Evropská unie a demokracie

14. 06. 2010 | 20:46
Přečteno 6559 krát
Současná hluboká existenční krize Evropské unie, jež se odvíjí od krize oblasti jednotné měny jako tvrdého jádra EU, vede k otázce po legitimitě Evropské unie jako takové. A to k otázce legitimity z hlediska základních principů demokratické civilizace.

Hlavním historickým rysem evropské integrace ztělesňované Evropskou unií je skutečnost, že představuje v evropských dějinách od římských dob v pořadí sedmý pokus o centralizaci Evropy. Mám na mysli řadu nakonec vždy neúspěšného usilování od římské říše, francké říše, napoleonské říše, po dva německé pokusy o vládu nad Evropou a světem z období první a druhé světové války, a na závěr jim obdobný, nakonec rovněž ztroskotavší pokus komunistické totalitní říše sovětské.

Je nesporným faktem, že soudobý pokus o centralizaci Evropy vznikl, narozdíl od jmenovaných dějinných případů, smlouvami mezi demokratickými státy. Klíčovou otázkou ale je, zda takto vzniklý útvar musí jen proto, že jej založily demokratické státy, zcela automaticky obstát před kritérii ústavně demokratické státnosti. Má odpověď je záporná, a nyní se pokusím vysvětlit proč.

Evropská společenství založená demokratickými státy, a z těchto společenství v r. 1992 Maastrichtskou smlouvou kontinuálně vzniklá Evropská unie, nebyla, není, a nemůže být demokratickým státem. Je tomu tak proto, že neexistuje žádný evropský lid, resp. celoevropský politický národ. Jedině tato neexistující, neboť v Evropě zhola nemožná skutečnost by totiž mohla zajistit demokratickou podstatu a povahu centralisticky vytvořené Evropské unie. Je tomu tak proto, že jedině skutečně existující celek lidu vytváří politické společenství, politický národ. A to tím, že jeho členy spojuje vůle po svém vlastním, jednotném státu. Politický národní celek, a proto ani jeho potenciální jediný stát, Evropa není. Evropa se naopak z takovýchto celků, tedy demokratických států, skládá. Evropa není jediným politickým lidem, národem, a proto se nemůže přetvořit v jediný stát. Je to totiž právě jediný celek lidu, jehož vůle je zdrojem požadavku demokratické odpovědnosti, kladeného na jeho stát, resp. na jeho klíčové instituce. Neexistuje-li jediný celek evropského lidu, tedy evropského politického národa, nemohou existovat demokraticky odpovědné instituce Evropské unie, jež se přesto chová, jakoby byla téměř státem.

Postavení demokracie v Evropské unii se dokonce i v oficiálním unijním diskursu označuje jako závažný problém. Běžně se v něm totiž mluví o demokratickém deficitu Evropské unie. (1) Pro hlavní ideologický proud EU je ale charakteristické, v jaké souvislosti se v jeho rámci o demokratickém deficitu mluví. Uživatelé tohoto termínu si ze zásady nekladou otázku, zda je demokratický eurostát vůbec uskutečnitelný. Jeho uskutečnitelnost totiž pokládají za nekritizovatelné základní dogma, a zabývají se pouze způsoby, jak takový útvar realizovat. Zde se zejména ozývá požadavek předat více rozhodovacích pravomocí Evropskému parlamentu jako „jediné přímo demokraticky volené instituci“ Evropské unie. (2)

Takový přístup a postup je pro EU charakteristickým případem dirigistického konstruktivismu. Ten má nahradit neexistující výchozí skutečnost, jež by jako jediná takové institucionální kroky ospravedlňovala. V daném případě je to již zmíněná neexistence evropského lidu. Jedině ten by totiž mohl ospravedlnit existenci Evropského parlamentu jako legislativní instituce Evropské unie. Pro povahu Evropské unie je příznačné, že se v případě demokratického deficitu vznáší požadavek větších rozhodovacích pravomocí Evropakého parlamentu, ale ten se již bezprostředně nespecifikuje na to nejdůležitější, proč je každý parlament parlamentem, tedy zákonodárným sborem. Evropský parlament jako jediná instituce toho jména totiž nemá právo zákonodárné iniciativy, a nemůže tedy navrhovat zákony EU. Proto také není skutečným parlamentem. Toto právo je ve výlučné pravomoci občany členských států, resp. jejich parlamenty nevolené Evropské komise. Evropské komisaře, tedy členy Evropské komise, navrhují vlády členských států, a až o jejich sboru jako o celku oficiálně rozhoduje, tj. hlasuje, Evropský parlament. Jinak řečeno, zákonodárná iniciativa Evropské unie je v rukou občany členských států nevoleného, tedy demokraticky neodpovědného úřadu, a to Evropské komise. To pro demokratickou legitimitu EU znamená, že jinak běžné, pro každý skutečný parlament charakteristické právo zákonodárné iniciativy patří exekutivnímu orgánu. Nahrazování legislativních pravomocí exekutivním rozhodováním je ale halvním znakem despotismu, nikoli republiky, resp. demokracie.

Obdobný stav existuje rovněž v případě procedury konečného schvalování eurounijních zákonů. Aby platily, musí je schválit jak Rada, tj. příslušná rada ministrů, tak Evropský parlament. Schvalování zákonů tedy není ve výlučné pravomoci Evropského parlamentu, jenž ale, a to nejen kvůli neexistenci práva zákonodárné iniciativy, skutečným parlamentem není. Takže bez souběžného schválení zástupci exekutivy jednotlivých členských států, tedy Radou, tj. tzv. spolurozhodováním jak Radou, tak Evropským parlamentem, nemůže zákonná norma EU vejít v platnost. Jinými slovy, definičně despotické, nikoli parlamentně demokratické klíčové rysy Evropské unie se tím jen dále prohlubují.

Z hlediska demokratické legitimity je nanejvýš problematický samotný způsob periodického volebního vzniku Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu se totiž konají místně odděleně v jednotlivých členských státech Evropské unie.Tato výmluvná skutečnost je nevyhnutelná, protože nezbytně respektuje, a tím zároveň potvrzuje neexistenci jednoho celoevropského lidu, tedy jednoho uznávaného celoevropského politického národa jako hypotetického zdroje moci neméně hypotetického evropského demokratického nadstátu.

Voliči se nadto ve volbách do Evropského parlamentu zcela přirozeně nerozhodují s ohledem na stav Evropské unie, o kterém většinou přirozeně nemají ponětí, nýbrž podle svých politických preferencí v rámci politické scény daného státu. Do Evropského parlamentu tedy nevolí jako nominální, formální občané Evropské unie, nýbrž jako reální občané jednotlivých členských států EU. Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu je zjevně z tohoto důvodu výrazně nižší než volební účast v parlamentních volbách členských států. Výsledným závěrem všech zatím uvedených skutečností je, že demokratická legitimita Evropského parlamentu jako jediného občany voleného sboru Evropské unie, rozhodujícího o Evropské unii jako celku, je nulová.

Totéž platí o dalších klíčových institucích EU, tedy o Evropské komisi, Evropské radě, Radě, resp. radách ministrů a Soudním dvoru Evropské unie. Evropskou komisi, navrhovanou v případě jednotlivých komisařů vždy příslušnou vládou členského státu, schvaluje jako celek jednou za pět let demokraticky nelegitimní Evropský parlament.

Evropská komise má v Evropské unii naprosto zásadní pravomoci. Jak jsme již uvedli, Evropská komise je jedinou institucí Evropské unie, jíž oficiálně přísluší kompetence, resp. povinnost, zákonodárné iniciativy. EK je dále původcem všech návrhů jednotlivých evropských politik. Evropská komise je rovněž pověřena správou rozpočtu EU. Evropská komise má další nezávislé funkce včetně rozhodování v oblasti hospodářské soutěže a reprezentuje EU v obchodním vyjednávání. Prostředkuje mezi národními zájmy členských států, ale zejména mezi členskými státy a Evropskou unií jako takovou. Kontroluje plnění povinností členských států vůči Evropské unii, resp. dodržování evropského práva, a má průběžně na starosti všechny jednotlivé politiky Evropské unie včetně regionální politiky v jednotlivých členských státech. Přes tyto principiální a rozsáhlé pravomoci je Evropská komise jako klíčová nadstátní instituce Evropské unie institucí, jež s ohledem na uvedené skutečnosti zjevně postrádá demokratickou legitimitu.

Obdobně problematická je další klíčová instituce Evropské unie, a to Evropská rada. Je vrcholnou mezivládní, tedy nikoli nadnárodní (nadstátní) institucí Evropské unie. Skládá se z nejvyšších představitelů exekutivy členských států a „dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její nezbytné politické směry a priority.“ (3) To konkrétně znamená, že rozhoduje o hlavních směrech evropských politik a určuje principy její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nadto rovněž funguje jako kompetentní autorita, k níž se může odvolávat jak Evropská komise, tak Rada, tj. rady ministrů, v případech, na nichž se instituce EU nejsou s to dohodnout. Ve svých rozhodnutích se Evropská rada jako celek nikomu neodpovídá. Pouze předkládá zprávu o každém svém zasedání Evropskému parlamentu. K tomu nicméně přebírá funkci rady ministrů v případě Hospodářské a měnové unie a do rozhodovacího orgánu se rovněž transformuje v případě hlasování o porušení základních hodnot a zásad EU, včetně rozhodnutí o příslušných sankcích. (4)

Vrcholní představitelé vlád demokratických členských států Evropské unie sice mají coby předsedové vlád, resp. prezidenti, ve vztahu ke svým státům demokratickou legitimitu. Mohou je tedy zastupovat navenek. Evropská rada jako celek ale demokratickou legitimitu postrádá. Nemůže totiž mít žádný demokratický mandát neexistujícího demokratického eurostátu, a proto se nikomu neodpovídá. Má tedy celounijní exekutivní pravomoci bez demokratické odpovědnosti. Jen pro srovnání: Prezident České republiky není sice podle ústavy z výkonu své funkce odpovědný. (5) Je ale volen parlamentem, vzešlým z demokratických celostátních voleb. Evropskou radu jako celek nikdo nevolí. Z uvedených skutečností plyne, že Evropská rada nemá demokratickou legitimitu.

Totéž platí pro Radu, tedy resortní rady ministrů členských států Evropské unie.Tato významná instituce „vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci.“ Nadto ve většině případů rozhoduje kvalifikovanou většinou, tedy nikoli jednomyslně. (6) Z hlediska absence demokratické legitimity platí pro Radu v zásadě totéž co pro Evropskou radu. Její rozhodování jako celku, jež je v případě Rady narozdíl od Evropské rady rozhodováním zákonodárným, probíhá bez demokratického mandátu, tedy bez demokratické odpovědnosti.

Ba co víc, výkon zákonodárné funkce exekutivou, a zde jde přesně o tento případ, naplňuje definiční znaky, tedy skutkovou podstatu despotismu. (7) Legislativní spolurozhodování Rady s Evropským parlamentem na tomto faktu nic nemění. Jednak proto, že samotný Evropský parlament o zákonných předlohách nemůže rozhodnout bez Rady, a dále proto, že ani Evropský parlament není, jak jsme předtím uvedli, z hlediska kritérií demokracie legitimním sborem.

Soudní dvůr Evropské unie „zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv… Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu.“ (8) Tito soudci jsou jmenováni vládami demokratických členských států. Demokratická legitimita rozhodování Soudního dvora Evropské unie jako celku vůči Evropské unii proto neexistuje. Soudci soudního dvora EU, dříve Evropského hospodářského společenství, nadto evropské právo nejen vykládají, nýbrž je svými výroky často sami tvoří. Tak např. již v šedesátých letech stanovili svými výroky nadřazenost evropského práva nad právem členských států, aniž by tato nadřazenost byla výslovně zakotvena v evropském primárním právu.

Zjevná absence legitimity hlavních institucí Evropské unie znamená, že Evropská unie, kterou tyto instituce tvoří, nemá demokratickou legitimitu. Demokratická legitimita nemůže existovat u celku, který se nezakládá na prokazatelné existenci svého lidu a jeho politické vůle, tedy v daném případě na vůli evropského lidu, resp. evropského politického národa.

Nemožnost uměle vytvořit evropský lid pouhým úředním vyhlášením existence občanství Evropské unie vedle reálného, pro jednotlivce samozřejmého a přirozeného občanství členských států Evropské unie, je nepochybná.

Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že demokratická legitimita může v Evropě existovat jedině u jednotlivých demokratických států Evropy. To znamená, že legitimní evropská jednota nemůže požadovat vznik celoevropského státního útvaru, jak se o něj od padesátých let dvacátého století neúspěšně pokoušely jednotlivé fáze evropské integrace. Demokraticky legitimní evropská jednota stojí a padá s demokratickou legitimitou jednotlivých evropských demokracií. Evropská jednota nemůže být ničím, co by existovalo nad evropskými demokraciemi, nad jednotlivými evropskými státy a jejich občany. Současná závažná, stále se stupňující krize dosavadního postupu evropské integrace je toho pádným důkazem.


1) Srv. např. Stephen George, Ian Bache, Politics in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 269
2) Tamtéž
3) Lisabonská smlouva, Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky, Praha 2008, s. 34
4) Petr Fiala, Markéta Pitrová, Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, s. 184
5) Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992, Aries, Ostrava 1993
6) Lisabonská smlouva, s. 35
7) Zákonné normy EU sice nakonec schvalují parlamenty členských států, avšak zatím nedošlo k tomu, aby si parlament demokratického členského státu EU kdy dovolil zákon EU zamítnout.
8) Tamtéž, s. 39

Text přednášky ze 7. 5. 2010 na mezinárodní konferenci „Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět ,“ pořádané v Kolíně Vysokou školou politických a společenských věd a Zastoupením Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel Skeptik napsal(a):

Prostě je to o tom, jak vzniká Bruselofašismus!
14. 06. 2010 | 21:04

hovorka11 napsal(a):

Kdybych mohl, tak bych se odpojil od pražského byrokraticko úplatkářského centra nejsem žádný "pražský lid" a proto chci demokracii a samostatnost.
Myslím, že by bylo zajímavé nechat lidi hlasovat, jestli chtějí státní zastupitelství pod vedením Vesecké a Němce, jestli chtějí český senát, jestli chtějí poslance, kteří nám vládli poslední desetiletí.
Možná, že by radši hlasovali za "evropský lid" se správními celky na úrovni dnešních krajů.
14. 06. 2010 | 21:09

hoven napsal(a):

za takové názory by Vás ještě před 5 lety nechal vrchní ideolog evropské komunistické sockom internacionály soudruh zaorálek veřejně upálit v Kostnici. neska už to začíná docházet čím dál tim více lidem v celé EU. podle mě, první země, která opustí eurozonu, bude německo.
14. 06. 2010 | 21:11

mb napsal(a):

slova o tom že neexistuje žádný evropský lid se podobají slovům václava klause, že neexistuje žádná společnost ... vrána k vráně ... ( neexistují ani vrány (hejno vran))
14. 06. 2010 | 21:17

jarpor napsal(a):

"Zjevná absence legitimity hlavních institucí Evropské unie znamená, že Evropská unie, kterou tyto instituce tvoří, nemá demokratickou legitimitu. Demokratická legitimita nemůže existovat u celku, který se nezakládá na prokazatelné existenci svého lidu a jeho politické vůle, tedy v daném případě na vůli evropského lidu, resp. evropského politického národa."

Když za nic jiného, tak za výše uvedené budete patrně "po zásluze potrestán "... :-)).. od těch, jež si nedají na společnou Evropu "za každou cenu" šáhnout...

Zdá se, že se dotýkáte dosud "nedotknutelného"...

"Současná závažná, stále se stupňující krize dosavadního postupu evropské integrace je toho pádným důkazem."

Nevím, zda skutečně důkazem - Vašimi slovy - nelegitimity - je "současná krize evropské integrace", ale jisté je, že když ne přímo krize, tak vážné problémy "evropského inženýrství" se dostavily...

Hezký večer
P.S. Tady bude asi "veselo" až dorazí zastánci dosavadního způsobu integrace...
14. 06. 2010 | 21:19

hovorka11 napsal(a):

Miloslav Bednář:
V USA to dokázali, a to předtím bojoval otrokářský jih proti severu.
Kdo chce bourat bourá, kdo chce stavět staví. Staví i ten, kdo tvrdě bojuje proti nesmyslům a nešvarům v zájmu celku.
Odkudpak ty všechny státy rozdílné velikosti okolo vznikly ? Jakou mají moc velké a malé státy ?
Rozbili jsme Rakousko-Uhersko, rozbijeme i Evropu. Zcela běžné uvažování. A co potom? Komu vlezeme do díry? Zatím to nikdo nedokázal odpovědět a neodpovíte to ani Vy, protože vize o rovnosti států v EU by se stala zcela báchorkou. Asi každý zapoměl, proč se u nás 65 let neválčilo. Ovšem 10 mil obyvatel je na úrovni velkého města v Evropě a běžného v Číně.
14. 06. 2010 | 21:23

Lukáš napsal(a):

Rád bych věděl, kam zmizí odpůrci integrace, až si Čína a USA budou s Ruskem domlouvat dodávky ropy ze Sibiře a v Evropě se akorát bude hádat Německo, Francie, kdo dostane víc a nakonec bude celá rozdělená Evropa, sen eurofobů, úplně mimo hru (pokud už dávno není).
14. 06. 2010 | 21:26

hoven napsal(a):

lukáš,
dokud budeme mít koruny, tak nam rusové ropu i plyn rádi prodají. to nesouvisí s integrací. mame štěstí , že jsme nevstoupili do eurozony, mimochodem asi před par hodinama snížila nějaká agentura řecku rating na B1+. eurozona se hroutí a Klaus se nemusel ani moc snažit. spadne to samo jako SSSR.
14. 06. 2010 | 21:33

jarpor napsal(a):

Lukáš

Skutečně se domníváte, že pro dohodu o dodávce ropy potřebujeme prezidenta Evropské Unie ?

Hezký večer
14. 06. 2010 | 21:38

Lukáš napsal(a):

hoven:

Dokud budeme mít koruny, tak co? Koruna má být jakási tvrdá měna, před kterou každý padne na zadek? Leda tak v hlavách členů fanclubu V. Klause. Tvrdá data: dnes 1 dolar = 21 Kč, v listopadu 17 Kč, euro kleslo z 1.5 na 1.2 / dolar. Takže kdo umí trojčlenku, ví, že koruna utrpěla víc než euro.

Hradní ideologové buď neumí trojčlenku a jsou tedy hloupí a nebo prostě trpí poruchou group-think, jak je u ideologů běžné.
14. 06. 2010 | 21:43

karel h. napsal(a):

Myslím, že problémem celé Evropské unie je to, že přáníje otcem myšlenky. Přirozený vznik Evropského společenství po válce byl logickým přáním po usnadnění obchodu mezi stejně smýšlejícími státy a do jisté míry i přáním lidu těchto států. Logicky se přidružily další státy, které chtěli využít ekonomických možností. Pak cšak přišla nová generace politiků, kteří se chtěli zapsat zlatým písmem do dějin, trumfnout Schumana a být vizionáři v evropských státech a ukázat své spasitelství 2000 let po Kristu. A co udělali? Přestože po tom nikdo nevolal, šli cestou unifikace proti přirozenému vývoji. Je možné, že za sto let by stejná potřeba vznikla přirozenou cestou, to by však již jejich jméno nebylo vytesáno do kamene. Dnes již další politici, vábeni vějičkou peněz a moci nechtějí (nebo nemůžou?) tento vývoj brzdit a je to velká škoda. Nesourodost Evropy je zřejmá, ekonomické i kulturní a nakonec i politické zvláštnosti jsou jasné, rozdíly jsou obrovské. To vyvolává vlny nacionalismu v řadě států, skoro by se mělo říct ve všech (Baskové, Turci, Vlámové, Valoni, Maďaři, Romové atd. atd.). Politici v Bruselu o tom odmítají jakkoli diskutovat. Zajímavé je, že pokud někdo "neúřaduje" v Bruselu, tak Brusel kritizuje. Jakmile sedí v Bruselu, EU je správná myšlenka, po odejití z Bruselu se opět stává kritikem. Ale není dnes síla, která by problémy Evropy dokázala logicky a správně řešit.
14. 06. 2010 | 21:45

Lukáš napsal(a):

jarpor:

Souhlas, ale to platí v časech blahobytu a všeobecného míru. V časech neklidu a případné energetické krize (což nelze vyloučit) budou mít velké celky výrazně lepší vyjednávací pozici než malé země (viz Mnichov).
14. 06. 2010 | 21:47

karel h. napsal(a):

K té diskusi o ropě - je teba si uvědomit, že ropa je zboží jako každé jiné, i když se jí přikládá větší význam, což je fakt. Za ropu se však platí penězi, které státy vyvážející ropu potřebují. Je to ted ynormální oboustranný vztah s obchodním jednáním, které je samozřejmě mnohonásobně složitjěší než jiná obchodní jednáníé o běžných produktech. Jedni otřebují ropu, druzí peníze. Každý stát by si to dohodl sám. Evropská unie ceny mnoha výrobků citelně prodražuje. Kdyby nechala volnou tvorbu cen např. na banány, tak by banány byly nejlevnější poživatinou v EU, takto odhaduji, že jsou tak 3x - 4x dražší než by mohly být.
14. 06. 2010 | 21:50

hoven napsal(a):

lukáš,
kurz koruny k dolaru víceméně kopíruje euro. s tím nic neuděláme. ale aspon se nemusíme podílet na zachraně řeckýho komunismu jako slováci. a přeci jenom má ČNB a vláda daleko větší manevrovací prostor k ochraně naší měny a ekonomiky
14. 06. 2010 | 21:56

Jozef napsal(a):

Som za plnu federalizaciu a demokratizaciu Europy.

Mame Organizaciu spojenych narodov,mame uz velke mnozstvo dobre aj velmi dobre fungujucich medzinarodnych organizacii,v roznych oblastiach zivota.

Spojene staty/USA/ su - kotol narodov.Aj tak sa da.Fungovat.Mame na svete mnozstvo multinarodnych,multietnickych,multinabozenskych statov.Fungujucich.
Som za federalizovanu Europu,fungujucu na zakladnom nevyhnutnom principe pozitivnej diskriminacie slabych subjektov.
Som za federalizovanu Europu - a naliehavo!
Lebo nevidim v sucasnej /pred/krizovej dobe iny realnejsi bezpecny koncept.
Som za velku iniciativu v tomto smere.

Zatial vsak EU funguje len ako americky protektorat,s kvazidemokratickymi strukturami . EU vznikla ako americky protektorat /s cielom spojit uhlim a ocelou - protivojnovo/ Francuzsko s Nemeckom a tak dodnes funguje.
Ale na upadok moci Washingtonu budu moct europania reagovat deklarovanim a realizovanim snah po plnej suverenite europskych subjektov a demokratizacii celoeuropskych struktur.
Toto je prilezitost a bezpecnostna povinnost najblizsich rokov a mesiacov.

Som za plnu a rychlu federalizaciu a demokratizaciu Europy,ako sucast prebiehajucej vsenarodnej snahy o integraciu,emancipaciu a bezpecny rozvoj vsetkych komunit na planete.
S upadkom moci washingtonu prichadza moznost vytvorit vzorovy celok aj pre ostatne integrujuce sa oblasti na planete.
Vo vlastnom i celosvetovom zujme by sme ju mali rozumne vyuzit.
14. 06. 2010 | 22:05

Lukáš napsal(a):

A pokud jde o pokles eura, tak Německo už hlásí solidní data týkající se průmyslové výroby. Očividně jim slabé euro hraje do karet. Jediný, kdo kvůli tomu neslaví - jsou Amíci a Asiaté.
14. 06. 2010 | 22:09

Jozef napsal(a):

hoven
koruna kopiruje euro,
ked euro /Nemecko/ zakasle,koruna dostane teploty.
V zivotnom zaujme majitelov koruny je stabilne a silne euro!
Ergo stabilna a silna EU.
14. 06. 2010 | 22:09

jarpor napsal(a):

Lukáš

Souhlas... avšak i v časech "neklidu" k dohodě "menších celků" pro "společný nákup" toho prezidenta není třeba... bavíme se sice v konkrétní věci ... ale lze to vše převést do naprosto obecné roviny...

Hezký večer
14. 06. 2010 | 22:09

hoven napsal(a):

jozef,
žadná federace v evropě nebude. protože si to výrazná většina lidí v evropě nepřeje. mimochodem, USA poměrně dost intengraci EU podporují. je totiž pro ně výhodnější a pohodlnější jednat s jedním subjektem než s 27.
14. 06. 2010 | 22:13

hoven napsal(a):

josef,
samozřejmě, že je silná a stabilní EU v našem zájmu. a proto se musí integrace zastavit a vrátit zpátky před maasticht jinak z EU a eura nezbude nic než hromada třísek a celá evropa se bude utápět v nestabilitě a nacionalismu.
14. 06. 2010 | 22:17

Lukáš napsal(a):

Vynikající expert na finanční trhy Bob Pretcher si myslí, že euro se buď odrazilo, nebo brzy odrazí (do dvou týdnů) ode dna.

To jenom abyste věděli, až budou "analytici" zase pro změnu předpovídat armagedon pro dolar.

http://www.reuters.com/arti...
14. 06. 2010 | 22:20

hoven napsal(a):

lukáš,
bob pretcher nechápe realitu. euro nepřežije. španelsku přestavájí banky pujčovat. nemci to všechno neutáhnou. ti si musí sami utahovat opasky.
14. 06. 2010 | 22:26

Béda napsal(a):

"Další rána pro Řecko, rating mu spadl rovnou o čtyři stupně"
http://www.novinky.cz/ekono...

Kdoví jestli skupině finančních spekulantů v čele s p. Sorosem nestoupnul zisk? Lecos se povídalo o propojení na ratingovky. Kdoví, jestli je na tom něco pravdy?
14. 06. 2010 | 22:26

JC napsal(a):

Tady bude mela .-))
14. 06. 2010 | 22:27

Taoiseach napsal(a):

Miloslav Bednář

Nojo, máte to těžké. Když už se do toho EP ta vaše strana nedostala, tak byste ho nejraději zakázal...

Není pravda, že parlament dělá parlamentem legislativní inicitiva, že je nejdůležitější. Víte velmi dobře, že drtivou většinu zákonů v ČR navrhuje exekutiva. EP hlasuje o Komisi jako celku, zatímco naše poslanecká snšmovna hlasuje o vládě jako celku. "Volby do Evropského parlamentu se totiž konají místně odděleně v jednotlivých členských státech", zatímco volby do PS se konají místně odděleně v jednotlivých krajích.

Není pravda, že "právo zákonodárné iniciativy ... je ve výlučné pravomoci ... nevolené Evropské komise." O žádnou VÝLUČNOU pravomoc se nejedná. V aktech přijímaných EP a Radou je Komise běžně zcela konkrétně úkolována, pokud jde o prováděcí předpisy, což byste vědět, pokud byste si občas nějaké nařízení přečetl...

Je celkem samozřejmé, že Komise jako výkonný orgán zastupuje EU při vyjednávání navenek, hlídá dodržování předpisů, a to i těch, které vydal EP a Rada, ukládá pokuty atd. atd. Kdo jiný by to asi tak měl dělat?

Není tak úplně pravda, že Evropská rada "rovněž funguje jako kompetentní autorita, k níž se může odvolávat jak Evropská komise, tak Rada, tj. rady ministrů, v případech, na nichž se instituce EU nejsou s to dohodnout." Pokud se opravdu jejsou schopny dohodnout, předávají věc k rozhodnutí (nijak vyjímečně) Soudnímu dvoru.

Není pravda, že Komise "Prostředkuje mezi národními zájmy členských států, ale zejména mezi členskými státy a Evropskou unií jako takovou" - to dělá Evropská rada, Rada a Výbor stálých zástupců.

Není pravda, "že Evropská rada nemá demokratickou legitimitu" - má zcela obdobnou legitimitu jako Spolková rada v Německu.

Nerozumím větě "Demokratická legitimita rozhodování Soudního dvora Evropské unie jako celku vůči Evropské unii proto neexistuje." Soudní dvůr nerozhoduje "vůči EU", nýbrž rozhoduje o žalobách proti jednotlivým orgánům EU a proti členským státům, a to na základě Smluv.

"Evropská unie, kterou tyto instituce tvoří..." - Jenže Evropskou unii tvoří členské státy...

Ostatně ani není pravda, že "oblast jednotné měny" je "tvrdým jádrem EU", nýbrž je pravda, že k měnové unii přistoupily všechny členské státy s výjimkou dvou.

No, občas se Vám tam podařilo zamotat i něco, co pravda je...
14. 06. 2010 | 22:28

Lukáš napsal(a):

Nechci tvrdit, že Evropa není v dluhové jámě. Je. Stejně jako zbytek vyspělého světa (USA - 90 procent HDP, Japonsko - 200 procent HDP).

Ale: Pouze půl roku trvající trend poklesu eura způsobil vytí těch nejpodřadnějších finančních analytiků, co akorát protahují existující trendy. Jenže trendy se mění.

Klidně se tedy může stát, že brzy evropskou dluhovou krizi zastíní nějaká jiná.
14. 06. 2010 | 22:30

Jozef napsal(a):

hoven

Nie.EU nema viacere podstatne atributy plnej suverenity,nema vybudovanu celu infrastrukturu bezpecnosti a moci.

USA doteraz tomu tvrdo branili.
USA sa len snazili ziskat plnu efektivnu moc nad celou Europou cez jedno "telefonne cislo",cez par vykonnych protektorov.
Ale situacia je ina,nez projektovana,prezidentom EU nie je agilny,vsetkeho schopny Blaire,USA oslabli,vo svetovej krize zacal sa boj vsetkych za seba a proti vsetkym.

Zabranit velkym a tazko odhadnutelnym stratam moze len silna vola konat koordinovane a v zhode.Plna a efektivna integracia.
14. 06. 2010 | 22:35

hoven napsal(a):

josef,
a jak konkretně tomu USA bránili???
14. 06. 2010 | 22:37

JC napsal(a):

Lukáš,
Nevím proč mám dojem, že EU ze sraček nejvíc pomůže právě slabé EURO.
Vy jste s "trendy" asi opačného názoru.
14. 06. 2010 | 22:37

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Už jsem si, pane kolego, zvykl na to, že tlekáte jakékoli kritice vůči EU. Ale přecejenom se spokojíte s málem...

Např. s tím, že MB popírá legitimitu EP s odůvodněním, že má malé pravomoci - skvělá logika.

Na to, že mu EU leží v žaludku tolik a tak dlouho, to moc dobře nastudované nemá - viz můj komentář výče.

A pokud jde o ty dodávky plynu, zajisté není podstatné, aby k tomu byl stálý předseda Evr. rady. Ale JE potřeba, abychom drželi pohromadě, a ne aby nějaký zmetek vyjednával separátně.
14. 06. 2010 | 22:38

hoven napsal(a):

JC,
to je pravda, že slabé euro pomuže EU ze sr..... jenže současně němcum znehodnotí uspory. a jsme u jádra problému, protože němci si nenechají znehodnostit uspory kvuli řekum, španalum atd. respektive jim nic jinýho nezbude, pokud včas z eurozony nevystoupí. at tak nebo tak budou pěkně nas... na celou EU, euro a integraci. ona myšlenka je to pěkná, ale jakmile to leze do peněz.......
14. 06. 2010 | 22:44

JC napsal(a):

Taoiseach,
Jak máte zajištěno, že nějaký zmetek to nevyjedná kolektivně ?
Myslíte, že k dobrému obchodu je třeba "nas mnogo" ?
14. 06. 2010 | 22:45

JC napsal(a):

hoven
Chudýho to nepostihne :-))))
Ostatně ti co něco mají, už pár měsíců tratí a zatím si nestěžují.
14. 06. 2010 | 22:50

Taoiseach napsal(a):

JC

Už tady někdo napsal, že velký celek má silnější vyjednávací pozici. Energetická bezpečnost je typická věc, kterou je výhodné zajišťovat společně - což uznává i většina kritiků EU. Podle mého by ČR s Ruskem měla vyjednávat sama tak leda o kulturní výměně.
14. 06. 2010 | 22:52

jarpor napsal(a):

Taioseach

"Už jsem si, pane kolego, zvykl na to, že tlekáte jakékoli kritice vůči EU. Ale přecejenom se spokojíte s málem..."

Aby byla Vaše teze pravdivá, měla by obsahovat, že netleskám každé "jakékoliv" kritice... a že tento způsob integrace, zdůrazňuji slovo tento, ten mi skutečně příliš nekonvenuje...

A k vašemu rozboru jen jednu připomínku : je zásadní rozdíl mezi naší sněmovnou, kde ačkoliv dostává většiny návrhů od exekutivy, má možnost modifikace, tedy i v tomto smyslu zákonnou inicativu, což v EP neexistuje a tento parlament připomíná sbor "bezmozků" kteří jsou jen "hlasovací stroje". Taková bruselská "demokracie" připomínající onu známou Potěmkinovu vesnici..."

Asi by těch připomínek bylo více, ale jak blog není jednoduché čtení, tak i Vaše fundované připomínky potřebují jistý čas... a nechci se tvářit, že jsem "nejchytřejší"... na to jsou zde jiní... :-))

Hezký večer
14. 06. 2010 | 22:52

Jozef napsal(a):

hoven

Ze tomu branili,to konstatovalo uz mnozstvo pozorovatelov,oficialnych.
Ako tomu branili - to je viac tajne,neverejne.Moc ma viacere dimenzie.

Ak si spomeniete povedzme na take Gladio - Taliansko:odhaleni agenti CIA pachali v Taliansku bombove atentaty - za ucelom oslabenia talianskej lavice.Vrchol ladovca.CIA ovlada Taliansko,kontroluje taliansku mafialnu moc - ale talianske tajne sluzby neovladaju USA...Sarkozy o Berlusconim: Silvio nakoniec vzdy suhlasi!

Blaire bol Bushovym pudlom,nie naopak.A tak dalej.
14. 06. 2010 | 22:54

hoven napsal(a):

JC,
v nemecku je lidí, co mají našporováno , poměrně dost. někdo si šetří celej život na důchod. kromě toho slabnoucí měna znižuje koupěschopnost a němci rádi cestují po světě. nemyslim si, že němci mají náladu nést náklady jihu evropy slábnoucím eurem.
14. 06. 2010 | 22:56

hoven napsal(a):

josef,
CIA v itálii žadný bombový utoky neprováděla. co se týká federalizace evropy, tu odmítli sami občané Francie a Nizozemí v referendu o evropské ustavě. tam do toho USA vubec nemohli mluvit a neměli to jak ovlivnit.
14. 06. 2010 | 22:59

Jozef napsal(a):

hoven

Gladio to su 80-te roky.

Mame prezidenta plazivo federalizujucej sa EU.
Potrebujeme zivu,demokraticku,plne federalnu EU.
V zaujme hospodarskej a inej sebaobrany rychlo!
14. 06. 2010 | 23:05

JC napsal(a):

hoven,
No já vám to neberu, jen jsem napsal, že slabé EURO je pro EU lepší než silné. Že to tak nemusí každý cítit je jasné.
14. 06. 2010 | 23:09

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Děkuji za vyjádření. Ale budu protivný:
Pokud netleskáte každé jakékoli kritice, můžete uvést příklad, kdy jste se od nějaké jakékoli kritiky EU distancoval?

Spolurozhodovací proces je - bez legrace - pěkně složitý a do podrobností ho neznám. Nicméně v jeho rámci EP možnost modifikace skutečně MÁ.

Fungování parlamentu do podrobností neznám, takže se ani já nebudu tvářit jako "nejchytřejší". Nicméně o hlasování v něm zase tolik nejde, těžiště práce spočívá ve výborech. Na plénu se hlasuje, ale potřebný počet hlasujících poslanců závisí na "kategorii závažnosti" toho, o čem se hlasuje (takže někdy stačí snad i 30 %).

S těmi "bezmozky" bych to viděl jak kdo. Mezi těmi zvolenými v ČR žádného oblíbence nemám. Ale kultura spolurozhodování a spolupráce mi přijde naopak lepší než ten pověstný "tah na branku".
14. 06. 2010 | 23:10

hoven napsal(a):

josef,
potřebujeme tu federalizaci zastavit, jinak je s evropou konec. evropa neni USA, kam všichni od někud přijeli. evropa je citlivej mechanismus plnej historických mindráku, křivd , válek a nevyřešených účtů. pokud se bude pokračovat ve federalizaci nezbude tu nic než totální rozklad.
14. 06. 2010 | 23:15

hoven napsal(a):

JC,
já souhlasim, že slabé euro je dobré pro EU. ale neni dobré pro německo. ted jde jenom o to, jesli jsou němci "správní evropani" jak by řekla soudružka hybášková a budou se chtít podělit o své bohattví s jihem evropy a nebo ne. já si myslim, že němci jsou "němci" a vždycky budou a na nějaký řecko se můžou z vysoka vys....
14. 06. 2010 | 23:18

Pípa napsal(a):

Myslím si pane ctěný autore, že jste v, ať se nestravuji, devatenáctém století se svými názory na národy a jejich svébytnost. Podívejte se laskavě na kalendář a možná zjistíte, že jste ve století jednadvacátém, kdy bují globalizace a hranice mezi lidmi se smazávají. Dejte si budíček. Budete si tak dlouho hlídat svůj dvoreček, až najednou zjistíte, že jste na návštěvě u Číňanů, Vietnamců, Indů nebo jiných asiatů. V jednotě je síla a pro nás je ta síla ve sjednocené Evropě.
14. 06. 2010 | 23:22

JC napsal(a):

hoven,
Ostatně blog není o EURU, ale o EU-nedomkracii.
Jak už říkal taťka Klaus při památném "bučícím" projevu, žádný EU demos neexistuje.Snad jen Jirka Paroubek "where u from mr. Klaus"
14. 06. 2010 | 23:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, tak jakpak je to s tou Evropskou unií doopravdy, ale už bychom si zasloužili "TVRDÝ NA TVRDO", konec obezliček, vysypat ty starý šuplíky, ať vidíme, co do nich v tom Bruselu poschovávali. Na to jsem zvědavá. Tužka.
14. 06. 2010 | 23:27

jarpor napsal(a):

Taioseach

Mohu uvést... bez problémů...
S trochou "protivy" poznamenám, že Vám patrně ušlo, že ani teď autorovi s jeho kritickým přístupem stran legitimity "netleskám"... viz i má připomínka k integrační krizi...

Myslím, že příliš "škatulkujete"... :-))

No, balte tu zákonnou iniciativu EP do jakéhokoliv spolurozhodovacího procesu... tento, dle mého, výrazný hendikep EP "nenapravíte".

Hezký večer
14. 06. 2010 | 23:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bože můj, člověk málem dostane vazoneurozu, proklikat se či prorolovat tímhle traktátem.
Obdivuju ty, co jej přečetli.
A studentům pana profesora vyjadřuji tímto upřímou soustrast.
Jeden aby si najal pomocmníka, který mu z toho udělá výcuc a druhého, který někde zjistí, o čem to vlastně bylo.
V tomto kontextu mě napadá, že všichni studenti pana profesora, bez ohledu na sociální příslušnost , by měli být od školného osvobozeni. Dyť ten chlap je takhle za chvíli dočista finančně zrujnuje !

P.S. Asi dobrý, pane profesore. Ale - přííííšerněěěě dlouhýýýýý !! :-)))

recaptcha : the ottoman - kde ti lidi na tohle chodí ??
14. 06. 2010 | 23:53

dennis napsal(a):

Dnesni velke statni utvary vznikaly v Evrope dlouhym historickym vyvojem a za prispeni "velike sily" (s krveprolevanim). Spojena kralovstvi dale Francie, Nemecko ci Italie. Cili to vyzadovalo nasili "uvnitr". Radu vetsich statnich utvaru v Evrope opet drzela pohromade vnitrni sila, totalita. Pominula-li jeji moc, slepene staty se rozpadly Jugoslavie, sovetsky svaz).

Na druhou stranu pod vnejsim tlakem vznikala spojenectvi. Ta ovsem vznikala ucelove. Zanikl-li vnejsi ohrozujici tlak, spojenectvi se rozpadala. Spojene staty evropske mohou vzniknout po strasne dlouhem vyvoji, ve kterem se budou stridat ruzne vazebne a odporne sily. Tento vnitrni vyvoj muze trvat historicke veky. Muze se ale stat, ze se Evropa ocitne ve spolecnem smrtelnem nebezpeci. Pak ochota ke spojenectvi evropskych statu navzajem, ochota ke spojenectvi s USA a Kanadou a take ochota ke spojenectvi s Ruskem nebude brzdena odpornymi silami. Aspon po dobu ohrozeni.

Odpurci tesne spoluprace evropskych statu a narodu, odpurci spoluprace s USA a odpurci spoluprace s Ruskem budou hlasite protestovat tim, ze severni polovina zemekoule ma malo spolecneho na to, aby mohla byt nekdy (treba docasne) sjednocena.

Na to bych poznamenal jedine toto: Neumim si predstavit, ze by se vychodni oblasti spojily s Cinou proti zbytku Evropy, ze by se jizni staty spojily radeji se severni Afrikou a severni Amerika s jizni. Radeji bych videl, ze se Evropa sjednoti "podobrem" a ze spojenectvi severni polokoule vznikne ze vzajemnych sympatii, nez aby si jednotu vyzadalo spolecne ohrozeni.
Historie v te veci bude jediny spravedlivy soudce.
15. 06. 2010 | 00:29

DDD napsal(a):

Hned ve 3. odstavci se vyskytuje určitý problém. EU není stále ještě (pámbůzaplať) státní útvar. Debatovat o tom, jakou legitimitu má EK a ER je tím pádem celkem nesmyslné. Selský rozum napovídá, že pokud členové jsou ve svých zemích voleni, mají právo za mateřskou zemi v takovém orgánu jednat. Problematická je pak spíše proporcionalita jednotlivých národů ve "sdružení" zastoupených.
Osobně myslím, že eurofanatici zbytečně tlačí na pilu. Kdyby se spokojili s integrací v oblastech, kde není mnoho rizik a třecích ploch, nechali působit volný pohyb osob a zboží, toho "Evropského národa" by se v dlouhodobém horizontu nejspíše dočkali.
15. 06. 2010 | 01:00

badatel napsal(a):

Vážený,
občan EU musí zapomenout na pojem národ, stejně, jako občan USA zapomněl, že je původem Angličan, Číňan apod.
To byste si měl při tvoření Vašich závěrů uvědomit.
Nevím kolik občanů EU se cítí předevší Euroobčany spíš než Němci,Francouzi, Čechy, ale pokud to nepochopí nacionalismu nahrávající pisálci Vašeho formátu a lokální hlavy pomazané budou slavit triumf a Evropa opět skončí ve srabu.
Škada, že Vám chybí matematické vzdělání a plně nechápete smysl unifikace, škoda, přeškoda...
15. 06. 2010 | 01:42

moby dick napsal(a):

obec - region - stát - evropa
pro mě je to jasná struktura, každá úroveň je o něčem jiném... ta nejvrchnější je zatím trochu komplikovaná, ale vyvíjí se... logická reakce na globalizovaný svět, semknutí se v rámci prostoru se stejnými civilizačními hodnotami
15. 06. 2010 | 01:55

Aleš napsal(a):

Dělnická stran, Strana svobodných občanů a KSČM- tři příklady extremistů, kteří nabízejí jen destrukci. Pane Bednáři, škoda, že se nezaměříte na demokratický deficit v tomto státu!!
15. 06. 2010 | 07:08

Jeňýk napsal(a):

Bednář je ses vým pojetím nadnárodní dimenze našeho života určitě vyhraněná krajnost, nevím jestli přímo extrém (Aleš)
V každém případě je zřejmé že si nedovede představit jiný politický celek než tradiční národní stát. A to je docela omezené.
15. 06. 2010 | 07:23

habitant napsal(a):

Zdánlivě to nesouvisí tématem s Lubomírem Štrougalem,ale přece jen: Štrougalovi nikdo nevezme,že pro Čechy dosáhnul aspoň to první místo v životní úrovni v RVHP.Má šanci "neekonom" (jak ho nazývá Paroubek) Nečas ,který se délkou kariéry nejvíce podobá Štrougalovi,dosáhnout někdy obdobné první pozice Čechů v EU-ekonomicky? Z prvního pohledu se to zdá nepravděpodobné:protože to RVHPácky tolik úspěšné "jádro" vývozních podniků jsme prodali západu.Prý právě proto,že by ve větší konkurenci EU neobstály.Na rozdíl od RVHP,dle soudobých komentářů nízké technické úrovně.

Tedy nejvíce nás zajímá otázka ekonomické demokracie v EU-jako pudl naší budoucnosti.

Zda už např.trojkoalice promění nevýhodu prodané výroby ve výhodu pomocí finančních vztahů v EU.Právě nám tam odcházejí na pozice předních finančníků a makroekonomů předseda vlády a guvernér ČNB.
Pozn.Štrougal sice přidal maminkám v Paroubkovském duchu po r.1968,ale málokdo věděl např. o tom,že platy pracovníků akademické sféry zmrazil na dvacet,ne-li více let.Vždyť šlo o "hrstku lidí"-zhruba 300 tisíc .
15. 06. 2010 | 07:32

Marcus Agrippa napsal(a):

P.Bednář si asi ještě nevšiml, že svět kolem něj se rapidně změnil. Téměř městské státy jako je ČR ( Peking má cca 17 mil.) jsou v globalizovaném světě podřadným hráčem - navíc když jsme se dobrovolně nechali připravit o veškeré výrobní kapacity a vytvořili si tak závislost na EU ( především na Německu ). Už se konečně smiřte s tím, že lidé si v referendu vybrali členství v EU. A co se týče prvních problémů sjednocující se EU - USA taky nevznikly lusknutím prstu.
15. 06. 2010 | 07:50

Ládik napsal(a):

Pročetl jsem celý článek, nemám k němu žádné námitky. Jen bych doplnil, že EU měla znamenat konkurenci "žlutému" tlaku, což se zákonitě nestalo. Centralizované řízení čehokoli nikdy nevedlo k pokroku.
Až z EU odejde Německo (až němečtí občané nebudou chtít platit dluhy jiných), celá konstrukce spadne jako domeček z karet.
15. 06. 2010 | 08:03

schlimbach napsal(a):

Evropská unie se kvalitativně neposune vpřed, dokud si nevyřeší ekonomickou základnu jednotlivé státy, dokud nadstavba finančního systému jednotlivých států i Euro zóny nebude podléhat výlučně celé společnosti. Dokud tato nádstavba bude v rukou soukromých bank a několika vyvolených, nic se nezmění, protože to budou pouze oni, kdo bude řídit směrování Unie a pro ně zájem v jednotě a v síle zcela rozhodně není. Oni řídí finanční toky, oni ovlivňují kurzy měn, je to jejich zdroj peněz a moci. Vezměme jim tyto možnosti a budeme moci onečně začít žít. Dokud to neuděláme, budeme jen planě kecat a pozorovat, kam nás tlačí, aniž bychom s tím mohli vůbec něco udělat.
15. 06. 2010 | 08:08

ld napsal(a):

hovorka 11,

máte naprostou pravdu.

A do kterého anusu se vydáme? Inu, nikam. Protože nás už nikde nechtějí, jsme všem za kašpárky; zvolili jsme si peleš lotrovskou, za prezidenta máme do všeho vidícího nýmanda, který však zvoral co mohl, právo u nás smrká do soudcovských talárů.

Buďme rádi, že EU nad námi práská bičem. To je naše poslední záchrana.
15. 06. 2010 | 08:08

Béda napsal(a):

Zajímavé.

Zajímala by mne autorova odpověď na otázku: Existoval institut amerického lidu (národa) podle autorových představ v době vzniku USA? Jestliže neexistoval, jakto že vznikly USA?

A další otázka: je koncept EU skutečně evropský anebo jde o koncept, kterému bylo v Evropě napomoženo zvenčí? Proč USA Evropě vnucují vstup Turecka do Schengenu, když největší evropské státy Německo, Francie, snad i VB s tím mají problém?
15. 06. 2010 | 08:10

slavwin napsal(a):

Nevím proč je to napsáno, národy si hledají přirozené spojence. Nevím jestli to bylo za Rusa, to jsme byli husiti, neměli jsme rádi Němce sudeťáky, jak jsem slyšel pan profesoror asi to tak pořád cítí. Před tím Německo velký národ bylo odsouzeno versailskou mírovou smlouvou k vyhladovění a zániku, bohužel to řešilo nacionalismem přenesením svého údělu na druhé. I když nejsem tak učený jak p. Bednář, tak věřím tomu že ten evropský lid to úspěšně narovnává. Upřímnou touhu spojit se s euroasijci podle mne měli asi ti co vožralí jako ve Švejkovi řvali ať žije car Mikuláš II. Že by slovani cítili nějakou vzájemnost jsem také nezpozoroval, nestalo i přes bolševickou propagandu, možná podlehli jedinci nikoli národ.
15. 06. 2010 | 08:22

JF napsal(a):

schlimbach:

Ano, souhlas. Nejde o to spláchnout bankovnictví, ale jde o to mu dát opozici. Právě fondy EU jdou směrem ke korekci vlivu bank. Druhou věcí je jak tyto fondy budou zneužity naší politickou vrstvou. (korupce)

Ekonomika je speciální část politiky. Silná ekonomika může být silná pouze při silné politice (např. dobré demokracii). U nás to kulhá právě u té politiky. Ekonomicky je to korigováno blízkostí silných hospodářství.
15. 06. 2010 | 08:32

JF napsal(a):

Miloslav Bednář:

Jste směšný.

Ve svém věku jsem občanem už několikáte republiky a stále žiji na jednom místě, tak mi vyprávějte něco o nemožnosti "uměle vytvořit evropský lid". ;-)))

Že by tak najednou to nešlo ...
15. 06. 2010 | 08:41

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Vůbec se nesnažím popírat skutečnost, že EP zákonodárnou iniciativu (zatím) nemá. Považuji to za chybu, ale až se začne jednat o tom, že by ji alespoň částečně měl získat, spustí odpůrci EU šílený křik.

Jenom jsem konstatoval, že EP může návrhy aktů pozměňovat. Samozřejmě nikoli formou "přílepků", ale to je spíš pozitivní.

Ještě bych se vrátil k Vašemu "tento způsob integrace, zdůrazňuji slovo tento, ten mi skutečně příliš nekonvenuje..." a konstatuji, že reálně žádný jiný neexistuje. Existují jen představy jednotlivých lidí, ti se sice často můžou shodovat, ale pokud by měli ten systém skutečně vytvořit jako celek, asi by se brzy shodovat přestali. Současný systém (tj. jeden celek, a ne jen mezivládní organizace) byl založen někdy ve druhé polovině 80. let jako kompromis tehdejších dvanácti států. Nám se tehdy ani nesnilo, nicméně po dalších změnách (až po Niceskou smlouvu) jsme se k němu mohli vyjádřit a přijali jsme ho.

Bylo to jediné referendum, které nám bylo dopřáno a výsledek má tedy zdaleka největší legitimitu. Úvahy "coby kdyby" jsou k ničemu.

Takže pokud máte o integraci jiné představy (přičemž se obávám, že jde o prosté zařazení zpátečky), musel byste přesvědčit spoustu občanů (nejen) v naší zemi...
15. 06. 2010 | 08:43

JC napsal(a):

EU - nenabízí nic, s čím by se mohli "Evropané" dobrovolně identifikovat.
Fangle a "Oda na radost" je opravdu málo, pokud existuje dělení na 1. 2. - 5. kategorii obyvatel, pokud jednotlivé státy nedodržují základní pilíře "velkého ideálu"
Názory, že někdo něco "musí" jsou zcela mimo.
EU-Demos vznikne až tehdy až při ME ve fotbale spolu nebude soupeřit Francie vs. Polsko, ale západní proti východní konferenci.
15. 06. 2010 | 08:51

Trégl napsal(a):

Aby v EU mohla nastat státnost, musely by se jednotlivé státy dobrovolně své státnosti zřeknout. Nás by mohlo snad donutit vlastní zhnusení se ze stále se rozpadajícího státu od počátku jeho vytvoření. Historicky dlouhodobě vytvořené státní celky ale nebudou mít tendenci ke svému sebezrušení se. Takže Francie, Británie, Německo se jeden druhému nikdy nepodřídí. Jeden druhému nakonec odmítne platit dluhy. Jeden druhému nedá možnost nadvlády v EU.
Může vzniknout jakási stafáž vládnutí, která naoko vládne EU, ale ve skutečnosti budou diktovat podmínky vždy jen nejsilnější státy. EU prostě bude podobna OSN. Debatní kroužek bez moci.
15. 06. 2010 | 09:04

dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Já tvrdím od samého vzniku tohohle spolku ! JEN ČERT SPOLKY MILUJE ! Zbytečná stráta času tohle rozebírat ! Dal.
15. 06. 2010 | 09:23

hovorka11 napsal(a):

Trégl:
To je nesmysl. EU by se podobala struktuře v USA - společná politika, společná obrana, ale pouze částečně společné federální zákony.
Německo a Francie dokázali, že jsou pro jeden celek. Samozřejmě v tom celku větší státy mají větší váhu a menší se stávají důležitější společným jednáním.
Já mám daleko větší problém spíše s pražským pragocentalizmem.
Myslím, že by bylo velmi doobré přesunout více úřadů např do Brna.
Zároveň mě děsí nedemokratičnost našeho systému, kdy úřad odmítá vydat informace na který má daňový poplatník právo, protože to platí !
Za velký problém u nás považuji "klausismus", který se soustřeďuje na omezování práv a svobod občanů, smířením se s korupcí, propagací volného trhu monoplních struktur a pod. To je skutečný "deficit demokracie".
Soubor jeho knížek se stává encyklopedií nesmyslných dogmat- možná že jim to pomůže k větší prodejnosti, když to napsal prezident.
15. 06. 2010 | 09:35

Josef K. napsal(a):

Tento článek je prostě hloupý. Je to povrchní výcuc autorových představ bez hlubší
znalosti problému jako takového, historické závěry jsou zcela amaterské. Víc k tomu napsat nelze. Bohužel, do českých médií dnes píše kde kdo, především nositelé novodobých specificky českých ideologií. Je to opravdu hluboký guberniální úpadek této země.
15. 06. 2010 | 09:35

void napsal(a):

to autor:

skoda, ze jste si pri psani nevzpomel na slovo konfederace. potom by se cely blog vesel do par vet.
15. 06. 2010 | 09:45

Qiedo napsal(a):

Denis: Historie je o dějinách,že,a ty,jak je známo píší vítězové.A kdo nakonec bude v té Evropě vítězem asi lze tušit.
http://www.youtube.com/watc...
15. 06. 2010 | 09:49

Milan napsal(a):

Zevedení demokracie v EU učiní z ČR naprosto a totálně bezvýznamnou provincii a z Čechů politicky neviditelný nárůdek.
Poměr ČR a Čechů k EU by v případě zavedení demokracie byl podobný, jako je poměr Domažlic a Chodů k České republice. No, možná ještě menší.
15. 06. 2010 | 09:57

slavwin napsal(a):

Malý bezvýznamný narůdek kdy jsme byli něco více. Co na tom mění některé vyhrocené situace na malou chvíli zaměřující pozornost. Jsou Klaus nebo John někdo co by stálo za pozornost. Důležité je prostředí, John nás euroasiatům nepřihraje, Klaus kdo o tom něco ví?
15. 06. 2010 | 10:12

ld napsal(a):

slavwin,

blekotáte poněkud nesouvisle, v tázacích větách otazník nepoužívaje, neřkuli, věty spolu vůbec nedávají význam . Neožral jste se takto před polednem?
15. 06. 2010 | 10:20

Marcus Agrippa napsal(a):

slavwin:
osobně nemám nejmenší problém přijmout Evropanství - Evropan české národnosti bude to stejné co Evropan německé národnosti nebo španělské nebo italské. Američani jsou taky hlavně Američani. V ČR je jediný problém - egocentrici a narcisové jako je Klaus by ztratili ten"svůj"rybníček, kterému"vládnou"a který oblažují svými moudry.
15. 06. 2010 | 10:33

jarpor napsal(a):

Taioseach

Bylo by to na delší debatu... jistě, žádný jiný způsob integrace neexistuje a ani existovat nemůže... nelze integrovat "na zkoušku"... nicméně, o tom, že se jedná o dost "umělý" projekt, odtržený od reality, spíše komplikující než zjednodušující celkou řadu věcí veřejných i privátních...to si myslím že je fakt...

Nehodlám nikoho přesvědčovat... jen suše konstatuji, že způsoby integrace jen aby byla viditelná stopa jeho politických protagonistů mi nepřipadá za pravé ořechové...

Kdosi zde napsal obec - kraj - stát - evropa. Přesně tak. Např. je-li něco svěřováno obci, kraji, státu i integrační Evropě, minimálně by se měli úředníci pohybovat z jedné úrovně na druhou a nikoliv narůstat na všech úrovních... a tak by se dalo pokračovat...

A právě proto, že občas do jakési podomise zavítám mohu si dovolit poznamenat : Takhle, soudruzi, tu Ameriku nedoženeme... a žádná strategie do roku 2020 či do jiného data Evropě nepomůže... stejně jako již zmíněná funkce prezidenta...

To není o kritice všeho... to je o kritice hloupostí, které se vydávají za nezbytné...

Hezký den
15. 06. 2010 | 10:33

Taoiseach napsal(a):

JC

"...pokud existuje dělení na 1. 2. - 5. kategorii obyvatel, pokud jednotlivé státy nedodržují základní pilíře 'velkého ideálu'..."

Nevím, co máte konkrétně na mysli. Jenom bych si dovolil připomenout, že volný pohyb osob je dodržován ode dne přistoupení ČR a fakticky fungoval už předtím.

Než se začnete rozčilovat, musím upozornit, že volný pohyb osob není nijak omezen Schengenským prostorem" na jeho vnějších hranicích jsou sice kontroly, ale občané členských států jsou bez dalšího pouštěni oběma směry. Dále: než jsme začali uplatňovat Schengen, byli na česko-německých, česko-polských a dalších hranicích kontrolováni BEZ DISKRIMINACE všichni, tedy i občané Francie, Belgie, Německa atd.

Dál musím upozornit, že ani omezením přístupu na trh práce není dotčen volný pohyb osob. S tím - uznávám, že hloupým - přechodným opatřením jsme předem dobrovolně souhlasili (a požadovali jsme jiná hloupá opatření). V každém případě omezení v přístupu na trh nikdy nebylo absolutní, uplatňují ho snad už jen dva státy a hlavně za 11 měsíců definitivně skončí. Na co potom budete nadávat? - :)

Je jenom jedna kategorie OBČANŮ EU.

Zřejmě se co nejdříve rozpadne Spojené království, protože je na MS ve fotbale (resp. v kvalifikaci) reprezentuje Anglie, Wales, Skotsko a tzv. Severní Irsko.
15. 06. 2010 | 10:40

JF napsal(a):

slavwin:

Pan Klaus je dle mého názoru z generace, kdy převážil pocit (možná potřeba) udržet poválečný status blahobytu(např. nyní dnes možná pejorativně nazýváme konzumní společnost). Tato generace se konstituovala na Východě i Západě bez ohledu na vzájemné politické pnutí.

Právě velmi podobná mi přišla postava Busche juniora a Klause ve snímku O kapitalismu s láskou od Moora.

Dle mého názoru Klaus nemá vlastní politické schopnosti (stejně jako Busch jn.), kterými by si udržel moc. Spíš jede na vlně vlivových skupin a je figurkou předstírajíci lépe či hůře demokracii.
15. 06. 2010 | 10:48

slavwin napsal(a):

Stokoruna není milion. Plocha a počet obyvatel ČR není prostředím kde by mohl jako politik vyniknout ani De Gaulle, jinak zlodějů si tu nikdo ani nevšimne, ti jen chtějí beztrestnost a klausotypy jsou směšné. Chci jen říci že hledání síly a významu v kurníku nemá cenu, je třeba jít do paláce, ale v těch je málo Čechů a Moravanů. Ne všechny paláce jsou pro nás příznivě nakloněné tak proč hledat pořád nějaký únik z toho evropského. Vyjimečný člověk se pozná není třeba aby to o sebe pořád prohlašoval, a národy i malými je to obdobné. Jinak i ti co si přihnou mají nám co říci pokud se příliš nevnucujou a nemelou pořád to sámé, proto končím a přeji veselé diskutování.
15. 06. 2010 | 10:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

et pluribus unum
Síla Evropy byla, je a bude v rovnováze její vnitřní jinakosti.
Naotkrojovaná jednota postrádá dynamiku, je odsouzena k strádání a postupně i zániku "vyhnitím ". Jednota - obecně, vede vždy k formalizaci původních účelů , apatii a odumírání.
Pouze konkurence vytváří atmosféru permanentní obnovy.
Tím netvrdím, že věci se nemají dít uvnitř většího státního útvaru. Naopak.
Ale jinak.

Co tedy glajchšaltuje duši Itala, Angličana, Čecha...? Co vůbec víme o jejich odlišnosti, tedy kromě zvulgarizovaných zkratek a historicky daných předsudků ? Kde a jak se rodí dnešní různost , je-li vůbec nějaká? Jak se to odráží ve fungování evropských institucí a jak by mělo?

To mě zajímá více, než debata o tom, zda idea Evropy vyhnije v Evropském parlamentě či v naší Dolní seznamce.

"Velký stát je jako povodí na dolním toku řeky
vše pod nebem se zde stéká
všem pod nebem je ženou
žena svým klidem vždy vítězí nad mužem
svým klidem se drží dole
a tak i velký stát se skloní před malým státem
a tím jej získá
malý stát se sníží před velým státem
a je jím pohlcen
někteří jsou anektováni tím, že se sníží
a jiní tím, že zůstanou nahoře
veliký stát by neměl chtít nic jiného,
než aby přivedl lidi dohromady a staral se o ně
a malý stát by neměl chtít nic jiného
než se spojit a sloužit lidem
Aby oba získali,po čem touží,
je třeba, aby se velký snížil před malým

(Lao´c )
/měkké a zdvořilé přemáhá silné a tvrdé/
15. 06. 2010 | 10:52

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"Bylo by to na delší debatu... "
Souhlas.

"...že se jedná o dost 'umělý' projekt, odtržený od reality, spíše komplikující než zjednodušující celkou řadu věcí veřejných i privátních...to si myslím že je fakt..."
Já si myslím, že je to Váš názor - :)
Můj názor je, že to historicky vzniklý, komplikovaný a dost těžkopádný kompromis.
Ani jeden z názorů není "tvrdý fakt".

S tou optimalizací úředníků bychom možná mohli začít doma...

Jinak už jen trochu škodolibě: v Lisabonské strategii samozřejmě nebylo o dohánění USA ani slovo - to je jenom výklad. Nevím ani, že by někdo mluvil o nějaké nutnosti, spíš šlo o to, co je potřebné nebo vhodné. Opravdu netuším, proč vám tak strašně vadí funkce prezidenta (stálého předsedy) Evr. rady. ER je, jak správně uvádí i MB, nejmocnějším orgánem EU a přitom nebyla (na rozdíl od Komise nebo EP) reprezentována víc než půl roku jednou osobou (za českého předsednictví ani půl roku). Trocha kontinuity se občas hodí...
15. 06. 2010 | 11:04

JC napsal(a):

Taoiseach,
Sorry, ale vaše řeči, to jak opsané z nějaké EU-populárně naučné brožurky.:-)))
Skutečný život a pocity lidí jdou poněkud jinou cestou.
15. 06. 2010 | 11:28

ld napsal(a):

Hnuj,

nabídl jste ve Vámi připravované straně nějaká stínová ministerstva zdejšímu Rumcajsovi?
15. 06. 2010 | 11:33

Taoiseach napsal(a):

JC

OK, uvádím fakta, přes skutečný život je třeba J.W.Goethe a přes (Vaše) pocity Vy.
15. 06. 2010 | 11:33

jarpor napsal(a):

Taioseach

Jen krátce :
Ano, v Lis. strategii nebylo nic o dohánění... přesto se vypracovávají scénaře kdy EU dožene... a co se musí udělat, aby se tak stalo... K čemu je to dobré - to nechť si zodpoví každý sám...

Nevadí mi prezident... jen na něm demonstruji zbytečnost - funkce, aparátu, úřednictva, atd... vše něco stojí... a nakonec se zjistí, že penízky holt nejsou...
Komise, podkomise... a nakonec se zjistí, že nikdo nekotroluje, taky nedodržuje...

Připadá Vám to vše jako "projekt" udržitelný ? Mám o tom jisté pochybnosti...

Soudím, že nezměníme své postoje, které nám však jsou stejně platné moc málo... Zatím pozorujeme, jak se vyvíjí svět a jak naše integrace... a ať tak či onak, nakonec nám nezbude, než se přizpůsobit...

Opakuji však, co už jsem kdysi napsal... Národy na západ od našich hranic nemají zkušenost z řízení z jednoho centra a nemají zkušenost z konců takových řízení... Vše naznačuje, že si takovou zkušenost chtějí prožít na vlastní kůži, že jim nestačí informace o našich prožitých zkušenostech... že je jedno, zda hloupost a zbytečnost přichází z Moskvy či z Bruselu... že hloupost je prostě hloupost... a každá zbytečnost cosi stojí... když ne peníze, tak alespoň ztrátu důvěru ve vizi a směru...

Hezký den
15. 06. 2010 | 11:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

Id
Ne. Chtěl bych si ještě nějaký čas zachovat všech pět pohromadě.
15. 06. 2010 | 11:43

vlk napsal(a):

Tohle je dokonalá bednářovská matlanina. Ve smyslu - EU je ďábel a komiise je ´dábel a EP je taky ďábel, atd.a td. Prostě his Master Voice z Hradu.
Je zajímavé , že všelijací Bednářové na jedné straně chtějí , aby EU dále neintegrovala, neposilovala s e EU na úkor národních států, aby prostě nevznikl superstát, na straně druhé títíž Bednářové vykřikují, že EU je nedemorkatická a že tam rozhodují nikým nevolené struktury.
Musíme si melj pane Bednář. Slepice buď může snášet vejce nebo z ní lze uvařit polvku. Nelze obojí najednou. A podobně je to s EU. Buď budete votovat za toABY EU ZUSTALA ORGANISACÍ, kam jendotlivé s táty m v zájmu funkčnosti přenesou část s vých pravomocí, ale řídící s truktury,jako v každé podobné organizaci zůstanou nevolené,a le nominované členskými státy - to dobrovolně nebo budete votovat pro to,aby se EU ppřeměnila v superstát, nadřezený státůmnárodním, pak je ovšem nutnévýrazně posílit demorkatický princip vzniku nějakého mandátu nebo funkce.
Kritizovat nedostatek demorkacie v EU a nebýt pro prohloubení integrace prostě nelze. Podobně nelze najednou kritizovat, že rozhoduje hlavně rada, a třeba summity halv států nebo ministrů a nikoli Ep , ale rajtovat na tom, že každý stt by měl mít zachované právo veta. To je dokonalý nonsens a fantasmagorie.

je zajímavé, že všichni rajtují na EU, včetně Bednáře a nikdo ani necekne, pokdu jd eo NATO a jeho struktury. při tom NATO je přesně totéž , ohledně obrany a brané moci, co EU v ekonomice a občanských právech.

Žádný z evropských států, možná s vyjímkou Německa nemá šanci v globální ekonomice. Kalka zdejších klausoozvěn však exhibuje nad špatností eEU. Aniž by věděli, co místo ní. Jsou ovšem s chopni na jejímpohřbu nadšeně jásat. A yvměnit Brusel za Belrín.
Nicméně titíž lidé chtějí těsnější provázání armády na NATO! Blondýna od Johna už jd e tak daleko, že jako odbornic ena armádu rozumuje nad tím, že vlastěn naš e armád a je expediční a tudíšž specializovaná, že bud e působit v misích v pouštích a velehorách,na Antarktidu a džungly zřejmě chcilkově zapomenula, a že ted y nepotřebuje tankovévjsko a nepotřebuje dělostřelectvo. Včera k t omu přispě moudrý Kalousek, jestli vůbec potřebujeme letectvo.
Já si do těď myslel, že armádu máme hlavně kvůli obraně země. Teď vidím, že hlavně kvůli mysím dopiuští a velehor.Jakkoli nemáme anijendo , ani druhé.

Nicméěn Brusel a jehoprý deficit demorkacie je náš úžasný problém. A že Bednáře ani nenapadne, že demorkacie byla prostě projevena jjendorázovým aktem. Totiž aktem referenda o přistoupení do EU: NAše reperezentanty a ž na poslanc e tam nominujena základ +ě svého zastupitelského mandátu dmeorkaticky zvolená vláda. Která také , na základ ě stejného amndátu za nás vyjednává v r adě ministrů nebo šéfů států.
Stejěn jako v NATO.
Jen ohledně vstupu do NATO nebylo žádné referendum. ZZístupce a vyjendávání tam ale vedeme úplně stejně. A také do NATO nevolíme žádné poslance.

Prostě jd e o účelový blaf,ale hlavně klacek na EU.

Nic víc. A Bednář bud e jistě daleko spokojenější, až místo do Bruselu, po zhroucení EU, jaksi on řada dalších přeje, budeme jezdit do Berlína. Pardon,do Wolfsburgu. Protože pokdu tam s e rozhodnou Škodu přemístit od nás na Ukrajinu nebo do Číny, můžem tady zhasnout.
15. 06. 2010 | 12:06

Realista napsal(a):

Zkuste, p. Bednáři, vyplodit také něco jiného než pořád demagogizovat ohledně EU.
15. 06. 2010 | 12:18

jarpor napsal(a):

No, tak aby nezůstalo jen u EU, u jednoho tématu, je třeba konstatovat :

"je zajímavé, že všichni rajtují na EU, včetně Bednáře a nikdo ani necekne, pokdu jd eo NATO a jeho struktury. při tom NATO je přesně totéž , ohledně obrany a brané moci, co EU v ekonomice a občanských právech."

Hmm...
Tak jednak - blog je o EU a jednak - fakt je výše uvedené míněno vážně ?

Nějak si nevzpomínám, že volíme do "parlamentu NATO"... nebo do nějaké takové volené struktury, jako má EU
a asi uniklo, že by po rozhodnutí nějaké komise EU následovalo striktní a "vojenské" plnění podle nadřízenosti a podřízenosti evropských struktur...

Vidět demokratickou strukturu EU (byť s deficitem demokracie) stejně jako vojenskou alianci NATO - to chce opravdu notný kus ploché vlkovké představivosti ...

No hlavně, že uhneme od tématu tak, abychom mohli kopat do současně jednajících o možné budoucí vládě... což byl asi hlavní důvod této části repliky...

"Žádný z evropských států, možná s vyjímkou Německa nemá šanci v globální ekonomice."

Hmmm... a ta Škodovka o keré je řeč na konci repliky je řízena Bruselem nebo majiteli ? A na to, aby prodávala v Číně se musí majitel zeptat v Bruselu ? A Brusel rozhodne, jestli zůstane "sedět" nebo se přestěhuje ? ...
A v globálním světě existují výrobky EU (Made in EU) nebo je to produkce a prodej zboží vyrobeného v Německu, Francii, Španělsku, České republice,...(Made in...) nebo firmami z těchto zemí vyrábějící zboží bůhví kde ??

To jsou mi novinky... od pana Vlka !
Spíše pel-mel... jako obvykle.

Hezký den
15. 06. 2010 | 12:55

Taoiseach napsal(a):

jarpor

V Lis.strategii bylo uvedeno, že EU se má do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa - což se nepodařilo. První jsou pořád USA, ale brzy to může být třeba nějaký asijský "tygr". O scénářích nic nevím, ale pokud je vypracovávají novináři nebo nějaké soukromé ústavy, nemá s tím EU nic společného.

"zbytečnost - funkce, aparátu, úřednictva"
Je to věc úměrnosti - nějaký aparát být musí. Vydělte si každý orgán EU padesáti a porovnejte s odpovídajícím orgánem státní správy ČR.

"a nakonec se zjistí, že nikdo nekotroluje, taky nedodržuje..."
Jistě. A když náhodou chce Komise pokutovat ČR za nedodržení, tak je to taky špatně - :)) .

Porovnání řízení z Moskvy a z Bruselu takovýmto s odpuštěním primitivním způsobem, je opravdu mimo mísu. RVHP si ještě docela pamatuju a konstatuju, že neměla ani jeden z atributů EU: volby, právo veta, spolurozhodovací proces, institucionální rovnováha, nezávislý soud, sekundární legislativa, mnohojazyčnost atd.

Pokud byste chtěl věrohodně argumentovat, musel byste být asi o tři úrovně konkrétnější.
15. 06. 2010 | 13:10

jarpor napsal(a):

Taioseach

Dovolíte-li, ukončil bych naši debatu tak, že já Vás nenutím k akceptaci mých postojů ( a tím říkám, že nehodlám nic dělat s "úrovní mé argumentace" :-)) ) a že je Vaší věcí, jak s mými "podúrovňovými" a pro Vás "nevěrohodnými" argumenty naložíte...

Připouštím, že každé srovnání "kulhá"... toho jsem si vědom... přesto na mém srovnání nehodlám nic měnit.

Hezký den
15. 06. 2010 | 13:39

Takahashi napsal(a):

By mě zajímalo, jak získal ten "národní stát" tu legitimitu... Když se kouknu do historie třeba o 300 let zpět - situace by byla dost jiná a "národní stát" by byl vnímaný jako usurpující instituce, z dnešního pohledu fašizující...
15. 06. 2010 | 14:14

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Vaše argumenty jsou "nadúrovňové", skoro všechno je "pod Vaší rozlišovací schopnost", jak praví Veliký Guru (nikoli můj) - :) .
15. 06. 2010 | 14:37

Lspeedy napsal(a):

Ach jo, to je zase nesmysl...
Podle stejných argumentů neexistují USA jako demokratický stát - americký národ je asi stejná iluze jako evropský...a přesto USA očividně existují a jejich demokratickou legitimitu nikdo nezpochybňuje...kde asi udělali soudruzi z NDR chybu...?;-)
15. 06. 2010 | 14:47

Hans napsal(a):

Bednáři, Bednáři. Fascinuje mne, kdo všechno získal u nás papíry profesora. Vždy jsem myslel, že profesor je někdo, kdo vyniká inteligenci, ale vidím, že ten titul získá kdekdo. např. šílený Klaus, Bednář a podobní. Asi není jen VŠ ODS v Plzni, ale i další. Ty hlupče, USA nejsou demokratické? VB nejsou demokratické? Anebo to jen několik šílenců, typu pomateného Klause by jen pořád šířilo rozpory mezi lidmi. Já např. vůbec nepotřebuji magory z Prahy, kteří si myslí, že jsou monarchové a zatím jsou jen staří zloději, někteří s titulem táta tunel. Mi by plně vyhovovala vláda v Bruselu, u které by se zmenšila možnost, že se ke korytům dostanou takoví zloději a podrazáci, jak u nás. Je mi srdečně jedno, jestli mě okrádá o daně lump v Praze, nebo Bruselu. Naopak tím, že máme ještě jednu vládu v Praze, a to ještě takovou, která loni a letos giganticky zadlužila ČR a znovu chce sedět v Praze u koryta. Dost bylo pražských lumpů, ať žijí Spojené Státy Evropské. Jen tak mimochodem, u nás je nějaký národní stát? Tady jsou Češi, Moraváci a Slezané, plus pražští lotři a zloději, kteří berou nepoměrně větší část daní na sebe, než jiné regiony v ČR.
15. 06. 2010 | 14:52

jarpor napsal(a):

Taioseach

Ponechám bez odezvy Váš "kopliment" a na závěr si jen dovolím jednu otázku, na kterou stačí odpověď ano-ne :

Máte nějaké opravdu praktické zkušenosti s něčím, co se bezprostředně týká podkladů a postojů naší republiky pro procesy v rámci nějaké struktury v EU ?

Děkuji za Vaše názory a pokud se rozhodnete, za odpověď.

Hezký den
15. 06. 2010 | 14:53

scientist napsal(a):

pane Bednář, chybí Vám vzdělání. zcela ignorujete badatele, kteří velmi přesvědčivě ukazují, jak se politický národ velice často buduje "zhora"

to, co dnes považujete za přirozené v době svého vzniku mnohdy žádnou sdílenou identitu nemělo. Ta se budovala ex-post...

každý národ je veskrze konstrukt. zkuste aspoň toho notoricky známého B. Andersona. Ten vyšel i v češtině...

a nebo radši ne. sesypala by se Vám celá ta Vaše konstrukce a domeček z karet
15. 06. 2010 | 15:06

Petr z Tábora napsal(a):

Je to pěkný rozbor pane Bednáři a oceňuji, že si to nijak neulehčujete. Nicméně bych oproti Vám nebyl tak kritický k základům EU. Spíše mi vadí demokratický deficit daný slabou mocí zákonodárnou a příliš silnou mocí výkonnou.
15. 06. 2010 | 15:09

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Abych byl stručný, odpovím:
ano.

divná reCAPTCHA: Government swede
15. 06. 2010 | 15:46

JC napsal(a):

scientist,
Hmm, dobřem a kteří badatelé ukazují jak takové politické národy budované "shora" občas končí ?
CCCP,Jugoslávie, ČSSR, Neustále na hraně Belgie nebo třeba Kanada ?
15. 06. 2010 | 15:58

scientist napsal(a):

JC
víte, nemám čas se rozepisovat, ale kdo má skutečný zájem, potřebné informace najde.

já jen tak bokem utrousím taky hezký příklad: Itálie či Francie.

tak si s tím nějak poraďte
15. 06. 2010 | 16:10

JC napsal(a):

scientist,
Zůstal bych u toho, že někde to funguje a někde prostě ne.

Spíše tedy, než se ujišťovat, že to fungovat musí, bych hledal důvody proč to někde nešlo a snažil se neopakovat chyby.
15. 06. 2010 | 16:25

slavwin napsal(a):

Líbí se mi Hans, kdyby založil stranu určitě jsem Hansovec, ten prof. Bednář mi připadá takový bolševický trubadúr, který ztratil námět a lidi, kteří byli na jeho přednáškách ochotni se vyspat a pak bouřlivě zatleskat, Klaus je něco podobného v modrém.
15. 06. 2010 | 19:50

slavwin napsal(a):

Jinak pane profesore mi připomínáte fotografii jednoho francouzského profesora, který napsal nějaké české dějiny, bylo to mém otci učiteli z první republiky. Pro Vaši útěchu sděluji, že mé tehdejší životní zkušenosti i intelektuální schopnosti mi nedovolily se do toho díla začíst, takže ponechávám znalcům případné srovnání.
15. 06. 2010 | 19:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 06. 2010 | 21:30

dennis napsal(a):

to Quiedo,
po shlednuti linku - Vy jediny jste se vyjadril k meritu veci. Po shlednuti linku je dalsi ucast v diskuzi jen placanim do vody.

Pro zvedave: Quiedo 15. 6. 9:49
15. 06. 2010 | 22:18

dennis napsal(a):

to Quiedo,
Evropu za nas sjednoti islam. Bez diskuze. Bez diskuze mineno nejmin dvou rovinach :-) Dennis
15. 06. 2010 | 22:22

patriot napsal(a):

Mýlí se všichni ti, co si myslí, že Unie nefunguje.

V průběhu násilné „integrace“ vznikly a neustále vznikají tisícovky nových politických a byrokratických „pracovních míst“. Čerpadlo na peníze daňových poplatníků pracuje na plné obrátky a plní bruselská koryta, miliardy mizí v soukromých kapsách všech těch ouřadů, poslanců, komisařů a báťušků…

Cíle bylo dávno dosaženo. Funguje to!
15. 06. 2010 | 22:23

Pípa napsal(a):

Ten co kydá:
To z 10.52.19 je moudré. Ale já mám radši měkké na měkké. Dobrou.
15. 06. 2010 | 23:26

Hašek V. napsal(a):

evropský lid se vytvořit dá. To se vezme loď afrických imigrantů týdně a k tomu se přidá systematické vymívání hlav evropanů už od dětství medii. O tom jak jsou černí super, jak spívají na mtv, hrají fotbal... a tím to končí. A postupně rok od roku tak zvyšujete počet barevných. Co na tom že jsou líní´, hloupí a neseriozní ve srovnání s původními příslušníky evropských národů. Je to hlavně NOVÝ EVROPSKÝ LID!!!!
16. 06. 2010 | 07:26

slavwin napsal(a):

Qiedo, Denis
Vaše diskuze má co říci. Nelze za velké utrpení považovat 2 světovou? Co je a není vývoj pozitivní nebo negativní těžko usuzovat. Kniha myslím Dimun Nostradamus rozluštění (nebo tak nějak) za účinnou hráz proti islámu považuje Němce. Islám, v systému který vytvořili se nenasytí a jsou expanzivní. Expanzivní rusko dokázalo že tam kde byl poměrně pozitivní vývoj došlo po jeho zabráni k útlumu. Vývoj snad umí předpovědět jen věštci, my můžeme jen usuzovat. Myslím si, že velká podjatost vůči Němcům je škodlivá, rozumná podezíravost nejen vůči nim je na místě.
16. 06. 2010 | 08:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hašek V.
Máte tam několik hrubek.
Váš černošský učitel češtiny by z Vašeho textu radost jistě neměl.
16. 06. 2010 | 11:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy