Nebudeme v klidu!

06. 04. 2014 | 23:02
Přečteno 4710 krát
Reflexe nad jednou anketou vztahující se k minulosti

Revue Paměť a dějiny uspořádala v čísle 1/2014 anketu mezi jednotlivými kandidáty na ředitele/ředitelku ÚSTR, která by čtenářům přiblížila jejich vize a plány.

Politicky macešská ochránkyně českých dějin

Podle Muriel Blaive má Ústav pro studium totalitních režimů „za úkol vybavit občany České republiky teoreticky a metodologicky k tomu, aby byli schopni si kolektivně osvojit vlastní komunistické dějiny.“ Už první věta naznačuje, že autorce je blízký politický koncept sociálního inženýrství a státní paternalismus. Chybí už jen slova o „práci s masami“.

Vybavit“ lze například auto povinnou lékárničkou, ale „vybavit“ metodologicky občany České republiky, aby si „osvojili“ vlastní komunistické dějiny, lze jen za předpokladu, že člověk nebude respektován jako subjekt s vlastní gnoseologickou autonomií, ale bude považován jen jako pasivní objekt vhodný k funkční kolektivní „vybavenosti“ přijmout určitý typ konstruované minulosti.

Jako horor z románu na téma sociálního inženýrství působí i podmínka, že teprve po „vybavenosti“ patřičným vědecko-metodologickým zařízením si čeští občané mohou „kolektivně osvojit vlastní komunistické dějiny“.

Ve vztahu k minulosti si kandidátka zjevně neumí položit elementární otázky.

Například proč a jakým způsobem by si měli dřívější aktivisté undergroundového hnutí „osvojovat“ komunistické dějiny? Navíc ještě národně „kolektivním“ způsobem, když po desetiletí vytvářeli naopak anti-kolektivistické a kontrakulturní dějiny.

Genderová“ představa, že komunistické dějiny jsou časem opuštění sirotci, které si musí současná občanská společnost „osvojit“ jako matka-pěstounka, je politicky přímo macešská.

Zdůrazňovaný „musismus“ kolektivního osvojování dějin (česká společnost se „musí“ vyrovnávat...) svědčí i o autorčiným gnoseologickým zúžení reality.

Kandidátka tvrdí, že se řídí vědeckými západními metodami, neboť „hlavně na Západě“ mají bohaté zkušenosti například z dějin každodennosti, sociálních dějin nebo orální historie. Tudíž, na rozdíl od nás, než se Západ začal „věnovat dějinám jejich druhého velkého autoritářského režimu, byli metodologicky dobře připraveni.“

Samospasitelná macešská záchranářka českých dějin prosazující paternalismus vědeckých sociálních inženýrů nepřímo říká, že Češi jsou nepřipraveni na dějiny a proto mohou očekávat metodologickou záchranu jen ze Západu.

Byť sama na jedné straně tvrdí, že „ÚSTR musí prosadit pluralitu historických výkladů, aby se v nich mohli Češi poznat a osvojit si je“, na druhé straně ignoruje, že existuje západní epistemologická pluralita, jejíž součástí je právě kritika metodologického inženýrství. Tato kritika odmítá i historiografii jako objektivní vědeckou disciplínu a nahlíží ji prizmatem literární tropiky.

Za předpokladu, že historiografické sociální inženýrství spadá spíše do žánru psaní historie jako umělecké literární formy, potom lze na spásonosné národní pojetí kolektivního osvojování si komunistických dějin nahlížet jako například na literární hororový žánr.

Francouzské historičce se zjevně nelíbí chaos českých dějin. Není však metodologicky tvořivější než historiografický pořadač založený na sociálním inženýrství?

Mimochodem, není to poprvé co její závěry a postřehy „připadají dílem naivní a hloupé“ (Adam Drda) nebo jsou poznamenány „zásadními koncepčními omyly“ (Petr Zídek).

P. S. Ve své koncepci rozvoje ÚSTR Muriel Blaive napsala, že „byla hlavní ředitelkou Ludwig Boltzmann Institut ve Vídni“. Když se zjistilo, že tomu tak není, nejdříve se k tomu odmítla vyjádřit pro Parlamentní listy a zjištění bagatelizovala slovy, že je to „blbost“. Ve stejné době pro časopis Respekt však uvedla: že „v psaném textu šlo o nedorozumění dané mým nepřesným překladem“.

Možná, že paní Muriel Blaive nemyslí své kandidátské řeči vážně, protože vznikají z jazykového nedorozumění dané jejím nepřesným překladem.


Vizionář floskulí a lineárního pohybu dějin

Další kandidát Zdeněk Hazdra hned v úvodu apeluje na to, že „naše země potřebuje instituci, která dovede narušit obecnou lhostejnost vůči soudobým dějinám a která se nebojí otevírat problémové otázky nedávné minulosti. Umět se vyrovnat s minulostí je klíčový předpoklad pro každou společnost, která se chce pokládat za vyspělou, a u nás je nejvyšší čas, abychom se tomu začali pořádně věnovat.“

Je příznačné, že ten, kdo v souvislosti s vlastní kandidaturou zdůrazňuje, že „je nejvyšší čas“ na výše uvedené, zároveň mlčí o tom, co v předcházejícím čase sám dělal. Byl to přece současný náměstek ÚSTR Zdeněk Hazdra, který například obhajoval historika a zimního ředitele ÚSTR Jiřího Pernese, jenž v souvislosti se svým studiem Večerní university marxismu-leninismu podporoval „lhostejnost“ k soudobým dějinám a v médiích razil historiograficky alibistickou a relativistickou tezi, že za komunismu se „každý musel nějak prostituovat“.

Z teze „vyrovnat se s minulostí“ se stala bezobsažná politicko-moralistická floskule, která zakrývá skutečnost, že historie a minulost není lineárním pohybem, „směrem k  jakémusi konci, k naplnění skutečného významu“ dějin, jak si myslel například Hegel nebo Marx. Dějiny není možné jednoduše „narovnat“ nebo se dokonce vrátit k nějakému původu.

O úrovni každé disciplíny vypovídá její styl a jazyk. Pokud historici používají bezobsažné fráze, svědčí to často o nedobrém stavu samotného diskursu. Hazdra není schopen reflektovat chaos uplynulého čtvrt století a proto se vyjadřuje jakoby ani neexistovala žádná reflexe zpochybňující jednoduchou linearitu vyrovnání se s českou minulostí (viz například kniha „Češi a jejich komunismus“ od Françoise Mayer).

Signifikantní je i sebepodpůrná apelativní věta: „Nesmíme se také bát přesahu do každodenní roviny.“ Pro nezasvěceného čtenáře věta vyznívá nesrozumitelně. Ve skutečnosti je úlitbou zejména levicovým historikům, politologům a intelektuálům (někteří sedí i v Radě Ústavu), kteří otevřeně zastávají stanovisko, že zkoumání dějin každodennosti v období husákovské normalizace vypovídá o politickém režimu více, než zkoumání represivních složek v „totalitním výkladovém modelu“.


Osvícenský (encyklopedický) projekt

Kandidát Viktor Meca, byť jako jeden z mála výslovně zdůrazňuje „lidský rozměr“, svou představu opírá spíše o historiografické osvícenství, respektive ho zakládá na encyklopedizaci obětí i bojovníků proti totalitě „coby výstrahy před totalitními systémy, které již nesmí nikdy zvítězit“.

Podle něho je ideálním vzorem paměti památník Jad Vašem, který je jakousi „největší sbírku výpovědí obětí“ a vzor pro český projekt Paměť národa.

V českém prostředí by se obdobný projekt stal spíše jakýmsi zežluklým historickým muzeálním kabinetem, kde se budou v jednotlivých digitálních regálech nacházet pouze rozsáhlé slovníky a encyklopedie „obětí totalit a bojovníků proti nim“.

Může být encyklopedie, pokud jde o zdůrazňování „lidského rozměru“ skutečně vhodným prostředkem?


Dějiny nahlížené prizmatem památky a profylaxe

Kandidát Adrian Portmann říká, že „Ústav má dva hlavní úkoly - zajištění trvalého mementa a prevenci. Měl by udržovat povědomí o statečných postojích a činech osob, které se nesmířily s existencí nacistické a komunistické diktatury. To je velmi důležitý morální závazek. S ním přímo souvisí zkoumání a připomínání porušování občanských a lidských práv, včetně rozmanitých podob perzekuce, která si vyžádala mnoho obětí.“

Má se minulost připomínat jako trvalá památka znehybněného času nebo je třeba hledat dynamičtější a aktivistické formy, vyjadřující sounáležitost s minulostí?

Pokud Ústav vlastní například jedinečné dokumenty o nichž pozůstalí obětí většinou vůbec nemají ani tušení, jako například nikdy neodeslaný, poslední dopis politického vězně před popravou, neměla by být tato státní instituce informačně více aktivní ve vztahu k občanům?

A neusnadňujeme si příliš pohled na minulost a dějiny, pokud je vnímáme prizmatem památky a profylaxe?

Stačí ve společnosti udržovat povědomí „o statečných postojích a činech osob“ nebo je třeba minulost „psychedelizovat“? Tedy vytvářet „jiné vědomí“ o osudech lidí, například ve vyvražděných Lidicích, v kryptě kostela svatého Cyrila nebo v souvislosti s udáním Milana Kundery?

Mají být oběti jenom „morálním závazkem“ nebo jsou spíše oním setkáním s Druhým, který narušuje naši bezstarostnost, dle něhož pochopíme, že už nikdy - jak říká Emmanuel Lévinas - nebudeme v klidu?


Opisování zákona není naplňování vize

Poslední kandidát Karel Světnička ve zmiňované anketě říká, že stačí jen „opsat“ preambuli zákona č. 181/2007 Sb., neboť „vystihuje dokonale důvody, proč je ÚSTR nutný. Problémy ve všech sférách života ukazují, že máme stále daleko do jejího naplnění.“

Pan Světnička aktualizuje zkoumání totalitních dějin i ve světle událostí na Ukrajině a zdůrazňuje potřebu zkoumat „80. léta, hlavně druhou polovinu, kdy došlo k přechodu od totality k demokracii“.

Měl by kandidát na ředitele pouze opisovat zákon? Neměl by přicházet s vizí jak zpřítomnit obrazy-času, které nevzešly z pouhé aktivity zločineckých organizací a systému založeného na komunistické a nacistické „ideologii“, ale například i na tělesnosti? Systematická destrukce společnosti, ale i rezistence se přece neodehrávala jen v rovině vědomí, ale i prostřednictvím naší tělesnosti, která skrytým způsobem stále určuje naší současnost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

argun napsal(a):

Teoretik chaosu produkuje chaos, zdá se.
06. 04. 2014 | 23:40

čert }:o) napsal(a):

„Jsem nenapravitelný optimista, dokonce i když se říká:
chaos, chaos, chaos, rozpad, rozpad, rozpad.“
Michail Sergejevič Gorbačov =o)))))
07. 04. 2014 | 00:46

K.V napsal(a):

Je to zajímavé, jaké žvásty se musí použít, když musíte zdůvodnit k čemu je naprosto zbytečná instituce.
.
Stačí jedna věta abych vám řekl k čemu je auto, pračka, chleba, primář v nemocnici nebo ředitel firmy. Protože to se dá vysvětlit
07. 04. 2014 | 06:51

vasja napsal(a):

Dobrý típkové si chtěj pařit pozqadí v koženym křesle.
07. 04. 2014 | 06:59

Neudržitelný napsal(a):

Mám ho. Jasného kandidáta na ředitele ÚSTRKu. Jan Berwid-Buquoy. To budete koukat jaké pak budeme mít dějiny. O tom se Vám ani nezdálo v těch největších hororových snech. Když potřebujete nějaký ÚSTRK tak dobře Vám tak.
07. 04. 2014 | 07:01

pgjed napsal(a):

ÚSTR má občanům, pamětníkům obou totalit i mladší generaci především zpřístupnit všechny dostupné informace o této nechvalné minulosti, její teorii, praxi, protagonistech, hybatelích, jejich skutcích odpovědnostech a názorech, především v podobě digitalizovaných síťově dostupných dokumentů a pak v podobě tematických studií. Bez výběru a selekce, bez připitomělých komentářů a bolševických relativizací. To byl připraven dělat Pernes, to dělal Herman. Je těžkou vinou politiků ODS, ČSSD a TOP09 a disidentů v čele s P. Šustrovou, že tuto roli ÚSTRu naprosto paralyzovali, hodili ÚSTR v plen bolševikům, aby si pod pseudodůvody (jak vidno) hleali způsoby, jak mlžit, znepřístupňovat a vytvářet polepšené zdání minulých hrůz, které si pamatuje osobně stále méně a méně lidí. Prostě rozsemelovat ÚSTR na sra..u.
07. 04. 2014 | 09:19

pgjed napsal(a):

To K.V.: ÚSTR zbytečná instituce? Pochlubte se, co jste prožil z totality a za totality. Jak jste se jí bránil a jaké jste si vzal poučení. Co znáte z pozadí a ze souvislostí? Myslíte, že, kdyby byl tak zbytečný a neměl co odhalovat, že by věnovali bolševici tolik úsilí, aby se mu dostali na kobylku a znovu aktivizovali i užitečné idioty z charty, aby jim pomohli paralyzovat ÚSTR stejně, jako svého času vnitro a systém likvidace STB a vyrovnání se s minulým režimem?
07. 04. 2014 | 09:27

Terry Fox napsal(a):

A taky bychom se měli vážně zamyslet, jestli už není načase založit ÚSPB - "Ústav pro studium polistopadového bordelu". Ten by měl práce za deset ÚSTRů. A taky dbát aby se z dnešních dokumentů nic nestratilo, aby si budoucí pokolení mohla udělat obrázek co se tady dělo. To až pak bude filosofické pošušnáníčko pro pana Vodrážku.
07. 04. 2014 | 10:02

buldatra napsal(a):

S minulým režimem mělo nastat vyrovnání po převratu.
Ehm, tedy, po sametu.

I nestalo se a papalášstvo z komančských dob volně vplulo do doby nové, přetransformovalo a přejmenovalo se a máme ho tu dodnes.
Žádný ústav to už nezachrání.

Čtvrt století to tak funguje a jestli je nějaká síla mocná k tomu, aby tento stav změnila, ústav to rozhodně nebude.
Ale když už tu je a má pod palcem ty archívy a hromady materiálů, tak nechť to do mrtě zveřejní. Teprve potom bude alespoň k něčemu.

I když, na druhou stranu, na zveřejnění a zpřístupnění toho všeho marastu není nutné mít onen speciální ústav a v něm všeliké fosílie, které do toho kecají, jak se jim zrovna hodí, za peníz daňových poplatníků.
07. 04. 2014 | 10:04

K.V napsal(a):

pgjede, nevím proč napadáte,
já se nemám za co stydět, Leda za to že po cinkání klíči jsem jeden z mála který NEKRADE A PRACUJE, to znamená jsem v této zemi za blba.
.
ÚSTRK trapně ně bádá nad účelovým a již před 24 lety upraveným a probraným archivem.
Zbytečné
Když už- Měl by to být archiv jako každý jiný, s běžnýmio zaměstnanci, měl by evidovat, digitalizovat, hlídat aby se nerozkradlo a umožnit bádání každému kdo chce. Tečka. Jakékoliv boje o něj jen ukazují že to je zbytečnost, korýtko a zdroj klacků na ničení nepohodlných
07. 04. 2014 | 10:37

Sech napsal(a):

K čemu ÚSTR! Mladí jsou dnes už cool a in, rady typu přemluv bábu už nekonzumují ale sami rozdávají. Jejich nativní lidské vzory, jakými jsou např. Šimon Heller nemůže nahradit žádná umělá instituce.

Svou jedinou šanci ÚSTR historicky propásl. Zapoměl ukázat prstem na polyformismus
komunistů. Tak je tady máme stále, v mnohem nebezpečnější podobě. "Modrá je dobrá".

Místo propagantistické osvěty, která je zbytečná by se ÚSTR měl zaměřit na příčiny, které reálně vytváří podhoubí k renesanci komunistických ideí. Například na některé aktuální atributy jako jsou 30.000 bezdomovců, 650.000 nezaměstnaných nebo 2 miliony chudých důchodců. Statisíce ohrožených exekucemi, ztráta práce v masovém měřítku, dluhy.
Jenom idiotům může být nejasné, proč krajské volby vyhráli komunisti s převahou zrovna
v ústeckém kraji.

Je smutné slyšet zdůvodnění voliče komunistů - "volím je, protože nekradou".
Že kradli? Lidé žijí přítomností.
07. 04. 2014 | 11:08

K.V napsal(a):

Sechu- Souhlas AŽ NA POSLEDNÍ ODSTAVEC
ten rozdíl je v tom že komunisti sebrali palác kde se modlilo 5 mnichů nebo bydlel jeden šlechtic, a udělali z toho nemocnici, domov pro seniory k užitku tisíců lidí.
Zatímco po cinkání klíči se rozkradlo to co tu vytvořili za těch komunistů poctivou prací, a ukradli to nenažraní jedinci pro sebe.
07. 04. 2014 | 11:27

Jáchym napsal(a):

Text pana Vodrážky je natolik hloupě nekonzistentní, až je milý.
Osobně bych si příl, aby publoikoval častěji.
Je to něco jako očkování kravskými neštovicemi - člověk pak získává imunitu vůči poďobání těmi pravými.

Škoda, že ve vysílání Svobodky a Hlasu Ameriky existovala tvrdá intelektuální a inteligentní cenzura !

Pokud by tehdy svobodně promenovaly éterem promluvy Vodrážkovy úrovně, asi bychom, očkováni slabotou kravských neštovic, tak blbě nenalétli žonglérům slov typu Václava H. - Ruzyňského.

Jó, to bejvla jiná houfnice !
Ještě dnes mám jedno ucho otlačené, jak jsem na upravené sovětské VEFce poslouchal a žral ze Svobodky jeho perfektně formulované kydy!

Jenže si říkám - nevěřil svým slovům snad tak trochu i Havel sám ?

(Vodrážku už dnes z ničeho takového, Pánbůh chraň, nepodezírám, to by byla urážka jeho jemně nadprůměrné, i když nepoužíváním silně zanedbané inteligence !) :-)
07. 04. 2014 | 11:42

Rudi Koutek napsal(a):

K.V napsal(a):
"Sechu- Souhlas AŽ NA POSLEDNÍ ODSTAVEC
ten rozdíl je v tom že komunisti sebrali palác kde se modlilo 5 mnichů nebo bydlel jeden šlechtic, a udělali z toho nemocnici, domov pro seniory k užitku tisíců lidí."


Moji rodine komunisti nic nesebrali(nic nemeli a byli sami komunisti), ale na rodine me manzelky se vyradili. Dedecek vykoristoval sveho ucne, vsechno mu sebrali a sel pekne makat do huti, tech par hektaru, ktere meli, jim sebrali taky. To, aby praci na svem poli nevykoristovali sami sebe.
08. 04. 2014 | 12:57

K.V napsal(a):

Rudý Koutku, to je opravdu osobní drama.
Malé políčko sebrané kulakovi v roce 1948, aby bylo na jídlo pro ty co se vrátili z koncentráku nebo fronty
proti rozkradené celé republice po cinkání klíči. Tím dojmete tak, že už všichni budou volit jen disidenty. Těším se na další volby.
08. 04. 2014 | 14:34

argun napsal(a):

USTR je nesmírně důležitá instituce. A francouzská historička v jeho čele by byla samozřejmě naprostá pitomost.

Tu první repliku jsem napsal, když se celý blog skládal jen z fotky a první věty. Jak k tomu došlo a kdy se rozkošatil o zbytek, netuším.
08. 04. 2014 | 23:25

Rudi Koutek napsal(a):

K.V napsal(a):
"Rudý Koutku, to je opravdu osobní drama.
Malé políčko sebrané kulakovi v roce 1948, aby bylo na jídlo pro ty co se vrátili z koncentráku nebo fronty"Pane K.V. brat nekomu par hektaru pole v roce 1953, aby bylo na jidlo pro tech par tisic co se vratilo z koncentraku, nebo fronty v roce 1945, to je teda pekna demagogie.
Mam tomu rozumet tak, ze v zemich kde nasilna kolektivizace neprobehla umiraly deset let po valce miliony lidi?
09. 04. 2014 | 12:55

K.V napsal(a):

Rudý Koutku, to ne. Třeba v Německu se národ hned po válce opět sjednotil, a stát se snažil aby hladem nezemřeli i ti co se vrátili z války, i ty Trümmerfrauen co odklízeli trosky atd. Zatímco u nás měli kulaci kteří v pohodě vycházeli s Gestapem plné sýpky, šmelináři zboží nakradené často židům, a chtěli prodávat za tržní ceny, tedy poptávka obrovská = obrovské ceny.
.
Už jsem vám to psal asi 5 x, viděno dnešníma očima je to samozřejmně divné a špatné, tehdy moc možností nebylo. Nechválím, jen vysvětluji a trochu chápu. Ale lidi si zvolili komunisty VE SVOBODNÝCH VOLBÁCH, velmi výrazně, proto že byli zhnuseni tím jak selhala "demokracie " a kapitalismus za Masaryka, v Mnichhovské dohodě i během války kdy kapitalisté hrabali na dodávkách pro ŘÍŠI, a obyčejní lidé žili v bídě a umírali na forntě a v koncentráku, kdy Beneš utekl a uděloval hraběcí rady z exilu, kdy lidé viděli že tíži osvobození nesla Rudá Armáda, a chtěli beztřídní společnost bez vykořisťování a bídy, což se ostatně podařilo vybudovat. Ještě na jaře 1968 stál národ za komunisty, jen chtěl reformu, bez cenzury ( to vypadá směšně když vidíme co se děje dnes) a otevření hranic. Jiné síly tu neměli šanci, nikdo je nechtěl.
Odpor proti komunistům přinesl až vstup vojsk v srpnu 68
09. 04. 2014 | 15:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy