Nezměnitelný korán v měnícím se světě

27. 02. 2012 | 10:05
Přečteno 7744 krát
Muslimové nedají dopustit na svůj korán a přistupují k němu s velkou vážností a úctou. Z koránu se poslední desetiletí stává citlivé téma, přesahující rámec racionální debaty o náboženství a kultuře.Nedotknutelnost koránu probouzí emoce i nenávist. Jednak těch, kteří chtějí islám a muslimy provokovat, potupit, zesměšnit, pokořit. Jednak těch, kteří zneužívají muslimskou citlivost a chápou se koránu jako prostředku, jehož prostřednictvím iniciují a povzbuzují pobouření, rozhořčení a hysterii v muslimských řadách s politickým podtextem.

V reakcích čtenářů pod mými články se objevilo podezření, že arabisté a znalci islámu, neříkají veřejnosti o islámu celou pravdu. Zamlčování se snad dokonce mělo stát jakýmsi modem operandi moderní předovýchodní orientalistiky. Z jedné strany pochopitelným a z druhé skandálním. Koránské výroky, které vyvolávají pohoršení nemuslimů svoji explicitní nevraživostí vůči bězvěrcům, jinověrcům, nedostatečně submisivním ženám, předpisováním tělesných trestů, souhlasem s otroctvím apod., se už zavedly jako pádný argumentační klacek. Nejen na muslimy. Dopadá i na ty, kteří o islámu píší a snaží se ho bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů vysvětlovat jako historický a náboženský fenomén. V jejich případě funguje onen klacek dokonce dvojsečně. Zkoumat a rozebírat korán vědeckými metodami považují mnozí z muslimů za něco nepřípustného, svatokrádežného, ba trestuhodného.

Úzkostlivý, pietistický postoj k islámskému „božímu slovu“ není zcela monolitní a výzkum koránu nemusí být i v muslimském prostředí zcela nedotknutelným taboo. Neobejde se to bez osobní odvahy, jak po pravdě konstatuje komentátor v týdeníku The Economist v článku Na počátku byla slova z konce minulého roku.

My nemuslimové pohlížíme na muslimy s jistým údivem. Zuby nechty se drží nezměnitelného sledu slov a činí to mnohdy tak neohrabaně, že při svém odmítání cokoliv v koránu změnit se dokážou dostat až na pozici popírání smyslu víry v Boha. Aby bylo jasno, o co jde, připomínám, že lpění na textu dodává rozhodnost islamistickým extrémistům. Z poslední doby je to kupříkladu hnutí Boko Haram, vypalující křesťanské svatyně v Nigérii. Horké hlavy mohou nalézt v koránu pasáže, které považují za ospravedlnění páchaných násilností.

Aktuální je aféra s korány v Afghánistánu, které byly spáleny americkými vojáky. Mělo se jednat o výtisky sloužící afghánským vězněným islamistů k předávání informací a zpráv. V tomto případě zase působí přepjatá citlivost na zbožněný objekt, který na první pohled není víc než obyčejná kniha. Povaluje-li se na nějakém zastrčeném knižním regálu, nikoho neprovokuje. Sáhne-li na něj neuctivá ruka nemuslima, je z toho zločin.

Násilnické pasáže neobsahuje jen korán. Nalézají se v základních textech křesťanství, judaismus a mnoha dalších náboženství. Na dosah těchto náboženských přesvědčení se ovšem také rozvíjí tradice objasňující a vysvětlující radikálně formulované výroky a verše posvátných textů. Zpravidla se tak děje jejich uvádění do patřičného historického kontextu nebo jejich spojováním s určitou konkrétní situací. Například často uváděný koránský příkaz „zabíjej nevěřícího, kdekoliv ho najdeš“ je vztahován ke zkušenosti prvních muslimů. Uzavírali příměří s pohanskými kmeny, leč tyto dohody byly ze strany nemuslimů nezřídka porušovány. Hněv muslimů vyvolaný takovými zradami dostává dobovým zarámováním racionální výklad, i když z dnešního hlediska těžko přijatelný. Pokud se ovšem bude trvat na nadčasovém významu „božího slova“ bez rozdílu, mohou se takové a podobné nenávistné a hněvivé výkřiky z koránu měnit v trvale platné a kdykoliv použitelné fanatizující příkazy.

Otázkou je, do jaké míry a zda vůbec je takový racionálně pojatý rozbor posvátného psaní pro věřící přípustný. Tady se náhle se vynořuje velký rozdíl mezi islámem a většinou ostatních náboženských vyznání. Kromě krátké periody mezi 9. a 10. stoletím a s výjimkou hrstky moderních liberálů mezi muslimy trvají vyznavači islámu na tom, že korán se zásadně liší od všech ostatních zápisů transcendentní komunikace pozemského s nebeským. Pro korán, chápaný jako poslední v řadě zjevením určených člověku, neplatí pozemská kritéria, tedy zásady platné pro svět stvořeného. Korán nebyl stvořen, je věčný. Jedná se tím pádem o jsoucno obklopené podstatně odlišnými nároky a interpretačními překážkami, než jaké zpravidla uplatňují ostatní vyznání na své posvátné texty.

Vykládát korán, vysvětlován ho, je podle muslimů možné, ale za předpokladu, že se tak děje z pozice víry a věřících. Nic, co je v koránském textu obsaženo, nelze opomenout, vyloučit. Interpretace islámu a výklad jeho dějin je úkolem příslušící výhradně muslimům. Pokud tak činí nemuslimové, provozují tzv. orientalismus, jinými slovy praktikují ideologizaci islámu a veškeré jeho tradice v duchu „koloniální arogance“, tedy cosi apriori tendečního.

Navzdory výhradám ze strany islámu a muslimů se v tichosti odbývá na půdě západního bádání soustavný proces dešifrování koránského text v záběru historiografickém, literárním a jazykovém a korán se rozebírá nejen z pozice úzce náboženské. Dělo se tak, jak uvádí britský The Economist, kupříkladu při loňské listopadové konferenci pořádáné na londýnské universitě ve School of Oriental and African Studies.

Mezi účastníky bylo několik muslimů, z diskutujících pak jeden turecký profesor a jeden íránský badatel. Převažovali nemuslimové, pohlížející na korán jako na jakýkoliv jiný psaný text, tedy jako na literní projev, jehož evoluci lze sledovat srovnávání rozličných verzí. Nové techniky, kupříkladu užití digitální fotografie, pomáhají porovnávat přesněji odchylky a dávat dohromady mozaiku z drobných jednotlivostí a zlomků. Účastníci se v zásadě shodli na tom, že metody používané na analýzu Homéra či starých germamských mýtu mohou osvětlit i korán.

Evropští badatelé pracují usilovně s cílem zjistit pomocí srovnávání existujících rukopisů uložených ve velkých evropských knihovnách, jak a kdy byla psaná podoba koránu standarizována. Americká bádání se zase ubírají cestou napojování koránu na znalosti získávané z jiných pramenů, vypovídajících o politických a společenských událostech. V muslimských zemích je bádání o koránu značně limitováno a lze tvrdit, že dnes v Karáčí nebo Káhiře je jakákoliv otevřená diskuse o koránu sotva myslitelná. Muslimové, kteří vyjadřují jiný názor na korán, než oficiální náboženské autority, riskují nejen vědeckou kariéru, leč leckdy i život. Egyptský zastánce liberální interpretace koránu Nasr Abú Zajd byl označen za odpadlíka, násilně rozveden a přinucen k emigraci, v níž v roce 2010 zemřel. Rozmach islamismu v Egyptě nedává alternativním interpretacím koránu do budoucna prozatím vyhlídky na lepší perspektivy.

Většina muslimských dětí slyší, že jim stačí o původu koránu vědět jediné: Jedná se o „boží slovo“, které bylo proroku Muhammadovi nadiktováno během 23 let andělem Gabrielem. Leč islám by měl dokázat říkat více. Obeznámený vypravěč poví, jak třetí chalífa Osmán (Uthmán ibn ´Affán, vládl v letech 644-656) zjistil, že koluje několik zápisů boží zvěsti. Nařídil přezkoumat existující verze, určit jedinou platnou a ostatní zničit. Také nemuslimští znalci snášejí důkazy o záměrném, i když nikoliv zcela úspěšném úsilí muslimských autorit minulosti prosadit jedinou oficiálně paltnou verzi koránu. Přetrvávající odchylky nejsou malicherné. Tečky nad a pod arabskými písmeny dokáží měnit tenzi nebo slovesnou osobu. Poukazuje na to Keith Small v knize „Textová kritika a rukopisy koránu“, kde mimo jiné také tvrdí, že snaha kodifikovat jedinou verzi koránu nebyla jednorázová, nýbrž se jednalo o dlouhodobý proces. Trval prý ještě čtyři století po zavraždění chalífy Osmána, který se standardizací koránu přišel jako první.

Vzruch vyvolal výzkum koránských zápisů nalezených v Jemenu v roce 1972. První analýzy snímků těchto záznamů vedly k názoru, že by některé mohly pocházet z doby před první velkou standardizací koránu. Bádání se provádělo v Německu, nikoliv v Jemenu. Nepřekvapuje, že něco ze starších zápisů přežilo Osmánovu normovací kampaň. Sama islámská tradice uvádí, že sám prorok Muhammadovi připouštěl existenci několika verzí koránu, tehdy ještě přenášených zhusta jen ústně, které se údajně nijak podstatně nelišily.

Turecko a Írán stojí v popředí muslimských zemí, kde je možné, alespoň na akademické půdě, hovořit o evoluci koránského textu. Sekulární ústava v Turecku dosud brání svobodu bádání. University v Ankaře a Istanbulu zůstavají zatím věrny racionalistickému duchu nenáboženské republiky. Islamistický tón současné turecké vládní reprezentace nachází ozvěnu spíše na nově vznikajících školách.

V případě Íránu platí, že tamní prostředí je otevřenější koránskému bádání než prostředí arabských zemí. Souvisí to s tím, že tamní šíitský islám chápe teologii nikoliv jako uzavřenou důkazovou dogmatiku, nýbrž jako soustavnou a vyvíjející se interpretaci posvátných textů. Někteří šíitští učenci dokonce tvrdí, že roztržka mezi sunnou a šíou v islámu měla sice politickou podobu ve střetu o pojetí nástupnictví v čele muslimské obce (pokrevní pouto nebo mocenská pozice?), leč podstatnější měl být spor o text koránu.

Takový názor zřejmě přehání a většina šíitských muslimů by asi řekla, že něco takového rozpor mezi sunnity a šíity spíše prohlubuje namísto toho, co je žádoucí, totiž aby se věřící obou větví islámu sbližovali. Íránští šíitští duchovní jsou víceméně jednotni v názoru na korán. Text, který je nyní běžně k dispozici, je skutečně to, co bylo prorokovi islámu sděleno. Nějaké liberálnější diskusi nejsou ani šíitští muslimové příliš nakloněni. Je tudíž mylné si představovat, že islám vykročil nebo prokazuje tendenci vykročit na cestu změny v něco na způsob liberálního křesťanství. To znamená přistupovat k posvátnému textu jako užitečnému, nikoliv však neomylnému pomocníkovi víry.

„Pokud řekneš, že korán je lidský text, přestáváš být muslimem“, tvrdí turecký esejista Mustafa Akyol. Skrze tradice (hadís), hovořící o Muhammadově životě, proniká do islámu pružnost. Něco může být vyřazeno jako chybné a přežilé. Ale z koránu samotného nemůže být vyřazeno nic.

Některé postoje lze přesto změnit nebo odstranit, soudí Mustafa Akyol v knize „Islám bez extrémů“. Uvádí otroctví jako příklad takové otázky, v níž lze chápání koránského textu posunout. Korán připouští osvobození otroků, ale nežádá zrušení otrokářské praxe. „Znamená to, že Alláh přimhuřuje oči nad otrokářstvím nebo že Alláh mluvil v rámci lidských pozemských norem platících v 7. století, které však mohou být časem změněny?“

Zřejmě by se našlo několik muslimských teologů, kteří se přikloní na stranu druhého výkladu. Není na tom nic divného. Křesťané došli ke stejným závěrům, když si lámali hlavu, co dělat s některými výroky sv. Pavla. Islám, nikoliv nepodobně křesťanství, nabízí tvrdost a nepružnost těm ze svých věřících, kteří po něčem takovém touží. Leč nelze popřít, že ponechává prostor i těm, kteří jsou schopni nalézt a obhájit jemně rozdílná stanoviska. Je to pojistka, dovolující smiřovat nezměnitelný korán s měnícím se světem. Selže-li, násilí a krveprolévání je na dosah.

Přes zmíněnou pojistku nese v sobě zásada věčného a nezměnitelného koránu nepřehlédnutelné riziko. Sází na víru, na jistotu přijatou spíše vůlí než rozumem, sází na vášnivé lnutí k něčemu, co je dáno k věření a co zbavuje nepříjemného úkolu soustavně hledat a zkoušet. Dává muslimovi jistotu, že nepotřebuje víc než memorovat a papouškovat koránské verše. Stačí to ale k životu? Není v tomto spolehnutí se na korán obsažen vlastně pesimistický názor, že je marná veškerá iniciativa a že je zbytečné hledat cokoliv jiného a lepšího a tvořit cokoliv nové? Že je marné a beznadějné veškeré lidské pachtění? Dá se na takovém předpokladu postavit cenná a kladná víra?

A tady musím přiznat, že mi na princip věčného a nezměnitelného koránu vadí nejvíce jeho sice nevyslovená, leč přítomná abdikace na poznávání, na vzdělanost, na kulturu. Víra, která je ochotna se vzdávat vzdělanosti a kultury, je buď aktem osobního zoufalství nad nicotou všeho, anebo projevem pudového, zaslepeného a v podstatě destruktivního barbarství. V možnosti takové úchylky spatřuji největší slabinu úzkostlivého dožadování se nezměnitelnosti koránu a alibistického odvolávání se na jeho věčnost.

Volání po demokracii v nemalé části muslimského světě, kterého jsme již rok svědky, je sice především politické, ale nemůže vynechat celkovou společenské atmosféru v dotčených zemích. Politická demokracie, pokud se prosadí, nutně povede v dlouhodobé perspektivě k nějaké formě otevřené společnosti, i když za cenu nemalých protitlaků konzervativců a moralistů, k čemuž dnes nepochybně nahrává popularita a móda islamismu, byť s adjektivem umírněný. Nepochybně přitom vyjde na povrch nově i spor o nezměnitelnost koránu, o jeho nedotknutelnost. Jak v otevírající se společnosti takovou nedotknutelnost garantovat? Zbožným konformismem, právními sankcemi, represí? Zůstane zbožnost muslimů natolik neochvějná, že nepřipustí, aby individuální svoboda narušila zásadu nezměnitelnosti a nedotknutelnosti koránu? Anebo muslimové ztratí obavu ze svobody a najdou odvahu hledat nezměnitelnost koránu v něčem zcela jiném než v nedotknutelné, slepě a bezhlavě zavazující všeplatnosti stávajícího zápisu „božího slova“?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pepa napsal(a):

Čeští občané mají problémy odstranit zločince vládnoucí klaky od koryt, také s tím nic nesvedou!!! Co dále??? Jaké doporučení??? Zákony snad?!? Ty se u nás nedodržují!!! V čem tkví řešení??? Provinilce trestat všude na světě, i ty nejmocnější!!!
27. 02. 2012 | 10:31

Ládik!!! napsal(a):

Zabíjet kvůli pár spáleným knížkám může jen fanatik. Ruce pryč od nich, ať se vraždí mezi sebou. Čím méně jich bude, tím lépe pro svět.
27. 02. 2012 | 10:40

Sladký napsal(a):

Abrahamovská patriarchální monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství a islám) patří k nejnebezpečnějším a nejzhoubnějším lidským myšlenkovým výtvorům.Jsou živnou půdou tmářství,fanatismu, nepřátelství vůči jinak smýšlejícím, mají na svědomí miliony lidských životů.A to ještě ani zdaleka není konec.Bohužel.
27. 02. 2012 | 10:54

Viola napsal(a):

Muslimové by měli zůstat na svých místech a pokud své místo chtějí opustit a najít si jiné místo k životu na půdě jiného náboženství, měli by počítat s tím, že se svého náboženství budou muset zříci, dřív nebo později. A není špatné sledovat několik větví, jak se vyvíjejí. A není dobré jim vnucovat násilím demokracii. Každý si má sám přijít na to, co chce a nechce.
27. 02. 2012 | 10:57

Viola napsal(a):

Sladký,

jak jsem pro vás nebezpečná?
27. 02. 2012 | 10:58

Viola napsal(a):

Ladíku,

chtěla bych vás vidět, co byste dělal, kdyby vám spálili pár vašich knížek (vkladní už nejsou).
27. 02. 2012 | 11:00

český maloměšťák napsal(a):

Hezké zamyšlení se.
Zaostalost nadstavby za základnou - jak by řekl Marx.
Nebo absence takových lidí jako byli Hus, Luther, Erasmus, Spinoza, Napoleon...Huxley, Fromm, Finkelstein - jak by řekli liberálové.
Či uznání faktu, že pokud se tradice nevyvíjejí a nereflektují realitu, promění se pouze v mechanické, zastaralé rituály - jak by snad usoudili konzervativci.
Jenže pak zde máme i náboženské fanatiky, kteří tvrdí, že pokud Písmo nebereme doslova, tak jak je napsáno, tak pohrdáme Božím slovem.

Mno - já si myslím, že mají pravdu všichni.

A tak se asi to nové náboženství - víra v to, že lze uspořádat život na planetě Zemi tak, aby jednak byla zachována kulturně - civilizační a také biologická diverzita vnitřního i vnějšího prostředí v němž žije druh Homo Sapiens Sapiens a to minimálně na stávající úrovni a také v to, že tohoto lze dosáhnout pomocí spolupráce v oblasti racionálního a efektivního využití zdrojů, nikoliv nutně v modu konkurenčním a bezhlavě exploatačním - co se týče všech druhů kapitálu - včetně toho lidského, sociálního či přírodního.

Až Velký požár Londýna ale přiměl lidi k tomu, aby změnili své myšlení. Už před požárem se sice vědělo, že je třeba městskou zástavbu organizovat a provádět jinak - tak aby se nebezpečí velkého požáru snížilo na minimum. Jenže proč měnit zažité, proč zavádět novoty, proč jitřit vědomí i svědomí, potažmo starou dobrou víru, že.....když tak, pomůže Kristus či Hospodin./tehdy byla muslimská komunita v Londýně poměrně nevýznamná - a Allah - když už, tak reflektuje pouze činy davu...prosby či motlitby jednotlivce ne...vždyť už taky je chudákovi víc jak tisíc let...no a tak ty vyšší frekvence prostě ucho takříkajíc ignoruje...(i Židé ale o tom svém také vědí svoje - též se před několika lety projevil ten útlum ve sluchovém vnímání Hospodinově, křesťané zatím věří v neviditelnou ruku - mno, asi prohlédnou - až je - a nejenom je - začne docela viditelně mlátit po hlavách a hřbetech....)/.

Hezký článek.
Žádná hysterická omluva - opět starý, dobrý pan Zdeněk Muller popisující a vysvětlující.
27. 02. 2012 | 11:07

Jana Pechová napsal(a):

Píšete: "A tady musím přiznat, že mi na principu věčného a nezměnitelného koránu vadí nejvíce jeho sice nevyslovená, leč přítomná abdikace na poznávání, na vzdělanost, na kulturu."
Osobně si myslím, že tady bude achillova pata dosavadního pojetí muslimské zbožnosti. Světské hranice padají jako kostky domina a mladým muslimům začnou hranice stavěné jejich vlastním vyznáním překážet.
Koneckonců, dodnes je řada fanatiků i v katolické církvi, ale jejich děti, byť si víru zachovaly, mají už zásadně jiný pohled na věc.
27. 02. 2012 | 11:08

český maloměšťák napsal(a):

re
A tak se asi to.....(....) ...nejen v našich zeměpisných šířkách a délkách hned tak brzy neužije.

/souvětí bylo moc dlouhé...forma málem zrušila obsah/
27. 02. 2012 | 11:12

Občan napsal(a):

A jaký je rozdíl mezi neměnností koránu a neměnností bible a tóry?

Vždyť je to jedno dogma a jedna ideologie - jen fangle se liší.
V zájmu věci by bylo namístě vydat srovnávací studii a sem vložit extrakt a odkaz na ni.

Současná štvanice na muslimy a korán je totiž jen zástupným problémem, který má odvést pozornost od toho, že se "západu" zhroutil celý jeho systém jak domeček z karet (ano, i ty hrací karty máme od nenáviděných muslimů).
27. 02. 2012 | 11:16

Maximus napsal(a):

Naposledy mě překvapil jeden můj kamarád intoš, který se ovšem oddává alkoholu více než je zdrávo tvrzením, že naše matička Země je jen jedna velká Zoologická zahrada pro někoho kdo ji zřídil a baví se na náš úkor. My jsme schopni vidět jen tři rozměry, ale "oni" mohou žít třeba ve čtyřrozměrném prostoru a mohou mít úplně jiné časové dimenze žití, tudíž my je nemůžeme vidět a ani na ně nějak reagovat, oni si nás chodí s dětičkami prohlížet! No to je úchvatná představa. To, že by byl nějaký Bůh ač ve křesťanském či budhistickém nebo islámistickém vidění světa se moc nezdá, popř. jen, že by to byl úchyl když mu vyhovuje to vraždění, špína a celkový parazitismus tohoto světa nebo je to majitel, zřizovatel a správce této Zoologické zahrady, ze které není úniku. No všechno to jsou pěkné představy. Raději jsem pro představu, že život je prostě daný hmotě té anorganické, kdy při těch všech biliónech nebo ještě více chemických, fyzikálních aj. procesech ve vesmíru může dojít k namíchání organického koktejlu a ejhle, život je tu! Darwin měl asi z velké části pravdu.....
Pěkný slunečný den všem!
P.S.
Až půjdete do ZOO s dětičkami, vzpomeňte si na to, co můj opilec bývalý vědec říká! Třeba se na ta všechna zvířátka budete dívat trochu jinak.
27. 02. 2012 | 11:25

Grandmaster napsal(a):

Da se celkem souhlsit s tim, co Sladky napsal. Kdyby to zustalo u toho neskodneho provozovani nabozenstvi, ja treba to provozuje (alespon doufam) Viola, bylo by to v poradku. Dejiny ale ukazuji neco jineho. Fanatismus nabozenskych zbloudilcu se tahne dejinami jako krvava nit - az do dnesnich dnu.

Viola,
nemyslim, ze by Ladik nevytahl do ulic a pobijel sve spoluobcany pro nekolik spalenych knizek. Zda se mi, ze nabozenstvi vam trochu zakaluje strizlivy posudek.
27. 02. 2012 | 11:31

Grandmaster napsal(a):

Oprava,
myslim (ne nemyslim).
27. 02. 2012 | 11:35

Naštvaný napsal(a):

"nedají dopustit na svůj korán" - jsou si vědomi své miliardové síly... Snad za sto, dvě stě let dopadnou jako křesťané. Co se stane mezitím, bůh suď.
27. 02. 2012 | 11:42

Viola napsal(a):

Maxime,

úchylové byli ti vojáci USA, kteří schválně chtěli provokovat. To už jsou lepší ti vědátoři, kteří se snaží Korán sdudovat a šťourat se v něm, tak jako u nás třeba protestanté v Bibli. Bůh nás stvořil s "úchylkou" svobody a někdo té svobody užije rozumně a někdo úchylně.
27. 02. 2012 | 11:43

olga napsal(a):

Sice krásně napsáno, ale jako věříci si dovolím trošku oponovat. Já si nemyslím, že věřící se nezapojují do vědeckého bádání. Já si nemyslím, že mají méně úspěchů než nevěřící. Já si nemyslím, že nehledají pokrok. Řekla bych, že jejich úsilí je daleko důkladnější. Jediný rozdíl vidím v tom, že věřící chce dosáhnout úspěchu pro společnost, nevěřící většinou pro sebe. Vyjímky potvrzují pravidlo.
Vyjímku tvoří Písma. Těm buď věřím, a nebo ne. Jestliže věřím, tak jediné co připouštím je, že se snažím porozumět. Nikdy nebudu zkoumat pravost. Víra je mi totiž dána. Tu mi nikdo z lidí nemůže ani darovat, a ani vzít. Může zabít mé tělo. Toho se nebojím. Víru mi však nikdo nevezme. To možná dokázal Jan Hus. Od víry se neodstupuje. Víra nás žene jako motor k dalšímu a dalšímu poznávání. K dalšímu a dalšímu pochopení. To je asi vše. Konečně i Ježíš Kristus řekl, že rozumět je dáno jen některým. Ti druzí se mohou snažit, ale snaha jim nebude nic platná. Ovšem taky řekl, hledejte!
27. 02. 2012 | 11:44

Viola napsal(a):

Grandmastere,

Co mají ti chudáci v Afgánistánu, než svůj milovaný Korán? A teď jim někdo jejich milovanou knihu provokativně před jejich očima spálí. Jestli chtěli ti vojáci skutečně udělat pořádek, proč ty knihy nespálili tak, aby se to nikdo nedověděl? Anebo proč je na ulici nerozdali? Mohli je jen tak položit na zem a Afgánci by si je už ošetřili a rozebrali, bylo to od nich barbarství. Jen si vzpomeňte, co se dělo, když se pálily Bible u nás.
27. 02. 2012 | 11:48

Petr z Tábora napsal(a):

to autor:
Poněkud ve Vašem textu zaniká skutečnost, že korán je božím slovem v tom smyslu, že není jen knihou tak jak chápeme třeba bibli. Proto nyní takové byť politicky přiživované rozčílení v Afganistánu.

to Sladký 10:54:
Nemáte rád vyjmenovaná monoteistická náboženství. A proč se pak navzájem vraždí příznivci zcela jiných náboženství v Asii? A ve jménu čeho tedy vraždí atheisté?
Není to ve skutečnosti tím, že násilí je odjakživa lidskou přirozeností? Jen s nárůstem kulturnosti se symbolizuje v jiných aktivitách, například sportovních.
27. 02. 2012 | 11:54

Ládik!!! napsal(a):

Violo -
už se stalo, shořely i s barákem. Neudělal jsem nic, ale získal jsem zkušenost s tím, jak PČR hledá žháře... Knížky mám nové, ale nesehnal jsem všechny. Žháře znám (99%), policie ne. Nic s tím neudělám, jen musím kupovat policajtům oblečení, auta, benzín a dávat jim na výplatu.
Viděla byste mě, jak volám na 150 a 158. Hasit nešlo - nebyla voda. Jen jsem fotil.
27. 02. 2012 | 11:57

gaia napsal(a):

olga

a taky pěkně vyhrožoval.

Slova Ježíše z Markova evangelia:

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Marek16:15-16)
vechna náboženství ( a bylo jich prý od počátku lidstva na stovky) usilují o nadvládu nad ostatními.

Proto nemůže být svobodná ani Viola.

Náboženství chybí důležitá vlastnost a tou je tolerance k jiným náboženstvím.
Jejich nepřátelství vzroste, když se společnosti dostanou do sporu, protože náboženství jedinečným způsobem slouží účelům válečnictví a ekonomického vykořisťování. Náboženství vítěze se stává mečem, náboženství poraženého štítem.

Podobně je tomu i v ekologii. existuje tzv. Gauseův zákon, který praví, že maximální soutěživost shledáváme mezi těmi druhy, které mají totožné potřeby.

A protože je člověk součástí přírody a platí pro něho stejné zákony, jako pro ostatní přírodu, je jasně zdůvodnitelné, že války mezi náboženstvími nikdy neskončí.
27. 02. 2012 | 12:00

Sladký napsal(a):

Petr z Tábora.Znám Vaše příspěvky a čtu je docela rád. Ten dnešní patří k těm nejslabším.Přečtěte si ho ještě jednou, opravdu se zamysletze a pak mi položte otázku, pokud budete chtít.Ta, kterou jste mi položil je pod Vaši úroveň
27. 02. 2012 | 12:04

Maximus napsal(a):

Viola
Když já madam na Boha prostě nevěřím. Když tak sleduji vývoj vědeckého poznání a vršení všech vědeckých a technických informací a jak církev třeba křesťanská neustále musí měnit a měnila ty své postuláty o Bohovi a o výkladu světa, tak mě to dává za pravdu, že tu máme min. polovinu všech lidí na světě co věří koninám a hloupým dogmatům. Množství, ale není rozhodující, vždyť třeba 1 mld. lidí v Číně věřila velkému Maovi .... Zatím my lidé víme jen zlomek toho co bychom mohli teoreticky vědět a poznat, ale všechem ten vývoj se ubírá směrem, kde není místo pro Boha a andělíčky s nahými prdelkami.
(-:
Přeji Vám pěkný den!
P.S.
Náboženství mě nevadí, pokud mě není vnucováno a nejsem jím nějakým způsobem omezován. Nakonec ty pěkné kostelíky a farnosti na vesnicích patří ke krásnému koloritu našeho venkova. To mě opravdu nevadí.
27. 02. 2012 | 12:06

gaia napsal(a):

Petr z Tábora

profesor Wilson z Harvardovy university, který zkoumal živočišné populace, tvrdí, že člověk není moc agresivní tvor.
Jeho studie o hyenách, lvech a opicích hulmanech, ukázali, že jedinci těchto druhů se pouštějí do zápasů na život a na smrt mnohem častěji, než jedinci z jiných společenství. A že je u nich mnohem častjší i kanibalismus a zabíjení mláďat.
Kdybychom prý udělali bilanci počtu vražd spáchaných na 1 000 individuí ročně, lidé by figurovali v seznamu násilných a agresivních bytostí hodně vzadu.
profesor má dokonce podezření, že kdyby paviáni pláštíkoví vlastnili nukleární zbraň, do týdne by zničili svět. A vedle mravenců, u kterých je vzájemné usmrcování, stejně jako potyčky a nelítostné boje na denním pořádku, jsou lidé pokojnými pacifisty.
Agresivní chování , obzvlášť v jeho nejnebezpečnějších formách vojenských operací a zločinného útoku , je NAUČENÉ chování!.
27. 02. 2012 | 12:13

Čochtan napsal(a):

Violo,
"co byste dělal, kdyby vám spálili pár vašich knížek"
ty výtisky patřili US-Army. Byly americkým státním majetkem. Takže si je US-Army může spálit jak chce, třeba i nedopatřením jako v tomto případě.
27. 02. 2012 | 12:14

Viola napsal(a):

Čochtane,

určitě to nebylo nedopatření, protože se to opakuje, už dříve američtí vojáci pálili provokativně Korán. Jsou to cvoci ti Američané, jen provokují, protože chtějí válku a chtějí se přiživovat na zbrojení. Každý konflikt je jim dobrý.
27. 02. 2012 | 12:23

Viola napsal(a):

Maxime, také přeji krásný den (-:
27. 02. 2012 | 12:26

Viola napsal(a):

Ladiku,

to je mi líto, co se vám stalo. Už je to dlouho?
27. 02. 2012 | 12:31

olga napsal(a):

gaia
Úmyslně jsem mluvila o věřících. Bůh je jen jeden. Víra v Boha jen jedna. Všichni musí pochopit. Pak bude mír.
27. 02. 2012 | 12:32

Grandmaster napsal(a):

Viola,
to co udelali vojaci US-army je samozrejme nedomyslene a provokativni. Mezi vojaky zcela jiste nejsou 'raketovi vedci'.
Ale psal jsem o vasem prirovnani, co by ten a ten udelal, kdyby mu spalili knizky. Kratce receno, to bylo dost nerelevantni prirovnani. A uz se tim nezabyvejme.
27. 02. 2012 | 12:33

P. napsal(a):

Proč by si US Army nemohla pálit vlastní Korány. Je to stejné jako když nedávno odstřelili raketou imáma al-Awlakiho, svého bývalého poradce ve věci islámu (tč. šéf Al-Kaidy v Jemenu). Usmrtili jej sice po delších peripetiích až na druhý pokus, ale zdařilo se.

"Američané mohli pouhý měsíc po útoku na newyorské obchodní centrum snadno dopadnout jednoho z lídrů al-Káidy. Anwar al-Awlaki se tehdy zúčastnil recepce v Pentagonu, zjistili reportéři televize Fox News. Podle nich se Awlaki na akci dostal kvůli špatné komunikaci mezi FBI a Pentagonem."
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pentagon-kratce-po-11-zari-hostil-teroristu-ktery-byl-v-hledacku-fbi-1fn-/zahranicni.aspx?c=A101024_152719_zahranicni_vel

"Jen tři dny po smrti Usámy bin Ládina měli Američané šanci udělat mučedníka i z šéfa al-Káidy na Arabském poloostrově. Z další rány terorismu se ale vyklubalo fiasko, když Anwar al-Awlaki pěti letounům USA pláchl jednoduchou lstí."
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/usa-zfusovaly-utok-na-teroristu-v-oblaku-prachu-vymenil-auta-a-zmizel-1eh-/zahranicni.aspx?c=A110722_142322_zahranicni_stf

"V Jemenu zabili Anwara al-Awlakiho, který je považován za šéfa místní odnože Al-Káidy. Útok prý provedl americký letoun. Awlaki se v té chvíli nacházel spolu se svou ochrankou v automobilovém konvoji na východě země. USA Awlakiho uváděly na seznam teroristů, které je možno zabít."
Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53063250-v-jemenu-zabili-sefa-mistni-al-kaidy-rikali-mu-usama-internetu
27. 02. 2012 | 12:35

Občan napsal(a):

To Čochtan:

US armáda nakupuje od Afghánců korány? Nebo je snad do Afghanistánu přímo importuje?
Pokud je získala jakkoli jinak, pak se jednalo o krádež a hanobení muslimských posvátných textů.

Kdyby příslušníci OKUPAČNÍ armády některého z muslimských států takto pálili NA OKUPOVANÉM křesťanském nebo židovském území křesťanské a zejména pak židovské posvátné texty, které by předtím nadto někde UKRADLI, pak by "naše " sdělovací prostředky praskaly ve švech nenávistnými výlevy a s největší pravděpodobností by se rychle objevilo nějaké to "humanitární" bombardováníčko.

Kecy o "neúmyslnosti" konání amerických vojáků už nejsou ani směšné. A najde se jen málokdo, kdo by takové lži věřil.
Pokud by však přece jen jednali neúmyslně, pak by to znamenalo, že američtí vojáci jsou zcela negramotní barbaři s intelektuální úrovní protoplasmy.

Afghánci proti takovému hanobení zasáhli NA SVÉM území proti OKUPAČNÍM jednotkám. Jednali tedy zcela legitimně a legálně.
27. 02. 2012 | 12:41

TomášL napsal(a):

gaia

Neměla byste odkaz na jeho studii? Děkuji.
27. 02. 2012 | 12:43

Gale napsal(a):

Viola: Nejednalo se o žádné provokoativní pálení, dokonce ty knihy ve skutečnosti ani spáleny nebyly; vojáci chystali k odvozu do spalovny kontejner náboženských materiálů zadržených v jedné z věznic do kterého se zřejmě nedbalostí nebo nedopatřením dostaly ony čtyři výtisky koránu. Afghánští mudžahedíni pracující na základně jim v tom však chrabře zabránili, mj. pláčem a zápalnými lahvemi.
27. 02. 2012 | 13:05

Burbank napsal(a):

Já myslím, že autorova premisa předpovídající otevřenější společnost v muslimském světě jako následek proběhnuvších revolucí je nesprávná. V Egyptě již vidíme, že je tomu právě naopak, islamisté se dostanou k moci spíše než před revolucí, v trochu násilně sekularizované společnosti. Svobodné vyjádření názoru ve volbách přinese více islámu než za Mubáraka, Husajna, Kaddáfího. V principu je to tak dobře, lidé by přeci měli mít možnost volby, ale nepředstavujme si, že se blízkovýchodní či severoafrické země začnou měnit v napodobeniny západních, tzv. demokratických zemí.
Alespoň doufám, že politický, morální, ekologický a kulturní stav našeho světa pro ně bude varováním a nezbaští to Americe či Evropě i s navijákem, jako kdysi my.
27. 02. 2012 | 13:08

Čochtan napsal(a):

Občane,
korán se dá koupit na celém světě, i v USA. Armáda to potřebovala pro muslimské zajatce, protože vedení armády je blbé-humanistické. Pry aby zajatci netrpěli že nemají korán. Takže ten krám někde koupili, kde a od koho, nevím. Takže NEUKRADLI!!!
Ty výtisky byly poškozeny vepsanými vzkazy ostatním vězňům, proto nepoužitelné. Tudíž putovaly do odpadu a do spalovny. Jasný ?

S přátelským pozdravem "čím méně muslimů, tím hezčí svět"
Čochtan
27. 02. 2012 | 13:09

Viola napsal(a):

Gale,

už se jednou přesně stejný incident stal, to vypadá, že ti američani jsou negramotní, potřebovali by humanitární pomoc z řad vzdělaného lidu.
27. 02. 2012 | 13:10

Ládik!!! napsal(a):

Viola -
11. září 1999 ve 22.00h. Jako by to bylo dnes.
27. 02. 2012 | 13:16

veverka napsal(a):

To je zase propaganda.

Představte si že Afghánci okupují Izrael,postaví si tam své základny,ukradnou tam nějaké ty židovské tóry a ty pak spálí.Dovedete si představit ten šílený mediální řev který by nastal?

Korán,tóra,bible a pod. jsou všechno stejný blbosti,prostě pohádky pro Violy,ale vadí mě ten nechutný dvojí metr,to příšerné pokrytectví tzv. západu.
27. 02. 2012 | 13:19

gaia napsal(a):

olga 12:32

a v tom to právě je. V tom je příčina všech problémů, válek, nenávisti a násilí.
27. 02. 2012 | 13:20

Občan napsal(a):

To Ládik!!!:

Co bylo 11. 9. 1999 ve 22:00?
Teda kromě toho, že byla sobota...
27. 02. 2012 | 13:22

jin napsal(a):

Violo,jen plácáte hlouposti.Tyhle knížky nikomu nechyběly,jen byly"posvátné",v tom je ten kámen úrazu.To je dobrej způsob jak snižovat jejich počty.Spálit Korán a oni se sami ušlapou při protestních akcích.Jsou to totální zblblíci a křesťani snad už jen poloviční.Ale kdyby zase získali absolutní moc,kdoví jak by se zachovali !!!
27. 02. 2012 | 13:34

český maloměšťák napsal(a):

"...Konečně i Ježíš Kristus řekl, že rozumět je dáno jen některým. Ti druzí se mohou snažit, ale snaha jim nebude nic platná. Ovšem taky řekl, hledejte!..."

Písmo coby objekt zkoumání ze své výzvy k tomu, abychom porozuměli - Písmo z toho vyloučil ?
Hmm - a kde a kdy to řekl ?
A doplňující otázka - kým měl na mysli ty, "některé, co je jím dáno pporozumět"....jaká jsou kritéria, aby byl našinec do tedleté skupiny vyvolených zařazen ? A kdo a kdy bude zkoušet - zda je našinec ten, kterému bylo dáno porozumět ?
Nejde spíše o špatnou interpretaci ?

Mně se nějak nezdá, že by Kristus dělil lidi na ty , co jsou už předem vybraní k tomu, že porozumí a ty, co je jim jejich snaha o porozumění stejně platná, jak mrtvému zimník.
Leda že by Kristus dělil lidi na třídu vyhnívající a třídu nositelku společenských změn a pokroku.
Jenže to by se Kristus musel jmenovat buď Marx nebo Friedman.
27. 02. 2012 | 13:34

gaia napsal(a):

TomášL

toto je v jeho knize O lidské přirozenosti, která vyšla u nás v nakladatelství LN v roce 1993. on už je asi v penzi, ale kniha je zajímavá. Sám profesor je považován za zakladatele sociobiologie, která zkoumá biologický základ všech forem sociálního chování u všech druhů organismů, včetně člověka.
Já vždy přemýšlela, co na tom náboženství lidé mají, ale jak se zdá, (dle profesora) dispozice k náboženské víře je nejsložitější a nejmocnější síla v lidské psychice a velmi pravděpodobně nevykořenitelná součást lidské přirozenosti.

Lidé si mysleli, že s postupem poznatků přírodních věd a techniky bude věřících ubývat, ale opak je pravdou, vůbec se to nevylučuje.

Např. Spojené státy, technologicky a vědecky nejvyspělejší stát v dějinách , jsou prý také druhou nejnáboženštější zemí. Hned po Indii.
V knížce je uvedeno šetření Galupovým ústavem z roku 1977, kde se zjistilo, že 94% Američanů věří v boha nebo nějakou formu vyšší bytosti, přičemž 31%prožilo okamžik náhlého náboženského prozření nebo probuzení, svůj kontakt se zjevením. Nejůspěšnější knihou roku 1975 v USA, jehož se prodalo 810 tisíc výtisků, bylo díli Bilyho Grama Andělé tajní poslové boží(Angels:Godś secret messengers.)
Nevím, jestli se v tomto směru za posledních 20 let něco změnilo a pokud ano, kterým směrem.
27. 02. 2012 | 13:35

gaia napsal(a):

český maloměšťák

to neznáte, že Židovsko křesťanské náboženství a jeho morálka vepsaná do Starého zákona bylo napsáno proroky útočného národa pastevců?
Že ti útoční pastevci byli ti vyvolení a ostatní neměli nárok?
27. 02. 2012 | 13:41

český maloměšťák napsal(a):

Hmm - a co se vlastně teda děje s výtiskem Koránu - když je třeba potrhaný, provlhlý, napadený hmyzem...
To se jako nesmí ani odvézt do Sběrných surovin ?

Tak to už se teď nedivím, že se židovští vydavatelé kšeftům s Koránem vyhýbají.

A v digitalizované formě když je ?
Co když smažu soubor "Korán" ? To mně snad ukamenujou čtečku, nebo co ?
I kdybych ji nechal v mešitě odsvětit ?
27. 02. 2012 | 13:43

Anuszka napsal(a):

Dobrý den.
Blog by se klidně mohl jmenovat "Osobní dogmata v měnícím se světě".
Děsíme se dogmat v náboženstvích, pan Sladký píše o tmářství, fanatismu a nepřátelství a pan Čochtan to korunuje pozdravem:"čím méně muslimů, tím hezčí svět"...
A čemu my jsme zasvětili život, co je pro nás ta jistota? Co jsou naše neotřesitelné pravdy, které vnucujeme těm druhým? Kde nám zatuhla páteř a běh světa nás nutí do změny polohy, která ale bolí a vyvolává v nás strach z toho, co bude, až naše jistota praskne a přestane existovat?

Bojíme se tmářství, fanatismu a nepřátelství... sami v poloze někdy až fanatického strachu a s projevy nepřátelství...
27. 02. 2012 | 13:52

český maloměšťák napsal(a):

gaia
Židovsko křesťanské náboženství píšete ?
Hmm - nějak se mě nejeví, že jde o jedno náboženství - vždyť jedno má jen Hospodina a druhé celý panteon bohů, či přinejmenšim celou jednu famílii boží /Otec, Syn, Duch..../.

Vyvolenost zde ale jistá je - ale ne taková ta třídní či inteligenční...jak o ní píše bývalá komunistka, nyní silně věřící paní Olga - spíše vyvolenost coby etnocentrická terapie komplexu méněcennosti (ve vztahu k velikosti Egypta, později Řecka, Říma....).

Díky monetárně podmíněné ekonomice byl však tento komplex zcela freudovsky sublimován do zatím stále ještě společností akceptovatelného sociálně - ekonomické práce.
27. 02. 2012 | 13:54

Burbank napsal(a):

Čochtane, podle toho, co jste napsal, si Vás představuji jako člověka spíše menšího vzrůstu, s nízkým čelem a tupým, zamračeným pohledem, s ústy zkřivenými nenávistí. Jste dosti nevkusně oblečen (asi jako na zahrádku) a na hrudi modrého trička s nápisem Suverenita máte placku Strany svobodných občanů. Nejradši máte ovšem Bátoru, ten to umí inťoušům nandat.

Trefil jsem alespoň něco?
27. 02. 2012 | 13:54

TomášL napsal(a):

gaia

Děkuji za odpověď. Knihu si přečtu.

PS: Je těžké se k ní vyjadřovat (a k Vašemu komentáři), když jsem ji nečetl, neboť v mysli mi vzešly otázky ve smyslu: jakým stylem pokládá otázky, jakým úhlem pohledů se na položené otázky dívá a zkoumá, jak je vyhodnocuje a jak je prezentuje. Jednoduše nerozumím stylu srovnávání různých biologických druhů mezi sebou nejen ze sociologických hledisek, avšak i biologických...
27. 02. 2012 | 13:54

Čochtan napsal(a):

Nevíte, zda nevyšel korán na hajzlpapíře ?
27. 02. 2012 | 13:56

Čochtan napsal(a):

Burbank
Netrefil.
27. 02. 2012 | 13:58

Gustáv Kočí napsal(a):

český maloměšťák:
Korán je prostě posvátná kniha a tak se jistě nevyhazuje ani politá nebo potrhaná. Jistě to zase bude nějak podobně jako u Židů s Tórou, kterou "pohřbívají", t.zn. odkládají do zvlášť k tomu určené místnosti. Postupem věků se jich nakupily doslova komíny, které někdy v 19.st. objevovali cestovatelé a zakladatelé budoucí archeologie, vykupovali je, a dnes díky nim máme vědecké obory věnující se srovnáváním těch textů a zkoumání textových odchylek atd.
Je to "strašně" zajímavé:)
27. 02. 2012 | 14:03

Sladký napsal(a):

Anuszka.Níkdy jste neslyšela jméno Giordano Bruno? Vážně nevíte nic o církevním tmářství? Nevíte nic o inkvizici? O tisících upálených čarodějnic? O konkvistě? O obracení na víru,křižáckých výpravách? Chcete tvrdit, že to vše jsem si vymyslel?! Musím říct, že jsem vás považoval za inteligentního a přemýšlivého člověka.Ale každý má právo na omyl či úlet.Za to, co jste napsala byste se měla zastydět.Je to totiž hloupé, a to velmi.A to ani nemluvím o tom, jaký status a roli církev přičtla ženám.Měla byste mlčet, když mluví muži.Vážně, nemile jste mne překvapila.
27. 02. 2012 | 14:27

Anuszka napsal(a):

Sladký: :-)
Milý pane, ano o tom všem jsem slyšela. A v čem se liší náboženský fanatismus od toho nenáboženského? Které z dogmat, od kterých nechceme ustoupit, je důležitější, to postavené na víře, nebo to postavené na strachu? Chcete říct, že zabíjení ve jménu vlastnictví a moci je méně nebezpečné?

Je mi jedno, pane Sladký, co jste si o mně myslel a co si už nemyslíte, hlupákem tady častujete kdekoho jako když udělujete ve školce černé a červené puntíky... Pokud muži mluví k ženám jako Vy, v mém naboženství jim přičtáváme status a roli "nepatrný":-)
27. 02. 2012 | 14:41

český maloměšťák napsal(a):

Gustav Kočí
To o pohřbívání Tóry jsem netušil. Věděl jsem jen o přepisování a cenzurování Talmudu - oběma stranami /ta židovská přepisuje či cenzuruje pasáže, které jsou zjevně pohrdáním ostatními etniky, ta antisemitská naopak tyto ještě zdůrazňuje či dodává pasáže smyšlené/.
No holt co národ, tak pohřbívá to , co je mu nejcenější.

My tak pohřbili Husa i s Masarykem.
Nezbyde než čekat, až se zavede tradice pohřbívání Klause.

Ptá se student rabína: "Rabi, smí se při studiu Talmudu kouřit?"
"Ne, nesmí!"
Student zklamaně odejde, ale kamarád ho utěšuje: "Zeptal ses špatně, to musíš jinak: Rabi, smí se při kouření studovat Talmud?"
27. 02. 2012 | 14:50

Martin napsal(a):

Otázka na konci blogu je pouze řečnická, pravověrný masový islámista se nezmění ani náhodou a je celkem jedno že deset islámských inteligentů je možná ochotno přistoupit na diskuzi. Proto je nutné islámisty pokud možno vyhnat z Evropy, protože zde není pro jejich fanatismus místo. Kdo mi nevěří nechť si nastuduje situaci kolem brněnské mešity, stačilo pouhých asi deset let a pouze jedna mešita a už tady máme fanatistické hnízdo šířící rasovou a další nesnášenlivost vůči okolním lidem.
27. 02. 2012 | 15:02

rumba napsal(a):

Anti muslimove, co kdyby jste na Vaclavaku demokraticky spalili bible???
Kdyz komunisti byli proti cirkvi, byl to odporny zlocin. Kdyz vojacovusa palo koran, je to vrchol demolracie.

Kolik zemi je dnes okupovano muslimy, a kolik muslimskych zemi vojsky NATO, tedy i nami??
Ideologiie nekterym hrozñe zatemnuji mozek
27. 02. 2012 | 15:08

Sladký napsal(a):

V čem se liší náboženský fanatismus od toho nenáboženského? Naprosto nechápu,proč takovou otázku kladete právě mně, a proč v této souvislosti.Jestliže poujakzuji na to, že abrahamovská náboženství jsou živnou půdou fanatismu znamená to, snad, že žádná jiná živná půda neexistuje? Rozdíl je v tom, že ateista svůj fanatismus nezaštituje vůlí a příkazy Nejvyšší Bytosti. Jestli znáte mé příspěvky, jistě vám neušlo, že fanatismus považuji za nejhorší a nejnebezpečnější lidskou vlastnost. JAKÝKOLI FANATISMUS, ČÍMKOLI MOTIVOVANÝ. Napsal jsem, že fanatický bojovník proti alkoholismu zastřelí dítě, protože cumlá rumák.A pokud jde o mé názory na ženy? :o))) To už jste vůbec k smíchu.Napsal jsem mnohokrát, že patriarchát považuji za slepou vývojovou uličku lidstva, že běh věcí by měly začít řídit ženy, že je to pro lidstvo jediná naděje. Pokud mne proto označujete za "nepatrného", jste zřejmě masochistka.Nebo jen trochu popletená?
Nevím.nicméně kvůli vám svůj názor na ýženy a jejich schopnosti měnit nebudu.
Maucta.
27. 02. 2012 | 15:29

Sladký napsal(a):

HROZŇE. Tak to jsem ještě neviděl, rumbo.
27. 02. 2012 | 15:31

Sladký napsal(a):

Můj příspěvek v 15.29 samozřejmě reaguje na Anuszku.Dodám ještě, že by vám v žádném případě nemělo být jedno, jak na lidi působíte a jak vás vnímají.A za jlupáka neuznačuji "kdekoho" ale pouze a čistě hlupáka, který je navíc domýšlivý.Vy,Anuszko zcela jistě hlupačka nejste, ale váš příspěvek je opravdu VELMI hloupý. Doufám, že jsem dost jasně vysvětlil v čem.Pokud to nepochopíte, není to můj problém.A jen tak mimochodem- to, že zde řada lidí označuje jiné za "socky" "nefachčenka" "socany" vám nevadí?
27. 02. 2012 | 15:37

rumba napsal(a):

Sladky, proc hrozne, vysvetli prosim vetu po vete co rikam blbe
Nebo argumenty netreba, staci ideove spravny nazor???
27. 02. 2012 | 15:37

Anuszka napsal(a):

Pane Sladký, hlavně klid, působíte na mě trochu...fanaticky:-)

S těmi ženami Vám to věřím a vítám, mnou si to rozhodně nenechte kazit, já si najdu nějaké jiné fandy:-)

S otázkami, které jsem ve svém textu nerozvíjela, jste začal Vy. Můj text byl o tom - pokud už to potřebujete takto polopaticky vyložit - že se bojíme fanatismu a dogmat v náboženství a sami si ve svém životě vytváříme dogmata, vedoucí ke strachu a mnohdy i k projevům nepřátelství. A Vy na mě s Brunem... Hledáte kontroverzi a plýtváte výtkami - v textech hledáte, s kým byste se střetl a řekl mu, že je jeho text hloupý - dnes to vyšlo na mě, protože jsem v textu použila Vaše jméno - proč jste vlastně došel k názoru, že s Vámi nesouhlasím?:-) I když...nesouhlasím:-)))))

Má úcta také:-)
27. 02. 2012 | 15:59

Sladký napsal(a):

Anuszka:o))) jste opravdu dobrá řečnice, moc šikovně žonglujete se slovy a jejich významy, jste jiná třída než různí ti loupeživí Kuchaři, Ghandiové-Hovenové,Cestující bakaláři a podobní vzdělanci.Pravda, na můj vkus jste příliš tendenčně manipulativní, ale ,jak pravi Zarathustra,"co na tom záleží?" Jsme na (veřejném) fóru, každý si může udělat svůj názor.
Mimochodem- nejste v příbuzenském vztahu s jistou Hanah?
27. 02. 2012 | 16:55

Sladký napsal(a):

Dodám ještě, Anuszko, že pokud na Vás působím někud fanaticky, pak jste zřejmě ještě nikdy nepotkala žádného fanatika, nebo namáte ani tušení, co je to fanatismus.
27. 02. 2012 | 16:59

UmKab napsal(a):

Islám má nejsilnější civilizační drajv už to tak vypadá že světu budou dominovat čínani islámského vyznání.Pokud si nepřisvojíme silný prvky jejich kultury tak holt dopadnem jak dinosauři.
27. 02. 2012 | 17:02

Baba napsal(a):

Laik není lingvista, aby uměl zdůvodnit, proč svatá kniha islámu Korán je pojmenována podle toho, k čemu je určena, zatímco název Bible je odvozen od libanonského přístavního města Byblos. Považuje za samozřejmé, že křesťanská terminologie je latinská a že křesťanství umožňuje používání národního jazyka a že počítá s účinkem hudebních nástrojů a nestaví na melodičnosti rytmicky předčítaného textu.
Nemá ani žádoucí nadhled, aby pochopil, proč má čeština víc pádů než časů.
27. 02. 2012 | 17:21

Martin Konvička napsal(a):

Dvě věci mě nikdy nepřestanopu naplňovat úžasem:

Hvězdné nebe nad hlavou - a "nezaujatost" takzvaných "arabistů".
27. 02. 2012 | 17:24

Martin Konvička napsal(a):

UmKab

"Islám má nejsilnější civilizační drajv"
Dvojitý nesmysl. Za prvé, islám nemá s civilizací nic společného, a za druhé, není to síla islámu, ale hypnotizovaná slabost těch ostatních, co činí islám "silným".
Každého muslima lze během 12 hodin změnit v nemuslima - všechny prostředky k tomu jsou současné vojenské psychologii známy. Jen se je bojíme použít - a dostáváme za to, plným právem, na prdel.

"Pokud si nepřisvojíme silný prvky jejich kultury tak holt dopadnem jak dinosauři."
Rovněž špatně. On není problém si ty "silné prvky" přisvojit - strach všech ze všeho, resignace na myšlení, resignace na pravdu a lásku, zotročení. Lze si to přisvojit, pak ale nedopadneme jako dinosauři, ale jako neandrtálci.
Leč pamatujte: I ti vyhynuli.
27. 02. 2012 | 17:29

Anuszka napsal(a):

Sladký
Nevím, kdo se za přezdívkou Hanah skrývá, a tudíž nemohu říct, jestli jsme příbuzné, sestru mám, ale nemyslím, že by to byla ona, maminka nemá internet, babička je po smrti, no ještě možná teta z Jihlavy, ale těžko říct:-)

Hezký večer všem.
27. 02. 2012 | 17:37

Jiří Čížek napsal(a):

@ZdeněkMüler Jako arabista jistě víte, proč podle muslimů přišel islám. - Protože židé a křesťané údajně změnili své náboženství. Židé se přestali kamenovat a dokonce v několika případech když podle Tóry měla být nějaká žena ukamenována, židé z jejího kmene ji odpustili - pokud se k tomu ale nachomítl Mohamed, měla smůlu (jistě čtete hadísy). K dodržování zabíjecích veršů pod pohrůžkou "vysoušením kůže na slunci a nahrazením národem jiným" nebo prostě jenom zabitím pokud "kdokoliv změní islámské náboženství" vyzývá nejeden verš. Být muslimem a věřit permanentním varováním, která Korán a hadísy obsahují, velmi dobře bych si rozmyslil než abych neplnil "příkazy od Alláha".
O křesťanství asi víte jen pramálo - žádný verš z Ježíšova učení nenavádí k nenávisti a už vůbec ne k zabíjení.
27. 02. 2012 | 18:03

Martin Konvička napsal(a):

Pane autore,

Nějak nemám sílu rozebírat celý Váš text. Ono to ani nemá cenu, ten text je nablble mnohoslovné nic, takové "musím-něco-napsat-abych-nebyl-za-vola". A je to na něm vidět.

Tak jen pár glos.

"...podezření, že arabisté a znalci islámu, neříkají veřejnosti o islámu celou pravdu."
To není podezření, to je jistota. Stačí zmínit planetární blamáž "arabistů" s "arabským jarem", Vaše vlastní přiznání, že nechápete motivy konverzí; a Vaše dekády trvající odmítání domyslet, co přinese islámská imigrace do zasažených zemí, třeba západoevropských - odmítání domyslet, a odmítání zvednout hlas. Úplně nejhorší však je Vaše odmítání analyzovat modus operandi islámu na té nejindividuálnější bázi, v rodinách, komunitách, i myslích samotnýcm muslimů; mlčení o mechanismech donucení, jimiž jsou muslimové nuceni "držet lajnu" (c. P. Pelikán, též arabista), a tím pádem mlčení o sociálně destruktivních a autokatalytických dopadech islámské expanze.

"My nemuslimové pohlížíme na muslimy s jistým údivem."
Hovoříte za neurčenou množinu "nemuslimů", a to je přinejmenším troufalé. S údivem může nas islám hledět jen někdo, kdo nechápe individuální mechanismy brain-washingu, a sociální mechanismy internalizované totality. Od vzdělaného Čecha, který mohl pozorovat, co udělá s lidskou bytostí pouhých 40 let mnohem jemnější totality, to je přinejmenším zarážející. Na islámu není nic udivujícího - udivující je, že může udivovat východoevropského vzdělance, který by měl mít jasno.

"Násilnické pasáže neobsahuje jen korán. Nalézají se v základních textech křesťanství, judaismus a mnoha dalších náboženství...."
A taky v Perníkové chaloupce a Princi Bajajovi, vědí?
Co odlišuje Bajaju, Bibli a Tři mušketýry od 120 dnů Sodomy, Koránu a Manifestu Komunistické strany není frekvence násilných pasáží (jichž je asi nejvíc v tom Bajajovi, vzhledem k rozsahu textu!), ale celkové vyznění. Syžet. A kontext, jak rádi říkají islámové. Pokud opravdu nechápete, že islám je poháněn tím kontextem (... lidstvo zradilo Boha, s Mohammedem má poslední šanci, je třeba vést svatou válku, získat svět znovu pro alláha), a ne frekvencí veršů o stínání hlav - nechápete nic.

No a já nevěřím, že jste hloupý.
27. 02. 2012 | 18:11

Zbyněk napsal(a):

Paní Violo.....
Používáte silná slova, která byste zřejmě nepoužívala, kdybyste měla možnost navštívit americkou vojenskou základnu. Panuje tam sterilní čistota, neustále se uklízí, vojáci voní a mají naleštěné boty. Takže já věřím oficiálnímu komuniké, že prostě pouze uklízeli přebytečný nepořádek, věci nepotřebné se ihned likvidují a nikdo nepřemýšlí o tom co se koho dotkne. Pálení je jedna z možností odpad se tam netřídí.
27. 02. 2012 | 18:12

Burbank napsal(a):

Čochtan: Takže trefil. Díky za správnou odpověď.
27. 02. 2012 | 18:24

Gerd napsal(a):

Pokud pominu výzvy k násilí, kterými se korán jen hemží, a přijmu za fakt, že spousta muslimů věří zapsaným výkřikům epileptických záchvatů již dávno mrtvého pedofila, jsou u koránu možné jen dvě možnosti:

1. Buď je ohebný jako gumová hadice, něco na způsob Nostradamových proroctví a záleží na výkladu. Ke každému se pak dají dohledat nebo vymyslet tvrzení přesně opačná. Pak nejde o žádný návod k životu, ale podpůrnou berličku muslimských fanatiků.

2. nebo je korán opravdu neměnný a pak jde o totalitní náboženství srovnatelné s nacismem a komunismem, které by mělo být postaveno mimo zákon z důvodu podněcování náboženské nesnášenlivosti.

V obou případech jde o to nebrat výkřiky immánů jinak než jako nabádání k trestným činům.
Pokud chceme islámské fanatiky porazit, je jen jedno řešení. Nalézt alternativní pohon za ropu. Nechť pak mocní immánové nasednou na své velbloudy a zmizí v poušti i se svým nesmiřitelným náboženstvím.
Koránu nebude škoda, obsahuje spoustu logických nesmyslů, a také byl sám o sobě upravován. Stejným procesem prošla i bible, ze všech svědectví apoštolů byla vybrána jen 4.
Takže v případě dvou velmi významných světových náboženství velká spousta lidí věří zápisům omezené skupinky dávno mrtvých osob a na základě toho se vraždí. Vážně bláznivý svět.
27. 02. 2012 | 19:00

JardaV napsal(a):

Korán napsali židi,přesně v duchu hesla "rozděl a panuj".Jako protiváhu křesťanství,které se jako dobrý kšeft již v roce 800 osvědčovalo.Údajně je v Koránu psáno,že věřící nesmí půjčovat prachy na úrok.Na něco takového nepřijde Bůh,jenom žid.Dodávám,geniální žid.U křesťanů pokora,pilná práce,nastvování levé tváře po facce do pravé,u muslimů znemožnění půjček na úrok,prostě jsou ti židi lišáci.
Jen aby jim to po globální válce,do které vedou svět,měl kdo žrát.Asi lidí moc nezbyde......
27. 02. 2012 | 19:04

ujo napsal(a):

M.Konvička:
"Každého muslima lze během 12 hodin změnit v nemuslima - všechny prostředky k tomu jsou současné vojenské PSYCHLOGII známy. Jen se je bojíme použít - a dostáváme za to, plným právem, na prdel."

Nepřepsal jste se?
Nemělo být TECHNOGII?

A pokud jste se nepřepsal, nemohl byste něco o té vojenské psychologii prozradit?
27. 02. 2012 | 21:27

musulman napsal(a):

No, tak nějak,
pokud si uvědomíme, že islamismus je stejná ideologije jako jakákoli jiná, pak pochopíme proč se vyznavači koránu chovají tak, jak se chovají. Nemají, nebo lépe řečeno neznají, jinou volbu. Žijí v tom od narození a jejich "mocní" si je pečlivě hlídají aby, o svou moc nepřišli.
27. 02. 2012 | 22:25

Martin Konvička napsal(a):

ujo: Mělo být psychologii.
Googlujte MK-Ultra.
27. 02. 2012 | 22:30

ujo napsal(a):

M.Konvička
MK-Ultra:
nakoukl jsem: utopický projekt ( drogy, hypnosa ,a tak podobně), jistě humánější než jiné metody např.bombardování.
Jenom není jasné jak by mohl fungovat v měřítku miliard, když nefungoval ani na Guantanámu
27. 02. 2012 | 22:53

Martin Konvička napsal(a):

ujo: Co v 60. letech "rozložilo a navždy změnilo Západ"?
Začalo to tak, že někeré látky těm vojákům utekly z laborek.
Dal bych jim pojíst ... téže medicíny.
27. 02. 2012 | 23:30

Al Jouda napsal(a):

Můj otec ani já jsme korán k životu nikdy nepotřebovali a tak se mi zdá příspěvek autora do blogu zbytečně dlouhý. Korán je pro nás naprosto bezvýznamná kniha a bez ohledu na jeho obsah musí být zločiny muslimů důsledně potrestány !
27. 02. 2012 | 23:38

Hurá napsal(a):

Pane autore, jste dobře informovaným člověkem a jistě Vaše znalosti také něco "stáli". Přečetl jsem článek se zájmem a jako vždy, mohu říci jenom následující: Vzděláváním a informacemi je třeba zbavovat lidi náboženských iluzí, ať už přicházejí z jakékoliv strany. Jinou cestu nevidím !
28. 02. 2012 | 00:54

Čochtan napsal(a):

Islám se pokouší dobýt Evropu a zničit naší civilizaci už 1300 let. Islám ničí vše, co není islámské. Od alexandrijské knihovny po Budhovy sochy. Islám je nepřítel a musí z Evropy zmizet. Za každou cenu.
Svět je patnáctkrát přelidněný a tak je každý úbytek dobrodiní pro zeměkouli. I zmizelá miliarda by nevadila, naopak. Když by zmizeli ti, kteří civilizaci nic nedávají a naopak ji škodí,... bylo by to jen dobré. Potřebujeme kvalitu, ne kvantitu. Muslimové nejsou "kvalita".
28. 02. 2012 | 07:34

scallop napsal(a):

Cochtan

"Svět je patnáctkrát přelidněný a tak je každý úbytek dobrodiní pro zeměkouli. I zmizelá miliarda by nevadila, naopak. Když by zmizeli ti, kteří civilizaci nic nedávají a naopak ji škodí,... bylo by to jen dobré. Potřebujeme kvalitu, ne kvantitu."

Byt ted 30. leta, tak jste prvotridni fasoun.
28. 02. 2012 | 07:39

rumba napsal(a):

Anti muslimove, co vlastne chcete???? Valku s muslimy??? Vice Afghanistanu a iraku???
Nebo obcánskou valku u nas- rasovou???

Jestli vadi muslimove u nas, zacnete pracovat, aby tu nebyla prace pro ne.

A znovu. Zkuste palit bibli ña Vaclavaku. Kdyz komunsti byli proti nábozenstvi, byl to hrozny zlocin, kdyz NA TO pali koran, je to spravne ???
Kopio nasich zemi je okupovano muslimy??? A kolik musimskych okupuje NATO, a tedy i my????
28. 02. 2012 | 07:54

Čochtan napsal(a):

Scallope,
to mě nezajímá. Mě zajímá, zda moje výroky jsou pravdivé nebo ne. Zkus je vyvrátit.
28. 02. 2012 | 07:58

Čochtan napsal(a):

Rumbo,
kolik našich zemí je okupováno muslimy ? Hodně. Vzhledem k tomu, že islám je doma v arabské poušti, a že okupoval a zničil křesťansko-židovsko-helenistické civilizace kolem středozemního moře,... ale tohle jsi jistě nemyslel, že ? V posledních letech okupuje islám mnoho měst a městských čtvrtí v Evropě. Ty jsi asi nevytáhl paty z rodné hroudy ? Muslimy je zasviněná celá západní Evropa. Od Berlina po Londýn.
28. 02. 2012 | 08:03

Maximus napsal(a):

Nepřítelem je islám, „připomněl“ světu prezidentský kandidát Zeman. 27. června 2011 20:32

Expremiér Miloš Zeman o sobě dal pořádně vědět. Na mezinárodní konferenci v Praze přednesl koncentrát svých názorů na Evropskou unii, NATO a problematiku muslimského světa. A jak má ve zvyku, mluvil bez okolků, přímo k věci a ostře.

Bývalý český premiér z let 1998-2002 nikdy nešel pro ostřejší výrazy daleko. Tím méně se dalo očekávat, že si bude brát servítky "jen" v pozici hosta konference, která se uskutečnila mimo hlavní pozornost médií.
Na setkání desítek bývalých politiků, vlivných diplomatů a vojenských špiček v Praze.
"NATO se definuje jako obranná aliance, aniž si položilo otázku, proti komu se chce bránit. Pojmenováním nepřítele to přece začíná," prohlásil Zeman. A pokračoval: "Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog," řekl o muslimském světě.
Prodejem drog Zeman narážel zejména na Afghánistán a Kosovo. V první zemi uvázlo NATO ve vleklé válce, druhé pak vojenská kampaň Aliance pomohla k nezávislosti na Srbsku. Tato angažmá vnímá Zeman jako chybu.
Umírněný muslim neexistuje
Na názorech důchodce z Vysočiny, jak o sobě navenek expremiér hovoří, by samo o sobě nebylo nic zaznamenání hodného. Ale Zeman je zároveň adeptem nadcházejícího boje o Pražský hrad, i když se zaklíná, že o něj musí velký zájem projevit veřejnost. Jako zkušený politik nechce jít do boje, v němž by neměl šanci.
Konec dějin a Střet civilizací
Esej Konec dějin? sepsal v roce 1989 profesor Francis Fukuyama. Předestřel teorii, že se lidstvo ocitlo na konci vývoje, protože neexistuje alternativa k tržní ekonomice a liberální demokracii.
Jako protipól bývá vnímána kniha politologa Samuela Huntingtona Střet civilizací. Ta říká, že se budoucí konflikty odehrají mezi velkými kulturními celky - Západem, Čínou, pravoslavným světem, islámem, subsaharskou Afrikou a podobně.
"Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, že jsou jen umírnění a radikální komunisté. Jsou jen muslimové a komunisté," pokračoval na konferenci Zeman.
Za příklad chyby, kterou podle něj západní svět dělá, dal vyjednání a vstřícnost k muslimským zemím.
"Vzpomeňte si na appeasement 30. let. Stále se házely nepříteli oběti do chřtánu - a k čemu to vedlo. Dvacáté prvé století nebude Fukuyamovým Koncem dějin, ale Huntingtonovým Střetem civilizací," podotkl bývalý prognostik Zeman.
Pokud by se v budoucnu mělo NATO ještě někam rozšiřovat, mělo by podle Zemana přijmout Izrael. "Ne stát, jehož prezident má za hlavní hrdiny Stalina a Beriju," prohlásil o Gruzii vedené Michailem Saakašvilim. Tato Zemanova myšlenka má nicméně háček: politické klima v zemích NATO by se muselo změnit zcela zásadním způsobem. A právě toho se podle Zemana politici bojí.
Ušetřena nezůstala ani Evropská unie. "EU připomíná přežraného bumbrlíčka, který začíná zvracet," řekl Zeman o soustátí, v němž už několik zemí muselo požádat o velkou finanční podporu a například řecké potíže stále nekončí.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nepritelem-je-islam-pripomnel-svetu-prezidentsky-kandidat-zeman-py3-/domaci.aspx?c=A110627_175624_domaci_jw
28. 02. 2012 | 08:10

scallop napsal(a):

Cochtan

Chcete vyvraceni nebo dukaz primo z axiomu ??

V teto zemi se po roce 1939 vyrojilo malych ceskych fasounu hodne. I dnes ji hodne ceka na sanci.
28. 02. 2012 | 08:21

Občan napsal(a):

No, tak tady by se náš protiextrémistický mazlíček Mazel docela vyřádil. Nahnědlý matroš, co se tu sešel, by vydal na nejméně jednu diplomku a na posudek zvící bichle zvané "Codex gigas".

I rekapča k tomu říká, že "reported custody"
28. 02. 2012 | 08:34

Čochtan napsal(a):

Scallope,
přestaň pitomě politicky korektně kecat a napiš, co je na těch čtyřech větách nelogického a nepravdivého.
28. 02. 2012 | 08:49

Čochtan napsal(a):

Maximus
Miloš Zeman byl (a dosud je) nejinteligentnější politik, který kdy vstoupil do Lihového Domu. Od ostatních inteligentních politiků se liší tím, že nemá strach o moc, protože po ní netouží. Proto si dovoluje říct, co si myslí, bez ohledu na politickou korektnost.
28. 02. 2012 | 08:55

P. napsal(a):

ad
Martin Konvička napsal(a):
"Každého muslima lze během 12 hodin změnit v nemuslima - všechny prostředky k tomu jsou současné vojenské PSYCHLOGII známy. Jen se je bojíme použít - a dostáváme za to, plným právem, na prdel."
"Googlujte MK-Ultra."

Podle mých informací MK-Ultra byly ilegální pokusy s vymýváním mozků, které zašly až bůhví kam.
28. 02. 2012 | 09:01

michal napsal(a):

> Olga: "Ježíš řekl..." Výzva je sice hezká, ale budete-li upřímná, uznáte, že jste to pouze četla v knize, která je lidským výtvorem. Asi nebudete tvrdit, že jste slyšela Ježíše, jak řekl....
Ale s výzvou Hledejte! lze souhlasit, tak jako se sokratovským Poznej sebe sama!
Pokoj Vám! Pax vobicum! Šalom! Salam alejkum!
28. 02. 2012 | 09:27

michal napsal(a):

oprava: vobiscum....
28. 02. 2012 | 09:28

minatomirai napsal(a):

Kdosi mne kdysi přinutit podívat se na dokument o Zemanovi. Onomu důchodci z Vysočiny, což osobně považuji za skvrnu této oblasti, neboť tam na Vysočině leží pochováni mí psi. Zeman je pseudointelektuál, nakonec jak jinak, je ekonomem profesí, takže na přibližně stejné mentální úrovni jako hlava tohoto nešťastného státu. Je v zásadě buran a nemá šanci na zvolení. Říkat tzv. pravdu, čili co si myslím já, je největší diplomatické faux pas, které si žádný zkušený diplomat na veřejnosti nedovolí. Možná Zeman a Izraelci se tomuto pravidly vymykají. Aha, může to říci Pat Buchanan, můj oblíbený americký konzervativec. Ten je však na rozdíl od Zemana mimořádně inteligentní.
Slušně napsaný článek, pokud se někdo opravdu chce ponořit do problémů srovnávací teologie, doporučuji Karen Armstrong. Jako jednu z mnoha.
28. 02. 2012 | 09:43

Čochtan napsal(a):

minatomirai
a v čem konkrétně nemá Zeman pravdu ? Co je nepravdivého dejme tomu na této větě: "Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog," ????
Nebo: "Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, že jsou jen umírnění a radikální komunisté. Jsou jen muslimové a komunisté,.....Vzpomeňte si na appeasement 30. let. Stále se házely nepříteli oběti do chřtánu - a k čemu to vedlo. Dvacáté prvé století nebude Fukuyamovým Koncem dějin, ale Huntingtonovým Střetem civilizací,"
To jsou velice rozumné věty !
28. 02. 2012 | 09:50

scallop napsal(a):

Cochtan

"Svět je patnáctkrát přelidněný a tak je každý úbytek dobrodiní pro zeměkouli."

V 19. stoleti rostl prudce pocet Cechu. Tahle zeme je nebyla schopna uzivit, vysledkem byla emigrace (sveho casu bylo mesto s nejvetsim poctem cechu Chicago). V Polsku byla prelidnenost jeste vetsi.

Jiste mate respekt k tem, kteri ve jmenu vyssi rasy zacali konat dobrodini rpo zemekouli. Byli striktne logicti, stejne jako Vy.
28. 02. 2012 | 10:00

Čochtan napsal(a):

Ano mám respekt k mé bílé rase, mám respekt k tomu co dobrého dokázala, mám respekt k osídlení Ameriky, Australie, ke všemu dobrému co běloši dokázali v Africe, ...
Nemám respekt ke zlu, který spáchal socialismus (hnědý a rudý),...
28. 02. 2012 | 10:25

Čochtan napsal(a):

Scallope, rád bych tu mojí větu přepsal, upřesnil, zlepšil.
"Svět je patnáctkrát přelidněný a tak je každý úbytek těch méně inteligentních, těch máně schopných, dobrodiní pro zeměkouli."
28. 02. 2012 | 10:36

scallop napsal(a):

Čochtan

Dekuji za Vasi specifikaci podlidi. Pro jineho je dobrodini ubytek rasistu a malych fasounu.
28. 02. 2012 | 10:53

Martin Konvička napsal(a):

Scallop (a Čochtan),

Mám dojem, že ,nějak nechápete, oč kolem toho islámu jde.
Pletete tam rasu, ale islám není o rase. Konverze může postihnout každého, a ti vůbec nejnebezpečnější muslimové nejsou hnědí nebo jinak barevní lidé, ale úplně bílí kolaboranti typu Pelikána, Sáňky, Větrovce. Pokud mají něco společného, není to rasa, ale vztek na jejich vlastní kulturu, nenávist a sebenenávist, touhu se pomstít za každou cenu za domnělá příkoří, která se jim stala.

Úplně stejné osobnostní typy, jaké patřily k zakládajícím členům NSDAP.

Dále:
Když v 19. století rostla euramerická populace, souviselo to, aspoň okrajově, s růstem zdrojové základny - a taky snížením dětské úmrtnosti atd. díky rozvoji lékařství a hygieny, za něž eurameričané vděčili svým vlastním lékařům, hygienikům, urbanistům. A eurameričané poměrně rychle pochopili, a přizpůsobili své reprodukční chování změněným podmínkám.
Dnešní růst islámské populace je sice též dán snížením úmrtnosti, ale ta nejde "zevnitř" - je výsledkem západní medicíny, západní hygieny, západní potravinové pomoci. A není tam šance na ten korektiv - přizpůsobené reprodukční chování -protože to reprodukční chování je dáno jednou pro vždy, v koránu a sunně.
28. 02. 2012 | 11:18

Čochtan napsal(a):

Martin Konvička
Pelikán, Sáňka, Větrovec, ... jak to že ještě žijí ? Oikofobie by měla být smrtelná nemoc. Pro jejího nositele. Ne pro okolí.
Jsem taky pro to vzít jim výdobytky naší vědy a techniky. A vzít jim ropná pole.
28. 02. 2012 | 12:03

Čochtan napsal(a):

Scallop,
tak vy těm, kteří jsou méně úspěšní, méně výkonní, méně inteligentní, říkáte podlidi? No to jsou mi věci, já to čuchal, že jste fašounek. Nebo nácek ? Internácek ? Ta politická korektnost by na to ukazovala.
28. 02. 2012 | 12:28

rumba napsal(a):

čochtane a ostatní bojovníci, tak co vlkästně chcete, válku proti dalším muslimským zemím, další Afghanistan, Irák, ???
Nebo občanskou válku v Evropě a rasové čistky jako za Hitlera???

Jestli se vám nelíbí náběh muslimů u nás, tak začněte pracovat tak, aby jsme si svoji práci , hlavně tu podřadnou, udělali sami a nedávali práci imigrantům - oni sem nepolezou když tu nebude živobytí.
A ještě něco, vy do zahraničí chcete, vycinkal jste si to klíči v roce 1989, ale když přijedou do zahraničí jiní, je to zločin???
A dále- zkuste spálit na Václaváku Bibli, a poznáte na řevu v Evropě jak je někomu, komu pálí korán.

A hlavně - muslimové do Evropy chodí jako slušní kteří přišli pracovat. My jsme v Afghanistanu , Iráku a Lybii okupanti. A chystáme se napadnout irán a Syrii. To vám nevadí??
28. 02. 2012 | 12:54

Martin Konvička napsal(a):

rumba

Další Afgánistán ani Irák nikdo nechce, protože to nebyly války protio islámu. Jejich výsledkem jsou ústavy, které mají šáriu jako zdroj práva, a západem vyzbrojení vojáci a policisté, kteří ve volných chvílích střílejí americké vojáky jako bažanty.
Což je k ničemu. Pokud válčit "tam", tak jedině za účelem deislamizace, jinak je škoda každého našeho vojáka, každé kulky, každého náhradního dílu...

Občanská válka v Evropě bude. Islám Evropu chce dobýt, a musí dobýt (přeje si to alláh), a tak se o to pokusí. Otázka není, za ta válka bude, ale kdy, a pro koho budou vhodnější podmínky na jejím začátku. A čas pracuje pro ně.

Zahraničí: No, my naši lidé cinkali klíči, aby je jejich vláda pustila ven, ne aby je cizí vlády pustily dovnitř. Je na každé zemi a její vládě, koho si pustí dovnitř.
Pokud to nechápete, běžte cinkat třeba ... do Bhútánu (ten má dost striktní vízovou politiku), a pak nám vyprávějte, jak jste dopadl.

Ne, muslimové sem nechodí "jako slušní lidé pracovat". Někteří možná jo, ale to vaše "muslimové jsou slušní" je stejné házení do jednoho pytle, jako protitvrzení, "chodí sem využívat sociální dávky, konvertovat místní ženy, pěstovat bigamii, pást, prodávat drogy a unikat daním - chodí sem jako kolonisté.
Jen pro to moje házení do jednoho pytle existuje víc důkazů, než pro to vaše...
28. 02. 2012 | 13:14

rumba napsal(a):

Takže znovu - my chceme odjíždět dom zahraničí, ostatní nesmí, rozhodně ne k nám.
Muslimy je třeba vybít už proto že jsou muslimové, a my jsme správní čecháčci. Místo Judenfrei - Moslemsfrei???
Nejste vy kříženec Hitlera a Mengeleho??? A Matka byl kdo??? Byla to aspoň židovka??
28. 02. 2012 | 13:22

radar napsal(a):

To nám to tu kvete duševní elita rasistů. Zajímalo by mne kolik z nich je ochotno opravdu chcípat v zákopech a dýchast yperit nebo modernější svinstva.
Spíš bych řekl že většina z nich jswou ti samí, co nemohou zapomenout komunistům že museli pracovat, odpadky neházet z okna a neparazitovat
28. 02. 2012 | 13:31

Martin Konvička napsal(a):

rumba:

Moslemenfrei je jediná možnost, jak se dlouhodobě vyhnout té občanské válce (muslimové proti "nevěřícím"), respektive genocidě (muslimové vůči "nevěřícím").
Napište, že kvůli vašemu výletování na Hurghádu dnes jste s to připustit občanskou válku či genocidu vůči svým dětem a vnukům, bude to aspoň fér.
28. 02. 2012 | 13:33

Martin Konvička napsal(a):

radar:

Která rasa je Větrovec, a který rasista je Ayaan Hirsi Ali?
28. 02. 2012 | 13:34

Rikatádo napsal(a):

náboženství by mělo být soukromou věcí každého občana, jako je tomu v USA a ne ho vnucovat celému okolí, jako to dělají muslimové a křesťanská církev
28. 02. 2012 | 13:53

Čochtan napsal(a):

Rikatádo
tobě křesťanská církev něco vnucuje ? A jak to dělá ?
28. 02. 2012 | 14:27

Rikatádo napsal(a):

Čochtan

ano vnucuje mi , abych se podílele na její restituci, cpe se na Hrad a tam kuje pikle a to je jen začátek.
28. 02. 2012 | 14:41

Martin Konvička napsal(a):

Čochtane

Díky za reakci.
Ono ve skutečnosti existuje celý vějíř možností >mezi< občanskou válkou, a zánikem Evropy, jak ji známe. Vývoj je otevřený, i když se to nezdá.

Asi nejlepší možnost by byla implouze islámu zevnitř. Není tak nemožná - islám vnitřně slábne, navzdory všem silným slovům přibývá exmuslimů, tajných exmuslimů a poloodpalíkůl, ty dělící linie jdou v jejich rodinách, jejich symptomem navenek je epidemie takzvaných "vražd ze cti", jak ji můžeme pozorovat v Německu nebo Británii.
Jenže ta imploze vyžaduje, aby expandující islám narazil na hráz odmítání, a odmítat by jej musela hostitelská "nevěřící" společnost. Což se neděje, viz místní appeaserská bojůvka, a ten appeasement islámu nahrává ze všeho nejvíc.
Prvním krokem tuidíž musí být boj s těmi appeasery, jejich veřejné odhalení (vesměs jde, krom toho že jsou zbabělí, o pedofily, nebo psychopatické sadisty), odstranění od zdrojů vlivu.

Dalším důležitým tahem musí být renesance tady, na Západě. Nemůžeme čekat, že muslimové budou hromadně odpadat, když naše vlastní společnost (rodina, sousedské vztahy, obce, politika) bude v tom rozkladu, v němž je.
I zde se posunujeme dopředu, sice pomalu, ale jistě.

Nevěřím moc na vitalitu západní Evropy. Tam už ten proces appeaserství postoupil příliš daleko. Proto je esenciální součástí obrany rozvolnění EU a zřízení něčeho perspektivnějšího, životaschopnějšího.
A na to vše máme - tak 10 let.
28. 02. 2012 | 14:54

XX napsal(a):

Pane Řepo ozvěte se.
Na polemiku s autorem jsem zvědavá, nikdo jiný na ni nemá.
Děkuji.
28. 02. 2012 | 15:11

Smíšek napsal(a):

Pan Pepa Řepa psal před časem, že je od poloviny února v Arábii.
28. 02. 2012 | 15:31

UmKab napsal(a):

To konvička
Podobně zasvěceně žvanili soudruzy o vrazích z vólsrýtu aniž by vytáhli zadek z horní dolní.Když jsme u těch neandrtálců tak asi tak nějak by jsi u nich se svejma evropskejma hygienickejma návykama vypadal.
28. 02. 2012 | 21:12

Vladimír Škopek napsal(a):

Zajímaý, i když příliš uhlazený článek. Jen trochu hapruje to srovnávání s Biblí. To, že křesťané jsou špatní navzdory křesťanství a muslimové jsou dobrí navzdory islámu, to si každý může v příslušných knihách přečíst. Ale Bible, kromě toho že není braná jako dokonalý text (dokonalá je jen ta boží inspirace co je za tím skryta) což jí spolu se začleněnou antickou kritickou filosofií dělá nejen bránou ale i hybatelem vývoje myšlení, má i jiné výhody vůči Islámu. Jednak jsou násilné texty jen ve Starém zákoně (Ježíš byl vlastně hipík, Mohamed je nemilosrdný loupežník), který je ve všech sporných částech přebit Novým zákonem, jednak je to narozdíl od Koránu spíše kniha příběhů a hlavně dává důraz na svobodné rohodování (Korán chce naprosté podřízení se). Takže ano, je důležité aby se Korán zrelativizoval, ale i tak je spolu s ostatními texty poměrně nebezpečný a modernizace v západním smyslu bude i tak probíhat dost složitě. Nicméně bez toho to nepůjde.
28. 02. 2012 | 22:29

SuP napsal(a):

Anuszka -
On totiž pan Sladký zde "zvlčil". Kdo mu nefoukne pod pytlik, toho sejme. Hlava nehlava. Ale baví ho to.
;-)
29. 02. 2012 | 09:40

Aleš Vyhnal napsal(a):

Nejlepší zbraní proti islámu je silný sociální stát. Sociální jistoty jsou nejlepším lékem proti jakémukoli náboženství, včetně islámu.
29. 02. 2012 | 13:48

modrý edvard napsal(a):

Děkuju za článek. Zajímalo by mě srovnání dnešního vztahu ke Koránu se vztahem k Bibli v dejme tomu 14. století.
29. 02. 2012 | 14:52

buldatra napsal(a):

Edvarde,

já tomu sice moc nerozumím, ale mám takový pocit a na pocity já dám, že mezi ty dva vztahy, tak, jak je datujete, by se nejlépe hodilo: =
05. 03. 2012 | 16:10

jíra napsal(a):

"Jak v otevírající se společnosti takovou nedotknutelnost garantovat? Zbožným konformismem, právními sankcemi, represí? Zůstane zbožnost muslimů natolik neochvějná, že nepřipustí, aby individuální svoboda narušila zásadu nezměnitelnosti a nedotknutelnosti koránu?"

Vážený autore, copak my to můžeme řešit? To mohou reflektovat jen sami muslimové.

V principu by to ale bylo jednoduché.

1. Samozřejmě, že Korán je nezměnitelný. Kdo jiný než Muhammad má právo ho měnit?

2. Jiná věc je, jak přistupovat k tomu, co je psáno. Jde tam totiž o několik nezměnitelných, ale principiálně odlišných věcí zároveň:

A/ Víra jako taková všeobecně platná nezměnitelně v každé době, ovšem nejen nezměnitelná, ale zároveň svébytná, nezaměnitelná. Používá také pěkné květnaté výrazy a příměry. Například: "Bez víry jste jen vystříklé semeno!" Názorné.

B/ Cesta Muhammada jako prorokův osobní příklad, ta také proběhla nezměnitelně, jinak neproběhne. Něco je použitelné inspirativně dodnes, například hidžra: Nikol "Kdo uteče, vyhraje", ale "Ustoupíme, abychom se slavně vrátili a potvrdili svou misi." Ovšem takových podobných cest může být mnoho ve stejném duchu.

C/ Na B navazuje smysluplnost vnímat v textu to, co je poplatné tehdejší době, tehdejší dobu také nelze změnit. Již z úcty k prorokovi se sluší uznat, že výzvu k zabíjení nemohl žádat na věčné časy.

D/ Použitá slova, jsou sice také stále stejná, ovšem mohou dávat různý význam. Problém je hlavně v tom, že jakmile něco vyjádříme slovy, už v té chvíli bychom měli připustit, že to zdaleka nemusí být přesně to, jak to vnímáme a co sdělit chceme. Prostý člověk i posel Boží. Pouze celkový další kontext může ukázat naše meze od - do, co se snažíme sdělit. Ve smyslu: "Po ovoci poznáte je."

E/ Smysl víry je v polidštění člověka, to také nelze změnit, ovšem člověk se dále kultivuje a zkulturňuje, aspoň doufám, že o to jde. Sám Muhammad text měnil než se stal definitivním. Původně chtěl zahrnout i jiná nižší božstva, měl pocit, že budou snáze přístupní i ti, kdo je vyznávali. Pak od toho ustoupil s tím, že mu tamto musel našeptat ďábel. Bůh je přece jen jeden, nelze ho rozmělňovat, nanejvýš může různým kulturám nastavovat různou tvář pro následování k jejímu svébytnému obrazu.

F/ A zároveň je dobré si uvědomit, že muslimské víra je jedna barva ze spektra světových náboženství a má vněm své nezaměnitelné místo. Někteří křesťané jdou v tomto hodnocení až tak daleko, že říkají, že islám seslal Bůh na křesťany za trest. Já to spíš vnímám jako nacházení hlubší cesty k životu "ve smíru", tj. v tomto smyslu jakési "vesmířanství".

G/ Těžko lze změnit také sny různých kultur o jejich další existenci. Je to jejich právo, pokud nepřekračují práva jiných kultur. Snažme se navzájem se poznávat, inspirovat se, ať víc a lépe vnímáme naši vlastní víru a naše sny.

Hezký den všem.
06. 03. 2012 | 01:28

Tvoja stara mama napsal(a):

preco by mali byt americky vojaci cvoci?
mozu si svoje palit co chcu. Americku vlajku tiez kazdu chvilu niekto pali a amici ho za to nechodia hned bombardovat.
Jedine co tych dementov provokuje je ich vlastna debilita! A mali by zato byt kruto trestani.
Co si o sebe vlastne myslia? Ze su nieco viac nez ostatni? Ze zato, ze im niekto napisal nieco do citanky mozu beztrestne vrazdit a drancovat?
Dlhy bic a krtky dvor na takych hajzlikov...
21. 09. 2012 | 14:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy