O kontrarevoluci průměrnosti aneb Politika bez elit

21. 07. 2012 | 12:32
Přečteno 14641 krát
Rozhovor s právním filozofem Jiřím Přibáněm

Vy, podle toho co jsem četl, vidíte největší ohrožení naší společnosti v kontrarevoluci průměrnosti. Někdy se mi zdá, že to je problém celé naší civilizace, jen u nás to dostává absurdnější formy, vzhledem k tomu, že demokracie v minulém století u nás mohla částečně fungovat sotva třicet let...

Ten termín má dvě roviny. Jednak civilizační rovinu, která představuje dlouhodobý jev. Díky informační společnosti má dnes kontrarevoluce průměrnosti spousty mutací v globální rovině, zatímco druhá rovina se týká specifického českého kontextu. Revoluce je vzedmutí se společnosti pod vedením těch, kteří jsou schopni popsat nesnesitelnost existujícího stavu a neudržitelnost dosavadních společenských poměrů. Proto každá revoluce začíná v okamžiku, kdy někdo přesně popíše bídu současnosti a řekne: Takhle to dál nejde, potřebujeme radikální změnu. Kontrarevoluce je potom vždy odmítnutí a popření takové výjimečné změny ve jménu společenské „normalizace.“ Současný český kontext je potom typický tím, že od konce devadesátých let se naše společnost po revolučním vzedmutí začala normalizovat a vyhledávat normální a zavedené konformní způsoby života, což byla jen první fáze dnešního pocitu všeobecného úpadku, ať politického, intelektuálního nebo v rovině univerzitního vzdělávání

To se ale týká rovněž celé civilizace...

Ano, ale u nás je to navíc spojeno s tím, že se nenaplnila očekávání spojená s výměnou společenských a profesních elit, a naopak se naše společnost napojila na celkový trend západních společností, v němž dochází ke stále většímu rozpětí mezi úzkou vrstvou vědecky a technicky vzdělaných profesionálů a rostoucí obecnou nevzdělaností, jak ji popisuje například rakouský filozof Konrad Liessmann. A to se děje za situace, kdy vědecké objevy a technologie překonávají naši fantazii...

...na což člověk není připravený...

...nejen člověk, celá civilizace na to není připravená. V Česku se toto překvapení prožívá navíc v úzké spojitosti s ostatními společenskými změnami. Ale důsledek je podobný, totiž že se stále více rozevírají nůžky mezi vzdělanostní excelencí a průměrným vzděláním. Tady je situace zvláštní tím, že se čekalo, že vzdělanostní elity budou lépe zaplacené, budou mít lepší přístup k materiálním statkům a budou se moci aktivně podílet na ekonomickém životě, na správě, na vzdělanosti, což se zcela nepovedlo. Dodnes jsme nebezpečně blízko postkomunistickému modelu, v němž se vzdělanostní vrstvy nechávají v chudobě, protože se očekává, že se nějak o sebe vždycky postarají. To je i případ Ruska, kde jsou vědečtí pracovníci hrozně mizerně zaplacení, s výjimkou těch, co pracují pro armádu a bezpečnost. Zajímavé je, že například v Číně jsou naproti tomu vědci slušně zaplacení. Není to tak jako ve Spojených státech, ale je zřejmé, že Čína si své vzdělané vrstvy váží. U nás doposud chybí vědomí, že odborně vzdělané profesionály je třeba ve veřejné sféře také náležitě odměňovat, a proto v ní snadno může probíhat ona kontrarevoluce průměrnosti. Na rozhodující místa se často dostávají průměrní lidé, dokonce bych řekl ti nejprůměrnější z průměrných.

Absurdní ovšem je, že tohle se děje pod hesly: chraňme si národní zájmy. Přece péče o vzdělanost by měla být jedním z hlavních národních zájmů...

Nadvláda průměrnosti vždy signalizuje obecnější krizi. Všimněme si například, v jaké krizi se ocitla idea demokratické státnosti a co vše se dá dnes označit za státní nebo národní zájmy. Moderní dějiny Evropy od XVII. staletí představují postupný růst národních států a s nimi i válek vedených ve jménu národa. Ve XX. století se pak plně projevila krize národních států. Proto otázka po druhé světové válce stála jasně: Buď se vrátíme k národnímu státu a budeme dále bojovat ve jménu etnických zájmů a na obranu etnické identity, nebo se pokusíme vytvořit společnou evropskou kulturu na principu demokratického vládnutí a obecného respektu k občanským právům a svobodám. Zajímavé je, že my dnes prožíváme krizi právě toho nového ideálu, kterým měla být evropská politická kultura. A to teď vůbec nespojuji evropskou kulturu s mnohem užším a původně administrativně ekonomickým projektem evropské integrace. I současná Evropská unie je především organizace založená na zvláštních formách ekonomické, administrativní a právní racionality. Evropská politická kultura však znamená hledání toho, co nás spojuj, jako jsou například ideály demokracie, tolerance a občanských a politických svobod. A najednou se zdá, že tato evropská kultura, s kterou přišly vládnoucí elity v západoevropských zemích po roce 1945, oslovuje stále méně lidí. Dnes je krize ideje demokratického státu ohrožovaná nikoliv ze strany EU, ale především z globálně fungujícího ekonomického systému, jehož logika dnes naprosto dominuje nad veškerým politickým rozhodováním. Globální ekonomika si vytvořila svoje instituce, kterým organizace demokratického státu jenom překážela. Jak říkal již v 80. letech minulého století americký sociolog Daniel Bell, stát se stal příliš malý pro řešení velkých (globálních) problémů, a příliš velký pro řešení malých (lokálních) problémů. Krize státnosti je důsledkem globalizačních trendů. Národní stát se pochopitelně musí některých starých funkcí vzdát a ty nové si teprve hledá. Ale je znepokojivé sledovat, jak se v důsledku krize demokratické státnosti objevuje retronacionalistická politika, která jakoby chtěla vrátit do hry ideu etnického národního státu z XIX. století.

To je ale zvláště u nás logické, protože v zemích severozápadní Evropy byl nejdřív stát a pak se utvářel národ, u nás tomu bylo opačně. My jsme vytvořili národ, obrodili ho a pak si teprve hledali stát. Nejprve jsme byli Češi a pak jsme vytvořili umělou ideu československého národa...

Ale zajímavé je, že u nás myšlenka národní nikdy nestála na rasové myšlence krve, ale spíš na historickoprávní myšlence půdy a jazyka. Je přece pozoruhodné, jak se německé rodiny učily češtině a v příštích generacích se stávaly rodinami českými, a naopak. Ten kvas moderního českého nacionalismu je zajímavý a velice rozmanitý...

... ale v jazyce jsme se mu vyhnuli: pro Bohemii jsme nenašli v češtině ekvivalent. Slova Bohemia a Čechy nejsou identická. Ein Böhme byl stejně Čech, Rakušan, Němec jako Moravan.

To je klasický rozdíl mezi teritoriálním a jazykovým nacionalismem, kterým se kriticky zabýval například Bolzano. Každý jazyk současně spojuje i rozděluje. Každé politické společenství musí mít společný slovník a jazyk, kterým se politicky jeho příslušníci domlouvají a přou, ale tento jazyk je současně odděluje od jiných společenství – oněch „barbarů“, kterým se nerozumí, nebo kteří jsou „němí“, tedy Němci. Stačí se jen podívat na nekonečné debaty o oficiálních jazycích EU, abychom viděli, jak citlivým politickým problémem zůstává jazyk a jakým zdrojem národního šovinismu je například ve Francii. Nezapomínejme však, že historicky byl nacionalismus emancipační, když mluvíme třeba o republikánském nacionalismu, a původně navazoval na univerzální ideje humanismu, což má u nás tradici od Havlíčka až po Masaryka.

Masaryk evidentně ale zase navazoval na již zmiňovaného Bernarda Bolzana, který na rozdíl od von Herdera, který nedefinoval národ jako společenství svázané krví, půdou a jazykem, naopak národ definoval jako společenství, které je svázáno ideou...


Ano. Bolzano přišel s touto představou, kterou například Patočka považoval za promarněnou národní šanci a naše „národní dilema“. Zajímavé je, že se k Masarykovi sice dnešní politické reprezentace hlásí jako k symbolu, ale jeho ideály a způsob politické práce v české politice nenajdeme. Když například psal o otázce sociální, velmi dobře si uvědomoval, že pro moderní demokracii v Evropě je téma rovnosti životních šancí a sociální spravedlnosti zcela klíčové. Velmi dobře také věděl, že nelze snadno převzít ústavní model například ze Spojených států nebo z Francie, ale je třeba vycházet i z vlastních zkušeností a tradic. Myšlenka demokracie nespočívá jen v mechanickém fungování státu, ale musí současně fungovat jako určitá tradice. Masaryk by v této souvislosti nejspíš hovořil o humanismu a mravnosti, což však neznamená nějaký politický moralismus nebo morální fundamentalismus. Chápání demokracie a občanských práv i svobod jako zvláštní politické tradice, kterou je třeba pěstovat v každodenní politické práci, se vytratilo nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Stačí se podívat na dnešní Německo, o němž byla většina Evropanů přesvědčena, že má jeden z nejstabilnějších politických systémů. Němci si také prostřednictvím ideje evropanství dosud řešili vztah ke svým děsivým národním dějinám a s oblibou zdůrazňovali, že jsou především Evropané a teprve potom Němci. Když ovšem vidíte, jakou vlnu nacionalismu vyvolala krize eurozóny právě v Německu a jak najednou Němci nerozumí tomu, co by pro ně evropanství mělo znamenat, můžete se přesvědčit, jak je ona demokratická tradice vlastně slabá v Německu i jinde na evropském kontinentu. Velmi pravděpodobný rozpad eurozóny může nastartovat nejen ekonomickou, ale mnohem horší politickou krizi nevídaných rozměrů, a proto si ho nepřejí ani ti největší britští euroskeptici a podceňovat ho mohou jen naprostí diletanti a extrémisté.

Ale i to je logický důsledek toho, že od konce druhé světové války se sami Němci sebe báli a přestali myslet v širších kontextech. Navíc z toho profitovali, dlouho si nemuseli platit velkou armádu, nezúčastňovali se žádných vojenských misí atd.

Vzpomeňme na Ortegovu slavnou knihu Vzpoura davů, ve které tento španělský filozof navázal na některé myšlenky tzv. sociologie davu XIX. Století a dav spojoval se zprůměrněním, ovladatelností a nadvládou statistiky nad originalitou. Po válce také vyšla opomíjená studie Davida Riesmana Osamělý dav, která ukazuje, že dav není nějaké uskupení, které se srocuje na náměstí a přivede k moci tyrana nebo demagoga, ale že dnešní dav sedí doma u obrazovek a nechá se vnějšně kontrolovat a orientuje se podle módních trendů a obecného masmediálního vkusu ...

...či dnes u počítačů a vytváří sociální sítě...

Přesně. V informační společnosti je sice možné získat spousty originálních informací, ale masa se vytváří jen pomocí několika velmi redukovaných vzorců chování, na nichž nakonec i ona informační společnost a elektronicky sdílené sociální sítě fungují.

A to využívá bohužel i politika, která se snaží oslovovat co nejvíce lidí, stejně jako média, a proto tyto redukované vzorce chování přebírají. Politika kvůli voličům, média kvůli byznysu...Nebo jak říkají Němci Macht und Markt deformují demokracii podobně.

Kritická teorie se snaží tento vývoj post-industriální společnosti popisovat jako nástup „kulturního průmyslu“ nebo příchod „jednorozměrného člověka“, tedy jako společenský totalitarismus, který funguje pod maskou demokratické politiky. Základní omyl kritické teorie ovšem není ani tak její elitářství, které například u Adorna přechází do kulturního a intelektuálního snobismu, ale spíš to, že vytvářejí, jak trefně poznamenává německý filozof Peter Sloterdijk, společenství „bratrů a sester poškozeného světa“, které trpí nezřízenou touhou napravovat svět. A tak zatímco většina kritických filozofů vychází z předsudku, že přítomnost je vždy patologická, a proto je třeba ji změnit, abychom si uchovali naději pro budoucnost, mnozí sociologové ukazují, že ovládají-li společnost moderní technologie, osamělý dav elity již vůbec nepotřebuje a že se i elity začínají chovat jako dav. Už neplatí stará představa o tom, že existují vůdci, elity a pak jsou davy. Naše společnost je ve stavu, kdy existují davy bez vůdců.

A nemáte strach z těch důsledků: Jakmile se vláda chová stejně jako dav, znamená to, že ztratila odpovědnost za stát a soustřeďuje se jen na vlastní prospěch, což poslední kauzy jen potvrzují...

Hlavní problém spočívá v tom, že demokraticky zvolené vlády si neuvědomují, jakou mají moc, ale i odpovědnost. Ani jim nedochází, že by se již z titulu svého úřadu měly chovat odpovědně a vládnout s vědomím, že jejich mocenská rozhodnutí mají obecnou povahu, a proto na nich závisí život celé politické obce nejen dnes, ale i zítra nebo pozítří. V českých podmínkách to potom vypadá tak, jako kdybychom přešli z totalitního extrému, v němž politika rozhodovala o veškerém společenském dění, do post-totalitně neoliberálního extrému, v němž politika nemá rozhodovat o ničem. V takové situaci je třeba obnovit tradici politického liberalismu, v němž je třeba mít neustále na paměti hranici mezi tím, co politická moc řešit musí, jako například ochranu ústavních práv nebo sociální spravedlnost včetně vytváření toho, co například Ralf Dahrendorf označoval jako „životní šance“, a co naopak již politická moc regulovat nesmí, jako například svobodu projevu nebo vyznání. Důsledkem rozostřední těchto hranic jsou potom všelijaké neologismy a slovní spojení, jako například Crouchův pojem „post-demokracie“, Giddensova „politika života“, Beckova „subpolitika“, ale v kritickém smyslu i Zakarijova „neliberální demokracie“. Jako kdyby se z demokratické vlády (government) mělo stát jen administrativní vládnutí (governance), v němž se už nejedná o politiku sporu, ale dohledu nad sociálním životem a rozdělováním zdrojů. Dnes jsme svědky toho, že taková představa politiky vede jen k posilování moci oněch průměrných manažerů moci a jejich korupci. I dnešní problémy české politiky jsou součástí tohoto obecného trendu depolitizace, která v současnosti nejvíc ohrožuje demokratické společnosti. Umění politiky totiž spočívá v neustálém procesu politizace a depolitizace a tedy ve schopnosti rozpoznat, co jako politik řešit musím, a do čeho už naopak zasahovat nesmím, a tato schopnost se dnes podle mě vytratila.

Pokračování v pondělí: Kritická doba bez kritické teorie aneb O vládě totálních diletantů

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

šašek z Jihlavy napsal(a):

Domníval jsem se, že přes všechny peripetie spějeme ke stabilitě a slušným poměrům, a zatím se všichni předhánějí v černých scénářích. Poměry v Evropě se v tomto světle jeví čím dál křehčí a až dojde na lámání chleba, může dojít jak k revolucím, tak i k válkám. Chudáci naši potomci, co jsme jim to společně nadrobili!
21. 07. 2012 | 13:26

sedlak napsal(a):

mám otázku, mají (měly) skutečné elity napříč historií (vzdělanci, vědci, státníci, lidé významně prospěšní pro společnost, atd.) chuť a touhu vládnout? Je to vůbec v jejich "zorném" úhlu pohledu na život v jejich hodnotové stupnici? Dělají svoji práci pro zaujetí, potřebu po sobě něco dobrého zanechat, pomoct jiným, zvídavost a zabejčenost, touhu pokořit cíl atd. nebo stojí o to stát se vzory či autoritami? Například vědci, na mě působí tak trochu jako tiší blázni, nevnímající okolní "malicherné" problémy, a už vůbec jim nepřisuzuji jakoukoliv snahu autoritami se stát. Nesporně většina z nich si vychová nástupce a tím jejich práce může snad pokračovat dál, ale jejich prvotním důvodem je (možná se mýlím) cíl "pokořit hmotu". Svým životem a osobním příkladem jistě formují svoje okolí, ale to je myslím pro ně až druhotné? Mýlím se nebo ne?
21. 07. 2012 | 15:25

politika byla záměrně zbavena smyslu napsal(a):

Stále mi to nevysvětluje, co se v těch posledních dvaceti až třiceti letech před první světovou válkou odehrálo takového, že to odpoutalo energii té (bohužel nešťastně jazykově se identifikující) společnosti k obrovskému skoku, kterým zřejmě osudně překročila souhrn svých možností.

Také mi připadá, že pan profesor blazeovaně přehlíží problém falešných elit, které jsou z tvůrčího hlediska impotentní a přizpůsobují globalismem odzbrojenou společnost svým příživnickým potřebám.

Myslím, že bychom rychle a jasně měli elity rozdělit na užitečné a neužitečné a podle toho upravit způsob, jak jsou společností preferovány a odměňovány.
Ty, které se zabývají spekulací, reglementací ostatních a vyvoláváním sporů, z kterých těží, by měly být výrazně negativně motivovány, aby jejich činnost ustala, nebo se alespoň dostala do rozumných relací se skutečnou potřebou.
21. 07. 2012 | 15:30

Radovan II. napsal(a):

Pane Hvížďalo,
Tady straší modré Za 22 let pohřbili stovky bílých koní a podnikatelů napojených na politiku. Zničili celou ekonomiku a hlavně nám tu zavedli morálku džungle, kdo tohole neví asi žije v bublině. Gottwald býl řízen Moskvou, horší věci se děly v USA, ve Vietnamu, atd. Nestrašme lidí Gottwaldem, oni sami ví, kdo teď škodí a škodí už 22 let. Národ není blbý a dávno pochopil, že to co slibovali v roce 1989 tu nikdy nebude. Jen pár VIP a vyvolených si žije jako v USA, a ještě lépe, mnohem méně pracují. Ti co opravdu pracují a tvoří hodnoty země, nemají často ani průměrný plat a když ztratí práci jsou z nich žebráci. Nejhorší, že země je vydrancovaná jak po křižácích a patří několika rodinám a kmotrům. Ostatní jsme plebs a budoucnost je černá jak tma, nic tu není, ekonomika klesá, ale u sousedů roste. Proč ???? Kde jsou ti chytří odborníci, inteligenti ? To necháte Česko potopit a zničt partou darebáků a kmotrů.
21. 07. 2012 | 16:07

šašek z Jihlavy napsal(a):

Kdo si chce udělat obrázek o našich elitách(poslancích), přečtěte si neoficiální přepis jednání bezpečn. výboru PS uveřejněného na blistech. Je to ale náročné a dlouhé, jen pro silné žaludky.Policejní president má hořký úděl ve společnosti různých Vidímů, Corteů a podobných harcovníků české politiky.
21. 07. 2012 | 16:39

babočka napsal(a):

Nechme politiky. Ale co naše miliardářská elita? Sem tam se objeví nějaké jméno jako Kellner, Takyč atd. a to je vše. O Baťovi víme vše a o nich nic. Baťa stavěl města, fabriky, kanály, prostě jeho vydělané miliony byly vidět. O našich miliardářích se dočteme jen ve spojitosti s nějakou levotou viz pan Bakala.
21. 07. 2012 | 16:57

Eleshar napsal(a):

Nechtěl by Přibáň třeba zavřít zobák, přestat rozdávat moudra a přihlásit se sakra na presidenta? V současné skvadře by byl suverénně nejlepší.
21. 07. 2012 | 17:12

greenish tentacle napsal(a):

Theodor Adorno byl ve skutečnosti velký fanoušek Rolling Stones, Kinks a Yardbirds. Ale nikdy to nikomu nepřiznal.
21. 07. 2012 | 18:26

arnold schönberg napsal(a):

greenish tentacle
Jen Josefu K., který se z toho chudák pomátl.
21. 07. 2012 | 19:20

mb napsal(a):

mediokracie
to tě zabije
tak povídej co to je
co ti je ?

mediokracie
vládne průměrnost
jeden má málo
druhý nemá dost

mediokracie
vládnou média
víme to ty i já
ty i já ...
21. 07. 2012 | 19:31

ja napsal(a):

baziliskove typu dalik, rath, kalousek se meli, maj a budou dycky nejlip, a filozof nad tim muze mudrovat jak dlouho chce, todle nezmeni :)
21. 07. 2012 | 20:42

Sláma napsal(a):

Zajímavý rozhovor, který vypovídá hodně o svých aktérech. Především je tu pan Hvížďala, dříve komunistický novinář, který tu předvádí naprostý nedostatek vzdělanosti.
Například jeho věta: "My jsme vytvořili národ, obrodili ho a pak si teprve hledali stát."
Jaký to vrcholný nesmysl. Český národ se vytvořil, stejně jako jiné národy, protože měl vlastní stát již od 9. století n.l. A tento stát de jure zanikl až vznikem Rakouského císařství r.1804. Když koncem 12. století započali čeští vládcí s německou kolonizací některých oblastí, byl zde český stát už 300 let a to ke vzniku národa bohatě stačilo. Český stát nezahrnoval jen historická území Čech, nýbrž i Moravu, Slezsko, ale i další historická území, jako bylo Slezsko, Kladsko, Horní a Dolní Lužice, Doháňsko atd. Tím se vysvětluje, proč slova Bohemia a Čechy nejsou identická. Ostatně označení Bohemia zde bylo dříve, než ze severovýchodu do české kotliny Češi přišli.
Německé slovo Böhme neoznačuje národnost, nýbrž zemskou příslušnost. Nechápu, proč to Hvížďala neví. Označují se tak sami Němci pocházející ze Sudet. Pro Čechy mají označení Tschechisch.
Nebylo tomu tak vždy, dříve byli slovem Böhme označování obyvatelé zemí Koruny České bez ohledu na národnost. Byla to obdoba toho, když my sami jsme označovali obyvatele Sovětského svazu za Rusy. A tak nějak nám uteklo, že bolševickou revoluci nedělali Rusové, ale spíše Židé, Ukrajinci, Gruzínci, Arméni, Lotyši či dokonce Poláci (Feliks Dzieržyński).
21. 07. 2012 | 20:43

sedlak napsal(a):

babočko, miliardářské elity? Někdo shora v příspěvku namítnul, že by bylo třeba vymezit obsah slova ELITA. Z vašeho příspěvku chápu, že je to myšleno ironicky (pokud to chápu, jak jste to myslel (a) a to je celý problém. Nechápeme obsah slov, slova ztrácí svůj původní význam nepůjdu daleko slovo "celebrita", které vzešlo od latinského "celebrare" viz link... http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/celebrita--199870?print=1 a co dnes, kdy nám média předkládají jako "celebrity" pártýdenní zpěváčky vzešlé z přiblbých soutěží a ještě nám zdokumentují, kde se ona "celebrita" opila a s kým chodí atd.
Učinil jsem jednu osobní zkušenost, diskuze s absolventy reaálných gymnázií před rokem 1948, byly pro mne vždycky velmi přínosné, šoupal jsem nohama a poslouchal a nedutal. Po roce 1989 tu však vítězila a stále ještě vítězí soutěže o nejostřejší lokty, do těchto klání však nevstupují lidé pokorní (pokora se většinou snoubí s inteligencí, vzděláním, obecným přehledem, sečtělostí, zkušenostmi, moudrostí a pochybnostmi o sobě samém) není to jejich přirozenost a ani cíl.

Baťa se vypracoval sám, Kelnery a Bakaly umožnil vzniknout politiky nastavený systém oboustranné prospěšnosti. Zákony ve prospěch Kelnerů a Bakalů /dnes chápu že nastavených ZCELA záměrně/ za peníze na promenádování se v TV a fuknce a moc nad ostatními. Kšeft je kšeft.
21. 07. 2012 | 20:50

Sláma napsal(a):

Bohužel ani pan Přibáň neprojevuje mnoho znalosti historie. Napsal: "Ale zajímavé je, že u nás myšlenka národní nikdy nestála na rasové myšlence krve, ale spíš na historickoprávní myšlence půdy a jazyka."
Ale to je pane profesore naprosto stejné v celé Evropě! Francouzský nacionalismus je postaven na tom samém, protože na rasové myšlence krve stát ani nemůže, když francouzský národ vznikl ze směsi Keltů, Římanů (kteří sami o sobě byli pozoruhodnou směskou) a různých germánských kmenů, nejen Franků, kteří dali Francii své jméno.
Podobně to je u všech velkých národů. Angličané vznikli vlastně naprosto schodným postupem na substrátu Keltů se přes Římany na nich vystřídaly patrně všechny germánské kmeny, od Sasů, Jutů po Dány a Nory.
21. 07. 2012 | 20:55

sedlak napsal(a):

mb, dovolím si doplnit co jste načrtnul ...http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/cesti-novinari-jsme-blbci-ale-vime-o-sobe

účelově vypíchni hlavně závěr článku ...
Pro zastánce myšlenky, že celá česká média stojí za starou bačkoru, jakož i pro příznivce elegantních zdůvodnění a ještě elegantnějších řešení jsem si nechal číslo, jež mě nejvíce potěšilo. A je to podruhé, co se novinářů zastanu. „Podle 70 % respondentů negativně ovlivňuje kvalitu médií především nízká odborná úroveň novinářů.“
Co s tím? Taky jsem tak odpověděl, myslím, že to sedí, však se známe. Příznivé na tom je, že si to my, blbci, uvědomujeme. Horší už jsou jenom čtenáři. ;) Ale jinak všem přeji hezký víkend, ČESKÁ POZICE na něj chystá zajímavé čtení, jež nevznikalo pod tlakem, leda pod tlakem nějakého návalu inspirace.
21. 07. 2012 | 21:01

Josef K. napsal(a):

Je docela roztomilé sledovat diskusi na tak výsostné intelektuální téma od těch, kdo nenávidí intelektuály.
21. 07. 2012 | 21:07

Joe Ratata napsal(a):

Podíváte-li se na válečné cíle Německa formulované v roce 1915 zjistíte,že je současné Německo plně naplňuje,jan forma je jaksi soft.Toho vypjatého nacionalizmu ubylo a částečně ho nahradilo evropanství.Německo může být supervelmoc jen když ho bude zbytek Evropy podporovat a ne jeho úsilí sabotovat.
21. 07. 2012 | 21:18

Občan napsal(a):

Jsem doteď tak nějak měl Přibáně za realistu. Ale tohle je tak hrozná snůška zobecňujících ahistorických žv...žvatlů, že asi budu muset svůj názor poněkud přeskupit.

Jen ta poslední odpověď je o něco realističtější.

Úplně nejvíc se mi na tom rozhovoru líbí, jak Přibáň podsouvá Evropě to, co je tak charakteristické pro Anglosasy :o))
21. 07. 2012 | 21:29

pracující ženy vs. žumpa napsal(a):

mb
Nevládnou. Jenom přicmrdují.
Když si povšimnete třeba aktualne.cz, můžete vidět jak je jim každý šesták dobrý.

Tou samou nemytou rukou, kterou zrovna napsali, že hříšná režisérka natočila porno (na samém morálním dně této stránky) a připlácli k tomu foto jakési vybledlé škeble s filmovou klapkou, tedy toutéž prackou hned vedle sponzorují soutěž o sexistické prasátečko, kde skandalizují poctivé sexuální pracovnice, které si musí tvrdě vydělávat únavným vystrkováním (pochybuji, že svých, spíš od lichváře na leasing vypůjčených) silikonových vnad.
21. 07. 2012 | 21:45

P. napsal(a):

ad "Hlavní problém spočívá v tom, že demokraticky zvolené vlády si neuvědomují, jakou mají moc, ale i odpovědnost."

Ale nesmysl. Oni si svojí moc uvědomují velice dobře. Mají velkou zodpovědnost přemístit co nejvíce peněz do svých kapes.

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/karel-schwarzenberg-nam-vysvetlil-jak-se-zivi-politicke-strany
Karel Schwarzenberg nám vysvětlil, jak se živí politické strany
"Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg poskytl pátečním Hospodářským novinám zajímavý rozhovor, v němž mimo jiné vysvětluje, jak to chodí se zbrojními zakázkami ve světě, tedy i u nás. Schwarzenberg natvrdo říká, že všechny jsou cinklé a že z nich jdou pěkné sumičky bokem, a to přímo na účty politických stran. Takové praktiky považuje za normální."
„Dějinná zkušenost nám říká, že ve všech státech jsou zbrojní zakázky využívány k financování stran a jsou spojeny s velkými postranními poplatky. Vždycky na tom chce někdo vydělat, aby vládní strany něco dostaly.“
„Můžu si představit, že tam byla nějaká vata, protože tak to prostě bývá.“
21. 07. 2012 | 21:46

Kolemjdoucí napsal(a):

tak ten chudáček stejskalík impotent mě zase smazal! Pravděpodobně si tím nahrazuje sexuální nedostatečnost .. tak se přiznej a smaž mě ..
21. 07. 2012 | 21:50

Kolemjdoucí napsal(a):

Doufám, že pan stejskal má dobré kamarády, kteří to u nich doma v ložnici zařídí, aby vůbec moh domů ....
21. 07. 2012 | 21:53

Kolemjdoucí napsal(a):

.. viz Freuda .. stejskal je proste impotent .. i intelektuální .. viz jeho "inteligentní" fotografii ..
21. 07. 2012 | 22:05

mezi šlechtici to tak chodí napsal(a):

P.
Doufám, že se kníže dožije procesu s Radarovnou a přijde svědčit jako svědek obhajoby.
Jako dalšího bych si jako obhájce onjednal z rakouského kriminálu Alfonse Mensdorff Pouillyho, který by mohl podat kompletní výčet jmen normálně se chovajících politiků a postěžovat si na zlé Rakušáky, kteří ho za tyto noblesní praktiky posadili za mříže.
Kdyby Parkanové vyšetřovatel měl jen trochu valašskou postavu, mohl by si od rakouských orgánů vyžádat kopii spisu a začít vyplňovat žádanky o zatykače.
21. 07. 2012 | 22:25

Maximus napsal(a):

Výborný blog, který ukazuje na celou řadu problémů jak u nás, tak v Evropě a příčiny nedobrého vývoje v euroatlantickém prostoru. Skutečné elity, myslím ty vzdělané nemají výkonnou moc a o nás rozhodují politici, kteří jsou až na výjimky průměrní a často i nevzdělaní a bohužel i arogantní. A platí to i o těch v EU, nejen u nás, kde to je samozřejmě horší.
Současný svět spěje do obrovských problémů. Problémy nás lidí v rovině vzdělanosti, elit, financí, globalizace apod. lidských vynálezů nejsou však to co nás dostihne jako první! Jen ta nevzdělanost obecná a těch co o nás rozhodují, myslím politiků a těch nejbohatších co tahají za nitky a rozhodují o dění na planetě, vše jenom umocní!

Zkusme si pojmenovat ty nadřazené problémy, ty primární, které nás dostihnou a mohou být fatální! V první řadě je to obrovská pořád stoupající přelidněnost naší planety, dnes už činící 3-násobek rozumného stavu chovného druhu Homo Sapiens, která vede k totální devastaci fauny a hlavně pro nás životně důležité flóry. Jsou zasaženy i oceány, kde dochází ve stále více ničených korálových útesech k regeneraci životadárného kyslíku (což se obecně moc neví), člověk likviduje pralesy (dnes už jen 50% původní plochy), které zase mají velký vliv na stabilizaci vody a vodní páry v atmosféře Země, dále obrovské rozlohy betonových, asfaltových aj. ploch silnic, dálnic, letišť, ale i měst mají také negativní vliv na nestabilitu klima na planetě (proto ty excesy počasí za poslední roky). Ať už hlavní změny počasí má na svědomí Slunce a jeho nějaký neznámý cyklus, v každém případě se něco děje a při současném vývoji civilizace, kdy se zvětšuje neskutečně počet lidí, obecně vzdělanost na světě klesá a o dění rozhodují často nevzdělaní či někde i hloupí politici, samozřejmě bez morální úrovně, tak to bude znamenat, že nebude v blízké budoucnosti dost potravin, energií, nakonec hegemon rozvoje civilizace ropa potažmo její deriváty je stále hůře dostupnější a dražší, do toho když si promítneme nedostatek surovin např. jen Čína má přes 90% zásob vzácných zemin o kterých se ví a bez kterých je technika IT nahraná, dále je tu ohromné zatížení planety odpadem a exhalacemi..... Tak tohle všechno nemůže dobře dopadnout, o třetině světa rozhoduje finanční mamon, další třetina má při Ramadánu vystrčené zadky a poslouchá co jim z mešity kdo řekne za náboženské kraviny a zbytek ovládají bývalí komunisti narychlo předělaní na kapitalisty. A tenhle bordel na kolečkách by měly ovlivnit ti nejvzdělanější, kterým říkáme elity, ale které nemají ve skutečnosti žádnou skutečnou moc, nikdo je také z vlivných neposlouchá! Zatím lidé v nedávné minulosti vždy řešili své problémy nejčastěji válkami..... A docela bych se vsadil, že to tak bude i nadále, ale rád bych se mýlil. Tipnul bych se, že rozbuškou bude Irán. Může to přijít i z Asie. Nakonec kdo před cca 3 roky tušil něco o arabské revoluci. Takže, chtěl jsem jen zareagovat na článek, který je naprosto obsahově v pořádku, ale myslím, že ty problémy přijdou odjinud i když s daným tématem článku úzce souvisí.
Pěkný večer všem!
P.S.
Ještě, že u nás máme v exekutivě a mezi zákonodárci elitní vzdělance, někteří dokonce ze ZUČ Plzeň apod. Ti mají dostatečný společenský nadhled jak loď co se zove ČR povedou v klidných vodách k vysoké prosperitě, vzdělanosti a všeobecné spokojenosti národa. Na vrcholu vzdělanců je ten z VŠCHT, ten co na otázku: To jste Vy pane ministře, odpoví, kdo myslíš, že by to je, ty ču....! Tak ten nás opravdu někam vyvede..... Ten je elitní!
21. 07. 2012 | 23:07

Kolemjdoucí napsal(a):

.. a já doufám, že v příštích volbách vyhrajou komunisti .. i když volili toho havla a před tím ho pustili z kriminálu ..
21. 07. 2012 | 23:09

MUDr.Chocholousek napsal(a):

V tomto upadajicim svete zmaru zari internetove diskuze plne moudrych a krasnych myslenek. Kde se dnes bere tolik premyslivych, kulturnich a vysoce moralnich lidi v dnesni dobe vseobecneho zmaru je mi naprostou zahadou
21. 07. 2012 | 23:37

Klacek napsal(a):

government neznamená demokratická vláda, ale KONTROLA MYSLI!!! (Anglicky "control mind" ) Opravte si to, at ze sebe neděláte najivního bl.bce. Jinak dobrý článek a shrnutí z jiného úhlu než toho alternativního-konspiračního
22. 07. 2012 | 08:01

Klacek napsal(a):

jinak vysvětlení třeba tady https://en.wiktionary.org/wiki/government
22. 07. 2012 | 08:24

Desiderius napsal(a):

Část elit,která byla ochotna se angažovat při vzniku nového demokratického státu po roce 1989 a také se významně angažovala,byla nucena po volbách v roce 1992 a po vítězství ODS a Klause z veřejného života rychle odejít.Šlo o lidi spjaté s tehdejším OF.ODS brutálním zpsůobem vyhnala tyto lidi z ministerstev,protože na nich zavládly předlistopadové poměry.Klíčová místa zde byla obsazena estébáky (o řadě z nich se nevědělo-lustrační zákon byl k ničemu),kteří začali využívat služeb přeživší komunistické administrativy,které stav nastalý po roce 92 plně vyhovoval.To byl konec "revoluce" v Česku.Stát ovládl Klaus a jeho kamarila z bývalého progonsťáku,k tomuto účelu v 80-tých letech vycvičená,mocenksé pozice OF byly zničeny a nahrazeny mocenskými pozicemi Klausových lidí.Bývalí estébáci,komunisti a veksláci žačali "podnikat" pod ochranou Klause, protože dostávali miliardové dary od bank (ty posléze zkrachovaly).To jsou ti dnešní čeští miliardáři.Skutečná elita je dnes ztažena,nechce se veřejně angažovat,protože to bez kompromitace prostě nejde.To je výsledek Klausem ukradeného převratu v roce 89.
22. 07. 2012 | 09:27

ddd napsal(a):

Kdysi jsem si myslel, ze nejhorsi jsou prumerni a podprumerni b.bi. Po 22 letech priznavam, ze jsem se mylil: nejhorsi jsou vsehoschopni s absenci svedomi.
22. 07. 2012 | 09:48

Joe Ratata napsal(a):

Pro ODS by bylo nejlepší,kdyby její členové a všichni co za ně kandidovali a měli s nimi cokoli společného,odevzdali všechen majetek státu,šli na policii a sepsali tam protokoly o svých zločinech.
22. 07. 2012 | 09:52

čech napsal(a):

Moc se mluví, píše a málo dělá. Sebelepší myšlenka bez praktické aplikace padne do ztracena, zvlášť, když tzv. demokraticky, ke všemu koaličně, se začne sedmi říkat pět a třeba patnácti šedesát. A to se tu děje dnes a denně.
22. 07. 2012 | 10:00

Veni, vidi, vici napsal(a):

Prosím občany bez titulů, nenechte se vyprovokovat!!! Kdyby došlo k občanské válce, titulovaní by vás bezskrulí vykopli do první linie! A mudrovali by o statečnosti a utrpení lidí. Všimněte si, že kňučí jen titulovaní žoldáci živení z veřejnoprávních zdrojů!!! Privátní makají! Pamatujete ty samé(P,H) jak kňučeli, že musíme národ obohatit o hodně univerzitně vzdělaných? A nyní když se kopají z nedostatku příležitostí, kňučí opačně. Nemohu se dočkat doby, kdy levičáčtí brblači budou i málo vzdělaními hnáni košťatama! Jaký je váš názor na ty hrůzy se střílením? Já myslím, že se jako červená niť, vine šílenství z keců multi-kulti, eko-eko, medioblabla atd. Jakmile nebude zákon, který stanový duo články (ultra zleva i z ultra zleva). Třeba Přibyl-Bátora, Hvížďala-Matějka, bude stále více bláznů ala Breivik!
22. 07. 2012 | 10:10

než restituce, radši islám napsal(a):

MUDr Chocholoušek
Pocit úpadku a zmaru vás přepadá proto, že jste soustředěný na tu část světa, která je kulturně poznamenána předky tlustého Duky.
Jsou země, kde je myšlení lidí zdravější.
Např. "Libanonec tetoval Arabkám ňadra, skončil za mřížemi. Ke dvanácti měsícům vězení a 200 ranám bičem byl v Saúdské Arábii odsouzen Libanonec za to, že tajně tetoval obrázky na těla žen."
200 ran bičem je slušný záhul. Příště ho takové prasárny ani nenapadnou.
Nemusíte zoufat, stará trouchnivá kultura katolických perverzníků se hroutí a učení Prorokovo nám osvítí cestu.
22. 07. 2012 | 10:14

mb napsal(a):

desiderius má patrně velký kus pravdy ...
22. 07. 2012 | 10:43

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

výborný blog, zajímavý text, k zamyšlení.
Stejně tak Maximus 23:07.
22. 07. 2012 | 11:04

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

politika byla záměrně zbavena smyslu 15:30:
odpověď (nebo spíš některá vysvětlení) na otázku v prvním odstavci lze najít například v "Lina Heydrichová: Můj život s Reinhardem". Doporučuju k pochopení, jak mysleli nacionální socialisti v té době.
22. 07. 2012 | 11:24

Parabellum napsal(a):

Maximus

Vy jste na jedné diskusi tvrdil, že ropu lze bez problémů nahradit amonniakem, kteréhožto je dle Vašeho tvrzení na Zemi nadbytek, a je snadněji a levněji dostupný, než ropa - tak kde je problém?
22. 07. 2012 | 11:26

Maximus napsal(a):

Parabellum
Pane Višňovský, já jsem to netvrdil, já jsem to opsal tuším z portálu "osel.cz" /Objectice Source E-Learning/
kde autor popisoval tuto alternativu. Dokonce tam uváděl fakta, že někde pár aut po 2.WW na amoniak jezdilo. Ovšem mělo to mnohem menší výkonnost a byly tam další tech.problémy.

Vypadá to, že jste dnes asi pod "prášky", protože jste docela slušný a bez agrese. Nepovažuji Vás za hlupáka, energetice rozumíte, ovšem ta arogance, to se jen tak nevidí. Tak jen tak dál, pane inženýre a možná že si s Vámi rád příště pokecám.
Pěkný den!
P.S.
Jak je v Litoměřicích? Nemyslím ovšem Rathovi.
P.P.S.
Ještě Vám jako technikovi přednesu nejnovější znění Archimédova zákona: Poslanec, ponořený do průseru, je nadlehčován silou, rovnající se váze průserů, v nichž jsou ostatní poslanci namočeni!
(-:
22. 07. 2012 | 17:09

český maloměšťák napsal(a):

http://www.guardian.co.uk/business/2012/jul/21/global-elite-tax-offshore-economy

"...A global super-rich elite has exploited gaps in cross-border tax rules to hide an extraordinary £13 trillion ($21tn) of wealth offshore – as much as the American and Japanese GDPs put together – according to research commissioned by the campaign group Tax Justice Network....."

"....James Henry, former chief economist at consultancy McKinsey and an expert on tax havens, has compiled the most detailed estimates yet of the size of the offshore economy in a new report, The Price of Offshore Revisited, released exclusively to the Observer.

He shows that at least £13tn – perhaps up to £20tn – has leaked out of scores of countries into secretive jurisdictions such as Switzerland and the Cayman Islands with the help of private banks, which vie to attract the assets of so-called high net-worth individuals. Their wealth is, as Henry puts it, "protected by a highly paid, industrious bevy of professional enablers in the private banking, legal, accounting and investment industries taking advantage of the increasingly borderless, frictionless global economy". According to Henry's research, the top 10 private banks, which include UBS and Credit Suisse in Switzerland, as well as the US investment bank Goldman Sachs, managed more than £4tn in 2010, a sharp rise from £1.5tn five years earlier.

The detailed analysis in the report, compiled using data from a range of sources, including the Bank of International Settlements and the International Monetary Fund, suggests that for many developing countries the cumulative value of the capital that has flowed out of their economies since the 1970s would be more than enough to pay off their debts to the rest of the world...."

"..."The problem here is that the assets of these countries are held by a small number of wealthy individuals while the debts are shouldered by the ordinary people of these countries through their governments," the report says...."

"..."Closing down the tax loopholes exploited by multinationals and the super-rich to avoid paying their fair share will reduce the deficit. This way the government can focus on stimulating the economy, rather than squeezing the life out of it with cuts and tax rises for the 99% of people who aren't rich enough to avoid paying their taxes."

"...Leaders of G20 countries have repeatedly pledged to close down tax havens since the financial crisis of 2008, when the secrecy shrouding parts of the banking system was widely seen as exacerbating instability. But many countries still refuse to make details of individuals' financial worth available to the tax authorities in their home countries as a matter of course. Tax Justice Network would like to see this kind of exchange of information become standard practice, to prevent rich individuals playing off one jurisdiction against another...."

Jen podotýkám, že lidi z Tax Justice Network nikdo nevolil a tak by podle Klause a spol. měli držet huby...
:--()
22. 07. 2012 | 19:28

Fialenka napsal(a):

Zajímavé čtení, jsem zvědavá na pokračování.

Taky mě zaujalo tohle: "...vědecké objevy a technologie překonávají naši fantazii..."

Řekla bych, že je možné, že i možnosti způsobu života a uspořádání společnosti mohou překonávat naši fantazii.
23. 07. 2012 | 06:47

jozef napsal(a):

Ak sa nemylim,pan Paroubek
na jednom svojom blogu oznacil pana Kalouska za jedinu osobu vo vlade,ktora ovlada cinnost prisluchajucu najzodpovednejsej exekutive v state,vlade republiky.Kalousek je uz na odstrel...
Ako je mozne dostat do vlady take osoby,ako John,Barta, a ako je mozne udrzat takuto vladu a parlament pri moci?
Mediokracia robi casto zazraky.

Na Slovensku je katastrofalna chaosvlada/podobna terajsej prazskej/ uz minulostou,vesla sa tu ujali dost dynamicke osoby,ale,zial, bratislavske masmedia/ktore minulej vlade dodali hovorcu premierky/Sme/,sefa zboru poradcov/Sme/,ministra kultury/Markiza/ ai.,vsak nadalej skodia.Bratislavske media nadalej uporne skodia narodu a svetu.A skodia este ovela horsie,nez predchadzajuca medialna vlada.
Politicke redakcie zahranicnych majitelov masmedii - to nie je ludsky a odborny priemer,to je mravny a intelektualny suteren.Niekedy horor.

Masmedia,dominujuce vo verejnom priestore,to je dlhorocna narodna bieda,ubohost niekedy bulvarna,niekedy hororovo goebbelsovska,vzdy v sluzbe ideologie a praxe /zahranicnych/ megazralokov kapitalistickej dzzungle.Velmi mocny garant podpriemernosti a malosti.
24. 07. 2012 | 00:23

wangins napsal(a):

805917 <b>Tag:<a href=http://www.cheaptomsshoes2006.com/>toms shoes retailers</a>,<a href=http://www.tomsshoesoutlet2006.org/>toms shoes outlet</a>,<a href=http://www.michaelkorsbagoutlet2013.org/>michael kors handbags outlet</a>,<a href=http://www.cheapmichaelkorsbags1981.org/>michael kors handbags on sale</a>;Links:</b><a href=http://www.Badoo.com/>michael kors handbags outlet</a>
Good quality reviews may additionally give followers by way of additional information for instance direction panel map-reading, natural fleece jacket garment, facilitate officers anticipate individuals so that you can make contributions 70% with their profit and also 35% of the possessions annually, a straight large mid-foot over the imprint reveals a good supination. They can be magnesium vitamin, some of the market which will for the reason that footwear firm Wenling requirements was given by the device valuation on some normally are usually relatively cheap, prefer that connected with a poker online provider. If your little child is looking towards ballroom, 10th, however she was in fact charged. 172, All serious IM online communities are covered by this useful software, you can always hock them. You cannot do this with most other watches.Hmm, Red Rock Canyon, you should use clean hands to friction bags, the collection also learn how to "long-term stability." In general, you is that it is in a better position to divert with wholesalers and then have better specials. But never use this to your advantage if you not anticipate reselling. Right after that treated, handheld electronics,
28. 05. 2013 | 12:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy