Jak zmírnit dopady krize

02. 12. 2008 | 13:44
Přečteno 5324 krát

Česká republika bude v roce 2009 čelit výraznému globálnímu hospodářskému zpomalení. Světová finanční krize, jejímž viditelným počátkem byla hypotéční krize v USA, se díky dosavadním rekordním ztrátám finančních institucí a kapitálových trhů, rozsáhlé nejistotě ve věci dalšího vývoje na finančních trzích a úvěrové restrikci, přelévá stále více do reálné ekonomiky. Většina ekonomik světa podle dostupných odhadů MMF a OECD v příštím roce zpomalí, v USA a EU se očekává stagnace či dokonce mírná recese.

Toto zpomalení se prostřednictvím významného poklesu zahraniční poptávky projeví v roce 2009 rovněž zpomalením otevřené a exportně orientované české ekonomiky. Hrozí růst nezaměstnanosti a výpadek příjmů veřejných rozpočtů. Jsem přesvědčen, že současná situace vyžaduje aktivní přístup vlády, který bude zaměřen na omezení a překonání negativních dopadů globální krize na domácí ekonomiku a životní úroveň našich obyvatel.

Konkrétní vládní opatření musí směřovat zejména k řešení problémů zaměstnanosti, podpory vzniku nových pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení exportu. Vláda k tomu musí využít všechny dostupné nástroje rozpočtové politiky i dalších strukturálních politik, přirozeně v rámci snahy o udržení rozpočtové stability a dodržení cílů v oblasti deficitu veřejných rozpočtů. V této souvislosti navrhuji a doporučuji realizovat následující protikrizová opatření:

1. Změna návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009

Vláda předložila nerealistický návrh rozpočtu, který zcela ignoruje existenci rizik v oblasti ekonomického vývoje a počítá dokonce se zrychlením růstu české ekonomiky v roce 2009. Návrh je nutno přepracovat a vytvořit v rámci rozpočtu rezervu alespoň 25 miliard korun pro realizaci aktivních rozpočtových opatření vlády a také na pokrytí očekávaného výpadku daňových příjmů. Tyto změny je možno provést ještě v rámci projednávání rozpočtu na půdě Poslanecké sněmovny. Vláda by měla rychle zastavit či odložit všechny zbytné výdajové projekty, které nemají v roce 2009 přímý dopad na zaměstnanost či podporu hospodářského růstu. Na příjmové straně je nutno stáhnout či zamítnout spornou novelu zákona o dani z příjmů. Škrty na výdajové straně se nesmí dotknout výdajů na sociální politiku a investic do dopravní infrastruktury, vědy a vzdělání.

2. Posílení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a čerpání prostředků z Fondu
přizpůsobení globalizaci

V rámci rozpočtu na rok 2009 je nutno posílit plánované prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Stát musí mít k dispozici dostatečné zdroje na aktivní podporu lidí, kteří v důsledku ekonomické krize ztratí své pracovní místo a to jak formou rekvalifikací, tak poskytováním dotací na vytváření nových míst, včetně obecně prospěšných prací pro obce či kraje. V tomto ohledu je také nutno posílit využívání prostředků z rozpočtu EU, včetně prověření možnosti čerpat prostředky z Fondu přizpůsobení globalizaci na podporu propouštěných zaměstnanců. Vláda musí také věnovat zvýšenou pozornost otázce pracovní migrace a s ní spojených sociálních a bezpečnostních problémů. Tyto problémy mohou eskalovat v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků. V důsledku změny situace na trhu práce se také otevírá prostor k přehodnocení systému tzv. zelených karet ve smyslu zpřísnění podmínek pro jejich udělování pro nekvalifikované pracovníky.

3. Stanovení termínu přijetí eura

Vláda by měla během roku 2009 stanovit termín přijetí společné evropské měny v horizontu roku 2013. Česká republika je malou otevřenou ekonomikou s převažujícím exportem do zemí eurozóny. I v budoucnu lze očekávat kolísání kurzu, nelze také vyloučit pokračování trendu nepřiměřeného posilování naší národní měny. Koruna může být také snadným cílem finančních spekulací. To přináší nejistotu nejen pro naše exportéry, ale také pro přímé zahraniční investory. Relativně brzké přijetí eura vyloučí opakování podobných nejistot a podpoří domácí exportně orientovaný průmysl.

4. Posílení proexportní politiky

U mnoha firem dojde v důsledku hospodářské krize k poklesu odbytu a ke zhoršení přístupu k úvěrům. Vláda by měla aktivně a intenzivně podpořit snahu podniků najít alternativní trhy. Je nutno pružně posílit vládní podporu exportu do těch teritorií, která budou v příštích letech zasažena ekonomickou krizí relativně méně či po kratší dobu, než USA a EU. A to jak přímou ekonomickou diplomacií členů vlády, personálním posílením obchodních zastoupení v klíčových teritoriích, otevřením nových konzulátů v hospodářsky se rychle rozvíjejících oblastech ale také finančním posílením zdrojů a aktivit ČEB, EGAP a ČMZRB.

5. Zvýšení čerpání prostředků z fondů EU

Zvýšené čerpání prostředků z fondů EU může sehrát pozitivní pro-růstovou a stabilizační roli. Tento fiskální impuls navíc nenaruší stanovené cíle v oblasti deficitu veřejných rozpočtů. Vláda by se proto měla soustředit na maximální zvýšení čisté pozice ČR při čerpání prostředků z fondů EU v letech 2009 až 2010.

6. Podpora investic do energetiky

Vláda by měla podpořit urychlené budování nových energetických zdrojů na území České republiky, včetně modernizace či rozšíření jaderných reaktorů. Vláda by rovněž měla dotačně i daňově stimulovat vyšší investice do snižování energetické náročnosti podniků i domácností, a to jak využitím domácích zdrojů (SFŽP), tak prostředků z fondů EU. Tyto nové investiční aktivity poskytnou příležitosti i českému průmyslu.

7. Veřejné investice na podporu ekonomiky a veřejná podpora

Kromě udržení tempa výdajů v oblasti budování dopravní infrastruktury by vláda měla dotačně motivovat kraje a obce k vyšší podpoře ekologické modernizace vozového parku veřejné dopravy, včetně kolejových vozidel. Vláda by rovněž měla zahájit konzultace s Evropskou komisí ve věci možné veřejné podpory těch odvětví domácí ekonomiky, které budou krizí nejvíce zasaženy (např. automobilový průmysl).

8. Změna mzdové politiky ve veřejném sektoru

V zájmu stabilizace spotřeby domácností je vhodné přehodnotit dosavadní plošně restriktivní platovou politiku vlády vůči zaměstnancům veřejného sektoru s tím, že by vláda měla nově garantovat růst reálných platů v letech 2009 až 2010. Stávající trend opakovaného snižování reálných platů je neudržitelný a zvyšuje riziko zhoršení kvality veřejných služeb.

9. Přehodnocení důchodové reformy

Ve světle nejnovějších zkušeností s rozsahem globální finanční krize je nutno přistoupit k přehodnocení připravované důchodové reformy tak, aby z ní vláda vyloučila vyvedení části povinného důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů, které jsou závislé na vývoji na finančních trzích. Průběžně financovaný penzijní pilíř je odolnější vůči výkyvům na kapitálovém trhu než privátně spravované spoření na stáří. Totéž se týká zvažované privatizace zdravotních pojišťoven. Současně je nutno odmítnout plán vlády na plošnou liberalizaci podmínek pro investování prostředků klientů fondů penzijního připojištění. Právě konzervativně nastavená současná pravidla pro hospodaření českých fondů penzijního připojištění uchránila klienty od vysokých ztrát v důsledku dramatického poklesu kapitálových trhů.

10. Posílení role státu jako regulátora a vlastníka

Vláda by měla přehodnotit ty plánované privatizační procesy, které za současného stavu světové ekonomiky negarantují optimální výnos pro stát, zejména by měla zrušit plánovaný prodej Letiště Praha. Důležité je rovněž využít všech možností pro efektivní regulaci cen elektrické energie a plynu. Ze sociálních důvodů je vhodné zpomalit stávající tempo deregulace nájemného.

11. Náprava deformace daňového systému

Pokládám za důležité odstranit alespoň některé deformace stávajícího daňového systému. V rámci podpory spotřeby domácností navrhuji snížit sníženou sazbu DPH z 9% zpět na 5%, zrušit systém zdaňování tzv. superhrubé mzdy a příjmy vyšší než 100 000 hrubého měsíčně nově zdanit sazbou 35%.

12. Spolupráce při řešení krize s ostatními státy v rámci EU

Ukazuje se, že země EU (nejen členské státy eurozony), jsou ochotny a schopny pružně a intenzivně spolupracovat při hledání adekvátních reakcí na současnou finanční a hospodářskou krizi. Česká republika by měla využít nadcházející předsednictví k tomu, aby se z pozice věčného paušálního kritika všech navrhovaných společných opatření stala zemí, ochotnou kooperovat a pomáhat při hledání společných receptů na zmírnění negativních projevů hospodářského poklesu. ČR by rovněž měla aktivně spolupracovat při hledání efektivnějších modelů nadnárodní (např. evropské) regulace finančních trhů. Sama přitom může jít díky již provedené domácí reformě dozoru (2005- 2006) příkladem.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

fafnir napsal(a):

Co kdybyste pane Sobotko dělal to,za co jste daňovými poplatníky placen,vy a svámi celaá poslanecká sněmovna.Pod průhlednou záminkou,že se vám nelíbí nekteré projednávané zákony,které navíc máte možnost ovlivnit,se vykašlete na práci, a děláte si za peníze daňových poplatníků prázdniny,tedy docela obyčejně kradete.Normální zaměstnanec by za takové chování dostal §53.
Jděte a koukejte makat,lenochu.
02. 12. 2008 | 14:00

Jedla napsal(a):

Vcelku dobrý, detaily ne (deregulace nájmů je pomalá až dost, nové státní garance na úvěry na jaderné bloky ČEZu teď vláda nesmí pokrývat, nemá z čeho), čerpání peněz z EU je obehraná písnička, nikdo neříká opak. Ale jinak to podle mne má hlavu i patu.
02. 12. 2008 | 14:13

Dan napsal(a):

Proč to rozepisovat do 12 bodů? Stačí napsat jednoduše "utrácet více peněz daňových poplatníků"
Nějaký lepší nápad nemáte?
02. 12. 2008 | 14:16

neo napsal(a):

Až na body 8, 9, 10 a 11 se dá souklasit:)

8) žádná garance růstu platů a navíc zrušit tabulky. Plat by měl být tržní jako v soukromém sektorů. Je pak logicky i vyšší.

9)Podle mně známého návrhu, by bylo soukromé spoření části prostředků na důchod dobrovolné. Přestaňte se montovat do rozhodování lidí a nechte jim nějakou svobodu.

10)regulace trh deformují...na nájemném je to dobře vidět. Díky regulovaným nájmům je nemožné s takovou nemovitostí obchodovat a tržní nájmy jsou vyšší, než by být mohly.

11)pokud snížíte DPH na 5%, budete mít nižší výběr na dani a z cenama to nehne. To ví každej průměrnej člověk, natož ekonom.

Superhrubá mzda je jen pojem... ODS ji daní 15ti%, by jste danili progresivně hrubou mzdu. Rozdíl je v tom, že dnes zaměstnancům zbyde více v čisté mzdě.
02. 12. 2008 | 14:22

JC napsal(a):

Zatít sekyru a přidusit daněmi managery. Ale to není žádný krizový plán pane poslanče, to máte v programu stále i když se daří.
P.S.Bubnujete na poplach před zvyšováním nezaměstnanosti. O kolik % bude muset překročit 8%-9% za vaší vlády abych vás začal brát vážně ? Váš spolustraník Havel se v nedávno na svém blogu camral, že díky ekonomiskému umu vlády ČCSD v minulých 8 letech máme všechno ošetřeno a tudíž se nás krize nijak výrazně nedotkne.A už vyrábíte krizové scénáře? Tak kdepak soudruzi udělali chybu ?
02. 12. 2008 | 14:36

taky ekonom napsal(a):

body 1-7 plus 12 jsou v souladu aspoň s nějakou ekonomickou analýzou

body 8-11 jsou především ideologické ... můžete tyto body pane Sobotko obhájit na jiných než ideologických základech?

neo, nesdílím Vaše ideologické kořeny ale tentokrát s Vámi kupodivu celkem souhlasím:-)
02. 12. 2008 | 14:48

zajda napsal(a):

To si děláte legraci nebo srandu? V době krize garantovat zvyšování platů státním zaměstnancům?
Doma to děláte taky tak, když se vám sníží příjmy, tak zvednete dětem kapesné a ještě si vezmete půjčku na vánoční dárky a letní dovolenou na Maledivách?
02. 12. 2008 | 14:49

JAHA napsal(a):

Ad: autor
1. Akiste viete aj z vlastnej skusenosti, trebars z hrania sa s autickami, ze pokial auticko spustite po naklonenej rovine, tak "ide samo". Neviete, kto to ceske auticko dostal na tu naklonenu rovinu? To si ziada nejaky cas a namahu, pochybujem, ze by to stihla urobit sucasna garnitura.
2. Mat takeho mudrca, ktory uz v case pripravy statneho rozpoctu na rok 2009 vedel, aka kriza vypukne, kedy a kde a nedat mu priestor na vyjadrenie aspon vo verejnopravnej CT, to bola zasadna chyba tejto vlady.
3. Vsetky opatrenia "chcu" peniaze, penizky, penezi. Kde ich vziat a prestat kradnut buducej generacii?
4. Najlepsi vyber dani na Slovensku bol, pre zatvrdilych laviciarov doteraz nepochopitelne, po znizeni dane z prijmu. Znizenie DPH napr. sucasnou slovenskou vladou na lieky a knihy neprinieslo ziadne znizenie cien.
02. 12. 2008 | 14:50

Tomas B. napsal(a):

To je fakt "dobrý" plán:
1. Škrtejte všude, jen ne sociální dávky, důchody, doprava, věda, vzdělání = neškrtejte nikde. A navíc vytvořte z ničeho rezervu 25MLD. 2. Aktivní politika zaměstnanosti = tři posvátná slova socialismu = platíte někomu, aby někoho zaměstnal
3. Proč ne, stejně nesplníme konvergenční kritéria
4. Dotujte vývoz do Ruska a Číny
5. Možná by nám pan Sobotka mohl napsat, jak se to "zvýšení čerpání" zařizuje - třeba by vláda mohla psát sama projekty a pak je rozdávat na Václaváku
6. Vezměte peníze z SFŽP a dotujte spotřebu (pardon, úspory) = dejte ty peníze ČEZu
7. Kupujte Škodovky a Tatrovky, nové vlaky a autobusy (myslíte taky na Jančuru a Student Agency?)
9. Hlavně nechte na pokoji důchodový systém - o výši vašich důchodů budeme navždy rozhodovat my, osvícení
10. Prodej letiště státní kasu v krizi nevytrhne. Hlavně žádná deregulace, naopak víc regulace, hlavně nájemné = uprostřed bankovní krize chceme, aby si co nejvíc občanů vzalo hypotéky a aby v nájemních bytech bydlelo co nejmíň lidí
11. Snížení daňových deformací = zvýšení daňových deformací vzdalováním sazeb DPH (největší rozdíl mezi sazbami v EU). Výpadek příjmů z DPH kompenzujte zvýšení daně z příjmu a voličům to prodejte tak, že zvyšujete daně hlavně bohatým :-)
12. Hlavně do ničeho v té EU moc nekecejte

Shrnuto - Sobotkův "plán" je útokem na státní kasu. Znamená zadlužit stát a peníze nalít různými cestami do spotřeby. Pan Sobotka v krizi radí expanzi státních financí, když pořád rozšiřuje okruh těch, kterým má být pomoženo. Vedle klasických "sociálně slabých", vědy a vzdělání jsou na řadě i automobilky a exportéři. Ti všichni si mají podle Sobotky ukrojit ze společného koláče... Škoda že nedělám do aut Škoda.
02. 12. 2008 | 14:52

Gorash napsal(a):

Pane Sobotko,
snížit DPH z 9 % na 5 % (=> výpadek příjmů státního rozpočtu cca 20 - 40 mld), zároveň zvýšit výdaje (částečně se tak stane automaticky, protože se zvednou výdaje mandatorní, částečně byste tomu chtěl pomoci) a u toho ještě zachovat schodek max. 3 % HDP dle Maastrichtských kritérií. Asi se vám to hezky psalo - on papír snese všechno - ale teď ještě zkuste zapojit i svůj matematický aparát (kdyby to sčítání a odčítání bylo moc, tak to dejte nějakému svému poradci) a vyčíslete si, že je to jaksi nesmysl.

Jinak se mi velmi líbí bod, kde chcete zpomalit deregulaci nájemného ze sociálních důvodů - no je pravda, že třeba vašeho pana poslance Křečka by se mohla krize velmi dotknout a kdyby nedej bože musel začít platit tržní nájemné (které se mimochodem bude v důsledku finanční krize snižovat) tak by ho to asi zabilo! Ale teď nám ještě řekněte, kdy konečně přestanete lidem věšet na nos bulíky o tom, jak je regulované nájemné sociální a začnete řešit skutečný problém sociálního bydlení - ne pro svoje poslance s obrovksými platy, ale pro ty, kteří to skutečně potřebují!
02. 12. 2008 | 14:54

mirekP napsal(a):

Zajímavé - v době ekonomické prosperity stát utrácel víc, než jaké měl příjmy a nyní krizový plán v době recese - utrácejme ještě intenzivněji.

Takže nezbývá, než zase jít makat. Děkuji za vzpruhu. Za tu sametovou revoluci se musíme mlátit do čela. Doufám, že ta příští už sametová nebude.
02. 12. 2008 | 14:57

zajdy napsal(a):

K bodu 2.
Mohl byste, prosím, vysvětlit jak ČSSD v době své vlády podpořila pracovní migrace? To jako otevření montoven a dovoz pracovníků do montoven (např. Foxcon v KH, kde pracují Maďaři, Rumuni, Mongolové, Poláci...)?
K bodu 10.
Opční program a nemravně vysoké platy manažerů firem se státním podílem, např. ČEZ, byly vytvořeny za vlády ČSSD. Proč jste nyní proti?
02. 12. 2008 | 14:57

vojta napsal(a):

sobotko vy jste dukazem toho, ze ministra muze delat kazdej
02. 12. 2008 | 15:02

zajda napsal(a):

To si děláte legraci nebo srandu? V době krize garantovat zvyšování platů státním zaměstnancům?
Doma to děláte taky tak, když se vám sníží příjmy, tak zvednete dětem kapesné a ještě si vezmete půjčku na vánoční dárky a letní dovolenou na Maledivách?
02. 12. 2008 | 15:05

Matěj Kopecký napsal(a):

Říká se, že ševče drž se kopita... a o panu Spbptkovi to platí dva krát... On je špatnej právník a kastrofální ekonom. To, co z jeho hlavy na nás se sype, už nevydržely ani jeho vlasy... Ono něco dát na papír, neověřit to a v dnešní době to může bolet několikanásobně. Myslím, že hoši z ČSSD by měli zavzpomínat na dobu, když tady bačovali oni, jak to s ekonomikou šlo dolů a z toho vycházet. Různé daňové kliky háky a kouzla, zdanit toho nebo toho, tak to je super a pak tozhazovat peníze za placení poplatků u lékaře..., to je pane Sobotko ekonomické? Vždyť i pivo v hospodě stojí 30 korun a běžte se podívat jak chutná. Vidět, že neznáte český národ.... Když může urve celou ruku, ne jenom prstík...
02. 12. 2008 | 15:09

tera napsal(a):

Pane poslanče,

nemá smysl komentovat všechny Vaše body, ale k některým se vyjádřit musím:

ad8)snížením počtu státních zaměstnanců docílíte nárůstu mezd zbývajících
ad9) již všichni, snad jen kromě Vás ví, že současný systém je dlouhodobě neudržitelný. Nejlepší je tedy nedělat nic, pak to budete svým voličům zcela jistě vysvětlovat (já se zamozřejmě zařídím podle sebe)
ad10) zcela jistě regulujte, jako akcionář ČEZ rád podám úspěšnou žalobu.... Podporujte zcela jistě bydlení Vašeho kolegy Křečka, má to své sociální opodstatnění, chápu, že se svým platem poslance PČR nemá na tržní nájem.
ad11) snižte DPH, pomůžete dalším daňovým únikům, cena finálního produktu neklesne, ale na druhé straně to dobře vypadá. Milionářskou daň nenavrhujete ?? Škoda, stejný dopad do státního rozpočtu by zcela jistě mělo omezení výdajů PČR, Vašich platů a příspěvků politickým stranám.
02. 12. 2008 | 15:18

Ládik napsal(a):

"podílení role státu jako vlastníka" - to máte vžité z Komunistického manifestu.
02. 12. 2008 | 15:42

za 13. napsal(a):

Dotace nejakych 5 000 miliard CSOB
02. 12. 2008 | 15:52

Deff napsal(a):

Pane Sobotku, na jednu stranu zasloužíte pochvalu, že jste vůbec nějaký "akční plán" dal dohromady a veřejně prezentoval. Na druhou stranu byste zasloužil za uši za to, co byste rád prosadil. Jeden z kolegů diskutérů už naznačil, že tyto kroky by vedly k velice vysokému schodku rozpočtu. Ten by nemusel být úplně špatný v době krize (uvidíme, jestli měl Keynes pravdu), ale to jste nám zapoměli (po osmi letech vládnutí v konjuktuře) nechat výrazné přebytky, které by se daly utrácet! Takže vaše kroky povedou k hlubokému zadlužení, které budeme složitě splácet v době růstu a na přebytky, či alespoň vyrovnaný rozpočet se opět nedostane...
02. 12. 2008 | 16:07

Aleš Jakeš napsal(a):

Plán pana Sobotky hodnotím jako příliš obecný a přímočarý - nalít do ekonomiky více peněz různými formami a na různých stupních - od státu po kraje. Od bývalého ministra financí by bylo více na místě například přímo navrhnout, z které kapitoly rozpočtu vytvořit zmiňovanou rezervu a současně zachovat a zvýšit jiné výdaje. Jednoznačně z toho vychází zvětšení schodku státního rozpočtu, což je zase v rozporu s další částí plánu - urychlené přijetí eura. Jak napsal pan Deff, bohužel, v období několikaleté výrazné konjunktury si stát žádné rezervy pro podobný případ nevytvořil.
02. 12. 2008 | 16:33

vaan napsal(a):

Pan Sobotka se nam tady zase jednou historicky znemoznil. Jste takovy blazen, ze si myslite, ze nedostatecna poptavka se da zachranit tim, ze se stat zblazni a zacne investovat do vsech smeru? A co pak ten stat bude s tim vsim co vyrobi a nikdo to nebude chtit, co s tim bude delat? Nebudeme nakonec vsichni jeste vic zadluzeni..., Apropo deregulace najmu je to co zpusobuje, ty neumerne vysoke ceny soukormeho bydleni. Navic je to docela velka bariera pro migraci pracovni sily, proste lidi by meli dostat moznost ty byty kde ted tak regulovane bydli odkoupit, nebo jim to proste darovat to je jedno. Proste kdyz jim to jednou bude rikat pane, stanou se soucasti trhu s bydlenim a chte, nechte dojde ke zvyseni nabidky bytu a k poklesu jejich cen.
02. 12. 2008 | 16:38

RUMCAJS napsal(a):

Tolik písmenek a žádná myšlenka pane Sobotko.
Jak je to možný ?

Asi tu vše co bych ctěl říci zde napsali již kolegové, ale přeci jenom.

Buď navrhujete něco, co už dávno běží, nebo s krizí nijak nesouvisí. Zastavím se pouze u DPH, kde dvojí daň vidím jako naprostou kravinu. Myslím, že není člověka, který by neužíval statků z obou daní a tak hru, kde na jedné straně uberu a na druhé přidám, považuju za nedůstojnou snad i pro ČSSD.
Docela by mě zajímalo vyčíslení nákladů, které je spojené s dvojím DPH, její evidencí a následném kontrolování ze strany FU.
Kdo zažil kontrolu na to, zda jste zařadili prodej do správné skupiny DPH,ví o čem mluvím. Jedná se o až několikatýdení detailní práci jak pracovníků FU tak pracovníků firmy.

Chápu sice, že musíte před možnýma volbama vypadat jako někdo, koho tu potřebujeme, ale tohle je spíše pro ostudu.
02. 12. 2008 | 16:47

Javít napsal(a):

Ó pane Sobotko, to se to radí druhým, že ?
Ale co jste udělal Vy, když jste ministroval financím ?
Žádný zázrak, že ?
Máte dojem, že o Vaše rady někdo stojí ??
02. 12. 2008 | 17:02

¨veskawesi napsal(a):

Opět je obecne formulace...zadne vysvetleni JAK. nekomu to asi staci a voli vas. me to nestaci tak vas nevolim. ridim se jednim heslem-vsude kde figuruje stat, kde se stat snazi "pomoc", tam se objevi prusvih jako hrom, v dusledku horsi, nez kdyby se stat do niceho nemontoval. obzvlast stat vedeny lidmi jako Sobotka, paroubek rat etc.

v dobe kdy ekonomika slapala, vyuzivali jsme vsech vyhod cerstve pristoupivsi zeme do EU, zadluzovali nas socani kvuli kdejaky ptakovine (nejvetsi symbol-pastelkovne) zadluzit kvuli necemu podobnemu stat bere socialistum jakekoliv parvo nas ted poucovat o tom, jak dobre by si nyni vedli...HANBA LIDE MAJI PAMET
02. 12. 2008 | 17:04

max napsal(a):

ad 1) mohl by jste být konkrétnější a nikoliv takto obecný? Řekněte prosím,které KONKRÉTNÍ položky rozpočtu se mají krátit. Jinak je to plkání o ničem.
ad 2) Odkud?
ad 3) Termín přijetí EURA byl stanoven za ministra financí Sobotky na r.2010. Po předvolebních slibech především ČSSD v r.2006 byl tento termín odvolán.
ad 4) Je spekulací, že např. Rusko nebo Indie budou nakonec zasaženy méně než USA nebo EU. Myslím,že to bude vzhledem k ekonomickým základnám a právnímu prostředí naopak.
ad 5)To budou chtít všichni.
ad 6)Jak to zaplatit?
ad 7)dtto ad 6) a 5) vlčáků bude jistě hodně a někteří mají daleko ostřejší zuby než ČR
ad 8)9)10)11) to už je jen politikum. Navíc nesmyslné.
Zvyšovat platy v státním sektoru v době krize jde přesně proti politice EU a rozumu obecně (jen za předpokladu snížení počtu st.zaměstnanců). Důchodová reforma je naopak stále nezbytnější. O deregulaci nájmů nemluvě (jak chcete jinak posílit mobilitu prac.sil a odstranit nerovnováhu, o žalobě u Evropského soudu nemluvě, to by byla pokuta,že?.
Snížení DPH jde proti všemu,co jste v blogu uvedl a znamenalo by jen propad státních příjmů, nikoli cen zboží. Proč raději stát nehlídal a nehlídá ceny vstupů,které může ovlivnit (el.energie, plyn, apod.)?
Deficity se tvoří skutečně v době krize, to je pravda, ale zároveň v době konjunktury se vytváří přebytky (nebo se aspoň zodpovědné vlády chovají zodpovědně).

Obecně: možná je p.Sobotka oblíbený politik určité části populace, ale stále více se ukazuje,že jeho neznalost ekonomie (nemá, ač exministr financí, žádné ekonomické vzdělání) a absence praxe (zatím má jen praxi v parlamentu,který je značně odtržen od reality, nikdy v reálné ekonomice nepracoval) může být jeho tvrdým mantinelem. Kdyby toto napsal student ekonomie 1.ročníku VŠE, pravděpodobně by měl s vyučujícím velký problém, že pane doc.Havle?

P.S.: V Ústeckém kraji se rozšířil počet placených radních ze dvou na osm (komunisté museli být odměněni). Toto pěkně začíná...
02. 12. 2008 | 17:27

jarpor napsal(a):

Pane Sobotko,

Jaroslav Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka vložil milému Švejkovi do úst následující :

"Hovno, hovno" řekl Švejk, aby se zapojil do rozhovoru.

Vy jste to H.... rozvedl, ale jen do písmenek, jak napsal RUMCAJS (zdravím do Řáholce ). Z h.... však bič neupleteš, dodávám.

Děkuji autorům příspěvků přede mnou, že mi ušetřili práci.

Jo, a Vaše dnešní řeč v parlamentu, která neobsahovala žádné náznaky, co byste dělal Vy, když to, s čím PS seznámil premiér, jste označil za chybné, špatné, nedostatečné... mi připoměla jednu známou SMS, parafrázuji :
Prázdný a falešný ... Sobotka.

Hezký večer
02. 12. 2008 | 17:44

Honza napsal(a):

jarpor:

A i když upleteš (bič), tak nepráskneš :)))
02. 12. 2008 | 17:46

power777 napsal(a):

Sobotko, Sobotko. Co to je za blábol?
02. 12. 2008 | 17:48

grőssling napsal(a):

Malé a střední firmy žijí mikroekonomikou a jejich majitelé potřebují zakázky a cash.
Myslím, že by se našlo hodně jednoduchých opatření, rychle proveditelných, která by těmto každodenním potřebám pomohla v řádu desítek miliard Kč ročně.

Například:
- zkrátit zákonem převod peněz mezi bankami ze 48 na 24 hodin. Odhadem se musí uvolnit v celém státě více jak 10 miliard Kč klientů, které pod zamínkou technického převodu drží nyní ČNB a komerční banky,
- zkrátit termíny vratek DPH firmám o 30 dní a nepraktikovat po dobu krize místní šetření s následným trikem, prodloužení termínu splatnosti vratky,
- zajistit, aby stát přesně, nebo předčasně platil své závazky komerční sféře.
Atd., atd., atd., žádná nepovolená pomoc napadnutelná EU.
02. 12. 2008 | 17:51

grőssling napsal(a):

Ale jinak ve sféře makroekonomické, zaplať pánbů, že někdo něco vymyslel a dal na papír. Vláda navrhuje jen nesmyslný rozpočet a dělá, že je červen 2008 ( mimochodem by mne zajímalo kolik z toho jednoho procenta růstu DPH díky Hyundai spadne do státní kasy, nejsou tam nějaké daňové prázdniny ? ).
Ti co tu teď kritizují by udělali lépe, pokud by něco navrhli místo nenávistných blábolů.
Čeká nás příští rok něco co tu 80 let nebylo.
02. 12. 2008 | 18:00

Honza napsal(a):

grőssling:

"...Čeká nás příští rok něco co tu 80 let nebylo. "

Že by Lenin ? :-)))
02. 12. 2008 | 18:05

grőssling napsal(a):

Omluva Hyundai ne DPH, ale HDP.
02. 12. 2008 | 18:06

grőssling napsal(a):

Honza, ten vykoukl prvně před 100 lety, ale něco na tom je, svrab a neštovice mu určitě pomohly později.
02. 12. 2008 | 18:10

ali napsal(a):

Pane Sobotko, měl byste si vzít příklad z příspěvků. Zdejší blogeři jsou chytřejší a myslí jim to líp. A navíc to má logiku. Vemte si kyblíček a lopatičku a běžte raději hňáhňat bábovičky. To Vám půjde líp. Neberte to osobně :o)))) ...... a nebo klidně jo, je mi to fuk
02. 12. 2008 | 18:12

Honza napsal(a):

grőssling:

Máte pravdu, ale zemřel 1924, takže tu už přes 80 let není.
Ale kdo ví, co/kdo přijde příští rok. Možná přijde i kouzelník :-)
02. 12. 2008 | 18:14

Aleš Jakeš napsal(a):

K panu Grosslingovi - kdyby návrhy pana Sobotky byly podobně konkrétní jako ty Vaše, dalo by se s nimi polemizovat, vznášet konkrétní připomínky,schvalovat nebo odmítat, ale velmi obecné fráze pana Sobotky typu hledat rezervy, zintenzivnit činnost agentur, zvýšit výdaje bez konkrétních návrhů, kde na ně vzít /nebo aspoň přiznat nutnost zvýšení schodku rozpočtu/ lze jenom odsoudit právě jako nekonkrétní a polemizovat s nimi prakticky nejde. Vždyť Vy jste ve stejném duchu zkritizoval "nekonkrétní bláboly" diskutujících.
02. 12. 2008 | 18:24

grőssling napsal(a):

Aleš Jakeš
Pan Sobotka vidí věci z nadhledu a nemůže je dotahovat do prováděcích vyhlášek, na to má další lidi. Je jasné, že řada z jeho návrhů je potřebná, bude mít ale dlouhou dobu realizace ( dlouhou s ohledem na fofr s jakým k nám přifrčí hospodářská krize ).
Jak nám bude případně dlouho trvat než zlepšíme diplomatické vztahy na Východ a jak dlouho potom, než tam získáme zakázky ?
Tak asi opravdu z pohledu nás u země je nejdůležitější cash, když polštář z cash bude, zakázky nějak seženeme.
02. 12. 2008 | 19:00

max napsal(a):

to grossling:
dovolím si pár mikroekonomických poznámek.
1) platit DPH na výstupu z toho,co bylo skutečně zaplaceno a na vstupu jen po zaplacení
2) možnost účtovat do nákladů jen to,co bylo zaplaceno i v podvojném účetnictví (jestliže to jde u bank,proč to nejde obecně?)
3) tlak na snížení bank.poplatků na běžnou civilizovanou úroveň (KB od 1.1. naopak opět zvyšuje)
4) tlak na ceny polostátních podniků (ČEZ) a větší funkčnost Úřadu pro hospod. soutěž.
5) snížení byrokracie středních a malých podniků (tj. tlaku ze strany státu).
6) zvážit přijetí energeticko-klimatického balíčku.
Jistě by se toho našlo mnohem více.
Problém ale je v tom, jak jsem již uvedl, že p.Sobotka nemá žádnou zkušenost z praxe a chybí mu i teoret.znalosti.
02. 12. 2008 | 19:31

grőssling napsal(a):

No ano 1-4 jsou naše běžné provozní bolesti, které erár moc nevnímá.
02. 12. 2008 | 19:40

DDD napsal(a):

No to je paráda, opravdu by mě zajímalo nějaké faktické zdůvodnění bodu 11, kromě čistého populismu zaměřeného na všeobecnou závist. Při průměrném platu 23k, nebo kolik to je, nebude těch, co mají nad 100k hrubého nijak moc, takže v absolutních číslech těch 20% navíc bude nejspíš pakatel. Zato na morálku mužstva to bude mít klasický dopad. Kdyby se tu někdo chtěl chovat sociálně, tak by úplně zrušil daně nejnižšímu sociálnímu patru zaměstnanců, situace je podobná, tj v absolutních číslech je to pár korun, ale na morálku mužstva... Jenže ČSSD potřebuje sociální případy, jinak by se nedalo kecat o spálené zemi atd. Btw už víte, proč nemáme rozvinutou střední třídu? 100k hrubého není žádně nemravné bohatství, to by měl být naopak pro mnohé motivující cíl...
02. 12. 2008 | 19:57

Petr napsal(a):

Soudruhu Sobotko,
S tim garantovanim rustu mezd statnim zamestnancum pro stabilizaci spotreby to snad nemyslite vazne?
V soukromem sektoru, kdyz se nedari tak zamestnanci nedostanou pridano ani korunu, spousta z nich prijde o praci, zatimco na uradech vladne teploucko, smradecek a o misto se nikdo bat nemusi.
02. 12. 2008 | 19:58

gejmik napsal(a):

Sobotka je hoooodně moc mizerný ekonom
02. 12. 2008 | 20:33

Jarda napsal(a):

Socanské kecy socanského amatéra a rozhazovače peněz daňoových poplatníků. Nestojí to ani za komentář, natož za další rozbor.
02. 12. 2008 | 20:57

SuP napsal(a):

Jarpor -
zajímavé je, že mě napadlo vlastně totéž. Svými slovy naznačím:"Jdi do hajzlu s hraběcími radami ty teoretiku lidského štěstí!"
02. 12. 2008 | 21:06

jarpor napsal(a):

SuP

Jestli to nebude tím, že ten páně Sobotkův text trochu "smrdí" ale nikoliv čichové buňky ... :-)

Mimochodem, máme tu čest být citováni pod blogem pana Holuba. No, jmenováni... nenapadá mne vhdoné slovo, snad "vláčeni" skrze naši "ideologičnost".
No, od "neideologického" a jen "vyváženého" Vlka to snad můžem brát, ne ?

Hezký večer
02. 12. 2008 | 21:41

RUMCAJS napsal(a):

Tímto ČSSD jasně dokazuje, že není schopna řešit vůbec nic. To co zde uveřejnil pan Sobotka jsou je prázdné fráze a u každého manažera vyloudí tak maximálně unavený úsměv.

Politici se sice tváří, že něco dělají, nebo že dokonce ví co s tím, ale pravý opak je pravdou. Jediné s čím zatím přišli je, že lijou další peníze do černé díry. Jejich počínání se dá přirovnat k záchraně skomírajícího potůčku tím, že z něj naberu vodu a nalijou ji zase zpátky. A u toho si samozřejmě nezapomenou řádně usrknou.

Krize je normální a POTŘEBNOU součástí vývoje. Upozorňuje na nesprávně nasměrované kapacity a umožňuje je přemístit tam, kde je o ně zájem. Snaha o udržení kapacit nad rámec poptávky nakonec vede k daleko většímu rozsahu škod.
Jediné s čím mohou politici pomoci, je zafinancovat přesměrování kapacit. Tedy postarat se o nezaměstnané či zaplatit jejich přeškolení na obory, kde bude o ně zájem.
Pozdrav Jarporovi a SuPovi.
02. 12. 2008 | 21:53

SuP napsal(a):

Jarpor, Rumcajs -
také vás, hoši zdravím!
dneska mám nějakou hádavou, asi toho nechám.
Jarpotr - sledoval jsem váš včerejší heroický výkon, jak jste se nedokázali "prokecat" do postele.....
ale všeho do času.
Hezký večer!
Docela dobrý je článek na Psu od Dr Hulíka. Doporučuji!
02. 12. 2008 | 22:23

SuP napsal(a):

omlouvám se "Jarpor"....
tamto byl Harry!
02. 12. 2008 | 22:24

SuP napsal(a):

RUMCAJS -
...."s čím mohou politici pomoci, je zafinancovat přesměrování kapacit. Tedy postarat se o nezaměstnané či zaplatit jejich přeškolení na obory, kde bude o ně zájem."

JÓ kdyby tak věděli, které směry to jsou? Ale když ty mrchy podnikatelské si tak důležité informace nechávají nezodpovědně jen pro sebe!
02. 12. 2008 | 23:28

hv napsal(a):

1. Rezervy ano. Zapomnel jste dodat, ze s budovanim tech rezerv se melo zacit v dobe rustu a konjunktury a ne v dobe krize.

2. Souhlas, masy zamestnancu automobilek a pridruzenych odvetvi, ktere sem prilakaly vase vlady, je treba nenechat na holickach, jinak vznikne spousta dalsich problemu, na kterych maji vase vlady podil.

3. Termin Eura muzeme stanovit, ale jestli opravdu realny termin?

4. Neni na skodu, ale nelze od toho ocekavat zazrak.

5. Jiste, to by se melo dit za kazde vlady, krize-nekrize.

6. Snizovani energeticke narocnosti ano. Pro budovani dalsich energetickych zdroju je treba dokoncit analyzu energeticke komise.

7. Modernizace cehokoliv je nutno take podridit efektivite, modernizovat za kazdou cenu je mrhani penezi. Co se tyce zachranovani automobilek, zkuste se podivat, co se deje za oceanem s planem na zachranu americkych automobilek.

8. Populismus pro vlastni (potencialni) volice. Melo by se spise tlacit na vyssi efektivitu statni zpravy, ktera by zmensila pocet uredniku, umoznujici jim zvysit platy.

9. Ano, krize uchranila mozne ztraty v privatnich zdrojich. Vas navrh nijak ovsem neresi situaci, kdy soucasne mlade generace splacou nad vydelkem a nic pekneho je neceka ohledne duchodu.

10. Prodavat pod cenou jiste nikoliv. Najemne uz melo byt postupne deregulovano davno. Opet kostlivec vasich a predchozich vlad.

11. Populismus. Na cene se snizeni sazby projevi marginalne, pouze dojde ke snizeni vyberu dane. Superhruby vypocet nechat (jen zrusit ten stupidni nazev), necht kazdy vidi, kolik stoji jeho prace a kolik z ni musi odvadet statu. Zvysovani dani "manazerum" neresi zadny fiskalni problem, to je spise libive gesto.

12. Jiste kooperovat musime, jenze velke staty stejne jedou na vlastni triko, viz proste jednostranne slovni zvyseni bankovnich zaruk v nekterych zemich.

Zapomnel jste na nejdulezitejsi, tj. krize je prilezitost, jak zefektivnit chod ekonomiky, systemu. I v prirode se v dobe sucha oddeluje "zrno od plev", je tre
ba podporovat aktivne ty, kteri se chteji stat zrnem a nikoliv zalevat plevy, ktere maji moc a vliv. I fungovani statu musi byt efektivnejsi, tj. zlepsit kvali
tu poskytovanych sluzeb statem, pro ty, kteri ten "stat" zivi.
03. 12. 2008 | 09:58

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý komentář, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. umožňovat korektní a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
03. 12. 2008 | 10:40

Nepražák napsal(a):

Pán velkomožný nám radí co v krizi. No já bych po jeho vzoru všem odpustil daně a když ne těm co jsou na hraně s penězi, tak jistě těm bohatým. Potom ho bude volit snad 80% voličů.
V tom má velkou praxi že, pan bývalý rozhazovačný ministr financí.
03. 12. 2008 | 13:51

rudabhb napsal(a):

K ničemu. Nic konkrétního. Kupa "hezkých" hesel, ale jinak k nepotřebě. Pracoval někdy pan Sobotka v malé firmě (do cca 10 lidí)?
Nebo se alespoň zeptal co nás likviduje.
Z čeho vycházejí jeho zkušenosti?
Pokud by měl pracovat v naší firmě tak aby si něco vydělal (podle stávajícího daňového systému) do týdne by byl na Áru.
30. 01. 2009 | 08:54

Oldas napsal(a):

Jak může ekonom napsat toto: "a příjmy vyšší než 100 000 hrubého měsíčně nově zdanit sazbou 35%." ... proč lidi trestat za to, že umí více vydělat? ... přeci díky procentuální sazbě stát vždy bere víc těm, co víc vydělají ... tak proč brát ještě víc a trestat za úspěch?! ... pane Sobotko, tohle je vážně těžce levicové a nespravedlivé!!! ... a proto jsem rád, že nejste u kormidla.
01. 02. 2009 | 11:45

omega watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 04:19

louis vuitton outlet napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
04. 07. 2009 | 05:24

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 60.49S22.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 909-2420 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP-W31 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER GARDA32 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916-2320 Battery http://www.uk-laptopbattery...
03. 04. 2010 | 16:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy