Vláda z Marsu: Pane premiére Babiši, splněno. Žádné čapí hnízdo odtud není vidět!

15. 01. 2018 | 16:44
Přečteno 2301 krát
K zítřejšímu jednání mandátového a imunitního výboru a Zprávě OLAFu.

Nebude na škodu si připomenout před zítřejším jednáním mandátového a imunitního výboru v Poslanecké sněmovně o vydání poslanců Jana Faltýnka a Andreje Babiše, toho času premiéra vlády bez důvěry, aspoň některé podle mne zásadní a šokující skutečnosti a údaje ze Zprávy OLAFu. Zařazením Zprávy do vyšetřovacího spisu a rozhodnutím Městského státního zastupitelství ji nezveřejnit, má být respektována presumpce neviny dvou zmiňovaných ústavních činitelů, nyní podezřelých ze spáchání závažných trestných činů.

Rozhodnutí Městského státního zastupitelství však přináší opačný efekt. Místo toho, aby tato zpráva byla považována za vyjádření instituce, která je poradním orgánem Evropské unie, jejímž členem se Česká republika stala na základě vůle českých voličů, daňových poplatníků, mající tedy právo vědět, jak s jejich penězi nakládáno. Mluví-li se a píše v této souvislosti o nebezpečí politizace této v podstatě kriminální kauzy, jejíž počátek je datován rokem 2008, kdy Hnutí ANO ještě neexistovalo, k politizaci dochází jejím oficiálním nezveřejněním. To vytvořilo prostor a je živnou půdou pro vytáčky poslanců Hnutí ANO a SPD, čekající na český překlad a zpochybňování věrohodnosti jak průběhu vyšetřovaní, tak osoby českého policejního vyšetřovatele.

Korunu všemu nasazuje předseda poslanecké sněmovny (Hnutí Ano), otevřeně prohlašující, že by v zájmu České republiky bylo dobré kauzu přinejmenším na 4 roky odložit, pokud ji vůbec, konstatuji, nesprovodit ze světa. Nestydí se přitom ani trošku, když si do úst opakovaně bere důstojnost Poslanecké sněmovny a projevuje o ni starostlivou péči, přestože z ní na hony čpí pokrytectví a lež o tom, že se s obsahem dané Zprávy, mezitím zveřejněné v českém překladu, neseznámil on a jeho straničtí kolegyně a kolegové. Znají ji stejně dobře jako ji znají pánové Babiš a Faltýnek, kteří ji neuvěřitelnými – spíše než argumenty – výkřiky odmítají vzít na vědomí.

A to je také důvod, proč jsem si padesátistránkovou Zprávu přečetl a rozhodl se z ní citovat některé podle mne zásadní pasáže. Ty jsou široké veřejnosti z nejrůznějších důvodů nedostupné, včetně těch nejobyčejnějších, že v nejvíce sledovaných TV médiích by se do jejich zkratkovitých formátů zpráv prostě nevešly a nepoutaly takovou pozornost (často ale jen nasírající), jako mediálně vděčnější spekulace, které se okolo Zprávy Olafu převážně vysílají a zatemňují pravděpodobně účelově její závažný obsah.

Začnu citací závěru Zprávy, vyjadřující se k tomu nejpodstatnějšímu, že Čapí hnízdo je nezávislým středním nebo malým podnikem (dále jen SME), který není svázán s Babišovým Agrofertem věcně a v časové posloupnosti:

„Vyšetřování OLAFu dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit spoleně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za "propojené" v rámci příslušných právních předpisů vzhledem k faktu, že pomocí skupiny fyzických osob jednajících společně tvoří jedinou ekonomickou jednotku.“

Jednou z dotčených osob této kauzy byla společnost IMOBA a.s.,
„.... která koupila 100 % akcií společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. V roce 2013, poskytla OLAF neověřenou kopii kupní smlouvy z 31. prosince 2007. Podle této smlouvy prodávající, společnost ZZN Pelhřimov a.s., prodal 20 kusů akcií na doručitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. V listinné formě třem kupujícím, tj. ….... …........, ….... …..... a …... …...... . Celková kupní cena 20 akcií byla celkem CZK 2 386 000.

Podle článku II.5 kupní smlouvy byli kupující povinni zaplatit za zakoupené akcie do šesti měsíců od dne podpisu smlouvy.
Podle neověřené kopie výpisu z bankovního účtu společnosti ZZN Pelhřimov a.s. pan …... ….. (otec ….... …..... a ….... ….. . A partner …... …..... zaplatil za příslušné akcie kupní cenu CZK 2 386 000 dne 15. září 2008.
Znalecký posudek připravený na objednávku společnosti IMOBA a.s. uvádí, že společnost Farma Čapí hnízdo a.s. nebyla propojena s žádnou jinou společností přes svou vlastnickou strukturu a nebyla zahrnuta do žádné konsolidované účetní závěrky. Znalec tudíž na závěr uvádí, že společnost Farma Čapí hnízdo a.s. je způsobilá jako SME.


Proti tomu ovšem stojí vyjádření OLAFu, v němž se upozorňuje,
„... že znalec ve své zprávě nepotvrzuje vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. nebo její vývoj v příslušném období let 2007-2010. OLAF poznamenává, že s ohledem na ustanovení v Příloze k Doporučení Komise č. 2003/361/ES je nemožné učinit si bez náležitě zdokumentované znalosti vlastnických struktur společnosti náležitou představu o existenci partnerské společnosti nebo společnosti s ní propojené. Znalec dále uvádí, že vlastnictví akcií se může změnit ze dne na den a tyto převody nejsou nikde zaznamenány. Rozhodujícím okamžikem proto je předložení akcií na začátku valné hromady a provedení zápisu o jejich vlastnících. Podle znalce nemůže notář, účastnící se valné hromady, ověřit vlastnictví akcií, neboť mohly být převedeny na nového vlastníka krátce před valnou hromadou.

OLAF chápe povahu akcií na doručitele. Nicméně společnost, která vydala takové akcie a následně si podala žádost o dotaci a také ji dostala, přičemž je pro tuto dotaci způsobilý pouze malý a střední podnik, musí mít na zřeteli své závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost může nabýt nebo pozbýt statusu SME ze dne na den na základě pouhé změny vlastnické struktury a představitelé takovéto společnosti jsou povinni informovat příslušné úřady o této změně a následné ztrátě statusu SME, je zapotřebí, aby uchovala věrohodné záznamy o svých vlastnících. Existují prostředky, jak takovéto záznamy uchovávat, jejich použití nicméně nebylo během procesu vyšetřování u OLAF doloženo."


Zásadní a závažný je znalecký posudek k projektové žádosti společnosti Farma Čapí hnízdo a. s., zpracovaný společností Česká znalecká a.s. (IČ: 252 60138). Podle zjištění a závěrů tohoto posudku:
- Co se týče poskytnutí půjčky od HSBC Bank plc ve výši CZK 350 mil., společnost Farma Čapí hnízdo a.s. by neobdržela takovouto půjčku bez záruk poskytnutých společnostmi IMOBA a.s. a Agrofert Holding a.s. vzhledem k vysokému riziku plánované investice a nízké úvěruschopnosti společnosti. Co se týče poskytnutí půjčky od HSBC Bank plc ve výši CZK 350 mil., společnost Farma Čapí hnízdo a.s. by neobdržela takovouto půjčku bez záruk poskytnutých společnostmi IMOBA a.s. a Agrofert Holding a.s. vzhledem k vysokému riziku plánované investice a nízké úvěruschopnosti společnosti.

- Analýza faktur vydaných společností Farma Čapí hnízdo a.s. V letech 2010-2013 ukazuje, že při porovnání celkové výše výnosů z vlastních produktů a služeb činil příjem z reklam 91,25 % (2010), 80,81 % (2011), 88,19 % (2012) a 71,49 % (2013). Tyto reklamní služby byly poskytovány výlučně společnostem náležícím do koncernu Agrofert, jmenovitě Agrofert Holding a.s. (1. října 2013 byla společnost přejmenována na Agrofert, a.s.), SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, NAVOS, a.s., ZZN Havlíčkův Brod, a.s., Primagra, a.s., AgroZZN, a.s., ZENA - zemědělský nákup, a.s., ZZN Pelhřimov, a.s., Cerea, a.s., OSEVA, a.s., PRECHEZA, a.s., Synthesia, a.s., Fatra, a.s., AFEED, a.s., DEZA, a.s., Agroservis Tachov, a.s., Duslo, a.s., ZZN Polabí, a.s., PREOL, a.s., ZZN POMORAVÍ, a.s., PENAM, a.s., Kostelecké uzeniny, a.s., HYZA, a.s., AGROTEC, a.s., Lovochemie, a.s., OLMA, a.s., Agrona, a.s., Mlékárna Hlinsko, a.s.“

Také další skutečnosti uvedené v tomto posudku naplňují typové znaky trestného činu.
„Účetní data společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. za období 2010-2013 vykazují značný rozdíl mezi odhadovanými a skutečnými ekonomickými ukazateli daného investičního projektu. Nejvyšší plánovaná hodnota dlouhodobých hmotných aktiv (2010) byla CZK 374 mil., včetně nemovitého majetku v hodnotě CZK 349 mil. Ve skutečnosti hodnota nemovitého majetku dosáhla CZK 455 mil. a hodnota nedokončených staveb dalších CZK 90 mil. Takovéto významné rozdíly nemohly být způsobeny navýšením cen stavebních prací nebo neočekávanými více pracemi. V souvislosti s těmito rozdíly se hodnota skutečných cizích zdrojů významně lišila od jejich odhadované hodnoty. Vedle ohlášené půjčky investice vyžadovala další významné financování z nebankovního soukromého sektoru. Dne 31. prosince 2012 dosáhla hodnota krátkodobých závazků společnosti CZK 336 mil., zatímco jejich odhadovaná hodnota za tento rok byla pouze CZK 7,6 mil. (Tučně zde i níže zvýraznil H. Ch.).

Za šokující zjištění (Olaf se spokojuje s eufemismem “významná disproporce“) považuji uvedené náklady Farmy na platy zaměstnanců na úrovni managementu.
- „Skutečné náklady na platy zaměstnanců vykazují významnou disproporci ve srovnání s odhadovanou výší, zejména co se týče zaměstnanců na úrovni managementu. V roce 2011 celkové náklady na platy zaměstnanců na úrovni managementu (1 osoba) činily CZK 5,3 mil (CZK 448 000 měsíčně), v roce 2012 to bylo CZK 7,5 mil. (CZK 629 000 měsíčně) a v roce 2013 CZK 7,6 mil. (3 osoby; CZK 211 000 měsíčně), zatímco plánovaná měsíční mzda manažera společnosti byla CZK 100 000.“


„Zatímco veškeré příjmy Farmy Čapí hnízdo a.s. pocházely v roce 2008 z aktivit uskutečňovaných v oblasti zemědělství, velká většina aktivit společnosti za období 2009-květen 2010 byla uskutečňována v oblasti reklamy (konkrétně 99 % v roce 2009 a 90 % v období leden-květen 2010), což může být považováno za sousední trh hospodářských oblastí, jako je zemědělství, produkce potravin nebo chemická produkce. Ty byly podle vyjádření IMOBA a.s. hlavními aktivitami společností patřících do skupiny Agrofert, viz souhrn komentářů společnosti IMOBA a.s. ze dne 27. 11. 2017.
Dále je zaznamenáno, že 100 % klientů společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. byly vV oblasti reklamy ve sledovaném období firmy ze skupiny Agrofert. OLAF poznamenává, že převaha reklamy v celkových obchodních aktivitách Farmy Čapí hnízdo dále trvala v letech 2010-2013 poté, co byla realizace projektu dokončena v květnu 2010 a byl zahájen plný provoz ubytovacího a restauračního zařízení, viz analýza v kapitole.

Prezidentu Zemanovi stejně jako mnohým dalším bylo záhadou, proč se Andrej Babiš pustil do takového projektu kvůli částce 42 497 826,80 Kč/1 647 676,40 EUR. Mnohé napovídají další fakta z citovaného posudku.
- Analýza skutečných tržeb ukazuje významnou disproporci ve srovnání s projektovou prognózou. Tato disproporce je vesměs patrná ve složení tržeb. Reklamní služby v celkových tržbách za roky 2010-2013 činí 71,49 až 91,25 %. Bez příjmů z reklamy by celkové tržby činily v roce 2010 pouze CZK 6 mil., což by nepostačovalo ani k pokrytí nákladů na platy zaměstnanců za tento rok (CZK 13 mil.). Stejná situace se opakovala v letech 2011-2012. Bez tržeb z reklamy od společností náležících koncernu Agrofert by společnost nebyla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z úvěrových smluv uzavřených s HSBC bankou.


A sakra dodávám: to znamená, že o náklady 100 % klientů v oblasti reklamy firem ze skupiny Agrofert, které se tak významně lišily s jejich odhadovanou sumou, vedly logicky ke snížení zisku poskytujících firem Agrofertu. Následně o to byla nižší i jejich odvodová povinnost vůči státu, aby společnost Farma Čapí hnízdo pokryla své splátky z poskytnutých úvěrů.

Ale tím se zpráva OLAFu už pochopitelně nezabývala. To zůstává na českých vyšetřovacích orgánech, ministerstvu financí a jím řízené finanční správě. A že toho nebude málo potvrzuje Evropská komise. Ta navrhla, aby z takzvaných operačních programů bylo vyňato celkem 44 programů, z kterých se v letech 2007 až 2013 rozdělovaly dotace do krajů, o které by měly přijít.

Před letošními komunálním volbami to vypadá na další politické zemětřesení. Pokud ovšem vláda z Marsu neuspěje svého premiéra “vyvinit“ nebo jeho vydání policii odložit. Pochopitelně po dojemné posjezdové podpoře ČSSD a KSČM, ať již koaliční nebo jen té tiché menšinové. Bude to zase další ´mazec´. Konečně, proč ne, vláda z Marsu si to může dovolit i s trestně podezřelým premiérem. A co s národem? Přestože ´všetci kradnú´, na Mars se nikomu z nás asi nebude chtít kromě oddaných poslanců ANO a ještě neprozřevší a neinformované části české veřejnosti.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy