Od hrubé stavby ke kultivaci našeho zdravotního systému

13. 05. 2012 | 16:10
Přečteno 5654 krát
Když rozvoj českého zdravotnictví přirovnáme ke stavbě domu, lze říci, že hrubá stavba byla dokončena a, tak jak je, je celkem stabilní. Co hlavně zbývá je zlepšit funkčnost – snížit úniky, zefektivnit fungování jednotlivých částí a jejich propojení, nastavit racionálněji podmínky pro práci zdravotnického personálu, a lépe fungování přizpůsobit potřebám pacientů. V každé zdravotní reformě nakonec ani tak nejde o výběr toho kterého modelu (tedy té hrubé stavby) ale o vyladění všech těch drobností, které je nutným předpokladem pro dobré fungování.Jak zlepšit náš systém?

Český zdravotnický systém je založen na oddělení funkce plátce a poskytovatele, a funkce plátce je svěřena pojišťovnám. Pojišťovny tedy mají v českém zdravotnickém systemu klíčovou roli.

Navíc v českém zdravotním systému si pojišťovny konkurují – což je mezi rozvinutými zeměmi celkem ojedinělý systém, podobný systému, který je pouze v Holadnsku, Švýcarsku a USA.

V takovém systému se očekává, že:
• Stát definuje péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pravidla při jejím poskytování a základní spoluúčast. Navíc má stát klíčovou roli dohledu a kontroly.
• Konkurující zdravotní pojišťovny musí státem definovanou hrazenou péči zajistit pro své pojištěnce nákupem u poskytovatelů zdravotní péče. Cena v takovém systému obvykle vzniká dohodou mezi plátcem a poskytovatelem. Snahou je poskytovat úhradu nikoli za výkon samotný, nýbrž za výsledek léčby.
• Poskytovatelé mají možnost usilovat o kontrakty od pojišťoven nabídkou svých služeb na základě jejich rozsahu, kvality a cen.

V systému založeném na konkurenci pojišťoven a poskytovatelé je obtížné skloubit principy rovného přístupu a solidarity na jedné straně, a tržní principy soutěže, kvality a efektivnosti na straně druhé. Otázkou je, například, kolik volnosti mají mít pojišťovny v nabídce rozsahu a podmínek péče, kterou hradí za hranice státem definované standardní péče, jaké možnosti doplňkového pojištění a jakým způsobem mohou nabízet občanům. Mezinárodní zkušenosti ukázali, že se pacienti v nabídce zdravotních pojišťoven jen velmi těžko orientují a na svou případnou špatnou volbu těžce doplácejí.

Palčivým bodem je také vymáhání odpovědnosti pojišťoven – odpovědnosti za rizika rozhodnutí, za kontrakty s poskytovateli, a za kvalitu, cenu a rozsah péče. Obsazení správní rady politiky posílení odpovědnosti pojišťoven nepomáhá. Mezinárodní zkušenosti spíše poukazují na důležitou úlohu odbornosti a přímé osobní zainteresovanosti.

Stavět na základech, které už jsou

Co je v tuto chvíli pro dobré fungování českého zdravotního systému asi nejlepší, je stavět na základech, které už máme.

Dostupná fakta naznačují, že různé systémy zdravotního financování mají své přednosti a slabé stránky. Na jednom konci spektra je monopolní plátce (pojišťovna nebo specializovaný úřad – ať už financovaný z daní nebo z odvodů/pojistného) se jeví úspěšnější v omezování nákladů.

Výhodou je silná vyjednávací pozice plátce ve vztahu k poskytovatelům. Výhodou je také administrativní jednoduchost.

Nevýhodou bývá nedostatek výběru z pohledu pacienta. Proto takový systém obvykle obsahuje i možnosti pojištění za hranice “standardu” aby kryl nadstandardní péči, rozšířil možnosti výběru poskytovatelů, anebo kryl náklady spojené se spoluúčastí pro pacienty. Takový doplňující systém má velmi silný například Kanada a Francie.

Na druhém konci spektra je systém podobný tomu našemu, holanskému, nebo švýcarskému, a částečně i americkému, tedy s konkurujícími si pojišťovnami.

Ten se jeví úspěšnější v poskytování výběru v rozsahu hrazené péče, v podmínkách poskytování péče a ve výši pojistného.

Takové systémy jsou ale v průměru mnohem dražší. Výdaje na zdravotnictví v zemích s tímto systémem rostou v průměru rychleji než v jiných zemích tvoří 12 až18 procent HDP. Výdaje na administrativu tvoří až jednu třetinu celkových zdravotních nákladů.

Povinné odvody a jejich odstupňování se na obou koncích spektra řídí podobnými kritérii jako daňová zátěž. Podobně jako financování vzdělání nebo jiných služeb se zohledňuje osobní a společenská potřeba a schopnost občanů finančně přispívat. Z ekonomického pohledu jsou povinné odvody v podstatě daní a jako daň také zvyšují cenu práce z pohledu zaměstnavatelů a investorů.

V blízké budoucnosti budou pro dobré fungování českého zdravotního systému důležité ne další velké změny celého modelu (například od systému konurujících si pojišťoven k monopolnímu plátci) ale spíše další úpravy toho systému, který už tady máme. K prioritám by se měly zařadit tyto tři oblasti:

1) Zlepšování regulované konkurence poskytovatelů o kontrakty s plátci. Pokud je méně plátců, nebo dokonce jeden monopolní plátce, je pozice plátců ve vyjednávání s poskytovateli silnější. Konkurující plátci mají slabší pozici a zatím příliš zdárně nevyjednávají směrem ani ke snižování nákladů při zajištění dostupnosti a kvality. I v Holandsku podléhá vyjednávání mezi poskytovateli a plátci pouze 20% nemocniční péče.

2) Posílení úlohy státu – především regulatorní a kontrolní role. V systému postaveném na konkurenci pojišťoven a poskytovatelů je úloha státu vlastně obtížnější než v system, kde je stát hlavním plátcem nebo existuje jeden monopolní plátce typu pojišťovny. Stát musí zajistit dohled nad zdravotními pojišťovnami a poskytovateli, vymáhat transparentnost a pravdivost poskytovaných informací (včetně informací o kvalitě a výsledcích léčby jednotlivých poskytovatelů a o výsledcích pojišťoven), zajistit prostor pro informace o výsledcích péče a o spokojenosti s péčí ze strany pacientů. V ČR je také potřebná dokonalejší implementace systému úhrad na základě diagnóz a harmonizované řešení zdravotně sociální problematiky.

3) Za pozornost by také stálo posílení role a postavení praktických lékařů jako „gate keeperů“ – strážců – systému. Praktičtí lékaři se ve většině rozvinutých zemí stáli efektivním regulátorem přistupu ke specialistům s dobrým dopadem na kvalitu a náklady celkové zdravotní péče.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Gate keepeři ... efektivní regulátoři ... osobní zainteresovanost ... hrubá stavba ... doladění drobností ...

Jeden by ani nepoznal, že paní Brixi píše o nemocných a jejich léčitelích. O službě bližním svým. :)
13. 05. 2012 | 16:21

Luba napsal(a):

Paní Brixi o sobě:

"Vystudovala jsem finance na MIT (Cambridge, Massachusetts) v roce 1999, ekonomii a veřejnou politiku na Univerzitě Princeton v roce 1995, a fyziku na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1990/91 (Mgr./RNDr.) Mou nejznámější publikací je asi kniha Government at Risk (Oxford University Press)."

Opravdu působivá kvalifikace na kultivátorku zdravotnictví.
Doufám, že má Brixi nezapomněla do pracovní čety svého zdravotnického staveniště přizvat i ňákého lékaře, sestru či pacienta.
13. 05. 2012 | 16:29

pirát napsal(a):

O placené službě. I doktoři potřebují jíst a nedělají manažery v DPHMP.
13. 05. 2012 | 16:34

pirát napsal(a):

Luba:
Asi jste nepostřehl, že paní Brixi je poradkyní pro WHO. Dnes kutivovala i pořad ČT OVM.
13. 05. 2012 | 16:39

Martin napsal(a):

Když si chcete radit zdravotnictví, co tak si napřed nastudovat fakta?
V ČR není nic takového jako zdravotní pojišťovny nebo zdravotní pojištění, existuje pouze zdravotní daň a několik soukromých správcovských firem přes které tyto daně procházejí. Základem pojištění je totiž dobrovolně uzavřená smlouva mezi pojištěncem a pojišťovnou a to v ČR existuje jenom u cizinců, u domácích nikoliv.
Konkurence mezi správcovskými firmami je nulová, výši zdravotní daně předepisuje stát, tento též předepisuje rozsah péče a "konkurence" se smrskla do nedůstojného podbízení se balíčku vitamínů nebo obdobného cukrátka.
Když se k tomu přidá prohlubující se nedostatek lékařů, kdy například u zubního ošetření je člověk postaven do situace buď rád že máš zubaře, stejně v okrese nemáš možnost sehnat jiného, jsou pohádky o nějakém posilování konkurence nebo kontroly záležitost sci-fi literatury.
13. 05. 2012 | 17:09

Václav H napsal(a):

Paní Brixi, pokud jste expertka na zdravotnictví, asi jste si všimla že jsme po cinkání klíči podělali skoro vše na co jsme sáhli.
- Nemáme zdravotní pojištění , je to sprostá daň - pracovníci platí % ze svého platu, bez ohledu na cokoliv dalšího. Alespoň ty peníze ale jsou nějak odděley apředurčeny pro zdravotnictví.
- mluvit o komkurenci pojišťoven je směšné, jde jen o to , že se k tomu korytu dostalo několik partiček, příjmy mají na stejném principu, výdaje se liší v drobnostech, typu někdo vám proplatí 300 Kč za rehabilitační plavání, jiný ne.
- po cinkání klíči tu proběhla divoká akce kdy mnohé nemocnice a lékaři nakoupili nesmyslně draze rúzné přístroje a vybavení,ale chaoticky, takže najdete na zapadlém okrese přístroj který nemá polovina Evropy, jinde je to na úrovni jako před 30 lety.
- nesmírně rychle rostou nové poznatky, možnosti léků a léčebné postupy
-- hlavně se změnila morálka lékařů, kteří byli zvyklí sloužit vlasti a Hyppokratovi, dnes mají pocit že jsou nedoceněná elita která by v USA brala 10 x tolik. Předpisování léků a provádění i operací aby si lékař vydělal provizi od farmaceutické firmy asi běžné
. přemnožení právníci naučili lidi podávat žaloby i na lékaře, z toho zpětně vzniká alibismus lékařů a strach léčit problémové případy, když to jde odsunout někam jinam
13. 05. 2012 | 17:13

nestranný napsal(a):

Základem všeho je to,že zdravotnicví není byznys a nelze s ním podnikat.
Interpretace našich politiků,že zdravotnictví je služba jako každá jiná
je naprosto zcestná.Se zdravím se nikdy nesmí kšeftovat.Především stát
by měl mít hlavní zájem na zdravém obyvatelstvu.Tím,že je u nás zakotveno
ze zákona zdravotní pojištění by nikdo neměl na nic doplácet.To,že se nedostává
peněz ve zdravotnictví je jen vinou politiků.Příliš mnoho pojišťoven,kde se
finance rozplývají a ztrácejí.Téměř žádná kontrola při nákupech léků,vybavení
zdravotních zařízení apod.Zastropení odvodů do zdr.pojištění.Dále finanční
hodnocení přímo lékaři vydobyté např.akcemi typu děkujeme odcházíme.Jak mohou
mít v sobě tu drzost chtít minimálně trojnásobné platy,když někteří z nich
odvádějí tak mizernou práci,že jinde by je za ni vyhodili?Dále jsou obrovské
ztráty v tom,že někteří lékaři,nebo zdravotnická zařízení si nechávají proplatit
úkony,které nebyly provedeny.Sám v současnosti tento problem řeším s VZP.
To,že by nešlo do zdravotnictví dost peněz je také pěkná lež.Stačí na to obyčejné kuupecké počty.Když si vezmete,že průměrná vybíraná částka na jednoho pojištěnce
je 1700Kč a je nás cca 10,5 mil.tak seza rok vybere 213,5 miliardy korun.
Ministerstvo zdravotnictví ve zprávě vykazuje výdaje 183 miliard.Kam tedy mizí oněch 30 miliard ročně?
13. 05. 2012 | 17:24

Alenka napsal(a):

POslední zákony Hegera budou mít tragický dopad.
* Nadstandard je pokus vyjebat s ústavou, podle ústavy budete mít nárok na bezplatnou léčbu, ale jen standard, což upravuje vyhláška a časem to může být jen studený obklad a křenová placka.
Zdravotní pojištění ale platíme dál a lze ho zákonem zvýšit.
* Dojezdová doba k odbornému lékaři 180 minut je popření všeho co jsme ve zdravotnictví dosáhli. Stačí lékař v Praze a Olomouci, dojezdový ČAS DOSAŽEN, když budou chybět peníze, vše ostatní se zruší jako nadbytečné.
* V normální společnosti kde 22 let nebyly války a katastrofy je obvyklé velké zvýšení životní úrovně a sociálních vymožeností, zlepšování stávajícího stavu. U nás posledních 22 let škrtání nemocnic, pohotovostí, lůžek, a zvyšuje se podíl toho co pacient nedostane ale musí si koupit za své. Asi už umíme jen krást a nepracovat.
13. 05. 2012 | 17:24

Petr Havelka napsal(a):

Paní Brixi,

Chrenek si skupuje pojišťovny

http://hn.ihned.cz/c1-54917690-chrenek-chce-dalsi-pojistovnu-stat-se-toho-boji

"Záměr vytvořit silný subjekt lze chápat, může to však směřovat k příliš velké koncentraci moci a dumpingovými cenami za péči by nám nakonec mohly zbýt jen dvě pojišťovny," říká náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek na adresu možného spojení Průmyslové pojišťovny a Metal-Aliance. Totéž vyplývá z analýzy systémových dopadů, kterou si nechalo ministerstvo zpracovat. "Operace by prohloubila rozdíly ve finanční situaci pojišťoven. Jednalo by se o nežádoucí stav," stojí v materiálu. Naproti tomu spojení Metal-Aliance s Oborovou pojišťovnou dokument nezavrhuje. "Nedošlo by tím k posílení regionálně, ale rovnoměrněji celostátně," uvádí analýza.

Stát však má ve správních radách oborových pojišťoven jen třetinu hlasů, zablokovat tak nic nemůže. Nový zákon, který se právě chystá, to však má ministerstvu zdravotnictví i kvůli nynější situaci do budoucna umožnit.

---

zároveň Chrenek skupuje nemocnce na ostravsku a ten prokazatelný ničema hejtman Palas mu ještě přihrává další, když mu ji nedokázal prodat tak pronajme

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/moravskoslezsky/clanek.phtml?id=715313

Jde mi o to, že ta "osa" tedy vlastně propojení pojišťovna - nemocnice je pro poplatníka spíše škodlivá. Už teď vás na operaci srdce z Prostějova posílají do Třince a ne do Olomouce či Brna. Prostě si to přihrávají v rámci sítě Agel

Pozdravojo z Konice :)
13. 05. 2012 | 17:29

Pavel Krajtl napsal(a):

Připadá mi to jako když žralok dostane nápad zlámat tonoucímu nožičky...
13. 05. 2012 | 17:53

David napsal(a):

Paní Brixi,

podle mého laického názoru si myslím, že jste o problematice vzájemně si konkurujících zdravotních pojišťoven v naší republice mylně informována.

-----------

"...Navíc v českém zdravotním systému si pojišťovny konkurují – což je mezi rozvinutými zeměmi celkem ojedinělý systém, podobný systému, který je pouze v Holadnsku, Švýcarsku a USA...."

-----------

V současné době se jedná o další, důmyslně zakrytý tunel, jak zprivatizovat zdravotní pojišťovny, kde se ročně točí stovky miliard.

Základním a klíčovým pilířem reformy ve zdravotnictví by měla být jen jedna, státem vlastněná zdravotní pojišťovna.

Konkurenční princip mezi více zdravotními pojišťovnami se u nás už prokazatelně neosvědčil.

Podle mých informací si naše zdravotní pojišťovny původně totiž konkurovaly takovým způsobem, že u VZP zůstali jen ti chudí, staří a nemocní. Ti zdraví a bohatí (např. policisté, zaměstnanci finančních institucí) naopak přešli například k pojišťovně ministerstva vnitra. Protože VZP za takové situace nebyla schopna vše ufinancovat muselo být dodatečně zavedeno mezi pojišťovnami

tzv. 100% přerozdělení pojistného, čímž se vše ještě více zkomplikovalo různými přepočty - tzv. nákladové indexy.

Následně tak došlo k určitému finančnímu vyrovnání mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Tento přerozdělovací proces tak lze označit za pokus o ochranné zabezpečení před nežádoucím selektivním výběrem pojištěnců ze strany zdravotních pojišťoven.

Tato situace ukázala, že skutečně konkurenční a tržní princip právě ve zdravotním systému nefunguje, a proto je nutné právě teď znovu zavést princip jedné státní zdravotní pojišťovny.

Až bude opravdu pevně zakotven systém jedné státní zdravotní pojišťovny, tak až potom by se mohlo, a to opravdu velmi opatrně uvažovat o tom, zda má vůbec nějaký smysl umožnit vznik nějakých dalších, jakýchsi pouze nadstandardních soukromých „připojišťoven“ – jen pro nadstandardní lékařské výkony - jen pro ty bohaté. Toto však už v současné době by mohly zajistit i klasické komerční pojišťovny.

Podle mého názoru má smysl jen jedna státní zdravotní pojišťovna, což také zajistí velmi významné snížení administrativních nákladů a i minimalizaci úniku „zisků“ do kapes dravých a zkorumpovatelných jednotlivců, kteří stále považují zdravotní systém za nekonečný penězovod do svých nenasytných kapes.
13. 05. 2012 | 18:15

PK napsal(a):

kdybych vycházel z pocitů a nebral vpotaz moderní technologie tak zdravotnictví za socialismu bylo lepší.
13. 05. 2012 | 18:37

Sladký napsal(a):

V tomto nesmyslném systému nemohou mít ani lékaři, ani farmaceutické firmy žádný zájem na tom, abychom byli zdraví.Byli by sami proti sobě.Naopak.Je třeba, abychom byli nemocní co nejvíc a co nejdéle.
13. 05. 2012 | 19:01

Fialenka napsal(a):

Já bych chtěla navrhnout co má a nemá být ten nadstandartd: Má to být možnost mít pokoj sám pro sebe, vybavený třeba televizí atd., dále možnost vyšetření mimo ordinační hodiny. Rohodně by nemělo být možné předbíhat ve frontě na různé výkony a také by neměl být nadstandardem medicínský pokrok.

Bohužel, úředníci z ministerstva zdravotnictví chtějí do nadstandardu dát i nejmodernější (tj nejúčinější a nejšetrnější) lékařské metody. Například nanotechnologie a laparoskopii. Souhlasila bych jen v případě, že ceny budou odpovídat průměrné kupní síle obyvatel tak, aby nadstandardní metody byly lidem dostupné stejně jako např. v Dánsku.
Ale s mým názorem, že medicínský pokrok nesmí být nadstandard, se shoduje
primář kardiochirurgického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce Štěpán Černý: http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/stepan-cerny-medicinsky-pokrok-neni-nadstandard-721363
13. 05. 2012 | 19:12

zdenekb napsal(a):

Alenka napsal(a):

"Poslední zákony Hegera budou mít tragický dopad.
* Nadstandard je pokus vyjebat s ústavou, podle ústavy budete mít nárok na bezplatnou léčbu, ale jen standard, což upravuje vyhláška a časem to může být jen studený obklad a křenová placka."

Mám dojem, že za současné vlády a současného presidenta Ústava ČR prožívá nevšední sexuální zážitky v jednom kuse...

Co mě v dnešních OMV opravdu pobavilo, byl příznačný přebrept ministra zdravotnictví: "chudé je třeba odstranit". Ale možná se nespletl, a jde o hlavní heslo TOP09 do příštích voleb.
Kdoví.
13. 05. 2012 | 19:13

zdenekb napsal(a):

*opr OVM
13. 05. 2012 | 19:14

český maloměšťák napsal(a):

Komodifikace takových služeb jako je zdravotní péče povede k stejným konsekvencím jako jsme svědky na trhu s komoditami konvenčními.
Tedy rozhodující bude zisk, ale nejen on - lze se dočkat i vytváření různých spekulativních nástrojů a postupů / například spekulací na úmrtí apod./ ...zde budou opět , tak jak je tomu na jiných trzích v roli úspěšných zhusta vystupovat market makeři (smart money) a v roli poražených (dumb money) ti, jejichž moc a vliv v rámci systému trhu se zdravím je nevýznamná.
Kromě toho dojde k odstavení těch, co nemají na žádné investice. Někam na okraj - ať na ně není vidět, ať nevytvářejí " blbou náladu" a " špatný mediální obraz".

Za nás české maloměšťáky musím tedy vyjádřit obavu, že pokud to market makeři přeženou a systém začne degradovat ze systému poskytování zdravotnických služeb v systém vydírání daňových poplatníků/pacientů/...tak jak jsme v posledních letech svědky v systému finančních trhů....tak za nás tedy musím podotknout, že mezi lidmi je poměrně dost zbraní.

Protože prachy, pokud nás o ně připraví banky a podobné instituce sloužící ekonomickému blahobytu společnosti :( - ty nějak oželíme...ale jestli půjde jednou o kejhák - tak tam přestane jakákoliv sranda.

A kecy o tom, že zdravotnictví je zdarma/ ale i studium - napřéíklade jeden exot z Hradu označil studenty za parazity - přitom jejich rodiče ten systém financují...stejně jako financovali jiné aspekty jejich výchovy/...takové kecy už nemá cenu ani komentovat.
------
K blogu.
Já bych věděl , jak vyřešit všecky problémy ve zdravotnictví. Najít více takových lidí jako je Drábek.
On umí péčit tak, že vytiskne pár stránek papíru.
Tak rázem udělá z invalidy zdravého.
Je to údajně dost levné - pokud se tedy občas nevyskytnou potíže se softwarem a Drábek tak musí dělat občasné přesčasy. Pak se to celé trochu zvrtne - protože v neděli za ním chodí kmot...eh, jeho přátelé a pak spolu do noci pracují na různýc,h pro stát vysoce efektivních a výhodných obchodech.

Protože jak jinak si vysvětlit jejich cenu ?
Musí být tedy vysoce výhodné a efektivní !!! Jiná není přeci možná !!!
13. 05. 2012 | 19:17

český maloměšťák napsal(a):

zdenekb
Freudovské přeřeknutí./tkzv. chudí - nevyužitelní z hlediska tvorby zisku...skutečně do konceptu vytváření státu Blahobytu a Prosperity nezapadají - né vody reformování/

TOP 09 začíná pěkně hnědě smrdět.

Mějte se
13. 05. 2012 | 19:20

český maloměšťák napsal(a):

re : ...on umí léčit tak...

"Péčit" je příliš nadnesené označení - pro jeho činnost.
13. 05. 2012 | 19:22

Fialenka napsal(a):

Oprava k "Souhlasila bych .... ":

Chtěla jsem říct, že souhlasím s placením obecně. Ale nesouhlasím s tím, aby se méně účinné a zatěžující metody, když už existují lepší monžosti, vůbec používaly. Tedy ať se za moderní lepší metody platí a ty horší ať nejsou k dispozici vůbec. Při placení bude nějaký roční limit, a když ho člověk překročí, vrátí mu to stát. Jednotuše, měla by být zajištěna dostupnost toho nejlepšího. Nadstandardem má být ten luxusní pokoj a třeba doktor na telefonu a přístup k přístrojům i mimo ordinační hodiny.
13. 05. 2012 | 19:29

ujo napsal(a):

aurorka:
"posílení role a postavení praktických lékařů"
Ani zmínka o zvýšení jejich kompetentnosti, o systému jejich trvalého vzdělávání ( ten sotva mohou pravidelné návštěvy dealerů nahradit)
A kontrola ze strany státu? Od Šnajdrů, Štastných, Cabrnochů, Hegerů?
13. 05. 2012 | 19:50

Občan napsal(a):

Paní Brixi:

a) Vůbec nevíte, o čem píšete.
Budu zcela konkrétní - praktický lékař v ČR si od zhruba poloviny r. 2011 NESMÍ ponechat pacienta s pracovní neschopností ve své péči déle než dva měsíce. Po uplynutí této doby mu buď MUSÍ ukončit pracovní neschopnost, nebo pacienta i s neschopenkou MUSÍ předat do péče specialisty.
Takže praktik reguluje tak akorát velký kulový. NESMÍ - tak rozhodly pojišťovny ve spolčení s MZd.

b) Konkurence nechť platí pro KOMERČNÍ pojišťovny. Pojišťovny spravující veřejné pojištění si NESMÍ konkurovat. Resp. si mohou konkurovat v komerční části své činnosti, ale v části "správa veřejného pojištění" ne.

c) ČR si vybrala, jako obvykle, ten nejdražší, nejblbější a nejnefunkčnější model. Takže žádné "celkem stabilizované zdravotnictví" nemáme a mít nebudeme, pokud se nezmění systém.
Ergo kladívko - NENÍ na čem stavět, protože základy jsou z bedniček od syrečků, položených na prudkém jílovitém svahu bez jakéhokoli jištění.

d) Kdyby si ČR vybrala ALESPOŇ kanadský model, nebylo by české zdravotnictví v té řiti, v jaké se nyní nachází.

e) Cit.: "...Na druhém konci spektra je systém podobný tomu našemu, holanskému, nebo švýcarskému, a částečně i americkému, tedy s konkurujícími si pojišťovnami.
Ten se jeví úspěšnější v poskytování výběru v rozsahu hrazené péče, v podmínkách poskytování péče a ve výši pojistného...."
Pokud tohle myslíte vážně, pak jsem ztratil poslední zbytek respektu k Vám. Speciálně americký zdravotní a pojišťovenský systém je nejneefektivnějším a nejdražším systémem na světě. Práva a potřeby pacientů jsou v něm úplně vedlejší.

f) Snažit se jakkoli vylepšovat systém, který je od A do Z předurčen ke zlodějně, finančním spekulacím a odrbávání pacientů, je zbytečné.
13. 05. 2012 | 19:55

Petr z Tábora napsal(a):

Paní Hano, líbilo se mi Vaše vystoupení v dnešních OVM.
Také si myslím, že systém jediné řádně kontrolované zdravotní pojišťovny by byl levnější, pro všechny zúčastněné jednodušší a její tlak na optimalizaci nákladů účinnější.
Snaha o centralizaci specializované lékařské péče je politicky málo podporovaná, naráží na lokální odmítání, ale je to cesta ke snížení investičních nákladů na drahou zdravotnickou techniku a pro pacienty zajištění nejzaškolenějších lékařů.

Slabinou v konkrétní péči o české pacienty je přetíženost praktických lékařů, pohled na pacienta jako celek skoro neexistuje, lékař řeší jediný konkrétní problém se kterým dotyčný přišel a nevěnuje se souvislostem nemocí.
Zdravotní osvěta je naprosto nedostatečná.Například proč se už středoškolákům neposkytnou potřebné znalosti na úkor zbytečností v okrajových předmětech, které naprostá většina z nich nebude v životě potřebovat. Tím mám na mysli i zásady duševní hygieny, která je úplně zanedbaná. Jsem už starší generace a sleduji jak dámy dbají na svůj vzhled, ale větší bývá často problém v jejich "duši".
13. 05. 2012 | 20:09

Občan napsal(a):

Jo, a paní Brixi - CIVILIZOVANÉ zdravotní systémy mají negativně vymezeno, co se z veřejného pojištění NEHRADÍ (to je pak nadstandardem). VŠE ostatní je PLNĚ hrazeno z veřejného pojištění.
Je zajímavé, že britské a kanadské veřejné zdravotnické systémy se obejdou bez doplatků, příplatků, "regulačních" poplatků a dalších nesmyslů. A hradí se z nich kdeco vč. paliativní péče.

Zkoukněte film "Sicko". Trošku emotivní, ale veškeré informace v něm zcela pravdivé, protože plně ověřitelné z veřejně dostupných zdrojů (např. stránek ministerstev zdravotnictví a pacientských webů dotčených států). Pak se třeba propříště vyhnete báchorkám o americkém zdravotním pojištění a péči a o skvělosti konkurence mezi pojišťovnami spravujícími veřejné pojištění.
13. 05. 2012 | 20:14

zdenekb napsal(a):

český maloměšťák:

Té vysoce efektivní metodě léčby se říká Drábkovy Lurdy (pozor, nezaměňovat s ludrami a MPSV), stejně tak nezaměstnaní nepřihlášení na Úřadu práce vylepšují statistiky zaměstnanosti. Papír zkrátka léčí a napravuje.

Hezký večer.
13. 05. 2012 | 20:14

Občan napsal(a):

To ZdeněkB:

MPSV také rozjíždí projekt sociálního bydlení v málo osídlených oblastech Českého ráje - "Drábkovy světničky" se to jmenuje.
13. 05. 2012 | 20:26

MA-FU napsal(a):

Paní Brixi

Co jsem chtěla napsat,mě předešel pan Petr z Tábora.Připojuji se.
13. 05. 2012 | 20:41

katalyzátor napsal(a):

Spojení státního a soukromého vlastnictví v jeden celek je vražedná kombinace pro ty, kteří tohoto bastarda financují, to je pro plátce zdravotního "pojištění". Je to černá díra na peníze plátců a zlatý důl pro tuneláře a drenážníky, kteří finance plynoucí do systému rozkrádají. Nejsmutnější na všem je fakt, že za nastavení systému a krytí zlodějin jsou odpovědni politici a vláda, kteří a která tím dokazuje, že činí ve prospěch rozkrádačů a v neprospěch občanů. Alespoň v parlamentní většině. No když jim to lidé svými hlasy umožňují? Co k tomu dodat. A do toho tihleti mudrci typu paní Brixi, kteří nevidí nebo nechtějí vidět, že zlo je přímo v základech stavby a zaměřují se na opravy fasády.
13. 05. 2012 | 20:43

český maloměšťák napsal(a):

zdenekb
Škoda že na MF nesedí nějaký Drábkův klon. On by jistě našel nějakou papírovou metodu léčby státního dluhu...tak, aby pak nemusel jeho originál posílat důchodce do dob von Neuratha, Heydricha či K.H. Franka, nezaměstnané zametat zadarmo chodníky a invalidy pak léčil pomocí razítka vysvěceného vodou z Lurd.

Též přeji hezký zbytek neděle.
13. 05. 2012 | 22:24

Občan napsal(a):

Český maloměšťáku, on už to vymyslel.
Prodává občanům papírky, za něž jim slíbí úroky. Na ty úroky ovšem vybere od kupujících daně několikanásobně vyšší než budou vyplacené úroky.
Takže kupující nejenže nic nedostanou, ale naopak ještě dlužníkovi vyplatí docela slušný úrok.
No uznejte, není to geniální? :o)

Tedy, ne že by to nějak snížilo státní dluh. Ten naopak raketově roste. Čas od času kouknu na stránky MF ČR a pokaždé se docela slušně orosím, když vidím ten fofr v kolonce státních dluhopisů.
13. 05. 2012 | 22:47

jogín napsal(a):

Ve zdravotnictví trh fungovat nemůže, existuje totiž zásadní nerovnost v informacích mezi pacientem a lékařem. Pokusy o použití pacienta jako regulátora kvality zdravotní péče jsou předem odsouzeny k nezdaru. Mohou jen zlepšit chování lékařů, ale nikoliv zdravotní péči jako takovou. A paní Brixi konstatuje:
Dostupná fakta naznačují, že různé systémy zdravotního financování mají své přednosti a slabé stránky. Na jednom konci spektra je monopolní plátce (pojišťovna nebo specializovaný úřad – ať už financovaný z daní nebo z odvodů/pojistného) se jeví úspěšnější v omezování nákladů. Výhodou je silná vyjednávací pozice plátce ve vztahu k poskytovatelům. Výhodou je také administrativní jednoduchost.
Na druhém konci spektra je systém podobný tomu našemu, holanskému, nebo švýcarskému, a částečně i americkému, tedy s konkurujícími si pojišťovnami.Takové systémy jsou ale v průměru mnohem dražší. Výdaje na zdravotnictví v zemích s tímto systémem rostou v průměru rychleji než v jiných zemích tvoří 12 až18 procent HDP. Výdaje na administrativu tvoří až jednu třetinu celkových zdravotních nákladů. Takže v rámci úspor a škrtů rozvíjíme dražší systém
Nejlepší reference pacientů jsou z Kanady a Holandska, zatím co znám několik lidí, kteří se kvůli zdravotní péčí v USA rozhodli vrátit domů.
13. 05. 2012 | 23:20

Petr B. napsal(a):

Souhlas s nickem "Občan":
Pokud vyhraje příští volby (modlím se za předčasné, ale ty bohužel s obrovskou pravděpodobností nebudou vinou lidí typu Peake) ČSSD a s KSČM dosáhnou alespoň 101 mandátů, je nutno zrušit vše, co Julínek s Hegerem od roku 2006 ve zdravotnictví spáchali.
Po dalším neuvěřitelném extempore pravicových ústavních soudců v souvislosti s nepropácením prvních 3 dnů nemoci, je možné předpokládat, že pravici projde u tohoto kafkovského soudu jakékoliv porušení ústavních práv občanů, nejen udržení "regulačních" poplatků, ale i jejich zvyšování na libovolnou úroveň (kvůli "regulačnímu" efektu, jak tomu naprosto nesmyslně pan Heger říká), nadstandardy, platba za "dobrého" lékaře atd. A do příští masivní obměny ústavních soudců je také ještě daleko.
V příštím povolebním modelu zdravotnictví musí být obnovené veřejné zdravotnictví očištěné od regulačních poplatků, nadstandardů atd. striktně odděleno od toho ziskového.
Vzorem nám může být nejen Kanada, Velká Británie...ale i Španělsko, Dánsko či dokonce sousední Německo.
13. 05. 2012 | 23:20

kormoran napsal(a):

Od te doby co kuuuciiii ze zapadu vynalezli NET. Soudruzi z vychodu "pracuji" i o sobotach a nedelich))))
13. 05. 2012 | 23:22

Al Jouda napsal(a):

Základním reformním krokem musí být přísné oddělení veřejné
zdravotní péče a privátní zdravotní péče ! To se budou páni doktoři divit, kolik lidí bude mít zájem platit si léčbu v jejich soukromé ordinaci hotově ! Každý doktor se bude muset rozhodnout, zdali bude pracovat ve veřejném zdravotnickém zařízení za slušný, ale tabulkový plat nebo zda bude "podnikat" se svými léčitelskými schopnostmi a lékařským umem na trhu zdravotní péče a riskovat třeba i úpadek (krach) v důsledku jednoho neúspěšného zákroku, který byl patřičně medializován.
14. 05. 2012 | 00:38

Josef K. napsal(a):

Předpokládám, že hnědý DrábkoHeger bude mezi prvními infikovanými, až se opět objeví některé z tradičně konzervativních nemocí: černé neštovice, mor, tuberkulóza atp. Zatím je tato mnohahlavá potvůrka nakažena jen nezměrnou pitomostí svých jmen, nomen omen. Ona moudrost sovy není moudrostí kalouska, zvláště pokud žije v černých horách, obklopený samou peckovou.
14. 05. 2012 | 02:34

Béda napsal(a):

Jedním jsem si naprosto jist. Provatizátoři a tuneláři se nezastaví před ničím. Nyní jsou na řadě povinné penězovody - mezijinými ve zdravotnictví a nemocniční síť. Pak již tyto úvahy v systému privátního vlastnictví zdravotního systému nebudou mít víceméně žádný smysl, podobně jako nemají v USA, kde tento systém již po desítky let funguje a politice vládnou velcí soukromí vlastníci, mezijiným lobbisté z oblasti famacie a soukromých zdravotních pojišťoven.

V ČR je téměř jisté, že ze všech možností její politici vždy neomylně vyberou tu nejdražší a pro škubaného plátce nejhorší.
14. 05. 2012 | 05:20

Občan napsal(a):

Josef K. napsal(a):
"Předpokládám, že hnědý DrábkoHeger bude mezi prvními infikovanými, až se opět objeví některé z tradičně konzervativních nemocí: černé neštovice, mor, tuberkulóza atp. Zatím je tato mnohahlavá potvůrka nakažena jen nezměrnou pitomostí svých jmen, nomen omen. Ona moudrost sovy není moudrostí kalouska, zvláště pokud žije v černých horách, obklopený samou peckovou. 14. 05. 2012 | 02:34"

Bohužel nebude; tahle garnitura na SVOU ochranu vynaloží jakékoli prostředky.
Ad tuberkulóza - ona už je a může se jí nakazit i jinak zdravý a proti "tradičním" druhům proočkovaný jedinec. Stačí mít jen trošku oslabený organismus. Před pár lety nám na ni zemřel kamarád - táta od dvou dorůstajících dětí; bylo mu 42 let. Dostal jakousi chřipku, kterou si tak nějak tradičně vyléčil čajem, kapičkami a pár dny dovolené. Ale pořád klempíroval, měl zvýšené teploty a kašlal, až mu to po půl roce nedalo a šel prudit k doktorovi. Už bylo pozdě; nezabraly ani infuze nejsilnějších antibiotik a po dvou měsících v nemocnici zemřel.
Infikována byla i celá jeho rodina, ale tam se naštěstí nemoc nerozvinula a u nich AB byla nasazena včas. Karanténou prošlo asi 1500 dospělých a dětí vč. celé mé rodiny, všichni jsme byli přeočkováni a rok lsedováni na plicním.
Lékař nás informoval, že se v ČR objevily úplně nové typy TBC, na které tradiční protiTBC AB nezabírají. Rovněž se nám dostalo varování před netypickými agresivními druhy zápalu plic, které se šíří stejnou kapénkovou cestou jako chřipka a napadají hlavně děti.
A černý kašel už se objevuje také. Sice zatím "jen" v problémových komunitách, ale to je jen otázka času. A protože se v rámci "šetření" přestává očkovat, máme se opravdu na co "těšit".
14. 05. 2012 | 06:02

Krupa Václav napsal(a):

... v českém zdravotním systému si pojišťovny konkurují – což je mezi rozvinutými zeměmi celkem ojedinělý systém, podobný systému, který je pouze v Holadnsku, Švýcarsku a USA....

V systému založeném na konkurenci pojišťoven a poskytovatelé je obtížné skloubit principy rovného přístupu a solidarity na jedné straně, a tržní principy soutěže, kvality a efektivnosti na straně druhé....

Poskytovatelé mají možnost usilovat o kontrakty od pojišťoven nabídkou svých služeb na základě jejich rozsahu, kvality a cen....

Mezinárodní zkušenosti ukázali, že se pacienti v nabídce zdravotních pojišťoven jen velmi těžko orientují a na svou případnou špatnou volbu těžce doplácejí....

Vážená paní, že systém konkurenčních pojišťoven z rozvinutých zemí uplatňují jen v Holandsku, Švýcarsku a USA, neznamená, že by mohl fungovat i u nás. Komu ale vyhovuje je jasné z těch několik dalších vět. Děkuji za blog a zdravím Krupa V.
14. 05. 2012 | 08:55

Václav H napsal(a):

Jisté je jedno, ve zdravotnictví s trhem velmi opatrně.
Lékař musí být dobře zapúlacen, patří mu čest a sláva, ale potom už musí jen léčit. Pokud začne počítat kolik se na pacientovi dá vydělat jsme vb pekle. Máte nemoc na kterou se třeba i umírá- poptávka je zoufalá a obrovská, nabídku řešení nabízí jen málokdo, nemám možnost posoudit zda je léčení správné a jaký bude výsledek - takže paciente zaplať všechny peníze co máš a ještě si půjč od celé rodiny a příbuzných
14. 05. 2012 | 09:18

Dr.T napsal(a):

Doporučuji si přečíst blogy pí. Brixi z období ministrování Julínka a boje zdravotníků proti jeho plánovaným reformám. Tento blog již zavání jistou změnou názorů a ochabnutí kritiky směru který je nyní stejný jako tehdy zamýšlený Julínkův.
14. 05. 2012 | 13:48

kelt napsal(a):

Paní Brixi se mýlí ve dvou základních tezích:

1/hrubá stavba našeho zdravotnictví je hotová-zbývá doladit"detaily".
To vůbec nekorespoduje se skutečností-to by musel být de facto funkční celek,který by zabezpečil pro všechny občany rovný přístup ke zdravotní péči na základě zdr.pojištění a to co dostupnosti,kvality a rozsahu.
Musel by definovat negativně to,co není poskytováno ze zdr.pojištění.
Musel by definovat síť ambulatních a lůžkových zařízení teritoriálně,která by poskytovala zdr.péči na bázi zdr.pojištění
s časovou dostupností.
To,co zde máme je nabobtnalá chaotická směs veřejných i soukromých zdr.zařízení,na jejichž málo efektivní činnost se nedostává peněz,tak se vymýšlejí cesty/jedna hloupější než druhá/jak ten systém- nesystém ufinancovat.
V péči,která by nebyla hrazena ze zdr.pojištění by byl prostor pro soukromý sektor.

2/Mluvit o konkurenci mezi našimi pojišťovnami je naprostá neznalost problému.
Zdr.pojištění je DAŇ a proto by ji měla spravovat státem řízená jediná pojišťovna-každá další znamená jenom vyhazování miliard na zcela neefektivní činnost těch dalších.
Soukromé pojišťovny by měly široké pole působnosti na připojištění "nadstandardů"- péče nehrazené ze zdr.pojištění a specielní služby.
To,co zde předvádí vlády od roku 2006 jsou jenom neustálé pokusy/i úspěšné/jak vyvádět peníze daňových poplatníků mimo systém a vytváření dojmu,že veřejné zdravotnictví je nefunkční a je třeba ho permanentně "reformovat".
14. 05. 2012 | 14:42

Dáša N. napsal(a):

Dr. T
Ono už i Ústavní soud prokazuje známky snížení imunity vůči tržněliberálnímu přístupu ke zdraví v do té doby bezplatnému systému zdravotní péče, které má garantovat občanovi Ústava ČR. Začalo to "regulačními poplatky", které neregulují vůbec nic, snad jen příliv peněz do kapes už tak přeplacených obvodních lékařů. Tehdy u ÚS, když poplatky napadla ČSSD se argumentovalo tím, že třicet korun je zanedbatelná částka, která nikoho nezabije. A ejhle, už je tu navýšení částky za pobyt v nemocnici na dost citelných 100 korun za den, zvýšení poplatku za využití pohotovostní lékařské služby. Od té doby doktorské Jezinky vtrhávají ke pacientu Smolíčkovi už zcela jako do svého.
Neplacení prvních třech dnů nemocenské je už naprostý výsměch nemocným, což může obhajovat jenom naprosto zvrácená osobnost typu Drábek či Kalousek. Karenční lhůta připadá v úvahu snad jen tam, kde jsou mzdy a dávky vypláceny v jiných relacích, než u zdejších zaměstnaných. Avšak i ve státech, kde mají lidé mnohem vyšší příjmy je karenční lhůta urážkou pro pracující lidi, srovnatelná, co do arogance z ní čišící, snad jen s posouváním času na tzv. "letní".
Jaký má asi tento posun času vliv na lidský biorytmus a tím pádem i na zdraví občana, to je to, čím by se měli lékaři zaobírat. Ti mají však, zdá se, jiné starosti, než zdraví lidí.
14. 05. 2012 | 14:46

Václav H napsal(a):

Dášo N - neplacení nemocenské obhajuji i já a necítím se jako zvrácená osobnost.
Když k vám přijde OSVČ řemeslník, tak mu zaplatíte za opravu pračky, vymalování nebo co jste si objednala a on jde. Představa že by tu pračku rozebral, odešel k lékaří, pobyl měsíc v nemocnici, potom si vzal dovolenou, týden ošetřoval děti, 5 x skočil na úřad na jednání a potom odjel do lázní, a to vše vy mu zaplatíte a tu rozebranou pračku budete hlídat, protože na tu práci má nárok- a dodělá to po návratu - ABSURDNÍ.
A představte si že když si podnikatel najme řemeslníka, potřebuje od něj také udělat práci a ne řešit všechny možné jeho problémy.
Musíme se naučit že se platí za práci a ne za to že někdo nepracuje, ať už je flákač a parazit nebo má tzv. objektivní důvody. Potom tu bude dobře.
Až přestaneme živit parazity, budou platy tak vysoké že si svoji 3 denní nemoc vyřeší každý sám.
Heslo kdo nepracuje ať nejí nebylo tak blbé jak jsme si při cinkání klíči mysleli. Alespoň jsme se dokázali dříve jako stát uživit a ne parazitovat na dluh.
14. 05. 2012 | 15:11

Dáša N. napsal(a):

Václav H
Představa, že pracovník, který onemocněl chřipkou rozebere pračku a pak jde k lékaři je dost legrační, nemyslíte?
Třídenní nemoci snad ani neexistují. Může vám být jeden den špatně, když jste to přehnal s pitím. Chřipka je záležitost nejmíň na deset dní. Z vlastní zkušenosti vím, že akutní viróza trva i několik týdnů. Následky, které se pak objeví za pár měsíců, jsou doživotní.
14. 05. 2012 | 15:23

Krupa Václav napsal(a):

Václav H. Vy jste ten co se rozhodl ve své firmě zvané stát neplatit parazity jako je pí. Třešňáková, ale nevadí Vám, že platíte Nečase a spol, včetně Píkové. To zcela vysvětluje ABSURDITU o které se zmiňujete. A to heslo, kdo nepracuje ať nejí jste mezi cinkáním křičel asi jenom Vy.
14. 05. 2012 | 15:31

český maloměšťák napsal(a):

Václav H
A co tak neplatit 10 dní ? Nebo třináct a půl dne ?
14. 05. 2012 | 15:33

český maloměšťák napsal(a):

apendix /k tkzv. " regulaci" nemocí/ :

Záměrem zákonodárce bylo omezit zneužívání. Přičemž ale bez uznání lékařem nebylo a možné jít na JAKKOLIV dlouhou nemocenskou.
Paradoxně pak je výsledkem dodatečný příjem /regulační poplatky/ těch, kteří byli jedinými /až na výjimečné případy šlo vždy o kooperaci lékaře a pacienta - v případech zneužívání nemocenské/, kdo měli moc rozhodnout o tom, zda je pacient nemocný či zdravý.
Lékaři tak byli odměněni za to, že nezneužívají svého postavení tak moc jako to činili dříve, kdy svým konáním dali popud k zavedení těchto regulací, včetně /některých/regulačních poplatků.
Nyní - jak známo, se tyto poplatky staly nedílnou a usilovně bráněnou složkou příjmu lékařů.
Což tedy je nádherný příklad toho, jak se problémy s cash flow jednoho subjektu přenesou na jiný subjekt, přičemž ten druhý subjekt už tak ten cash flow zajišťoval a navíc je ten druhý subjekt označen za původce problémů s pofinancováním /zneužíval péči/.
Absurdita na druhou.
Paradoxem na třetí pak je, když mnozí na první straně pomyslného pultíku lékař-pacient navíc kradou /předražené nákupy, kombinované víceúvazky veřejný sektor - privátní ambulance, přihrávání si pacientů.../. A toto "regulováno" nijak není.

Prosím opravte mě - pokud mám v této úvaze logickou chybu.
14. 05. 2012 | 15:47

Václav H napsal(a):

Krupo. demagogocky mícháte dvě věci. Jsem proti proplácení nemocenské a nejsme sám, všimněte si že 90 % OSVČ si nemocenskou neplatí a také v nemoci nic nedostanou, nechtějí to - a žijí. A rozhodli se tak protože se SMĚLI svobodně rozhodnout. Mzda je A MÁ BÝT odměna ZA VYKONANOU PRÁCI, nikoliv za to kolik jste promarodil, nepracoval a jaké jste měl překážky v práci.
A opakuji, když se bude platit jenom za práci, naučí se lidé pracovat a mzdy budou tak vysoké, že běžnou chřipku utáhnete hravě ze svých peněz. A když se tu bude výkonně pracovat a ne krást a parazitovat, bude tu blaze.
Až se budete divit proč čína tak prudce roste a celá EU a USA tam chodí žebrat o půjčky,/ zatímco my už se neumíme uživit/ je to proto že tam makají a platí za práci, a snaží se neživit parazity. A až se budete smát řekům že krachují protože platí za vše možné, ale nepracují, vzpomeňte si na své hloupé argumenty
To že ze svých daní živím parazity, od cigánů a nezaměstnaných přes zbytečné úřady a instituce až po vládu a politiky kteří škodí zemi,a také celé to rozkrádání, mne mrzí a nejsem sám. S tematikou blogu to nemá nic společného.
14. 05. 2012 | 16:20

český maloměšťák napsal(a):

Václav H
Vače nebeské oesvéčovské halucinace se bohužel promění v tvrdou pozemskou nepojištěneckou realitu, až vás stihne nějaká choroba takového rázu, že budete bez příjmu z výdělečné činnosti a to hodně dlouho. /ale samozřejmě to nepřeji nikomu....jen si uvědomte, že pokud pak budete žebrat o půjčky či parazitovat...tak se z toho taky může vaše ubohé a nemocí uvláčené ego i zbláznit/.

Čína prudce roste - to ano, ovšem bylo by dobré vzít v potaz údaje relativního charakteru či výchozí bázi a také to, za jakou cenu ten růst je.

Odkud jste vzal údaj, že 90 % OSVČ si nemocenskou neplatí ? Mohl byste dát odkaz ?

http://www.penize.cz/kalkulacky/optimalni-pojistne-osvc#nemosvcopti

Vaše označení celých anonymních skupin lidí za parazity pak celkem jasně vypovídá o tom, jaká namyšlený a jednoduchý člověk jste daleko více, než vaše vznosné řeči o tom, že zdravotnický systém by se měl komodifikovat pomalu a opatrně.
14. 05. 2012 | 16:45

Václav H napsal(a):

Maloměšťáku, a jak přežijí nemoc ti co nejsou zaměstnaní, OSVČ, jak to přežijí v těch státech kde se za nemoc a nepracování neplatí?? A proč takové státy dokonce prosperují a lidé se tam mají dobře, zatímco tam kde jsou příliš sociální je bída a nepokoje.
Placením lidem za to že nepracují žádný stát nezbohatne, bohatne se prací, tvořením hodnot. Ale to je nad vaše duševní možnosti.
Zkuste myslet hlavou, divný pane.
P.S - jestli ani nevíte, že oSVČ si nemocenskou drtivou většinou neplatí, proč lezete do diskusí o problémech o kterých víte prd??
14. 05. 2012 | 17:49

Krupa Václav napsal(a):

Václav H. napsal...Mzda je A MÁ BÝT odměna ZA VYKONANOU PRÁCI, nikoliv za to kolik jste promarodil, nepracoval a jaké jste měl překážky v práci...

Takže kdo nepracuje nebo marodí ať nejí!

č. maloměšťák. Ani týden ani třináct dní. Podle VH nejlépe na furt.
Musím se přiznat v 17.49 mě VHOSVČ dorazil. Mám za sebou dost perný den. Sorry.
14. 05. 2012 | 18:39

Občan napsal(a):

Václave H.,
zaměstnanci a někteří OSVČ si platí NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, byť formou daně.
Takže v době nemoci čerpají POJISTNÉ PLNĚNÍ. Mzdu po dobu čerpání pojistného plnění nedostávají žádnou.

Vaše plky jsou proto nehoráznými nesmysly.

U nezaměstnaných se pradvěpodobně jedná o protiústavní krácení práv pojištěnců. Dokud nezaměstnaný pracoval a platil nemocenské pojištění, vznikal mu zákonný nárok na plnění. Tento nárok přetrvává, ačkoli v době nezaměstnanosti nic neplatí; má totiž předplaceno.
Nezaměstnaní, kteří mohou prokázat, že v době zaměstnání platili, by měli mít stejný nárok na nemocenskou jako zaměstnaní. To, že je Kybersadista okrádá, kde může, není jejich vina.

Zjevně vůbec nevíte, CO VŠECHNO zaměstnanci platí, aniž se jim v době, kdy potřebují pomoc, dostalo jakékoli kompenzace.

To, že příživnostníci a podvodnikatelé neplatí skoro nic, je klasický parazitismus této obskurní sociální skupiny. A když neplatí, tak holt by také neměli nic dostávat. Bohužel je opak pravdou.
14. 05. 2012 | 18:54

český maloměšťák napsal(a):

Václav H
Bla, bla , bla...

http://www.podnikatel.cz/clanky/pocet-podnikatelu-mpo-statistiky/

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/C70AC609-370E-4E14-BA1A-71ED1721BC56/0/k309poctyNPavydajenadavkyNP2011.pdf

Na vás je, abyste dohledal, kolik z aktivních OSVČ NEMUSÍ platit pojištění z titulu souběhu své samostatně výdělečné činnosti se zaměstnáním / plus hranice příjmu nutná pro pojištění z titulu OSVČ/ .

Jistě to zvládnete - takový věcný diskutér by to zvládnout měl....
Pokud ne, tak je mi líto...ale ztrácet čas s někým, kdo umí pouze poštěkávat je na prd.

A pokud jste OSVČ a neplatíte si diskutované pojištění, tak jste buď nějaký paběrkář, kterého by tisícovka měsíčně zruinovala...anebo člověk nezodpovědný vůči své rodině i sobě.
Anebo jste naopak OSVČ velmi úspěšný a bohatý - ale pak jste nezodpovědný vůči společnosti...v podstatě vychcánek.

Servus !
14. 05. 2012 | 21:48

Občan napsal(a):

Paní Brixi, takhle nějak - http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=744815 - si představujete tu "kultivaci"?

Šnajdr s Julínkem ulili pět MILIARD z VZP vybraným nemocnicím.
15. 05. 2012 | 07:09

Krupa Václav napsal(a):

Český maloměšťák. 21.48 skvělé. Zdravím. K.V.
15. 05. 2012 | 09:14

Chytřejší než maloměšťák napsal(a):

Maloměšťáku, proč napadáte lidi.?? Jsem OSVČ a docela zaopatřený, nemocenskou nechci / jako většina. Protože vím že když zákazník něco chce, buď mu to splním, nebo ne a je jedno že mu budu vyprávět jak jsem nemocný, prostě odejde ke konkurenci. A také bude všude říkat, že já jsem nevyhověl a konkurence ano.
To že vy parazitujete a čekáte že váš zaměstnavatel je povinnen řešit vaše soukromé problémy je od vás ubohé.
Naprosto souhlasím s Václavem 15.11. Stát zbohatne prací, vytvářením hodnot, nikoliv placením nemocným, nepracujícím a dokonce i parazitům. A znovu, kdyby se platilo za práci, zaměstnavatel by si mohl dovolit dát vám mnohem větší mzdu, ze které byste případnou nemoc hravě zvládl.
.
Už to tu někdo psal. Příklad: umíte vyrobit něco co já umím prodat za 100 000 měsíčně. Pokud budete OSVČ, nabídnu vám 50 000 pro každého, ( asi většina lidí vezme, je to fér a slušný výdělek ) ale může se stát že za pár měsíců už zákazníci nebudou kupovat´a já vám řeknu abyste se živil beze mne.
Pokud jste ubohý podělánek, chcete být zaměstnanec, takže za vás budu platit sociální, zdravotní, máte nárok na šatnu, pracoviště se standardem, umývárnu, obědy, dovolenou, proplatit všechny zákonné překážky v práci, tu nemocenskou, a když nebudu mít zakázky tak vás musím živit dál, pár měsíců zkusím najít jinou práci, potom vám dám výpověď, několikaměsíční odstupné, bude na mně chodit kdejaká kontrola, platit účetní i za vás, budu řešit co jste mně na pracovišti ukradl a mnohé další problémy. Výsledek: Dám vám sotva 8000 hrubého / tedy 6000 čistého / a ještě se budu klepat že když budete hajzlík tak kvůli vám zkrachuji. A vy budete říkat že ta svině kapitalistická prodává za 100 a vám dá sotva 6 tisíc. Dost se budeme nenávidět
Chápete už ve svém nepatrném mozečku o čem mluvím???

Opravdu jsou státy kde se nemocenská neplatí ale můžete se soukromě ( nikoliv však povinně!!! ) pojistit, tak je to správné, a takové státy prosperují a lidi se tam mají dobře ( na rozdíl od nás )
15. 05. 2012 | 11:38

český maloměšťák napsal(a):

Chytřejší než maloměšťák
Váš !příspěvek" je snůška narcistních polopravd a vulgárních napadání.

Na takovéto se nereaguje. Takové patří do plivátka.

Nemám zaměstnavatele. Nepotřebuji to.

Zato vy byste potřeboval nejen zaměstnavatele - ale zřejmě i vychovatele. Nebo nějakou manželku, která z vás udělá něco aspoň vzdéleného slušnému diskutujícímu. Když už se člověk nevyved.

P.S. Pokud umíte číst - tak si jistě dohledáte, že to byl naopak Václav H, který zde napadl CELÉ anonymní skupiny obyvatelstva.
Já o tom ale silně pochybuji. Myslím si, že vám to musel někdo do hlavy natlouct kladivem - soudě dle vašeho " rozboru" reality./poslední dvě věty asi doložit umíte, že ?? - včetně struktury decilního rozložení v příjmech domácností a subjektivních indikátorů vnímání kvality života...(když tak ať váš operátor použije větší kladivo - kdybyste nerozuměl tomuto textu)/

Ten " originální " nick vám musel váš operátor asi dlouho vymýšlet, že ?
15. 05. 2012 | 11:55

Dražil napsal(a):

Ad chytřejší než M.. naprosto přesně.Jenže my jsme cinkali klíči a práci prohlásili za komunistický zločin, dokonce ten nejodpornější. Sociální dávky jsou mnohem lepší.
.
Výdobytky velkého cinkání klíči si rozvracet nedáme. Kdo pracuje není čech
15. 05. 2012 | 13:03

Alex napsal(a):

český maloměšťák
Abych pravdu řekl, divím se, že s nicky jako Václav H, Chytřejší než maloměšťák a jim podobným ztrácíte vůbec čas. To je taková koncentrace naprosté neinformovanosti, řečeno diplomaticky, že je i nesmysl na ně vůbec reagovat. Ono podobných není v ČR vůbec málo - ergo kladívko, nedivím se, že volebním výsledkem je Nečas jako přededa vlády a Kalousek jako ministr financí. A způsob vlády - jakýkoli. Při množství takovýchto občánků si asi opravdu jinou vládu prostě nezasloužíme. A ta jejich sebejistota přitom.
24. 05. 2012 | 07:00

Jarle Halsnes napsal(a):

Paní autorko, máte nepochybně dobrý přehled, mohla byste prosím uveřejnit seznam významných zemí - rozumějte země Evropské plus výběr solidních zemí neevropských a uvést, jaký systém hrazení péče mají a jaké mají na zdravotnictví náklady (absolutně na hlavu i relativně podílem na HDP)? Kdybyste to udělala i s daněmi (úhrnnými, tj tak, aby šlo o VŠECHNY peníze, které stát inkasuje od občana/firmy), a ukázala nám, jaké daně se kde platí např. podle toho, je-li člověk živnostník, zaměstnanec, společník firmy či akcionář, bylo by to velmi záslužné, neboť nás naši milí politikové tahají za nos.
PS. Specielně v případě Česka prosím u zaměstnanců započítat i tzv. odvody zaměstnavatele, protože to jsou peníze, které musí zaměstnanec vydělat, aby je mohl zaměstnavatel "za něho" zaplatit - to je nejtypičtější ukázka toho vodění za nos, kdy se dani neříká daň....
28. 05. 2012 | 07:16

k+k+k napsal(a):

Václave H,
jenže on se jaksi zaměstnanců nikdo neptá, co si přejí, aby bylo hrazeno z jejich daní a co ne...
OSVČ si nemocenskou platit nemusí a obvykle ani neplatí a obvykle se jim to vyplatí. Zaměstnanec ji platit musí, protože je na to zákon. Když se podívám, kolik peněz už jsem do namocenského pojištění nasypal, mohl bych marodit asi tak celý příští rok a ještě by hodně zbylo...
On se ani zaměstnancům nikdo neobtěžuje povědět, proč se tu demagogicky části daně z příjmů říká "odvody", proč je "platí zaměstnavatel" místo toho, aby je měl zaměstnanec na výplatnici uvedené pěkně černé na bílém, proč se části daně z příjmu říká "pojištění", když to všechno stejně jde do rozpočtu a odtud se přerozděluje dál. Jenže, kdyby zaměstnanci věděli (většina asi fakt neví?!), jaké daně platí z téže sumy oni a jaké by platili, kdyby stejné peníze za stejnou práci inkasovali jako OSVČ, asi by byla revoluce - ostatně, proč máme "problém Švarcsystém"?
28. 05. 2012 | 14:30

David - 1.část napsal(a):

Doplnění k 13. 05. 2012 | 18:15

-----

"Zpráva vyšetřovací Komise Poslanecké sněmovny
k prošetření hospodaření všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky."

OBSAH :
Úvod 3

Historické souvislosti vzniku a vývoje zdravotního pojištění v ČR a jejich vliv na hospodaření VZP 4

Hospodaření VZP v základním fondu 7

Vnější příčiny vzniku dluhu: 7

Vnitřní příčiny vzniku dluhu: 9

Hospodaření VZP v ostatních fondech. 11

Způsob organizace a řízení VZP ve vztahu k jejímu hospodaření 12

Kontrolní činnost ve vztahu k hospodaření VZP 14

Závěry vyšetřovací komise 15

Usnesení vyšetřovací komise 17

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny 18

Seznam příloh 20

-----

Výběr:

Historické souvislosti vzniku a vývoje zdravotního pojištění v ČR a jejich vliv na hospodaření VZP
V devadesátých letech se v ČR konstituoval systém zdravotních pojišťoven a financování zdravotnictví se převedlo ze státu na vzniklé zdravotní pojišťovny. Jako první vznikla v roce 1991 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pro kterou byl vytvořen zvláštní zákon (č. 551/1991 Sb.). Následně vznikaly další oborové a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které rovněž měly svůj vlastní zákon (č. 280/1992 Sb.).

Nedošlo však k vytvoření podmínek pro skutečnou roli pojišťoven v systému zdravotnictví, ani k možnosti reálné konkurence mezi pojišťovnami na základě diference v poskytovaných službách.

Vznikem dalších zdravotních pojišťoven (kterých bylo jednu dobu 27) docházelo k odlivu lukrativních pojištěnců (zdravých a s vyššími příjmy) z VZP do těchto pojišťoven, které byly z počátku koncipovány jako uzavřené a přijímaly omezený okruh pojištěnců. O tom, že se systém nepovedlo hned z prvopočátku nastavit a nastartovat správně, svědčí i skutečnost, že převážná část nově vzniklých oborových a regionálních pojišťoven zkrachovala krátce po svém vzniku. Pojištěnce těchto pojišťoven potom podle zákona musela převzít VZP, pokud pojištěnce nepřevzala jiná zdravotní pojišťovna.

Ústava ČR zaručuje občanům ČR bezplatnou zdravotní péči. Toto základní právo občanů je definováno v „Listině základních lidských práv a svobod“, která je součástí Ústavy ČR. V článku 31 Listiny je uvedeno: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v paragrafu 11 písmeno d) výslovně zakazuje přímou platbu pojištěnce i v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče. Také zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v ustanovení
§ 11 odst. 1 uvádí, že „zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.“ Tyto tři zákonné normy mají zásadní vliv na systém českého zdravotnictví a

neumožňují reálnou soutěž mezi pojišťovnami.
30. 05. 2012 | 12:34

David - 2.část napsal(a):

Vznikla situace, která přetrvává dodnes, že systém zdravotnictví je financován přes zdravotní pojišťovny, ale současně tyto pojišťovny nemůžou principiálně fungovat jako pojišťovny, protože nemají definovaný předmět pojištění. Pojišťovny nemůžou uzavírat individuální pojistné smlouvy se svými klienty a nemůžou ani stanovovat obsah a rozsah pojistného plnění. Veškerá péče je bezplatná, hrazená z veřejného zdravotního pojištění,

pojišťovnám tak fakticky zůstává

role přerozdělovatelů peněz

z vybraného zdravotního pojištění mezi jednotlivé poskytovatele zdravotní péče.

Financování systému veřejného zdravotního pojištění bylo od počátku nastaveno jako deficitní, kdy hlavní zátěž výběru pojistného nese kategorie zaměstnanců. Výše pojistného na zdravotní pojištění je stanovena pro všechny kategorie plátců zákonem. Pojistné zaměstnanců je hrazeno z jedné třetiny zaměstnancem, zbytek platí zaměstnavatelé, u osoby samostatně výdělečně činné je částka pojistného závislá na přiznaném zisku. V této kategorii více jak 90% pojištěnců platí nižší pojistné než je průměr za zaměstnance. Nevýznamné jsou příjmy osob bez zdanitelných příjmů.

Za největší část občanů (děti, důchodci, matky pečující o děti, nezaměstnaní ...) platí pojistné stát, což je značně kuriózní situace, která nemá ve světě obdoby.

Tímto způsobem se vlastně dotuje značná část zdravotní péče z daní.

Dynamika růstu výdajů je od počátku vyšší než nárůst výběru pojistného a byla opakovaně řešena finančními dotacemi, odkupem pohledávek Českou konsolidační bankou později Českou konsolidační agenturou.

Deficit systému veřejného zdravotního pojištění od počátku vykazuje asymetrii, kdy se závazky po lhůtě splatnosti projevovaly a dosud projevují pouze u VZP.

Tato asymetrie měla být odstraněna přerozdělením příjmů mezi pojišťovnami, avšak počáteční nastavení přerozdělení 60% příjmů pro pouze dvě kategorie pojištěnců se ukázalo jako nedostatečné, a proto v roce 2004 byla provedena legislativní úprava zavádějící 100% přerozdělení dle věkových kategorií, pohlaví a nově i u vysoce nákladné péče. Tímto opatřením se zcela zrušily rozdíly mezi pojišťovnami a odpadá tím možnost získání výhody pomocí lepšího složení portfolia pojištěnců.
30. 05. 2012 | 12:36

Petr napsal(a):

Milá paní expertko,
přijeďte se někdy podívat do svojí rodné země, sedněte si v Karviné na poliklinice do čekárny anebo si jděte do špitálu ošetřit třeba zvrknutý kotník.
Nebudete se stačit divit. My jsme se taky dříve divili, když v amerických filmech nechali lidi na lehátku na chodbě a sháněli se hlavně po tom, jestli jsou pojištěni místo co jim je. Tahle vymoženost už dorazila už i k nám. Tedy : nikoliv že stavba stojí, ale pomalu se rozpadá, neboť co tu dříve fungovalo a co svět obdivival, to tyhle vlády posílají do kopru.
Že to byli komunisti a že na to dnes nemáme? Nemáme, na zdravotnictví, na mateřské školky, na regionální dopravu...
Nemáme na to proto, že peníze se státního rozpočtu jsou trvale rozkrádány předraženými zakázkami. To ví tady každý. A peníze ze zdravotního pojištění jdou zase nenažraným farmaceutickým firmám a servisům zdravotnických zařízení.
13. 06. 2012 | 13:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy