Opozice má svá práva: k včerejšímu rozhodnutí Ústavního soudu

15. 03. 2011 | 08:35
Přečteno 5293 krát
Uvítal jsem včerejší rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zákona o úsporných opatřeních v působnosti MPSV. Ústavní soud se důrazně postavil za ochranu čistoty legislativního procesu. Rozhodnutí Ústavního soudu se také zásadním způsobem staví za ochranu práv parlamentní menšiny. Postup Nečasovy vlády byl zřejmě tou poslední kapkou pro to, aby se Ústavní soud jednoznačně vyslovil pro zpřísnění pravidel pro používání stavu legislativní nouze. Fakticky bylo potvrzeno podezření ČSSD, že Nečasova vláda zneužila stav legislativní nouze pro to, aby neústavním způsobem omezila práva opozice. Premiér Petr Nečas by se měl za více než arogantní postup koalice omluvit nejen opozičním poslancům, ale také veřejnosti.

Vraťme se ale k nálezu US podrobněji:

Před čtyřmi měsíci prosadila vláda během několika hodin v Poslanecké sněmovně a poté v poslední pracovní den Senátu (ve starém složení!) návrh zákona o úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Na protiústavnost zákonodárného procesu včas upozorňovali během parlamentní rozpravy naši poslanci i senátoři, leč marně. Okamžitě po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů jsme se proto obrátili na Ústavní soud.

V návrhu na zrušení zákona jsme obsáhle zdůvodnili, jak způsob přijetí napadeného zákona podle našeho názoru narušoval ústavní principy a hodnoty, a to 1) zneužitím institutu legislativní nouze, 2) nepředvídatelným svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, 3) neodůvodněným vypuštěním obecné rozpravy ve druhém čtení, a 4) odepřením práva hlasovat zvoleným senátorům. U všech těchto postupů jsme konstatovali jejich nedostatečné odůvodnění a rysy svévole.

Za ještě razantnější zásah do ústavních práv, principů a záruk jsme však považovali kumulaci těchto postupů spočívající v přijetí jediného obsáhlého zákona, významně zasahujícího do základních práv a svobod – přinejmenším snížením sazby nemocenského, zrušením sociálního příplatku a snížením příspěvku na péči (zásah do práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele podle čl. 30 odst. 1 Listiny), zúžením nároku na podporu v nezaměstnanosti u některých skupin (zásah do práva podle čl. 26 odst. 3 věty druhé Listiny) a odnětím porodného většině rodin s nově narozeným dítětem (zásah do práva rodičů pečujících o děti na pomoc státu podle čl. 32 odst. 5 Listiny).

V důsledku této kumulace byl vládní návrh napadeného zákona schválen Poslaneckou sněmovnou již v druhý pracovní den po jeho předložení, přičemž teprve během tohoto druhého dne se stalo zjevným, že tento den bude nejen prvním dnem jeho projednávání, ale současně i dnem posledním. Kvůli krátkosti času nebylo možno k návrhu zákona řádně připravit a konzultovat pozměňovací návrhy. Kvůli kumulaci časového deficitu a vypuštění obecné rozpravy pak byla zásadně ztížena i možnost proti návrhu zákona argumentovat v parlamentní debatě. Důkladné kritické diskusi v Senátu a možnosti předkládat tam pozměňovací návrhy se vládní koalice vyhnula zejména kumulací zneužití stavu legislativní nouze, nepředvídatelného svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a zkráceným jednáním o návrhu zákona v Senátu.

Mám radost, že nám Ústavní soud nálezem ze 14. března 2011 dal zcela za pravdu. V odůvodnění především vyvrátil argumentaci předsedy vlády, který vyvolání stavu legislativní nouze zdůvodňoval obstrukcí ze strany ČSSD. Ústavní soud k tomu uvedl: „92. Pokud při projednávání návrhu napadeného zákona byly uplatněny námitky, které směřovaly toliko k dodržení řádné legislativní procedury při projednání návrhu zákona, nelze podle názoru Ústavního soudu v takovém postupu parlamentní opozice spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Jednalo se o využití práva, které jednací řád Poslanecké sněmovny svěřuje kvalifikované menšině poslanců k ochraně jejich práv.“

Ústavní soud rovněž potvrdil náš názor, že chtěla-li vláda prosadit svůj návrh do konce roku, měla jej předložit dříve: „93. Odůvodňuje-li vláda potřebu přijetí návrhu napadeného zákona ve zkráceném jednání negativními důsledky vyplývajícími ze skutečnosti, že její návrh zákona o státním rozpočtu s těmito změnami počítá, nelze takovou argumentaci z hlediska zákonem vymezených důvodů pro vyhlášení stavu legislativní nouze považovat za přijatelnou. Je zodpovědností každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů, a v případě, že považuje za účelné dosáhnout jejich změny, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn.“

Ústavní soud tak vyslovil protiústavnost procedury přijetí zákona už na základě prvního z našich argumentů, tedy zneužití stavu legislativní nouze: „98. Na základě výše uvedeného proto i Ústavní soud dovodil, že jediným důvodem projednání a schválení napadeného zákona Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání bylo ohrožení jeho včasného přijetí tak, aby nabyl účinnosti nejpozději ke konci roku 2010, což bylo znemožněno postupem opozice podle § 90 odst. 3 a § 91 odst. 2 JŘPS. Zjištěný důvod ovšem nelze považovat za legitimní a ústavně aprobovatelný důvod umožňující vyhlášení stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 1 JŘPS. Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že v posuzovaném případě všechna rozhodnutí orgánů Poslanecké sněmovny činěná k návrhu vlády, jakož i samo rozhodnutí o trvání stavu legislativní nouze a o trvání podmínek pro projednání napadeného zákona ve zkráceném jednání… byla učiněna v rozporu se shora vysvětlenými aspekty charakterizujícími ústavní demokratický princip. Proto bylo možné ústavní přezkum uzavřít již v této fázi konstatováním, že v procesu přijímání napadeného zákona byly porušeny čl. 1 odst. 1 a čl. 6 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny.“

Ústavní soud se dále vyslovil i k našim ostatním argumentům a i v jejich případě konstatoval protiústavnost postupu vládní většiny: „99.…Ústavní soud považuje za nutné dodat, toliko jako obiter dictum, že vady následného procesu v Poslanecké sněmovně tkvěly jednak v tom, že nebyla dodržena lhůta pro svolání mimořádné schůze, když návrh zákona předkládaný vládou k projednání v režimu legislativní nouze a ve zkráceném jednání byl dodán poslancům v takové časové tísni, že nejen opoziční, ale i vládní poslanci nebyli reálně schopni zkontrolovat byť jen totožnost předlohy s předchozí předlohou vládního návrhu zákona, natož pak seznámit se podrobně s jeho obsahem a posoudit tak jeho možné dopady (že se nejedná o pouhou hypotézu lze doložit i na vyjádřeních některých koaličních poslanců prezentovaných v médiích po přijetí jednoho z předmětných vládních návrhů zákonů v rámci legislativní nouze – viz výše rekapitulované ústní jednání před Ústavním soudem ze dne 22. 2. 2011). Dále byla bezpochyby krácena demokratičnost již omezené procedury přijímání napadeného zákona vypuštěním obecné rozpravy v rámci 2. čtení, a to navzdory usnesení č. 16, které bylo přijato Výborem pro sociální politiku na jeho 4. schůzi konané dne 2. 11. 2010, který Poslanecké sněmovně doporučil projednat návrh napadeného zákona i v obecné rozpravě…“

Rozhodnutí Ústavního soudu je podle mého názoru vítězstvím demokracie. Vítězstvím masarykovské představy, že demokracie je diskuse. Vítězstvím těch, pro které není parlament pouhý hlasovací stroj, nýbrž místo střetávání názorů, argumentů a alternativ.

Ústavní soud dává šanci na nové, řádné projednání celého balíku sociálních škrtů. Budeme připraveni na důkladné posouzení celého návrhu zákona, opřeme se o rozbory našich odborníků k těmto opatřením a využijeme i mnoho poznatků o dopadech těchto opatření, jak nás na ně upozorňují občané nebo třeba ombudsman. Platí, že většina těchto škrtů je nespravedlivá a sociálně neúnosná.

Respektujeme právo většiny přijmout ve svobodném hlasování příslušné politické rozhodnutí, ale doufáme, že vláda z návrhů odstraní vady, které zákonu vytýkal Veřejný ochránce práv i další. Tak závažná rozhodnutí si řádnou diskusi a uvážlivé jednání nepochybně zaslouží.

Jsem přesvědčen, že nález Ústavního soudu je svým způsobem rovněž odsuzujícím rozsudkem nad politickým stylem předsedy vlády Petra Nečase. Byl to Petr Nečas, kdo jako poslanec v lednu a únoru 2010 vedl v Poslanecké sněmovně několikatýdenní obstrukci ODS zneužíváním jednacího řádu sáhodlouhým řečněním a předkládáním desítek nesmyslných procedurálních návrhů. Byl to Petr Nečas, kdo jako premiér zneužil stavu legislativní nouze a jehož výroky jako „já osobně budu prosazovat, abychom neodešli ze sněmovny, dokud tyto čtyři zákony nebudou schválené“ (viz Odpolední události, ČT 24, 2. 11. 2011) prozrazují, že byl nejspíše hlavním strůjcem kroků vládní většiny, které Ústavní soud vyhodnotil jako protiústavní. Byl to Petr Nečas, kdo se jako svědek před Ústavním soudem pokusil legitimizovat postup vládní většiny obviňováním poslanců ČSSD z obstrukce, která měla spočívat ve využití námitek proti návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení a aby byla zkrácena šedesátidenní lhůta pro projednávání návrhu ve výborech pod 30 dnů. Ústavní soud k těmto námitkám uvedl: „91.…Obě ustanovení jsou projevem ochrany práv parlamentní opozice (menšiny), v tomto případě ochrany před zásadním omezením struktury a doby trvání zákonodárné procedury, neboť právní úprava takové zkrácení umožňuje pouze za souhlasu výrazné většiny poslanců přesahující tři čtvrtiny jejich celkového počtu.“ A konečně, je to Petr Nečas, kdo ani po nálezu Ústavního soudu není ochoten uznat, že jím vedená vládní koalice byla v této věci v neprávu, což bohužel neskýtá dobré vyhlídky na to, že podobné jednání nebude v budoucnu opakovat.

Nález Ústavního soudu obsahuje ještě jednu důležitou pasáž a ta se týká významu opozice pro demokracii. „Mezi její základní funkce patří zejména artikulace menšinových názorů, předkládání alternativních návrhů k většinovým stanoviskům a rozhodnutím a kontrola vládnoucí většiny, to vše před zraky veřejnosti, tedy občanské společnosti, která si i tímto způsobem tvoří a upřesňuje svůj názor,“ píše o parlamentní opozici v bodě 70 a dodává: „76. … Parlamentní opozice je tak při užívání práv vedle nezbytného respektu k právnímu řádu povinována (nejen vůči svým voličům) k plnění role tzv. odpovědné a konstruktivní opozice. Ačkoliv se jedná spíše o morální apel, závisející na celkové úrovni politické kultury panující v dané společnosti, nezbytnou podmínkou řádného a efektivního plnění funkcí parlamentní opozice je právě skutečnost, že je prováděna konstruktivním a odpovědným způsobem, který odpovídá legitimním funkcím opozice jako skutečné alternativy k vládní většině, resp. odpovídá funkcím dozoru a kontroly nad činností vládnoucí většiny. Tento požadavek je mimo jiné i projevem principu vlády na čas, kdy by jak současná vládnoucí většina, tak i menšina měly mít na paměti, že do jedné či druhé skupiny nenáležejí navždy a současná vládnoucí většina se může brzy ocitnout v pozici parlamentní menšiny a naopak.“

Vnímám verdikt Ústavního soudu a zvláště tato slova jako významné povzbuzení pro ČSSD i pro sebe osobně, abychom nepolevovali v úsilí být právě takovou odpovědnou a programovou opozicí.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Samka napsal(a):

Jsem ráda a gratuluji k zaslouženému úspěchu panu Slávku Sobotku po včeřejším vynešení ortelu k "úsporným opatřením zatím dosavadní vlády", vlády tápající, nemohoucí a zlodějinou oplývajíci. Ústavní soud tím potvrdil jejich nekalé praktiky. Gašpárci dohrály. Konec představení. Děkujeme, odejdete. Váš čas již dávno vypršel. Mírov čeká.
15. 03. 2011 | 08:54

spolužačka napsal(a):

Pane Sobotko, gratuluji Vám i lidem v naší zemi :-)!
15. 03. 2011 | 08:59

F.Švarc napsal(a):

Pane Sobotko, sledoval jsem náhodou včera nějaký pořad, ve kterém na Vás redaktor Železný velmi nechutně štěkal. Nemyslíte, že rozhodnutí ÚS je prakticky jen ztrátou času ?
15. 03. 2011 | 09:02

almost glossed™ napsal(a):

1. Gratuluji k potvrzení práv opozice.
2. Soud však udělal jen jeden nedostatečný krok. Neústavní stav s jeho posvěcením trvá dál.
3. Bylo zajímavé včera sledovat, jak se z nečekaného výsledku mohl zbláznit redaktor Železný v Událostech komentářích. Odmítal vzít výsledek na vědomí a trval na jeho "převyprávění" nějakými eufemismy. Nepodařilo se :-). Gratulace i k pevným nervům v kontaktu s ním :-).
15. 03. 2011 | 09:06

veverka napsal(a):

Co je to za bláboly? Vždyť to rozhodnutí soudu je tragické. Ty zákony byly podle něj sice přijaty v rozporu s ústavou,ale platí. Tak co to je? Fraška. Dal vládě spoustu času (do konce roku),aby je pohodlně předložila schválila znova v naprosto stejné podobě a mezi tím budou platit beze změny. Nezmění se nic,jen Sobotka se Zaorálkem komicky oslavují další Pyrrhovo vítězství ČSSD.
15. 03. 2011 | 09:10

vlk napsal(a):

Pane sobotko,
všechno, co jste napsal je sice pravda, nicméně vaše nadšení z rozsudku US nesdílím ani náhodou.
Proč ? tak to jsme popsal zde:
http://www.blisty.cz/art/57742.html
Kdybych byl měl včera pozdě večer, když jsem své dílko tvořil, rozsudek, byl psal ještě daleko ostřeji.
Například tento kus odůvodnění je jaasný nonsens:
98. Na základě výše uvedeného proto i Ústavní soud dovodil, že jediným důvodem projednání a schválení napadeného zákona Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání bylo ohrožení jeho včasného přijetí tak, aby nabyl účinnosti nejpozději ke konci roku 2010, což bylo znemožněno postupem opozice podle § 90 odst. 3 a § 91 odst. 2 JŘPS.

ne famiglii 118 vůbec nešlo o stíhání začátku roku. Ona NAVODILA situaci, kdy šlo o termín platnosti. Nic jí nebránilo dostat zákony do parlamentu o měsíc nebo ,5 měsíc e dříve. Pokdu by chtěla. Ale bylopřed volbami. Takže s tím nešla ven. A legislativní nouzi si chystala zcel a záměrně- prostě nechtěla se s oposicí vůbec bavit. Chtěla jí potlačit, dát náhubek.A z d rozostí a rogancí s obě vlastní to udělala.
Problém je v jednom - že totiž US svým, pro mne skandálním rozsudkem - toto jednání posvětil.Když není sankce, kdo zabrání tomu, aby to Kalousek s Nečasem neudělali zase.
Ale nic nebud e zapomenuto. Tak jako kdysi stejní poslanci vyhlásili nulovou toleranci , a já tehdy napsal , že se jim to vrátí v nejméně vhodném okamžiku, tak následně se také stalo. A Topolánek balil při českém předsednictví.
Takže podobně tomu bude i s válcováním oposice. I toho , až s e do ní dostanou, s e dnešní držitelé klíčů dostanou. Ovšem předpokládáto to, že zdejší prvaověrné vuvzely budou mít aspoň zbytky paměti. Jistě teď budou podobně jako včera hysterka - benzinová Němcová vykřikovat cosi o tom, jak to bylo s legislativní nouzí v roc e 2009 ohledně stravenek. A niž by si ráčili pamatovat že první, kdo si takhle usnadnil kdysi život byl nějaký Klaus a jeho vláda. A aniž by ráčili alespoň minimálně přemýšlet. Ona totiž vuvuzelka nepřemýšlí. Proč byměla . Za ní myslí rodná strana ,v daném případě hysterka Němcová. Kdyby totiž používali hlavu k čemusi jinému než jen ke kývání k výlevům hysterky, zjsitili by velmi subtilní, leč zásadní rozdíl mezi legislativní nouzí v roce 2009 a v roc e 2010. V prvém případ ě NEŠLO primárně o umlčení oposice. Shoda na drobné úpravě zákona byla -víc e méně - napříč spektrem.Bylo totiž před volbami. Nikdo se NECÍTIL BÝT VÁLCOVÁN A hlavně NIKDO NEBYL PO3KOZEN NA SVÝCH PARLAMENTN9CH PRÁVECH!
Chápu, že vuvuzely tten zásadní rozdíl nepochopí. Jim totiž ke štstí stačí jen troubit v jedné tonině!
15. 03. 2011 | 09:18

matů napsal(a):

Co se vlastně změní,nic psi budou štěkat vláda bude dělat co doposud.Příjdou volby,vyhraje někdo jiný,opět se nic nezmění,budou nové volby,opět se nic nestane.Dokud se nezmění myšlení lidí.
15. 03. 2011 | 09:26

Jirka II. napsal(a):

Možná tomu dostatečně nerozumím. Ale stížnost byla na legislativně nesprávné přijetí zákona a ne na samotný zákon. Proto se ÚS asi správně příliš nezabýval samotným zákonem, ale pouze jeho nečistým přijetím. V tom případě nemohl přijmout jiné rozhodnutí.
15. 03. 2011 | 09:26

Béda napsal(a):

Jednání koalice tedy bylo neústavní, zákony koalice byly přijaty neústavním způsobem. Jak to, že přesto, že jsou tyto zákony neústavní, platí dál?

Jiná otázka: není činnost vlády (cílevědomýá destrukce státu, nelogické, nic neřešící trvalé změny, ekonomické podvázání země v průběhu krize vysokou DPH, enormní zadlužování a megakorupce...) mnohem větší pohromou velkého rozsahu nežli to, před čím údajně vláda chtěla svýma deformama stát ochránit?
15. 03. 2011 | 09:27

Jedla napsal(a):

Nesouhlasím, veverko.

Rušit zákony zpětně není moudré, jistě - mnozí lidé by přivítali, kdyby jim byly doplaceny peníze, o které přišli. Ale pro budoucnost by to byl špatný signál další nejistoty a nestability právního stavu v této zemi.
Opozice má možnost tentokráte plně využít Senát jako "pojistku" demokratického procesu. A že senátní veto stoosmnáctka pak pohodlně přehlasuje? Budeme-li mlčet jako tupé ovce, nic jiného si nezasloužíme. Instituc demokracie, díky (DÍKY !) ÚS odělaly, co jsme měli právo od institucí čekat. Ale demokracii nakonec vždy budou muset PRAKTIKOVAT lidé, nejen instituce. Nevyjdeme-li do ulic, je toto rozhodnutí Ústavního soudu jen a jen NAŠIM VLASTNÍM Pyrrhovým vítězstvím.
15. 03. 2011 | 09:29

Béda napsal(a):

Jedla,

jaká je legitimita zákonů, které vznikly neústavním válcovacím "diktátem"?
15. 03. 2011 | 09:36

David napsal(a):

„...ve zkráceném jednání byl dodán poslancům

v takové časové tísni, že nejen opoziční, ale i vládní poslanci

nebyli reálně schopni zkontrolovat byť jen totožnost předlohy s předchozí předlohou vládního návrhu zákona, natož pak seznámit se podrobně s jeho obsahem a posoudit tak jeho možné dopady..."

„...Rozhodnutí Ústavního soudu je podle mého názoru vítězstvím demokracie. Vítězstvím masarykovské představy, že demokracie je diskuse. Vítězstvím těch, pro které není parlament pouhý hlasovací stroj, nýbrž místo střetávání názorů, argumentů a alternativ...."

„...A konečně, je to Petr Nečas, kdo ani po nálezu Ústavního soudu není ochoten uznat, že jím vedená vládní koalice byla v této věci v neprávu, což bohužel neskýtá dobré vyhlídky na to, že podobné jednání nebude v budoucnu opakovat...."

-----------------

Vláda se chová jako nová totalita, jako komunisti. Útok vojenské policie na redaktora ČT to jen potvrzuje.

Podle mého názoru tato vláda plná darebáků a lhářů si nedá pokoj a bude dělat pořád neplechu ve stylu po nás potopa.

Dnes s důchodovou reformou, zítra s daňovou reformou, a to tak dlouho, že celý stát rozvrátí a nikdo to už nedá do pořádku.

118 kaprů si rybník nevypustí.

Jak předejít tomu pokračujícímu rozvratu?

Nejlepším řešením by bylo, když teď začínají teplé jarní dny, udělat co nejdříve generální stávku a žádat demisi vlády a uspořádat v říjnu nové volby.
15. 03. 2011 | 09:43

dedek napsal(a):

Pane Sobotko, také mám smíšené pocity z tohoto rozhodnutí. Je krásné, že Vám dal za pravdu ale vše platí dál a bude zrušeno až ke konci roku, pokud to vláda nepředloží řádně, což klidně udělá, protože to svojí silou zase protlačí. Jediné co to přineslo, byl efekt, že se konečně voliči přesvědčili na vlastní oči a uši, že současná vláda je vládou zlodějů a lhářů. Nejen, že lhali ve svých předvolebních slibech, lhali a lžou názvem "vláda rozpočtové odpovědnosti", protože za dva měsíce tohoto roku již mají sekeru přes 22 miliard. Lhali i při zdůvodňování legislativní nouze a následných škodách, protože najednou nyní řekl Kalousek, že nijak zvláštní škody nehrozí, když to projednají jak mají. Jinak mne více děsí Vaše strana, kde místo efektívního postupu proti těmto lumpům nejste schopni využít jejich hrubých chyb, protože Vaše strana zabředá do vlastní vnitřní války. Všichni jste voleni námi a jste defakto naši zaměstnanci ale naprosto na nás kašlete a to napříč stranickým spektrem. Zasílal jsem mail týkající se bezpráví při exekucích Vám, Johnovi, Nečasovi, Drábkovi, Šujdrové, Humlovi a dalším. Je to skoro dva měsíce a nikdo z vás se neobtěžoval o jediné slůvko odpovědi. Není to jen otázka trojkoalice ale všech stran. Volič je Vám dobrý jen při volbách, v ostatním pro Vás nemá naprosto žádnou cenu. Nezapomínejte, že jste tam na čtyři roky!! Neskutečná zahleděnost lidí do sebe a moci v případě zvolení je hrozná. I po této zkušenosti začínám Věřit co píše Petra Paroubková o Vás a Vašem přístupu. Hašek to by byl naprostý konec. Už je na čase nejen něco dělat ale komunikovat i z těmi, kteří Vás tam dostali, nemyslíte?
15. 03. 2011 | 09:48

Petr napsal(a):

Pane místopředsedo,
máte plnou pravdu, že opozice má svá práva. Jako Vy i já souhlasím se včerejším rozhodnutím Ústavního soudu.
Ale, i občané mají svá práva, o těch ale Ústavní soud jednat nebude. Třeba bychom chtěli vědět jak vystudoval Váš expředseda Gross při desítkách funkcích. Sám jste také studoval a víte co to dá za práci a co to zabere času. Nebo jste také génius?
Dále by bylo zajímavé od Vás vědět, kam zmizely miliardy za pricovskou svobodu. Výmluva, že je to záležitost Vašeho kolegy z vlády exministra Němce, nemá smysl, když Paroubkovo vláda vyhnala z místa Nejvyšší státní zástupkyně p.Benešovou, která chtěla kauzu vyšetřovat. Odpovíte?
15. 03. 2011 | 09:56

Béda napsal(a):

Petr,

nebyl náhodou odchod Marie Benešové podmínkou Unie svobody (konkrétně dubajského svatebčana předsedy Němce ve funkci ministra spravedlnosti) pro zachování koaliční vlády? Myslíte, že kdyby ČSSD trvala na setrvání Benešové ve funkci NSZ a kvůli tomu by padla vláda, že by se tím něco ve vztahu ke kauze katarského prince vyřešilo? Co by pak následovalo a jaké by to mělo důsledky? S kým by ČSSD pak vytvořila 100+1 koalici a jak by mohla řešit kauzu katarského pedofila?
15. 03. 2011 | 10:02

jo napsal(a):

Ono je to všechno pěkné, ale zákony které byly schváleny protizákonně, platí dále - do konce tohoto roku. ÚS se opět vyznamenal, soudní verdikt je ZMETEK. Vláda ODSTOPVV zadlužování a boje proti boji s korupcí si prosadí svoje zlodějské zákony znovu.
15. 03. 2011 | 10:02

neo napsal(a):

Ústavní soud rozhodl, dle mého správně. Vyhlášení legislativní nouze nebylo nutné, zákony byly schváleny neústavně. Takže je teď parlament musí schválit normální cestou, nic víc.
15. 03. 2011 | 10:02

myrta napsal(a):

Na pováženou je především to,že ani Nečas a ni Němcová si nepřipustí jakékoliv pochybení. U Nečase je to pochopitelné-byly to intriky Kalouska a on je jen papouškuje.Ale u Němcová je to opravdu jen a jen modrý fanatizmus bez schopnosti pochopit o čem ÚS rozhodl.Že to byla v podstatě ona,která pochybila.Jednala jako nástroj vlády a ne nestranná předsedkyně sněmovny.Kdyby nebylo imunity bylo by v postatě ji možno odvolat?Nezajištění demokratických legislativních postupů sněmovny je přece zásadní porušení jejích povinností?
15. 03. 2011 | 10:09

Jeff napsal(a):

To co předvedl večer Železný ml., to bylo chorobné představení zaplaceného ubožáka s takovým máslem na hlavě díky fotrovi, že TOHLE bylo daleko horší, než nějaký vpád VP o odebrání sedmi pytlů bůhví čeho. Já nechápu, jak tohohle mimořádného - hledám výraz - slušně nelze, prostě pačlověka evidentně motivovaného jasným směrem může trpět nějaká televizní rada nebo ředitel instituce. Němcová plive na Ústavní soud, cítí se ve studiu jako doma, protože ani náhodou neočekává, že moderátor se na cokoliv zeptá, co by zpochybnilu její odpovědnost za naprostou prasárnu, kterou předvedla 118.
15. 03. 2011 | 10:15

důchodce napsal(a):

Pane Sobotko, je to vydřené vítězství typu "vlk se nažral,koza zůstala celá" Je pro mě nepochopitelné, že mistr, odpovědný za spravedlnost, celý podzimní proces legislativní noue za ODS a jeho partnery řídil. teď dostal po hubě z neznalosti ústavního práva a nic se neděje. Vyslechl jsem si včera Nečase,Kalouska, kterým jako vždy dělají na souhlas spřednášenou řečí Tluchoř,Pospíšil a další sekundanti. P.němcová je jen figurka, která bez vlastního názoru přečetna u ÚS to, co ji vedení připravilo, a čím u ÚS marně přednášel Nečas. Klaus a VV s tím jistě soulasili. Tito horlivci za protiústavnost, dnes pozažení za negramotnost v oblasti ústavního práva by měli přednést národu stejně horlivou omluvu, vyslovit stud a odejít do ústraní v hanbě a v zapomenutí. Co to udělá veřejným míněním na úroveň naší vládní garnitúry v Bruselu je těžké domýšlet, hanba je to jistě veliká. Úloha opozice je důvodná a musí to ctít i arogantní vládci, kteří se pro moc v tomto státě ihned spikli do K 9. Tato mocenská vládní elita, která se sejde u obložených chlebíčků a výstupy z jednání se domíme jen prostředníctvím K.Klasnové, která je ze všeho, jak bylo opakovaně v TV vidět, tak jako občané pěkně otrávena. Dnes jíž mám skálopevné přesvedčení že za vládnocí strany voliči vilili úplně někoho jiného, než dnes ve funkcích sledávají a jejich řeči poslouchají. Tak mění charktery a názory peníze, moc a bohatství.
15. 03. 2011 | 10:16

tata napsal(a):

DOBRY DEN

pane VLK

MĚL BYCH TAKOVY,dotaz co řikate na prohlašení SOBOTKY,KONKRETNĚ V NEDĚLI v debatě na Primě?Nak jim přestavam rozumět,myslym konkretně o DPH A to takove mlhave že se je pokusí vratit ale možna že to nepude,bud to maj zrušit ale jestli to nepude nechapu proč to kritizovat pak by ktomu kroku museli přistoupit taky a jasně si protiřečí,copak sou tak hloupí nebo sem to nepochopil?
15. 03. 2011 | 10:17

Koleda napsal(a):

Jen dvě malé poznámky:
1. Včera jasně jeden z akademiků, zabývající se ústavním právem řekl, že tato věc vůbec nepřísluší ÚS.
2. Mluvit ústy pana Sobotky o válcování opozice je vrcholem pokrytectví až drzosti. Socialisté válcovali nejen opozici, ale za pomoci KSČM i vlastní koaliční poslance.
Toť vše.
15. 03. 2011 | 10:19

vlk napsal(a):

neo
skvělá logika - zákony byly schváleny neústavně , ale je fajn , že platí.
Zksume to aplikovat třeba na situaci, kdy ti někdo vybere byt. Nezákonně ti něco ukradne, ale je fajn, že to má.
Napsaljsme to pro tebe dostatečně srozumitelně?

tata
zdravím .
Nemohu s ebohužel vyjádřit . Já tu Primu neviděl.
To není výmluva prosím, to je skutečnost. V neděli v poledne u nás byli mladí z vnukem. Ostatně jako každou neděli. Uznáte , že Hříbek ve věku 1,5 roku je daleko důležitější než hověziny politiků v bedně?

Sobotka si podle mne necháv samozřejmě určitou rezervu. Já bych t udělal také najeho místě. Až socani přeberou vládu, tak nikdo netuší, v jakém stavu budou státní finance. A jestli VUBEC bude pro nějaké snižování DPH prostor.
Protože až famiglia skončí svoje rabování republiky, tak s e asi rozpočtově máme na co těšit!
15. 03. 2011 | 10:25

myrta napsal(a):

jo :
já to vidím jako i trochu taktické rozhodnutí ÚS
1)Není jisté,jestli to "118" znovu prosadí.Je tu ještě teď převážně oranžový senát,což předtím nebyl.A lze se domnívat,že i pár poslanců z VV se vzhledem k odporu k těmto zákonům nebude hlasovat pro.Problém je,že oni tuším pod pokutou musejí hlasovat jak rozhodne grémium.
2)Zákony protlačené pro letošek platí ,to znamená ,že i když neprojdou znovu k 1.1.2012,nebude žádná zpětné doplácení za letošek.A tak se Kalousek nebude moci vymlouvat na letošní prošvihnutý rozpočet jak by rád učinil.A že schodek rozpočtu pro letošek dodržen nebude,ale bude daleko vyšší,je jasné už po prvních dvou měsících.Ale génius Kalousek na něco přijde čím to zdůvodní,aby za to on nemohl.To je jediná jistota.
15. 03. 2011 | 10:26

bowser napsal(a):

Původně jsem chtěl pana Sobotku napadnout za sprostou krádež jeho vlastních poslaneckých náhrad použitých na super luxusní byt který mu tolik závidím a nepřeji, ale všiml jsem si následujícího: Nechci se vám příliš plést do života, ale není v tom krásném bytě dost místa pro další malé Sobotky. Tak na tom začněte s paní Olgou pracovat. Stát je nutně potřebuje. Jenom doufám, že se druhý chlapec nebude jmenovat Přemysl.

Jinak k verdiktu Ústavního soudu bych rád podotknul, že kdyby se soud snažil zákony úplně zrušit, jeho hlasování by pak mohlo dopadnout sedm proti osmi stejně jako s poplatky. Tentokrát se se dva členové soudu odvážili postavit proti vládě a proti jejímu válcování opozice i občanů. Pouze tito dva lidé, ne celý soud, se vlastně zasloužili o to, že ÚS šel napůl cesty, tyto zákony nezrušil, ale ustanovil termín na jejich nové projednání.
15. 03. 2011 | 10:27

Lex napsal(a):

vlk
Zdravím Tě, příteli. Tvůj článek v blistech jsem si přečetl už z anonce pod Zaorálkem. Tady jsi v odsudku rozhodnutí ÚS ještě přitvrdil.
Neříkám, že jsem stejné pocity neměl po vyhlášení výroku nálezu předsedou Rychetským, dokonce jsem znechuceně prohlásil, že všechno, co bude následovat, už budou jen omáčkové pindy. Měl jsem ale tu možnost vyhlášení sledovat v televizi a následně, jakmile nález ÚS zveřejnil na svých stránkách, si jej přečíst. A to rozčarování z nezrušení zákonů "ex tunc" (od počátku) ze mě brzy opadlo, a naopak, uznal jsem v tomto případě moudrost většiny soudců podepsaných pod nálezem.
Já vím, že to chápeš jako "koňskohandlířské" rozhodnutí, ale ponech si čas na "vstřebání". Nepochybuji, že Ti to dojde stejně, jako to došlo mi.
Já na rozdíl od Tebe domrtě akceptuji každé slovo z odůvodnění.
Vím, že "politická účelnost" není právním principem, ÚS se při rozhodování řídí principy v nálezu vyjmenovanými, ve výsledku to ale může být podobné.
Koho a čím by zrušením ex tunc vytrestali? Famiglia 118 je schopna zákony ve stejném znění Parlamentem protlačit znovu během dvou tří měsíců. Samozřejmě to udělá, bylo by navíc nanejvýš vhodné, aby tak i nyní učinila ještě do parlamentních prázdnin, protože pak už moc času nezbývá (na margo některých zdejších diskutérů uvádím, že nepochybuji, že stejně nového projednání, ústavě konformního, se dočkají i zbylé tři předlohy, které byly projednány v téže "legislativní nouzi", byť zatím nebyly předmětem ústavní stížnosti - protože trpí stejnou vadou neústavního přijetí, byť nejsou formálně zrušeny).
"Komu si myslíte, že tím prospějete?!" musel bych se v případě zrušení "ex tunc" ptát spolu s Miroslavem Donutilem v "Pelíšcích". To rozhodnutí by bylo jen nasazením šaškovského nosu pranýřované osobě.
A pokud používáš citaci z bodu 98. odůvodnění nálezu, pak věz, že důležité je to, jak ten text pokračuje - dovolím si vložit následující větu - "Zjištěný důvod ovšem nelze považovat za legitimní a ústavně aprobovatelný důvod umožňující vyhlášení stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 1 JŘPS." Ta Tvá citace je jen premisou pro mnou citovaný závěr, nikoliv závěrem samým.
Co naproti tomu v nálezu chybí mi, je skutečnosts, že ÚS se nezabýval podrobněji otázkou "škody" tvrzené vládou a při ústním jednání Petrem Nečasem.
Už jsem to tu jednou psal (a někteří bagristé mi napsali, že možná rozumím právu, ale ekonomice vůbec - sic!).
Nečas a vláda legislativní nouzi odůvodnili hrozbou vzniku rozsáhlé škody - na těch dávkách, kdyby nebyly schváleny zákony, by se vyplatilo proti předpokládanému stavu okolo 23 miliard. A to vláda považuje za "škodu vzniklou státu".
S tím já nemohu souhlasit, ať si bagristi říkají co chtějí. Jde totiž o ponížení "státu" jen do role účetní knihy - má dáti, dal. Zatímco stát je v prvé řadě společenství lídí, občanů. A tak je to i s jeho účetní knihou - erárem, státním rozpočtem. Odkud bere ten erár svoje prostředky - no tím, že zkasíruje ty své občany. Takže to, o co - a teď použiju termín pravičáků - "okrade" své občany, to je "bono", to je pozitivní, to je "přínos" státu v podobě, jak ji redukují tito kalousové, zatímco to, co jim legitimně zpětně vyplatí, to má být "škoda"?!
Běžte mi do háje, vážení vládci (případně i ústavní soudci) s takto pojímanou škodou.
Leč, i když ÚS takto neargumentoval a vládu s legislativní nouzí nevypoklonkoval z tohoto důvodu, důležité je, že ji, včetně famiglie 118 tu oslí hlavu tak jako tak nasadil. A sluší jim, ne že by ne. Věci dostaly správnou podobu! I navenek.
15. 03. 2011 | 10:29

Milan napsal(a):

Tolik zbytečných slov k tak jednoduché věci:
V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ NELZE VOLBY POVAŽOVAT ZA ŽIVELNÍ POHROMU ODŮVODŇUJÍCÍ VYHLÁŠENÍ STAVU LEGISLATIVNÍ NOUZE.
15. 03. 2011 | 10:30

rorýs napsal(a):

Tak nevím.
Jakákoliv smlouva podepsaná řekněme v tísni, a shledána podepsanou v tísni, je v celém jejím znění neplatná.
Bez ohledu na počet bodů, jejich strukturu, či význam v rámci smlouvy.
Zákon a právo.
Máme jich doma spousty, od obchodního zákoníku až po ústavní právo konče.
Domníval jsem se, že je-li něco a priory špatně a v rozporu s jakýmkoliv zákonem, pak je neplatné vše de juire co je pod předmětnou kauzou schováno v okamžiku přijetí rozhodnutí, že došlo k porušení zákona.
Domníval jsem se zřejmě chybně.
15. 03. 2011 | 10:30

Johan napsal(a):

Pane Sobotko, máte krátkou paměť na to, jak se chovala ČSSD v nedávné minulosti a jsem zvědav, jak se budete chovat až se jednou zase dostanete k moci ( ale to se ta krátká paměť hodí a samozřejmě jak jste včera podotkl "byla ( bude ) jiná situace" ). Jste někdy skutečně směšný. A zkuste být někdy stručnější a výstižnější, uštřil byste nám hodně času při čtění vašich myšlenek. Jo a ještě. Najměte si jiného mediálního poradce. V sobotu na Primě jste seděl a choval se jak umělý člověk ( půl hodiny levá ruka na stole a pravá stále stejně gestikulující - úsměvné vás sledovat s produkcí vašich myšlenek ).
15. 03. 2011 | 10:31

Pavel13 napsal(a):

Mám jen doplňující otázky:
Udělal ÚS něco pro to, aby se to nemohlo opakovat? Nařídil např. nějakou úpravu jednacího řádu PS?
Pokud ne, pak vlastně posvětil postup vlády a vytvořil návod k jednání a precedens svého rozhodování do budoucna.
15. 03. 2011 | 10:32

Viola napsal(a):

Ano, dívala jsem se na přenos ze soudní síně a bylo to zajímavé. Zvláště jsem nějak nepochopila, jak TV už na začátku řeči soudkyně hlásila výsledek. Ale musím rozhodnutí soudu pochválit, protože je to docela šalamounské rozhodnutí, ale dobré. Pan Nečas věděl moc dobře, jak se dělají obstrukce, obával se jich ze strany opozice a tak jednal rychle a to byl hlavní důvod.

A není to vůbec žádné pyrhovo vítězství, je to krůček k demokracii. A mělo by se ve sněmovně hned poznat podle projevu, kdo obstruuje a kdo vede diskuzi a upozornit na to a takovému řečníkovi utnout tipec.
15. 03. 2011 | 10:38

Pražák napsal(a):

vlk napsal(a):
neo
skvělá logika - zákony byly schváleny neústavně , ale je fajn , že platí.
Zksume to aplikovat třeba na situaci, kdy ti někdo vybere byt. Nezákonně ti něco ukradne, ale je fajn, že to má.
Napsaljsme to pro tebe dostatečně srozumitelně?
-------------------------------------------------------------
Ta tvá logika je hodná tak čtenářů Halo novin.
15. 03. 2011 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 03. 2011 | 10:39

Viola napsal(a):

Pavle 13

to si musí poslanci udělat ve sněmovně sami, jakmile bude někdo mluvit mimo téma, pryč s ním od pultíku.
15. 03. 2011 | 10:41

Ládik!!! napsal(a):

jejda, a moje granulace je pryč....
15. 03. 2011 | 10:42

Viola napsal(a):

Ládíku,

ale vždyť trousíte malé granulky za sebou, máte tam čtyři.
15. 03. 2011 | 10:45

Lex napsal(a):

Pavel13
Pane Pavle, podstatou stížnosti byly procesní otázky přijetí uvedených zákonů, zejména zneužití "legislativní nouze" a odepření obecné rozpravy ve zkráceném jednání. Předmětem jednání nebyla ústavní stížnost proti zákoknu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Ptáte-li se, zda i v tomto směru ÚS něco udělal, říkám "ano", DOPORUČIL (víc udělat nemohl) zákonodárcům, aby ve svém jednacím řádu pregnantněji upravili otázku "legislativní nouze", a to ve smyslu principů, které ve svém nálezu ÚS rozvedl.
15. 03. 2011 | 10:47

Ládik!!! napsal(a):

Viola -
že bych si zapomněl vyměnit bobiny? Je to možné... nedávno jsem našel ledvinku s klíčema, měl jsem ji zapnutou v jednom kožním záhybu.
15. 03. 2011 | 10:48

Lex napsal(a):

Pavel13
Abyste to nemusel hledat: "100. Projednání této věci, jakož i zkušenosti s vyhlašováním stavu legislativní nouze
v minulosti, mj. vážení míry omezení a zkrácení práv momentální parlamentní opozice, a především zásah do demokratických principů ovládajících legislativní proces, vede Ústavní
soud k vážným pochybnostem o ústavnosti aktuální úpravy institutu stavu legislativní nouze.
Aprobovat by bylo možno dosavadní zákonnou úpravu jen za předpokladu, že bude vykládána maximálně restriktivně, ústavně vstřícně a odpovědně. To se však v daném případě, a mnohdy ani v minulosti nedělo. Ústavní soud má za to, že by Poslanecká
sněmovna měla zvážit novelizaci svého jednacího řádu v naznačeném směru tak, aby se do JŘPS promítly ústavní principy vyložené shora."
15. 03. 2011 | 10:51

tata napsal(a):

diky pane VLK

VNOUČE SAMOZŘEJMĚ JE DULEŽITĚJŠÍ,poslední dobu ale čtu slyšim moc rozporuplnych věcí pro lidi meho ražení,ač tuto vladu chapu jako to nejhorší co nas potkalo oproti třeba panu RUMCAJZOVI ,ktery jí považuje za vybornou,samozřejmě že naše pohledy jsou ruzne ale nevidět tu nekoncepčtnost to už snad ani nejde.

MOŽNA že to nevypada ale až tak mi nevadí to její škrtaní socialních vymožeností,co pravě samozřejmě je menovany nadšen,ale že pravě její koncepce je jen otom škrtaní,ale vubec naprosto neřeší ty opravdove straty,a tady bych řekl naopak ještě vic plytva.

Ovšem bohužel ČSSD MI TAKY MOC NADŠENÍ NEVYVOLAVA,prostě ted tam není osobnost,HAŠEK MI ZKLAMAL TIM ČIM SE OBKLOPUJE,nevim třeba mu křivdim,SOBOTKA mi jako dobra volba nepřipada,bohužel tato strana ted silnou osobnost nemá,osobně to vidím černě,nevidím dostatečnou rozumnou koncepci tomuto drancovaní a amaterismu,to že to vystřida někdo meně destruktivní považuji za hodně malo pro nas všechny,navic postavení a stav levice nezaručuje přes veškery srab teto vlady že levice sestaví po přištích volbach vladu nema skym.
15. 03. 2011 | 10:54

Pavel13 napsal(a):

Děkuji, Lexi.
15. 03. 2011 | 10:56

Colt napsal(a):

Je dobré, že napříště nebude možné jen tak snadno taktizovat s instrumentem legislativní nouze.
Ten byl tentokrát vyvolán uměle kvůli komunálním a senátním volbám - aby koalice před volbami nemusela přiznat co chystá.

Redaktor Železný
nepatří do veřejnoprávní televize - včera svou podlézavostí neprofesionalitu náležitě prokázal.
Navíc je vydíratelný. Aby zabezpečil tatínkovu beztrestnost je ochoten tajtrlíkovat ODS do úmoru. A není sám, kdo tam nepatří.
15. 03. 2011 | 11:03

Pavel13 napsal(a):

:Lex
Ještě se dívám, že panu Sobotkovi se tento bod nelíbí nebo mu nepřipadá důležitý.
15. 03. 2011 | 11:04

veverka napsal(a):

jedla

O čem to proboha píšeš? Kalousek s Drábkem po tomto rozhodnutí ÚS otvírají šampaňské.Soud jim jejich prasárnu posvětil,neústavně protlačené zákony platí dál.To není právní stát,to je bordel.
15. 03. 2011 | 11:05

vlk napsal(a):

Zdar Lexi,

příteli promiň, ale tad y si zachovám svůj náhled na věc.
Jednání v tomhle případ ě před ÚS jsem s evěnoval velmi podrobně u v průběhu líčení. Ostatně , napsal jsem o t om dva články:
První,kterm jsme reagoval na první slyšení
http://www.blisty.cz/art/57323.html
druhý, minulý týden.
http://www.blisty.cz/art/57661.html
Proč to připomínám protože v tom prvním jsme výpočtem doložil, že Nečas prostě účelově lhal. Tzv. škoda nedozírného rozsahu byla 0,27% celkového rozpočtu. Pokdu by vše bylo projednáno normálně.
V tom druhém jsme na příkaldu s plnění státního rozpočtu za první dva měsíc e roku doložil svůj závěr, že vlád a naprosto není schopna řídit rozpočet s přesností 0,27% , když dokázala už za první dva měsíc e vyrobit historicky velkou rozpočtovou s ekyru.
Tad y s emnou jsitě budeš souhlasit. Anebdeš mít problém.
Píši ti to proto, že jsmes e včera odpoledne neprobudil, nesedlk počítadlua neřekl si - jak natřít tuhle vládu nebo ÚS a začal budšit do počítadla.
še jsem důkaldně promyslel.
A promiň - jsi právník,kvalitní právník,co si myslí bagristé a podobní je naprosto mimoňovité. Nicméně ve svém posledním článku na BL říkám dvě zásadní věci, které jsou pro men nad veškerá odůvodnění ústavních soudců:
1- ústavní s oud v principu nemůže rozhdoovat jinak než , než rozhdoují běžné soudy. A když to zjednoduším, pvždycky platilo , že pokud byl nějaký právní úkon udělán protiprávně,za porušení zákona,je neplatný od samého počátku! Tato premisa, jak mi potvrdíš, je prostě základem práva.
2- pokdu ÚS neuvalil na nezákonně přijaté zákony suspensi -a v článku a BL píši , že bych uměl pochopit, kdyby suspendace nebyla od 01.01.2011,ale třeba od 01.04.2011 nebo ještě o měsíc později, pak nic nebrání tomu, aby famiglia totéž nezopakovala v parlamentu klidně všechno zítra znova. Tedy míním potlačení oposice. není li sankce,nic nebrání opakování.
Ty na bod 2namítáš, že by s enic nedělo, protože by famiglia 118 vše kldině prohlasovala znovu. Toudělá tak jako tak. Ale ono to není totéž. TeĎ jí to kromě času nic nestojí. Zkus si představit, že by musela vrátit palty s tátním zaměstnancům! Teba jenna měsíc, zksu si představit, že by dávky musel a vrátit nazpět, třeba jen na měsíc. Určitě by nemohla zdani t stavební spoření. Státní příspěvek s e vyplácí v dubnu.. A teĎ s ipeřdstav, že by to ldiem zkusila, po všech těch aferách Vondry,Drobila ,Kalosuka a po tom ,c o předvádí s důchodovou loupeží lidem , za obrovské mediální ozvěny , brala znova. Neu už tak, že si to jenpotvrdí, ale znovu jim brala prachy, co by měli vkapse! Jak pak by asi dopadla?
Tobybyl hukot,umíš si to představit?
Ale halvně příště by si skara rozmyslela, zdali chce riskovat ústavní soud a následnoususpendaci zákonů, s kterými spojila s vůj osud.
Apromiň, tohle mi nikdo z ústavních soudců neodůvodní i kdyby byl Janem Zlatoústým.
15. 03. 2011 | 11:09

Duroy napsal(a):

Dobrý den pane Vlku, mám na vás dotaz, Vy již nepublikujete na vasevec.cz? Co Vás k tomu vedlo?
Omlouvám se, že jsem osobní, tudíž pokud nechcete, neodpovídejte.

Pane Sobotko, vyhrnout rukávy a začít makat!
15. 03. 2011 | 11:10

neo napsal(a):

vlk:

nevim, jestli "jsmetonapsal" srozumitelně. Píšeš to s překlepama a moc srozumitelně to nevypadá:)

Už když byla situace aktuální, tak jsem psal, že vláda jednala v rámci sněmovního řádu, ale že čekám na rozhodnutí ÚS co se týče vyhlášení legislativní nouze. Tento rozsudek jsem očekával, taky se mi nelíbilo, že vláda vyhlásila nouzi s takovým odůvodněním.

Nyní má lhůtu od ÚS, do kdy musí zákony projednat a schválit parlament.
15. 03. 2011 | 11:11

HM napsal(a):

pan Sobotka si neuvědomuje, jak moc poškozuje ČR v očích investorů. Jako bývalému ministru financí by mu to mohlo už konečně docvaknout,že Česká republika je nyní na trzích vnímaná jako země s proreformní vládou, kde ve srovnání s některými dalšími státy veřejné finance nejsou akutní hrozbou a kde navíc nepříznivý trend v zadlužování odvrací současná vláda svými reformními kroky. Pokud by vláda měla problém s prosazováním těchto kroků, zhoršilo by to vnímání České republiky na trzích a mohlo by to prodražit financování státního dluhu.Bohužel i po odchodu Paroubka je ČSSD stále stejná ,není schopná ze sebe udělat moderní levicovou stranu evropského střihu . ,destabilizovat naší zemi je jejím hlavním programem ,bránit všem reformám nutné pro občany .
15. 03. 2011 | 11:11

Pavel13 napsal(a):

:HM
Kde dneska rozdávají zdarma vtipnou kaši? Taky bych si došel.
15. 03. 2011 | 11:17

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
jejda, a moje granulace je pryč....
-----------------
Pan Beda má sakra dlouhý prsty a asi teda hodim trochu brzdu. Beztak mám pocit, že mi pod ložnicej někdo v noci přešlapuje........
A jestli to nejsou milenci pani Vasjový, tak to sou určitě "Oni". Sem asi už nařadě.
15. 03. 2011 | 11:23

Duroy napsal(a):

To HM: Požkozuje v očích investorů? Dle ČSÚ Přímé zahraniční investice: 2007 2008 2009
211 943,7 110 129,6 51 950,8
Veřejné finance nejsou aktuální hrozbou?
viz. ttp://www.blisty.cz/art/57661.html, zajímavý rozbor.
Ano, vládá má problém s prosazováním dalších kroků, ústavní soud ji omezil "válcování" opozice.
Četl jsem jako dítko, něco ve stylu: "Co chtějí, komu tím prospějí, my zaměstnanci ČKD(?) chceme klid na práci pod vedením demokratických stran Národní fronty!"
Mějte se hezky (!)
15. 03. 2011 | 11:23

jo napsal(a):

HM

ještě není ani poledne a už namol?
15. 03. 2011 | 11:24

vlk napsal(a):

Duroy

odpověď naleznete zde
http://www.vasevec.cz/blog/duchodova-reforma-lidovky-zlamalova-kambersky-par-jednoduchych-cisel-klikar-pan-prumerny-a-proc-je-tenhle-blog-muj-na-vasevec-cz-minimalne-prozatim-posledni/

neo
je mi líto,al e nepochopil jsi ani základní alegorii, , o které lhář Duba alůias Pražák, alias jofa alias Steve alias Klub důchodců, tu levičák, tu pravičák napsal, že je pro čtenáře Halo novin.
A teď neo bez jakékoli ironie , nikdy bych si nedovolil tě s nimi srovnávat. Že spolu nesouhlasíme přes politiku, neznamená, že těmám za jen betonověideologického primitiva.
Ale mrzí mne ,že prostě nechápeš, že pokdu je přijatý zákon nezákonným způsobem, je nanejvýš potřebné ten zákon okamžitě suspendovat.Jinak nežijeme v demokracii.
Pochopil bych takový proces dneska v Japonsku,to ano, tam jd eo holou existenci národa a státu. Ale u nás?
15. 03. 2011 | 11:26

jarpor napsal(a):

"Uvítal jsem včerejší rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zákona ..."

Pane poslanče, já taky, i když se mi to rozhodnutí zdálo včera zvláštní.
Nicméně přemýšlejíce na odůvodněním připadá mi zvláštní méně.../děkuji také Lexovi/...

To, že do budoucna to rozhodnutí znamená jistý precedens, je dobré.
Už asi žádný poslanec Bohuslav Sobotka, zpravodaj při projednávání zákona týkajícího se zaměstnaneckých stravenek, si nedovolí požadova a prosazovat projednávání takové normy stejnou procedurou, ve stavu legislativní nouze.

To, že jste výše uvedené nezmínil, /pominu fakt, že jen dva zákony ze čtyř se Vaší straně "nelíbily" a byly napadeny u ÚS.../ však považuji od Vás za velmi pokrytecké, a to zvláště v souvislosti s Vaším :
"Vnímám verdikt Ústavního soudu a zvláště tato slova jako významné povzbuzení pro ČSSD i pro sebe osobně, abychom nepolevovali v úsilí být právě takovou odpovědnou a programovou opozicí."

Budete se ucházet o předsednictví...
Soudím, že vyvození závěrů z rozhodnutí ÚS i pro Vás samotného by nebylo od věci..., v boji o předsedu by to jistě mnozí ocenili a ten značný závan Vašeho pokrytectví by zde nebyl.

Promeškal jste svou příležitost.
Předsedou strany by neměl být člověk neschopen sebereflexe a schopen pokrytectví.
Jako Váš nevolič si ze mne nemusíte "dělat hlavu", jako já si ji z Vášeho západu o předsednictví nedělám...
Já jen doufám, že pokrytecký člověk nebude příště premiérem....

Hezký den
15. 03. 2011 | 11:29

jo napsal(a):

Od včerejška jsem si jist, že žijeme v banánové republice. Neexistuje zde právní stát...ale jakýsi názor na právo, který si může vykládat kdo chce jak chce.
15. 03. 2011 | 11:33

Ládik!!! napsal(a):

Vasja -
taky si myslím, že Béda volal auditorovi horkou linkou. Tady se nedá ani granulovat k úspěchu.
15. 03. 2011 | 11:36

Alex napsal(a):

Lex
Souhlasím s Vámi bez jakýchkoli výhrad.
Vlk
Nejsa právník použiji selský rozum. ÚS se nemá co zabývat předmětem politického rozhodnutí, ale jen a jen otázkou ústavnosti - ta spočívala jen a jen v procesní rovině. Nikoli v předmětu, pro nějž legislativní nouzi zneužila. Nelze tu srovnávat s běžnými soudy. Soudci běžných soudů např. přísahají, že budou soudit podle zákona, soudci ÚS, že budou rozhodovat dle svého svědomí. Pokud by rozhodli, jak argumentuješ - v té chvíli by se skutečně ÚS stal třetí komorou a zasahoval by nepřípustně do politiky. A to musím přiznat, jakkoli se mi činnost koalice vůbec nelíbí.
15. 03. 2011 | 11:39

neo napsal(a):

vlk:

no asi na to mám stejný názor jako primitivní soudci ÚS :)

Zákony samozřejmě budou zrušeny, pokud nebudou schváleny ústavní cestou. Je tam lhůta.
15. 03. 2011 | 11:41

Duroy napsal(a):

Děkuji za odkaz pane Vlku, hezký den.
15. 03. 2011 | 11:42

jarpor napsal(a):

Alex

K vaší reakci k Vlkovi - přesné.
A jen dodám - včera ústavním právem se zabývající Dr. Kysela se zabýval otázkou, zda ÚS přísluší zabývat se "Jednacím řádem sněmoven" - nižší právní normou než je ústava... což bylo především centrem zkoumání tohoto podání k ÚS... s tím, že je, dle něho, věcí komor samotných, jak si v rámci upraví či neupraví způsoby projednávání a konkrétní postupy v tom kterém režimu... omezí či neomezí rozpravu, apod.
Jinak řečeno, polemizoval, že v tomto případě ÚS neposuzoval Ústavu /zákon/, nýbrž nižší právní normu, která je v souladu s Ústavou /jedncí řády/... a kde poslaci, členové těchto zákonodárných sborů, jsou suverénny, a jak si upraví režimy projednávání je jejich výlučnou pravomocí a ÚS by jim laicky řečeno, "neměl hovořit".
Taky názor, řekl bych a nikoliv nezajímavý...

Co Vy na to, pane Lexi...

Hezký den
15. 03. 2011 | 11:54

vlk napsal(a):

Alexi zdar příteli i tobě.
Dlouho jse tě nezaregistroval.

Je mi líto, pro mne je tvé odůvodnění nedostatečné.

ÚS v minulosti zrušil a to dokonc e s okamžitou či zpětnou platností, několik zákonů.
A platí, že pokud něco bylo přijato nezákonně, nemá to platit.
To je základní premisa ,na které je právo postaveno. DJe jichjen pár. Těch opravdu základních. Další je třeba nepřípustnost retroaktivity.
Příkladem,kdy soud suspendoval přijatý zákon, aniž vlád ěposkytl dost času na prohlasování téhož zákona / dostala jen čas na technické najetí systémů na původní verzi/, je třeba zde:
http://www.novinky.cz/domaci/138339-nemocenska-musi-byt-placena-i-v-prvnich-trech-dnech-rozhodl-us.html
Zákon byl velmi podobný těm , co prohlasovala famiglia 118 v legislativní nouzi.

A přesně o to jde. Suspendací zamezit opakování.
15. 03. 2011 | 11:54

hoven napsal(a):

včera v událostech němcová slavečkovi připoměla, že socani v legislativní nouzy rušili poplatky. slávečkova odpověd byla :" tak jste si měli stěžovat u ustavního soudu"...myslím, že neobolševická čssd dělá z politiky válku. chovají se jako gottwald a henleinovci v parlamentu první republiky. myslim si, že s neobolševickou čssd neni normalní dialog možný.
15. 03. 2011 | 11:56

Ládik!!! napsal(a):

hoven -
dej dnes pozor, co píšeš - Béda bonzuje.
15. 03. 2011 | 11:58

hoven napsal(a):

slaveček včera v udalostech předvedl, že se čssd haiderizuje. u přištích voleb bude opět nutné spojit všechny síly a volit proti čssd a ksčm, protože nam hrozí návrat před rok 89, rušení reforem a ekonomický rozklad státu.
15. 03. 2011 | 12:02

hoven napsal(a):

ládík!!!
komu?
15. 03. 2011 | 12:03

Pražák napsal(a):

neo

přesně, buď to koalice stihne, nebo nestihne.

Že vlk k rozhodnutí ÚS v podstatě razí názor "čím hůře, tím lépe", zcela naplňuje jeho ultralevicové ego.
15. 03. 2011 | 12:04

vlk napsal(a):

neo
jistěže máš stejný názor jako ústavní soudci. Šest z nich dokonce nemá ani názor jako ty. Tři z nich jsme uhodl dopředu jak budou halsovat - Lastoveckou, Kurku a Balíka. To jen tak na okrraj. Ty si na rozdíl od tebe myslí, že vše je ok.
No a že si soudci myslí- tedy těch 9 to ,co ty? Nic divného. Minimáoní počet pro konečný verdikt byl totiž 9. Takež s emusela hledat nejširší možná škoda. Wagnerová na Radiožurnálu zdůvodňovala, proč neprošla suspendac e zákonů.
To je formální zdůvodnění. Ta suspendace prostě byla z politických,nikoli právních důvodů neprotlačitelná. POkdu chtěla mít jako zpravodajka pro svůj nárh potřebnou většinu, muselo to skončit jak to skončilo.
Vsadím boty, že řada z ětch 9 pro řešilo spíš e než předmětnou kauzu následující problém. Totiž jak to udělat, abych si nepohněval nikoho. Za funkčního období příštího prezidenta totiž bud e končit funkční období asi 12 členům s enátu. Většina může být zvolena podruhé. A atd y je ten problém. Nikdoneví, kdo bdu epresidentem. Možná , ež to bud eněkdoz famiglie, Kdo ví.Takže pokud by si deska naštvali famiglii, nemusí mít vůbe c prezidentskou nominaci. Rozhodnout ovšem proti socanům taky nelze. Protože je víc než pravděpodobné, že o nominacích budehalsovat oranžový senát... Naštavt socna a by ted y bylo smrtelné... Takež prot ten paskvil.
Smaozřejmě, že ty jako fand a famiglie ,by´t a spoň ještě jakž takž soudný si nemůžeš přát,aby famiglia dostala,co jí patří, Ted y aby zákony byly zrušeny. to by byl opravdu malér Takže chápu, že podle tvých měřítek, je možné nechat s tav,kdy ti zloděj vybílí kartýr a ty budeš srozuměn s tím, že to sic e bylo nezákonné ,ale nechť si svého lupu u tebe užívá dál.
15. 03. 2011 | 12:05

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
včera v událostech němcová slavečkovi připoměla, že socani v legislativní nouzy rušili poplatky. slávečkova odpověd byla :" tak jste si měli stěžovat u ustavního soudu"...myslím, že neobolševická čssd dělá z politiky válku. chovají se jako gottwald a henleinovci v parlamentu první republiky. myslim si, že s neobolševickou čssd neni normalní dialog možný.
15. 03. 2011 | 11:56
----------------------------
Hovene,

pokud nejste schopen samostatného uvažování, tak si vám dovoluju doporučit přečtení příspěvku nicku Lex.
Sice tak trochu pochybuju o tom, že pochopíte, co Lex (jen tak mimochodem - ten pán je právník) vlastně píše. Zvláště poté, co podle vás "slaveček sobotka" může i za vaši neutěšenou životní situaci.

Vy si to možná neuvědomujete, ale té "pravici," za kterou tady tak statečně kopete, děláte těmi svými příspěvky službu vpravdě medvědí. Podle vás totiž posuzují úroveň "pravounů" nejen ostatní diskutující, ale hlavně čtenáři těchto diskusí.
Někdy mám dokonce takový dojem, že si vás platí přímo Lidový dům. Protože takovouto argumentační úroveň bych u mladých, zdravých, úspěšných a vysokoškolsky vzdělaných voličů a sympatizantů té naší "pravice" nečekal ani náhodou.
Ale tohle už není moje věc.
15. 03. 2011 | 12:07

jo napsal(a):

vlk

Co takhle se nastěhovat k Neovi? Až se odvolá k ÚS a ten mu řekne, že jsme u něj protiprávně, nicméně do konce roku u něj můžeme být nastěhovaní, tak ho přejde sranda. :)))
15. 03. 2011 | 12:12

neo napsal(a):

vlku,

i kdyby zákony byly zrušeny, budou schváleny znova. Možná i v tvrdší podobě. Tož tak.

No a jelikož se mě týká tak maximálně nemocenská, je mi docela jedno co tam kdo kde schválil.
15. 03. 2011 | 12:12

neo napsal(a):

jo:

nejprve by musela být podána asi žaloba k normálnímu soudu. K ÚS by se to asi nedostalo.

btw: klidně se nastěhuj.
15. 03. 2011 | 12:14

Alex napsal(a):

vlk
Ano jsem si vědom toho, že jsem to odůvodnil nedostatečně. Ale pro mne to tak opravdu stojí. Nelze srovnávat normální soudy s ÚS. Ten musí rozlišovat, kdy jeho rozhodnutí zasáhnou do politiky a s jakými důsledky. Ano mohl rozhodnout i o neplatnosti zákonů, stejně jako rozhodl dát čas pro nápravu. Zjevně upřednostnil zdrženlivost ohledně těch možných následků. Opravdu na jeho rozhodnutí nevidím nic skandálního. Podstatou je, že ÚS na rozdíl od běžných soudů musí zvažovat i následky - v tomto případě zjevně se dotýkající politických rozhodnutí. Tvé rozhorlení chápu, ale chápu i ÚS a pokládám prostě jeho rozhodnutí stran možných následků za správné právě s ohledem na žádoucí zdrženlivost ÚS stran politických rozhodnutí a dopadů jejich zrušení. Měl jsem stejný pocit jako Lex, hned po vynesení ortelu, ale s rozležením po čase.
15. 03. 2011 | 12:16

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
slaveček včera v udalostech předvedl, že se čssd haiderizuje. u přištích voleb bude opět nutné spojit všechny síly a volit proti čssd a ksčm, protože nam hrozí návrat před rok 89, rušení reforem a ekonomický rozklad státu.
15. 03. 2011 | 12:02
---------------------
Tý jo! Tak tohle už stojí za uložení.

Naposledy jsem takovýto prudký výron inteligence zaznamenal při hysterii kolem prohlášení občanského hnutí s názvem Charta ´77.
A to jsem si myslel, že vládu komunistických primitivů máme už dávno za sebou.

Takže si dovolím vyzvat nick hoven: Pište dál, neumdlévejte! Mějte stále na paměti, že na vás stojí osud této země!
A taky na klystýrech, samozřejmě.
Nebojte, oni už mají pánové Kalousek a Drábek jeden klystýr připravený i pro vás.
Ujišťuju vás, že při tom výplachu vašich střev budete vidět všechny svaté i s andělíčky okolo.
15. 03. 2011 | 12:17

jo napsal(a):

neo

ne dík ještě bys měl obvinil že jsem ti s vlkem socialisticky vyjedl lednici :))
15. 03. 2011 | 12:18

Tenco napsal(a):

Lex
Také souhlasím s vaším pojetím. Vcelku.

Jen dodám - Ústavní soud nemůže přijímat odpovědnost za dopad protiústavního zákonu na aktuální státní rozpočet /zrušení tohoto zákou zpětně/.
Možná by se to ale líbilo kritikům ÚS.

Co soudíte o pohledu na Ústavní rozhodnutí ohledně zvýšení náhradového poměru u důchodu - že tedy údajně ÚS vůbec nevzal v potaz existující státní podporu ve formě příspěvku a daňových úlev via stávající penzijní připojištění ?
15. 03. 2011 | 12:19

hoven napsal(a):

dočekal,
bohužel všichni už zapoměli na to, že legislativní nouze přišla po obstrukcích ze strany rudých a oranžových komunistů. mě by opravdu zajímalo, proč tohle ustavní soud nezohlednil. každý soudce ma povinost posoudit všechny okolnosti případu. podle meho nazoru to bude tím, že většina ustavních soudců nejsou soudci, ale vysloužilí politici, kteří právu nerozumí.
15. 03. 2011 | 12:22

neo napsal(a):

jo:

neobvinil. Rád dám potřebným trochu žvance.
15. 03. 2011 | 12:23

Ládik!!! napsal(a):

hoven -
nejspíš na ÚV.
15. 03. 2011 | 12:28

vlk napsal(a):

jo
to byste risknul? Poslouchat jeho "logické" vývody? To byste přežil? Vy rád sado maso?
A sebepoškozování?
neo
fakt potřebuje š bejt za až takovýho prosťáčka?
Vlád a by to jsitě prohlasovala znovu. Jenže by následovala vlnademonstracía stávek, protože by musel a vrátit třeba platy státním zaměstnancům. A lidem nedanit stavebko. A tak podobně. A lidi už by to asinevzali pasivně, protože viděli doktory.
Tak jo, tobě jd ejeno nemocenskou, co by tě zajímalo nějaké doržování zákona...Taková banalita. ˇUtěk před právníky s etomu kdysi říkalo. Jsme rád, že pravá scena utíká dál.

Alexi
promiň, ale mám sem střihnout usnesení ÚS ohledně stížnosti Melčáka, kd y prostě znemožnil konání nových voleb.kd ynaopak konstatoval, že jsou mu dopady do politiky v jeho rozhodnutích úplně volné. A že mu jd e jena jeno ústavnost?
A znovu opakuji - porušil základní premisu práva!!!
15. 03. 2011 | 12:28

Alex napsal(a):

Vlk
Ještě dodatek k Lexovu závěru, že vládní koale byla rozhodnutím ÚS nasazena oslí čepice, jež ji sluší. Ono protlačení těch zákonů nemusí být bez pnetí a beze změn. U VV došlo na revoltu spodku a nikoli zanedbatelnou. U nás není jisté nic a u VV tím spíše, že jsou opravdu jen marketingovým projektem. Čili - dopady rozhodnutí ÚS jsou i tak pro koalu dost citelné. A to i jen v případě, že se vším musí zabývat znovu. A stejným postojem zejména u VV bych si nebyl tak jist. Oni jejich členové začínají tušit, že činnost koaly spočívá spíše v šocích než v nějakých smysluplných rozhodnutích - jak u mnohých jednotlivostí tak u reforem. Ekonomika ty šoky nikdy nesnášela dobře. Ostaně sám jsi psal o propadu v příjmech z DPH za leden a únor.
15. 03. 2011 | 12:30

hoven napsal(a):

ládík!!!
na ÚV někde v blázinci nebo lihovym domě?? no, ono je to vlastně jedno....
15. 03. 2011 | 12:30

Dočekal napsal(a):

hoven:

Člověče, vás je tady opravdu škoda! Vy, který rozumíte opravdu všemu, se tady zahazujete vysvětlováním nevysvětlitelného. Navíc těm, kteří té vaší intelektuální úrovně nedosahují ani náhodou.
Mám pro vás tedy tento návrh: Napište mail na Kancelář prezidenta republiky, přiložte kopie všech vašich diskusních příspěvků a připojte čestné prohlášení, že jste přečetl všech 157 knih pana Václava Klause.
To by v tom byl čert, kdyby vás pan prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. 43x okamžitě nevyměnil za Pavla Rycheckého.

Tak co, zkusíte to?
15. 03. 2011 | 12:35

Alex napsal(a):

Vlk 12:28
Znovu - mohu chápat Tvé pojetí. Ovšem Melčák byl v těch dopadech trochu něco jiného. Mohu chápat, že na věci nahlížíš stejně, ale já tu volnost v tomhle ÚS dávám. Mohu se mýlit, stejně jako můžeš mít pravdu v tom, jak měl ÚS rozhodnout dle Tebe. Nicméně rozdíl mezi námi je ten, že právo na posouzení těch dopadů u ÚS seznávám v pořádku. Naopak - odůvodnění Lastovecké, Balíka - atd. pokládám za špatná a to z gruntu.
15. 03. 2011 | 12:36

hoven napsal(a):

dočekal,
ustavní soudce schvaluje senát, president je pouze navrhuje. takže mi to musíte domluvit u vašich starých kamarádu z KSČ, protože většinu tam ted mají socani.
15. 03. 2011 | 12:40

Platan napsal(a):

Jirka II. napsal(a):
Možná tomu dostatečně nerozumím. Ale stížnost byla na legislativně nesprávné přijetí zákona a ne na samotný zákon. Proto se ÚS asi správně příliš nezabýval samotným zákonem, ale pouze jeho nečistým přijetím. V tom případě nemohl přijmout jiné rozhodnutí.

Jenomže problém je v tom, že teď budou rok platit zákony, které nebyly přijaty regulérně. To je právní problém! Možnost žalob podaných poškozenými (nezaměstnaní atd.) připustila včera v Hydeparku na ČT24 i Wagnerová.
15. 03. 2011 | 12:46

Tenco napsal(a):

Alex
VV před volbami /čádtečně snad i teď/ po celé republice organizovaly "Školy demokracie" /v podstatě - jak vyplynulo z průběhu, šlo o ovečky a beránky/.
Tak teď nám předvádějí, co to je - ta "škola demokracie".

Hlasovací mašinka.

Vy věříte na rozum ?

No, já jsem v tomto ohledu značně skeptický. Ten termín famiglia 118 je totiž přiléhavý.

:)))

Nazdar, hovnové a liberálové.
A až tu bitvu tady vybojujete - bacha , ať takhle neprohrajete válku.

"Blbost, kterou nejde vzít zpátky, se nazývá osudem."
(Max Frisch)

Ostatním pak :
„Umožněte svému nepříteli udělat vlastní chyby, a nenapravujte je.“
(Sun Tzu)
15. 03. 2011 | 12:51

hoven napsal(a):

čssd jenom kritizuje, nic nenabízí. nemají vlastní řešení. samozřejmě, že škrtání výdajů a reformy jsou nepopulární. co je ale alternativa?? socanské "zdroje jsou" a státní bankrot?? zamyslete se trochu, než tam zase k těm korytum pustíte ty oranžový vyžírky a neuměteli. oni vám hodí ohlodaný kosti na dluh, sami si nakradou jako gross a stát padne na hubu.
15. 03. 2011 | 12:59

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekal,
ustavní soudce schvaluje senát, president je pouze navrhuje. takže mi to musíte domluvit u vašich starých kamarádu z KSČ, protože většinu tam ted mají socani.
15. 03. 2011 | 12:40
--------------------
Vy, takový znalec všeho, se dovoláváte mojí přímluvy? Co to toto?

Jinak stále platí to, co jsem napsal už dřív. Vy těmi svými projevy děláte té naší "pravici" ne službu, ale takovou hanbu, že být na místě kohokoliv z té naší "pravice," letěl byste už dávno velkým obloukem.
Pokud si vás ale za to vyložené poškozování pravicové politiky platí přímo Lidový dům, tak v tom případě se všemi vašimi příspěvky stoprocentně souhlasím.
Ten takto vynaložený peníz se totiž socdem bohatě vrátí.

Tož pište dál, barde, neumdlévejte! Na vašich příspěvcích stojí a s nimi také padá celá naše "pravice."
Tohle mějte stále na paměti!
15. 03. 2011 | 12:59

hoven napsal(a):

dočekal,
tak jo, budu psát.
15. 03. 2011 | 13:02

franťýk napsal(a):

Vlk
ač nerad ale souhlas s neo. A to ze zcela pragmatických důvodů. Změna pravidel v průběhu roku by přinesla škodu zejména občanům, firmám a státní správě, protože by se musely předělávat veškeré prgramy pro účtování k nějakému (neúčetnímu) dni v roce. Byl by to stejný nedostatek inteligence jako když chemický Alí chce změnit v průběhu roku DPH. To jsou všechno tak zásadní zásahy do účetnicví, že se mají dělat pouze k začátku účetního období, tedy k 1.1.
Takže souhlas s ÚS
15. 03. 2011 | 13:03

HM napsal(a):

Sobotka a spol si neuvědomují,že už prakticky melou z posledního,tam kde selhaly odbory ,ústavní soud jim také
nepomohl.. zákonodárci mají více než osm měsíců na to, aby stejné zákony přijali ve standardním procesu. Tedy že projdou poslaneckými výbory a ve sněmovně projdou třemi čteními. K projednávání je také dostane Senát, který už na rozdíl od podzimu funguje v novém složení - většinu v něm mají nevládní strany. Dá se tak očekávat, že horní komora zákony poslancům bude vracet. A tím se celý legislativní proces o několik týdnů prodlouží no co tím slavná ČSSD získala ,to mi rozum nebere ,jen snad to ,že nás to bude stát peníze..
to Durouy .. BL nečtu ,stejné jako Blesk
15. 03. 2011 | 13:06

Samka napsal(a):

Hovene,
stáva se tady už opravdu tradice z toho, jak pravidelně po Vašich příspěvcích dostávate na frak. A zajistě oprávněne. Ono totiž ty Vaše bláboly nemají hlavy ani paty. A ta Vaše nenávist k Slávku Sobotkovi nezná meze. Tak už konečně sklápněte a uznejte, že to nezvládate. Jste zarytej, zatrpklej, nechápavej, prostě nepoužitelnej. Tak, jak ta celá Vaše pravice. A Slávek se Vám jenom směje.
15. 03. 2011 | 13:09

vlk napsal(a):

Alexi

to samozřejmě je pravda. Oslovská čepice jim sluší a vláda, kd ejedne vydírá druhého, kd e jedne fízluje abonzuje druhého si tohle odzápasí.Jenže je nezákonně přijat zákon/zákony a měla být nekompromisí suspendace.
Ohledě Melčáka - promiň, ale buď paltí, že NEPOSUZUJE dopady na politiku nebo PLATÍ ,ŽE POSUZUJE. Nemůže platit jak kdy.
Popřeli opět a nikoli poprvé,sami sebe.
Lastovecká ani Balík me nepřekvapili. Čekal jsem tenhle jejich postoj. Zrovna tak u Kůrky.Balík je prostě mimoň viz jeho dotaz na Němcovou, co by podle ní dělal a vláda ,kdyby ,,,, Prostě naprosto nerelevantní dotaz na svědka..... Lastovecká je věrná modružka a Kůrka po tom jak předvedl naSobotkovi výslech třetího stupně a jak naopak byl nesmírně ohleduplný k Němcové,která fakt byla při své výpovědi neuvěřitelně směšná, byl jasně čitelný. Já s e fakt téhle kauze dost věnoval.
15. 03. 2011 | 13:11

Alex napsal(a):

Tenco 12:51
Rozumím. Ovšem VV mohou a také tancují mezi vejci. Zatímco ODS či ČSSD stejně jako TOP z jiných důvodů mají svůj vnitřek nějak zpracován a řekněme tak či onak vykrystalizován (převažující členové spoléhající se na uživení z politiky a zbohatnutí z ní pro sebe), VV v takové situaci zatím nejsou. Dál jen snad jen ohledně toho rozumu tolik - ony i ta negativa demokracie může zhodnotit - viz jak na sebe vynášejí a odhalují korupci protistrany - mimochodem Kalousek tak docela slušně odvrátil pozornost od sebe sama, jistě jen dočasně.

HM 11:11
To snad nemyslíte vážně. Kalousek byl také vyhlášen za nejlepšího ministra financí - myslíte si, že je to tak? Obdoba spočívá v tom, že obé hodnocení vychází jen povrchně ze záměrů. Průser Váš spočívá v tom, že nejste s to pochopit, že Kalousek ten dluh velice významně jen prohloubí - a to predikovali již HN před volbami. Vlk už někde psal o naprosto rekordním propadu příjmů z DPH v lednu a únoru ve srovnání se stejnými obdobími od r. 89. Ono komu není rady, tomu není pomoci. Už snad i naprostý laik by mohl chápat, že pojetí Kalouskovy famílie je jen šok za šokem v čemkoli - bez koncepce, beze smuslu ať v jednotivostech, v celku či v reformách. Přečtěte si takového Zámečníka, co se týká třeba penzijní reformy - i on už seznává, že tak jak to bere Kalousek a jeho famiglia, to už je daleko lepší obrátit se s reformou k třetímu pilíři a nevytvářet chaoticky a blbě ten druhý. Ona jistota neúspěchu se čím dál tím více zvětšuje a zůstanou jen Kalouskovy náklady. A to mluvím jen o zvolené variantě dúchodové reformy, nikoli o porovnání s jinými variantami. Ono u nás nikdy nešlo o pravici či levici, ale o míru naprosté nekompetentnosti - a tady pravice vede na celé čáře, jakkoli z levice (ČSSD) nikdo být nadšen nemůže.
15. 03. 2011 | 13:12

antoninovy napsal(a):

Zdravím pány Jarpora, Vlka a další zde, a i pana Sobotku, autora blogu, je to jeho plac tady, to by bylo nečestné a nesportovní, kdybychom nevzpoměli.

Víte, nerozumím těm parlamentním a juristickým sofismatům a ani mne to nezajímá, věnuji se raději obecnějším úvahám.

Ale dovolím si vás, chlapci, obtěžovat takovou malou povídkou, příhodou, která se mi stala minulou neděli, když jsem po latinské mši u sv. Ignáce se ocitnul na Karlově náměstí a díval se do nesmělého, snad již jarního slunce, zde jest:

"Mžoural jsem na zastávce do mlhavého slunce, a čekal na svojí tramvajku, srdce i mysl v pohodě. Zaznamenal jsem divného chlapíka, váguse, s dlouhými mastnými vlasy, jak se sune směrem ke mně.

Nelíbilo se mi to a tak jsem šel stranou. Povšimnul jsem si pak, že vágus se sune na opačnou stranu, kde stál starší muž v zelené uniformě.

Vágus do něho začal něco hučet a pak jsem již jen zachytil odpověď muže v zeleném - o co vám jde, seberte se a běžte pryč.

Vágus schlípnul a odsunul se. Já se přiblížil, ve snaze, starému pánovi pomoci, kdyby bylo potřeba a pak jsem zaznamenal perfektně vybavenou a čistou uniformu důstojníka armády České republiky, vyleštěné černé polobotky.

Překvapily mne pevné rysy ve tváři onoho starého muže a jak jsem jinak komunikativní, hovořil jsem s ostychem a s úctou, ne však pro tu generálskou hvězdu na náramenících, ale něco z něho sálalo, statečnost, pevnost, charakter, i z té již stařecké tváře a ze šedopoměnkových blednoucích očí, které již na cestě ke věčnosti"

Trochu jsme pohovořili, byl to příslušník 1. armádního sboru v tehdejším SSSR a prošel všemi bitvami, které naše vojáky během 2. světové války potkaly. Sokolovo, Dukla, tam to bylo hodně těžké. Byl to vlastně svobodovec. Nic zbytečně nevykládal, jen byl, byl to voják a já se ostýchal dále obtěžovat.

Ještě hodně dlužíme těm přeživším z oněch dob, važme si jich, oceňujme, vzpomínejme.

Pro mne významné životní setkání. Kolik mu může být ? Devadesát ? To je jedno, je to velký český člověk, bojovník a je to inspirace pro nás, a takový bojovník srdcem a duchem se nebojí postavit vágusovi z Karláku a svým generálským postojem ho poslat pryč. Funguje to.

A k tomu všemu se prodírám Válkou a mírem knížete Tolstého. Nic není náhoda.

Salut

an
15. 03. 2011 | 13:13

Stan napsal(a):

Pane Sobotko, požadovat omluvu od vlády, které soud písemně sdělil, že porušila ústavu, se mi zdá velmi slabá reakce.

V každé slušné zemi by premiér druhý den po takovém rozhodnutí sám odstoupil. My nejsme slušná země, proto bych od šéfa největší opoziční strany čekal, že k tomu alespoň vyzve, či vyvolá hlasování o důvěře.
15. 03. 2011 | 13:14

Alex napsal(a):

vlk
Já ti rozumím. Jen jsem ti laicky předestřel, proč ÚS v tomhle rozumím. Právo je tak trochu mrcha. Ono to trochu souvisí. Právo tu apriori není pro spravedlnost, ale pro právní jistotu. V to je zakopán rozdíl mezi námi v právní a ústavní oblasti, jakkoli je ta věta zase z mé strany asi ne úplně přesná.
15. 03. 2011 | 13:15

vlk napsal(a):

frantýk

ústavní soud nezkoumal nic než korektnost přijetí oněch zákonů., Zjistil, že byly prohlasovány protiústavně. Nekouma a v odůvodnění to řekl,nicjiného.
Buď něco je protizákonné a pak to emá platit nebo je to ok a paknechť to platí. Problémy by neměli lidi, ty by vkonečnm důsledku na tom vydělali, ale vláda, která to všechno způsobila. Což je správně. A navíc -mohli to udělat jakov roce 2008, kd y zrušili zákon o nemocenské. A dali vládě asi jennecelé d va měsíce, takže než s e to všechno řádně prohlasovalo, platil asi kvartál starý stav.
Ale jd eo zákla d práva - protizákonně přijatý akt je neplatný.Nikoli dále platný. To je to oč tu běží.
15. 03. 2011 | 13:16

vlk napsal(a):

Antonín Nový
pěkné...
15. 03. 2011 | 13:18

Killer napsal(a):

Této zemi je souzený socializmus navždy. Na věčné časy a nikdy jinak!
15. 03. 2011 | 13:21

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
čssd jenom kritizuje, nic nenabízí. nemají vlastní řešení. samozřejmě, že škrtání výdajů a reformy jsou nepopulární. co je ale alternativa?? socanské "zdroje jsou" a státní bankrot?? zamyslete se trochu, než tam zase k těm korytum pustíte ty oranžový vyžírky a neuměteli. oni vám hodí ohlodaný kosti na dluh, sami si nakradou jako gross a stát padne na hubu.
15. 03. 2011 | 12:59
---------------------
Hovene,

vy už jste jasnej. Tolik demagogie, co jí dokážete vyprodukovat vy, nedokázali přivést na svět ani Husák, Biľak a Jakeš dohromady.

Dovoluju si dát sem jeden odkaz specielně pro vás:

http://www.ct24.cz/vysilani/10117034229-168-hodin/

Sjeďte si ve stopáži asi na tři pětiny (od začátku záznamu, samozřejmě) a poslechněte si Malostranské korekce. Abyste netápal, tak je to hned zkraje.
Ano, je to ta pasáž, kde pan Petr Nečas drží v rukou dvě tašky síťovky a ukazuje jejich obsah.
Kdybyste tápal i nadále, tak ta modrá síťovka, kterou pan Nečas drží samozřejmě v pravé ruce, obsahuje nákup po reformách pravicové vlády. Ta oranžová síťovka, kterou pan Nečas drží v levé ruce, zase obsahuje nákup, jaký bychom si mohli pořídit za stejnou finanční částku v případě, že by vládla ČSSD.

Chápu, že vy obětujete za vítězství pravice i to málo, co ještě máte. No jo, ale co potom, až nebudete mít ani to málo? Nezapomněl jste na záměr ministra Drábka zredukovat všechny invalidní důchody na polovinu?
Já vím, že jste pro zvýšení plateb u lékaře a v nemocnici. Zřejmě máte v prasátku na tento účel našpórováno dost korunek. Vzal jste ale v potaz ty, kteří už špórovat nemají z čeho?

No nic. Chápu, že je toho na vás moc a tak vás už pro dnešek budu šetřit. Ale jen pro dnešek.
15. 03. 2011 | 13:25

vlk napsal(a):

Jo a zdejším pravověrným,
třeba takovému nicku Killer,ale zejména neovi, hovenovi, a podobným sloupům pravověrnosti vřele doporučuji tenhle link:
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/proc-nema-vlada-rada-sve-volice/

Jd eo ekonomické téma. Napsla toKohoutův spoelčník ve firmě, bývalý náměstekna financích Prouza.
Dobré počtení pravověrní. No možná, že někdo z vás dostane náhlou příhodu břišní a někdo mozkovou. Někdo jen žaludeční vředy.

S tak neotřelými nápady, jako mátahle vláda, tak to s ejedne hned tak nesetká.
Jakpak s ezdejší podnikatelské partičce bud elíbit, že bud e zdaněno pojistné plnění???A maldým nadějným typu neo , vždy úspěšným,a vždy mladým, že bude zrušena daňová výjimka na hypotéky a úvěry ze stavebka? Já jsme pro. Mám postaveno, celá širší rodina bydlí ve svém , nemáme dluhy. takže nemám problém. Al e dost problém budou mít neové a podobní. Co si tak před 4-5 roky brali hypošky jakoo život, na 100% odhadus tím, že jim se přece musí vždycky dařit! Tak jo hoši.Kalousek pro vás dělá co může!
15. 03. 2011 | 13:28

antoninovy napsal(a):

Vlku,

Hušák, Ulčák, Penta, Jakabovič, Takáč, bojim bojim

zdravim všechny, ale sere mne to všechno a raději bych šel do lesa, kdyby byl poblíž, žel není, nebyl jsem tam už dva roky, aspoň, ale třeba mne tam trefí nějakej "myslivec", třeba Palas, ale to je jedno.

Mám chuť to zabalit, ale ještě chvilku, v pátek uvidím svoji Japonku a ta osvěží.

an
15. 03. 2011 | 13:31

antoninovy napsal(a):

... a ještě ke všemu je děsný sucho, zkoušel jsem lesík na Trojou, děsně smutný, žádný živý lísteček, jen maminy v pracovním s kočárky a dítka ječely.

Kéž by aspoň zapršelo, milí..., jinak je to jen dušný prach, evropská Sahara.

an
15. 03. 2011 | 13:37

Ládik!!! napsal(a):

vlku,
na čtení nějakých linků není čas; teď mám na zahradě 9ks srnčí, z toho 2 srnci s parůžky v lýku. Nemůžu ti dát link, ale můžu ti sdělit, že se chovají pravověrně, žádná levota.
15. 03. 2011 | 13:38

neo napsal(a):

Vlku,

jako zaměstnec nepatřím do podnikatelské partičky. Stavebko jsem zrušil, hypotéku nemám. Ještě něco?
btw: nikdy jsem netvrdil, že jsem úspěšný a už vůbec ne, že budu věčně mladý.
15. 03. 2011 | 13:38

HM napsal(a):

to Alexi ,nezapomeňte ,že jsme se krizi úspěšné vyhnuli ,jistě dopady na ekonomiku nám zanechaly okolní státy ,nyní se můžeme pochlubit s dobrou bilancí a do budoucna by mělo být ještě lépe jen ceny průmyslových výrobců v únoru zrychlily meziroční růst na 5,4 % z lednových 4,6 %. Jde tak o nejrychlejší růst za 29 měsíců. Informoval o tom Český statistický úřad.V případě cen stavebních prací došlo v únoru k nepatrnému meziměsíčnímu zvýšení o 0,1 %, ale meziroční srovnání je stále v mínusu 0,3 %. Služby pro podnikatelskou sféru v únoru zdražily o 0,3 % a v meziročním srovnání se přehouply ze záporného teritoria do cenového růstu o 0,4 %Podle zpřesněných údajů ČSÚ česká ekonomika loni vzrostla o 2,2 procenta. Letos by měl ale růst HDP ještě zpomalit.Kalousek se svým týmem Nerv to jistě špatně nedělá..
15. 03. 2011 | 13:41

Stela A. Sádlová napsal(a):

Možná že je dobře, že soud rozhodl tak, jak rozhodl a změny prosazené zákonem přijatém podvodným způsobem ponechal v platnosti. Svým rozhodnutím dal voličům koalice pocítit, co si vlastně svou volbou přivodili. Ať se volič sám rozhodne, zda příště bude volit lumpy, kterým není svatá ani Ústava.
Panu Sobotkovi gratuluji a přeji mu, aby ho přešla chuť na koalici s lidmi, kteří pracují na devastaci státu.
15. 03. 2011 | 13:43

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
vlku,
na čtení nějakých linků není čas; teď mám na zahradě 9ks srnčí, z toho 2 srnci s parůžky v lýku. Nemůžu ti dát link, ale můžu ti sdělit, že se chovají pravověrně, žádná levota.
15. 03. 2011 | 13:38
----------------------
Okusují sousedovy stromky.

(Pro hnidopichy: Koho, čeho, čí. Nikoliv komu.)
15. 03. 2011 | 13:49

Pražák napsal(a):

vlku,

To, co tam Prouza píše je jen a pouze pracovní verze. Ale rád strašíš, to je vlastní všem ultralevičákům. Šíření poplašných zpráv je tvoje parketa, neníliž pravda. Tak si posluž a vyjukej ty, kteří ti to budou věřit. :))

Myslíš že jsi jediný, který bydlí ve svém a nemá dluhy?
15. 03. 2011 | 13:55

hoven napsal(a):

samka,
ke slavečkovi žadnou nenavist necítím. akorát tvrdím, že by měl vrátit, co nakradl. není to nic osobního. například bych velice uvítal, kdyby odstoupil vondra, i když mu jinak fandím. prostě netoleruju, pokud někdo zneužívá, krade nebo je nedbalý ke státním penězum..
15. 03. 2011 | 13:56

Platan napsal(a):

Jinými slovy:
Jakmile bylo Ústavním sdoudem shledáno, že inkriminované zákony byly přijaty neregulérně = neprávoplatně, jediné právně čisté řešení mohlo být pouze anulování jejich platnosti a to nikoliv od 1.1.2012, nikoliv od vynesení rozsudku, ale zpětně - od počátečního okamžiku jejich působnosti. Podle neprávoplatně přijatých zákonů totiž nelze vykonávat právo ani minutu. Anulovány měly být samozřejmě také všechny důsledky vyplynuvší z působení těchto zákonů. Jsem přesvědčen, že si toho ústavní soudci musejí být dobře vědomi. Jsou si však také vědomi toho, co by to znamenalo v praxi. Wagnerová mluví o obavách z chaosu... Těžko říct, jak velký "chaos" by to ve skutečnosti byl, jisté ale je, že by se musel do (ne)jisté míry "překopat" státní rozpočet. A to samo o sobě už asi bylo příliš velké břímě odpovědnosti pro naše ústavní soudce... A tak nakonec přišeli s něčím, co už mnozí přede mnou přiléhavě nazvali řešením chytré horákyně. A ne, že ne, paní Eliško! :-)

Apropo, Nečas i Němcová stále tvrdí, že neprovedli nic špatného. Není to znevažování Ústavního soudu (v přípdě uznání jisté mentální disfunkce ale somozřejmě zcela omluvitelné:-) ?
15. 03. 2011 | 14:01

hoven napsal(a):

dočekale,
jestli si myslíte, že se dá donekonečna žít na dluh, tak vas musím upozornit, že nedá. reformy jsou sice nepopulární a nepřijemný , ale v konečnem dusledku dokážou odvrátit státní bankrot. krach státu by odnesli ti nejchudší. takže co je lepší, nedostat ted třináctej duchod, nebo za par let nedostat vubec žádnej duchod?? možná, že počítáte s tím, že tu republiku prožerete a pak umřete a bude vám to jedno , ale já takhle neuvažuju.
15. 03. 2011 | 14:04

Pavel13 napsal(a):

HM se nepodělí se a nepodělí, až se té vtipné kaše přežral.
15. 03. 2011 | 14:06

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
samka,
ke slavečkovi žadnou nenavist necítím. akorát tvrdím, že by měl vrátit, co nakradl. není to nic osobního. například bych velice uvítal, kdyby odstoupil vondra, i když mu jinak fandím. prostě netoleruju, pokud někdo zneužívá, krade nebo je nedbalý ke státním penězum..
15. 03. 2011 | 13:56
----------------------
Hovene, hovene!

Opět jste se dopustil žalovatelného výroku a navíc veřejně.
Zatím máte štěstí, protože zřejmě nikomu nestojíte za to, aby se s vámi patlal. Ale já být na vašem místě, tak bych raději brzdil. Vy jste totiž v tomto případě v takzvané důkazní nouzi a tak by to také pro vás nemuselo dopadnout dobře.

No nic. Pokračujte tedy dál ve svých ničím nepodložených výpadech. Pokud to vaše opakované obviňování kohokoliv z krádeže neodporuje Kodexu diskutujících, máte volné pole působnosti.
A my to budeme muset strpět. Bohužel.
15. 03. 2011 | 14:09

franťýk napsal(a):

hoven
co se týká třeba důchodových reforem bylo by dobré si přečíst třeba poslední Špidlův blog. Pro začátek. Možná že později bude možné se pustit i do studia jiných pojednání, ale ono i tohle bude složité na myšlení.
15. 03. 2011 | 14:13

vlk napsal(a):

Antonín Nový
bojíte se oprávněně. NA Sazce vidíte, co dovedou.
Ládíku!!
správně. Nečti nic. Je to tad y hned poznat.

neo
fajn. Já jsem také spokojen. Takže jsme dva. Ovšemjak se ti bude líbit, když ti bud e pojišťovna plnit z povinného ručení a ty zaplatíš daň?

Duba alia s Pražák alias jofa alias Steve alias Klub důchodců.

Co říká lhář jako ty jemi úplně jendo. ale chápu, že pracovní verze ti nic neříká. Ti by smel mít Dubo elementární schopnost myslet. Protože normánímu pravičákovi-a le to ty přece nejseš - viz posto jistého Duby na Vašívěci.cz, tam jsi soc dem za Haška - tak tomu by bylo divné, že vlád a, která s ezavázala nezvyšovat daně, má v pracovní verzi jejich zásadní zvýšení... Ale to by s musel být schopen myslet. Chápu, že nemůžeš překonat s ám sebe. Já dvametr y do výšky taky neskočím.
15. 03. 2011 | 14:14

hoven napsal(a):

dočekal,
podle mýho názoru, pokud si někdo postaví barák za poslanecký náhrady, tak je to podvod. to je stejněj podvod, jako když někdo přídavky na děti prosází v automatech. ty peníze by měl vrátit. odpustit daně paroubkovo kamarádovi neni sice trestný, ale ve slušný zemi by takovej politik skončil .
15. 03. 2011 | 14:15

Pražák napsal(a):

vlk

a ty máš se zásadním zvýšením daní, jako příznivec ultralevice, nějaký problém?
Proč to nevitáš, vlku? Dej najevo svou radost, co jsem tě poznal, pořád jen brečíš ...:))

Ale na vaší věci jsi dokázal vyskočit vysoko, škoda že ti JP nenechal další pokus, že? :)))

neo:

vlk zřejmě asi dost bourá, má strach, že když mu bude pojišťovna plnit z povinného ručení tak zaplatí daň ... :))
15. 03. 2011 | 14:25

Ládik!!! napsal(a):

Dočekale,
mám je na zahradě - a "okusují sousedovy stromky"? Jsi tvrdé levičácké jádro, v levé ruce srp, v pravé kladivo a na prsou zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce.
Mám je na zahradě proto, že jediná kolem dokola je zelená, posekaná ještě v říjnu. Levičácké zahrady jsou hnědé, zabordelené. Stromky na mojí zahradě jsou moje, to si pamatuj. Sousedovy stromky na své zahradě můžeš mít jen ty, když jsi mu je pokácel a ukradl. Ale aby to bylo k tématu - o soudu: myslíš si, že ústavní soud je boží soud?
15. 03. 2011 | 14:26

neo napsal(a):

vlk: nebude se mi to líbit o nic víc než platit DPH 17.5% , nebo SP či ZP či daň z příjmu.
15. 03. 2011 | 14:26

Dokecal napsal(a):

Sobotka je idealni lidr CSSD.
Akorat me zajima co to ma s tou prackou kdyz mluvi. Palec nahoru a 4 dolu. Ma to nejaky vyznam?
15. 03. 2011 | 14:27

Dokecal napsal(a):

Sobotka a Tvrdik.
Kdo z nich zadluzil CSSD vice? Ma tu nekdo na to nazor?
15. 03. 2011 | 14:30

Alex napsal(a):

HM
Vy jste opravdu neuvěřitelný. Nicméně po zkušenostech s lidmi Vašeho typu už Vaší víru vcelku chápu. No až bude účet po téhle vládě na stole, pak jsem zvědav na Vaše reakce. Vy si tím budtete muset projít několikrát, než se ta Vaše víra minimálně nalomí.

Pražák
Vy budete nepochybně pražák. Ono pražáci v té volbě české "zodpovědné" pravice mají nikoli bezvýznamné místo. Ať je holt jakákoli. Vlk nestraší, pouze popisuje realitu. Ultralevičákem jste defakto vlastně Vy sám - znáte tu od Pepy Nose o tom, jak se dostanete doleva. A o Vás to platí myslím plně.
15. 03. 2011 | 14:35

hoven napsal(a):

frantýk,
blog v.i.špidli jsem četl. deset let se tu diskutuje o duchodove reformě a všech jejích variantách a nakonec si toho všimnul i soudruh špidla. špidla několikanásobně překonal i plhu s jeho dotazem na hrdobce.
15. 03. 2011 | 14:46

Dočekal napsal(a):

Ládík!!!:

A nálepka "hnusák" dnes nebude? Já jen, že jste byl posledně tolik statečný.

Jinak dík za inspiraci. Odteď si vás představuju už jen se srpem v jedné ruce a s kladivem v druhé.
Kde ale máte vetknutý ten rudý prápor, tak to je mi opravu záhadou.
15. 03. 2011 | 14:46

Vlkodav napsal(a):

Tetelím se blahem, jak čtu ty nářky levičáků a extrémních levičáků. Jim už ani ústavní soud není dobrej, tedy pokud nerozhoduje jak oni chtějí. Holt si musí uvědomit, že tady už masy nerozhodují, naštěstí.
15. 03. 2011 | 14:46

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
frantýk,
blog v.i.špidli jsem četl. deset let se tu diskutuje o duchodove reformě a všech jejích variantách a nakonec si toho všimnul i soudruh špidla. špidla několikanásobně překonal i plhu s jeho dotazem na hrdobce.
15. 03. 2011 | 14:46
--------------------
Špidli midli. Že jsem si to nepomyslel hned.

Jinak mne těší, že jste už opustil řeči o krádežích. Ono kdyby totiž došlo takzvaně na lámání chleba, tak by vám ty výmluvy na nedostatečné vzdělání byly platné jako ten příslovečný mrtvému zimník.
Ledaže byste byl ještě předtím soudním rozhodnutím zbaven svéprávnosti. Ale při rychlosti rozhodování našich soudů bych na tohle být vámi taky moc nespoléhal.
15. 03. 2011 | 14:51

Pražák napsal(a):

Alex

Účet po této vládě se nebude nijak zvlášť vymykat účtům jiných vlád.

Ano, máte naprostou pravdu, pražáci opravdu nejsou bezvýznamní. vlk straší, to mě, a nejen mě, nevyvrátíte. Beru ho, vzhledem k tomu, že píše do ultralevicových Blicích listů, také za ultralevičáka. Jinak by asi u Čulíka neměl šanci.
15. 03. 2011 | 14:52

Alex napsal(a):

Vlkodav
Myslíte si opravdu, že to co píšete má nějakou hlavu a patu? Mně z toho Všeho příspěvku jen vyplývá skutečnost, že Vz sám jste jen taková pravověrná vuzuela (lhostejno už jakého vyznání)řečeno slovy vlka. Skutečně blbější příspěvek už ani napsat nemůžete. Vy zcela zjevně poznáte ultralevičáka a ke všemu extrémního podle toho, jak stojí či sedí. Jedno je jisté - Vy nejste ultralevičák - ale trumbera k pohledání bezesporu ano.
15. 03. 2011 | 14:57

Alex napsal(a):

Pražák
No, že se pro Vás nijak vymykat vůči těm ostatním nebude, tak to Vám věřím. Jinak byste tu českou pravici těžko mohl volit. Jinak lépe jste se odkopat nemohl - ohledně těch Blistů a vlka. Víte, pro mne je na rozdíl od Vás dúležité to, co kdo píše - ne to, kde píše. To nás oba - a zejména Vás - myslím plně charakterizuje.
15. 03. 2011 | 15:02

Vlkodav napsal(a):

Alex:

Hrdě se hlásím k tomu, že jsem pravověrná vuvuzela, modrobolševik a člen famigilie 118 a i k dalším levičáky vymyšleným označením pro liberálně smýšlející lidi.
A fakt mne baví číst si ty nářky a brekot levičáků a extrémních levičáků. Přesvědčuje mne to, že náš ústavní soud i naše vláda činí dobře a Česká republika je na správné cestě. Kdyby nebylo neštěstí v Japonsku tak bych mohl říct: Skvělý den!
15. 03. 2011 | 15:09

Rumcajs napsal(a):

Ku ku
15. 03. 2011 | 15:20

Dočekal napsal(a):

Alex:

Dovolím si vás upozornit na jednu drobnost.
Ten "nálet" členů Modrého týmu do této diskuse není náhodný. Oni sem nejdou diskutovat, oni mají jediný úkol a cíl: Co nejvíc rozmělnit každou diskusi, ve které se začnou objevovat nepříjemné pravdy.
A protože jim zoufale chybí protiargumenty, uchylují se tito "diskutéři" k osobnímu napadání.
Za pozornost také stojí další zdánlivá maličkost. Pokud máte hudební sluch, tak si zkuste ty jejich příspěvky postupně přečíst nahlas. Stejná dikce, stejné frázování, opakování stále stejných slov. To vše nasvědčuje tomu, že všechny tyto zdánlivě odlišné příspěvky pocházejí z jednoho manuálu.

Je velice smutné pozorovat, jak ta naše "pravice" upadá. Marně se snažím pochopit, kde že se nám to schovali všichni ti mladí, zdraví, vysokoškolsky vzdělaní a mimořádně úspěšní voliči a sympatizanti pravice, když za sebe nechají diskutovat jedince s výrazivem špeluňky páté cenové skupiny.
Ale třeba je to jen záměr a já jsem to jen neprohlédl. Ale tohle už není moje věc.
15. 03. 2011 | 15:20

Rumcajs napsal(a):

Co myslíte tím "důrazně se postavil", pane Sobotko ?

Asi to, že 6 soudců z 15 mělo opačný názor ?

Tomu mi v Řáholi neříkáme důrazný, ale o prsa.
15. 03. 2011 | 15:29

Alex napsal(a):

Vlkodav
No jen jste mi dal svým dalším příspěvkem za pravdu. Že jste si toho vědom, že nepotřebujete používat rozum, že Vám stačí tvrzení toho politika, kterého považujete za pravicového - to jste mne opravdu dostal. Źe i z problematiky hnojení rajčat dokážete udělat pravico levicový problém je mi už nad slunce jasné. Tenhleten Kalousek a tahleta vláda má opravdu velice inteligentní voliče - to tedy holt pravda je.

Dočekal
Pravice mezi voliči neupadá, yůstávají už jen skutečně ti, kteří jsou vůči jakémukoli rozumu prostě jen imunní. Ono se už těžko rozeznává, zda jen neprovokují se sobě vlastním pojetím srandy.
15. 03. 2011 | 15:29

vlasta napsal(a):

Vážený pane Sobotko,
nevím, proč považujete rozhodnutí Ústavního soudu za úspěch, když vyjádření členů koalice v překladu znamená, že si s ním mohou vytřít...Oni postupovali správně a nadále budou postupovat, jak se jim zlíbí. A to, že zákon nebyl zrušen od počátku, tak to je v tom utvrdilo.
A k Vaší straně - ač jsem ČSSD dříve volil, při posledních volbách tomu tak nebylo. Stačilo mi pouze to, že na kandidátce se vyskytoval i velmi problematický Zgarba. A nyní vyplouvají další kauzy ČSSD napovrch a Vy, jako předseda naprosto nejste schopen se k nim postavit čelem a s těmito lumpy zamést. Jako opozice vystupujete naprosto slabě a jste koalici pouze pro smích. Kde jsou Vaše reakce k útoku na ČT? Vy ještě váháte s vyslovením nedůvěry vládě. Pokud urychleně nedáte do pořádku věci ve vaší straně a nepůjdete daleko razantněji po vládě a jejím fašistickým způsobem vládnutí, ztratíte i další voliče. (Proč píšu "fašistickým" jsem osvětloval v jiném svém příspěvku)
15. 03. 2011 | 15:37

Vlkodav napsal(a):

Alex:

Děkuji za Vaše hodnocení mé inteligence, moc si toho vážím, opravdu. Opět mi vzrostla důvěra v to, že náš národ je v dobrých rukou.
15. 03. 2011 | 15:43

Samka napsal(a):

pane Dočekale,
divím se Vám, že se zahazujete a ztrácíte čas s úbožákama Hovenem a Ládikem. Kopou kolem sebe a melou pořád dokola své nesmysly. Uléhám večer blahem nad tonoucí pravici. Jen tak dále, hoši, ztrapnujte se do bezvědomí.Národ Vám to co nevidět, spočítá.
15. 03. 2011 | 15:48

Vlkodav napsal(a):

Samka:

"Uléhám večer blahem nad tonoucí pravici. ... Národ Vám to co nevidět, spočítá."

Jestli to chápu správně, tak "Národ" = "levice". Jejda, to už jsme zas v socialismu?
15. 03. 2011 | 15:55

vlasta napsal(a):

Samka
Nevěřte tomu, náš národ již ohnutá záda nenarovná. Mladí již nevědí, co je morálka a čest. A pokud nevíte, tak již rok 1968 a první odpor rozpoutali nejdříve studenti, stejně tak tomu bylo i v roce 1989. Nějaké změny očekávám nejdříve od dětí dnešních mladých.
15. 03. 2011 | 15:59

Alex napsal(a):

Vlkodav
Rád jsem k Vaší náboženské víře přispěl.
15. 03. 2011 | 16:00

Vlkodav napsal(a):

Alex:

Teda vy jste dobrej, vy určíte i náboženství na dálku. To vlastně nepotřebujeme sčítání lidu, vy to můžete vyplnit za všechny lidi, ne? Není Vás na blogy škoda?
15. 03. 2011 | 16:03

Ozubená pleš napsal(a):

Bohušu Ty máš právo akorát si sbalit pingle a valit zpátky do Telnice,škody už sdes nadělal dost
15. 03. 2011 | 16:09

hoven napsal(a):

dočekale,
vyměnte si pampersy, už musí být plné.
15. 03. 2011 | 16:10

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekale,
vyměnte si pampersy, už musí být plné.
15. 03. 2011 | 16:10
--------------------
No konečně!
Teď jste tedy promluvil o tom, co velice důvěrně znáte. Máte opět moje sympatie.
15. 03. 2011 | 16:19

Pražák napsal(a):

Alex

Jsem nevolič, to zaprvé.

Když už děláte vlkovi advokáta, nezbývá mi než podotknout, že ten se také "odkopal".
A pokud je pro vás dúležité to, co kdo píše a ne to, kde to píše, je to pouze váš názor. A ten jsem schopen, narozdíl od vás pane Alexi, respektovat.
15. 03. 2011 | 16:19

vlk napsal(a):

Alexi

příteli nick Pražák není nikdo jiný než Duba z Vašívěci.cz
Ještě tad y píš e pod nicky Steve, jofa, Klub důchodců a někdy dokonc ei jako Duba.
To abys měl jasno.

Prostě tad y je za pravičáka. U paroubka tvrdil,že je sociální d meorkat a haškovec...

Sna d jsinezapomenul tu dubovu báječnou fotku v profilu před US fanglí..

Vlkodav
za evidentní hloupost ,c o t u předvádíte, ta se na pravicí dědí , získává narozením nebo klonuje?
Jen klid, přijd e doba, kdy to všechno dostanete zpět.
Kdysi jste to zkusili v nulovou tolerancí. Topolánek si jí vyžral při českém předsednictví.
Kdo s čím zachází, tím také schází. Jen hlupák vašeho rozměru s emůže tetelit blahem, když jsou flagrantně porušovány zákony. Ovšem, když je porušují ti vaši, tak vy jste blahem bez sebe. a kdyby nebylo Japonsko , byl by to prima den.
Škoda, že hloupost neumožňuje létat. VKdyby ano, byl byste první těleso, z lidské dílny, které by dosáhlo 4. kosmickou rychlost.
15. 03. 2011 | 16:30

Dočekal napsal(a):

Samka napsal(a):
pane Dočekale,
divím se Vám, že se zahazujete a ztrácíte čas s úbožákama Hovenem a Ládikem. Kopou kolem sebe a melou pořád dokola své nesmysly. Uléhám večer blahem nad tonoucí pravici. Jen tak dále, hoši, ztrapnujte se do bezvědomí.Národ Vám to co nevidět, spočítá.
15. 03. 2011 | 15:48
----------------------
Ale to je právě ten velký omyl! Já se totiž tím štengrováním místních "pravounů" ve skutečnosti velice dobře bavím.
I když dneska mi to moc nejde. Mám totiž "chovnej den" (vnoučata mají prázdniny) a tak hlídám pytel blech.

Totéž vysvětlení směřuju také pro nick Alex.
Tady si ale dovolím něco doplnit, teď už ovšem vážně. Protože chodím mezi lidi a taky mám hodně přátel, dozvídám se někdy věci, kterým odmítám věřit.
No uznejte sám. Co se asi tak dá odpovědět důchodci, který obrací každou korunu a přitom tvrdí, že škrtací reforma je nutná, protože jsme si žili nad poměry?
Jak se také mám dívat na ty dva staříčky, kteří ručili synovi za půjčku a teď skončili s životním minimem, protože si od synáčka nechali nakecat, že důchod je ve skutečnosti sociální dávka a jako takový nemůže být exekuován?

Velice dobře si uvědomuju, že tohle psaní do diskusí nemůže ve skutečnosti změnit vůbec nic. Přesto věřím, že se ti, kteří to budou číst, alespoň zamyslí.
15. 03. 2011 | 16:33

Vlkodav napsal(a):

vlk:

Děkuji Vaše blahorodí, že jste se uvolil na mne promluvit. Má "evidentní hloupost" mi byla vrozena. Jen jsem nepochopil, jaký je rozdíl mezi děděním a zjískáním narozením? Moha by mi to vaše všeobjímajíci znalostní báze osvětlit?
Ale asi je to zbytečné, neboť má tupá vuvuzelovsky modrobolševická hlava by to nepobrala.
15. 03. 2011 | 16:34

Alex napsal(a):

Pražák
No s tím názorem a jeho aplikací jste mne dojal - yvláště při Vašich argumentech, jak je důležité, KDE kdo píše. To bzch řekl, že snad ani názor není.

Vlk
Styl by plně odpovídal.
15. 03. 2011 | 16:36

vlk napsal(a):

vlk
rád posloužím. Rád dělám dobré skutky.
Zkuste získat dům narozením. Děděním už sizískání domu dokážete ředstavit i vy.
Naopak zkuste děděním získat inteligenci. Narozením , byť to pro vás bud epřekvapením ji získat lze.
Co s toujednoduchu osvětou udělá vaše , jak píšete tupá, vuvuzelovská modrobolševická hlava - jsme upřímně překvapen vaší sebereflexí- je mi lhostejné.
15. 03. 2011 | 16:38

neo napsal(a):

vlk už si povídá sám se sebou...
15. 03. 2011 | 16:39

vlk napsal(a):

Alexi
je tobezpečně tak , jak píši. Všechyn tyhle nicky píší z jednoho počítadla s e stejným IP. Duba sice tvrdí, že jsou to počítač e v síti, nicméně - stejný slovník, stejný způsob diskuse. A a by to bylo kompletní, ta si představ, že chlapci, jsou v tom kanclu ráno, večer, odpoledne v noci, v sobotu v neděli, ve svátek....
A často všichni najednou. ted y v těch vyjímečných hodinách.

Br to prostě jako fakt. Je to Duba.
15. 03. 2011 | 16:40

vlk napsal(a):

neo nikoli
příspěvel s nápisem vlk byl určen nicku vlkodav.
15. 03. 2011 | 16:41

Alex napsal(a):

Dočekal
Ty dva příklady jsou přece velice rozdílné. První - nedivte se, vše souvisí i s tím, jak dalece a co si necháme nakukat. Ti inteligentnější nenaletí tolikrát, ale i jim se to stane. Ten druhý případ je věcí sociální inteligence oněch dětí výhradně ve vztahu k vlastním rodičům, přičemž nejde obejít skutečnost, že je tak někdo vzchoval.
15. 03. 2011 | 16:43

Alex napsal(a):

Vlk
Věřím.
15. 03. 2011 | 16:45

Vlkodav napsal(a):

vlk:

Aha, tak inteligence se nedědí. No já jsem opravdu trubka (vuvuzela), já myslel, že to máme v genech.

Moc se Vám omlouvám, ale musím do práce. Snad nezarmoutím Vaši tak hodnou duši, která bez nároku na jakoukoliv odměnu nám dodává ty jediné správné informace, učí nás co si myslet a odkrývá ta zlé kapitalisty. Co bychom si bez Vás počali?
15. 03. 2011 | 16:48

Pražák napsal(a):

Alex

Pak je dojímání vzájemné. Svou replikou jste mě také dojal. Ale nic si z toho nedělejte, je přece krásné slunečné odpoledne.

vlk

Lžeš, já jsem jak píšeš : "U paroubka tvrdil,že je sociální d meorkat a haškovec..." nic netvrdil.

Pokud máš kousek ultralevičácké cti , dokaž to. Žádám tě o to už delší dobu, ale jaksi bez výsledku.
15. 03. 2011 | 16:49

Alex napsal(a):

Vlkodav 16:03
Vaši reakci jsem přehlédl. Tedy lze-li to nazvat reakcí. Když se sám a hrdě přihlásíte k něčemu jako je politika kohokoli bez výhrad, rozum už dopoví zbytek. To ohledně toho Vašeho náboženského pojetí politiky. A v případě Kalouska a této vlády - no tož to už opravdu nelze nazvat jinak než náboženskou vírou bey použití jakéhokoli rozumu. Těžko mohu za to, jak se vyjadřujete. Víc už s Vámi čas ztrácet nehodlám. Vaše víra mi nijak nevadí - jen se s ní dá tak nějak těžko jakkoli bavit.
15. 03. 2011 | 16:52

Vlkodav napsal(a):

Alex:

Vy se umíte bavit s vírou? Asi jste Bůh, gratuluji!
15. 03. 2011 | 16:58

Alex napsal(a):

Pražák
Tak snad naposled. Bylo by to totéž jako u Paroubka. Vy máte mnohdy opravdu prazvláštní logiku - tedy pro mne. Ono Vás lze skutečně bezpečně identifikovat i pole Vaší repliky vlkovi. Vlk má pravdu - řekl jste to tam jasně, jen nikoli přesně těmi inkriminovanými slovy, jež použil vlk. Pro ypůsob uvažování můj i vlkův je Váš ypůsob poněkud podivný a bey jakékoli nám srozumitelné logiky. Pravdou je, že teoreticky můžeme být s vlkem nenormální, a chápu, že dle Vás tomu tak je. S tím holt nic nenaděláme. Stejný závěr jako u Paroubka - nemáme si co říci.
15. 03. 2011 | 17:00

Alibernet napsal(a):

S čistotou legislativního procesu si Bohouš Sobotka vytřel zadek, když schválil Lisabonskou smlouvu. Ano, úplně čisté schválení škrtů nebylo, ale koho to dneska zajímá, když 90% všech věcí odkývá parlament, protože musí.
15. 03. 2011 | 17:00

vlk napsal(a):

Inu chápu , že u pravověrných lze závětí zdědit i inteligenci..
Hauuuuuuuuuuuuuuu!
Duba , tvrdil jsi že podporuješ Haška. Neumím si představit, ež by člověk, který se prezentoval na Vašívěci. cz jako levicový a má za kámoše týpky jako stalinista Tupáček a maoista Frost s enajednou zříká alespoň oranžové orientace. Alespoň já tak podle podpory, opakované, od tebe dubo usoudil. Ale rád připouštím možnost, že když tvými kámoši jsou Tupáček a Frost, že nejsi sociální demorkat ,a le buď stalinský bolševik nebo maoista. nebo že by snad průnik pbojího? Neumím si to sic epředstavit, ale to neznamená, že ty to nemůžeš naplňovat. V každém případě jsi lhář.
15. 03. 2011 | 17:04

Pražák napsal(a):

vlku, vlku

Netrpíš obsedantní lhavostí?
Dolož tady všem, že jsme v té kanceláři ráno, večer, odpoledne v noci, v sobotu v neděli, ve svátek.... jinak budeš opět za lháře.
15. 03. 2011 | 17:07

Alex napsal(a):

Vkodav
Nejste náhodou totožný s Dubou alias Pražákem? Řekl bych, že logiku máte shodnou.
15. 03. 2011 | 17:14

Pražák napsal(a):

vlk

Kolega Duba se zříká oranžové orientace??? Proto asi fandí Haškovi, že? To není žádné tajemství. :o))
To je tedy novinka, už se těším, co na ten tvůj myšlenkový zkrat řekne... :o)))

Zatím ahoj, pracovní doba mi skončila, je čas se jít pobavit... :o))
15. 03. 2011 | 17:19

Pavel13 napsal(a):

Vážený pane poslanče Bohuslave Sobotko!

Když už tady máme možnost vzájemně komunikovat, obracím se na Vás s konkrétním dotazem.
V bodě 100 ÚS konstatuje: "Ústavní soud má za to, že by Poslanecká sněmovna měla zvážit novelizaci svého jednacího řádu v naznačeném směru tak, aby se do JŘPS promítly ústavní principy vyložené shora.".
Děkujete tady ÚS, že vyhověl stížnosti podané Vaší stranou, myslím, že by bylo nanejvýš slušné, aby právě Vaše strana, či Vy osobně, jste udělali vše pro splnění doporučení ÚS.
Můžete, prosím, sdělit, zda uděláte vše pro brzké vypracování a prosazení žádosti ÚS?
Předem děkuji za odpověď.

(Omlouvám se, že neuvedu své jméno, chci si tady zatím ponechat svou anonymitu. Na oplátku se spokojím s Vaší neadresnou odpovědí v rámci diskuse nebo blogu.)
15. 03. 2011 | 17:37

vlk napsal(a):

Taže co nám píše Duba alia s Pražák alias jofa alias Steve alia s Klub důchodců

Jan Duba
O Paroubkovi a Haškovi
pokud má mít do budoucna ČSSD nějakou šanci, tak do svého čela zvolí M. Haška. Jedině ten je schopen, tak jako svého času J. Paroubek, posílit vliv socdem na celorepublikovou politiku.
http://vasevec.cz/vip-blog/sobotka-versus-hasek/
O Škromachovi
http://vasevec.cz/vip-blog/zdenek-skromach-lezici-spici-lavirujici/
Jan Duba
Pane Nižbore, položte si otázku, jsou jeho výhrady tak zásadní, že si zaslouží takové odsudky? Věřím, že ne. Modernizaci každá strana potřebuje, v globálním světě se vše rychle mění a proto je potřeba adekvátně jednat. Přešlapovat na místě si ČSSD nemůže dovolit.


Karel Nižbor
Pane Dubo, nevím, o jaké dehonestaci píšete. Spíše bych použil slovo autodehonestace. Jediný, kdo se totiž dehonestoval, je Zdeněk Škromach. A jestli je jednou z nejvýraznějších osobností, tak jak je možné, že po X letech ve vedení ČSSD má proti jejímu dlouhodobému programu výhrady? Co tam tedy celé ty roky dělal?
Jan Duba
Místopředseda Senátu PSP ČR a místopředsea ČSSD pan Zdeněk Škromach je jednou z nejvýraznějších osobností ČSSD. Jeho obrovské pochopení a zejména přístup k běžným občanům ČR nemá v současné ČSSD alternativu. Takže jeho zdejší dehonestace je naprosto dětinská a tím pádem zbytečná, milý příteli Čechu
Jo jinak Dubo, není potřeba nic dokládat. Stačí s e podívat tad y do některých diskusí kde jsi napříkal d ty a Duba v něděli v jendom čas e . V neděli večer.

Jen hlupák jako jsi ty tohle může zkoušet. Na Aukru si tak y dost lidí myslelo , že jaksi mohou kašlat na jistý ouřad. Dneska už si to tam nemyslí nikdo. Vo co go ti sdělovat ebudu. Nemám na tobě žádný zájem.
15. 03. 2011 | 17:46

mirek napsal(a):

Pane Sobotko, opusťte Paroubkovu mantru s všemožnými i nemožnými požadavky na neustálé omlouvání se, tudy cesta zkrátka nevede, jak jste si prý všiml i podle paní Paroubkové v kapitole jejího spisku, kterak se Vám orosily brejličky při pádu Paroubka z funkce...
Přitom by jste si měl vzít z jeho pádu podstatné ponaučení i v tom, co Paroubek neudělal a sice, že je nejprve potřebné vytvořit program, který má základy v reálném ekonomickém stavu republiky, že je potřebné nabídnout konečně program pro jiné voliče, než vzýval Paroubek, totiž hlavně pro pracující lidi, ne pro sociálně slabé a důchodce. Zásadní princip spočívá v tom, jak se naplní státní kasa, je obrovskou chybou vytvářet program na tom, jak se rozdělí obsah státní kasy těm, co bohužel nepracují, nebo už nepracují....
Opusťte zneužívání odborů pro politické cíle ČSSD a vypusťte je na zaměstnavatele v krajích a obcích, aby vytřískali co nejlepší platové podmínky pro zaměstnance. Budete je muset vyštípat z teplých fleků v dozorčích radách u těch kapitalistů, kteří málo platí a z teplých místeček v senátu a parlamentu, protože tam dělníkům a střední vrstvě nepomůžou. Jako ekonomicky vzdělaný člověk moc dobře víte, že aby se státní kasa naplnila, musí dostat platy zaměstnanci mimo státní sektor, jinak ty daně nedostanete, bohatí a firmy se přesunou do zahraničí za nižšími daňovými odvody. Co je zaměstnanci platné čtení v médiích, že tolik firem v ČR vydělalo X miliard zisku, když se nepodílí normální výplatou na zbohatnutí firmy....
Takže se postarejte o normální funkci odborů, o normální podmínky daní pro firmy a bohaté, aby se jim vyplatilo investovat a podnikat v ČR a máte program jako víno pro miliony lidí.
Ale to, co předvádíte je jen mlácení prázdné slámy pro lidi, kteří tomu nerozumí a stejně, až budete u moci, nenasytíte jejich požadavky, dokud nebudou mít obyčejní pracující pořádné platy...
15. 03. 2011 | 18:45

Yossarian napsal(a):

Důležitý není až tak "praktický" výsledek, jako spíše onen výsledek "významový". Jsem rád, že ústavní soud plně potvrdil tu nejzásadnější (i když uznávám, že z pohledu prostého lidu relativně (na první pohled) bezvýznamnou) věc - že demokracie není sněmovní "válcování", ale diskuse, i když leckdy nikam nevedoucí.

Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že s demokracií je to podobné jako s bojem s korupcí - začíná to malým "ohýbáním" (demokratických/mravních) zásad, protože jsou nepohodlné, a končí to bezskrupulózní diktaturou a mafií.

Takže já tuhle facku ÚS naší sebevědomé "stoosmnáctce" celkem přeji, jen je ještě na místě otázka, zda si její vedení uvědomuje dosah tohoto rozhodnutí. Protože ono má hlavně mravní a etický rozměr, což jsou vlastnosti, kterými lidé jako Nečas, Kalousek, Drábek a spol. zrovna nedisponují.
15. 03. 2011 | 18:47

honza napsal(a):

Hlavně soudruhu, že jste na to myslel při schvalování zákona o benefitech. Myslíte, že lidé ztratili paměť?
15. 03. 2011 | 18:48

Karel (taky) napsal(a):

Jakou legitimitu má vláda, která úmyslně použila protiústavní postupy ke schválení zákonů? A jakou legitimitu má 118 poslanců, kteří podpořili vládu v protiústavní činnosti?

Všichni tito lidé by měli neprodleně a s ostudou odejít z politiky.
15. 03. 2011 | 19:58

Starý napsal(a):

Pane Sobotko já si pamatuji, že "legislativní nouze" byla vyprovokována nevídanými obstrukcemi vašich spolustraníků při projednávání předmětných zákonů ve sněmovně. Přesněji právě ve chvíli, kdy s tím chtěla koalice začít. Takže by jste se neměl zlobit, že jste byli následně obejiti. Máte na tom nejméně poloviční podíl.
Nedělejte z lidí blbce !
15. 03. 2011 | 20:08

rejpal napsal(a):

Yossarian
Neuvědomuje si nic. Kdyby tomu tak bylo - nezbylo by, než vyslovit sami sobě nedůvěru.
15. 03. 2011 | 20:30

Lex napsal(a):

Yossarian
Máte můj palec nahoře!
Lex
15. 03. 2011 | 21:50

jamo napsal(a):

to Yossarian
plácáte neskutečné nesmysly. Ústavní soud by tady měl být od toho, aby posuzoval zákony, jestli nejsou v rozporu s ústavou. Vy, novodobí bolševici, si ho pletete s "morální" instituci a tu správnou "morálku" si nárokujete definovat takjaksi marxisticky.
15. 03. 2011 | 22:50

BRT napsal(a):

Já to vidím tak,že odteď si budou použití legislativní nouze střídavě mlátit o hlavu parlamentní strany podle toho ,kdo bude u vlády a kdo v opozici.Vzpomeňme jen schvalování zákonů v legislativní nouzi pod taktovkou ČSSD.Zde odkaz i pro Sobotku
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=61154)
15. 03. 2011 | 22:58

Jedla napsal(a):

veverka (11:05) a Béda (9:36)

Já Vám rozumím - Vaše stanovisko je: Když byla forma přijetí zákonů neústavní, mají se jednoduše anulovat od počátku a s nimi všechny právní akty o ně opřené, tedy zpě do stavu před přijetím těchto škrtacích zákonů. Opravdu Vám rozumím, přesto trvám na svém názoru z 9:29 dnešní debaty.
Forma byla neústavní, a v zemi s jistou kulturou jednání by se napříště měly politici vyvarovat stejného postupu (což je u nás naivní), ale není nezbytné vyvolat chaos dopočtů a doplatků do právního stavu před škrty. Protože vláda, byť já jsem ten poslední, komu by se líbila, není nelegitimní, a její koaliční poslanci nejsou vojenská junta. Je tedy legitimní rozhodnutí ÚS dát jim přiměřenou lhůtu k odstranění formální vady jejich "výtvoru". Protože i kdyby se zákonný stav vrátil z rozhodnutí ÚS o tři měsíce zpět (ty nezákonně přijaté zákony mají tuším účinnost od nového roku), legální vláda a legitimní většina ve sněmovně by stejně lidem ty peníze obratem ruky zase vzali, a vzali by jich ještě víc s hlasitým křičením do mainstreamových médií, že je k tomu ještě drastičtějšímu škrtání "donutil" ÚS, neboť administrativní realizace jeho rozhodnutí (dopočítávání a vracení peněz spoustě lidí) naši ubohou, do Řecka směřující zemičku, stálo tolik a tolik... a pořádně by ta čísla osolili, no a na to přece nemáme... my jsme ti zodpovědní,.... ne nějací soudci ... a vůbec a více než si myslíte.
Výsledek? Ještě horší stav politické scény. Do budoucna nejistota, zda má smysl řádně ve Sbírce publikovanými zákony se řídit, když se za pár měsíců asi zruší zpětně k datu počátku účinnosti. Naproti tomu zrušení zákonů do budoucna, s přiměřenou lhůtou na administrativní přípravu (samozřejmě vím, že vláda té lhůty využije k znovuschválení téhož, ale to je nyní vedlejší) je kultivované rozhodnutí, a opozice nyní může a vlastně musí využít práv, které jí byly na podzim v legislativní nouzi upřeny (a Senát nyní již pracuje v novém složení ...) no a morální facka arogantní moci je signál občanům. Jestli na ten signál občané reflektují, to už je jejich věc. Instituce občanům demokratické smýšlení nevnutí. Ale tu možnost, tu šanci jako občané máme. Buď se jí chopíme, a nebo necháme ležet, z toho ale neviňme ÚS. Nemůžeme si demokraticky instalovat mizernou vládu, a pak čekat od soudu, že její mizerné vládnutí vyspraví a před zvolenou mizérií nás ochrání. Vláda je výkonnou mocí. Naučme se delegovat moc rozumněji. A naučme se toho dosáhnout důsledným využíváním práv a svobod, které máme zaručeny, nejen té třešničky na dortu jménem právo volební. Na fatalismus není čas.
15. 03. 2011 | 23:12

pich napsal(a):

Jednoduše se naskytuje otázka, co to je ta "buržoásní" demokracie.
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Také, k čemu je nějaký ústavní soud, který má být hlídačem demokracie, když umožní prosazení něčeho, co ústavní není.
A až na nějakou stížnost reaguje tím, že se nedá nic dělat.

Rovněž úloha senátu, k čemu je dobrá. Jen drahý mezistupeň, schodiště které vede nahoru aby v mezanínu vedlo zase dolů.
16. 03. 2011 | 00:22

Yossarian napsal(a):

Jamo: doporučuji si tu ústavu přečíst. Morálka, právo a demokracie jsou spolu nerozlučně spjaty (jedno nemůže existovat bez druhých dvou), a to není z mé hlavy, ale tvrdil to jakýsi Masaryk. A toho bych tedy z bolševictví nepodezíral. Já vím, je těžké neonálepkovat někoho nepěkným označením, když říká věci, které nelze rozporovat a které se ti nelíbí, ale můžeš se o to příště alespoň pokusit. :-)

Pich: cesty demokracie bývají (už z podstaty demokracie) klikaté. ÚS není "hlídcí pes", je to poslední instance, která může (pokud je o to požádána a zároveň dojde k názoru, že k porušení ústavy opravdu došlo) zvrátit rozhodnutí zákonodárců. Totéž platí o senátu. V okamžiku, kdy se ve sněmovně "válcuje", bez ohledu na názory a připomínky opozice, je opravdu existence senátu čistě matematickou záležitostí pro případy společných voleb (např. prezidenta). Ale to přece není chyba senátu jako takového, to je problém neschopnosti diskuse a reflexe jiných názorů.
16. 03. 2011 | 07:12

jen napsal(a):

Za porušování zákonů sedí v kriminálech desetitisíce lidí.
Jak to,že že není potreatán nečas,klauz,němcová,vondra,drobil,nový, a další, kteří evidentně porušili zákony?? Na co máme stovky státních zástupců?? Je to humus. Hlavně zřiďte v Praze nová byrokratická místa na generálních ředitelstvích úřadu práce a finančních úřadů v praze. Volných bytů je dost. Je to tady na blití.
16. 03. 2011 | 07:13

von kulak napsal(a):

Práva, práva, Bohoušku - a co povinnosti a sliby?
Kdypak se nám Bohoušku jako úřadující předseda omluvíš za chování ČSSD, která společně s ODS vytvořila koaliční úřednickou Fisherovu vládu, souhlasila v lednu 2010 s rozpočtem postaveném na Janotově úsporném balíčku a následně každý další měsíc podpořila jeden zákon, kterým některou část úsporného balíčku zlikvidovala.

Kdo zaplatí dluhy takto vzniklé a kdo se za to omluví nám, obyčejným občanům, kterým tehdy zvedli daně, zatímco tvým ovčanům žádné prebendy díky vašim sviňárnám nezmizeely?
16. 03. 2011 | 07:54

xxx napsal(a):

to jen:

Už asi tak 1/4 roku je také detailně znám mechanismus, kterým zbohatl Standa Grossů na privatizaci MÚS dokonce včetně čísel kont, přes něž propluly penízepříslušné úplatky až na Standův účet. Kdypak bude jkonečně zahájeno trestní stíhání a vy začněte volat po potrestání zlodějů?

A kdy konečně hejtmasn Pallas zveřejní jak přišel ktěm 40 milionům, které investoval po 2 letech svého hejtmanování, když ještě dva roky před ním neměl ani na hypotéku svého rodinného domku?
16. 03. 2011 | 07:58

Jan Duba napsal(a):

vlku

děkuji ti za zveřejnění mých replik z Vaší věci.

Jsem rád, že tady každý vidí, jak vedu diskusi slušnou a věcnou formou. Proti tomu co předvádíš ty za vztek, který z tebou cloumá když ti někdo oponuje, jsem oáza klidu a pohody. Možná je to tím, že politiku neprožívám (díky finanční svobodě) tak hystericky jako ty. Kdybys víc pracoval a neflákal se celý den u PC, byl bys také nervově vyrovnanější. Vezmi si ze mě příklad a zapracuj na sobě, máš co dohánět.

Tak, co tam máme dále ... jo, pokud tvrdíš, že jsem měl na profilu, že žiji v USA, tak to dolož, určitě to tam najdeš a zkopíruj to sem. Ale to ty neuděláš, protože by všichni rozumní poznali, že jsi opět lhal. V profilu na Vaší věci mám - Tichý společník a rentiér. Každý si to může lehce ověřit.

Teď jsem úplně na rozpacích, zda mám odpovědět, no pokusím se.
Vrtá ti hlavou, že jsem já a kolega Pražák v jednom čase na diskusích. No, abych pravdu řekl, vzhledem k tvé "malé bystrosti a jednoduchosti" chápu, může to pro tebe být důkaz, že jsme jedna a tatáž osoba. Ale tak tomu samozřejmě není a nechám na tobě, zda se pokusíš někoho požádat o pomoc, nebo se s tím "popereš" sám. Být tebou, volil bych tu první možnost, protože zcela určitě se najde v tvém okolí někdo, kdo se nad tebou slituje a bude ti schopen vysvětlit, že to může být jinak, než to tvé jednoduché mozkové centrum zpracovalo. Nápovědu ti zatím nedám.
Rozumím tomu, že mě chceš, lidově řečeno "dostat", ale vzal sis sousto, které nejsi schopen spolknout. Proto se uchyluješ, ke své škodě, k snadno prohlédnutelným lžím, protože moje tvrzení si může každý na Vaší věci snadno dohledat. Pokud ale chceš tady dále předvádět co jsi za hluponě, bránit ti v tom nebudu.

Již podruhé v debatě se mnou zmiňuješ Aukro. Dalo by se podle toho soudit, že jsi tam dostal po packách ty a popisuješ vlastní zkušenost.

Tak se měj a zkus více přemýšlet než rychle, ale BEZ DŮKAZŮ, psát. Myslím, že by ti to nanejvýš prospělo. Už jen kvůli tvému celkovému obrazu zde, na Aktuálně.cz. Že ho u rozumných lidí tady nemáš valný, ti nemusím jistě připomínat.
Končím stejnou větou jako ty, nemám na tobě zájem ... :o)))
16. 03. 2011 | 09:19

tata napsal(a):

pane JEDLA

DOBRY DEN ANO PŘESNĚ TAK TO chapu i ja,at je to spravně nebo ne ,ač tato vlada je sebevic špatna neměl by ustavní soud duplovat rozhodnutí vlady ,takže at se postara to napravit v určené lhutě,mužem si stěžovat sami na sebe kdo nam vladne,musime respektovat ač se nam ta vlada nelibí sebevic,že tady je a momentalně silnější kdo tuto vladu chtěl a je sní dokonce spokojen.

JE na nas občanech ziskat převahu proti teto vladě jestli to nedokažem musime respektovat dane,ano mužem nesouhlasit,kritizovat ale svědomim že tady je někdo legitimně zvolen ,nepoužily manipulace vtom pravem slova smyslu,,podvod,,ale chytře využily neschopnost levice byt jednotní, vtomto bodě to velice dobře popsal pan PAROUBEK,JESTLI čssd se nebude snažit tlačit ksč na přeměnu bude myt levice pramalou šanci,a pravice tou neustalou sazku na hrozbu KSČ velmi šikovně využiva.

PŘITOM když je třeba jsou jí hlasy KSČ dobre,položme si otazku,proč by nam měli hlasy KSČ VADIT JESTLI BUDOU PODPOROVAT naš program,ano vždy se vymezme nakou snahou nebo podporou revidovat zločiny 50 let,ovšem proč hrat s kartami protivnika,myšleno pravice a její hrozbou s KSČ ,ANO JA BYCH .....KSČ...TAKY NEVOLIL,NEBYL BYCH RAD aby dokavad se razně nerozloučí s minulostí byla ve vladě,ale proč by mě mělo vadit jejich hlasy na schvalení meho cile ,programu je to parlamentní strana nebo ne?Odmita snad pravice tyto hlasy když ji pomuže dosahnout jejich cilu,šla by snad tak daleko že by radši ten program nechtěla prosadit,proč by to mělo teda vadit nam.

Při současnem vymezení,a strategii pravice ani nic jineho levici nezbyva nechceli trpět takove vlady jako současnou.
16. 03. 2011 | 10:45

vlk napsal(a):

Ano DUBO alias Pražáku alias jofa alais Steve alias Klube důchodců
ano jasně. Kdepak,vy nejste jeden a ten samý lhář s jedním IP. Vy se jen tak sejdete sem tam po půlnoci v kanclu tu zase v sobotu a v neděli a nevíte nic lepšího než trávit čas na diskusích Aktuálně, zejména tam,kde jsem já a psát mi, s odstupem minuty mebo pár minut ,přibližně stejné příspěvky.
Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
A to, co jsem překopíroval bylo důkazem názorové zakotvenosti

DUBY alias Praźáka alia s Steva alai s jofa alias Kluba důchodců.

Tady je Pražák alias Steve alias jofa zásadní pravičák. Duba zase je přítel stalinisty a obdivovatele vraha Gottwalda a kámoš obhájce masakru na Tien anMen Frosta, pdoporovatel a obdivovatel Škromacha a Haška. tedy na Vaševěc. cz.

Tohle jsem Dubo alias Steve alia s Pražáku alias jofo alias Klube důchodců doložil! chápu, že své lhaní chceš zakecat. O tom žádná.
Jo ještě se zeptám, kdypak má kolega z kanclu Klub důchodců svátek?Kdy je svatého kluba? Kdy má narozeniny ?Jo a nenapsal bys jaké je politické orientace. U něj jediného zatím tápu.
Tak zase lháři něco napiš.
A chtít tebe dostat? To tad y stihám minimálně 2x denně . Protože lžeš furt. Není problém tě chytit.
Ohledně Aukra - nic zjevěn nechápeš a nic ani nejsi schopenpochopit. Proč si nechám pro sebe. A je pěkné, moc se mi to líbí, že jsi s e svou kancelářskou lží přišel i pod Kalousekm.To fakt nemá chybu!! Jen tak dál lháři Dubo, jen tak dál. Budeš mile překvapen.
Jo Dubo, když jsme u toho, nevyjádřil by jsi se jako minimálně levicově orientovaný člověk ke Kalouskov ě blogu? ted y k jeho obsahu. A tad y k obsahu Sobotkova blogu? Od levicově orientovaného Duby bych něco takového čekal plným právem.Když ted y jako není ten pravicový Pražák...
Ź eale oba , ješět s kolegou Stevem, kolegou jofou a kolegou Klubem důchodců píšete jen ke mně?
16. 03. 2011 | 12:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy