Jaká je cena svobody

18. 05. 2010 | 07:08
Přečteno 8101 krát
Největší ohrožení naší svobody dnes vychází z toho, že politici posledních několika desetiletí, uprostřed budování všelijakých těch modernizací, harmonizací, transformací, inovací, integrací, unifikací, reforem a třetích cest ztratili jasnou představu, co pojem svoboda znamená. Z jejich slovníku téměř zmizela a nahradila ji slova jako užitečnost, bezpečnost, bezrizikovost, pragmatičnost, proveditelnost, udržitelnost, sociální spravedlnost a podobně.

Tím se z našich politických debat vytratil ten nejdůležitější princip, na němž stojí naše civilizace. A nejdramatičtější na tom je, jakým prudkým tempem se to děje v Británii, která svobodu téměř tisíc let budovala, zdokonalovala, definovala a v nejtěžších chvílích i pro celou západní civilizaci bránila „krví, potem a slzami“. A k níž po celou moderní dobu jako k pilíři a baště svobody vzhlíželi evropští myslitelé a politici od Voltaira a de Toquevilla, kteří ji popsali jako vzor hodný napodobování. Ten se nám rapidně hroutí a jestli se všichni nevrátíme k přesnému chápání koncepce svobody, mohli bychom ji ztratit navždy.

Varuje britský historik Ben Wilson v téměř 450-stránkové studii What Price Liberty?- How Freedom Was Won and Is Being Lost (Faber and Faber, London 2009) nastiňující ideu svobody, její vývoj v západní civilizaci a její zdokonalování v anglosaském světě. Vychází z historické zkušenosti, že každá státní moc má vrozenou tendenci se automaticky rozšiřovat a posilovat na úkor občanů, jestliže si ji nehlídají. Hlídání státní moci vytvářením pevných nestátních institucí, postupně zabudovávaných do struktury vládnutí, je podstatou britských dějin už od roku 1100, kdy Henry I. v dokumentu zvaném Charter of Liberties dobrovolně prohlásil, že král podléhá zákonům. Z toho o století později vznikla známá Magna Carta upevňující práva poddaných a ochranu před státní perzekucí. O čtyři století na to individuální svoboda nabyla síly náboženské ctnosti v esejích Thomase Hobbse (jehož Leviathan položil filozofický základ osvobozování jednotlivce od státní moci) a v revoluci Cromwellově vytvářející základ konstituční monarchie, v níž král je podřízen svrchované moci voleného parlamentu. Ten pak v roce 1679 mohl uzákonil „Habeas Corpus“ – absolutní zákaz věznit kohokoli déle než jednu noc bez obžaloby a předání soudu. A nastolit svobodu tisku jako další instituci hlídající státní moc.

Následující britské (a pak především americké) dějiny jsou dějinami definování a upevňování individuální svobody a institucí svobodu bránící. Těmto dějinám věnuje Wilson téměř tři čtvrtiny knihy a uvádí v nich i desítky případů mocenských choutek různých politiků, před nimiž je vždy zachránila tvrdošíjná svobodymilovnost individuálních Britů. Skvělým případem byla vlna občanské neposlušnosti, když se po druhé světové válce následující vlády nedokázaly odhodlat k zrušení občanských průkazů zavedených na začátku války. Prolomilo to až v roce 1952 hromadné odmítání legitimovat se, které přimělo i policii, aby zrušení průkazů doporučila.

Wilson (v definicích, které v polovině 20. století rozpracoval oxfordský profesor Isaiah Berlin) rozlišuje dva typy svobody: „Svoboda negativní“ znamená nevměšování státní moci do života občanů, tedy svobodu jednotlivců žít podle svého v souladu s všeobecně platnými zákony. „Svoboda pozitivní“ dává občanovi moc usilovat o splnění osobních cílů a podílet se na vytváření systémů a institucí, které svobodu negativní chrání – a obsahuje i určité specifické povinnosti. Svobodu negativní je potřeba střežit víc než svobodu pozitivní, neboť svoboda pozitivní bez svobody negativní může vést k autoritářství, v němž svoboda je omezena jen na to, co státní moc specificky povolí.

V systémech, kde převažuje svoboda pozitivní, státní moc pokládá občana za potenciálního škůdce, kterému je potřeba znemožňovat konání nepravostí. V systémech se silnou svobodou negativní je jednotlivec odpovědným tvůrcem, jemuž se důvěřuje do té doby, než nějakou nepravost vykoná. Negativní svoboda proto poskytuje jednotlivcům širší možnosti tvůrčího uplatnění a občanského vyžití. Britské pojetí svobody zdůrazňuje svobodu negativní, proto také vytvořilo takové množství státem nekontrolovaných občanských aktivit, sdružení, spolků, institutů, klubů a dobročinných organizací, které od státu nežádaly nic jiného, než aby je nechal na pokoji. A proto také právě v Británii explodovala v 18. století průmyslová a technická revoluce.

Individuální svoboda – a s ní respektování zákonů, pravidel a institucí tuto svobodu všeobecně zabezpečující – se Britům tak pevně zakořenila v charakteru, že se stala na mnoho staletí nevýraznějším prvkem národní identity. Britské pojetí svobody jako národní charakteristiky bylo provázeno vědomím, že aby svoboda přežila, musí se nepřetržitě studovat, artikulovat, definovat, pěstovat a v nových situacích přepracovávat. To proto, že – slavnými slovy Johna Miltona - „lidé dávají přednost snadnému nevolnictví před namáhavou svobodou“. Protože svoboda je v neustálém ohrožení mocí, je tedy výdobytkem a privilegiem těch, kdo si ji budují a střeží, tedy zaslouží. Slovy skotského filozofa Davida Humea „je potřeba často rozohňovat ducha lidu, aby omezoval ambice vládců a těmto ambicím je třeba předcházet hrozbou takového rozohnění“. Na straně svobody je potřeba zaměstnat „veškerou učenost, důvtip a génius národa“.

Potřebný kompromis mezi svobodu jednotlivce a potřebou spolehlivého a dostatečně silného státu, který svobody dokáže zaručit, vypracoval Edmund Burke po poučení z francouzské revoluce, že „svoboda může být ohrožen zneužíváním svobody stejně tak jako zneužíváním moci“. Tato definice se stala základem britského konzervatismu, jehož charakteristikami jsou zdrženlivost v provádění změn, důvěra v odpovědnost svobodných občanů, respekt k demokraticky ustaveným zákonům a institucím, řešení konfliktů debatou a přesvědčováním bez použití násilí, tolerance excentrismu a vzájemná ohleduplnost a sebekázeň. A připravenost dočasně se některých osobních svobod vzdát, je-li ohrožena svoboda celého státu, tedy instituční záruky těchto svobod – jako tomu bylo za světových válek. Tímto konzervatismem byla instinktivně prodchnutá i většina levicových hnutí až do 60. let minulého století.

Koncem 60. let se do britské národní psychiky vloudily pochyby o samotném systému hodnot, na nichž britská svoboda stála, pocity viny za údajné zločiny britského imperialismu, pocit studu za příslušnost k zastaralé, zkostnatělé a rezavějící privilegované společnosti. Z pozitivních národních charakteristik se stala nemravná slova. Patriotismus byl vnímán jako šovinismus, individualismus jako sobectví, ambice jako chamtivost, úspěch jako vykořisťování. Instituce zaručující svobodu ztrácely úctu, svoboda se začala brát jako samozřejmost a začalo se jí plýtvat místo tvořivosti na boření a demontáži zavedených struktur, idejí, procesů, rutin a každodenních rituálů pěstování svobody, včetně projevů estetických a společenské etikety. Pilíře západní civilizace a civilizovanosti se začínaly drolit a nové generaci se to líbilo. Vyprazdňující se prostor po zneuctěném „starém systému“ začala vyplňovat náhražkami zvenčí, od zidealizovaného socialismu a anarchismu po jednostranný pacifismus a zředěné formy orientálních náboženství s utopickou globální všeláskou.

V 90. letech generace „demontážníků“ dorostla do mocenských pozic a začala instituce chránící svobodu restrukturovat zevnitř. Odstraňovat vše, co připomínalo staré a na jeho místo dávat téměř cokoli, co bylo jiné. Svobody oproštěné od konzervativní zdrženlivosti, sebekázně a ohleduplnosti se začaly roztékat, vymykat z rukou a ohrožovat bezpečnost. Ta se stala absolutní prioritou. Do deseti let generace, vyrůstající v nejsvobodnějším systému všech dob, proti jehož „nesvobodám“ se bouřila, nastolila dozírací systém, v němž podle statistik z roku 2006 osm set vládních úřadů provedlo 253.000 tajných odposlechů občanů.

Naše civilizace se během jedné generace vzdala po staletí pracně budované koncepce individuální svobody a nahrazuje ji tolerancí skupinových zájmů, včetně takových, které nezastíraně individuální svobodu potlačují. Zachránit ji můžeme jen obnovením občanské statečnosti bez ohledu na osobní bezpečí. Takové, jakou budovali naši předchůdci, připomíná Wilson v závěru knihy. „Svoboda je výsledkem odvahy udržovat principy svobody i tváří v tvář nebezpečí s vědomím, že patologické ideologie můžeme porazit jen silou svých přesvědčení.“

Vyšlo v týdeníku Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Nám zbude brzy jen svoboda vybrat si kaufland.
18. 05. 2010 | 07:15

JF napsal(a):

ano,pěkné, děkuji.

Ano, pro mne je to o systému hodnot. I svoboda sama o sobě může být hodnotou. Nyní ji vyměňujeme za všelijaký ten "šunt".
18. 05. 2010 | 07:38

argun napsal(a):

Pane Kurasi mezi záplavou blogů zase jeden zásadní text. Vy, Komárek, Pikora... Skvělé. První a poslední odstavec by se měl tesat...
18. 05. 2010 | 07:56

jaryn napsal(a):

Asi si tady, po desetiletích devastace bolševikem, nejen pořád neumíme skutečnou svobodu představit, ale než to dokážeme, zmizí jako ohrožený druh.
Západní demokracie tak dlouho žily ve svobodě, až ztratily instinkty, varovné kontrolky, které mají hlásit Pozor, tudy už cesta nevede!
Celý západ odmítá komunistickou zvrhlou ideologii, ale ona se mu cpe do kvartýru škvírou pod prahem, větračkou, stoupačkami, digestoří, pokaždá slizce namazaná sladkými řečičkami, velkohubými obecně nezpochybnitelnými proklamacemi, umně proloženými vějičkou konzumu, materiálního nadbytku a teoriemi stálého rozvoje.
Není to ale ten komunismus leninského typu. Je to komunismus ztráty těch hodnot, které svobodu dělají svobodou. Rakovina myšlení. Sežere mozek, zůstane břicho.
Asi fakt přijde doba, kdy se tady objeví někdo, kdo nám řekne: "Svoboda? Hovno, Majere, hovno máš..."
18. 05. 2010 | 08:05

ProšelTudy napsal(a):

Velice výstižné. Obávám se však, že dnes tuto otřesnou situaci chápe jen málokdo. Svoboda je skutečně namáhavá a leckdy z ní nekápne ani pětník.
18. 05. 2010 | 08:09

MaB napsal(a):

Potíž vašeho pojetí svobody, pane Kurasi, je v tom, že jediným jádrem tohoto pojetí je stát. Stát jako ten, kdo svobodu ohrožuje, případně jako ten, kdo pro ni vytváří podmínky. Pokud by stát byl jediný, kdo svobodu ohrožuje, nemusel by pro ni vytvářet extra podmínky.

A hlavně si myslím, že problém všech ideologů svobody je v tom, že slovo "svoboda" je mnohoznačné, unikavé. NIkdy jsem neviděl solidní definici toho, jak dotyčný Kuras nebo kdokoliv jiný svobodu chápe. Mít v centru svého myšlení pojem, který je mlhavý a neidentfikovaný, to je docela divné uvažování.
18. 05. 2010 | 08:12

Pepa Řepa napsal(a):

Tak mudrcové
ted se ukažte!

Očekávám traktáty, burzovního pantáty.

Jaká je cena svobody?
Kolik je za unci na NYSE, NASDAQ, Hong-Kongu, Tokyu.

Kolik je u nás, bych věděl. Dokonce bych odhadl, za kolik se prodává v samoobsluze U Kocábů kilo "lidských práv", to nemusím na burzu.
Gabal má slevu-za polovic.
Člověk v tísni (finanční se nepočítá) taky.

Jak je to v Brusseli? Tam je to nejvíc v ......., šmarjá, co to zase píšu.

Hezkej blog,pane Kurasi, tak pravdivej, že se brusselský syndikát už nadechuje.
18. 05. 2010 | 08:23

Vico napsal(a):

Bruselský syndikát? Nadechnout, vydechnout..nedýchat.

Schopen! Další!
18. 05. 2010 | 08:29

Béda napsal(a):

Nedočetl jsem to dokonce, takže pár poznámek ke svobodě.

Svoboda jak známo končí tam, kde by mohla omezit svobodu druhého. Britové úzkostlivě střežili a cizelovali svoji svobodu, ale co svoboda obyvatel v jejich koloniální říši opřená o koloniální správu a vojsko potlačující různé vzpoury? Co svoboda Gándhího?

Přenesu teoretizování o svobodě do praxe. Budování tzv. občanských struktur může nést s sebou i zajímavý aspekt. Různé občanské struktury můžou být státní mocí anebo politickými nestátními vlivovými, mnohdy mezinárodními organizacemi podporovány s cílem politické manipulace a ovlivňování.

Autor píše o odporu Britů k občankám, v předlistopadovém Československu by se dalo mluvit o kontrole pošty, fízlování atd.. Dnes jde o všudypřítomné kamery, odposlechy telefonů, monitorování internetu a internetové pošty atd..
18. 05. 2010 | 08:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Zajímavé že nejvíc svobodní se cítili vojáci během války nebo kovbojové na divokém západě ( vždy se zbraní v ruce ). V současném světě navíc bohužel platí - svoboda je jen pro toho kdo na ni má ( hlavně finančně ). Důležité je nemít hypotéky nebo půjčky, pak je ta svoboda o kousíček blíž.
18. 05. 2010 | 08:40

Béda napsal(a):

Ještě otázka autorovi na závěr:

Co je to vlastně ta Trvalá (jiným slovem definitivní, na věčné časy) svoboda?
18. 05. 2010 | 08:41

stern napsal(a):

...autor napsal velmi výživný článek na jeden z nejtěžších pojmů filosofie -svoboda člověka...
já s ním v podstatě souhlasím, problém je i v tom, a to se stalo v Anglii, že lidé si přestanou vážit hodnoty , kterou mají a pod vlivem jiných hodnot(i nehodnot) oppuštějí starou hodnotu...že by touha poznat něco jiného, neznámého ?
...vše se jednou omrzí...i ta veliká SVOBODA ?
18. 05. 2010 | 08:41

Béda napsal(a):

Ještě jedna poznámka:

Zajímalo by mě, co autor pojednání o svobodě soudí o vajíčkování, fackování, vyhrožování zabitím, zapalování cizích věcí, vrhání předmětů, mobilizování proti názorovým oponentům.

Je to ještě svoboda anebo již nikoliv?
18. 05. 2010 | 08:57

Petr z Tábora napsal(a):

Z Vašeho příspěvku bych pane Kurasi vypíchnul ten poslední odstavec.
Dnešní "západní" člověk je zhýčkaný civilizací, svým způsobem zbabělý a líný. Dobrovolně obětovává svou svobodu především ve prospěch státu a očekává jeho laskavou péči, jen aby nemusel spoléhat sám na sebe, případně společenství své obce, tak jak to dělali naši předci po mnoho staletí.
18. 05. 2010 | 08:59

jarpor napsal(a):

Palec nahoru, pane Kurasi.

Velmi dobrý...

Hezký den
18. 05. 2010 | 09:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který vykazoval znaky spamu (s tématem nesouvisející opakovaně zveřejňovaný odkaz pod různými blogy).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2010 | 09:58

mirekP napsal(a):

Děkuji za článek.
V dnešní době je podobných slov obzvláště potřeba.

Aspoň někdo, kdo vidí, že to s námi tak růžové není.
18. 05. 2010 | 10:04

Koudelka napsal(a):

Svět je pokřiven..
Základní hodnoty jako poctivost, rodina,svoboda slova, svoboda jednotlivce, sounáležitost atp jsou dnes presentovány jako směšné ne-li nebezpečné..

Dnes, kdy se různým zájmovým spolkům dostává více sluchu to ani jiné být nemůže..
A tak jedině v této pokřivené době se může stát, že v UK zavírají lidi jen proto, že rybička byla sama v akváriu. Pes - zvíře je postaveno na roveň člověku...
Společnost jako by pracovala sama proti sobě..podvolujeme se přistěhovalcům místo aby oni přijali zvyky a kulturu země, kam přišli...v rámci positivní diskriminace se přestávají vymáhat zákony ...spolky transek a homosexuálů mají větší váhu a slovo než rodiny s dětmi....v lenoších a práce se štítících se utápějí miliardy, které by pro rodinnou, správnou soc. agendu, vzdělávání apd. znamenaly tak mnoho...potažmo pro stát.
Společnost pokrytecky utápí omezené prostředky v různých spolcích a organizacích ochránců lemplů, zvířat,gender aj. , které pod "všemocným" slovíčkem diskriminace..pod pokřiveným, pokrouceným významem slova "humanita" de-facto rozbíjejí základní principy společenství.
Připadá mi, že lidé jsou opravdu zhýčkaní a už nevědí co si vymyslet za větší ptákovinu
Lidé už neznají strádání, hlad a bídu. Pokoru...ne ohýbání hřbetu před mocnějšími či bohatšími ale pokoru před životem...jeho hodnotami..
Starší generace zkušených lidí je zatlačována do pozadí, účelově dehonestována..hrdost, vlastenectví je ubíjeno a zesměňováno...jen proboha se, vy mladí, neptejte starých lidí jak bylo za 1.republiky, za války, za komoušů..oni mají selektivní paměť..správné je to TEĎ, TADY A TAK JAK VÁM TO ŘÍKÁME MY..

A tak dochází k pomalému, nenápadnému a plíživému ukrajování z koláče občanské svobody.Jednou ukousne ten, podruhý onen. Jednou třeba antikuřácká lobby omezuje svobodu podnikání, podruhé zase jiný cokoliv...
Tak jak je p.Kuras nazval.."demontážníci". Demontážníci čehokoliv na co si ukáží...hlavně se musí hodně křičet a mít ostré lokty - on se nějaký "chytrý" politik na ten slepičinec chytí a udělá si kariéru..co na tom, že se většině z toho chce zvracet..budou umlčeni palbou pojmů jako diskriminace, šovinismus, xenofobismus, rasismus apd...
Selský rozum dostává na frak..
18. 05. 2010 | 10:29

VP napsal(a):

Existuje svoboda, polosvoboda a čtvrtsvoboda. Vy mluvíte spíše o privilegiích snažících se. Podle Vás, kdo se snaží, ten si svobodu zaslouží. No, hi, hi.
Svoboda je vnitřní stav existence jedince, který si právě takto tento svůj stav nazve. Zbytek jsou jen řád - pravidla, které zajišťují jakous takous spravedlnost a příležitost.
Vy se jistě považujete za záslužného v oblasti vlastní svobody. Já ovšem vím, že teprve tehdy, když se nenechám například Vámi zmanipulovat, a nasměřuji svou pozornost jinam, udělám pro moji svobodu to důležité.
Vaše svoboda je spíše "Klid z dostatku peněz".
18. 05. 2010 | 10:36

Karel napsal(a):

Stav světa v našich luzích a hájích ilustruje i to, že zde chválený p. Kuras při volbách do EP - nabízející, že bude hlídat v Bruseli oklešťování našich občanských svobod - byl "svobodnými" občany nezvolen...
Fakt je, že jeho nabídka, tedy předvolební "agitace" se do primetimů "veřejnoprávní" televize jaksi nevešla...
18. 05. 2010 | 10:46

Jejda napsal(a):

Neuvěřitelné jak komentaře některých (Beda, MaB, VP např.) potvrzují nechtěně slova autora o generaci demontážníků.
18. 05. 2010 | 10:53

Béda napsal(a):

Jejda,

proč hned demontážníků?
- proč když se táži na vysvětlení podstaty a obsahu Trvalé svobody,
- když se táži jestli je zavádění násilí na veřejné mítinky organizovanou názorovou opozicí
- když se táži na zavádění prostředků kontroly internetu, telefonické komunikace, pohybu osob kamerovým systémem...
- když se táži na svobodu domorodců v britských koloniích (mezijiným víte jak došly USA k samostatnosti na VB?)

musím být hned označován demontážníkem? Co tím demontuji?

Zkuste charakterizovat svobodu a pak podle té definice posoudíme uvedené případy a dovodíme jestli jsem jejím demontážníkem, anebo montážníkem.
18. 05. 2010 | 11:03

Otazka napsal(a):

Je ten pán svobodný?
On ví, že válka které tleskal byla založena na podvodu. Ví, že někdo zfalšoval satelitní snímky a podstrčil je do Rady bezpečnosti OSN. Ví, že přes milión civilních iráckých obětí bylo zbytečně zabito. Dva milióny emigrovali do zahraničí. Z hlediska britské historie to je běžná historka.
To ano. Morální relativismus a lež není znakem svobody.

"Svoboda je pocit viny za křivdy páchané na ostatních."

Tohle:
"Největší ohrožení naší svobody dnes vychází z toho, že politici posledních několika desetiletí, uprostřed budování všelijakých těch modernizací, harmonizací, transformací, inovací, integrací, unifikací, reforem a třetích cest ztratili jasnou představu, co pojem svoboda znamená. Z jejich slovníku téměř zmizela a nahradila ji slova jako užitečnost, bezpečnost, bezrizikovost, pragmatičnost, proveditelnost, udržitelnost, sociální spravedlnost a podobně"

To jsou jenom žvásty, vata pro potlačení vlastního svědomí....
18. 05. 2010 | 11:17

Janeb napsal(a):

Všeliké to filosofování pouze pro nesvobodné dobré jest.

V této době a v této společnosti vládnou peníze. Vládnou všemu. Proč by svoboda měla být výjimkou?
18. 05. 2010 | 11:24

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo klid, snažte se aspoň jeden článek dočíst.
Nemusíte být všude první, nebo ano?
18. 05. 2010 | 11:38

Belgičan napsal(a):

Bédo,
Vy nikdy nepochopíte co to je ta svoboda.
Ale nemějte obavy. Takových je hodně. Ono to ani nejde, když někdo svobodu nahradí "tím správným politickým chápáním". A nebo právě proto, že někdo má v hlavě jen tu správnou ideologii, nezvládá být volný.
18. 05. 2010 | 11:52

vilček napsal(a):

Pokud svoboda je to co v ČR předvedl bystrozraký děd vševěd, tak děkuji, nechci.Svoboda hajzlů
většinou nebývá svobodou slušných lidí!
18. 05. 2010 | 11:53

Realista napsal(a):

Velmi zideologizované vidění světa, p. Kurasi, které nás nikam v podstatě neposouvá.
18. 05. 2010 | 11:54

Joska napsal(a):

Kuras asi chápe svobodu poněkud jednodimenzionálně. Jakou asi svobodu má bezdomovec spící pod londýnským nebo pražským mostem nebo nezaměstananý obracející každou korunu v kapse ? Nebo jakou svobodu má třeba Iráčan nebo Afghánec, který se musí strachovat každý den, zda mu nehodí svobodný Brit nebo američan bombu na hlavu ? Takžde on pojem svobody je poněkud širší a jsou existenciálně důležitější svobody než možnost žvanit cokoliv (kde vás nikdo neposlouchá), popřípadě cestovat jinam (pokud ale na to máte)....
18. 05. 2010 | 11:56

Béda napsal(a):

Belgičan,

jen se neupejpejte, objasněte nevědomému odpovědi na otázky, které položil. Snad nechcete říct, že nedokážete definovat pojem svoboda a zodpovědět pět v podstatě jednoduchých odpovědí?

Proč namísto konkrétních a věcných odpovědí začínáte s ideologií?
18. 05. 2010 | 11:58

Belgičan napsal(a):

Bédo,

protože svoboda je subjektivní pocit. Svobodu definovalo již spousta lidí a nikdo se doposud netrefil.
Tady byla řeč o svobodě pro bohaté, ale v místě, kde je i pro bohatého draho je svobodný kdo nic nemá a tudíž nemůže o nic přijít..., vězeň propuštěný ze samotky 1x1,5x1m se cítí svobodný v normální cele, řidič jedoucí po dálnici prázdné od horizontu k horizontu se cítí svobodný, přesto, že sedí v prostoru okolo tří metrů krychlvých... ... ...
Jasné? - svobodu si tvoříme ve vlastní hlavě, stejně jako nesvobodu. Svoboda je naplnění našeho chtíče a pokud se do toho zamíchá poltika jsme mimo svobodu. Alespoň to tak nějak cítím.
18. 05. 2010 | 12:21

Béda napsal(a):

Belgičan,
Na mé otázky jste neodpověděl.
Akorát snad tím, že svoboda je individuální stav ducha.

Podle toho se ovšem nedopídíme, pro koho je silou zaváděna tzv. Trvalá svoboda v Afghánistánu. Zde se skupina států snaží násilím obyvatelstvu vnutit představu svobody svých současných politických špiček. Tato v takovémto provedení není souhlasná ani s názorem podstatné části jejich obyvatel. Nikdo k válce v Afghánistánu (ani v Iráku) nepořádal referendum, aby zjistil, jestli takovéto vnucování má oporu ve většinové představě svobody. Nikdo to nezjišťoval ani ve státech aliance "Trvalé svobody" a nikdo ani v Afghánistánu. přesto se vývoz násilí děje. Já bych si dovolil odhadnout, že přes zjevný odpor místních. Tak tomu bylo i v minulosti - tak jak jsem poukázal na případu Ghándího, resp. boje USA za samostatnost právě na Británii.

Když vemem svobodu na mítincích ČSSD, kde jsou názoroví oponenti slovně, fyzicky napadáni, zastrašování žhářstvím i výhrůžkama organizovanou skupinou. Chápu, že vašemu výkladu svobody to možná konvenuje. Co ovšem subjektivní výklad svobody u stoupenců ČSSD? Anebo to není podstatné?...
18. 05. 2010 | 12:34

Vysedlina p. napsal(a):

Belgičan,
jste pán, prosím? A jste-li pán, jste svobodný? A k tomu ke všemu ještě i bohat penězi?
A prosím, ať mi to tady nikdo nekazí... Miluji svobodu!! Kvok?
18. 05. 2010 | 12:37

VP napsal(a):

Ne, vážně, už se omlouvám. Mějte se.
18. 05. 2010 | 12:50

jarpor napsal(a):

Belgičan

To máte těžký... komu není shůry dáno... nejen že nekoupí, ale ani nepochopí...

Ti by nejraději byli, kdyby šlo vše "namačkat" do jednoduchých tezí, nejlépe do : nepřemýšlej, my to děláme (přemýšlíme) za Tebe... i kolem "svobody".

A když se jistí odhodlají k obecnému "namačkání" toho, co "namačkat" nelze, tak druzí ("moudří") určitě vytasí "argumenty" jež dokladují, že to někde šlo... ale blbě... za přizvukování dalších "moudrých"...

Hezký den
18. 05. 2010 | 12:57

jaryn napsal(a):

Koudelkovi:

pane, mluvíte mi z duše a ze srdce. Díky!
jaryn
18. 05. 2010 | 13:07

Béda napsal(a):

jarpor,

snad poprvé s váma souhlasím. Namačkat do škatule - třeba v oblasti Trvalé svobody, anebo svobody na mítincích. Za pomoci zbraní, vajíček, utopenců, facek, ohně, hrozbou zabitím.

Tak se nejlépe člověk dopracuje té správné představy o svobodě.
18. 05. 2010 | 13:12

Belgičan napsal(a):

Bédo,

s tím Afghanistánem, Irákem... to je utkvělá představa Amíků, že když zařídili svobodu Němcům, tak to zvládnou všude. Jenže ti Němci si to přáli a spolupracovali - rozhodující většina spolupracovala. V dříve jmenovaných státech jsou na to sami. Tam spolupracuje jen menšina obyvatel(teď mne neberte za slovo a nechtějte vědět kolik procent to je prostě je jich málo). To neznamená, že tam Amíci dělají něco špatného, ale místní nejsou naladěni na nějakou spolupráci. Já osobně bych je v tom nechal. Jenže já jsem ten poslední co do toho má co mluvit.
Co se ataků na volební mítingy ČSSD týká, myslím, že nějaké schvalování násilí je mimo jakoukoliv diskuzi. Jenže nevím, kdo tyto násilnosti(jestli vůbec) organizuje. Konkrétně Sobotka dostal neorganizovaně pěstí od sympatizanta ČSSD. Jak to je v jiných případech nevím, ale z osobní zkušenosti ze soudruhem Paroubkem(druhá polovina osmdesátých let) vím, že tento člověk je schopen všeho. Íčko taktéž - abych někomu tady nenadržoval.

Přesto, a nebo právě proto trvám na svém - politika a svoboda se téměř neslučují.

VP,
já mám svou svobodu taky docela rád.
18. 05. 2010 | 13:17

jarpor napsal(a):

Béda

Vaše reakce jen potvvrzuje, že jste nepochopil...to mé "namačkání".
Tak raději s tím souhlasením posečkejte... třeba to "dojde"

Hezký den
18. 05. 2010 | 13:17

Belgičan napsal(a):

Jarpor,

z toho "namačkávání" mám největší strach. Úpřímně.
18. 05. 2010 | 13:20

Béda napsal(a):

Belgičan,

Němci, milý pane, prohráli válku, kterou rozpoutalo jejich nacionalistické fanatické vedení. Ti tu svobodu MUSELI přijmout, i kdyby nechtěli. To nebyla otázka chtění (žádné referendum o tom nebylo, ale Jaltská a Postupimská konference o tom rozhodly), že jedna část bude mít svobodu od Američanů a jejich spojenců a druhá od Rusů -tolik pro upřesnění.

Je zcela jasné, že to vajíčkování, utopencování ... vůči ČSSD nikdo neorganizuje. Ona je to vlastně úplná náhoda, že v určitou hodinu v určitý den se na jednom místě sejdou lidi s platy vajíček a transparenty zaměřenými proti ČSSD.
18. 05. 2010 | 13:28

Jirka H napsal(a):

Béda: Taky nemám definici svobody, stejně jako nemám definici lásky. Neznamená to ale, že by svoboda nebo láska neexistovala. Je to už tak v životě, že ty nejdůležitější věci jsou nesdělitelné, natož definovatelné. Ale neznamená to, že neexistují nebo jsou bezcenné. Problém spočívá v tom, že si věcí vážíme podle toho, kolik jsme za ně obětovali. No a současná svoboda většině z nás spadla do klína úplně sama...
18. 05. 2010 | 13:44

VP napsal(a):

Milovat svoji svobodu a přáti ji jiným.
18. 05. 2010 | 13:45

Béda napsal(a):

Jirka H,

já mám velice rád meditace na téma svobody.

Jenom bych přitom rád věděl, co si o svobodě myslí třeba malé dítě, které je kvůli "Trvalé svobodě" odsouzeno žít do konce svého života v bídě bez končetin, anebo s ochrnutím.
A že dětí s podobnými problémy díky vývozu "humanitárních" válek bude!

Jinak nic proti akademickým rozborům svobody.
18. 05. 2010 | 14:04

Jirka H napsal(a):

Béda: Nezklamal jste mě. Reakce jak za minulého režimu: "Nemáme svobodu, ale vy zase bijete černochy..."
18. 05. 2010 | 14:13

TOM LOUKA napsal(a):

Bedo,

nesmíte věřit všemu co říká Jirka Paroubek. Jak známo kdo seje vítr sklízí bouři. Na to Paroubek a Vy zapomínáte. Vy se divíte, že lidi hází po Jirkovi vajíčka? Ano? Pak jste nic nepochopil a diskuse je zde marná.

Trvalou svobodu, Bédo, nechte na bedrech Američanů, oni se s tím lépe či hůře vypořádají, nebo bez úspěchu nakonec odejdou.

Vás, Bédo, by měla spíše zajímat svoboda v tomhle státě a tu Vám hodlá vzít soudruh Paroubek. On Vám to samozřejmě takhle neřekne, ale je to tak. A dost možná lidé jako Vy si toho ani nevšimnou.

Svoboda je možnost volby a počet těchto možností si vybrat či zvolit jde se socialisty dolů. To je všechno.

Hezký den všem

Tom
18. 05. 2010 | 14:40

www.vymentepolitiky.cz napsal(a):

18. 05. 2010 | 14:50

Béda napsal(a):

Jirka H., TOM LOUKA,

mnou položené, doposud nezodpovězené otázky výše měly mnohem širší záběr.

Tome, organizovaní lidi nehází vajíčka pouze po Jirkovi. Oni je házejí i po ostatních z vedení ČSSD, dokonce i po účastnících mítinků. A jdou ještě mnohem dál. Inzultují, vyhrožují zabitím, zapalují, utopencují.

"Trvalou svobodu" nemůžu při vší úctě ponechat Američanům, byť to byli oni kdo ty války začali a jsou tím pádem odpovědni za VŠECHNY! včetně civilních obětí.
Nemůžu již kvůli tomu, že skrze angažmá českého státu jsou to i "naše" války.

Při vší jeho bídě Paroubek nepodporuje otevřeně ani skrytě násilí vůči názorovým odpůrcům. A to je pro mně z hlediska demokracie a svobody to podstatné. ¨Pokud jde o svobodu v tomto státě, v jednu dobu byla ODS zcela blízko nové totalitě. Bylo to tehdy, když ovládala většinově ¨Hrad, senát, europarlament, i kraje. Díky bohu za volební pat a posléze krajské volby, kdy se to zvrtlo a diktátu jedné strany bylo přirozenými prostředky zabráněno.
18. 05. 2010 | 14:54

PatientO.T. napsal(a):

Utopencují!!!!
:-D

P.S.: http://www.novinky.cz/domac...
18. 05. 2010 | 14:57

Míval napsal(a):

Každá civilizace vytvořila systém hodnot - cností, které jí umožňovaly fungovat a rozvíjet se. Po nějaké době pak v každé civilizaci nastává ústup od těchto hodnot, protože jejich udržování a pěstování vyžaduje námahu , někdy odříkání či dokonce obětování. Srovnejte třeba římského republikána Scaevolu, který si sám po neúspěšném atentátu na tyrana upálil ruku, aby dokázal, že stejně odhodlaní jsou i další římští mladíci, s Římany v době Tiberia či Caliguly. Pak už trvalo jen asi 300 let, než Západní Řím definitivně skončil.
Takže současný přístup k výsledkům specificky anglického vývoje pojetí občanských svobod je asi přirozený a předznamenává zásadní změny.
Jinak, ty listiny a králové, o nichž se pan Kuras zmiňuje, byly jistě důležité, ale mnohem podstatnější je nepřerušovaná tradice.
Poslední úspěšný dobyvatel ostrovů nezrušil saský (germánský) systém samosprávy, pouze ho přizpůsobil novým potřebám. Tento samosprávný systém se osvědčil, a později byl vždy pouze upravován, doplňován, ale nikdy nebyl opuštěn.
Něco podobného jinde v Evropě nenajdete. Jestliže i přes tuto tradici a úspěšnost je dobrovolně opouštěn, znamená to, že se společnost, která ho využívala, vyčerpala natolik, že není schopna ho udržet. Lidově řečeno - nejsou lidi.
18. 05. 2010 | 15:21

Tom Louka napsal(a):

Bédo,

jistě jsou to fašistické bojůvky, které nějaký zlořád organizuje, chce se Vám říci, ale nechce přepnou strunu, že? Kde na něho maji ty vejce házet? když sedi v kanceláři?? Vaše argumenty začínají byt trochu legrační...

Budiž Vám přáno, za pár neděl zřejmě začne Jirka vládnout. Jeho dluhy budou platit vaše děti, ne děti Grosse, Jirky P. nebo Topolánka, ti maji svoje off shore struktury.

Je lepši deptat Al Kajdu a přitom zabít civilisty tam, než dopustit válku na našem území. To je stará vojská praktika. Vás deptají civilní oběti v Afgánistánu? Mě ne. Tak běžte demonstrovat před Bílý dům nebo před náš Parlament.

Z Paroubka přímo tryská nenávist vůči těm, kteří mají jiné názory - viz. jeho nenávist vůči MfD, LN a HN. Kdo to nevidí, těžko mu jakkoli argumentovat.

Tom
18. 05. 2010 | 15:21

Je napsal(a):

Toom Louka
.."vražda na tyranu není vraždou".
..že to ještě nikoho nenapadlo.

Při pomyšlení na
ty zadlužené nevinné děti, ty slabší z nich si budou brát jednou možná životy, nevěda kudy kam z dluhů.
18. 05. 2010 | 15:55

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
jdu do lednice. Mám tam sklenici utopenců. Nejsou sice ještě uložené, ale Vy jste mi udělal utopencováním chutě, jako psu Ivana Pavloviče.

Dám si dva kousky a budu myslet na pana předsedu.
18. 05. 2010 | 16:59

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo, doporučuji prostudovat odkaz PatientaO.T.

Jak píší Novinky-tedy ve Vašich očích seriozní pramen- přiletěla sklenice s utopenci ne zepředu, ale od Vašich. Zezadu.

Že by byl blbej nálev a Zdendovi Škromachovi nezachutnal?
18. 05. 2010 | 17:11

Pepa Řepa napsal(a):

No, gurmána Kurase zajímá cena svobody, mě zase zajímá cena utopenců vymrštěných na pana předsedu.

Bédo, proč tak rozhazujete?
Není to škoda?

reCaptcha:
vonnegut likely

Tak to hodil Kurt. A já myslel, že je po smrti.
18. 05. 2010 | 17:21

Béda napsal(a):

Tom Louka, PŘ,

TL,

nemají na něj házet nic, nemají nic pálit, nikomu vyhrožovat zastřelením. Ať jej utlučou argumenty, jestli nějaké mají. To je demokracie. Nikoliv násilí.

S dluhy se nežertuje. Pokud vím, dluhy zde způsobily jak vlády ODS , tak ČSSD. Lidovci byli v jedněch i druhých. A jiné to zajisté nebude ani do budoucna.

Al Káidu si přímo vypěstovaly USA. Svými válkami daly této víceméně okrajové regionální organizaci široký mezinárodní rámec a význam. Bez USA by nevznikla a pravděpodobně by nikdy nepřekročila regionální rámec.

Slovní nenávist a násilí, resp. podpora a omlouvání násilí (nic takového jsem u Paroubka doposud nezaznamenal) jsou dvě rozdílné věci.

PŘ,

jasně. Láhev s utopenci mrštil Škromach po Paroubkovi a trefil ženskou do deštníku. To má logiku. Nikdo to sice nemůže dosvědčit, není o tom důkaz ale když to říkáte vy, tak to zajisté bude pravda.
18. 05. 2010 | 17:55

schlimbach napsal(a):

pro autora - velice pěkně napsáno.

V naší společnosti neexistuje svoboda. Svoboda se do naší společnosti může vrátit jedině tehdy, až bude občan ekonomicky svobodný, potom bude moci bojovat i za další svobody, které mu tento stupidní režim po roce 1989 díky zvrácené ekonomické ideologii sebral. http://ekonomickareforma.cz
18. 05. 2010 | 18:04

Pepa Řepa napsal(a):

Tak ještě jednou
http://www.novinky.cz/domac...
18. 05. 2010 | 18:31

schlimbach napsal(a):

je to tady pořád dokola - věčné téma státní dluh - proč si už sakra jednou nesednete a nezamyslíte se? Státní dluh (ve státní měně vůci centrální bance) je zcela něco jiného, žež dluh domácnosti. Pochopte, že přirovnávání státních financí k domácímu rozpočtu zde zavedl ten idiot (v pravém smyslu toho slova - poznámka pro administrátora) Kalousek. Státní dluh vůči národní bance by nebyl pro společnost žádným problémem - problémem se stalo to, že jej začali tupouni převádět pomocí dluhopisů na reálné dluhy vůči třetím osobám a začali tak zatěžovat státní rozpočet dluhovou službou (reálně vyplacenými úroky, což dnes je již přes 70 000 000 000 korun ročně). Dokud toto národ nepochopí, budeme platit jako mourovatí, budou platit naše děti i vnuci, místo toho, abychom vzali hole do rukou a ty odborníky vypráskali od jejich koryt - bez ohledu na partaj, pěkně podle toho, kdo pro to zvedl ruku.
18. 05. 2010 | 18:33

Béda napsal(a):

PŘ,

a má být? Co to dokazuje?
18. 05. 2010 | 19:02

StandaT napsal(a):

béda:

ano, svoboda spočívá i v tom, rozbít někomu hubu. Já jsem do jedné doby sice vůbec netušil, jak hrozně bolí někomu rozbít hubu, tenkrát jsem tejden nemohl psát nebo si zavázat tkaničky a víc jak měsíc mě fest bolelo zápěstí, ale ta svoboda mít možnost spát už v deset večer a ne až ve tři ráno za to stála. Svobodu si holt musí člověk vybojovat, když to nejde po dobrém. A je jedno, jestli je ta svoboda "malá" obyčejného dne, nebo nějaká obecná, filozofická, transcendentní.

Právo bránit si tu svou svobodu nedělitelně zahrnuje i právo zvolit si adekvátní nástroj pro její prosazení/zachování. Ano, já mám svobodu vyhodnotit, že když někdo reálně ohrožuje svobodu mou a vím, že nic jiného než násilí (verbální, fyzické, právněbyrokratické, skrze policajty, vlastní holí či jakékoliv jiné) na dotyčného neplatí, tak ho i použít. Proto taky máme policajty, armádu, hůl v zádveří bytu, sprej v kapse, pajcr v autě nebo prořízlou hubu, podle toho, kdo z naší svobodu hodlá okrajovat. A Vy ani další ideologičtí exoti, kteří takovéto obecné hodnoty jako je svoboda redukujete do mantinelů momentální výhodnosti pro levici, mi tuto svobodu volby nástroje nevezmete - protože kdybych si jí nechal vzít, vzali byste mi i dříve či později i svobodu samu. Zbavit se dobrovolně účiných nástrojů na udržení (osobní) svobody nepovažuji za projev nějaké kulturní vyspělosti a morální vyzrálosti, ale za projev intoušské fachtidiocké schýzi.

Úžerníci svobodu a absenci svobody chápou velice dobře. Když někomu seberou svobodu zkrze úroky, dluhy chodí vymáhat pouze s ochrankou. Totéž distributoři drog. Politici to pochopí taky. Když seberou svobodu skrze vytvoření závislosti na státu (=sobě), holt musí mezi nesvobodné s ochrankou. To je život.

A pokud si někdo vyhodnotil, že Sobotka, coby ministr financí, omezil jeho svobodu využívat dotované bydlení, má právo tuto svobodu bydlet s dekretem za hubičku si bránit, ne? Proč by nemohli tihle lidé bojovat za svobodu cecíkovat? To, že lidem implikujete nárokovou mentalitu, je zbavujete svobody. Cíleně. A kde není svoboda, těžko očekávat, že nesvobodný, na politické vůli závislý cecíkář bude respektovat svobodu cecíkářského pasáka Sobotky kázat evangelia závislosti.
18. 05. 2010 | 19:13

Béda napsal(a):

StandaT,

-svoboda afghánského dítěte pro vás není svoboda?
-oprávo tlouct, ipalovat, vydírat, vyhrožovat někomu smrtí je projevem vaší svobody. Příznávate tedy stejné vlčí právo i každému kdo je vůči vašim názorům a zájmům v opozici? Je v pořádku když i on přijde tam kde vy se svobodně projevujete s basebalovou pálkou a svobodně ji vůči vám užije jako přesvědčovací argument?

To je ta vaše demokracie? Není to spíš anarchie a právo většího násilníka?
18. 05. 2010 | 20:03

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:

Nedokazuje to samozřejmě nic; vy se ovšem bez důkazů obejdete. Je nabíledni, že nikdo neví, co se stalo, ale Paroubek pochopitelně propukl v srdceryvný pláč: "byli jsme napadeni utopenci!" a jeho věrní kvílejí s ním, že je to nástup fašismu. Vašimi slovy:
"Nikdo to sice nemůže dosvědčit, není o tom důkaz ale když to říkáte vy, tak to zajisté bude pravda."
18. 05. 2010 | 20:08

Béda napsal(a):

PatientO.T.

Zdá se, že začínáte svoji obvyklou vyklešťovací hru. Já jsem nemluvil POUZE o utopencování. Utopencování je pouze dílčí částí široké mozaiky násilí, které ROZPOUTALA PRAVICE vůči ČSSD. Patří sem samozřejmě vajíčkování, výhrůžky, zapálení stánku, inzultace, které jste nenápadně z mé argumentace vykleštil.

To staví celou věc do zcela jiného světla.
18. 05. 2010 | 20:19

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
Jak můžete tvrdit, že utopencování je součástí mozaiky násilí, když o té události naprosto nic nevíte? Třeba si socialisté vyřizovali účty mezi sebou, třeba někoho napadli právě oni (obojí už tu bylo). Třeba ta sklenice opravdu jenom někomu vypadla a pplk. Tvrdík skočil bez přemýšlení po další šanci, jak někomu nasadit psí hlavu (podobně jako udělal z MT commandos). Ten lampasák se evidentně řidí heslem ´Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí´.

Tedy, abych to shrnul, patří-li "utopencování" do té vaší mozaiky, nemá smysl dále s vámi vést dialog..
Vůbec váš způsob diskuse je poněkud legrační. Vyjádříte údernou myšlenku a poté, kdy jste upozorněn na omyl, začnete tady vykládat něco o širších souvislostech a odvádět diskusi zcela jinam.
Na to nemám ani chuť ani čas.
18. 05. 2010 | 20:46

StandaT napsal(a):

bédo: to je jako s malým! Píši o právu bránit se a bránit svou svobodu. Nechápu, s jakou drzostí vše obracíte na pravý opak! BRÁNIT, bédo BRÁNIT !!!
18. 05. 2010 | 20:58

Koudelka napsal(a):

StandaT 18.05.2010 19:13:01

Pletete si pojmy a dojmy.To, co s takovým gustem popisujete nemá nic společného s demokracií. To je spíše nutná obrana...ať jednotlivce nebo státu jako takového. Ovšem poslední odstavec stojí za to. Tak ono je normální používat násilí k prosazení svých názorů? Pak jste patrně na úrovni myšlení troglodyta..

Akce mladé generace(s tajnou či veřejnu škodolibou podporou protivníků) se vzrůstající tendencí od pokřiků, vajíček, atd..jsou dávány do jednoho koše s fašismem..
A není to až tak od věci...stačí si pročíst hstorii. Jde totiž o projevy fašoidní či fašistické. Jedním z projevů prvních fází fašismu (resp. jeho nástupu k moci) je totiž rozbíjení a násilné napadání mítinků soupeře (samozřejmě považovaného za "nepřítele"). Dalším stadiem je ozbrojování politických stran či vytváření polovojenských jednotek s militantními projevy. A dalším určujícím znakem nástupu fašismu je například to, že projevy politického násilí oslabená státní správa a hodnotově rozvrácená policie toleruje.
Je zřejmé, že část českého obyvatelstva si pořád plete svobodu slova, svobodu politického projevu a svobodu projevu vůbec. Když to vezmu na příkladu nynějšího velkého bratra, Spojených států,které jsou leckým považovány za baštu svobody. To je sice pravda ale ocamcadpocamcad....jde pouze o svobodu slovního, případně politického projevu

Narozdíl od Evropy lze v Americe vést extrémistické politické řeči, třeba i popírání holokaustu, a lze tak normálně i psát. Stejně tak je možné organizovat veřejné mítinky Ku-klux-klanu.
Ale čemu by stopro policie v USA zabránila je násilný útok a či navádění k němu. Svoboda politického projevu (hození vejce je vyjádřením politického projevu, transparent se smrtí je navádění, obscénost není tolerována vůbec) totiž končí tam, kde omezuje svobodu politického projevu někoho jiného.

Tolik k Vašemu příspěvku, vy "demokrate".
18. 05. 2010 | 20:58

StandaT napsal(a):

Patiente, to je síla, co?

A tohlento se dnes cení. Umlátit oponenta irelevantními odpovědmi. Sobotka dostane od Křečkova cecíkáře jednu, po který ani neupadne, ale afgánské děti nemají svobodu :(
18. 05. 2010 | 21:04

PatientO.T. napsal(a):

2 StandaT:

No, je to síla.
Přiznám se, že jsem nevěřil ve smysluplný dialog s Bédou. Chtěl jsem vidět jeho reakce. Jak v případě mobilisace, tak v případě utopenců reaguje tento agitátor úplně stejně...
18. 05. 2010 | 21:10

StandaT napsal(a):

Koudelko: neschvaluji, komentuji. Nevidím důvod, proč by interní spory uvnitř oranžových měly být záminkou pro to, abych se já, nebo kdokoliv kdo s nimi nemám nic společného nemohl nimi bránit. To, do čeho Béda tady oponenty tlačí ne znamená nic jiného, než že mají mají právo držet hubu a krok, aby vyhověli jeho kritériím. Ovce. Stádo, které může co? Jednou za x let hodit lístek? Skuhrat v hospodě a na Netu? Vše? Jako za minulého režimu? To věřím, že by se líbilo, vy "demokrate".
18. 05. 2010 | 21:13

schlimbach napsal(a):

Standa T.

myslím, že Béďa píše o zcela něčem jiném, než vy a podle mne má pravdu. Pokud bych to shrnul pár slovy - pokud by každý dodržoval demokratická pravidla, potom by nemohly vznikat vajíčková ani jiná hnutí a již vůbec, by je s potměšilou přejícností, protivníci ČSSD neobhajovali, ale naopak tvrd+ odsoudili. Pokud má existovat skutečná demokraci, potom musíme dbát na to, aby každý mohl říci svůj názor. Pokud se vám ČSSD nebo jiná strana nelíbí, tak ji prostě nevolte, ale nelezte na jejich mítingy a nemusíte je poslouchat. Co je demokratického na vajíčkování atd? Proč si osobují osoby, které se toho účastní právo rozhodovat za jiné a nutit jim své nesouhlasné názory? Mohou si založit vlastní stranu a se svými názory svobodně přesvědčovat spoluobčany.
18. 05. 2010 | 21:46

Béda napsal(a):

StandaT,

nepodsouvejte mi své představy. To vy obhajujete a omlováte násilníky, ne já. Krásně prohazujete znaménka. Jaké spory ubnitř oranžových, vy demokrate s basebalovou pálkou? Chcete snad říct, že se ČSSD facebookuje proti sobě sama? Že sama natočila klip proti levici? Že se sama vajíčkuje, sama vyhrožuje Paroubkovi smrtí, sama si zapaluje stánek, sama hází utopence na své lidi?

Je zajímavé, že fyzicky napadání jsou vždycky pouze politici levice. Režisér Svoboda - předseda KSČM, místopředseda KSČM Dolejš, Pavel Dostál (útok s rasovým a politickým podtextem), místopředseda Sobotka. A naopak k ráně nemají daleko modří "demokrati" viz Topolánek (s kočárkem)- reportér, Topolánek - auto reportéra. Nebude to tím, že vy svoji "svobodu" tak nějak obecně nadřazujete nad svobody ostatních?
18. 05. 2010 | 21:51

StandaT napsal(a):

schlimbach: díky za konstruktivní postoj.

Ke svobodě ale patří i právo říci ne. Svoboda a demokracie nemůže být založena jen na souhlasu, ne má stejnou váhu jako ano.
Na vajíčkován není nic demokratického, v tom máte pravdu. Ale zabraňovat říci ne demokratické taky není.

Já neobhajuji vajíčkování ani jiné násilí. Ale odmítám "povinnost" to odsuzovat. Tady vzniká atmosféra, že kdo neodsoudí, tak to v podstatě schvaluje a někteří jsou až k fašistům :(

To je nesmysl a béda se na tomto pousune dle mě vědomě a cíleně podílí. Máme se předhánět kdo bude burácivější a kdo napíše více slov? Je počet slov měřítkem morálky? Tohle už tady bylo a na tomhle se podílet nebudu.
18. 05. 2010 | 22:04

Béda napsal(a):

PatienO.T.,

Copak, copak? P.Kuras mluví o svobodě obecně. Copak afghánské děti nemají nárok na svobodu? Jim má být tato výsada odepřena?
18. 05. 2010 | 22:07

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
Jediný obviněný z útoku na Jiřího Svobodu byl jistý P.W., anarchista.
Útočníci na P.Dostála a J.Dolejše nebyli nikdy dopadeni. Nelze tedy tvrdit cokoli o jejich případné politické orientaci. B.Sobotku napadl opilec z důvodů osobních. Politický motiv tento útok pravděpodobně neměl.
Fyzické útoky a trestné činy funkcionářů ČSSD, zejména z kruhů blízkých panu Paroubkovi, jsou doloženy, jistě jste je zaznamenal.
18. 05. 2010 | 22:08

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
Váš dotaz z 18.05.2010 22:07:28 jsem nepochopil.
18. 05. 2010 | 22:09

Béda napsal(a):

StandaT,

ano, konečně se s váma na něčem můžu shodnout.

"Ke svobodě ale patří i právo ŘÍCI ne." Proč to tedy neřekli (třeba) transparenty? Proč to násilí? Kdo jim v tom mluvení transparenty bránil?

Když neodmítáte násilí, tak je tiše schvalujete. V tomto ohledu není žádné zdržel se hlasování. Buďto jste demokrat a obhajujete volnou soputěž MYŠLENEK anebo nejste demokrat a obhajujete diktát a násilí. Mezi tím nic není.
18. 05. 2010 | 22:13

Béda napsal(a):

PatientO.T.

reagoval jsem na to je síla a předpokládal jsem, že se vyjadřujete k právu afghánských (a iráckých) dětí, které je jim "humanitární" Trvalou svobodou odepřeno.
18. 05. 2010 | 22:15

Pepa Řepa napsal(a):

To Patient
jste nechápavý, řekl bych.
Cožpak nevidíte, že od buřta v láku je už jen krůček k hákovému kříži?
18. 05. 2010 | 22:17

schlimbach napsal(a):

Standa T.

ne je možné říci mnoha způsoby - násilí je možné opravdu až když jsou všechny ostatní možnosti vyčerpány. Dovedu si představit násilný odpor občanů vůči zvůli státu, nebo si dovedu představit i v rámci obrany jednotlivce, že se budu násilím bránit zvůli jiného občana, když selže ochrana ze strany státu. Politický "boj" je ovšem bojem myšlenek a ideí, programů. Sem násilí nepatří a to bychom měli respektovat všichni a všichni bez rozdílu stranického trička bychom měli říci jasné ne těmto násilnickým projevům.
18. 05. 2010 | 22:19

Béda napsal(a):

PŘ,

svět se mění a vzdálenosti se očividně zkracují.

Nikdy neříkej nikdy!
18. 05. 2010 | 22:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Beru na vědomí, pane. :-D

2 Béda:
Slovy "No, je to síla" jsem reagoval na váš totálně demagogický způsob vedení diskuse. Odpovídal jsem StandoviT, který, na rozdíl od vás, repliku zřejmě pochopil.
18. 05. 2010 | 22:21

StandaT napsal(a):

béda: neobhajuji násilníky, ale nehodlám se přidávat k povinně skandujícímu davu.

Bédo, s váma se diskutovat nedá, protože vy nerespektujete o čem se hovoří. Já píši POUZE o Sobotkově incidentu aVy jednou o tom, jindy zahrnete všechny incidenty, pak afganistán... copak na to lze nějak smyslplně reagovat? Účelově zužujete a zase rozšiřujete téma, jen abyste měl pravdu.

Sobotka je členem ČSSD, dostal od druhýho. Stejně jako kdysi Wagner ubalil Grulichovi. Jenže to byli alespoň chlapi, ne vařiči událostí marketingového pervitinu. Je to interní záležitost ČSSD, která jen zneužívá toho, že se to stalo na veřejnosti.

U komunistů byli napadeni reformátoři neakceptovatelní pro konzervativní křídlo. Je to indície nebo ne?

ODSáci taky dostali pěstma (Plzeň), Schwarcemberg byl terčem rajčat... má cenu se přetahovat? S Váma nemá.

K té otázce nakonec. Já nenadřazuji, ale nehodlám o ní přijít. A nehodlám být v podřízené pozici jen proto, že někdo vezme incidenty kterých jsem se nezúčastnil(!!!!) a delegitimizuje mi možnost si jí zachovat. Když se nebudu moci bránit, kdo mi jí bude gatantovat? Budete tím gatantem Vy? A jak?
18. 05. 2010 | 22:22

PatientO.T. napsal(a):

Ještě 2 Béda:

Prosím vás, Bédo, jak můžete na větu
"Cožpak nevidíte, že od buřta v láku je už jen krůček k hákovému kříži?"
odpovědět
"Nikdy neříkej nikdy."?

Vy to nevidíte, jak je ta odpověď nesmyslná?
18. 05. 2010 | 22:24

StandaT napsal(a):

schlimbach: 22:19:46

Souhlas. Pokud by se z toho nestala estráda a "povinnost", přidal bych se, protože to skutečně neschavaluji. Ale neudělám to, proto mám pocit, že bych se se jen zapojil to falešné hry, kdy vůbec nejde o hodnoty, ale o naopak o jejich zneužití v rámci politického boje. V asociaci se na tuto situaci, na ty divadelní etudy kolem toho, se mi vybavila anticharta. Možná tak trochu paradoxní, ale tak to cítím.
18. 05. 2010 | 22:31

StandaT napsal(a):

... protože mám pocit...
18. 05. 2010 | 22:34

StandaT napsal(a):

omlouvám se za překlepy: Schwarzenberg... garantovat...
a další :(
18. 05. 2010 | 22:39

Béda napsal(a):

StandaT,

Já stále mluvím o tom samém. O "ceně svobody". To téma je dáno autorwem blogu a já jej nerozšiřuji ani nezužuji.

Kde berete jistotum že ten co inzultoval Sobotku byl SOCIÁLNÍ DEMOKRAT? Já vím pouze o tom, že byl sociálním demokratem jeho bratr. To ovšem nevypovídá nic o násilníkovi.

K incidentům:
Dostál byl pořezán - žeby nějakým sociálním demokratem?

Svoboda byl tuším pobodán. Že by jej pobodal nějaký stranický konkurent?

ODSáci dostali pěstma? To toho klučinu myslíte na mítinku ČSSD, který patrně narušoval od pořádkové služby? Kdoví jak to bylo?

K závěru. O jaké podřízené pozici mluvíte? Bere vám snad někdo právo demokraticky NENÁSILNĚ šířit své myšlenky? Není to spíše vaše křídlo, které k tomu soustavně směřuje. Od dehonestování jiných názorů k násilí?
18. 05. 2010 | 22:44

Pepa Řepa napsal(a):

To Patient
tak už ho netrapte, dělá co může.
Je jako šachový velmistr. Hraje najednou dvanáct partii, chybička se vloudí,soustředěnost klesá.

V Kábulu děti,zase éro letí, z důchodu školné, Hrůzová z Polné,honba na samce,buchty a lívance, souboj Petry s Kantem,jen když melem pantem,buřty v láku, málo
máku...je toho na jednoho moc.

A to ještě musí mít sbalenou plnou polní, aby bránil Lidový dům vlastním tělem.

Bédo, nic ve zlým, vy byste si zasloužil metál Za věrnost.
Dobrou noc.
18. 05. 2010 | 22:46

Béda napsal(a):

PatientO.T.,

Myslím, že za Bushe jr. k tomu bylo velice šikovně našlápnuto. U nás toto křídlo reprezentoval pan Es kommt der Tag.

S definitivní platností není nic zažehnáno.
Někdy stačí hodně málo, aby se zdánlivě neškodné násilí proměnilo v ohnivé kříže. Tu se někdo popere na mítinku, onde zapálí budovu a už to jede.
18. 05. 2010 | 22:47

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:

Finis coronat opus...

Dobrou noc.
18. 05. 2010 | 22:48

StandaT napsal(a):

bédo: tohle skutečne nemá cenu. Pokládáte otázky, které z mého textu nevyplývají.

Vyhrál jste. Nejsem demokrat, podporuji násilníky. Omlouvám se, že jsem Vás připravi o čas.
18. 05. 2010 | 22:50

Pípa napsal(a):

Pro Standa T,
pane, líbilo by se vám, kdyby se ČSSD začala chovat stejně jako její oponenti? Kdyby také začali s násilnostmi? A kdyby se přidali i další strany a jejich příznivci a začali si svůj výklad práva na svobodu prosazovat fackami, vajíčky a utopenci. Kdyby se přidali se svojí troškou do mlýna i extremistické strany KSČM, DD se svými bojůvkami? Jednotlivci, vyřizující si své účty se svými domnělými i skutečnými nepřáteli. To by byla krása. Chtěl byste v takovém prostředí žít? Jestli ne, tak se vzpamatujte a nespoléhejte na to, že lidé odlišného názoru se zatím chovají jako moudřejší a tolerují vás. Může také být, že se příště netrefíte jako první nebo, že váš protivník bude silnější.
19. 05. 2010 | 00:37

StandaT napsal(a):

Pípo: Vy jste jiný nick bédy?

Nebo mám zase opakovat, že násilnosti neschvaluji? Proč je tak nepřijatelné bránit svou svobodu? Tedy ne akci, ale reakci?
19. 05. 2010 | 00:42

Béda napsal(a):

StandT,

jskou reakci máte na mysli? Reakci na co? Mohl byste být konkrétní?
19. 05. 2010 | 05:54

Béda napsal(a):

Pro StanduT, PatientaOT,básníka Pepu Řepu, jarpora a pod..

http://www.denikreferendum....

"...Liberální idea společenského pokroku nám totiž nenabídla pokrok jako cestu vpřed v rámci historické nevyhnutelnosti nebo boží prozřetelnosti, popřípadě jakýchsi téměř vědeckých zákonitostí, ale dala nám především svobodu racionálně se rozhodnout, jak naložíme se svým individuálním a společenským bytím. Nástrojem zde není objevování a následování zákonitostí, ale komplikovaný, mohli bychom též říci dialektický, diskurz...

Osvícenství v podobě Francouzské revoluce dalo zároveň světu triádu „svoboda-rovnost-bratrství“ coby ideu ideálního uspořádání společenských vztahů. Záhy se ovšem ukázalo, že tato tři hesla jsou v mnohém vzájemně kontradiktorní, často dokonce antagonistická. Skloubit je ve více či méně harmonicky fungujícím společenském uspořádání se stalo jednou ze základních idejí pokroku, která je od konce 18. století spojována s liberální levicí.

Odděleny od sebe, svoboda, rovnost a bratrství ve svých absolutních formách mutovaly do nevábných nebo přímo hrozivých podob: „svobody“ ranného kapitalismu na úkor rovnosti a bratrství; „rovnosti“ marxismu-leninismu na úkor svobody a bratrství; a „bratrství“ rasy v nacizmu, na úkor svobody i rovnosti...
K levici se hlásím i proto, že pokusy o demontáž sociálního státu vidím jednoznačně jako regresi, ať jsou odůvodňovány jakkoliv. Navíc dílo sociálního státu není dokonáno. Nejenže je nutné jeho vymoženosti bránit před náporem teorií „neviditelné ruky trhu“ a náboženství ekonomického Růstu, který si údajně vyžaduje umenšování role státu, ale také před náporem globalizace. Navíc je zapotřebí pevně integrovat toto dílo s myšlenkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje...
Globální kapitál má tendenci oslabovat sociální a další funkce států, kolonizovat veřejný prostor a privatizovat veřejné statky. Co je vážnější: rovnováhu mezi svobodou, rovností a bratrstvím se zatím nepodařilo z prostředí vyspělých demokracií transplantovat do mezinárodního kontextu. Nejenže si většina zemí světa může o sociálních vymoženostech západoevropských demokracií nechat jen zdát, ale svoboda, rovnost a bratrství (solidarita) neexistují ani ve vztazích mezi státy—snad jen s výjimkou, jak jinak, společného projektu evropských demokracií, tedy Evropské unie...
19. 05. 2010 | 07:16

Béda napsal(a):

pokračování:

"...Ve zcela osobní rovině se hlásím k moderní (v mém případě liberální) levici jednoduše proto, že projekt sociálního státu je dle mne nejúčinnějším nástrojem pro distribuci společenské solidarity. Může být místy byrokratický nebo nehospodárný, ale nic lepšího nebylo zatím vymyšleno. Občanská společnost může hrát v účinné distribuci solidarity jen doplňkovou roli.

Obyvatelem tohoto světa jsme každý z nás nanejvýš několik desítek let. Ne každý byl do života „vržen“ se stejnými schopnostmi nebo do srovnatelných podmínek. Nikdo z nás nemá svoji existenci pod kontrolou do té míry, aby mohl vyloučit, že se neocitne na „dně“. Člověk, který dokáže prožít svůj „úspěšný“ život bez skutečné solidarity s těmi, kdo nemají takové štěstí, a ještě je si schopen myslet, že se mu takového privilegia dostává jen jeho vlastní zásluhou, neobstál ve zkoušce, které ho vystavila jeho svoboda.

Neo-liberální řeči o tom, že k solidaritě, například v podobě sociálního státu, je zapotřebí neustálý ekonomický Růst, který dokáže zajistit jenom co nejméně regulovaný Trh, nebo že levice neodpovědně rozděluje to, co pravice ušetří, jsou obvykle jen výmluvami, které mají zakrýt sobectví. Nejenže lze sociální solidaritu v podobě sociálního státu uskutečňovat i v zemích, které nejsou superbohaté, ale ukazuje se také, třeba na příkladu skandinávských zemí, že sociální stát, opírající se o rovnováhu mezi svobodou, rovností a bratrstvím, jakož i o důsledné dodržování lidských práv, je sám o sobě nejen motorem rozumného růstu, ale i zárukou vysoké kvality života a tvůrcem sociálního kapitálu, bez něhož se žádná rozvinutá společnost neobejde."
19. 05. 2010 | 07:19

StandaT napsal(a):

bédo, naposled, protože tohle debata hluchýho s němým.

Já jsem přesvědčen, že jsem se vyjádřil jasně. Součástí svobody je právo na její obranu. Součástí práva na obranu je právo volit nástroj, který je adekvátní situaci, a to včetně násilí. To je ta pěst, kterou jsem vstoupil do diskuse. Mám-li na něco právo, automaticky mám právo si ti bránit. Odmítáním obrany de facto popíráte mé právo to mít.

Útok je akce, obrana je reakce. Normální kauzalita, nic víc. Obranou reaguji na útok. Mám právo se adekvátně bránit. ČSSD se taky útokům brání. Jako adekvátní vyhodnotila jistou míru násilí. Policejního (pelustrace POTENCIÁLNÍCH útočníků), pacifikace pořadatelskou službou (ochrana teritoria před POTENCIÁLNÍMI), preventivní ataky "příznivců" na POTENCIÁLNÍ, bojkot tisku... Všiml jste si, že bych toto odsoudil? Ne, nemohl. To je taky ta reakce, ta obrana, to právo zvolit si nástroj odpovídající situaci, to je přesně to, o čem tady celou tu dobou píši.

Právo ČSSD bránit se evidentně akceptujete, moje (individuální)právo celou tuto naší "debatu" stavíte na jednu úroveň s atakem. Oběť a útočník rovni jsou, a s tím evidentně nic neudělám.

Bédo, já se nikdy nevzdám té polohy, kdy mé, individuální právo na svobodu (a na cokoliv jiného) není někde pod právem politické partaje, ale na stejné úrovni. Neakceptuji, aby má obrana (čehokoliv) byla delegitimizována jen proto, že kdosi, koho jsem v životě neviděl, zaútočil na ČSSD a ona i Vy začnete na mě kvůli tomu uplatňovat kolektivní vinu. Neakceptuji postoj, kdy se stávám schvalovatelem či dokonce spoluviníkem, jen proto, že necítím potřebu psát desítky příspěvků na jedno téma. Normálnímu člověku se stačí vyjádřit jednou a normálnímu člověku to stačí jednou přečíst. Obcese normou není.

Skončím tím, čím jsem včera začal: rána pěstí je součástí. Tečka.

Tím toto téma pokládám za vyčerpané.

Váš demokrat s basebalovou pálkou.
19. 05. 2010 | 07:30

Béda napsal(a):

StandaT,

on na vás někdo zaútočil Stando?
O právu na přiměřenou obranu psal výše schlimbach a jí s jeho slovy souhlasím.

Na mítincích ČSSD ovšem nikdo proti vám nevytáhl těžký kalibr. S tím se přišli vy (pravičáci se svojí mobilizací), kteří se teď vtipně stylizujete do role napadeného a bráněného.

Klasické matení pojmů.
19. 05. 2010 | 08:05

bohyně Svoboda napsal(a):

Svoboda, malé zamyšlení...

Svoboda a Právo vyjadřují totéž, ačkoli pojem práva má širší dosah.
Svoboda (vnější) je, jak píše i autor, především Negativní pojem, neexistence zábran, politických nebo fyzických. Mohu dělat něco, protože mi to zákon nezakazuje nebo mi v tom nebrání fyzická překážka.
Existuje ovšem ještě jiný druh brzd svobodného jednání; vychází z mysli člověka. Jsou to zábrany Rozumové a Mravní.
Atmosféra společenského zřízení a právě tak určité kultury může sílu rozumových a zvláště mravních zábran svobodného jednání buď podporovat, nebo zeslabovat. Může tím zhodnocovat nebo znehodnocovat kvalitu života společnosti. Zůstává dokořán otevřenou otázkou, zda stálý růst svobody jedince, daný poklesem mravních zábran, lze pokládat za společenský pokrok.

Svoboda je zároveň vnější stav a vnitřní.

V liberálních demokraciích je skutečná svoboda občanů větší, než dovolují zákony; lidé si jí prostě pro sebe víc seberou.
V totalitních režimech (novodobých) je skutečná svoboda menší, než zákony dovolují, často se scvrkává na minimum nebo se úplně rozplyne v libovůli "orgánů".

V primitivním stádiu vývoje společnosti měl člověk úzkou možnost volby jednání. Materiální úroveň jeho života určovala hranice jeho svobody. Mohl se rozhodnout, spolu s ostatními členy tlupy, o výběru jeskyně pro obydlí. Zvěří bohatší oblast poskytovala volbu mezi druhem lovu.
Postupem doby rostla hmotná úroveň lidí, po tisíce let pomalu, až vznik zemědělství rozběhl její růst a s ním rozsah možnosti volby v jednání a později i v myšlení. Materiální svoboda výrazně vzrostla.
Dnes ve vyspělých zemích životní styl nabral na sebe množství různých, někdy podivných podob. Možnost volby mezi nimi je jedním z měřítek při srovnávání různých společenských systémů a kultur. Západní civilizace se stala v dějinném vývoji dosud nejúrodnější půdou pro rozmanitost životních stylů a volnosti výběru mezi nimi.
Modla svobody formuje lidi. Pro mnoho lidí je takový růst svobody růstem amorálnosti a výrazem úpadku společnosti. V myslích chudšího světa, kterým televize a filmy předvádějí západní společnost v jejím plném bohatství a plné nahotě, se mísí možná závist s pocitem mravní nadřazenosti. Pro islámský svět jsou extrémy západní svobody odstrašujícím důkazem jejího úpadku.

Lidská práva zdůrazňují důstojnost osobnosti jako nezcizitelnou hodnotu. Tuto důstojnost je možno hodnotit společenskými a materiálními měřítky. Bohatí jsou mnohem svobodnější ve výběru životních prožitků než chudší členové téže společnosti, a tento rozdíl pracuje v mnoha myslích. Lidská důstojnost, toto základní právo, chce stále víc, měří sama sebe množstvím věcí a velikostí výběru požitků.

V lidské společnosti je svoboda neoddělitelná od osobní odpovědnosti. Demokracie, má-li fungovat, musí mít vysoký podíl občanů, které nevede k osobní odpovědnosti jen strach před zákonem....
Morálka a svědomí svobodu omezují, dogma Svobody se s nimi sráží. A sráží se také s rozumem, zdravým rozumem.
Nikdy však nesmíme, ani v nejkritičtější době, nechat si sáhnout na své občanské svobody.

Myšlenky jsem čerpala od pana J.K.
19. 05. 2010 | 09:02

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
"Kriket je anglická hra, kterou hrají dvě mužstva po jedenácti hráčích. Hraje se na házecí dráze dlouhé dvacet metrů. Na každém jejím konci stojí tři tyčky osmašedesát centimetrů vysoké a vzdálené dvacet centimetrů od sebe. Každé ty tři tyčky tvoří branku. Kriket se hraje pálkou a míčem. Pálka je jako na jedné straně zploštělý kyj a nesmí být širší než deset a půl centimetru a delší než devadesát šest centimetrů. Míč je asi tak velký jako pomeranč, váží mezi sto padesáti pěti a sto šedesáti třemi gramy a povrch má z červené kůže. Kapitáni obou mužstev losují, aby rozhodli, která strana bude odbíjet jako první. Hra se zahájí tak, že dva hráči odbíječi strany stojí s pálkami před oběma brankami. Druhé mužstvo útočí a devět jeho hráčů se rozestaví v poli. Zbývající dva jsou házeč a brankář a zaujmou místa za oběma brankami. Házeč pak hází míčem od své branky na druhou branku. Jestliže její tyčky srazí, je odbíječ vyražen. Odbíječ brání pálkou svou branku před míčem. Odrazí míč do pole a devět hráčů v poli se ho pak snaží chytit. Odbíječi se mezitím mohou pokusit vyměnit si přeběhem místa před brankami a získat tím body ..."
19. 05. 2010 | 09:23

Al Jouda napsal(a):

Domnívám se, že opravdu svobodný občan je ten, který žije v demokratickém právním státě. My to zatím určitě nejsme.
19. 05. 2010 | 09:27

Béda napsal(a):

PatientO.T.,

co bylo první VAJÍČKO (v souvislosti s vajíčkiádou) a mobilizace mládeže, anebo slepice? Kdo tedy začal s NÁSILÍM a kdo se pouze brání? Kdo je za tento stav odpovědný?

Proč pravice nedokáže akceptovat, že politický boj se vede v demokratické společnosti na bázi myšlenek, soutěže programů a začíná používat totalitní praktiky?
19. 05. 2010 | 09:30

PatientO.T. napsal(a):

Milý Bédo,
já nejsem žádná "pravice". Zodpovídám pouze za své činy. A tak vám mohu pouze opakovat:

"Kriket je anglická hra, kterou hrají dvě mužstva po jedenácti hráčích. Hraje se na házecí dráze dlouhé dvacet metrů. Na každém jejím konci stojí tři tyčky osmašedesát centimetrů vysoké a vzdálené dvacet centimetrů od sebe. Každé ty tři tyčky tvoří branku. Kriket se hraje pálkou a míčem. Pálka je jako na jedné straně zploštělý kyj a nesmí být širší než deset a půl centimetru a delší než devadesát šest centimetrů. Míč je asi tak velký jako pomeranč, váží mezi sto padesáti pěti a sto šedesáti třemi gramy a povrch má z červené kůže. Kapitáni obou mužstev losují, aby rozhodli, která strana bude odbíjet jako první. Hra se zahájí tak, že dva hráči odbíječi strany stojí s pálkami před oběma brankami. Druhé mužstvo útočí a devět jeho hráčů se rozestaví v poli. Zbývající dva jsou házeč a brankář a zaujmou místa za oběma brankami. Házeč pak hází míčem od své branky na druhou branku. Jestliže její tyčky srazí, je odbíječ vyražen. Odbíječ brání pálkou svou branku před míčem. Odrazí míč do pole a devět hráčů v poli se ho pak snaží chytit. Odbíječi se mezitím mohou pokusit vyměnit si přeběhem místa před brankami a získat tím body ..."
19. 05. 2010 | 09:42

Jirka H napsal(a):

PatientO.T.: Skutečně se bavím. Vy jste vlastně použil institutu Obstrukce... Na blogu asi jako vůbec první... :o)
19. 05. 2010 | 10:11

Jirka H napsal(a):

PatientO.T.:
PS: Stejně tak jste dostál svému nicku - patient = trpělivý
19. 05. 2010 | 10:18

Pípa napsal(a):

PatientO.T.
Jste zřejmě první, kdo použil obstrukci na blogu potom, co mu došly argumenty a nálada. Dobrá, ale patří to na tyto blogy, kde jsme, alespoň většinou, dobrovolně? Nebylo by lepší se spíš stáhnout a věc, resp. vám nepříjemnou argumentaci, přejít?
19. 05. 2010 | 10:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Pípa:

Argumentů mám dost. Bédu ovšem nezajímají. Místo diskuse pořádá ideologické školení.
Na začátku naší polemiky byli utopenci. Přes Afghánistán se Béda dostal ke světonázoru pana Pehe. K čemu bych měl argumentovat?
19. 05. 2010 | 10:29

Kessu napsal(a):

Gratuluji pánové, poprvé jsem se pročetl celou diskusí. Je to poučné a krásně panoptikální :)

Celý topic je vkusně doplněn schématicky přehlednou demonstrací nástrojů třídního ... ech pardon... politického boje. Pohybujeme se na škále argument - argument podpořený důkazy - emotivní argument - demagogie - lež - výhrůžka - utopenec - facka - III. WWW ... a celá debata je o tom, že někde je dělící čára a za tou už je každý zločinec. Každý má tu lajnu někde jinde, ale to nevadí, hlavně že je veselo. Pokud by snad někdo připustil, že různé situace vyžadují onu hranici jinde, pak změníme předmětnou situaci - speciální gratulace bédovi.

Prosím ještě...!
19. 05. 2010 | 11:41

Pepa Řepa napsal(a):

To Kessu
pokračování debaty ve zdejším stacionáři sv.Libora najdete ve hře Švestka.

Pro nás-zdejší chovance- je někdy přetěžké udržet myšlenku. Nejen myšlenku.

Naopak lehce získáváme novou inspiraci, letí okolo moucha, začneme o mouše, letí láhev s buřtem, začneme o utopenci na Vltavě.
19. 05. 2010 | 12:09

StandaT napsal(a):

Patiente :)))

Říkal jsem si, jak by béda asi přijal nějakou publikaci o dělnickém hnutí a jeho boji za pracovní podmínky, ale i podíl a metody boje za svobodu a demokracii :))) nebo o účasti levice ve španělské občanské válce.

Že ale ti naši dědkové byli jiní kabrňáci, co? Jedni s flintou ve Španělsku, druzí lítali nad Anglií, další prošlapali půlku Ruska nebo Maroka... Dvě, tři generace, a taková regrese - Ne základnám, sražený kufry před Čínou, Ruskem i Němcema, armáda nejlépe jen na troubení na trumpety na Hradě, odbory za jednu jedinou senátorskou sesli štěkaj na povel, Zaorálek na Zamini...
19. 05. 2010 | 12:46

Béda napsal(a):

PatientO.T.,

pokud jsem mněl možnost zjistit, do diskuse jsrte se zapojil po mé replice Belgičanovi, ze které jste si vy sám vydělil pouze utopencování, což je pouze jeden z dílčích kamínků mozaiky násilí, která je dnes proti ČSSD In. Od mobilizaci k násilí.
19. 05. 2010 | 14:00

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
Ano. Upozornil jsem vás na skutečnost, že zatímco nikdo neví, co se stalo, vy suverénně vydáváte utopencování za akt pravicového terorismu.
A ten termín sám, utopencování, na to se nedalo nereagovat...
19. 05. 2010 | 14:04

Kessu napsal(a):

Škoda jen,
že jsem trvale nesvoboden,
bo musim žrat.

Jináč bych si hned dal přihlášku ke sv. Liborovi!
19. 05. 2010 | 14:12

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:

A pak už to jelo. Citace z Novinek, která dokládá, že nikdo nezná "útočníka" vrhajícího buřty v láku, na vás neudělala žádný dojem. Utopencování pravděpodobně drží pohromadě vaši mozaiku násilí.
Předložil jste seznam napadených levicových politiků a moji poznámku, ve které jsem uvedl, že o těchto odsouzeníhodných atacích není v podstatě nic známo (s výjimkou B.Sobotky) a že je tedy nemůžeme řadit do kategorie politicky motivovaných činů, jste opět blahosklonně přešel.
Na blogu A.Matouškové jste uvedl, že na počátku "násilí proti ČSSD" byla mobilisace. Odkaz na text mobilisace (což byla podle mne velmi trapná akce, to jen tak na okraj) jasně dokazuje, že se jedná pouze o apel voličům, aby šli volit, jméno žádných Klausových politických soupeřů v něm není uvedeno.
Následovala vaše dovysvětlující replika zahrnující MFD, LN, Komárka, Steigerwalda, Bácse, Sinhu a Sarajevský atentát. Uvedenou směs pokládáte za důkaz pravdivosti svého počátečního tvrzení o mobilisaci.
Hezké diskuse s vámi... :-D
19. 05. 2010 | 14:45

Béda napsal(a):

Patient O.T.,

já bych to viděl trochu jinak. Mluvil jsem o vztahu svobody a násilí. Mluvil jsem o konkrétních projevech - souvislém řetězu násilí které vzniklo po mobilizace mládeže na FB a rozjelo se po mobilizaci M+I+Z. Mluvil jsem o tom, že první negativní kampaní byla Klausova mobilizace, protože ODS byxla prakticky v rozvratu. Mluvil jsem o tom, že dlouhodobě napadáni jsou pouze politici levice, nikoliv pravice a že násilí je symptomatické pro pravioci - její fanoušky i politiky.
19. 05. 2010 | 16:58

Béda napsal(a):

Vsuvka v poslední větě:

Násilí proti názorovým oponentům je symptomatické...

Mluvil jsem o tom, že pro politický boj v demokratické společnosti by měl být pravidlem souboj myšlenek a programů, nikoliv mobilizace, vajíčkování, utopencování, zapalování vyhrožování zabitím, inzultace a pod..
19. 05. 2010 | 17:01

Béda napsal(a):

PatientO.T.

Ještě malá myšlenečka nakonec:

Radikalizace začíná být pro pravici typická, vždy když ji teče do volebních bot.

Začalo to nenápadnou mobilizací, která měla zastřít vnitřní problémy a předešlé politické výsledky. V dalším období dochází k přímé nenávistné mobilizaci (KSČSSD, Grosstapo), ke Kubiceho policejně zpravodajské volební intrice a nakonec situace logicky graduje další mobilizací a otevřeným násilím vůči levici.

Není holt svoboda jako svoboda. Hlavně, že jste připraven k "obraně".

Tož tak.
19. 05. 2010 | 19:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

1. fáze : Neuvědomělí jedinci
2. fáze : Neuvědomělé stádo pod vedením neuvědomělých jedinců
3. fáze : Uvědomělý jedinec pase neuvědomělé stádo
4. fáze : Neuvědomělé stádo pase uvědomělé jedince
5. fáze : Uvědomělé stádo pase uvědomělé jedince
6. fáze : Uvědomělý jedinec pase uvědomělé stádo
7. fáze : Uvědomělí jedinci nepotřebují pastevce. Pasou se sami. Jejich pastva se stala takto zcela neuvědomělou. Ale fungující ke spokojenosti všech jedinců.
Všichni jedinci to však považují za normální stav.
19. 05. 2010 | 19:39

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
Asi vám to bude, viděno prizmatem vaší zkušenosti, připadat nepochopitelné, ale já nejsem politicky nijak organizován a nikdy bych se neoznačil za součást nějakého hnutí, tedy ani pravice. Jediná politická činnost, kterou neanonymně a nepravidelně provozuji, jsou občasné anarchistické provokace tu premiéra, tam ministra a hlavně koalice ODS/ČSSD na našem Magistrátě.
O jaké obraně se mnou mluvíte, netuším ani náhodou, a po pravdě řečeno, vůbec mne to nezajímá.

P.S. Zřejmě se považujete za ztělesnění psanců této země. Budiž.
Vaše utkvělá představa, že největší ohrožení pro vás představují týpci jako Pepa Řepa, jarpor, StandaT a já, je velmi, velmi zábavná...
19. 05. 2010 | 19:49

Alena Vrbová napsal(a):

Svoboda celku, svobodný celek
svoboda jedince, svobodný jedinec
svoboda slova a písma, svobodné slovo a písm
svoboda státu, svobodný stát
svoboda národu, svobodný národ
Svoboda Karel, Ludvík, svobodný Karel, svobodný Ludvík

Kolik svobodných celků, tolik svobodných výkladů na svobodný celek.
Kolik svobodných jedinců, tolik svobodných výkladů na svobodného jedince....atd

Svobodně přídám i svůj svobodný názor se svobodným výkladem na svobodnou svobodu.

Jsem přesvědčena, že se jedná o vnitřní a vnější stav, rozpoložení, ve kterém dochází k symbióze mezi těmito dvěma stavy, rozpoloženími.
25. 05. 2010 | 12:24

Mil napsal(a):

Mluvíte mi ze srdce, pane Kurasi !!!
Plně souhlasím.
Pro mě svoboda znamená hodně. Bylo mi 17 když padli komouši a prožila jsem změnu, a teď když jsme v EU možná zase přijde nějaký ten "duch komunismu" zpátky. Je to jako v kocourkově. Jedna generace národa svobodu vybojuje - Masaryk a spol. a další ji prodají jako Jidáši.
27. 05. 2010 | 05:48

Laadvee napsal(a):

Jako bohužel často od tohoto autora - manipulace s fakty. Za vše jeden příklad: pan autor jaksi zapomněl, že některé z těch odpolechů pomohly zachránit životy lidí na palubě letadel, co měly z Heathrow letět rovnou do pekel.

Británie se snaží už asi 50 let zbavit stínu koloniální minulosti, a je to podle mě dobře. Mohli projít stejnou společenskou krizí jako Německo ve 30. letech - z největší supervelmoci se postupně stali jen nejvěrnějším spojencem USA.

Británie je země, který si vážím, a to mimo jiné proto, že se snaží jít dál. Že má schopnost sebereflexe. Že prostě ví, že žít 300 let na úkor půlky světa nebylo správný.

Přiznám se, že pokud by byla vytvořena určitá "konzervativně" strnulá společenská harmonie, tak by mi to taky vyhovovalo. Jenže v realitě to vypadá jinak. Konzervativní pohled bohužel vede k přehlížení měnící se reality, k povrchnosti a pokrytectví ála právě britská konzervativní společnost v 19. století. Takže si říkám, kdy lidé typu pana Klause a pana Kurase začnou žít v reálném světě, který se neustále proměňuje.
11. 06. 2010 | 10:43

jcibul napsal(a):

pane Kurasi,povině článek učit na středních školách v předmětu filosofie.
26. 06. 2010 | 11:12

Pavel@ napsal(a):

..zdarily clanek a stimulujici rekl bych..svoboda je abstraktni povahy a tudiz ma mnoho nepratel kteri jsou daleko silnejsi,mocnejsi a pritazlivejsi a take zkratkovite srozumitelni pro vetsinu ovci provazene dozorci- ovcaky/poblitiky /kteri at udelaji ,reknou cokoliv vzdycky je to na bliti/vyrabejici mirumilovne a naivni barvotisky ladici s ovcimi predstavami o krasach svobody a svobody i staty do jednoho pytle i kdyz oba pojmy jsou ve velmi primem a nepratelskem rozporu ; ale pro ovce zkonkretizovane v gulasi nekonecne poblitiky garantovane dobroty a prospechu pro vsechny,,,,,dalsim nepritelem jsou penize dokonale vyhovujici masam ktere se potaceji od banky k pekari pro kurku a potom do hospody na pivo/ba i spoluovcana udaji kdyz z toho kapne/...protoze je to konkretni a jednoduche...a nenarocne...kdyz knize/pasak/ rekne ovcim ..seberu a ukradnu vam vse co je mozne i nemozne ovce nedsene bezi k urnam a zvoli za radostnoho meceni,voli knizete osto sest.. a tak se to stale opakuje /jako v minulosti jak to dopadne zalezi jen na pasacich; nektere zbloudile ovce se vsak onanuji abstraktnimi a zcestnymi predstavami o bratrstvi,lasce,bez konce a tak zakonite skonci na krizi,na hranici,nebo aspon ve vezeni...
28. 06. 2010 | 08:15

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy