čtyřiceti lety. Jedná se o práva žen, homosexuálů, menšin, především Židů. Ti všichni se mohou posléze ocitnout v ohroženi následkem kampaní proti „úchylkám“ a pod rostoucími tlaky na jejich kriminalizaci, s nimiž operuje islamismus deroucí se k moci v arabských zemích a které s sebou nese eurabijská perspektiva.

Proislámský okcidentalismus eurabijské ideologie zavádí. Předně sama představa Eurabie spočívá na kulhajícím a odzbrojujícím mýtu. Je-li islamizace Evropy na postupu a evropské národy se stávají doma menšinou, ztrácejíce navíc evropské politické a historické vědomí, proč bojovat za fakticky mrtvou civilizaci? Uvažování v dimenzi Eurabie chce zřejmě burcovat pohledem nazpět, iluzí o jakémsi lepším minulém, k jehož oživené stačí označit nepřítele a jeho domácí spojence. Pokud se přepokládá, že Evropa je ztracena, patrně nezbývá jiná cesta, než v jednotlivých národech kontinentu seskupit poslední spravedlivé, „pravé Evropy“ věrné, a začít přípravovat „znovudobytí“ po vzoru středověké rekonquisty.

Jedná se ideovou představu, která snižuje evropskou civilizaci na úroveň podrážděného odmítání „jiného“. Chybí v ní ucelený kulturně civilizační projekt, z něhož by se daly odvodit hodnoty, s nimiž se muslimové v Evropě mají ztotožnit. Svědčí o obtížích Evropy jít cestou otevřených identit, které se dokáží vyhnout jak podceňování rozdílnosti, tak křečovité uniformizaci.

Předsunutá hlídka a nepotopitelný koráb

Sen o Evropě bez muslimů je v neposlední řadě absurdní. Sama geografie Starého kontinentu, jeho sousedství s „domem islámu“, se zrušit nedá, nemluvě o současném pohybu lidí, který nezastaví sebehustší ostnaté dráty a hraniční bariéry. Nechci tomu přikládat větší váhu, než to má, leč nepřipomenout to nedokáži. Když do Evropy přicházejí arabští muslimové s naditou peněženkou a obklopeni okázalým luxusem, mnohý Evropan se před nimi dokáže zlomit v pase. Ani muslimské peníze ve švýcarských bankách tamním antiislámským horlivcům nepáchnou. Tady střet civilizací najednou neplatí, i kdyby za bohatým Arabem cupitalo hned několik ženských postav zahalených od hlavy po paty. Znamená to snad, že Evropa islamizovaná bohatstvím nevadí, zatímco kontinent zaplavený islámskou bídou je hrůznou představou? Pokud ano, pak je namístě otázka, zda starost a obavy o evropskou civilizaci ohroženou islámem nejsou ve skutečnosti strachem z islámu, nýbrž z přívalu pologramotné muslimské chudiny, s jejímž „zcivilizováním“ si málokdo hodlá pálit prsty.

Eurabie je dobře pěstovaný mýtus. Strach z islámu a muslimů v Evropě je přesto reálný. Proto je třeba o islámu mluvit. Nejen jako o ideologii „nepřizpůsobivé kultury“ a obnovy zašlé slávy. Všechny jeho současné podoby a konflikty musíme sledovat, kupříkladu jak konflikty mezi samotnými muslimy dopadají na jejich okolí. Francouzká zkušenost nabízí pro ilustraci řadu poznatků o třenicích a sporech mezi zastánci muslimsko-bratrského islamismu a salafisty nebo o negativních projevech dělení podle etnicko-geografického původu, kterého se samotní muslimové nedokáží pokaždé vzdát a zříci. Možná že právě tendencí k vnitřní svářlivosti je muslimská přítomnost v Evropě vážnější záležitostí než ideologie nějakého globálního chalífátu sama o sobě.

Webovými stránkami nositelů představ Eurabie lze listovat na internetu. Vyjadřují přání být „předsunutou hlídkou“, jejíž zraky míří k „branám Vídně“ ( zanedlouho to bude 330 let, kdy byla u rakouské metropole zastavena poslední muslimská invaze osmanských Turků do Evropy). Takových „sitů“ je celá řada, mimo jiné eurabia.cz. Na prosbu jejích provozovatelů, zda souhlasím s přebíráním mnou psaných textů, jsem odpověděl kladně. Svého času to byla jediná tribuna, kde se diskutovalo o islámu jinak než učeně a akademicky. Otvíraly se tam otázky, na které se jinde nedostalo. Buď proto, že byly tzv. „špatně položené“, anebo se pokládaly za příliš „citlivé“. Široké, ničím neomezované diskusní pole věnované islámu jsem považoval a stále považuji za velmi potřebné.

Mohou na něm zaznívat předsudky, nepravdy, polopravdy, neověřené informace, které se hodí k podepření vlastních názorů. Mohou tu být napadáni zastánci jiných pohledů na islám než jaký chtějí slyšet gruntovní „islamofobové“. Může se dokonce balancovat na hraně náboženské nenávisti a koketovat s ní. Pokud však o islámu a muslimech něco vím, pokládám za svoji povinnost do takové názorové mlýnice vstupovat a dávat najevo, co si myslím, nuancovat a nesouhlasit.

Má přítomnost na webové stránce eurabia.cz by se ovšem neměla vykládat tak, že se ztotožňuji s občasnými pokusy tamních přispěvatelů vyvolávat téměř štvanice na některé z mých oborových kolegů. Pranýřovat se dá ledacos, ale věcně, slušně a důstojně. Značkovat autory píšící do eurabie.cz apriori pohoršením je neméně pochybné. Zavání to manýry někdejších „kádrováků“, kteří měli hlavní starost hlídat lidi. Názory a myšlenky? Pouhé kamínky do mozaiky pasující či nikoliv na jediný vzor: Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Hypotéza Eurabie otevírá debatu o islámu v Evropě, leč vzápětí ji zamyká arogantní podrážděností. Evropa se vyvíjí, mění, je to živý organismus. Ohrožení je výrazem její existence. Odpovědí by neměl být strach, nýbrž starostlivost (dvojče odpovědnosti) a péče. O koráb a souhru jeho posádky na rozbouřených vodách. Abychom mohli i do budoucna věřit heslu vepsanému do znaku města Paříže. Fluctuat, nec mergitur. Zmítá se na vlnách, ale nepotopí se.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mueller,

jste určitě velice fundovaný a inteligentní bloger (na rozdíl od nohých jiných). Ale tentokrát nejsu utné žádné hlubokomyslné vahy, ostatně jsme toto téma semleli v minulosti mnohokrát.

Lze se zcela omezit na lapidární konstatování, že křivky natality jsou natolik neúprosné, že je zánik původních Evropanů a vznik Eurabie vcelku hotovou věcí. Dokonce ani nemusím začít řečnit o "svých" 5 kartách.
11. 06. 2012 | 19:05

veb napsal(a):

Úplný blábol. Vyškrtejte cizí slova, kterými skrýváte prázdnotu sdělení, a řekněte stručně a jasně, co vlastně chcete říci.
11. 06. 2012 | 19:24

prak napsal(a):

Další pseudohumanista, přesvědčený o své pravdě že s islamisty přichází souznění. Proč k čertu netáhnete prosazovat demokracii a volnost názorů do Íránu či do Pákistánu? Evropa má už dost starostí s islámem. V Berlíně do muslimské čtvrti policisté raději nelezou, v noci obzvlášť. Jejich fanatické náboženství je nezměnitelné, tudíž jejich soužití s námi je možné jenom tehdy, když přestoupíme na islám. Neuznávají žádné zákony vyjma svých. Ty jsou ovšem v hlubokém rozporu se zákony evropských zemí.
11. 06. 2012 | 19:25

Martin Konvička napsal(a):

A tak nám "arabista", jeden z těch údajně méně apologetických, žijící ve Francii kde může pozorovat islamizaci doslova z okna činžáku, napsal hóóódně vzletných slov a komplikovaných vět.... jimiž nám nesdělil nic.

Pokládal bych ten text za urážku čtenáře, kdybych v něm neviděl něco mnohem obyčejnějšího - strach o kejháh.
11. 06. 2012 | 19:47

Petr z Tábora napsal(a):

Pane autore, jste inteligentní člověk s výrazně kladným vztahem k Francii. Jste optimista, pokud předpokládáte, že budeme studovat Vaše příspěvky na eurabia.cz. Na to zřejmě navazuje Váš dnešní blog ve kterém postrádám Váš jasně definovaný postoj k nakousnutým problémům.
Já se na rozdíl od Vás domnívám, že je nejvyšší čas začít něco jako moderní rekonquistu. Je vítán mezi námi v Evropě každý, kdo se naučí jazyk hostitelské země, bude pracovat a bude respektovat naše zákony a běžné zvyklosti. Tedy naši hosté či lidé, kteří chtějí splynout s naším prostředím. Ti kteří by chtěli dobývat a prosazovat své zvyklosti, ideologii, náboženství, ať jdou zpět domů.
11. 06. 2012 | 19:49

Martin Konvička napsal(a):

O víkendu jsem potkal rodinku egyptských křesťanů.
Nabízím krátkou synopsi - zdali nám k ní "arabista" něco poví.

X je egyptský křesťan. Přijel s rodinou do Prahy na dva týdny, jeho žena je poprvé mimo Egypt, on cestoval hodně kvůli práci. Rád by tu založil firmu a zůtal. Přestože zná Německo, Francii, další západní státy, nejraději by se usadil tady. Sleduje statistiky a ví, že tady je nejméně muslimů.

Vyprávěl, jak to chodí v Egyptě. Normální muslimové jsou neutrální. Pak tu jsou dva druhy muslimů s vousy. Plnovous bez kníru je praktikující muslim, rád by zaváděl šáriu se sekáním rukou atd. Ti "ještě ujdou." Horší jsou s plnovousem i knírem, to jsou salafisti a ... vlastně o nich domítl mluvit.

Křesťané jsou schopnější, často lépe vzdělaní. Ekonomicky jsou na tom i navzdory represím lépe. Vedou firmy. Podle zákona ale v každé firmě musí zaměstnat nejméně 70% muslimů.

Napjatě sleduje výsledky voleb. Má svou zemi rád, přeje jí to nejlepší, vidí potenciál. Ví ale, co se děje v Káhiře a jinde křesťanům. Týden co týden někoho u kostela unesou. Ženy znásilňují, přivedou je do jiného stavu. Neříká, co dál ale ty příběhy jsou známé a stejné. Nátlakem je přimějí přijmout islám a vzít si násilníka. (Náboženství se píše do občanky, opustit islám pak už nemůže, trestá se smrtí, jako muslimka si už nikdy nebude moct vzít nikoho jiného, než muslima.

X má dvě dcery, desetiletou a šestiletou....
11. 06. 2012 | 19:50

Paschkönig napsal(a):

Nehoráznější článek na tohle téma jsem nečetl.Když podobné věci říká musulmák,není se co divit,ale,že to říká čech,potažmo evropan,a nezapomene si řádně přikáknout do vlastních řad,když zmíní jednotlivce kterým musulmanské YTL aj. nesmrdí. Mě ale smrdí,a to pořádně.A na tom,že s z Evropy stává eurábie mají podíl především lidé jako Müller.Jestli chcete páchat sebevraždu,opusťte evropu,či běžte kázat o morálce do Jemenu.Bohužel je tragédií,že zabránit přílivu dalších vyznavačů kultu smrti nejde,co však můžeme udělat,tak dát najevo mohamedánům,že tu s jejich vírou" nejsou vítáni,že to tu není jejich země,že se tu nebudou roztahovat.Na arabském poloostrově je místa až až,ať jdou tam.Já nepotřebuju obohacovat",nestojím o to.Jestli nějaké možné sousedské vztahy tak -vy tam a my zde.
(ještě by mi pan Müller mohl odpovědět na otázku jaký je rozdíl mezi např.vrahem Breivikem a vrahem mohamedem,tedy krom počtu pozabíjených lidí...)
11. 06. 2012 | 20:03

J.Formánek napsal(a):

"Výrazná je fixace na islám a přehlížení rozdílu mezi islámem - náboženstvím a islamismem - politickou ideologií. "

Tak to ale nastavil sám mohamed..................takže arabista zase nepochopil islám.
Radši reconquistu než nekonečnou torturu v tomto smyslu a řeči................že nacisti a maoisti nebyli úplně bílí nebo černí apod. To je fakt strašný.
11. 06. 2012 | 20:23

Aleš Vyhnal napsal(a):

Pana autora bych lehce opravil: V žádných oficiálních dokumentech či stanoviscích sekulárního humanismu se nehovoří o zákazu svobody vyznání. Svobodu vyznání explicitně garantuje "Secular Humanist Declaration", "Humanist Manifesto" a další dokumenty IHEU. Je sice pravda, že sekulární humanisté tvrdí, že každé náboženství je více či méně zlo, čili se to vztahuje i na islám, nicméně moje pozorování je, že na poli antiislamismu jsou v současnosti daleko aktivnější křesťané. I když zase někteří konzervativní křesťané v porušování práv žen, homosexuálů, v sexuální represi a potírání reprodukční svobody apod. nalézají v islámu vhodného spojence. Někteří i liberální, křesťané zas vidí v islámu spojence proti sekularismu, ev. proti modernismu.
11. 06. 2012 | 20:30

Pepa Řepa napsal(a):

Šmarjá pane Millere,
to je zase téma. Bude to jako v závěru debat o Oikofobii a Oikofilii.
Čekání na Godota.
V závěru přijde ovšem NUCLEUS a stejně všechno smázne.
Eurabie je pouze server sbírající toto téma. Jsou na něm články špičkové i přiblblé.

Že se aktivisté serveru bojí, je druhá věc.To spíš svědčí o neschopnost přebrat zrno od plev.Zrno s velkým Z. Matyáš v tom jede taky.
To samé-jenže v opačném gardu-jsou blisty, nicméně i na nich se objeví občas dobrý článek, jeden byl o Libyi.
11. 06. 2012 | 20:46

Pravda napsal(a):

Celá EU má přibližně 500 milionů obyvatel. Nato aby vznika Euarabie by potřebovalo přes 250 milionů obyvatel aby byly dominantní. To by se k nám musel přestěhoval celý Blízký východ se arabskou Severní Afrikou aby dosáhli dominance
11. 06. 2012 | 20:47

Pravda napsal(a):

Pepa Řepa:

V blicích listech jsou nějaké dobré články? V tom ultralevičáckým deníku? Já vás měl za sřízlivě uvažujícího člověka.
11. 06. 2012 | 20:50

Martin Konvička napsal(a):

Čtu do podruhé, soustředěněji, snažím se najít nějaký punkt, s nímž by se dalo polemizovat.
Nacházím - bláto.

Ono je to vůbec zajímavé prizma, nepsat o islámu, či islamismu, ale o jeho odpůrcích, a divit se, že jsou různí a nesoustředění a občas vugární a nenabízejí "ucelený kulturně civilizační projekt".

Představme si článek o kardiologii, kde se nebude psát o infarktech a bypassech, ale o tom, že kardiolog A má chlupaté ruce, kardiolog B rád lyžuje, a kardiolog C chodí každou neděli hrát taroky. Nějaký takový dojem z toho celého mám.

Přesto mě jeden "ucelený kulturně civilizační projekt" napadá:
Vyměnit evropské muslimy za blízkovýchodní a severoafrické nemuslimy (tedy: křesťany). Šupito presto a bez keců, a "arabisty" autorova formátu přibalit.
11. 06. 2012 | 20:55

Martin Konvička napsal(a):

Pravdo,

Dominance není o počtech.
Koukněte někdy na tlupu paviánů, jednu mají třeba v ZOO v Liberci.

Pak si nějak zjistěte, kolik bylo v předhitlerovském Německu nacistů, a kolik v předrevolučním Rusku bolševiků.

I poměrně velmi malá skupina, pokud má propracovanou ideologii, je cílevědomá, a odhodlaná nezastavit se před ničím, může snadno ovládnout kteroukoli společnost. Zejména, když ta společnost je desintegrovaná, a nemá nic z výše uvedeného.

Už mě to nebaví pořád opakovat. Mohammed to uvádí přímo v Koránu, a velmi precizně: "Dvacet ze dvou set". Francie.
11. 06. 2012 | 21:00

rasor napsal(a):

Koho očima? Viděn svět.Rembrandt maluje své lidi ze středověku-tak měkké,jadrné,měkkého srdce-kde by se v nich vzala síla upalovat sousedy na hranicích,katovat? Naopak Goya maluje hrůzy Napoleonských poprav ve Španělsku,tresty partyzánům.A přeci Napoleon byl moderní svět ušlechtilých idejí vlezlý do srdce evropské církevní inkvizice.Jeho ústava z roku 1800-je dodnes ústavou všech západních demokracií a on sám si s církví rozuměl více později než s jakobíny.Tak tedy Hitler -malíř-nevěděl co se okolo děje ? A kdo maloval Husovo
upálení v Kostnici?
RAth,RAjko (proces padesátých let),MubaRAk,RAsputin,....taková pomalá heydrichiáda velkých dějin světa
Dějiny a nevědomost.A dnešek-Marx popsal komunismus jen pár větami-"všelidová společnost"-a dnes kdyby vládly zde spolu odbory,vláda,levice,23 iniciativ občanů-není-liž toto právě všelidovost? A u Arabů ten chural kmenových vůdců?
Všelidovost jako potlačení kompetencí - a ? tedy i odbornosti? Obdivujme dál odborníky,že vynikají nad průměr,ale lidé schopni udělat kompromis mezi mnoha lidmi a hnutími a organizacemi,jednat s mnoha lidmi a sjednocovat-tedy politické talenty-jsou neméně potřebné a obdivuhodné stejně jako jejich opak-odborníci ve svých věžích ze slonoviny.Mít rád ideje nebo lidi,co je pro historii důležitější.To je i Eurábie,kdo s kým nebo všichni společně.Breivik načrtnul zásady velké tolerance,ale vyloučil z nich multikulturalismus.Nikoliv anti-rasismus.A těsně mu to souviselo s jeho sociálním darwinismem ale odmítnutím kulturního marxismu z Frankfurtu. 80% progresívní daň v dnešní Francii socialisty Hollandeho s jasnou nadpoloviční většinou v parlamentu.Lidice kdysi dojaly Anglii bezprostředně.A PŘECE CELÉ TAK DALEKO OD TOHO CO JAKO SOCIALISMUS CHÁPALI ZDE ČEŠI.SVĚT A NEVĚDOMOST.
11. 06. 2012 | 21:15

J.Formánek napsal(a):

Konvička

Přesně. Pravda si plete dobývání s hlasováním. Podle jeho výpočtů si musel třeba Qaddáfí pořídit 51% přívrženců a pak dobyl nějakou vládní budovu ukecáváním ochranky stávajícího vládce a pak vládl spokojeně pár desetiletí...............než mu to 1% odpadlo vlivem al-Džazíry a washingtonu/londýna/říma a paříže. To je strašný.
11. 06. 2012 | 21:17

Martin Konvička napsal(a):

Formánek,

Jistěže.
Ona ta funkčnost zastrašení, a umlčení jakékoli debaty, je krásně vidět na autorovi blogu. Vyvážená kritika v mezích zákona ... to jsme si raději měli nechat bolševika, než vidět tolik předpo_anosti od jinak jistě chytrých lidí.
11. 06. 2012 | 21:24

Jáchym napsal(a):

Pane Mullere, dík za vaše blogy.
I když (jak je mou smůlou) s Vámi občas nesouhlasím nebo alespoň jsem z vašich názorů rozpačitý, vždycky oceňuji kultivovanost, s jakou píšete i o konfliktních tématech.

Problém většiny diskutérů je jednoznačná pozice prokurátora či obhájce.

Rád si třeba přečtu i Konvičku - jistě má ze třiceti procent pravdu, ale jeho přínos je většinou srovnatelný s přínosem očkování kravskými neštovicemi:
Člověk získává odolnost (či si alespoň dává většího majzla) na virulentnější stanoviska a postoje.
11. 06. 2012 | 21:27

Dagmar napsal(a):

Zdeněk Mülle

Vážený pane,

ve vašich posledních příspěvcích na blogu "Demokracie versus přirozenost" (7.5.) a "Věčné návraty rouhačství" (22.5.) jsme v doskusi došli, podle mne, k celkem rozumným závěrům. O to větším zklamáním je váš dneší příspěvek. Čekala jsem, snad právem, pokračování v rozumných závěrech a doporučněních, ne návrat na začátek nepochopení. Škoda. Udělám však to, co doc. Konvička. Přečtu ještě jednou. Třeba jsem něco přehlédla.
11. 06. 2012 | 21:29

Martin Konvička napsal(a):

Jáchyme,

Problém nás dvou (Konvičky a Jáchyma) je, že já mám pravdu ze 100 procent ... schválně si třeba mé dnešní příspěvky zkonfrontujte s obecně známými fakty, a míru faktičnosti kvantifukujte.
Věřte, že bych byl sám strašně rád, kdybych tu pravdu neměl, kdyby ten islám šlo nějak vydiskutovat - vydialogovat, jak nám tady naznačil autor.

Jestli to nebude tím, že autor působí ve Francii. Tam onehda taky chtěli diskutovat a dialogovat. Smiřovat tomu říkali. Nejdřív byli před celou Evropou za voly, pak dostali během šesti týdnů na prdel, a pak si zase vymysleli, že to vlastně až tak na prdel nebylo, že budou společně budovat "Novou Evropu".

Tehdy jim pár statečných zachránilo čest, takže ti mladí kluci, kteří by jistě raději proháněli sukně v Kansasu nebo Albertě, si nemuseli připadat jako úplní blbci.
I dnes se jistě nějací stateční najdou. Autor k nim nepatří.
11. 06. 2012 | 21:37

Pepa Řepa napsal(a):

Pravda
a víte, že jo!
Bohužel nic neukládám. Byl tam jeden popisující zasvěceně místní situaci až do kmenových struktur. Už nevím, kdo byl autor,možná Gombár, občas se objevují články pod různými pseudonymy.Ostatní novináři přebírají informace jeden od druhého-včetně desinformací-kloužou po povrchu, je poznat, že o zemim nemají ani páru.
Viz dnešní experti na Syrii.

Že jsou jinak blisty zoufalý plátek je jasné, ale i ve vetešnictví najdete perlu.
Miluju vetešnictví, jedno bylo proti hospodě U sudu, jiné ve Vršovicích na Ruské.
lepší než blešák blízko George Pompidou.
11. 06. 2012 | 21:40

mlynář napsal(a):

Netřeba hledat pravdu, stačí najít Konvičku, ten už ví co je pravda, a kdo má pravdu.
http://sluzby.konvicka.cz/
11. 06. 2012 | 21:43

nestranný napsal(a):

Nevím jak bych se s islamizací Evropy smiřoval.To co si ale islamisté dovolili
minulý týden ve Francii bych asi nikdy netoleroval.Aby mě nějaký přivandrovalec v mé zemi diktoval,že musím přijmout islám,nebo ať se odstěhuju,tak bych ho tak rychle vypoklonkoval,že by už nikdy neměl chuť do mé země přijet.My jim tam také nejezdíme vnucovat křesťanství,nebo naše zákony.Chce-li u mě někdo bydlet,bude také respektovat moje zákony a zvyky.Nechce-li ať ke mně nejezdí.
11. 06. 2012 | 21:44

Silvie napsal(a):

Vy, arabisti, jste opravdu pátou kolonou islámu.
To, co propagujete je o to hnusnější, čím více jste ve věci informovaní.
Víte dobře, jak vypadá Francie a ostatní evropské státy a bagatelizujete nebezpečí islamizace Evropy.
Zrazujete své vlastní kořeny, svůj vlastní kontinent.
Zadramo to asi neděláte.
Ty vaše lži a polopravdy šíříte i na ČT.
"Islamista šokoval Belgičany: Respektujte nás, nebo zmizte
Za šíření náboženské nenávisti uvalila ve čtvrtek belgická prokuratura vazbu na člena tamní radikální islámské skupiny. Ten podle ní stojí za rozpoutáním náboženských nepokojů, které zuřily v Belgii minulý týden, a je autorem výroku, že pokud se Belgičanům islám nelíbí, ať ze své vlasti odejdou

„Fouad Belkacem byl obviněn z podněcování nenávisti a násilí proti skupině obyvatel z důvodu jejich přesvědčení. Hrozí mu až rok za mřížemi,“ řekl podle serveru expatica.com mluvčí prokuratury v Antverpách Paul Van Tigchelt.

Belkacem (30), původem z Maroka, zastupuje na veřejnosti radikální muslimskou skupinu Šaría4Belgium, která usiluje o islamizaci Belgie. Na přední stránky novin se dostal minulý týden, když v Bruselu propukly násilné protesty proti zákazu nošení burek a nikábů, tedy oděvů a závojů, jimiž si zahalují tělo a obličej ženy v konzervativním islámském prostředí.

Násilnosti ze strany přistěhovalců propukly poté, co policistka zastavila ženu zakuklenou v nikábu a v souladu se zákony ji vyzvala, aby jej sňala a legitimovala se. Žena však na policistku zaútočila a přerazila jí nos.

"Nadřazené náboženství"
Belkacem ji za její agresivitu pochválil. Policistka podle něj může být ráda, že vůbec přežila. „My muslimové nemáme pro vás nevěřící a váš životní styl ani špetku úcty. Naše náboženství je nadřazené tomu vašemu. Pokud se vám to nelíbí, můžete se z Belgie odstěhovat,“ prohlásil.

Zahalování označil za chvályhodný projev cudnosti. „Ženy na Západě se chtějí vystavovat jako objekt touhy,“ řekl.

Nošení závojů zahalujících obličej na veřejnosti je v Belgii už téměř rok nezákonné, podobně jako ve Francii nebo Itálii. Tamní zákonodárci svůj krok vysvětlili tím, že opatření není namířené proti tradičnímu zahalení muslimek. Jde prý o to, aby bylo možné identifikovat osobu."

ttp://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/269997-islamista-sokoval-belgicany-respektujte-nas-nebo-zmizte.html
11. 06. 2012 | 21:48

J.Formánek napsal(a):

Arabistům se vedlo za minulého režimu dost dobře, nemají proto ten správný "virulentně" negativní vztah k totalitě obecně. Trochu jim to splývá s tehdy tuzexovým islámem. To byla výborná kombinace.
11. 06. 2012 | 21:50

Martin Konvička napsal(a):

nestranný:

Ano, ale - s tou francií jsme propojeni, minimálně přes Schengen.

Pár dalších informací z tohoto víkendu.

Tuzemské mešity a modlitebny nejsou neřízené střely, jak by se zdálo. Každá má cosi jako správní radu, v níž zasedají největší sponzoři. To jsou místní muslimští podnikatelé, často ti "nejspořádanější" a "nejumírněnější", někdy taky ne.

Takzvané islámské bankovnictví - v podstatě půjčky mezi lidmi, kteří si věří, kde místo úroku proběhne službička navíc - znemožňuje kontrolu finančních toků. Není divu, že stejný systém užívají (a přišly na něj nezávisle) různé poloformální + pololegální struktury, od party kámošů v putyce, po to, čemu se říká "mafie".

Těm podnikajícím či bohatým mohamedánům o islám až tolik nejde - jde jim o byznys. Jenže to je nutí, skrz propojenost byznysu s politikou, vstupovat do politiky taknějak automaticky, aniž by v tom muselo být nějaké "spiknutí". Ale snažej se - tak třeba MUDr. Hassan Meziane, letošní kandidát za ČSSD v Litoměřicích, je významným sponzorem českých mešit.

Radikalizaci mešit zajišťuje jiný kanál - platby z bohatých ropných zemí, opět realizované, a nejspíš tak i chápané, jako soukromé příspěvky. Jde do značné míry o "soukromé fondy" imámů - Alrawiho, Shehadeha, atd. Jejich výše se odvíjí od aktivit - třeba Saudové navyšují platby dle počtu novokonvertitů, a brněnský imám Alrawi se potýká s dilematem, zda sázet na kvantitu (... misie mezi vězni, Romy, sociálně slabými...), jak je zvykem třeba v USA, nebo na kvalitu (... misie mezi studenty, podnikateli, politiky...), což je Alrawiho politika.

Věci se dějí, a "arabisté" vědí prd.
11. 06. 2012 | 21:56

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Muller
Díky za tento článek, pane Mullere. A nenechte se odradit od své práce místními hýkalisty - kteří samozřejmě mají právo na kritiku. Ovšem zatím tedy dosti ubohou.
Já bych jim jen vzkázal, aby se zamysleli nejen nad těmi pasážemi článku, které se rozhodli rozcupovat (možná že pouze z dúvodu, že autorem jste Vy).
11. 06. 2012 | 21:59

ali napsal(a):

šla jsem na Sharmu do obchodu a měla jsem na krku pentagram..skočil po mně prodavač a začal na mě řvát, ať vypadnu, že mu do obchodu nesmí Izraeliti..no jak pominutej..strhl mi pentagram z krku a hodil na zem..dala jsem mu facku a řekla, že i nevědomost alláh trestá..ale musím říct, že jsem měla strach..
11. 06. 2012 | 21:59

Jáchym napsal(a):

Martin Konvička:
Já OSOBNĚ jsem rád, že píšete tak, jak píšete.Černobíle, bez nuancí. Nezáleží mi ani tak moc na tom, jakou máte motivaci či do jaké míry odfiltrováváte vědomě či nevědomě všechna fakta, která nejsou součástí Vašeho šálku 100% kávy antiarabiky - antimuskimiky.
Jenže já jsem právnický synek. To znamená, že jsem zvyklý na nejen na ďáblovy advokáty, ale i na hrdelní obžaloby andělů. Jakož i na všechny valéry mezi těmito dvěma póly.
(Ale mně si moc nevšímejte - já jsem jen klaun.)
11. 06. 2012 | 22:02

Baba napsal(a):

Přede mnou se dnes sneslo na zem, asi jako když na podzim opadává listí, srdíčko z růžového celofánu. Nezvedla jsem je. Byla jsem zvědavá odkud přiletělo, ale nikdo nebyl vidět.
11. 06. 2012 | 22:04

Dagmar napsal(a):

Tak jsem si znovu a pečlivě přečetla a našla jsem perlu, kterou jsem hledala.

"Muslimové jsou ve své náboženské identitě zakořenění natolik, že je z ní nevytrhne, ba ani ji nerozvolní jakákoliv integrace či asimilace v jiném civilizačním prostředí."

Myslím, že v celém článku je to věta nejdůležitěší. Zdá se, že nám bere jakoukoliv naději na integraci muslimů do naší civilizace. Co s tím?
11. 06. 2012 | 22:08

Baba napsal(a):

Ale dřív takhle přede mnou přistál mikrotenový sáček plný vody, akorát z vyššího patra.
11. 06. 2012 | 22:13

Silvie napsal(a):

Jáchym,

jste-li právník, pak vám to musí pálit.
Opravdu vám nezapaluje, že nám hoří koudel u zadnice?!
A pan arabista tomu zrovna moc nepomáhá?

Ten článek o neuvěřitelné drzosti imigrantů islámského původu je ilustrativním, podobné agrese se dopouštějí v podstatě všude,kde se jich vyskytuje větší množství.
Arabista by stoprocentě namítl cosi o "excesech fanatických islamistů" a o tom, že "řadoví muslimové" jsou v podstatě "dobří a tolerantní".

Lidi, máte oči a nevidíte!

Nejde přece o to, co píše pan Konvička (přestože se s ním názorově ztotožňuju).
Tato infiltrovaná kultura je maximálně agresivní a budeme-li se k ní chovat nadále tak blahosklonně a její nebezpečnost podceňovat, skončili jsme. Ale hlavně skončily naše děti.
11. 06. 2012 | 22:15

Martin Konvička napsal(a):

Dagmar:

Děkuji za tu perlu.

Protože ta "identita" po muslimech vyžaduje věřit například takové šílenosti, že Bůh si za proroka vybral prznitele devítileté holčičky, autorovo prohlášení implikuje, že "muslimové" nejsou schopni zvládnout ty nejprimitivnější mravní soudy ... jichž je schopen třeba šimpanz, a na nichž se shodne ta nejrabijáčtější vězeňská populace.
Znásilňování prepubescentních samiček je naopak časté mezi paviány.

Osobně se domnívám, že jen nechutný rasista je s to odsoudit miliardu a půl lidí na mravní úroveň POD chovanci káznice, jakož i pod šimpanzy, ale nad paviány.

A to už nemluvím o ramifikacích: týká se to strašné, dle autora nevyléčitelné ochoření mozku/duše všech muslimů, nebo jen rodilých muslimů, nebo jen Arabů, nebo koho vlastně?
Sám znám dost exmuslimů, dokonce i "rodilých".
11. 06. 2012 | 22:15

Josef K. napsal(a):

Děkuji za úvahy, autorovi. Pokud jde o vyjádření diskutujích, pak jsme v Česko, kde čtenář je daleko lépe a univerzálněji vybaven než autor. Snad z dob normalizace.
Napiště však kritikům, že československý poválečný sociální systém vycházel z protektorátního, prvorepublikový stál za nic, a že se dnes blížíme k tomu prvorepublikovému.
Hele, v zemi , kde každý nadává na prohru u Bílé hory a pak jde a skládá se na sv. Jana z Nepomuku, odezvu na většinu civilizačních témat nehledejte.
11. 06. 2012 | 22:17

Jáchym napsal(a):

Pravda:
Ad Britské listy:
Předpokládám, že je moc nečtete, protože je Vám jasné, že se jedná o levicový či jak říkáte, ultralevicový plátek.
Hm.
Já tam našel i dost a dost ultrapravicových a protofašistických článků.
(Dost často dokonce i článek natolik blbý či mimoběžný, že by se skvěle vyjímal i v MF Dnes či Blesku.)

To, co ovšem většině občasných návštěvníků Blistů vadí, je nedostatek cenzury těch názorů, které spolehlivě cenzurují téměř všechna ostatní tuzemská média.
11. 06. 2012 | 22:18

Josef K. napsal(a):

Ještě by mne zajímalo, z jakého vlastního mravního základu většina diskutérů vychází, ptát se, jak znají muslimskou realitu je zbytečné, protože oni to v i d ě - l i a sl y še l i. kdyby jen tušili, že jedním z nejvlivnějších vykladačů západního postmodernismu je jistý muslim z Egypta. A což transfer antiky do Evropy díky muslimům? Zjednodušuji. Jo, USA, jo stará EU. Sovcialismus a nevzdělanost kam se podíváme, jen u nás doma je ve všem jasno.
11. 06. 2012 | 22:21

Jáchym napsal(a):

Sylvie:
Nejsem právník,jsem z právnické rodiny!
A hořící koudel,ba i doutnáky setsakra vnímám.
11. 06. 2012 | 22:22

Da.Rock napsal(a):

Veledlouhé dílo bez zásadnějšího sdělení. Příště stručněji a konkrétněji, autore.
11. 06. 2012 | 22:31

Silvie napsal(a):

Josef K.,

co to tady zase šíříte za bludy?
Co do toho pletete socialismus?! Právě levičáčci se zastávají vehementně imigrantů.

Zapomínáte na to, že dnes už většina z nás na vlastní oči mohla "vidět" a "slyšet" - železná opona padla a 22 let máme možnost volného pohybu. Mnozí z nás žili nebo žijí v cizině a zkušenost s multi-kulti si měli šanci udělat.
Nemluvte o nevzdělanosti, maximálně o své.

Islám je nereformovatelný - a je to skvěle vidět na zemích onoho "arabského jara". Vše ,co střídá dosavadní režimy, je ještě tisíckrát horší, nežli to,co bylo.

Bůh nás chraň od takového "obohacování".

Jestliže muslim s muslimem zachází tak brutálním způsobem a neštítí se ani bestiálních vražd žen a dětí, jak bude asi zacházet s "pohanskými psy"?!
11. 06. 2012 | 22:32

Martin Konvička napsal(a):

Josefe K.
Vy nezjednodušujete - to by nevadilo, zjednodušují zde všichni - Vy mlžíte a relativizujete.

Nebudu se Vás ptát, zda jste tak naivní, nebo tak vyčůraný, nebo se tak bojíte opačného pohlaví. Je mi to jedno, leč vězte, že o jiných motivacích islámofilů nevím, a to jich znám - osobně, ne přes web - opravdu dost.

Ale rozbiju Vám ty příklady.

"jedním z nejvlivnějších vykladačů západního postmodernismu je jistý muslim z Egypta" - myslíte T. Ramadána, nebo koho? Asi nebude tak vlivný, když to obecně netušíme, a asi nebude úplně OK, když vykládá postmodernismus, tu intelektuální seschlou větev.

"A což transfer antiky do Evropy díky muslimům?"
A tomu fakt věříte? Muslimové nejdřív dobyli značnou část, jádro, Východoříma, kde předtím ta antika normálně žila. Něco zničili, něco ne, něco i přeložili - vesměs pragamtické věci, ale minimum poezie, nula divadla, filosofii velmi výběrově. No a Západořímané holt chodili do jejích knihoven, protože tam to bylo; v Cáchách toho moc najít nemohli, to byl za antiky konec světa. Tomu říkáte "transfer"?
Ten transfer byl mnohostrannější - vedle Aristotela nám islám dal koncepci svaté války, Bohem pomazaného panovníka, nebo například inkvizici.
A všimněte si, že tu pravou renesanci nezahájili aristotelici, putující na stáž do Cordoby, ale až platonici čtoucí řecké spisy ... evakuované z dobyté Konstantinopole.

Když už hájíte islám, milí islámofilové, nedělejte to prosím tak blbě...
11. 06. 2012 | 22:34

Baba napsal(a):

Našinec svatého Václava na obráceném koni toleruje. Není uměnovědný odborník. Čtyři zavěšené revolvery v porovnatelné velikosti už ne. Nemusí být znalec, aby chápal, že si přeje konejšit.
11. 06. 2012 | 22:37

Oranžáda obecná napsal(a):

ano, přesně proti tomuto scénáři se postavil Breivik, proti tomu, že s touto situací Evropané nemohou zcela nic dělat (jak nám sdělují socialističtí soudruzi a kamarádi islamistů), bohužel, pokládám za to, že v tomto bodě má pravdu Breivik a při pokračování bude Breiviků přibývat.
11. 06. 2012 | 22:49

Martin Konvička napsal(a):

Oranžádo:

Breivik je vůl, který ve své zemi vrhl odpor proti islámu o nějakých 20 let zpátky.
Navíc jeho cíle - takový křesťansko-misogynní polofašismus - by se od těch islámských zas tolik nelišily.
Jiná věc je, že chápu, že mu z lidí jako autor tohoto blogu, a z obecné indolence západních elit, a z tabuizování těchto témat, a ze zdánlivé bezvýchodnosti situace, a z toho jak ti "respektovaní" a "ctění" odmítají viděta slyšet, mohlo docela dobře hrábnout.

Udělal by, ovšem, lépe, kdyby odmuslimoval nějakého muslima.
Jenže to chce větší kule, než střílet po neozbrojených puberťácích, BYŤ ideologicky zcela vymytých.
11. 06. 2012 | 22:53

Silvie napsal(a):

Co je tohle za pakulturu, je-li v ní zakázáno zpívat, tančit, smát se. A je-li tak šovinistická k ženám?
Dovoluje se pouze studium koránu - není divu, že jsou tak omezenými barbary.

Saudská Arábia má talent: Žiaden spev alebo ženy! Len recitál básní a šport


Najnudnejšia talentová šou na svete? Saudská Arábia podľahla pokušeniu nájsť skryté talenty. Ale je v tom háčik: nesmú spievať ani tancovať. A nesmú to byť ženy.
Ak by niekto chcel skúsiť šťastie v talentovej šou v tejto krajine bohatej na ropu, radšej zvážte svoje možnosti. S bombastickými tanečnými kreáciami alebo spevom tam neprejdete ani sitom kastingu. Zato môžete uplatniť znalosť islamských básní alebo záľubu v islamských náboženských hymnách. Ešte by ste možno pochodili s nejakými športovými kúskami. A ženy sa ani nemusia unúvať – šou je výhradne pre mužov.


http://www.cas.sk/clanok/225667/saudska-arabia-ma-talent-ziaden-spev-alebo-zeny-len-recital-basni-a-sport.html
11. 06. 2012 | 23:06

Martin Konvička napsal(a):

Silvie

Je to antikultura - což my dva víme.

Ono je vůbec zajímavé, že ty islámské příkazy a zákazy jsou, skoro do jednoho, vymyšleny tak, aby se lišily od všech kultur, s nimiž ranný islám sousedil.
Aby provokovaly napětí a tření a konflikt.

Někdy jde o blbosti (pátek vs. sobota/neděle), ale jindy, třeba v případě zákazu hudby, nebo zákazu veřejného zdobení žen, nebo tolerance sexu s prepubertálními dětmi, jde o pravý opak vlastností, jež nalézáme u všech ostatních (třikrát podtrženo) lidských kultur.

Mohammed a následní "učenci" to zkrátka přepískli, a samým odlišováním se - vyřadili své následníky z široké rodiny lidstva.

Naštěstí to lze zvrátit: vyzkoušeno, ověřeno.
Jen "arabisté", ve svém rasismu, by ty muslimy chtěli držet někde poblíž paviánů.
11. 06. 2012 | 23:15

BK napsal(a):

Oranžáda obecná

Ano, Breiviků bude přibývat.
Ve Vás již sympatizanta svých ušlechtilých myšlenek a schvalovatele hrdinských činů evidentně našel.
Nejdříve vyvraždíme děti socialistických soudruhů - kamarádů islamistů a nebude-li to stačit, vyvraždíme všechny své děti, abychom islamistům ukázali, že se jich už vlastně nemáme proč bát.
Co by nám pak mohli sami udělat horšího?
S takovými, jako je Breivik a Vy, se o svou budoucnost jistě obávat nemusíme.
11. 06. 2012 | 23:23

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...dnes hráli na mistrovství Evropy ve fotbalu Angličani proti Francouzům. Udělejte si přehled, kolik tam bylo rodilých Francouzů a Angličanů a kolik příslušníků z Asie a Afriky, kteří dostali občanství. V obou mužstvech mají mimoevropští příslušníci drtivou převahu.

No, a pak se podívejte padesát let zpět na fotbalové jedenáctky těchto států,...ani jeden cizinec. Něco to vypovídá,....není třeba psát "kulantní pojednání" o demografickém vývoji Evropy. Tužka.
11. 06. 2012 | 23:41

český maloměšťák napsal(a):

Tužka
Vypovídá to snad o jediném. Že tedy mimoevropští fotbalisté jsou zřejmě lepšími fotbalisty než rodilí Francouzi a Abgličané - anebo že jsou šéftrenéři obou reprezentací zmanipulovaní multikulturalisté. Já se přikláním spíše k prvnímu vysvětlení.
Nehledal bych za tím demografický vývoj - spíše jde o něco podobného jako je tomu v NBA v USA- že tedy je stále snadnější pro lidi odlišné pleti se prosadit např. v basketu.... než npř. na a Wall Street. Ono mičuda se dá prohánět či házet do koše i v poměrně jednoduchých zařízeních a podmínkách...než jsou ty, které umožní růst talentům ve finanční sféře - například.
(více zajímavá kniha "Outliners")

Ostatně nevím jak je tomu v armádě - ale pokud bychom vycházeli z vaší premisy...tak by tedy bylo zřejmě (vašima očima viděno)na pováženou, kdyby za Anglii či Francii umírali někdy v budoucnu lidé "mimoevropské pčíslušnosti" , že - Tužka ?
12. 06. 2012 | 00:01

Josef K. napsal(a):

Martin Konvička. Silvie. Ihab Hassan.... Chápu, že Vám neříká nic ani toto jméno , patrně ani Durckheim, Bourdieu, y Gasset, Elias, Lacan etc. jen tak letem světem a ten Kant, to byl asi jen pruský přiblblík, a co talhle jméno profesora Wolfa. O postmodernismu jste nasal své, lze mít za to, že o tom nevíte také nic. A co takhle christianizace Bavorska a Čech? Jen tak z fleku. Juan Vernet Vám tedy také nic neřekne. Pomiňme ty vědecké disciplíny, které evropská kultura získala od zuřivého islámu. Al-Ghazali, Ibn Khaldun---Vy tedy nemůžete používat žádné z těchto arabských slov:
Admiral, from amir al-bahr امير البحر (“Prince of the sea”)
Alchemy/ Chemistry, from al kemiya' (الكيمياء)
Algebra, which comes from al-djabr (الجبر)
Algorithm, from the name of the scientist al-Khwarizmi (الخوارزمي)
Almanac, from al-manakh (المناخ) (timetables)
Amber, from Anbar (عنبر)
Artichoke, from ard-i-choke (أرضِ شوكي)
Avarie (French for "ship damage"), from awar (عَوَر) ("damage")
Baldaquin, from a tissue material made in Baghdad
Camphor, from kafur
Carat (unit), from qīrāṭ (قيراط) ("mass")
Coffee, from Kahwa (قهوة)
Cotton, from koton (قطن)
Gauze, from qazz (قز) ("raw silk")
Hazard, from az-zahr (الزهر) (game of dice)
Lacquer, from lakk
Lute, from al-ud (العود)
Magazine, from makhâzin (مخازن)
Mate (as in "Checkmate"), from mât (مات) ("Death")
Orange, from nârandj (نارنج)
Racket, from râhat (راحات) (palm of the hand)
Sorbet, from sharab (شراب \ شربة)
Sugar, from soukkar (سكّر)
Zero, from Greek zephyrus which comes from şifr (صفر) ("zero")
Tak se loučím....
12. 06. 2012 | 00:05

J.Formánek napsal(a):

Koukám, že autor je zralý na defenstraci z Evropy. Kolik vlastně žije evropských arabistů v arabských zemích?

To musí být pošušňáníčko žít přímo u zdroje svého celoživotního snažení.
12. 06. 2012 | 00:11

J.Formánek napsal(a):

Josef K. je fakt naivní, dál ta arabská slova už nešetří, neb se běžně původy slov dají hledat dál. Asi si myslí, že arabština nepřebírala jak divá : kemíjá je zase z řečtiny al-luggat (jazyk) je logos, i blbý mihráb v mešitě je z perského mihr-áb a nebeská lihovina má původ v sanskrtu (ginger beer)
A زنجبیل zanjabīl (S. śringgavera), Ginger; wine, especially that which the Muhammadans suppose to be in heaven; a fountain of paradise atd. atd.
12. 06. 2012 | 00:39

Martin Konvička napsal(a):

Jaroslav, ad Josef K.

mně stačil ten Ghazálí.
Označit hrobaře arabského racionalismu (a tím hrobaře filosofického myšlení pro polovinu tehdejšího světa, a na 1000 let dopředu) je snad ještě větší chucpe, než se v souvislosti s islámem ohánět Kantem, jehož absolutní imperativ je vlastně negací islámu ve všech jeho podobách.

Myslíte, že má Josef K. ty hámotiny z fildy, nebo je vygooglil na Wiki? Hádal bych fildu, kolektivní rozum wikipedistů by tohle nedovolil.
12. 06. 2012 | 00:55

Martin Konvička napsal(a):

Jaroslav, ad Josef K.

mně stačil ten Ghazálí.
Označit hrobaře arabského racionalismu (a tím hrobaře filosofického myšlení pro polovinu tehdejšího světa, a na 1000 let dopředu) je snad ještě větší chucpe, než se v souvislosti s islámem ohánět Kantem, jehož absolutní imperativ je vlastně negací islámu ve všech jeho podobách.

Myslíte, že má Josef K. ty hámotiny z fildy, nebo je vygooglil na Wiki? Hádal bych fildu, kolektivní rozum wikipedistů by tohle nedovolil.
12. 06. 2012 | 00:56

Martin Konvička napsal(a):

jsem hravej
proberu ten Josefův seznam položku po položce, ať víme, co nám ti islámové skutečně DALI ... neb název neznamená původ, ostatně ROBOTI se také vyrábějí spíše v Japonsku, než Čechách

Admiral, from amir al-bahr
- mořeplavba Arabům dlouho nešla, proto se Konstantinopol ubránil prvnímu džihádu, lodě jim postavili až alexandrijští Řekové.

Alchemy/ Chemistry
- mesopotámská, indická a perská alchymie je o 2000 let starší

Algebra, which comes from al-djabr (الجبر)
- koncept abstraktního počtu je indický, ale zásluhu o rozvoj mají

Algorithm, from the name of the scientist al-Khwarizmi (الخوارزمي)
- výjimečně ano

Almanac, from al-manakh (المناخ) (timetables)
- Sumerové psali letopisy 3000 let před "Araby"

Amber, from Anbar (عنبر)
- nějak ten importovaný šperk nazývat museli

Artichoke, from ard-i-choke (أرضِ شوكي)
- proč ne, nevím

Avarie (French for "ship damage"), from awar (عَوَر) ("damage")
- máme se čím chlubit

Baldaquin, from a tissue material made in Baghdad
- klidně ano

Camphor, from kafur
- produkt rosliny z JV Asie, "...early international trade has made camphor widely known in Arabia in pre-Islamic times..." (Wiki).

Carat (unit), from qīrāṭ (قيراط) ("mass")

Coffee, from Kahwa (قهوة)
- prostě míra, která přežila, Francouzi jim zase dali "metre"

Cotton, from koton (قطن)
- rostlina pěstovaná už Mohendžo-Daru, nějak ji nazvat museli

... atd. Prostě, všechny ty "dary islámu" by dozajista existovaly i bez něj; snad až na algebru a algoritmus nejde o myšlenkové koncepty či technické vynálezy, ale prostě o normální věci či přírodní produkty, jež existovaly a byly známy dávno v preislámských dobách ...
12. 06. 2012 | 01:08

Paschkönig napsal(a):

Josef K. -ten váš jmenný seznam má být jako co?To si máme sednout před několika výrazy na zadek a odblábolit zvratky šahády?? Podle vaší logiky" by se tu mohla objevit nějaká záhněda" a jmenovat jména jako Wernher von Braun,Kurt Tank,Willy Messerschmitt,Ernst Heinkel atd. a opěvovat jejich plody s tím,že nacismus byl nádherný,že se postavily dálnice po kterých se dodnes jezdí? to jako,že bychom měli být Ádovi vděční?... Nenechte se vysmát,tohle nesmyslné trumfování se jmennými rejstříky je o ničem,podstatná je osoba velezrůdy moham.rda, k odmítnutí činů této kreatury je třeba se postavit a ne slovíčkařit kdo přinesl kolik matematických příkladů... Projděte si fóra vyznavačů kultu smrti,kde se píše o jedinečnosti,výjimečnosti,nadřazenosti,nedotknutelnosti mohamedánského kultu,kde se ostatní označují jako jacísi káfiři,projděte si jejich reakce když se někdo slovem dotkne o jejich kult. Prohnaný islám do evropy nepatří,vám nestačí co udělali s Francií,Německem,Británií,že tam vznikají šaria zóny,že systematicky plundrují zemi ať už vyžíráním dávek,kriminalitou,neustálými požadavky,výstavbami obludných monster,viz monstrmešita v Kolíně nad Rýnem atd. (mimochodem kolem každé takové lokality vzniká tzv.mešitový kráter,s následným zvláštním"pohybem cen okolních nemovitostí).Jestli chcete kolaborovat s islámem,tak jste na tom jako kolaboranti z minulé éry.Jestli nás tu chcete sekýrovat za to,že odmítáme to svinstvo,tak si vás dovoluji upozornit,že jsem tady doma,a nehodlám se doma podřizovat,žádnému vypráskanému zvrhlému pouštnímu šariátu.Nestojím tu o žádné bazary,kebaby,mešity,pytle,halál žrádlo.Pokud se vám na tom něco nelíbí,tak kufr a ven.
12. 06. 2012 | 02:00

anti-stejskal napsal(a):

Martin Konvička

"Protože ta "identita" po muslimech vyžaduje věřit například takové šílenosti, že Bůh si za proroka vybral prznitele devítileté holčičky,"

"proč šílenosti, islám je judaismus, v judaismu je pedofilie zcela legální, oni jednoduše přejali židovskou tradici

A tomu fakt věříte? Muslimové nejdřív dobyli značnou část, jádro, Východoříma, kde předtím ta antika normálně žila."

"A tomu fakt věříte? Muslimové nejdřív dobyli značnou část, jádro, Východoříma, kde předtím ta antika normálně žila."

Tak to jsou nehorázné lži, žádná antika tam již nebyla

v Cáchách toho moc najít nemohli, to byl za antiky konec světa. Tomu říkáte "transfer"?

problém je že oni neměli ty antické spisy ani na jihu Evropy která byla dílem latinská dílem řecká, například Sicílie, Marseille v každém případě elita byla v římské době bilinguální

"Ten transfer byl mnohostrannější - vedle Aristotela nám islám dal koncepci svaté války, Bohem pomazaného panovníka, nebo například inkvizici."

nic vám neříká koncept Milkhemet Mitzvah, nemáte ani ponětí o tak triviálních faktech jako Just War (Augustinova christianizace Římské tradice), nemáte ani elementární ponětí o renezanci, starozákonním základu náboženských persekucí, či starozákonním konceptu pomazaného kněze a panovníka, nehledě na skutečnost že ke křesťanství prvotně konvertovala lůza.

to je šílené
12. 06. 2012 | 06:13

Ládik!!! napsal(a):

O arabáších je lépe číst zde: http://eurabia.parlamentnilisty.cz/default.aspx
12. 06. 2012 | 06:16

Baba napsal(a):

Ale co já s tím, že?
12. 06. 2012 | 06:37

Občan napsal(a):

Njn, dojeli jsme opět na svůj falešný pocit nadřazenosti.
Dokud muslim spořádaně dodával ropu a maximálně lítal po Paříži s hovnocucem a skládal zeleninu v tržnici, tak se hodil. Pak "se nějak stalo", že skončila konjunktura a místa na hovnocucech potřebujeme pro vyhozené bílé učitele, úředníky a dělníky; a muslimové začali "přebejvat".
Co s tím? Začneme je nenávidět. Snadné, levné, rychlé...

Jenže furt je dost paniček, které "nutně potřebují" své filipínské, indonéské a alžírské služky, furt "nutně potřebujeme" levnou španělskou chemickou "zeleninu" z velkofóliovníků, kde ji pěstují za 2 eura na den Maročané, Tunisané a další muslimové. Furt "nutně potřebujeme" kecky slepené levně v Indonésii, halenky ušité malými holkami v Bangladéši a Pakistánu. Protože "bílí" zaměstnanci jsou moc "drazí".

Vypadá to, že si budeme muset konečně vybrat - buď se budeme živit SAMI a DOMA a pak získáme právo poslat ty, co na nás levně pracovali zpátky, nebo se budeme muset smířit s tím, že tu zůstanou a pravděpodobně nás přečíslí. Není totiž normální, aby v EU bylo 32 000 000 nezaměstnaných OBČANŮ evropských států a přitom podnikatelé dováželi každoročně desetitisíce DALŠÍCH nádeníků ze zemí MIMO EU jen proto, že jsou ochotni dřít za almužnu.
POKUD chceme bílou Evropu, MUSÍME umožnit jejím OBČANŮM uživit se DOMA. To je celé. Evropa nechcípne na příliv muslimů, ale na nenažranost "kapitálu".
12. 06. 2012 | 07:11

Silvie napsal(a):

Josef K.-Anti-stejskal,
no a co z toho jako vyplývá???

Nechápu, proč tady operujete nějakými "výdobytky",jimiž obohatili před tisíci lety Arabi vědu či umění?
Myslíte si, že by se snad bez nich svět neobešel?
Další tisíce let (až do současnosti) nepřinesli světu vůbec NIC!
Vyjma terorismu, nenávisti, fanatismu, šovinismu, antisemitismu a zneužívání sociálních systémů vyspělého západního světa.

Najít významného vědce muslimského původu(jenž se navíc nenarodil mimo svou původní vlast) by byla asi docela práce.
Co se umělců týká, na těch pár, kteří jsou ve světě známí, byla islamisty vyhlášena fatwa.

Takže váš pokus dát vnucovat nám je coby kulturní a vědecké kapacity se jaksi míjí účinkem.
Tato pakultura se drží v té své nereformovatelné podobě jen proto, že k tomu používá násilné donucovací prostředky a drží lidi ve strachu a bázni.

Neexistuje prosperující muslimská země, jež nedisponuje černým zlatem.
Ale ani bohaté ropné státy nemají vlastní intelektuální elity (nepočítám-li mezi ně znalce koránu a obecné žvanily) - jsou nuceni je dovážet - ať již jde o architekty, špičkové lékaře, techniky atd.
Kde není podporována věda a rozvoj a veškeré studium je zaměřeno na "studium" koránu, tam není pokrok a dochází nutně k těžké stagnaci celé populace.
Ta pak není schopna držet krok s ostatními (nemuslimy) a ekonomicky chudne (bez ropy nemají ani ty nejbohatší arabské země co nabídnout).Cloumá jí závist při pohledu na stále relativně bohatou západní společnost (a to společnost "pohanskou"), jíž nedokáže ani minimálně hospodářsky konkurovat.

Musí to být strašná frustrace, když Ali zjistí, že ač oddaný muslim, má tisícinásobně horší životní úroveň ,nežli nemuslim západního světa, jímž tak neskonale pohrdá.
12. 06. 2012 | 07:53

Dobrý den napsal(a):

Pane Miller
co říkáte na útoky tureckých extrémistů v Německu? Mají tam na svědomí řady mrtvých a znásilněných měsíčně. http://www.deutscheopfer.de/
http://turkishmurderers.com/
12. 06. 2012 | 07:57

Pepa Řepa napsal(a):

Tvrdí, že Evropa, Starý kontinent, je ztracená. Na mezinárodní scéně hraje a bude hrát jen podřadnou roli, neboť se vzdala hodnot Západu.
----------------
No, něco na tom-pane Millere-je.
Já vím, že to ucho pojídačů žab nerado slyší, La France je přece velmoc, jen nevím v jakém smyslu slova. Možná v požírání zemědělských dotací nebo ve fotbale.
Když Anglosas půjde doleva, Franta doprava. Je to sice nádherná a kulturní země,mám ji rád, nicméně to s multi-kulti přepískla od dob de Gaulla se dostala úplně jinam a neví jak z toho.
Někdy mám pocit, že si musí projít etapou leninismu, kterou nezažila a představuje si ji jako Cohn-Bendit.

V budoucnu se stane pro Evropu větším problémem než Germán, dovoluji si zavěštit. A to vůbec nesouvisí se současným vychýlením kyvadla doleva.
12. 06. 2012 | 08:09

scallop napsal(a):

Konvicka

Takze muslimove jsou neco mezi simpanzi a paviany ? Dalsi perla do sbirky !
12. 06. 2012 | 08:13

Občan napsal(a):

Mohl by zde někdo z nahnědlých "znalců" vyčíslit, kteří muslimové jsou ti "správní" a kteří ti "špatní"?
Rád bych se v tom trošku zorientoval a ujasnil si, kohože to vlastně mám nenávidět. Muslimové jsou totiž skoro všude - v Číně, Indonésii, Malajsii, na Filipínách, Cejlonu, v Indii, Bangladéši, na Kavkaze, po celé Africe.

Děkuji
12. 06. 2012 | 08:26

Josef K. napsal(a):

Západní Evropa má kontinuální vztahy s islámským světem. Problém jiných norem je problém rozvírajících se kulturních hodnot, především po 2. válce, a postupné sekularizace západoevropských společností. Blahobyt Evropy nebyl vybudován na účetních hodnotách, ale díky hrůzným kontinentálním válkám a úleku z vlastní brutality. Islámský svět, ostatně ne nepodobný světu křesťanskému s multinacionální církví a zájmy jednotlivých území a vladnoucích vrstev, nezasáhl onen rozkol, který vedl prostřednictvím "protestantismu" k individualizaci společnosti a odpovědnosti. I Evropa je rozštěpena a kulturní rozdíly katolického "barbarského" jihu a středu a "kultivovaného" protestanstkého severu jsou zjevné. Česko není "protestantské", mentalita je spíše katolická. Navíc je "postreálněsocialistickýtuzzemec" islámským světem zaskočen. Po desetiletí tu vychovával teroristy ve jménu říše sovětského impéria, se kterými se přátelil až to svištělo, plodil děti, užíval si honorářů za vraždění na Západě. V průběhu úspěšného staletého budování jediného čistěnárodního Státu, likvidací Židů, Němců a společného státu se Slovenskem, se pro něho tato forma rozmanitosti stala vražednou. Komičnost tohoto postoje a z něj vyplývajících mravních soudů je zjevná z této diskuse. Pro mnohé občany Západu jsou Češi barbaři, postsovětské obyvatelstvo, které vyniká obří mírou kriminality nejen doma, ale i v zahraničí. Zároveň pro mnohé občany Západu jsou muslimové partneři.
Tuzemec se s tímto protikladem vyrovnává po svém: vše muslimské prohlásí za zrůdné.
Už to udělal nejen se Židy, Němci a dalšími. Má pocit, že se stane méně odpudivým autosupermárketovým kriminálníkem pro jiné?
To, co zjevně zaráží, je nízká vzdělanost mnoha zdejších diskutérů. Jejich mravní soudy jsou postavené na neznalosti a nekomplexnosti, osobní prožitek zaměňují za vzdělanost. Proto ty šílené generalizace.
Nevzdělaný člověk nepotřebuje rozmanitost postojů, neboť jeho svět musí být postaven na nehybných výrocích. Ovšem západní společnost ví, že každá nalezená odpověď je zároveň vyslovením nové otázky, či nového problému.
12. 06. 2012 | 08:27

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
ale no tak, Občane.
Vám ta nenávist k Židům nestačí?
Dyť z Vás leze i ušima.
Vám nejde o lásku k bradatcům.
Ti jsou pouze nástrojem, klackem na pejzatce.
Tak se netvařte jako pacifistický humanista.
12. 06. 2012 | 08:36

oranžáda přespolní napsal(a):

bude nová Reconqista ? Nebo budou evropané rádi otroky islámu .. ?
12. 06. 2012 | 08:52

Silvie napsal(a):

Občan,

odpověď je vcelku jednoduchá.

Ti "správní" zůstávají u nich doma!
12. 06. 2012 | 08:56

Občan napsal(a):

Řepo,
nevadí mi pejzatec, ale vadí mi sionista, protože to je stejný nácek jako holá hlava mlátící u nás bezdůvodně Cikány nebo podpalující v Holandsku domy s muslimy.
Stejně tak mi nevadí bradatec, ale vadí mi TŘEBA ta belgická džihádistická parta, protože to jsou stejní náckové jako atd...
Nevadí mi ani plešatec, dokud nezačne bezdůvodně mlátit, urážet, zabíjet kohokoli jiného; pak je to stejný nácek jako výše uvedení.

Vím, že Vám to vysvětluji úplně zbytečně, protože Vy stejně plkáte jen tak pro zábavu.
12. 06. 2012 | 08:57

Občan napsal(a):

Silvie,
a MY zůstáváme u nás doma?
12. 06. 2012 | 08:59

Silvie napsal(a):

Josef K.,

proč bych měla studovat islám a jeho "kulturu", když mě absolutně nezajímá a pohrdám jím, jako něčím totálně zvráceným?!
Nevěnuju svůj čas něčemu tak zbytečnému.

Jediné, co mě na něm interesuje, je to, jak se chová v Evropě a čím mě ohrožuje. Event. to, jak se bránit jeho invazi do dalších zemí.
12. 06. 2012 | 09:00

Silvie napsal(a):

Občan,

no, já teda jo. Pokud máte na mysli Evropu.
Ani ve snu by mě nenapadlo jet na dovolenou do Afriky nebo Dubaje, natož tam chtít trvale přebývat.

Ale bylo to myšelno s jistou nadsázkou.
12. 06. 2012 | 09:03

ali napsal(a):

Silvie
muslimskou i jinou integraci započali Francouzi..v době, kdy teklo francouzkým komoušům a socanům do bot, potřebovali voličskou základnu..no a Východní kultura se hodila nejvíc..že je budou volit bylo víc než jisté..to už je známý fakt..
12. 06. 2012 | 09:14

Ládik!!! napsal(a):

Jednou už tady proběhla debata o podrobnostech napichování na kůl. Nemusí být daleko doba, kdy to může být opět aktuální, třeba v televizi a posléze na náměstích.
12. 06. 2012 | 09:25

Občan napsal(a):

Ládiku!!!,
nabodnutí na kůl byl ve středověku a raném novověku dost běžný křesťanský hrdelní trest (viz. např. "Constitutio criminalis Carolina" z pol. 16. století). děloval se např. za zbojnictví a lapkovství, za loupežnou vraždu i za vraždu prostou spáchanou krutým způsobem, za vzpouru proti vrchnosti.
Tyto způsoby trestů se užívaly až do josefínských právních reforem.

Ale tak jste to patrně nemyslel, že...
12. 06. 2012 | 09:39

Občan napsal(a):

To Silvie:

Hm...
Takže správní křesťané jsou také ti, co zůstávají doma, že?
Ovšem pokud křesťané expandují, a to VŽDY násilnou formou, do okolí svého bydliště, nelze mít za zlé sousedům, konají-li stejně.
12. 06. 2012 | 09:42

Silvie napsal(a):

Ali,
jistě - to je nezanedbatelný fakt.
Jsou to právě levicově orientované strany, které podporují imigranty a "jejich práva".

Ale zejména je to Brusel,jako takový. V imigrantech, z nichž je v Evropě až 15 milionů muslimů, má silnou voličskou pojistku, kdyby už náhodou měli evropští občané všech eurovalů a fiskálních unií plné zuby a chtěli eurobyrokraty defenestrovat z jejich luxusního proskleného paláce.

U nás se orientují levicové strany ze stejných důvodů zase na cikánskou problematiku. Jenom jim to kazí třeba takový Doubrava a někteří socialističtí politici.
Za výborný vtip pokládám nápad cikánaktivistů, že by dělali Nečasovi poradce. Takže se zřídí vedle Šimečků a Šimáčkových (nebo ,jak se všichni ti "začleňovači" jmenují)další úřad. A všechny ty krávoviny, co si dotyčné etnikum vymyslí, musí bílí voli zacálovat.
12. 06. 2012 | 09:52

Silvie napsal(a):

Britská vláda plánuje zásadní průlom v migrační politice
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 12.6.2012 | Rubrika: Aktualit

Britská vláda plánuje pomoci zákonů omezit britským občanům přivážet si manželky a manžely ze zahraničí. Byť to není v návrhu explicitně zmíněno, je zákon namířen proti praxi muslimské komunity, kdy dochází k „dovozu“ manželky či manžela z muslimských zemí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V Britských listech (www.blisty.cz) byl článek k tomuto tématu uveden nadpisem, že „státní zájem je důležitější než právo manželů žít v téže zemi“ a bylo poznamenáno, že se v případě rozhodnutí britského parlamentu o omezení rodinného práva může dostat Velká Británie do sporu s Evropskou unií a Evropskou konvencí pro lidská práva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, které požadují, aby bylo umožněno všem občanům bez rozdílu si přivést partnera ze zahraničí, byť by pak v případě neschopnosti „britského“ partnera ho živit nebo vlastního neuplatnění, byl povinen ho živit britský stát.

Celý problém je totiž skryt také v tom, že britské úřady chtějí omezit přistěhovalectví ze strany ekonomicky méně aktivních partnerství. Což by opět postihlo hlavně přistěhovalectví muslimské, kde většinou pracuje maximálně muž a velmi málokdy žena.

Autor textu na Britských listech správně poznamenává, že si sice mohou zvolení představitelé britského lidu schválit co chtějí, ale vzhledem k tomu, že se Británie zavázala dodržovat dohody o lidských právech a je v strukturách EU, budou mít britští, či evropští soudci, jedinou možnost a to zrušit rozhodnutí britských úřadů – byť zvolených lidem.

Samozřejmě, že vše je složitější, ale základní pointa je pořád v tom, že demokraticky zvolení zástupci snažící se hájit zájem své společnosti, se dnes budou muset sklonit před nikým nezvolenými představiteli Evropské unie a lidsko-právních organizací, kteří prostě původně dobře myšlené zákony na ochranu občanů před zvůlí tyranů a násilníků zneužívají proti těmto samotným občanům a jejich právu chtít si zachovat nějakou podobu své společnosti a zabránit tomu co jim škodí. Byť za cenu omezení části práv těch, kteří představují problémový element v jejich společnosti.

Podrobnosti v angličtině zde.

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz
A jak z toho ven?
EU je cestou ke zkáze.
12. 06. 2012 | 09:57

Martin Konvička napsal(a):

Scallop:

Nejsou "mezi šimpanzi a paviány", ale - jak jsem psal - znásilňováíní prepubertálních samiček se u šimpanzů neděje, u paviánů ano.
NEPŘEKRUCUJTE

Z hlediska kuturní evoluce je islám napoak poměrně novou inovací. Zakázat hudbu a dívky skotačící bavící se s chlapci - na to musí být jeden kabrňák, aby na to přišel. Po ní už přišel jenom internet.
12. 06. 2012 | 09:59

anti-stejskal napsal(a):

Silvie

"Myslíte si, že by se snad bez nich svět neobešel?"

Islám vznikl jako reakce na křestanství, bez křestanství resp křestanské misijní činnosti nebylo by islámu, skutečnost že Islám zachoval to co všude jinde křestanéí zničili je nesmírně důležité, svět by se jistě bez těchto výdobitků obšel, ale ta civilizace by vypadala velmi jinak, neexistovala by žádná renesance žádná vědecká revoluce nic.

Problém Islámu je naprosto zoufalá politika západu v arabském světě od dob rozpadu Osmanské Říše

pokud se týče antisemitismu, ten obsahují všechna z židovství vzešlá náboženství, pokud se týče moderního arabského antisemitismu ten je produktem neschopnosti Evropy koexistovat s židem, židé věřili že exodem do Palestiny odstraní antisemitismus, což byl omyl vytvořili jej jinde, západ podporuje Izrael proti Arabům, protože má hrůzu z návratu židů do Evropy, tento návrat by okamžitě vytvořil antisemitismus kterému by vedl k obrovským sociálním problémům.

Věda je kulturní konstrukt nic jiného, západ si samozřejmě islámské vědce nepřeje, pokud by muslimové adoptovali vědu znamenalo by to nesmírné problémy pro Izrael (proto hrůza z jaderného Íránu, dnes je pro veškerý rozvoj jaderná fyzika nezbytná), tudíž západ se pokrytecky vysmívá muslimům že jsou hloupí ale zároveň dělá vše proto aby tak zůstali.

"Neexistuje prosperující muslimská země, jež nedisponuje černým zlatem.!

neexistuje, žádný vývoj není zadarmo, jakýkoliv rozvoj civilizace vyžaduje dřinu a oběti ke kterým v muslimském světě nemohlo dojít.

Islamizace západní Evropy není dílem Islámu je dílem poválečného vývoje, je velmi pravděpodobné že pro islám je tento proces nesmírně výhodný, jednoduše se chopili příležitosti kterou jim západ nabídl, z jejich pohledu se jedná o pozitivní věc.
12. 06. 2012 | 10:00

Silvie napsal(a):

Islámista: „Nevěrečtí ďábelníci asi chtějí válku s muslimy. V Belgii ale nezvítězí!“
Autor: -bj- | Publikováno: 11.6.2012 | Rubrika: Aktuality

„Nevěrečtí přisluhovači ďábla asi chtějí válku s muslimy. V Belgii ale nezvítězí!“, pohrozil minulý týden zatčený představitel belgické islamizační skupiny Sharia4Belgium (Šaría pro Belgii) Fouad Belkacem v reakci na zadržení muslimské konvertitky, která při kontrole totožnosti odmítla sejmout nikáb a policisty atakovala.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
„Ať se opováží něco takového v naší městské části Molenbeeku! Jestli chcete do pekel, je to váš problém, ale naše náboženství a způsob života, je nadřazený vašemu!“
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

, soptil dále Belkacem. Belkacem byl minulý týden zadržen pro rozpoutání nepokojů v cizinecké islámské čtvrti Bruselu - Molenbeek.

zdroje:
http://www.belgeinfo.com/index.php/345-molenbeek-le-porte-parole-de-sharia4belgium-fouad-belkacem-sinterroge-sur-le-sens-de-l-
12. 06. 2012 | 10:00

Silvie napsal(a):

Povšimněte si, laskavě, jak se tyto vyhůžky a útoky stupňují ve velmi krátkém časovém úseku. V Belgii se situace poměrně vyhrocuje. A jaká to bývala klidná země - kdysi jsem tam nějaký čas pobyla.
Opravdu je islám tak "tolerantní" a "mírumilovný"???
Opravdu jde jen o "excesy" ?
Islámista opět pobodal policisty. Tentokrát v Belgii
Autor: -bj- | Publikováno: 12.6.2012 | Rubrika: Aktuality


V bruselské muslimské čtvrti Molenbeek zaútočil v pátek večer radikální islámista na policejní hlídku nožem. Policistka zraněna smrtelně, její kolega již propuštěn do domácího ošetřování. Útok se odehrál zákeřně z nenadání, vše zaznamenala monitorovací kamera.

Zadržený islámistický útočník vypověděl, že přijel z Paříže coby mudžahedín vést „svatou válku“ za odchod nevěrců z Afghánistánu a proti zákazu nošení islámských celozávojů – nikábů.

Popřední imámové belgických muslimských asociací se od útoku distancovali s tím, že se jedná o okrajovou radikální buňku a vyzvali muslimy k praktikování islámu v souladu s belgickými zákony a bez excesů.zdroje a odkazy:

http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/884481/molenbeek-operation-reussie-pour-la-jeune-policiere-
12. 06. 2012 | 10:05

anti-stejskal napsal(a):

Občan

sionismus je praktický judaismus, vše co dělají sionisté je součást judaismu, jinak řečeno sionismus je judaismus v praxi.

židé jednoduše dlouhou dobu nic ze svých národnostních ambicí praktikovat nemohli, až v 19.stol se jim naskytla příležitost, kdykoliv žid dostal možnost choval se identicky jako dnes sionisté.
12. 06. 2012 | 10:08

Silvie napsal(a):

anti-stejskal
"Islamizace západní Evropy není dílem Islámu je dílem poválečného vývoje, je velmi pravděpodobné že pro islám je tento proces nesmírně výhodný, jednoduše se chopili příležitosti kterou jim západ nabídl, z jejich pohledu se jedná o pozitivní věc".

Tak v tom s vámi vřele souhlasím.
Nasadili jsme si (resp. západní Evropa) pěknou veš do kožichu.
A zjistili jsme následně, že je rezistentní proti všem typům repelentů.
12. 06. 2012 | 10:09

scallop napsal(a):

Martin Konvicka

Nezapomente: jde-li o spasu sveta, je povoleno vse, i prekrucovani !!!
12. 06. 2012 | 10:16

Martin Konvička napsal(a):

milá Silvie,

Tohle nemá cenu, abyste se tady tak namáhala ... Už se tu přihnala klasická islámofilní klaka (napůl chlapi, co jim utekla žena, a napůl takoví, co byli služebně kdesi v Jordánsku, pochutnali si tam na jehněčím a teď jsou přesvědčeni, že "znají arabskou kulturu"). Neznalost přitom čouhá z každé jejich věty.

Jako když píše Josef K.:

"Nevzdělaný člověk nepotřebuje rozmanitost postojů, neboť jeho svět musí být postaven na nehybných výrocích. Ovšem západní společnost ví, že každá nalezená odpověď je zároveň vyslovením nové otázky, či nového problému."

Prvou větou vlastně definuje islám (i s poněkud přepjatou implikací islámec => nevzdělanec).
Druhou větou se dopouští zločinu "okcidentalismu", interpretuje islám z hlediska západního člověka, jako by islámu na nějakém nevěřícím psu záleželo.
12. 06. 2012 | 10:16

Paschkönig napsal(a):

Josefa K., Tady tyhle mrzké sebemrskačské nactiutrhačné komentáře si nechte laskavě adresně... Jestli sekýrujete generelně čechy (resp.evropany) z úpadkové kultury,protichůdných postojů,z autosupermarketového zločinu tak jste (a to jste) na stejné úrovni s těmi které tak pateticky kritizujete.Na jednu stranu se vám ježí hřbet,že se všichni údajně na muslimy díváme jako na teroristy,ale sám všechny vidíte jako zaprděné čecháčky nemajíce vzdělání a ponětí o vlastní historii.Jestli tu chcete sekýrovat,tak buďte adresný,Lojza Vobtáhlo a Fanda Skočdopol z Ouměřic jsou nevzdělaní zabednění češi kteří za války kolaborovali s gestapem,pak jako rudí gardisti týrali během odsunu /vyhánění/ sudetské němce,poté sloužili StB,načež se z nich stali ctihodní představitelé dozorčích rad zprovatizovaných podniků.
Aby bylo jasno,já vpodstatě odmítám přístup neustálého komentování muslimských specialitek",pro mě za mě ať se u sebe doma vydovádí ze svých (pa)zvyků. Mě osobně vadí a jsem kategoricky proti strkání rypáku do události v Libyi,či Iráku,osobně jsem za to ihned stáhnout všechny vojáky z Aghánistánu ap. Jestli jsem nějak spoluzodpovědný za to,že raketa vyrobená někde u Lockheeda zabila omylem afghánské civilisty tak soud nade mnou ponechte vyšší instanci,vy (Josefe K.) se tu do mě nesnažte ani náznakem navážet nebo mě tu sekýrovat,mě si do svých lehce nevymáchaných nactiutrhačných úst neberte.
Mě islám neobohacuje a vidím jeho rozpínavost (ve světle") toho co jsem měl možnost vidět v západní evropě jako velkou hrozbu když ne pro nás,tak pro naše potomky.To že vy nevidíte jeho hrozbu je váš problém a naše smůla.Jste jako marxistický intelektuálek který si v 30tých letech hoví v pařížské kavárně.Jenže Josefe Ká. marxismus jinak vnímá kavárenský levicový bohém a jinak člověk zadrátovaný v gulagu. A tak je to i s vaším milovaným islámem,jestli to vidíte optikou:že já znalec matematických vzorců jsem obohacen okouzlen islámem a ty kterýžto nemáš VŠ tak kušuj,tak to jsi zcela mimo mísu.Pro mě za mě si jezděte do zemí vonící kořením,kávou,zpívajícími cikádami... nakupujte si tam koberce aládinovy lampy,a obráceně též,přijeď sem Achmede podívej se tu,něco si kup a zase jeď zpátky,né že se tu uchytíš a budeš se tu dožadovat svých měřítek.Jestli si západní evropa zadělala na budoucí pohromu,tak je to varování pro nás abychom jí nenásledovali. Je třeba důsledně vést protiimigrační politiku. Já tady zde odmítám abych někde ve městě procházel kolem obludných mešit,musel se jako káfir raději vyhnout šariátské zóně. To vaše obohacení o kterém vy neustále žvaníte vidím v tom,že se budou lidé (pokud chtějí) vzájemně navštěvovat,(turistický ruch),ne že jedna skupina obyvatel převrátí chod státu ke svému. Vy tu pateticky křičíte o tom,že češi od obrazovek zvratků tvnova konzumujíc lahváč ze suprmarketu nevědouc nic o historii mají jakýsi dvojaký pohled na svou historii,mluvte laskavě adresně,či k sobě rovným,případně k svým známým které jste takto přistihl... Já vám tu jasně a na rovinu říkám,že nevidím v každém muslimovi toho který mi tu uřízne hlavu,stejně tak jako nevidím v každém bavorském sedlákovi nácka sypajíc cyklón B.,ale zároveň jasně říkám,že islám a jeho prokvok moham.d s tím co on a jeho pouštní parta vydávila do obsahu knihy jménem korán je pro mě nepřípustné a zcela to odmítám,jsem tu Josefe ká doma a mám právo tohle svinstvo odmítnout.Pro mě je to svinstvo,shit,stejně jako Májn"kampf,či marxistické zvratky. Proti islámu je potřeba se zde jednoznačně vymezit,jasně říct,že korán a jeho obsah do česka nevozte,já také nemám problém pokud bych jel někam do muslimské země se v daný okamžik a na daném místě přizpůsobit místním zvyklostem,to je totiž ta tolerance vstřícnost respekt k druhému o kterém vy a celá ta multikulturalistická banda se svazáckým plamenem v očích jen dřistá.
12. 06. 2012 | 10:26

anti-stejskal napsal(a):

Silvie

tomu se říká úpadek civilizace vzdá-li se společnost dobrovolně ambicí a morálky jež ji vytvořila, taková společnost zaniká na její místo obvykle nastoupí jiní, problém není Islám či muslimové obdobně jako problém nejsou Romové, problém je v elitách.

To měl západ vědět před WWII na čí stranu se dá, vybral si špatně, nyní jen nese následky.
12. 06. 2012 | 10:34

J.Formánek napsal(a):

Josef K. tu nastínil zajímavé téma - muslimové z vděčnosti za plody antiky Řeky zotročili, pozabíjeli a v minulém století vyhnali/deportovali či zpogromovali.

Obávám se, že za desetitisíce vědeckých pojmů k mání v každé vyšší škole, lékárně či nemocnici....................projevují tito nýmandi vděčnost ne nulovou, přímo zápornou.

Josef K. pracuje na principu médií - platí jen to, co se kontinuálně vytrubuje do světa.
12. 06. 2012 | 10:47

Silvie napsal(a):

Paschkönig

moc pěkné a výstižné!

Martin K.,

vím, že profesionální "začleňovače" neovlivním - dokud je nějaký muslim "neobohatí" přímo a konkrétně.
Ale hodně lidí vůbec netuší, co se kolem nich děje. Je dobré je informovat a beru to ,jako svou občanskou povinnost.
Články z belgických novin jsou varující a jde z nich mráz po těle.
Bude se časem naše kolaborantské vedení EU a bruselských institucí snažit vyhovět požadavkům muslimů a vytvoří jim speciální území, kam zakáže nemuslimům vstup?
Vůbec bych se nedivila tomu, kdyby nám přikázala emigraci, abychom "zbytečně nedráždili".

Budou někdy vládnoucí špičky unie za tuto kolaboraci souzeny?!
12. 06. 2012 | 10:48

Občan napsal(a):

To anti-stejskal (10:34):

Myslíte, že někdo pochopí smysl?
12. 06. 2012 | 10:53

anti-stejskal napsal(a):

Občan

doufám že ano, ale moc tomu nevěřím
12. 06. 2012 | 11:00

Martin Konvička napsal(a):

Silvie:

"Bude se časem naše kolaborantské vedení EU a bruselských institucí snažit vyhovět požadavkům muslimů a vytvoří jim speciální území, kam zakáže nemuslimům vstup?"

Nebude. Islámu se daří mnohem lépe, když má po ruce nějaké nemuslimy, které může konstantně zastrašovat, vysávat a prudit.

Srovnejte ostatně plně islámské země, třeba Afgánistán či Pákistán, a islámské země s většími nemuslimskými menšinami, třeba Malajsii, nebo (ještě nedávno) Sýrii. (Ropné státy nepočítat, to je specifický případ).

Pokud něco bruselské vedení dělat bude, tak bude pomáhat dusit nemuslimskou většinu, aby se moc nebránila, aby přijala své postavení.
Ono se to ostatně už děje - co jiného je zákaz "urážet náboženství", než první z nesčetných požadavků šárie?
12. 06. 2012 | 11:01

iga napsal(a):

Občane

křesťané expandují VŽDY do okolí svého bydliště?
Co tím prosím vás myslíte?
Viděl jste snad bojůvku mladých katolíků vypalovat někde v arabské zemi auta? pokud ano, prosím odkaz.

Osobně mi připadá šílené řešit v Evropě takové problémy jako vynucené sňatky, segregaci pohlaví, vraždy ze cti, ženskou obřízku, fatwy na spisovatele apodobně. Je mi jedno jestli je to kulturou nebo náboženstvím, ale tohle tady prostě nemá co dělat. Jenomže Evropa je v pasti, buďto se začne bránit ovšem zákonitě tak ztratí část svého duchovního dědictví (humanismus, římské právo, křesťanská láska atd.) anebo se nezačne bránit a ztratí všechno. Nevím, co je lepší...

Já se ten nepříznivý vývoj snažím alespoň zabrzdit produkcí potomstva v dostatečném množství a kvalitě:-) Na Arabky v Lutonu ale pochopitelně nemám.
12. 06. 2012 | 11:06

český maloměšťák napsal(a):

http://www.upi.com/Business_News/2012/06/12/Great-Recession-erases-20-years-of-wealth/UPI-40691339488000/?spt=hs&or=bn

"...The Great Recession erased two decades of American wealth in three years, with a typical family's net worth falling nearly 40 percent, the Federal Reserve said.
A median family's net assets plunged to $77,300 in 2010 from $126,400 in 2007, the Fed said in its Survey of Consumer Finances, issued every three years..."

"...Young middle-age families, headed by people ages 35 to 44, were hardest hit, the Fed said. Their median net worth fell 54 percent to $42,100 in 2010..."

promiňte, že jsem vstoupil do vaší vášnivé debaty o muslimech, kteří nás připravují o klidný spánek - malou aktualitkou o tom, kdo/ či CO ??/nás vlastně připravuje o majetky.

Pokračujte prosím.
12. 06. 2012 | 11:20

Občan napsal(a):

To iga:

Já vídám mnohem horší věci - například bombardéry EU a USA vraždící naprosto nevinné lidi v Iráku, Libyi, Afghanistánu, tytéž mocenské celky okupující svrchované státy a dopouštějící se v nich docela odporných zločinů, tytéž mocenské celky otevřeně i skrytě násilně intervenující v mnoha zemích a tytéž mocenské celky selektivně a účelově podporující právě militantní islamisty.
Nemluvě o tom, že islamizaci Evropy provedla Evropa sama! A to rozbitím Jugoslávie a NÁSILNOU islamizací Bosny-Hercegoviny a Kosova, jakož i podporou čečenských a dalších kavkazských teroristů v rámci "boje proti Rusku".
12. 06. 2012 | 11:22

Martin Konvička napsal(a):

iga

Vždy je lepší ztratit část, než ztratit všechno.
(Zkuste si myšlenkový experiment, zda je lepší mít jedno oko, nebo nemít oko žádné. Je to totéž).

S tím potomstvem:
Ano, ale - přeplodit je nelze. Jestliže nějaká komumita pokládá ženu jen za "dělohu", a dělá vše pro to, aby početně rostla, museli bychom přistoupit k de facto jejich reporodukčním pravidlům. To jest zotročit ženy. Pak by už vlastně bylo jedno, zda přijmeme nebo nepřijmeme islám.
Nehledě na to, že oblast, kde se islámu 1000 let brání plozením, existuje. Jmenuje se Indie. Obě hlavní náboženské komumity se činí po staletí a každý se může zaletět podívat, k čemu to vede.
Už proto je třeba se bránit.
12. 06. 2012 | 11:22

Občan napsal(a):

To č.m.:

KDO a CO bychom věděli. Ale je to tabu a tak je třeba obrátit pozornost k muslimům. Smrdí to "třicátejma"; jen některé objekty nenávisti se tak nějak prohodily...
12. 06. 2012 | 11:25

iga napsal(a):

Martin Konvička

s tím okem to nesedí. Navrhuji spíše příklad, zda je lepší žít po lobotomii či nežít vůbec....
Hodnot, které nám Evropanům brání s muslimy pořádně zatočit (které třeba Američané moc nevyznávají) si cením docela dost. Působení muslimů v současné Evropě vnímám ovšem silně negativně. Jejich děsné zvyky nejsou hodné žádné ochrany.
Jsem si naprosto vědomá,že přeplodit je nelze, tím spíš, že na kvalitu nehodlám výchovy nehodlám rezignovat, ale lze aspoň trochu vylepšit skore.
12. 06. 2012 | 11:47

Silvie napsal(a):

iga,

žijete v Lutonu?
Já tam byla kdysi na čas s chotěm, měli jsme pronajatý domeček na periférii. Jak to tam teď vypadá?
Jediné ,co se mi líbilo, byl venkov. Vrchovina je nádherná a ty vesničky jsou,jako z pohádky.
Je tam ještě ten šílený pajzl u Letizie? Italové k ní chodívali na večeři.
12. 06. 2012 | 11:55

Paschkönig napsal(a):

to Občan,a teď Qui Bono??
západoevropští představitelé posílají vámi zmiňované EFY,Tornáda,eF-16 na cizí země, na nevinné civilisty,a vyznavači mohameda mydlíc se u toho svorně mezi sebou navzájem a za vzájemného pokřiku aláhu agbar... Stejní vyznavači mohamedova kultu se dožadují šariátských zvyků v hostitelských zemích a svorně volí ony představitele kteří pouštějí ony bombardéry.,člověku se chce sprostě zaklít co je tohle ku.rva za obludný tyjátr,kdo ho popichuje,řídí. Ale ať je za tím NWO,Area 51-))),zednáři,konspirace či kdovíjaký jiný xindl,stále to nemění nic na povaze islámu jako takového. Proč se bránili vídeňáci s přispěchavší pomocí Jana Sobieského u Vídně,čemu se to bránili už tehdá (a vlastně pořád)?... Občan tady mluví o jakýchsi mocenských celcích,ale to jsou přeci ti konkrétní eurozm.rdi,eurohujeři,povětšinou socialisté a zelení kteří s vyžranými bachory,chrápají v Bruselstánu,nebo ve vládách zmiňovaných zemí. A když se proti těmto eurohujerským zjebům nahlas ozývají lidé tak jsou označeni za xenofoby,ultrapravici atd. Chce se mi zvracet...
12. 06. 2012 | 12:00

iga napsal(a):

Silvie

v Lutonu nežiji a vzhledem k tomu, co jsem si přečetla v Telegraphu jsem i docela ráda:
Ugly, grey, depressing: why Luton really is the worst place in Britain

Kromě nepřívětivého prostředí Luton také proslul problematickými vztahy s muslimskou menšinou, která tam už není menšinou (20 000lidí).
12. 06. 2012 | 12:02

Martin Konvička napsal(a):

iga:

Neblázněte.
S muslimy "pořádně zatočit" nám nebrání nějaký humanismus či láska (to bychom nemohli, ve službách radikálního islámu, bombardovat Kaddáfího a podrážet Assada). Brání nám v tom 1) hamižnost, 2) zbabělost, 3) neprincipiálnost, a 4) lpění na našich vlastních tabu.

Vysvětlím.
Především, k zatočení s islámem není třeba jaderně bombardovat Mekku, ba ani Káhiru či Karáčí. K zatočená s islámem je třeba především ukázat jasné hranice těm muslimům, kteří jsou už v Evropě, a dále vést tvrdou ideologickou (3x podtrženo) proti islámské ummě, ať už té v Evropě, nebo té za mořem.
Je to velice prosté. Islám je "náboženství hanby a cti", a islámská kultura je kulturou hierarchie a mačismu. Naše ustupování, dialogování, kecy o "respektu", zvláštná práva a ohledy ... je jen utvrzuje v přesvědčení, že jsme slabí a dekadentní, ergo Mohammed a imámové mají pravdu, ergo islám vyhraje.
Každý náš ústupek je prostě posiluje. Představte si mohamedány ne jako dospělé zodpovědné lidi, ale jako zdivočelé třináctileté fracky. Budete je, třeba při hodině tělocviku, uklidňovat ústupkama - nebo uplatníte tvrdou sílu proti hlavním provokatérům, a tím umožníte tomu zbytku "vychladnout"? Zeptejte se kteréhokoli tělocvikáře, bachaře, učitele ze zvláštní školy...
Tvrdé odmítnutí islámu musí být provázeno plausibilní hrozbou těm, kdo na naše pravidla nepřistoupí. Deislamizace - repatriace - deportace. Oni se ničeho jiného nebojí, než deportací. A na druhé straně - většiana těch, kdo jsou už v Evropě, by se domů dobrovolně nevracela. Postavme je před prostou volbu: Evropské pohodlí a prosperita bez islámu, nebo lodní lístek. Férově, klidně, spořádaně, transparentně.

No a co nám v tom brání
1) hamižnost - bojíme se "ropné karty", bojíme se chtít po obyvatelích, aby přežili pár měsíců či let válečného hospodářství ... bez nichž se ovšem válka vyhrát nedá.
2) zbabělost - politici dnešního Západu odvozují svou legitimitu od neustále rostoucí prosperity, či její iluzi, a odmítají to, kvůli čemu jsou politiky - odpovědnost.
3) neprincipiálnost - celý ten relativismus, který staví nedovede hiearchizovat práva zdejších obyvatel nad pseudopráva kolonistů; bojíme se postavit za to svoje, protože jsme zapomněli, co to bylo, a
4) vlastní tabu - ta nám brání regulérně pojmenovat, proč je islám absolutně nepřijatelný, neslučitelný s bazální lidskostí.
12. 06. 2012 | 12:04

Martin Konvička napsal(a):

iga:

Výše uvedené samozřejmě žádá znovu promyslet základy "civilizovaného bytí" a ano, nápravu naší vlastní společnosti tak, abychom se za ni opět nestyděli postavit.

Protože, a v tom souhlasím s leckým zde, islám v Evropě zakořeňuje jen díky našim vlastním chybám. (Je to nápadně vidět na konvertitech a konvertitkách, a vůbec multikulturách, což jsou lidé, kterým tato společnost nic nenabízí, a oni ji nenávidí a přejí si ji zničit).

Proč mám takovou pifku na "intošidla" Müllerova či Komárkova typu? Protože jsou příkladem chytrých, dospělých lidí, kteří budou raději mlžit, než aby napjali své snahy ve výše uvedeném smyslu. Pošklebují se nad stavem společnosti, ale nemají dost odvahy navrhnout byť jen náznak řešení - mohli by se dostat do řečí, a to by nesnesli.
12. 06. 2012 | 12:15

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Taková konstrukce je na místě. Pokud by se tedy k nějaké moci dohrabali Konvičkové - s těmi jejich " deislamizátory" či Čochtan s jeho dobytčáky.
Pokud však vidím katastrofální mezivýsledek voleb ve Francii - ve směru Le Penova uskupení(odhad max. 3 místa z 577) .....tak k tomu sice možná dojde - ale na takové té zaprděné čecháčkovské úrovni ....tedy spíše komediálně laděné.

Vidím to tak :
Kolem mešity v Brně se plíží temná postava - na ramenou nese deislamizátor. Za ním jde cosi mohutného - vrhajícího obezní stín na zdi mešity. To cosi drží v ruce tureckou plastovou bambitku na pinpongové míčky z Pákistánu. Oba stíny mezi sebou komunikují pomocí Twitteru. Zatím jim arabský majitel toto umožňuje - i přes jejich četné antimuslimské výpady. Zatím poctivě platí - kartou vydanou díky penězům ze Saudské ASrábie.
Z mešity vyjde člověk - je lapen, přes hlavu je mu navlečen pytel uštrikovaný v Afghanistanu...je odvlečen na benzinku OMV. Počkají , až si muslimští majitelé sítě OMV vyinkasují tržbu a pak odvlečou lapeného na záchod.
Nasadí deislamizátor . Sundají pytel ....nyní ale zjistí, že burka je vlastně jen šátkem s kyjovskou výšivkou a že babička z Líšně , kterou před chvíli úspěšně deislamizovali do mešity pouze chodí uklízet - mizerný Kalouskův důchod by ji totiž jinak již dávno vyhnal z jejího nájemního bytu pod mostem, a to i když si za něj kurdský majitel neúčtuje tolik, co ostatní majitelé - vše řádní vlastenci českého původu.
Babička si sundá šátek, po buddhisticku se ukloní a zpívaje " Hari Krišna, Hari, Hari...." odskáče směrem k Líšni.

Ráno najdou na WC benzinky ONV dva oběšence, pistolku, sadu pinpongovývh míčků a jakousi tyčku připomínající střední díl výfuku.
Zanesou všecko na mešitní hřbitov a hodí to do společného hrobu. Na náhrobek nechají napsat :
Allah je dobrotivý. Přeje všem.
Někomu však není pomoci ani tak.
12. 06. 2012 | 12:28

český maloměšťák napsal(a):

re :... z jejího nájemního bytu pod most, a to....

/zatím tedy ještě Kalouskovy reformy nevedly k situaci, kdybychom měli běžně k dispozici nájemní byty pod mostem...zatím se tam nájemné neplatí - ZATÍM !!!/
12. 06. 2012 | 12:39

Paschkönig napsal(a):

český maloměšťák,skoro by se chtělo říci,že to co jste tu vypotil nezůstalo vaší přezdívce nic dlužno. Nuznější příspěvek jsem nečetl.Tyhlety rádobyzábavné duhové satirické skeče jsou opravdu k smíchu...
12. 06. 2012 | 12:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Paschkönig - Píše se "Cui bono", nikoliv "qui". "Cui" znamená "komu" - Cui prodest? - Komu to prospívá? "Qui" znamená "který", jako tázací i vztažné.
12. 06. 2012 | 12:52

Pepa Řepa napsal(a):

Paschkönig
je vidět, že jste tady nový.
Kolega je tady za duševní naháče.Střídá nejen nicky, ale i pohlaví.
Obdivuhodná mužena.

Máte pochválit.
Ha-ha-ha, to je legrace v Kozloistánu zelném.
Ale i on je náš bližní. Je zázrak, že se naučil/a číst.
12. 06. 2012 | 12:55

Paschkönig napsal(a):

kolemjdoucí, v tom ajfru jsem se překlik,ale jak se říká Mí pražané mi rozumějí...
Snad za ten překlik nedostanu od místních (starých) fatwu.
12. 06. 2012 | 13:01

Ahoj napsal(a):

Nejasny blabol o nicem. Zbytecna nic nerikajici slova. Ztrata casu vubec tohle cist.
Pan Landa dokazal rici v jedne vete vice nez vy v celem clanku a to: Evropa byla bila pradedovi se libila.
12. 06. 2012 | 13:09

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

anti-stejskal – „Problém není islám či muslimové, obdobně jako problém nejsou Romové, problém je v elitách.“

Problém je samozřejmě v elitách, ale je také v islámu. Problém našich elit se projevuje v tom, že nejsou schopny či ochotny tu problematičnost islámu (jeho neslučitelnost s evropskou civilizací) brát na vědomí, že ji soustavně bagatelizují. Obojí je v diskusi dostatečně zdůrazněno. Takže si tady jen hrajete se slovy.
12. 06. 2012 | 13:22

Martin Konvička napsal(a):

Kolemjdoucí:

Jenže to pak už nejsou elity. Neplní své poslání.
Maximálně tak jelity.
Arabista Mueller si možná taky myslí, že je elita. Přitom píše jako blábolidlo.
12. 06. 2012 | 13:25

český maloměšťák napsal(a):

Paschkönig
Qui, qui....
Nemelo být " Kvik, kvik.." ?
Dík za pochvalu.

Pepa Řepa
Vy mě vidíte i fyzicky , Pepko ? /" mění i pohlaví"/
Buď jste blázen nebo estébák. Nějaký bisácký podržtaška.
Pepko - víte , že pomlouvat se nemá ? To vás za vašho neradostného dospívání na E 55 nenaučili ?
12. 06. 2012 | 13:26

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Paschkönig - "v tom ajfru jsem se překlik"

Nejde ani tak o Vás, ale o to, že v poslední době se tahle česká inovace latiny vyskytuje stále častěji i v tištěných textech. Doufal jsem, že si to vysvětlení přečtou i ostatní diskutující.
12. 06. 2012 | 13:31

Silvie napsal(a):

Pepo,

představte si, že včera Honolulu POCHVÁLIL poprvé Šlapku za smysluplný příspěvek!!! Ovšem převzatý z angličtiny, takže není zcela jisté, zda Šlapku textu dostatečně rozuměl a nedal gól do vlastní branky (šlo o hodné černoušky v Africe)?!
Já jsem na ty románské jazyky, takže netuším...

iga,

já tam byla v 95. roce a už tehdy tam bylo plno Pákistánců. Hnusné, průmyslové město. Tehdy tam dělali Italové cosi pro Vauxhall.
Žrádlo bylo tragické, nešel-li člověk do číny (ta byla ovšem fantastická)nebo k Italům. Jenom ty steaky byly skvělé - až na to, že jim zrovna v té době zešílely kravky.
Ale snad mám už inkubační dobu za sebou?!

Jinak mě Británie neoslnila ničím, snad jedině přírodou. Ale nic, co bych nenašla stonásobně jinde.
12. 06. 2012 | 13:35

Pepa Řepa napsal(a):

....sím, jelita jsou haram.

A kolega anti-stejskal, alias n.o.s.Hořejšího sirotek, je celý netrpělivý a natěšený, aby mohl konečně posté uplatnit dawkinsovkou tezi, že příčinou úpadku lidstva jsou náboženství jako taková, tak ho netrapte, kde jinde se má vypovídat,ke zpovědi nechodí a v debatě o porodnictví, či laktační psychoze šanci nedostal.

Tady to je jako v Travesti show.
:-)
12. 06. 2012 | 13:36

anti-stejskal napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

problém Islámu není neslučitelnost s evropskou civilizací! proč by se s ní Islám měl slučovat, muslimové by se museli zbláznit

navíc to není ani smyslem adoptování multikulturalismu

Martin Konvička
2) zbabělost - politici dnešního Západu odvozují svou legitimitu od neustále rostoucí prosperity, či její iluzi, a odmítají to, kvůli čemu jsou politiky - odpovědnost.

jste na omylu, možná věříte v jakousi demokracii, myslím že naprosto nemáte ponětí co vlastně ta demokracie znamená.
12. 06. 2012 | 13:39

buldatra napsal(a):

Autor píše:
„dhimmíství“ pro stávající evropské národy.
Postavení „dhimmí“, podle islámské normy určené nemuslimům jako obyvatelstvu pod ochranou islámu, leč nerovnoprávné a ve vztahu k muslimům druhořadé.

Existuje nepřeberné množství důvodů, proč je globalizace světa na spravedlivých základech nemožná a dhimmství, ukotvené v islámské ideologii je jedním z nich.
Dhimmi, jakýsi podčlověk, evokuje existenci nadčlověka, tedy existenci jiné, hodně podobně zrůdné ideologie.

Západ, neboli euroatlantická civilizace je civilizace, která se dostala přes všechny možné i nemožné peripetie do určitého stadia vývoje.
Je to stadium budování demokracie, čili stadium postupného odideologizovávání, aby člověk mohl konečně žít svobodně a ne podle nějakých ideologických pravidel.

Stadium demokracie má k dokonalosti stále ještě daleko, nicméně má ukotvena jistá pravidla, jako například lidská práva, mimo jiné proto, aby nikdo nebyl dhimmi. Což je s islámskou ideologií v příkrém rozporu a těch rozporů existuje mnohem více.

Nacismus je zakázaný, nechápu, nejde mě do hlavy, proč se těší podpoře ideologie, která hlásá prakticky jinými slovy totéž.
12. 06. 2012 | 13:43

anti-stejskal napsal(a):

Pepa Řepa

jste na omylu, náboženství může prospívat podívejte na judaismus, ovšem ona evoluční strategie zde je přítomna (náboženství je evoluční strategie) náboženství které prospívá jednomu nemusí ovšem prospívat druhému, speciálně pokud náboženství toho druhého je bezcenným paskvilem, čímž se dostáváme k dnešním problémům západ trpěl náboženstvím které bylo bezcenné
12. 06. 2012 | 13:44

kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Martin Konvička - "Jenže to pak už nejsou elity. Neplní své poslání."

Ano, jistí nezodpovědní politikové a publicisté neplní své poslání, ale bohužel jsou stále VE FUNKCI elit, tj.na místech, kde rozhodujícím způsobem ovlivňují dění v EU.
12. 06. 2012 | 13:46

anti-stejskal napsal(a):

buldatra

omyl islám není nacismus, nemá s ním nic společného v Islámu můžete konvertovat a stát se plnohodnotnou součástí společnosti, jiné náboženství je formou nacismu - judaismus zde vždy zůstanete jen gojímem přinejlepším ger toshav a možná pár jedinců může konvertovat.

ovšem napsat že judaismus je nacismus je hrubě politicky nekorektní
12. 06. 2012 | 13:49

Martin Konvička napsal(a):

kolemjdoucí:
Za tím účelem snad bylo vynalezeno veřejné pouliční osvětlení, nebo ne?
12. 06. 2012 | 13:51

Paschkönig napsal(a):

technická: já bych se zdržel pojmenování elita pro lidi kteří jsou momentálně ve vrcholné politice... Elita může být mezi chirurgy,herci,piloty,lidí sloužících na ponorkách,sportovci nikoli však lidi co sídlí např v Bruselu... Snad mi tu někdo nechce namluvit že kreatury Barrosso,van Rompuy,či Ransdorf apod.je nějaká elita...-)
12. 06. 2012 | 13:56

Martin Konvička napsal(a):

anti-stejskal

"v Islámu můžete konvertovat a stát se plnohodnotnou součástí společnosti..." - alias zmr_dem.
Děkuji, nechci, ale pokud to potěší vás, tak se pro mě za mě tím zmrd_dem staňte.

Je to mnohem jednodušší cesta je zmrd_ství, než třeba přihláška do KSČ.
12. 06. 2012 | 13:57

Martin Konvička napsal(a):

Paschkönig:

Souhlas. Elita se taknějak pozná tak, že si jich lidé váží, nebo se jich třeba i bojí, ale rozhodně jimi - nepordají.
12. 06. 2012 | 13:58

Paschkönig napsal(a):

anti-stejskal: ...v Islámu můžete konvertovat a stát se plnohodnotnou součástí společnosti..., teda koukám na hodiny,je 14:00 a někteří jsou na plech...
Než si osuším slzy hořkosladkého smíchu tak mi tu (až vystřízliví) může antistejskal povědět kterak se konvertuje z islámu...
12. 06. 2012 | 14:00

anti-stejskal napsal(a):

Martin Konvička

děkuji, opravdu nemám zájem židovské bludy mne osobně neberou a je zcela lhostejné s jakou příchutí jsou podávány.
12. 06. 2012 | 14:04

Martin Konvička napsal(a):

Paschkönig:

Z islámu se konvertuje nohama napřed, což samozřejmě víte ... ve skutečnosti to alespoň v ČR zatím(!!!) není tak horké, máme tady pár veřejných Odpadlíků, kterým se zatím, až na periodické vzkazy typu "Víme o tobě", "Najdeme si tě", či "Shniješ v pekle" zas tolik neděje.
Zatím.
Ovšem v zemích, jako je Německo a Francie, jsou takoví lidé rutinně zabíjeni, nebo žijí pod falešnou identitou, permanentně na útěku ... což není taková bžunda, jak se zdá, zkuste žít na permanentním útěku třeba s dítětem školního věku; máme i v ČR pár takových žen.

Proto je třeba Muellery, anti-Stejskaly, Občany, Maloměšťáky a jim podobné dusit, a dusit, a dusit. Jsou spoluodpovědní.
12. 06. 2012 | 14:07

buldatra napsal(a):

Pane anti-stejskale,

pokud vám to nebude vadit, budu vás uvádět jako živoucí příklad toho, že proces odideologizovávání je setsakra nesnadný, v důsledku čehož nás čeká ještě spousta práce.

Věřím, že jednou bude lidská mysl svobodná a prostá všech primitivních ideologií.
12. 06. 2012 | 14:10

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Správně. A s cibulí a artyčokem. Navrch parmazán a kus klobásy.
Dusit, dusit a volat k spoluodpovědnosti. Nejlépe rovnou předvolat. Třeba před nějaké stranické politbyro.
Mám si vzít klobouk - nebo je možno vstoupit do budovy vašeho obskurního spolku i s nepokrytou hlavou ?

P.S. KOnvičko - vy přeci nejste takový vůl - jak se celkem úspěšně snažíte ze sebe udělat zde, ne ?
12. 06. 2012 | 14:29

Paschkönig napsal(a):

...kde pramení zlo? v absenci empatie... řekl po norimberském procesu jeden z vyšetřovatelů. Zlo se rodí i ve škodolibosti a posměváčství,takový maloměšťák se tu bude ještě půl dne dusit přihlouplým smíchem nad překliknutím Qui/Cui, (kdyby na to nebyl upozorněn tak by prd věděl)) Antistejskalové,maloměšťáci tu posměšně hýkají a notují si s těmi kteří z evropy dělají tatarstán.Nedávno se takovým říkalo kolaboranti.Nemyslím si,že z toho něco mají,kolaborují z nevědomosti z hlupáctví,přes svůj škodolibý smích nevidí,že je (nás) vyznavači mohamedova kultu smrti sami posměšně nazývají kafíry.
12. 06. 2012 | 14:31

anti-stejskal napsal(a):

Martin Konvička

za co spoluodpovědní? já zde Islám nechci, osobně jsem pro repatriaci muslimů včetně rodinných příslušníků z EU,

fakt že západní civilizace chcípá považuji za obrovskou katastrofu, ale západní člověk si ji způsobil sám napíši toto před WWII kdy se rozdávali karty si západ vybral špatně.
12. 06. 2012 | 14:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...ve vašich debatách jste poněkud pozapomněli na ropu a ropovody,... Obava zhýčkané Evropy,...aby se "náhodou" šejkové, kteří vyznávají islám, nerozhodli "přiškrtit Evropě kohoutky", .... a neposílat ropu Číně, která o ní usiluje. Až ji získá,....čínština se stane hned po mateřštině druhým povinným jazykem v Evropě. Ropy je na 20-30 let, do té doby budou Číňanů dvě miliardy,..."kormidlo dějin vezme jiný směr". I když,...ve "hře" jsou ještě jiné faktory, ale jdou mimo "islamizaci". Tužka.
12. 06. 2012 | 14:35

Martin Konvička napsal(a):

Paschkönig:

Pořád se jim říká "kolaboranti".
A pravidla pro zacházení s kolaboranty též nikdo nezměnil: Ta jsou stará jako lidstvo samo, ona jen dočasná mediálně-politická mlha jim dává jakousi iluzi bezpečí.
12. 06. 2012 | 14:38

Eleshar napsal(a):

Vtipné je, že ti největší křiklouni proti islámu by obvykle nejraději zavřeli všechny homosexuály do koncentráků a ženské přikovali k plotně. Fascinující je, jak se taky po ekonomické krisi šíří nenávist vůči židům...

Člověk by řekl, že by si takoví lidé s radikálními islamisty skoro mohli docela dobře rozumět...:(
12. 06. 2012 | 14:58

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
Paschkönig:

Pořád se jim říká "kolaboranti".
A pravidla pro zacházení s kolaboranty též nikdo nezměnil: Ta jsou stará jako lidstvo samo, ona jen dočasná mediálně-politická mlha jim dává jakousi iluzi bezpečí.
12. 06. 2012 | 14:38
-------------------
Pasch...a Konvička
Vy jste jenom obyčejní, západním luxusem unudění hýkalisti, kteří by se před dvěma Albánci trochu jen vyššího vzrůstu než jste vy sami posrali strachy.
A tak si hledáte zástupné cíle - konstruujete si tkzv. kolaboranty.

Jděte bojovat s Talibanem ne ze svého sofa , nebo z kanclu placeného daňovými poplatníky...ale se zbraní v ruce - v Asii...vy dva šašci.

Hezký den - a nezapomeňte si u pumpy zjistit, jestli dnes pojedete dom na řepku či na naftu. A úpokud na naftu - tak si kleknětě a dvakrát se ukloňte směrem ke Ghawaru.

Z takových jako vy se vyklubali i ti rádoby bojovníci s nacismem - po válce. Co pak znásilňovali a zabíjeli " Sudeťáky". Hlavně na ně - na kolaboranty !
Jen do nich - teď jim ukážem !
Takoví jako jste vy - to je zhouba "křesťansko-judaisticko-antické" Evropy.
----------------------------------------
Lůza. Naštěstí zatím jen duševní. Divím se Stejskalovi, že to tu trpí.
12. 06. 2012 | 14:58

český maloměšťák napsal(a):

Eleshar
Skupinově myslící lidé většinou ale vždy takto dopadnou - že se paradoxně octnou postupně na druhé strany barikády. Protože krátká je lavka mezi tím, co je skutečně správné a žádoucí udělat...a tím co se skupinově halucinujícímu jedinci zrovna honí hlavou.

Takže on i ten Konvička nakonec musí přiznat, že mu imponují Čochtanovy dobytčáky a krátké procesy s kolaboranty.
Je to takříkajíc psychologicky nevyhnutelné.
12. 06. 2012 | 15:04

anti-stejskal napsal(a):

český maloměšťák

"křesťansko-judaisticko-antické"

nic takového neexistuje, ty první dvě jsou popřením toho třetího
12. 06. 2012 | 15:07

Eleshar napsal(a):

český maloměšťák:
Kdo bojuje s monstry, musí dbát, aby se nestal monstrem, neboť když hledíme do propasti, propast také hledí do nás...:)

Je to patrně zejména v USA, nejpodobnější názory s radikálními muslimy mají typicky neoconi.
12. 06. 2012 | 15:13

český maloměšťák napsal(a):

anti-stejskal
Já se nebudu přít o to, co znamenalo např. křesťanství ve vztahu k antice - protože bych byl sám proti svým názorům.
A navíc kvačím teď směrem k té třetí tradici - už je 10 minut po before the bell.
:)
Nerte to jako takový slovní obrat.

Mimochodem - je zajímavé že střecha antických poslucháren - její pomyslné krovy nebo jak to nazvat /strany/ - se protnou až v nekonečnu.
Střecha gotického chrámu ve vrcholu klenby, pozdnějších chrámů o něco výše.
Střecha paneláku je pak placatá.
:)

Mějte se.
12. 06. 2012 | 15:14

Martin Konvička napsal(a):

Eleshar:
"...křiklouni proti islámu by obvykle nejraději zavřeli všechny homosexuály do koncentráků a ženské přikovali k plotně..."
Dokažte to, nebo zalezte.

maloměšťák:
Jste skutečný, nebo "konstruovaný"?
Jednou na ty krátké procesy dojde. A nebude to má vina, ani vina zmíněného "Čochtana". My pouze varujeme. Pokud to něčí vina bude, tak těch, kdo pro své pohodlí nechají situaci dojít tak daleko.
12. 06. 2012 | 15:14

český maloměšťák napsal(a):

Eleshar
To si zkusím zapamatovat. Nebo víte co - já si to radši hned zkopíruji.

Mějte se taky.
12. 06. 2012 | 15:15

anti-stejskal napsal(a):

Eleshar

nerozumím jak můžete vy citovat Nietzscheho, to opravdu nerozumím

český maloměšťák

víte co zabilo tu třetí tradici? přílišná míra tolerance k těm prvním dvěma
12. 06. 2012 | 15:19

ghándí napsal(a):

opakováním frází typu " islám je náboženství míru" a podobně si řežeme pod sebou větev. islám je nenávistná ideologie, která je netolerantní ke všemu, co islám není. korán nelze vykládat jinak a ani se o to nikdo nesnaží. dokud jsou muslimové v menšině, budou se přetvařovat. až budou ve většině, budeme se třepat o život jako kooptové v egytpě.
12. 06. 2012 | 15:20

český maloměšťák napsal(a):

M.K.
Asi budu skutečný. Protože téměř vždy, když "dodiskutuji" s individui typu Paschkönig - se někdo snaží nabourat síť do které jsem připojen.
12. 06. 2012 | 15:20

anti-stejskal napsal(a):

ghándí

pravděpodobně nebyla méně tolerantní křesťanská větev než Koptská pravoslavná církev, tito psychopaté patřili k největším zrůdám, vůbec
12. 06. 2012 | 15:26

Silvie napsal(a):

Eleshar,

a na to jste přišel přímo hlavou?
Jsem tou poslední, která by měla kdy cokoliv proti homosexuálům. Jsem vcelku liberální i vůči církvím, ačkoliv mě ty rozsáhlé a neoprávněné restituce maličkou hnětou. Pokládám se za feministku a kecy o ženách u plotny mě přivádějí do varu.
Být ale liberální vůči ,už ze své podstaty tak netolerantnímu, náboženství, jakým je islám - je rozšířenou SEBEVRAŽDOU!!!

Šlapka vypouští jenom rádoby vtipné pšouky, ale význam toho, o čem je tady řeč, mu úspěšně zcela uniká. Už několik let.

Bavíme se o ohrožení demokratických svobod, o ponižování důstojnosti křesťanů přistěhovalci, o kolaboraci evropských politiků s nepřítelem, o budoucnosti našich dětí...

Zesměšnit to může jenom trouba, který je už na konci své životní cesty, nemá děti nebo mu na nich nesejde.
A není to tak, že se nás - dnešních čtyřicátníků ,či padesátníků islamizace nedotkne.

Cítím mezi řádky, že velká část sympatizantů s muslimskými imigranty je latentními , či přiznanými antisemity. Odtud se bere jejich benevolence k očividným prasárnám, jichž se islamisti dopouštějí.

Psát nesmysly o konverzi od islámu, může jenom absolutní nedouk.
Stačí se podívat do Egypta, jak dopadli zdejší koptští křesťané (teroristické útoky z roku 2011).
12. 06. 2012 | 15:33

Paschkönig napsal(a):

maloměšťáku,jestli bych se strachy pokálel před dvěma urostlými albánci (dle situace),pokud by měli nůž v ruce,tak dozajista ano,nejsem frajer jako vy.
Není mým cílem s někým bojovat ty trumbero jeden,já tu jen odmítám to,co tu chcete importovat vy se svými pochopy. Došly ti argumenty tak se snižuješ k invektivám,viď,to vy vyznavači mohamedána děláte.Je dobře co tu píšeš,ostatní si o vás udělají obrázek.
12. 06. 2012 | 15:36

anti-stejskal napsal(a):

ghándí

je zajímavé že ten zlý Islám tak dlouho kopty toleroval a toleruje, pro představu to dobré křesťanství tj. náboženství lásky (křesťanská láska, většina neví co ten výraz znamená) měla za následek že původní náboženství Řeků a Římanů a nejen jich bylo během několika století zlikvidováno.

Ono to pravděpodobně s tím islámem nebude tak tragické jak se nám někteří snaží namluvit.
12. 06. 2012 | 15:36

Martin Konvička napsal(a):

ghándí:

Opravím Vás:

"... dokud jsou muslimové pod deseti procenty, budou se přetvařovat, až jich bude okolo deseti procent, budeme se třepat o život jako angličané, francouzi..."
Fakt nepotřebují většinu.
12. 06. 2012 | 15:40

Paschkönig napsal(a):

anti stejskal: to je zas výpotek, být tolerován ve vlastní zemi...,to je jak na podmínku...
12. 06. 2012 | 15:45

Silvie napsal(a):

A jako Belgičané...
Pošlou nás do prde..
Prý - buď nás respektujte nebo táhněte!

Tohle si dovolí říci parazit psovi v jeho kožichu.
Nevídáno.
12. 06. 2012 | 15:45

český maloměšťák napsal(a):

Paschkönig
Na rozdíl od individuí typu přestárlé svazačky Silvie a vás- jsem nikdy v KSČ nebyl.
Takže si prosím tykejte mezi sebou, ano ?
Dík.

P.S. Nevím jak je tomu mezi sociálně slabými v islámském světě - ale předpokládám že my budeme dodržovat zdejší uzus - že si tedy dva sobě neznámí lidé /pokud jsou duševně zdrávi a dospělí/ vykají.
Jinak by nás totiž Martin Konvička třeba označil za kolaboranty a poslal do gulagu.
A já mám radši teplo než zimu. A taky nejsem zvyklý spát v jedné místnosti s více jak jednou osobou.
12. 06. 2012 | 15:54

ghándí napsal(a):

antisejskal,
islám toleruje ostaní náboženství jenom v případě, že jim ve všem podrobí. muslimové ani nechápou , co je to tolerance, nepovažujou žadné naboženství za rovnoprávné. nemužeme se na ně ani za to zlobit, takový je prostě islám .
martin konvička,
invaze muslimů do evropy podporovaná levicovými šílenci typu lžipátera halíka nemůže dle meho názoru skončit jinak, než občanskou válkou.
12. 06. 2012 | 15:58

anti-stejskal napsal(a):

ghándí

inu vidíte, křesťanství netolerovalo žádné jiné náboženství, dokonce ani žádné jiné křesťanské učení (přirozeně mimo judaismu protože ten byl součástí křesťanské teologie)
12. 06. 2012 | 16:05

ghándí napsal(a):

anti stejskal,
křestanství je tolerantní až moc. jenom těch bolševiků, co tady pobíhá.
12. 06. 2012 | 16:14

Bronislav Ostřanský napsal(a):

Ahoj Zdeňku,
rád čtu Tvůj blog. Takže Tě po čase zdravím a přeji vše dobré.
Bronislav Ostřanský
12. 06. 2012 | 16:14

Eleshar napsal(a):

Silvie:

Heh, vtipné je, že nejsme ve sporu.
Schválně se ale na tu neokonservativní rétoriku podívejte. V určitých radikálních protestantských kruzích v USA dokonce naleznete zastánce ženské obřízky (což je zajímavé, že u islámu bude celkem potíž najít, protože koncept ženké obřízky pochází z původního afrického animismu, nikoliv z islámu.

Jinak s tím, že islám není náboženství míru, nelze než souhlasit. Islám jakožto abrahámovské náboženství a striktní monoteismus je podobně jako judaismus a křesťanství inherentně agresivní a násilnický. To ale neplyne z nějaké islámské specifičnosti, nýbrž jde o nedílnou součást monoteistické koncepce náboženství, kde je ústředním sacrem jediný Bůh, který nepřipouští alternativy (a pochopitelně jeho tresty za odchylky jsou absolutního charakteru - smrt, zneuctění - obojí doprovázené věčným zatracením, namísto řekněmež "kdo nebude sedmého dne světiti, nechť za trest sní půlku cibule nebo vyčistí obecní latrínu"). Tomuto typu náboženství je vlastní sklon k teokratickému absolutismu a obecně ztotožnění státu a církve (a rovněž též universalistický nárok na světovládu).

Tyto tendence lze pozorovat velmi snadno v křesťanství i judaismu, byť pochopitelně v nesrovnatelně menší míře, protože křesťanství a judaismus nemají na rozdíl od islámu institucionalisovanou moc. Jakmile ale někde začnou vystrkovat růžky (Polsko, Severní Irsko, američtí protestantští fundamentalisté,...), začíná být horko a objevují se úplně stejné vzorce myšlení jako u radikálního islámu. V takových situacích se také naplno obnažuje pokrytectví radikálních forem těchto náboženství, protože ideologickými cíli si jsou nesmírně blízko (smrt homosexuálům, ženy k plotně, radikální kreacionismus, teokratický absolutismus, podřízení všech aspektů života kléru). Zdánlivý ideologický rozpor se tak přetavuje na čistě mocenskou půtku.

Jedinou cestou z takového bordelu je podle mého názoru vzdělaná, angažovaná a materiálně +/- zabezpečená společnost. Fungovalo to v Evropě, funguje to i v některých arabských státech (typicky bohaté pidistáty, kde i žebráci mají barák s internetovým připojením a kabelovou televisí, ale bolestnější přerod lze sledovat i v Turecku).
12. 06. 2012 | 16:16

Martin Konvička napsal(a):

Bronislav Ostřanský:

Jste rasista?
V příspěvku z 22:15 jsem ukázal, že autor tohoto blogu rasista je.
12. 06. 2012 | 16:16

anti-stejskal napsal(a):

ghándí

křesťané nejsou u moci.

bolševici? inu opět před WWII si západ mohl vybrat, vybral si špatně
12. 06. 2012 | 16:16

Paschkönig napsal(a):

maloměšťák, jak už jsem psal výše jsem pro to,ihned stáhnout všechny vojáky z Afghánistánu,.Tudíž ani já nemám zájem o nějakého umouněného tatrmana s kalašnikovem,to jen k vaší další přihlouplé poznámce o bojovnících z kanceláře.K poznámce o předposrání před urostými Albánci ještě toliko,že tato a podobné debaty jsou tu proto,abych tu žádní řezači hlav z Albánie nebyli,ať už mají metr padesát,nebo dva a půl. K vašim dalším zvratkům o Ká eš Čé asi toliko,já v té partaji (naštěstí) také nebyl,pouze jsem podotknul,že vám podobní se zasluhují o import toho náboženství míru"-)))jsou to především levičáci a zelenáči".Takže ty impertinence o nějakém tykání si nechte pro sobě rovné.
12. 06. 2012 | 16:21

Eleshar napsal(a):

Jinak mimochodem, islám je z abrahámovských monoteismů skutečně ještě tak nejtolerantnější, protože uznává teologickou spřízněnost sebe sama s křesťanstvím a judaismem (tzv. náboženství knihy). U křesťanů a židů nic takového nepřipadalo v úvahu, tam byly v zásadě 3 možnosti (a to i pro souvěrce, jen z jiné sekty):

- konverse (nuceně-dobrovolná či přímo násilná, např. nahnáním do nejbližší řeky)
- vyhnání (a zábor veškerého majetku)
- vyhlazení

Pochopitelně křesťanství a judaismus si už nic takového nemohou dovolit, protože nemají politckou a institucionální moc, islám ano.
12. 06. 2012 | 16:21

Martin Konvička napsal(a):

Eleshar:

1. Být proti islámu NEZNAMENÁ býti křesťanským fundamentlistou, ba dokonce to ani neznamená podporovat nesmyslná dobrodružstvá západních armád ve státech MENA.
(Já osobně se dokonce domnívám, že přílišný křesťanský akcent dělá odmítačům islámu medvědá službu, neb komplikuje některá logická spojenectví, a byť může být situace v USA jiná, v Evropě představení křesťanských církví, až na pár výjimečých osobností, spíše kolaborují, než by se islámu stavěli)

2. Neznám Vaše pohnutky, proč relativizujete islám, a jsou mi jedno, ale o jedno vás prosím - nedělejte to tak hloupě, jako v případě té obřízky. Já vám najdu, a nezabere mi to více než 10 minut, 10 fatew a prohlášení isl. duchovních, kteří ten barbarský zvyk schvalují, a dalších 50, které to omlouvají. Prevalence obřízky v Egyptě (snad 80% ... ) je obecně známá i dokumentům WHO, a stejně dobře je znám její výskyt třeba v Indonésii či Pákistánu, což krapet otupuje ten argument o "africkém zvyku".
Ženská obřízka POCHÁZÍ z animistické Afriky, ale islám ji adoptoval a rozšířil. Zkuste, probůh, trochu vnímat historicitu jevů a dějů.
12. 06. 2012 | 16:25

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

"Divím se Stejskalovi, že to tu trpí."

Editor zde chce mít diskusi .... no tohle to už diskuse není .... k nastavení/zajištění něčeho serióznějšího u novinářů a/nebo vlastníků Aktuálně.cz není vůle.

Něco lepšího ke čtení. :-) Autorka lékařka, ročník 1980.
http://www.blisty.cz/art/54215.html
12. 06. 2012 | 16:29

Martin Konvička napsal(a):

Elshar:

"...islám protože uznává teologickou spřízněnost sebe sama s křesťanstvím a judaismem (tzv. náboženství knihy). U křesťanů a židů nic takového nepřipadalo v úvahu..."

Jistě. Protože islám přišel poslední, musel se ke svým rannějším bratránkům, od nichž opisoval a doufal v konvertity, nějak postavit. Křesťanství vůči islámu nic takového učinit nemohlo, judaismus vůči křesťanství také ne.

Prostě další blbý anachronismus, a na slově "blbý" trvám.
12. 06. 2012 | 16:30

Paschkönig napsal(a):

Eleshar,tak podivejme podivejme...-islám je z abrahámovských monoteismů skutečně ještě tak nejtolerantnější... ano,po celé západní evropě o tom vyznavači toho nejtolerantnějšího náboženství dávají vědět...
12. 06. 2012 | 16:37

anti-stejskal napsal(a):

Martin Konvička

vy perlíte samozřejmě že mohl a také postavil judaismus ovšem různé své zvrhlosti zakrývá do sublimních výrazů viz Talmud přirozeně židé žili jako menšina mezi různými národy tedy museli být trochu korektní
12. 06. 2012 | 16:41

zdenekmuller napsal(a):

Pane Konvičko!

Autorem textu je jistý osoba jménem Zdeněk Müller. Máte plné právo názory této osoby kritizovat, odmítat, cupovat. Leč nechte přitom na pokoji arabisty. Spíše byste jim měl být vděčný za to, že si dnes můžete přečíst korán ve srozumitelné řeči a že máte do čeho se následně „obouvat“.

Arabistika nikoho nezavazuje být advokátem Arabů a islámu. Zavazuje své adepty k jedinému: být kritický ke zdrojům, z nichž čerpá poznatky, a následně poznatky interpretovat způsobem průkazným a ověřitelným. Jedná se o vědní obor, který má své ustálené badatelské postupy a používá metody i jiných věd, ať už je to filologie nebo historiografie.

Arabistiku dělají ovšem lidé. Lidem nelze zakázat afektivní přístup k tomu, co dělají a činí. Mezi arabisty tak jsou jak ti, kteří názorově více vyhovují táboru odpůrců islámu, jako naopak ti, kteří se jeví jako zastánci muslimů. Například takový Louis Massignon (1882-1962), velký znalec islámské mystiky, byl fascinován spiritualitou islámu a zasvětil život sbližování křesťanů a muslimů, odmítal sionismus a hájil věc palestinských uprchlíků. Vysloužil si za to nenávist, byl dokonce fyzicky napaden a zraněn natolik, že téměř pozbyl sluch. Naopak taková Anne-Marie Delcambreová, francouzská profesorka arabštiny a odbornice na islámské právo a islámskou civilizaci, se zařadila mezi odborníky, kteří názorně ukazují, že tzv. „přesvědčení muslimové“ o své víře vlastně nic nevědí.

Připomenout by se dal i Gustav von Grunebaum (1909-1972), rakouský arabista a historik usazený v USA. Kdyby současní „znalci“ islámu měli trpělivost vyhledat si jeho knihy v knihovně, zjistili by, že už více jak půl stoletím jasně předpověděl současné problémy a vymezil, na čem třeba pracovat, aby se konflikty islámu a Západu neprohlubovaly.

Diskutéry tak často rukou mávnutím odmítaná Francie, která jim stojí za zmínku jen v případě, když jde o to na špatný příklad, má mezi svými velikány (nesmrtelnými z francouzské Akademie) etnologa Clauda Lévi-Strausse (1908-2009). Jeho pasáže věnované islámu jsou velice chmurné. Kdo by to však dnes četl, jen by se zamazal při listování starými vědeckými spisy zanesenými prachem. Navíc by se musel prokousávat množstvím textů, což současnému stylu osvojování si informací naprosto neodpovídá. Co není na netu, není v hlavě.

Před půl stoletím jsem si poprvé přečetl v Ottově slovníku naučném heslo islám. Psal ho nejspíše někdo z českých arabistů se „zájmem“, ba i fascinací pro Araby a arabskou kulturu. Musil, Růžička, Tauer? Už jsem zapomněl. Leč dodnes si pamatuji, že charakteristika muslimské víry tam není nijak obdivná. Věcná, informativní, pozitivistická, leč nijak aktivistická, tedy tak jak se na vědeckou střízlivost sluší. Co víc chcete od arabistů? Aby dnes tahali horké kaštany z ohně za někoho, kdo si knihy jejich předchůdců a starších kolegů nepřečetl, protože byly staré? Jsou snad povinni přizpůsobovat se aktuálně populárnímu prezentismus a chodit ode zdi ke zdi?

Dnes se kdekdo pasuje na mudrce a soudce. A přitom slyší jen to, co chce slyšet, a co mu nejde pod vousy, tomu přisoudí nějakou nadávku nebo vinu. Není-liž pravda, pane Konvičko? Obdivuji Vaši schopnost mít odpověď na všechno. A navíc hned, okamžitě, vzápětí. Velmi rád bych Vám přiznal genialitu. Bohužel se občas se nemohu ubránit pocitu, že píšete rychleji než přemýšlíte.
12. 06. 2012 | 16:48

J.Formánek napsal(a):

Eleshar je asi troll:

Korán označuje židy i křesťany za mušrik-y, takže žádná tolerance se nekoná. Polyteismus je v islámu největší hřích, židům napařili jako heteroboha Ezru a křesťanům "proroka" JK.

Takže si něco nastudujte, neb se zatím nedokážete o islámu bavit.

Nikdy jsem neslyšel o židech či křesťanech volajících po smrti homosexuálů, takže anonym eleshar tu prostě hecuje jako radio Tirana/Jerevan.
12. 06. 2012 | 16:56

J.Formánek napsal(a):

(Na smrcení homosexuálu má islám bumážku, kterou nikdo nikdy nezruší, takže muslimovi stačí citovat a projevit tak v praxi původní význam slova "muslim")
12. 06. 2012 | 16:59

anti-stejskal napsal(a):

J.Formánek

Nikdy jsem neslyšel o židech či křesťanech volajících po smrti homosexuálů

tak tedy premiéra
Government Should Kill Gays Says Pastor
https://www.youtube.com/watch?v=lWtSmw5d0ko
12. 06. 2012 | 17:03

Eleshar napsal(a):

Konvička:
Nikde jsem nepsal, že odpůrce islámu musí být nutně křesťanský fundamentalista. Když si přečtete to, co píšu, tak jsem taky vlastně odpůrce islámu.

J. Formánek:
Já nemluvím o svatých textech (doporučuji zalistovat biblí, co ta říká o jinověrcích), ale o skutečné historii. Území dobyté islámem zůstalo do jisté míry nábožensky heterogenní. Vždy tam zůstala spousta křesťanů a židů, kteří mohli praktikovat svůj ritus a místy se dokonce výrazně účastnili na správě (řečtí fanarioté například). Pochopitelně nebyli plnoprávní, byli utlačovaní, museli platit pochopitelně daně navíc. Ale byli živí.
Španělsko po křesťanské reconquistě se takřka okamžitě nábožensky homogenisovalo, a to všemi zmíněnými prostředky - nucenými konversemi, masovým vysidlováním i cíleným vyhlazováním. Zasáhlo to jak muslimy, tak židy. Totéž se dělo do značné míry v Palestině, proto odtamtud křižáky vždycky rychle vypráskali, protože je nenáviděl každý, včetně místních křesťanů.

Dnešní situace vyplývá z toho, že postavení islámu se nezměnilo, zatímco západ se sekularisoval (narážky na žido-křesťanskou kulturu proti muslimské jsou tedy velmi nepřípadné, protože charakteristikou západu je právě striktní sekularismus a odluka církve od státu).
12. 06. 2012 | 17:06

Martin Konvička napsal(a):

Pane Muellere,

Uvádíte příklady arabistů minulosti, příklady, které pochopitelně neznám, jsa v oboru laikem.
Ale věřím Vám. Věřím, že někteří Vaši předchůdci a kolegové, třeba ten von Grunebaum, dokázali předpovědět a popsat současné problémy, varovat před nimi.

Já nemám nic proti arabistice jako oboru. O to víc se Vás musím zeptat - proč na ramenou jmenovaných obrů a nepokračujete v jejich práci, proč místo toho píšete plytké, apologetické, nebo naopak rasistické, či dokonce apologeticko-rasistické texty, jako je ten Váš? Proč se domníváte, že vzletnými frázemi o "mystice ... spiritualitě ... sbližování" zakryjete hnusnou realitu ožívajícího islámu, o níž se dnes doslova každý může přesvědčit - třeba zavítáním na weby islámských organizací?

Napište normálně férově: "Netušil jsem, že můj donedávna esoterický zájem o jistou vzdálenou kulturu a její projevy, bude ještě za mého života tak politicky citlivý, tak výbušný, tak o kejhák". "Nemám sil na skutečně angažovaný postoj, nechtěl jsem se dožít situace, kdy u mě spoluobčané budou hledat vysvětlení, radu". "Nejsem dost silný na tento úkol, mám strach".

Pokud byste to Vy, nebo Kropáček, nebo tady Znalec středověkých snářů Ostřanský přiznali, získali byste, když ne respekt, aspoň pochopení. Ovšem nemohli byste o současném islámu, o jeho expanzi v Evropě, o mechanismus té expanze, o nesporných rizicích, chodit kázat do médií, přišli byste o katedry a místa v redakcích, nekonzultovali by Vás politici a analytici. Ztratili byste část vlivu, a možná občasný honorář (nota bene nízkým nestojící za to tajtrdlíkování), ale bylo by to od Vás aspoň zodpovědné, mnohem zodpovědnější než to, co - jako obor - v poslední dekádě předvádíte.
12. 06. 2012 | 17:07

tvoje máma napsal(a):

Hehe Silvie, ty jsi ale slepice. Zivotem zahorkla, ideologicky zaslepena, proste nenavistna slepice. Kde's k tomu svymu mindraku prisla? Patent na pravdu k nemu byl pribalenej?
12. 06. 2012 | 17:08

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Muller
Pane Mullere, zeptejte se prosím Vy - až se půjdete kát a přiznávat....zda tedy je nutno mít při vstupu do budovy toho mravokárného obskurního Konvičkova spolku na hlavě klobouk.
Mě totiž ignoruje. Na dotazy neodpovídá.
Asi chce, aby mě coby kolaboranta vyselektovali už na vrátnici...nebo co.

Buďte té lásky, prosím Vás.
12. 06. 2012 | 17:14

hovorka11 napsal(a):

Skutečně největší hrozba není islám, ale naše podpora nejtvrdšímu ozbrojenému jádru islamistů v zájmu ukořistění ropy a potrestání států neobchodujících s dolarem.
To, co američani provedli v Kosovu, podporou vyhánění srbů dělají spolu s podporou naší televize ČT1 a ČT24 v Sýrii. Naše veřejnoprávní média ohlupují obyvatele u nás selektovanými zprávami kryjící úděsnou skutečnost!!!
Toto jsou dnešní zprávy z židovského ERETZ :

Exodus křesťanů ze západní Sýrie
Publikováno ‍‍10.6.2012 - 20 Sivan 5772 | , autor: Vatikánský rozhlas
Damašek. Křesťané opustili město Qusayr v blízkosti Homsu. Donutilo je k tomu ultimátum vyhlášené velitelem ozbrojené opozice, Abdelem Salam Harbou. Informace přinesla agentura Fides s odvoláním na místní zdroje. Od chvíle vypuknutí konfliktu zůstala z deseti tisíc věřících, kteří městečko obývali, pouhá tisícovka. I ti byli nyní přinuceni ke spěšnému útěku. Některé městské mešity před týdnem vyhlásily z minaretů, že křesťané musí opustit Qusayr do šesti dnů. Ultimátum vypršelo v pátek 8. června.
-------------------
Saúdská Arábie stále vězní 35 křesťanů kvůli jejich víře
Publikováno ‍‍10.6.2012 - 20 Sivan 5772 | , autor: Vatikánský rozhlas
Dauhá. Saúdská Arábie nadále vězní 35 křesťanů, kteří byli v prosinci minulého roku přistiženi policií při adventní modlitbě v soukromém domě. Jediným náboženstvím povoleným v Saúdské Arábii je islám. Na nátlak Spojených států je křesťanům od roku 2006 povoleno modlit se ve vlastních domech. Z formálního hlediska nebylo tedy možné obvinit shromážděné z modlitby. Byli proto obviněni z nelegálního shromažďování osob téhož pohlaví.

Zdroj:
http://eretz.cz/
12. 06. 2012 | 17:36

Paschkönig napsal(a):

pane Z.Müller,to co jste tu napsal je sice hezk,ale to je tak do té bohémské kavárny,zafilozofovat si o něčem jako je islám.Vyšel jste se z ní podívat také ven,na ulici?Copak nevidíte nebo nechcete vidět co se děje v Evropě? Nikdo vám nebere vaše poznatky o islámu,ale nezlobte se z knih,procházek po jemenském bazaru aj. si celou mozaiku neposkládáte.Pokud by jste přijel koncem 30let do Berlína,jak by jste o něm psal?Jakou vypovídací schopnost měl pro svět tehdy Mein kampf,co by jste vyčetl z tváří lidí na berlínské ulici,popsal by jste klid,pohodu,tramvaje,U-Bahn,dálnice,letecká doprava,vše funguje.A na německém venkově,by jste byl ukolébán ještě víc.Pak by jste přijel někam do Francie a sepisoval v poklidu u sklenky Chateau na nějaké letní terase dojmy z cest po Německu.Byly by objektivní? byť by jste tvrdil (upřímně) že jste nestranný? Paradoxní je,že nejvíce neklidu" a ostrých horkých hlav by jste tehdy viděl v českých Sudetech. A tak je tomu i nyní,někde v Kataru při procházce tržištěm,vidíte poklid,pár šourajících se zahalených postav,přežvykující muže,vodní dýmky,koření,přeci tohle nemůže být žádná hrozba pro Evropu? A přeci,ti co nyní už v hojném počtu přeřvávají původní francouze se dožadují šariátu,a odkud že se tu najednou"vzali?nu přeci z těch ulic provoněných skořicí a kávou... Oni to své náboženství považují bez diskuze,za nadřazené všem ostatním, a tohle (promiňte) neokecáte frázemi,že islám je tolerantní a že toleruje jakýsi lid knih. Copak mě doma musí" někdo tolerovat?? A jestliže my káfiři jsme na nějakém mezistupni jejich falešné tolerance,kde budou Laponci,jihoameričtí indiáni,atd?? Pane Müllere odpovězte mi,probíral jste s muslimy otázku o nadřazenosti náboženství?? Jak je možné,že náboženství" které svého času měli také masy přívrženců jsou (naštěstí) dnes slušně řečeno v septiku(?),a to pokud by tu byl nějaký hnědý nebo rudý relativizátor tak by drze řekl,že ani Hitler,ani Stalin vlastní rukou nezabil jediného člověka.V kontextu s tím co dělal mohamed se ptám,jak je možné,že se něco takového v Evropě trpí?
12. 06. 2012 | 17:40

Jejda napsal(a):

Až dosud jsem si myslel, že pan Muller není apologeta islámu jako další arabisté.
No škoda
12. 06. 2012 | 17:49

Pepa Řepa napsal(a):

český maloměšťák
Huš.
Do boudy.
Místo!

Konvička
myslím, že autor má pravdu.
Nechci mezi Vás vstupovat jako přitroublý maloměšťák, ale ani Kropáček, ani Miller nejsou propagátory islámu, natož jejich vyznavači.
Takže schytávají -jako zástupný terč- Vaše, mnohdy pravdivé, výtky za chování naivních a věcineznalých "užitečných idiotů", jejichž důsledkem jsou muslimská ghetta, rostoucí po Evropě jako houby po dešti.

Nemyslím si, že by oba zmínění k užitečným idiotům patřili, oba jsou schopni kritického myšlení, což Zdeněk Mueller prokázal tady a Luboš Kropáček ve svých knihách, ve kterých nezatajuje rozdíly mezi fiqhem a evropským právním systémem, ba i rozdíly kulturní.

Těm, kteří tady - Eleshar, Scarabeus či Občan. jako "uíčka" vystupují, bych chtěl připomenout, že tato země má vzrůstající, ba přímo děsivý problém se svou menšinou-z valné části nepřizpůsobivou- a žádné plané kydy či zavírání očí problém nevyřeší.
Pokud do tohoto prostředí zavlečeme ghetta další menšiny- muslimské, je to poslední hřebík do rakve, protože zaneseme i problém třetí, problém mezi nimi, o čemž svědčí válka na Balkáně.
Machometán šel na Žida-to dělá vždycky-a když nebyl po ruce, šel na Cigána.

Takže, pokud jde o mne, odpor proti islamizaci ano, ukazovat na nekompabilitu s evropským právem i s kontinentální tradicí,odpor proti arabistům-jako takovým- nebo islámské kultuře-jako takové-ne.
To nedává smysl a je to kontraproduktivní.Podle mého názoru.

Howgh, jdu koukat na fotbal.
12. 06. 2012 | 17:58

Silvie napsal(a):

Martin Janeček napsal zajímavou knihu" Rozpínavost islámu" - ta by se měla stát povinnou četbou už na základních školách.

Má také zkušenost se životem ve Francii, ale jeho pohled na islám je diametrálně odlišný od pohledu arabisty-autora blogu.
Janeček pokládá za důležité na nebezpečí islámu upozoňovat, nikoliv ho umenšovat.
12. 06. 2012 | 17:59

ali napsal(a):

Zajímavá debata..
zapomíná se i na to, že muslimové s přehledem popraví ženskou, která byla znásilněná..se slovy, že zostudila rodinu, takto posílají na popraviště své matky, manželky i dcery..které náboženství či kultura dokáže tohle udělat?
Mám kamarádku, která si vzala muslima. Ten tvrdí, že nechápe, jak může vlastní národ, rodina i vyznání takto zneužívat svůj lid a že se nediví, když je Západ vidí ve světle fanatiků a zvířecích způsobů..kéžby takto myslel každý.
Všude chleba o dvou kůrkách, ale kolik žen se popraví ročně v muslimském světě za rok, kolik mužů se popraví jen na ukázání prstem, kolik lidí by nechal popravit náš maloměšťák?

pár odkazů, které jsou opravdu hrozné, před kterými by se nemělo zavírat oči a které jsou varující..jen pro silné povahy..přiznám se, že jsem si to nepouštěla..stačí mi komentáře..

http://cafe.loveme.cz/video/brutalni-poprava-pouze-od-18let/

http://mediaoislamu.cz/2007/utrpeni-saudskych-zen-od-popravy-porincezny-se-nic-nezmenilo-aktualne/

http://www.kookej.cz/videa/tag/poprava/

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/7386-muslimsti-imigranti-hlavnimi-podezrelymi-z-popravy-zidovskych-deti-a-vojaku-ve-francii.aspx
12. 06. 2012 | 18:03

J.Formánek napsal(a):

Aha autore,

musíme být vděční...........kolektivu arabistů..............neb kdysi jeden přeložil korán. Tak to je obdoba té bájné andalúzie a SSSR .. to osvobození. To je takový učesaný uhlazený děs.

To už zavání ideou, že arabisti jsou nový klérus.
12. 06. 2012 | 18:06

anti-stejskal napsal(a):

Pepa Řepa

"Machometán šel na Žida-to dělá vždycky-..."

tak už rozumím proč k těm machometánům tak hromadně od konce 19.stol. z Evropy utíkali!

Vy to zkrátka v té hlavě nemáte v pořádku
12. 06. 2012 | 18:11

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

Já mám moc rád Vaše komentáře a postřehy, no a o to víc mě mrzí, jak pořád hájíte ty dva bastiony, 1) arabisty-kropáčkisty, a 2) arabskou kulturu.

S rizikem, že se budu opakovat.

1) Po arabistech-kropáčkistech nechci nic většího ani menšího, než chtěli Churchill či Stalin po svých universitních germanistech.
Jakmile byly jejich země v ohrožení, ne-li ve válce, byli to právě germanisté, kdo pracovali pro tajné služby, cvičili agenty, informovali, snad i varovali. "Neangažovaný germanista" by byl v Británii r.42 minimálně podezřelý; v Rusku by ovšem už nebyl.

Co dělají kropáčkisté, to si račte zjistit sám, viděl jsem docela dost jejich relativizujících vystoupení, viděl jsem docela dost aktivit za hranou kolaborace (např. ty recepce financované gulenovým hnutím). Nemluvě o nevarovaných studentkáých těch jejích kateder - vesměs arabelkách, které měli varovat. Sám, naživo, jsem viděl Kropáčka poklonkujícího muslimské soudkyni Hrdličkové a jejímu kumpánovi Sáňkovi, a nebyl to pěkný pohled.

2) To dobré v "arabské kultuře" může existovat i bez islámu, v podstatě i existuje (u koptů, syrských křesťanů, maronitů...), navíc je často předislámského či mimoislámského původu.

Blbé na arabské kultuře je, že často slouží jako prostředek lákající k islámu protokonvertitky a multikulturáky - nejedna česká obdoba jihad-Jane začínala kursem břišního tance, nejeden multikulturák vysěděl důlek u šíši v čajovně. Motivace těch lidí jsou hlubší (u dívek skutečně "freudovské", vzorek mámuž dnes dostatečný na disertaci), ale do islámu rovnou neskočej, jdou na to oklikou. Proto - pěstujme arabskou kulturu, ale od ideologie islámu ji tvrdě oddělme.
12. 06. 2012 | 18:12

Silvie napsal(a):

Pepo,

já myslím, že nemáte pravdu.

Slyšela jsem několik českých arabistů vynášet do nebe arabskou kulturu a islám. Nikdy!!! jsem ale od nich neslyšela jediné varování, jediné slovo, jímž by upozornili na nebezpečí od islamistů hrozící.
Dělají, jako by ve Francii (a v mnoha! dalších zemích Evropy)neexistoval obrovský problém, jako by pro nás vysoká natalita muslimů a jejich stoupající agresivita nebyla smrtící hrozbou.

Vždycky rizika marginalizují a všechny, kteří se islámu obávají, označí šmahem za rasisty a xenofoby.
Netuším, zda to dělají z obav o svou živnost nebo tomu opravdu věří.
12. 06. 2012 | 18:14

J.Formánek napsal(a):

Anti-stejskal,

tak to je slabota, nemají to nalinkovaný ani v Písmu ani v kostele. Tomu se říká demagogie. Zalepit 14 století tvrdého islámu jedním pastorem nebo breivikem prostě fakt tak nějak..................nejde.
12. 06. 2012 | 18:16

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa to vyřeší, dokonale, zvlášť když si k řešení přibere docenta entomologie Martina Konvičku a ing. "Čochtana", sekretářku jim bude dělat Silvie.
http://www.entu.cas.cz/cs/pracovnici/Martin-Konvicka-r81r/
12. 06. 2012 | 18:17

ali napsal(a):

Silvie, Pepa Řepa

http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/rozhovor_lukas_lhotan_fm20120325-crrc.html
12. 06. 2012 | 18:19

J.Formánek napsal(a):

Sylvie,

přesně tak, místo argumentů tu Ostřanský jen tak zamává praporem arabistů. To je jak v KSČ - všichni věděli, co mají dělat. Arabisti nejsou akademici, ale jakási sekta s hlavonožcem na talíři, kterému nábožně tleskaj, třebaže není vůbec schopen něco artikulovat.
12. 06. 2012 | 18:20

Silvie napsal(a):

J.Formánek,

já bych to i vcelku bez problémů přežila, kdyby nepřeložili korán.

Mimochodem, jde asi jen o shodu jmen, ale Prsatý muž a lovec příběhů od vašeho jmenovce je úžasná knížka.
12. 06. 2012 | 18:24

Martin Konvička napsal(a):

J. Formánek:

Půjdou za svou zbabělost na pracák, a to do jednoho, jen co se situace dále vyhrotí (což se stane) a politické i bezpečnostní kruhy si uvědomí, že tihle "experti" nejsou součástí řešení, ale problému.
Lidí znalých arabsky, a zběhlých v reáliích, a přitom nezatížených islámským double-thinkem, a tudíž potenciálně použitelných, je v Evropě dost - a budou přibývat.

A středovýchodní Evropa opravdu nepůjde cestou Francie či Německa, tedy cestou postupné kapitulace.
Mohou se o tu kapitulaci snažit - na pracáku skončej.
12. 06. 2012 | 18:26

zdenekmuller napsal(a):

Pane Konvičko!

Vy nediskutujete, Vy kážete. Naturam expelles furca. Proti Vaší přirozenosti se nedá nic dělat. Moje poznámka byla reakcí na Váš „kazatelský“ postoj. Nechtěl bych se dožít toho, až Vám podobní budou dělat „čistky“ mezi arabisty.

K Vašemu údivu, proč chodíme do médií, když tam veřejnost „lakujeme“, jen tolik. Arabistů ochotných zapojovat se do veřejných debat je, pokud vím, jen hrstka. A dělám-li něco takového já, tak proto, že cítím odpovědnost za vzdělanostní úroveň našeho národa. Já nechodím politizovat, obhajovat neobhajitelné, sloužit někomu či něčemu za apologetu. Přál bych si, aby Češi o věcech věděli co nejvíce, aby přemýšleli a nedali se strhnout „kazateli“ Vašeho ražení.
Veškerý islám není „antikultura“, jak tvrdíte. Právě proto, že je tak snadné hlásat, že islám je „zhouba“, máme my vzdělanci povinnost postavit se proti. Váš postoj zahání muslimy do zmanipulovatelného houfu, z něhož může povstat pouze katastrofa. My bychom měli mezi muslimy hledat spojence na obranu kultury, vzdělanosti, civilizace, nikoliv z nich dělat jejich nepřátele.

Čím hůře, tím lépe. To je Vaše deviza, neboť jen tak můžete dokazovat, že máte vždy pravdu.

A už jen věcný dovětek. Nemám ani katedru, ani mne nikdo za mé názory neplatí. Nemá, co ztratit, nemám, o co se bát. Jsem krásně svobodný a nezávislý. A je mi dnes už dokonce jedno, přijde-li mne zastřelit fanatik muslimský či antimuslimský, jsa přesvědčen, jsem urazil Alláha nebo zradil západní civilizaci.
12. 06. 2012 | 18:29

anti-stejskal napsal(a):

J.Formánek

Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.Leviticus 20:13
12. 06. 2012 | 18:34

Občan napsal(a):

Vzhledem k tomu, že spousta muslimů umí i česky a čtou leccos - já se jejich odmítavému postoji k "západní kultuře" divím čím dál méně.
Ty nahnědlé výlevy, soustředěné na na jedné jediné stránce, jsou přitom jen maličkým vzorečkem pravé povahy "žido-křesťanských tradic"...
12. 06. 2012 | 18:38

Občan napsal(a):

To Zdeněk Mueller (18:29):

Děkuji Vám, pane.
Nedokázal bych to napsat tak diplomaticky po tom, co jsem si zde přečetl. Ale přesně jste vyjádřil, co cítím.
12. 06. 2012 | 18:41

Martin Konvička napsal(a):

Mueller

Muslimy do jedoho houfu jste hodil Vy.

Cituji:
""Muslimové jsou ve své náboženské identitě zakořenění natolik, že je z ní nevytrhne, ba ani ji nerozvolní jakákoliv integrace či asimilace v jiném civilizačním prostředí."

A tak se opakovaně ptám: Týká se ten rasistický komentář všech muslimů, nebo jen rodilých muslimů, nebo jen Arabů, nebo jen Kurajšovců, nebo koho vlastně?

Říkáte, že "veškerý islám není antikultura".
Ne, veškerý ne, ale to podstatné na něm ano. Možná neumíte vyhmátnout podstatné.
Poradím příkladem. Vešekerý nacismus nebyl antikultura - stavěl dálnice, levné dělnické bydlení, pěstoval dělnickou rekreaci, snažil se chránit přírodu a kulturní památky. To ale nebylo podstatné (Skandinávci to v tutéž dobu dělali též), podstatný byl rasismus, mýtus o nadřazenosti, dobývačné války, holokaust. Neříkám že islám = nacismus, říkám, že dálnice a dělnická rekreace nacismus nedefinují, tak jako šíša, arabesky, paštůnské svatební tance a berberský kuchyně nedefinují islám.

Říkáte, že "zaháním muslimy do houfu".
To není pravda, a lze to snadno ověřit. Já je z toho houfu - vytahuju.
Snažíte se mezi muslimy hledat spojence.
Kolik jste jich našel? Uveďte nám tady JEDNO jméno, jeden výsledek toho celoživotního hledání spojenců.
Cosi mi říká, že vytáhnete Ramadána. Ale ten nepla, zkuste něco lepšího.
12. 06. 2012 | 18:41

Silvie napsal(a):

Zdenekmuller,

z něčeho asi žít musíte.
Vaše profesní orientace vás činí závislým, ne že ne!
Abyste mohl překládat, musíte mít s Araby dobré kontakty a vztahy. Napsat o nich, že jsou rozpínavá a nebezpečná cháska, tak nedostanete jediný kšeft.
A pak je tu ještě multikulturní fronta - v médiích (speciálně v ČT) byste si už ani neškrtnul.
Jsem pouhým laikem a islám ,jako takový, mě vůbec nezajímá.
Zajímá mě přežití mé kultury a způsob, jak se islamizaci bránit. Proto mi připadá vaše idea " hledání spojenců mezi muslimy" minimálně naivní.

Kolik jich asi mezi těmi 15 miliony v Evropě najdete?!
Vy /arabisti/byste především měli upozornit vlastní národ na úskalí multi-kulti soužití,jichž jste si velmi dobře vědomi. Při své inteligenci a vzdělání.
A nikoliv chlácholit neinformovaný lid - "To bude dobrý ,milánkové, muslimové jsou v jádru hodní a tolerantní hoši. Ničeho se nebojte, na množství nehleďte. Však vy se tady nějak srovnáte."
Vy vlastně pomáháte sebevrahovi kvalitně a rychle se oběsit.
12. 06. 2012 | 18:47

drevokocůr napsal(a):

vo čem tady diskutujete? Každý přeci ví, že náboženství je ta nehorší totalita, která existuje.A že islám je horší náboženství než křesťanství ja také jasné.

Na islám se musí myslet 5x denně (pak už na jiné věci moc času nezbýváú, kdežto na křes´tanství stačí neděle dopoledne.

A že se 2 náboženství v jednom prostoru nemohou snést je také každému jasné, tak o co jde?
12. 06. 2012 | 19:11

kamber napsal(a):

Silvie.

Jste naprosto marná. Odpudivá a diskusi narušující osoba, prej ženského rodu, ho ho ho. Adam B. Bartoš v sukni. O něm mají všichni normální nejen novináři jasno. Je ovšem taky neodstřelitelný ........
Vysvětlovat kanibalovi, že je kanibal, debilovi, že je debil, pedofilovi, že je pedofil a brouku Pytlíkovi, že je .....
12. 06. 2012 | 19:13

Martin Konvička napsal(a):

drevokocůre

O takzvané experty: arabisty-kropáčkisty, kteří tu Vaši jednouduchou (respetive zjednodušenou, některá náboženství se prokazatelně snesou) rovnici ne a ne pochopit.
12. 06. 2012 | 19:13

J.Formánek napsal(a):

No dobrý, Anti-stejskal,

akorát že na území Evropy Leviticus nebyl nikdy součástí právního systému státu xy...na rozdíl od šaríi. NZ zákon zdárně ruší kdeco z SZ, takže to působí dost divně, když tu náhle někdo plete římské právo s halachou.Proto je nám zcela cizí i kamenování a známe jen tu primárně zavrženou verzi z SZ.

Je to dnes docela porod udržet si v paměti, že islám je dín a nikolik "náboženství" v pojetí evropském, tedy křesťanském.
12. 06. 2012 | 19:16

Martin Konvička napsal(a):

Silvie,
Nic si z Kambera nedělejte. Už z těch pár řádků je zjevné, že má - podobně jako mnohý konvertita k islámu - doslova "drobný problém".
Diskusi nemůžete narušovat: s totalitáři a obhájci či relativizátory totalit se nediskutuje. O čem taky: oni vědí, že diskusi by nemohli vyhrát, a proto, jakmile mají tu možnost, diskusi zastaví. A do té doby aspoň hrají chuďáčenka ublížená tejraná.
12. 06. 2012 | 19:19

drevokocůr napsal(a):

Martin Konvička

každé náboženství včetně marxismu leninismu usiluje o nadvládu nad ostatními.
Tak mi řekněte, jak by se mohla nějaká náboženství vedle sebe snést?
12. 06. 2012 | 19:20

Martin Konvička napsal(a):

drevokocůr:

Rozumně to zvládá kterýkoli polyteismus. Takový "hunduismus" třeba není náboženství, ale cca 800 0000 0000 (nebo kolik je nemuslimských Inďáků) různých náboženství v plurále.

Ale ani "monoteismus" není úplně marný, koukněte na WASP-protestantismus amerického typu, který se sice jmenuje "křesťanství", ale de facto je polyteismem, v němž má každá kongregace trochu jiného monoteistického Pánaboha.
12. 06. 2012 | 19:25

J.Formánek napsal(a):

Náš "spojenec" z řad muslimů je pro muslimy zrádce a odpadlík. Korán to výslovně zakazuje. Takže spíš dostane na budku a bude prohlášen za takfírí a munáfika.
Vratký "spojenec" by totiž musel být ochoten s námi společně bojovat proti pravým muslimům a to je až na mini výjimky nesmysl.

Jedinou přijatelnou variantou je tedy zase to skutečné odpadlictví od islámu..................inklusive arabisti, kteří mají pracovat výhradně (!!!) pro nás a současné a budoucí ex-muslimy.
12. 06. 2012 | 19:25

Silvie napsal(a):

kamber,

už jste zase změnil nick?
To jsem vám ale musela šlápnout pořádně na kuří oko, což?!
Muslim? Studentík arabistiky(ale na to evidentně intelektuálně nemáte), cikán nebo multi-kulti parazítek?

Tipuju spíš muslimka, páč vás dráždím speciálně já, jako ženská, jimiž pohrdáte... Přičemž doc.Konvička a Pepa Řepa jsou mnohem výživnější soustíčko.

Trhněte si i s tím vaším islámem.
12. 06. 2012 | 19:26

Silvie napsal(a):

kamber,

už jste zase změnil nick?
To jsem vám ale musela šlápnout pořádně na kuří oko, což?!
Muslim? Studentík arabistiky(ale na to evidentně intelektuálně nemáte), cikán nebo multi-kulti parazítek?

Tipuju spíš muslimka, páč vás dráždím speciálně já, jako ženská, jimiž pohrdáte... Přičemž doc.Konvička a Pepa Řepa jsou mnohem výživnější soustíčko.

Trhněte si i s tím vaším islámem.
Zapšklé jsou leda ty vaše chudinky, s nimiž zacházíte hůř, nežli s dobytkem. Zahalíte je od hlavy až k patě a pak slintáte nad každou holkou v minisukni. Sexuální štvanci.
12. 06. 2012 | 19:28

drevokocůr napsal(a):

Martin Konvička

v té Americe je to spíš tím, že tam náboženství je soukromou věcí každého člověka. Tam si nikdo nedovolí to tahat na veřejnost , do práce a tak. Je to tam tak zavedeno, ale tady v Evropě si každý myslí, že to jeho může vnucovat i druhým.
12. 06. 2012 | 19:31

Silvie napsal(a):

Martin K.,

koukám, že uvažujeme dost podobným způsobem.
12. 06. 2012 | 19:33

Martin Konvička napsal(a):

drevokocůr:

Pozor, nedělejte si o té Americe iluze.
I tam řádí jedna nechutná sekta, která to náboženství jiným vnucuje. Zatím se jich odhaduje okolo 6 000 000, což je cca 6 000 000 x víc, než množství bezpečné pro pokračování civilizace.

Zlí jazykové tvrdí, že k nim patří i ten jejich préza; to může být přitažené za vlasy, ale přitažené už není, že mu přispívají na kampaň. I kdyby neěli prézu, mají milenku minystryně zahraničí (Huma Abedin), mají hlavní poradkyni pro islámské záležitosti (Dahlia Mogadeh), pár poslanců a soudců ... a statisíce UÍček na universitách, v bezpečnostních službách a v médiích.

Co je podstatné: Některá náboženství se mezi sebou snesou dobře, některá hůře, některá vůbec.
12. 06. 2012 | 19:36

Zacheus napsal(a):

Eurabie v praxi:

Francie: Věřící při mši kamenováni muslimskými imigranty

V sobotu při večerní mši v kostele Sv. Josefa ve francouzském Carcassonne vtrhli do svatostánku severoafričtí mladiství muslimští imigranti a začali cirka 150 šokovaných věřících kamenovat.

Někteří věřící se snažili bránit a výtržníky zadržet a zavolat policii. Naštěstí nikdo neutrpěl vážnější zranění. Kamenování věřících katolíků při návštěvách bohoslužeb přistěhovaleckými islámskými výrostky je žel ve Francii v okolí "citlivých" cizineckých čtvrtí stále častější incident.

/publikováno na internetu 30.5. 2012/
12. 06. 2012 | 19:39

Martin Konvička napsal(a):

Silvie: Jistě.
Ono to ani jinak nejde, o některých věcech uvažovat "jinak".

To se zajisté nelíbí kafírenským zblblům, čajovnovým vzdychálistům, arabistickým defétistům, pseudohumanistickým rasistům a karikaturám chlapů z humanitních kateder a publicistických redakcí, kteří by se rádi zrelativizovali úplně všechno, snad i prodej vlastních dětí do otroctví, jen aby nemuseli hejbnout svými ochablými svaly a ještě ochablejšími mozky.

Působíme pak: Fanaticky, Netolerantně, Nesnášenlivě, Nenávistně - hlavně však Znepokojivě. Rušíme těm zbabělcům jejich zasmrádlý klídek.

Já už si, Silvie, zvykl. A to jsem býval expert na relativizování a chození kolem horké kaše a citování Foucaulta a Derridy a Rortyho ... z nichž jsem četl minimum, ale to oni rovněž tak, ale dokázal jsem napodobit ten žvanivě prázdný styl. Bavívalo mě to - ale nikam to nevedlo, bylo to dětinské a laciné, a hlavně k ničemu, jakmile o něco jde.

Vidím jim ale do ledví, zblblíkům.
Oni se nechtějí nechat znepokojovat, neb by rádi pokračovali v prázdném žvanění co nejdéle, až do úplného konce.
Nechápou, že podmínkou žvanění v budoucnu je zastavení isláma dnes.
12. 06. 2012 | 19:51

Silvie napsal(a):

Co se Obamy týká, jak je to vlastně s tím jeho narozením?
Rodný list ještě neukázal...resp. to ,co ukázal je prý jasný falzifikát.
Pokud by se prokázalo, že se v USA nenarodil, bylo by to dost zajímavé. Ota Ulč se tomuto tématu neúnavně věnuje v Lidovkách už delší dobu.

Každopádně mě těší, jak mu všichni nalítli. Černí i bílí.
12. 06. 2012 | 19:56

anti-stejskal napsal(a):

J.Formánek

"Nikdy jsem neslyšel o židech či křesťanech volajících po smrti homosexuálů,"

trapně se snažíte kličkovat, pokud nejste schopen porozumět vlastnímu textu opravdu nevím co napsat.
12. 06. 2012 | 19:58

kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ale vždyť máme přece zákon na ochranu proti "hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod...". Máme i různé týmy vyhledávající a mapující činnost různých extremistických organizací. Tak v čem je problém?
12. 06. 2012 | 20:01

Martin Konvička napsal(a):

kolemjdoucí:

Problémů je víc.
1) Žádné "hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod" to o sobě nikdy neříká na plnou hubu - i nacistům přece šlo o Mír a Blaho Národa.
2) Muslimové instinktivně (nebo i z neznalosti) zamlčují cíle islámu - tahání nevěřících za nos je v tom systému brána za ctnost.
3) Máme zákon proti hnutím, ale zároveň ochranu náboženství - nálepka náboženství je dokonalá kamufláž.
4) Síťová struktura islámu - jede to po klanech, kamarádčoftech aj. neformálních strukturác, které prakticky nejdou rozklíčovat.
5) Atentáty a podobné akce jsou málokdy plánovány, jde o spontánní aktivity zdola.
6) V islámu najdete "všechny odstíny šedi", od totálradikálů, po muslimy-lite, ale je to kontinuum, a ti muslimové-lite přece "nic zlého neprovedli".
7) Krom krytí "měkkými muslimy" tu je armáda UÍček, včetně autora tohoto blogu, a ti nikdy nenazvou věci pravými jmény.
8) Neomezený přísun financí, opět těžko stopovatelný, umožňující korumpovat do alelůja.
9) Islámofilie některých politiků (jmenovitě např. Bublan, Liška, Štětina...).
... atd. atd.

Ten největší problém ale je, že chytří islámští stratégové nemíní potlačit naše svobody nějakým převratem. Usilují o salámovou taktiku, o naše "demokratické" sklonění se před islámem.
12. 06. 2012 | 20:13

Občan napsal(a):

Čoveče, Konvička, to je jak opsané z "Protokolů". Vč. té salámové metody. Jsem si hned říkal, co mi to jen připomíná, to Vaše "devatero". Od koho oni se to ti muslimové asi tak naučili?
12. 06. 2012 | 20:30

hovorka11 napsal(a):

Silvie:
Asi nevíte vůbec nic a jen štvete zaslepená z dezinformací:
Nejvíce muslimů:
1) Indonésie 195272000
2) Pákistán 160829450
3) Indie 154500000

Všechno to jsou země dříve okupované křesťanskými kolonisty např. z VB.
Všechny tyto země si užily kolonizaci a naštěstí - doufám i v Pákistánu vypudí zabijáky ze zahraničí. Už jsem psal, jak vydytně USA pomáhala a pomáhá násilné islamizaci v Kosovu, Líbyi a Sýrii. Pokud se porozhlédnete a probudíte se, tak poznáte, že islamizace je součástí vojenskotaktických cílů USA, VB a Francie. Tam, kam nestrkají nos je lépe.

Pořádně si tabulku počtu muslimů v zemích přečtěte (a kolik jich je agresivních) a pak se jim snad dokážete jako celku omluvit. Osobně v křesťanské pokryteckosti "mírových misí" je větší zrůdnost než v jakékoliv upřímnosti radikálního islamisty...
Dominik Duka je jeden z nejmilitantnějších a nejválečnějších křesťanů.

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_num_of_mus-religion-islam-number-of-muslim

Araby a muslimy do Evropy natahala nenasytná podnikatelská smetánka, jako u nás ukrajince, mongoly, rumuny, vietnamce a další (dělají za polovic soboty, neděle...)
12. 06. 2012 | 20:37

Martin Konvička napsal(a):

Občane - spíš od koho se to naučila carská Ochranka, když ty protokoly sepisovala, ne?
Body 1,2,4 jsou přímo z Koránu. Bod 3 těžko popřete. Bod 5 si ověříte - v novinách, navíc to říkají sami muslimáci. Bod 6 nám neustále předhazuje Mr. Muller. Bod 7, existenci UÍček, si ověříte v zrcadle. Bod 8 jsou petrodolary. Bod 9 - opět viz noviny.

Poslyšte, ale fakt o tom přemýšlejte.

V době mezi vydáním Protokolů (1905) a holokaustem neběhal po Evropě JEDINÝ žid, který by máchal protokoly, vyřvával cosi o smrti nevěřícím, veřejně na to téma kázal, případně spáchal atentát.
Každý pátek běhají po světě desetitisíce muslimů, kteří máchají koránem, vyřvávají, veřejně káží ... etc.

Jestli Vám nestačí ani tohle, měl byste se dobrovolně zříci svéprávnosti.
12. 06. 2012 | 20:40

kamber napsal(a):

Silvie.

Hrome, úplně jste mě nakazila. Nepolevujte a nenechte se nikým ničit jako Kartágo. Na vaše nespoutané úvahy intelektuáně nemám, byl jsem nezdravě živený. Nasnadě je rekurze myšlení a denarativizace. Právě jsem se rozhodl.

Dejte si pozor na ludický klam.
12. 06. 2012 | 20:52

zdenekmuller napsal(a):

Pane Konvičko!

Nejen že reagujete rychle a nezřídka bez hlubšího rozmyslu, navíc nečtete příliš pečlivě. Kdybyste přehlédl text blogu pozorněji, snadno by Vám došlo, že věta: „Muslimové jsou ve své náboženské identitě zakořenění natolik, že je z ní nevytrhne, ba ani ji nerozvolní jakákoliv integrace či asimilace v jiném civilizačním prostředí“, má nějaký kontext, na něco navazuje a je ve skutečnosti ilustrací myšlení „eurabistů“.

Spojenci mezi muslimy? S Tárikem Ramadánem u mne nepočítejte. Máte-li skutečně zájem se dozvědět, koho lze mezi „naše muslimské spojence“ počítat, přečtěte si můj doslov ke knize Iana Burumy "Krocení bohů". Několik jmen tam zmiňuji. Vyšlo letos na jaře v nakladatelstvi Academia v edici 21. století.

Silvie,

Vy jste až dojemně „pozorná“ k závislosti mé životní existence na mé vlídnosti k Arabů a muslimům! Sám se divím, jak jste si to vyfantazírovala. A věřte mi, že se nepotřebuji klanět nikomu a nikde, pokud to nemá být více než výjádření lidské slušnosti, natož pak v ČT, abych si mohl „škrtnout“.
12. 06. 2012 | 21:09

Paschkönig napsal(a):

kamber: poslechnou,vemou si oxazepam a jdou si lehnout.
12. 06. 2012 | 21:16

Paschkönig napsal(a):

Z.Müller, můžete konečně laskavě odpovědět proč náboženství marxismu/leninismu a náboženství Adolfa je na dně politického septiku, a náboženství mohameda máme pustit do zatím neislamizovaných zemí Evropy??
12. 06. 2012 | 21:23

Silvie napsal(a):

Pane Mullere,

nejsem dnešní a vím,jak to v téhle branži chodí...
Chcete-li překládat nebo dělat jenom průvodce a tlumočníka, bez kontaktů se neobejdete.

Jste vzdělaný a inteligentní člověk a je jen věcí vašeho svědomí, jakým způsobem budete dále vystupovat.
Určitě jste si vědom toho, že ovlivńujete výrazně veřejné mínění (tedy těch, kteří se o islamismus hlouběji nezajímají, nemají s ním osobní zkušenost, chybí jim zásadní informace).
Vy víte, že já vím a já vím, že vy víte.
12. 06. 2012 | 21:29

Scarabeus napsal(a):

zdenekmuller:

Zdejší partičce, která si to zde samozvaně uzmula, nevysvětlíte vůbec nic, navíc se jim to zde líbí, nacházejí zde multi-kulti škůdce(každý jiného názoru než mají oni je multi-kulti škůdce), kterým se tak slastně nadává, že za všechno mohou, na facebooku, na jejich domovské stránce, těžko někoho takového najdou.
http://www.facebook.com/ivcrn

Až zde multi-kulti škůdci dojdou? Poohlédnou se po jiných diskusích, zda se v nich nějací ještě nevyskytují, první s čím se vytasí, když zjistí, že nejsou vítání, jsou rozhořčené stížnosti na nedemokratickou cenzuru. Od nich stížnosti na cenzuru sedí, když svým sprostým chováním dělají nepřímou cenzuru jiným.
12. 06. 2012 | 21:30

J.Formánek napsal(a):

P. Muller,

ve skutečnosti je čtení vašich příspěvků tvrdá askeze. Prokousat se nudnými frázemi, generalizacemi a vzletnými odbočkami s tím, že studujeme homo arabista bohemicus, je drsné.

Váš plačtivý přístup má asi věrného partnera - pendent ke kariérnímu mafiánovi Ostřanskému, který už tak plačtivý není a dravě jde po svém a proti nám.

Diskutovat oba neumíte a schováváte se za nějakou odbornost, kterou v textu nenalezneme.
Z textů ostatně nevyplývá kromě kolaborace s primitivními muslimy zhola nic.

Je tu spousta práce s identifikací literárních, jazykových a náboženských vykrádaček v koránu a nikdo z vás na tom vůbec nepracuje. Museli byste totiž dělat aramejštinu a znát ty vykradené kultury okolo "arabů". Neustále ten zkamenělý mišmaš prodáváte jako "arabskou kulturu".
12. 06. 2012 | 21:35

Paschkönig napsal(a):

Scarabeus, mám doma čekat až to tu převezme nějaký shariaordnerdienst?? Jaká je podle vás možná varianta odmítnutí kultu mohameda,abychom se nedotknuli vaší posvátné multikulturní jedinečnosti??
12. 06. 2012 | 21:43

Martin Konvička napsal(a):

Autore,
Ne, nečtu důkladně. Odskakuji sem. Ale ten doslov si přečtu. Přinejhorším v knihkupectví na stojáka.

Mám radost, že odmítáte toho zmetka Ramadána. To je takový lakmusový papírek pro mě.

Ti spojenci mezi muslimy - jistě, oba víme (Vy samozřejmě lépe), že jsou. Jenže se podívejte na Egypt, Tunisko. Revoluce tam prý začali sekulární liberálové (tomu moce nevěřím), jejichž moc se ukázala v následných volbách (což naopak nezpochybňuji).
Kolik mají - pět či patnáct procent?

A jaký mají reálný vliv? Nedávno jsem četl, v Literárkách, rozhovor se jedním z nich, no a plakal nad tím, jak v zemi vítězí "barbarství", jeho slovy. Já nepochybuji, že to mohou být zajímaví lidé, mající zajímavé představy, že může být fajn s nimi diskutovat - a že jich není málo právě ve Francii.

Jenže tahle sázka na umírněné má dvě zásadní vady, taktickou a strategickou.

takticky - když neoznačíte za problém "islám", ale nějaký radikalismus (přičem Vy víte, že jde o islám, resp. to podstatné z něj - oslabíte možnost obrany v zemích jako je ČR, kde je muslimů stále málo, imigrace teprve začíná. Prostě proto, že to na člověku nepoznáte. Kvůli těm "odstínům šedi", té nerozlišitelnosti, co už je radikální a co ještě ne. Takíja, vychytralost, ale i duální povaha islámu sama, oni to sami sami nevědí, v sunně obsažené možnosti relapsů tam a zpět ... V zemi, kde imigrace teprve začíná, pokládám za správné proskribovat islám jako takový, a tím přinejmenším ušetřit spoustu energie do bucoucna. (Počítám, v perspektivě dekád, s nutností rozpadu EU a vytvoření čehosi jako aliance málo islamizovaných zemí).

strategicky - ani v hypotetickém umírněném islámu nepřestanou existovat "svaté texty", a Mohammedův příklad, s nimi možnost opětovné radikalizace do té nejhorší "tálibánské" podoby. Váš umírněný muslim se s nimi stále musí nějak srovnávat a vyrovnávat. Tím se pořád nějak ztotožňuje s vírou založenou na psychopatických vizích šílence, a s věcmi, jež se v jejím jménu udály. Člověk stále trvající alespoň na té nálepce dosud není osvobozen, vždy bude kdesi uprostřed.
O existenci radikálů a jejich cílích snad nepochybujete. A teď si představte, že jde do tuhého (půjde, už demograficy) a na Umírněného je činěn nátlak od radikálů, a ne-nátlak, nic, ze strany nemuslimů. Nátlak proti nenátlaku - na kterou stranu se přidá?
Apostáze vytváří jinou situaci. Odpadlík si už vyral - pro radikály je zrádce, škodná. Je to jasná deklarace odmítnutí cílů radikálů, zavržení Mohammeda.
Víte, jsem přesvědčen, že islám nakonec imploduje dovnitř. Zničí ho informační společnost. Ale musí být pod tlakem, aby implodoval.
12. 06. 2012 | 21:43

Občan napsal(a):

To Konvička:

Konvička, Vy toho o historii počátku 20. století moc nevíte, co? A o historii sionismu už vůbec ne, co?
Tak si něco nastudujte a pak něco plkejte. Protože zrovna v pumovém terorismu byli a jsou židovští sionisté docela "dobří".
Sice nelítali po ulicích se "sionistickým programovým prohlášením", ale zato lítali po ulicích s bolševickými letáky (salámová metoda), vyřvávali cosi o smrti buržoasie (nevěřící), veřejně na to téma kázali a pumami vraždili ostopéro.
12. 06. 2012 | 21:45

Martin Konvička napsal(a):

Občan: jenže ti bouchající židé nevyřvávali o Mošem, ale Marxovi, a bývali s Mošem spojeni na základě rasy.
Kdežto bouchající Mohamedáni vyřvávají o Mohamedovi, a rasu do toho nikdo netahá,.
12. 06. 2012 | 21:55

Scarabeus napsal(a):

Paschkönig:

Když jste takový bojovník s militamtním islámem, tak vyražte do Afgánistánu, na černém trhu tam seženete samopal 'za pár šupů'.

Žádnou "multikulturní jedinečnost" nemám, natož "posvátnou", to je pouze Vaše utkvělá představa.
12. 06. 2012 | 21:58

Silvie napsal(a):

Scarabe,

váš kolega "kamber" mě tady nařkl z "rozvracení" diskusí, přestože diskutujeme už od včera ostopéro.
Vy zase pláčete, že vás nikdo nemá rád a nikdo si s vámi nechce hrát - podle vás si to tady uzurpujeme.

Kdo může za to, že nás prostě vaše názory nezajímají.
Probírejte to s těmi svými a nás ignorujte.
Na co si vlastně stěžujete? Že je vás - podporovačů islámu tak málo?
A co my s tím?
12. 06. 2012 | 22:04

Paschkönig napsal(a):

scarabeus, na otázku jste neodpověděl,a k vaší přihlouplé radě,viz komentář výše,kde jsem odpovídal jinému trumberovi.Ale pro jistotu ještě jednou (vidím,že číháte) Jsem pro to aby se vojsko ihned z Afghánistánu vrátilo,odmítám tuhletu nicneřešící invazi do Afghánistánu,stojí to lidské životy a astronomické finanční částky,přitom razítko Nežádoucí (pro ty kteří nás sem jezdí obohacovat) vyjde imigrační úřad na pár korun. Nejlépe kdyby se všichni vojáci ze zemí mohamedánského kultu vrátili ihned zpět,a recipročně poslat lidi jako je např Anjem Choudary šupem do Afghánistánu.
Čekám na vaši odpověď a nebuďte jako komunisti,kteří na otázku reagují otázkou...
12. 06. 2012 | 22:08

Silvie napsal(a):

Občane,

pro vás taky platí, že vaše "sympatie" k muslimům pramení z pouhé nenávisti k židům.

Vyhánět čerta ďáblem nikdy ničemu dobrému neposloužilo.

Nemám nejmenší obavy sdílet svůj životní prostor s židy-spojují nás tytéž křes´tanské kořeny, tatáž kultura.
12. 06. 2012 | 22:13

Paschkönig napsal(a):

scarabeus: ons mór tajm"-)
Neurážejte islám,žádný militantní islám,islám je jen jeden po všechny věky věků-))) Tak to máte nějak formulované v té knize zla,ať na vás džihádnici nejsou nabručení.Oni jsou hrozně vznětliví od slov k džihádu nejni daleko-)))
12. 06. 2012 | 22:14

Občan napsal(a):

Pane konvičko,
žid NENÍ rasa, ale NÁBOŽENSKÁ příslušnost. Sami sebe tak vymezují vůči všem ostatním podle halachických pravidel "o čistotě krve".
Pravý žid MUSÍ mít matku, babičku a prababičku příslušnicí židovské náboženské obce. Jinak je jen něco napůl a pokud má židovské "pouze" mužské předky, tak je stejné fuj jako konvertita Kuras.
Rasou jsou Indoevropané, etnicky převážně chazarští Turkici. Semitů je mezi židy pramálo a semitští židé nežijí v Evropě.

Takže ti bomby odpalující židé byli a jsou politicky sionističtí bolševici (dnes už jen militantní sionisté), etnicky převážně Turkici a národností převážně Němci (žiodvská "národnost" je moderní umělý konstrukt, vytvořený účelově až někdy ve 30. letech 20. století).
12. 06. 2012 | 22:19

Občan napsal(a):

Pardon - samozřejmě mělo být "Konvičko"
12. 06. 2012 | 22:20

Scarabeus napsal(a):

Silvie,

"kamber" není můj kolega.

"diskutujeme už od včera"

Považovat toto za diskusi je hodně přehnané.

"pláčete, že vás nikdo nemá rád a nikdo si s vámi nechce hrát"

Kde jste se něco takového dočetla?

"podle vás si to tady uzurpujeme"

Citujte správně.

"Kdo může za to, že nás prostě vaše názory nezajímají."

Proč reagujete, když Vás moje názory nezajímají?

"Probírejte to s těmi svými"

Já mám nějaké své?

"nás ignorujte"

To většinou dělám.

Na co si vlastně stěžujete?

U Vás? U Vás na nic.

"Že je vás - podporovačů islámu tak málo?"

Podporovač islámu? To je pouze Vaše utkvělá představa.

Co vím, tak podporovačů islámů je hodně, islám patří mezi náboženství(mn. číslo) s největším množstvím příznivců, myslím celosvětově.

"A co my s tím?"

Radit Vám nehodlám, význam by to nemělo žádný.
12. 06. 2012 | 22:22

Silvie napsal(a):

Scarabe,

jak se dá "uzurpovat diskuse" na netu?
V reálu bych vás uřvala- jsem poměrně výřečná,ale tady máte stejnou šanci.
Vás někdo maže, vyhání atd.?
Nebo vám vadí, že na vás pánové nijak extra nereagují?
Smiřte se s tím, že zastánců islámu u nás moc nenajdete.
Zato pokud se jedná o antisemitismus, přijdete si na své...

Dobrou noc - dávám vám prostor!

P.S. "podporovači" mám na mysli jedině škůdce z řad nemuslimů, jinak by to byl nonsens
12. 06. 2012 | 22:32

Scarabeus napsal(a):

Paschkönig:

Odpověděl jsem Vám, s tím, že Vy to vnímáte jinak, nemohu nic dělat.

Islám je jeden, lidé jsou různí, různě si jej vykládají/interpretují, v příspěvku 12. 06.2012 21:58 mám mít "s militantními islamisty", "militantní islám" je na Vás moc velká zkratka.
12. 06. 2012 | 22:34

Paschkönig napsal(a):

scarab. ptal jsem se jaká je podle vás možná forma odmítnutí islámu aby vás to neurazilo (prosím znovu o odpověď,děkuji) Neptal jsem se na boj s islámem!
militantní islám? šmankote to existuje? a jak se projevuje??
Islám je jeden,ano, lidé si jej různě vykládají (se stejným výsledkem), safra to je možné jedině v islámu...-)
12. 06. 2012 | 22:47

Scarabeus napsal(a):

Silvie:

"jak se dá "uzurpovat diskuse" na netu?"

Studujte, přijdete na to.

"V reálu bych vás uřvala- jsem poměrně výřečná"

To věřím, má to ale chybu, v reálu bych na Vaše řvaní nebyl ani trošku zvědavý, vůbec bych se s Vámi nebavil, řvát byste si mohla co chtěla, jak dlouho chtěla, ale beze mě.

"Nebo vám vadí, že na vás pánové nijak extra nereagují?"

Zdejšímu spolku stačí k reakcím hodně málo.

"Smiřte se s tím, že zastánců islámu u nás moc nenajdete."

Napsal jsem "celosvětově".

""podporovači" mám na mysli jedině škůdce z řad nemuslimů"

Vhodný insekticid, myslím na ty škůdce, by Vám mohl najít docent entomologie Martin Konvička.
http://vtm.zive.cz/clanek/cyklon-b-insekticid-ktery-zabil-vic-lidi-nez-hmyzu
12. 06. 2012 | 22:52

J.Formánek napsal(a):

Nejde o žádnou interpretaci, prostě x muslimů neumí islám a jsou tím roztomilí. Obecně ovšem platí, že se ho můžou kdykoliv doučit a nemůžou na žádnou banální položku (kterou s Konvičkou bohužel známe) říct ne.

Taky hodně Němců neumělo pořádně nacismus, avšak kupodivu drželi basu anebo nebyli schopni reagovat na befehl apaticky. A to měl nacismus tradici jen pár let...

Dosud nebyl s to žádný arabista napsat do novin, že v Egyptě musí Koptové ve svých firmách povinně zaměstnat 70% muslimů. Známe to jen z Malajzie, systém búmiputra. Do Egypta jezdí ovšem tisíce Čechů, je to docela blízko, ale nikomu to nestojí za zprávu. Arabisti se drží zaprášeného teoretizování a myslí si, že vzdělávají barbarskou veřejnost.
12. 06. 2012 | 23:03

Jáchym napsal(a):

Pane Müllere,
diskuze (?) pod vaším blogem není výjimkou v tom, že je do značné míry mimoběžná s tématem vlastního článku.

Nejsem arabista, řady vlažně muslimských kamarádek a bývalých spolužaček svých dcer, jednoho muslimského bývalého manžela své příbuzné, několika přečtených knih, National Geographic, českého překladu Koránu a několika set článků z internetu nevím o arabském světě prakticky nic ( Pokud někdo řekne, že mám lepší přehled a mnohem rozsáhlejší osobní zkušenosti než 95% obyvatel této země, je to nejspíš pravda, ale stále je to ještě řadím do kategorie "prakticky nic".)

Dost mě zajímá struktura a projevy xenofobie, její praktické využívání k rozpoutá(vá)ní "studené občanské války" všech proti všem.
***
Islamofobové mají pravdu v tom, že islám v Evropě rozšiřuje svůj vliv. Vyplňuje myšlenkové vakuum po vyprázdněných, zaniklých, odumírajících, potlačovaných či vybíjených hodnotách, které zde zanikají či jsou cíleně eliminovány od počátku sedmdesátých let 20. století.

Není v tom pochopitelně sám a je těžké se mu divit. A pokud bych měl muslimovi vysvětlovat morální nadřazenost KlausoDukoKalouskistánu proti chalífátu, byl bych v trapných rozpacích.
12. 06. 2012 | 23:05

Scarabeus napsal(a):

Paschkönig:

Věřte si náboženství jakému chcete, u nás je ústavou zaručena svoboda náboženského vyznání, to stejné dopřejte i jiným, bez ohledu na to jaké náboženství vyznávají.

"safra to je možné jedině v islámu"

"Islám je jeden,ano, lidé si jej různě vykládají (se stejným výsledkem)"

Lidé si islám vykládají s různým výsledkem.

"safra to je možné jedině v islámu"

V Severním Irsku proti sobě bojují, v současnosti je jakés-takés příměří, v minulosti i se samopaly, protestanti a katolíci, denominace křesťanství.

Islám má také denominace, sunnité, ší'ité ....
12. 06. 2012 | 23:08

Scarabeus napsal(a):

Jáchym:

Poslední věta 12. 06. 2012 | 23:05

Přesně.
12. 06. 2012 | 23:13

J.Formánek napsal(a):

Scarabeus

trochu si to nastudujte, ten konflikt nemá s denominací moc společného, prachy na konflikt posílal např. Qaddáfí a jiní ... kdokoliv chtěl oslabit Británii (komunisti). Takže se jedná spíš o pečlivě pěstovaný konflikt. Takových lze virtuálně vyrobit hafo.

Jako příklad je to pak úlet.
12. 06. 2012 | 23:20

Paschkönig napsal(a):

Jáchym,můj ty tondo kolenatej,kde jste přišel na KlausoDukoKalouskistán?? Mějte aspoň špetku serióznosti,žádný takový spolek tu neexistuje,vše je v područí Bruselstánu.A o nějaké nadřazenosti nemůže být ani zbla,nadřazenost hlásá pouze islám!Běžte se alespoň elementárně dovzdělat. Určité myšlenkové vakuum po 40ti létech soudružského obohacení se (bohužel) projevilo,nicméně to neznamená,že to tu převezme prohnaný islám,který krom sofistikovaných násilností si s myšlenkovým vakuem nezadá...
12. 06. 2012 | 23:21

Scarabeus napsal(a):

Bektaši - zajímavá denominace islámu, muslimové, kteří mohou pít alkohol. :-)
http://www.navychod.cz/articles.php?id=755f2294-ac55-11df-aa30-00304830bcc4
12. 06. 2012 | 23:26

Paschkönig napsal(a):

scarabeus, ...u nás je ústavou zaručena svoboda náboženského vyznání, aby ti kteří vyznávají mohamedánský kult (tvrdíc,že jejich náboženství je nadřazené ostatním) později zvrátili chod ve společnosti a zavedli to jediné správné mohamedovo náboženství,ve kterém už žádná záruka svobodného vyznání nebude.Viz arabské jaro...
12. 06. 2012 | 23:27

Scarabeus napsal(a):

J.Formánek:

To vím také, že na konflikt v S. Irsku má/mělo víc věcí vliv než jen náboženství.
12. 06. 2012 | 23:30

Scarabeus napsal(a):

Paschkönig:

Každé náboženství, jeho představitelé a vyznavači, něco tvrdí, chtějí ....

Duka s Kalouskem chtějí církevní restituce ..... některé zdroje tvrdí, že když jejich plány vyjdou, tak katolická církev bude druhou nejmocnější firmou po ČEZu.
12. 06. 2012 | 23:39

Paschkönig napsal(a):

scarab. pokud se tak stane (já doufám/myslím,že ne) tak i tak to bude lepší varianta pro přežití,než abych tu poslouchal ujeté vřískání nějakého machometa z minaretu.
12. 06. 2012 | 23:44

Radek K. napsal(a):

Náboženství nevymyslel ani Bůh ani Alláh. Vymysleli jej lidé. Proto má mnoho podob, výkladů a zákoutí. Stává se bohužel i nástrojem lidí. Ve jménu Boha, Alláha... se daleko lépe a "spravedlivěji" bojuje a ovládá.

Pokud budeme nadále tak tolerantní k pronikání islámu do Evropy, tak procitneme až budou bojovat sumité se šíty a někdy také proti nám tu v Mnichově, tu v Paříži, tu v Praze.

Zatím je islám s "Evropou" neslučitelný. Snad tak za 200 let.
13. 06. 2012 | 04:19

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

anti-stejskal – Několikrát jste tu naznačil, že Západ si už před WWII vybral špatně. Co si podle Vás měl vybrat? Nacismus? Nebo nějakou formu fašismu? Mussoliniho, Franka? A co jste si z existujících myšlenkových směrů vybral Vy? Křesťanství ani judaismus to zřejmě nebude. Buddhismus, hinduismus ani tao také ne, soudě podle množství negativních emocí, které v sobě nosíte. Existuje na světě vůbec kulturní oblast, která by odpovídala Vašim představám a kde byste mohl spokojeně žít?
13. 06. 2012 | 06:07

Občan napsal(a):

To Kolemjdoucí:

Předpokládal jsem, že málokdo pochopí, co tou větou anti-stejskal myslel. Výběr nacismu/fašismu v jakékoli podobě to rozhodně nebyl. Šlo o výběr řekněme ... bankéře. A přeberte si to jak chcete :o))
13. 06. 2012 | 06:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

anti-stejskal napsal - „v judaismu zůstanete vždy gojimem“

Zdá se, že čerpáte z dost pochybné literatury, když jste si ještě nevšiml, že tvar „gojim“ je v hebrejštině množné číslo od „goj“, jako od „seraf“ je „serafim“, od „chasid“ „chasidim“. V češtině oba tvary znějí „gój – gójové“, "seraf - serafové" a pod. Takže výraz „zůstat gojimem“ je poněkud nesmyslný.
13. 06. 2012 | 07:00

Martin Konvička napsal(a):

Docela by mě zajímalo, co by Občan, anti-stejskal, Skarabeus,
Jáchym ... řekli na islám, kdyby Židů/sionistů/Izraele/Klause nebylo.

Ony vám totiž ty posedlosti zakrývají zrak.
13. 06. 2012 | 07:05

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
a zkusil jste někdy zvednout hlavu od kuličky jednoduchých manter o rasismu?
Není tam jedna myšlenka, jen prázdná písmenka.
Kdyby se Vám to podařilo, možná byste zjistil, že věci jsou složitější, a že zatímco válíte svou výživnou kuličku, tak se svět mění.
I ten ve Vaší bezprostřední blízkosti.
Ale proti gustu......válejte dál, dle libosti.

https://www.youtube.com/watch?v=FBGQW6-Bes0

Zajímavý souboj.
Broukolog versus předmět jeho bádání.
--------------------------------
Kolemjdoucí (J.Š.
Jste tu nový?
anti-stejskal je starý dobrý n.o.s. snažící se uplatnit při každém blogu svého Dawkinse.
:-)
To víte, že k tomu směřuje. Tam si podají ruce s Občanem.Bolševik a nácek jedné krve jsou.
Hurá na Žida, na křesťana, na iomperialistu, dodal by hovorka. Ve jménu lásky a tolerance.
Pardon, oni proti židům či křesťanům nic nemají.....blablabla.....ale s těmi sionisty či papeženci z Kozloistánu je třeba skoncovat.
Že to berete vážně!

Konvička
Broukologu můj názor. Stále stejný.
Zkuste si představit-což není tak těžké-invazi Čangů do Evropy, Chinatown v každé české vesničce střediskové.

Když budete brojit proti ghettům a státům ve státě, snažící se o svou vlastní jurisdikci -jako v případě islámu- budu souhlasit, nejsem "užitečný scarabeus", ale to neznamená, že odvrhnu celou čínskou kulturu a není podstatné, co vzniklo před dynastii Čou a co po.

Vaše zášť proti arabistům není racionální, dokonce bych řekl, že opak je pravdou. Je strašně málo lidí znalých prostředí, kultury a jazyka, proto ta evropská bezradnost odhalit militantní imámy.
A to je problém, velký problém.
13. 06. 2012 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

KlausoDukoKalouskistánu
Bruselstánu
---------------
pánové, jsme kreativní národ, nebo už ne?
Zkuste vymyslit něco jiného,českého, dyť jste oba na levelu maloměš´táka a jeho Kozloistánu zelného.
Strážce čistoty jazyka Kolemjdoucí (J.Š.) by třeba poradil
13. 06. 2012 | 07:55

hovorka11 napsal(a):

Lidi u nás jsou úplně zhlouplí propagandou z ČT1 a Čt24 a místo boje proti vražedným islamistům stojí za Amerikou, která je táhne do Evropy:

" Západní média a média Zálivu den za dnem omílala, že prezident Bashar al-Assad je sektářský diktátor, pracující ve prospěch alavitské menšiny, zatímco ozbrojená opozice vůči jeho zákonné moci je vykreslována jako ztělesnění demokratického pluralismu. Pouhý letmý pohled na nedávné události k popření této verze postačuje.

Bashar al-Assad úspěšně uspořádal komunální volby, referendum, jakož i parlamentní volby. Všichni pozorovatelé jednohlasně souhlasili, že volby proběhly transparentním způsobem. Volební účast byla více než 60%, přestože západ prohlašoval volební proces za „frašku“ a západem podporovaná ozbrojená opozice bránila občanům dostat se do volebních místností ve čtyřech obvodech pod její kontrolou. Zároveň ozbrojená opozice vystupňovala své útoky nejen na bezpečnostní jednotky, ale také na civilisty a všechny symboly národní kultury a multi-konfesního charakteru Sýrie.

Vraždili pokrokové sunity, pak namátkově vraždili alavity a křesťany, aby donutili jejich rodiny uprchnout. Vypálili více než patnáct set škol a kostelů. Vyhlásili Nezávislý islámský emirát v Baba Amr, kde vytvořili Revoluční tribunál, který odsoudil více než 150 zločinců, kterým pak, jednomu po druhém, byla uříznuta hlava na veřejnosti popravčím. To zcela určitě není ono žalostné divadlo předváděné některými kočovnými politiky, scházejícími se v exilové Syrské národní radě a tvářících se, že demokracie nemá s realitou zločinů páchaných Svobodnou „syrskou“ armádou nic společného, a budou se snažit zamezit pravdě dostat se na povrch co nejdéle. Kdo může za těchto okolností věřit, že sekulární syrský režim, jehož příkladný charakter byl oslavován ještě nedávno, se mohl přeměnit na konfesní diktaturu, zatímco Svobodná „syrská“ armáda, podporovaná wahhabistickými diktaturami Zálivu a poslouchající příkazy takfiristických kazatelů, se naopak stala vzorem demokratického pluralismu?"
13. 06. 2012 | 08:03

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa - no však "arabskou kulturu" nikdo neodvrhuje.

Nebo jsem psal opak?
Ale neříkat jí "islámská kultura", neb to je sémanticky i věcně blbost, a ruku v ruce s tím by měla jít informovanost, k čemu ten obdiv může vést.
Ať si místní kočky třeba chodí na ty břišní tance, ale ať jim proBoha někdo jasně řekne, že pokud se provdají do Jemenu, tak nebudou chodit po ulicích v těch cingrlátkách, a nikdo je nepozve s klukama do čajovny, neb nejspíš nebudou vůbec chodit po ulicích / do čajovny. A když nějaká číča provdaná za Palestince ty břišní tance v Praze učí, ať si na ní dá pozor BIS, neb tohle otevírá dvířka invazi ještě spolehlivěji, než brožurky na křídovém papíře, jak je rozdávají v mešitách.

Totéž "arabisté". Odhalit militantní imámy může být těžké v Belgii, ale není to problém v Česku: žádného nemilitantního tu nemáme. Shehadehova kázání jsou normálně k mání česky (najděte se na netu) a militantní jsou. Konvertité jsou militantní do jednoho - proč by jinak konvertovali, že. Jen jsem nějak neslyšel, že by se nějaký arabista ozval. Možná se ozývají na povolanějších místech, to nikdo nevíme, ale navenek se chovají nejen devótně, ale i všichni stejně. Ano, vyučujme arabštinu a reálie, ale proč by je měli vyučovat lidé obdivující islám? Na BV jsou miliony nemuslimů, jazyka i reálií znalých, zhusta vzdělaných. I v Česku se najdou - ale od arabistů drží co nejdál, a náhoda to nebude.
13. 06. 2012 | 08:09

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11

Za Obamovou Amerikou stát nelze, to máte pravdu.
Události v Libyi a Sýrii do dokázaly mimo veškerou pochybnost.

Ta země zešílela, respektive její levicové vzdělané vrstvy zešílely. Ono zas není divu, už v 90. letech byly na tamních vysokých školách vidět nápadné totalitářské tendence. Jako dočasná účastník jsem tehdy přemýšlel, co bude tou Ideologií, skrze níž si Američané tu vytouženou totalitu vyzkoušejí na vlastní kůži. Že politická korektnost pootevře dveře islámu by mě tehdy nenapadlo, to asi nikoho.
13. 06. 2012 | 08:17

Pepa Řepa napsal(a):

Hezké hovorko, místy dokonce pravdivé
Vymítání šíitského čerta wahábbistickým ďáblem.

Jak je-po skončení bojů-dostat ze země, netuším. Stejné to je v Libyi, kde momentálně "demokraté" zašili delegaci ICC.
A zase by to bylo na evergreen, debatu o lidských právech a třech-naprosto odlišných-deklaracích práv a svobod muslimského světa a hlavně o jejich praktickém naplńování, což scarabeovi zahleděnému do kuličky "lidských práv" uniká.

Také netuším, kam utečou křes´tané a alewité ze Syrie. Libán je plný.
Zřejmě dojde k libonnonizaci konfliktu.Do toho mlsný Turek, který jim dosadil za předsedu Rady Kurda, což Syřana mimořádně potěší.

A co tak najedenou Vaše dojemná starost o křesťany?
Tak si udělejte-vy kucí na ÚV KSČM-pořádek.
Váš guru pro zahraniční politiku, Syřan tělem a krví Doc. Ing. Hassan Charfo, DrSc.tlumočník při jednání s Assádem tvrdí pravý opak.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=15900
A to nezmińuji paní Pepu Paroubkovou a to je nějaká hlava.
13. 06. 2012 | 08:32

Občan napsal(a):

To kolemjdoucí:

Ono to je úplně jedno. Protože pro žida je jinověrec a bezvěrec pouhým pracovním nástrojem, sloužícím židovi ku prospěchu. Pokud tak nečiní, může být usmrcen. Hezky nám to vyložil rabín Josef Ovvadia:

Anyway, I’ve wandered from the sainted rabbi whose last piece of wisdom (here quoted and characterized by Jonah Mandel in the Post) is this:

“Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel,” he said in his weekly Saturday night sermon on the laws regarding the actions non-Jews are permitted to perform on Shabbat.

According to Yosef, the lives of non-Jews in Israel are safeguarded by divinity, to prevent losses to Jews. “In Israel, death has no dominion over them... With gentiles, it will be like any person – they need to die, but [God] will give them longevity. Why? Imagine that one’s donkey would die, they’d lose their money. This is his servant... That’s why he gets a long life, to work well for this Jew,” Yosef said.

Rabínové Izák Šapira, Dov Lior a Jaakov Josef jsou poněkud méně "diplomatičtí":
http://maxblumenthal.com/2010/08/how-to-kill-goyim-and-influence-people-leading-israeli-rabbis-defend-manual-for-for-killing-non-jews/

“Non-Jews are “uncompassionate by nature” and should be killed in order to “curb their evil inclinations. If we kill a gentile who has has violated one of the seven commandments… there is nothing wrong with the murder. There is justification for killing babies if it is clear that they will grow up to harm us, and in such a situation they may be harmed deliberately, and not only during combat with adults.”
13. 06. 2012 | 08:36

anti-stejskal napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

"Několikrát jste tu naznačil, že Západ si už před WWII vybral špatně. "

nebylo jiné volby než jít s Hitlerem proti židobolševismu,

"Existuje na světě vůbec kulturní oblast, která by odpovídala Vašim představám a kde byste mohl spokojeně žít? "

dnes již neexistuje, blízký je mi západ 19 a 1.pol. 20.stol., poválečný vývoj totiž vítězství mezinárodního židovstva považuji za největší katastrofu od Ediktu Milánského
"„v judaismu zůstanete vždy gojimem“"

souhlas gramaticky chybný, nicméně ten výraz je velmi trefný

"Zdá se, že čerpáte z dost pochybné literatury"

víte máte pravdu, rád bych se věnoval mému skutečnému zájmu tj. historie klasické civilizace, zatím se nicméně věnuji žido-křestanské literatuře, zcela jistě Vás takové množství nečistot ovlivní, proto ty negativní emoce
13. 06. 2012 | 08:37

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

A ty odlišné deklarace právěže unikají i "arabistům".
Aspoň jsem od žádného z nich neslyšel rázné upozornění na ně, natož pak implikaci, že když islámové neuznávají Všeobecnou deklaraci, není nejmenší důvod je touto deklarací chránit (a naopak je důvod zakázat praktikování islámu, například).

Mluvíte o Sýrii a Libyi. Já mám čerstvou zprávu z jednoho krajského města. Ex-muslimka chodí normálně do práce (prodává, zapadlý kvelb mimo centrum) - no a alláhohlavci přišli na novou metodu. Vždycky přijdou dvě hidžábačky, vlezou do krámu, dělají, že si prohlížejí zboží - a upřeně čumí. Pokaždé trochu jiná dvojice.
Žalovat to nejde, volat policii to nejde, zastřelit to nejde, bránit tomu nejde. Nikdo jí přece "neohrožuje", jen jí dávají najevo, že jako Odpadlice nemá nárok žít normální život. A to je tady islám teprv na začátku...

Ony jsou opravdu jen dvě možnosti: Nula islámu, nebo (v perspektivě generací) sto procent islámu.
13. 06. 2012 | 08:45

anti-stejskal napsal(a):

Občan

Inu oni ti nacisté velmi dobře věděli s kým mají tu čest, mimochodem vy opravdu věříte že tyto zrůdnosti do židovského mindsetu zanesl až sionismus, omyl!

sionismus je judaismus v politické praxi

Pak vás jistě nepřekvapí když nástupce Herzla David Wolffsohn, na sionistickém kongresu prohlásí
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0D16FD3C5A15738DDDAB0A94D0405B878CF1D3
"Dr. Wolffsohn declared that the Jewish people must yet conquor the world."

Člověk se musí smát naivním klaunům jako Konvičkové, kteří jsou zcela mimo jakoukoliv realitu
13. 06. 2012 | 08:49

Pepa Řepa napsal(a):

Martin Konvička
kdysi jsem pomáhal jisté Blaženě F. právě ze Syrie. Sebral ji po příjezdu pas.
Na druhé straně znám tady Syřana, sice nacionalistu jako řemen, který má nakladatelství a za ženu českou výtvarnici a žijí v pohodě.

Co chci říct?
Lásce se nic nevyrovná, zpívá Vláďa Mišík.
Číčám neporučíte. Každá svého (ne)štěstí strůjcem/kyní.
Pokud vyznáváte osobní svobodu volby, má číča právi si vybrat.

Ano, vyučujme arabštinu a reálie, ale proč by je měli vyučovat lidé obdivující islám?
Chcete je cenzurovat? Jak?
13. 06. 2012 | 08:53

Pepa Řepa napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
dyť jsem vám to říkal, už si občan s anti-anti notují.
:-)))
13. 06. 2012 | 08:58

Pepa Řepa napsal(a):

Martin Konvička
pozor abyste se ve slově ČÍČA nepřeklepl.
Pan Stejskal je ve formě.
13. 06. 2012 | 09:01

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
Jedno je fakt- jsem podělaný strachem, že to moje děti a všichni okolo odnesem díky nové vrcholně válečné totalitě propojené s umělou "dluhovou krizí"
-------------------

Dnes už věřím, že to takhle funguje (stejně jak při nástupu nacistů k moci):

"Za pár dní, možná už v pátek 15. června v poledne, Syřané, kteří budou chtít sledovat své národní stanice v televizi, uvidí na svých obrazovkách televizní programy vytvořené CIA. Ve studiu natočené záběry ukážou masakry, ze kterých bude obviněna syrská vláda, lidé budou demonstrovat, ministři a generálové opouštět své posty, prezident Assad uteče, rebelové se sejdou ve velkých městských centrech a do prezidentského paláce se usadí nová vláda.

Tato dezinformační operace přímo řízená z Washingtonu Benem Rhodesem, národním bezpečnostním poradcem pro strategické komunikace, má za cíl demoralizovat Syřany, aby vydláždili cestu pro převrat. NATO nespokojené s dvojím vetem Ruska a Číny pak uspěje v dobytí Sýrie bez nelegálního útoku. Je jedno, jaký obrázek o současných událostech v Sýrii máte, převrat ukončí všechny naděje na demokratizaci. "

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/684-urgentni-nato-pripravuje-obrovskou-dezinformacni-kampan
13. 06. 2012 | 09:01

Občan napsal(a):

Řepo,

můžete něco z toho nenávistného hnusu, který sepisují a VEŘEJNĚ pronášejí nejvyšší izraelské "duchovní" autority, nějak relevantně vyvrátit?

Nebo se zase uchýlíte k rádobyvtipným vytáčkám?
13. 06. 2012 | 09:03

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

"Chcete je cenzurovat? Jak?"

Vzhledem k té "zprávě z krajského města" vcelku jakkoli. Ideálně naložit na nějakou loď směr Mogadishu.
13. 06. 2012 | 09:05

Pepa Řepa napsal(a):

Nemůžu Vávro
nehodlám rozebírat ani výroky "nejvyšších autorit" ani zkoumat Protokoly mudrců
Myslím, že si s n.o.s.em vystačíte.
13. 06. 2012 | 09:14

hovork11 napsal(a):

Takovéhle e-maily 30.5. rozesílala AI s přiloženou podpisovou výzvou Ruské federaci, aby se zřekla "podpory terorismu".
Přišlo to i mě a jelikož jsem už měl dostatek informací o skutečných teroristech, tak jsem je upozornil, že podporují islamistický rozvrat Sýrie genocidu jak v Líbyi.
-------------------------------
Sanjeev at Amnesty International USA <alerts@takeaction.amnestyusa.org>

Dear ....
We've just witnessed the worst violence in the year-long conflict in Syria.

On Friday more than 108 people -- including 50 children -- were killed in Houla, Syria after a barrage of shells, mortars, rockets and raids. The global response to this horrifying violence was immediate condemnation -- and at least 10 countries, including the United States, have since expelled Syrian ambassadors and senior Syrian diplomats.

The ruthless killing of civilians in Houla marks a new low in the Syria crisis. But a massive, renewed international spotlight on the country is our best hope to stop the bloodshed.

Let's press Russia – which has been a key ally to Syria and has blocked meaningful action in the UN Security Council -- to stand up against the brutality and prevent further loss of Syrian lives.

Over the past 14 months nearly 10,000 Syrians have lost their lives. With each passing day, the crisis reaches new levels of horror. Meanwhile, the UN Security Council has yet to refer the situation in Syria to the International Criminal Court.

The shocking images that emerged from Syria this weekend are yet one more reason why Russia must stop shielding the Syrian authorities and act to stop the violence there.

Tell the Russian Foreign Minister that we demand better from global leaders.

It's easy to despair when seeing what's happened to civilians in Houla and throughout Syria. But a groundswell of public outrage and support could make the difference between dithering diplomacy and decisive action. That's why we need to urge Russia to stop blocking the UN Security Council from referring the situation in Syria to the International Criminal Court.

The situation in Syria is desperate. The Syrian people are counting on us to seize this opportunity for action. Thank you for coming together to show Syrians they are not alone.

With hope and determination,

Sanjeev Bery
Advocacy Director, Middle East and North Africa
Amnesty International USA
13. 06. 2012 | 09:31

Občan napsal(a):

To anti-stejskal napsal:

Nacisté pouze převzali a přejmenovali ideologii. Proč se namáhat, když to jiní tak pěkně sepsali a připravili...

Politický sionismus není judaismus v praxi. "Moderním" výstupem judaismu je duchovní sionismus, jenže ten vyznává pouze jedna židovská sekta z Brooklynu, čítající po celém světě pár desítek tisíc lidí.
A chudák Herzl nejspíš rotuje v hrobě jak ventilátor.

Politický sionismus judaismus pouze použil, protože jeho vyznavači jsou striktně uzavřenou skupinou se specifickým způsobem obživy. Navíc mnozí z nich tehdy i dnes postrádají jakékoli vzdělání kromě nazpaměť naučených náboženských textů a jsou tedy nesmírně snadno manipulovatelní.
Proto také měli nacisté se židy tak snadnou práci - sionistické politické struktury je prostřednictvím rabínů zblbly natolik, že ztratili pud sebezáchovy.
Je třeba rovněž připomenout, že politický sionismus má mnoho příznivců z řad protestantských křesťanů; zejména v USA. I toto je důkazem, že politický sionismus není výstupem judaismu.

Co se týče autenticity Wolfsohnovy řeči, mám o tom odkazu pochyby. Ale protože je právě Wolfsohn otcem politického sionismu, je vysoce pravděpodobné, že něco takového pronést mohl.
Zrovna na sjezdu v r. 1907 totiž došlo k rozštěpení sionismu na politický a praktický (duchovní).

Konvičkové a Řepové nejsou moc k smíchu právě proto, že oblbují lidi a "odklánějí" jejich pozornost k zástupným tématům.
13. 06. 2012 | 09:32

Silvie napsal(a):

Pepo,

najdete jediného arabistu, který by nemlel stereotypně dokola o "tolerantním " islámu a "obdivuhodné" kultuře a natvrdo by upozornil na jeho nebezpečí a rozpínavost?
Já žádného takového neznám....

Proč filozof (např.Martin Janeček) dokáže vidět islám v širších souvislostech a arabista zásadně nikoliv?

Oba navíc mají zkušenost s životem v zahraničí(konkrétně Francií) a znají dobře všechna úskalí soužití domorodého obyvatelstva s vyznavači islámu.
Jako by nám ale každý z nich popisoval úplně jinou zemi.

Já dost dobře nechápu, jak můžou arabisté zrazovat vlastní národy.
Vždyť nás chlácholí stejně, jako to dělali konformisté před nástupem Hitlera k moci.

Jak to dopadlo, všichni víme. Projevy celospolečenských změn (nástup bílých podkolenek a nesmělé hajlování se postupně měnily v tvrdou agresi, úměrnou tomu, jak stoupal nacistický vliv).
13. 06. 2012 | 09:40

český maloměšťák napsal(a):

Hmm - tak Konvička chce do selekce kvůli "softpromuslimské úchylce" poslat už i Pepku Řepku....
Asi nevyhovuje jeho devateru správného orientalisty.

Kdepak ty můj brouku hnízdo máš ....../v čí hlavě/.

Ještě že včera nedal žádný gól Selasiie - Silvii by klepla Pepka a Pepka by měl/a/ bulku na E 55 .
------------------
Antimuslimská aliance z Dolní Lhoty - Pepka, Silvie, Pasch..., M. Konvička. Deislamizace zdarma. Také provádíme selekci orientalistů a ve volném čase pak bojujeme s Talibanem na blozích aktualně.cz. K zastižení jsme po 10. OO /nebo až se vyspíme z nočních blogových bitev /. Objednat je nutno předem - osobní kontakt jen s klienty s kloboukem na hlavě.

Za vědeckou radu AA z DL - Mudr: Chocholoušek.
13. 06. 2012 | 10:04

anti-stejskal napsal(a):

Občan

"Politický sionismus není judaismus v praxi. "Moderním" výstupem judaismu je duchovní sionismus, jenže ten vyznává pouze jedna židovská sekta z Brooklynu, čítající po celém světě pár desítek tisíc lidí."

sionismus vzešel z judaismu, jak která sekta judaisamus interpretuje je věc jiná

"Navíc mnozí z nich tehdy i dnes postrádají jakékoli vzdělání kromě nazpaměť naučených náboženských textů a jsou tedy nesmírně snadno manipulovatelní."

Judaismus přežil mimojiné protože vsadil na kartu těch vašich postrádajících jakékoliv vzdělání, tito lidé jsou vysoce sofistikovaní, troufnu si tvrdit že patří k absolutní intelektuální elitě lidstva

"Proto také měli nacisté se židy tak snadnou práci - sionistické politické struktury je prostřednictvím rabínů zblbly natolik, že ztratili pud sebezáchovy."

To je mimořádně problematické tvrzení

"Je třeba rovněž připomenout, že politický sionismus má mnoho příznivců z řad protestantských křesťanů; zejména v USA. I toto je důkazem, že politický sionismus není výstupem judaismu."

židé a určitá vrstva křestanů se spojila protože mají společný zájem to ovšem není důkazem ničeho

"Ale protože je právě Wolfsohn otcem politického sionismu"

Tak tím zcela jistě není

"Co se týče autenticity Wolfsohnovy řeči, mám o tom odkazu pochyby. "

rozepište se, samozřejmě bylo by lepší mít transkript, jelikož jej nemám užívám legitimní zdoje jež mám k dispozici

"Konvičkové a Řepové nejsou moc k smíchu právě proto, že oblbují lidi a "odklánějí" jejich pozornost k zástupným tématům. "

oni jsou skutečně jen k smíchu, problém je spíše v křesťanském mindsetu který je nedílnou součástí společnosti
13. 06. 2012 | 10:05

hovorka11 napsal(a):

Silvie:
najdete jediného křesťanského zanícence, který by nemlel stereotypně dokola o "tolerantním " křesťanství a "obdivuhodné" kultuře a natvrdo by upozornil na jeho nebezpečí a rozpínavost?
Já žádného takového neznám....

Vemte si třeba toho Dominika Duku a jeho válce v Afgánistánu za "křesťanské hodnoty" nebo poslance Bendu, který kryje všechny lumpárny z ODS. Kde vidíte tu "křesťanskou lásku"?

Velmi výrazně podléháte demagogii o černobílosti.
13. 06. 2012 | 10:22

Občan napsal(a):

To anti-stejskal:

To ale hovoříte o elitách, nikoli o řadových věřících.
Nebo se snad domníváte, že obyvatelstvo např. haličských štetlů nebo podkarpatských vesniček mělo nějaké vzdělání? Kdepak, to byl jen spotřební materiál pro elity. Přečtěte si "Hanele" od Olbrachta. Tam je mechanismus fungování politického sionismu nádherně popsán. Moc by mě zajímalo, kde vzal Olbracht tak detailní informace.

Ohledně toho ztrátu pudu sebezáchovy a zblbnutí "lidu" sionistickými pol. strukturami velice doporučuji rabiho Davida "Dov" Weissmandela. Je to strašné čtení, ale nesmírně poučné. Stejně tak jsou k tomuto tématu velmi zajímavé deníky sionistů z Lodže a Varšavy - rovněž děsivé čtení, ale z hlediska pramenů dost zásadní. Ta manipulace obyčejnými židy byla strašlivá a naprosto bezohledná.

Wolfsohn je otcem politického sionismu. A prosadil si ho právě v tom roce 1907; tedy, abych byl úplně přesný - společně s Weizmannem. Pak se sice tři roky hádali, ale nakonec se prosadila militantní forma sionismu.

K těm pochybnostem - jsem k pramenům dost opatrný a odkazy na ten jeho projev jsou na webech, k nimž nemám zrovna důvěru.
13. 06. 2012 | 10:27

český maloměšťák napsal(a):

Silvie :
"....V reálu bych vás uřvala - jsem poměrně výřečná,ale tady máte stejnou šanci...."

Já bych tímto výrokem " diskuzi "ukončil. Co vy na to ? (nemám na mysli osazenstvo AA z DL)

A pojďme se raději bavit o tom, zda by v areálu mohly být i ženy. A zda by tedy pak měly být vypuštěny do volné přírody zvlášť...anebo spolu s muži.

MuDr. Chocholoušek, v.r.

P.S. Znovu opakuji (nyní už paro osazenstvo AA z DL) - ve francouzských parlamentních volbách zřejmě maximem, co Le penovo uskupení získá...jsou tři křesla z 577. Já vím - že pro Silvii je to velká výzva k tomu, aby uřvala větší masu než zde...ale měla by si i ona uvědomit, že život je příliš krátký na to, aby se promrd...eh, promrhal v jalových " diskuzích" o zachvácení ČEZka, Moravy i Slezska muslimskými hordami a jak tedy s nimi správně v České kotlině naložiti.
Že někdy je prostě lepší utrácet a zdravě sexuálně žít. :)))

A oberstumbanfuhrerovi AA z DL bych vzkázal, že pokud vykrožuje někomu pracákem - tak by si měl uvědomit, že ho před smrtí hladem či umrznutím ochraňují peníze daňových poplatníků. A že tedy by měl být velmi opatrný - ať náhodou na pracáku neskončí on. ostatně divím se, že člověka , který by nejraději všechny muslimy deportoval nějaký jeho nadřízený ze staátního sektoru ještě drží na výplatní listině. V USA by letěl natotata.
13. 06. 2012 | 10:34

anti-stejskal napsal(a):

Občan

Judaismus na rozdíl od křesťanství zvolil formu eugeniky kdy komunita podporovala svou elitu, která se věnovala studiu rabínských textů, tento systém vychází historického vývoje kterému se muselo židovství přizpůsobit (můžeme spekulovat nakolik si židé za onen vývoj mohou sami a nakolik se stali obětí), osobně se domnívám že judaismus je dílem politický konstrukt z doby perské říše která z archivních a náboženských materiálů oblasti vytvořila entitu, což byl proces ve starověku vcelku běžný (elita vždy vytvořila identitu čti náboženství těch které ovládala, křesťanství je produkt identického procesu)

čili ano židé v této sociální organizaci existovali více než tisíc let,

křesťanství praktikovalo podobné metody tedy vyjma té eugeniky, katolictví zvolilo spíše dysgeniku (opak eugeniky)

Jistě měli sionisté své zájmy a zcela jistě některým konzervativním Haskalah ležela silně v žaludku, o tom žádná nicméně debatu na téma židé a třetí říše odmítám vést.

Otcem politického sionismu je Herzl jinak souhlas

židé na rozdíl od například křesťanství či islámu nejsou misijním náboženstvím, jistě konverze je možná ale za velmi specifických okolností, tedy k získání vlivu užívají zcela jiné metody než konverzi davu, myslím že subverze je příhodným názvem, v těchto organizacích přirozeně je podíl židů pouhým zlomkem, tato metoda je nesmírně účinná, speciálně pokud je společnost jejich vlivům otevřená, čili problém bych neviděl v nich ale ve většinové společnosti,

pravděpodobně neexistuje lépe ovlivnitelná entita než křesťan což je k jejich zájmům mimořádně výhodné, židovské utrpění je základ křesťanství, křesťanský sionismus je dalším.
13. 06. 2012 | 10:53

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

Jo svět se mění, pokud se katolická církev u nás stane druhou nejmocnější firmou po ČEZu, tak se také změní.

Váš příspěvek jsem si vysvětlil tak, že se cítíte dotčen, že jsem si dovolil připomenout restituční snažení "Vaší" církve.
13. 06. 2012 | 10:57

hovorka11 napsal(a):

Paschkönig:
Saudsáarábie je největší a zrůdná despocie. pokud by ji američané nechránily, tak by tam ženy nebyly v otrokářském vztahu.
Myslím, že kdyby se ve Francii odhalily, tak by je doma ukamenovaly.
To je ta totalita, která pomáhá vojensky rozvracet Sýrii. Sunitské despcie jsou známy militantní rétorikou (dnes jsou další informace o výbuších v Íráku se 40 mrtvými a řada výbuchů v Sýrii). Je to snaha udělat velký sunitský kálifát s podporou Američanů, kteří by těžily z poslušnosti saudských despocií.
13. 06. 2012 | 11:05

anti-stejskal napsal(a):

český maloměšťák

LePenová je naprosto OK bohužel nerozumíte důvodu importu muslimů do EU, pokud bude potřeba budou zformovány jiné struktury které obsadí mnohem více než oněch pár křesel, až se kritika muslimů stane politicky korektní ba co více cílem politické kampaně, bude situace velmi vážná, nevěřte autorovi blogu o žádné hledání společných hodnot zde nejde, jen fráze.

Napíši to jinak muslimové byli do EU importováni z mnoha důvodů tím nejdůležitějším bych viděl učinit z nich oběti pro společnost (nikoliv pro jisté skupiny) katastrofálních politicko-ekonomických experimentů

Srovnání s německem po nástupu nacismu neobstojí z v tom smyslu že židé tvořili a tvoří významnou část politicko ekonomických elit

muslimové nikoliv
13. 06. 2012 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Mimochodem ta lítá disputace dvou poněkud fanatických extrémních pohledů (židobijců a muslimobijců) je docela zajímavá. Tedy pokud si od ní člověk zachová odstup a bere ji jako studijní materiál.
13. 06. 2012 | 11:19

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
restituce mě naprosto nechávají chladným. Nejsem příkladem vzorného papežence.
Jak říkal Pavel Tigrid: jsem tu za hříšníky.

Navíc zvolená forma není právě nejčistší, jak mně bylo doma vysvětleno.
Opět ale jde o problém složitější.Zdejší Antipapeženecká liga vyznává, nic jim, hajzlíkům nedat, což je nesmyslem, majetek je mnohde blokován a pokud restitujete k únoru 48, nemůžete jednoho restituenta obejít.
Způsob této restituce, se zdá býti podivným.
Ani ne pro mé podezření nenažraných prelátů, že si nakoupí audiny, ale o hejna vymaštěných supů, kteří budou okolo nich kroužit.
Kroužili by ovšem stejně okolo pozemkového fondu, až by nastal čas.

Možná Vás překvapím, ale mohl jsem v r.89 restituovat majetek po otci, kterého vyhnal Dolfi z Reichenbergu. Neudělal jsem to, žijí tam už jiní a já si ve světě vydělal dost, což spolklo vzdělání potomků ve světě.
Nestěžuju si.
Nemusím mít kaviár a ústřice každý den, stačí obden.

Co mají restituce společného s islamizací, netuším.
Spíše zkuste porovnat ty tři deklarace s deklarací OSN.
Zkuste někdy zvednout hlavu od kuličky"lidská práva" a porovnat ji s realitou světa.
Mějte se.
13. 06. 2012 | 11:21

anti-stejskal napsal(a):

stejskal

a křesťanobijců (tedy v mém případě určitě) zajímavé že nad tím se nikdo nepozastavuje
13. 06. 2012 | 11:25

Paschkönig napsal(a):

hovorka,jak s vámi v jiném nesouhlasím tak v tomto bodě celkem souhlas Saudsáarábie je největší a zrůdná despocie (navíc je to místo odkud z nějakého otvoru vylezla na svět postava mohameda.) To do jaké míry mocní z US podporují ten pouštní útvar a do jaké míry též podporují i Izrael je na dlouhou debatu a na jiné místo. Mohlo by se říci,že se proti tomu nedá nic dělat,ale dá,nepodporovat eurohujerské probruselské kreatury kteří jdou na ruku těm co řídí chod v Sauds. a Izraeli. To je jediná možnost.
To co během poslední doby provedli mocní s Libyí,kam nasměrovali chod v Sýrii je velkým varováním. A ptejme se na jména,kdo rozhodoval v EU o zasáhu v Libyi,na jména těch co vydávali rozkazy.I když napřed bylo politické rozhodnutí a odtud příkaz generálům,plukovníkům atd. atd.,nakonec nějaký major,kapitán sedl do Tornáda... (jakkoliv jsou mi různé anarchistické spolky zhloubi duše odporné) tak nevím,ale za podobné situace to už chce vojenský puč,postavit se ctihodným límečkům kteří u sklenky šampaňského rozhodují kam pošlou naložené letouny.
13. 06. 2012 | 11:31

Pepa Řepa napsal(a):

anti-stejskal
gratuuju je světlé chvilce

Jste jako Čochtán, titul největšího křes´tanobijce si nenecháte vzít.
Přehlédnutí křesťanobijectví je-pro zdekší server- typické, nedivím se, že jste se ozval, přece si nenecháte vzít celoživotní dílo.
Inu musíme být za pašáka, chránit menšinu a mezi tu-nenažraný křes´tan z ČEZka (jak originální scarabee)- nepatří.
Zatím.
13. 06. 2012 | 11:33

anti-stejskal napsal(a):

Pepa Řepa

Pokud se týče restitucí nevidím na nich nic špatného, problém je spíše ve skutečnosti že katolická církev tímto přístupem příliš mnoho sympatií nezíská, mít trochu trpělivosti a být trochu diplomatičtější, možná by jim ty majetky za pár desítek let lidé přinesli v náručích, zkrátka komu není rady tomu není pomoci
13. 06. 2012 | 11:33

Paschkönig napsal(a):

to Pepa Řepa, výborně napsáno!(13. 06. 2012 | 11:21)
13. 06. 2012 | 11:33

anti-stejskal napsal(a):

Pepa Řepa

křesťané opravdu nejsou nic více než užiteční idioti, oni ostatně v historii jinou funkci neplnili, což je fascinující, jak mizerný osud západní civilizace!

což je myslím velká tragédie
13. 06. 2012 | 11:41

stejskal napsal(a):

P.S. ...a křesťanobijců.

Libor Stejskal, t.č. ritus nepraktikující křesťan bez denominace
13. 06. 2012 | 11:47

Pepa Řepa napsal(a):

anti-stejskal
no vidíte, konečně jste u finálního sdělení, toho, co jste hodlal-posté- vytroubit do světa!
Já vím, pejzatec je pouze taková mezifáze, předehra.

Aspoń, že užiteční.
takový pašák jako Vy, pořezávající si větev vlastní civilizace pod zadkem, je ovšem užitečnější.
Otázkou je komu.
Mějte se, jedu pryč.
Užijte si s občanem a šlápotou, Hořejšího sirotku.
13. 06. 2012 | 11:56

hovorka11 napsal(a):

Paschkönig:
Ano, v tom se shodneme.
Myslím, že nejdůležitější je zachovat pravdivou informovanost ze světa i od nás a nenechat mladé uvěřit nesmyslům s kterými nemají žádné zkušenosti. Mám radost z jejich tlaku na svobodný internet bez cenzury- snad taky včas prokouknou o co jde...
13. 06. 2012 | 12:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy